+ ipil.sk

Metformin Vitabalans 500 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev .č.: 2011/02133, 2011/02134


Písomná informácia pre používateľa


Metformin Vitabalans 500 mg filmom obalené tablety

Metformin Vitabalans 1 000 mg filmom obalené tablety

metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metformin Vitabalans a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Metformin Vitabalans

3. Ako užívať Metformin Vitabalans

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metformin Vitabalans

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metformin Vitabalans a na čo sa používa


Metformin Vitabalans obsahuje metformín, liek na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú biguanidy. Inzulín je hormón, produkovaný podžalúdkovou žľazou, ktorý pomáha telu vychytávať glukózu (cukor) z krvi. Telo využíva glukózu na tvorbu energie alebo ju ukladá pre budúce využitie. Ak máte cukrovku, podžalúdková žľaza nie je schopná vytvárať dostatočné množstvo inzulínu alebo telo nevie správne využívať už vytvorený inzulín. To spôsobuje vysokú hladinu glukózy v krvi. Metformin Vitabalans pomáha znížiť hladinu glukózy v krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám.

Ak ste dospelý a máte nadváhu, dlhodobé užívanie Metforminu Vitabalans vám tiež pomôže znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou. Metformin Vitabalans pomáha udržiavať stabilnú telesnú hmotnosť alebo ju mierne znižuje.


Metformin Vitabalans sa používa na:

Liečbu cukrovky 2. typu, keď diéta a cvičenie nestačí na udržanie normálnej hladiny glukózy v krvi. Používa sa najmä u pacientov s nadváhou.


Dospelí môžu užívať Metformin Vitabalans samotný alebo spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky (lieky podávané ústami alebo inzulín).

Deti vo veku 10 rokov alebo staršie a dospievajúci môžu užívať Metformin Vitabalans samotný alebo v kombinácii s inzulínom.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Metformin Vitabalans


Neužívajte Metformin Vitabalans

 • Ak ste alergický na metformín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • Ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou.

 • Ak máte nekontrolovanú cukrovku, napr. závažnú hyperglykémiu (vysoké hladiny glukózy v krvi), nevoľnosť, vracanie, dehydratáciu, prudký pokles telesnej hmotnosti alebo ketoacidózu. Ketoacidóza je stav, počas ktorého sa v krvi hromadia látky nazývané ketóny a ktorá môže viesť k vzniku diabetickej prekómy. Medzi príznaky patrí bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo charakteristický acetónový zápach dychu.

 • Ak ste stratili priveľa vody z organizmu (dehydratácia) kvôli dlhotrvajúcej alebo závažnej hnačke, alebo keď ste vracali niekoľkokrát za sebou. Dehydratácia môže spôsobiť problémy s obličkami, a zvýšiť tak riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metforminu Vitabalans“).

 • Ak máte závažnú infekciu, napríklad infekciu postihujúcu pľúca, priedušky alebo obličky. Závažné infekcie môžu spôsobiť problémy s obličkami, a zvýšiť tak riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metforminu Vitabalans“).

 • Ak sa liečite na zlyhanie srdca alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt, máte závažné problémy s krvným obehom (ako napr. šok) alebo dýchacie ťažkosti. To môže viesť k nedostatočnému zásobeniu tkanív kyslíkom, a tým k zvýšeniu rizika laktátovej acidózy (pozri nižšie „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metforminu Vitabalans“).

 • Ak pijete veľké množstvo alkoholu.


Ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať tento liek.


Musíte sa poradiť so svojím lekárom, ak

 • sa chystáte podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo koronárnu angiografiu (zobrazovacie vyšetrenie ciev zásobujúcich srdce) vyžadujúce si podanie jódovej kontrastnej látky do vášho krvného obehu.

 • sa chystáte na veľký chirurgický výkon.


