+ ipil.sk

MEMAMED 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2012/02499


Písomná informácia pre používateľa


MEMAMED 10 mg

filmom obalené tablety

Memantínchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Memamed a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memamed

 3. Ako užívať Memamed

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Memamed

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Memamed a na čo sa používa


Ako Memamed účinkuje


Memamed patrí do skupiny liekov proti demencii.


Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu sa nachádzajú tzv. N‑metyl‑D‑aspartát (NMDA)‑receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov, dôležitých pri učení a pamäti. Memamed patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. Memamed pôsobí na týchto N‑metyl‑D‑aspartát (NMDA)‑receptoroch a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


Na čo sa Memamed používa


Memamed sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memamed


Neužívajte Memamed

- ak ste alergický na memantínchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Memamedu

- ak ste niekedy mali epileptický záchvat,

- ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (srdcový záchvat), alebo ak máte zlyhávanie srdca alebo nekontrolovanú hypertenziu (vysoký krvný tlak).


V týchto situáciách musí byť liečba starostlivo kontrolovaná a váš lekár má pravidelne prehodnocovať prínos liečby Memamedom pre vás.


Ak máte renálne poškodenie (ťažkosti s obličkami), váš lekár má starostlivo sledovať funkciu vašich obličiek a ak je to potrebné, podľa nich upraviť dávky memantínu (liečivo lieku Memamed).


Počas užívania memantínu sa musíte vyhnúť súčasnému užívaniu liekov ako amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA antagonistov.


Deti a dospievajúci

Memamed sa neodporúča na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Memamed

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Memamed môže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a ich dávkovanie môže byť upravené vašim lekárom:

Amantadín (liečivo na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo na navodenie spánku pri operácii), dextrometorfán (liečivo proti suchému kašľu)

dantrolén, baklofén (liečivá používané na uvoľnenie svalstva)

cimetidín, ranitidín (liečivá používané na liečbu žalúdočných vredov), prokaínamid, chinidín (liečivá na liečbu problémov so srdcovým rytmom), chinín (používaný na liečbu porúch svalovej a kostrovej sústavy), nikotín (používa sa na úpravu hladín tuku v krvi a na liečbu závislosti od fajčenia)

hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom) (na zníženie krvného tlaku)

anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom trakte)

antikonvulzíva (liečivá používané na prevenciu a zmiernenie záchvatov)

barbituráty (liečivá všeobecne požívané na navodenie spánku)

dopaminergickí agonisti (liečivá ako L‑dopa, bromokriptín sa používajú pri liečbe Parkinsonovej choroby)

neuroleptiká (liečivá používané v liečbe duševných porúch)

perorálne antikoagulanciá (liečivá používané na zabránenie tvorby krvných zrazenín)


Ak idete do nemocnice, oznámte ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Memamed.


Memamed a jedlo a nápoje

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku), alebo ak máte stavy obličkovej tubulárnej acidózy (RTA, nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku poruchy funkcie obličiek) alebo máte závažné infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moču), musíte o tom informovať svojho lekára, pretože vám musí upraviť dávkovanie liekov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Užívanie memantínu u tehotných žien sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.


Ženy, ktoré užívajú Memamed, nemajú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Váš lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Aj Memamed môže meniť schopnosť pohotovo reagovať, čo môže spôsobiť, že nedokážete správne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Memamed obsahuje laktózu


Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Memamed


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Memamedu pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne. Aby sa zmiernilo riziko vzniku nežiaducich účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby:


týždeň č. 1

polovica 10 mg tablety

týždeň č. 2

jedna 10 mg tableta

týždeň č. 3

jeden a pol 10 mg tablety

týždeň č. 4 a nasledujúce

dve 10 mg tablety jedenkrát denne


Obvyklá začiatočná dávka je polovica tablety raz denne (1 x 5 mg) v priebehu 1. týždňa. V druhom týždni sa zvyšuje na jednu tabletu jedenkrát denne (1 x 10 mg) a v treťom týždni na 1 a pol tablety jedenkrát denne. Od štvrtého týždňa je obvyklá dávka 2 tablety jedenkrát denne (1 x 20 mg).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek


Ak máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade má lekár v stanovených intervaloch kontrolovať funkciu vašich obličiek.


Podávanie


Memamed sa užíva ústami jedenkrát denne. Na dosiahnutie priaznivého účinku lieku ho musíte užívať pravidelne každý deň v rovnakú dennú dobu. Tablety sa majú zapíjať vodou. Tablety možno užívať s jedlom aj bez jedla.


Trvanie liečby


Pokračujte v užívaní Memamedu dovtedy, kým je pre vás táto liečba prínosom. Váš lekár má liečbu pravidelne hodnotiť.


