+ ipil.sk

Meropenem Eberth 1000 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Meropenem Eberth500 mg

Meropenem Eberth 1000 mg

prášok na injekčný alebo infúzny roztok


Meropeném


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Meropenem Eberth a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Meropenem Eberth

3. Ako používať Meropenem Eberth

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Meropenem Eberth

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Meropenem Eberth a na čo sa používa


Meropenem Eberth patrí do skupiny liekov nazývaných karbapenémové antibiotiká. Účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré môžu spôsobiť závažné infekcie.


 • Infekcie postihujúce pľúca (zápal pľúc).

 • Infekcie pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich cystickou fibrózou.

 • Komplikované infekcie močových ciest.

 • Komplikované infekcie v brušnej dutine.

 • Infekcie, ktorými sa môžete nakaziť počas alebo po pôrode.

 • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív.

 • Akútna bakteriálna infekcia infekcie mozgu (meningitída).


Meropenem Eberth sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou, ktorá je pravdepodobne spôsobená dôsledkom bakteriálnej infekcie.


2. Skôr ako použijete Meropenem Eberth


Nepoužívajte Meropenem Eberth

 • keď ste alergický (precitlivený) na meropeném alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Meropenemu Eberth (uvedených v časti 6. Ďalšie informácie).

 • keď ste alergický (precitlivený) na iné antibiotiká, ako sú penicilíny, cefalosporíny alebo karbapenémy, pretože môžete byť alergický aj na meropeném.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Meropenemu Eberth

Predtým, ako použite Meropenem Eberth, poraďte sa so svojím lekárom:


 • ak máte zdravotné problémy, ako sú problémy s pečeňou alebo obličkami.

 • ak ste mali po užití iných antibiotík závažnú hnačku.


Môže sa u Vás objaviť pozitívny test (Coombsov test), ktorý svedčí o prítomnosti protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky. Váš lekár sa o tom s Vami porozpráva.


Ak si nie ste istý, či sa Vás týka niektoré z vyššie uvedeného, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo zdravotnou sestrou skôr, ako začnete používať Meropenem Eberth.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných prípravkov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je to z toho dôvodu, že Meropenem Eberth môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Meropenemu Eberth.


Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • Probenecid (na liečbu dny)

 • Valproát sodný (na liečbu epilepsie). Meropenem Eberth sa nemá používať, pretože to môže znížiť účinok valproátu sodného.


Tehotenstvo a dojčenie

Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť skôr, ako začnete používať Meropenem Eberth. Počas tehotenstva je vhodnejšie sa vyhnúť používaniu meropenému.

Váš lekár rozhodne o tom, či máte meropeném používať.


Je dôležité, aby ste svojmu lekárovi oznámili pred použitím Meropenemu Eberth, že dojčíte alebo plánujete dojčiť. Malé množstvo tohto lieku môže prechádzať do materského mlieka, čo môže ovplyvniť dieťa. Preto Váš lekár rozhodne, či máte počas dojčenia používať Meropenem Eberth.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Meropenemu Eberth

Meropenem Eberth obsahuje sodík.


Meropenem Eberth 500 mg: tento liek obsahuje približne 4,0 mmol sodíka v dávke 500 mg, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s obmedzeným prísunom sodíka.


Meropenem Eberth 1 g: Tento liek obsahuje približne 4 mmol sodíka v 1000 mg dávke, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s obmedzeným prísunom sodíka.


Ak máte ochorenie, ktoré vyžaduje sledovanie Vášho príjmu sodíka, informujte, prosím svojho lekára.


3. Ako používať Meropenem Eberth


Dospelí

 • Dávka závisí od typu infekcie, ktorú máte, od toho, kde sa infekcia vo Vašom tele nachádza a aká je závažnosť infekcie. Váš lekár rozhodne, akú dávku potrebujete.

 • Zvyčajná dávka pre dospelých sa pohybuje v rozmedzí 500 mg (miligramy) a 2 g (gramy). Dávku budete zvyčajne dostávať každých 8 hodín. Avšak, ak Vaše obličky nepracujú správne, môžete dostávať dávku menej často.


Deti a mladiství

Dávka pre deti vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov sa určí na základe veku a telesnej hmotnosti dieťaťa. Zvyčajná dávka sa pohybuje v rozmedzí 10 mg až 40 mg Meropenemu Eberth na každý kilogram (kg) telesnej hmotnosti dieťaťa. Dávka sa zvyčajne podáva každých 8 hodín. Deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg dostanú dávku ako dospelý pacient.


 • Meropenem Eberth Vám bude podávaný vo forme injekcie alebo infúzie do veľkej žily.

 • Meropenem Eberth Vám bude zvyčajne podávať Váš lekár alebo zdravotná sestra.

 • Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú však zaškolení na podávanie Meropenemu Eberth v domácom prostredí. Príslušné pokyny k takémuto podávaniu sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov (v časti nazývanej „Pokyny na podávanie Meropenemu Eberth sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí“). Vždy používajte Meropenem Eberth presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára.

 • Vaša injekcia sa nemá miešať alebo pridávať k roztokom, ktoré obsahujú iné lieky.

 • Podanie injekcie môže trvať približne 5 minút alebo 15 až 30 minút. Váš lekár Vám povie, ako Meropenem Eberth podávať.

 • Vaše injekcie by ste mali zvyčajne dostávať každý deň v rovnakom čase.


Ak použijete viac Meropenemu Eberth, ako máte

Ak ste náhodne použili viac, ako je Vaša predpísaná dávka, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete použiť Meropenem Eberth

Ak podanie injekcie vynecháte, mali by ste ju dostať čo najskôr, ako je to možné. Ak je však už takmer čas na podanie ďalšej injekcie, nepodanú injekciu vynechajte.

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku (dve injekcie v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Meropenem Eberth

Neprestaňte Meropenem Eberth používať, pokiaľ Vám to nenariadi Váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Meropenem Eberth môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia výskytu možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná pomocou nasledovnej konvencie:

veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10)

časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1000)

zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)

veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000)

neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Závažné alergické reakcie

Ak máte závažnú alergickú reakciu, okamžite ukončite používanie Meropenemu Eberth a ihneď navštívte svojho lekára. Môžete potrebovať bezodkladné ošetrenie lekára. Príznaky môžu okrem iných zahŕňať náhly výskyt nasledovných ťažkostí:

 • Závažná vyrážka, svrbenie alebo opuchy kože.

 • Opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela.

 • Skrátený dych, pískajúce alebo sťažené dýchanie.


Poškodenie červených krviniek (neznáme)

Medzi príznaky patria:

 • Nečakaná dýchavičnosť.

 • Červené alebo hnedé zafarbenie moču.

Ak sa u Vás objaví akýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, ihneď navštívte svojho lekára.


Iné možné vedľajšie účinky:


Časté

 • Brušné (žalúdočné) bolesti.

 • Pocit na vracanie (nauzea).

 • Vracanie (dávenie).

 • Hnačka.

 • Bolesť hlavy.

 • Kožná vyrážka, svrbenie kože.

 • Bolesti a zápaly.

 • Zvýšený počet krvných doštičiek vo Vašej krvi (zistené krvným testom).

 • Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia Vašej pečene.


Menej časté

 • Zmeny vo Vašej krvi. Medzi ne patrí znížený počet krvných doštičiek (čo môže spôsobiť ľahšiu tvorbu modrín), zvýšený počet niektorých bielych krviniek, znížený počet iných bielych krviniek a zvýšené množstvo látky nazývanej „bilirubín“. Váš lekár Vám môže z času na čas urobiť krvné vyšetrenie.

 • Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia Vašich obličiek.

 • Pocit tŕpnutia (mravčenie).

 • Infekcie v ústach alebo v pošve spôsobené plesňami (kandidóza).


Zriedkavé

 • Kŕče.


Iné možné vedľajšie účinky, ktorých frekvencia výskytu je neznáma

 • Zápal čreva s hnačkou.

 • Bolesť žíl v mieste podania injekcie Meropenemu Eberth.

 • Iné zmeny vo Vašej krvi. Medzi príznaky patria časté infekcie, vysoká teplota a boľavé hrdlo. Váš lekár Vám môže z času na čas urobiť krvné vyšetrenie.

 • Náhly výskyt závažnej vyrážky alebo tvorba pľuzgierov alebo olupovanie kože. Môže sa to spájať s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Meropenem Eberth


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Meropenem Eberth po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale liekovky a vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Po príprave nariedeného roztoku: Pripravené roztoky určené na vnútrožilovú (intravenóznu) injekciu alebo infúziu sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom prípravy a ukončením podávania vnútrožilovej injekcie alebo infúzie nemá presiahnuť jednu hodinu.


Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke. Pripravený roztok je určený na jednorázové podanie.


Pripravený roztok má byť číry až svetložltý, priehľadný a nesmie obsahovať viditeľné častice.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou a domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Meropenem Eberth obsahuje


Meropenem Eberth 500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Liečivo je meropeném. Každá injekčná liekovkaobsahuje 500 mg meropenému (ako trihydrát meropenému). Ďalšia zložka je bezvodý uhličitan sodný.


Meropenem Eberth 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Liečivo je meropeném Každá injekčná liekovka obsahuje 1000 mg meropenému (ako trihydrát meropenému). Ďalšia zložka je bezvodý uhličitan sodný.


Ako vyzerá Meropenem Eberth a obsah balenia


Meropenem Eberthje biely až svetložltý prášok na injekčný alebo infúzny roztok v injekčnej liekovke, Veľkosti balenia: 10 injekčných liekoviek v škatuľke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Nemecko


Výrobca:

VENUS PHARMA GmbH

Am Bahnhof 1 – 3

59368, Werne

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Veľká Británia: Meropenem Venus 500 mg powder for solution for injection or infusion

Meropenem Venus 1 g powder for solution for injection or infusion

Francúzsko: Meropenem Mylan 500 mg poudre pour solution injectable/pour perfusion

Meropenem Mylan 1 g poudre pour solution injectable/pour perfusion

Taliansko: Meropenem Venus Pharma 500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione

Meropenem Venus Pharma 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione

Írsko: Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion

Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion

Rakúsko: Meropenem Eberth 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Meropenem Eberth 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Fínsko: Meropenem Eberth 500 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Meropenem Eberth 1 g injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Švédsko: Meropenem Eberth 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Meropenem Eberth 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Dánsko: Meropenem Eberth 500 mg pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning

Meropenem Eberth 1 g pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning

Holandsko: Meropenem Eberth 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Meropenem Eberth 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Nemecko: Meropenem Eberth 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Meropenem Eberth 1g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Slovinsko: Meropenem Polfa Lodž 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infudiranje

Meropenem Polfa Lodž 1g prašek za raztopino za injiciranje ali infudiranje

Slovenská republika: Meropenem Eberth 500 mg

Meropenem Eberth 1000 mg

Poľsko: Meropenem Polfa Łódź 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Meropenem Polfa Łódź1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2014.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov.


Pokyny na podávanie Meropenemu Eberth sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí

Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú zaškolení na podávanie Meropenemu Eberth v domácom prostredí.


Upozornenie ‑ v domácom prostredí si tento liek môžete podávať alebo ho môžete podávať niekomu inému len vtedy, ak ste zaškolený lekárom alebo zdravotnou sestrou.

 • Tento liek sa musí zmiešať s inou tekutinou (rozpúšťadlo). Váš lekár Vám povie, aké množstvo rozpúšťadla použiť.

 • Liek použite ihneď po jeho príprave. Neuchovávajte ho v mrazničke.


Ako pripraviť tento liek


1. Umyte si ruky a dôkladne ich vysušte. Pripravte si čistý pracovný priestor.

2. Vyberte fľašu (injekčnú liekovku) Meropenemu Eberth z obalu. Skontrolujte injekčnú liekovku a dátum exspirácie. Skontrolujte, či je injekčná liekovka neporušená a či nebola poškodená.

3. Odstráňte farebné viečko a očistite sivú gumovú zátku alkoholovým tampónom. Nechajte gumovú zátku vyschnúť.

4. Novú sterilnú ihlu nasaďte na novú sterilnú injekčnú striekačku bez toho, aby ste sa dotkli jej koncov.

5. Do injekčnej striekačky natiahnite odporúčané množstvo sterilnej „vody na injekciu“. Množstvo tekutiny, ktorú potrebujete, nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:


Meropenem 500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok je zabalený v injekčnej liekovke o veľkosti 10 ml a za účelom podania injekcie sa môže nariediť s 10 ml vody na injekcie.

