+ ipil.sk

Metformin SR Actavis 1 000 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Metformin SR Actavis 500 mg

Metformin SR Actavis 750 mg

Metformin SR Actavis 1 000 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metformin SR Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metformin SR Actavis

3. Ako užívať Metformin SR Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metformin SR Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metformin SR Actavis a na čo sa používa


Metformin SR Actavis obsahuje liečivo metformíniumchlorid, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných biguanidy a používa sa na liečbu cukrovky.


Metformin SR Actavis sa používa na liečbu dospelých pacientov, ktorí majú cukrovku 2. typu (cukrovka nezávislá od inzulínu ), u ktorých diétne opatrenia a cvičenie nestačí na udržanie normálnej hladiny glukózy (cukru) v krvi.

Inzulín je hormón, ktorý vychytáva glukózu z krvi a umožňuje aby sa dostala do tkanív tela kde sa využíva na tvorbu energie alebo sa ukladá pre budúce využitie. U ľudí, ktorí majú cukrovkou 2. typu sa v podžalúdkovej žľaze nevytvára dostatok inzulínu alebo ich telo nevie správne využívať v tele vytvorený inzulín. To spôsobuje nahromadenie glukózy v krvi, čo môže spôsobovať mnoho závažných dlhotrvajúcich problémov, preto je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní lieku dokonca aj vtedy, keď nemáte zjavné príznaky. Metformin SR Actavis robí telo vnímavejším na inzulín a pomáha mu tak, aby mohlo opäť využívať glukózu ako predtým.


Metformin SR Actavis pomáha udržiavať stabilnú hmotnosť alebo ju mierne znižuje.


Metformin SR Actavis je špeciálne vyrobený tak, aby sa pomaly uvoľňoval do tela, a tým sa líši od mnohých iných druhov tabliet obsahujúcich metformín.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Metformin SR Actavis


Neužívajte Metformin SR Actavis:

- ak ste alergický na metformín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte ketoacidózu (je to prejav nekontrolovanej cukrovky, pri ktorom sa látky nazývané „ketóny“ hromadia v krvi – môžete pociťovať, že váš dych má nezvyčajný ovocný zápach)

- ak máte dlhodobé problémy s obličkami

- ak máte závažné problémy s cukrovkou alebo iné závažné stavy, ktoré vedú k náhlej strate hmotnosti, pocitu na vracanie, vracaniu alebo strate vody (dehydratácii)

- ak máte závažnú infekciu alebo ste nedávno mali závažný úraz

- ak sa liečite na problémy so srdcom alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt alebo máte závažné problémy s krvným obehom alebo máte problémy s dýchaním

- ak pijete veľké množstvo alkoholu.


Upozornenia a opatrenia


Ak ste začali užívať váš liek:

Ak máte cukrovku, musíte si pravidelne kontrolovať krv a moč. Najmenej raz ročne navštívte svojho lekára, aby vám skontroloval funkciu obličiek (častejšie, ak ste starší človek alebo máte problémy s obličkami).


Ak vám náhle klesla hmotnosť alebo sa u vás vyskytne nevoľnosť alebo vracanie, nekontrolovateľné rýchle dýchanie, bolesť brucha, pocit chladu alebo svalové kŕče , prestaňte užívať tento liek a ihneď navštívte svojho lekára. Môžu to byť príznaky zriedkavej ale závažnej komplikácie cukrovky nazývanej „laktátová acidóza“, čo znamená, že máte veľa kyseliny v krvi (pozri tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).


V stolici môžete vidieť zvyšky tabliet. Nemusíte sa obávať, pretože je to normálne pri tomto druhu tabliet.


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa chystáte podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovacie vyšetrenie vyžadujúce podanie jódovej kontrastnej látky formou injekcie, pretože niekoľko dní po vyšetrení možno nebudete môcť užívať Metformin SR Actavis.


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa chystáte na operáciu v celkovej anestézii, pretože niekoľko dní pred operáciou a po nej nebudete môcť užívať Metformin SR Actavis.


Pokračujte v dodržiavaní dietetických pokynov svojho lekára a uistite sa, že počas dňa pravidelne prijímate cukry.

Neprestaňte užívať tento liek skôr ako sa o tom poradíte so svojim lekárom.


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci nemajú užívať tento liek. Nie je známe, či je tento liek bezpečný a účinný, ak sa používa u detí a dospievajúcich do 18 rokov.