Ak užijete viac Memamedu, ako máte


- Vo všeobecnosti by vám užitie väčšieho množstva Memamedu nemalo ublížiť. Môžete však pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“.

- Ak užijete nadmernú dávku Memamedu, kontaktujte svojho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Memamed


Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Memamedu, počkajte a užite až nasledujúcu dávku v obvyklom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vo všeobecnosti sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

Bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závraty, poruchy rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liek


Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

Únava, plesňové infekcie, zmätenosť, halucinácie, vracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca a zrážanie krvi v žilách (trombóza/trombembólia)


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000):

Kŕče


Neznáme (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

Zápal pankreasu, zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou. Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených Memamedom.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Memamed


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Memamed obsahuje


Liečivo je memantínchlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, mastenec a magnéziumstearát

Obal tablety:hypromelóza, oxid titaničitý (E 171) a makrogol 400


Ako vyzerá Memamed a obsah balenia

Memamed sú biele podlhovasté na oboch stranách vypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou.


Memamed je dostupný v baleniach po 14, 28, 30, 42, 49 x 1, 50, 56, 56 x 1, 70, 84, 94, 98 x 1, 100, 100 x 1, 112, 980 (10 x 98) a 1000 (20 x 50) tabliet. Balenia 49 x 1, 56 x 1, 98 x 1 a 100 x 1 filmom obalených tabliet sú dostupné v blistroch umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

CANDE s.r.o.,

E. Belluša 6752/4,

921 01 Piešťany,

Slovenská republika


Výrobca:

Laboratorios Lesvi, S.L.

Avda. Barcelona, 69

08970 – Sant Joan Despí

Barcelona

Španielsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.


5

MEMAMED 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2012/02499

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č . 2012/02500


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


MEMAMED 10 mg

MEMAMED 20 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Memamed 10 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.


Memamed 20 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Pomocné látky:


Memamed 10 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 174,75 mg monohydrátu laktózy.


Memamed 20 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 349,50 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Memamed 10 mg:

Biele podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Memamed 20 mg:

Ružové podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Liečbu má začať a sledovať lekár skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Terapia sa má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva lieky. Diagnóza má byť stanovená podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia a dávkovanie memantínu majú byť pravidelne prehodnocované, pokiaľ možno počas troch mesiacov po začatí liečby. Ďalej má byť klinický prínos memantínu a tolerancia liečby vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch podľa aktuálnych terapeutických postupov. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a zároveň liečbu memantínom toleruje. Ukončenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nebude prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo pacient nebude tolerovať liečbu.


Memamed sa má podávať jedenkrát denne a má sa užívať vždy v rovnakú dennú dobu. Filmom obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí:


Titrácia dávky


Maximálna denná dávka je 20 mg denne. Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, udržiavacia dávka sa dosahuje vzostupnou titráciou o 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov liečby nasledovne:


Týždeň č. 1 (deň 1‑7):

Pacient má užívať polovicu 10 mg filmom obalenej tablety (5 mg) denne počas 7 dní.


Týždeň č. 2 (deň 8‑14):

Pacient má užívať jednu 10 mg filmom obalenú tabletu (10 mg) denne počas 7 dní.


Týždeň č. 3 (deň 15‑21):

Pacient má užívať jeden a pol 10 mg filmom obalenej tablety (15 mg) denne počas 7 dní.


Od týždňa č. 4 ďalej:

Pacient má užívať dve 10 mg filmom obalené tablety alebo jednu 20 mg filmom obalenú tabletu (20 mg) denne.


Udržiavacia dávka


Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Starší pacienti: Na základe klinických štúdií je odporúčaná dávka u pacientov nad 65 rokov 20 mg denne, ako je popísané vyššie.


Deti a dospievajúci: Memamed sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Poškodenie funkcie obličiek: U pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50‑80 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak je dávka dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 5 ‑ 29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg.


Poškodenie funkcie pečene: U pacientov s mierne až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) nie je potrebná úprava dávky. Nie sú dostupné údaje o užívaní memantínu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene. Podanie Memamedu sa neodporúča u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v minulosti alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.


Súbežnému použitiu N‑metyl‑D‑aspartát (NMDA)‑antagonistov ako je amantadín, ketamín alebo dextrometorfán s memantínom sa má zabrániť. Tieto látky účinkujú na ten istý receptorový systém ako memantín a preto môžu byť nežiaduce reakcie (najmä týkajúce sa centrálneho nervového systému (CNS)) častejšie alebo výraznejšie (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 „Eliminácia“), môžu vyžadovať starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty, napr. z mäsovej na vegetariánsku, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. pH moču sa môže zvýšiť aj pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri ťažkých infekciách močového traktu bakteriálnymi kmeňmi Proteus.


