+ ipil.sk

Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztokPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00066


Písomná informácia pre používateľa


Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztok


memantínchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Memantin Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memantin Mylan

3. Ako užívať Memantin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Memantin Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Memantin Mylan a na čo sa používa


Memantin Mylan obsahuje liečivo memantínchlorid.


Na čo sa Memantin Mylan používa


Memantin Mylan sa používa na liečbu dospel‎‎ýchpacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


Ako Memantin Mylan účinkuje


Memantin Mylan patrí do skupiny liekov proti demencii.


Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. Mozog obsahuje tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov, dôležitých pri učení a pamäti. Memantin Mylan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty NMDA-receptorov. Memantin Mylan pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memantin Mylan


NeužívajteMemantin Mylan

- ak ste alergický na memantínchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Memantin Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak ste niekedy mali epileptický záchvat.

 • ak ste nedávno prekonali infarkt myokardu (srdcový infarkt) alebo ak trpíte na kongestívne srdcové zlyhanie (spôsobené upchatím ciev), alebo na nekontrolovanú hypertenziu (vysoký krvný tlak).


V týchto situáciách musí byť liečba starostlivo kontrolovaná, a váš lekár má pravidelne prehodnocovať, aký klinický prospech vám Memantin Mylan prináša.


Ak trpíte poškodením obličiek (problémy s obličkami), lekár má starostlivo monitorovať vaše obličkové funkcie, a ak je to potrebné, primerane upraviť dávky memantínu.


Počas užívania memantínu sa treba vyhnúť súčasnému užívaniu liekov ako amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

Memantin Mylan sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Memantin Mylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Memantin Mylan môže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a ich dávkovanie môže byť upravené vašim lekárom:


 • amantadín, ketamín, dextrometorfán

 • dantrolén, baklofén

 • cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín

 • hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom)

 • anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo črevných kŕčov)

 • antikonvulzíva (liečivá používané na prevenciu a zmiernenie epileptických záchvatov)

 • barbituráty (liečivá všeobecne požívané na navodenie spánku)

 • dopaminergné agonisty (liečivá ako L-dopa, bromokriptín)

 • neuroleptiká (liečivá používané v liečbe duševných porúch)

 • antikoagulanciá podávané cez ústa (perorálne)


Ak idete do nemocnice, oznámte ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Memantin Mylan.


Memantin Mylan a jedlo, nápoje a alkohol

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku), alebo ak trpíte stavmi obličkovej tubulárnej acidózy (RTA, nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku renálnej dysfunkcie (zlej funkcie obličiek)), alebo máte závažné infekcie močových ciest (systém na odvádzanie moču), informujte vášho lekára, pretože môže byť potrebná úprava dávkovania vášho lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Užívanie memantínu u tehotných žien sa neodporúča.

Ženy, ktoré užívajú Memantin Mylan, nemajú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Vašu schopnosť pohotovo reagovať môže meniť tiež Memantin Mylan , čím budú pre vás vedenie vozidiel alebo obsluha strojov nevhodné.


Memantin Mylan obsahujesorbitol

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím vášho lieku. Váš lekár vám poradí.


 1. Ako užívať Memantin Mylan


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie


Dávkovacia pipeta:


týždeň č.1

0,5 ml

týždeň č.2

1 ml

týždeň č.3

1,5 ml

týždeň č.4 a ďalej

2 ml


Zvyčajná počiatočná dávka je 0,5 ml (1 x 5 mg) jedenkrát denne počas 1. týždňa. V druhom týždni sa táto dávka zvyšuje na 1 ml jedenkrát denne (1 x 10 mg) a v treťom týždni na 1,5 ml jedenkrát denne (1 x 15 mg). Od štvrtého týždňa je odporúčaná dávka 2 ml jedenkrát denne (1 x 20 mg).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Ak máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade má váš lekár v stanovených intervaloch kontrolovať funkciu vašich obličiek.


Podávanie

Memantin Mylan sa užíva ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakú dennú dobu. Roztok sa má užiť s trochou vody. Roztok možno užívať s jedlom aj bez jedla.

Podrobný návod na prípravu a zaobchádzanie s liekom je uvedený na konci písomnej informácie pre používateľa.


Trvanie liečby

Pokračujte v užívaní Memantinu Mylan dovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár má liečbu pravidelne hodnotiť.


