+ ipil.sk

Metfogamma 1000Príbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Metfogamma 1000, filmom obalené tablety

metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metfogamma 1000 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metfogammu 1000

3. Ako užívať Metfogammu 1000

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metfogammu 1000

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metfogamma 1000 a na čo sa používa


Metfogamma 1000 obsahuje metformín, liečivo na liečbu cukrovky (diabetes). Patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú biguanidy. U metformínu sa preukázal účinok na zníženie cukru v krvi.


Metfogamma 1000 sa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu (tiež nazývaná od inzulínu nezávislá cukrovka), u ktorých diétne opatrenia a cvičenie nestačia na udržanie normálnej hladiny glukózy v krvi. Používa sa najmä u pacientov s nadváhou.


Inzulín je hormón tvorený podžalúdkovou žľazou (pankreasom), ktorý podporuje vychytávanie glukózy (cukru) z krvi do vášho tela. Vaše telo využíva glukózu na tvorbu energie alebo ju ukladá pre budúce využitie.

Ak máte cukrovku 2. typu, vaša podžalúdková žľaza (pankreas) nevytvára dostatočné množstvo inzulínu alebo vaše telo nevie správne využívať už vytvorený inzulín. To spôsobuje vysokú hladinu glukózy v krvi. Metfogamma 1000pomáha znížiť hladinu glukózy vo vašej krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám.


Ak ste dospelý a máte nadváhu, dlhodobé užívanie Metfogammy 1000 pomáha tiež znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou.


Dospelí môžu užívať Metfogammu 1000 samostatne alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky (lieky podávané cez ústa alebo inzulín).

Deti staršie ako 10 rokov a dospievajúci môžu užívať Metfogammu 1000samostatne alebo spolu s inzulínom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metfogammu 1000


Neužívajte Metfogammu 1000

 • ak ste alergický (precitlivený) na metformín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak máte nekontrolovanú cukrovku, napr. so závažnou hyperglykémiou (vysoká hladina glukózy v krvi), nevoľnosťou, vracaním, dehydratáciou, náhlym úbytkom telesnej hmotnosti alebo ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, pri ktorom sa látky nazývané „ketolátky“ hromadia v krvi a môžu viesť k diabetickej prekóme. Príznaky zahŕňajú bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo nezvyčajný ovocný zápach dychu,

 • ak ste stratili príliš veľa tekutín (dehydratácia organizmu) ako dôsledok dlhodobej alebo závažnej hnačky alebo ak ste vracali niekoľkokrát za sebou. Dehydratácia môže viesť k problémom s obličkami, ktoré vás môžu vystaviť riziku laktátovej acidózy (pozri “Upozornenia a opatrenia“ nižšie),

 • ak máte závažnú infekciu ako je infekcia postihujúca pľúca alebo bronchiálny systém (priedušky) alebo obličky. Závažné infekcie môžu viesť k problémom s obličkami, ktoré vás môžu vystaviť riziku laktátovej acidózy (pozri “Upozornenia a opatrenia“ nižšie),

 • ak sa liečite na zlyhávanie srdca alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt, máte závažné problémy s krvným obehom alebo dýchacie ťažkosti. Toto môže viesť k nedostatočnému zásobeniu tkanív kyslíkom, čo vás môže vystaviť riziku laktátovej acidózy (pozri „Upozornenia a opatrenia“ nižšie),

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak pijete veľké množstvo alkoholu.

Ak si myslíte, že sa vás týka niektoré z vyššie uvedeného alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete užívať Metfogammu 1000.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Metfogammu 1000, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


 • ak máte podstúpiť vyšetrenie ako je RTG alebo zobrazujúce vyšetrenie zahŕňajúce podanie injekcie kontrastných látok, ktoré obsahujú jód, do vášho krvného obehu,

 • ak máte podstúpiť väčšiu operáciu,

určitú dobu pred a po vyšetrení alebo operáciou musíte prestať užívať Metfogammu 1000. Váš lekár rozhodne, či potrebujete ďalšiu liečbu počas tejto doby. Je dôležité, aby ste presne dodržiavali pokyny svojho lekára.