Vo väčšine klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu, nekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III‑IV) alebo nekontrolovanou hypertenziou. Dôsledkom toho je fakt, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami majú byť starostlivo sledovaní.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických účinkov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu vyskytnúť nasledovné interakcie:


 • Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L‑dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík môžu byť pri súčasnom užívaní NMDA-antagonistov, ako je memantín, zosilnené. Účinky barbiturátov alebo neuroleptík môžu byť znížené. Súbežné podávanie memantínu a myorelaxancií, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky a môže byť potrebná úprava dávky.

 • Musí sa zabrániť súbežnému užitu memantínu a amantadínu kvôli riziku farmakotoxickej psychózy. Obe látky sú chemicky príbuzné NMDA‑antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje jedna publikovaná kazuistika o možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Pri súbežnom podávaní memantínu s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou HCT, je možné zníženie sérovej hladiny HCT.

 • Pri postmarketingovom sledovaní boli hlásené ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (international normalized ratio, INR) u pacientov súbežne liečených warfarínom. Aj keď priama súvislosť nebola potvrdená, u pacientov, ktorí sú súčasne liečení perorálnymi antikoagulanciami sa odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času alebo INR.


Vo farmakokinetických (FK) štúdiách s jednorazovou dávkou u mladých zdravých jedincov nebola pozorovaná žiadna významná interakcia liečiv memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých jedincov nebol pozorovaný žiadny významný účinok memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitro neinhibuje CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúcu monooxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách identických alebo mierne vyšších ako u ľudí (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Memantín môže byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Nie je známe, či sa memantín vylučuje do ľudského mlieka, ale pri zvážení lipofility tejto látky, je to pravdepodobné. Ženy, ktoré užívajú memantín, nemajú dojčiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba stredného až ťažkého stupňa zvyčajne spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše Memamed má malý až mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, preto je potrebné ambulantných pacientov upozorniť, aby boli obozretní.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách miernej až ťažkej demencie, ktoré zahŕňali 1 784 pacientov liečených memantínom a 1 595 pacientov, ktorí užívali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich reakcii pri liečbe memantínom nelíšil od výskytu pri placebe a nežiaduce reakcie boli obvykle miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínom voči placebovej skupine boli závraty (6,3 % voči 5,6 %), bolesti hlavy (5,2 % voči 3,9 %), zápcha (4,6 % voči 2,6 %), ospalosť (3,4 % voči 2,2 %) a hypertenzia (4,1 % voči 2,8 %).


Nasledujúce nežiaduce reakcie v doleuvedenej tabuľke boli sumarizované z klinických štúdií s memantínom a z obdobia po jeho uvedení na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté

Plesňové infekcie

Poruchy imunitného systému

Časté

Precitlivenosť na liek

Psychické poruchy

Časté

Menej časté

Menej časté

Neznáme

Ospalosť

Zmätenosť

Halucinácie1

Psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

Časté

Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Závraty

Poruchy rovnováhy

Poruchy chôdze

Záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zlyhanie srdca

Poruchy ciev

Časté

Menej časté

Hypertenzia

Žilová trombóza/trombembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Menej časté

Neznáme

Zápcha

Vracanie

Pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Neznáme

Zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií

Hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Menej časté

Bolesti hlavy

Únava

1Halucinácie boli pozorované najmä u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2Ojedinelé prípady hlásené zo sledovania po uvedení lieku na trh.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a samovraždou. V sledovaní po uvedení lieku na trh boli tieto udalosti hlásené u pacientov liečených memantínom.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií a skúseností po uvedení lieku na trh sú dostupné len obmedzené skúsenosti s predávkovaním.


Symptómy: predávkovania relatívne veľkým množstvom (200 mg v klinických štúdiách a 105 mg/deň pri používaní po uvedení lieku na trh počas 3 dní)boli spojené buď len s príznakmi únavy, slabosti a/alebo hnačky alebo neboli spojené so žiadnymi príznakmi. V prípadoch predávkovania dávkou pod 140 mg alebo neznámou dávkou sa u pacienta objavia príznaky centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, vertigo, agitovanosť, agresivita, halucinácie a porucha chôdze) a/alebo príznaky gastrointestinálneho pôvodu (vracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2 000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých následkov na zdraví.


V inom prípade značného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg perorálnej dávky sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, sklon ku vzniku kŕčov, ospalosť, stupor a bezvedomie).


Liečba: V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo pri predávkovaní. Primeraným spôsobom sa majú použiť štandardné klinické postupy na odstránenie liečiva z tela, napr. výplach žalúdka, adsorpčné uhlie (prerušenie možného entero‑hepatálneho obehu), acidifikácia moču; nútená diuréza.


