+ ipil.sk

METALCAPTASE 150Príbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2012/02260


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Metalcaptase 150

Metalcaptase 300

filmom obalené tablety


penicilamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Metalcaptase a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Metalcaptasu

3. Ako užívať Metalcaptase

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metalcaptase

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metalcaptase a na čo sa používa


Liečivo Metalcaptasy je penicilamín. Používa sa na liečbu reumatických ochorení a ako antidotum pri niektorých otraváchťažkými kovmi.


Metalcaptase sa u detí a dospelých používa na liečbu:


 • pretrvávajúcich zápalov kĺbov (reumatoidná artritída)

 • ochorenia ciev a spojivového tkaniva, ktoré môže spôsobiť zmeny na koži (sklerodermia)

 • Wilsonovej choroby (dedičné ochorenie, pri ktorom je porušený metabolizmus medi)

 • otráv spôsobených ťažkými kovmi (meď, ortuť, zinok, kobalt a zlato)

 • cystinúrie (ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšenému vylučovaniu cystínu močom) sprevádzanej tvorbou močových kameňov, ktorým nebolo možné predísť ( napr. diétou neobsahujúcou metionín, hyperhydratáciou, alkalizáciou moču)

 • pri pokročilom štádiu tvorby cystínových kamienkov spojených s osobitnými rizikami (napr. po nefrektómii).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Metalcaptasu

Neužívajte Metalcaptasu

 • keď ste alergický na penicilamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • pri ťažkých poruchách krvotvorby, pečene alebo obličiek,

 • pri precitlivenosti na penicilín,

 • ak máte systémový lupus erythematosus (ťažké celkové ochorenie s poškodením rôznych orgánov),

 • pri súčasnej liečbe derivátmi zlata alebo chlorochínom.


Upozornenia a opatrenia

Počas liečby vám bude váš lekár pravidelne kontrolovať krvný obraz, moč, hladinu pečeňových enzýmov, kreatinín, parametre cholestázy a neurologický stav.


Pacienti trpiaci na alergické reakcie (senná nádcha, ekzém, koprivka, astma (záchvaty dušnosti)) musia byť pod starostlivým lekársky dohľadom.


Pri podávaní vyšších dávok penicilamínu môže dôjsť k zmene obsahu vitamínu B6vo vašom tele, v tomto prípade vám lekár odporučí sprievodnú liečbu prípravkami obsahujúcimi vitamín B6a potrebné minerálne látky.


U pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok sa má z dôvodu vplyvu na kolagénne a elastínové vlákna (spojivové tkanivo) prerušiť liečba Metalcaptasou alebo sa má znížiť dávka lieku 6 týždňov pred väčším chirurgickým zákrokom až do úplného vyhojenia operačnej rany.


Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať tento liek.


Iné lieky a Metalcaptase

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasné užívanie Metalcaptasy môže ovplyvňovať účinok nasledujúcich liekov:

 • azatioprin (používa sa na liečbu reumatoidnej artritídy), pretože zhoršuje toleranciu Metalcaptasy,

 • indometacín (používa sa na liečbu zápalových ochorení), pretože môže zvýšiť hladinu penicilamínu v krvi,

 • lieky s obsahom železa, pretože znižujú vstrebávanie penicilamínu. Preto sa majú užívať najmenej 2 hodiny pred alebo po užití Metalcaptasy. To isté platí aj pre antacidá obsahujúce horčík a hliník a sukralfát,

 • dlhodobá liečba Metalcaptasou môže spôsobiť nedostatok vitamínu B6 , čo si vyžaduje jeho doplňovanie.

Metacaptase a jedlo a nápoje

Tablety sa užívajú nalačno alebo 1 hodinu pred jedlom alebo 2-3 hodiny po jedle a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.


Tablety sa prehĺtajú celé, nesmú sa drviť ani deliť, aby sa nenarušil obal tablety, ktorý je odolný voči pôsobeniu žalúdočných štiav.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak sa Metalcaptase užíva počas tehotenstva vo vyšších dávkach, môže poškodiť vyvíjajúci sa plod. Preto majú ženy v plodnom veku užívať účinnú antikoncepciu.