Určitý čas pred a po vyšetrení alebo operácii musíte prestať užívať Metformin Vitabalans. Váš lekár rozhodne, či potrebujete počas tohto obdobia náhradnú liečbu. Je dôležité, aby ste presne dodržali pokyny svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia


Všimnite si nasledujúce informácie o osobitnom riziku vzniku laktátovej acidózy

Metformin Vitabalans môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu, ktorá sa nazýva laktátová acidóza a vzniká najmä vtedy, ak obličky nepracujú správne. Riziko laktátovej acidózy je zvýšené tiež pri nekontrolovanej cukrovke, dlhodobom hladovaní alebo príjme alkoholu. Príznakmi laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak spozorujete tieto príznaky, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme.Ihneď ukončite užívanie Metforminu Vitabalans a kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Samotný Metformin Vitabalans nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). Ak však užívate Metformin Vitabalans spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu (napr. liečivá odvodené od sulfonylurey, inzulín, meglitinidy), máte riziko hypoglykémie. Ak pociťujete príznaky hypoglykémie, napríklad slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz, poruchy zraku alebo problémy s koncentráciou, zvyčajne pomôže zjesť alebo vypiť niečo s obsahom cukru.


Iné lieky a Metformin Vitabalans

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak vám musí byť podaná injekcia s jódovou kontrastnou látkou do vášho krvného obehu, napríklad pri röntgenovom alebo CT vyšetrení, musíte prestať užívať Metformin Vitabalans na určitý čas pred a po vyšetrení (pozri vyššie „Musíte sa poradiť so svojím lekárom, ak“).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov a Metformin Vitabalans v rovnakom čase. Možno budete potrebovať častejšie kontroly koncentrácie glukózy v krvi alebo vám váš lekár môže zmeniť dávku Metforminu Vitabalans:

 • diuretiká (používané na odstránenie vody z tela zvýšením tvorby moču).

 • beta2-agonisty ako salbutamol alebo terbutalín (používané na liečbu astmy).

 • kortikosteroidy (používané na liečbu širokého spektra ochorení, napríklad ťažké zápaly kože alebo astma).

 • iné lieky používané na liečbu cukrovky.


Metformin Vitabalans a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkohol počas liečby Metforminom Vitabalans. Alkohol môže zvýšiť riziko laktátovej acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak ste podvyživený. Týka sa to tiež liekov, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, aby mohol zmeniť vašu liečbu.

Počas tehotenstva budete na liečbu cukrovky potrebovať inzulín. Tento liek sa neodporúča, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Metformin Vitabalans nespôsobuje hypoglykémiu, ak sa používa samotný (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). To znamená, že neovplyvní schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Opatrnosť je potrebná, ak užívate Metformin Vitabalans spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (napríklad liečivá odvodené od sulfonylurey, inzulín, meglitinidy). Príznaky hypoglykémie zahŕňajú slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz, poruchy zraku a dezorientáciu. Neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje, ak spozorujete tieto príznaky.


3. Ako užívať Metformin Vitabalans


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Metformin Vitabalans nedokáže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Pokračujte v dodržiavaní diétnych opatrení, ktoré vám odporučil lekár a pravidelne cvičte.


Odporúčanádávka

Dospelí zvyčajne začínajú liečbu 500 mg Metforminu Vitabalans dvakrát alebo trikrát denne. Maximálna dávka je 1 000 mg trikrát denne.

Deti vo veku 10 rokov alebo staršie a dospievajúci zvyčajne začínajú liečbu 500 mg Metforminu Vitabalans jedenkrát denne. Liečba detí vo veku 10 – 12 rokov sa odporúča iba na špeciálny pokyn lekára, keďže skúsenosti s liečbou v tejto vekovej skupine sú obmedzené.


Ak užívate aj inzulín, váš lekár vám povie, ako začať liečbu Metforminom Vitabalans.


Sledovanie

 • Váš lekár vám bude pravidelne robiť krvné testy na hladinu glukózy a prispôsobí vašu dávku Metforminu Vitabalans koncentrácii glukózy vo vašej krvi. Pravidelne sa informujte u svojho lekára. Je to obzvlášť dôležité u detí a dospievajúcich alebo ak ste starší človek.

 • Minimálne raz ročne vám váš lekár skontroluje funkciu obličiek. Častejšie kontroly budete potrebovať, ak ste starší pacient alebo vaše obličky nepracujú správne.


Ako užívať Metformin Vitabalans

Metformin Vitabalans užite s jedlom alebo po jedle. Vyhnete sa tak vedľajším účinkom, ktoré postihujú trávenie.


Tablety nedrvte ani nehryzte. Zapite každú tabletu pohárom vody.

 • Ak užívate jednu dávku denne, užite ju ráno (raňajky).

 • Ak užívate dve oddelené dávky denne, jednu dávku užite ráno (raňajky) a jednu večer (večera).