V prípade znakov a príznakov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému (CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné lieky proti demencii, ATC kód: N06DX01.


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA‑receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii neurodegeneratívnej demencie.


Memantín je antagonista napäťovo závislého nekompetitívneho NMDA receptora so stredne silnou afinitou. Upravuje účinky patologicky zvýšených hladín glutamátu spôsobujúcich excitáciu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.


Klinické štúdie: Pivotná monoterapeutická štúdia v populácii pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na začiatku liečby 3‑14) zahŕňala 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6‑tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov‑významnosť rozdielov pre CIBIC‑plus (the clinician´s interview based impression of change): p=0,025; pre ADCS‑ADLsev (Alzheimer´s disease cooperative study‑activities of daily living): p=0,003; pre SIB (severe impairment battery): p=0,002).


Pivotná štúdia s memantínom v monoterapii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10‑22) zahŕňala 403 pacientov. U pacientov liečených memantínom bol pozorovaný štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt z posledného zdokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF): Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS‑cog) (p=0,003) a CIBIC plus (p=0,004). V ďalšej monoterapeutickej štúdii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11‑23). V prospektívne definovanej primárnej analýze nebola dosiahnutá štatistická významnosť v primárnom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Metaanalýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6‑mesačných klinických štúdií vo fáze III. (vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti. Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov, ktorým bolo podávané placebo, v porovnaní s pacientmi liečenými memantínom sa preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21 % voči 11 %, p<0,0001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Memantín má absolútnu biodostupnosť približne 100 %. Tmax je medzi 3 a 8 hodín. Nie sú dôkazy o tom, že by jedlo ovplyvňovalo absorpciu memantínu.


Distribúcia:Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5‑1 μmol) s veľkou interindividuálnou variáciou. Pri podávaní denných dávok 5 až 30 mg, bol vypočítaný priemerný pomer cerebrospinálny likvor (CSF)/sérum 0,52. Distribučný objem je približne 10 l/kg. Približne 45 % memantínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia: U ľudí je asi 80 % cirkulujúceho memantínového materiálu prítomného v podobe materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N‑3,5‑dimetyl‑gludantán, izomerická zmes 4- a 6‑hydroxy‑memantínu a 1‑nitrózo‑3,5‑dimetyl‑adamantán. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA‑antagonistickú aktivitu. In vitro sa nezistil metabolizmus katalyzovaný niektorým z cytochrómov P‑450.


V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C‑memantínu vymizlo priemerne 84 % dávky v priebehu 20 dní, pričom viac ako 99 % sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia: Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s konečným t1/2 od 60 do 100 hodín. U dobrovoľníkov s normálnou funkciou obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvá do 170 ml/min/1,73 m2a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.


Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi. Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená, faktor zníženia sa pohybuje od 7 do 9 (pozri časť 4.4). Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty, napr. z mäsovej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita:Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah: Pri dávke memantínu 20 mg denne hladiny memantínu v CSF zodpovedajú hodnote ki (ki = inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 μmol v ľudskom frontálnom kortexe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách na potkanoch indukoval memantín, podobne ako iné NMDA‑antagonisty, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým sérovým koncentráciám. Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze.


Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov ani u nehlodavcov, klinický význam týchto zistení zostáva nejasný.


Očné zmeny sa pozorovali v štúdiách toxicity po opakovanom podaní dávky u hlodavcov a psov, ale nie u opíc. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne takéto zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia memantínu v lyzozómoch. Tento účinok je známy aj u iných liečiv s kationovými amfifilickými vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov len pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita. V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku, a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných dávkach, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné dávky u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

koloidný oxid kremičitý

mastenec

magnéziumstearát


Obal tablety:

10 mg

hypromelóza

makrogol 400

oxid titaničitý (E 171)


20 mg

hypromelóza

makrogol 400

oxid titaničitý (E 171)

červený oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v PVDC/hliníkových blistroch.

Veľkosti balenia: 14, 28, 30, 42, 49 x 1, 50, 56, 56 x 1, 70, 84, 94, 98 x 1, 100, 100 x 1, 112, 980 (10 x 98) a 1000 (20 x 50) tabliet. Balenia 49 x 1, 56 x 1, 98 x 1 a 100 x 1 filmom obalených tabliet sú dostupné v blistroch umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CANDE s.r.o.,

E. Belluša 6752/4,

921 01 Piešťany,

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


MEMAMED 10 mg: 06/0106/13-S

MEMAMED 20 mg: 06/0107/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 20138

MEMAMED 10 mg