+ ipil.sk

Memantin Stada 20 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/04005-REG

Písomná informácia pre používateľa


Memantin Stada 20 mg filmom obalené tablety


memantínchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Memantin Stada a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memantin Stada

3. Ako užívať Memantin Stada

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Memantin Stada

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Memantin Stada a na čo sa používa


Ako Memantin Stada účinkuje

Memantin Stada patrí do skupiny liekov známych ako lieky proti demencii.

Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu

sa nachádzajú takzvané N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov, dôležitých pri učení a pamäti. Memantin Stada patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. Memantin Stada pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


Na čo sa Memantin Stada používa

Memantin Stada sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Memantin Stada


Neužívajte Memantin Stada

 • ak ste alergický na memantínchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Memantin Stada.

 • ak ste mali v minulosti epileptické záchvaty

 • ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (srdcový záchvat), alebo ak máte zlyhanie srdca alebo nekontrolovateľnú hypertenziu (vysoký krvný tlak).


V týchto situáciách sa musí liečba starostlivo kontrolovať a váš lekár má pravidelne prehodnocovať, aký klinický prospech vám prináša Memantin Stada.


Ak máte poškodenú funkciu obličiek (ťažkosti s obličkami), lekár bude starostlivo kontrolovať vaše obličkové funkcie, a ak to bude potrebné, príslušne upraví dávky memantínu.


Počas užívania memantínu sa musí vyhnúť súčasnému užívaniu liekov, ako je amantadín (na liečbu

Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán

(všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

Memantin Stada sa neodporúča pre deti a dospievajúcich do 18 rokov.


Iné lieky a Memantin Stada

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Memantin Stada môže meniť účinok najmä nasledovných liekov a môže byť potrebné, aby ich dávky upravil váš lekár:


 • amantadín, ketamín, dextrometorfán

 • dantrolén, baklofén

 • cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom)

 • anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom trakte)

 • antikonvulzíva (liečivá používané na zabránenie vzniku a zmiernenie záchvatov)

 • barbituráty (liečivá všeobecne požívané na navodenie spánku)

 • dopaminergickí agonisti (liečivá, ako je L-dopa, bromokriptín)

 • neuroleptiká (liečivá používané na liečbu duševných porúch)

 • perorálne antikoagulanciá (lieky na vnútorné použitie proti zrážaniu krvi)


Ak idete do nemocnice, povedzte svojmu lekárovi, že užívate Memantin Stada .


Memantin Stada a jedlo a nápoje

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na

prísne vegetariánsku), alebo ak máte stavy obličkovej tubulárnej acidózy (RTA, nárast

kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku dysfunkcie (zlého fungovania obličiek) alebo máte

ťažké infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moču), musíte o tom informovať svojho lekára, pretože môže byť potrebné, aby lekár upravil dávkovanie lieku.


Tehotenstvo dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie memantínu u tehotných žien sa neodporúča.


Ženy, ktoré užívajú Memantin Stada, nesmú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Aj Memantin Stada môže meniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, čo môže spôsobiť, že nedokážete správne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Memantin Stada


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Memantin Stada možno užívať s jedlom aj bez jedla.


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Memantin Stada pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne. Aby sa zmiernilo riziko vzniku vedľajších účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledovnej schémy dennej liečby. Na titráciu dávky sú dostupné tablety s inými silami.


Na začiatku liečby začnete užívať 5 mg Memantinu Stada jedenkrát denne. Táto dávka sa bude týždenne zvyšovať o 5 mg, až kým sa nedosiahne odporúčaná (udržiavacia) dávka. Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg jedenkrát týždenne, ktorá sa dosiahne na začiatku 4. týždňa.


Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek

Ak máte poškodenú funkciu obličiek, lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu

stavu. V takom prípade sa tiež majú v stanovených intervaloch vykonávať kontroly funkcie obličiek.


