+ ipil.sk

Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapkyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/07923-REG


Písomná informácia pre používateľa


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky


monohydrát sodnej soli metamizolu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metamizol Stada a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metamizol Stada

3. Ako užívať Metamizol Stada

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metamizol Stada

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metamizol Stada a na čo sa používa


Metamizol Stada je liek, ktorý obsahuje monohydrát sodnej soli metamizolu. Patrí do skupiny liekov nazývaných pyrazolóny a používa sa proti bolesti a horúčke.


Metamizol Stada sa používa na:

 • akútnu silnú bolesť pri úrazoch alebo chirurgických výkonoch

 • koliku (kŕčovitá brušná bolesť)

 • nádorovú bolesť (bolesť rakovinového nádoru)

 • inú náhlu alebo pretrvávajúcu silnú bolesť, ak nemožno použiť iné typy liečby

 • vysokú horúčku, ktorá nereaguje na iné opatrenia


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metamizol Stada


Neužívajte Metamizol Stada

- ak ste alergický na sodnú soľ metamizolu, propyfenazón, fenazón, fenylbutazón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte známy syndróm analgetickej astmy alebo známu analgetickú intoleranciu (neznášanlivosť) urtikário-angioedémového typu, t.j. pacienti so známym kŕčom svalstva priedušiek (bronchospazmus) alebo s inými anafylaktoidnými (alergickými) typmi reakcií na salicyláty, paracetamol alebo iné nenarkotické analgetiká (lieky proti bolesti), ako sú diklofenak, ibuprofen, indometacín alebo naproxén,

- ak máte poruchu funkcie kostnej drene, napr. po liečbe cytostatikami (lieky na liečbu nádorov),

- ak máte ochorenia krvotvorného systému (ochorenia hematopoetického systému),

- ak máte vrodený deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (vrodená porucha s rizikom rozpadu červených krviniek),

- ak máte akútnu hepatálnu porfýriu (vrodená porucha s poruchami v tvorbe hemoglobínu),

- ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva,

- ak dojčíte.


Liek sa nesmie podávať malým deťom počas prvých 3 mesiacov života alebo pacientom s hmotnosťou nižšou než 5 kg.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Metamizol Stada, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte známu neznášanlivosť liekov proti bolesti (intolerancia analgetík)

 • ak máte alergiou vyvolanú prieduškovú astmu (prudké záchvaty dýchavičnosti z dôvodu alergie)

 • ak máte ochorenia súvisiace so zníženým počtom bielych krviniek

 • ak máte poškodenú funkciu obličiek

 • ak máte známe alergie, pretože potom máte zvýšenú náchylnosť na šokové reakcie (náhly obehový kolaps)

 • ak máte akékoľvek ochorenie pravdepodobne vyvolané alergiami (vrátane príhod v minulosti), pretože potom máte zvýšenú náchylnosť na šokové reakcie


Toto sa týka predovšetkým pacientov s:

 • prieduškovou astmou (dýchavičnosť vyvolaná zúžením najmenších dýchacích ciest) a chronickým (pretrvávajúcim) zápalom dýchacích ciest

 • chronickou urtikáriou (žihľavka)

 • alergiou na lieky proti bolesti a lieky proti reumatoidnej artritíde (intolerancia analgetík) alebo na iné lieky

 • alergiou na potraviny, konzervačné látky a alkoholické nápoje

 • alergiou na srsť a farby na vlasy


Ak patríte do ktorejkoľvek z týchto skupín pacientov, Metamizol Stada máte užívať iba pod dohľadom lekára.


Riziko šokovej reakcie pri tabletách alebo kvapkách so sodnou soľou metamizolu je nižšie než pri injekčnom podaní lieku s obsahom sodnej soli metamizolu.


Metamizol Stada sa má používať iba po starostlivom zvážení pomeru prínosu k riziku a iba ak sa podnikli príslušné opatrenia u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene.


Upozornenia

Metamizol Stada obsahuje sodnú soľ metamizolu, čo je derivát pyrazolónu, ktorý má zriedkavé, avšak život ohrozujúce riziko vzniku šoku (náhly obehový kolaps) a agranulocytózy (akútna porucha vyvolaná závažným znížením počtu špecifických bielych krviniek, pozri časť 4.).


Deti

Lieky obsahujúce sodnú soľ metamizolu sa nemajú podávať deťom do 3 mesiacov alebo s hmotnosťou menšou ako 5 kg, pretože u nich nie sú dostupné vedecké údaje o bezpečnosti použitia.


Iné lieky a Metamizol Stada


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 • Ktoré iné lieky ovplyvňujú pôsobenie Metamizolu Stada?

Pyrazolónová trieda liečiv (ku ktorým patrí aj sodná soľ metamizolu) má známy potenciál na vyvolanie interakcií (vzájomných reakcií) s

 • chlórpromazínom (používaný na liečenie určitých príznakov psychických ochorení). Kombinácia metamizolu s chlórpromazínom môže spôsobiť závažnú hypotermiu (mimoriadne nízku telesnú teplotu).

 • liekmi na prevenciu zrážania krvi (perorálne (ústami užívané) antikoagulanciá),

 • liekmi na vysoký krvný tlak a určité srdcové choroby (kaptopril),

 • liekmi na liečbu psychických ochorení (lítium),

 • liekmi na liečbu nádorov alebo určitých reumatických porúch (metotrexát),

 • liekmi na zvýšenie vylučovania moču (triamterén),

 • antihypertenzívami (používané na liečbu vysokého krvného tlaku) a diuretikami (lieky na odvodnenie), pretože to môže pozmeniť účinnosť týchto liekov.


 • Na ktoré ďalšie lieky má Metamizol Stada účinok?

Sodná soľ metamizolu môže znižovať hladinu cyklosporínu (liek na potlačenie imunitného systému) v krvi. Ak ho užívate v rovnakom čase, môže byť potrebné zvýšiť vašu dávku cyklosporínu.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Keďže nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti, nemáte užívať Metamizol Stada počas prvých troch mesiacov tehotenstva. V druhom trimestri máte užívať Metamizol Stada iba po konzultácii so svojím lekárom a iba po tom, ako starostlivo zvážil prínosy i riziká používania metamizolu. Počas posledných troch mesiacov tehotenstva nesmiete užívať Metamizol Stada z dôvodu zvýšeného rizika komplikácií pre matku i dieťa (krvácanie a predčasné uzavretie dôležitej cievy, tzv. Ductus Botalli, novorodenca, ktorá sa prirodzene uzatvára až po pôrode).


Dojčenie

Rozpadové produkty metamizolu prechádzajú do materského mlieka. O účinku na dojčatá nie sú dostatočné údaje. Nesmiete dojčiť dieťa počas užívania Metamizolu Stada a následne najmenej 48 hodín po poslednom užití lieku.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užívanie väčších množstiev Metamizolu Stada môže postihnúť mozog. V takejto situácii nebudete schopný reagovať rýchlo a účinne na neočakávané a náhle udalosti. Neveďte vozidlo ani iný dopravný prostriedok. Neobsluhujte elektrické nástroje a stroje. Nepracujte bez zabezpečenia. Uvedomte si, prosím, že alkohol ešte viac narúša vašu schopnosť viesť vozidlo!

Pri odporúčanom rozmedzí dávkovania (pozri dávkovaciu tabuľku v časti 3.) však nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.


Metamizol Stada obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 1,5 mmol (alebo 35 mg) sodíka na ml (20 kvapiek). Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


3. Ako užívať Metamizol Stada


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka závisí od intenzity bolesti alebo horúčky a individuálnej citlivosti reakcie na Metamizol Stada.

Je dôležité vybrať najnižšiu dávku na kontrolu bolesti a horúčky.


Vo všetkých vekových skupinách, okrem malých detí, možno podať 8 – 16 mg sodnej soli metamizolu na kg telesnej hmotnosti ako jednotlivú dávku. Nasledovná tabuľka znázorňuje odporúčané jednotlivé dávky a maximálne denné dávky v závislosti od hmotnosti a veku:


Ak váš lekár nepredpísal ináč, zvyčajná dávka je:


Hmotnosť

[kg]

Jednotlivá dávka

[počet kvapiek]

Zodpovedá sodnej soli metamizolu [mg]


Maximálna denná dávka

[počet kvapiek]

[number of drops]

5 - 8

2 - 4

50 - 100

9 - 12

9 - 15

3 - 10

75 - 250

17 - 30

16 - 23

5 - 15

125 - 375

30 - 45

24 - 30

8 - 20

200 - 500

46 - 60

31 - 45

10 - 30

250 - 750

59 - 90

46 - 53

15 - 35

375 - 875

88 - 105

53 alebo vyššia

20 - 40

500 - 1000

60 - 120


V závislosti od maximálnej dennej dávky možno jednotlivú dávku užívať až 4-krát denne (každých 6 až 8 hodín).


Dávka má byť znížená u starších ľudí, ktorí majú poškodený celkový zdravotný stav a u ľudí s poškodením funkcie obličiek. Vylučovanie metabolitov sodnej soli metamizolu môže byť oneskorené. Nie sú dostatočné skúsenosti s dlhodobým používaním Metamizolu Stada u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek.


Použitie u detí a dospievajúcich

V prípade horúčky je pre deti spravidla postačujúca dávka 10 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu na kilogram telesnej hmotnosti.

Jasný účinok možno očakávať 30 až 60 minút po perorálnom podaní (užitom ústami).

V prípade detí a dospievajúcich do 14 rokov sa má podať ako jednotlivá dávka 8 až 16 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu na kilogram telesnej hmotnosti.

Metamizol Stada sa nemá používať u detí do 3 mesiacov.


Cesta/spôsob podávania

Tento liek je na perorálne použitie (ústami).

Kvapky užívajte s trochou vody.

