+ ipil.sk

Metformin Bluefish 1000 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/03718-PRE, 2012/03719-PRE, 2012/03720-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Metformín Bluefish 500 mg

Metformín Bluefish 850 mg

Metformín Bluefish 1000 mg

filmom obalené tablety

metformín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u Vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metformín Bluefisha na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metformín Bluefish

3. Ako užívať Metformín Bluefish

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metformín Bluefish

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metformín Bluefish a na čo sa používa


Čo je Metformín Bluefish

Metformín Bluefishobsahuje metformín, liečivo na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú biguanidy.


Inzulín je hormón produkovaný podžalúdkovou žľazou, ktorý podporuje vychytávanie glukózy (cukru) z krvi do vášho tela. Vaše telo využíva glukózu na tvorbu energie a ukladá ju pre budúce využitie.

Ak máte cukrovku, vaša podžalúdková žľaza nie je schopná vytvárať dostatočné množstvo inzulínu alebo vaše telo nevie správne využívať už vytvorený inzulín. To spôsobuje vysokú koncentráciu glukózy v krvi. Metformín Bluefish pomáha znížiť hladinu glukózy vo vašej krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám.


Ak ste dospelý a máte nadváhu, dlhodobé užívanie Metformínu Bluefishpomáha znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou. Metformín Bluefish pomáha udržiavať stabilnú váhu alebo ju mierne znižuje.


Na čo sa Metformín Bluefish používa

Metformín Bluefishsa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu (tiež nazývaná od inzulínu nezávislá cukrovka), u ktorých diétne opatrenia a cvičenie nestačí na udržanie normálnej koncentrácie glukózy v krvi. Používa sa najmä u pacientov s nadváhou.

Dospelí môžu užívať Metformín Bluefishsamostatne alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky (lieky podávané cez ústa alebo inzulín).

Deti vo veku 10 rokov staršie a dopsievajúci môžu užívať Metformín Bluefishsamostatne alebo spolu s inzulínom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metformín Bluefish


Neužívajte Metformín Bluefish

 • ak ste alergický na metformín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.)

 • ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou

 • ak máte nekontrolovanú cukrovku, napr. s veľmi vysokou hladinou glukózy v krvi, s napínaním na vracanie, vracaním, dehydratáciou, prudkým poklesom telesnej hmotnosti alebo ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, počas ktorého sa v krvi hromadia látky nazývané ketóny a ktorá môže viesť ku vzniku diabetickej pre-kómy. Medzi príznaky patrí bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo nezvyčajný ovocný zápach dychu.

 • ak ste stratili priveľa vody z organizmu (dehydratácia), napríklad pri dlhotrvajúcej alebo závažnej hnačke, alebo keď ste vracali niekoľkokrát za sebou. Dehydratácia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (acidóza z nahromadenia kyseliny mliečnej) (pozri nižšie “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metformínu Bluefish“)

 • ak máte závažnú infekciu, napríklad infekciu postihujúcu pľúca, priedušky alebo obličky. Ťažká infekcia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metformín Bluefish“)

 • ak sa liečite na zlyhanie srdca alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt, máte závažné problémy s krvným obehom (ako je šok) alebo dýchacie ťažkosti. Môže to viesť k nedostatočnému zásobeniu tkanív kyslíkom, a tým k zvýšeniu rizika laktátovej acidózy (pozri nižšie „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metformínu Bluefish“)

 • ak pijete veľké množstvo alkoholu


Ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi skôr, než začnete užívať tento liek.


Prosím zohľadnite osobitne riziko laktátovej acidózy:Poraďte sa so svojím lekárom, ak

 • sa chystáte podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovacie vyšetrenie vyžadujúce si podanie jódovej kontrastnej látky do krvného obehu

 • sa chystáte na veľký chirurgický výkon


Určitý čas pred a po vyšetrení alebo operácii nesmiete Metformín Bluefishužívať. Váš lekár rozhodne, či potrebujete nejakú náhradnú liečbu počas tohto obdobia. Je dôležité, aby ste presne dodržali pokyny svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Metformín Bluefishmôže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu, ktorá sa nazýva laktátová acidóza a vzniká najmä, ak vaše obličky nepracujú správne. Riziko laktátovej acidózy je zvýšené tiež pri nekontrolovanej cukrovke, dlhodobom hladovaní alebo príjme alkoholu. Príznakom laktátovej acidózy je vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď ukončite liečbu Metformínom Bluefish a okamžite kontaktujte lekára.


