+ ipil.sk

Meropenem Kabi 1 gPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Meropenem Kabi 500 mg

prášok na injekčný alebo infúzny roztok


Meropenem Kabi 1 g

prášok na injekčný alebo infúzny roztok


meropeném

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Meropenem Kabi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Meropenem Kabi

3. Ako používať Meropenem Kabi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Meropenem Kabi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Meropenem Kabi a na čo sa používa


Meropenem Kabi patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú karbapenémové antibiotiká. Spôsobuje usmrtenie baktérií, ktoré môžu spôsobovať závažné infekcie.


 • Infekcie postihujúce pľúca (pneumónia)

 • Infekcie pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich na cystickú fibrózu

 • Komplikované infekcie močových ciest

 • Komplikované infekcie brucha

 • Infekcie, ktoré môžete dostať počas alebo po pôrode

 • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

 • Akútne bakteriálne infekcie mozgu (menigitída)


Meropenem Kabi sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou, ktorá je pravdepodobne vyvolaná bakteriálnou infekciou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Meropenem Kabi


Nepoužívajte Meropenem Kabi

 • Keď ste alergický (precitlivený) na meropeném alebo na ktorúkoľvek zložku Meropenemu Kabi (uvedené v časti 6).

 • Keď ste alergický (precitlivený) na iné antibiotiká ako sú penicilíny, cefalosporíny alebo karbapenémy ako je meropeném, na ktorý môžete byť tiež alergický.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru predtým, ako použijete meropeném:

 • Ak máte akékoľvek ďalšie zdravotné problémy, akými sú napr. problémy s pečeňou alebo obličkami.

 • Ak ste po užívaní iných antibiotík zaznamenali závažné hnačky.


Môže sa u vás vyskytnúť pozitívny test (Coombsov test), ktorý indikuje prítomnosť protilátok, ktoré môžu zničiť vaše červené krvinky. Váš lekár sa s vami o tom porozpráva.

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, skôr ako použijete Meropenem Kabi, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou.


Iné lieky a Meropenem Kabi

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Je to potrebné z dôvodu, že Meropenem Kabi môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Meropenemu Kabi.


Predovšetkým, oznámte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak užívate ktorýkoľvek z nasledovných liekov:

 • Probenecid (používaný na liečbu dny).

 • Valproát sodný (používaný na liečbu epilepsie). Meropenem Kabi sa nemá používať, pretože môže znížiť účinok valproátu sodného.


Tehotenstvo a dojčenie

Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť pred podaním meropenému. Je výhodnejšie predísť používaniu meropenému počas tehotenstva. Váš lekár rozhodne, či máte používať meropeném.


Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že dojčíte alebo budete dojčiť počas podávania meropenému. Malé množstvo lieku sa vylučuje do materského mlieka a môže ovplyvniť dieťa, preto váš lekár rozhodne, či máte užívať meropeném pokiaľ dojčíte.


Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Meropenem Kabi obsahuje sodík.


Meropenem Kabi 500 mg:
Tento liek obsahuje 1,96 mmol (alebo 45,13 mg) sodíka v jednej dávke. To treba vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


Meropenem Kabi 1 g:
Tento liek obsahuje 3,92 mmol (alebo 90,25 mg) sodíka v jednej dávke. To treba vziať do úvahy u pacientov s
diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


Ak máte stav, ktorý si vyžaduje sledovanie príjmu sodíka, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


3. Ako používať Meropenem Kabi


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

u svojho lekára.


Dospelí

 • Dávka závisí od druhu infekcie, ktorú máte, od miesta na tele, ktoré je postihnuté infekciou a od stupňa závažnosti infekcie. O veľkosti dávky, ktorú potrebujete, rozhoduje váš lekár.

 • Dávka pre dospelých je obvykle v rozmedzí 500 mg (miligramov) až 2 g (gramy). Zvyčajne dostanete dávku v 8‑hodinových intervaloch. Avšak môžete dostať dávku menej často, keď vaše obličky nepracujú veľmi dobre.Použitie u detí a dospievajúcich

Dávka pre deti od 3 mesiacov do 12 rokov veku sa určuje podľa veku a hmotnosti dieťaťa. Obvyklá dávka predstavuje 10 mg až 40 mg Meropenemu Kabi na každý kilogram (kg) hmotnosti dieťaťa. Podáva sa zvyčajne každých 8 hodín. Deťom s hmotnosťou vyššou ako 50 kg sa podáva rovnaká dávka ako dospelým.

 • Meropenem Kabi sa vám podá formou injekcie alebo infúzie do žily.

 • Obvykle vám Meropenem Kabi bude podávať váš lekár alebo zdravotná sestra.

 • Niektorí pacienti, rodičia a ošetrovatelia sú však vyškolení na podávanie Meropenemu Kabi v domácich podmienkach. Pokyny pre takýto prípad sú uvedené v tejto Písomnej informácii pre používateľa (v časti s názvom “ Pokyny na podávanie Meropenemu Kabi sebe alebo niekomu inému v domácich podmienkach”). Vždy používajte Meropenem Kabi tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa ho.

 • Vaša injekcia sa nemá miešať alebo pridávať k roztokom, ktoré obsahujú iné lieky.

 • Injekčné podanie môže trvať približne 5 min alebo môže byť v rozmedzí 15 až 30 min. Váš lekár vám povie, ako sa podáva Meropenem Kabi.

 • Injekcie sa vám majú podávať každý deň obvykle v rovnakom čase.


Ak sa použije viac Meropenemu Kabi, ako máte

Ak náhodne použijete väčšiu dávku, ako je vaša predpísaná dávka, ihneď sa skontaktujte so svojím lekárom alebo s najbližšou nemocnicou.


Ak zabudnete použiť Meropenem Kabi

Ak vynecháte podanie injekcie, mali by ste ju dostať v čo najkratšom čase. Ak to však zistíte takmer v čase podania nasledujúcej injekcie, premeškané injekčné podanie vynechajte.

