+ ipil.sk

Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/05490Písomná informácia pre používateľa


Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny roztok


Meropeném


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obraťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účikov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Meropenem Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Meropenem Sandoz

3. Ako používať Meropenem Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Meropenem Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Meropenem Sandoz a na čo sa používa


Meropenem Sandoz patrí do skupiny liekov nazývaných karbapenémové antibiotiká. Účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré môžu spôsobiť závažné infekcie.


 • Infekcie postihujúce pľúca (zápal pľúc)

 • Infekcie pľúc a priedušiek u pacientov trpiacich cystickou fibrózou

 • Komplikované infekcie močových ciest

 • Komplikované infekcie v brušnej dutine

 • Infekcie, ktorými sa môžete nakaziť počas alebo po pôrode

 • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

 • Náhly výskyt bakteriálnej infekcie mozgu (meningitída)


Meropenem Sandoz sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou, ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Meropenem Sandoz


Nepoužívajte Meropenem Sandoz

 • ak ste alergický (precitlivený) na meropeném alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický (precitlivený) na iné antibiotiká, ako sú penicilíny, cefalosporíny alebo karbapenémy, pretože môžete byť alergický aj na meropeném.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete používať Meropenem Sandoz.


 • ak máte zdravotné problémy, ako sú problémy s pečeňou alebo obličkami.


 • ak ste mali po užití iných antibiotík závažnú hnačku.


Môže sa u vás objaviť pozitívny test (Coombsov test), ktorý svedčí o prítomnosti protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky. Váš lekár sa o tom s vami porozpráva.


Ak si nie ste istý, či sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete používať Meropenem Sandoz.


Iné lieky a Meropenem Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi zdravotnej sestre predtým, ako začnete užívať tento liek.

Je to z toho dôvodu, že Meropenem Sandoz môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Meropenemu Sandoz.


Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • Probenecid (na liečbu dny).

 • Valproát sodný (na liečbu epilepsie). Meropenem Sandoz sa nemá používať, pretože to môže znížiť účinok valproátu sodného.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť predtým, ako začnete používať meropeném. Počas tehotenstva je vhodnejšie sa vyhnúť používaniu meropenému.

Váš lekár rozhodne o tom, či máte meropeném používať.


Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete dojčiť predtým, ako začnete používať meropeném. Malé množstvo tohto lieku môže prechádzať do materského mlieka, čo môže mať vplyv na dieťa. Preto váš lekár rozhodne, či máte počas dojčenia používať meropeném.


Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Meropenem Sandoz obsahuje sodík.


Tento liek obsahuje približne 4,0 mEq sodíka v dávke 1000 mg, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s kontrolovaným príjmom sodíka.


Ak máte ochorenie, ktoré vyžaduje sledovanie vášho príjmu sodíka, informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


3. Ako používať Meropenem Sandoz


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Použitie u dospelých

 • Dávka závisí od typu infekcie, ktorú máte, od toho, kde sa infekcia vo vašom tele nachádza a aká je závažnosť infekcie. Váš lekár rozhodne, aká dávka je pre vás vhodná.

 • Zvyčajná dávka pre dospelých sa pohybuje v rozmedzí 500 mg (miligramy) a 2 g (gramy). Dávku budete zvyčajne dostávať každých 8 hodín. Avšak, ak vaše obličky nepracujú správne, môžete dostávať dávku menej často.


Použitie u detí a dospievajúcich

 • Dávka pre dieťa vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov sa určí na základe veku a telesnej hmotnosti dieťaťa. Zvyčajná dávka sa pohybuje v rozmedzí 10 mg až 40 mg Meropenemu Sandoz na každý kilogram (kg) telesnej hmotnosti dieťaťa. Dávka sa zvyčajne podáva každých 8 hodín. Dieťa s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg bude dostávať dávku ako dospelý pacient.


Ako Vám bude Meropenem Sandoz podávaný

 • Meropenem Sandoz vám bude podávaný vo forme injekcie alebo infúzie do veľkej žily.

 • Meropenem Sandoz vám bude zvyčajne podávať váš lekár alebo zdravotná sestra.

 • Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú však zaškolení na podávanie Meropenemu Sandoz v domácom prostredí. Pokyny k takémuto podávaniu sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa (v časti nazývanej „Pokyny na podávanie Meropenemu Sandoz sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí“). Vždy používajte Meropenem Sandoz presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára.

 • Vaša injekcia sa nemá miešať alebo pridávať k roztokom, ktoré obsahujú iné lieky.

 • Podanie injekcie môže trvať približne 5 minút alebo 15 až 30 minút. Váš lekár vám povie, ako Meropenem Sandoz podávať.

 • Vaše injekcie by ste mali zvyčajne dostávať každý deň v rovnakom čase.


Ak ste použili viac Meropenemu Sandoz, ako máte

Ak ste náhodne použili viac, ako je vaša predpísaná dávka, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete použiť Meropenem Sandoz

Ak podanie injekcie vynecháte, mali by ste ju dostať čo najskôr, ako je to možné. Ak je však už takmer čas na podanie ďalšej injekcie, nepodanú injekciu vynechajte.

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku (dve injekcie v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Meropenem Sandoz

Neprestaňte používať Meropenem Sandoz, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné alergické reakcie

Ak máte závažnú alergickú reakciu, ukončite používanie Meropenemu Sandoz a ihneď navštívte svojho lekára. Môžete potrebovať bezodkladné ošetrenie lekára. Príznaky môžu zahŕňať náhly výskyt:

 • Závažnej vyrážky, svrbenia alebo žihľavky na koži.

 • Opuchu tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela.

 • Skráteného dychu, sipotu alebo ťažkostí s dýchaním.