Meropenem 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok je zabalený v injekčnej liekovke o veľkosti 20 ml a za účelom podania injekcie sa môže nariediť s 20 ml vody na injekcie.

Dávka Meropenemu Eberth

Množstvo „vody na injekciu“ potrebné

na nariedenie

500 mg (miligramov)

10 ml (mililitrov)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml


Prosím všimnite si: Ak je Vaša predpísaná dávka Meropenemu Eberth väčšia ako 1 g, budete musieť použiť viac ako 1 injekčnú liekovku Meropenemu Eberth. Potom môžete nabrať tekutinu z oboch injekčných liekoviek do jednej injekčnej striekačky.


Vzhľad nariedeného roztoku:Pripravený roztok má byť číry až svetložltý, priehľadný a nesmie obsahovať viditeľné častice.


6. Ihlou injekčnej striekačky prepichnite stred sivej gumovej zátky a vstreknite odporúčané množstvo vody na injekciu do injekčnej liekovky alebo injekčných liekoviek Meropenemu Eberth.


7. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky a injekčnú liekovku dobre potrepte asi 5 sekúnd alebo dovtedy, kým sa všetok prášok nerozpustí. Sivú gumovú zátku ešte raz očistite novým alkoholovým tampónom a nechajte ju vysušiť.


8. S piestom injekčnej striekačky zatlačeným na doraz prepichnite ihlou sivú gumovú zátku. Pritom musíte zároveň držať injekčnú striekačku aj injekčnú liekovku a následne obrátiť injekčnú liekovku hore dnom.


9. Dajte pozor na to, aby hrot ihly zostal v tekutine a následne vytiahnite piest. Natiahnite (naberte) všetku tekutinu z injekčnej liekovky do injekčnej striekačky.


10. Vyberte ihlu a injekčnú striekačku z injekčnej liekovky a prázdnu injekčnú liekovku zahoďte na bezpečné miesto.


11. Injekčnú striekačku držte kolmo tak, aby ihla smerovala nahor. Poklepte po injekčnej striekačke, aby vzduchové bubliny v tekutine vystúpili do vrchnej časti striekačky.


12. Jemným stlačením piestu odstráňte všetok vzduch zo striekačky.


13. Ak Meropenem Eberth používate v domácom prostredí, zlikvidujte všetky použité ihly a infúzne sety primeraným spôsobom. Ak Váš lekár rozhodne o ukončení Vašej liečby, zlikvidujte všetok nepoužitý Meropenem Eberth vhodným spôsobom.


Všimnite si prosím:


Intravenóznu infúziu meropenému je možné pripraviť priamo zriedením obsahov injekčných liekoviek s 0,9% roztokom chloridu sodného na infúziu alebo s 5% roztokom glukózy na infúziu. Dodržte prosím nasledujúce pokyny:


Zrieďte Meropenem500 mgs 10 mlinfúzneho roztoku, potom dobre pretrepte kvôli rozpusteniu a pridajte ho do infúzneho vaku.


Zrieďte Meropenem1 gs20 mlinfúzneho roztoku, potom dobre pretrepte kvôli rozpusteniu a pridajte ho do infúzneho vaku.


Keď je infúzia pripravená, je v infúznom vaku dosiahnutá nasledovná koncentrácia:

Meropenem Eberth

Infúzny roztok

Koncentrácia infúzie

500 mg

100 ml 0,9% NaCl

5 mg/ml

500 mg

100 ml 5 % glukóza

5 mg/ml

1 gram

100 ml 0,9% NaCl

10 mg/ml

1 gram

100 ml 5 % glukóza

10 mg/ml


Podávanie injekcie

Tento liek môžete podávať prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly venflon alebo prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového katétra.


Podávanie Meropenemu Eberth prostredníctvomkrátkej kanyly alebo kanyly venflon


1.Vytiahnite ihlu z injekčnej striekačky a opatrne ju vyhoďte do nádoby na použité ihly a striekačky.


2.Očistite koniec krátkej kanyly alebo kanyly venflon alkoholovým tampónom a nechajte ho vyschnúť. Otvorte viečko na Vašej kanyle a pripojte injekčnú striekačku.


3. Pomaly tlačte piest injekčnej striekačky nadol, aby ste antibiotikum podali rovnomerne počas približne 5 minút.


4. Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite ju a prepláchnite podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


5. Uzavrite viečko Vašej kanyly a injekčnú striekačku opatrne vyhoďte do nádoby na použité ihly a striekačky.


Podávanie Meropenemu Eberth prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového katétra


1. Otvorte viečko portu alebo katétra, koniec potrite alkoholovým tampónom a nechajte vyschnúť.


2. Pripojte injekčnú striekačku a pomaly stláčajte piest striekačky, aby ste rovnomerne podali antibiotikum počas približne 5 minút.


3.Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite ju a prepláchnite podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4.Na centrálny žilový katéter nasaďte nové čisté viečko a injekčnú striekačku opatrne vyhoďte do nádoby na použité ihly a striekačky.


8Meropenem Eberth 1000 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. číslo: 2009/10664, 2009/10665

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKU


Meropenem Eberth 500 mg,

Meropenem Eberth 1000 mg,

prášok na injekčný alebo infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Meropenem Eberth 500 mg


Každá injekčná liekovka obsahuje trihydrát meropenému, čo zodpovedá 500 mg bezvodého meropenému.


Meropenem Eberth1000 mg


Každá injekčná liekovka obsahuje trihydrát meropenému, čo zodpovedá 1000 mg bezvodého meropenému.


Pomocné látky:

Každá 500 mg injekčná liekovka obsahuje 104 mg uhličitanu sodného, ktorý zodpovedá približne 2,0 mmol sodíka (približne 45 mg).

Každá 1000 mg injekčná liekovka obsahuje 208 mg uhličitanu sodného, ktorý zodpovedá približne 4,0 mmol sodíka (približne 90 mg).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný alebo infúzny roztok.

Biely až bledožltý prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Meropenem Eberthje indikovaný u dospelých a detí starších ako 3 mesiace na liečbu nasledujúcich infekcií (pozri časti 4.4 a 5.1) :


Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite a nozokomiálnej pneumónie

Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy

Komplikované infekcie močových ciest

Komplikované intraabdominálne infekcie

Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Akútna bakteriálna meningitída


Meropenem Eberth sa môže používať v liečbe neutropenických pacientov s horúčkou, pri ktorej je podozrenie, že je spôsobená bakteriálnou infekciou.