Metformín Bluefishnespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). Ak však užívate Metformín Bluefishspolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu (napríklad deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak pociťujete príznaky hypoglykémie, napríklad slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou, je vhodné zjesť alebo vypiť niečo s obsahom cukru.


Iné lieky a Metformín Bluefish

Ak Vám musí byť podaná injekcia s jódovou kontrastnou látkou do vášho krvného obehu, napríklad pri röntgenovom alebo inom zobrazovacom vyšetrení, nesmiete užívať Metformín Bluefish určitý čas pred a po vyšetrení (pozri vyššie „Poraďte sa so svojím lekárom, keď“).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liečiv súbežne s Metformínom Bluefish. Možno budete potrebovať častejšie kontroly koncentrácie glukózy v krvi alebo vám lekár prispôsobí dávkovanie Metformínu Bluefish:

 • diuretiká (používané na odstránenie vody z tela zvýšením tvorby moču)

 • beta-2-agonisty ako salbutamol alebo terbutalín (používané na liečbu astmy)

 • kortikosteroidy (používané na liečbu širokého spektra ochorení, napríklad ťažké zápaly kože alebo astma)

 • iné lieky používané na liečbu cukrovky.


Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Metformín Bluefish a jedlo a nápoje

Nepite alkohol, ak užívate tento liek. Alkohol zvyšuje riziko laktátovej acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak ste podvyživený. Týka sa to tiež liekov, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Počas tehotenstva budete na liečbu cukrovky potrebovať inzulín. Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo tehotenstvo plánujete, aby mohol zmeniť vašu liečbu. Tento liek sa neodporúča, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Metformín Bluefishsamotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). Metformín Bluefishneovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Opatrnosť je však potrebná, ak užívate Metformín Bluefishspolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (napríklad deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy). Príznaky hypoglykémie sú slabosť, závraty, zvýšené potenie, zrýchlený srdcový pulz, poruchy zraku a problémy s koncentráciou. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak začnete tieto príznaky pociťovať.


3. Ako užívať Metformín Bluefish


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Metformín Bluefishnedokáže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Pokračujte v dodržiavaní diétnych opatrení, ktoré vám odporučil lekár a pravidelne cvičte.


Odporúčaná dávka je:

Deti vo veku 10 rokov a staršie a mladiství zvyčajne začínajú liečbu Metformínom Bluefish500 mg alebo Metformínom Bluefish850 mg jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 2 000 mg podávaná v 2 alebo 3 samostatných dávkach. Liečba detí vo veku 10 až 12 rokov sa odporúča iba na špeciálny pokyn lekára, keďže skúsenosti s liečbou v tejto vekovej skupine sú obmedzené.


Dospelí zvyčajne začínajú liečbu Metformínom Bluefish500 mg alebo Metformínom Bluefish850 mg dvakrát alebo trikrát denne. Maximálna denná dávka je 3000 mg v 3 dávkach.


Ak užívate aj inzulín, váš lekár vám povie, ako začať liečbu s Metformínom Bluefish.


Sledovanie

 • Váš lekár vám bude pravidelne robiť krvné testy na hladinu glukózy a prispôsobí dávku lieku Metformínu Bluefish koncentrácii glukózy vo vašej krvi. Pravidelne sa informujte u svojho lekára. Je to obzvlášť dôležité u detí a mladistvých alebo ak ste starší človek.

 • Minimálne raz ročne vám lekár skontroluje funkcie obličiek. Častejšie kontroly budete potrebovať, ak ste starší pacient alebo vaše obličky nepracujú normálne.


Ako užívať Metformín Bluefish

Užite Metformín Bluefishs jedlom alebo po jedle. Vyhnete sa tak vedľajším účinkom, ktoré postihujú vaše trávenie.