Poškodenie červených krviniek (neznáme)

Medzi príznaky patria:

 • Nečakaná dýchavičnosť.

 • Červené alebo hnedé zafarbenie moču.

Ak sa u vás objaví akýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, ihneď navštívte svojho lekára.


Iné možné vedľajšie účinky:


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • Brušné (žalúdočné) bolesti.

 • Pocit na vracanie (nauzea).

 • Vracanie (dávenie).

 • Hnačka.

 • Bolesť hlavy.

 • Kožná vyrážka, svrbenie kože.

 • Bolesť a zápal.

 • Zvýšený počet krvných doštičiek v krvi (zistené krvným testom).

 • Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia vašej pečene.


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • Zmeny v krvi. Medzi ne patrí znížený počet krvných doštičiek (čo môže spôsobiť ľahšiu tvorbu modrín), zvýšený počet niektorých bielych krviniek, znížený počet iných bielych krviniek a zvýšené množstvo látky nazývanej „bilirubín“. Váš lekár vám môže z času na čas urobiť krvné vyšetrenie.

 • Zmeny v krvných testoch, vrátane testov, ktoré ukážu, aká je funkcia vašich obličiek.

 • Pocit tŕpnutia (mravčenie).

 • Infekcie v ústach alebo v pošve spôsobené plesňami (kandidóza).


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb


Iné možné vedľajšie účinky, ktorých frekvencia výskytu je neznáma: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

 • Zápal čreva s hnačkou.

 • Bolesť žíl v mieste podania injekcie Meropenemu Sandoz.

 • Iné zmeny v krvi. Medzi príznaky patria časté infekcie, vysoká teplota a boľavé hrdlo. Váš lekár vám môže z času na čas urobiť krvné vyšetrenie.

 • Náhly výskyt závažnej vyrážky alebo tvorba pľuzgierov alebo olupovanie kože. Môže sa to spájať s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov.


Ak sa u vás vyskytne pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Meropenem Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Meropenem Sandoz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Po príprave: Pripravené roztoky určené na vnútrožilovú injekciu alebo infúziu sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom prípravy a ukončením podávania vnútrožilovej injekcie alebo infúzie nemá presiahnuť jednu hodinu.


Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Meropenem Sandoz obsahuje


Liečivo je trihydrát meropenému.


Každá injekčná liekovka obsahuje trihydrát meropenému zodpovedajúci 1000 mg bezvodého meropenému.


Ďalšou zložkou je bezvodý uhličitan sodný.


Ako vyzerá Meropenem Sandoz a obsah balenia


Meropenem Sandozje prášok na injekčný a infúzny roztok.


Meropenem Sandoz je biely až svetložltý kryštalický prášok. Roztok pripravený na použitie je bezfarebný až žltý.


Meropenem Sandozprášok na injekčný a infúzny rozok sa dodáva v škatuliach obsahujúcich 1 x 1 a 10 x 1 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca:

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskych hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Meropenem Sandoz 1 g - Pulver zur Herstellung einer Injektions- und Infusionslösung

Belgicko

Meropenem Sandoz 1 g poeder voor oplossing voor injectie/Infusie

Bulharsko

Menoinfex

Cyprus

Meropenem Sandoz 1000 mg powder for injection/infusion

Česká republika

MENOINFEX 1 g, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Dánsko

Meropenem Sandoz

Fínsko

Meropenem Sandoz 1000 mg injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Francúzsko

MEROPENEME SANDOZ + g, poudre pour solution injectable (IV)

Írsko

Meropenem Sandoz

Taliansko

MEROPENEM SANDOZ 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione

Lotyšsko

Meropenem Sandoz 1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Meropenem Sandoz 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Malta

Meropenem 1 g Powder for Solution for Injection

Holandsko

Meropenem Sandoz 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Nórsko

Meropenem Sandoz

Poľsko

Meropenem Sandoz

Portugalsko

Meropenem Sandoz

Rumunsko

Meropenem Sandoz 500 mg, pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila

Slovinsko

Meropenem Lek + g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Slovenská republika

Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny roztok

Španielsko

Meropenem Sandoz 1000 mg polvo para solución para perfusión/inyección EFG

Švédsko

Meropenem Sandoz

Veľká Británia

Meropenem 1 g Powder for Solution for Injection


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


Odporúčanie/medicínska osveta


Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií spôsobených baktériami. Neúčinkujú proti infekciám spôsobeným vírusmi.


Niekedy infekcia spôsobená baktériami nereaguje na antibiotickú liečbu. Jeden z najčastejších dôvodov prečo k tomu dôjde je, že baktérie spôsobujúce infekciu sú odolné voči antibiotikám, ktoré používate. To znamená, že môžu prežívať, a dokonca sa rozmnožiť napriek liečbe antibiotikami.


Baktérie sa môžu stať odolnými voči antibiotikám z rôznych dôvodov. Opatrné používanie antibiotík môže pomôcť znížiť možnosť baktérie stať sa odolnou voči nim.


Antibiotická liečba, ktorú vám predpísal váš lekár, je určená len na liečbu vášho súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, ktoré pomôžu predísť výskytu odolných baktérií, ktoré môžu zabrániť účinku antibiotík.


1. Je veľmi dôležité, aby ste používali antibiotiká v správnej dávke, v správnom čase a dostatočne dlhý čas. Prečítajte si pokyny v písomnej informácii pre používateľa a v prípade, že niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.

2. Nepoužívajte antibiotiká, pokiaľ neboli predpísané výhradne vám. Mali by ste ich používať len na liečbu infekcie, na ktorú boli predpísané.

3. Nepoužívajte antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca ani vtedy, ak malirovnaké príznaky infekcie ako vy.

