+ ipil.sk

Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2012/00468

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2012/06755

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2012/08907

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č. 2012/03513


Písomná informácia pre používateľa.


Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety


metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metformin Sandoz 850 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metformin Sandoz 850 mg

3. Ako užívať Metformin Sandoz 850 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metformin Sandoz 850 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metformin Sandoz 850 mg a na čo sa používa


Metformín sa používa na liečbu ľudí s cukrovkou 2. typu(diabetes mellitus), keď samotná diéta a cvičenie nepostačujú na kontrolu hladín krvného cukru (glukózy). Pri cukrovke 2. typu sa tvorba inzulínu a/alebo jeho účinky postupne znižujú. Metformin Sandoz 850 mg sa používa najmä na liečbu pacientov s nadváhou.


Dospelímôžu užívať Metformin Sandoz 850 mg samotný alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré sa užívajú cez ústa (perorálne) alebo s inzulínom.


Detivo veku 10 rokov a viac môžu dostávať Metformin Sandoz 850 mg samotný alebo spolu s inzulínom.


Metformin Sandoz patrí do skupiny liečiv nazývaných biguanidy, ktoré znižujú hladiny cukru v krvi. U dospelých pacientov s nadváhou tiež pomáha znižovať riziko komplikácií spojených s cukrovkou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metformin Sandoz 850 mg


Neužívajte Metformin Sandoz 850 mg

a povedzte svojmu lekárovi:

 • ak ste alergický (precitlivený) na metformín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Metforminu Sandoz 850 mg

 • ak máte ťažkú cukrovku a zároveň príliš veľa kyseliny v krvi (ketoacidóza) z dôvodu nedostatku inzulínu. Príznaky tohto stavu sú:

 • bolesť brucha

 • rýchle a hlboké dýchanie

 • ospalosť alebo nezvyčajný ovocný zápach v dychu

 • výrazný pokles telesnej hmotnosti.

To môže viesť k stavu predchádzajúcemu kóme.

 • ak máte ťažkú cukrovku spojenú so stratou vedomia, nazývaná diabetická prekóma, ktorá je spôsobená prekyslením krvi

 • ak máte problémy s obličkami

 • ak máte problémy s pečeňou

 • ak pravidelne požívate nadmerné množstvá alkoholu

 • ak máte nedostatok tekutín (dehydratácia), napr.

 • pri pretrvávajúcej alebo silnej hnačke alebo

 • dlhodobom vracaní.

 • ak ste liečený kvôli srdcovému zlyhaniu

 • ak ste nedávno prekonali srdcový záchvat

 • ak máte závažné problémy s krvným obehom

 • ak máte ťažkosti s dýchaním

 • ak máte závažnú infekciu, ako je infekcia postihujúca pľúca, dolné dýchacie cesty alebo obličky.


Prestaňte užívať Metformin Sandoz 850 mg a ihneď informujte svojho lekára ak sa u vás počas liečby vyskytne závažný stav nazývaný laktátová acidóza. Tento stav sa u vás môže vyskytnúť predovšetkým keď máte zníženú funkciu obličiek.

Príznaky sú:

 • vracanie

 • bolesť brucha so svalovými kŕčmi

 • pocit celkovej únavy a nepohody

 • sťažené dýchanie

Nutná je bezodkladná liečba v nemocnici, aby sa predišlo kóme. Iné ochorenia, dlhodobé hladovanie, nedostatočná kontrola krvi alebo požívanie alkoholu môžu zvyšovať riziko výskytu závažných porúch.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Metformin Sandoz 850 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov:

- podstupujeteoperáciupod celkovou anestézou

Váš lekár vám ukončí liečbu Metforminom Sandoz 850 mg48 hodín pred operáciou. Ak lekár rozhodne, že vaša funkcia obličiek je v normále, môžete pokračovať v užívaní Metforminu Sandoz 850 mg 48 hodín po operácii. Je dôležité, aby ste dôkladne dodržiavali pokyny svojho lekára.

Váš lekár rozhodne, či je pre vás potrebná akákoľvek iná liečba počas tohto obdobia.

