+ ipil.sk

Memantine Glenmark 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/03959-REG, 2012/03960-REG


Písomná informácia pre používateľa


Memantine Glenmark 10 mg filmom obalené tablety

Memantine Glenmark 20 mg filmom obalené tablety


memantíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Memantine Glenmark a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memantine Glenmark

3. Ako užívať Memantine Glenmark

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Memantine Glenmark

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Memantine Glenmark a na čo sa používa


Memantine Glenmark patrí do skupiny liekov známych ako lieky proti demencii.

Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov dôležitých pri učení a pamäti. Memantine Glenmark patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. Memantine Glenmark pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


Memantine Glenmark sa používa na liečbu pacientov so stredne ťažkou až ťažkou Alzheimerovou chorobou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memantine Glenmark


Neužívajte Memantine Glenmark

 • ak ste alergický na memantíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete Memantine Glenmark.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Memantine Glenmark, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste niekedy mali epileptický záchvat.

 • ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (srdcový záchvat), alebo ak trpíte na kongestívne zlyhanie srdca alebo na nekontrolovanú hypertenziu (vysoký krvný tlak).


V týchto situáciách musí byť liečba starostlivo kontrolovaná a váš lekár má pravidelne prehodnocovať klinický prospech Memantinu Glenmark.


Ak trpíte poruchou funkcie obličiek (ťažkosťami s obličkami), váš lekár má starostlivo sledovať vaše obličkové funkcie, a ak je to potrebné, podľa nich upraviť dávky memantínu.


Ak trpíte stavmi obličkovej tubulárnej acidózy (Renal Tubulary Acidosis (RTA), nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku renálnej dysfunkcie (zlého fungovania obličiek)) alebo máte

závažné infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moču), musíte o tom informovať vášho

lekára, pretože vám možno bude musieť upraviť dávku vášho lieku.


Počas užívania memantínu sa musíte vyhnúť súbežnému užívaniu liekov ako je amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

Memantine Glenmark sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Memantine Glenmark

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov získaných bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Memantine Glenmark môže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a ich dávkovanie môže byť upravené vašim lekárom:

 • amantadín, ketamín, dextrometorfán,

 • dantrolén, baklofén,

 • cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín,

 • hydrochlorotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlorotiazidom),

 • anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom trakte),

 • antikonvulzíva (liečivá používané na prevenciu a zmiernenie záchvatov),

 • barbituráty (liečivá všeobecne požívané na navodenie spánku),

 • dopaminergické agonisty (liečivá ako L-dopa, bromokriptín),

 • neuroleptiká (liečivá používané na liečbu duševných porúch),

 • perorálne antikoagulanciá.


Ak idete do nemocnice, oznámte vášmu ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Memantine Glenmark.


Memantine Glenmark a jedlo a nápoje

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť vaše stravovanie (napr. prejsť z normálnej stravy na prísne vegetariánsku), informujte o tom svojho lekára.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie Memantinu Glenmark tehotnými ženami sa neodporúča.


Ženy, ktoré užívajú Memantine Glenmark, nesmú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Memantine Glenmark tiež môže meniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, čo môže spôsobiť, že nedokážete správne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Memantine Glenmark


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka Memantinu Glenmark pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne.

Na zmiernenie rizika vzniku vedľajších účinkov sa táto dávka dosahuje postupne, podľa nasledujúcej schémy dennej liečby.


 1. týždeň

polovica 10 mg tablety

 1. týždeň

jedna 10 mg tableta

 1. týždeň

jeden a pol 10 mg tablety

 1. týždeň a nasledujúce

dve 10 mg tablety jedenkrát denne alebo jedna 20 mg tableta


Zvyčajná počiatočná dávka je polovica tablety jedenkrát denne (1 x 5 mg) počas prvého týždňa. Táto dávka sa zvýši na jednu tabletu denne (1 x 10 mg) v druhom týždni a na 1 a pol tablety jedenkrát denne v treťom týždni.

Od štvrtého týždňa je zvyčajná dávka 2 tablety jedenkrát denne (2 x 10 mg) alebo jedna tableta jedenkrát denne (1 x 20 mg).


Pre titráciu dávky sú dostupné viaceré sily tabliet.


Pacienti s poruchou funkciou obličiek

Ak máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade má váš lekár v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Spôsob podania

Memantine Glenmark sa má užívať ústami, jedenkrát denne. Aby ste mali z vášho lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakom čase. Tablety sa majú zapíjať vodou. Tablety môžete užívať s jedlom aj bez jedla.

10 mg a 20 mg tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.


Trvanie liečby

Pokračujte v užívaní Memantinu Glenmarku dovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár bude vašu liečbu pravidelne hodnotiť.