 • Ak užívate tri oddelené dávky denne, jednu dávku užite ráno (raňajky), jednu na obed (obed) a jednu večer (večera).


Ak máte po určitom čase dojem, že účinok Metforminu Vitabalans je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Metforminu Vitabalans, ako máte

Ak ste užili viac Metforminu Vitabalans, môže u vás vzniknúť laktátová acidóza. Príznakmi laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak tieto príznaky spozorujete, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Metformin Vitabalans

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Metformin Vitabalans

Váš lekár vám povedal, ako dlho máte metformín užívať. Ak ukončíte liečbu náhle, vaše príznaky sa môžu vrátiť späť. Neukončujte liečbu skôr, ako to prekonzultujete so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • tráviace príznaky ako nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby Metforminom Vitabalans. Pomáha, ak užívate liek vo viacerých denných dávkach a ak užívate Metformin Vitabalans s jedlom alebo hneď po jedle. Ak príznaky pretrvávajú, prestaňte Metformin Vitabalans užívať a informujte svojho lekára.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • zmeny chuti.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • laktátová acidóza. Je to veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia, ktorá vzniká najmä, ak obličky nepracujú správne.

Príznakmi laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak tieto príznaky spozorujete, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, pretože laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ak k tomu dôjde, ihneď ukončite užívanie Metforminu Vitabalans a kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

 • odchýlky vo výsledkoch pečeňových testov alebo zápal pečene (ktorý môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, zníženie telesnej hmotnosti, so zožltnutím pokožky alebo očného bielka alebo bez zožltnutia). Ak sa to stane, ukončite užívanie tohto lieku a vyhľadajte lekársku pomoc.

 • kožné reakcie ako sčervenenie kože, svrbenie alebo žihľavka.

 • nízke hladiny vitamínu B12 v krvi.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Obmedzené údaje ukázali, že vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich sú povahou a závažnosťou podobné vedľajším účinkom hláseným u dospelých pacientov.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Metformin Vitabalans


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Ak je Metforminom Vitabalans liečené dieťa, rodičia a opatrovatelia majú dozerať na to, ako sa liek používa.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metformin Vitabalans obsahuje


- Liečivo je metformín.

Metformin Vitabalans 500 mg: Každá tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.

Metformin Vitabalans 1 000 mg: Každá tableta obsahuje 1 000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, makrogol 4000, magnéziumstearát, polydextróza, povidón 29-32, koloidný oxid kremičitý bezvodý a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Metformin Vitabalans a obsah balenia


Ako vyzerá Metformin Vitabalans:

Metformin Vitabalans 500 mg: biela vypuklá tableta v tvare kapsuly s deliacou ryhou a rozmermi 7,5 x 18 mm.

Metformin Vitabalans 1 000 mg: biela vypuklá tableta v tvare kapsuly s deliacou ryhou a rozmermi 10 x 21 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosti balenia:

30, 60, 100 a 200 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

FÍNSKO

Tel: +358 3 615 600

Fax: +358 3 618 3130


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Metformin Vitabalans (Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika)


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2012.


6

Metformin Vitabalans 500 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev .č.: 2011/02133, 2011/02134


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Metformin Vitabalans 500 mg filmom obalené tablety

Metformin Vitabalans 1 000 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


500 mg: jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.


1 000 mg: jedna filmom obalená tableta obsahuje 1 000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


500 mg: biela konvexná tableta v tvare kapsuly s deliacou ryhou. Rozmery 7,5 x 18 mm.

1 000 mg: biela konvexná tableta v tvare kapsuly s deliacou ryhou. Rozmery 10 x 21 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu, hlavne u obéznych pacientov, keď diéta a cvičenie nevedú k adekvátnej kontrole glykémie.


 • U dospelých sa môže Metformin Vitabalans použiť ako monoterapia alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.

 • U detí vo veku viac ako 10 rokov a u dospievajúcich sa môže Metformin Vitabalans použiť ako monoterapia alebo v kombinácii s inzulínom.


Pri použití metformínu ako lieku prvej voľby u obéznych dospelých pacientov s diabetom 2. typu po zlyhaní diéty sa preukázalo zníženie výskytu diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami

Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu 2 alebo 3-krát denne, podaná počas jedla alebo po jedle. Po 10 až 15 dňoch má byť dávka upravená na základe výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.