 • ak spozorujete príznaky laktátovej acidózy:

Prosím vezmite do úvahy nasledujúce špecifické riziká laktátovej acidózy:

Metfogamma 1000 môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu, nazývanú laktátová acidóza (prekyslenie krvi kyselinou mliečnou), hlavne pri narušenej funkcii obličiek. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti so závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním. Ak sa vám to stane, možno budete potrebovať okamžitú liečbu. Ihneď ukončite liečbu Metfogammou 1000 a okamžite kontaktujte svojho lekára.


 • ak užívate iné lieky na liečbu cukrovky: Metfogamma 1000 samotná nespôsobuje hypoglykémiu (príliš nízka koncentrácia glukózy v krvi). Ak však užívate Metfogammu 1000 spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu (napríklad deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak sa u vás objavia príznaky hypoglykémie ako je slabosť, závrat, zvýšené potenie, rýchla srdcová činnosť, poruchy videnia alebo poruchy koncentrácie, zvyčajne pomôže, ak zjete alebo vypijete niečo s obsahom cukru.


Ďalšie sledovanie

 • Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať hladinu glukózy v krvi a upraví dávkovanie Metfogammy 1000 podľa hladiny glukózy v krvi. Uistite sa, že chodíte na kontrolu k vášmu lekárovi pravidelne. Je to obzvášť dôležité u detí a dospievajúcich alebo ak ste starší pacient.

 • Váš lekár bude taktiež apoň jedenkrát ročne kontrolovať funkciu vašich obličiek. Ak ste starší pacient alebo vaše obličky nepracujú normálne, môžu byť potrebné častejšie kontroly.


Deti a dospievajúci

Metfogamma 1000 sa môže podávať deťom vo veku starším ako 10 rokov a dospievajúcim po potvrdení cukrovky 2. typu lekárom. Lekár upraví dávku na základe hladín glukózy v krvi. Pravidelné testy krvnej glukózy sú obzvlásť dôležité u detí a dospievajúcich (pozri „Ďalšie sledovanie“ vyššie).


Iné lieky a Metfogamma 1000

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi a lekárnikovi.


Predovšetkým by ste mali povedať svojmu lekárovi


- ak vám má byť podaná injekcia kontrastných látok, ktoré obsahujú jód, do vášho krvného obehu, napríklad pri RTG vyšetrení alebo pri zobrazujúcom vyšetrení, musíte prestať užívať Metfogammu 1000 určitú dobu pred a po vyšetrení (pozri vyššie „Upozornenia a opatrenia“).


- ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali niektoré z nasledujúcich liečiv súbežne s Metfogammou 1000. Možno bude potrebné častejšie vyšetrenie hladiny glukózy v krvi alebo vám lekár môže upraviť dávkovanie Metfogammy 1000:

 • diuretiká (používajú sa na odstránenie vody z tela zvýšením tvorby moču)

 • agonisty beta-2 adrenoreceptorov ako salbutamol alebo terbutalín (používajú sa na liečbu astmy)

 • kortikosteroidy (používajú sa na liečbu širokého spektra ochorení, napríklad ťažkých zápalov kože alebo astmy).

 • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu ako je kaptopril, ramipril, lizinopril (používajú sa na liečbu širokého spektra ochorení srdca a krvných ciev ako je vysoký tlak krvi alebo zlyhávanie srdca).

 • iné lieky na liečbu cukrovky (pozri „Upozornenia a opatrenia“ vyššie).

- ak musíte užívať nesteroidné antiflogistiká (NSAID) ako je aspirín, ibuprofén, naproxén (používajú sa na liečbu bolesti a zápalových stavov), pretože tieto lieky môžu ovplyvniť funkciu obličiek.


Metfogamma 1000 a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkohol, ak užívate tento liek. Alkohol môže zvýšiť riziko laktátovej acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak trpíte podvýživou. Platí to aj pre lieky, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva sa má cukrovka liečiť inzulínom.

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek, aby mohol zmeniť vašu liečbu.

Tento liek sa neodporúča užívať počas dojčenia alebo ak plánujete dojčiť dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečba Metfogammou 1000samotnou nespôsobuje hypoglykémiu (veľmi nízka hladina glukózy v krvi). To znamená, že neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Buďte však zvlášť opatrný, ak užívate Metfogammu 1000 spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (napríklad deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy). Príznaky hypoglykémie zahŕňajú slabosť, závraty, zvýšené potenie, zrýchlenú srdcovú činnosť, poruchy videnia alebo poruchy koncentrácie. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, ak začnete pociťovať tieto príznaky.