Počas tehotenstva sa nesmie Metacaptase užívať na liečbu reumatoidnej artritídy. U iných ochorení sa môže užívať iba v tom prípade, ak prínos liečby výrazne prevýši možné riziko.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe či tento liek ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Metalcaptasu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Reumatoidná artritída: liečba sa u dospelých začína dávkou 150 mg penicilamínu (jedna tableta Metalcaptase 150) denne počas prvých dvoch týždňov, potom sa dávka v 3. až 4. týždni zvyšuje na 300 mg (dve tablety Metalcaptase 150 alebo jedna tableta Metalcaptase 300), v 5.až 6. týždni je dávka 450 mg (tri tablety Metalcaptase 150 alebo jedna tableta Metalcaptase 150 a jedna tableta Metalcaptase 300) a od 7. až do 16. týždňa sa užíva 600 mg penicilamínu (štyri tablety Metalcaptase 150 alebo dve tablety Metalcaptase 300) denne.

Pokiaľ sa po 16. týždňoch liečby touto dennou dávkou nedosiahne klinický úspech, je možné dennú dávku zvyšovať po 2 týždňoch o 150 mg až na 900 mg (šesť tabliet Metalcaptase 150 alebo tri tablety Metalcaptase 300), prípadne prechodne až na 1200 mg (štyri tablety Metalcaptase 300) denne. Po nástupe terapeutického účinku má byť maximálna denná dávka znížená na individuálnu udržiavaciu dávku, ktorá sa pohybuje obvykle medzi 300 mg (dve tablety Metalcaptase 150 alebo jedna tableta Metalcaptase 300) až 600 mg (štyri tablety Metalcaptase 150 alebo dve tablety Matalcaptase 300) penicilamínu denne.


Wilsonova choroba: zvyčajná dávka je 10 –20 mg/kg telesnej hmotnosti denne.

Cystinúria: zvyčajná dávka je 150 až 450 mg penicilamínu (jedna až 3 tablety Metalcaptase 150 prípadne jedna tableta Metalcaptase 150 a jedna tableta Metalcaptase 300) 4-krát denne podľa množstva močom vylúčeného cystínu.


Otrava ťažkými kovmi:odporučená začiatočná dávka u dospelých je 300 mg penicilamínu (dve tablety Metalcaptase 150 alebo jedna tableta Metalcaptase 300) 4-krát denne, pri dlhšom podávaní nemá dávka prekročiť 40 mg/kg telesnej hmotnosti denne.


Použitie u detí a dospievajúcich


Reumatoidná atritída:liečba začína dávkou 5 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Potom nasleduje postupné zvyšovanie dávky každé 2 až 4 týždne o 5 mg/kg telesnej hmotnosti na 15-20 mg,/kg maximálne na 30 mg/kg telesnej hmotnosti denne.


Otrava ťažkými kovmi:odporučená dávka penicilamínu je 100 mg/kg telesnej hmotnosti denne (maximálne 1050 mg/deň, t.j. tri tablety Metalcaptase 300 a jedna tableta Metalcaptase 150).


Ak užijete viac Metalcaptasy, ako máte

V prípade náhodného užitia väčšieho množstva Metalcaptasy, kontaktujte, prosím, okamžite svojho lekára, pretože bude možno potrebný výplach žalúdka.


Ak zabudnete užiť Metalcaptasu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri hodnotení vedľajších účinkov sa použili nasledujúce odhady frekvencie výskytu:


Veľmi časté: postihujú viac než 1 z 10 liečených pacientov

Časté: postihujú menej než 1 z 10 a viac než 1 zo 100 liečených pacientov

Menej časté: postihujú menej než 1 zo 100 a viac než 1 z 1 000 liečených pacientov

Zriedkavé: postihujú menej než 1 z 1 000 a viac než 1 z 10 000 liečených pacientov

Veľmi zriedkavé: postihujú menej než 1 z 10 000 liečených pacientov alebo frekvencia nie je známa


Veľmi časté vedľajšie účinky:

 • zníženie alebo strata chuti (hypogeúzia alebo ageúzia), po znížení dávky tieto príznaky vymiznú;