Ako otvoriť fľašu: Stlačte uzáver nadol a súčasne ho otáčajte v smere šípky (pozri obrázok). Po použití uzáver znova pevne zaskrutkujte, aby ste obnovili funkciu uzáveru bezpečného pre deti.


mORLTFrHAanavAfYS1QAX2JUGojq7e22eAhgjqgEG2JUGMjmye+1oOMAYUQ1wgpgGMrN7DTCfqAY4QEwD1ZzZvTa/AbwmqgFeENJAB+Ia4BpRDfBATAMdHTka7n3XAH8T1QD/I6YBfrF7DXCcqAbaE9MAz4lrgM9ENdCWmAY4RlwDvCaqgXbENMAYcQ3wN1ENtPEppi0AAY4R1wC/iWqgPDENsIa4BhDVQGFiGmAPcQ10JqqBcsQ0wD3ENdCRqAbKENMAMRyNa/MyUIGoBtIT0wAxfYpru9ZABaIaSE1QA8QnroHKRDWQkpgGyEdcAxWJaiAVMQ2Qn7gGKhHVQApiGqAecQ1UIKqB8N4FtYUWQH5H4tp8D0QlqoGwxDRAL19zu11rIBtRDYTjqDdAX46EA9mIaiAMMQ3AN0fCgSxENRCCo94APPMuru1aAxGIauBWYhqAI7zfGohKVAO3cNQbgLMcCQciEtXAdnanAbjCkXAgElENbCOmAZjJkXAgAlENbCGoAVjBkXDgbqIaWEpMA7CDI+HAXUQ1sIygBmC3T0fCvf4As4lqYDoxDcCd7FoDO4lqYKpXQW3xAsBudq2BHUQ1MIXdaQAismsNrCaqgcvsTgMQnV1rYBVRDQyzOw1AJnatgRVENTDE7jQAWdm1BmYS1cApdqcBqMCuNTCLqAYOszsNQDV2rYGrRDXwkd1pACr7tGvttQ54R1QDbwlqALp4tWvtODjwjqgGXnLcG4Bu7FoDZ4lq4C92pwHozq41cJSoBv5gdxoAfvEhZsARohr4h6AGgD85Dg58IqoBx70B4APHwYFXRDU0Z3caAI6xaw08I6qhMUENAOe927X2Ggr9iGpoyHFvALjGcXDgm6iGZuxOA8AcjoMDX0Q1NCKoAWA+x8GhN1ENDTjuDQBrCWvoS1RDcXanAWCPV8fBvc8aahPVUJigBoD97FpDL6IaihLUAHAfYQ19iGooxvunASAGYQ09iGooxO40AMTifdZQn6iGIgQ1AMRl1xrqEtVQgKAGgPiENdQkqiE5QQ0AeQhrqEdUQ2LPXpS9IANAbMIaahHVkJDdaQDI7d0HmHk9h1xENSQjqAGgjme71j4ZHHIR1ZCIoAaAehwHh9xENSQhqAGgLmENeYlqSEBQA0B9whpyEtUQnE/4hhxe3fyaxXUPPQhryEdUQ2CCGuJbHdO7/x5zDNzPJ4NDLqIaAnLcG7jL7Hg3b8G4V58M7rqCWEQ1BCOogUoEAFwjrCE+UQ2BCGoA4JHvsobYRDUEIagBgFd8gBnEJaohAEENAHwirCEmUQ03E9QAwFHCGuIR1XAjQQ0AnCWsIRZRDTfxHdQAwChhDXGIariBoAYArhLWEIOohs0ENQAwi7CG+4lq2EhQAwCzfa8lnn2XtXUGrCeqYRNBDQCs9GzXWljDeqIaNhDUQFfmOthLWMN+ohoWE9QAwE7CGvYS1bCQoAYA7iCsYR9RDYsIagDgTsIa9hDVsICgBgAiENawnqiGyQQ1ABCJsIa1RDVMJKgBgIiENawjqmESQQ0ARCasYQ1RDRMIagAgA2EN84lquEhQAwDZCWsYJ6rhAkENAGTzbLf6i7CGMaIaBglqACArYQ3ziGoYIKiBL8/mAoAshDXMIarhJItoAKCKV2ENHCeq4YRXLzru5gIAWflEcLhGVMNFXnAAgOyENYwT1XCQ91EDAJUJaxgjquEAQQ0AdCCs4TxRDR8IagCgE2EN54hqeENQAwAdCWs4TlTDC4IaAOhMWMMxohqeENQAAMIajhDV8EBQAwAAR4lqAADgJbvV8J6ohh/sUgMA/E1Yw2uiGv5HUAPMZQ6FWoQ1PCeq4V+CGgDgCGENfxPVtCeoAQCOE9bwJ1FNa4IaAOC8Z2ENXYlq+EFQAwCMsVtNV6KattxdBQAY5xg4/CKqacmxb6jr8fp2bQOsI6xBVNOQoIZenEoBWEtY052ophVBDQAwn7CmM1FNG4IaAACYTVQDUIqveYnj3fPgpibUY7earkQ1Ldilhl6EdXwznx/zOcQhrOlIVFOeoIaehHUfFuwQi7CmG1FNaYIaevu+3sU1wF5ubNKJqKYVQQ09WdzVZm6HHOxWU5WopiwLaOAnYV2TBTrE5Rg4XYhqSnLsG3hGWNdiXof4hDUdiGrKEdTAO8I6P3M65CKsqU5UU54JG3gkrPMyp0NO5l0qE9WUYrIGjrLAy0dQQy12q6lCVFOGY9/AWcI6B3M51OAYOFWJakoQ1MAo32Udm7kcanEzk4pENSVZhAFnWejFYy6HHuxWk52oJj2LYGAWYR2DxTXU5hg41YhqUnPsG5hNWN/LHA49CGsqEdWkJaiBVYT1Pczh0Iu5lipENWVYjAEzWeztY/4GvtmtJiNRTUoWusAOwno9i2fozTFwKhDVpOPYN7CTr9xax9wNfHEDk+xENelZlAE7WPTNZe4GfnqcY+1Wk4moJhULWuBOwvo6i2TgKGFNFqKaNBz7BiIQ1uPM2cA73l9NVqKatEywwF2E9XnmbOAI8ysZiWpSMLkC0Vj4HSOmgavsVhOdqCY8x76BqIT1e+ZqYIRj4GQjqknHhApEIqyfM1cDV5hbyURUE9rjZGqRBkTku6x/M08Dq9itJipRTVgWp0A23XdWLHaBmRwDJwtRTRomUCCDrmFtjgZW6DqnkouoJiTHvoHMOi0Czc/AbnariUZUE06XhShQW4ewtqgFdugwn5KbqCY8izYgq8oLQXMzsNPjfGq3mkhENaFUXXwCfVULa4tYIAphTRSimjCeLTpNlEAFVcLanAzcqcpcSj2imrAs3oBKsn+XtTkZiMAxcCIS1YSQdZEJcFa2nRaLVSA6Yc3dRDUhmRiByrKEtbkYiCjLHEofoprb+U5qoKPoi0JzMZCJ3WruJKq5VeQFJcBqEcPaohTIIOL8SV+imlAs5oBuIi0MzcFAJj60jChENbeJsogEuFuEsLYQBSoQ1txBVBOGCRDo7K6wNvcCmUW4KQmimlv4cDKAv+3+LmtzL1CBY+DcTVSznbuJAO/t2Hmx4ASAOUQ1t7OwA/jbqrA25wIV2a3mTqKarexSAxw3O6wtMIFOhDW7iGpuZaIDeG9WWJtvgep8aBl3EdVs48PJAMZcWSiaa4HO7Fazg6hmC3cNAa4ZCWsLSaAbu9XcQVRzCws9gPPOfOWWeRboyoeWsZuoZjl3CwHmercTY+EI8DdhzUqimu1MaADXPQtr8yvAL46Bs5OoZimTGcA6IhrgOLvVrCKq2cpEBgDADnar2UVUs4xjiQAARGK3mhVENQAAUJLdanYQ1Sxhl5oMjFMAqM9XbLGaqGY6dwOJ5uiY9CILAMBZoprlRAo7uakDADyyW81KopqpBA27GXMAANxJVLOUO4CsIKQBgLPsVrOKqGYaocMqxhYAAFGJapZx54+rxDT8beZ1YZ4GurFbzQqiminEDzMZT7DnOnj3d1hkAsAxopolLMYYIabpLtI18OxnMbcDFditZjZRzWWRFoHkZAzRXZZr4PHntAgFAFHNAhZZHJUlJGCFCuNfZANZ2a1mJlHNJRUWhexn3NBZ5fEvsgHoSFQzlQUU71SOCfik4/j/+Tt7fQCisVvNLKKaYR0XiIwzXujK2P/FLjYAVYlqprFA4hVRQVfG/msiG4jAbjUziGqGWChyhHFCZ8b/OY6KA5CVqGYKCyAeZQwK45gZMo79aOxiAzvZreYqUc1pFox8YozQlbG/hl1sACIT1VxmgcM3QUFXxv4+drGBFexWc4Wo5hQLR14xNujK2L+XXWwA7iaqucQChi+igq6M/VjsYgNX2K1mlKgGLhEVdHXn2J+1yKt+/YpsAHYQ1RxmccKj6gtyeGX32F813z77cytf117HgE/sVjNCVANDKi+84Z2dY/+OhVyn0BbZAMwgqjnEwoOfqi6w4ZMdYz/i/Pr4M1WdA7zWAV/sVnOWqAZOqbqYhne6xvQrIhsAfhPVfGRRwbeqC2d4Z/W4rzCnimygOrvVvCOqAeAFQT2ma2R/qfqcQjePR8DhHVHNW+7K880LC8zTbS79+ftWn0u8bgL0I6qBj6ovguGZVeO+e2R12cX+JrIhLx9YxlGiGnir+oIXnhHU+3Taxf7iyDhAPaKal9xdp8MCFx6tGPfmz2O6BfY3r7cQl91qjhDVAPA/gjqObsfEfxLZALmIap7ygk6nBSx8EdSxiexfjCnYz241n4hq4C+dFqvfvDj2Jqjz6RrZbnoDxCOq+YsXbKATQV2DyP7F2APYT1QDf+iyEIUvgrouH3pmLMJMjoDzjqgG/tFp4QmCug+72L8YnwBriGr+4AW4ry6LTFjFfJmHyP7FmIVz7FbziqgGoJ3ZEWVRlZvINoYBrhDVvOQFto8uC0j4Iqj5pGNk28UGGCeq+UeHRQPQm6BmRPfINs7hN0fAeUZUQ3MdFofwRVAzy7PnvvJcKrAB3hPV/JdjXz1VXgTCT4Ka1brsZgtssFvN30Q1AMBkHSJbYAP8IqqxS91UxQUePGOXmgiqHxkX2EBnohqAsgQ1kVXdzRbYdOAIOD+JamioysIN3hHUZFMxsgU20IGobs7Rb6AiQU0FP8edwIZ47FbzTVRDMxUWZvCOoKaiarvYAhuoRFTzDy9q9WVfhMEngpouKkW2wAayE9WNZX4BBnhkTqOzKkfFBTbZOALOF1ENTWReZMEnK8a3RRFZVdnFFthAFqK6KR9QBr8Z/zwyJqikwi62wAYiE9XQQNZFFBzhfdRwXIVd7O+f2bVKFI6AI6oBSEtQwzWZd7HtXgNRiOqGHP3uJdsiCY4S1DCXwIZxj7vV9CKqAUhHUMNaAhuucQS8F1ENhWVbCMERxjXsJbAB3hPVzTj6DWTmq7PgXhUC2zXPKo6A9yWqAUhBUEMsWQPb7jW7OALeh6iGojItcOATQQ2xZQ5scwFwlahuxNFvICNBDblkC2xhzUyOgPckqqEgkzlVCGrI7fF68/pEN27a9CCqAQhn1cLbwgbulW0XG+AIUd2Eo999WKSQnaCGHr6vybtft8wNzOYIeD+iGoAwBDX0Y/ea6hwBr09UAxCCoAYENpCRqG7A0e8+LEDOcz3EIKiBRzsC2xzBKo6A9yKqgbYspmKwWI7nzoWg541n7GCTnSPgtYlqKMIi4xgvaLEI6n2yzBFXf07PfX2zPuDMWAFmEdXNeAGhK2M/HkF9XZZQ3unMY9JprFRk9xqIQlQX50WG7iyaYxLUn5m/13Mcsw6BTUSP76s259QlqqEAC4i/edGKS1D/5tqF+Y4Edsb5AohLVDfiBYQOjPPYOga1cIb7PAvsyPMFkJOoLsxCjk4skta7+vV8FYPaPAt5eJ3gDr5aqwdRDcl1n6gtko5ZMU4ijL0Vz3+E3wuAmryvuiZRDaTkBelvHWOw4+8MAMQiqou6ekyTHDoGhbH8p45jAAAycQS8PlENpCCmf/GiDAC5OQJej6gGQvOiI6QBACIT1Q2Ikpo6hFb3sdvhOQYAyE5UF2QhTnZi2jUMAJV4X3VtohoSqjopd4/pL1WfW4jInAPcxfuqaxHVQAjdX1jENFFEuhZdFwBkIKqLi7Q4gme6j1HRwCoVrq0rv8Ona6vC4wPk4gh4XaK6GBdqfZWe4+6L2krPJft1v34+8fgAsIuoBraz2BXUHONaAajL+6rrENXAVl48BDW/uBYAoAZRXZgFWz2ZY8x4/CXzc8g5xjwAj7yvuiZRXYgLlKjExS/Rr9GVHwpVkXENwFWOgNcgqoGlvFDEsPp5WPnnzwx24xEAmE1UA8sImN927uRWe9yr/T4AQC2iuiiL0HoyHa81/v6047nzmANADt5XXY+oLsKFSRTibh+PNQDA/UQ1MI3I+9uKG14eZwCow4eV5SeqIYEMJxG8GKznMQYAiEdUF2ThzW7G3HoeYwCow/uqaxHVBbgguZPYe23WtekxBgCIS1QDw8Teeh5jAKjP+6pzE9UQXNSTCCb+9TzGAADxiepiLMLZwThbz2MMAJCDqAZOEXsAANf5sLI6RHVyLkR2EtQAAGt4X3VeohoCi3TTxCS/j8caACAPUQ18JPIAAOA5UV2I8AEAANhLVCcW6Wgw80V5ft2sGRPl+QMA4vJhZTWIauAlQQ0AsI8PK8tJVANPmdDv4wUVACAPUQ38RdABAMAxoroIEVTLne+tMZbm8B4pAIAeRDUAAMBN3IjPT1Qn5cJjBbvUcXhfNQBADqIaIChhDQD9eP3PR1QD/2Xyns9xLgCA+kR1AWKoljsizBiKy91qAIDYRDUAAMCNnG7LTVQn5IJjJruga814kfz+7z1XAADxiGqAJBwFB4AevObnIqqhMZN1Pl5kAQBiEdUQyM6j/cJsn9nvkxLWAABxiOrkLKwhB2ENAFCTqIaGxFgNPsAMAOrwCeB5iepkXGiQ16oXS3ENAHAfUQ3NCK97rbwLLa4BoA5v9cpDVANstOO0ibgGANhHVEMQO2JLZPXyc0x57gEA1hDViVkkQy53fiaC3WsAgDVENcAGUT5k0O41AMTlE8BzEtXQhIC6T9QXR4G9x87n3/MIAPuJ6kSiLsyB17JctwL7uMjP6aefzXMLAPOJamjAQpoznoVZlzEUOZhn6PzcAmTka7VyENUQQPWFfFeVntfH3yXjC3yl52OmCs8tANxJVAMsUD3gXv1+dwVZ9cd7J28FAIBzRHVSFjocZazs1znwOv/uFQlsAPhMVANMNDsqfbUGUQhsAHhOVENhFr65fT9/3/8rrolCYAOs44Z6PqIaYJKZL4DPQkVcE9H3eBTXAHQlqpOwiK7Lc1vD6qB+9s+NHSIR1wB0JaqhKAvbfe6KW3FNROIagG5ENUAgIyHy878R2EQhrgHm+JpPzaWxiWqAC3Ye+z7zZ4hrovChZgBUJ6oBApgdG3avicjuNQAVieqELEb4xBjZY1asrn6+BDbRiGsAKhHVAAOyxuljxGT9PbLYHY3Znk/vEwR4zndV5yKqAW50d1DYxT7v7ufsnU8/W8Tn2K41o46MZ+MK2EFUQzEWEOtlOfZ9ll3seM/JbJFvoojrfnaMQeEN7CCqE4i28IHOqgb1M69+xopzUobnY7aogS2ua4k0tl7xCfXAVaIagFPeLTozLKD5W8RTCuI6nwjj5irjDhghqgE2q7xYm/nBKmcepyt/Z+XnY1SkXWyRE9vd42MVu9fAGaIa4KAZi8fqi7M7FthVF/VRfI/Zux9nnxQey93jYSc3dojAHBibqIZCTLbcaeYi21iOJ0Jci5v7dYrpR8Yf8Iqohht1XpxkY5d6n52Pk+fkPHHdj9eqP9kxBB6JaoANqi/AOn0qOr9EeN+1uF5LTL9m7AE/iepkTN6wn4Xlex4f7t69Fjjzua6PMfaAL6IaYDGLrWM8TvmJ6/zE9BhHwqE3UQ3whgXme3cf+/ZVWjGJ65zMd9cIa2ab+TWVrCWqoQgv5DF5XuhMXOdg0T6PMQc9iWoAhty9S00ed++2/Py7jbc/Ceo17FpDL6IaYJHKCypBzVl371p/s5P4293PRXXCGvoQ1QAvWHDCfOL6fnc/9lfc8fkLVwhr6EFUB5f5hQ+oyS41M9x9JPxbt6PhER7zbzsf78e/K9LjAOQnqgEW6LA4v8LjQ0TVA/vOkIz2eP78eQQ2cJWoBuCwSItPX6fFSpWOh99x3WZ63KK8JQHIS1QDPGFxtU6mxTY8zgWZxq+YPmdFXGd+PIDjRDUAh8xYaFpgkl2WI+I7gzry4zBiVlxXe1y4nw++i0tUA0zmBQ96iBbYu3emI/zOK135ML3qjw3wJ1ENwEd2qeG9O4+JO+a9jvdbA0eIagCAyZ5F2MwQvSvyusT0ozO71l0fI+hMVAPwll1qIoryPddnfPp5o3+Xcvfr+MiY6/4YQVeiGoB0fJ0WX6p913DU38E189u74+AeJ+hLVAOwlIUmO3jv6xqu3+ced609TtCbqE7EhA1kY95iN3E9j+v3PY8P8E1UAwDliOtxYhHgHFENwBIW5kRQ7X3Xq7luAc4T1VDE12LRYojZRAiV2L1+zesHwDhRDUAqgoir7F7/SVADXCOqAWhDPPCoc2C7HgDmENUAkzmK/4vHgWy6BLbrEmAuUQ3wxON3kAK9VAxsMQ2whqiGQuwMMtvVmwuzx2SVuCGXxzGcbRx6XQBYS1QD0IKwYJYskW3MA+whqgEALohyVFxEQz3ejpaDqIZiHAGPwfPwm8eCTnbuYruuoD5BnYOoBuCtKHfJI/wMcJbwBahPVAO8ECUmK7BbDQBUJaoB+Cj7DQZBDwCsIqqhILuCMXge5skc9ABAbaIagEOifWc1AEAEohrgjezHnivw+AMAkYlqKMquYAyeBwCA2kQ1AIftPgJulxoAiE5UQ2F2SedwBBwAgFdENcBi1W5u7LrJ4EYGAJCBqIYb2QGF51wXAEAWojqRartd7GHczOEGCMznugKgAlENsIGbG799eixEFgCQiagGIAxBDQBkI6qhAbukzLbi2K6gBgAyEtXQhLC+bvd3NHchpgGAzEQ1ALcR1ABAdqIaGrFTShRimqvMZ0A35ry4RDXACb4CCACAn0Q1NGN3514efwCAWkQ1AAAADBLVwTlqygp2S69xXQIA8E1