Iné lieky a Metformin SR Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, možno vám bude potrebné častejšie kontrolovať hladinu cukru v krvi alebo upraviť dávku:

- steroidy, ako sú prednizón, mometazón, beklometazón,

- diuretiká (močopudné lieky), ako je furosemid,

- sympatomimetiká, vrátane adrenalínu a domapínu, ktoré sa používajú na liečbu srdcového infarktu a nízkeho krvného tlaku. Adrenalín sa tiež môže nachádzať v niektorých anestetikách používaných v stomatológii.


Nesmiete piť alkohol a používať lieky obsahujúce alkohol, pretože môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy (pozri tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).


Metformin SR Actavis a jedlo, nápoje a alkohol

Metformin SR Actavis môžete užívať s jedlom alebo ihneď po jedle, napr. s večerným jedlom.

Počas liečby Metforminom SR Actavis nesmiete piť alkohol.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Odporúča sa neužívať tento liek, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Metformim SR Actavis samotný nespôsobuje „hypoglykémiu“ (hladina cukru v krvi je nízka, príznaky sú mdloba, zmätenosť a zvýšené potenie), a preto neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Opatrnosť je však potrebná, ak užívate Metformim SR Actavis spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť nízku hladinu cukru v krvi, a preto buďte v tomto prípade obzvlášť opatrný, ak budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Metformin SR Actavis


Váš lekár vám predpíše Metformin SR Actavis, aby ste ho užívali samostatne alebo v kombinácii s perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Zvyčajne začnete liečbu dávkou 500 mg Metforminu SR Actavis denne. Asi po 2 týždňoch užívania Metforminu SR Actavis, vám môže lekár zmerať cukor v krvi a upraviť dávku. Maximálna denná dávka je 2 000 mg Metforminu SR Actavis.


Ako tablety užívať

Zvyčajne užívajte tablety jedenkrát denne s vašim večerným jedlom.

V niektorých prípadoch vám lekár môže odporučiť, aby ste užívali tablety dvakrát denne. Vždy užívajte tablety s jedlom.

Prehltnite tablety vcelku a zapite pohárom vody, tablety nežuvajte, nedeľte alebo nedrvte.


Použitie u detí a dospievajúcich

Deti a dospievajúci do 18 rokov nemajú tento liek užívať.


Použitie u starších ľudí

Vaša dávka vám bude určená na základe testov funkcie obličiek.


Ak užijete viac Metforminu SR Actavis, ako máte

Ak užijete omylom tablety navyše, nemusíte sa obávať; ak však máte nezvyčajné príznaky, navštívte svojho lekára. Tieto príznaky môžu zahŕňať slabosť, zmätenosť, zrýchlené dýchanie, nevoľnosť, vracanie alebo bolesť žalúdka. Ak je predávkovanie ťažké , môže u vás vzniknúť laktátová acidóza, čo vyžaduje okamžitú liečbu v nemocnici (pozri tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).


Ak zabudnete užiť Metformin SR Actavis

Užite tabletu čo najskôr ako si spomeniete, spolu s jedlom.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Metformin SR Actavis

Liečbu nesmiete ukončiť bez toho, aby ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Ak prestanete užívať Metformin SR Actavis, cukor vo vašej krvi môže opäť stúpať.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať Metformin SR Actavis a ihneď navštívte svojho lekára.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 pacientov)

- náhly úbytok na hmotnosti , veľmi silný pocit na vracanie alebo vracanie, veľmi zrýchlené dýchanie, ktoré nemôžete zastaviť, bolesť žalúdka alebo pocit chladu.

Môžu to byť príznaky závažných problémov súvisiacich s cukrovkou a môžu znamenať, že máte veľmi zriedkavý vedľajší účinok nazývaný „laktátová acidóza“ (príliš veľa kyseliny v krvi). Ak sa vám to stane, ihneď vyhľadajte lekára, pretože budete potrebovať okamžitú liečbu.


Neznáme z dostupných údajov

- výsledky testov funkcie pečene mimo normy alebo hepatitída (zápal pečene), ktorá môžu viesť k žltačke. Ak sa u vás vyskytne zožltnutie očí a/alebo kože, ihneď navštívte svojho lekára.