 • tráviace ťažkosti, ako je žalúdočná neznášanlivosť, strata chuti do jedla, nevoľnosť, nutkanie na vracanie;

 • kožné príznaky rôzneho typu, predovšetkým z dôvodu precitlivenosti na penicilamín, niekedy sú sprevádzané horúčkou;

 • vylučovanie bielkovín do moču (proteinúria), ktoré môže byť niekedy sprevádzané krvou v moči (hematúria). Toto sú príznaky poškodenia obličiek protilátkami. Poškodenie obličiek môže vystupňovať do nefrotického syndrómu (dochádza k zvýšeniu hladín krvných tukov a vylučovaniu bielkovín, v dôsledku čoho sa hromadí tekutina v dolných končatinách a neskôr aj v brušnej dutine a pohrudnici).


Časté vedľajšie účinky:

 • tvorba vredov na sliznici ústnej dutiny a na jazyku;

 • poškodenie kostnej drene so znížením počtu bielych krviniek (leukocytopénia), červených krviniek (anémia) a krvných doštičiek (trombocytopénia). Preto existuje riziko agranulocytózy a panmyelopatie (veľmi výrazné zníženie počtu určitého typu bielych krviniek a ďalších krvných zložiek). Medzi príznaky patria: vysoká horúčka, zimnica a tvorba vredov na sliznici hltanu, krčných mandlí, konečníka a genitálií. V týchto prípadech treba prerušiť liečbu Metalcaptasou. Pacienti sa nemajú sami liečit liekmi proti bolesti a horúčke. Pretože sa agranulocytóza (nedostatok určitého typu bielych krviniek) môže rozvinúť do niekoľkých málo hodin, je potrebné v týchto prípadoch urobiť krvný test. Prosím, obráťte sa v tomto prípade okamžite na najbližšieho lekára.


Menej časté vedľajšie účinky:

 • predčasná únava niektorých svalov (najmä okohybných svalov), ktorá sa zvyšuje pri námahe a znižuje pri odpočinku (myastenický syndróm);

 • zvýšený výskyt protilátok v krvi proti bunkovým jadrám. Môže dôjsť k poškodeniu, pri ktorom sú normálne súčasti tela cieľom vnútorného obranného systému;

 • u žien môže dôjsť k nadmernému ochlpeniu mužského typu (hirsutizmus);

 • alopécia (vypadávanie vlasov);

 • hnačka.


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • krvácanie do žalúdka alebo čriev.


Velmi zriedkavé vedľajšie účinky:

 • závažné zmeny na koži ako pemfigus (pľuzgiere na koži);

 • zápal optického nervu;

 • vratná infiltrácia pľúc;

 • chronické postupujúce pľúcne zmeny (chronický zápal s poškodením spojivového tkaniva v pľúcach);

 • zmeny elastického tkaniva v koži a sliznici so zvýšenou zraniteľnosťou (pseudoxanthoma elasticum, elastosis perforans serpiginosa);

 • lichen planus (červené až hnedasté uzlíky na koži, zvyčajne so svrbením),

 • polymyozitída a dermatomyozitída (ochorenie s bolesťou svalov, svalovou slabosťou a úbytkom svalov s prejavmi na koži);

 • ulcerózna kolitída (chronické zápalové ochorenie hrubého čreva a väčšinou aj konečníka s hlienovitou krvavou hnačkou, vredmi v črevách a zúžením čreva);

 • systémový lupus erythematodes (ochorenie imunitného systému);

 • intraheapatálna cholestáza (porucha odtekania žlče z pečene);

 • zväčšenie prsnej žlazy;

 • žlté sfarbenie nechtov;

 • možné zhoršenie neurologických príznakov u pacientov s Wilsonovou chorobou. V tomto prípade sa nemá ďalej pokračovať v liečbe (v niektorých prípadoch zhoršenie pretrváva aj po prerušení liečby).


Ak sa poškodenie obličiek, kože alebo kostnej drene zistí včas a liečba Metalcaptasou sa preruší, majú vedľajšie účinky priaznivý priebeh. Vo veľmi zriedkavých prípadoch, keď sa vedľajšie účinky nezaznamenali včas, mali ťažký, prípadne aj fatálny priebeh.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší , obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Metalcaptasu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metalcaptase obsahuje

 • Liečivo je penicilamín. Jedna tableta obsahuje 150 mg alebo 300 mg penicilamínu.