4. Nedávajte antibiotiká, ktoré vám lekár predpísal, iným ľuďom.

5. Ak vám po liečbe, pri ktorej ste postupovali podľa pokynov lekára, zvýšilo akékoľvek množstvo antibiotík, vráťte ho do lekárne, kde ho náležite zlikvidujú.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov.


Pokyny na podávanie Meropenemu Sandoz sebe alebo niekomu inému v domácom prostredí

Niektorí pacienti, rodičia a opatrovníci sú zaškolení na podávanie Meropenemu Sandoz v domácom prostredí.

Upozornenie ‑ V domácom prostredí si tento liek môžete podávať alebo ho môžete podávať niekomu inému len vtedy, ak ste zaškolený lekárom alebo zdravotnou sestrou.

 • Tento liek sa musí zmiešať s inou tekutinou (rozpúšťadlo). Váš lekár vám povie, aké množstvo rozpúšťadla použiť.

 • Liek použite ihneď po jeho príprave. Neuchovávajte v mrazničke.


Liek je treba po zriedení pred podaním vizuálne skontrolovať na daný účel, ohľadom poškodenia obalu alebo akéhokoľvek viditeľného znaku poškodenia a zneškodniť akýkoľvek roztok, v ktorom sú poškodenia pozorované.


Ako pripraviť tento liek

1. Umyte si ruky a dôkladne ich vysušte. Pripravte si čistý pracovný priestor.

2. Vyberte fľašu (injekčnú liekovku) Meropenemu Sandoz z obalu. Skontrolujte injekčnú liekovku a dátum exspirácie. Skontrolujte, či je injekčná liekovka neporušená a nebola poškodená.

3. Odložte farebné viečko a očistite sivú gumovú zátku alkoholovým tampónom. Nechajte gumovú zátku vyschnúť.

4. Novú sterilnú ihlu nasaďte na novú sterilnú injekčnú striekačku bez toho, aby ste sa dotkli koncov.

5. Do injekčnej striekačky naberte odporúčané množstvo sterilnej „vody na injekciu“. Množstvo tekutiny, ktorú potrebujete, nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:


Dávka Meropenemu Sandoz

Množstvo „vody na injekciu“ potrebné na nariedenie

500 mg (miligramov)

10 ml (mililitrov)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Prosím všimnite si: Ak je vaša predpísaná dávka Meropenemu Sandoz viac ako 1 g, budete potrebovať použiť viac ako 1 injekčnú liekovku Meropenemu Sandoz. Potom môžete nabrať tekutinu z injekčných liekoviek do jednej injekčnej striekačky.

6. Ihlou injekčnej striekačky prepichnite stred sivej gumovej zátky a vstreknite odporúčané množstvo vody na injekciu do injekčnej liekovky alebo injekčných liekoviek Meropenemu Sandoz.

7. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky a injekčnú liekovku dobre potrepte asi 5 sekúnd alebo dovtedy, kým sa všetok prášok nerozpustí. Sivú gumovú zátku ešte raz očistite novým alkoholovým tampónom a nechajte ju vysušiť.

8. S piestom injekčnej striekačky zatlačeným nadoraz ihlou opäť prepichnite sivú gumovú zátku. Injekčnú striekačku aj injekčnú liekovku musíte podržať a injekčnú liekovku potom obrátiť hore dnom.

9. Udržiavaním konca ihly v tekutine potiahnite piest a všetku tekutinu z injekčnej liekovky naberte do injekčnej striekačky.

10. Vyberte ihlu a injekčnú striekačku z injekčnej liekovky a prázdnu injekčnú liekovku vyhoďte na bezpečné miesto.

11. Injekčnú striekačku držte kolmo tak, aby ihla smerovala nahor. Poklepte po injekčnej striekačke, aby vzduchové bubliny v tekutine vystúpili do vrchnej časti striekačky.

12. Vzduch zo striekačky odstránite jemným tlačením piestu.

13. Ak Meropenem Sandoz používate v domácom prostredí, zlikvidujte použité ihly a infúzne sety primeraným spôsobom. Ak váš lekár rozhodne o ukončení vašej liečby, zlikvidujte všetok nepoužitý Meropenem Sandoz vhodným spôsobom.


Podávanie injekcie

Tento liek môžete podávať prostredníctvom krátkej kanyly alebo kanyly venflon alebo prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového katétra.


Podávanie Meropenemu Sandoz prostredníctvomkrátkej kanyly alebo kanyly venflon


1.Vytiahnite ihlu z injekčnej striekačky a opatrne ju vyhoďte do nádoby na použité ihly a striekačky.


2.Očistite koniec krátkej kanyly alebo kanyly venflon alkoholovým tampónom a nechajte ho vyschnúť. Otvorte viečko na vašej kanyle a pripojte injekčnú striekačku.


3.Pomaly stláčajte piest injekčnej striekačky, aby ste rovnomerne podali antibiotikum počas približne 5 minút.


4.Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite ju a prepláchnite podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


5.Viečko vašej kanyly uzavrite a injekčnú striekačku opatrne vyhoďte do nádoby na použité ihly a striekačky.


Podávanie Meropenemu Sandoz prostredníctvom injekčného portu alebo centrálneho žilového katétra


1.Otvorte viečko portu alebo katétra, koniec potrite alkoholovým tampónom a nechajte vyschnúť.


2.Pripojte injekčnú striekačku a pomaly stláčajte piest striekačky, aby ste rovnomerne podali antibiotikum počas približne 5 minút.


3.Akonáhle sa podávanie antibiotika skončilo a injekčná striekačka je prázdna, vytiahnite ju a prepláchnite podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4.Na centrálny žilový katéter nasaďte nové čisté viečko a injekčnú striekačku opatrne vyhoďte do nádoby na použité ihly a striekačky.1Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/05490SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje trihydrát meropenému zodpovedajúci 1000 mg bezvodého meropenému.

