+ ipil.sk

Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/03615, 2012/03617


Písomná informácia pre používateľa


Memantine Ranbaxy 10 mg filmom obalené tablety

Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety


memantíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Memantine Ranbaxy a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memantine Ranbaxy

3. Ako užívať Memantine Ranbaxy

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Memantine Ranbaxy

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Memantine Ranbaxy a na čo sa používa


Ako Memantine Ranbaxy účinkuje


Memantine Ranbaxypatrí do skupiny liekov známych ako liekyproti demencii.

Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov dôležitých pri učení a pamäti. Memantine Ranbaxy patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. Memantine Ranbaxy účinkuje na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


Na čo sa Memantine Ranbaxy používa


Memantine Ranbaxy sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredne ťažkého až ťažkého stupňa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memantine Ranbaxy


Neužívajte Memantine Ranbaxy

- ak ste alergický na memantíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Memantine Ranbaxy, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak ste v minulosti mali epileptický záchvat,

- ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (srdcový záchvat) alebo ak trpíte kongestívnym zlyhávaním srdca alebo nekontrolovanou hypertenziou (vysoký krvný tlak).


V týchto situáciách sa musí liečba starostlivo kontrolovať a váš lekár má pravidelne prehodnocovať klinický prínos Memantinu Ranbaxy.


Ak trpíte poruchou funkcie obličiek (ťažkosťami s obličkami), váš lekár má starostlivo sledovať funkciu vašich obličiek a ak je to potrebné, na základe nej upraviť dávky memantínu.


Počas užívania memantínu sa musí vyhnúť súbežnému užívaniu liečiv, ako je napr. amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo, ktoré sa zvyčajne používa na navodenie spánku pri operácii), dextrometorfán (zvyčajne sa používa na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Ak trpíte stavmi spojenými s acidózou renálnych tubulov (RTA, nadmerná tvorba kyslých látok v krvi z dôvodu poruchy funkcie obličiek (slabá činnosti obličiek)) alebo závažnými infekciami močových ciest (cesty na odvádzanie moču), musíte informovať svojho lekára, pretože môže byť potrebné, aby váš lekár upravil dávku vášho lieku.


Memantine Ranbaxy sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Memantine Ranbaxy

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Memantine Ranbaxy môže meniť účinky najmä nasledovných liečiv a môže byť potrebné, aby váš lekár upravil ich dávkovanie:

 • amantadín, ketamín, dextrometorfán,

 • dantrolén, baklofén,

 • cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín,

 • hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom),

 • anticholínergiká (liečivá, ktoré sa zvyčajne používajú na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom trakte),

 • antikonvulzíva (liečivá, ktoré sa používajú na predchádzanie a zmiernenie záchvatov),

 • barbituráty (liečivá, ktoré sa zvyčajne používajú na navodenie spánku),

 • dopaminergické agonisty (liečivá, ako je napr. L-dopa, bromokriptín),

 • neuroleptiká (liečivá, ktoré sa používajú na liečbu duševných porúch),

 • lieky proti zrážaniu krvi užívané ústami.


Ak idete do nemocnice, oznámte ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Memantine Ranbaxy.


Memantine Ranbaxy a jedlo a nápoje

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť vašu stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku), musíte o tom informovať svojho lekára.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie memantínu u tehotných žien sa neodporúča.


Ženy, ktoré užívajú Memantine Ranbaxy, nemajú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaše ochorenie dovoľuje bezpečne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Aj Memantine Ranbaxy môže meniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, čo môže spôsobiť, že nedokážete správne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Memantine Ranbaxy


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Memantinu Ranbaxy pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne.

Aby sa zmiernilo riziko vzniku vedľajších účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby:


Na postupnú úpravu dávky sú dostupné iné sily tabliet.


1. týždeň

polovica 10 mg tablety

2. týždeň

jedna 10 mg tableta

3. týždeň

jeden a pol 10 mg tablety

4. týždeň a nasledujúce

dve 10 mg tablety alebo jedna 20 mg tableta jedenkrát denne


Zvyčajná úvodná dávka je polovica 10 mg tablety jedenkrát denne počas prvého týždňa. V druhom týždni sa táto dávka zvýši na jednu 10 mg tabletu jedenkrát denne a na 1 a pol 10 mg tablety jedenkrát denne v treťom týždni. Od štvrtého týždňa je zvyčajná dávka dve 10 mg tablety alebo jedna 20 mg tablety jedenkrát denne.


Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek


Ak máte poškodenú funkciu obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade má váš lekár v stanovených intervaloch kontrolovať funkciu vašich obličiek.


Cesta a spôsob podávania

Memantine Ranbaxy sa má užívať ústami jedenkrát denne. Aby ste mali zo svojho lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakom čase. Tablety sa majú zapíjať vodou. Tablety sa môžu užívať s jedlom aj bez jedla.


Dĺžka trvania liečby

Pokračujte v užívaní Memantinu Ranbaxy dovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár má liečbu pravidelne prehodnocovať.


Ak užijete viac Memantinu Ranbaxy, ako máte

 • Užitie príliš veľkého množstva Memantinu Ranbaxy vo všeobecnosti nemá viesť k žiadnym škodlivým účinkom na vás. Môžu sa u vás objaviť zvýraznené príznaky, ako je popísané v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“.

 • Ak užijete nadmernú dávku Memantinu Ranbaxy, obráťte sa na svojho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiťMemantine Ranbaxy

 • Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Memantinu Ranbaxy, počkajte a užite až vašu nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pozorované vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne až stredne závažné.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty vo výsledkoch vyšetrenia funkcie pečene, závrat, porucha rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liek.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • únava, hubové infekcie, zmätenosť, halucinácie, vracanie, porucha chôdze, zlyhanie srdca a zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia).


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • zápal pankreasu, zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie.


Alzheimerova choroba bola sprevádzaná depresiami, samovražednými myšlienkami a samovraždou. Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených Memantinom Ranbaxy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Memantine Ranbaxy


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Memantine Ranbaxy obsahuje

Memantine Ranbaxy 10 mg filmom obalené tablety

 • Liečivo je memantíniumchlorid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

- Ďalšie zložky sú:

jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec a magnéziumstearát.

obal tablety: hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E171) a mastenec.


Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety

 • Liečivo je memantíniumchlorid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

- Ďalšie zložky sú:

jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec a magnéziumstearát.

obal tablety: hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172) a žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Memantine Ranbaxy a obsah balenia

Memantine Ranbaxy 10 mg filmom obalené tablety sú bieleaž takmer biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly približne 11,00 ± 0,5 mm dlhé, 5,50 ± 0,5 mm široké, 3,95 ± 0,5 mm hrubé, s označením „M“ a „12“ po bokoch deliacej ryhy na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety sú svetločervené až červenoružové filmom obalené tablety oválneho tvarupribližne 13,70 ± 0,5 mm dlhé, 7,50 ± 0,5 mm široké, 4,80 ± 0,5 mm hrubé, s označením „M14“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Memantine Ranbaxy 10 mg filmom obalené tablety sú dostupné v blistrových balenia po 28 tabliet, 30 tabliet, 42 tabliet, 50 tabliet, 56 tabliet, 60 tabliet, 98 tabliet, 100 tabliet, 112 tabliet alebo 1 000 tabliet.

Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety sú dostupné v blistrových balenia po 28 tabliet, 30 tabliet, 42 tabliet, 50 tabliet, 56 tabliet, 60 tabliet, 98 tabliet alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľrozhodnutia o registrácii:

Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road,

Londýn, W4 5YE

Veľká Británia


Výrobca:

Ranbaxy Ireland Limited, Spafield Cork Road Cashel, Co Tipperary, Írsko

Terapia S.A. 124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca, Rumunsko

Basics GmbH Hemmelrather weg 201, D-51377 Leverkusen, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika

Memantine Ranbaxy 10 mg potahované tablety

Nemecko

MEMANTIN BASICS 10 mg Filmtabletten

MEMANTIN BASICS 20 mg Filmtabletten

Estónsko

MEMANTINE RANBAXY

Grécko

Memantine Minerva 10 mg

Eπικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

Španielsko

MEMANTINA RANBAXY 10 MG COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG

MEMANTINA RANBAXY 20 MG COMPRIMIDOS

RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG

Francúzsko

MEMANTINE RANBAXY 10 mg, comprimé pelliculé

sécable

MEMANTINE RANBAXY 20 mg, comprimé pelliculé

Írsko

MEMANTINE

Lotyšsko

Memantine Ranbaxy 10 mg apvalkotās tabletes

Memantine Ranbaxy 20 mg apvalkotās tabletes

Litva

Memantine Ranbaxy 10 mg plėvele dengtos tabletės

Memantine Ranbaxy 20 mg plėvele dengtos tabletės

Maďarsko

Memantine Ranbaxy 10 mg filmtabletta

Rakúsko

Memantin Ranbaxy 10 mg Filmtabletten

Memantin Ranbaxy 20 mg Filmtabletten

Rumunsko

Memantină Terapia 10 mg comprimate filmate

Memantină Terapia 20 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Memantine Ranbaxy 10 mg filmom obalené tablety

Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.


Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

6

Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06131-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Memantine Ranbaxy 10 mg filmom obalené tablety

Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Memantine Ranbaxy 10 mg filmom obalené tablety sú bieleaž takmer biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly približne 11,00 ± 0,5 mm dlhé, 5,50 ± 0,5 mm široké, 3,95 ± 0,5 mm hrubé, s označením „M“ a „12“ po bokoch deliacej ryhy na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety sú svetločervené až červenoružové filmom obalené tablety oválneho tvarupribližne 13,70 ± 0,5 mm dlhé, 7,50 ± 0,5 mm široké, 4,80 ± 0,5 mm hrubé, s označením „M14“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a sledovať lekár, skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Liečba sa má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva lieky. Diagnóza sa má stanoviť podľa súčasných diagnostických usmernení. Tolerancia a dávkovanie memantínu sa majú pravidelne prehodnocovať, pokiaľ možno do troch mesiacov po začatí liečby. Následne sa má v pravidelných intervaloch vyhodnocovať klinický prínos memantínu a tolerancia liečby u pacienta podľa aktuálnych klinických usmernení. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a pacient liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, ak už nie je prítomný dôkaz terapeutického účinku alebo pacient netoleruje liečbu.


Memantine Ranbaxy sa má podávať jedenkrát denne a má sa užívať v rovnakom čase každý deň. Filmom obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí:


Titrácia dávky


Maximálna denná dávka je 20 mg denne. Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, udržiavacia dávka sa dosiahne vzostupnou titráciou po 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov liečby nasledovne.

Na vzostupnú titráciu s vyššou dávkou sú dostupné ďalšie sily tabliet.


1. týždeň (1. – 7. deň):

Pacient má užívať polovicu 10 mg filmom obalenej tablety (5 mg) denne počas 7 dní.


2. týždeň (8. – 14. deň):

Pacient má užívať jednu 10 mg filmom obalenú tabletu (10 mg) denne počas 7 dní.


3. týždeň (15. – 21. deň):

Pacient má užívať jeden a pol 10 mg filmom obalenej tablety (15 mg) denne počas 7 dní.


Od 4. týždňa ďalej:

Pacient má užívať dve 10 mg filmom obalené tablety alebo jednu 20 mg filmom obalenú tabletu (20 mg) denne.


Udržiavacia dávka


Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Staršie osoby:Na základe klinických štúdií sa pre pacientov starších ako 65 rokov odporúča dávka 20 mg denne (dve 10 mg filmom obalené tablety raz denne), ako je popísané vyššie.


Deti a dospievajúci: Memantine Ranbaxy sa neodporúča používať u detí mladších ako18 rokov z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Porucha funkcie obličiek: U pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50 ‑ 80 ml/min) sa nevyžaduje žiadna úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak sa dávka dobre toleruje minimálne 7 dní liečby, dávka sa môže zvýšiť až na 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 5 ‑ 29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.


Poškodenie funkcie pečene: U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre A a Childovo-Pughovo skóre B) nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú dostupné žiadne údaje o užívaní memantínu. Podávanie Memantinu Ranbaxy sa neodporúča pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosťna liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v anamnéze alebo u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik epilepsie sa odporúča opatrnosť.


Súbežnému užívaniu N-metyl-D-aspartát (NMDA)-antagonistov, ako je napr. amantadín, ketamín alebo dextrometorfán, sa má vyhnúť. Tieto liečivá účinkujú na ten istý systém receptorov ako memantín, a preto sa pri ich súbežnom užívaní môžu častejšie vyskytnúť alebo výraznejšie prejaviť nežiaduce rekcie (najmä na centrálny nervový systém (CNS)) (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 „Eliminácia“), si vyžadujú starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú výrazne zmeny v strave napr. z mäsitej na vegetariánsku stravu alebo výdatný príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. pH moču sa môže zvýšiť tiež pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri ťažkých infekciách močových ciest vyvolaných baktériami Proteus.


Pacienti s výskytom infarktu myokardu v nedávnej minulosti, nekompenzovaným kongestívnym zlyhávaním srdca (NYHA III-IV) alebo s nekontrolovanou hypertenziou boli vo väčšine klinických skúšaní vylúčení. Dôsledkom toho je skutočnosť, že k dispozícii sú len obmedzené údaje a pacienti s týmito ochoreniami sa majú starostlivo sledovať.