Ak užijete viac Memantinu Mylanako máte

Vo všeobecnosti by vám užitie väčšieho množstva Memantinu Mylannemalo ublížiť. Môžete pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“.


Ak užijete nadmernú dávku Memantinu Mylan, kontaktujte vášho lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc, pretože môžete potrebovať lekársku starostlivosť.


Ak zabudnete užiťMemantin Mylan

Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Memantinu Mylan, počkajte a užite až nasledujúcu dávku v obvyklom čase.


Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívaťMemantin Mylan

Ak chcete prerušiť liečbu skôr ako ukončíte celý priebeh liečby, prediskutujte to najprv so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vo všeobecnosti sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté (prejavia sa u 1 až 10 používateľov zo 100):

bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závraty, poruchy rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liek


Menej časté (prejavia sa u 1 až 10 používateľov z 1 000):

únava, infekcie spôsobené hubami, zmätenosť, halucinácie, vracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca, zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia)


Veľmi zriedkavé (prejavia sa u menej ako1 používateľa z 10 000):

epileptické záchvaty


Neznáme (častosť sa nedá určiť z dostupných údajov):

zápal pankreasu, zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie


Alzheimerova choroba býva spájaná s depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou. Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených Memantinom Mylan.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Memantin Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatulia na fľašipoEXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Po otvorení je nutné obsah fľaše spotrebovať do 12 t‎ýždňov.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo MemantinMylan obsahuje

Liečivo je memantínchlorid.

Dávkovacia pipeta:0,5 ml obsahuje 5 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 4,16 mg memantínu.


Každý mililiter roztoku obsahuje 10 mg memantínchloridu.

Ďalšie zložky sú káliumsorbát E202, sorbitol E420 a čistená voda.


Ako vyzerá Memantin Mylan a obsah balenia

Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztokje číry, bezfarebný až jemne žltkastý roztok.

Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztokje dostupný vo fľašiach s obsahom 50 ml, 100 ml alebo 10 x 50 ml.

Dodáva sa s dávkovaciou pipetou. Dávkovacia pipeta je potlačená s 0,5 ml odstupňovaním.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Spojené kráľovstvo


Výrobca:

Chanelle Medical,

Loughrea, Co. Galway, Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Holandsko

Memantine 10mg/ml drank

Španielsko

Memantine Hydrochloride 10 mg/ml solución oral EFG

Česká republika

Memantin Chanelle 10 mg/ml perorální roztok

Spojené kráľovstvo

Memantine Hydrochloride 10 mg/ml oral solution

Taliansko

Memantina Chanelle Medical

Rumunsko

Memantină Chanelle 10 mg/ml soluţie orală

Bulharsko

Memantine Chanelle Medical 10mgml oral solution

Írsko

Memantine Hydrochloride 10mgml oral solution

Nemecko

Memantinhydrochlorid beta 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen.

Slovenská republika

Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztok


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.


Pokyny pre správne použitie dávkovacej pipety

Otočením proti smeru hodinových ručičiek odstráňte z fľaše vrchnák. (obr. 1)Vložte pipetu do fľaše. Pridržaním spodného krúžku potiahnite horný krúžok až po značku, ktorá uvádza množstvo mililitrov alebo miligramov, ktoré potrebujete nadávkovať. (obr. 2)Pridržaním spodného krúžku vyberte celú pipetu z fľaše.

Roztok sa nesmie pipetovať priamo z fľaše do úst, má byť dávkovaný pipetou na lyžičku alebo do pohára vody (obr. 3).