UA2zmpgYAQB2iGm52166nsOMqO/YAAKIaYMjVoHRTAwCgBlENjQk7AAC4RlRDc8IaAADGiWqAQY6A73Xl8fZYA5CNzy3JQ1QDgoPQjE0AIDJRnYz4YRVji4iMSQAgOlENAfhqorwcAV/DYwIAZCGqgX8IPO5k7AEAGYlq4A/Cer+uj3nH3xkAqEdUA1zk+D4AsJIb0bGJauAvXXdO7+QxBwDISVQnYBeMO4i8c1ynAAA9iWrgJWG9l8cbjnOtABCFqAYIRFjTidMdAFQgqiGIqMeHRd5xUZ9DACAX64lcRDXwkbDeK8vjfccL/pUbF1keVwAgF1GdkIUhdzDujpm1W+3xBgDIQVQDcNrVGwduGAAAVYhq4DC7p8fYrYbPvF8QgCpENXCK0NvrOzwiPeaZY8j4BSAbr1vxieokfKpwD1meZ2Hy2eznMspjPuN3ivB7cC9vHwCgElENsEi1sI5ywyfLzSee89wBUI2oBobcHXhd3fW4VwohYxcAmElUA8PEyWcrdlV3vs969s8eZbxEfK96B5VuzgCsYq7MR1QnJWaIwlj8bNVx5dVh2OFFXVzvMXMsea4AiEZUQzAZ3y8qrO/1c7zMeB5Wjb+ZY2TF+9V//tnMk20+A4CzRDWQXoYg2nWz5PHvOPJ47Pi5oj4vz9i9nmPFuPKcABCRqAamiLJbHeXneOaOUwh2CcdluFkTjfEGMJfXnxxEdSIZjwXTS+SgjaLjdbxqTOx8LJ/9PV3H+l3jt+vjDUB8ohqYSlh/1imsK4+FI89hxt+/y9gEgFlENQSUPbruDuu7//4jsj/HUUR/HM/+bBm/Jm2H6NczwCwZ52hEdWoZwgF4LXoQXrVrfqr0OFb5PWbyOgdAdKIaWGLnTZ/MUZX5Z39HCDGDcQRABqIaWObO0xSZTnJUCussjznxGUsAZCGqgaUyxe2dvh+jzHHteWYWYwnAXJiJqE6m0o4W71V6roX1cVnj2vPLLMYSANmIamCLO8I6c8xnuqmS9TEmHmMJ6CzL6z5/E9XANpkj9w7Rd609l8xiLAGQmahOTqSQzYox+y46K1wj0eI6++NJLMYTANmJaggs0xHgMyqE7h1+PmZ3jIvIz1nVa6W6yGMKAI4S1cAthPU1j4/dqqDs8BwJcgCi6fD6W4moTsgCkCp2hXWHgH/1+52ZK6o/Ru/suknBnzpcmwDUJ6qBW1lUr+WxHXP3UXsAevFak5uoLkCU1NbhZIIxzJ0+jb8ZpwCqmXnTwfUPQHaiGghhdGF9dEFv4c5sR8ZTxvA+e510uPEHAO+IaiAM4cuoqFE3Op5X/j6uMQCYS1RDAp12gs6E9dnHRLTzTMQxEfFneufqHOXaBPjNfJiPqE6qU2TRjwU2Z5gLa3DdA5CVqAZC+g4lHxIFAFRmTZOfqC7CHf76up5OeIxrnzTMTx2viahmzFGuTwAyEtVACuKJRzPGhIADAK4S1QCk4yZLXXargc7MfzmJ6sS6HgeGqyzaczPvxTXrdck1CkAmohoScSOF7maOf9EWm7AGOrCuq0FUF2IBAlRm4ZHDzJt/XtcAyEBUAy1ZrOcyO6g992sJawA6EdWQjCPgdGO8I6yBDsxzeYnq5AQWjLNQj23V3OY532P265PrFajGGr4OUV2MRQdQgaDmGa9xAEQkqiEhJxSoTFDXsWKuEtYARCOqgdYs0GNxs6ieVWH9/WcDVGA+y01UF2DXEqhg5TxmsXKvVa9TbooBEIGohqTcTKGK1eNYdMUgrAF+s4arRVQXZIEB57hm7iOoexHWAFQkqiExu9VktWPciqxehDUAdxHVRYgruMaCfB+7072tfL3yAWZARuas/EQ1JOeGCpkIar6snrfcJAMis26rR1QXZUEBROK4N4+ENQBViGqA/7EIX0NQ84qwBqACUQ0FOAJOVIKaT76fv5XvszZGgKjMTzWI6kKEFRCJoOaM1R9gZqwAEVir1ySqC7OI6MVNlTlcN3MIakYIawAyEtUApCKMahPWAGQjqouxWwncbeUcJIh6ENZAB+aiOkQ1FOKmyhwW3eMENbOs/AAz1zhwB2u0ukR1cRYOwC6rFgvmsN5W3Sz0+gjALKIairFbPYcF9zmCmpWENQCRieqCRBWQndDhkbAGMnucv8w7tYjqBiwY+nFjhZ1mjzXzFa8IawAiEtUAL1ho7+fx5hM3DQGIRlRDURae7DBzjAlqjlrxyeBuogG7mGvqEdVFCSq+GAdkYYHBiNlznLAGVrAWq09UN2GhAGNcO6/NWiR4fLnCzUMA7iaqoTgLTiIT1Mwwc55zIw2As0R1YWIKWMXcQjRe84CIfJVWD6K6EXff+7LYvMa1s4bHlNlmzXWueQDOENUAbCdYWMVNRAB2E9XQhIXmNXauoBfXPDCbOaUuUV3cY0hZJABXXb05Yw5iNTcRgQjMQ32IamjEQhPownwHwC6iGuAgJz2gF9c8MIu5pDZR3YAj4Pxk94Y7mXvYyXwH3MXc04uohoYsNBll3AAA/ElUQ1PCeoyTHuM8btzBXAfAaqK6CYsKAABY73HN7aZyfaK6KbttfHGzBQAArhHV0JywBgCAcaK6EfEEAADrOPrdk6huzBFwvrnhAgAAY0Q18F/C+hg3ogAA+ElUNyOcAABgPke/+xLVzTkCzk9uurznWhnnsQMAqhLVwB+ENQAAHCeqG3qMJrvVAAAwztHv3kQ18Be71X/z4ggAwDOiGnhKWAMAnOdGfD+iuilHwDlCWP/i2gAAXrFWQlQDbwlrAAB4TVQDH3UOa7vUAMArPqCML6K6MUfAAQAArhHVwCGdd6sBAOAVUd2cUOKMbuPFyQ0A4BVHv/kmqvmDI+B80i2sAQDgHVENnNYhrN1cAgDgCFGNDyxjSIewBgB4xtFvfhLVwLCqYe2FEQCAo0Q1cEnVsAYAeMYuNY9ENf/lCDgAAMB5ohq47PsGTIUdazeTAAA4Q1TzD7vVXOUoOABQmaPfPCOqgakyh7UXRgAAzhLVwHSZwxoA4Bm71LwiqvmDI+DMki2sjXMAAEaIamCZbGENAABniWr+YreamYQ1AJCdo9+8I6qB5aJ/5ZYXRgAARolqnrJbzQp2rQGAbOxS84moBraKFtZeGAEAuEJUA9tFC2sAgGfsUnOEqOYlR8BZKUJYG88AAFwlqoHbRP8AMwAA+ERU85bdanYQ1wBANI5+c5SoBsLYeSTcCyMAADOIaj6yW81Odq0BgLvZpeYMUQ2EtHLX2gsjAACziGqG2K1mB7vWAMBudqk5S1RzSISvP6KvmXHthREAgJlENZCGmzsAwEp2qRkhqjnMB5YRwZWwNl4BAJhNVAMAAO05DccoUc0pdqsBAOjAGpejRDXQghdGAOAVu9RcIao5zW41AACVWdtyhqgGyvPCCAC8Ypeaq0Q1Q+xWAwBQkTUtZ4lqoDQvjADAK3apmUFUM8xuNQAAlVjLMkJUAwAA7dilZhZRzSV2q4nMWAQAjrJuYJSoBgAAWrFLzUyimsvsVhORMQgAHGXdwBWiGgAAaMMuNbOJaqawW00kxh4AcJR1A1eJagAAoAW71KwgqpnGbjW7PI41AIAR1qrMIKqBUrw4AgDPuCHPKqKaqexWAwCQgTUqs4hqlhPW7GKcAQDP2KVmJVHNdN7vCgBAZG7EM5OoZgu71axmfAEAzzxu9lgzMJuoZgm71QAAQAeimm3sVgMAsJNdanYQ1Sxjt5pdvEACAI+sQ9lFVLOUr9hiFeMIADjD2oFVRDUAAFCKXWp2EtUsZ7caAIA7WXuykqjmFsIaAIAV7FKzm6hmCx9aBgDAHWzksJqo5jZ2qwEAmMlXaHEHUc02dqsBAFjFOpO7iGq28qFlAADsYI3JLqKa2wlrAACusEvNnUQ12zkGDgDASjZs2ElUE4LdagAARvhwMu4mqrmF3WoAAK6yniQCUc1tfGgZAAAzWUtyB1FNKMIaAIAj7FIThajmVo6BAwAwg40Z7iKqCcduNQAA7/hwMiIR1dzObjUAAEdZNxKNqCYEH1oGAMAIa0buJqoJS1gDAPCTXWoiEtWE4Rg4AACvPFsn2oAhAlFNaHarAQB4xhqRKEQ1oTzbrRbWAAC9Oc1IZKKacBwDBwDgHRsuRCKqScFuNQBAT76TmuhENSE5Bg4AgNOLZCCqCcsxcAAAfrLBQkSimlTsVgMA9ODYN1mIakJzDBwAoB+nFclEVBOeY+AAAL3ZUCEyUU1KdqsBAGpy7JtsRDUpOAYOAFCf04lkJKpJwzFwAIC6nq3zbKCQgagmNbvVAAA1WeORhagmFcfAAQDqcRqRzEQ16TgGDgBQh2PfZCeqSekxrO1WQ2yuUQCO8npBNqKaMizaAQBycfqQCkQ1aXl/NQBAXo59U4WoJjXvrwYAyEdQU4mophy71QDM4LUE9nG9kZmoJj3HwAEA8nDKkGpENSUIa4jPNQmAY99UJKopw/urAXjkdQFiE9RUIKopzc4YzOXmFQCjHl8/rNGoQlRTimPgAADxuCFLZaKacoQ1xOVaBOjH+6ipTlRTkiOqAHgdgPsJajoQ1bRhhwzmcNMKgFHWYlQkqinLMXCIyXVIBsYoXOcGLF2IakoT1gA9WczDvRz7phNRTXnCGuJxDQLUJajpRlQDcJr3VQNwlKCmOlFNC3arIR7XIKtcveFjXMI4N1zpSFTThrCGuWbsVrsGAepw7JuuRDWtCGuA2uySwT0ENZ2JatoR1hCL649IjEU4T1DTnagGYJgPLCMSYxH2E9QgqmnKbjXE4vojAmMQgBGimraENcwxa7fa9ccVdqlhP7vU8IuopjVhDbG4/gByENTwm6imPWEN1818b7Xrj7NmjD1jDo4T1PAnUQ3/EtYwg7DmDo59w16CGv4mqgEISVizi3EGxwhqeE5Uw//YrYbrZn/FlmuQd+xSAxCBqIYfhDXE4xrkmVlBbWzBMXap4TVRDQ+ENVwze7f6y/ef5zrkix1q2EtQw3uiGp4Q1nDNirD+4jpk5rgyluAzQQ2fiWp4QVjDNSvD+vvPpw+707CfoIZjRDW8IazhmlVh/cW12MeKMWTswHuCGo4T1TDAYh6OWx3W338HNdmhhv0ENZwjquGDlUEAXay+jsR1PSvHi3ECrwlqOE9UwwGOgcN1O25QiesaBDXcwyYCjBHVcJCwhut2nfwQ1zmtHhvGA7z26vpz3cBnohpOENaQy8/r1XUa144bLZ5/OM91A8eIajhJWMM1d31Ogd3reHaNA885vOd91HCNqIYBwhqu+b5W7ozrnz8H++x+zj3H8J6ghutENQwS1nDd3Z+ub/d6Dx9+BDEJaphDVMMFwhquu3PX+tvj3+0avi5CSHse4TVBDfOIarhIWMMcd+9a/+SI+HlRnrsvnjN4T1DDXKIaJhDWMEeksP5mF/u5aM/TN88PvCeoYT5RDZMIa5gjwnHwd7ouSKM+Hz91eB7giq7zF6wmqmEiYQ3zRNy1fuXVz5nx2s/ymP+U8XGG3QQ1rCOqYTJhDfNE37X+ZPTn3jFfZH1MH5lb4TNBDWuJalhAWMNc2eP6rC6/5xXmUzhGUMN6ohoWEdYwX7e45jnzKBwjqGEPUQ0LCWtYQ1z3ZO6E4wQ17COq4QbCGuYQ1z2YL+EcQQ17iWpY7NWiX1jDPD+vJYFdhzkSzhPUsJ+ohk0cBYc9BHZu5kQYJ6jhHqIaNhLWsJfj4XmYB+EaQQ33EdWwmbCG/exex2TegzkENdxLVMMNhDXcR2DfxxwH8wlquJ+ohpsIa7jf4/Umsuczp8E6ghpiENVwI2ENsdjFvs78BXsIaohDVMPNhDXEZBf7GHMV7PVqLnItwn1ENQQgrCG+V9djp9g2J8G9BDXEJKohiFdh/f3PgJjeXZ+Zg9u8A7EIaohLVEMgz8L6i11ryGnGdTszzM0jkJOghthENQQjrIGfXPfQm6CG+EQ1BCSsAQBBDTmIaghKWANAX4Ia8hDVEJiwBoB+fAc15CKqIbjvF1FfuQUA9QlqyEdUQxK+yxoA6nLcG/IS1ZCI77IGgHoENeQmqiEZ77MGgDoENeQnqiEhYQ0A+QlqqEFUQ1LCGgDyEtRQh6iGxIQ1AOQipqEeUQ3JvfvKrZ//HAC4l6CGmkQ1FGHXGgDiEtRQl6iGQoQ1AMQjqKE2UQ3FCGsAiOFVTH/xmgx1iGooyPusAeBedqehD1ENhdm1BoD9BDX0IqqhOGENAPsIauhHVEMDwhoA1vL+aehLVEMT3mcNAGvYnYbeRDU0Y9caAOYR1ICohoaENQBc47g38E1UQ1Pvwvr7nwMAf7M7DfwkqqGxV++z/v7/LA4A4E+CGngkqgHHwQHgA8e9gVdENfBfjoMDwHN2p4F3RDXwD8fBAeBPghr4RFQDf7FrDUB3jnsDR4lq4Cm71gB0ZXcaOENUA2/ZtQagC7vTwAhRDXz0Kqy/2LUGoAK708AoUQ0c4jg4ABXZnQauEtXAKY6DA1CFoAZmENXAaXatAchMTAMziWpgmF1rALIR1MBsohq4xK41ABmIaWAVUQ1MYdcagKgENbCSqAam+bRr/fPfAYDVxDSwg6gGpvO91gDcTVADu4hqYAm71gDcQUwDu4lqYCm71gDsIqiBO4hqYDm71gCsJKaBO4lqYJtPu9bf/w4AHCGmgQhENbDVu13r7//fQgiATwQ1EIWoBm7hSDgAI8Q0EI2oBm7lSDgAR7yL6S9eK4C7iGrgdo6EA/CO3WkgMlENhOFIOAA/iWkgA1ENhONIOEBvjnoDmYhqIKQjR8J//nsA5CemgYxENRCa91sD1CemgcxENZCCI+EANXnfNJCdqAbScCQcoA6700AVohpIR1wD5CWmgWpENZCWuAbIQ0wDVYlqID1xDRCXmAaqE9VAGeIaIA4xDXQhqoFyxDXAfcQ00I2oBsp69zVcX8Q1wDxiGuhKVAOlfdq1/vnPLPgAzhPTQHeiGmhBXAPMJaYBfhHVQCviGuAaMQ3wJ1ENtCSuAc4R0wDPiWqgNXEN8J6YBnhPVAP8689Foa/iArr7FNJfzIUAv4hqgAdHv+f6578LUIGYBjhPVAO84Gg40IWYBhgnqgE+ENdARUdC+ot5DeA9UQ1w0Jm4/vnvA0RiVxpgLlENcNKRDzX7+c8sToEIxDTAGqIa4AK710BkjngDrCeqASY4Etc//7kFLLCSmAbYR1QDTHT2aPjjfwMwSkgD3ENUAyxi9xpY7WhIfzHHAKwhqgEWs3sNzGZXGiAOUQ2w0dnd65//DdCbXWmAmEQ1wA2O7l4//nMLZehFSAPEJ6oBbjYS2BbPUJeQBshFVAME4ng49HQmpL+47gHiENUAATkeDvUJaYAaRDVAcKOB/fjfAvcT0gD1iGqARM4E9uO/Y3EO9xDSALWJaoCkBDbEJaQB+hDVAAVcCezH/x4472xEf3HdAdQgqgGKORvYj/+ehT4cI6QB+CKqAQp7XMDbxYZxIhqAZ0Q1QCNXd7Ef/wyobCSiv7hGAHoR1QBNjQT2s39XQFCFiAZghKgGYOiY+Kt/V2CQxWhEfzHOAfgmqgH4y8zIfvbnwW5XAvqLMQzAK6IagI+uRPazf1+gsNLVgP5ijAJwlKgG4LTZkf3sz4QjZgT0F+MPgFGiGoDLngXJjNB+9WfTk4AGICJRDcASV3ezP/13wqiuWfH8zVgBYCVRDcAWM3azj/63Iiq+2eH8zXMPwG6iGoDbvAqgq8H16b8XXuutiuZvnkMAohDVAIQze1d75M8Sba+tDuafPA8ARCeqAUjhXVytiLyRPzNjAO4M5HcyPnYA8EVUA5De7uCO8HdlJJwBqEhUA1DakZATw9cJZgC6EtUAtHcmCDsFuFAGgM9ENQCcsCI0Z4S6AAaAe4hqALiZIAaAvEQ1AAAADBLVAAAAMEhUAwAAwCBRDQAAAINENQAAAAwS1QAAADBIVAMAAMAgUQ0AAACDRDUAAAAMEtUAAAAwSFQDAADAIFENAAAAg0Q1AAAADBLVAAAAMEhUAwAAwCBRDQAAAINENQAAAAwS1QAAADBIVAMAAMAgUQ0AAACDRDUAAAAMEtUAAAAwSFQDAADAIFENAAAAg0Q1AAAADBLVAAAAMEhUAwAAwCBRDQAAAINENQAAAAwS1QAAADBIVAMAAMAgUQ0AAACDRDUAAAAMEtUAAAAwSFQDAADAIFENAAAAg0Q1AAAADBLVAAAAMEhUAwAAwCBRDQAAAINENQAAAAwS1QAAADBIVAMAAMAgUQ0AAACDRDUAAAAMEtUAAAAwSFQDAADAIFENAAAAg0Q1AAAADBLVAAAAMEhUAwAAwCBRDQAAAINENQAAAAwS1QAAADBIVAMAAMAgUQ0AAACDRDUAAMD/a7+OBQAAAAAG+VvPYXdZBJNUAwAAwCTVAAAAMEk1AAAATFINAAAAk1QDAADAJNUAAAAwSTUAAABMUg0AAACTVAMAAMAk1QAAADBJNQAAAExSDQAAAJNUAwAAwCTVAAAAMEk1AAAATFINAAAAk1QDAADAJNUAAAAwSTUAAABMUg0AAACTVAMAAMAk1QAAADBJNQAAAExSDQAAAJNUAwAAwCTVAAAAMEk1AAAATFINAAAAk1QDAADAJNUAAAAwSTUAAABMUg0AAACTVAMAAMAk1QAAADBJNQAAAExSDQAAAJNUAwAAwCTVAAAAMEk1AAAATFINAAAAk1QDAADAJNUAAAAwSTUAAABMUg0AAACTVAMAAMAU2ByTLoVfeQEAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="157" height="157" border= "0">