Nedrvte a nežujte tablety. Každú tabletu prehltnite celú a zapite pohárom vody.

 • Ak užívate jednu dávku denne, užite ju ráno (raňajky)

 • Ak užívate dve dávky denne, užite ich ráno (raňajky) a večer (večera)

 • Ak užívate tri dávky denne, užite ich ráno (raňajky), na obed (obed) a večer (večera)

Metformín Bluefish 1000 mg má deliacu ryhu. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.


Ak máte po určitom čase dojem, že je účinok Metformínu Bluefishpriveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Metformínu Bluefish, ako máte

Ak užijete viac Metformínu Bluefish, ako máte, môže u vás vzniknúť laktátová acidóza. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody s ťažkou únavou, problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Metformín Bluefish

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 ľudí)

 • tráviace problémy ako pocit nevoľnosti (nauzea), vracanie, hnačka, bolesť brucha (abdominálna bolesť) a strata chuti do jedla. Tieto vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby Metformínom Bluefish. Pomáha, ak užívate liek vo viacerých denných dávkach a ak užívate Metformín Bluefish s jedlom alebo hneď po jedle. Ak príznaky pretrvávajú, ukončite liečbu Metformínom Bluefish a informujte svojho lekára.


Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 ľudí)

 • zmeny chuti


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 000 ľudí)

 • laktátová acidóza. Je to veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia, ktorá vzniká najmä, ak Vaše obličky nepracujú správne.
  Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa Vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite kontaktujte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

 • abnormality vo výsledkoch pečeňových testov alebo hepatitída (zápal pečene, ktorý môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, zníženie telesnej hmotnosti, s alebo bez zožltnutia pokožky alebo očného bielka). Ak sa to stane, ukončite liečbu Metformínom Bluefish a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

 • kožné reakcie ako sčervenenie kože (erytém), svrbenie alebo svrbiaca vyrážka (žihľavka)

 • nízka hladina vitamínu B12 v krvi.


Deti a dospievajúci

Obmedzené údaje ukázali, že vedľajšie účinky u detí a mladistvých sú povahou a závažnosťou podobné vedľajším účinkom hláseným u dospelých pacientov.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Metformín Bluefish


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Ak je s Metformínom Bluefishliečené dieťa, odporúča sa rodičom a opatrovníkom dozerať na liečbu.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo na blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metformín Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg obsahuje


- Liečivo je metformín vo forme metformíniumchloridu.


Metformín Bluefish 500 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.


Metformín Bluefish 850 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 663 mg metformínu.


Metformín Bluefish 1000 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.


- Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety: povidón, magnéziumstearát.

Filmový obal tablety: hypromelóza, makrogol.


Ako vyzerá Metformín Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg a obsah balenia


Filmom obalená tableta.


Metformín Bluefish 500 mg: Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným „A“ na jednej strane a „60“ na druhej strane.


Metformín Bluefish 850 mg: Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným „A“ na jednej strane a „61“ na druhej strane.


Metformín Bluefish 1000 mg: Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným „A“ na jednej strane a na druhej strane s vytlačeným „62“ a s deliacou ryhou medzi „6“ a „2“.Metformín Bluefish500 mg/850 mg/1000 mgje balený v blistroch.


Metformín Bluefish 500 mg, Metformín Bluefish 850 mg:

Každá škatuľka obsahuje 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 400 filmom obalených tabliet balených v blistroch, každý blister obsahuje 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.


Metformín Bluefish 1000 mg:

Každá škatuľka obsahuje 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 alebo 120 filmom obalených tabliet balených v blistroch, každý blister obsahuje 10 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Štokholm

Švédsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, potahované tablety

Dánsko Metformin “Bluefish”

Francúzsko Metformine Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, comprimés pelliculés

Holandsko Metformine HCl Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg,filmomhulde tabletten

Írsko Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg film-coated tablets

Island Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000mg filmuhúðaðartöflur

Maďarsko Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, filmtabletta

Nemecko Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, Filmtabletten

Poľsko Metformin Bluefish

Portugalsko Metformina Bluefish

Rakúsko Metformin Bluefish 850 mg/ 1000 mg Filmtabletten

Rumunsko Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg,comprimate filmate

Slovensko Metformín Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg

Španielsko Metformina Bluefish 850 mg, comprimidos recubiertos con película

Švédsko Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, filmdragerade tabletter

Taliansko Metformina Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, compresse rivestite con film


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.


