+ ipil.sk

MetastronPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/08386

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č., 2013/00474

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2013/01579


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


METASTRON 37 MBq/ml roztok na injekciu

(v tejto písomnej informácii sa používa názov Metastron)

chlorid strontnatý (89Sr)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr ako Vám bude Metastron podaný.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo ošetrovateľovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metastron a na čo sa používa

2. Skôr ako Vám bude Metastron podaný

3. Ako sa Metastron podáva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metastron

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE METASTRON A NA ČO SA POUŽÍVA

Metastron je „rádiofarmakum“.

 • Obsahuje liečivo s názvom „chlorid strontnatý“.

 • Môže byť použitý na zmiernenie bolesti v kostiach, ktorá sa môže objaviť, ak máte rakovinu prostaty.

 • Rakovina prostaty postihuje predstojnú žľazu. Túto žľazu majú len muži.

Lekár Vám povie všetko potrebné, čo budete potrebovať vedieť o tom ako Metastron pôsobí.


2. SKÔR AKO VÁM BUDE METASTRON PODANÝ

Metastron Vám nesmie byť podaný:

 • Ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok. (Sú uvedené v časti 6.).


Metastron nesmiete dostať, ak sa Vás týka čokoľvek uvedené v predchádzajúcom odseku. Ak ste si nie istý, povedzte to svojmu lekárovi alebo sestre.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo sestre. Týka sa to aj rastlinných liekov. Je to preto, že niektoré lieky môžu mať vplyv na to ako Metastron pôsobí.

Pred začatím liečby povedzte svojmu lekárovi alebo sestre, či užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Je to preto, že môžu mať vplyv na výsledok liečby.

 • Lieky určené na doplnenie vápnika, ako je napríklad uhličitan vápenatý.


Ak ste si nie istý, či sa Vás týka niečo z predchádzajúcich odsekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo sestre predtým ako Vám Metastron bude podaný.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Opýtajte sa svojho lekára, či môžete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje potom ako ste dostali Metastron.

Testy, ktoré môžete absolvovať v súvislosti s podaním Metastronu

Odber vzoriek krvi na sledovanie krvného obrazu.


Dôležité informácie o Metastrone

Keď sa použije Metastron, ste vystavený rádioaktivite.

 • Lekár vždy zváži možné riziká a prínosy predtým, než Vám tento liek bude podaný.

Opýtajte sa Vášho lekára, ak máte akékoľvek otázky.


Použitie toalety po tom, ako Vám bol podaný Metastron

Musíte dodržiavať nasledujúce opatrenia prvý týždeň po tom, ako ste dostali Metastron, pretože sa vylučuje do moču:

 • Ak je dostupná „normálna“ toaleta, musíte ju použiť namiesto pisoáru.

 • Toaletu musíte spláchnuť po každom použití dvakrát.

 • Všetky zvyšky moču musíte utrieť toaletným papierom a ten spláchnuť.

 • Po každom použití toalety si vždy musíte umyť ruky.

 • Ak by došlo k zašpineniu posteľnej bielizne a oblečenia močom, ihneď ho operte. Perte ich oddelene od ostatného oblečenia a dôkladne prepláchnite.

 • Ak používate akúkoľvek pomôcku na zachytávanie moču, opýtajte sa svojho lekára alebo sestry na akékoľvek zmeny v jej používaní alebo na to ako ju používať.


Čistenie od krvi v prípade, že sa po podaní Metastronu porežete

Musíte vyčistiť všetko od krvi, čo Vám vytiekla v prípade, že ste sa počas prvého týždňa po podaní Metastronu porezali, pretože je vtedy ešte stále v krvi.


3. AKO SA METASTRON PODÁVA


Metastron Vám bude podaný špeciálne vyškoleným a kvalifikovaným personálom.

 • Metastron bude vždy použitý v nemocnici alebo na klinike.

 • Ak je Váš zdravotný stav taký, že nemáte kontrolu nad močením alebo máte problém s udržaním stolice (inkontinenciou), lekár alebo sestra Vám povedia, čo musíte urobiť.

 • Vždy Vám povedia všetko, čo budete potrebovať vedieť, čo sa týka jeho bezpečného použitia.