Ďalšie možné vedľajšie účinky sú uvedené s nasledujúcim výskytom:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov)

- hnačka, nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka alebo strata chuti do jedla. Ak sa u vás vyskytnú, pokračujte v užívaní tabliet, pretože tieto príznaky bežne vymiznú približne do 2 týždňov.


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 pacientov)

- porucha chuti


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 pacientov)

- znížená hladina vitamínu B12, ktorá môžu spôsobiť anémiu

- kožné vyrážky vrátane začervenania, svrbenia a žihľavky.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metformin SR Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metformin SR Actavis obsahuje

- Liečivo je metformín (ako hydrochlorid). Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 500 mg, 750 mg alebo 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg, 585 mg alebo 780 mg metformínu v uvedenom poradí.

- Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, povidón K30, hypromelóza.


Ako vyzerá Metformin SR Actavis a obsah balenia

Metformin SR Actavis 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele neobalené tablety tvaru kapsuly, s dĺžkou 16,5 mm, so šírkou 8,2 mm a s hrúbkou 6,7 mm, s vyrazením „XR 500“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Metformin SR Actavis 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele neobalené tablety tvaru kapsuly, s dĺžkou 19,6 mm, so šírkou 9,3 mm a s hrúbkou 7,4 mm, s vyrazením „XR 750“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Metformin SR Actavis 1 000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele neobalené tablety tvaru kapsuly, s dĺžkou 21,1 mm, so šírkou 10,1 mm a s hrúbkou 8,9 mm, s vyrazením „XR 1000“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Metformin SR Actavis je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180, 600 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.


Výrobca

Arrow Generiques, 26 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francúzsko

Juta Pharma GmbH, Guitenbergstrasse 13, 24941 Flensburg, Nemecko

Medicofarma S.A., ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom, Poľsko

Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600, Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Metformin Actavis Retard 500, 750, 1000 mg

Dánsko: Metformin Actavis

Fínsko: Metformin Actavis 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletit

Maďarsko: GLUFORLYN XR 500 mg, 750 mg, 1000 mg retard tabletta

Poľsko: Metformin SR Actavis

Slovenská republika: Metformin SR Actavis 500 mg, 750 mg, 1000 mg

Veľká Británia: Nocteaze SR 500, 750, 1000 mg Prolonged-release Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 07/2014.

5

Metformin SR Actavis 1 000 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Metformin SR Actavis 500 mg

Metformin SR Actavis 750 mg

Metformin SR Actavis 1 000 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 750 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 585 mg metformínu.


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1 000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Metformin SR Actavis 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele neobalené tablety tvaru kapsuly, s dĺžkou 16,5 mm, so šírkou 8,2 mm a s hrúbkou 6,7 mm, s vyrazením „XR 500“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Metformin SR Actavis 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele neobalené tablety tvaru kapsuly, s dĺžkou 19,6 mm, so šírkou 9,3 mm a s hrúbkou 7,4 mm, s vyrazením „XR 750“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Metformin SR Actavis 1 000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až takmer biele neobalené tablety tvaru kapsuly, s dĺžkou 21,1 mm, so šírkou 10,1 mm a s hrúbkou 8,9 mm, s vyrazením „XR 1000“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu u dospelých, hlavne obéznych pacientov, ak sa diétou a cvičením nedosiahne adekvátna kontrola glykémie. Tablety metformínu s predĺženým uvoľňovaním sa môžu používať ako monoterapia alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami


Zvyčajná začiatočná dávka je jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním Metforminu SR Actavis 500 mg jedenkrát denne.


Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe hodnôt glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť. Maximálna odporúčaná dávka je 4 tablety Metforminu SR Actavis 500 mg denne.


Dávka sa má zvyšovať po častiach o 500 mg každý 10. až 15. deň, maximálne na 2 000 mg jedenkrát denne večer s jedlom. Ak sa dávkou 2000 mg jedenkrát denne nedosiahne kontrola glykémie môže sa zvážiť dávka 1 000 mg dvakrát denne, obidve dávky sa majú podávať s jedlom ráno a večer. Ak sa stále nedosiahne kontrola glykémie, pacientom možno zmeniť liečbu na liečbu štandardnými tabletami metformínu až s maximálnou dávkou 3 000 mg denne.