6

Metformin Bluefish 1000 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/03718-PRE, 2012/03719-PRE, 2012/03720-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Metformín Bluefish 500 mg

Metformín Bluefish 850 mg

Metformín Bluefish 1000 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Metformín Bluefish 500 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.


Metformín Bluefish 850 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 663 mg metformínu.


Metformín Bluefish 1000 mg: Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


Metformín Bluefish 500 mg: Biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s rozmermi 11,0 x 11,0 mm a s vytlačeným „A“ na jednej strane a vytlačeným „60“ na druhej strane.


Metformín Bluefish 850 mg: Biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s rozmermi 12,70 x 12,7 mm a s vytlačeným „A“ na jednej strane a vytlačeným „61“ na druhej strane.


Metformín Bluefish 1000 mg: Biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s rozmermi 19,2 x 9,2 mm a s vytlačeným „A“ na jednej strane a na druhej strane s vytlačeným „62“ a s deliacou ryhou medzi „6“ a „2“. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.


4. KLINICKÉÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetu mellitus 2. typu, najmä u pacientov s obezitou, keď diétne opatrenia a samotné cvičenie nevedú k adekvátnej kontrole glykémie.

 • U dospelých sa môže Metformín Bluefish filmom obalené tablety použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

 • U detí nad 10 rokov a mladistvých sa môže Metformín Bluefish filmom obalené tablety použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.


U dospelých pacientov s obezitous diabetom mellitus 2. typu liečených metformínom ako liekom prvej voľby po zlyhaní diétnych opatrení sa dokázalo zníženie výskytu diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí:


Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami:


Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumhydrochloridu dvakrát alebo trikrát denne podávaná počas jedla alebo po jedle.


Po 10. až 15. dňoch sa musí dávkovanie upraviť podľa výsledkov meraní glykémie. Pomalé zvyšovanie dávky zlepšuje gastrointestinálnu toleranciu.


Maximálna odporúčaná dávka metformíniumchloridu sú 3 g denne rozdelené do troch dávok.


Ak sa zamýšľa zmena z iného perorálneho antidiabetického liečiva: ukončite liečbu týmto liečivom a začnite liečbu metformínom vo vyššie uvedenej dávke.


Kombinácia s inzulínom:


Metformína inzulín sa môžu použiť v kombinovanej liečbe na dosiahnutie lepšej kontroly krvnej glukózy. Metformíniumchlorid sa podáva vo zvyčajnej začiatočnej dávke 500 mg alebo 850 mg dvakrát alebo trikrát denne, pričom dávkovanie inzulínu sa upravuje podľa výsledkov meraní glykémie.


Starší pacienti:


Vzhľadom na to, že u starších pacientov je možná zhoršená funkcia obličiek, dávkovanie metformínu sa musí upraviť podľa funkcie obličiek. Potrebné je pravidelné hodnotenie renálnej funkcie (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci:


Monoterapia a kombinácia s inzulínom


 • Metformín Bluefish filmom obalené tablety možno používať u detí od 10 rokov a u mladistvých.

 • Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu jedenkrát denne podaných počas jedla alebo po jedle.


Po 10. až 15. dňoch sa musí dávkovanie upraviť podľa výsledkov meraní glykémie. Pomalé zvyšovanie dávky zlepšuje gastrointestinálnu toleranciu. Maximálna odporúčaná dávka metformíniumhydrochloridu sú 2 g denne rozdelené do 2 alebo 3 dávok.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na metformín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Diabetická ketoacidóza a diabetická prekóma.

 • Renálne zlyhanie alebo renálna dysfunkcia (klírens kreatinínu < 60 ml/min).