Vždy je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania o správnom používaní antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tabuľky uvedené nižšie poskytujú všeobecné odporúčania pre dávkovanie.


Podávaná dávka meropenému a dĺžka liečby majú zohľadňovať typ infekcie, ktorá sa má liečiť, vrátane jej závažnosti a klinickú odpoveď pacienta.


Dávka do 2 g trikrát denne u dospelých a dospievajúcich a dávka do 40 mg/kg trikrát denne u detí je obzvlášť vhodná na liečbu niektorých typov infekcií, ako sú nozokomiálne infekcie vyvolané Pseudomonas aeruginosa aleboAcinetobacter spp.


Ďalšie prehodnotenie dávkovania je potrebné u pacientov s renálnou insuficienciou (pozri nižšie).

Dospelí a dospievajúciInfekcie Dávka podávaná každých 8 hodín


Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite 500 mg alebo 1 g

a nozokomiálnej pneumónie

Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy 2 g

Komplikované infekcie močových ciest 500 mg alebo 1 g

Komplikované intraabdominálne infekcie 500 mg alebo 1 g

Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode 500 mg alebo 1 g

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív 500 mg alebo 1 g

Akútna bakteriálna meningitída 2 g

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou 1 g


Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcej približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6).


Eventuálne sa dávky do 1 g môžu podávať formou intravenóznejbolusovej injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné sú limitované údaje o bezpečnosti pri podávaní 2 g formou intravenóznej bolusovej injekcie u dospelých.


Porucha funkcie obličiek

Dávka u dospelých a dospievajúcich sa má upraviť, keď je klírens kreatinínu nižší ako 51 ml/min, ako je uvedené nižšie. Dostupné sú obmedzené údaje podporujúce podávanie týchto upravených dávok pre jednotkovú dávku 2 g.


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Dávka (na základe “jednotkových” dávok v rozmedzí od 500 mg alebo 1 g alebo 2 g, pozri tabuľku vyššie)

Interval

26-50

10-25

<10

jedna jednotková dávka

polovica jednej jednotkovej dávky

polovica jednej jednotkovej dávky

každých 12 hodín

každých 12 hodín

každých 24 hodín


Meropeném je odstrániteľný hemodialýzou a hemofiltráciou. Požadovaná dávka sa má podať po ukončení hemodialýzy.


U peritoneálne dialyzovaných pacientov nie sú stanovené žiadne odporúčania týkajúce sa dávkovania.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania (pozri časť 4.4).


Dávky u starších pacientov

U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek alebo s hodnotami klírensu kreatinínu nad 50 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Pediatrická populácia


Deti mladšie ako 3 mesiace

Bezpečnosť a účinnosť meropenému u detí mladších ako 3 mesiace nebola stanovená a nebol zistený optimálny dávkovací režim. Obmedzené farmakokinetické údaje však naznačujú, že vhodnou dávkou môže byť 20 mg/kg každých 8 hodín (pozri časť 5.2).


Deti od 3 mesiacov do 11 rokov a s telesnou hmotnosťou do 50 kg

Odporúčané dávkovacie režimy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:Infekcia Dávka podávaná každých 8 hodín


Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite 10 alebo 20 mg/kg

a nozokomiálnej pneumónie

Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy 40 mg/kg

Komplikované infekcie močových ciest 10 alebo 20 mg/kg

Komplikované intraabdominálne infekcie 10 alebo 20 mg/kg

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív 10 alebo 20 mg/kg

Akútna bakteriálna meningitída 40 mg/kg

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou 20 mg/kg


Deti s hmotnosťou nad 50 kg

Má sa použiť dávka ako u dospelých.


Nie sú skúsenosti u detí s poškodením funkcie obličiek.


Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcej približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6). Alternatívne sa dávky meropenému do 20 mg/kg môžu podávať formou intravenóznej bolusovej injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné sú obmedzené údaje o bezpečnosti podávania dávky 40 mg/kg formou intravenóznej bolusovej injekcie u detí.


Vzhľad rekonštituovaného roztoku

Pripravený roztok má byť číry až svetložltý, priehľadný a nesmie obsahovať viditeľné častice.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Precitlivenosť na iné karbapenémové antibakteriálne látky.

Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia, závažná kožná reakcia) na iné typy betalaktámových antibiotík (napr. penicilíny alebo cefalosporíny).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výbere meropenému na liečbu individuálneho pacienta sa má vziať do úvahy vhodnosť použitia karbapenémového antibiotika založená na faktoroch ako sú závažnosť infekcie, prevalencia rezistencie na iné vhodné antibiotiká a riziko selektívnej bakteriálnej rezistencie na karbapeném.


Tak ako u všetkých betalaktámových antibiotík sa vyskytli závažné a zriedkavo aj fatálne reakcie z precitlivenosti (pozri časti 4.3 a 4.8).


Pacienti, ktorí majú v anamnéze precitlivenosť na karbapenémy, penicilíny alebo iné betalaktámové antibiotiká, môžu byť precitlivení aj na meropeném. Pred začatím liečby meropenémom je potrebné dôkladne preveriť predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na betalaktamové antibiotiká.


Ak sa objaví závažná alergická reakcia, má sa podávanie lieku prerušiť a prijať vhodné opatrenia.


Kolitída v dôsledku antibiotickej terapie a pseudomembranózna kolitída sa vyskytla takmer po všetkých antibakteriálnych liekoch vrátane meropenému a môže mať rozsah závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov s výskytom hnačky počas alebo následne po podaní meropenému (pozri časť 4.8). Je potrebné zvážiť ukončenie liečby meropenémom a podanie špecifickej liečby infekcie vyvolanej Clostridium difficile. Lieky inhibujúce peristaltiku sa nemajú podávať.


Zriedkavo sa vyskytli záchvaty počas liečby karbapenémami vrátane meropenému (pozri časť 4.8).


Počas liečby meropenémom sa má starostlivo monitorovať funkcia pečene vzhľadom na riziko hepatálnej toxicity (hepatálna dysfunkcia s cholestázou a cytolýzou) (pozri časť 4.8).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene: u pacientov s predchádzajúcimi ochoreniami pečene sa má počas liečby meropenémom monitorovať funkcia pečene. Nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Počas liečby meropenémom môžu byť výsledky priameho alebo nepriameho Coombsovho testu pozitívne.