U pacientov, ktorí už boli liečení tabletami metformínu, začiatočná dávka tabliet s predĺženým uvoľňovaním Metforminu SR Actavis má byť ekvivalentná dennej dávke tabliet metformínu s okamžitým uvoľňovaním. U pacientov liečených tabletami metformínu v dávke 2 000 mg denne sa zmena liečby na tablety s predĺženým uvoľňovaním Metforminu SR Actavis neodporúča.


Metformin SR Actavis 750 mg a 1 000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú určené ako udržiavacia liečba u pacientov súčasne liečených tabletami metformínu (s predĺženým alebo okamžitým uvoľňovaním).


Dávka tabliet s predĺženým uvoľňovaním Metforminu SR Actavis 750 mg alebo 1 000 mg má byť ekvivalentná dennej dávke tabliet metformínu (s predĺženým alebo okamžitým uvoľňovaním), po maximálnu dávku 1 500 mg alebo 2 000 mg, podávanú s večerným jedlom. Po 10. až 15. dňoch sa odporúča overiť, že dávka Metforminu SR Actavis 750 mg alebo 1 000 mg je adekvátna na základe nameraných hodnôt glykémie.


V prípade zmeny z iného perorálneho antidiabetika: liečba predchádzajúcim liekom sa má ukončiť a dávka sa má začať titrovať tabletami s predĺženým uvoľňovaním Metforminu SR Actavis 500 mg ako je indikované vyššie predtým, ako sa liečba zmení na Metformin SR Actavis 750 mg alebo Metformin SR Actavis 1 000 mg.


Kombinácia s inzulínom

Metformín a inzulín sa môžu používať v kombinovanej liečbe na dosiahnutie lepšej kontroly glykémie. Zvyčajná začiatočná dávka metformínu je jedna 500 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát denne, kým dávka inzulínu sa upraví na základe hodnôt glykémie.


U pacientov už liečených metformínom a inzulínom v kombinovanej liečbe, dávka tabliet s predĺženým uvoľňovaním Metforminu SR Actavis 750 mg alebo 1000 mg má byť ekvivalentná dennej dávke tabliet metformínu po maximálne 1500 mg alebo 2000 mg, podávanej s večerným jedlom, kým dávka inzulínu sa upraví na základe hodnôt glykémie.


Starší pacienti

Vzhľadom na možnosť zníženej funkcie obličiek u starších pacientov sa má dávka metformínu upraviť na základe renálnych funkcií. Pravidelné monitorovanie renálnych funkcií je nevyhnutné (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Pre nedostatok údajov sa Metformin SR Actavis nemá používať u detí.


Spôsob podávania


Metformin SR Actavis sa má užívať s jedlom, prehltnúť vcelku a zapiť pohárom vody. Metformin SR Actavis sa má podávať s večerným jedlom, ak sa podáva jedenkrát denne. Tablety sa nemajú žuť, deliť alebo drviť.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.

- Zlyhanie obličiek alebo dysfunkcia obličiek (klírens kreatinínu < 60 mg/min).

- Akútne ochorenia, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť renálne funkcie ako:

- dehydratácia

- závažná infekcia

- šok.

- Akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu spôsobiť hypoxiu tkanív ako:

- srdcové alebo respiračné zlyhanie

- nedávny infarkt myokardu

- šok.

- Hepatálna insuficiencia, akútna otrava alkoholom, alkoholizmus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je zriedkavá ale závažná (vysoká úmrtnosť v prípade absencie okamžitej liečby) metabolická komplikácia, ktorá sa môže vyskytnúť v dôsledku nahromadenia metformínu. Hlásené prípady laktátovej acidózy u pacientov, ktorí užívali metformín sa vyskytli hlavne u diabetických pacientov so závažným zlyhaním obličiek. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť redukovaný monitorovaním ďalších súvisiacich rizikových faktorov, ako je nedostatočne kontrolovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu, porucha funkcie pečene a akékoľvek ochorenie spojené s hypoxiou.


Diagnóza

Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť v prípade nešpecifických prejavov ako sú svalové kŕče, s poruchami trávenia ako sú abdominálna bolesť a ťažká asténia.

Laktátová acidóza je charakterizovaná acidotickým dyspnoe, abdominálnou bolesťou, hypotermiou s následnou kómou. Medzi laboratórne diagnostické nálezy patrí: znížená hodnota pH krvi, koncentrácia laktátu v sére vyššia ako 5 mmol/l a zvýšená aniónová medzera (anion gap) a zvýšenie pomeru laktát/pyruvát.