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku (dve injekcie naraz), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Meropenem Kabi

Neprestaňte používať Meropenem Kabi, pokiaľ to nenariadi váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Rovnako ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ťažké alergické reakcie

Ak zaznamenáte ťažkú alergickú reakciu, prestaňte používať Meropenem Kabi a ihneď navštívte lekára. Môžete potrebovať bezodkladné lekárske ošetrenie. Príznaky môžu zahŕňať nasledovné náhle vzniknuté prejavy:

 • Výsev vyrážok, svrbenie alebo žihľavka na koži.

 • Opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela.

 • Namáhavé dýchanie, dýchavičnosť alebo problémy s dýchaním.


Poškodenie červených krviniek (neznáme)

Príznaky zahŕňajú:

 • Dýchavičnosť, keď to neočakávate.

 • Červené alebo hnedé zafarbenie moču.

Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, ihneď navštívte lekára.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

 • Abdominálna (žalúdočná) bolesť.

 • Pocit nevoľnosti (nauzea).

 • Pocit slabosti (vracanie).

 • Hnačka.

 • Bolesť hlavy.

 • Kožná vyrážka, svrbivá koža.

 • Bolesť a zápal.

 • Zvýšený počet krvných doštičiek (zistený zo vzorky krvi).

 • Zmeny v krvných testoch, vrátane testov poukazujúcich na funkciu pečene.


Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1000)

 • Zmeny v zložení krvi. Tieto zahŕňajú znížené počty krvných doštičiek (čo môže spôsobovať náchylnosť ku krvným podliatinám), zvýšenie počtu niektorých bielych krviniek, zníženie počtu iných bielych krviniek a zvýšenie množstva látky, ktorá sa nazýva “bilirubín”. Váš lekár vám z času na čas bude robiť krvné testy.

 • Pocit tŕpnutia (pichania špendlíkom alebo ihlou).

 • Infekcie v ústach alebo v pošve, ktoré sú spôsobené plesňami (kandidóza).


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)


Ďalšie možné vedľajšie účinky s neznámym výskytom (nedá sa stanoviť častosť výskytu týchto

vedľajších účinkov z dostupných zdrojov, sú však zriedkavé alebo veľmi zriedkavé)

 • Zápal čreva s hnačkou.

 • Zapálené žily po injekčnom podaní Meropenemu Kabi.

 • Iné zmeny v krvi. Príznaky zahŕňajú časté infekcie, vysokú horúčku a bolesť hrdla. Váš lekár vám z času na čas môže robiť krvné testy.

 • Náhle objavenie sa závažného výsevu vyrážkami alebo pľuzgierov alebo olupovania kože. Toto môže súvisieť s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Meropenem Kabi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Po zriedení: zriedené roztoky na intravenóznu injekciu alebo infúziu sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom zriedenia a ukončením podávania intravenóznej injekcie alebo infúzie nemá prekročiť jednu hodinu.


Zriedený roztok nezmrazujte.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Meropenem Kabi obsahuje

Liečivo je trihydrát meropenému. Jedna 20 ml injekčná liekovka/100 ml fľaša obsahuje 500 mg meropenému. Jedna 20 ml injekčná liekovka, 50 ml/100 ml fľaša obsahuje 1 000 mg meropenému.

Ďalšia zložka je bezvodý uhličitan sodný.

Ako vyzerá Meropenem Kabi a obsah balenia

Meropenem Kabi je biely alebo svetložltý prášok na injekčný alebo infúzny roztok v injekčnej liekovke/fľaši.

Meropenem Kabi 500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok je dostupný v 20 ml sklenených injekčných liekovkách a 100 ml sklenených fľašiach.

Meropenem Kabi 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok je dostupný v 20 ml sklenených injekčných liekovkách, 50 ml a 100 ml sklenených fľašiach.

Jedno balenie obsahuje 1 alebo 10 liekoviek/fliaš.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi s.r.o.

Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4

Česká republika


Výrobca:

FACTA FARMACEUTICI S.p.A
Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino
64100 Teramo
Taliansko


Fresenius Kabi Deutschland GmbH

D-61346 Bad Homburg v.d.H., Nemecko, adresa miesta prepúšťania Pfingstweide 53, 61169 Friedberg


LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A
Lagedo
3465-157 Santiago de Besteiros
Portugalsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko

Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Belgicko

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Bulharsko

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1 g

Cyprus

Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Meropenem Kabi 1g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Česká republika

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1g

Dánsko

Meropenem Fresenius Kabi

Estónsko

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1000 mg

Nemecko

Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Grécko

Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση

Meropenem Kabi 1g, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση

Fínsko

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Meropenem Fresenius Kabi 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Maďarsko

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1 g

Írsko

Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion

Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion

Lotyšsko

Meropenem Kabi 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

Meropenem Kabi 1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Meropenem Kabi 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Meropenem Kabi 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Luxembursko

Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Holandsko

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Nórsko

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske, oppløsning

Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko

Meropenem Kabi

Portugalsko

Meropenem Kabi 500 mg Pó para solução injectável ou para perfusão

Meropenem Kabi 1 g Pó para solução injectável ou para perfusão

Rumunsko

Meropenem Kabi 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Meropenem Kabi 1 g pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Španielsko

Meropenem Kabi 500 mg polvo para solución inyectable o para perfusión

Meropenem Kabi 1 g polvo para solución inyectable o para perfusión

Švédsko

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning

Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning

Slovinsko

Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Slovenská republika

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1 g

Veľká Británia

Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion

Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusionTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Odporúčanie/medicínska osveta


Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami. Nemajú účinok na infekcie spôsobené vírusmi.


Niekedy infekcia spôsobená baktériami nereaguje na liečbu antibiotikami. Jedným z viacerých dôvodov je to, že baktérie zapríčiňujúce infekciu sú rezistentné na antibiotikum, ktoré používate. To znamená, že môžu prežívať a dokonca sa premnožiť i napriek užívaniu antibiotika.