Súbežné použitie meropenému a kyseliny valproovej/valproátu sodného sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Meropenem Eberth obsahuje sodík.


Meropenem Eberth 500 mg: tento liek obsahuje približne 2,0 mmol sodíka na 500 mg dávku, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s regulovaním obsahu sodíka.


Meropenem Eberth 1000 mg: tento liek obsahuje približne 4,0 mmol sodíka na 1 g dávku, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s regulovaním obsahu sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa špecifické štúdie týkajúce sa interakcií s inými liekmi ako s probenecidom. Probenecid vstupuje s meropenémom do kompetície o aktívnu tubulárnu sekréciu, a tým spomaľuje vylučovanie meropenému obličkami, čo sa prejavuje zvýšením eliminačného polčasu a plazmatickej koncentrácie meropenému. Opatrnosť je potrebná, ak sa probenecid podáva súbežne s meropenémom.


Potenciálny účinok meropenému na väzobné proteíny iných liekov alebo metabolizmus sa neskúmal. Väzba na proteín je však taká malá, že sa neočakávajú interakcie s inými zlúčeninami, u ktorých sa predpokladá tento mechanizmus.


Pri súbežnom používaní kyseliny valproovej a karbapenémových antiobiotík sa vyskytlo zníženie hladín kyseliny valproovej v krvi o 60-100 % počas približne dvoch dní. Vzhľadom na rýchly nástup a veľký rozsah zníženia sa súbežné podávanie kyseliny valproovej a karbapenému považuje za nevhodné, a preto sa mu treba vyhnúť (pozri časť 4.4).


Perorálne antikoagulanciá

Súbežné podávanie antibiotík s warfarínom môže zvýšiť jeho antikoagulačný účinok. Bolo mnoho hlásení o zvýšení antikoagulačného účinku perorálne podávaných antikoagulancií vrátane warfarínu u pacientov, ktorí súbežne užívali antibiotiká. Riziko sa môže líšiť v závislosti od infekcie, veku a celkového stavu pacienta tak, že podiel antibiotika na zvýšení medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) je ťažké posúdiť. Odporúča sa, aby sa INR monitorovalo často počas a krátko po súbežnom podaní antibiotík a perorálneho antikoagulancia.

4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné alebo sú známe iba obmedzené údaje o použití meropenému u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Preventívnym opatrením je vyhnúť sa použitiu meropenému počas gravidity.

Laktácia

Nie je známe, či sa meropeném vylučuje do materského mlieka. Meropeném je možné detekovať vo veľmi nízkych koncentráciách v materskom mlieku zvierat. Je potrebné rozhodnúť, či sa ukončí dojčenie alebo liečba meropenémom vzhľadom na prínos liečby pre ženu.

Fertilita

Nie sú dostupné informácie o účinku meropenému na fertilitu. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte prosím na svojho lekára alebo lekárnika.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky


Pri zhodnotení 4872 pacientov s 5026 meropenémom liečenými expozíciami boli najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami súvisiacimi s meropenémom: hnačka (2,3 %), vyrážka (1,4 %), nauzea/vracanie (1,4 %) a zápal v mieste podania injekcie (1,1 %). Najčastejším laboratórnym nežiaducim účinkom súvisiacim s meropenémom bola trombocytóza (1,6 %) a zvýšenie pečeňových enzýmov (1,5-4,3 %).


Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke s frekvenciou výskytu “neznáme” neboli zaznamenané u 2367 pacientov, ktorí sa zúčastnili predregistračných klinických štúdií o intravenózne a intramuskulárne podávanom meropenéme, ale vyskytli sa počas postmarketingového obdobia.


V tabuľke nižšie sú uvedené všetky nežiaduce účinky zoradené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté ≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky zoradené na základe znižovania závažnosti.


Trieda orgánových systémov


Frekvencia


Nežiaduci účinok


Infekcie a nákazy

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Časté

Menej časté


Neznáme

perorálne a vaginálna kandidóza

trombocytémia

eozinofília, trombocytopénia,

leukopénia, neutropénia,

agranulocytóza,

hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

angioedém, anafylaxia (pozri časti 4.3 a 4.4)

Poruchy nervového systému

Časté

Menej časté

Zriedkavé

bolesť hlavy

parestézia

kŕče (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté


Neznáme

hnačka, vracanie, nauzea,

abdominálna bolesť

kolitída súvisiaca s antibiotikami(pozri časť 4.4)

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté


Menej časté

zvýšenie transamináz, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie laktát-dehydrogenázy v krvi

zvýšenie bilirubínu v krvi

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté

Menej časté

Neznáme

vyrážka, svrbenie

žihľavka

toxická epidermálna nekrolýza,

Stevensov-Johnsonov syndróm,

multiformný erytém

Poruchy obličiek a močových ciest


Menej časté

zvýšenie kreatinínu v krvi, zvýšenie urey v krvi

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Menej časté

Neznáme

zápal, bolesť

tromboflebitída

bolesť v mieste podania


4.9 Predávkovanie

Relatívne predávkovanie je možné u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ak nie je dávka podávaná tak, ako je uvedené v časti 4.2. Obmedzené postmarketingové skúsenosti naznačujú, že ak sa v dôsledku predávkovania vyskytnú nežiadúce reakcie, sú zhodné s profilom nežiaducich reakcií opísaným v časti 4.8, majú spravidla ľahký priebeh a po vysadení lieku alebo znížení dávky vymiznú. Je potrebné zvážiť symptomatickú liečbu.


U osôb s normálnou funkciou obličiek dochádza k rýchlemu vylučovaniu obličkami.


Meropeném a jeho metabolit je možné odstrániť hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne látky na systémové použitie, karbapenémy

ATC kód:J01DH02


Mechanizmus účinku

Meropeném dosahuje svoju baktericídnu aktivitu inhibíciou syntézy bunkovej steny grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií naviazaním sa na proteíny viažuce penicilín (PVP).


Farmakokinetický a farmakodynamický (PK/PD) profil


Podobne ako v prípade iných betalaktámových antibakteriálnych látok sa ukázalo, že čas, kedy plazmatické koncentrácie meropenému presahujú minimálnu inhibičnú koncentráciu (T > MIC) najlepšie koreluje s účinnosťou. V predklinických modeloch meropeném preukázal účinnosť, keď plazmatické koncentrácie presiahli MIC infikovaného organizmu v rozmedzí približne 40 % dávkovacieho intervalu. Tento cieľ nebol klinicky potvrdený.


Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia na meropeném môže byť dôsledkom: (1) zníženej priepustnosti vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií (kvôli zníženej produkcii porínov), (2) zníženej afinity k cieľovým PVP, (3) zvýšenej expresie zložiek efluxnej pumpy a (4) produkcie betalaktamáz, ktoré môžu hydrolyzovať karbapenémy.


V Európskej únii boli hlásené lokalizované skupiny infekcií spôsobených baktériami rezistentnými voči karbapenému.


Medzi meropenémom a skupinami liečiv ako sú chinolóny, aminoglykozidy, makrolidy a tetracyklíny neexistuje skrížená rezistenia, čo sa týka zamerania na cieľové miesto. Baktérie však môžu vykazovať rezistenciu na viac ako na jednu skupinu antibakteriálnych látok, ak príslušný mechanizmus zahŕňa nepriepustnosť a/alebo efluxnú pumpu (pumpy).


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) definované Európskym výborom pre

testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing,

EUCAST) sú uvedené nižšie.

EUCAST klinické hraničné hodnoty pre meropenem (2009-06-05, v 3.1)

Mikroorganizmus

Citlivý (S)

(mg/l)

Rezistentný (R)

(mg/l)

Enterobacteriaceae

Pseudomonas

Acinetobacter

Streptococcus skupiny A, B, C, G

Streptococcus pneumoniae1

Iné streptokoky

Enterococcus

Staphylococcus2

Haemophilus influenzae1 a Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis2,4

Grampozitívne anaeróby

Gramnegatívne anaeróby

Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty5

2

2

2

2

2

2

---

poznámka 3

2

0,25

2

2

2

>8

>8

>8

>2

>2

2

---

poznámka 3

>2

> 0,25

>8

>8

>8


1Hraničné hodnoty meropenému pre Streptococcus pneumoniaea Haemophilus influenzaepri meningitíde sú 0,25/1 mg/l.

2Kmene s hodnotami MIC vyššími ako je hraničná hodnota S/l sú zriedkavé a dosiaľ neboli hlásené. Testy na identifikáciu a antimikrobiálnu citlivosť akéhokoľvek takéhoto izolátu sa musia zopakovať a ak sa výsledok potvrdí, izolát je potrebné poslať do referenčného laboratória. Pokiaľ neexistuje dôkaz týkajúci sa klinickej odpovede pre potvrdené izoláty s MIC vyššími ako sú súčasné hraničné hodnoty rezistencie (kurzívou), majú sa nahlásiť ako rezistentné.

3Citlivosť stafylokokov na meropeném je odvodená od citlivosti na meticilín.

4 Hraničné hodnoty citlivosti na meropeném u Neisseria meningitidissa vzťahujú iba na meningitídu.

5Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty sa stanovili najmä z PK/PD údajov a sú nezávislé od rozdelenia MIC u špecifických druhov. Používajú sa pre tie druhy, ktoré nie sú uvedené v tabuľke ani v poznámkach pod čiarou.

-- = Testovanie citlivosti sa neodporúča, keďže druh predstavuje slabý cieľ pre liečbu týmto liekom.


Výskyt získanej rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy a lokálne informácie o rezistencii sú potrebné najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prínos liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporný, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam patogénov zistených na základe klinických skúseností a terapeutických pokynov.


Bežne citlivé kmene


Grampozitívne aeróby

Enterococcus faecalis$

Staphylococcus aureus (kmene citlivé na meticilín) £

Staphylococcus species (kmene citlivé na meticilín)vrátaneStaphylococcus epidermidis

Streptococcus agalactiae (skupina B)

skupina Streptococcus milleri(S. anginosus, S. constellatus aS. intermedius)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes (skupina A)


Gramnegatívne aeróby

Citrobacter freudii

Citrobacter koseri

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Morganella morganii

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Serratia marcescens


Grampozitívne anaeróby

Clostridium perfringens

Peptoniphilus asaccharolyticus

kmene Peptostreptococcus (vrátaneP. micros, P anaerobius, P. magnus)


Gramnegatívne anaeróby

Bacteroides caccae

skupina Bacteroides fragilis

Prevotella bivia

Prevotella disiens


Druhy, pri ktorých môže byť získaná rezistencia problémom


Grampozitívne aeróby

Enterococcus faecium$†


Gramnegatívne aeróby

kmene Acinetobacter

Burkholderia cepacia

Pseudomonas aeruginosa


Inherentne rezistentné mikroorganizmy


Gramnegatívne aeróby

Stenotrophomonas maltophilia

kmene Legionella


Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae


$ Kmene vykazujúce prirodzenú intermediárnu citlivosť

£Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na meropeném

Pomer rezistencie >50 % v jednej alebo viacerých krajinách EÚ


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Priemerný plazmatický polčas u zdravých jedincov je približne 1 hodina, priemerný distribučný objem je približne 0,25 l/kg (11-27 l) a priemerný klírens je 287 ml/min pri 250 mg s poklesom na 205 ml/min pri 2 g. Dávkami 500, 1000 a 2000 mg pri infúznom podaní v trvaní 30 minút sa dosiahnu priemerné hodnoty Cmax približne 23, 49 a 115 μg/ml, čo v tomto poradí zodpovedá hodnotám AUC 39,3, 62,3 a 153 μg.h/ml. Hodnoty Cmaxpo infúzii trvajúcej 5 minút sú 52 a 112 μg/ml po dávkach 500 a 1000 mg. Po dávkach opakovaných v 8‑hodinových intervaloch nedochádza u osôb s normálnou funkciou obličiek ku kumulácii meropenému.


V štúdii s 12 pacientmi, ktorým sa podával meropeném 1000 mg v 8‑hodinových intervaloch po chirurgickom zásahu z dôvodu intraabdominálnych infekcií boli hodnoty Cmax a polčas porovnateľné ako u zdravých osôb, zaznamenal sa však vyšší distribučný objem 27 l.