 • Ďalšie zložky sú: dihydrát fosforečnanu vápenatého, kukuričný škrob, kopovidón, hydrogenovaný ricínový olej, kalciumarachinát, mikrokryštalická celulóza, prášková celulóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, makrogol 6000, kopolymér metakrylátu typ A a C, polysorbát 80, triacetín, dimetikón, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Metalcaptase a obsah balenia

Metalcaptase 150: biele okrúhle slabo obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, na jednej strane s vrypom “M”.

Metalcaptase 300: okrúhle slabo obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.


Balenie: PVC/PVDC/Al blister, škatuľka a písomná informácia pre používateľa.

Balenie obsahuje 50 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Heyl Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH&Co.KG, Berlín, Nemecko


Výrobca

Haupt Pharma Berlin GmbH, Berlín, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 07/2012.
5METALCAPTASE 150

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2012/02260


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Metalcaptase 150

Metalcaptase 300


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta Metalcaptase 150obsahuje 150 mg penicilamínu (ako hydrochlorid).

Každá filmom obalená tableta Metalcaptase 300obsahuje 300 mg penicilamínu (ako hydrochlorid).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Metalcaptase 150: biele okrúhle slabo bikonvexné filmom obalené tablety, na jednej strane s vrypom “M”.

Metalcaptase 300: okrúhle slabo bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek je určený na liečbu:

- chronickej reumatoidnej artritídy,

- Wilsonovej choroby,

- cystinúrie sprevádzanou tvorbou močových kameňov (pokiaľ recidíve nebolo možné zabrániť napr. diétou neobsahujúcou metionín, hyperhydratáciou, alkalizáciou moču)

- pri pokročilom štádiu ochorení a s ním spojených zvláštnych rizík (napr. stav po nefrektómii)

- sklerodermie

- pri otrave ťažkými kovmi (olovo, ortuť, mosadz a zinok)


4.2 Dávkovania a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Reumatoidná artritída:podáva sa dávka 150 mg penicilamínu denne počas prvých dvoch týždňov, v 3. a 4. týždni 300 mg, v 5. a 6. týždni 450 mg a od 7. do 16. týždňa 600 mg.

Pokiaľ nie je po 16. týždňoch liečby touto dennou dávkou dosiahnutý požadovaný účinok, je možné dennú dávku zvyšovať v intervale po dvoch týždňoch o 150 mg až na 900 mg, eventuálne prechodne až na 1200 mg denne.


Po nástupe terapeutického účinku sa má maximálna dávka redukovať na individuálnu udržiavaciu dávku, ktorá sa pohybuje zvyčajne medzi 300 a 600 mg penicilamínu denne.


Denná dávka sa môže rozdeliť a podávať v intervaloch počas dňa.


Wilsonová choroba: 10 - 20 mg penicilamínu na kg telesnej hmotnosti denne.


Otrava ťažkými kovmi:odporučená začiatočná dávka je 300 mg 4-krát denne. Pri dlhšom podávaní nemá dávka prekročiť 40 mg/kg telesnej hmotnosti denne.


Cystinúria: podľa množstva močom vylúčeného cystínu je zvyčajná denná dávka 150 až 450 mg 4-krát denne.


Deti a dospievajúci

Juvenilná reumatoidná artritída: začiatočná dávka 3 až 5 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Dávka sa zvyšuje každé 2 až 4 týždne o 5 mg/kg telesnej hmotnosti až na 10 mg, maximálne 15 - 20 mg /kg telesnej hmotnosti denne. Udržiavacia dávka je 5 - 10 mg/kg telesnej hmotnosti denne.

Pre vysoký obsah liečiva sa nesmie penicilamín v tejto indikácii podávať deťom s telesnou hmotností nižšou než 30 kg.


Wilsonová choroba: 10 - 20 mg /kg telesnej hmotnosti denne.


Otrava ťažkými kovmi:odporučená denná dávka je až 100 mg/kg telesnej hmotnosti denne (maximálne 1050 mg/deň).