Fľašu držte kolmo hore dnom a v prípade potreby poklepte po dne fľaše, aby sa uvoľnili kvapky.


Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od typu a závažnosti vášho ochorenia a stanoví ju váš lekár.

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak máte dojem, že účinok Metamizolu Stada je priveľmi silný alebo priveľmi slabý.


Ak užijete viac Metamizolu Stada, ako máte

Zavolajte lekára, ak sa prejaví ktorýkoľvek z týchto znakov predávkovania:


 • nevoľnosť

 • závrat

 • žalúdočná alebo brušná bolesť

 • poruchy centrálneho nervového systému siahajúce od kŕčov alebo točenia hlavy až po kómu (hlboká strata vedomia)

 • pokles krvného tlaku, dokonca na taký nízky, aby vyvolal šok (náhly obehový kolaps)

 • srdcové arytmie (nepravidelný a niekedy zrýchlený rytmus srdca).


Ak zabudnete užiť Metamizol Stada

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak ste postihnutý ktorýmkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, ukončite užívanie Metamizolu Stada. Vyhľadajte svojho lekár čo najskôr, ako je to možné.


Najčastejšie vedľajšie účinky Metamizolu Stada sú alergické reakcie (reakcie precitlivenosti). Najdôležitejšie sú šok (náhly obehový kolaps) a agranulocytóza (závažné zníženie počtu špecifických bielych krviniek). Tieto reakcie sa prejavujú zriedkavo (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí) alebo veľmi zriedkavo (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí), avšak sú život ohrozujúce. Môžu sa vyskytnúť dokonca aj vtedy, ak sa už sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií (pozri „Protiopatrenia“).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)


 • Alergické reakcie (z precitlivenosti)


Reakcie z precitlivenosti sú zriedkavé a veľmi zriedkavo (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí) majú závažný a život ohrozujúci priebeh. Môžu sa vyvinúť okamžite po užití lieku alebo o niekoľko hodín neskôr. Vyskytujú sa prevažne počas prvej hodiny po užití lieku.


Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc pri prvých znakoch šoku, ako je:


 • studený pot

 • závrat

 • točenie hlavy

 • zmena sfarbenia kože

 • úzkosť na hrudníku


Príznaky miernych alergických reakcií (z precitlivenosti) sú:


 • reakcie na koži a slizniciach (ako sú svrbenie, pálenie, sčervenenie, žihľavka, opuch)

 • dýchavičnosť

 • žalúdočno-črevné ťažkosti (ako sú nevoľnosť, tráviace problémy, vracanie)


Tieto mierne reakcie sa môžu vyvinúť do závažnejších foriem:


 • žihľavka pokrývajúca celé telo

 • závažný opuch kože a slizníc (angioedémy, vrátane okolia hrtana)

 • závažné kŕče prieduškového svalstva

 • srdcové arytmie (nepravidelný a niekedy zrýchlený rytmus srdca)

 • pokles krvného tlaku (niekedy predchádzaný zvýšením krvného tlaku)

 • obehový šok

U pacientov, ktorí majú astmu spôsobenú liekmi proti bolesti (analgeticko-astmatický syndróm), sa intolerancia (neznášanlivosť) prejavuje vo forme záchvatov dýchavičnosti.


 • Kožné a slizničné reakcie


V zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť fixné liekové exantémy (fialové až tmavočervené vyrážky s pľuzgiermi) alebo iné kožné (dočasné) vyrážky. V jednotlivých prípadoch sa môže objaviť Stevensov-Johnsonov syndróm (alergické kožné ochorenie) alebo Lyellov syndróm (život ohrozujúce ochorenie s tvorbou rozsiahlych poškodení kože).

Z tohto dôvodu musíte okamžiteukončiť používanie Metamizolu Stada, ak sa objavia kožné reakcie.


 • Reakcie s poklesom krvného tlaku


Počas užívania alebo po užívaní sa zriedkavo objavujú reakcie, ktoré sú spojené s poklesom krvného tlaku. Reakcie precitlivenosti majú iba zriedka za následok závažný pokles krvného tlaku.


 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)


Zriedkavo sa vyvinie leukopénia (znížený počet bielych krviniek v krvi). Tieto reakcie sa môžu vyvinúť dokonca aj vtedy, ak sa sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií. Na zotavenie je rozhodujúce okamžité prerušenie užívania lieku.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)


 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)


Veľmi zriedkavo (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí) sa môže vyvinúť agranulocytóza (závažné zníženie počtu určitých bielych krviniek) alebo trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek v krvi). Tieto reakcie sa môžu vyvinúť dokonca aj vtedy, ak sa sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií.

Riziko agranulocytózy sa zvyšuje, ak sa sodná soľ metamizolu používa dlhšie ako jeden týždeň. Medzi typické znaky agranulocytózy patria:


- zápalové zmeny slizníc (napr. v ústach, nose a v oblasti hrdla, pohlavných orgánov a análneho

otvoru)

- bolesť v hrdle

- ťažkosti s prehĺtaním

- horúčka

- triaška


U pacientov, ktorí užívajú antibiotiká (lieky proti infekcií), môžu byť však tieto znaky minimálne.

Nečakané zhoršenie vášho celkového zdravotného stavu môže byť znakom agranulocytózy.


Na zotavenie je rozhodujúce okamžité prerušenie užívania lieku. Ak sú prítomné znaky agranulocytózy, potom sa dôrazne odporúča okamžite ukončiť užívanie Metamizolu Stada namiesto čakania na výsledky laboratórnych testov.


 • Iné reakcie


Veľmi zriedkavo, najmä v prípade zníženého objemu krvi v obehovom systéme, pri ochorení obličiek v anamnéze (v minulosti) alebo pri predávkovaní sa môže objaviť:


- poškodenie funkcie obličiek s produkciou malého množstva moču alebo žiadneho moču

- vylučovanie krvných bielkovín do moču

- zápal obličiek


Neznáme vedľajšie účinky (častosť nemožno stanoviť z dostupných údajov)


 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)


V neznámom počte prípadov sa môže objaviť panzytopénia (súbežná anémia, znížený počet krviniek a znížený počet krvných doštičiek v krvi) vrátane letálneho (smrteľného) následku.


Protiopatrenia


Šok


Nasledovné znaky sú varovnými znakmi šoku:

studený pot, závrat, točenie hlavy, nevoľnosť, zmena sfarbenia kože a dýchavičnosť. Medzi ďalšie príznaky patria opuch tváre, svrbenie, úzkosť na hrudníku, zrýchlený tep a pocit chladu v rukách a nohách (kritický pokles krvného tlaku). Tieto príznaky sa môžu prejaviť dokonca až jednu hodinu po užití Metamizolu Stada.


Pri prvých znakoch šoku okamžite zavolajte na pomoc lekára.


Do príchodu lekára udržujte hornú časť tela vo vodorovnej polohe a nohy vyvýšené. Na predchádzanie triaške má byť pacient udržiavaný v teple prikrývkou.


Agranulocytóza


Príznaky agranulocytózy (závažné zníženie počtu určitých bielych krviniek) sú:


- vysoká horúčka

- triaška

- bolesť hrdla

- ťažkosti s prehĺtaním

- zápal úst, nosa a oblasti hrdla

- zápal v oblasti pohlavných orgánov alebo análneho otvoru. Opuch lymfatických uzlín je mierny alebo neprítomný.


Pokiaľ sa objaví niektorý z nasledovných príznakov, nesmiete už užívať Metamizol Stada:


- neočakávané zhoršenie celkového zdravotného stavu

- horúčka, ktorá neprestáva alebo sa opätovne vracia

- bolestivé zmeny na slizniciach, najmä v ústach, nose a v hrdle.


Zavolajte lekára na pomoc!


Metamizol Stada sa musí vysadiť skôr, ako sú dostupné výsledky laboratórnych testov (miera sedimentácie erytrocytov, krvný obraz).


Fixný liekový exantém a Lyellov syndróm

Fixný liekový exantém je fialová až tmavočervená kožná vyrážka s pľuzgiermi. Lyellov syndróm je život ohrozujúce ochorenie zahŕňajúce nadmernú tvorbu kožných lézií (poškodení kože). Ak sa objavia zmeny na koži, Metamizol Stada sa už nemá užívať.


Zavolajte lekára na pomoc!


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metamizol Stada


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení Metamizolu Stada sú 3 mesiace.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete zrážanie kvapiek v dôsledku uchovávania pri nízkej teplote.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metamizol Stada obsahuje


- Liečivo je monohydrát sodnej soli metamizolu.

1 ml (20 kvapiek) obsahuje 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu.

1 kvapka obsahuje 25 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu.


- Ďalšie zložky sú hydrogenfosforečnan sodný bezvodý, dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, dihydrát sodnej soli sacharínu, sukralóza, malinová aróma (obsahuje prírodnú zmes silíc; zmes silíc; chuťové látky; propylénglykol (E 1520); glyceryltriacetát (E 1518); maltol), čistená voda.


Ako vyzerá Metamizol Stada a obsah balenia

Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sú číry, žltý roztok s malinovou príchuťou vo fľaši s kvapkadlom s uzáverom bezpečným pre deti.


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sú dostupné vo veľkostiach balenia po 10 ml, 20 ml, 50 a 100 ml. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:


SOFARIMEX Industria Quimica e Farmaceutica, SA

Av. das Industrias, Alto do Colaride

2735-213 Cacém

Portugalsko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Metamizol Stada 500 mg/ml perorální kapky, roztok

Nemecko Metamizol STADA Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Slovensko Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky

Slovinsko Metamizol STADA 500 mg/ml peroralne kapljice, raztopina


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.


9

Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/07923-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml(20kvapiek)obsahuje 500mgmonohydrátu sodnej soli metamizolu.

1 kvapka obsahuje 25 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Metamizol Stada 500 mg/ml obsahuje 1,5 mmol (alebo 35 mg) sodíka v ml (20 kvapiek).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálne roztokové kvapky.

Číry, žltý roztok s malinovou príchuťou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky je indikovaný vo všetkých vekových skupinách okrem dojčiat počas prvých 3 mesiacov života alebo s telesnou hmotnosťou nižšou než 5 kg pri

 • akútnej silnej bolesti po traume alebo chirurgickom výkone

 • bolestivej kolike

 • nádorovej bolesti

 • inej akútnej alebo chronickej silnej bolesti, ak sú iné terapeutické opatrenia kontraindikované

 • vysokej horúčke, ktorá nereaguje na iné zákroky


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie sa má prispôsobiť intenzite bolesti alebo horúčke a individuálnej citlivosti v reakcii na Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky.

Je nevyhnutné zvoliť najnižšiu dávku, ktorá bude kontrolovať bolesť a horúčku.


Vo všetkých vekových skupinách okrem dojčiatmožno podávať 8–16mgmonohydrátu sodnej soli metamizolunakgtelesnej hmotnosti ako jednorazovú dávku.V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odporúčané jednorazové dávky a maximálne denné dávky v závislosti od telesnej hmotnosti alebo veku:


Telesná hmotnosť

Jednorazová dávka

Maximálna denná dávka

kg

vek

kvapky

mg

kvapky

mg

5-8

3-11 mesiacov

2-4

50-100

9-12

225-300

9-15

1-3 roky

3-10

75-250

17-30

425-750

16-23

4-6 rokov

5-15

125-375

30-45

750-1 125

24-30

7-9 rokov

8-20

200-500

46-60

1 150-1 500

31-45

10-12 rokov

10-30

250-750

59-90

1 475-2 250

46-53

13-14 rokov

15-35

375-875

88-105

2 200-2 625

> 53

> 15 rokov

20-40

500-1 000

60-120

1 500-3 000


V závislosti od dennej maximálnej dávky možno jednotlivé dávky užívať až 4-krát denne v 6–8 hodinových intervaloch.