Baktérie sa môžu stať rezistentné z viacerých dôvodov. Starostlivé používanie antibiotík môže pomôcť znižovať šancu baktérie stať sa na ne rezistentnou.


Ak vám lekár predpíše liečbu antibiotikom, tak je určené na liečbu iba vášho súčasného ochorenia. Tým, že budete venovať pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, pomôžete predísť vzniku rezistencie baktérií, ktorá môže zastaviť účinok antibiotika.


1. Je veľmi dôležité, aby ste antibiotikum užívali v správnej dávke, v stanovený čas a správny počet dní. Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa, a ak niečomu nerozumiete, opýtajte sa lekára alebo lekárnika.

2. Neužívajte antibiotiká, ak neboli predpísané osobitne pre vás a užívajte ich na liečbu infekcie, pre ktorú vám boli predpísané.

3. Neužívajte antibiotiká, ktoré boli predpísané pre iných pacientov, dokonca aj keď majú podobnú infekciu.

4. Nedávajte antibiotiká iným ľuďom, keď boli predpísané pre vás.

5. Ak máte antibiotiká, ktoré vám ostali po ukončení liečby, ktorú vám predpísal váš lekár, vráťte ich do lekárni na správne znehodnotenie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúce informácie sú určené len pre zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na podávanie Meropenemu Kabi sebe alebo niekomu inému v domácich podmienkach

Niektorí pacienti, rodičia a ošetrovatelia sú vyškolení na podávanie Meropenemu Kabi v domácich podmienkach.


Upozornenie – tento liek máte sebe alebo niekomu inému v domácich podmienkach podávať len po predchádzajúcom zaškolení lekárom alebo zdravotnou sestrou.


 • Liek sa musí zmiešať s ďalšou tekutinou (riediacim roztokom). Váš lekár vás oboznámi, koľko riediaceho roztoku máte použiť.


 • Liek použite hneď po jeho príprave. Liek nezmrazujte.


Ako pripraviť tento liek


 1. Umyte si ruky a dôkladne ich vysušte. Pripravte si čistú pracovnú plochu.


 1. Vyberte fľaštičku (liekovku) Meropenemu Kabi z obalu. Prekontrolujte liekovku a dátum exspirácie. Presvedčte sa, že je liekovka nedotknutá a neporušená.


 1. Odstráňte farebný kryt a gumovú zátku očistite potretím alkoholovým tampónom. Nechajte gumovú zátku vysušiť.


 1. Na hrot novej sterilnej striekačky nasaďte novú sterilnú ihlu, bez toho, aby ste sa dotkli koncov.


 1. Natiahnite do striekačky odporúčané množstvo sterilnej “vody na injekciu”. Množstvo tekutiny, ktoré potrebujete, je uvedené v tabuľke nižšie:


Dávka Meropenemu Kabi

Množstvo “vody na injekciu” potrebné na riedenie

500 mg (miligramov)

10 ml (mililitrov)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Upozornenie: Ak je vaša predpísaná dávka väčšia ako 1 g, bude potrebné, aby ste použili viac ako 1 liekovku Meropenemu Kabi. Potom môžete natiahnuť tekutinu z liekoviek do jednej striekačky.


 1. Prepichnite ihlou striekačky stred gumovej zátky a vstreknite odporúčané množstvo vody na injekciu do liekovky alebo liekoviek s Meropenemom Kabi.


 1. Vytiahnite ihlu z liekovky a dôkladne pretrepávajte liekovku približne 5 sekúnd, alebo kým sa prášok nerozpustí. Opäť očistite gumovú zátku novým tampónom s alkoholom a nechajte ju vysušiť.


 1. Piest striekačky zatlačte úplne do konca striekačky a potom ihlou opäť prepichnite gumovú zátku. Rukami musíte pridržiavať striekačku aj liekovku a liekovku otočte hore dnom.


 1. Udržiavaním konca ihly v tekutine, potiahnite piest a všetku tekutinu z liekovky natiahnite do striekačky.


 1. Vytiahnite striekačku s ihlou z liekovky a prázdnu liekovku postavte na bezpečné miesto.


 1. Podržte striekačku vo zvislej polohe s ihlou smerujúcou nahor. Poklepte po striekačke, aby všetky vzduchové bubliny v tekutine vystúpili do hornej časti striekačky, blízko ihly.


 1. Pomaly zatlačte na piest, aby ste zo striekačky odstránili všetok vzduch.


 1. Ak si podávate Meropenem Kabi v domácom prostredí, znehodnoťte ihly a infúzne sety, ktoré ste použili vhodným spôsobom. Ak lekár rozhodne o ukončení vašej liečby, znehodnoťte nepoužitý Meropenem Kabi vhodným spôsobom.


Podávanie injekcie

Tento liek môžete podávať cez krátku kanylu alebo venflon kanylu, alebo cez injekčný port alebo centrálny žilový katéter (kavál).


Podávanie Meropenemu Kabi cez krátku kanylu alebo venflon kanylu


 1. Vytiahnite ihlu zo striekačky a opatrne sa jej zbavte vložením do nádoby na použité ihly a striekačky.


 1. Potrite konciec krátkej kanyly alebo venflon kanyly alkoholovým tampónom a nechajte ho vysušiť. Otvorte viečko na vašej kanyle a pripojte k nej striekačku.