 • zvyčajné príznaky znížených hladín cukru v krvi sú:

 • slabosť

 • závraty

 • zvýšené potenie

 • zrýchlený tep srdca

 • poruchy videnia

 • ťažkosti s koncentráciou.

Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, zjedzte alebo vypite niečo, čo obsahuje cukor. Metformín Sandoz 850 mg samotný na rozdiel od iných liekov na liečbu cukrovky nemôže spôsobiť príliš výrazný pokles hladín cukru v krvi.

 • nadváha

Dodržujte svoju nízkokalorickú diétu.

- užívanie iných liekov

Pozri časť „ Užívanie iných liekov“.


Je potrebné, aby ste pravidelne dodržiavali nasledovné:

 • konzultujte so svojím lekárom, najmä na začiatku liečby Metforminom Sandoz 850 mg

 • zvyčajné laboratórne vyšetrenia krvi a moču na kontrolu cukrovky

 • kontroly funkcie obličiek lekárom aspoň raz ročne

Ľudia vo veku 65 rokov a viaca ľudia s hodnotami funkcie obličiek na hranici normálupotrebujú tieto kontroly aspoň 2‑4-krát ročne.

- jedlo jedzte v priebehu dňa pravidelne, ak užívate Metformin Sandoz 850 mg, pozri tiež bod 3, časť „Spôsob užívania“.


Deti mladšie ako 10 rokov

Metformin Sandoz 850 mg sa neodporúčau tejto vekovej skupiny.


Iné lieky a Metformin Sandoz 850 mg

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve. budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nasledujúce lieky a Metformin Sandoz 850 mg sa môžu navzájom ovplyvňovať

 • jódové kontrastné látky

Váš lekár vám preruší liečbu Metforminom Sandoz 850 mgpred röntgenovým vyšetrením, ak sa použijú kontrastné látky. Ak zhodnotí, že funkcia obličiek je v normále, môžete pokračovať v užívaní Metforminu Sandoz 850 mg 48 hodín po vyšetrení. Váš lekár rozhodne, či potrebujete v tomto čase inú liečbu.

 • lieky obsahujúce alkohol

 • glukokortikoidy, liečivá na prevenciu odmietnutia orgánu po transplantácii, znižujúce zápal napr. kože alebo používané pri liečbe astmy

 • liečivá uvoľňujúce dýchacie cesty, ako sú salbutamol, fenoterol a terbutalín

 • Ak je u vás riziko zníženej funkcie obličiek, váš lekár vás musí starostlivo sledovať počas užívania Metforminu Sandoz 850 mg. Týka sa vás to, ak sa napríklad liečite:

 • liekmi na liečbu vysokého krvného tlaku

 • diuretikami (lieky na odvodnenie)

 • určitými liekmi na liečbu bolesti, horúčky a zápalu.

Znížená funkcia obličiek sa vyskytuje častejšie u starších pacientov.

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorých názvy liečiv končia „-pril“

 • liečivá znižujúce hladiny cukru v krvi, ako sú inzulín a tie, ktoré sa užívajú cez ústa (perorálne)

Užívanie týchto liekov spolu s Metforminom Sandoz 850 mg môže spôsobiť príliš výrazné zníženie vášho krvného tlaku. Pozri časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metforminu Sandoz 850 mg“.


Metformin Sandoz 850 mg a alkohol

Alkohol zvyšuje riziko vedľajšieho účinku – laktátovej acidózy. Z tohto dôvodu sa odporúča vyhnúť sa požívaniu alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, nesmiete užívať Metformin Sandoz 850 mg.

Ak sa vás to týka, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi. Liečba metformínom sa má prerušiť a nahradiť liečbou inzulínom.

 • Dojčenie

Keď dojčíte, neužívajte Metformin Sandoz 850 mg, bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.


Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa Metformin Sandoz 850 mg užíva samotný na liečbu cukrovky, neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Ak užívate aj iné lieky okrem Metforminu Sandoz 850 mg na liečbu cukrovky, môže vám hladina cukru v krvi príliš klesnúť. To môže znížiť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Predtýmr ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, poraďte sa so svojím lekárom.