Ak užijete viac Memantinu Glenmark, ako máte

 • Vo všeobecnosti by vám užitie väčšieho množstva Memantinu Glenmark nemalo ublížiť. Môžete pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. Možné vedľajšie účinky.

 • Ak užijete nadmernú dávku Memantinu Glenmark, obráťte sa na svojho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiťMemantine Glenmark

 • Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Memantinu Glenmark, počkajte a užite až vašu nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak spozorujete akékoľvek príznaky, ako sú záchvaty, samovražedné predstavy a myšlienky, ihneď sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom


Vo všeobecnosti sa pozorovali vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závraty, porucha rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liečivo.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • únava, plesňové infekcie, zmätenosť, halucinácie, vracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca a zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia).


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy), zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie.


Alzheimerová choroba býva sprevádzaná depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou. Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených Memantinom Glenmark.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Memantine Glenmark


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Memantine Glenmark obsahuje


Liečivo je memantíniumchlorid.


Memantine Glenmark 10 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: silicifikovaná mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza, makrogol 400 a oxid titaničitý (E 171).


Memantine Glenmark 20 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: silicifikovaná mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Memantine Glenmark a obsah balenia

Memantine Glenmark 10 mg sú biele až šedo-biele, približne 11 x 6 mm, oválne, filmom obalené tablety s vyrytým číslom 10 na jednej strane a s deliacou ryhou na strane druhej.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Memantine Glenmark 20 mg sú hnedo-ružové, približne 14 x 7 mm, oválne, filmom obalené tablety s vyrytým číslom 20 na jednej strane a s deliacou ryhou na strane druhej.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Obsah balenia

Memantine Glenmark 10 mg je dostupný v balení v blistroch po 14, 28, 56, 98, 112, 120, 168, 180 a 980 tabliet (nemocničné balenie) (14 tabliet v blistri).


Memantine Glenmark 20 mg je dostupný v balení v blistroch po 28, 56, 120 a 980 tabliet (nemocničné balenie) (14 tabliet v blistri).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4,

Česká republika


Výrobca:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

s miestom prepúšťania:

Fibichova 143

566 17 Vysoké Mýto

Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Bulharsko

Memantine Glenmark 10 mg/20 mg филмирани таблетки

Francúzsko

Memantine Glenmark 10 mg/20 mg comprimé pelliculé sécable

Česká republika

Memantine Glenmark 10 mg/20 mg

Maďarsko

Memantine Glenmark 10 mg/20 mg filmtabletta

Poľsko

Memantine Glenmark

Rumunsko

Memantine Glenmark 10 mg/20 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Memantine Glenmark 10 mg/20 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2013.

0

Memantine Glenmark 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/03959-REG, 2012/03960-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Memantine Glenmark 10 mg filmom obalené tablety

Memantine Glenmark 20 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.


Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Memantine Glenmark 10 mg sú biele až šedo-biele, približne 11 x 6 mm, oválne, filmom obalené tablety s vyrytým číslom 10 na jednej strane a s deliacou ryhou na strane druhej.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Memantine Glenmark 20 mg sú hnedo-ružové, približne 14 x 7 mm, oválne, filmom obalené tablety s vyrytým číslom 20 na jednej strane a s deliacou ryhou na strane druhej.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkéhostupňa.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a sledovať lekár skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Liečba má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva liek. Diagnóza sa má stanoviť podľa súčasných diagnostických odporúčaní.


Tolerancia a dávkovanie memantínu sa majú pravidelne prehodnocovať, pokiaľ možno do troch mesiacov po začatí liečby. Ďalej sa má v pravidelných intervaloch vyhodnocovať klinický prínos memantínu a tolerancia liečby podľa aktuálnych terapeutických postupov. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a zároveň liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nebude prítomný preukázateľný terapeutický účinok alebo pacient nebude tolerovať liečbu.


Memantine Glenmark sa má podávať jedenkrát denne a má sa užívať každý deň v rovnakom čase.

Filmom obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí


Titrácia dávky

Maximálne denná dávka je 20 mg denne. Pre zníženie rizika nežiaducich účinkov sa má udržiavacia dávka dosiahnuť postupnou titráciou po 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov nasledovne :


1.týždeň (1-7 deň):

Pacient má užívať polovicu 10 mg filmom obalenej tablety (5 mg) počas 7 dní.


2.týždeň (8-14 deň):

Pacient má užívať jednu 10 mg filmom obalenú tabletu (10 mg) počas 7 dní.


3.týždeň (15-21 deň):

Pacient má užívať jeden a pol 10 mg filmom obalenej tablety (15 mg) počas 7 dní.


4.týždeň a nasledujúce:

Pacient má užívať dve 10 mg filmom obalené tablety (20 mg) denne.

Pacient má užívať jednu 20 mg filmom obalenú tabletu (20 mg) denne.