mOrzFwTN+5bqllFNKNk9BTRX3zxxVnIRC0GPX78+JyWHjVqVJOHH3QhjQpakY8xr5Igao51fhBltTu6inAbq03wQnf8awkRGJlloxuRj4G24Q1GLo0Kuizy+LWTJ0/OVW7ErCZZV0jBAo9ICV5G0CJPUoSFVhwkJa1JNQgGolFB2/dOellJJ0QhFBGpJbYQZJE9FBdJW3MrWGeLRVuTjRs3LndaB0GrNCpoVtc+IB/84AezD20OsglDKt0kQcSMJVNYb2hnssgzP7lbN34MOkvjUQ4JDiK1cynLq+uDxRa6Ezvmjmhn0iVd9qQOglmlUUGzxNLYdnNSzWZOctnBVKHR4Ycfnj7+8Y9nVyQI6qDxKEcpkrcjqsUdP1nKWltTENRNY4IWrbDvNP+5wBJLhgRBUzQiaCE3NRZqNKKNKWgntQtam5OCenFmkYr+EihB0BS1C3rSpEnZQoteSG1X9xUJgqapVdDCcBIkXA2WWdKkbLcQBO2gVkGrvVA9VybXS10TtI4T6e0gaJraBM3NMLClWGew0FwOoo6u6qAd1CZorkbZl7oK6/zoo4+GoIO2UIugbaiu3LO/KfWstDkYWqyCoGlqEbRNJ1ni/mZcKFBioTXAqrQLgiYZsqDVOJtoP6M9RLggivp1ZRsuHgRNMmRBT506NY8imFlGkJUmaHPjYlJR0CRDFrR6jYFqlxUjiXSof9ahHQRNMSRBizkbEt5Kjx/LzNfWWxj7WAdNMSRBP/nkkznO3MoefBIrFociHjFAPGiKIQmadVaMNBiMww1BB00xJEHrSBmM+8CSG1guMlJ2mQqCOhmSoEU3LPhaxeJRBR5XxcCZIKibWRa0NLehioNd4HFRJFmCoAlmWdAK+M3QmJWIRXXITBDUyZBcjlnpRnEBxITQoClmWdCKjmQHLQxb9aNZZr8TlXdBUwzJQturZEZVdn1hmS0Ijb4NCx00xZAELY1tH2wTQlleVrs/uCZmQItsjB07dihvGQQzZci1HOZuGL5oe2JZQ6G54oKUhaMsoSHnW265ZbRiBY1SSz30mDFjsrVWqCS9TdjErMbD9FD7nYTfHLSD2lqw+MVmOMcc56CTdHxbtyCokxB00FOEoIOeIgQd9BQh6KCnCEEHPUUIOugpQtBBTxGCDnqKEHTQU4Sgg54iBB30FCHooKcIQQc9RQg66ClC0EFPEYIOeooQdNBThKCDniIEHfQUIeigpwhBBz1FCDroKULQQU8xoKBNQXr88cdnOLcu6B+To2afffY0atSoaT8z7P2hhx7KX2MnsNYxG9FjiSWWGHAw6ICCtifKGWeckT+coHVsFb344ounffbZ5zU/O/fcc/MU1jAQrUPMjMC+++6bFl100Zk+d0BBO/GuihD04HDe+htMad6fDycE3TpF0K3c1cKHbojh4FKUY6geS9/jauU4qzs1lNv/jP6/04SgewTCtFuvUcZGGvPhPVi28j3hlf1tqv/fn0gLXstrl9d1Z/HwfXmU9/fweq+88koeo9wJQtA9ACHDdnnGGVvEP/300+nFF19ML730Uvbd6xIY0XKluE7c0PLV9Nl55503LbTQQnntMP/88+dd0trNgIIeTreTbqJd543lfP7559PEiRPzAh7WPOZxr7TSSllgBtLPPffceZcF4mNViXJmrghefvnlbMUJ08Pe7jZNtai1R6WHi8Y2fS4k/wfvYbj96NGj2y7qsNBdDgs5ZcqULObdd9897bfffmmppZbKAm4nthx56qmn8k4Ou+yyS7ryyivTuuuumy+UdhrFEHRDtGtRSCwlArXsssvmjZw6AZfDw10A/n7WPQTdI7TrQyQavivc9jvNY489lr/OOeec2R2yQGwnAwp6OISfupF2WmhuB4bDltP8asw333x5sWpB2k7CQnc5ZXMmDAdBK5WAhWgnCEF3OSx0yUgW69hJykVVZ2a5xLhbIQTd5VRdDiG0TlOOQeiwrnVESfxE6nsE4IO2+CIgt/tO14k0IehCK68Xgu5yfMgWX3PMMUeOBUtudHIv9SYF