3. Ako užívať Metformin Sandoz 850 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


* Na individuálnu úpravu dávky sú tiež dostupné tablety obsahujúce 500 mg a 1 000 mg (resp. 2 x 500 mg) liečiva metformíniumchloridu.


Dospelí:

 • Zvyčajná dávka: 1 tableta Metforminu Sandoz 850 mg 2 až 3-krát denne.

 • Po približne dvoch týždňoch užívania Metforminu Sandoz 850 mg vám môže váš lekár zmerať hladinu cukru v krvi a upraviť dávku.

 • Maximálna dávka: 3 000 mg* metformíniumchloridu denne.


Deti staršie ako 10 rokov:

 • Zvyčajná začiatočná dávka: 500 mg* metformíniumchloridu alebo 1 tableta Metforminu Sandoz 850 mg denne.

 • Po približne dvoch týždňoch užívania Metforminu Sandoz 850 mg môže lekár vášmu dieťaťu zmerať hladinu cukru v krvi a upraviť dávku.

 • Maximálna dávka: 2 000 mg* metformíniumchloridu denne rozdelených do 2 až 3 dávok.


Pacienti starší ako 65 rokov:

Lekár určí dávku Metforminu Sandoz 850 mg na základe vašej funkcie obličiek, keďže v tejto skupine pacientov je vysoký výskyt zhoršenej funkcie obličiek. Pozri tiež bod 2 časť „ Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metforminu Sandoz 850 mg“.


Spôsob podávania

Tablety prehĺtajte celé a zapite ich pohárom vody počas jedla alebo po jedle.


Dĺžka liečby

Váš lekár rozhodne, ako dlho budete liek užívať.


Ak užijete viac Metforminu Sandoz 850 mg, ako máte

Ak ste užili príliš veľa Metforminu Sandoz 850 mg, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Predávkovanie Metforminom Sandoz 850 mg nespôsobuje výrazné zníženie hladín krvného cukru. Zvyšuje však riziko prekyslenia krvi kyselinou mliečnou. Príznaky prekyslenia sú uvedené na konci časti „Neužívajte Metformin Sandoz 850 mg“.

V priebehu niekoľkých hodín sa môžu rozvinúť svalové kŕče, hlboké a rýchle dýchanie, strata vedomia a kóma. Tento stav vyžaduje bezodkladnú hospitalizáciu.


Ak zabudnete užiť Metformin Sandoz 850 mg

Ak ste zabudli užiť dávku, vynechajte ju a ďalšiu dávku užite v predpísanom čase.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Metformin Sandoz 850 mg

Ak ukončíte liečbu Metforminom Sandoz 850 mg bez súhlasu svojho lekára, vaša hladina cukru v krvi môže nekontrolovateľne stúpnuť. To zvýši riziko možného dlhodobého poškodenia, napríklad očí, obličiek a ciev.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite prestaňte užívať Metformin Sandoz 850 mg a ihneďinformujte svojho lekára, ak máte tieto príznaky laktátovej acidózy (zvýšený obsah kyslých látok v krvi z dôvodu nahromadenia kyseliny mliečnej):

-vracanie

-bolestibruchaso svalovýmikŕčmi

-celkovýpocitúnavyachoroby

-problémys dýchaním

-telesnúteplotupodnormálom

-bezvedomie

Pozri kapitolu2, podnázvom„Upozornenia a opatrenia“.


Inémožné vedľajšieúčinky


Veľmi časté, môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb.

 • nutkanie na vracanie

 • vracanie

 • hnačka

 • bolesť brucha

 • strata chuti do jedla

Tieto ťažkosti sa vyskytujú prevažne na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne vymiznú. Užívajte tablety počas jedla alebo po jedle a v 2 až 3 rozdelených dávkach, aby ste predchádzali týmto ťažkostiam.


Časté, môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb

 • zmena chuti


Veľmi zriedkavé, môžu postihovať viac ako 1 z 10 000 osôb

 • znížené vstrebávanie vitamínu B12 v čreve počas dlhodobej liečby Meftorminom Sandoz 850 mg.