U pacientov užívajúcich vysoké dávky metformíniumchloridu (2 – 3 g denne) sa môžu dve tablety Metforminu Vitabalans 500 mg nahradiť jednou tabletou Metforminu Vitabalans 1 000 mg.

Najvyššia odporúčaná dávka metformíniumchloridu je 3 g denne, užitá v 3 rozdelených dávkach.


Ak sa plánuje prechod z iného perorálneho antidiabetika: ukončite liečbu pôvodným liekom a začnite liečbu metformíniumchloridom vo vyššie uvedenej dávke.


Kombinácia s inzulínom

Metformíniumchlorid a inzulín je možné v liečbe kombinovať, aby sa dosiahla lepšia kontrola glykémie. Metformíniumchlorid sa podáva vo zvyčajnej začiatočnej dávke 500 mg alebo 850 mg 2 alebo 3-krát denne, zatiaľ čo dávkovanie inzulínu sa prispôsobí na základe výsledkov vyšetrení glykémie.


Starší pacienti

Vzhľadom na možnosť zníženej funkcie obličiek u starších pacientov je potrebné dávkovanie metformíniumchloridu prispôsobiť podľa výsledkov vyšetrenia renálnych funkcií. Pravidelné hodnotenie renálnych funkcií je nevyhnutné (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci

Monoterapia a kombinácia s inzulínom

 • Metformin Vitabalans sa môže podávať deťom starším ako 10 rokov a dospievajúcim.

 • Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu raz denne, podaná počas jedla alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch má byť dávka upravená na základe výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu. Najvyššia odporúčaná denná dávka metformíniumchloridu je 2 g, užitá v 2 alebo 3 rozdelených dávkach.


4.3 Kontraindikácie


Metformin Vitabalans je kontraindikovaný u pacientov s:

 • precitlivenosťou na metformíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • diabetickou ketoacidózou, diabetickou prekómou.

 • poškodením funkcie obličiek alebo zlyhaním obličiek (klírens kreatinínu 60 ml/min).

 • akútnymi ochoreniami, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť renálne funkcie ako:

 • dehydratácia,

 • závažná infekcia,

 • šok,

 • intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok (pozri časť 4.4).

 • akútnym alebo chronickým ochorením, ktoré môže spôsobiť tkanivovú hypoxiu, ako:

 • kardiálne alebo respiračné zlyhanie,

 • nedávny infarkt myokardu,

 • šok.

 • hepatálnou insuficienciou, akútnou intoxikáciou alkoholom, alkoholizmom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (bez poskytnutia okamžitej liečby vysoká mortalita) metabolická komplikácia, ktorá môže nastať pri akumulácii metformíniumchloridu. Prípady laktátovej acidózy u pacientov užívajúcich metformíniumchlorid boli hlásené najmä u diabetikov so signifikantným zlyhaním obličiek. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť redukovaný posúdením aj ďalších rizikových faktorov, ako je nedostatočne kontrolovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie alkoholu, hepatálna insuficiencia a ďalšie stavy spojené s hypoxiou.


Diagnóza

Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť v prípade výskytu nešpecifických znakov, ako sú svalové kŕče s tráviacimi poruchami ako abdominálna bolesť a ťažká asténia.


Laktátová acidóza je charakterizovaná acidotickým dyspnoe, abdominálnou bolesťou a hypotermiou, po ktorej nasleduje kóma. Diagnostickými laboratórnymi nálezmi sú pokles pH krvi, hladiny laktátu v plazme nad 5 mmol/l, zvýšený aniónový deficit a zvýšenie pomeru laktát/pyruvát. Pri podozrení na metabolickú acidózu sa má liečba metformínom prerušiť a pacient sa má okamžite hospitalizovať (pozri časť 4.9).


Renálne funkcie

Keďže sa metformín vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (ten sa dá stanoviť z hladín sérového kreatinínu použitím Cockcroftovho-Gaultovho vzorca) má byť stanovený pred začatím liečby a potom pravidelne počas liečby:

 • najmenej raz ročne u pacientov s normálnymi renálnymi funkciami,

 • najmenej dva až štyrikrát ročne u pacientov s klírensom kreatinínu na dolnej hranici normy a u starších pacientov.


Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je častá a asymptomatická. Zvláštna pozornosť sa má venovať situáciám, v ktorých môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek, napríklad pri začatí antihypertenzívnej alebo diuretickej liečby a liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID).