 1. Pomaly stláčajte piest striekačky, aby rovnomerný prívod antibiotika trval približne 5 min.


 1. Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a striekačka je prázdna, vytiahnite ju z kanyly a prepláchnite ju podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


 1. Uzavrite viečko na vašej kanyle a striekačky sa opatrne zbavte vložením do nádoby na použité ihly a striekačky.


Podávanie Meropenemu Kabi cez injekčný port alebo centrálny žilový katéter (kavál)


 1. Otvorte viečko portu alebo katétra, koniec potrite alkoholovým tampónom a nechajte vysušiť.


 1. Pripojte striekačku a pomaly stláčajte piest striekačky, aby rovnomerný prívod antibiotika trval približne 5 minút.


 1. Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a striekačka je prázdna, vytiahnite ju z kanyly a prepláchnite ju podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

 1. Na centrálny žilový katéter nasaďte nové čisté viečko a striekačky sa opatrne zbavte vložením do nádoby na použité ihly a striekačky.

9

Meropenem Kabi 1 g

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/005527-PRE, 2012/00528-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Meropenem Kabi 500 mg

prášok na injekčný alebo infúzny roztok


Meropenem Kabi 1 g

prášok na injekčný alebo infúzny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Meropenem Kabi 500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Jedna injekčná liekovka/fľaša obsahuje trihydrát meropenému v množstve zodpovedajúcom 500 mg bezvodého meropenému.


Meropenem Kabi 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Jedna injekčná liekovka/fľaša obsahuje trihydrát meropenému v množstve zodpovedajúcom 1 g bezvodého meropenému.

Pomocné látky:

Jedna 500 mg injekčná liekovka/fľaša obsahuje 1,96 mmol (alebo 45,13 mg) sodíka.


Jedna 1 g injekčná liekovka/fľaša obsahuje 3,92 mmol (alebo 90,25 mg) sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný alebo infúzny roztok.

Biely alebo svetložltý prášok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Meropenem Kabi je u dospelých a detí starších ako 3 mesiace indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií (pozri časti 4.4 a 5.1):


 • pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite (CAP) a nozokomiálnej pneumónie

 • broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy

 • komplikované infekcie močových ciest

 • komplikované intraabdominálne infekcie

 • infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode

 • komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

 • akútna bakteriálna meningitída


Meropenem Kabi sa môže používať v liečbe neutropenických pacientov s horúčkou, ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.


Vždy je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania o náležitom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Tablety uvedené nižšie poskytujú všeobecné odporúčania pre dávkovanie.


Podávaná dávka meropenému a dĺžka liečby má zohľadňovať typ infekcie, ktorá sa má liečiť, vrátane jej závažnosti a klinickú odpoveď pacienta.


Dávka do 2 g trikrát denne u dospelých a dospievajúcich a dávka do 40 mg/kg trikrát denne u detí je obzvlášť vhodná na liečbu niektorých typov infekcií ako sú nozokomiálne infekcie vyvolané Pseudomonas aeruginosa alebo Acinetobacter spp.


Ďalšie prehodnotenie dávkovania je potrebné u pacientov s renálnou insuficienciou (pozri nižšie).


Dospelí a dospievajúci

Infekcia

Dávka podávaná každých 8 hodín

Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite (CAP) a nozokomiálne infekcie

500 mg alebo 1 g

Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy

2 g

Komplikované infekcie močových ciest

500 mg alebo 1 g

Komplikované intraabdominálne infekcie

500 mg alebo 1 g

Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode

500 mg alebo 1 g

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

500 mg alebo 1 g

Akútna bakteriálna meningitída

2 g

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou

1 g


Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcej približne 15 až 30 minút (pozri časť 6.2, 6.3 a 6.6).


Alternatívne sa dávky do 1 g môžu podávať formou intravenóznej bolusovej injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné sú limitované údaje o bezpečnosti pri podávaní 2 g formou intravenóznej bolusovej injekcie u dospelých.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Dávka u dospelých pacientov a dospievajúcich sa má upraviť, keď je klírens kreatinínu nižší ako 51 ml/min, ako je uvedené nižšie. Dostupné sú limitované údaje podporujúce podávanie týchto upravených dávok pre jednotkovú dávku 2 g.


Klírens kreatinínu
(ml/min)

Dávka (na základe “jednotkových” dávok v rozmedzí od 500 mg alebo 1 g alebo 2 g, pozri tabuľku vyššie)

Interval

26-50

jedna jednotková dávka

každých 12 hodín

10-25

polovica jednej jednotkovej dávky

každých 12 hodín

< 10

polovica jednej jednotkovej dávky

každých 24 hodín

Meropeném je odstraniteľný hemodialýzou a hemofiltráciou. Požadovaná dávka sa má podať po ukončení hemodialýzy. U peritoneálne dialyzovaných pacientov nie sú stanovené žiadne odporúčania týkajúce sa dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek alebo s hodnotami klírensu kreatinínu nad 50 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Pediatrická populácia


Deti mladšie ako 3 mesiace

Účinnosť a bezpečnosť u detí mladších ako 3 mesiace nebola stanovená a nebol zistený optimálny dávkový režim. Avšak, limitované fakrmakokinetické údaje naznačujú, že vhodnou dávkou môže byť 20 mg/kg každých 8 hodín (pozri časť 5.2).


Deti od 3 mesiacov do 11 rokov a s hmotnosťou do 50 kg

Odporúčané dávky uvádza nasledovná tabuľka:


Infekcia

Dávka podávaná každých 8 hodín

Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite (CAP) a pneumónie získanej v nemocnici

10 alebo 20 mg/kg

Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy

40 mg/kg

Komplikované infekcie močových ciest

10 alebo 20 mg/kg

Komplikované intraabdominálne infekcie

10 alebo 20 mg/kg

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

10 alebo 20 mg/kg

Akútna bakteriálna meningitída

40 mg/kg

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou

20 mg/kg


Deti s hmotnosťou nad 50 kg

Má sa použiť dávka ako u dospelých.


Nie sú skúsenosti u detí s poškodením funkcie obličiek.


Spôsob podania


Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcou približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6). Alternatívne sa dávka meropenému do 20 mg/kg môže podávať formou intravenóznej bolusovej injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné sú limitované údaje o bezpečnosti podávania dávky 40 mg/kg formou intravenóznej bolusovej injekcie u detí.