Cystinúria: podľa množstva močom vylúčeného cystínu je zvyčajná denná dávka 150 až 450 mg 4‑krát denne.

Po dlhodobom vymiznutí príznakov reumatoidnej artritídy je možno liečbu Metalcaptasou úplne vysadiť.


Spôsob podania


Tablety sa užívajú nalačno alebo 1 hodinu pred jedlom, alebo 2 až 3 hodiny po jedle a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa prehĺtajú celé, nesmú sa hrýzť ani lámať, aby sa neporušil poťah tablety odolný proti pôsobeniu žalúdočných štiav.


4.3 Kontraindikácie


Metalcaptase sa nesmie používať pri:

- precitlivenosti alebo toxickej reakcii na penicilamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

uvedených v časti 6.1,

- precitlivenosť na penicilín,

- pri poruchách krvotvorby,

- poruchách funkcie obličiek,

- systémovom lupus erythematosus (SLA) alebo prítomnosti vyššieho titru antinukleárnych

protilátok,

- poruchách funkcie pečene,

- pri súčasnej liečbe derivátmi zlata alebo chlorochínom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začiatkom liečby penicilamínom sú nutné vyšetrenia krvného obrazu, moču, kreatinínu, sérových hladín transamináz, parametrov cholestázy a neurologického stavu, aby sa identifikovali špecifické riziká.


Počas liečby sa má pravidelne kontrolovať krvný obraz (počet trombocytov a leukocytov) a moč (na proteinúriu a erytrocyty v sedimente) na začiatku liečby jedenkrát za 1 - 2 týždne a od 3. mesiaca liečby jedenkrát v maximálnom intervale 4 týždňov. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu bola liečba prerušená, je potrebné pacienta sledovať až do dosiahnutia normálnych hodnôt.


Hladina sérových transamináz sa má kontrolovať jedenkrát za 4 týždne.


Pacienti sa majú kontrolovať jedenkrát za 4 týždne, aby sa zabezpečila včasná detekcia neurologických komplikácií.


Obzvlášť intenzívnu starostlivosť vyžadujú pacienti so sklonom k alergickým reakciám (senná nádcha, ekzémy, vyrážky, astmatické záchvaty).


Pri vysokých dávkach lieku sa v mieste tupej pomliaždeniny alebo otlačeniny kože môžu objaviť krvácajúce vyrážky, po ktorých môžu neskôr zostať uzlinky alebo škvrny.


Kritéria pre ukončenie liečby Metalcaptasou: potvrdená proteinúria, kreatinín presahujúci 2 mg %, leukopénia pod 3000/mm3, pokles granulocytov pod 1500/ mm3alebo trombocytov pod 120 000/ mm3, prípadne pri poklese začiatočných hodnôt o 50 %, kožné prejavy, pri ktorých nie je známa príčina, ochrnutie očného svalu, zvýšenie ANA titru, zhoršenie biochemických príznakov cholestázy alebo hladín transamináz.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasná liečba indometacínom môže zvýšiť plazmatickú hladinu penicilamínu.


V kombinácii s azatioprínom môže byt tolerancia Metalcaptasy redukovaná.


Lieky obsahujúce železo sa majú podávať najmenej 2 hodiny pred alebo po podaní Metalcaptasy. Súčasné podanie znižuje resorpciu penicilamínu (až o 70 %). To isté platí pre antacidá obsahujúce horčík alebo hliník a sukralfát.


Pri dlhotrvajúcej liečbe penicilamínom môže dôjsť k deficiencii vitamínu B6 v tele, odporúča sa sprievodná liečba liekmi obsahujúcimi tento vitamín (80 až 160 mg denne).


Predchádzajúca liečba liekmi obsahujúcimi zlato zvyšuje riziko výskytu poškodenia kostnej drene po liečbe penicilamínom.


Súbežná liečba cytotoxickými liekmi ako je fenylbutazónom alebo oxyfenbutazón môže zvýšiť riziko poškodenia kostnej drene alebo poruchy funkcií obličiek.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Ženy vo fertilnom veku je potrebné upozorniť na nutnosť účinnej antikoncepcie.