3Qoh6IZo54fJIvNZpbs7LejiQ3ODQtDBoCEaqWwWWr2GtLTtqDtFsdAh6B6jnfF7gi5RBW5HJymRFpGXUtnXTkLQPYCLh4VGiQN3iiJofn2dFjrCdiOMIuhOhu5YZBcU6+xRt8tRS9guyke7g9I82klBKxXl8ri4hBLrZGZNCFXCQvcAPujhYKFLrbTifpGXTnStdFzQ1VYeJ6G/NGdpF3KCSivRcKfdxzgcLDQxq66zQB22gq5ztV5EW/rT/PFOgtjlCy+8kD8M/1ahVVKdns/6KJFcYIEF8tVfam5lxUpPXKco56eTx+AiL4LWvdIpfHbwefl8h2XYblYPqoiReH0lUsLV1fDEE0+kZ599Nt+i/OG6K8RODWVZbLHF8veqtfyek/Tcc8/lPjmPhx9+OH+ATprnKFOUSCh9dUXgJWQ0o+Pv235U7ZCe0aN6TkqDafngXJydErX3LYLuW3Gnk+Wyyy7L53KdddbJ3Sxaq2644YZ0/vnnpzvvvDP7vmPGjEn7779/Hubib5k8eXK66KKL0t13353buHbYYYfcgcLwHHnkkenss8/OLV5mtpTKuhJhYaE7VXY8ZJejfNilG7jcaiwOZK40bj7zzDP5pDnpCy+8cFpzzTXzY/XVV09LL730a16vrJQ1dxbfkOCr9QkuhltuuSWfbJOIHnzwwfwhuXhYb8Xlfs+JLRdU9QRXu6FLh7KHi87Da3mUXrry7/LccrF4L8fid3bcccd8YXndcl5mdL7qZkY10UcddVQ65ZRTsvAYj2OOOSa/v7/BOdpkk03SYYcdli/Kyy+/PI0fPz7NNddc+fPSLOC57oz33HNPOvDAA/PfzxjpjDn66KNzm9W2226bLxgGpSrouqktbFcE29fXLZbJhyn26INlfVlTzZTE68peYYUV0k477ZTWXnvt3A1c8DtE6Ur39d57780ny8/7WjrvzwoQ/3rrrZe22mqrtPnmm+cHvOf999+fT/x9992XrZLjYd0J0QdYLKivxScvLUL+FsKvdjP7wH24XJx55pkn3wk8HId/m+Bz7bXX5slI/tZyhxiIJqx4tYS0+NDnnXdeOuKII9Ktt9467bz723WUeG7fCUQbb7xx/uqC8Pn62/vCajtnpc2LVd9oo42m/X+JQTch6FbPW0sW2h/B4no4aLcdj+oigHhdua5YfzDrW+WBBx5Ip556ar6aNVKWDmUQD8u9yiqrZMGwfOUD8vrel9XwOzfeeGM69thj84Vy1lln5fciOg9ir54Ax8cyucAIu/jcVV++iLjalt8KLp6vfOUr+TX23nvvbJ070bYPn09fQROu81E1Ii66JZdccqavVdq5+qPvZzp16tT8/HIxNynoVhlQ0G7pF1xwQT5IQmOdtMi7Opdbbrks4mWWWWY6C6UT+aqrrkqXXnppFjBBwvM8f5tttskn20KvKmD0TZmWYSelVuHmm2/Ox3TIIYfk1+8Pzy+Nm3Xj9uz4uUV77rln9kt93ymKhfYoqW8XOivdJD7TskBHcXc6VWmHAQW94YYbpksuuST7sTO68lim2267Ld+CfdjXX3/9tNU2i7f88svnW5NFH0taXqf4rsUlaAW/y/fzHqy922Bfy9EkJ5xwQh4VwDJzN/inZXXfKUpNtHUDK8kgMBTuTE3CxWTgCl0h6L5WzoGKNLDALO+kSZOymItlIGCWm+gI2IktfyDRuuUPxZp5DR8eC2nBYwYEN6S/wYh1IsJy0EEHpXPOOSe7V96XH9ppMRdKeJPVdEzOu3PF5SpJl7ohaO9T6HQtNAYUtEgFq3vHHXek22+/PYd5Sqs6LB6K6yHkVixwETDrW/ftmOVZddVV80XDSm+99db59soXrxvvdeKJJ+YIAKFssMEG+f1cuJ10M/pSaqKdb9EGaxIQWVOCdvEsssgi0/7dZOlobVEOscg99tgjf08wRLvFFlvkrwsuuGC+5ZRClDoscKsQGmH5ALlEa621VjrppJOmrdaHinDjmWeemUNdrLMPbuedd84uRgnnDReqNdEgLOscdzKL96ro