 • Akútne stavy s možnou až zmenenou funkciou obličiek, ako:

- dehydratácia,

- ťažké infekcie,

- šok.


 • Akútne alebo chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť tkanivovú hypoxiu, ako. kardiálne alebo respiračné zlyhanie, nedávny infarkt myokardu, šok.

 • Nedostatočná funkcia pečene, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Laktátová acidóza:

Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (vysoká mortalita, ak liečba nie je okamžitá) metabolická komplikácia vznikajúca kvôli hromadeniu metformínuv organizme. Hlásené prípady laktátovej acidózy u pacientov liečiacich sa metformínom sa primárne vyskytli u diabetikov so závažným renálnym zlyhaním. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť znížený zhodnotením ďalších súvisiacich rizikových faktorov, ako je dekompenzovaný diabetes mellitus, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia a akékoľvekstavy spojené s hypoxiou.


Diagnóza:

Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť v prípade výskytu nešpecifických príznakov ako svalové kŕče s tráviacimi poruchami, abdominálna bolesť a ťažká asténia.


Môže nasledovať acidotické dyspnoe, abdominálna bolesť, hypotermia a kóma. Diagnostické laboratórne nálezy sú znížené pH krvi, hladinalaktátu v krvnom sére nad 5 mmol/l, zvýšená aniónová medzera a pomer laktát/pyruvát. Pri podozrení na metabolickú acidózu musí byť metformínvysadený a pacient okamžite hospitalizovaný (pozri časť 4.9).


Renálna funkcia:

Keďže sa metformín vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (tento sa dá stanoviť z koncentrácie sérového kreatinínu použitím Cockcroftovho-Gaultovho vzorca), sa musí stanoviť pred začatím liečby a potom pravidelne:

 • minimálne jedenkrát ročne u pacientov s normálnou renálnou funkciou,

 • minimálne dvakrát až štyrikrát ročne u pacientov s hladinou klírensu kreatinínu na dolnej hranici normálu a u starších jedincov.

Znížená funkcia obličiek je u starších jedincov častá a asymptomatická. Špeciálna pozornosť sa musí venovať situáciám, pri ktorých môže nastať zhoršenie funkcie obličiek, napríklad na začiatku antihypertenznej alebo diuretickej liečby alebo na začiatku liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID).


Podanie jódových kontrastných látok:

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k renálnemu zlyhaniu. To môže indukovať akumuláciu metformínu a vystaviť pacienta riziku laktátovej acidózy. Pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia je potrebné liečbu metformínomprerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií a zistení, že nález je v norme (pozri časť 4.5).


Chirurgický výkon:

Metformínmusí byť vysadený 48 hodín pred plánovaným chirurgickým výkonom v celkovej, spinálnej alebo peridurálnej anestézii. V liečbe sa smie pokračovať najskôr 48 hodín po chirurgickom výkone alebo po návrate k perorálnej strave, ale iba v prípade normálnej renálnej funkcie.


Deti a dospievajúci:

Diagnóza diabetu mellitus 2. typu musí byť potvrdená skôr, ako sa začne liečba metformínom.


Počas kontrolovaných klinických štúdií trvajúcich jeden rok sa nezistil žiaden vplyv metformínu na rast a pubertu, ale nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje o týchto špecifických ukazovateľoch. Z tohto dôvodu sa u detí liečených metformínom, najmä u predpubertálnych detí, odporúča pozorné sledovanie vplyvu metformínu na tieto parametre.


Deti vo veku 10 až 12 rokov:

Iba 15 detí vo veku 10 až 12 rokov bolo zahrnutých do kontrolovaných klinických štúdií s deťmi a mladistvými. Špeciálna pozornosť sa má venovať predpisovaniu metformínu deťom od 10 do 12 rokov, hoci účinnosť a bezpečnosť metformínusa u týchto detí nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí a dospievajúcich.


Ďalšie upozornenia:

- Všetci pacienti musia naďalej pokračovať v diéte s rovnomerne rozloženým prísunom sacharidov počas dňa. Pacienti s obezitoumusia pokračovať v redukčnej diéte.