 1. Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických účinkov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné interakcie:


 • Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík sa môžu pri súbežnom užívaní NMDA-antagonistov, ako je memantín, zvýšiť. Účinky barbiturátov alebo neuroleptík sa môžu znížiť. Súbežné podávanie memantínu a spazmolytík, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky a môže byť potrebná úprava dávky.

 • Súbežnému užívaniu memantínu a amantadínu sa má vyhnúť, a to pre riziko farmakotoxickej psychózy. Obe liečivá sú chemicky príbuzné NMDA-antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná kazuistika o možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý renálny katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Ak sa memantín používa súbežne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou HCT, existuje možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

 • Zo skúseností po uvedení lieku na trh sa hlásili ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súbežne warfarín. Aj keď príčinný vzťah nebol preukázaný, u pacientov, ktorí sa súbežne liečia perorálnymi antikoagulanciami, sa odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času (INR).


Vo farmakokinetických (FK) štúdiách jednorazovej dávky u mladých zdravých jedincov sa nepozorovala žiadna významná interakcia memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých jedincov sa nepozoroval žiadny významný účinok memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitroneinhibuje CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúcu monooxygenázu, epoxidhydrolázu alebo sulfatión.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách, ktoré sú identické alebo mierne vyššie ako u ľudí (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Memantín sa má používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Nie je známe, či sa memantín vylučuje do ľudského materského mlieka, ale ak sa vezme do úvahy lipofilita tohto liečiva, je to pravdepodobné. Ženy užívajúce memantín nemajú dojčiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba stredne ťažkého až ťažkého stupňa zvyčajne spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše Memantine Ranbaxy má malý až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže pacientov liečených ambulantne je potrebné upozorniť, aby si dávali mimoriadny pozor.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických skúšaniach pri miernej až ťažkej demencii, ktoré zahŕňali 1 784 pacientov liečených Memantinom Ranbaxy a 1 595 pacientov, ktorí dostávali placebo, sa miera celkového výskytu nežiaducich reakcií pri liečbe Memantinom Ranbaxy nelíšila od miery výskytu pri placebe; nežiaduce reakcie boli zvyčajne miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínom oproti skupine s placebom boli závrat (6,3 % oproti 5,6 %), bolesť hlavy (5,2 % oproti 3,9 %), zápcha (4,6 % oproti 2,6 %), ospalosť (3,4 % oproti 2,2 %) a hypertenzia (4,1 % oproti 2,8 %).


Nasledovné nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke nižšie boli zozbierané z klinických skúšaní s Memantinom Ranbaxy a v období od jeho uvedenia na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa triedy orgánových systémov s použitím nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté

mykotické infekcie

Poruchy imunitného systému

Časté

precitlivenosť na liek

Psychické poruchy

Časté

Menej časté

Menej časté

Neznáme

ospalosť

zmätenosť

halucinácie1

psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

Časté

Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

závrat

poruchy rovnováhy

porucha chôdze

záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

zlyhanie srdca

Poruchy ciev

Časté

Menej časté

hypertenzia

žilová trombóza/tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Menej časté

Neznáme

zápcha

vracanie

pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Neznáme

zvýšenie hodnôt vo výsledkoch vyšetrenia funkcie pečene

hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Menej časté

bolesť hlavy

únava

1Halucinácie sa pozorovali najmä u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2Ojedinelé prípady hlásené zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Alzheimerova choroba bola sprevádzaná depresiou, samovražednými myšlienkami a samovraždou. Zo skúseností po uvedení lieku na trh boli tieto udalosti hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Z klinických skúšaní a skúseností po uvedení lieku na trh sú dostupné len obmedzené skúsenosti s predávkovaním.


Príznaky:Pomerne široký interval predávkovania (od 200 mg do 105 mg/deň počas 3 dní) je spojený buď iba s príznakmi ako sú napr. únava, slabosť a/alebo hnačka, alebo so žiadnymi príznakmi. V prípadoch predávkovania dávkami nižšími ako 140 mg alebo neznámou dávkou sa u pacienta prejavili príznaky vplyvu na centrálny nervový systém (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, vertigo, nepokoj, agresivita, halucinácie a porucha chôdze) a/alebo ťažkosti gastrointestinálneho pôvodu (vracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2 000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní a neskôr diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých zdravotných následkov.