Distribúcia

Priemerná väzba meropenému na plazmatické proteíny bola približne 2 % a nezávisela od koncentrácie. Po rýchlom podaní (5 minút alebo menej) je farmakokinetika biexponenciálna, čo je oveľa menej zreteľné po 30-minútovej infúzii. Meropeném dobre prechádza do jednotlivých telesných tekutín a tkanív: vrátane pľúc, bronchiálnych sekrétov, žlče, cerebrospinálnej tekutiny, gynekologických tkanív, kože, fascie, svalov a do peritoneálnych exsudátov.


Metabolizmus
Meropeném sa metabolizujehydrolýzou beta-laktámového kruhu, vytvorením mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. V podmienkach in vitromeropeném vykazuje zníženú citlivosť na hydrolýzu ľudskou dehydropeptidázou-I (DHP-I) v porovnaní s imipenémom a súbežné podanie DHP-I inhibítora sa vôbec nevyžaduje.


Eliminácia

Meropeném sa primárne vylučuje nezmenený obličkami; približne 70 % (50-75 %) sa v nezmenej forme vylúči v priebehu 12 hodín. Ďalších 28 % sa zachytáva v podobe mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. Vylučovanie stolicou predstavuje približne iba 2 % dávky. Nameraný renálny klírens a vplyv probenecidu poukazujú na to, že meropeném prechádza tak filtráciou ako aj tubulárnou sekréciou.


Porucha funkcie obličiek

Poškodenie funkcie obličiek spôsobuje zvýšenú AUC v plazme a dlhší polčas meropeménu. AUC meropenému sa zvýšila 2,4-násobne u pacientov so stredne ťažkým poškodením renálnej funkcie (CrCl 33-74 ml/min), 5-násobne u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CrCl 4-23 ml/min) a 10-násobne u hemodialyzovaných pacientov (CrCl <2 ml/min) v porovnaní so zdravými osobami (CrCl > 80 ml/min). AUC mikrobiologicky neaktívnych metabolitov s otvoreným kruhom bola tiež výrazne zväčšená u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. Úprava dávky sa odporúča u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Meropeném je odstrániteľný hemodialýzou s klírensom počas hemodialýzy približne 4-krát vyšším ako u anurických pacientov.


Porucha funkcie pečene
Skúšanie u pacientov s alkoholovou cirhózou nepoukazuje na žiadny vplyv ochorenia pečene na farmakokinetiku meropenému po opakovaných dávkach.


Dospelí pacienti
Farmakokinetické štúdie uskutočnené u pacientov nepreukázali významné rozdiely vo farmakokinetike v porovnaní so zdravými osobami s rovnakou funkciou obličiek. Populačný model odvodený z údajov u 79 pacientov s intraabdominálnou infekciou alebo pneumóniou poukázal na závislosť stredného objemu od hmotnosti a klírensu od klírensu kreatinínu a veku.


Pediatrickí pacienti
Farmakokinetikau dojčiat a detí s infekciou mala pri dávkach10, 20 a 40 mg/kghodnoty Cmaxpribližujúce sa hodnotám u dospelých po dávkach500, 1000 a 2000 mg. Porovnanie poukázalo na zhodu vo farmakokinetike medzi dávkami a polčasmi celkovo podobnými u dospelých, s výnimkou najmladších jedincov (<6 mesiacov t1/2 1,6 h). Priemerné hodnoty klírensu meropenému boli 5,8 ml/min/kg (6-12 rokov), 6,2 ml/min/kg (2-5 rokov), 5,3 ml/min/kg (6-23 mesiacov) and 4,3 ml/min/kg (2-5 mesiacov). Približne 60 % dávky sa vylučuje močom v priebehu 12 hodín ako meropeném a ďalších 12 % ako metabolit. Koncentrácie meropenému v cerebrospinálnej tekutine u detí s meningitídou dosahujú približne 20 % súbežných hladín v plazme, hoci individuálne rozdiely sú výrazné.


Farmakokinetika meropenému u novorodencov, u ktorých sa vyžaduje antiinfekčná liečba, sa prejavila vyšším klírensom u novorodencov s vyšším chronologickým alebo gestačným vekom s celkovým priemerným polčasom 2,9 hodín. Simulácia Monte Carlo na základe populačného FK modelu ukázala, že dávkovací režim s dávkou 20 mg/kg v 8‑hodinových intervaloch dosiahol hodnotu 60 % T>MIC pre P. aeruginosau 95 % predčasne narodených a u 91 % riadne donosených novorodencov.


Starší pacienti
Farmakokinetické štúdie u zdravých starších osôb (65-80 rokov) poukázali na zníženie klírensu v plazme, čo zodpovedalo zníženiu klírensu kreatinínu v súvislosti s vekom a menšiemu poklesu nerenálneho klírensu. U starších pacientov sa nevyžaduje žiadna úprava dávky s výnimkou stredne ťažkého až ťažkého poškodenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách preukázali, že meropeném je dobre tolerovaný obličkami. Histologický dôkaz renálneho tubulárneho poškodenia u myší a psov bol zistený len pri dávkach 2000 mg/kg a viac po jednorazovom podaní a u opíc pri 500 mg/kg počas 7-dňového skúšania.


Meropeném je všeobecne dobre tolerovaný centrálnym nervovým systémom. Účinky boli pozorované v štúdiách akútnej toxicity u hlodavcov v dávkach presahujúcich 1000 mg/kg.


LD50 pri intravenóznej dávke meropenému u hlodavcov je väčšia ako 2000 mg/kg.


V štúdiách s opakovaným podávaním v trvaní do 6 mesiacov boli pozorované iba nepatrné účinky, vrátane malého poklesu počtu erytrocytov u psov.


V konvenčných testoch vykonaných u potkanov s dávkami do 750 mg/kg a u opíc s dávkami do 360 mg/kg sa neprejavili žiadne mutagénne účinky a neboli zistené žiadne známky reprodukčnej toxicity vrátane teratogénneho potenciálu.


Pri dávke 500 mg/kg v predbežnej štúdii u opíc bol pozorovaný zvýšený výskyt potratov.


Nebol zistený žiadny dôkaz zvýšenej citlivosti na meropeném u mladých zvierat v porovnaní s dospelými.


Intravenózna lieková forma bola pri skúšaniach na zvieratách dobre tolerovaná.