3. Ako užívať Metfogammu 1000


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Metfogamma 1000 nemôže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Naďalej sa riaďte všetkými odporúčaniami týkajúcimi sa stravy, ktoré vám dal váš lekár a pravidelne cvičte.


Aké množstvo sa má užívať


Dospelízvyčajne začínajú s dávkou 500 mg alebo 850 mg metformíniumhydrochloridu 2 až 3-krát denne. Maximálna denná dávka je 3000 mg, ktorá sa užíva v 3 samostatných dávkach.


Deti vo veku od 10 rokov a dospievajúcizvyčajne začínajú liečbu s dávkou 500 mg alebo 850 mg metformíniumhydrochloridu jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 2000 mg podávaná v 2 alebo 3 samostatných dávkach. Liečba detí vo veku 10 až 12 rokov sa odporúča len po výslovnom odporúčaní lekára, pretože u tejto vekovej skupiny sú obmedzené skúsenosti.


Ak užívate aj inzulín, váš lekár vám povie, ako začať liečbu Metfogammou 1000.


Ako užívať Metfogammu 1000

Tablety užívajte s jedlom alebo po jedle. Týmto predídete vedľajším účinkom, ktoré postihujú trávenie.

Tablety nedrvte ani nehryzte. Každú tabletu prehltnite a zapite pohárom vody.

 • Ak užívate jednu dávku denne, užite ju ráno (raňajky).

 • Ak užívate dve samostatné dávky denne, užite ich ráno (raňajky) a večer (večera).

 • Ak užívate tri samostatné dávky denne, užite ich ráno (raňajky), na obed (obed) a večer (večera).


Ak máte po určitom čase dojem, že je účinok Metfogammy 1000 priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pokračujte vo vašej diéte počas liečby Metfogammou 1000 a dbajte, aby príjem cukrov bol rovnomerne rozložený počas dňa. Ak ste obézny, pokračujte v nízkoenergetickej diéte.


Ak užijete viac Metfogammy 1000ako máte

Ak ste užili viac Metfogammy 1000 ako ste mali, môže u vás dôjsť k laktátovej acidóze. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti so závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Metfogammu 1000

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Metfogammu 1000

Ak ukončíte liečbu Metfogammou 1000 bez toho, aby vám to povedal váš lekár, musíte si byť vedomí rizika, že hladiny krvného cukru nebudú pod kontrolou a dlhobobých následkov cukrovky, ako je poškodenie očí, obličiek a krvných ciev.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi zriedkavo pacienti užívajúci metformín spozorovali laktátovú acidózu. Je to veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia, ktorá vzniká najmä vtedy, ak vaše obličky nepracujú správne.Ak sa u vás táto komplikácia prejaví, budete potrebovať okamžitú liečbu. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti so závažnou únavou a ťažkosti s dýchaním. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

Iné vedľajšie účinky hlásené s Metfogammou 1000 sú:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí

 • problémy s trávením ako je nevoľnosť (nauzea), vracanie, hnačka, bolesť brucha (abdominálna bolesť) a strata chuti do jedla. Tieto vedľajšie účinky sa väčšinou vyskytujú na začiatku liečby Metfogammou 1000. Pomáha, ak sa dávka lieku rozdelí na viac dávok počas dňa a ak sa tablety užívajú s jedlom alebo hneď po jedle. Ak príznaky pretrvávajú, prestaňte užívať Metfogammu 1000 a poraďte sa s lekárom.


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí

 • zmeny chuti


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí

 • abnormálne výsledky testov funkcie pečene alebo hepatitída (zápal pečene, ktorý môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, zníženie telesnej hmotnosti spojenú so zožltnutím pokožky alebo bez nej alebo zožltnutie očného bielka). Ak k tomu u vás dôjde, prestaňte užívať Metfogammu 1000 a povedzte to svojmu lekárovi.

 • kožné reakcie ako začervenanie kože (erytém), svrbenie alebo svrbiaca vyrážka (žihľavka).