Ak existuje podozrenie na metabolickú acidózu, liečba metformínom sa musí ukončiť a pacient má byť ihneď hospitalizovaný (pozri časť 4.9).


Lekár má upozorniť pacienta na riziko a na symptómy laktátovej acidózy.


Renálne funkcie

Keďže sa metformín vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (tento sa dá stanoviť z koncentrácie sérového kreatinínu použitím Cockcroftovho-Gaultovho vzorca) má byť stanovený pred začatím liečby a pravidelne počas liečby:

  • najmenej jedenkrát ročne u pacientov s normálnou funkciou obličiek,

  • najmenej 2 až 4-krát za rok u pacientov s hodnotami klírensu kreatinínu na dolnej hranici normy a u starších pacientov.


Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je častá a asymptomatická. Zvláštnu pozornosť treba venovať situáciám, v ktorých môže dôjsť k porušeniu funkcie obličiek, napr. na začiatku antihypertenzívnej alebo diuretickej liečby a na začiatku liečby s nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID).

Podávanie jódových kontrastných látok

Intravenózne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k zlyhaniu obličiek. To môže indukovať akumuláciu metformínu a môže zvýšiť riziko vzniku laktátovej acidózy.

Pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia sa musí liečba metformínom ukončiť a liečba môže znovu začať minimálne po 48 hodinách od ukončenia vyšetrenia a to až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií , ktoré musia byť v norme (pozri časť 4.5).


Chirurgické zákroky

Metformín sa má vysadiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým zákrokom v celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii. Liečba môže pokračovať najskôr 48 hodín po chirurgickom zákroku, alebo po návrate na perorálnu stravu a to iba v prípade, ak sú funkcie obličiek v norme.


Ďalšie upozornenia

Všetci pacienti majú dodržiavať diétu s pravidelne rozdeleným denným príjmom cukrov. Obézni pacienti majú pokračovať v redukčnej diéte.


Pravidelne sa majú vykonávať laboratórne testy na monitorovanie diabetu.


Metformín samotný nevyvoláva hypoglykémiu, opatrnosť je však potrebná, ak sa podáva spolu s inzulínom alebo s inými perorálnymi antidiabetikami (napr. deriváty sulfonylmočoviny alebo meglitinidy).

V stolici môžu byť prítomné obaly tabliet. Odporúča sa upozorniť pacientov, že je to normálne.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežne sa neodporúča užívať

Alkohol

Pri akútnej alkoholovej intoxikácii sa zvyšuje riziko vzniku laktátovej acidózy, hlavne pri

- hladovaní alebo podvýžive

- pri hepatálnej insuficiencii.


Je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a liekov s obsahom alkoholu.


Jódové kontrastné látky

Intravenózna aplikácia jódových kontrastných látok môže viesť k renálnemu zlyhaniu, čo má za následok kumuláciu metformínu a zvýšené riziko laktátovej acidózy.


Pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia sa musí liečba metformínom ukončiť a liečba môže znovu začať minimálne po 48 hodinách od ukončenia vyšetrenia a až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií, ktoré musia byť v norme (pozri časť 4.4).

Kombinácie, ktorých použitie si vyžaduje opatrnosť

Lieky s vlastnou hyperglykemickou aktivitou (napr. glukokortikoidy podávané systémovo a lokálne a sympatomimetiká). Môže byť potrebné častejšie vykonávať kontrolu glykémie, najmä na začiatku liečby. Ak je to potrebné, má sa upraviť dávkovanie metformínu počas liečby s príslušným liekom.


Diuretiká, najmä kľučkové diuretiká, môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy v dôsledku možnosti zníženia renálnych funkcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nekontrolovaný diabetes počas gravidity (gestačný alebo trvalý) je spojený so zvýšeným rizikom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality.


Obmedzené množstvo údajov o používaní metformínu u gravidných žien nepoukazuje na zvýšené riziko kongenitálnych abnormalít. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivý vplyv na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, na pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).


Ak pacientka plánuje otehotnieť a počas gravidity sa diabetes neodporúča liečiť metformínom, ale na udržanie hladiny glukózy v krvi čo najbližšie k fyziologickým hodnotám sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko malformácie plodu.