Jediný metabolit meropenému mal v štúdiách na zvieratách podobný profil toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Meropenem Eberth 500 mg: bezvodý uhličitan sodný

Meropenem Eberth 1000 mg: bezvodý uhličitan sodný


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Po rekonštitúcii:

Rekonštituované roztoky na intravenóznu injekciu alebo infúziu sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom rekonštitúcie a ukončením podávania intravenóznej injekcie alebo infúzie nemá prekročiť jednu hodinu.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Meropenem Eberth 500 mg

674 mg prášku v 10 ml sklenenej injekčnej liekovke typu I s uzáverom (sivá butylová gumová zátka s hliníkovým obrubovacím uzáverom).


Meropenem Eberth 1000 mg

1348 mg prášku v 20 ml sklenenej injekčnej liekovke typu I s uzáverom (sivá butylová gumová zátka s hliníkovým obrubovacím uzáverom).


Liek sa dodáva vo veľkostiach balenia obsahujúcich 10 injekčných liekoviek.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Ako pripraviť tento liek

i. Umyte si ruky a dôkladne ich vysušte. Pripravte si čistý pracovný priestor.


ii. Vyberte fľašu (injekčnú liekovku) Meropenemu Eberth z obalu. Skontrolujte injekčnú liekovku a dátum exspirácie uvedený na škatuľke a na etikete injekčnej liekovky. Skontrolujte, či je injekčná liekovka neporušená a či nebola poškodená.


iii. Odstráňte farebné viečko a očistite sivú gumovú zátku alkoholovým tampónom. Nechajte gumovú zátku vyschnúť.


iv. Novú sterilnú ihlu nasaďte na novú sterilnú injekčnú striekačku bez toho, aby ste sa dotkli jej koncov.


v. Do injekčnej striekačky natiahnite odporúčané množstvo sterilnej „vody na injekciu“. Množstvo tekutiny, ktorú potrebujete, nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:


Meropenem 500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok je zabalený v injekčnej liekovke o veľkosti 10 ml a za účelom podania injekcie sa môže nariediť s 10 ml vody na injekcie.


Meropenem 1000 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok je zabalený v injekčnej liekovke o veľkosti 20 ml a za účelom podania injekcie sa môže nariediť s 20 ml vody na injekcie.


Dávka Meropenemu Eberth

Množstvo „vody na injekciu“ potrebné

na nariedenie

500 mg (miligramov)

10 ml (mililitrov)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml


Prosím všimnite si: Ak je Vaša predpísaná dávka Meropenemu Eberth väčšia ako 1 g, budete musieť použiť viac ako 1 injekčnú liekovku Meropenemu Eberth. Potom môžete nabrať tekutinu z oboch injekčných liekoviek do jednej injekčnej striekačky.


vi. Ihlou injekčnej striekačky prepichnite stred sivej gumovej zátky a vstreknite odporúčané množstvo vody na injekciu do injekčnej liekovky alebo injekčných liekoviek Meropenemu Eberth.


vii. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky a injekčnú liekovku dobre potrepte asi 5 sekúnd alebo dovtedy, kým sa všetok prášok nerozpustí. Sivú gumovú zátku ešte raz očistite novým alkoholovým tampónom a nechajte ju vysušiť.


viii. S piestom injekčnej striekačky zatlačeným na doraz prepichnite ihlou sivú gumovú zátku. Pritom musíte zároveň držať injekčnú striekačku aj injekčnú liekovku a následne obrátiť injekčnú liekovku hore dnom.


ix. Dajte pozor na to, aby hrot ihly zostal v tekutine a následne vytiahnite piest. Natiahnite (naberte) všetku tekutinu z injekčnej liekovky do injekčnej striekačky.


x. Vyberte ihlu a injekčnú striekačku z injekčnej liekovky a prázdnu injekčnú liekovku zahoďte na bezpečné miesto.


xi. Injekčnú striekačku držte kolmo tak, aby ihla smerovala nahor. Poklepte po injekčnej striekačke, aby vzduchové bubliny v tekutine vystúpili do vrchnej časti striekačky.


xii. Jemným stlačením piestu odstráňte všetok vzduch zo striekačky.


xiii. Ak Meropenem Eberth používate v domácom prostredí, zlikvidujte všetky použité ihly a infúzne sety primeraným spôsobom. Ak Váš lekár rozhodne o ukončení Vašej liečby, zlikvidujte všetok nepoužitý Meropenem Eberth vhodným spôsobom.


Všimnite si prosím:


Intravenóznu infúziu meropenému je možné pripraviť priamo zriedením obsahov injekčných liekoviek s 0,9% roztokom chloridu sodného na infúziu alebo s 5% roztokom glukózy na infúziu. Dodržte prosím nasledujúce pokyny:


1. Zrieďte Meropenem500 mgs 10 mlinfúzneho roztoku, potom dobre pretrepte kvôli rozpusteniu a pridajte ho do infúzneho vaku.


2. Zrieďte Meropenem1 gs20 mlinfúzneho roztoku, potom dobre pretrepte kvôli rozpusteniu a pridajte ho do infúzneho vaku.


Keď je infúzia pripravená, v infúznom vaku je dosiahnutá nasledovná koncentrácia:Meropenem Eberth

Infúzny roztok

Koncentrácia infúzie

500 mg

100 ml 0,9% NaCl

5 mg/ml

500 mg

100 ml 5 % glukóza

5 mg/ml

1 gram

100 ml 0,9% NaCl

10 mg/ml

1 gram

100 ml 5 % glukóza

10 mg/ml


Vzhľad nariedeného roztoku

Pripravený roztok má byť číry až svetložltý, priehľadný a nesmie obsahovať viditeľné častice.


Pripravený roztok v injekčnej liekovke je potrebné pretrepať, aby sa celý obsah injekčnej liekovky rozpustil.


Injekcia

Meropeném používaný ako bolusová intravenózna injekcia sa má nariediť so sterilnou vodou na injekciu, ako je uvedené vyššie.


Infúzia


Na prípravu intravenóznej infúzie sa injekčné liekovky meropenému môžu priamo nariediť s 0,9% roztokom chloridu sodného na infúziu alebo 5% roztokom glukózy na infúziu, ako je uvedené vyššie.


Každá injekčná liekovka je určená iba na jednorázové použitie.


Pri príprave roztoku a podávaní sa majú dodržiavať štandardné aseptické postupy.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Nemecko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Meropenem Eberth 500 mg 15/0589/11-S

Meropenem Eberth1000 mg 15/0590/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.


strana 15 / 15

Meropenem Eberth 1000 mg