 • nízka hladina vitamínu B12 v krvi.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Obmedzené údaje u detí a dospievajúcich preukázali, že vedľajšie účinky boli v povahe a závažnosti podobné tým, ktoré boli hlásené u dospelých.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metfogammu 1000


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Metfogammu 1000 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli/blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akékoľvek viditeľné príznaky poškodenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metfogamma 1000 obsahuje

 • Liečivo je metformíniumchlorid. Jedna filmom obalená tableta Metfogammy 1000 obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg bázy metformínu.

 • Ďalšie zložky sú povidón K25, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), magnéziumstearát, makrogol 6000.


Ako vyzerá Metfogamma 1000 a obsah balenia

Metfogamma 1000 sú biele, podlhovasté filmom obalené tablety so zárezom na jednej strane a hlbokou deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Metfogamma 1000 je dostupná v baleniach po 15, 30, 60, 120 a 600 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Wörwag Pharma GmbH &Co. KG

Calwerstrasse 7, 710 34 Böblingen, Nemecko


Výrobcovia

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstrasse 1, 84529 Tittmoning, Nemecko


Medis International a.s.

Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republika


Wörwag Pharma GmbH &Co. KG

Calwerstrasse 7, 710 34 Böblingen, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Metfogamma®1000 mg potahované tablety

Estónsko, Slovenská republika Metfogamma®1000

Maďarsko Metfogamma®1000 mg filmtabletta

Litva Metfogamma®1000 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko Metfogamma®1000 apvalkotās tabletes

Poľsko, Slovinsko Metfogamma®1000 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 2 /2015.

6

Metfogamma 1000

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Metfogamma 1000, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg bázy metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biele, podlhovasté filmom obalené tablety so zárezom na jednej strane a hlbokou deliacou ryhou na druhej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu, najmä u obéznych pacientov, keď sa predpísanou diétou a cvičením samostatným nedosiahne adekvátna kontrola glykémie.


 • U dospelých sa Metfogamma 1000 môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

 • U detí vo veku od 10 rokov a u dospievajúcich sa Metfogamma 1000 môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.


Zistilo sa, že použitie metformíniumchloridu ako lieku prvej voľby u dospelých obéznych pacientov s diabetom 2. typu po nedostatočných dietetických opatreniach znižuje výskyt diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


 1. Dospelí


 1. Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami:


Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu 2 alebo 3-krát denne podávaná počas alebo po jedle.

Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť podľa výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.

U pacientov, ktorí dostávajú vysoké dávky metformíniumchloridu (2 až 3 g denne), je možné zameniť dve 500 mg filmom obalené tablety metformíniumchloridu za jednu filmom obalenú tabletu Metfogammy 1000.

Maximálna odporúčaná dávka je 3 g metformíniumchloridu denne, užívaná v 3 samostatných dávkach.

Ak sa plánuje prechod z iného perorálneho antidiabetika: prerušte liečbu iným liečivom a začnite liečbu metformínom s vyššie uvedenou dávkou.


Kombinácia s inzulínom:

Metformín a inzulín sa môžu použiť v kombinácii za účelom dosiahnutia lepšej kontroly glykémie. Zvyčajná začiatočná dávka metformíniumchloridu je 500 mg alebo 850 mg 2 alebo 3-krát denne, kým dávkovanie inzulínu sa upraví na základe výsledkov glykémie.


Starší pacienti:

Dávkovanie metformínu sa upravuje na základe renálnej funkcie, vzhľadom na možnosť zníženej renálnej funkcie u starších pacientov. Z týchto dôvodov je potrebné pravidelne monitorovať funkciu obličiek (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Monoterapia a kombinácia s inzulínom

 • Metfogamma 1000 sa môže používať u detí od 10 rokov a dospievajúcich.

 • Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu jedenkrát denne, podaná počas jedla alebo po jedle.

Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť. Maximálna odporúčaná dávka je 2 g metformíniumchloridu denne, užívaná v 2 alebo 3 samostatných dávkach.


Spôsob podávania

Metfogamma 1000 je určená na vnútorné použitie a môže sa užívať počas alebo po jedle.


4.3 Kontraindikácie


 1. Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 2. Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.

 3. Zlyhanie obličiek alebo porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min.).

 4. Akútne stavy, ktoré môžu zhoršiť funkciu obličiek, ako sú:

 • dehydratácia,

 • ťažká infekcia,

 • šok,

- Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok (pozri časť 4.4).

 1. Akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu spôsobiť hypoxiu tkanív ako sú:

 • srdcové zlyhanie alebo zlyhanie dýchania,

 • nedávny infarkt myokardu,

 • šok.