Obsah sodíka v každej injekčnej liekovke je 4,0 mEq (90 mg).


Po príprave s 20 ml rozpúšťadla je koncentrácia meropenému 50 mg/ml.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


prášok na injekčný/infúzny roztok


Biely až svetložltý kryštalický prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Meropenem Sandoz je u dospelých a detí starších ako 3 mesiace indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií (pozri časti 4.4 a 5.1):

 • Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite a nozokomiálnej pneumónie

 • Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy

 • Komplikované infekcie močových ciest

 • Komplikované intraabdominálne infekcie

 • Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode

 • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

 • Akútna bakteriálna meningitída.


Meropenem Sandoz sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou, ktorá je pravdepodobne dôsledkom bakteriálnej infekcie.


Vždy je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania o náležitom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Tabuľky uvedené nižšie poskytujú všeobecné odporúčania pre dávkovanie.


Podávaná dávka meropenému a dĺžka liečby má zohľadňovať typ infekcie, ktorá sa má liečiť, vrátane jej závažnosti a klinickej odpovede pacienta.


Dávka do 2 g trikrát denne u dospelých a adolescentov a dávka do 40 mg/kg trikrát denne u detí je obzvlášť vhodná na liečbu niektorých typov infekcií ako sú nozokomiálne infekcie vyvolané Pseudomonas aeruginosa alebo Acinetobacter spp.


Ďalšie prehodnotenie dávkovania je potrebné u pacientov s renálnou insuficienciou (pozri nižšie).


Dospelí a dospievajúci


Infekcia

Dávka podávaná každých 8 hodín

Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite a nozokomiálnej pneumónie

500 mg alebo 1 g

Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy

2 g

Komplikované infekcie močových ciest

500 mg alebo 1 g

Komplikované intraabdominálne infekcie

500 mg alebo 1 g

Infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode

500 mg alebo 1 g

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

500 mg alebo 1 g

Akútna bakteriálna meningitída

2 g

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou

1 g


Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcej približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6).


Alternatívne sa dávky do 1 g môžu podávať formou intravenóznej bolusovej injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné údaje o bezpečnosti pri podávaní 2 g formou intravenóznej bolusovej injekcie u dospelých sú limitované.

Porucha funkcie obličiek

Keď je klírens kreatinínu nižší ako 51 ml/min, dávka u dospelých pacientov a dospievajúcich sa má upraviť tak ako je uvedené nižšie. Dostupné údaje podporujúce podávanie týchto upravených dávok pre jednotkovú dávku 2 g sú limitované.


Klírens kreatinínu
(ml/min)

Dávka (na základe “jednotkových” dávok v rozmedzí od 500 mg alebo 1 g alebo 2 g, pozri tabuľku vyššie)

Interval

26-50

jedna jednotková dávka

každých 12 hodín

10-25

polovica jednej jednotkovej dávky

každých 12 hodín

< 10

polovica jednej jednotkovej dávky

každých 24 hodín


Meropeném je odstraniteľný hemodialýzou a hemofiltráciou. Požadovaná dávka sa má podať po ukončení hemodialýzy.


U peritoneálne dialyzovaných pacientov nie sú stanovené žiadne odporúčania týkajúce sa dávkovania.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania (pozri časť 4.4).


Dávky u starších pacientov

U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek alebo s hodnotami klírensu kreatinínu nad 50 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Pediatrická populácia


Deti mladšie ako 3 mesiace

Účinnosť a bezpečnosť meropenému u detí mladších ako 3 mesiace nebola stanovená a nebol zistený optimálny dávkovací režim. Obmedzené farmakokinetické údaje však naznačujú, že vhodnou dávkou môže byť 20 mg/kg každých 8 hodín (pozri časť 5.2).


Deti od 3 mesiacov do 11 rokov a s telesnou hmotnosťou do 50 kg

Odporúčané dávkovacie režimy uvádza nasledovná tabuľka:


Infekcia

Dávka podávaná každých 8 hodín

Pneumónia, vrátane pneumónie získanej v komunite a nozokomiálnej pneumónie

10 alebo 20 mg/kg

Broncho-pulmonálne infekcie v rámci cystickej fibrózy

40 mg/kg

Komplikované infekcie močových ciest

10 alebo 20 mg/kg

Komplikované intraabdominálne infekcie

10 alebo 20 mg/kg

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

10 alebo 20 mg/kg

Akútna bakteriálna meningitída

40 mg/kg

Liečba neutropenických pacientov s horúčkou

20 mg/kg


Deti s hmotnosťou nad 50 kg

Má sa použiť dávka ako u dospelých.


Nie sú skúsenosti u detí s poškodením funkcie obličiek.


Spôsob podávania


Meropeném sa zvyčajne podáva formou intravenóznej infúzie trvajúcej približne 15 až 30 minút (pozri časti 6.2, 6.3 a 6.6). Alternatívne sa dávky meropenému do 20 mg/kg môžu podávať formou intravenóznej bolusovej injekcie trvajúcej približne 5 minút. Dostupné údaje o bezpečnosti podávania dávky 40 mg/kg formou intravenóznej bolusovej injekcie u detí sú obmedzené.


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na iné karbapenémové antibakteriálne látky.

Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia, závažná kožná reakcia) na iné typy

betalaktámových antibiotík (napr. penicilíny alebo cefalosporíny).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výbere meropenému na liečbu individuálneho pacienta sa má vziať do úvahy vhodnosť použitia karbapenémového antibiotika založená na faktoroch ako sú závažnosť infekcie, prevalencia rezistencie na iné vhodné antibiotiká a riziko selektívnej bakteriálnej rezistencie na karbapeném.