Laktácia

Metformín sa vylučuje do materského mlieka. Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky u dojčených novorodencov/dojčiat liečených matiek. Keďže sú dostupné iba obmedzené údaje, dojčenie sa počas liečby metformínom neodporúča. Pri rozhodovaní, či dojčenie ukončiť, je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia a možné riziko nežiaducich účinkov pre dieťa.


Fertilita

Fertilita samcov a samíc potkanov nebola ovplyvnená metformínom, keď sa podával v dávkach až 600 mg/kg/deň, čo je približne trojnásobok maximálnej odporúčanej dennej dávky pre ľudí určenej na základe veľkosti povrchu tela.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu, a preto nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Pacientov je však potrebné upozorniť na riziko hypoglykémie pri užívaní metformínu v kombinácii s inými antidiabetickými liekmi (napr. deriváty sulfonylmočoviny, inzulín alebo meglitinidy).


4.8 Nežiaduce účinky


Na základe skúseností po uvedení lieku na trh a údajov z kontrolovaných klinických štúdií bolo hlásenie nežiaducich účinkov u pacientov liečených metformínom vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním podobné, čo sa týka druhu a závažnosti ako u tabliet metformínu s okamžitým uvoľňovaním.


Na začiatku liečby sú najčastejšími nežiaducimi účinkami nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla, ktoré vo väčšine prípadov spontánne ustúpia.


Pri liečbe metformínom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky.


Frekvencia výskytu je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000 ).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: laktátová acidóza (pozri časť 4.4).


Znížená absorpcia vitamínu B12 so zníženou koncentráciou v sére počas dlhodobej liečby metformínom.

Odporúča sa zvážiť túto etiológiu v prípade, že má pacient megaloblastickú anémiu.


Poruchy nervového systému

Časté: porucha chuti.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: gastrointestinálne poruchy ako nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najčastejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne ustúpia. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť lieku.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: ojedinelé hlásenia abnormálnych výsledkov pečeňových testov alebo hepatitída, ktoré ustúpili po ukončení liečby metformínom.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hypoglykémia sa nepozorovala ani pri dávkach do 85 g metformíniumchloridu, aj keď laktátová acidóza sa za takýchto okolností vyskytla. Závažné predávkovanie metformínom alebo súbežné riziká môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je medicínsky naliehavý stav a pacient sa musí liečiť v nemocnici. Najúčinnejšou metódou odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antidiabetiká s výnimkou inzulínov; ATC kód: A10BA02


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu aj postprandiálnu glykémiu. Nestimuluje sekréciu inzulínu, preto nevyvoláva hypoglykémiu.


Mechanizmus účinku

Metformín môže pôsobiť prostredníctvom 3 mechanizmov:

(1) znížením produkcie glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy,

(2) zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho vychytávania a utilizácie glukózy,

(3) spomalením vstrebávania glukózy v črevách.


Metformín stimuluje syntézu intracelulárneho glykogénu pôsobením na glykogénsyntetázu.


Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých doteraz známych typov membránových prenášačov glukózy (GLUT).


Farmakodynamické účinky

V klinických skúšaniach je užívanie metformínu spojené buď s udržiavaním stabilnej hmotnosti, alebo jej miernym znížením.


Metformín s okamžitým uvoľňovaním nezávisle od jeho účinku na glykémiu má u ľudí priaznivý vplyv na metabolizmus lipidov. Tento vplyv sa preukázal s terapeutickými dávkami v kontrolovaných stredne dlhých alebo dlhodobých klinických skúšaniach: metformín s okamžitým uvoľňovaním znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridov. Podobný účinok sa nepreukázal s tabletami s predĺženým uvoľňovaním, pravdepodobne z dôvodu večerného užívania, a môže sa vyskytnúť zvýšenie triglyceridov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý vplyv intenzívnej kontroly glykémie u dospelých pacientov s diabetom 2. typu liečených metformínom s okamžitým uvoľňovaním ako liečba prvej voľby po zlyhaní diéty. Analýza výsledkov pacientov s nadváhou liečených metformínom po zlyhaní samotnej diéty preukázala:

  • významný pokles absolútneho rizika diabetických komplikácií v skupine liečenej metformínom (29,8 prípadov na1000 pacientorokov) oproti skupine liečenej samotnou diétou (43,3 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0023 a oproti skupinám liečených derivátmi sulfonylmočoviny v kombinácii a s inzulínom v monoterapii (40,1 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0034;

  • významný pokles absolútneho rizika mortality súvisiacej s diabetom : metformín 7,5 prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 12,7 prípadov na 1000 pacientorokov, p = 0,017;

  • významný pokles absolútneho rizika celkovej mortality: metformín 13,5 prípadov na 1000 pacientorokov, oproti diéte samotnej 20,6 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,011) a oproti skupinám liečených derivátmi sulfonylmočoviny v kombinácii a inzulínom v monoterapii 18,9 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,021);

- významný pokles absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11 prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 18 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,01).