 1. Nedostatočná funkcia pečene, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Laktátová acidóza:

Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (s vysokou mortalitou pri neposkytnutí okamžitej terapie) metabolická komplikácia, ktorá sa môže vyskytnúť v dôsledku kumulácie metformínu. Hlásené prípady laktátovej acidózy u pacientov liečených metformínom sa vyskytli hlavne u diabetikov s ťažkým zlyhaním obličiek. Incidencia laktátovej acidózy sa môže a má znížiť hodnotením aj iných pridružených rizikových faktorov ako je nedostatočne kompenzovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatočná funkcia pečene a akýkoľvek stav spojený s hypoxiou.


Diagnóza:


Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť v prípade výskytu nešpecifických príznakov ako sú svalové kŕče s tráviacimi poruchami ako bolesť brucha a ťažká asténia.


Laktátová acidóza je charakteristická acidotickým dyspnoe, bolesťou brucha a hypotermiou, po ktorých nasleduje kóma. Laboratórne diagnostické nálezy sú znížená hodnota pH krvi, plazmatické hladiny laktátu v krvi nad 5 mmol/l a zvýšenie aniónovej medzery, zvýšenie pomeru laktát/pyruvát.

Pri podozrení na metabolickú acidózu sa liečba metformínom musí ukončiť a pacient musí byť okamžite hospitalizovaný (pozri časť 4.9).


Funkcia obličiek:

Keďže sa metformín vylučuje obličkami, je potrebné stanoviť klírens kreatinínu (môže sa odhadnúť na základe hladín sérového kreatinínu za použitia Cockcroftovho-Gaultovho vzorca) pred začatím liečby a ďalej pravidelne:

- najmenej raz ročne u pacientov s normálnou funkciou obličiek

- najmenej dva až štyrikrát ročne u pacientov s klírensom kreatinínu na dolnej hranici rozmedzia normálnych hodnôt a u starších pacientov.

Znížená funkcia obličiek je u starších pacientov častá a asymptomatická. Zvláštnu pozornosť treba venovať v situáciách, ktoré môžu viesť k zhoršeniu činnosti obličiek, napr. na začiatku antihypertenznej alebo diuretickej terapie alebo terapie s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID).


Podávanie kontrastných látok obsahujúcich jód:


Pri rádiologických vyšetreniach môže intravaskulárne podanie kontrastných látok obsahujúcich jód viesť k zlyhaniu obličiek. To môže vyvolať akumuláciu metformínu a zvýšenie rizika laktátovej acidózy. Podávanie metformínu sa musí prerušiť pred alebo počas vyšetrenia a môže sa znovu začať najskôr po 48 hodinách po vyšetrení a to iba vtedy, ak sa vyšetrením potvrdila normálna funkcia obličiek (pozri časť 4.5).


Chirurgia:


Podávanie metformínu sa musí prerušiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým zákrokom v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii. Liečba sa nemá začať skôr ako 48 hodín po zákroku alebo po obnovení perorálnej výživy, a to iba vtedy, ak sa vyšetrením potvrdila normálna funkcia obličiek.


Pediatrická populácia:


Pred začatím liečby metformínom sa musí potvrdiť diagnóza diabetes mellitus 2. typu.

Počas jednoročných kontrolovaných klinických skúšaní sa nezaznamenal žiadny účinok metformínu na rast a dospievanie, avšak nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje o týchto špecifických ukazovateľoch. Preto sa odporúča pozorné sledovanie účinku metformínu na tieto parametre u detí, najmä u detí v predpubertálnom veku.


Deti vo veku medzi 10. a 12. rokom:


Len 15 pacientov vo veku od 10 – 12 rokov bolo zaradených do kontrolovaných klinických skúšaní, ktoré sa vykonávali u detí a dospievajúcich. Aj keď sa účinnosť a bezpečnosť metformínu u týchto detí neodlišovala od účinnosti a bezpečnosti u starších detí a dospievajúcich, odporúča sa zvýšená opatrnosť pri predpisovaní metformínu deťom vo veku od 10 – 12 rokov.


Iné opatrenia:


- Všetci pacienti musia dodržiavať diétu s pravidelne rozdeleným denným príjmom cukrov. Pacienti s nadváhou majú pokračovať v ich nízkoenergetickej diéte.