Prijaté opatrenia pred zaobchádzaním alebo podávaním lieku

Inštrukcie k rekonštitúcii/ riedeniu pred podaním sú uvedené v časti 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedenú v časti 6.1

Precitlivenosť na iné karbapenémové antibakteriálne lieky.

Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia, závažné kožné reakcie) na iné typy betalaktámových antibiotík (napr. penicilíny, cefalosporíny).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výbere meropenému na liečbu individuálneho pacienta sa má vziať do úvahy vhodnosť použitia karbapenémového antibiotika založeného na faktoroch ako sú závažnosť infekcie, miera rezistencie na iné vhodné antibiotiká a riziko selektívnej bakteriálnej rezistencie na karbapeném.


Ako u všetkých betalaktámových antibiotík, vyskytli sa závažné a zriedkavo aj fatálne reakcie hypersenzitivity (pozri časti 4.3 a 4.8).


Pacienti, ktorí majú v anamnéze precitlivenosť na karbapenémy, penicilíny alebo iné betalaktámové antibiotiká, môžu byť precitlivení aj v prípade meropenému. Pred začatím liečby meropenémom je potrebné starostlivo zistiť predchádzajúce reakcie hypersenzitivity na betalaktamové antibiotiká.


Ak sa vyskytnú závažné alergické reakcie, liečba sa má ukončiť a majú sa prijať vhodné opatrenia.


Kolitída v dôsledku antibiotickej trapie a pseudomembranózna kolitída spôsobená Clostridium difficile sa vyskytla takmer po všetkých antibakteriálnych liekoch vrátane meropenému a môže mať rozsah závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov s výskytom hnačky počas alebo následne po podaní meropenému (pozri časť 4.8). Je potrebné zvážiť ukončenie liečby meropenémom a podanie špecifickej liečby infekcie vyvolanej Clostridium difficile. Lieky inhibujúce peristaltiku sa nemajú podávať.


Zriedkavo sa vyskytli záchvaty počas liečby karbapenémami, vrátane meropenému (pozri časť 4.8).


Funkcia pečene sa má starostlivo monitorovať počas liečby meropenémom vzhľadom na hepatálnu toxicitu (hepatálna dysfunkcia s cholestázou a cytolýzou) (pozri časť 4.8).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene: u pacientov s predchádzajúcimi ochoreniami pečene sa má počas liečby meropenémom monitorovať funkcia pečene. Nie je nevyhnutná úprava dávky (pozri časť 4.2).

Môže sa objaviťpozitívny priamy alebo nepriamy Coombsov test počas liečby meropenémom.


Súbežné použitie meropenému a kyseliny valproovej/valproátu sodného sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Meropenem Kabi obsahuje sodík.


Meropenem Kabi 500 mg:

Tento liek obsahuje približne 1,96 mmol (45,13 mg) sodíka v dávke 500 mg, čo treba vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


Meropenem Kabi 1 g:
Tento liek obsahuje približne 3,92 mmol (90,25 mg) sodíka v dávke 1 g, čo treba vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa špecifické skúšania týkajúce sa interakcií s inými liekmi ako s probenecidom. Probenecid vstupuje s meropenémom do kompetície o aktívnu tubulárnu sekréciu a tým spomaľuje vylučovanie meropenému obličkami, čo sa prejavuje zvýšením eliminačného polčasu a plazmatickej koncentrácie meropenému. Je potrebná opatrnosť, ak sa probenecid súbežne podáva s meropenémom.


Potenciálny účinok meropenému na väzbové proteíny iných liekov alebo metabolizmus sa neskúmal. Avšak, väzbový proteín je tak malý, že sa neočakavajú interakcie s inými zlúčeninami, u ktorých sa predpokladá tento mechanizmus.

Pri súbežnom používaní kyselinu valproovej a karbapenémových antiobiotík sa vyskytlo zníženie hladín kyseliny valproovej v krvi o 60-100 % počas približne dvoch dní. Vzhľadom na rýchly nástup a veľký rozsah zníženia sa súbežné podávanie kyseliny valproovej a karbepenému považuje za nevhodné, a preto sa mu treba vyhnúť (pozri časť 4.4).


Perorálne antikoagulancia

Súbežné podávanie antibiotík s warfarínom môže zvýšiť jeho antikoagulačný účinok. Bolo mnoho hlásení zvýšenia antikoagulačného účinku perorálne podávaných antikoagulancií vrátane warfarínu u pacientov, ktorí súbežne užívali antibiotiká. Riziko sa môže líšiť v závislosti od infekcie, veku a všeobecného stavu pacienta tak, že vplyv antibiotika na INR (international normalised ratio) je ťažké posúdiť. Odporúča sa, aby sa INR monitorovalo často počas a krátko po súbežnom podaní antibiotík a perorálneho antikoagulancia.

4.6 Fertilita,gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú dostupné alebo sú známe iba limitované údaje o použití meropenému u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Vzhľadom na preventívne opatrenie sa použitiu meropenému počas gravidity má vyhnúť.


Dojčenie

Nie je známe či sa meropeném vylučuje do materského mlieka. Meropeném je detegovateľný v materskom mlieku zvierat vo veľmi nízkych koncentráciách. Je potrebné rozhodnúť, či sa ukončí dojčenie alebo liečba meropenémom vzhľadom na prínos liečby pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri zhodnotení 4 872 pacientov s 5 026 meropenémom liečených expozícií boli hlásené nežiaduce reakcie súvisiace s meropenémom: hnačka (2,3 %), vyrážka (1,4 %), nauzea/vracanie (1,4 %) a zápal v mieste podania (1,1 %). Najčastejším laboratórnym nežiaducim účinkom súvisiacim s meropenémom boli trombocytóza (1,6 %) a zvýšenie pečeňových enzýmov (1,5-4,3 %).


Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke s frekvenciou výskytu “neznáme” neboli zaznamenané u 2367 pacientov, ktorí sa zúčastnili v predregistračných klinických skúšaniach s meropénemom pri intravenóznom a intramuskulárnom podaní, ale vyskytli sa počas postmarketingového obdobia.


V tabuľke nižšie sú uvedené všetky nežiaduce účinky zoradené podľa triedy orgánových systémov a výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé

(≥ 1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny výskytu sú nežiaduce účinky zoradené na základe klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Menej časté

perorálna a vaginálna kandidóza

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

trombocytémia


Menej časté

eozinofília, trombocytopénia, leukopénia, neutropénia


Neznáme

agranulocytóza,
hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

angioedém, anafylaxia (pozri časti 4.3 a 4.4)

Poruchy nervového systému

Časté

bolesť hlavy


Menej časté

parestézia


Zriedkavé

záchvaty (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

hnačka, vracanie, nauzea, abdominálna bolesť


Neznáme

antibiotikami asociovaná kolitída (pozri časť 4.4)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

zvýšenie transamináz, zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšenie laktátdehydrogenázy v krvi


Menej časté

zvýšenie bilirubínu v krvi

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

vyrážka, svrbenie


Menej časté

žihľavka


Neznáme

toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

zvýšenie kreatinínu v krvi, zvýšenie urey

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

zápal, bolesť


Menej časté

tromboflebitída


Neznáme

bolesť v mieste podania


4.9 Predávkovanie


Relatívne predávkovanie je možné u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ak nie je dávka podávaná tak, ako je uvedené v časti 4.2 Obmedzené postmarketingové skúsenosti naznačujú, že prípadné nežiaduce účinky v súvislosti s predávkovaním sú zhodné s profilom nežiaducich reakcií opísaným v časti 4.8, majú spravidla ľahký priebeh a po ukončení liečby alebo znížení dávky vymiznú. Má sa zvážiť symptomatická liečba.


U osôb s normálnou funkciou obličiek dochádza k rýchlemu vylučovaniu obličkami.


Meropeném a jeho metabolit sa dá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne látky na systémové použitie, karbapenémy

ATC kód: J01DH02


Mechanizmus účinku

Meropeném dosahuje svoju baktericídnu aktivitu inhibíciou syntézy bunkovej steny grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií väzbou na cieľové miesta proteínu viažuceho penicilín (PVP).


Farmakokinetický/farmakodynamický (PK/PD) profil


Podobne ako v prípade iných betalaktámových antibiotík sa ukázalo, že čas, kedy plazmatické koncentrácie meropenému presahujú MIC (T > MIC) najlepšie koreluje s účinnosťou. V predklinických modeloch meropeném prejavil aktivitu, keď plazmatické koncentrácie presiahli MIC infikovaného organizmu približne 40 % dávkovacieho intervalu. Tento cieľ nebol klinicky potvrdený.


Mechanizmus rezistencie
Bakteriálna rezistencia na meropeném môže byť dôsledkom: (1) zníženej priepustnosti vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií (kvôli porušenej tvorbe porínov) (2) zníženej afinite k cieľovým miestam PVP (3) zvýšenej expresii zložiek efluxnej pumpy a (4) tvorby betalaktamázy, ktorá hydrolyzuje karbapenémy.


V Európskej únii boli hlásené lokalizované skupiny infekcií v dôsledku karbapeném-rezistentných baktérií.


So zameraním na cieľové miesto neexistuje skrížená rezistencia medzi meropenémom a skupinami liečiv ako chinolóny, aminoglykozidy, makrolidy a tetracyklíny. Avšak baktérie môžu vykazovať rezistenciu na viac ako na jednu skupinu antibakteriálnych látok, ak príslušný mechanizmus zahŕňa nepriepustnosť pre niektoré zlúčeniny a/alebo efluxnú pumpu (pumpy).


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) definované Európskym výborom pre

testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing,

EUCAST) sú uvedené nižšie.


EUCAST klinické hraničné hodnoty MIC pre meropeném (2009-06-05, v 3.1)

Mikroorganizmus

Citlivý (S)
(mg/l)

Rezistentný (R)
(mg/l)

Enterobacteriaceae

≤ 2

> 8

Pseudomonas

≤ 2

> 8

Acinetobacter

≤ 2

> 8

Streptococcus skupiny A, B, C, G

≤ 2

> 2

Streptococcus pneumoniae1

≤ 2

> 2

Iné streptokoky

2

2

Enterococcus

--

--

Staphylococcus2

poznámka 3

poznámka 3

Haemophilus influenzae1 and Moraxella catarrhalis

2

> 2

Neisseria meningitidis2,4

≤ 0,25

> 0,25

Grampozitívne anaeróby

≤ 2

> 8

Gramnegatívne anaeróby

≤ 2

> 8

Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty5

≤ 2

> 8

1 Hraničné hodnoty meropenému pre Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae pri meningitíde sú 0,25/1 mg/l.

2 Kmene s MIC hodnotami nad hraničnou hodnotou S/l sú zriedkavé a dosiaľ neboli hlásené. Identifikácia a testy antimikrobiálnej citlivosti akéhokoľvek takéhoto izolátu sa musia zopakovať a ak sa výsledok potvrdí, izolát je potrebné poslať do referenčného laboratória. Pokiaľ sa nedokáže klinická odpoveď pre izoláty s MIC nad súčasnou hraničnou hodnotou rezistencie (kurzívou) sa takéto izoláty majú hlásiť ako rezistentné.

3 Citlivosť stafylokokov na meropeném je odvodená od citlivosti na meticilín.

4 Hraničné hodnoty citlivosti na meropeném u Neisseria meningitidis sa vzťahujú iba na meningitídu.

5 Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty sa stanovili najmä z PK/PD údajov a sú nezávislé od rozdelenia MIC u špecifických druhov. Používajú sa pre tie druhy, u ktorých druhovo-špecifická hraničná hodnota nie je definovaná v odkaze.