Udržiavacia dávka

Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Starší pacienti

Na základe klinických štúdií je odporúčaná dávka pre pacientov nad 65 rokov 20 mg denne (20 mg jedenkrát denne), tak ako je popísané vyššie.


Pediatrická populácia

Memantine Glenmark sa neodporúča používať u detí mladších ako18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou poruchou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) sa úprava dávky nevyžaduje. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak je dávka dobre tolerovaná minimálne počas 7 dní liečby, môže sa zvýšiť až do 20 mg/deň, podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) úprava dávky nie je potrebná. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú o užívaní memantínu dostupné údaje. U pacientov so ťažkou poruchou funkcie pečene sa podanie Memantine Glenmark neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v anamnéze alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.


Súbežnému užívaniu N-metyl-D-aspartát (NMDA)-antagonistov ako je amantadín, ketamín alebo dextrometorfán s memantínom sa má vyhýbať. Tieto liečivá účinkujú na ten istý receptorový systém ako memantín, preto pri ich súbežnom užívaní by mohli byť častejšie alebo výraznejšie nežiaduce reakcie (týkajúce sa najmä centrálneho nervového systému (CNS)) (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 Eliminácia), vyžadujú starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. pH moču sa môže zvýšiť tiež pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri závažných infekciách močového traktu baktériami Proteus.


Vo väčšine klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu, nekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) alebo nekontrolovanou hypertenziou. Dôsledkom tohto je fakt, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami sa majú starostlivo sledovať.


 1. Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických účinkov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné interakcie:

 • Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík môžu byť pri súbežnom užívaní NMDA-antagonistov, ako je memantín, zosilnené. Účinky barbiturátov a neuroleptík sa môžu znížiť. Súbežné podávanie memantínu a myorelaxancií, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky a vyžadovať úpravu dávky.

 • Súbežnému užívaniu memantínu a amantadínu sa treba vyhnúť pre riziko farmakotoxickej psychózy. Obe liečivá sú chemicky príbuzné NMDA-antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná správa o možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Ak sa memantín používa súbežne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou s HCT, je tu možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

 • Zo skúseností po uvedení lieku na trh sa hlásili ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súbežne warfarín. Aj keď príčinný vzťah nebol preukázaný, u pacientov, ktorí sú súbežne liečení perorálnymi antikoagulanciami, sa odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času alebo INR.


Pri jednorazovej dávke vo farmakokinetických (FK) štúdiách u mladých zdravých dobrovoľníkov nebola pozorovaná žiadna významná interakcia liečiv memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých dobrovoľníkov nebol pozorovaný žiadny významný účinok memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitroneinhibuje CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúcu monooxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách identických alebo mierne vyšších ako u ľudí (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Memantín môže byť používaný počas gravidity, iba ak je to jasne nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa memantín vylučuje do materského mlieka, ale ak vezmeme do úvahy lipofilitu tohto liečiva, je to pravdepodobné. Ženy užívajúce memantín nemajú dojčiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba stredného až ťažkého stupňa zvyčajne spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše, memantín má menší až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže ambulantných pacientov je potrebné upozorniť, aby boli osobitne opatrní.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách v miernej až ťažkej demencii, ktoré zahŕňali 1 784 pacientov liečených memantínom a 1 595 pacientov, ktorí užívali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich reakcií pri liečbe memantínom nelíšil od výskytu pri placebe; nežiaduce reakcie boli zvyčajne miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínom voči skupine s placebom boli závraty (6,3 % voči 5,6 %), bolesť hlavy (5,2 % voči 3,9 %), zápcha (4,6 % voči 2,6 %), ospalosť (3,4 % voči 2,2 %) a hypertenzia (4,1 % voči 2,8 %).


Nasledujúce nežiaduce účinky v tabuľke nižšie boli zozbierané z klinických štúdií s memantínom a z obdobia od jeho uvedenia na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté

Plesňové infekcie

Poruchy imunitného systému

Časté

Precitlivenosť na liek

Psychické poruchy

Časté

Menej časté

Menej časté

Neznáme

Ospalosť

Zmätenosť

Halucinácie1

Psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

Časté

Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Závraty

Porucha rovnováhy

Poruchy chôdze

Záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zlyhanie srdca

Poruchy ciev

Časté

Menej časté

Hypertenzia

Žilová trombóza/tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Menej časté

Neznáme

Zápcha

Vracanie

Pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Neznáme

Zvýšené hodnôt testov pečeňových funkcií

Hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Menej časté

Bolesť hlavy

Únava

1Halucinácie sa pozorovali hlavne u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2Ojedinelé prípady hlásené zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a samovraždou. Zo skúseností po uvedení lieku na trh boli tieto udalosti hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Z klinických štúdií a skúseností po uvedení lieku na trh sú dostupné len obmedzené skúsenosti s predávkovaním.