 • začervenanie kože

 • svrbenie

 • svrbiaca vyrážka

 • nezvyčajné hodnoty výsledkov funkčných pečeňových testov alebo zápal pečene,

to môže spôsobiť: - únavu

 • stratu chuti do jedla

 • úbytok telesnej hmotnosti

 • zožltnutie kože alebo očných bielok.

Ak sa u vás vyskytnú tieto stavy, prestaňte hneď užívať Metformin Sandoz 850 mg a povedzte to svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metformin Sandoz 850 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky ma uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďaľšie informácie


Čo Metformin Sandoz 850 mg obsahuje


- Liečivoje metformíniumchlorid

Každá filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 662,9 mg metformínu.

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:povidón K 90, magnéziumstearát.

Filmová vrstva:hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý.


Ako vyzerá Metformin Sandoz 850 mg a obsah balenia


Oválne, biele filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a s označením „M 850“ na druhej strane.


Metformin Sandoz 850 mg je dostupný:

 • v HDPE fľašiach s LDPE viečkami s 30, 60, 100, 200, 250, 500 filmom obalenými tabletami

 • v blistroch z PVC/hliníka s 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250, 300 filmom obalenými tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobcovia


Sandoz Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko

s výrobným miestom:

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


LEK S.A.

Ul. Podlipie 16 C

95010 Stryków

Poľsko

s výrobným miestom:

Ul. Domaniewska 50 C

02-672 Varšava

Poľsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Meglucon

Belgicko: Metformine Sandoz 850 mg filmomhulde tabletten

Dánsko: Metformin Sandoz

Španielsko: Metformina Sandoz 850 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Fínsko: Oramet

Francúzsko: METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé

Taliansko: METFORMINA SANDOZ GmbH 850 mg compresse rivestite con film

Holandsko: Metformine HCl Sandoz 850 mg

Nórsko: Metformin Sandoz

Portugalsko: Metformina Romac

Poľsko: Etform 850

Švédsko: Metformin Sandoz

Slovinsko: Metforminijev klorid Lek 850 mg filmsko obložene tablete

Slovensko: Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety

Veľká Británia: metformin hydrochloride 850 mg film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.


7Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2012/00468

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/06755

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2012/03513Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety

Každá Metformin Sandoz 850 mg filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 662,9 mg metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety

Oválne, biele filmom obalené tablety s deliacou ryhou, na jednej strane a s označením „M 850“ na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu, predovšetkým u pacientov s nadváhou, ak samotný diétny režim a cvičenie nevedú k adekvátnej kontrole glykémie.


 • U dospelých sa môže Metformin Sandoz 850 mg použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

 • U detí od 10 rokov a adolescentov sa môže Metformin Sandoz 850 mg použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.


U dospelých pacientov s diabetom 2. typu s nadváhou liečených metformínom ako liečba prvej línie po zlyhaní diéty sa pozorovalo zníženie výskytu diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí:

Monoterapia a kombinácia s inými antidiabetikami

 • Zvyčajná začiatočná dávka je 850 mg metformíniumchloridu 2 alebo 3-krát denne podaných počas jedla alebo po jedle. Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe stanovených hodnôt glukózy v krvi. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť. Maximálna odporúčaná dávka metformíniumchloridu je 3 g denne.

 • Ak je plánovaný prechod z iného perorálneho antidiabetika: ukončite liečbu iným liekom a začnite liečbu metformínom vo vyššie uvedenej dávke.


Kombinácia s inzulínom


Metformín a inzulín sa môžu používať v kombinovanej liečbe na dosiahnutie lepšej glykemickej kontroly. Metformíniumchlorid sa podáva vo zvyčajnej začiatočnej dávke 850 mg 2 až 3‑krát denne, zatiaľ čo sa upraví dávkovanie inzulínu na základe nameraných hodnôt glukózy v krvi.


Starší ľudia:

Kvôli možnému zníženiu funkcie obličiek u starších osôb sa musí dávkovanie metformínu upraviť na základe renálnej funkcie. Je potrebné pravidelné sledovanie renálnej funkcie (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci:

Monoterapia a kombinácia s inzulínom

 • Metformín sa môže používať u detí od 10 rokov a dospievajúcich.