Dĺžka používania

Dĺžka liečby závisí od typu a závažnosti ochorenia.

Pri dlhodobej liečbe Metamizolom Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky je potrebná pravidelná kontrola krvného obrazu vrátane diferenciálneho krvného obrazu.


Starší ľudia, zoslabnutí pacienti a pacienti so zníženým klírensom kreatinínu

U starších ľudí, zoslabnutých pacientov a u pacientov so zníženým klírensom kreatinínu sa má dávka znížiť, pretože sa môže predĺžiť vylučovanie metabolických produktov sodnej soli metamizolu.


Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a obličiek nie sú dosiaľ dostatočné skúsenosti s dlhodobým používaním sodnej soli metamizolu.


Pediatrická populácia

V prípade horúčky je pre deti vo všeobecnosti dostatočná dávka 10 mg monohydrátu sodnej soli metamizoluna kilogram telesnej hmotnosti.

Viditeľný účinok možno očakávať 30 až 60 minút po perorálnom podaní.

V prípade detí a dospievajúcich do veku 14 rokov sa musí ako individuálna dávka podať 8 až 16 mg monohydrátu sodnej soli metamizolunakilogram telesnej hmotnosti.

Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapkysa nemá používať u detí vo veku do 3 mesiacov (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Kvapky sa majú užívať s trochou vody.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivo, pyrazolóny alebo pyrazolidíny, napr. lieky obsahujúce sodnú soľ metamizolu, propyfenazón, fenazón alebo fenylbutazón (toto sa týka aj pacientov, u ktorých sa napríklad vyvinula agranulocytóza po používaní týchto liečiv) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • u pacientov so známym syndrómom astmy navodenej analgetikami alebo so známou neznášanlivosťou analgetík typu urtikárie/angioedému, t.j. pacienti, ktorí reagujú bronchospazmom alebo iným typom anafylaktoidnej reakcie na salicyláty, paracetamol alebo iné nenarkotické analgetiká, ako je diklofenak, ibuprofen, indometacín alebo naproxén

 • poruchy funkcie kostnej drene (napríklad po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného systému

 • vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy

 • akútna hepatálna porfýria

 • tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6)

 • laktácia (pozri časť 4.6).

 • dojčatá počas prvých 3 mesiacov života alebo s telesnou hmotnosťou nižšou než 5 kg, pretože o bezpečnom používaní nie sú dostupné žiadne vedecké údaje.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapkyobsahuje pyrazolónový derivát sodnú soľ metamizolua spája sa so zriedkavým no život ohrozujúcim rizikovým šokom a agranulocytózou (pozri časť 4.8).


Pacienti, u ktorých sa vyskytli anafylaktoidné reakcie po Metamizole Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky,majú osobitné riziko výskytu podobných reakcií po iných nenarkotických analgetikách.


Pacienti, u ktorých sa vyskytla anafylaktická reakcia alebo iná imunologicky sprostredkovaná reakcia (napr. agranulocytóza)po Metamizole Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky, majú osobitné riziko výskytu podobných reakcií po iných pyrazolónoch a pyrazolidínoch.


Agranulocytóza

Ak sa vyskytnú známky agranulocytózy alebo trombocytopénie, podávanie Metamizolu Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sa musí okamžite prerušiť.Liečba sa musí vysadiť ešte pred tým, ako sú dostupné výsledky laboratórnych vyšetrení.


Pancytopénia

Ak sa vyskytne pancytopénia,podávanie Metamizolu Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sa musí okamžite prerušiťa musí sa kontrolovať krvný obraz, kým sa nedostane opäť do normálu (pozri časť 4.8). Všetkým pacientom sa má odporučiť, aby vyhľadali pomoc lekára, ak počas liečby spozorujú znaky alebo symptómy (napr. zhoršenie celkového stavu, infekcia, pretrvávajúca horúčka, hematómy, krvácanie, bledosť kože) naznačujúce krvnú dyskráziu.


Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie

Riziko vzniku možných závažných anafylaktoidných reakcií po Metamizole Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sa výrazne zvyšuje u pacientov s/so:

 • syndrómom astmy navodenej analgetikami alebo s neznášanlivosťou analgetík typu urtikárie/angioedému

 • bronchiálnou astmou, najmä u pacientov so súbežnou rinosinusitídou a nazálnymi polypmi

 • chronickou urtikáriou

 • intoleranciou farbív (napr. tartrazínu) alebo konzervačných látok (napr. benzoátov)

 • intoleranciou alkoholu. Takýto pacienti reagujú dokonca na minimálne množstvá alkoholických nápojov so symptómami, ako je kýchanie, zaslzené oči a silné sčervenenie. Takáto intolerancia alkoholu môže poukazovať na v minulosti nediagnostikovaný syndróm astmy navodenej analgetikami.


Ťažké kožné reakcie

Život ohrozujúce kožné reakcie Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN) sa hlásili počas používania sodnej soli metamizolu. Ak sa vyvinú znaky a symptómy (progredujúca vyrážka, často kombinovaná so vznikom pľuzgierov alebo lézií na sliznici) SJS alebo TEN, liečba Metamizolom Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapkysa musí okamžite vysadiť a nesmie sa opäť nasadiť.

Pacienti sa majú oboznámiť so znakmi a symptómami a majú sa starostlivo sledovať z dôvodu kožných reakcií, najmä počas prvých týždňov liečby.


Hypotenzné reakcie

Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky môže spôsobiť hypotenzné reakcie (pozri tiež časť 4.8). Tieto reakcie môžu závisieť od dávky. Riziko takýchto reakcií je zvýšené aj:

 • u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, s hypovolémiou alebo dehydratáciou, s nestabilným obehom krvi alebo s počiatočným zlyhaním obehu (napr. u pacientov s infarktom myokardu alebo polytraumou)

 • u pacientov s vysokou horúčkou.


U takýchto pacientov sa má preto starostlivo stanoviť indikácia a majú byť dôkladne monitorovaní.

Na zníženie rizika hypotenzných reakcií môžu byť potrebné preventívne opatrenia (napr. stabilizácia obehového systému).


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sa môže podať len ak sú hemodynamické parametre starostlivo monitorované u pacientov, u ktorých sa musí zabrániť poklesu krvného tlaku, napr. u pacientov so závažným koronárnych ochorením srdca alebo významnou cerebrovaskulárnou stenózou.


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sa má použiť len po starostlivom zohľadnení daného pomeru prínosov voči rizikám a len po vykonaní primeraných opatrení u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene (pozri časť4.2).


Pred podaním Metamizolu Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sa má vykonať podrobný rozhovor s pacientom. U pacientov so zvýšeným rizikom anafylaktoidných reakcií sa má Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky použiť len po starostlivom zvážení potenciálnych rizík voči očakávanému prínosu. Ak sa v takýchto prípadoch podáva Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky, pacienti majú byť starostlivo sledovaní lekárom a má byť dostupné vybavenie pre urgentné stavy.


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky obsahuje 1,5 mmol (alebo 35 mg) sodíka v ml (20 kvapiek). Musí sa to zohľadniť u pacientov s kontrolovanou diétou sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie sodnej soli metamizolu achlórpromazínu môže viesť k závažnej hypotermii. Sodná soľ metamizolu môže znížiť plazmatické hladiny cyklosporínu.Pri ich súbežnom podávaní môže byť potrebná úprava dávky.


O liečivách z triedy pyrazolónu je známe, že potenciálne spôsobujú interakcie s perorálnymi antikoagulanciami,kaptoprilom,lítiom,metotrexátoma triamterénom a ovplyvňujú účinnosť antihypertenzív a diuretík.Nie je stanovené do akej miery sodná soľ metamizolu ovplyvňuje tieto interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití sodnej soli metamizolu u gravidných žien.Sodná soľ metamizolu prestupuje placentárnou bariérou.V štúdiách na zvieratách sa nepotvrdili teratogénne účinky sodnej soli metamizolu (pozri časť 5.3).Z dôvodu nedostatku adekvátnych skúseností u ľudí počas prvého a druhého trimestra gravidity sa má Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky užívať len po starostlivom zhodnotení rovnováhy prínosu a rizík lekárom.


I napriek tomu, že je sodná soľ metamizolu iba slabý inhibítor syntézy prostaglandínov,nemožno vylúčiť možnosť predčasného uzavretia ductusarteriosus(ductus Botalli) a perinatálnych komplikácií v dôsledku zníženej agregácie trombocytov u matky a dieťaťa.Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky je preto počas posledného trimestra gravidity kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Laktácia


Metabolity sodnej soli metamizolu sa vylučujú do materského mlieka a počas užívania/podávania a minimálne 48hodín po poslednom užití/podaní Metamizolu Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapkysa preto musí dojčeniu vyhnúť (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V rozsahu odporúčaných dávok nie je známe zníženie schopnosti koncentrácie ani reakčnej schopnosti. Keďže sa sodná soľ metamizolu považuje za centrálne pôsobiace liečivo, predávkovanie môže mať za následok nežiaduce reakcie na centrálny nervový systém, má sa zvážiť pravdepodobnosť poškodenia funkcie,minimálne pri vyšších dávkach, a je potrebné sa vyhnúť obsluhovaniu strojov, vedeniu vozidiel a iným nebezpečným činnostiam.Platí to najmä pri kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 < 1/10

Menej časté

1/1 000 < 1/100

Zriedkavé

1/10 000 < 1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Neznáme

nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov


Najvýznamnejšie nežiaduce účinky sodnej soli metamizolu sú odvodené od reakcií z precitlivenosti.Najvýznamnejší je šok a agranulocytóza.Tieto reakcie sa vyskytujú zriedkavo alebo veľmi zriedkavo,no sú život ohrozujúce a môžu sa vyskytnúť aj ak sa sodná soľ metamizolu podávala už predtým bez komplikácií.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:leukopénia

Veľmi zriedkavé:agranulocytóza alebo trombocytopénia

Neznáme: pancytopénia vrátane prípadov so smrteľným následkom


Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť dokonca aj ak pri predchádzajúcom podávaní sodnej soli metamizolu nenastali komplikácie.