- Zvyčajné laboratórne testy na sledovanie cukrovky sa musia vykonávať pravidelne.


- Metformín samotný nespôsobuje hypoglykémiu, ale opatrnosť sa odporúča pri jeho používaní v kombinácii s inzulínom alebo inými perorálnymi antidiabetikami (napr. sulfonylurey alebo meglitinidy).


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné používanie sa neodporúča:


Alkohol:

Akútna intoxikácia alkoholom zvyšuje riziko laktátovej acidózy, najmä v prípade:

- hladovania alebo podvýživy;

 • hepatálnej insuficiencie.

Je potrebné vyhnúť sa požívaniu alkoholu a liekom, ktoré obsahujú alkohol.


Jódové kontrastné látky:

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok môže spôsobiť renálne zlyhanie s následné hromadením metformínu a zvýšeným rizikom laktátovej acidózy.


Liečbu metformíniumchloridomje potrebné pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií a zistení, že nález je v norme (pozri časť 4.4).


Kombinácie, ktoré si pri použití vyžadujú opatrnosť:


Lieky s vnútornou hyperglykemickou aktivitou ako sú glukokortikoidy (podávané systémovo a lokálne) a sympatomimetiká.

Môže byť potrebné vykonávať častejšie glykemické kontroly, najmä na začiatku liečby. Ak je to potrebné, upraví sa dávkovanie metformínu počas liečby uvedenými liekmi a po jej skončení.


Diuretiká, najmä slučkové diuretiká

Môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy v dôsledku možnosti zníženia renálnych funkcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nekontrolovaný diabetes počas gravidity (gestačný alebo trvalý) je spojený so zvýšeným rizikom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality.

Obmedzené množstvo údajov o používaní metformínu u gravidných žien nepoukazuje na zvýšené riziko kongenitálnych abnormalít.

Štúdie na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, na pôrod alebo na postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).


Keď pacientka plánuje otehotnieťa taktiež počas gravidity, sa neodporúča liečiť diabetes metformínom, ale na udržanie hladiny glukózy v krvi, čo najbližšej k fyziologickým hodnotám, sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko malformácií plodu.


Laktácia

Metformín sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčených novorodencov/malých detí. Keďže je dostupné limitované množstvo údajov, dojčenie počas liečby metformínom sa neodporúča. Pri rozhodovaní či prerušiť dojčenie je potrebné zohľadniť prínos dojčenia a možné riziko nežiaduceho účinku na dieťa.


Fertilita

Podávanie metformínu potkanom v dávkach vyšších ako 600 mg/kg/deň, ktoré sú približne trikrát vyššie, ako je maximálna odporúčaná denná dávka pre ľudí na základe plochy povrchu tela, nemalo žiadny vplyv na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Metformín v monoterapii nespôsobuje hypoglykémiu, a preto neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Pacienti užívajúci metformíniumchlorid v kombinácii s inými antidiabetikami (deriváty sulfonylurey, inzulín alebo meglitinidy) musia byť však upozornení na riziko hypoglykémie.


4.8 Nežiaduce účinky


Na začiatku liečby sú najčastejšími nežiaducimi účinkami nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla, ktoré vo väčšine prípadov spontánne ustúpia. Na zabránenie ich vzniku sa odporúča užívať metformín v dvoch alebo troch denných dávkach a postupne zvyšovať dávky.


Počas liečby metformínom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky.

Ich frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté: >1/10; časté: >1/100 až <1/10; menej časté >1/1 000 až <1/100; zriedkavé >1/10 000 až <1/1 000; veľmi zriedkavé < 1/10 000.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé:laktátová acidóza (pozri časť 4.4).

Zníženie absorpcie vitamínu B12s poklesom sérových hladín počas dlhodobej liečby metformínom.

Odporúča sa zvážiť túto etiológiu v prípade, že pacient má megaloblastickú anémiu.


Poruchy nervového systému

Časté:porucha chuti.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: gastrointestinálne poruchy akonauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najčastejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov sa spontánne upravia. Na zabránenie vzniku týchto ťažkostí sa odporúča užívať metformín v 2 alebo 3 denných dávkach počas jedla alebo po jedle. Postupné zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť lieku.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:izolované hlásenia abnormalít funkcií pečeňových testov alebo hepatitídy, ktoré ustúpili po prerušení liečby metformínom.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária.