Podávanie jódových kontrastných látok

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k renálnemu zlyhaniu. To môže indukovať akumuláciu metformíniumchloridu a vystaviť pacienta riziku laktátovej acidózy. Pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia sa musí liečba metformíniumchloridom prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií, ak je nález v norme (pozri časť 4.5).


Chirurgické výkony

Liečba metformíniumchloridom sa musí prerušiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým výkonom v celkovej, spinálnej alebo peridurálnej anestézii. V liečbe sa môže pokračovať najskôr 48 hodín po chirurgickom výkone alebo po návrate na perorálnu stravu, iba v prípade normálnej renálnej funkcie.


Ďalšie upozornenia

Všetci pacienti majú pokračovať vo svojej diéte s pravidelným rozdelením príjmu sacharidov počas dňa. Pacienti s nadváhou majú pokračovať v redukčnej diéte.


Zvyčajné laboratórne vyšetrenia na sledovanie diabetu sa majú vykonávať pravidelne.


Samotný metformín nespôsobuje hypoglykémiu, ale opatrnosť sa odporúča pri jeho užívaní v kombinácii s inzulínom alebo inými perorálnymi antidiabetikami (napr. deriváty sulfonylurey alebo meglitinidy).


Deti a dospievajúci

Diagnóza diabetes mellitus 2. typu má byť potvrdená skôr, ako sa začne liečba metformíniumchloridom.


Počas kontrolovaných klinických štúdií trvajúcich jeden rok sa nezistil žiaden vplyv metformíniumchloridu na rast a pubertu, ale nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé údaje o týchto špecifických ukazovateľoch. Z tohto dôvodu sa u detí liečených metformínom, najmä u predpubertálnych detí, odporúča pozorné sledovanie účinku metformíniumchloridu na tieto parametre.


Deti vo veku 10 až 12 rokov

Iba 15 detí vo veku 10 až 12 rokov bolo zahrnutých do kontrolovaných klinických štúdií s deťmi a s dospievajúcimi. Špeciálna pozornosť sa odporúča venovať predpisovaniu deťom vo veku od 10 do 12 rokov, hoci účinnosť a bezpečnosť metformíniumchloridu sa u týchto detí nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí a dospievajúcich.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežne sa neodporúča používať

Alkohol

Akútna intoxikácia alkoholom zvyšuje riziko laktátovej acidózy, najmä v prípade hladovania, malnutrície alebo hepatálnej insuficiencie.


Vyhýbajte sa konzumácii alkoholu a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.


Jódové kontrastné látky

Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok môže spôsobiť renálne zlyhanie a následné hromadenie metformínu a zvýšené riziko laktátovej acidózy.


Liečba metformíniumchloridom sa musí pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych funkcií, ak je nález v norme (pozri časť 4.4).


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní

Lieky s vnútornou hyperglykemickou aktivitou (napr. glukokortikoidy (podávané systémovo a lokálne), a sympatomimetiká)

Môže byť potrebné vykonávať častejšie glykemické kontroly, najmä na začiatku liečby. Ak je to potrebné, upravte dávkovanie metformíniumchloridu počas liečby uvedenými liekmi a po jej skončení.


Diuretiká, najmä kľučkové diuretiká

Môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy v dôsledku možnosti zníženia renálnych funkcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nekontrolovaný diabetes počas gravidity (gestačný alebo trvalý) je spojený so zvýšeným rizikom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej mortality.


Obmedzené množstvo údajov o používaní metformíniumchloriduu gravidných žien nepoukazuje na zvýšené riziko kongenitálnych abnormalít. Štúdie na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, na pôrod alebo na postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).


Keď pacientka plánuje otehotnieťa počas gravidity sa neodporúča liečiť diabetes metformíniumchloridom, na udržanie hladiny glukózy v krvi čo najbližšej k fyziologickým hodnotám sa má použiť inzulín, aby sa znížilo riziko malformácií plodu.


Laktácia

Metformín sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčených novorodencov/detí. Keďže je dostupné limitované množstvo údajov, dojčenie počas liečby metformíniumchloridom sa neodporúča. Pri rozhodovaní či prerušiť dojčenie, sa má vziať do úvahy prínos dojčenia a možné riziko nežiaducich účinkov na dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformíniumchloridom nespôsobuje hypoglykémiu a teda nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Pacientov je však potrebné upozorniť na riziko hypoglykémie pri užívaní metformíniumchloridu v kombinácii s inými antidiabetikami (napr. deriváty sulfonylurey, inzulín alebo meglitinidy).