Tak ako u všetkých betalaktámových antibiotík sa vyskytli závažné a zriedkavo aj fatálne reakcie z precitlivenosti (pozri časti 4.3 a 4.8).


Pacienti, ktorí majú v anamnéze precitlivenosť na karbapenémy, penicilíny alebo iné betalaktámové antibiotiká, môžu byť precitlivení aj na meropeném. Pred začatím liečby meropenémom je potrebné dôkladne preveriť predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na betalaktamové antibiotiká.


Ak sa vyskytnú závažné alergické reakcie, liečba sa má ukončiť a majú sa prijať vhodné opatrenia.


Kolitída v dôsledku antibiotickej terapie a pseudomembranózna kolitída sa vyskytli takmer po všetkých antibakteriálnych liekoch vrátane meropenému a môžu mať rozsah závažnosti od miernej až po život ohrozujúcu. Preto je dôležité zvážiť túto diagnózu u pacientov s výskytom hnačky počas alebo následne po podaní meropenému (pozri časť 4.8). Je potrebné zvážiť ukončenie liečby meropenémom a podanie špecifickej liečby infekcie vyvolanej Clostridium difficile. Lieky inhibujúce peristaltiku sa nemajú podávať.


Zriedkavo sa vyskytli záchvaty počas liečby karbapenémami vrátane meropenému (pozri časť 4.8).


Počas liečby meropenémom sa má starostlivo monitorovať funkcia pečene vzhľadom na hepatálnu toxicitu (hepatálna dysfunkcia s cholestázou a cytolýzou) (pozri časť 4.8).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene: u pacientov s predchádzajúcimi ochoreniami pečene sa má počas liečby meropenémom monitorovať funkcia pečene. Nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Počas liečby meropenémom môžu byť výsledky priameho alebo nepriameho Coombsovho testu pozitívne.


Súbežné použitie meropenému a kyseliny valproovej/valproátu sodného sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Meropenem Sandoz obsahuje sodík.


Meropenem Sandoz 1000 mg: Tento liek obsahuje približne 4,0 mEq sodíka na 1000 mg dávku, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov s kontrolovaným príjmom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa špecifické štúdie týkajúce sa interakcií s inými liekmi ako s probenecidom. Probenecid vstupuje s meropenémom do kompetície o aktívnu tubulárnu sekréciu a tým spomaľuje vylučovanie meropenému obličkami, čo sa prejavuje zvýšením eliminačného polčasu a plazmatickej koncentrácie meropenému. Súbežné podávanie probenecidu s meropenémom si vyžaduje opatrnosť.


Potenciálny účinok meropenému na väzbu na proteíny iných liekov alebo metabolizmus sa neskúmal. Väzba na proteíny je však taká nízka, že sa neočakavajú interakcie s inými zlúčeninami, u ktorých sa predpokladá tento mechanizmus.


Pri súbežnom používaní kyseliny valproovej a karbapenémových antiobiotík sa vyskytlo zníženie hladín kyseliny valproovej v krvi o 60-100 % počas približne dvoch dní. Vzhľadom na rýchly nástup a veľký rozsah zníženia sa súbežné podávanie kyseliny valproovej a karbapenému považuje za nevhodné, a preto sa mu treba vyhnúť (pozri časť 4.4).


Perorálne antikoagulanciá

Súbežné podávanie antibiotík s warfarínom môže zvýšiť jeho antikoagulačný účinok. Bolo mnoho hlásení zvýšenia antikoagulačného účinku perorálne podávaných antikoagulancií vrátane warfarínu u pacientov, ktorí súbežne užívali antibiotiká. Riziko sa môže líšiť v závislosti od infekcie, veku a celkového stavu pacienta tak, že vplyv antibiotika na medzinárodný normalizovaný pomer (INR, international normalised ratio) je ťažké posúdiť. Odporúča sa, aby sa INR monitorovalo často počas a krátko po súbežnom podávaní antibiotík a perorálneho antikoagulancia.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné alebo sú známe iba obmedzené údaje o použití meropenému u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Vzhľadom na preventívne opatrenie sa použitiu meropenému počas gravidity má vyhnúť.


Laktácia

Nie je známe či sa meropeném vylučuje do ľudského mlieka. Meropeném je detegovateľný v materskom mlieku zvierat vo veľmi nízkych koncentráciách. Je potrebné rozhodnúť, či sa ukončí dojčenie alebo liečba meropenémom vzhľadom na prínos liečby pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri zhodnotení 4872 pacientov s 5026 meropenémom liečených expozícií boli najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami súvisiacimi s meropenémom: hnačka (2,3 %), vyrážka (1,4 %), nauzea/vracanie (1,4 %) a zápal v mieste podania (1,1 %). Najčastejším laboratórnym nežiaducim účinkom súvisiacim s meropenémom bola trombocytóza (1,6 %) a zvýšenie pečeňových enzýmov (1,5-4,3 %).


Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke s frekvenciou výskytu “neznáme” neboli zaznamenané u 2367 pacientov, ktorí sa zúčastnili v predregistračných klinických skúšaniach s meropénemom pri intravenóznom a intramuskulárnom podaní, ale vyskytli sa počas postmarketingového obdobia.


V tabuľke nižšie sú uvedené všetky nežiaduce účinky zoradené podľa triedy orgánových systémov a výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté ≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny výskytu sú nežiaduce účinky zoradené na základe znižovania závažnosti.