6kR0Sfi1UC3ur7N0dDDDagYU9Morr5xX8a746uKNcAfr/9aJEyZysd122+VbP1dg7NixabPNNkt77bVX9v2F2QYD4V5zzTX5tS688ML8t0nyEPIaa6wxLdEzHKmWkJZog1s/0TWFC6faTFDi0HWXjg7mtQYUtMWgq52QOyXeGUHUfEQZrBVXXDFdd9116YorrsgW2/GuttpqebXvonRHERJ0sn34fs+HLRR411135XitRE2B5ZFZE5Fh6dwR2j00ZbCUxXa59bujisc3Rd/uGBdSmU46bH1olpglHK4T5504Lo7bHFdINOWRRx7JiRrJltNOO21a9m5G+BBctCx8WQtYG5S/fbgLudBX0NzBEi6tm5JZtWaCcyUw4HOo20IPho5X29VF8d35kjKKQoXFLfFzD1a2ZAyddLdkblR1zGwZ2D2cFnytUlyO4ssSm0V9E7honKtSx+HccjlKLXQn2q/QM4IuFBF7gEjderlO1SKjUjBeUuBNx2ybpr8CpSYFLc/grl3G9jIA3DguiJ8PW0F3+7DGcmIHcju6nf4ETVzVdUGdWH9wL4orStDckHKnq5voKRxhVGuii6CFVZuad8fyVxNuJbHWyVpoRE9hj9BfCaksXlNhRlnCaiFTEXQna6ERFrpH6K+ElKAlgFoddDgYCLpEONB0pV2t5aPB8Kc/QUsslWaL/uqbh0LftPdwKB1FCLpHKDXR1c4RcWiWmcDrFrRFYXU/l2phUicJQfcQpYSUoIUtS5JDiK1a6F8HLHIpgMJwqLRDS4Lu9tDdSKDURLvlWxRaDJYunCbqObgx1dLR6uT+YS3odm/LFcw6ZQvjkh3lQ5em1zopae5quW7TY3Rb3ZYiwnY9RDWaUfxogq67QImYuRjVcV/VWugmsoQxCmyEUwRNYHWnv4lXOLBqoatjdIe1yxF0F8VCF4FJftTtQ3s9wq3GoYuFDkEHtVEG/qAIev3110+HHnroTH9PYVaZQ1eqEGeG8lwVjdWYszuClHcIukdp94daohzFDdB6Bc3E5oeo9d51112zWGX59IVqMxMNIebio5Z2Ls/jf0ueaDvTw2lMmIq64447Lh1wwAHT3ltdNEGXgTsh6B6kE6FOQixuQPGhWcyrr746W2nNDkJtunHMVSld+erBywKPOIncBaG7/6abbkoTJ07Mw31YZK9nctX2228/7X3506IqZepoE4vCWkeBBd2BcBpXQBsaK1wg2pNPPrml1yBKNc76NFll4i3wk/ubLlUaIvyeC6OpDp/awnYh6u5A/NlICfHn008/PVtRYxfqojpUpsrxxx+frTL3pMTB66bWsF3EogdPJ85ZqYkeN25c9nNHjx6dH0StV7LMDWSgWFGLQe6FBSQXZWYN0NUps97D98KB3BmDfqTBN9100473X4YP3WPwZw1kPPjgg7PrYQ6gEW2FEgWpaycETQTmoxgMyRVhnaMeOqgVlte4MvNECLw6jL0q4sEIr8zSLj2YZX/x0hTrfVjnTrunIegepQxvL7HhOiDevk3GZUB800RPYZDpVPd13dTWseKFyqDwoHWqW1dUiXM5eGiw1R21BhS0zI+MUac7EboNC6S+Uz/dNmXyypYeQWuU+SmtnLMBBS2uacOYYPD09fsYhd122y3CoLNIK2uBAQXtqmh135FgYJoezD7SiUVh0FNMJ2jOd1MT34OgLngN/S0UpxO08U62X7N3YBAMV2xFInHUl+kEbdtbA/66fRpn0NsovDLQvi/TCdrEyupU9iDoJmJRGPQUIeigp5htwoQJkbIKeob/AwfjZ9J5RSKaAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" width="180" height="204" border="0">


Strana 6 z 6


Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztok

Súhrn údajov o lieku

Memantin Mylan 10 mg/ml perorálny roztok