Riziko agranulocytózy sa zvyšuje, ak sa sodná soľ metamizolu podáva dlhšie než jeden týždeň.

Agranulocytóza je spravidla charakterizovaná zápalovými zmenami na slizniciach (napr. v ústach, nose, hrdle, v oblasti genitálií a rekta), bolesťou hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním, horúčkou a triaškou. Pacienti užívajúci antibiotiká však môžu mať tieto príznaky minimálne. Lymfatické uzliny alebo slezina sú len málo opuchnuté alebo nie sú opuchnuté vôbec. Sedimentácia červených krviniek (erythrocytesedimentationrate, ESR)je výrazne zrýchlená, granulocyty sú významne znížené alebo úplne absentujú.

Vo všeobecnosti sú hodnoty hemoglobínu,erytrocytov a trombocytov v norme.

Neočakávané zhoršenie celkového stavu môže poukazovať na agranulocytózu.


Na zotavenie je nevyhnutné okamžité ukončenie liečby. Preto, ak sa vyskytnú znaky agranulocytózy, sa striktne odporúča okamžité ukončenie liečby Metamizolom Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky,bez toho, aby sa čakalo na výsledky laboratórno-diagnostických vyšetrení.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:anafylaktoidné alebo anafylaktické reakcie

Veľmi zriedkavé:závažné život ohrozujúce anafylaktoidné alebo anafylaktické reakcie


Takéto reakcie na lieky sa môžu vyskytnúť počas podávania injekcie, okamžite po podaní alebo sa môžu vyvinúť aj niekoľko hodín potom;vo väčšine prípadov sa však vyskytnú v priebehu prvej hodiny po podaní dávky.


Miernejšie rekcie sa zvyčajne prejavujú vo forme kožných reakcií a reakcií na slizniciach (napr. svrbenie,pocit pálenia, sčervenenie,žihľavka,opuch),dyspnoea oveľa zriedkavejšie gastrointestinálnych komplikácií (napr. nauzea,dyspepsia, vracanie).Takéto mierne reakcie sa môžu zhoršiť do formy závažnej generalizovanej žihľavky,závažného angioedému(vrátane opuchu hrdla),závažného bronchospazmu,srdcových arytmií,poklesu krvného tlaku (niekedy spočiatku aj so zvýšením krvného tlaku)a spôsobiť obehový šok.U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa reakcie neznášanlivosti prejavujú typicky vo forme astmatických záchvatov.


Pri prvých znakoch šoku,ako je studený pot, závrat,točenie hlavy, zmena farby kože, pocit bolesti okolo srdca, sa majú iniciovať nevyhnutné mimoriadne opatrenia.


Poruchy ciev

Zriedkavé:hypotenzné reakcie počas podávania alebo po podávaní.


Tieto reakcie môžu byť sprostredkované farmakologicky a nemusia byť sprevádzané inými znakmi anafylaktoidnej alebo anafylaktickej reakcie.Takáto reakcia môže mať len zriedkavo za následok závažný pokles krvného tlaku.Rýchla intravenózna injekcia zvyšuje riziko takejto hypotenznej reakcie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé:fixný liekový exantémalebo iný exantém(vyrážka), v ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Lyellov syndróm.

Ak sa vyskytnú kožné reakcie, Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky sa musí okamžite vysadiť.


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé: osobitne u pacientov s hypovolémiou alebo existujúcim ochorením obličiek a po predávkovaní sa môže vyskytnúť poškodenie funkcie obličiek s anúriou alebo oligúriou,proteinúrioua intersticiálnou nefritídou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky:

Po akútnom predávkovaní sa pozorovali nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, poškodenie funkcie obličiek/akútne zlyhanie obličiek (napr. s klinickým obrazom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie symptómy centrálneho nervového systému (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku, niekedy prechádzajúci do šoku a tachykardia.

Po veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie kyseliny rubazónovej zapríčiniť červené sfarbenie moču.


Terapeutické opatrenia:

Špecifické antidotum sodnej soli metamizolu nie je známe. Ak došlo k požitiu sodnej soli metamizolu len nedávno, možno sa pokúsiť o opatrenia znižujúce absorpciu do organizmu (napr. podanie aktívneho uhlia). Hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) možno odstrániť hemodialýzou, hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou.


Liečba závažných reakcií z precitlivenosti (šoku):

Majú sa iniciovať mimoriadne opatrenia v súlade s platnými postupmi.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetiká; iné analgetiká a antipyretiká; pyrazolóny

ATC kód: N02BB02


Mechanizmus účinku

Sodná soľ metamizolu je derivát pyrazolónu s analgetickými,antipyretickýmia mierne protizápalovými a spazmolytickými vlastnosťami.Má najsilnejší analgetický účinok zo všetkých pyrazolónových derivátov.Tak ako pri iných analgetikách,aj jeho mechanizmus účinku nie je detailne vysvetlený.Zahŕňa inhibíciu syntézy prostaglandínov (PGE1aPGE2)a reverzibilnú inhibíciu agregácie trombocytov.Inhibuje cyklooxygenázu a ovplyvňuje účinok kyseliny arachidónovej.Súčasne sa prejavuje prítomnosť aj centrálne pôsobiacej zložky.Útlm bolesti centrálne sa predpokladá prostredníctvom aktivácie neurónov v systéme tlmiacom bolesť, ktorý sa tiež pripisuje analgeticky účinnej zložke.


Antipyretický účinok je sprostredkovaný centrálne vplyvom na hypotalamické centrum regulujúce teplotu,ktorý je podporovaný zvýšenou stratou tepla periférne.Protizápalový účinok sodnej soli metamizolu vychádza z jeho anti-exudatívnych a vazokonstrikčných vlastností, ktoré môžu byť následkom, minimálne čiastočným,inhibície syntézy endogénnych prostaglandínov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa sodná soľ metamizolu rýchlo a takmer úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu.


Biotransformácia

Sodná soľ metamizolu sa rýchlo premieňa na 4-N-metylaminoantipyrín (MAA) prostredníctvom neenzýmovej hydrolýzy. Ďalšia metabolizácia je sprostredkovaná cez aktívny 4-aminoantipyrín (AA), ktorý sa premieňa na 4-acetylaminoantipyrín (AAA). Ďalšia metabolická dráha sprostredkováva neúplnú oxidáciu MAA za vzniku 4-formylaminoantipyrín (FAA). Iba 65-70 % podanej dávky sa vylučuje prostredníctvom týchto metabolitov.


Distribúcia

Maximálne plazmatické koncentrácie (súvisiace so všetkými metabolitmi)sú detekovateľné po približne 3090minútach. Po perorálnom podaní 1 g sodnej soli metamizolu je maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax)MAA10,5±2,8µg/ml;po rektálnom podaní 1gsodnej soli metamizolu je zodpovedajúca hodnota 6,1±1,9µg/ml.Väzba na plazmové proteíny je 57,6 %(MAA),47,9 %(AA),17,8 %(FAA)a 14,2 % (AAA).


Eliminácia

Zdá sa, že farmakokinetická odpoveď metabolitov je závislá od dávky.Eliminácia je približne 90 %renálne pre hlavný metabolit AAAa 10 %žlčou s polčasom eliminácie približne 10 hodín.U starších pacientov je polčas eliminácie MAApredĺžený z 2,6hodiny (12dobrovoľníkov,vo veku 21–30rokov)na 4,5hodiny (9dobrovoľníkov, vo veku73–90rokov).


Po intramuskulárnej injekcii vykazujú metabolity sodnej soli metamizolu porovnateľnú odpoveď.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Subchronická/chronická toxicita

Štúdie subchronickej a chronickej toxicity sa vykonali na rôznych druhoch zvierat.Potkany dostávali 100–900mgsodnej soli metamizolu/kgtelesnej hmotnosti perospočas obdobia 6mesiacov.Pri najvyššej dávke (900mg/kgtelesnej hmotnosti) sa po 13 týždňoch pozorovalo zvýšenie retikulocytov a Ehrlichove vnútorné telieska.


Psy dostávali sodnú soľ metamizolu v dávkach 30–600mg/kgtelesnej hmotnosti počas obdobia 6mesiacov.Od 300mg/kg telesnej hmotnosti sa pozorovala hemolytická anémia závislá od dávky a funkčné zmeny obličiek a pečene.


Mutagénny a karcinogénny potenciál

V in vitroa in vivovýskumoch mutagenity s metamizolom sa získali protichodné výsledky.


Dlhodobé výskumy na potkanoch neposkytli indikácie tumorogénneho potenciálu.V 2z 3dlhodobých štúdií na myšiach sa pri vysokých dávkach pozorovala zvýšená incidencia hepatocelulárneho adenómu.


Reprodukčná toxicita

Štúdie embryotoxicityna potkanoch a králikoch nepreukázali žiadne indikácie teratogénnych účinkov.


Embryoletálne účinky sa pozorovali na králikoch po dennej dávke 100mg/kgtelesnej hmotnosti,ktorá ešte nebola toxická pre matku.U potkanov sa embryoletálne účinky vyskytli pri dávkach toxických pre matky.Denné dávky vyššie než 100mg/kgtelesnej hmotnosti viedli u potkanov k predĺženej gestácii a pôrodným komplikáciám so zvýšenou mortalitou matiek a mláďat.


Testy fertilitypreukázali mierne znížený pomer gestácie v rodičovskej generácii pri dávke vyššej než 250mg/kg telesnej hmotnostina deň.Fertilita F1generácie nebola narušená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydrogénfosforečnan sodný bezvodý

Dihydrogénfosforečnan sodný dihydrát

Dihydrát sodnej soli sacharínu

Sukralóza

Malinová aróma (obsahuje prírodnú zmes živíc;zmes silíc; chuťové látky;1,2-propylénglykol (E 1520); glyceryltriacetát (E 1518); maltol)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30mesiacov

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nádoba s kvapkadlom, ktorá sa skladá zo sklenenej fľašky jantárovej farby (sklo typu III), s na mieru prispôsobeným kvapkacím aplikátorom z LDPE a uzavretá poistným skrutkovacím uzáverom bezpečným pre deti, ktorý sa skladá z HDPE/polypropylénu.


Nádoba s kvapkadlom obsahuje 10ml, 20 ml, 50 ml alebo 100 mlperorálnych roztokových kvapiek.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0410/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


9


Metamizol Stada 500 mg/ml perorálne roztokové kvapky