 • Zvyčajná začiatočná dávka je jedna tableta 850 mg jedenkrát denne podaná počas jedla alebo po jedle.

 • Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe nameraných hodnôt glukózy v krvi. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť. Maximálna odporúčaná dávka metformíniumchloridu je 2 g denne podaná v dvoch alebo troch rozdelených dávkach.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na metformín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.

 • Renálne zlyhanie alebo renálna dysfunkcia (klírens kreatinínu < 60 ml/min) (pozri časť 4.4).

 • Akútne stavy, ktoré môžu viesť k zmenám renálnej funkcie, ako sú:

 • dehydratácia

 • závažná infekcia

 • šok

 • Akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu spôsobiť hypoxiu tkanív, ako sú:

 • zlyhanie srdca alebo pľúc

 • nedávno prekonaný infarkt myokardu

 • šok.

 • Hepatálna insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Laktátová acidóza:


Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (vysoká mortalita ak nie je zabezpečená rýchla liečba), metabolická komplikácia sa môže vyskytnúť v dôsledku akumulácie metformínu. Hlásené prípady laktátovej acidózy u pacientov užívajúcich metformín sa vyskytli primárne u diabetikov so signifikantným renálnym zlyhaním. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť redukovaný hodnotením aj iných rizikových faktorov, ako sú nedostatočne kompenzovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia a akýkoľvek stav spojený s hypoxiou.


Diagnóza:


Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť v prípade nešpecifických prejavov, ako sú svalové kŕče s poruchami trávenia, ako je bolesť brucha a závažná asténia.

Laktátová acidóza sa prejavuje acidotickým dyspnoe, bolesťou brucha a hypotermiou nasledovaných kómou. Diagnostické laboratórne nálezy zahŕňajú zníženú hodnotu pH krvi, hladiny laktátu v plazme nad 5 mmol/l a zvýšenú aniónovú medzeru a pomer laktát/pyruvát.


Pri podozrení na metabolickú acidózu sa musí liečba metformínom prerušiť a pacient má byť ihneď hospitalizovaný (pozri časť 4.9).


Renálna funkcia


Keďže metformín sa vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (je ho možné odhadnúť z hladín kreatinínu v sére pomocou Cockcroft-Gaultovho vzorca) sa má stanoviť pred začatím liečby a potom v pravidelných intervaloch:

 • minimálne raz ročne u pacientov s normálnou funkciou obličiek

 • minimálne dva- až štyrikrát ročne u pacientov s hladinami klírensu kreatinínu pri dolnej hranici normy a u starších osôb.

Znížená renálna funkcia u starších osôb je častá a asymptomatická. Zvláštna pozornosť je nutná v situáciách, kedy môže dôjsť k poškodeniu funkcie obličiek, napríklad pri zahájení antihypertenznej liečby, liečby diuretikami alebo pri začatí liečby s NSAID (pozri časť 4.3).


Podanie jódovej kontrastnej látky


Nakoľko intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok v rádiologických vyšetreniach môže viesť k renálnemu zlyhaniu, liečba metformínom sa musí prerušiť pred vykonaním testov alebo počas testov a v liečbe sa nemá pokračovať minimálne 48 hodím po podaní kontrastnej látky a pokiaľ nebola renálna funkcia prehodnotená a opäť v normále (pozri časť 4.5).


Chirurgický výkon


Liečba metformínom sa musí ukončiť 48 hodín pred stanoveným dňom chirurgického výkonu v celkovej, spinálnej alebo peridurálnej anestéze. Liečba sa nemá obnoviť skôr ako 48 hodín po chirurgickom výkone alebo až po obnovení perorálnej výživy a len po potvrdení normálnej renálnej funkcie.


Ďalšie upozornenia


 • Všetci pacienti majú pokračovať v diéte s rovnomerne rozloženým príjmom uhľohydrátov počas dňa. Pacienti s nadváhou majú pokračovať v diéte s obmedzeným energetickým príjmom.


 • Pravidelne sa majú vykonávať zvyčajné laboratórne testy na monitorovanie diabetu.