Pediatrická populácia

V publikovaných a postmarketingových údajoch a v kontrolovaných klinických štúdiách na limitovanej pediatrickej populácii vo veku 10 - 16 rokov, liečenej počas 1 roka, sa hlásené nežiaduce účinky povahou a závažnosťou podobali nežiaducim účinkom hláseným u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Pri dávkach až do 85 g metformíniumchloridu sa hypoglykémia nepozorovala, napriek tomu sa pri týchto dávkach môže objaviť laktátová acidóza. Závažné predávkovanie metformínom alebo súbežné riziká môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je závažný stav, ktorý sa musí liečiť v nemocnici. Najúčinnejšou metódou na odstránenie laktátu a metformínuje hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antidiabetiká. Biguanidy

ATC kód: A10BA02


Metformínje biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci ako bazálnu tak i postprandiálnu glykémiu. Nestimuluje sekréciu inzulínu, a preto nevyvoláva hypoglykémiu.


Metformínmôže pôsobiť prostredníctvom 3 mechanizmov:

(1) znížením tvorby glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy.

(2) zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho vychytávania a využitia glukózy.

(3) spomalením vstrebávania glukózy v črevách.


Metformínstimuluje intracelulárnu syntézu glykogénu pôsobením na glykogénsyntetázu.


Metformínzvyšuje kapacitu prenosu všetkých v súčasnosti známych typov membránových prenášačov glukózy (GLUTs).


V klinických skúšaniach je užívanie metformínu spojené buď s udržiavaním stabilnej váhy alebo ju mierne znižuje.


Nezávisle od účinku na glykémiu má u ľudí metformíniumchloridpriaznivé vplyvy na metabolizmus lipidov. Dokázalo sa to pri terapeutických dávkach v kontrolovaných, stredne dlhodobých alebo dlhodobých klinických skúšaniach: metformínznižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridov.


Klinická účinnosť:


Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý prospech intenzívnej kontroly glykémie u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.


Analýza výsledkov pacientov s obezitou liečených metformínom po zlyhaní samotnej diéty ukázala:

 • významný pokles absolútneho rizika akejkoľvek komplikácie súvisiacej s diabetom v skupine liečenej metformínom (29,8 prípadov/1000 pacientorokov) oproti samotnej diéte (43,3 prípadov/1 000 pacientorokov), p=0,0023 a oproti skupinám liečených kombináciou sulfonylurey a inzulínom v monoterapii (40,1 prípadov/1 000 pacientorokov), p=0,0034;

 • významný pokles absolútneho rizika mortality spojenej s diabetom: metformín 7,5 prípadov/1 000 pacientorokov oproti samotnej diéte 12,7 prípadov/1 000 pacientorokov, p=0,017;

 • významný pokles absolútneho rizika celkovej mortality: metformín 13,5 prípadov/1000 pacientských rokov oproti samotnej diéte 20,6 prípadom/1 000 pacientorokov (p=0,011) a oproti skupinám liečených kombináciou sulfonylurey a inzulínom v monoterapii 18,9 prípadom/1 000 pacientorokov (p=0,021);

 • významný pokles absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11 prípadov/1000 pacientorokov, samotná diéta 18 prípadom/1 000 pacientorokov (p=0,01).


Prínos klinickej účinnosti metformínupoužívaného ako liek druhej voľby v kombinácii so sulfonylureou nie je dokázaný.


Kombinácia metformínus inzulínom sa použila u vybraných pacientov s diabetom 1. typu, no klinický prospech tejto kombinácie sa formálne nepotvrdil.