Gravidita

Počas gravidity sa nesmie Metalcaptase podávať na liečbu reumatickej artritídy. Pri iných ochoreniach sa môže podávať iba v tom prípade, ak prínos liečby výrazne prevýši možné riziko.


Laktácia

Počas liečby Metalcaptasou sa má dojčenie ukončiť (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie týkajúce sa schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby Metalcaptasou sa môžu vyskytnúť mnohé nežiaduce účinky, niektoré z nich aj závažné.

Na hodnotenie sa používa nasledujúca frekvencia výskytu nežiaducich účinkov:


Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000) vrátane ojedinelých prípadov


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

U pacientov podstupujúcich liečbu penicilamínom sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky na ketónové látky (nitroprusidová skúška).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté poruchy kostnej drene (leukopénia, trombocytopénia, aplastická anémia) vrátane nebezpečenstva agranulocytózy a prípadov pancytopénie

Veľmi zriedkavé poškodenie kostnej drene môže byť v ojedinelých prípadoch fatálne, hoci pri včasnom rozpoznaní nežiaducich účinkov a okamžitom vysadení liečby sa očakáva nezhubný priebeh


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé neuritída zrakového nervu

U pacientov s Wilsonovou chorobou sa počas liečby penicilamínom môžu zhoršiť neurologické symptómy (v niektorých prípadoch ireverzibilné). V tomto prípade sa má liečba penicilamínom ukončiť


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé reverzibilné pľúcne infiltrácie, chronické zhoršujúce sa pľúcne ochorenie (porovnateľné s fibrotizujúcou alveolitídou)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté gastrointestinálne ťažkosti (žalúdočné nevoľnosti, strata chuti do jedla, nauzea, vracanie, zriedka hnačky, veľmi zriedka krvácanie zo žalúdka alebo čriev

Veľmi zriedkavé vyvolanie ulceróznej kolitídy


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté proteinúria, niekedy sprevádzaná hematúriou ako symptóm renálneho poškodenia obličiek (imunokomplexná nefritída). Niekedy sa môže rozvinúť do nefrotického syndrómu

Veľmi zriedkavé poškodenie obličiek môže byť v ojedinelých prípadoch fatálne, hoci pri včasnom rozpoznaní nežiaducich účinkov vo včasných štádiách a okamžitom vysadení liečby, sa očakáva nezhubný priebeh

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté mukózne komplikácie (bukálna alebo lingválna ulcerácia)

Veľmi zriedkavé poškodenie kože (pemphigus)môže byť v ojedinelých prípadoch fatálne, hoci pri včasnom rozpoznaní nežiaducich účinkov a okamžitom vysadení liečby sa očakáva nezhubný priebeh

pseudoxanthma elasticum, elastosis perforans serpiginosa, lichen planus,

tupé poranenia kože môžu zapríčiniť krvavé pľuzgiere v mieste tlaku alebo pomliaždenia, ak sa Metalcaptase podáva vo vysokých dávkach

hirsutizmus alebo strata vlasov

xantochromia nechtov


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé polymyozitída, dermatomyozitída


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté všeobecne neškodné poruchy chuťových pohárikov, ktoré sú reverzibilné

redukovaním dávky alebo ukončením liečby (hypogeuzia, ageuzia)

Veľmi zriedkavé intrahepatálna cholestáza, ktorá sa vyskytla po podaní Metalcaptasy

Počas liečby penicilamínom sa u pacientov môže vyskytnúť zvýšené formovania inzulínových protilátok. Vyskytli sa ojedinelé hlásenia týkajúce sa signifikantného účinku na glykémiu


Chirurgické a liečebné postupy

liečba Metalcaptasou sa má počas chirurgického zákroku ukončiť z dôvodu možného vplyvu na kolagénové a elastínové vlákna alebo sa má prerušiť na obdobie 6 týždňov pred veľkým chirurgickým zákrokom sa a udržať sa na nízkej úrovni, kým nedôjde k zahojeniu rany


Poruchy imunitného systému

Časté kožné prejavy zväčša alergického pôvodu (rozličné formy exantému, začervenania, urtikárie, papulohemoragických kožných lézií, purpury) zriedkavo sprevádzané horúčkou

Menej časté myastenický syndróm (hlavne okulárna myasténia), klinicky latentné humorálne príznaky antinukleárnych protilátok ako upozornenie na riziko indukcie autoimunitného ochorenia

Veľmi zriedkavé vyvolanie systémového lupus erythematosus pri dlhodobej liečbe


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé zväčšenie prsnej žľazy


4.9 Predávkovanie


Nie sú známe žiadne prípady predávkovania. Pri akútnom jednorazovom náhodnom alebo úmyselnom predávkovaní je postačujúci výplach žalúdka. Ak už došlo k resorpcii penicilamínu, môže byť jeho vylúčenie urýchlené cielenou diurézou alebo dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antireumatikum, antidotum pri otravách ťažkými kovmi

ATC kód: MO1CC01


Penicilamín je chelatačná zlúčenina. K väzbe ťažkých kovov dochádza cez voľné elektrónové páry dusíka a síry a za účasti karboxylovej skupiny.

Penicilamín vštepí telu vlastný disulfid a tým dochádza pri cystinúrii k postupnému rozpusteniu už vzniknutých cystínových kameňov.

Penicilamín môže pri dlhodobej liečbe reumatoidnej artritídy modifikovať priebeh ochorenia až po remisiu. Mechanizmus pôsobenia nie je ešte celkom známy, ani experimenty na zvieratách nepriniesli žiadne vysvetlenie. Penicilamín pôsobí pravdepodobne imunosupresívne (brzdí funkciu T-lymfocytov v synoviálnom tkanive)


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Perorálne podaný penicilamín sa resorbuje iba čiastočne (40 až 50 %). Maximálnu plazmatickú hladinu dosiahne po 1 až 2 hodinách. Penicilamín je v plazme obsiahnutý z väčšej časti ako disulfid prípadne ako disulfid s cysteínom. Vylučuje sa prevažne obličkami vo forme penicilamíndisulfidu, cystein-penicilamín-disulfidu a v obmedzenom množstve tiež ako S-metyl-penicilamín.

Konečný eliminačný polčas je 4 až 6 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Pozri časť 4.9.


Subchronická/chronická toxicita

Pri testoch na chronickú toxicitu sa po podávaní dávok 540 mg na kg telesnej hmotnosti u potkanov a dávok 240 mg na kg telesnej hmotnosti u psov vyskytli nasledujúce toxické účinky: proteinúria, glomerulonefritída a kožné prejavy.


Mutagenita a nádorový potenciál

Z testov in vitrovyplynulo, že penicilamín má jasný mutagénny účinok.

Testy in vivotento poznatok zatiaľ u zvierat ani u ľudí nepotvrdili. Nemožno však vylúčiť, že sa pri dlhodobom podávaní vysokých dávok penicilamínu u ľudí nezvýši riziko indukcie mutáciou.

Dlhodobé štúdie možnosti vzniku nádoru u zvierat nie sú k dispozícii.


Reprodukční toxicita

Penicilamín pôsobí embryotoxicky u potkanov a myší a má pri vysokých dávkach teratogénne účinky na kostru a orgány potkanov.

U ľudí bolo zistených niekoľko prípadov poškodenia väzivového tkaniva, ktoré by mohli mať súvislosť s interakciou penicilamínu s kolagénmi a elastínom. Vyskytlo sa tiež poškodenie centrálneho nervového systému. Aj napriek tomu, že nebola zistená žiadna súvislosť medzi dávkou a vznikom vývojových anomálií, nemá denná dávka u tehotných žien prekročiť 500 mg. Nie je známe, či sa penicilamín vylučuje do materského mlieka.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


dihydrát fosforečnanu vápenatého

kukuričný škrob

kopovidón

hydrogenovaný ricínový olej

kalciumarachinát

mikrokryštalická celulóza

prášková celulóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

mastenec

makrogol 6000

kopolymér metakrylátu typ A a C

polysorbát 80

triacetín

dimetikón

oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C


6.5. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

50 filmom obalených tabliet


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Heyl Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH&Co.KG, Berlín, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0073/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 05. február 1998

Dátum posledného predĺženia: 06. november 2006 (platné bez časového obmedzenia)


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012

7METALCAPTASE 150