- Rutinné laboratórne vyšetrenia na monitorovanie cukrovky sa majú vykonávať pravidelne.

- Samotný metformín nespôsobuje hypoglykémiu, ale opatrnosť sa odporúča pri používaní v kombinácii s inzulínom alebo s inými perorálnymi antidiabetikami (napr. deriváty sulfonylmočoviny alebo meglitinidy).


 1. Liekové a iné interakcie


Súbežné používanie, ktoré sa neodporúča:


Alkohol:


Pri akútnej intoxikácii alkoholom vzniká zvýšené riziko vzniku laktátovej acidózy, najmä v prípade:

 • pôstu alebo podvýživy,

 • hepatálnej insuficiencie.

Je potrebné vyhýbať sa konzumácii alkoholu a užívaniu liekov s obsahom alkoholu.


 1. Kontrastné látky s obsahom jódu:

Intravaskulárne podanie kontrastných látok s obsahom jódu môže viesť k zlyhaniu obličiek s následnou akumuláciou metformínu a zvýšením rizika laktátovej acidózy.

Podávanie metformínu sa musí prerušiť pred alebo počas vyšetrenia a môže sa znovu začať najskôr po 48 hodinách po vyšetrení a to iba vtedy, keď sa vyšetrením overila normálna funkcia obličiek (pozri časť 4.4).


Kombinácie, ktoré vyžadujú opatrnosť pri užívaní:


Lieky, ktoré majú vlastnú hyperglykemickú aktivitu ako sú glukokortikoidy (systémové alebo lokálne podanie) a sympatomimetiká:

Môže byť potrebné častejšie monitorovanie hladiny glukózy v krvi, hlavne na začiatku liečby. Ak je to potrebné, treba upraviť dávkovanie metformínu počas liečby s uvedenými liekmi.


Diuretiká, najmä slučkové diuretiká:

Môžu zvýšiť riziko laktátovej acidózy v dôsledku ich potenciálu na znižovanie funkcie obličiek.


Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE):

Inhibítory ACE môžu spôsobiť pokles hladín glukózy. Preto sa môže vyžadovať úprava dávkovania metformínu počas a po začatí alebo ukončení liečby s uvedenými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Počas gravidity je nekompenzovaný diabetes (tehotenský alebo trvalý) spojený so zvýšeným rizikom vrodených abnormalít a perinatálnej úmrtnosti.


Obmedzené množstvo údajov o užívaní metformínu u tehotných žien nenaznačuje zvýšené riziko vrodených abnormalít. Študie na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky na graviditu, vývoj embrya alebo plodu, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

V období, keď pacientka plánuje otehotnieť a počas gravidity, sa diabetes neodporúča liečiť metformínom, ale na udržiavanie hladiny glukózy v krvi, ktorá je čo najbližšia normálnej hladine, sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko vzniku malformácií plodu.


Laktácia


Metformín sa vylučuje do materského mlieka. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčiacich novorodencov/dojčiat. Keďže sú dostupné iba obmedzené údaje, dojčenie sa neodporúča počas liečby s metformínom. Rozhodnutie, či prerušiť dojčenie, sa má vykonať po zvážení prínosu dojčenia a potenciálneho rizika vzniku nežiaducich účinkov u dieťaťa.


Fertilita

Podávanie metformínu samcom alebo samičkám potkanom v dávkach vyšších ako 600 mg/kg/deň, ktoré sú približne trikrát vyššie ako je maximálna odporúčaná denná dávka pre ľudí na základe plochy povrchu tela, nemalo žiaden vplyv na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu, a preto nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhu strojov.

Avšak, pacienti majú byť upozornení na riziko vzniku hypoglykémie, keď sa metformín užíva v kombinácii s inými antidiabetikami (deriváty sulfonylmočoviny, inzulín, meglitinidy).


 1. Nežiaduce účinky


Na začiatku liečby sú najčastejšími nežiaducimi reakciami nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna bolesť a strata chuti do jedla, ktoré vo väčšine prípadov spontánne odoznejú. Na ich predchádzanie sa odporúča užívať metformín v 2 alebo 3 denných dávkach a dávky pomaly zvyšovať.