Tabuľka 1


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Menej časté

perorálna a vaginálna kandidóza

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

trombocytémia


Menej časté

eozinofília, trombocytopénia, leukopénia, neutropénia


Neznáme

agranulocytóza,
hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

angioedém, anafylaxia (pozri časti 4.3 a 4.4)

Poruchy nervového systému

Časté

bolesť hlavy


Menej časté

parestézia


Zriedkavé

záchvaty (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

hnačka, vracanie, nauzea, abdominálna bolesť


Neznáme

kolitída súvisica s antibiotikami (pozri časť 4.4)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

zvýšenie transamináz, zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšenie laktátdehydrogenázy v krvi


Menej časté

zvýšenie bilirubínu v krvi

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

vyrážka, svrbenie


Menej časté

žihľavka


Neznáme

toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

zvýšenie kreatinínu v krvi, zvýšenie urey

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

zápal, bolesť


Menej časté

tromboflebitída


Neznáme

bolesť v mieste podaniaHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Relatívne predávkovanie je možné u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ak nie je dávka upravená tak, ako je uvedené v časti 4.2. Obmedzené postmarketingové skúsenosti naznačujú, že prípadné nežiaduce účinky v súvislosti s predávkovaním sú zhodné s profilom nežiaducich reakcií opísaným v časti 4.8, majú spravidla ľahký priebeh a po vysadení lieku alebo znížení dávky vymiznú.Má sa zvážiť symptomatická liečba.


U osôb s normálnou funkciou obličiek dochádza k rýchlemu vylučovaniu obličkami.


Meropeném a jeho metabolit sa dá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne látky na systémové použitie, karbapenémy

ATC kód: J01DH02


Mechanizmus účinku
Meropeném dosahuje svoju baktericídnu aktivitu inhibíciou syntézy bunkovej steny grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií väzbou na cieľové miesta proteínov viažucich penicilín (PVP).


Farmakokinetický/farmakodynamický (PK/PD) profil

Podobne ako v prípade iných betalaktámových antibiotík sa ukázalo, že čas, kedy plazmatické koncentrácie meropenému presahujú MIC (T > MIC) najlepšie koreluje s účinnosťou. V predklinických modeloch sa meropeném stal účinným, keď plazmatické koncentrácie presiahli MIC infikujúcich organizmov v rozmedzí 40 % dávkovacieho intervalu. Tento cieľ nebol klinicky potvrdený.


Mechanizmus rezistencie
Bakteriálna rezistencia na meropeném môže byť dôsledkom: (1) zníženej priepustnosti vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií (kvôli porušenej tvorbe porínov) (2) zníženej afinity k cieľovým miestam PVP (3) zvýšenej expresie zložiek efluxnej pumpy a (4) tvorby betalaktamázy, ktorá hydrolyzuje karbapenémy.


V Európskej únii boli hlásené lokalizované skupiny infekcií spôsobených karbapeném-rezistentnými baktériami.


Skrížená rezistencia so zameraním na cieľové miesto medzi meropenénom a skupinami liečiv ako chinolóny, aminoglykozidy, makrolidy a tetracyklíny neexistuje. Baktérie však môžu vykazovať rezistenciu na viac ako na jednu skupinu antibakteriálnych látok, ak príslušný mechanizmus zahŕňa nepriepustnosť pre niektoré zlúčeniny a/alebo efluxnú pumpu (pumpy).


Hraničné hodnoty
Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) definované Európskym výborom pre

testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing,

EUCAST) sú uvedené nižšie.


EUCAST klinické hraničné hodnoty MIC pre meropeném (Verzia 3.1, schválená 2013-02-11)

Mikroorganizmus

Citlivý (S)
(mg/l)

Rezistentný (R)
(mg/l)

Enterobacteriaceae

≤ 2

> 8

Pseudomonas

≤ 2

> 8

Acinetobacter

Staphylococcus

≤ 2

Poznámka1

> 8

Poznámka1

Streptococcus skupiny A, B, C, G

Poznámka2

Poznámka2

Streptococcus pneumoniae (infekcie iné ako meningitída)3

Streptococcus pneumoniae (meningitída)3

≤ 2

≤ 0.25

> 2

> 1

Viridantná skupina streptokokov

Haemophilus influenzae (infekcie iné ako meningitída)3

Haemophilus influenzae (meningitída)3

≤ 24

≤ 24

≤ 0.25

> 2

> 2

> 1

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

≤ 24

IE

> 2

IE

Neisseria meningitidis4

≤ 0,255

> 0,25

Grampozitívne anaeróby okrem Clostridium difficile

≤ 2

> 8

Gramnegatívne anaeróby

≤ 2

> 8

Listeria monocytogenes

≤ 0,25

> 0,25

Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty6

≤ 2

> 8

1 Citlivosť stafylokokov na karbapenémy je odvodená od citlivosti na cefoxitín.


2 Betalaktámová citlivosť streptokokových skupín A, B, C a G je odvodená od citlivosti na penicilín.


3 Meropeném je jediný karbapeném používaný na liečbu meningitídy.


4 Izoláty s MIC hodnotami nad citlivú hraničnú hodnotu sú veľmi zriedkavé alebo doposiaľ nehlásené. Identifikácia a mikrobiálne skúšky citlivosti na takýchto izolátoch sa musia opakovať, a ak je potvrdený výsledok, izolát sa odošle do referenčného laboratória. Ak existujú dôkazy o klinickej odpovedi pre potvrdené izoláty s MIC hodnotami nad súčasnú rezistentnú hraničnú hodnotu, majú byť hlásené ako rezistentné.


5 Hraničné hodnoty sa vzťahujú len na meningitídu.


6 Hraničné hodnoty týkajúce sa meropenému 1000 mg trikrát denne podaného intravenózne po dobu 30 minút ako najnižšej možnej dávky. 2 g trikrát denne bola zohľadnená pri závažných infekciách a pri stanovení I/R hraničnej hodnoty.


„IE“ označuje, že nie sú k dispozícii dostatočné údaje, či spomínaný druh je vhodný pre liečbu týmto liekom. Môže byť hlásená MIC hodnota s poznámkou, ale bez sprievodnej S, I alebo R kategorizácie.