-- = Testovanie citlivosti sa neodporúča, keďže druh predstavuje slabý cieľ pre liečbu týmto liekom.


Prevalencia získanej rezistencie sa môže pri vybraných druhoch líšiť v závislosti od geografických

a časových faktorov, a preto je žiaduce zistiť informácie o rezistencii z miestnych zdrojov, zvlášť

pri liečbe závažných infekčných ochorení. V prípade potreby treba vyhľadať odborné poradenstvo, ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom pri niektorých druhoch infekcií otázna.


Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam patogénov zistených na základe klinických skúseností a terapeutických pokynov.


Bežne citlivé kmene

Grampozitívne aeróbne baktérie

Enterococcus faecalis$

Staphylococcus aureus (iba kmene citlivé na meticilín) £

Staphylococcus species (iba kmene citlivé na meticilín) vrátane Staphylococcus epidermidis

Streptococcus agalactiae (skupina B)

Skupina Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus, a S. intermedius)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes (skupina A)


Gramnegatívne aeróbne baktérie

Citrobacter freudii

Citrobacter koseri

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Morganella morganii

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Serratia marcescens


Grampozitívne anaeróbne baktérie

Clostridium perfringens

Peptoniphilus asaccharolyticus

Peptostreptococcus species (vrátane P.micros, P. anaerobius, P.magnus)


Gramnegatívne anaeróbne baktérie

Bacteroides caccae

Skupina Bacteroides fragilis

Prevotella bivia

Prevotella disiens


Druhy, pri ktorých získaná rezistencia môže predstavovať problém

Grampozitívne aeróbne baktérie

Enterococcus faecium$†


Gramnegatívne aeróbne baktérie

Acinetobacter species

Burkholderia cepacia

Pseudomonas aeruginosa

Mikroorganizmy s prirodzenou rezistenciou

Gramnegatívne aeróbne baktérie

Stenotrophomonas maltophilia

Legionella species


Iné mikroorganizmy

Clamydophilla pneumoniae
Chlamydophilla psitaci

Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae


$ Kmene vykazujúce prirodzenú intermediárnu citlivosť

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín rezistentné na meropeném

Pomer rezistencie ≥ 50 % v jednej alebo viac krajinách EÚ


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Priemerný polčas v plazme u zdravých jedincov je približne 1 hodina, priemerný distribučný objem je približne 0,25 l/kg (11-27 l) a priemerný klírens je 287 ml/min v prípade 250 mg s poklesom na 205 ml/min pri 2 g. Dávkami 500, 1000 a 2000 mg pri infúznom podaní v priebehu 30 minút sa dosiahnu hodnoty Cmax približne 23, 49 a 115 μg/ml, čo zodpovedá hodnotám AUC 39,3, 62,3 a 153 μg.h/ml. Hodnoty Cmax po infúzii v priebehu 5 minút sú 52 a 112 μg/ml po dávkach 500 a 1000 mg . Po dávkach opakovaných v 8‑hodinových intervaloch jedincom s normálnou funkciou obličiek sa kumulácia meropenému nevyskytuje.


V štúdii s 12 pacientmi, ktorým sa podával meropeném 1000 mg v 8‑hodinových intervaloch po chirurgickom zásahu z dôvodu intraabdominálnych infekcií boli Cmax a polčas porovnateľné ako u zdravých jedincov, avšak sa zaznamenal vyšší distribučný objem 27 l.


Distribúcia

Priemerná väzba meropenému na plazmatické bielkoviny bola približne 2 % a nezávisela od koncentrácie v plazme. Po rýchlom podaní (5 minút alebo menej) je farmakokinetika biexponenciálna, čo je oveľa menej zreteľné po 30-minútovej infúzii. Meropeném dobre prechádza do jednotlivých telesných tekutín a tkanív: vrátane pľúc, bronchiálnych sekrétov, žlče, cerebrospinálnej tekutiny, gynekologických tkanív, kože, fascie, svalu a do peritoneálnych exsudátov.


Biotransformácia

Meropeném sa metabolizuje hydrolýzou beta-laktámového kruhu, vytvorením mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. V podmienkach in vitro meropeném vykazuje zníženú citlivosť voči hydrolýze ľudskou dehydropeptidázou-I (DHP-I) v porovnaní s imipenémom a podanie DHP-I inhibítora sa vôbec nevyžaduje.


Eliminácia
Meropeném sa primárne vylučuje nezmenený obličkami; približne 70 % (50-75 %) sa v nezmenej forme vylúči v priebehu 12 hodín. Ďalších 28 % sa zachytáva v podobe mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. Vylučovanie stolicou predstavuje približne iba 2 % dávky. Nameraný renálny klírens a vplyv probenecidu poukazujú na to, že meropeném prechádza tak glomerulárnou filtráciou ako aj tubulárnou sekréciou.


Porucha funkcie obličiek

Poškodenie funkcie obličiek spôsobuje zvýšenú AUC v plazme a dlhší polčas meropeménu.

AUC meropenému sa zvýšila 2,4-násobne u pacientov so stredne ťažkým poškodením renálnej funkcie (CrCl 33 - 74 ml/min), 5-násobne u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CrCl 4 - 23 ml/min) a 10-násobne u hemodialyzovaných pacientov (CrCl <2 ml/min) v porovnaní so zdravými jedincami (CrCl > 80 ml/min). AUC mikrobiologicky neaktívnych metabolitov s otvoreným kruhom bola tiež výrazne zväčšená u pacientov s poškodenou funkciou obličiek . Úprava dávky sa odporúča u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Meropeném je odstrániteľný hemodialýzou s klírensom počas hemodialýzy približne 4-krát vyšším ako u anurických pacientov.