Nasledovné nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť počas liečby s metformínom. Ich frekvencia je definovaná za použitia nasledujúcich pravidiel:

časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000);

veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov)


V každej skupine frekvencií sú nežiaduce reakcie zoradené s klesajúcou závažnosťou.


Poruchy metabolizmu a výživy:


Veľmi zriedkavé:

 1. laktátová acidóza (pozri časť 4.4)

 2. zníženie absorpcie vitamínu B12 so znížením hladiny v sére počas dlhodobého užívania metformínu. Odporúča sa zvážiť túto etiológiu u pacientov s megaloblastickou anémiou.


Poruchy nervového systému:


Časté: Poruchy chuti


Poruchy gastrointestinálneho traktu:


Veľmi časté: Poruchy gastrointestinálneho traktu ako nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna bolesť a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne odznejú. Na ich predchádzanie sa odporúča užívať metformín v 2 alebo 3 denných dávkach počas jedla alebo po jedle. Pomalé zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.


Poruchy pečene a žlčových ciest:


Veľmi zriedkavé:Ojedinelé hlásenia abnormálnych výsledkov testov pečeňových funkcií alebo hepatitída, ktorá sa upravila po vysadení metformínu.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:


Veľmi zriedkavé: Kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária.


Pediatrická populácia:


V publikovaných údajoch a v údajoch získaných po uvedení lieku na trh a v kontrolovaných klinických skúšaniach u limitovaného počtu pediatrickej populácie vo veku 10 až 16 rokov liečenej počas jedného roka, boli nežiaduce účinky podobného typu a závažnosti ako tie, ktoré boli hlásené u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Hypoglykémia sa nepozorovala pri dávkach až do 85 g metformíniumchloridu, hoci za týchto podmienok sa vyskytla laktátová acidóza. Vysoké predávkovanie s metformínom alebo prítomnosť sprievodných rizík môže viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je medicínsky naliehavý prípad a musí sa liečiť v nemocnici. Najúčinnejším spôsobom odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá znižujúce hladinu glukózy v krvi, okrem inzulínov. Biguanidy

ATC kód: A10BA02


Mechanizmus účinku:


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu ako aj postprandiálnu hladinu glukózy v krvi. Nestimuluje sekréciu inzulínu a preto nevyvoláva hypoglykémiu.


Metformín pravdepodobne účinkuje prostredníctvom 3 mechanizmov:

(1) redukciou tvorby glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy;

(2) zvýšením citlivosti k inzulínu vo svaloch, zlepšením vychytávania a utilizácie glukózy v periférnych tkanivách;

(3) spomalením intestinálnej absorpcie glukózy.

Metformín stimuluje intracelulárnu syntézu glykogénu účinkom na glykogénsyntázu.

Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých typov prenášačov glukózy cez membrány (GLUT).


V klinických skúšaniach bolo používanie metformínu spojené so stabilizáciou telesnej hmotnosti alebo s jej miernym poklesom.


Farmakodynamické účinky:


U ľudí má metformín, nezávisle od jeho pôsobenia na glykémiu, priaznivý účinok na metabolizmus lipidov. Ukázalo sa to v terapeutických dávkach v kontrolovaných stredne dlhodobých alebo dlhodobých klinických skúšaniach: metformín znižuje hladinu celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a hladiny triglyceridov.


Klinická účinnosť:

V prospektívnej randomizovanej (UKPDS) štúdii sa zistil dlhodobý prínos intenzívnej kontroly glykémie u dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu.


Analýza výsledkov pacientov s nadváhou liečených metformínom po zlyhaní samotnej diéty ukázala:

- signifikantné zníženie absolútneho rizika akejkoľvek komplikácie spojenej s diabetom v skupine liečenej metformínom (29,8 prípadov/ 1000 pacientorokov) oproti skupine so samotnou diétou (43,3 prípadov/ 1000 pacientorokov), p=0,0023, ako aj oproti skupinám liečeným kombináciou s derivátmi sulfonylmočoviny a monoterapiou inzulínom (40,1 prípadov/ 1000 pacientorokov), p=0,0034;

- signifikantné zníženie absolútneho rizika mortality spojenej s diabetom: metformín 7,5 prípadov/ 1000 pacientorokov oproti samotnej diéte 12,7 prípadov/ 1000 pacientorokov, p=0,017;

- signifikantné zníženie absolútneho rizika celkovej mortality: metformíniumchlorid 13,5 prípadov/ 1000 pacientorokov oproti samotnej diéte 20,6 prípadov/ 1000 pacientorokov (p=0,011) a oproti skupinám liečeným kombináciou sulfonylmočoviny a samotným inzulínom 18,9 prípadov/ 1000 pacientorokov, (p=0,021);

- signifikantné zníženie absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11 prípadov/ 1000 pacientorokov, diéta samotná 18 prípadov/ 1000 pacientorokov (p=0,01).