Výskyt získanej rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy a lokálne informácie o rezistencii sú potrebné najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prínos liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporný, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam patogénov zistených na základe klinických skúseností a terapeutických pokynov.


Bežne citlivé kmene

Grampozitívne aeróbne baktérie


Staphylococcus aureus (kmene citlivé na meticilín)#

Staphylococcus species (kmene citlivé na meticilín) vrátane Staphylococcus epidermidis

Streptococcus agalactiae (skupina B)

skupina Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus, a S. intermedius)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes (skupina A)

Listeria monocytogenes


Gramnegatívne aeróbne baktérie

Citrobacter freudii

Citrobacter koseri

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Morganella morganii

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Serratia marcescens


Grampozitívne anaeróbne baktérie

Clostridium perfringens

Peptoniphilus asaccharolyticus

Peptostreptococcus species (vrátane P.micros, P. anaerobius, P.magnus)


Gramnegatívne anaeróbne baktérie

Bacteroides caccae

Skupina Bacteroides fragilis

Prevotella bivia

Prevotella disiens


Druhy, pri ktorých získaná rezistencia môže predstavovať problém

Grampozitívne aeróbne baktérie

Enterococcus faecalis$‡

Enterococcus faecium$†


Gramnegatívne aeróbne baktérie

Acinetobacter spp.

Burkholderia cepacia

Pseudomonas aeruginosa


Mikroorganizmy s prirodzenou rezistenciou

Gramnegatívne aeróbne baktérie

Stenotrophomonas maltophilia

Legionella spp.


Iné mikroorganizmy

Clamydophilla pneumoniae

Chlamydophilla psittaci

Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae


$ Kmene vykazujúce prirodzenú intermediárnu citlivosť

# Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín rezistentné na meropeném

Pomer rezistencie ≥ 50 % v jednej alebo viac krajinách EÚ

Vzťahuje sa len na separáty citlivé na vankomycín


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Priemerný plazmatický polčas u zdravých jedincov je približne 1 hodina, priemerný distribučný objem je približne 0,25 l/kg (11-27 l) a priemerný klírens je 287 ml/min pri 250 mg s poklesom na 205 ml/min pri 2 g. Dávkami 500, 1000 a 2000 mg pri infúznom podaní v priebehu 30 minút sa dosiahnu hodnoty Cmax približne 23, 49 a 115 μg/ml, v uvedenom poradí, čo zodpovedá hodnotám AUC 39,3, 62,3 a 153 μg.h/ml, v uvedenom poradí. Hodnoty Cmax po infúzii v priebehu 5 minút sú 52 a 112 μg/ml po dávkach 500 a 1000 mg, v uvedenom poradí. Po dávkach opakovaných v 8‑hodinových intervaloch nedochádza u jedincov s normálnou funkciou obličiek ku kumulácii meropenému.


V štúdii s 12 pacientmi, ktorým sa podával meropeném 1000 mg v 8‑hodinových intervaloch po chirurgickom zásahu z dôvodu intraabdominálnych infekcií boli Cmax a polčas porovnateľné ako u zdravých jedincov, zaznamenal sa však vyšší distribučný objem 27 l.


Distribúcia

Priemerná väzba meropenému na plazmatické bielkoviny bola približne 2 % a nezávisela od koncentrácie v plazme. Po rýchlom podaní (5 minút alebo menej) je farmakokinetika biexponenciálna, čo je oveľa menej zreteľné po 30-minútovej infúzii. Meropeném dobre prechádza do jednotlivých telesných tekutín a tkanív: vrátane pľúc, bronchiálnych sekrétov, žlče, cerebrospinálnej tekutiny, gynekologických tkanív, kože, fascie, svalu a do peritoneálnych exsudátov.


Metabolizmus
Meropeném sa metabolizuje hydrolýzou beta-laktámového kruhu, vytvorením mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. V podmienkach in vitro meropeném vykazuje zníženú citlivosť voči hydrolýze ľudskou dehydropeptidázou-I (DHP-I) v porovnaní s imipenémom a podanie DHP-I inhibítora sa vôbec nevyžaduje.


Eliminácia
Meropeném sa primárne vylučuje nezmenený obličkami; približne 70 % (50-75 %) sa v nezmenenej forme vylúči v priebehu 12 hodín. Ďalších 28 % sa zachytáva v podobe mikrobiologicky neaktívneho metabolitu. Vylučovanie stolicou predstavuje približne iba 2 % dávky. Nameraný renálny klírens a vplyv probenecidu poukazujú na to, že meropeném prechádza tak glomerulárnou filtráciou ako aj tubulárnou sekréciou.


Porucha funkcie obličiek

Poškodenie funkcie obličiek spôsobuje zvýšenú AUC v plazme a dlhší polčas meropeménu.

AUC meropenému sa zvýšila 2,4-násobne u pacientov so stredne ťažkým poškodením renálnej funkcie (CrCl 33 – 74 ml/min), 5-násobne u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CrCl 4 – 23 ml/min) a 10-násobne u hemodialyzovaných pacientov (CrCl <2 ml/min) v porovnaní so zdravými jedincami (CrCl > 80 ml/min). AUC mikrobiologicky neaktívnych metabolitov s otvoreným kruhom bola tiež výrazne zväčšená u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. Úprava dávky sa odporúča u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Meropeném je odstrániteľný hemodialýzou s klírensom počas hemodialýzy približne 4-krát vyšším ako u anurických pacientov.


Porucha funkcie pečene
Skúšanie u pacientov s alkoholovou cirhózou nepoukazuje na žiadny vplyv ochorenia pečene na farmakokinetiku meropenému po opakovaných dávkach.