V ďalšom prípade výrazného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg perorálnej dávky sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, ospalosť, stupor a bezvedomie.


Liečba:V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo pri predávkovaní. Štandardné klinické postupy na odstránenie liečiva z tela napr. výplach žalúdka, aktívne uhlie (prerušenie možného enterohepatálneho obehu), acidifikácia moču, nútená diuréza sa majú používať primerane.


V prípade prejavov a príznakov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému (CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptiká; Iné lieky proti demencii, ATC kód: N06DX01


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov a aj na progresii ochorenia pri neurodegeneratívnej demencii.


Memantín je na napätí závislý, nekompetitívny antagonista NMDA receptorov strednej afinity. Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.


Klinické štúdie:Pivotná štúdia s monoterapiou v populácii pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre (Mini Mental State Examination, (MMSE) na začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala 252 pacientov liečených ambulantne. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov - významnosť rozdielov pre CIBIC-plus (the clinician´s interview based impression of change): p = 0,025; pre ADCS-ADLsev (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living): p = 0,003; pre SIB (severe impairment battery): p = 0,002).


Pivotná štúdia s monoterapiou memantínomv liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 až 22) zahŕňalo 403 pacientov. U pacientov liečených memantínom sa pozoroval štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych cieľových ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt z posledného zdokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF): Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS-cog): (p = 0,003) a CIBIC-plus: (p = 0,004). V ďalšej štúdii monoterapie pri liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11 – 23). V prospektívne definovanej primárnej analýze sa nedosiahla štatistická významnosť v primárnom cieľovom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií fázy III (vrátane štúdií monoterapie a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti. Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach, výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia, až u dvojnásobného počtu pacientov liečených placebom v porovnaní s pacientmi liečenými memantínom sa preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21 % oproti 11 %, p < 0,0001).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Memantín má absolútnu biologickú dostupnosť približne 100 %. tmaxje v rozmedzí 3 a 8 hodín. Neexistuje žiadny náznak, že by potrava ovplyvňovala absorpciu memantínu.


Distribúcia:Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5 – 1 μmol) s veľkými interindividuálnymi variáciami. Keď sa podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálna tekutina (CSF)/sérum bol vypočítaný na 0,52. Distribučný objem je približne 10 l/kg. Približne 45 % memantínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia:U ľudí je približne 80 % cirkulujúceho memantínového materiálu prítomného v podobe materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomérna zmes 4- a 6-hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantánu. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitrosa nezistil metabolizmus katalyzovaný niektorým z cytochrómov P-450.


V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu sa vylúčilo priemerne 84 % dávky počas 20 dní, pričom viac ako 99 % sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia:Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s terminálnym t1/2 od 60 do 100 hodín. U dobrovoľníkov s normálnymi funkciami obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo do 170 ml/min/1,73 m2a časť celkového renálneho klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.


Renálny transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi. Rýchlosť renálnej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená, faktor zníženia sa pohybuje od 7 do 9 (pozri časť 4.4). Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita:Štúdieu dobrovoľníkov preukázali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah:Pri dávke memantínu 20 mg denne zodpovedajú hladiny memantínu v CSF hodnote ki(ki = inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 μmol v ľudskom frontálnom kortexe.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách u potkanov memantín vyvolal, podobne ako iné NMDA-antagonisty, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach vedúcich k veľmi vysokým maximálnym sérovým koncentráciám. Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze. Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov ani u nehlodavcov, klinický význam týchto zistení zostáva nejasný.


V štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc, sa premenlivo pozorovali očné zmeny. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne očné zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia memantínu v lyzozómoch. Tento účinok je známy aj u iných liečiv s kationovými amfifilickými vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov iba pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita. V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

sodná soľ kroskarmelózy

mastenec

magnéziumstearát


Obal tablety:

hypromelóza

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 400

mastenec


Obal tablety:

hypromelóza

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 400

červený oxid železitý (E 172)

žltý oxid železitý (E 172)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/hliníkový blister a polyamidový/hliníkový/PVC/hliníkový blister tvarovaný za studena.


10 mg tablety: veľkosti balenia po 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100, 112 alebo 1 000 tabliet.

20 mg tablety: veľkosti balenia po 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98 alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road,

Londýn, W4 5YE

Veľká Británia


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Memantine Ranbaxy 10 mg filmom obalené tablety: 06/0405/13-S

Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety:06/0406/13-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.októbra 2013


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015


8


Memantine Ranbaxy 20 mg filmom obalené tablety