4.8 Nežiaduce účinky


Počas liečby metformíniumchloridom sa pozorovali a hlásili nasledujúce nežiaduce účinky s nasledujúcimi frekvenciami:

 • Veľmi časté (≥ 1/10),

 • Časté ( 1/100 až < 1/10),

 • Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100),

 • Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000),

 • Veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

 • Neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: laktátová acidóza (pozri časť 4.4).

Zníženie absorpcie vitamínu B12 s poklesom sérových hladín počas dlhodobej liečby metformíniumchloridom. Odporúča sa zvážiť túto etiológiu v prípade, že pacient má megaloblastickú anémiu.


Poruchy nervového systému

Časté: porucha chuti.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: gastrointestinálne poruchy ako nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najčastejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov sa spontánne upravia. Na zabránenie vzniku týchto ťažkostí sa odporúča užívať metformíniumchlorid v 2 alebo 3 denných dávkach počas jedla alebo po jedle. Pomalé zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť lieku.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: izolované hlásenia abnormalít testov pečeňových funkcií alebo hepatitídy, ktoré ustúpili po prerušení liečby metformíniumchloridom.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: kožné reakcie ako erytém, pruritus, urtikária.


Deti a dospievajúci

V publikovaných a postmarketingových údajoch a v kontrolovaných klinických štúdiách u limitovanej pediatrickej populácie vo veku 10 až 16 rokov, liečenej počas 1 roka sa hlásené nežiaduce udalosti povahou a závažnosťou podobali nežiaducim udalostiam hláseným u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Hypoglykémia sa nepozorovala ani pri dávkach do 85 g metformíniumchloridu, hoci laktátová acidóza sa za takýchto okolností vyskytla. Závažné predávkovanie metformíniumchloridom alebo súbežné riziko môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je urgentný stav a pacient musí byť hospitalizovaný. Najúčinnejšou metódou odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antidiabetiká s výnimkou inzulínov, biguanidy; ATC kód: A10BA02


Metformíniumchlorid je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu aj postprandiálnu glykémiu. Nestimuluje sekréciu inzulínu, a preto nevyvoláva hypoglykémiu.


Metformín môže pôsobiť prostredníctvom 3 mechanizmov:

1) znížením produkcie glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy.


2) zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho vychytávania a utilizácie glukózy.


3) a spomalením vstrebávania glukózy v črevách.


Metformín stimuluje syntézu intracelulárneho glykogénu pôsobením na glykogénsyntetázu.

Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých typov membránových prenášačov glukózy (GLUT).


Nezávisle od účinku na glykémiu má metformín u ľudí priaznivé účinky na lipidový metabolizmus. Tento vplyv bol preukázaný pri terapeutických dávkach v kontrolovaných stredne dlho trvajúcich alebo dlhodobých klinických skúšaniach: metformín znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolov.


Klinická účinnosť

Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý vplyv intenzívnej kontroly glykémie u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.

Analýza výsledkov pacientov s nadváhou liečených metformíniumchloridom po zlyhaní diéty preukázala:

‑ významný pokles absolútneho rizika diabetických komplikácií v skupine liečenej metformíniumchloridom (29,8 prípadov/1 000 pacientorokov) oproti skupine liečenej diétou (43,3 prípadov/1 000 pacientorokov), p = 0,0023, a oproti skupinám liečeným kombináciou sulfonylurey a inzulínom v monoterapii (40,1 prípadov/1 000 pacientorokov), p = 0,0034;

‑ významný pokles absolútneho rizika s diabetom súvisiacej mortality: metformíniumchlorid 7,5 prípadov/1 000 pacientorokov, samotná diéta 12,7 prípadov/1 000 pacientorokov, p = 0,017;

‑ významný pokles absolútneho rizika celkovej mortality: metformíniumchlorid 13,5 prípadov/1 000 pacientorokov oproti samotnej diéte 20,6 prípadov/1 000 pacientorokov (p = 0,011) a oproti skupinám kombinovanej liečby sulfonylureou a inzulínom v monoterapii 18,9 prípadov/1 000 pacientorokov (p = 0,021);

‑ významný pokles absolútneho rizika infarktu myokardu: metformíniumchlorid 11 prípadov/1 000 pacientorokov, samotná diéta 18 prípadov/1 000 pacientorokov (p = 0,01).