Dospelí pacienti
Farmakokinetické štúdie uskutočnené u pacientov nepreukázali významné rozdiely vo farmakokinetike v porovnaní so zdravými jedincami s rovnakou funkciou obličiek. Populačný model odvodený z údajov od 79 pacientov s intraabdominálnou infekciou alebo pneumóniou poukázal na závislosť stredného objemu od hmotnosti a klírensu od klírensu kreatinínu a veku.


Pediatrickí pacienti
Farmakokinetika u detí s infekciou vo veku do 2 rokov a u detí od 2 do 12 rokov mala pri dávkach 10, 20 a 40 mg/kg hodnoty Cmax približujúce sa hodnotám u dospelých po dávkach 500, 1000 a 2000 mg, v uvedenom poradí. Porovnanie poukázalo na zhodu vo farmakokinetike medzi dávkami a polčasmi celkovo podobnými u dospelých, s výnimkou najmladších subjektov (< 6 mesiacov t1/2 1,6 h). Priemerné hodnoty klírensu meropenému boli 5,8 ml/min/kg (6 - 12 rokov), 6,2 ml/min/kg (2 - 5 rokov), 5,3 ml/min/kg (6 - 23 mesiacov) and 4,3 ml/min/kg (2 - 5 mesiacov). Približne 60 % dávky sa vylučuje močom v priebehu 12 hodín ako meropeném a ďalších 12 % ako metabolit. Koncentrácie meropenému v cerebrospinálnej tekutine u detí s meningitídou dosahujú približne 20 % súbežných hladín v plazme, hoci interindividuálne rozdiely sú významné.


Farmakokinetika meropenému u novorodencov, u ktorých sa vyžaduje antiinfekčná liečba, sa prejavila vyšším klírensom u novorodencov s vyšším chronologickým alebo gestačným vekom s celkovým priemerným polčasom 2,9 hodín. Simulácia Monte Carlo na základe populačného FK modelu ukázala, že dávkovací režim s dávkou 20 mg/kg v 8‑hodinových intervaloch dosiahol hodnotu 60 % T > MIC pre P. aeruginosa u 95 % predčasne narodených a u 91 % riadne donosených novorodencov.


Starší pacienti
Farmakokinetické štúdie u zdravých starších osôb (65 - 80 rokov) poukázali na zníženie klírensu v plazme, čo zodpovedalo zníženiu klírensu kreatinínu v súvislosti s vekom a menšiemu poklesu nerenálneho klírensu. U starších pacientov sa nevyžaduje žiadna úprava dávky s výnimkou stredne ťažkého až ťažkého poškodenia funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách preukázali, že meropeném je dobre tolerovaný obličkami. Histologický dôkaz renálneho tubulárneho poškodenia u myší a psov bol zistený len pri dávkach 2000 mg/kg a viac po jednorazovom podaní a u opíc pri 500 mg/kg počas 7-dňového skúšania.


Meropeném je všeobecne dobre tolerovaný centrálnym nervovým systémom. Účinky boli pozorované v skúšaniach akútnej toxicity u hlodavcov v dávkach presahujúcich 1000 mg/kg.


LD50 pri intravenóznej dávke meropenému u hlodavcov je väčšia než 2000 mg/kg.


V štúdiách s opakovaným podávaním v trvaní do 6 mesiacov boli pozorované iba nepatrné účinky, vrátane malého poklesu počtu erytrocytov u psov.


V konvenčných testoch vykonaných u potkanov s dávkami až do 750 mg/kg a u opíc s dávkami až do 360 mg/kg sa neprejavili žiadne mutagénne účinky a neboli zistené žiadne známky reprodukčnej toxicity vrátane teratogénneho potenciálu.


Pri dávke 500 mg/kg v predbežnej štúdii u opíc bol pozorovaný zvýšený výskyt potratov.


Nebol zistený žiadny dôkaz zvýšenej citlivosti na meropeném u mladých zvierat v porovnaní s dospelými. Intravenózna lieková forma bola pri skúšaniach na zvieratách dobre tolerovaná.


Jediný metabolit meropenému mal v štúdiách na zvieratách podobný profil toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý uhličitan sodný


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorený: 2 roky


Po príprave (a nariedení):

Pripravené roztoky na intravenóznu injekciu alebo infúziu sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom prípravy a ukončením podávania intravenóznej injekcie alebo infúzie nemá prekročiť jednu hodinu.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1348 mg prášku v 30 ml sklenenej injekčnej liekovke typu 1 uzatvorené sivou brómbutylovou zátkou a utesnené sterilným hliníkovým vyklápacím tesnením s plastickým tesniacim diskom.


Liek sa dodáva v škatuliach obsahujúcich 1 x 1 alebo 10 x 1 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Injekcia

Meropeném používaný ako bolusová intravenózna injekcia sa má nariediť so sterilnou vodou na injekciu (5 ml na 250 mg meropenému), čím sa dosiahne približná koncentrácia 50 mg/ml. Pripravený roztok je bezfarebný až žltý.


Infúzia

Na prípravu intravenóznej infúzie sa injekčné liekovky meropenému majú priamo nariediť s 0,9% roztokom chloridu sodného alebo 5% roztokom glukózy do objemu 50-200 ml.


Každá injekčná liekovka je určená iba na jednorazové použitie.


Pri príprave roztoku a podávaní sa majú dodržiavať bežné aseptické postupy.


Roztok je potrebné pred použitím pretrepať. Liek je treba po zriedení pred podaním vizuálne skontrolovať na daný účel, ohľadom poškodenia obalu alebo akéhokoľvek viditeľného znaku poškodenia a zneškodniť akýkoľvek roztok, v ktorom sú poškodenia pozorované.


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


15/0266/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15. apríl 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2013


1Meropenem Sandoz 1000 mg prášok na injekčný a infúzny roztok