Prínos klinickej účinnosti metformínu používaného ako liek druhej voľby v kombinácii s derivátmi sulfonylmočoviny sa nepreukázal.


Kombinácia metformínu s inzulínom sa použila u vybraných pacientov s diabetom 1. typu, avšak klinický prínos tejto kombinácie sa formálne nepotvrdil.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej dávke tablety s predĺženým uvoľňovaním je absorpcia metformínu významne spomalená v porovnaní s tabletou s okamžitým uvoľňovaním, tmax sa dosiahne v priebehu 7 hodín (tmax pre tabletu s okamžitým uvoľňovaním je 2,5 hodiny).


V rovnovážnom stave, rovnako ako u tabliet s okamžitým uvoľňovaním, Cmax a AUC sa nezvyšujú proporcionálne s podanou dávkou. AUC po jednorazovom podaní 2000 mg tabliet metformínu s predĺženým uvoľňovaním je podobné AUC pozorovanému po podaní 1000 mg tabliet metformínu s okamžitým uvoľňovaním dvakrát denne.


Intraindividuálna variabilita Cmax a AUC metformínu s predĺženým uvoľňovaním je porovnateľná s Cmax a AUC pozorovanými pri tabletách metformínu s okamžitým uvoľňovaním.


Ak sa tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú nalačno, AUC sa zníži o 30 % (Cmax a tmax zostanú nezmenené).


Priemerná absorpcia metformínu s predĺženým uvoľňovaním nie je takmer ovplyvnená zložením potravy.


Po opakovanom podávaní až do 2000 mg metformínu vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním sa nepozorovala jeho akumulácia.


Po jednorazovom perorálnom podaní jednej 1000 mg tablety metformínu s predĺženým uvoľňovaním po jedle sa dosiahla maximálna plazmatická koncentrácia 1 214 ng/ml s priemerným časom 5 hodín (s intervalom 4 až 10 hodín).


Jedna 1000 mg tableta metformínu s predĺženým uvoľňovaním je bioekvivalentná 500 mg tabletám s predĺženým uvoľňovaním v dávke 1000 mg vzhľadom na Cmax a AUC pri podávaní zdravým dobrovoľníkom po jedle a nalačno.


Pri podaní jednej 1000 mg tablety metformínu s predĺženým uvoľňovaním po jedle sa AUC zvýšila o 77 % ( Cmax sa zvýšila o 26 % a tmax sa mierne predĺžila asi o 1 hodinu) oproti podaniu nalačno.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformín prechádza do erytrocytov. Maximálna koncentrácia v krvi je nižšia ako maximálna koncentrácia v plazme a dosahujú sa v približne rovnakom čase. Erytrocyty predstavujú s najväčšou pravdepodobnosťou sekundárny kompartment distribúcie. Priemerný distribučný objem Vd sa pohyboval od 63 do 276 l.


Biotransformácia

Metformín sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Neboli identifikované žiadne metabolity u ľudí.


Eliminácia

Renálny klírens metformínu je 400 ml/min, čo naznačuje, že metformín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po perorálnom podaní je zdanlivý koncový eliminačný polčas približne 6,5 hodiny.


Pri poruche funkcie obličiek je renálny klírens znížený priamo úmerne s klírensom kreatinínu, a preto je eliminačný polčas predĺžený, čo vedie k zvýšenej koncentrácii metformínu v plazme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


magnéziumstearát

koloidný oxid kremičitý bezvodý

povidón K30

hypromelóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180, 600 tabliet v blistroch zložených s hliníkovej fólie a PVC.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Metformin SR Actavis 500 mg: 18/0239/14-S

Metformin SR Actavis 750 mg: 18/0240/14-S

Metformin SR Actavis 1 000 mg: 18/0241/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
9

Metformin SR Actavis 1 000 mg