Porucha funkcie pečene
Skúšanie u pacientov s alkoholovou cirhózou nepoukazuje na žiadny vplyv ochorenia pečene na farmakokinetiku meropenému po opakovaných dávkach.


Dospelí pacienti
Pharmakokinetické skúšania uskutočnené u pacientov nepreukázali významné rozdiely vo farmakokinetike v porovnaní so zdravými jedincami s rovnakou funkciou obličiek. Populačný model odvodený z údajov od 79 pacientov s intraabdominálnou infekciou alebo pneumóniou poukázal na závislosť stredného objemu od hmotnosti a klírensu od klírensu kreatinínu a veku.


Pediatrickí pacienti
Farmakokinetika u dojčiat a u detí s infekciou mala pri dávkach 10, 20 a 40 mg/kg hodnoty Cmax približujúce sa hodnotám u dospelých po dávkach 500, 1000 a 2000 mg. Porovnanie poukázalo na zhodu vo farmakokinetike medzi dávkami a polčasmi celkovo podobnými u dospelých, s výnimkou najmladších subjektov (<6 mesiacov t1/2 1,6 h). Priemerné hodnoty klírensu meropenému boli 5,8 ml/min/kg (6-12 rokov), 6,2 ml/min/kg (2-5 rokov), 5,3 ml/min/kg (6-23 mesiacov) and 4,3 ml/min/kg (2-5 mesiacov). Približne 60 % dávky sa vylučuje močom v priebehu 12 hodín ako meropeném a ďalších

12 % ako metabolit. Koncentrácie meropenému v cerebrospinálnej tekutine u detí s meningitídou dosahujú približne 20 % súbežných hladín v plazme, hoci individuálne rozdiely sú významné.


Farmakokinetika meropenému u novorodencov, u ktorých sa vyžaduje antiinfekčná liečba, sa prejavila vyšším klírensom u novorodencov s vyšším chronologickým alebo gestačným vekom s celkovým priemerným polčasom 2,9 hodín. Simulácia Monte Carlo na základe populačného FK modelu ukázala, že dávkový režim s dávkou 20 mg/kg v 8‑hodinových intervaloch sa dosiahol hodnotu 60 %T>MIC pre P. aeruginosa u 95 % predčasne narodených a u 91 % riadne donosených novorodencov.


Starší pacienti
Farmakokinetické štúdie u zdravých starších osôb (65-80 rokov) poukázali na zníženie klírensu v plazme, čo zodpovedalo zníženiu klírensu kreatinínu v súvislosti s vekom a menšiemu poklesu nerenálneho klírensu. U starších pacientov sa nevyžaduje žiadna úprava dávky s výnimkou stredne ťažkého až ťažkého poškodenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách preukázali, že meropeném je dobre tolerovaný obličkami. Histologický dôkaz renálneho tubulárneho poškodenia u myší a psov bol zistený len pri dávkach 2000 mg/kg a viac po jednorázovom podaní a u opíc pri 500 mg/kg počas 7-dňového skúšania.


Meropeném je všeobecne dobre tolerovaný centrálnym nervovým systémom. Účinky boli pozorované v skúšaniach akútnej toxicity u hlodavcov v dávkach presahujúcich 1000 mg/kg.


LD50 pri intravenóznej dávke meropenému u hlodavcov je väčšia než 2000 mg/kg.


V štúdiách s opakovaným podávaním v trvaní do 6 mesiacov boli pozorované iba nepatrné účinky, vrátane malého poklesu počtu erytrocytov u psov.


V konvenčných testoch vykonaných u potkanov s dávkami do 750 mg/kg a opíc s dávkami do 360 mg/kg sa neprejavili žiadne mutagénne účinky a neboli zistené žiadne známky reprodukčnej toxicity vrátane teratogénneho potenciálu.


Pri dávke 500 mg/kg v predbežnej štúdii u opíc bol pozorovaný zvýšený výskyt potratov.


Nebol zistený žiadny dôkaz zvýšenej citlivosti na meropeném u mladých zvierat v porovnaní s dospelými. Intravenózna lieková forma bola pri skúšaniach na zvieratách dobre tolerovaná.


Jediný metabolit meropenému mal v štúdiách na zvieratách podobný profil toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý uhličitan sodný

6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Po príprave:

Pripravené roztoky na intravenóznu injekciu alebo infúziu sa majú okamžite použiť. Časový interval medzi začiatkom prípravy a koncom intravenóznej injekcie alebo infúzie nemá presiahnuť jednu hodinu.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávanie po príprave/zriedení lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Meropenem Kabi 500 mg prášok na injekčný alebo infúzny roztok

- bezfarebné sklenené injekčné liekovky (20 ml) a fľaše (100 ml), uzavreté brómbutylovou gumenou zátkou s hliníkovou obrubou.

Meropenem Kabi 1 g prášok na injekčný alebo infúzny roztok

- bezfarebné sklenené injekčené liekovky (20 ml) a fľaše (50 a 100 ml), uzavreté brómbutylovou gumenou zátkou s hliníkovou obrubou.


Liek je dostupný vo veľkostiach balenia s 1 alebo 10 liekovkami/fľašami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Injekcia

Na prípravu bolusovej intravenóznej injekcie sa má meropeném pripraviť pomocou sterilnej vody na injekciu.


Infúzia

Na prípravu intravenóznej infúzie sa liekovky/fľaše meropenému môžu priamo riediť pomocou 0,9 % infúzneho roztoku chloridu sodného alebo 5 % infúzneho roztoku glukózy.


Každá liekovka/fľaša je iba na jednorazové použitie.


Pri príprave a podávaní sa majú dodržať štandardné aseptické postupy.


Pred použitím sa roztok má zatrepať.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Fresenius Kabi s.r.o.

Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4 Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Meropenem Kabi 500 mg 15/0704/10-S

Meropenem Kabi 1 g 15/0705/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie : 30.09.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2013

12

Meropenem Kabi 1 g