Váš lekár rozhodne o dávke, ktorá je pre Vás najlepšia.


Zvyčajná dávka je:

 • Jedna injekcia.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Metastron môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžete sa stretnúť s nasledujúcimi vedľajšími účinkami:

 • nárast bolesti počas prvých pár dní po injekcii.

 • pocit tepla, zvyčajne na tvári a krku.

 • testy môžu odhaliť krvnú (hematologickú) toxicitu. To môže zahŕňať pokles počtu krvných doštičiek a bielych krviniek. Prejavuje sa to krvácaním alebo ľahšou tvorbou modrín ako obvykle.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo sestre.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho <ekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ METASTRON


Metastron sa uchováva mimo dosahu a dohľadu detí.

Označenie lieku obsahuje informáciu o správnych podmienkach skladovania a čase použiteľnosti pre danú šaržu. Personál nemocnice zabezpečí, aby sa liek skladoval a manipulovalo sa s ním správne a aby nebol použitý po čase použiteľnosti uvedenom na obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Metastron obsahuje

 • Liečivo je chlorid strontnatý (89Sr). Každý ml Metastronu obsahuje 37 MBq/ml (Megabecquerel – jednotka, v ktorej sa meria rádioaktivita) chloridu strontnatého (89Sr) v presne určenom čase.

 • Ďalšie zložky sú strontii chloridum (chlorid strontnatý) a aqua pro injectione (voda na injekciu).


Ako vyzerá Metastron a obsah balenia

Metastron sa dodáva ako jedna liekovka z bezfarebného skla s obsahom roztoku na injekciu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v auguste 2013


Metastron je ochranná známka GE Healthcare.

GE a GE monogram sú ochranné známky General Electric Company.


______________________________________________________________________________________

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


1. NÁZOV LIEKU


METASTRON


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Strontii (89Sr) chloridum (chlorid strontnatý (89Sr)): 37 MBq/ml


Roztok liečiva chloridu strontnatého (89Sr) (150 MBq) v 4ml vody.


Stroncium-89 je čistý beta žiarič s energiou 1,492 MeV a s fyzikálnym polčasom rozpadu 50,5 dňa.


Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Roztok na injekciu

Číry bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Metastron je indikovaný ako doplnok a alternatíva terapie ožarovaním z vonkajšieho zdroja pre paliatívnu liečbu bolestí spôsobených kostnými metastázami pri karcinóme prostaty v štádiu, kedy hormonálna terapia zlyháva.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Metastron je vodný roztok na intravenóznu injekciu a má sa používať bez riedenia. Odporúčaná aktivita je 150 MBq (4 mCi) na injekciu. Alternatívne u pacientov, ktorí sa výrazne vymykajú z hmotnostného priemeru je možné použiť dávku 2 MBq (55 μCi) na kg telesnej hmotnosti, nezohľadňujúcej tuk. Táto dávka je vhodná pre starších pacientov. Podanie Metastronu sa nemá opakovať skôr ako o tri mesiace. U chorých bez odpovede na predchádzajúcu liečbu Metastronom nie je jeho ďalšie podanie indikované. Liek nie je určený na podávanie deťom.


Inštrukcie na prípravu rádiofarmák sú uvedené v časti 12.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na účinnú látku alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.

Metastron sa nemá použiť na primárnu liečbu pri kompresii miechy vyvolanej metastázami v chrbtici, kedy je nutná liečba s rýchlejším účinkom.

Použitie lieku sa neodporúča u chorých s dokázaným útlmom kostnej drene, zvlášť s nízkym počtom neutrofilov a krvných doštičiek, pokiaľ predpokladaný prínos liečby nepreváži možné riziko.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Posudzovanie pomeru prínosu a rizika u jednotlivca:

U každého pacienta musí byť vystavenie ionizačnému žiareniu opodstatnené na základe jeho predpokladaného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby výsledná dávka žiarenia bola čo najnižšia a pritom bol dosiahnutý požadovaný diagnostický výsledok.

Poruchy obličkových funkcií:

Vyžaduje sa dôsledné zhodnotenie pomeru prínosu a rizika u pacientov s poruchou obličkových funkcií, pretože u týchto pacientov môže dôjsť k zvýšenej radiačnej záťaži.