Pediatrická populácia

Kontrolované klinické štúdie na limitovanej pediatrickej populácii vo veku 10-16 rokov liečenej 1 rok ukázali podobnú odpoveď kontroly glykémie, aká sa pozorovala u dospelých.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:


Po perorálnej dávke tablety metformíniumchloridu sa maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 2,5 hodiny (Tmax). Absolútna biologická dostupnosť 500 mg alebo 850 mg tablety metformíniumchloridu je u zdravých jedincov približne 50–60 %. Nevstrebaná frakcia, ktorá sa po perorálnom podaní objavila v stolici, bola 20-30 %.


Absorpcia metformínu je po perorálnom podaní saturovateľná a neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika metformínu nie je lineárna.


Pri odporúčaných dávkach a schémach podávania metformínu sa rovnovážna plazmatická koncentrácia dosiahne počas 24 až 48 hodín a je zvyčajne nižšia než 1 μg/ml. V kontrolovaných klinických skúšaniach maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) metformínu nepresiahli 4 μg/ml ani pri maximálnych dávkach.


Jedlo znižuje rozsah a mierne oneskoruje absorpciu tabliet metformínu. Po perorálnom podaní 850 mg tabliet sa pozorovala o 40 % nižšia maximálna plazmatická koncentrácia, o 25 % menšia AUC (plocha pod krivkou) a predĺženie času potrebného na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie o 35 minút. Klinický význam týchto nálezov nie je známy.


Distribúcia:


Väzba na plazmatické proteíny je zanedbateľná. Metformínprechádza do erytrocytov. Maximálna koncentrácia v krvi je nižšia než maximálna plazmatická koncentrácia a dosiahne sa približne v rovnakom čase. Erytrocyty predstavujú s najväčšou pravdepodobnosťou sekundárny distribučný kompartment. Priemerný distribučný objem (Vd) je medzi 63-276 l.


Metabolizmus:


Metformínsa vylučuje v nezmenenej forme močom. U ľudí sa neidentifikovali žiadne metabolity.


Eliminácia:


Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min, čo nasvedčuje, že metformínsa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po perorálnej dávke je zdanlivý terminálny polčas eliminácie približne 6,5 hodiny.


Pri poškodení funkcie obličiek je renálny klírens znížený proporcionálne ku kreatinínu, a preto je eliminačný polčas predĺžený, čo vedie k zvýšeným koncentráciám metformínu v plazme.


Pediatrická populácia:


Štúdia s jednorazovou dávkou: Po podaní jednorazových dávok 500 mg metformíniumchloridu detským pacientom sa potvrdil podobný farmakokinetický profil ako sa pozoroval u zdravých dospelých.


Štúdia s opakovaným podávaním: Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu. Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a systémová expozícia (AUC0-t) boli u detských pacientov po opakovanom podávaní 500 mg dvakrát denne počas 7 dní znížené asi o 33 % a 40 % v porovnaní s dospelými diabetikmi, ktorí dostávali opakované dávky 500 mg dvakrát denne počas 14 dní. Keďže dávka sa titruje individuálne na základe glykémie, má to obmedzený klinický význam.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

povidón,

magnéziumstearát.


Filmový obal tablety:

hypromelóza,

makrogol.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Metformín Bluefish 500 mg: Filmom obalené tablety balené v PVC/PVDC/ALU blistri. Každý blister obsahuje 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.


Metformín Bluefish 850 mg: Filmom obalené tablety balené v PVC/PVDC/ALU blistri. Každý blister obsahuje 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.


Metformín Bluefish 1000 mg: Filmom obalené tablety balené v PVC/PVDC/ALU blistri. Každý blister obsahuje 10 filmom obalených tabliet.


Veľkosť balenia


Metformín Bluefish 500 mg / 850 mg:

20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 alebo 400 filmom obalených tabliet v blistrových baleniach (PVC/PVdC/hliník), každý blister obsahuje 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.


Metformín Bluefish 1000 mg:

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 alebo 120 filmom obalených tabliet v blistrových baleniach (PVC/PVdC/hliník), každý blister obsahuje 10 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Štokholm

Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Metformín Bluefish 500 mg: 18/0304/09-S

Metformín Bluefish 850 mg: 18/0305/09-S

Metformín Bluefish 1000 mg: 18/0306/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21. mája 2009.

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2013

10Metformin Bluefish 1000 mg