Symptómy

Pomerne široký interval predávkovania (od 200 mg do 105 mg/deň počas 3 dní) je spojený buď iba s príznakmi ako sú únava, slabosť a/alebo hnačka, alebo so žiadnymi príznakmi. V prípadoch predávkovania nižšími dávkami ako 140 mg dávkou alebo neznámou dávkou sa u pacientov prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, závraty, nepokoj, agresivita, halucinácie a poruchy chôdze) a/alebo ťažkosti gastrointestinálneho pôvodu (vracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2 000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých následkov na zdraví.


V inom prípade značného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg perorálnej dávky sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, ospalosť, stupor a bezvedomie.


Liečba

V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo pri predávkovaní. Na odstránenie liečiva z tela sa majú použiť štandardné klinické postupy napr. výplach žalúdka, aktívne uhlie (prerušenie možného entero- hepatálneho obehu), acidifikácia moču, primeranesa má použiť nútená diuréza.


V prípade náznakov a symptómov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému (CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti demencii, ATC kód: N06DX01


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii ochorenia u neurodegeneratívnej demencie.


Memantín je na napätí závislý, nekompetitívny antagonista NMDA receptorov strednej afinity. Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.


Klinické štúdie

Pivotná monoterapeutická štúdia v populácii pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov - významnosť rozdielov pre CIBIC-plus (the clinician´s interview based impression of change): p=0,025; pre ADCS-ADLsev (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living): p=0,003; pre SIB (severe impairment battery): p=0,002).


Pivotná štúdia s memantínom v monoterapii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 – 22) zahŕňala 403 pacientov. U pacientov liečených memantínom bol pozorovaný štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt z posledného dokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF): Alzheimer´s disease assessment scale(ADAS-cog): (p=0,003) a CIBIC-plus: (p=0,004). V ďalšej monoterapeutickej štúdii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11-23). V prospektívne definovanej primárnej analýze nebola dosiahnutá štatistická významnosť v primárnom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií vo fáze III (vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti.


Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach, výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov na placebe v porovnaní s pacientmi na memantíne sa preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21 % voči 11 %, p<0,0001).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Memantín má absolútnu biodostupnosť približne 100 %. Tmaxje medzi 3 a 8 hodinami. Nie sú dôkazy o tom, že by potrava ovplyvňovala absorpciu memantínu.


Distribúcia

Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5-1 μmol) s veľkými interindividuálnymi variáciami. Keď sa podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálna tekutina (CSF)/sérum bol vypočítaný na 0,52. Objem distribúcie je okolo 10 l/kg. Približne 45 % memantínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

U ľudí je asi 80 % cirkulujúceho memantínového materiálu prítomného v podobe materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomerická zmes 4- a 6-hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantánu. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitrosa nezistil metabolizmus katalyzovaný niektorým z cytochrómov P-450.


V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu sa vylúčilo priemerne 84 % dávky v priebehu 20 dní, pričom viac ako 99 % sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia

Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s terminálnym t1/2 od 60 do 100 hodín. U dobrovoľníkov s neporušenými funkciou obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo do 170 ml/min/1,73 m2a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.


Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi. Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená, faktor zníženia sa pohybuje od 7 do 9 (pozri časť 4.4). Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita

Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Farmakokinetiký/farmakodynamický vzťah

Pri dávke memantínu 20 mg denne zodpovedajú hladiny memantínu v CSF hodnote ki(ki=inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 μmol v ľudskom frontálnom kortexe.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách u potkanov memantín vyvolal, podobne ako iné NMDA-antagonisty, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým maximálnym sérovým koncentráciám. Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze. Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov ani u nehlodavcov, klinický význam týchto zistení nie je jasný..


V štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc, sa premenlivo pozorovali očné zmeny. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne očné zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia memantínu v lyzozómoch. Tento účinok je známy aj u iných liečiv s kationovými amfifilickými vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov iba pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita. V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku, a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Memantine Glenmark 10 mg

Jadro tablety:

silicifikovaná mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

mastenec

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

oxid titaničitý E171

makrogol 400


Memantine Glenmark 20 mg

Jadro tablety:

silicifikovaná mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

mastenec

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

oxid titaničitý E171

makrogol 400

červený oxid železitý E172


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Balenie s PVC/Al blistrami, ktoré obsahujú 14 filmom obalených tabliet.


Veľkosti balenia:

Memantine Glenmark 10 mg: 14, 28, 56, 98, 112, 120, 168, 180 a 980 (nemocničné balenie) tabliet.

Memantine Glenmark 20 mg: 28, 56, 120 a 980 (nemocničné balenie) tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Memantine Glenmark 10 mg: 06/0457/13-S

Memantine Glenmark 20 mg: 06/0458/13-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Memantine Glenmark 10 mg