Pediatrická populácia:

Vyžaduje sa dôsledné zváženie, pretože efektívna dávka na MBq je vyššia ako u dospelých.


Príprava pacienta:

Pacient má byť pred podaním dobre zavodnený a nabádaný počas prvých hodín po podaní močiť tak často ako je to možné s cieľom zmenšiť radiáciu.

Aby sa minimalizovalo riziko rádioaktívnej kontaminácie, majú sa dokázateľne inkontinentní pacienti pred podaním Metastronu z bezpečnostných dôvodov cievkovať. Musia sa dodržiavať medzinárodné postupy likvidácie rádioaktívneho odpadu.


Špecifické upozornenia:

Použitie lieku sa neodporúča u chorých s dokázaným útlmom kostnej drene, zvlášť s nízkym počtom neutrofilov a krvných doštičiek, pokiaľ predpokladaný prínos liečby nepreváži možné riziko.

Vo všeobecnosti sa majú sledovať tieto hodnoty: leukocyty > 3 000/μl, krvné doštičky > 100 000/μl a hemoglobín (Hb) > 90 g/l.


Odporúča sa sledovať hematologické hodnoty pacientov. Ak sa uvažuje o opakovanom podaní Metastronu, je treba zobrať do úvahy hematologickú reakciu pacienta na prvú podanú dávku, hodnoty počtu krvných doštičiek a iné možné známky útlmu kostnej drene.

Ak má chorý liečený Metastronom trvale ustálené hematologické hodnoty v normálnom rozsahu, je možné mu podávať cytotoxické látky. Medzi dvoma terapiami sa odporúča odstup 12 týždňov.

Terapia Metastronom nie je vhodná u pacientov s predpokladanou dĺžkou života kratšou ako 4 týždne. Ak berieme do úvahy oneskorený nástup paliatívneho účinku, je väčším prínosom u pacientov s relatívne dlhou predpokladanou dĺžkou života.


V liečbe pacienta je potrebné zohľadniť, že očakávaný čas nástupu tíšenia bolesti je 10 až 20 dní po podaní Metastronu. Retencia 89Sr v metastatických kostných léziách je zhruba 90 dní alebo aj viac a teda v porovnaní s normálnym kostným tkanivom výrazne dlhšia.


Chorí, ktorí boli z tých istých terapeutických dôvodov ožarovaní a/alebo dostali iné injekcie osteotropných rádioizotopov, by mali byť pred liečbou hematologicky kontrolovaní.

Je dôležité, aby chorí, ich príbuzní a ošetrujúci personál dostali informácie o liečbe a bezpečnostných opatreniach s tým spojených.


Po rýchlom podaní (menej ako 30 sekundová injekcia) boli u pacientov zaznamenané pocity návalu tepla podobné ako po podaní kalcia.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, t.j. vo všeobecnosti bez sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Najmenej 2 týždne pred podaním Metastronu sa má prerušiť liečba vápnikom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Netýka sa tejto indikácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli uskutočnené žiadne štúdie schopnosti viezť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky podľa frekvencie ich výskytu sa delia nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nie je možné ich očakávať na základe dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: Útlm kostnej drene, vrátane vážnej trombocytopénie, vážna leukopénia, znížená hladina hemoglobínu alebo znížený počet červených krviniek (pozri časť 4.4).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: Vzplanutie bolesti (prechodné).


Poruchy ciev

Časté: Návaly tepla.


Medzi nežiaduce účinky možno zahrnúť nové vzplanutia bolesti (aktiváciu) počas prvých dní po podaní lieku. V klinických štúdiách bol tento jav prechodný a zvládnuteľný analgetikami. Po podaní Metastronu možno očakávať určité nepriaznivé hematologické účinky, ako sú trombocytopénia a leukopénia. Pokles trombocytov asi o 30 % oproti pôvodným hodnotám (pri 95 % intervale spoľahlivosti 10-55 %) sa nepovažuje za abnormálny. U niektorých chorých môže prirodzený vývoj choroby spôsobiť vážnejší pokles hladiny trombocytov.