 • Samotný metformín nespôsobuje hypoglykémiu, i keď pri kombinovanej liečbe s inzulínom alebo inými perorálnymi antidiabetikami (napr. sulfonylmočovinou alebo meglitinidom) sa odporúča opatrnosť.


Deti a dospievajúci


Pred začatím liečby metformínom sa má potvrdiť diagnóza diabetes mellitus 2. typu.


V priebehu kontrolovaných klinických štúdií trvajúcich jeden rok sa nepozoroval žiadny vplyv metformínu na rast a pubertu, no nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje ohľadne týchto špecifických pozorovaní. Z tohto dôvodu sa odporúča dôkladné sledovanie vplyvu metformínu na tieto parametre u detí liečených metformínom, najmä detí v predpubertálnom veku.


Deti od 10 do 12 rokov


Do kontrolovaných klinických štúdií u detí a adolescentov bolo zaradených len 15 osôb vo veku 10 ‑ 12 rokov. I keď sa účinnosť a bezpečnosť podávania metformínu u týchto detí nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí a dospievajúcich, odporúča sa mimoriadna opatrnosť pri predpisovaní lieku deťom vo veku 10 ‑ 12 rokov.


 1. Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:


Alkohol

Akútna intoxikácia alkoholom je spojená so zvýšeným rizikom laktátovej acidózy, najmä v prípade:

 • hladovania alebo podvýživy

 • hepatálnej insuficiencie

Je potrebné sa vyhnúť požívaniu alkoholu a liekov obsahujúcich alkohol.


Jódové kontrastné látky

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok môže viesť k renálnemu zlyhaniu, následkom čoho je akumulácia metformínu a zvýšené riziko laktátovej acidózy (pozri časť 4.4).


Liečba metformínom sa musí prerušiť pred vykonaním testov alebo počas testov a v liečbe sa nemá pokračovať minimálne 48 hodím po podaní kontrastnej látky a pokiaľ nebola renálna funkcia prehodnotená a opäť v normále (pozri časť 4.4).


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri podávaní:


 • Lieky s vlastným hyperglykemickým účinkom, ako sú glukokortikoidy (systémové alebo lokálne podávanie) a sympatomimetiká. Môže byť potrebné častejšie monitorovanie hladiny glukózy v krvi, hlavne na začiatku liečby. Ak je to potrebné upravte dávkovanie metformínu počas liečby iným liekom.


 • ACE inhibítory môžu znižovať hladiny glukózy v krvi. Ak je to nutné, upravte dávkovanie antidiabetika počas liečby iným liekom a hneď po jeho vysadení.


 • Diuretiká, najmä slučkové diuretiká, môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy v dôsledku svojho potenciálu znižovať renálnu funkciu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nekontrolovaný diabetes počas gravidity (gestačný alebo trvalý) je spojený so zvýšeným rizikom vrodených abnormalít a perinatálnej mortality.


Obmedzený počet údajov o použití metformínu u gravidných žien nenaznačuje zvýšené riziko vrodených abnormalít. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri tiež časť 5.3).


Počas gravidity, alebo ak pacientka plánuje otehotnieť, nesmie byť liečená metformínom. Na udržanie hladín glukózy v krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko malformácií plodu spojených s abnormálnymi hladinami glukózy v krvi.


Laktácia

Metformín sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. U dojčených novorodencov/dojčiat sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky. Nakoľko sú dostupné iba obmedzené údaje, dojčenie sa počas liečby metformínom neodporúča. Po zvážení prínosu dojčenia a možného rizika nežiaducich účinkov na dieťa sa má rozhodnúť o ukončení dojčenia


Fertilita

Fertilita samcov ani samíc potkanov nebola ovplyvnená podávaním metformínu v dávkach až 600 mg/kg/deň, čo je približne trojnásobok maximálnej odporúčanej dennej dávky u ľudí stanovenej na základe povrchu tela.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu, a preto nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak pacienti liečení metformínom v kombinácii s iným antidiabetikom (sulfonylmočovina, inzulín alebo meglitinid) majú byť upozornení na riziko hypoglykémie.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby metformínom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky. Frekvencie výskytu sú definované nasledovne:


veľmi časté: >1/10

časté: >1/100 až <1/10

menej časté: >1/1 000 až <1/100

zriedkavé: >1/10 000 až <1/1 000

veľmi zriedkavé: <1/10 000, neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé:

 • zníženie absorpcie a sérových hladín vitamínu B12 počas dlhodobej liečby metformínom. Ak má pacient megaloblastickú anémiu odporúča sa zvážiť túto etiológiu.