Spôsob podávania

Memantin Stada sa užíva ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnaký čas dňa. Tablety sa majú prehĺtať a zapíjať vodou.

Tablety možno užívať s jedlom aj bez jedla.


Dĺžka liečby

V užívaní Memantinu Stada pokračujte dovtedy, kým vám prináša úžitok. Neukončujteužívanie tabliet pokiaľ vám nepovedal lekár, aby ste tak spravili. Ak ukončíte užívanie tohto lieku, prínos liečby sa bude postupne vytrácať. Váš lekár má liečbu pravidelne hodnotiť.


Ak užijete viac Memantinu Stada, ako máte

 • Spravidla by užitie väčšieho množstva Memantinu Stada nemalo viesť k nejakému poškodeniu. Môžete však pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú opísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“.

 • Ak užijete nadmernú dávku Memantinu Stada, kontaktujte svojho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Memantin Stada

 • Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Memantinu Stada, počkajte a užite až nasledujúcu dávku v obvyklom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Spravidla sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 pacientov):

 • bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závrat, porucha

rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liečivo


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 pacientov):

 • únava, plesňové infekcie, zmätenosť, halucinácie, vracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca a

zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia)


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 pacientov):


Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy), zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie.


Alzheimerová choroba však býva sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a samovraždou. Tieto udalosti sa hlásili aj u pacientov liečených memantínom.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Memantin Stada


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Memantin Stada obsahuje


Liečivo je memantínchlorid. Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

Ďalšie zložky súmikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol (3350), žltý a červený oxid železitý (E172), mastenec, všetky v obale tablety.


Ako vyzerá Memantin Stada a obsah balenia


Memantin Stada sú ružové, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety, 13,5 mm – 7,3 mm.


Blistrové balenia obsahujú buď 7, 14 alebo 15 tabliet v blistri (PVC/PE/PVDC a hliník).


Memantin Stada 10 mg filmom obalené tablety sa dodávajú vo veľkostiach balenia po 7, 14, 28, 42, 56, 98, 112, 168 alebo 180 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:

Cemelog-BRS Ltd.

Vasút u. 13 (Pharma Park)

2040 Budaörs

Maďarsko


Cemelog-BRS Ltd.

Akron u. 13 (Camel Park)

2040 Budaörs

Maďarsko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holandsko


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel

Co. Tiperrary

Írsko


STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Viedeň

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Belgicko

Memantine EG 20 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko

Memantine STADA 20 mg филмирана таблетка

Francúzsko

MEMANTINE EG 20 mg, comprimé pelliculé

Holandsko

Memantine HCl CF 20 mg, filmomhulde tabletten

Luxembursko

Memantine EG 20mg comprimés pelliculés

Nemecko

Memantinhydrochlorid STADA 20 mg Filmtabletten

Portugalsko

Memantina Ciclum 20 mg

Rakúsko

Memantin STADA 20 mg Filmtabletten

Slovensko

Memantin Stada 20 mg filmom obalené tablety

Španielsko

Memantina STADA 20 mg comprimdos recubiertos con película EFG


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.

6Memantin Stada 20 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/04005-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Memantin Stada 20 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


Ružová, oválna, bikonvexná filmom obalená tableta, 13,5 mm – 7,3 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a sledovať lekár, skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Terapia sa

má začať len vtedy, ak je opatrovateľ schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva liek.

Diagnóza sa má stanoviť podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia a dávkovanie

memantínu sa majú pravidelne prehodnocovať, pokiaľ možno do troch mesiacov po začatí liečby.

Ďalej sa má klinický prínos memantínu a tolerancia liečby vyhodnocovať v pravidelných

intervaloch podľa aktuálnych terapeutických postupov. V udržiavacej liečbe možno pokračovať,

dovtedy, kým je priaznivý terapeutický prínos a pacient liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby

memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nebude prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo

pacient nebude tolerovať liečbu.


Memantin Stada sa má podávať jedenkrát denne a má sa užívať každý deň v rovnakom čase. Filmom

obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí:


Titrácia dávky


Maximálna denná dávka je 20 mg denne. Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, udržiavacia

dávka sa dosahuje vzostupnou titráciou o 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov liečby nasledovne.

Na titráciu s vyššou dávkou sú dostupné ďalšie sily tabliet.


1. týždeň (1.-7. deň):

Pacient má užívať 5 mg jedenkrát denne počas 7 dní.


2. týždeň (8.-14. deň):

Pacient má užívať 10 mg jedenkrát denne počas 7 dní.


3. týždeň (15.-21. deň):

Pacient má užívať 15 mg jedenkrát denne počas 7 dní.


Od 4. týždňa ďalej:

Pacient má užívať jednu 20 mg filmom obalenú tabletu (20 mg) jedenkrát denne.


Udržiavacia dávka

Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Starší pacienti: Na základe klinických štúdií je dávka odporúčaná pre pacientov nad 65 rokov 20 mg denne podľa opisu vyššie.


Pediatrická populácia: Memantin Stada sa neodporúča používať u detí do18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Poškodenie funkcie obličiek: U pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50 - 80 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 - 49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak je dávka dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.


Poškodenie funkcie pečene: U pacientov s mierne až stredne ťažkou poškodenou funkciou pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s vážne poškodenou funkciou pečene nie sú dostupné údaje o užívaní memantínu. Podanie Memantinu Stada sa neodporúča pacientom s ťažkým poškodením funkciou pečene.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látokuvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v anamnéze alebo u pacientov s predispozičnými faktormi epilepsie sa odporúča opatrnosť.


Súčasnému užívaniu N-metyl-D-aspartát (NMDA)-antagonistov, ako je amantadín, ketamín alebo

dextrometorfán s memantínom sa má vyhnúť. Tieto liečivá pôsobia na ten istý receptorový systém ako memantín, a preto sa môžu pri ich súčasnom užívaní častejšie vyskytnúť alebo výraznejšie prejaviť nežiaduce reakcie (najmä súvisiace s centrálnym nervovým systémom (CNS)) (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 „Eliminácia“), si vyžadujú starostlivé

sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku diétu, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. pH moču sa môže zvýšiť aj pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri ťažkých infekciách močového traktu bakteriálnymi kmeňmi Proteus.


Z väčšiny klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu,

dekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) alebo nekontrolovanou

hypertenziou. Dôsledkom toho je skutočnosť, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami majú byť starostlivo sledovaní.


4.5 Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických účinkov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné

interakcie:


 • Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov

a anticholínergík sa môžu pri súčasnom užívaní s NMDA-antagonistami, ako je memantín,

zvýšiť. Účinky barbiturátov a neuroleptík sa môžu znížiť. Súčasné podávanie

memantínu a myorelaxancií, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky

a môže byť potrebná úprava dávok.

 • Musí sa vyhnúť súčasnému používaniu memantínu a amantadínu, a to z dôvodu rizika farmakotoxickej psychózy. Obe liečivá sú chemicky príbuzné NMDA-antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná kazuistika aj o možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú

ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať

s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Ak sa memantín používa súčasne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou

HCT, existuje možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

 • Pri sledovaní uvedenia lieku na trh sa zaznamenali ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt

medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súčasne warfarín. Aj

keď priama súvislosť nie je potvrdená, u pacientov, ktorí sa súčasne liečia perorálnymi

antikoagulanciami, sa odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času alebo INR.


Pri jednorazovej dávke vo farmakokinetických (FK) štúdiách s mladými zdravými dobrovoľníkmi

sa nepozorovala žiadna významná interakcia liečiv memantínu s glyburidom/metformínom alebo s

donepezilom.


V klinickej štúdii s mladými zdravými jedincami sa nepozoroval žiaden významný účinok

memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitro neinhiboval CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúcu monooxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie

na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách

identických alebo mierne vyšších ako je expozícia u ľudí (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Memantín môže byť používaný počas gravidity, iba ak je to jasne nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa memantín u žien vylučuje do materského mlieka, ale ak vezmeme do úvahy

lipofilitu liečiva, je to pravdepodobné. Ženy, ktoré užívajú memantín, nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba stredného až ťažkého stupňa samotná obvykle spôsobuje zhoršenie schopnosti

viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše Memantin Stada má malý až mierny vplyvna schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže ambulantných pacientov je potrebné upozorniť, aby boli osobitne opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických skúšaniach s miernou až ťažkou demenciou, v ktorých bolo zaradených 1 784 pacientov liečených memantínom a 1 595 pacientov, ktorí dostávali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich účinkov pri liečbe memantínom nelíšil od tých, ktoré sa vyskytli pri placebe a nežiaduce reakcie boli obvykle miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínom než v skupine s placebom bol závrat (6,3 % voči 5,6 %), bolesť hlavy (5,2 % voči 3,9 %), zápcha (4,6 % voči 2,6 %), ospalosť (3,4 % voči 2,2 %) a hypertenzia

(4,1% voči 2,8 %).


Nasledovné nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke nižšie sa zozbierali z klinických štúdií s memantínom a z obdobia po jeho uvedení na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie:

veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé (1/10000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10000), neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté

Plesňové infekcie

Poruchy imunitného systému

Časté

Precitlivenosť na liek

Psychické poruchy

Časté

Ospalosť


Menej časté

Zmätenosť


Menej časté

Halucinácie1


Neznáme

Psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat


Časté

Porucha rovnováhy


Menej časté

Poruchy chôdze


Veľmi zriedkavé

Záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zlyhanie srdca

Poruchy ciev

Časté

Hypertenzia


Menej časté

Žilová trombóza/trombembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Zápcha


Menej časté

Vracanie


Neznáme

Pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií


Neznáme

Hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Bolesť hlavy


Menej časté

Únava


1Halucinácie sa pozorovali najmä u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2Ojedinelé prípady hlásené zo sledovania po uvedení lieku na trh.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a suicídiom.

V sledovaní po uvedení lieku na trh sa tieto udalosti hlásili u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií a zo sledovaní po uvedení lieku na trh sú dostupné len obmedzené skúsenosti

s predávkovaním.


Symptómy: Pomerne široký interval predávkovania (200 mg prípadne 105 mg/deň počas 3 dní) sa spája buď s príznakmi, ako sú únava, slabosť a/alebo hnačka, alebo so žiadnymi príznakmi. V prípadoch predávkovania dávkami do 140 mg alebo neznámou dávkou sa u pacienta prejavili príznaky centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, vertigo, nepokoj, agresivita, halucinácie a poruchy chôdze) a/alebo gastrointestinálne ťažkosti (vracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom

množstve 2 000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr

diplopia a nepokoj). Pacient dostal symptomatickú liečbu a plazmaferézu. Pacient sa zotavil

bez trvalých následkov.


V inom prípade značného predávkovania pacient tiež prežil a zotavil sa. Pacient perorálne užil 400 mg memantínu. U pacienta sa prejavili príznaky centrálneho nervového systému, ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, ospalosť, stupor a bezvedomie.


Liečba: V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Pri intoxikácii alebo pri predávkovaní nie je dostupné žiadne špecifické antidotum. Štandardné klinické postupy na odstránenie liečiva

z tela, napr. výplach žalúdka, čierne uhlie (prerušenie možného entero-hepatálneho obehu),

acidifikácia moču; nútená diuréza sa majú používať primerane.


V prípade znakov a symptómov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému

(CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptiká; Iné lieky proti demencii, ATC kód: N06DX01.


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na

NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii ochorenia neurodegeneratívnej

demencie.


Memantín je závislý od napätia, nekompetitívny antagonista NMDA receptorov strednej afinity.

Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej

dysfunkcii.


Klinické štúdie:

Pivotná monoterapeutická štúdia s populáciou pacientov, ktorí mali Alzheimerovu

chorobu stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na

začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala celkovo 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivé účinky liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov - významnosť rozdielov pre CIBIC-plus (the clinician´s interview based impression of change): p=0,025; pre ADCS-ADLsev (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living): p=0,003; pre SIB (severe impairment battery): p=0,002).


Pivotná štúdia s monoterapiou memantínom v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného

stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 až 22) zahŕňala 403 pacientov. U pacientov

liečených memantínom sa pozoroval štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi,

ktorým sa podávalo placebo v primárnych koncových ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt

z posledného dokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF): Alzheimer´s disease assessment scale

(ADAS-cog) (p=0,003) a CIBIC-plus (p=0,004). V ďalšej štúdii s monoterapiou v liečbe

Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov

(celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11-23). V prospektívne definovanej primárnej analýze

sa nedosiahla štatistická významnosť v primárnom koncovom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre

MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií vo fáze III.

(vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov

acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom

v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti. Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo

všetkých troch oblastiach výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii

zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov na placebe v porovnaní s pacientmi na memantíne sa

preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21 % voči 11 %, p<0,0001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Memantín má absolútnu biologickú dostupnosť približne 100%. Tmaxje medzi 3 a 8 hodín. Nie sú dôkazy o tom, že potrava ovplyvňuje absorpciu memantínu.


Distribúcia

Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu

v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5-1 μmol) s veľkými interindividuálnymi variáciami. Keď sa

podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálny likvor (CSF)/sérum bol

vypočítaný na 0,52. Distribučný objem je okolo 10 l/kg. Približne 45 % memantínu sa viaže na

plazmatické proteíny.


Biotransformácia

U ľudí je asi 80 % cirkulujúceho memantínového materiálu prítomného v podobe

materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomerická zmes 4- a 6-

hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantán. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje

NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitro sa nezistil metabolizmus, katalyzovaný niektorým

z cytochrómov P-450.


V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu vymizlo priemerne 84 % dávky v priebehu

20 dní, pričom viac ako 99 % sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia

Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s konečným t ½ od 60 do 100

hodín. U dobrovoľníkov s normálnymi funkciami obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo

do 170 ml/min/1,73 m2a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.


Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými

transportnými proteínmi. Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu sa môže pri alkalických

podmienkach moču znížiť, faktor zníženia sa pohybuje od 7 do 9 (pozri časť 4.4). Alkalizácia moču

môže byť výsledkom drastických zmien diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívneho

príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita

Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10

až 40 mg.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Pri dávke memantínu 20 mg denne hladiny memantínu v CSF zodpovedajú hodnote ki (ki = inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 μmol v ľudskom frontálnom kortexe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách na potkanoch indukoval memantín, podobne ako iné NMDA-antagonisty,

neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým

sérovým koncentráciám. Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze.

Keďže sa takéto účinky nepozorovali v dlhodobých štúdiách na hlodavcoch ani na nehlodavcoch,

klinický význam týchto zistení nie je jasný.


V štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc, sa premenlivo pozorovali

očné zmeny. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne

takéto zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia

memantínu v lyzozómoch. Tento účinok je známy aj u iných liečiv s katiónovými amfifilickými

vlastnosťami. Existuje možno vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok sa pozoroval u hlodavcov len pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení nie je jasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita.

V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín

nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku,

a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie

rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny

u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

makrogol (3350)

žltý a červený oxid železitý (E172)

mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenia obsahujúce buď 7, 14 alebo 15 tabliet v blistri (PVC/PE/PVDC a hliník).

Veľkosti balenia 7, 14, 28, 42, 56, 98, 112, 168 alebo 180 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatreniana likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


06/0422/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


9Memantin Stada 20 mg filmom obalené tablety