Prínos klinickej účinnosti metformíniumchloridu používaného ako liek druhej voľby v kombinácii so sulfonylureou nie je dokázaný.

Kombinácia metformíniumchloridu s inzulínom sa použila u vybraných pacientov s diabetom 1. typu, ale klinický prínos tejto kombinácie sa formálne nepotvrdil.


Deti a dospievajúci

Kontrolované klinické štúdie u limitovanej pediatrickej populácie vo veku 10 – 16 rokov liečenej 1 rok preukázali v kontrole glykémie podobnú odpoveď, aká bola pozorovaná u dospelých pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej dávke metformíniumchloridu sa tmax dosiahne za 2,5 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť metformíniumchloridovej tablety 500 mg alebo 850 mg je u zdravých jedincov približne 50 – 60 %. Neabsorbovaná frakcia zistená v stolici po perorálnom podaní bola 20 – 30 %.


Absorpcia metformínu je po perorálnom podaní saturovateľná a neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformínu je nelineárna.


Pri odporúčaných dávkach a dávkovacích schémach metformíniumchloridu sa rovnovážna plazmatická koncentrácia dosiahne počas 24 až 48 hodín a je zvyčajne nižšia ako 1 mikrogram/ml. V kontrolovaných klinických skúšaniach neprekročili maximálne plazmatické hladiny metformínu (Cmax) 4 mikrogram/ml, ani pri maximálnych dávkach.


Jedlo znižuje rozsah absorpcie metformínu a zároveň ju aj mierne spomaľuje. Po perorálnom podaní 850 mg tablety sa pozorovala o 40 % nižšia maximálna plazmatická koncentrácia, 25 % pokles AUC (plocha pod krivkou) a predĺženie času potrebného na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie o 35 minút. Klinický význam týchto nálezov nie je známy.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformín prechádza do erytrocytov. Najvyššia hladina v krvi je nižšia ako v plazme a maximum sa dosiahne približne v rovnakom čase. Erytrocyty predstavujú s najväčšou pravdepodobnosťou sekundárny kompartment distribúcie. Priemerný distribučný objem (Vd) sa pohyboval medzi 63 – 276 l.


Biotransformácia

Metformín sa vylučuje v nezmenenej forme močom. U ľudí neboli identifikované žiadne metabolity.


Eliminácia

Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min, čo nasvedčuje, že metformín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Po perorálnom podaní je zdanlivý terminálny polčas eliminácie približne 6,5 hodiny.

Pri poškodení funkcie obličiek je renálny klírens znížený proporcionálne ku klírensu kreatinínu, a preto sa polčas eliminácie predĺži, čo vedie k zvýšeným koncentráciám metformínu v plazme.


Deti a dospievajúci

Štúdia s jednorazovou dávkou: Po podaní jednorazových dávok 500 mg metformíniumchloridu vykazovali detskí a dospievajúci pacienti podobný farmakokinetický profil, aký bol pozorovaný u zdravých dospelých pacientov.

Štúdia s opakovaným podávaním: Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu. Po opakovanom podávaní 500 mg dvakrát denne počas 7 dní detským a dospievajúcim pacientom bola maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) znížená približne o 33 % a systémová expozícia (AUC0-t) približne o 40 %, v porovnaní s dospelými diabetikmi, ktorí dostávali 500 mg dvakrát denne počas 14 dní. Keďže dávka bola individuálne titrovaná na základe kontroly glykémie, tieto údaje majú iba obmedzený klinický význam.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií bezpečnosti, farmakológie, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Hypromelóza

Makrogol 4000

Magnéziumstearát

Polydextróza

Povidón 29-32

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30, 60, 100 alebo 200 tabliet v obale na tablety (plastový HDPE obal a plastový LDPE uzáver).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

FÍNSKO

Tel: +358 3 615 600

Fax: +358 3 618 3130


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Metformin Vitabalans 500 mg filmom obalené tablety: 18/0293/12-S

Metformin Vitabalans 1 000 mg filmom obalené tablety: 18/0294/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


8

Metformin Vitabalans 500 mg filmom obalené tablety