 • laktátová acidóza (pozri časť 4.4)


Poruchy nervového systému

Časté:

 • poruchy chuti


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

 • gastrointestinálne poruchy, ako sú nauzea, vracanie, diarea, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú častejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne ustúpia. Na zabránenie týmto symptómom sa odporúča užívať metformín v dvoch alebo troch denných dávkach počas jedla alebo po jedle. Pomalé zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:

 • jednotlivé hlásenia abnormalít vo funkčných pečeňových testoch alebo hepatitída po ukončení liečby metformínom


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé:

- kožné reakcie, ako sú erytém, pruritus, urtikária


Deti a dospievajúci

V publikovaných a postmarketingových údajoch a v kontrolovaných klinických štúdiách na obmedzenom počte pediatrických pacientov vo veku 10‑16 rokov liečených v priebehu 1 roka boli zaznamenané nežiaduce udalosti podobné povahou aj závažnosťou tým, ktoré boli hlásené u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Hypoglykémia sa nepozorovala pri dávkach metformínu do 85 g, i keď za týchto okolností sa vyskytla laktátová acidóza. Vysoké predávkovanie metformínom alebo sprievodné riziká môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je urgentný stav a musí sa liečiť v nemocnici. Najúčinnejšou metódou na odstránenie laktátu a metformínu je hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá znižujúce glukózu v krvi, okrem inzulínov, biguanidy

ATC kód: A10BA02


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu aj postprandiálnu hladinu glukózy v plazme. Nestimuluje sekréciu inzulínu a preto nevyvoláva hypoglykémiu.


Metformín môže pôsobiť prostredníctvom 3 mechanizmov:

 1. zníženie tvorby glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy

 2. zlepšenie periférneho vychytávania glukózy a využitia glukózy v svalstve zvýšením citlivosti na inzulín

 3. spomalenie absorpcie glukózy v čreve.

Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých typov doposiaľ známych membránových transportérov glukózy (GLUT).


U ľudí má metformín priaznivé účinky na metabolizmus lipidov, nezávisle od účinku na glykémiu. Tieto účinky boli zistené pri podávaní terapeutických dávok počas kontrolovaných stredne dlhodobých alebo dlhodobých klinických štúdií: metformín znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a hladiny triglyceridov.


Klinická účinnosť:

V prospektívnej randomizovanej štúdii (UKPDS) sa potvrdil dlhodobý prínos intenzívnej kontroly glukózy u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.

Analýza výsledkov u pacientov s nadváhou liečených metformínom po zlyhaní samotnej diéty ukázala:

 • významné zníženie absolútneho rizika akejkoľvek komplikácie súvisiacej s diabetom v skupine liečenej metformínom (29,8 prípadov/1 000 pacientorokov) oproti skupine so samotnou diétou (43,3 prípadov/1 000 pacientorokov), p=0,0023 a oproti zlúčeným skupinám liečeným sulfonylmočovinou a inzulínom v monoterapii (40,1 prípadov/1 000 pacientorokov), p=0,0034;


 • významné zníženie absolútneho rizika mortality spojenej s diabetom: metformín 7,5 prípadov/1 000 pacientorokov, samotná diéta 12,7 prípadov/1 000 pacientorokov, p=0,017;


 • významné zníženie absolútneho rizika celkovej mortality: v skupine s metformínom 13,5 prípadov/1000 pacientorokov oproti skupine so samotnou diétou 20,6 prípadov/1 000 pacientorokov (p=0,011) a oproti zlúčeným skupinám liečeným sulfonylmočovinou a inzulínom v monoterapii 18,9 prípadov/1 000 pacientorokov (p=0,021);


 • významné zníženie absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11 prípadov/1 000 pacientorokov, samotná diéta 18 prípadov/1 000 pacientorokov (p=0,01).