4.9 Predávkovanie

Tohto lieku sa netýka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: terapeutické rádiofarmaká

ATC klasifikácia V10BX01


Stroncium in vivochemickými vlastnosťami napodobňuje vápnik, rýchlo sa lokalizuje v zónach proliferácie kosti. Stroncium-89 je beta žiarič (100 %) s fyzikálnym polčasom rozpadu 50,5 dňa. Dosah ß-častíc v tkanive je 0,8 cm.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Miera vychytávania stroncia-89 a jeho retencie závisí od rozsahu metastatického postihnutia kostí. V porovnaní s fyzikálnym polčasom rozpadu stroncia-89 je stroncium ako také zadržiavané v léziách s dlhým biologickým polčasom, zatiaľ čo stroncium vychytané v normálnej kosti vykazuje biologický polčas 14 dní. Dlhšia retencia stroncia-89 v metastatických léziách umožňuje, aby izotop odovzdal do metastáz vyššiu radiačnú dávku, zatiaľ čo radiačná dávka do kostnej drene je pomerne nižšia.


Stroncium, ktoré sa v kostiach nevychytalo, sa vylučuje hlavne močom a malé množstvo aj stolicou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Je dostatočne dokázané, že chemická toxicita nerádioaktívneho chloridu strontnatého má pre pacienta malé následky, zvlášť vo vzťahu rizika k prospechu chorého, ktorému je tento liek určený.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok


Strontii chloridum

Aqua pro injectione


6.2 Inkompatibility

Pretože štúdie kompatibility chýbajú, tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku je 28 dní od referenčného dátumu pre rádioaktivitu.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladujte pri teplote do 25 °C. Nechlaďte ani nemrazte.


Skladujte v súlade s národnými predpismi pre rádioaktívne látky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liek sa dodáva vo forme vodného roztoku v injekčnej liekovke z neutrálneho skla. Injekčná liekovka je uzavretá gumenou zátkou potiahnutou PTFE a kovovou objímkou a je zabalená jednotlivo. Každá injekčná liekovka je zabalená do oloveného tieniaceho kontajnera.


Veľkosť balenia: jedna injekčná liekovka 150 MBq


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a inézaobchádzanie s liekom


Majú byť vykonané bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s rádioaktívnym materiálom. Všetky materiály súvisiace s prípravou a podávaním rádiofarmák vrátane každého nepoužitého lieku a jeho kontajnera majú byť po použití dekontaminované alebo sa s nimi zaobchádza ako s rádioaktívnym odpadom a sú likvidované v súlade s podmienkami určenými miestnymi kompetentnými úradmi. Kontaminovaný materiál sa likviduje ako s rádioaktívny odpad schváleným spôsobom.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

88/0061/04-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 06.04.2004

Dátum posledného predĺženia: 10.04.2010 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU11. DOZIMETRIA


Odhadnuté radiačné dávky, ktoré by mohli dostať normálne zdravé dospelé osoby po intravenóznom podaní 1 MBq stroncia-89 sú uvedené dole v tabuľke. Údaje sú prevzaté z „Publication 53“ ICRP (International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press 1987) .


Radiačné dávky z intravenóznej injekcie 89Sr pre normálne dospelé osoby


Orgán

Absorbovaná radiačná dávka (mGy/MBq)

Povrch kostí

17,0

Červená kostná dreň

11,0

Stena dolnej časti hrubého čreva

4,7

Stena močového mechúra

1,3

Semenníky

0,78

Ak sú prítomné kostné metastázy, rádiofarmakum sa v nich hromadí vo zvýšenej miere, čomu zodpovedajú vyššie radiačné dávky v metastázach v porovnaní s inými orgánmi.


V skupine 10 pacientov s rôznym rozsahom metastatického ochorenia bola meraná absorbovaná dávka žiarenia v chrbtici*. Minimálne, maximálne a stredné dávky, namerané v tejto skupine, sú uvedené nižšie.


Radiačná dávka do metastáz v chrbtici po intravenóznej injekcii stroncia-89
Absorbovaná radiačná dávka (mGy/MBq)

Minimálna

60

Maximálna

610

Stredná

230


* Blake, G M, et allStrontium-89 therapy: Measurement of absorbed dose to skeletal metastases. J Nucl Med 1988; 29(4), 549-557


Pre stroncium-89 je efektívny dávkový ekvivalent (EDE) 465 mSv na 150 MBq (ICRP 80, 1998).


12. INŠTRUKCIE NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMAKA


Toto rádiofarmakum môže byť prijímané, používané a podávané iba oprávnenými osobami v určenom klinickom zariadení. Jeho príjem, skladovanie, používanie, preprava a manipulácia s ním je predmetom právnej úpravy a/alebo zodpovedajúcich povolení miestnych kompetentných úradov (Pozri časť 6.6).


Podávanie rádiofarmák predstavuje pre ostatné osoby riziko z vonkajšieho ožiarenia alebo kontaminácie zo zvyškov moču, zvratkov ap. Opatrenia radiačnej ochrany musia byť v súlade s národným právnym poriadkom.


9Metastron

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/08386

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00474


SÚHRN CHRAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


METASTRON


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Strontii (89Sr) chloridum (chlorid strontnatý (89Sr)): 37 MBq/ml


Roztok liečiva chloridu strontnatého (89Sr) (150 MBq) v 4ml vody.


Stroncium-89 je čistý beta žiarič s energiou 1,492 MeV a s fyzikálnym polčasom rozpadu 50,5 dňa.


Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Roztok na injekciu

Číry bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Metastron je indikovaný ako doplnok a alternatíva terapie ožarovaním z vonkajšieho zdroja pre paliatívnu liečbu bolestí spôsobených kostnými metastázami pri karcinóme prostaty v štádiu, kedy hormonálna terapia zlyháva.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Metastron je vodný roztok na intravenóznu injekciu a má sa používať bez riedenia. Odporúčaná aktivita je 150 MBq (4 mCi) na injekciu. Alternatívne u pacientov, ktorí sa výrazne vymykajú z hmotnostného priemeru je možné použiť dávku 2 MBq (55 μCi) na kg telesnej hmotnosti, nezohľadňujúcej tuk. Táto dávka je vhodná pre starších pacientov. Podanie Metastronu sa nemá opakovať skôr ako o tri mesiace. U chorých bez odpovede na predchádzajúcu liečbu Metastronom nie je jeho ďalšie podanie indikované. Liek nie je určený na podávanie deťom.


Inštrukcie na prípravu rádiofarmák sú uvedené v časti 12.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na účinnú látku alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.

Metastron sa nemá použiť na primárnu liečbu pri kompresii miechy vyvolanej metastázami v chrbtici, kedy je nutná liečba s rýchlejším účinkom.

Použitie lieku sa neodporúča u chorých s dokázaným útlmom kostnej drene, zvlášť s nízkym počtom neutrofilov a krvných doštičiek, pokiaľ predpokladaný prínos liečby nepreváži možné riziko.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Posudzovanie pomeru prínosu a rizika u jednotlivca:

U každého pacienta musí byť vystavenie ionizačnému žiareniu opodstatnené na základe jeho predpokladaného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby výsledná dávka žiarenia bola čo najnižšia a pritom bol dosiahnutý požadovaný diagnostický výsledok.

Poruchy obličkových funkcií:

Vyžaduje sa dôsledné zhodnotenie pomeru prínosu a rizika u pacientov s poruchou obličkových funkcií, pretože u týchto pacientov môže dôjsť k zvýšenej radiačnej záťaži.


Pediatrická populácia:

Vyžaduje sa dôsledné zváženie, pretože efektívna dávka na MBq je vyššia ako u dospelých.


Príprava pacienta:

Pacient má byť pred podaním dobre zavodnený a nabádaný počas prvých hodín po podaní močiť tak často ako je to možné s cieľom zmenšiť radiáciu.

Aby sa minimalizovalo riziko rádioaktívnej kontaminácie, majú sa dokázateľne inkontinentní pacienti pred podaním Metastronu z bezpečnostných dôvodov cievkovať. Musia sa dodržiavať medzinárodné postupy likvidácie rádioaktívneho odpadu.


Špecifické upozornenia:

Použitie lieku sa neodporúča u chorých s dokázaným útlmom kostnej drene, zvlášť s nízkym počtom neutrofilov a krvných doštičiek, pokiaľ predpokladaný prínos liečby nepreváži možné riziko.

Vo všeobecnosti sa majú sledovať tieto hodnoty: leukocyty > 3 000/μl, krvné doštičky > 100 000/μl a hemoglobín (Hb) > 90 g/l.


Odporúča sa sledovať hematologické hodnoty pacientov. Ak sa uvažuje o opakovanom podaní Metastronu, je treba zobrať do úvahy hematologickú reakciu pacienta na prvú podanú dávku, hodnoty počtu krvných doštičiek a iné možné známky útlmu kostnej drene.

Ak má chorý liečený Metastronom trvale ustálené hematologické hodnoty v normálnom rozsahu, je možné mu podávať cytotoxické látky. Medzi dvoma terapiami sa odporúča odstup 12 týždňov.

Terapia Metastronom nie je vhodná u pacientov s predpokladanou dĺžkou života kratšou ako 4 týždne. Ak berieme do úvahy oneskorený nástup paliatívneho účinku, je väčším prínosom u pacientov s relatívne dlhou predpokladanou dĺžkou života.


V liečbe pacienta je potrebné zohľadniť, že očakávaný čas nástupu tíšenia bolesti je 10 až 20 dní po podaní Metastronu. Retencia 89Sr v metastatických kostných léziách je zhruba 90 dní alebo aj viac a teda v porovnaní s normálnym kostným tkanivom výrazne dlhšia.


Chorí, ktorí boli z tých istých terapeutických dôvodov ožarovaní a/alebo dostali iné injekcie osteotropných rádioizotopov, by mali byť pred liečbou hematologicky kontrolovaní.

Je dôležité, aby chorí, ich príbuzní a ošetrujúci personál dostali informácie o liečbe a bezpečnostných opatreniach s tým spojených.


Po rýchlom podaní (menej ako 30 sekundová injekcia) boli u pacientov zaznamenané pocity návalu tepla podobné ako po podaní kalcia.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, t.j. vo všeobecnosti bez sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Najmenej 2 týždne pred podaním Metastronu sa má prerušiť liečba vápnikom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Netýka sa tejto indikácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli uskutočnené žiadne štúdie schopnosti viezť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky podľa frekvencie ich výskytu sa delia nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nie je možné ich očakávať na základe dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: Útlm kostnej drene, vrátane vážnej trombocytopénie, vážna leukopénia, znížená hladina hemoglobínu alebo znížený počet červených krviniek (pozri časť 4.4).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: Vzplanutie bolesti (prechodné).


Poruchy ciev

Časté: Návaly tepla.


Medzi nežiaduce účinky možno zahrnúť nové vzplanutia bolesti (aktiváciu) počas prvých dní po podaní lieku. V klinických štúdiách bol tento jav prechodný a zvládnuteľný analgetikami. Po podaní Metastronu možno očakávať určité nepriaznivé hematologické účinky, ako sú trombocytopénia a leukopénia. Pokles trombocytov asi o 30 % oproti pôvodným hodnotám (pri 95 % intervale spoľahlivosti 10-55 %) sa nepovažuje za abnormálny. U niektorých chorých môže prirodzený vývoj choroby spôsobiť vážnejší pokles hladiny trombocytov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie

Tohto lieku sa netýka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Terapeutické rádiofarmaká

ATC kód: V10BX01


Stroncium in vivochemickými vlastnosťami napodobňuje vápnik, rýchlo sa lokalizuje v zónach proliferácie kosti. Stroncium-89 je beta žiarič (100 %) s fyzikálnym polčasom rozpadu 50,5 dňa. Dosah ß-častíc v tkanive je 0,8 cm.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Miera vychytávania stroncia-89 a jeho retencie závisí od rozsahu metastatického postihnutia kostí. V porovnaní s fyzikálnym polčasom rozpadu stroncia-89 je stroncium ako také zadržiavané v léziách s dlhým biologickým polčasom, zatiaľ čo stroncium vychytané v normálnej kosti vykazuje biologický polčas 14 dní. Dlhšia retencia stroncia-89 v metastatických léziách umožňuje, aby izotop odovzdal do metastáz vyššiu radiačnú dávku, zatiaľ čo radiačná dávka do kostnej drene je pomerne nižšia.


Stroncium, ktoré sa v kostiach nevychytalo, sa vylučuje hlavne močom a malé množstvo aj stolicou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Je dostatočne dokázané, že chemická toxicita nerádioaktívneho chloridu strontnatého má pre pacienta malé následky, zvlášť vo vzťahu rizika k prospechu chorého, ktorému je tento liek určený.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok


Strontii chloridum

Aqua pro injectione


6.2 Inkompatibility

Pretože štúdie kompatibility chýbajú, tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku je 28 dní od referenčného dátumu pre rádioaktivitu.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladujte pri teplote do 25 °C. Nechlaďte ani nemrazte.


Skladujte v súlade s národnými predpismi pre rádioaktívne látky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liek sa dodáva vo forme vodného roztoku v injekčnej liekovke z neutrálneho skla. Injekčná liekovka je uzavretá gumenou zátkou potiahnutou PTFE a kovovou objímkou a je zabalená jednotlivo. Každá injekčná liekovka je zabalená do oloveného tieniaceho kontajnera.


Veľkosť balenia: jedna injekčná liekovka 150 MBq


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a inézaobchádzanie s liekom


Majú byť vykonané bežné bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie s rádioaktívnym materiálom. Všetky materiály súvisiace s prípravou a podávaním rádiofarmák vrátane každého nepoužitého lieku a jeho kontajnera majú byť po použití dekontaminované alebo sa s nimi zaobchádza ako s rádioaktívnym odpadom a sú likvidované v súlade s podmienkami určenými miestnymi kompetentnými úradmi. Kontaminovaný materiál sa likviduje ako s rádioaktívny odpad schváleným spôsobom.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

88/0061/04-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 06.04.2004

Dátum posledného predĺženia: 15.04.2010 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 201311. DOZIMETRIA


Odhadnuté radiačné dávky, ktoré by mohli dostať normálne zdravé dospelé osoby po intravenóznom podaní 1 MBq stroncia-89 sú uvedené dole v tabuľke. Údaje sú prevzaté z „Publication 53“ ICRP (International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press 1987) .


Radiačné dávky z intravenóznej injekcie 89Sr pre normálne dospelé osoby


Orgán

Absorbovaná radiačná dávka (mGy/MBq)

Povrch kostí

17,0

Červená kostná dreň

11,0

Stena dolnej časti hrubého čreva

4,7

Stena močového mechúra

1,3

Semenníky

0,78

Ak sú prítomné kostné metastázy, rádiofarmakum sa v nich hromadí vo zvýšenej miere, čomu zodpovedajú vyššie radiačné dávky v metastázach v porovnaní s inými orgánmi.


V skupine 10 pacientov s rôznym rozsahom metastatického ochorenia bola meraná absorbovaná dávka žiarenia v chrbtici*. Minimálne, maximálne a stredné dávky, namerané v tejto skupine, sú uvedené nižšie.


Radiačná dávka do metastáz v chrbtici po intravenóznej injekcii stroncia-89Absorbovaná radiačná dávka (mGy/MBq)

Minimálna

60

Maximálna

610

Stredná

230


* Blake, G M, et allStrontium-89 therapy: Measurement of absorbed dose to skeletal metastases. J Nucl Med 1988; 29(4), 549-557


Pre stroncium-89 je efektívny dávkový ekvivalent (EDE) 465 mSv na 150 MBq (ICRP 80, 1998).


12. INŠTRUKCIE NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMAKA


Toto rádiofarmakum môže byť prijímané, používané a podávané iba oprávnenými osobami v určenom klinickom zariadení. Jeho príjem, skladovanie, používanie, preprava a manipulácia s ním je predmetom právnej úpravy a/alebo zodpovedajúcich povolení miestnych kompetentných úradov (Pozri časť 6.6).


Podávanie rádiofarmák predstavuje pre ostatné osoby riziko z vonkajšieho ožiarenia alebo kontaminácie zo zvyškov moču, zvratkov ap. Opatrenia radiačnej ochrany musia byť v súlade s národným právnym poriadkom.

7Metastron