Pri používaní metformínu ako lieku druhej voľby v kombinácii s derivátom sulfonylmočoviny sa nepreukázal prínos vzhľadom ku klinickému výsledku.


U vybraných pacientov s diabetes mellitus typu 1 sa použila kombinácia metformínu a inzulínu, ale klinický prínos tejto kombinácie sa formálne nepotvrdil.


Pediatrická populácia:

Kontrolované klinické štúdie na limitovanej detskej populácii vo veku 10 až 16 rokov liečenej počas 1 roka preukázali podobnú odpoveď v kontrole glykémie ako bola pozorovaná u dospelých.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 1. Absorpcia:

Po perorálnej dávke metformíniumchloridu sa dosiahne maximálna koncentrácia (Tmax) za 2,5 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť filmom obalených tabliet s obsahom 500 mg a 850 mg metformíniumchloridu je u zdravých pacientov približne 50 – 60 %. Po perorálnej dávke neabsorbovaná frakcia zachytená v stolici bola 20 – 30 %.

Po perorálnom podaní je absorpcia metformínu saturovateľná a neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu je nelineárna.

Pri odporúčaných dávkach a dávkovacích schémach metformínu sa dosiahnu rovnovážne plazmatické koncentrácie v priebehu 24 až 48 hodín a všeobecne sú nižšie ako 1 µg/ml. V kontrolovaných klinických štúdiách maximálne plazmatické hladiny metformínu (Cmax) nepresiahli 5 µg/ml, a to ani pri maximálnych dávkach.

Jedlo znižuje rozsah a mierne spomaľuje absorpciu metformínu. Po podaní dávky 850 mg tablety sa pozorovala o 40 % nižšia maximálna plazmatická koncentrácia, 25 % zníženie AUC (plocha pod krivkou) a o 35 minút sa predĺžil čas na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie. Klinický význam týchto znížení nie je známy.

 1. Distribúcia:

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformín preniká do erytrocytov. Maximálna koncentrácia v krvi je nižšia ako v plazme a dosiahne sa približne v rovnakom čase. Erytrocyty sú pravdepodobne sekundárnou oblasťou distribúcie. Stredný distribučný objem (Vd) sa pohybuje medzi 63 a 276 l.

 1. Biotransformácia:

Metformín sa vylučuje nezmenený močom. U ľudí sa nezistili žiadne metabolity.

 1. Eliminácia:

Renálny klírens metformínu je >400 ml/min, čo naznačuje, že metformín sa eliminuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po perorálnej dávke je terminálny eliminačný polčas približne 6,5 hodiny.

Pri poškodenej činnosti obličiek sa znižuje renálny klírens proporcionálne s kreatinínom a tak sa predlžuje eliminačný polčas, čo vedie k zvýšeniu hladín metformínu v plazme.


 1. Pediatrická populácia:


Štúdia s jednorazovou dávkou: Po jednorazovej dávke 500 mg metformíniumchloridu sa u pediatrických pacientov zistil podobný farmakokinetický profil ako u zdravých dospelých osôb.

Štúdia s viacnásobnou dávkou: Údaje sa obmedzujú na jednu štúdiu. Po opakovaných dávkach 500 mg 2-krát denne po 7 dní pediatrickým pacientom bola maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) znížená o približne 33 % a systémová expozícia (AUC0-t) znížená o približne 40 % v porovnaní s dospelými diabetikmi, ktorí opakovane užívali dávku 2-krát denne 500 mg po dobu 14 dní. Keďže sa dávka stanovuje individuálne na základe glykémie, klinický význam je obmedzený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Povidón K25

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Magnéziumstearát,

Makrogol 6000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


15, 30, 60, 120 a 600 (20 x 30) filmom obalených tabliet v blistrových baleniach (PVC/Al).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


18/0496/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20. 12. 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27.10.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

9

Metfogamma 1000