Z hľadiska klinických záverov sa nedokázal prínos použitia metformínu ako terapie druhej línie v kombinácii so sulfonylmočovinou.


Pri diabete 1. typu sa u vybraných pacientov použila kombinácia metformínu a inzulínu, ale klinický prínos tejto kombinácie nebol formálne dokázaný.


Kontrolované klinické štúdie s obmedzeným počtom detí vo veku 10 ‑ 16 rokov s diabetom 2.typu liečených v priebehu 1 roka preukázali podobnú odpoveď v glykemickej kontrole ako bola pozorovaná u dospelých.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Po podaní perorálnej dávky metformínu sa tmaxdosahuje za 2,5 hodiny. Absolútna biodostupnosť po podaní dávky 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu vo forme tabliet je približne 50-60 % u zdravých osôb. Po podaní perorálnej dávky bola neabsorbovaná frakcia v stolici 20-30 %.

Po perorálnom podaní je absorpcia metformínu saturovateľná a neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu je nelineárna.

Pri obvyklých dávkach a dávkovacích schémach metformínu sa rovnovážne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 24 až 48 hodín a vo všeobecnosti sú nižšie ako 1 μg/ml. V kontrolovaných klinických skúšaniach maximálne plazmatické hladiny metformínu (Cmax) neprekročili 4 μg/ml, ani pri podávaní maximálnych dávok.

Potrava znižuje rozsah a mierne spomaľuje absorpciu metformínu. Po podaní dávky 850 mg sa pozorovali o 40 % nižšie maximálne plazmatické koncentrácie, 25 % zníženie hodnoty AUC (plocha pod krivkou závislosti koncentrácie od času) a predĺženie času na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie o 35 minút. Klinický význam týchto poklesov nie je známy.


Distribúcia:

Väzba na plazmatické proteíny je zanedbateľná. Metformín prechádza do erytrocytov. Maximálna hladina v krvi je nižšia ako maximálna hladina v plazme a dosahujú sa približne za rovnaký čas. Erytrocyty s najväčšou pravdepodobnosťou predstavujú sekundárny distribučný kompartment. Priemerný distribučný objem Vdsa pohybuje medzi 63-276 litrov.


Metabolizmus:

Metformín sa vylučuje v nezmenenej forme močom. U ľudí sa neidentifikovali žiadne metabolity.


Eliminácia:

Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min, čo naznačuje, že metformín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po perorálnej dávke je evidentný terminálny polčas eliminácie približne 6,5 hodiny.

Pri poškodení funkcie obličiek je renálny klírens znížený úmerne ku klírensu kreatinínu, a preto je polčas eliminácie predĺžený, čo vedie k zvýšeným hladinám metformínu v plazme.


Deti a dospievajúci

Štúdie po podaní jednorazovej dávky: Po podaní jednorazových dávok 500 mg metformíniumchloridu sa u pediatrických pacientov pozoroval rovnaký farmakokinetický profil ako u zdravých dospelých.


Štúdie po podaní viacerých dávok: Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu. Po opakovanom podávaní 500 mg dvakrát denne počas 7 dní pediatrickým pacientom sa znížila maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) asi o 33 % a systémová expozícia (AUC0-t) o 40 % v porovnaní s dospelými diabetikmi, ktorí dostávali opakované dávky 500 mg dvakrát denne počas 14 dní. Keďže je dávka individuálne titrovaná podľa glykemickej kontroly, majú tieto výsledky obmedzený klinický význam.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

Povidón K 90

Magnéziumstearát


Filmová vrstva:

Hypromelóza

Makrogol 4000

Oxid titaničitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Metformin 850 mg:

HDPE fľaše s LDPE viečkami s 30, 60, 100, 200, 250, 500 filmom obalenými tabletami.

PVC/ALU blister s 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250, 300 filmom obalenými tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne..


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


18/0637/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 02.12.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

9Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety