+ ipil.sk

Methotrexat Ebewe 20 mg/ mlPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


metotrexát


 • Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Methotrexat Ebewe 20 mg/mla na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

3. Ako používať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Methotrexat Ebewe 20 mg/mla na čo sa používa


Methotrexat Ebewe20 mg/mlje liek s nasledovnými vlastnosťami:

 • ovplyvňuje rast určitých buniek v organizme, ktoré sa rýchlo rozmnožujú (protinádorová látka)

 • znižuje nežiaduce reakcie obranného mechanizmu vlastného organizmu (imunosupresívum) a

 • má protizápalové účinky


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa používa u pacientov s:

 • aktívnou reumatoidnou artritídou (RA) u dospelých pacientov

 • polyartritickými formami (ak sa týkajú piatich alebo viacerých kĺbov) závažnej aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy (JIA), pri ktorej bola nedostatočná odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs).

 • závažná vzdorujúca psoriáza, ktorá neodpovedá primerane na iné formy liečby, akými sú fototerapia, PUVA a retinoidy, a ťažká forma psoriázy postihujúca kĺby (psoriatická artritída) u dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Methotrexat Ebewe 20 mg/ml


Dôležité upozornenie týkajúce sa dávkovania metotrexátu:

Metotrexát na liečbu reumatických ochorení alebo ochorení kože sa musí užívať len raz týždenne. Nesprávne dávkovanie metotrexátu môže viesť k závažným vedľajším účinkom, zahŕňajúcim

smrteľný priebeh. Prosím, prečítajte si veľmi pozorne časť 3 v tejto Písomnej informácii pre používateľa.

Ak máte akékoľvek otázky, spýtajte sa pred používaním Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml vášho lekára alebo lekárnika.


Nepoužívajte Methotrexat Ebewe 20 mg/ml,

- ak ste alergický na metotrexát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte závažné ochorenie obličiek (lekár rozhodne o závažnosti ochorenia)

- ak máte závažné ochorenie pečene (lekár rozhodne o závažnosti ochorenia)

- ak máte ochorenia krvotvorného systému

- ak konzumujete veľké množstvo alkoholu

- ak máte poškodený imunitný (obranný) systém

- ak máte závažné alebo existujúce infekcie, napr. tuberkulózu alebo vírus HIV

- ak máte vredy žalúdka alebo čriev

- ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť”)

- ak ste v tom istom čase očkovaný živými vakcínami


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete používať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml, ak

 • máte cukrovku, ktorá je liečená inzulínom

 • máte inaktívne dlhodobé infekcie (napr. tuberkulózu, hepatitídu B alebo C, opary (herpes zoster))

 • máte/mali ste akékoľvek ochorenie pečene alebo obličiek

 • máte ťažkosti s činnosťou pľúc

 • máte závažnú nadváhu

 • máte neobvyklé nahromadenie tekutiny v bruchu alebo v dutine medzi stenou pľúc a hrudníkom (ascites, pleurálne efúzie)

 • máte nedostatok tekutín alebo máte stavy vedúce k nedostatku tekutín (vracanie, hnačka, zápal sliznice ústnej dutiny).


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml má byť podávaný raz týždenne.

Nesprávny príjem metotrexátu môže viesť k závažným, možno aj smrteľným vedľajším účinkom.

Prečítajte si pozorne časť 3 v tejto Písomnej informácii pre používateľa.


Ak ste po liečbe ožarovaním zaznamenali ťažkosti s vašou pokožkou (žiarením vyvolaný zápal kože) a popáleniny spôsobené slnkom, tieto stavy sa môžu opäť objaviť pri liečbe metotrexátom („recall“ reakcia).


Deti a dospievajúci

Pokyny pre dávkovanie závisia od telesnej hmotnosti pacienta. Použitie u detí < 3 roky sa neodporúča, pretože nie sú dostupné dostatočné skúsenosti v tejto vekovej skupine.


Deti , ktoré sa liečia Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml, musia byť pod osobitným starostlivým dohľadom lekára, aby sa čo najskôr zistili možné vedľajšie účinky.


Starší pacienti

Starší pacienti, ktorí sa liečia Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml, musia byť pod osobitným starostlivým dohľadom lekára, aby sa čo najskôr zistili možné vedľajšie účinky. Dávkovanie u starších pacientov má byť pomerne nízke, z dôvodu zníženej funkcie pečene a obličiek spojenej s vekom a nízkych zásob folátov (látky odvodené od kyseliny listovej).


Špeciálne bezpečnostné opatrenia počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml môže predpísať iba lekár s dostatočnými skúsenosťami s liečbou Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml u daného ochorenia.


Metotrexát prechodne ovplyvňuje tvorbu spermií a vajíčok. Vy a váš partner sa musíte vyvarovať tehotenstvu (otehotneniu alebo splodeniu dieťaťa) ak súbežne dostávate metotrexát a minimálne šesť mesiacov po ukončení liečby metotrexátom. Pozri tiež časť „Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť”.


Počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml sa môžu zhoršiť zmeny na pokožke vyvolané psoriázou, ak dôjde k vystaveniu účinkom UV žiarenia v tom istom čase.


Odporúčané následné vyšetrenia a opatrenia:

Aj keď sa Methotrexat Ebewe 20 mg/ml podáva v nízkych dávkach môžu sa vyskytnúť závažné vedľajšie účinky. Na to, aby sa rozpoznali v správnom čase, musí váš lekár vykonať prehliadky a laboratórne vyšetrenia.


Pred začiatkom liečby:

Pred začiatkom liečby môže váš lekár vykonať vyšetrenia krvi a tiež preveriť ako dobre pracujú vaše obličky a pečeň. Môžete tiež podstúpiť röntgenové vyšetrenie hrudníka. Ďalšie vyšetrenia sa môžu tiež vykonať počas a po liečbe. Nepremeškajte ani kontroly krvných vyšetrení.


Ak sú výsledky ktoréhokoľvek z týchto vyšetrení abnormálne, v liečbe budete pokračovať len vtedy, ak sa všetky hodnoty vrátia do pôvodného stavu.


Iné lieky a Methotrexat Ebewe 20 mg/ml Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné alebo prírodné prípravky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak liečba stále pretrváva, nezabudnite povedať lekárovi o vašej liečbe Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml, ak vám bude predpisovať iný liek.

Obzvášť dôležité je povedať lekárovi, ak užívate:

 • iné lieky na reumatoidnú artritídu alebo psoriázu, ako je leflunomid, sulfasalazín (tiež používaný na ulceróznu kolidítu), kyselinu acetylsalicylovú, fenylbutazón alebo amidopyrín

 • alkohol (má sa predísť jeho konzumácii)

 • očkovanie živými vakcínami

 • azatioprin (používaný na zabránenie odvrhnutia orgánu po transplantácii)

 • retinoidy (používané na liečbu psoriázy a iných kožných ochorení)

 • antikonvulzíva (zabraňujú vzniku epileptických záchvatov)

 • lieky na liečbu nádorov

 • barbituráty (injekcia na navodenie spánku)

 • lieky na liečbu úzkosti

 • perorálna antikoncepcia

 • probenecid (na liečbu dny)

 • antibiotiká

 • pyrimetamín (používaný na liečbu a zabránenie vzniku malárie)

 • vitamínové prípravky, ktoré obsahujú kyselinu listovú

 • inhibítory protónovej pumpy (používané na liečbu závažného pálenia záhy alebo vredov)

 • teofylín (používaný na liečbu astmy)


Methotrexat Ebewe20 mg/mla jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml nesmiete konzumovať žiadny alkohol a musíte zabrániť nadmernej konzumácii kávy, nápojov s obsahom kofeínu alebo čierneho čaju.

Tiež zabezpečte, aby ste pili dostatočné množstvo tekutín počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml, pretože dehydratácia (zníženie vody v organizme) môže zvýšiť toxicitu Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml nepoužívajte počas tehotenstva alebo ak sa pokúšate otehotnieť. Metotrexát môže vyvolať vrodené poruchy, poškodiť nenarodené deti alebo vyvolať potrat, a preto je veľmi dôležité, aby sa nepodával tehotným pacientkám alebo pacientkám, ktoré plánujú otehotnieť. U žien v plodnom veku sa preto pred začiatkom liečby musí vhodnými opatreniami, napr. tehotenským testom, vylúčiť akákoľvek možnosť tehotenstva. Počas užívania metotrexátu a minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby musíte zabrániť, aby ste otehotneli. Z tohto dôvodu si musíte počas celého tohto obdobia zabezpečiť spoľahlivú antikoncepiu (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“).


Ak počas liečby otehotniete, budú vám poskytnuté rady ohľadom rizika škodlivých účinkov pre dieťa počas liečby.


Ak si želáte otehotnieť, musíte sa poradiť so svojím lekárom, ktorý vás pred plánovaným začiatkom liečby môže odporučiť k špecialistovi, pretože metotrexát môže mať genotoxický účinok, čo znamená, že liek môže spôsobiť zmeny v génoch.


Dojčenie

Počas liečby nedojčite, pretože metotrexát prestupuje do materského mlieka. Ak váš ošetrujúci lekár považuje liečbu metotrexátom počas dojčenia za absolútne nevyhnutnú, musíte dojčenie ukončiť.


Neplodnosť u mužov

Metotrexát môže mať genotoxický účinok. To znamená, že liek môže spôsobiť zmeny v génoch. Metotrexát môže ovplyvniť tvorbu spermií a vajíčok, čo môže spôsobiť vrodené poruchy. Preto počas používania metotrexátu a minimálne 6 mesiacov po ukočení liečby musíte zabrániť splodeniu dieťaťa. Keďže liečba metotrexátom môže viesť k neplodnosti, u pacientov mužského pohlavia môže byť vhodné vyhľadať možnosť konzervácie spermií pred začiatkom liečby (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“).


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml sa môžu objaviť vedľajšie účinky ovplyvňujúce centrálny nervový systém, ako je únava a závrat. V niektorých prípadoch môže byť preto znížená schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje. Ak sa cítite unavený alebo máte závraty, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml obsahuje chlorid sodný a hydroxid sodný

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v týždennej dávke, t.j. je v podstate “bez obsahu sodíka“.


3. Ako používať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml majú predpisovať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s rôznymi vlastnosťami lieku a jeho mechanizmom účinku.


Vždy používajte Methotrexat Ebewe 20 mg/mlpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa podáva len raz týždenne. Spolu s vaším lekárom sa dohodnete na vhodnom dni v týždni, v ktorom každý týždeň obdržíte svoju injekciu.


Nesprávne dávkovanie metotrexátu môže viesť k závažným, možno aj smrteľným, vedľajším účinkom.


Zvyčajná dávka je:


Dávka u pacientov s reumatoidnou artritídou

Odporúčaná začiatočná dávka je 7,5 mg metotrexátu jedenkrát týždenne. Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa podáva jednorazovo injekciou pod kožu, do svalu alebo do žily (pozri časť „Spôsob a dĺžka podávania“).

V prípade nedostatočného účinku a dobrej znášanlivosti je možné dávky Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml zvyšovať. Priemerná týždenná dávka je 15‑20 mg. Vo všeobecnosti sa nemá prekročiť týždenná dávka25 mg Methotrexatu Ebewe 20mg/ml. Hneď po dosiahnutí očakávaných liečebných účinkov sa má dávka, ak je to možné, postupne znižovať na čo najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku.


Dávka u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 16 rokov s polyartritickými formami juvenilnej idiopatickej artritídy

Odporúčaná dávka je 10‑15 mg/m² plochy povrchu tela na týždeň. V prípadoch nedostatočnej odpovede možno týždennú dávku zvýšiť na 20 mg/m2plochy povrchu tela/týždeň. Pravidelné kontroly sa však musia vykonávať častejšie.

Pretože u detí a dospievajúcich je iba veľmi málo údajov o podávaní lieku intravenózne (do žily), možno ho podávať injekciou iba subkutánne (pod kožu) alebo intramuskulárne (do svalu).

Použitie u detí vo veku < 3 roky sa neodporúča, pretože nie sú dostatočné skúsenosti v tejto vekovej skupine.


Dospelí s ťažkými formami psoriasis vulgaris alebo psoriatickou artritídou

Odporúča sa podať jednorazovú skúšobnú dávku 5‑10 mg, aby sa zhodnotilo riziko škodlivých účinkov.

Túto dávku možno podať subkutánne (pod kožu), intramuskulárne (do svalu) alebo intravenózne (do žily).

Ak sa o týždeň neskôr nepozorujú zmeny krvného obrazu, liečba môže pokračovať dávkou približne 7,5 mg. Dávku možno postupne zvyšovať (v krokoch 5‑7,5 mg týždenne a za sledovania krvného obrazu) dovtedy, kým sa nedosiahnu ideálne liečebné výsledky. Týždenná dávka20 mg môže byť spojená s výrazným zvýšením toxicity. Nemá sa prekročiťtýždenná dávka30 mg.

Na základe dosiahnutých požadovaných liečebných výsledkov sa má dávka týždenne znižovať na čo najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku pre každého pacienta.


Pacienti s ochorením obličiek

U pacientov s ochorením obličiek môže byť potrebné zníženie dávky.


Spôsob a dĺžka podávania

Trvanie liečby je stanovené ošetrujúcim lekárom. Methotrexat Ebewe 20 mg/mlsa podáva raz týždenne!Odporúča sa, aby sa jeden deň v týždni označil ako “deň podania injekcie”.

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa podáva injekčne pod kožu, do svalu alebo do žily, u detí a dospievajúcich sa nesmie podávať do žily.


Liečba reumatoidnej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy, psoriasis vulgaris a psoriatickej artritídy znamená dlhodobú liečbu Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml.


Reumatoidná artritída

Vo všeobecnosti možno očakávať zlepšenie príznakov po 4‑8 týždňoch liečby.

Príznaky sa môžu po prerušení liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml vrátiť.


Ťažké formy psoriasis vulgaris a psoriatická artritída (psoriasis arthropatica)

Odpoveď na liečbu možno zvyčajne očakávať po 2‑6 týždňoch.

V závislosti od klinického obrazu a zmien laboratórnych parametrov sa v liečbe pokračuje alebo sa ukončí.


Na začiatku liečby môže Methotrexat Ebewe 20 mg/ml podávať zdravotnícky personál. Váš lekár však môže rozhodnúť, že je pre vás vhodné naučiť sa, ako si Methotrexat Ebewe 20 mg/ml podať pod kožu sám. Dostanete zodpovedajúce školenie, ako to vykonať. Za žiadnych okolností sa nesmiete pokúšať podať si injekciu sám, pokiaľ nebudete poučený, ako to vykonať.


Ak použijete viac Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml, ako máte

Dodržiavajte odporúčané dávky svojho ošetrujúceho lekára. Sám od seba nemeňte dávkovanie.


Ak máte podozrenie, že ste vy (alebo niekto iný) použili príliš veľa Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte najbližšie oddelenie pohotovosti v nemocnici. V závislosti od závažnosti intoxikácie lekár rozhodne o akýchkoľvek ďalších liečebných opatreniach.


Predávkovanie metotrexátom môže viesť k závažným toxickým reakciám. Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ľahkú formu podliatin alebo krvácanie, nezvyčajnú slabosť, bolesti v ústach, nutkanie na vracanie, vracanie, čiernu alebo krvavú stolicu, vykašliavanie krvi alebo vracanie, ktoré vyzerá ako usadeniny kávy a znížené močenie. Pozri tiež časti 4.


Ak idete k lekárovi alebo do nemocnice, vezmite si so sebou aj obal lieku.

V prípade predávkovania je antidotum kalciumfolinát.


Ak zabudnete použiť Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v používaní predpísanej dávky. Poraďte sa s lekárom.


Ak prestanete používať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

Liečbu Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml nesmiete prerušiť alebo ukončiť pokiaľ ste o tom nehovorili so svojím lekárom. Ak máte podozrenie na závažné vedľajšie účinky, okamžite sa poraďte so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Methotrexat Ebewe 20 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi ak máte akúkoľvek náhlu dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážku alebo svrbenie (postihujúce najmä vaše celé telo).


Závažné vedľajšie účinky

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek nasledovné vedľajšie účinky, okamžite vyhľadajte svojho lekára:


 • pľúcne ťažkosti (príznakmi môže byť celkové ochorenie, suchý dráždivý kašeľ, dýchavičnosť, zadýchanosť v pokoji, bolesť na hrudi alebo horúčka)

 • závažné olupovanie alebo vznik pľuzgierov na koži

 • nezvyčajné krvácanie (vrátane vracania krvi) alebo podliatiny

 • závažná hnačka

 • vriedky v ústach

 • čierna alebo dechtová stolica

 • krv v moči alebo stolici

 • drobné červené škvrny na koži

 • horúčka

 • zožltnutie kože (žltačka)

 • bolesť alebo ťažkosti pri močení

 • smäd a/alebo časté močenie

 • záchvaty (konvulzie)

 • strata vedomia

 • rozmazané alebo oslabené videnie


Tiež sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

Strata chuti do jedla, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, bolesť brucha, zápal a vredy v ústach a v hrdle a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

Zníženie tvorby krvných buniek so znížením bielych a/alebo červených krviniek a/alebo krvných doštičiek (leukopénia, anémia, trombocytopénia), bolesť hlavy, únava, ospalosť, zápal pľúc (pneumónia) so suchým, neproduktívnym kašľom, dýchavičnosť a horúčka, hnačka, vyrážka, začervenanie kože a svrbenie.


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb):

Zníženie počtu krvných buniek a krvných doštičiek, závrat, zmätenosť, depresia, záchvaty, zápal ciev, poškodenie pľúc, vredy a krvácanie do tráviaceho traktu, ochorenia pečene, cukrovka, znížený krvný proteín, žihľavka (samostatná), citlivosť na svetlo, hnedá koža, vypadávanie vlasov, zvýšený počet reumatických uzlíkov, pásový opar, bolestivá psoriáza, bolesť kĺbov alebo svalov, osteoporóza (ubudnutie kostnej hmoty), zápal a vredy v močovom mechúre (prípadne s výskytom krvi v moči), bolestivé močenie, závažné alergické reakcie, zápal a vredy v pošve, pomalé hojenie rán.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

Zápal osrdcovníka (blana okolo srdca), tekutina pod blanou okolo srdca, závažná porucha zraku, kolísanie nálady, nízky tlak krvi, krvné zrazeniny, bolesť hrdla, výpadky dýchania, astma, zápal tráviaceho traktu, krvavá stolica, zápal ďasien, poruchy trávenia, akútna hepatitída (zápal pečene), zmeny sfarbenia nechtov, akné, červené alebo purpurové škvrny kvôli krvácaniu ciev, zlomenina kosti, zlyhanie obličiek, pokles tvorby moču alebo žiadna tvorba moču, poruchy elektrolytov, chybná tvorba spermií, poruchy menštruácie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

Infekcie, závažné zlyhanie kostnej drene, zlyhanie pečene, opuch žliaz, nespavosť, bolesť, svalová slabosť, mravčenie a brnenie, zmeny vnímania chuti (kovová chuť v ústach), zápal mozgových blán, ktorý spôsobuje ochrnutie alebo vracanie, červené oči, poškodenie sietnice oka, tekutina v pľúcach, vracanie krvi, opary, bielkoviny v moči, horúčka, strata chuti na sex, ťažkosti s dosiahnutím erekcie, infekcia okolo nechtov na rukách, závažné komplikácie tráviaceho traktu, vriedky, malé krvné cievy na koži, hubové infekcie, poškodenie krvných ciev v koži, výtok z pošvy, neplodnosť, zväčšenie pŕs u mužov (gynekomastia).


Neznáme(častosť sa nedá ohadnúť z dostupných údajov)

Poškodenie bielej hmoty v mozgu (leukoencefalopatia).


Ak sa vám metotrexát podá intramuskulárne (vnútrosvalovo), môžu sa často objaviť vedľajšie reakcie v mieste podania (pocit pálenia) alebo iné poškodenia (vytvorenie sterilných vredov, poškodenie tukového tkaniva). Subkutánne (pod kožu) podanie metotrexátu sa lokálne dobre toleruje. Pozorovali sa len mierne reakcie na koži v mieste podania, ktoré sa v priebehu liečby zmierňovali.


Metotrexát môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek a vaša odolnosť voči infekciam sa tak môže znížiť. V prípade, že sa u vás objaví infekcia s príznakmi ako horúčka a závažné zhoršenie vášho bežného stavu, alebo horúčka s príznakmi infekcie v mieste podania ako bolesť hrdla/bolesť hltanu/bolesť v ústach alebo problémy s močením, okamžite kontaktujte vášho lekára. Spraví sa vám krvný test, aby sa zistilo, či sa vám znížil počet bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité informovať Vášho lekára o liekoch, ktoré užívate.


Metotrexát môže spôsobiť závažné (niekedy život ohrozujúce) vedľajšie účinky. Preto vám váš lekár spraví vyšetrenia, aby zistil, či sa vám v krvi nerozvinuli nejaké abnormality (niečo nezvyčajné, napr. nízky počet bielych krviniek, krvných doštičiek, lymfóm - zhubný nádor lymfatického tkaniva) a zmeny na obličkách a v pečeni.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku naplnenej injekčnej striekačky a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Liek sa musí použiť okamžite po otvorení.

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml nesmiete použiť, ak roztok nie je číry a obsahuje častice.


Len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať!

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Methotrexat Ebewe 20 mg/mlobsahuje


Liečivo je: metotrexát.

1 ml injekčného roztoku obsahuje 20 mg metotrexátu (ako 21,94 mg metotrexátu disodného).


1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,375 ml injekčného roztoku obsahuje 7,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,5 ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,625 ml injekčného roztoku obsahuje 12,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,75 ml injekčného roztoku obsahuje 15 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,875 ml injekčného roztoku obsahuje 17,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1 ml injekčného roztoku obsahuje 20 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1,125 ml injekčného roztoku obsahuje 22,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1,25 ml injekčného roztoku obsahuje 25 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1,375 ml injekčného roztoku obsahuje 27,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1,5 ml injekčného roztoku obsahuje 30 mg metotrexátu.


Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, hydroxid sodný na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá Methotrexat Ebewe 20 mg/mla obsah balenia

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml je injekčný roztok dostupný v naplnených injekčných striekačkách, ktoré obsahujú číry, žltý injekčný roztok.


Každá škatuľka obsahuje 1, 4, 5, 6, 12 alebo 30 naplnených injekčných striekačiek s objemom 0,375 ml, 0,5 ml, 0,625 ml, 0,75 ml, 0,875 ml, 1 ml, 1,125 ml, 1,25 ml, 1,375 ml a 1,5 ml injekčného roztoku, injekčné ihly na jednorazové použitie bez alebo s bezpečnostnou kanylou a tampóny napustené alkoholom.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

RakúskoVýrobca

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Rakúsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Alle 1

D-39179 Barleben

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Krajina

Názov


Rakúsko

Ebetrexat 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze

Belgicko

Ebetrexat 20 mg/ml, solution for injection, pre-filled syringe


Bulharsko

Ebetrexat 20 mg/ml, solution for injection, pre-filled syringe


Česká republika

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml, roztok na injekce, předplněná injekčni střikačka


Nemecko

MTX Sandoz 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze


Dánsko

Ebetrex


Španielsko

Bertanel 20 ml/1 ml, solución inyectable en jeringa precargada

Bertanel 25 mg/1,25 ml solución inyectable en jeringa precargada

Bertanel 30 mg/1,5 ml solución inyectable en jeringa precargada

Estónsko

Ebetrex 20 mg/ml


Fínsko

Ebetrex 20 mg/ml


Maďarsko

Ebetrexat 20 mg/ml, oldatos injekcio előretöltött fecskendőben


Taliansko

TREXODEM 20 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite


Litva

Ebetrex 20 mg/ml


Luxemburgsko

Methotrexat Sandoz 20 mg/ml, solution for injection, pre-filled syringe


Lotyšsko

Ebetrex 20 mg/ml


Holandsko

Ebetrex 20 mg = 1 ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit 20 mg/ml


Nórsko

Ebetrex 20 mg/ml


Poľsko

Ebetrexat


Portugalsko

Methotrexato Sandoz solucão injectável, seringa pré-cheia


Rumunsko

Methrotrexate Ebewe 20 mg/ml solutie injectabilă în seringă preumplută


Švédsko

Ebetrex 20 mg/ml


Slovenská republika

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


Slovinsko

Metotreksat “Ebewe” 20 mg/ml raztopina za injiciranje, napolnjena injekcijska brizga


Veľká Británia

Ebetrex 20 mg/ml solution for injection, pre-filled syringeTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v o februári 2015.


Nasledovná informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a na likvidáciu

Roztok má byť číry a bez obsahu častíc.

Zaobchádzanie s liekom a likvidácia musí byť v súlade s miestnymi požiadavkami na cytotoxické lieky. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nemajú manipulovať s Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml a/alebo ho podávať.

Len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymipožiadavkami pre cytotoxické látky.


Inkompatibility

Keďže nie sú dostupné štúdie kompatibility, tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Návod na podanie injekcie krok po kroku:


 • Otvorte škatuľku a starostlivo si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

 • Vyberte vnútorné balenie, ktoré obsahuje naplnenú injekčnú striekačku a balenie kanyly.

 • Otvorte vnútorné balenie stiahnutím záhybu na rohu. Vyberte naplnenú injekčnú striekačku.

 • Odstráňte (otočením) sivý gumový uzáver zo striekačky tak, aby ste sa nedotkli otvorenej naplnenej injekčnej striekačky.
  MoRGa6XCvWuyg2RWxFILnEwJu0pcrOhErJuTIxLWvv2PgZVcWL1CDWeodblIqiSD8YvKWfKkEoj/gKOIpAO31IaeDwsufhhYMDkQmj11fqgA2dIZGRGWROmXlMZODcoKVxz+jYmyJTWxvvFdCrJNQbEUtmrnnCzsEZU/e/NjTtFEEHuY+eGJtdc49nMmXcCg5KKmCxaNTZvKs7OOrtnqcKyiu+j9piFe2h0ZNXnjVibFNUjmfxfHhKXLWine26XzCxDeobCvOxLGfu3fr9m1ZoN6Wez80sMsnIiDVR+EPo1fnk5I25/m8SD0PhKZOVcCFGxpkoZnP/tXD9dxJQ7uPL6mQMbFycPfuP5zh1aBwfqfL29mvj4+AS1bPdM939Ff7po04GztyVCL42ceYOYGrwIp5YEtC1XKmXruBSp5htGW1sGhw2bHvvWcxG+Xj5NvfVBEW07d+/zYUzip5/NmjE54Z0eHdtHBOmaNmmq8+/Qe8y4D89BqOmmH+o5EtDahnd8O3nljt//uHz9Rl5BcUm5scpUVX53e/Pg4GY6L59m7V94a+D4RRsOXMwtLK6UrIVjJhuKC7LP/bpuQeKAXp2b6Xxa9t5QgWTN/A6HgHZzz+JP3ugYEdayVZt27To882z33n3f7PNih9Bm7XoOnrb8x6M3y41SzUcc6BGqLDyxenQXfeDQe5IW1ExQ9bFFcnnuxZNHDx88sGfjqv/MnDJ1+sLNv10sUH4+CxJPly1sKlLTez884zeGNVAj8P7JEkNS+0K1sOZMHP8vtqhQawhSlywHpkIP5HyLsFsag2YJDanFOjKlvafMHdCaUWbHJCbIlBEFOcp7bSOGVrXJrp3xgFTN1PX/N0QrVuRhDTKJSTp+qyvNuhq1YiIfAjRFjBkyllWYK54Ov/k/Ak2opoyp8fiXY0aNTxyZ3CnkpIfLjU6p3scWQbmAnh8+5chto9lUkj3Ia6e7SR9PUf0FkhJp1bCr8FNaBMlsfJMNrn7Ew5NUX4HkElmYtMDElDlTShMf3+y5Xoxrqhc0mFKkmZG7LaUCKPMM9dvj+DcRPE/1g8aT6V8HXyXKlh6IXCpfaJHZ+EmoQvWCxgXv5+GFMIun5KMU/RnybKkHhgtUkYpinRMSifeeMaVK0qrMc+P53vFaMZD14BrExGcHlyjbM0EaZRkfax+QoWZO3SNUH2hy2aB8aj2aHiOM97b3nqxqBN8jVC+ufbHVOmcNLWrTtyH+CQbu3rSB7MGhce7cGm6WiWUnISJlk/xCZhid77nyOD0wNG5/vt4szmwXR2Dha32bhq+DjrdGePbg+RrYxJgyMcwF2iVva+P96u/M7PiHpxqHHjQ85sgKRsM+LZGEl04NaB57j6K65402Ij2oQHJWnZnNYI8BQuzsv3zbpplxA80QPyg9ONfYph/gXCeMTQtb+Pa5yMyawsXqwzX232Nim3xWf12LqRWYSEgTlf4aenDjT6de45pmWPeUz4u7rDPVGoT2IAKJx9/ELH9okG/CDS0Zjxp6IGiKl04sMK/u0LTLZoJVHXHlcXoQgVQGuFDi0Ug/fVy2iPi1y7X7WJjYZwv780v7R/g/+wPSTDRch6wCqXp5ok7AQ+Df+uiDR+U6//WzxqcH4BqcrXwxNrjp3w9gMUeiVWzqsmzr6KBSAK+4MLG9d9vUQgynUag8HbURyMUEgg2Jn72BDYmUoetf92rl3WLkFU0afFtSB80yZcDkrNXvtdD7dZxwDhGk+nDlRiK10PglhcfnvBHxRNw/fN+/SyU4GtYDy6sPWRq+1nkdYtkWaD32yPK6XHp6ZXzH4BdGbLt9p23YaaJsNmnMdasgKzRlXkRM+ZFarRZUnrs3pf9TIe36Lj1RyqGneQ1RTvDVSD/GOSkjMWL3JpZlWZJMVZWGkoJbN7LOHNm9cemMQS+2Cm75csJXZ8uJ2KJsfKX5Ps/tQqgXCWgj44Z+/O8PPuj3dp83e/29Z49unTu0iYiIaNmm/TOvRc7+/kBuFWSZwlOTswGdKlAjDRPfJwlo/T+KGh6fMCJx/KSps+akLv5m3Y+7D2ecv5yTX1xlGX+x/IHprKYzIAB5FNhWPTdSi8QRrRB+4VptF4ore/ocbdSB4vsga6Cl7Hslyp48y6CWYlBsQZBD/j1EPe7RgUZqBjeJ5VhdcbamHQLCZjSZyrQwoaqG1IfHEBZXdg3M0FiZwDndBzQ42cW7h1nNycqaIPXQoHqV7PU5024WY0eqocEJUkVPh598ZJDdBzSK6CbvfmbtZtX2dB8Cic199Bs0MhOihlR3aijGB/w7VzTsYRMPlVTuX4MUu7yvbmFjbiS5X1INDbEv/buWIu2nadWkDhohCH8dEL7fPvDSNLmHBm8iJH8WEr4ZNvn/L3GNYolieaJv6N6GP/3koZI7aBAiy8icrI/YS9X8mKeGyD00hqhhjK7dQdic9khhcw1NzP9LlSP07Q5RFbtEtUVuuAb7LqoG+z15kqr6LU9NkRtoFKHCAX6dTlCkmU0XqsmNQGJ6512fLucoMWu2jeaUHEGzKBWcgUNy3/J66cojZT2sJOo8TrhGmMSynm/6Zg6TGm/f+IMTVX7MxcGxWaL7eeQ534+KMKpz9tSjQMT6OzU1Zw1aj53AlOzv4DekBGHl3Fyl6FVzJJZ1h5R1A5VlMKHWS9YXLW9V77Wy/QurfsX2XevG9lq3rPkm63YXWtN9qbmD5YutP5yklB4FUlGkw1hGq0ODJpiRstOLMsuMsYUsu4ApsfnHchhtzQViItlyEbW+TKsvFTsDiA1ZS6E1N6LWjxNScy9q8+U2SyDVF4lyIhzlwv4fO8d3viyURocAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 2" align="bottom" width="218" height="199" border= "0">


 • Injekčnú striekačku vložte späť do vnútorného balenia. Žltý roztok sa neuvoľní.


 • Teraz otvorte balenie s kanylou stiahnutím záhybu. Nedotýkajte sa okolo otvoreného sterilného miesta.. Aby ste sa tomu vyhli, držte spodnú časť konca balenia kanyly.
  MoR9NPN4j8ruHXY85fACNP2YeBsX6B5puLYHRqXahQW2epg+gCL7/bGCK1FoU0O1Y4xkZXInQZRq84MAyNRI8t3uuo7XlY2OtODWP35C+rA8Wu5fuU/z9kHSIUic5v50THZ/ttU92wZKLgRIlm7ueCRj6Llh5OXRgIpe3Q8Fedd4ZIk+OMyzhkq35OJiYhslfeLmc72Yt241+L2ffeXiuV6WRdhQpMtSUA+T3D3NPac+Zwjlubxw1fdtMsYzDF4BldmsuyOqOAdldw5cAwm93etDlrBhzW1siRNGgv/54tAxM1LacRiKWtfe3VPbLRPsnniBrtTJebIoF74SotBqc/S9+fq8cl80kia4acbniHqOrXgTUdP6Gh5LU2h+jYcv86S2cTOZECQ+m970nS5v3U/qeWwFePtdYqffZ76z7GRrxDfI+d0mGRFLjRdHrmrmVXXCpZdEJIp2qL0SSnXsmbCV4b4eQfwuJaIEBURkaW1FTfdopRWv+CqANYubW7nurmxiOZ+Ck2Bsh7BFTEn6kGcDEtQr/v7k2TcXZ3LhSulNOmU+/3uwnccKVwHRyJ3ZxGIeIZjMubvkA4960y7zCCbjPeNPStj6SpTwcplJmk4mvmzFeipZXgJY+SfEYnLgu/qWocx20zYYT8TuDDN+fsHyNU7CcR3urRQ34Dz68/ZVlc/+Le5p7ydD+C0mnw/vy/Y6Pbd3rBA4mJxZg+8qMTp3tcEDYTQzaEY9Q4t5d1c7N0tGuDQFFkCZWstwGpRBUZTAFBaOF3QUmT0O4m4jp5onTEg4VTa8VpjO1Y6uve+ZoYLGrcWEdrdWCZQccY+ERqNO/DPpZQ/WTSIh3dnMINavTUEdsJjLCs4NfjknjkeSUAGUoIAsItmM88Nrenu67aal20kHy73UpbkM4p3/hgDxBzAdCtuzaNrsNaeeYJGkBcmQcVwXV4+JWcjOEcFATjn7SEOP6TGi6MKmt765QhT+KH458OY/Lwb+Mzn3S7Zm0aVOTyV/llVpOcNFWSb/J/F9hC79vu/XbaHPs0QXs1Icg31NqX2M7aTSHiZASGpdt52iM6cApfgbp20cOG3TyZBL+5ZOGT4v2KTEtxKWcwJcnTrdwxaH2TqiFEl9kr7G/b3VyUC/RY3CfmBKS8yGIxN9Tcf+5wVtK+UsnxHBdi5nJ/4VZzchLjZwxJ8KlIicfPPcb6eOh2eAmRIEJTjS1+1SaV9wzW+017lVFi2KUrRun+61OjXv+SnnJvX9JUEEllyxB+k99JW35Sg8XAwlgmtSZ3j5er1/JAuxnbWiJwJEzhmfx7vOZ6f+FscCorllkdlnKax7M7ECWGnZFO3xwgsHPwKbU+8e3Hdf9HLyRc8MP7dr98WwVDMVGYLBLl+LeFuZcckD0fSP39ot2o8KvdMCtvvMH/uMGziat6okcU9POKqJQ8DZDV1rGgxf3RFl2aKRs7BjhAU3N7ivfjhA3/YGu+CVPBBDMzk5OWedeyK99N+P2dqjgGfpLpbiulLIghB7JFZR3BGnJT88c3LrsVtJElbqCUoJLz36yv4dgTcTTOSuW+Ubee5AQZOkLREVXaQ7XN5NQ2Kq+e8n4RhTRmwgKO/ABuFDM5azv89xBqE8m+08ZEtNdeVxkbRYEhTY4NEkD13Ds0g2n2zvvuWpNqqTzOUa0d7Pqk1l5L7qLonvzm95qjdmm1zjlB4LmS+eOTMjKTHiXvDJwO0HD164Hf7SBAk6mp9tgiwsZ5XcJzdP/Xa6d4WhyBLO5TUB2hlwd6mNdjFTNiUUegtLzNenmJzvIQqUkBRIGrQTqIlvVqqTETnI06XqrAdmZnHZ89aSRi+tqfUelsAggM+aoF7ht9P/JTgov09b5xSLSezfj1H2w5znBzuExT+u//XDh3dDQ65cPnZw94HtWw4dCD57/fbzhHQEHAtsI1Aq5BBpHiILDWQ+7up736qyr3Q32iAlh3dG/06MxeQIlKLxKObr28JJzf8WVTwRbB50HNCmNTBcB4PhqfHosjMGMcWeESj8nBxYSe3+5S1l7xdfmzUenp3W7uUxVEbbB07gHmS6r2aY7Ro19+LZi1MrnLh09250dHxKcnq2JOVXFsGIcVDicHDLts48oIrhlvuox4makTl026yxw8fMWHv0STZlwnpaxSj8t8zcTjuFWFwZFbXkyKL737SxJUQ0OKf5J/DlxT3V6yAOPDvYR21813/G7htRsc+jQ48tGdbUoHbvdDgTQhOiZGN3eRnv+1NiGniya50k2ILxRX8m1AdGUpNuSle8QKUsE4GImTMRfr5/VJt+328NicsV78UDwlqMJZ/iLc9KdzmvyIeHTd8VFBr1MPjAxmkjp++IlkHcinqMAOiGa43IvK0XKou3GN3jElgDK3lTukLx3oWwEotcxoKEMhTxY7tKTs7OOm8/Px8PYwUX44fjrkhEcbBhzrLM9rsuXTPz/KjNMzRXRDJhYbVc0MMc2lp1OMTFis5R0j6KLnsZsrK9t0erEf5N/dy9mvRb/Nu1OJNCAsWQ0pEu/flc0qePj80TSkpy7qwbNG7X02IFez7toeoJ+cV48WZITBL9bxPliVbsDUtAsgYBlQ65dAQXGnQPiQ2c1rVZ3RrVa73/6Yi1oSaRnIHTrkU2ClTmWpfgE/NuzHLewcSmxXsuV6ESRtAL/TSFIZHSBE9EB6D58f6+tbTVhhyIBd81LezwHP8GXkav+j0WBN5Ph8wdX8Pkqu43qYwGK5VOYonk+fWJ2/qMPJrECuEEU3dTXymU5rU7qED2UPrwk/ajb36rcXH8HqfVrcx53S9cf0rpic+exiVnYUKK1VcpMX/lPWNxS91GWaT4CKszRkQbmV/VSVYcKkDKmYd/mB78fYdKnu2WBsUTpZcCYkuU9ujC7rnd3nerWLv1oOXHotJwuGsjE2b7FuHi/be5d9aM/O6yGRNL4AR8MlLfh+VnTVQg4KaRB5jd7CaIz8IQPtFD2vYoT/+KFDG80U30lxQLhDiAzDkNG/jfIUoog9nPzhGYSNmDne8VrDgHlBm6u091Y/1+h2Kx0HTKdl+hToTFyI27sn7UZ7Uqaau37qtpj3Bq50xsrWah4sfky98NCMyybLzjf0VV8bhR0OSogkMp5m/ExH5lBfJul/mny1xG0Xzrajk9h1q8F+vuCYhypRyhcBS3yvx5jZCskC5Oc4JPHT+4a+vGVYvnzZ46duiHbr6dVoVniwKN6KAgedG5omXFQ1D2s8sbx35s6ILp2R/zykcFKEXRg69/wqzB9xUR5xdM0n0lFzrFiOuEA6NKOhkEmPyna/zxAzTLLOnFwpEZK2x8CpNJsUSKnuBB/6OPDbXVep3R1d3bp2q1Gu/VafBRsxZtJx6KwnkhRt6NCpwalmdG4Fd7K/Sl9OfTeZdaPw6E4No3Z0SMS9DL6m5HUEEzowrTyIGpJRY7+aVTYgnJ+ER79v/7ChooDmT/vur4g/BHMQnJKRmZ2bmSGYm3N5fyYAdCd/9rAJ/IM7szoDzqe9H7KuceRNAGpw6w9SLvMxWRh14oaYcosI95qJnSp5V940rfYGU9RyQ2dICmIhZbT0SxlVhbL3vTYDucBvLANcn+GakgdY8H54Dqfvmh4VBhUCrycAwiJRRWgBciuM9BfzW0L7nRv4RBFAukxKv5XqgiUaW6I79ouxOn5cREe2ktpQLKvnsC3RHrNY0zKC1YEBW9PpeyEmgJdmLJXq6Uu1b40UYR7y8a/MF7KwxgbEpMietM2dyLnG1Mn3hsZoVlQYXTuyaVVAnky28OyMDkkZ/TQ1Zm73/gZDnh1IOxJSElCRf/74dgbrYO6d5JIUVQIrbrB4uvaOerZPNmzlgLXLqU4fuk+QQuqdtTdmBXCcoKQoWJTwgytdLPZpQWQSlL07kbZqe/EJpxor/KQvhRVfeLZfjGNk6CME0zRG+Op3YPgAATkjskl5IL2gZx+W0fSuTFlVx2v+uikGXzm4iMvMq9lp667qgs34CO6XPv6pk0q0tuCSgJiZxESe7X6vlF03BUhbgPndA5xA4CrrhWzuNU3u7pHVWmRxYRml7b8yGlk0PtLjUY8zU7KD3v4fO0kOoGI6H63czDqYiAIGV7UJFvicLOiZE5nFF81AtLlQR9bQNTuZVLIKVn11CbpQwm+M7UIwmxvtpxUJCx/E4YCZVz0x08SojvtR/JoqqcdwMR9CN2tmsKQmGNdH2k0lnv1zX4Cn+rmchwRjfZdn+XOJrh2kSGwozej7inFnnl6G+Bp6+EPk2ROcfWcDJ+8HM2TpswNYsVPq9K2eB+uHcCxlGNtC0TUNke6swntlfTSiJ04jnbql5w3oR7mI7RdKFZq7uNXrVr//5fVnw/slevYctUL35p7KJrut2EAvttzclPc4NfR4m0YFw6oUeqaVslYFS2B41yH/GRj08Ypg+G2+jXYEqJ6/43Mo6pWPFC6oB12fkfoLTIEyrGsrY10hq/uEZSV/jvyoIYHls6tW71Xi+zpGmuxs4xrAxtpRhg0ro47eJQxj6ULFnnolEm9+wmXCdksXP35M4nZaVzmiopGqqadyWHpS/3c644NIUlr+u0PMnyNXSl/8gIive+b1RPSqVlK5RMKHu2SfcZwzjEH/Kh1vlY8GIvjmLoRR3NgWFniJwvXyK6VV1YNXjo7zhxpqe69k6ZpR0c1W/MovXLJvbvPz+Mxa/4SK375DxsSSzrAzghN/Hcz3CCg1m7XNlRZIWSpH+ViNgyTfONK6lUIF8i98I5FoVPHXKbXe6iMQx4xpEnhh47cPJmbNbTwEE19bq6KzJFQbiMQYrsBJ7u0jmHz3/MBqUEWXCcEkRbSUODsJzdxHX7sMzCdXMFpci6RQRsY+YVRtfq6y9EPI+Nvnt81fAmlbRO+hZb0umbcqofN4dxVTy2UyznzhmeqrQZUCWRh4nMrnY5RhHd51L/4oTir1uDHhHu/eSOO4xoWFd3rdHVy91Dr3ZxUft1WHnTRN6YI7lFB/XPzlXCEELyyYCNaQwKmkqbHpPvjJ/0lCF8tY5++ZYdxUt/KsU7QMn+cQgK1E2aNPjgo896jFl8MZYwZMnjlwksqyH6Ys09DS1igFvTl38z73qO5aNnvw4fdpavQdYyb2PtlFlXi3OfwrH8Hyu2MXrLtU68nJOr1C6UPNMbgdAyOOliG2maRxGJs6sUPL5z/5kbt64Y0zVgcwyfqflUYxe9fhIbH1ac/1SWMIxcXsRQpHeVx2LjMn5ThLHo4K7Ko3r6GkexUvo3Pbt6+szFBymQvc/c+ZlR06SfbjYb8ah4Dk5laV7BQUuZJHdwXmHZ4vFmouQ+S1RbTcXBN2CbkLIDDkx59q05jfTq6ovSf3aawYZE20Ypyg0L9zKJ7nTugwv1MrxhQ1Go6QtdnT3arg/NNMFh46b0sEOjGnlq1A3WJDGy4+3v2IgnxW27SlhDhF/0eMGjlcH6KW+MUrU5RIn01jjft7We9dp07Nb9y+bveTprXWqOOpYBjSonNAFs4k2bOpZCp/qMgwyjuXqf228kq+YPKMrKhL3YNOjjqq46nU7v6fdxr7nn0gkTdfPbuk/wyv02zhwV3Rryou8xkubqtdte3dhfpkPJLRPMcHb0zTNHfwu6G50j8rxKXfyxV83UoJnFe/yEjg0PWGnG8nC9ce0bqnbyR6HSSZHfKFUZklbb81L8SFZsU5zq3pWtk/vfRlLaMDevw8UrkeVoQNjSTzufDYsFYhdFOXb6nkizhDJ6ufqex6h4x1L5GUCfrermeMNaZl1jEucVUBr5mbHyTYrL9Ts9wZwmVHW/88LfjK3P6M7OTYs6MqKart7pMkwq/ykDuj/pUMNgtmslHG1TmGCq+g1rextdNN2eSOWYWZUBKfLLRq/r6OsQq00uKndXr2pt5t02S2V1MuGfNiCGxGTi222zknrcoEX0j+rBw8cvZJEeKc8iCUOUQ8nzWq7jaVSPc6Kny6KFqEqxp+WcjPmDR1S/Obmtpcn9fsyAo7Ko5T17DGNHQsnpt9qgW2CWD3Ve+VLZ0gJ7ECxbbsp6en/SgFSftNrg2SuJZfwydOyhdOWXpT9VvrwMDnOTl/a9PTlMuregS8BPe849iC7tGwLKz4C24Vvt1B5NdmQwZk4KPb518XTHQ4mxjFHuloYGTb1hgcmkSEe34wylnYglLGvo6uJeu8eaSxHJuY6HEoYwjjnBU+pr9W8b3avVd1iUYjOdfGf31I6NfN0cTy5hKC9oIOIIPpQReckxaSmGpVQEXp4Do8wbr9p/6RjjPwXlfwLHsj/03qByPP5DaOmQ9tJ6/B8BAHls/9xdQgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Bild 4" align="bottom" width="229" height="205" border= "0">


 • Pridajte kanylu s obalom na injekčnú striekačku a upevnite ju (v smere hodinových ručičiek). Položte injekčnú striekačku na pripravené dostupné miesto.


MOr17jUXK1zEQ8p4zfEWFdqfI/sBkS5ifPTROUlnKWecHQU816DIq+zGCXd6JlWtHOKJ/oDDsr37nLcERRYOCv+LN7vhzRK6Bzh3bt2nfqHDJ47o/nH+FxQTJlGv0DJ6toRsg1EJ1PPiFqzrypDuPp9HWER+WH3Pp6XI/uIQMmr9x25NSFi1cunTq6e830gQHd+07ZnwiYgW+JDRRg3Eg1FuDLxZOzySec83x1+e3o0dRjEULi1+0/Cf/2err1qWnnI/waT7gPoLc0l1H+367t7vtMbp4w4zunIimKpqyuJT56RCUMx+shbVmnsE0J4g+iJAexaZNhwbs64dPFWVbpwNj4ca23dhl26pN1V+eLS9EJn6/uPhanTud4o13Yn0woM3lNRJFFWDcr/JvSHNwLCU61rB2mJ2UHKOvdEzjZeHKu/ExGMPNdy+7F3FwCF303igclo/+8gYwm9cswWxHpGsfDmcrqYWBLa7ACZ/M/cUQv6Fq5vP8Q2Q4ed9gCphaq1icLoi8O0nv8bFZWR3HDk7Elyu2UX8XgbH1DcOmKqqYawSiB6/m5IQnDVsIg40UeDvXN5nL5TtDf8OhdTcsk+VEtJ9MzBV5PYIu60q+snHBtUHre2TaGBoXwtP1J4HKOYruZ7WW8FoH8fGonoye07UkPRctkrNw53/Fvg5IpzXPsQ+zWO2d0bhajgj6zl8s7t/PMyDQHUX9yFkyxOd+trp4OlK4ye86XlfqEhHCyUy71ChMSzr6uHci4UuadibEPslMAW+i/LlFhH9WxYX9ouiCvZwGBZ2FXcgbBrr0TtK/tAF4+L4n2ndPgCfmuvepjbCn7rPsBedVkzE6evC9nkhwHcQ2UjZ7YE3N3NnoicMfHfQI1WGB5L47Ib7a7apEJJdi9aJcnSnE75u1c9h2iZXOx0tivL7nLH/bIl8OjTDihg+j7K2tfl2jLYxucy27Bhn0h6vqplBC2DiaylWkKFwZkmwbBhquqbjpBWomXBuQ75/FAUUaLqVEigFodz4MPAZEtMASIDDMtePSyeZpK60Ev/3rEE+9oL8VXCJTNvtaqv6Y6496O6XalFtwJfWr4RqniWQvlBw9B5mJpuEphqxL93wgCcF1d34ymdDA2wr6K4Kigx6Yx4GhVzSwMs9iFJ6qKcA7W+dkNbI0lvI7oiR3bDeBZT+qputEv8T2oKi5bsNLb3Q1NEI1AMRxV47KdMVKieA5E72DL7gIAukKyCeFYYET2RTzsL63dRPHz42js/iUbT1Sb6Ckavei8u1NPm3+CrwUQRfsHFLWcY2277QMxBYJqe3p6fw7kLjtswQn/X/WH9OvwdbYaxkheSeBGz2emMZa7ey8FO801otDU/RXsxa5jIIibfegmdwxYw7NOHfJCaPSfJ/VcO1DD/2GHK8h2dtDTpX5Z4jcCz9tq6t+3VxkiCrW2GhoAr3J3BMQMD4vaXd79abcodgCM2V9G81+UYKYLxGcV4JDH/6bSv/YHZWPERPb9BDg7lBe/cXC1husIu3VGopju7V7+G8jkWA+OVwPM3LjU4AH9uqLJ+Kt68ajkOs9kLy8a/fSi4S6lTlCtYN50O5Qnhuad08TRKJ/PU1f52e5em3S9W1La03MTEB3vULKjfKBPyBFB57+VfhB4OO6TrhO+/e3Gw6cv0jLS01KfPI659/eNS+fP/HHo599iQGx1TZgQ4yG7ubJRBpDsIXvBTqt08Sp2a4rqx82UHyXZnbBIFBxscfcst4/143oVeEIRQac8qxf9P0cXLci4umnOoG4dfT9q2ayFb4tWrdt16hIY0iOs/6hW7zTv+gOGnHBLEA79t3deLzaJ/v00/E+wr6uoMPEn9kHvd6CU20TB7po9qmfqYLmHe+0YXKFfCZ7QsQ0X3o4R9HT62Tqxp0lW+s7Au3fuPXz06PHT9EwxWDRnacrWgBaD9j5mV6Ftt9VNS2Up3O+fZBeeqAbe9xr7Qslooqra7/LjLEag9ETtnIUqtw5ZDFEvWZozZxfFU7rfHkMERGCbpNCpbBhgfioHI7bTj7i94U2DN1O84PmDXN+gWgycH5llxz1ZNn2XxwZ1JOkTFz+9/bY/Ueh5DjL8PVzWAs871L9bFjB5rINZwSbKN2489/kcM2bgeaHvBVEGxX3TpfmQfU8AdA2Lt8yiSN0x2c57wvZeYls2AgcreC8vQKUstYM5QQ9RNT3qPQGdPR6ZggCrxsU024ZxGDDJUQIoJ4b+YLYIEUgPeIykwEgwdkOfJr33n/VRD8a/182Rk8qcc1cqnhaJiiV9Heo3LspJ8LUA9NNRuwWWaNUzgLeXa+0CzFbiGJ6y/TaCLvdLxeW6zYnciaJU0kcHZjIU0qfC1xezNLRZRTXq4bB6kT18Qy9I6XLasDymtnZp9MiGDpLnIAqOBaCf1HevHStTqxDMPkwHrR3IphNFwjG15R/XA9PZTHoi0zKzW0SZXU7gYh+BXUpwFxtGAOuUbnvRTbBssT1LHb3gcnCaIS51vYZ7H6EAecIsfofPN1+r3SLlqrA+Ytz00xD8ImgaMl8OEVlJzBphaRD0byb0MHeEHYBr8+Z/Ma1xrEU5Lv0e2zzRfHZwcJhJmcTXT+f2u6d6IT7jqvl2tO3D+Po3c7AfIlLtCo+y6wpipIl1inQu8TWK97MiEZDAk7hVlTht0QInbN/BPO6djmdRoOfM7LYyYmr7TGI+UYqHC59m5r4XPbLq85zyQdGSeVLXpQPuLrljhh1agcAJ2b1/Z85wes8+xWrfLiCeWLInB8El3hezpkwpoWynSivIY6zs5ylxd29ePHVkz8avl8yYMmHUpEE9QnuGhnYelYkyBre7DNsFcHEAb1FvQUc90M1s5tiCf4FFRESAbsqaj6gIvzY4U/6eEfSmxzs/ZWo9D3ffVve0x+LJeR4FEZNiYaFryZOi8W5gnLwu06WlPHoY9eelE4d3bVq9ZNaEkf1Duvt1bNuyeYtWbdr6dQ7uM2j0tEXrt7bRzDx7+dadmOBwVL5xxHbHAb5cJMHg28LN+ofT24evM7cuMEFX601NM0jtf112NT6ic9IUQM8R0qhb2a8L5JNk6x2THHs8Neut78JlZSY/irpx/ve9G9ctnzfz80mjhw/sE9arR2hwUFBIj76Dho+eMH32Fyu+3bhl988nLkY+eJyaYVpzLwUOviZ+ywidix9x2wc0ihNg1F5LPNEHXzfRbBGiR4IOmK8rlBwiqxYbhcibvAxtQ3mzJXxC4HUmDzl43lFb51qB4kvUDjbA2bLFxj5+8PeVk4f3btv4zdI540cNDAvp6tfKt1nLVm3a+QX1Dh89acbCFd9t/enY2ZtRcUlpGTq9NOljjqgehNkNtlHCI2zD3ScNI+6t69Gk68o7vJDpf8XSkKToWDHHfBUShA4nzfFEf9Y1U9d+TPTCsdZPBCIzZVCAH0Yyy5Xo4Y/KbuEFawtBFKNHfhbarZOff7t69Zp1D+zRe/CwkeOnLVz13ba9h347czny3oO4J88z89DLrIUWTgH+bD04kaVQiktj1Hvtpx6OBzRHYn2fWtkNlO2Xm7ODkNH8umXljQBfltB8iXn0n60EtvuxDBCedDts0MOEWdpKhwpm7BPF4q++333497OX/kxITX9ug0KMJ+OaxbPEV4NmYFIScj8Y0RE4+vYSTAzhRG1SgKR2mMxNsEPlhfZW3Xjp9VNZAmHOEYhvEW12hCHtYXXNJ5mUAW/635W9Eec3gbwgmsDxjUu0Ty8oniyPMI3ZsGM4b1zxmLomfqLdLojFjaLEt5gxBT2s/vAsMM8fb8DThTacuHkqgXV9rXzb9OiYfWCOp79bp4I5nvCWnyvdtqOkWtI9Q2aNYlr335gpQJ9jg3eBbDsEosDnJwYVwJDh70gzb6Znr2n6t5m0EWBzAMvKZRbWbMvFCv8a+huY4+lqK5314BBdVdM0nZo/z/ssEZUYzuoks4fh4ZshYChzedFFWetaAaeF8WCjyW7kH0fiw0wlX9nwMVhUfM0fZyBCHsK3WU2Hir/wC2YTEOBUB6vT8N8xKpeFqGvGtvwG03xsEpX4trOFO81YwgVS8B8V1f1t9WHPd14Kx3pPWj4dn03Ni0YxvN7sKNUFljETH3mv1+8S2dyk9y3InfFP4NcuVoPjv3fqedRJFOj453z3U2PEZjiNyU49D+NmsOwy5LYpqsr7C+rbLty8Q3R9w523T4GeWNBT6I8mM6jHTcu8SHqZPuQ2mHcA2RciMT7lo/XKUiOo0qiHKx//AHnLKI6DPZ2fMV8WvUXM+8XbpRd0GwWpuo2CbyPHHEn954rcl9uXRNqfYH9jMndIspWaSSAr+D6Yv6/NfSXGp5bsIXevStRip2vqiXbficJd0j2J9RtCVNNfARUtFJqrNF5zWI59weR44frEeTjXPsvaqEhrfUN0nxCIDtFZ+V8EyAh6aH4I1lv4gcUTOfh2yPuautcAjcWbn0zF1YHnmDFqcSbarPqwL8Q1CXOjWyjr/CmNUhlQyHUbFA8D10gU58a3iBXxBHA5zNpNhniKtzjy9WCJp6XY+GLrQbVbM6y+4+BRjyGPQc+LZS0WZ+LiMG4wx4u1Ljwcq+w5UuLJZEKh120kfPIQrDuhxbRKNQZ9fx/KMm4t4EWwJZ5WjrQeHC+cswHGlFW3vYN5NpA9udNRlEPmmbvoLaaY0S0MTBYFGMVTVn+XGlcLvttEodcpHu2kA+sclNsdOSPf7RlvGaPE79Z4WjbWenDWpmcHpIe7a1rT9REx9av/rKesR525RkoF2YupIQlU2UVEUaT99rqmH6crcJuRQqYnAjuDrRchAW4ZvUvUKp0h1VIuPdhQpGq6ZMl46VvMpAZOQrCXq+8FgGxqujzsj5VlOo4QY1qrqAg+nxL4COUSYQZCTE915V0ObDZRyP1YBfi1KweWnRMEuBEIRsfkurnW+hqVT6GxFke+HCe9ii1YD3qI76v1rL+DJxQ9QlZEp7U6SjgcE1+CmOQBUX2GJbIUFwEdv7F+Xp5dXjgQxxXzfQtPz4R7vskSJtTVYBOeIhZK3S4zKNbMDqD0ZANPC79FYzppYBlNlfnPcRdEHk51HB9DLRie8MY2D7o9HWdnYXEV4o4y5dji5cpvtidlyhIKu96c45tftpKW1AwOMX1duEzqxeiDH5gVhwmwVEI+seMrQUf08GJ+FVXZ7ifoDKgmlTijw7I4MOmpWcf79f4Z9MzypkIMYGfFsuXeiXWkEXAhy3EqMD/7npnnuY8KcL6HSR2f9ZUUnkjoHTPxLsDy0RLjY0/fBVinSTlr60da1VtLYsQN6071D1hxKiaD4/VJF7cN7bziGSU6TowDQda2umWqeIfz8jqE2JhY4dITHWz7SLC2Ti+FGvAkwPSvJK/sfd3CzowYJnWaABs/N0rqvwaUUXl8tDIOK++Bv7S4j39Iv749/QMm7n/KnBNETAn6s3/Zkj7lq+x3qK90Idff0cEe+ScJVi7ZK8HGWCdMXyUpDsPPmLGrAGsHSY1PF9SRYkIqFdbpKxuUVrq3/j5GbPaQfvOX7VsPnEUFQ8eLiWUEnm1r4OFZrUp5KjYdgULUC9g4VP/tt5oawxav7nqACU9zItBxa3X16EMW13w/QAKf9PpDA5i7gbC+vvem1PEu7v3euD+e5TqJKugc+5lA9sEupdw8Okyt4r3YsckVtl5A3/JR38dWC0tkF84onxYuklxgJ261OLglTMpDK8DxYFN2EBp2Vye856XRVG//xcE7oi8HXaiGgFby3l6VtCXfm50wXlnbKnZhHxRy31pmdA6Yx1p1GDJTgXmN2ouToH8utwxfIvAw/RuLx9gXIvVcBC76EaNnUdyWJmppcx+VSl36nYBZe67EPjdmez6/sMS3vMrt9c9uQ8xb7v7pjpFDYesFaHTe//QPLJAz+NPxIES1MmR2CbBmrpkCYLgKFiy1QMuRblJ8x8Pt5jldMw3BjCe7R7SoqlEVV5d/88P2A8bPXrA4YvF4vzfdVR5vhR9+eumbnq95Rzi2CXOh28ECeqx3NLoLLEnV4IUSILa5QYzysGk6EMuVhy7zq6ZZoOW0n9TwBJ40v53L3yAYss+fHFng/45PeQ+Vy/+KuSg1buoSxTwqfzR0167ZXbqMftej7m0Hmaaw+6tQ+Ulxsa7DOTB4ykRvbUrLu+Lvetg/zpqe6CUbB1o8xrU21nEEJDy+7VkzSYGJmyyakBF95Nv5wwNbflinds2abzfxH9Cv/+DhYyNOP73zjiacOJjaVch8xwIbVJtZ1XgvYfawIc6X1fqS8ZRfh1jLJ3rG7iCLoe60SpW6AYGAg0Z6MoQ90G3CGfs4ZD+Ni74d+cemeeGB/RceY8b1Vx5V9tnYZlo2FLp8EoUG/B4S9nOm6RBA5yPsq4DpX1KXwHE/C4dhfOuHEoRObdohq3NdafikcoszbgCQ9de2qUOHzdtyU8fuKKR2LP5uvKOxkpfRvwBJCjJWd+y1+kxCehYaMdnZgTtEfBC4G2xR6CSy518t0sytnew2tyQcC5Qs5o7J7Q9lDm9MAWMmQGbMLwvC/MJXX8kAEHNmeThT1SOMc3SKL2V/c9FbnfL77PDgoP4jxk4YMSCs1rdiHEGA1IBEq8AFnc3T5rFmhwl0OCtFBALsCTZl45k6GeEf/KOj83oHD11zKo5dzzrXIUJnuFTa41jDZCh8vkPAnHgiUM0Asu+f2rNu1ep1u86NmCJOmiIwMNLidLEuqM0VyP3CCAQdlOI7Ape65Mg3U05o4tXvRnfvOnnfQyHnCcTY2IuO6iZJjpjA4o0UwkspQ8BUxNzPtqGX4bgAvU5YzR+ZJ2C/Gd8RGLheQnGnzxrTJRMjTYaEB7rSpf+9ZVRgz+n7WOs1rEI3aVf477nXPaaARRRfFInG/AjBemGxAkpPjm33lReIZj17iKN+vPiEAoRvljoVRiy1yB8fvxgkauEFyAiMBz2VR2yFy/pq6ZoBfv0izolliDzJpZuJS+08dZWfzF0RBkuBGB4upz4/D2QRBffyqhAM6Yto9N1v9cJoxUyZaf1E9G0vG2WRk7BsqvUmPYz0B16in3pODymnV4RVV7X4NVqsrbMelZ6e3Fr7YYwRTSxEZRUTE9NwSZ5URRTZBQ//ygVM1e2QBAYP85be1iYpJrIOsMgf3zNEwtbAd7pgL3IXD6dDgsb3Kem1hJ0tMUlUSuGYj2aUYKQfEANiusTb1y+eOXn6wsWbD1J04t14kmccXFDscKgnvDygYqRHpMFtBJfaSvkz4XKohQPqbB+J9Q7nsnUVyxhI7roiS+inrHGBhaUk3B70XD0sVPocMqSAsIMp59d+3q97t+5BPcN6Bnft2iVg0Iydf6Jg461iymbPp/B9JrDM7peILHxPY/eDoYPso9bx1gUBAsQFvcgtjQS43UPqBdIRjk6i5KQXFo3Swd23XP3TbSUno0Pzmb+rb7LBuQmQsHdWWMjABTsuPkhOz9RlZaQn/XVi48w+QYMjzmWiRWq7voco3FeI7YFeKp54mBQBBnOPBF2ysiIw9BYamYug6Jek4FSpgBuB26FZdJnb0+Y+wO6S3qts7jCF2QinqnlMQzlFpRncm+Pfd0OkmTXErtMnnv2iS+g+PQh6vW08larzUF4fpYKCwB54YIhY/ETvM3GT1fyRIkYcNPMDAAmJlOBPujyndn4IEN15F+WVMaq6t8BW7hfecK6Wsh3GpiBpacC4E7x4L2OZImdaUJ/80HPEX0zLspHDrHAvMQVeauEdk6EwS/0bEzf0MTaOs07soWrQvIjc8RY6o8E/SwxGr9cFn4AzIfPoFB83Kd4uG3Q2np6OltZc+X4sGzayV9hVzITCdiGmhr+8mIrKnAnJs8R2d9KIIIqGbm9Fw8ts8yAaRks79MwybPh8PVQilRrg+0G58US/Tl5jUQXDqIyeOWLA56FzUygqf63oNUmQlOGGQc+87voZK0S46r9YjHuiBsDlZFiCId6AmPoy8LFN+UMUW71LDKN620utUKRkv3b12NkYP6LwrGWsVcIKvfu51rmzTig+Fkwwe2jMxkS6S97V2n99IpvgbHXl/XnuNbZS5fMj6LPhnv83bAgWgZA6EcfI7vuNzco6oshq6VXlZCGmaFo9AdK2DrbOeNJik+FQ6GYpL+yjpnFmBAVbQkwKKeNYJHr+73kBw49ksJJHeN5B3fCRZfp6btD3cmkYg/UafaaLlrDNWaLMgiODswUbFjNRwC73Er3z257SfjDkD7P3gw67/f3gQosZixctXrRoZaeJVkSA4ZNOh81f15XWmTmKNGPNrHNT2gy5yIuEQeCvt9T9BBt4YqIw5h1NX1QINvR+kW+UE3X3Xnds1RdRu4Xr7lr5LBR2y55cqdb0xhm7Ok8GuBWxctVXq1Z91WAYWFbsYWR09Jrc9ESElKaxRnHBjj/b2rfXl3+jMGY1qAL8XKHMOrBBJgxP20p7rKYfN7tcxkIbw4xtPTHF0PjvwEY+OlHw8EsZ92Ai6IjRcDVOM+eOhg92KFcUJffPUl+MkLqvr9+6tBwJeKl5pFUGIP3722lGh7o4CtfpdK689nvfBnXf/EzkEKJnyvNC1+pXbOs01GoZpK6BTqxRU8A6g8/6fB2stbmPJdYjZPsryxzC3YOM9r3ptZoO2A/oHueyMjOePov92j9sXzqwIDHDLw/f99CbJyeyp7veO7enE7upbME6Ypwhd3lM+3En0tmJhooaXsgKcmmWLBGUMI4JcQ01uAfgxZA4ORXB9Hmu+8fb+JEoBD0cqaCSSNa2PpfndbrMjLRnT58kJyXFx8VER92OvHn9yoXz504dP3po/57tG9d/szpi2ZKli+bOmDZlwuiRI4YNCv+se499WWAsHwLRidZhs7l2yEg0rWtirvYy9BNDorjCPf1tZLupN/EBOBOT0eMPP1AG2rbyKfme9vHA2tlJmEkkS/6+6HHORiI+xRNl9d5uPuf06c+Sk5MSYqPv/h157eLZP37/9ae9P27dtHnDN6uWfzl/1vRJ40cNHRjev3evnqGB3bt27RYQGBzSo1dYn34DwgcNHT5qwudTps+av3DxkhURa9Zv3LJz78Ejx0+cPnfh6rVbOjopfc4WBSiBT7TItnzDdCKhhw0nGBxox8JRmsSv6xaGDTHQ45QLszz8XsV9iu35U/Stcvc5CvBX6yggMrLGUTf7fIuNnQAEBbr//ijr2WDEkMGDB4aHD+jXr3+//gMGhA8cPGTYsOHDhw0fPf7z6bMXLFq+cu2GrT/u/fnIbyfOX428ffdedExcQmJK6vMMHcf6ydgGNA+IiXywBB2GrzR3U6BNA5Nmm7rrCdhy/mGAjru8MLj/gWxRKzC7CYHVmvI/5iUU+LDijeIAFo6VSKyVQgV9C9tm26Qn9CfwXbw8Vv355517sfFJKWlpz19k6eRuHJD/7a36hSFBXW0SD3om+5hGIroS9gVaXNv9h6Ft5twEkHJEgTBCWcNm+RPe42ED5SABMvv8IvEMNi45O1gnbZmwOAKhEko5wvo69v/8h8/Xu2zxM1WV9DBsDFuiBdbvgtpsmS/SUi80PH3n0unDP+3Y+N3XEUsXz5v5dvNV99k2B9Y6twAv/Eo0TrJFT2h6H6qqmQ/kft94Oc/IfBZwr/cjW3omS9jnu6ur3jDoGAKryJcxcEGBdRFP+nQPEpSAneogeml4v76hXbu+16l7QGBYv+ETps1btHL9zgN774guF8lXnNDINVBnK96Ey+R8bfl9AIfHyszowRmnhpyUPlvkO4D9bqphuB0MQ5TY2qbQ+M7qniit4ETTy0xu0Bd/rOuQ77cfOHEpMvpBYspzM42X00vve0Tp6c+31FNtxpvoHLJDXd67B7D6S7muNfQTf7bJFp7Ynh7CC19Pnz+Be6nWcM5NmRHxQ8vbYnL3xYbHLM8wRoxsNR/Gd3/cp9R6269TgIeNXNq+AJi1QbYLkp438wvpFZRj/TCwrM1NNZcZl68EcGMQWN3iKHu2bstyrBxi4UmxdT3F04/uPgdtd85hTaFHUVN42C57MunWDpH2rLC8QxRHLz7SfJD26lpHC1hpuM93OTVETrXPMnqCBMGMT22LSBQNi9W1rtu23ym9VfSMoKpjn8P2uLQPd5duVWbAE327XxZ3X5v/vvGFBkSn5+DmkF4zFrbZa5mXYfsv01EKY10/epxX+5CDJcvvAkjr85uMRdsEN7snSh4XmD6OLr67NdSNM2VEkAsJ0GdNTZLTcyYdBDtahhoAA+ZhxZs9z6uMdZt75d8B0sOO2ZNyGOt/R/oH1oeGpcGNUpY8ZmXGvzQwdANiXwvwbgTI6qxqn5EXCnZoK1NSygz/xZ4ZpQRclTxuqucU4GIll2FSEf2XBSZHXsHcEenNXbpn5+Wu3u9dYT9A9rD99uApfcBxqdMJ6pnMp8WBEKisftuuzRX+QRAg8WPX0Dwf9nDZMtsoo4zfbk8tvn7MPik88WLff9G4Wa9Vz3OglM8+cFAOChD9gaZ3ni2J/6hU+jt63qzv7JrT9O2S3lG2DxfDFA8p9Yu//+xVSXKH8XS3vjo8T2F6qqrXSvrxxRpbvlxJmL9RKjtN4I3542g/TNaUOmJ3J+V/CqLqq4aATXc3ncOFN9ywqGW5fSn2S9ZbHyOC3tS/AB2pkW8oh9uz6dI/Cnfe0g7Lg/gJ1cc1M+mXVcvtWsGXr7U+RmmIN+5zg9Fkvp1HnUdOgia4U1c7GGyLaAFu1lJiaf/a5Xbx+PKvrUZCWz3JmMfKauYWumu+fYkhz0KFqLfVA/KyACHqXdfeVDJtnGcX3y1eZzUSXh2Rk+9LVc1bb6iCWQjn344qSkaxHyh72dwjAQ8nNi/R6QXAgXEyYlLsGvbfnO8tBkJPNJyolVMHhEZeiEutxFepaxYUKJ5Sm6gCrDeaNv5Oj+sCizemxlp0v2TZHEJl0LTtlgNhXkwr9xw8UWEF2929t4BDhbSvBuhDZ7Z16aS36VVBGhpaou6fAFk9/5C70R0dLWPwUcuBBL0wy72SGT0JMTXVobKc7v8w4P4vQSrfdNv+BIqnRZoqaLPMmCzPP46XQXzADbMhsScvHKnu+X859S1stwZ/Va1HBWyR9CoBuWFMsQaPbYloJjp+Ku2BXcwut40BOZ362SknO+eqNGbxMSoJG7t7TlSY5aXDYo1m278eS8CmEKGuad1SwgT09f9dR4UxBP2Ir4AQGb4bLDKixMe6SIoHCNu/YqK2ZJP7ufCEFHWtgiq88GIILw/oo+4v89pO20oMwcCVq186Jlh3eyBnIx+MJCYEXISc2LwogXZVK+mzHXLjCYsiPtb6ZjtYS/sqgOLncg31Att6JkYFp2pr3aDGHT96AhBdvgIKowQbxrBWG0Y84SBxTd3cA7OIGZ7o7xNdqv/96ryaBQcCCU2UAdk2dSOkn0MVS61ENrrX9aCMRDg6UnKPY+KJ4rnYp5gfo/GqdQI4hSE72BjV3+HmsUtW2sI/DDxkBRRv8JBtxyUZIEEB9ZYmIAvp4HCHSDC28rGR88qu2NktK8cJI/bc2F6hbJlJIOgVpx6yHkmG/mRwvYp6HMt2e1kTLBwQ9ABztK/tFutSpE7ASGdvVa2zrAXb0g6JRi+8TZWLkOz+eyGnyo4Vg0a9+1qpT2KBcIpevSYdTAMTnlLfdWv3UqPmhQPoBjpeRT0a8WRTN4DN3m6LMIVK0E/pEwdip3ibgSwBDoRnmpETEZ4P8/ApuwQlleJ51Hddg+8a+JfisqumziMnEFD0XSb7qpqnsvod6YflhdgPXLtkYF4Tnz3BP1osgJcUaCxp8FnAtlzuLJbWsLZ0Rc/mSRhowfrg51+0uWdogE1gpmu504503no1wOp65rpW+UXMZpE6A1/2BPXrh1kaPejnBJxnbXKkxRMOsTkwLTfOeQ7+ft+7UsWN7GYKduWMz7DJKyO+bRqPbU7gMMACvJNVVYPEvmrSJxH4pYJbOHaNRCn2fesNemN7cMvp8ZweEgOOgd6Ec9QwM8LcfTxapiDuRP84JLRJYgRJX9LJsq6L/v0+KFZ9kdpZVfNMHkVMAjztpK51DWNInF4Pp0KGX0PK4cESUQJ2uZs9TshFm6g6LXUvX6nct4xdDXEEGLwVs0hYI4E3SkwuaFflVwgEExS2vqb6DLfSsC2aN5fxnso2bEDBn/ZFm6XJojmSWwCzXDU41jqaJWQZr+ThQn1vH7cOz1nti9jXSIAfe7P9eOm35LeLD/n3853YxzDVX1nzNPC2hCmVK2l+rnUOISoJi0xeHBW48j6wpixmqfI8RPfZAaacQ2avJHRy96nosxXELXIUYsnQo4b3Wbkf4TMbluidR9b+vwVY9gjs9dYGp4EtgkIW21la3SiKYRU3dwDh3LBWiyNZ5YeYUy6IX572mGLo4i9eR9E4R1OxUplGKSLSDPsBCdDjOywmRkQ1/l+Pfz85MfWGF9IC1K+tAmLLvUR/SBvp5d4V1R6xtyad49kZoUN+SgMxl4iIbUmTPhuebuojK25deLhG2UoVSi8yuIMN9MTBV+NE75YgNPtfyL9fjotlJBycr6l87xoYO9ZaASW55A4qVYco4MSSRB4zuGMjOgetupVpHAeEyKCRWTk6I7NOon29K1cuX++2AU+8uG+SHq711LN3BNkNS/RyAvkE7Ol5Ye1r2pb3bO2Sy3T12+20mia7BVbpJIAecE+Cp8dm9+o989BfT7OznscfH9VtfUaudHaepyrBSI9yrd/UjDOUmiCeRF5P7cL6zRJIrltikFOgSYyFvAhz8wp9aiNfDJd5PTwIcNdUn/tALHNlfIatNJ4dmBbatc/woUN6dJv1l1lMAJOc1vp4+H3uVfln0cxBPLE92gjR94xi+IfIai5TncABhcDEUkJ7TdmwZGz/RIhEjRnq4qnTqrh5fvx9uiGfnxMMbKpLjjx96txd43Fj1RP2QqrtWfOnTsU/fgiCUT6xVY6e2Rfb6FBM/uSp+soJ1jsRcGLXGrt79o+lKrW4IbPlKXiQ2/RJSVWZTvuwSR6exVsUchDBUBMi7uoHMe3dfFZfqaYdLhjpybAvCSdwQfeYXwomu5Q/7iT0BOLSc93XTet7DoieSDkPxNzqR9PquavKNl0ajWKaMzpExCWfNSFh52HLaSqnbnd2cxvC7fAs863BPSAY6zYAEgKS8V3wGY2U78gPDP7zgK/2anNvzXub9GDofGz6zYALgW3veaZnDQ9tyQafH09ilzHNgileYsdy3pRymbDtUw/vVrGwXFPtlNHfZNSfODjUH2NVPBwqXWxc4VcLvzygazUHD8I8NOUHYI9FM8+Z+JUYuoboz42q6+bqWs13yq+JuaZHDDsYMtDdPTSuSXm1svVfQBa61r5lLK009EGm3Bm+msUkUtppK192goBwDrD6x9QFdd2UtWZc4dkaZ94Vy5AFioduLWhX3UulrtR0zKYzcewcUwpZ5qMrRzZM7Va/nEbtXmfCPTrmClXlfbnwRJj1HNnwoYAbpU300vR/qV0fCh0M7sWzwR4q7f+NO60T9ybM2arEIIlEvxtknJnmW0GlVHq+3vizNScevKCS5lnctQMRYwKa1KhQUqnUqqo2n3Edx4Cj5b2HQW45jgONnw+8joejPpr6N4F/VeUbhQFsHnpqoa1sXkblWqv/nkQ2L5KrglYsuSV6scXck0NTu7/jU8ZL61blve5TFo7q2uDN8m4qtaubh89bLXvPPxYHkI2CJ/7TEvXvGvUCrOfEUGCLFNw/5+/6JSseoSqrE7GdiCe2/UjSOt9yGmXZpsuo2ijafMw/Z70o8SnHJ9SvULFy2YpuGneVUuVWsnyNDzqMXLLnr2fIh3qO12OdVoRnmWWG8RFPVNlM77gBuGwh1U/tMcO4t58zAepNuLYn7wyv7a3xqB++KcrSDa7LSEm4f+PM4U3Lpg3p0frDOj4VypXyeq2sT5W6/kPmrvnpatwLcSRB3EEXmTSqkabJfUaNFOkKXDS/CiIcB8JEtSooA3sJvvqZOgi4pnPY5Ze/Ov7t0q4qzw8++/rcndjEpITYe9d/27Zy6rDeXVo2aVCvarlS3poSSrXaq3yV/2sWOHz5oaNXDAgS/0+MRZqUS2GuxmM0bp2p51m/Q4hsHomr63ovt7rRuGOMk1ETgsC2vGbr3N3VATW8XUp4Vnnr40/btvj47ZpVynq4lnB1daH/uHmVrlz7g1a9Jiz54edrCYZGy6w7sOUSiUZeXDNV9Z+xPT7adxzRdf4SN409U9Wj2i9gKH53NlQxfsF4Ac/asMxs+3+V3VTFSxQvoVZ7lKrweu367zdu07XnsBlL1h+8FvvMqA1gNgp2IUHL2LJNAAqfg1U1H11nFhFH17ulITpOBzfre5TeaFBRnQ9PAGLOE9uJkj58euSva6eOHDJ46OhpSzcfOnXjXmzisxe58u1RyeKMoTiS0y4yx+PH9MppHiVbxwDDE1xq+Qh08KSdxmu0zTpTpwFiESOwAGPlkdE5kDcIkBKoceuZgB4pxfM2dK2DF0Furr3SQcbF/36wUYhl6rsqH0883G+r9egei/Ut03A/Ov0opXfTB85k18kEh+aDoa/Lzdw9250HUOAOftwED02jO8C/onrzVwWOcoeg13Fwu727pu7qNMU5Sl5faL3qnMA+m86nOb1UYP676N7e6vLdFCDoppTyevOPl9sc0ilB9KVD1pJaaheFoJvqpX1zD7X9/unH+veBwIIKgnDys/cU2SM8vWrsp8YfZzvX7P9XQPWKz6ZCSohVhHtq6u417PdZBBaAuoRep+d4UHi51z/+chv8OjcwXYzwCg/fc/9BvanwQFRaeUVIPLy0DRL+M0D18fS8epQUgQgCj338ivCUL2BfyCIs5Q+FvI/pfxaIwil9cq8civAkD4RC3nfyvwqFvT/nfxWK8CQPivAkD4rwJA8Ked/u/yyY+j8VQZ5QxHfyoMhukQcinoowlR8UySd5IO6zXAT5QZEclwdFdrA8KFrv5EER38mDInqSB0RRFEaQA0V6gTwooid5UERP8kCsKyuC/KBIL5AHRXawPCiS4/KgCE/yQCjCkywokuPyoAhP8qAIT/KAyfEiTOULRXaLPCjSC+RBkT4uD4rkuDwowpM8KPKryIMiPMmDIjkuD4r0AnlQpGfKgyI8yQPy/wBSE/4VgexFoQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Bild 5" align="bottom" width="242" height="225" border= "0">


 • Vyberte miesto podania injekcie. Očistite injekčné miesto tampónom namočeným v alkohole, použite rotačný pohyb. Pred podaním injekcie sa tejto časti nedotýkajte.

morZ+tO7tc/jqRSI3ejTyRhL2Rgp2inzCpyoTj+jm2zV989W+HBBjK5YO9xea6IOVl65xRzd0kn3PIUtM2jK5TevJ3DWgoySQzNViwJ5xlmuSvDWBVtYhIlsEWUCrea6somHo2PNjYu6HqxU+MsCxhsadLsPsxgbJYUXOCdg1SmkweU9OqaRek9bg8+eJ9hSTvqN7rReblN1vWuewtUHgpLunHt2H2ZSSYyf80NB9gY6DjX9DHcBRL+fH+Q7u/otZpzO2Ddx+h3TvultlbJV5USh0dhuDSwqtYPeHpYm0rKqMuMol1hCviyVTblMXL9kl6iO+Yxwy663VvH6AkSzItr4ntGfSs2YuF9UevhQKJIr9xgmgzomydimkXbltOeZ7BKUmlbC0hDdOOuRmcyBeeoWm/IiNhP0Bpce7UFmlzRuSpAaMxkj3xYmB/DEZ+ZZxXVrlDIJmebLolx/VueQ+scLzOqC8Hb6OXnUt0RLgKRBVfe0a7NX5bXQ6RcQn0WrTc9inJ4rcwvKKTKnGlkHLm4H+ECcJCmeJu41dP3AUjp8geBKb8sLVR03SB9IXVu3sSv3+xx89AwG/6usW2RBnpuN2bAot7K2rpv1gvkIjM9qbZtVUt/2PnhVVd1WdTX/q/L9+/z9IIkx6dSMw+cnnfrfuWe2QFCx02Nw/2xcmo65JbWmReNLaMoqs5FM0HGospOYVK7ZFkbytOWTylau2fpZbkuZ3nctiZH9Uf6LykOTdhWX/Htr+5a98w0W2ut6+2SFgQhM3BFXonjNCfG0EMScWi5ljmhBLtpeurfj7ZJZR9Oa8qKud4tf9JFYkM7s/xO6ldVY3jE9b+ah7BHzJ1tWRBivMNbJWFZVJGPB8o9B+irdwCLLSJEhyYdP1elhYjq92lpfxp7A5Dm7vfuLvnxcNkHrR6WuhI0DVQ0fbamavXBj2e6Z4/mmFF1TxtM9SEjuPr1p+dINJ7p58w1hzLdFSqhp24rla490yDRUCU+5xm9NjOmerZPXNPhrKsWy9evIk/ukHyTV4CkHs25PCWyrXVK7yVVGTJfw1zGQ4Yh4X63LBaFVTe0O6qQEaf9eRQIdx2e9NTSCds3f2AXrqZZ+xcvbRJu1bK17edWBSaNfZJ7IfB7ta9ZZSK7fz9o290n2DKF02bIV/jFmy4p8Xg7MFFbUuBd4PAF/wF23sJtycGpxCJgpfFjjorGmPxCo9bWJ8pWSH7iSaPr85UvXrCsLV5Te3rY875sEh2lKLHjVtjmTOr/IKbqVtmD3Iu80wheF/G00hIcrIPnxumnWBRS9SzP2t/8oA3N3VwdowgDZnsfrrm9DoYIb5o8ZDYv9R1YW3iqcLH03ynOK9IVknDCWBgr1M+My76e5LzVMXWAaRfJjCVIPVi30U2LqIbcMLKzeLqPLhVldQdxY6wUiPTRkh8SzaoUayvqFywAx9kx3d8+vuD5z/mZjZoPHSA4594/7jPWz5t4rGt+z8A8fm57E+KVEFliG5fMHIAkCMr11nejAjLqPIXCto0ktTTqBSr+7+oySftui8uq/Lf5bxcSrGyoqjWv/MScZJDiXQ9UvjarS01fHZ9xrqXim8aXUH5YIR2poTufz+dw0Wve4a/aGl647vFhuddUD4T4vS0wgIwqsQOm/mcwh0X1fP84e34zTxhvkwrV+a8nfQ+eiJ/6/Wx3FE9kXZhTcmyttBhg/IMLNgY2Q360Nz27Ck3uO1NYDcQySJp++gC+Y9kg3Q1lIT8j8/7zw5M1sKilafxdN30Pn7yuKo1f/RxOtaZoLrpGS1pX0fn4QHq/PxyAXySXf3f2LstVV73bBNyhjvSyhPpseNbMeln7/MvKasamaLlFCZmJBMucY/dutyIuvX8bjTvjJ6eeW0TKBl1FDSfX56oN5TyNZnVtcPrfHazKWYtbtK4+5YgrzErxkpDfad3g+IQ3SSESLRnUSeybQ66Ub1te5AzRBp6IJKazfv+zipKgx/ZPddR6P9SiQY7u9gfffi5cj6PZaPRoF1vUtFyRk0fToAY3lIhakYRyec4iSwlQB7h3wuNwf7XDpxqZ1F12c2xyy3hNYVnMusTVC+P6AwSDNvDvhJaWow8PWkt0Z1HPBvIuePRrpnN7jA0WNcdyzoOrg2GuJ2WTy3t4rdlro2p10dVOVSSIAe+rdq8NlIT36RU7oYJWPLiLFBFPo8kg5DxPrrzGRGCi/TAqpPy3s7KZKCWvl8dTBSta1yDl3NO3OSAWtqnEHGKQfVKT6RFvOYINpjiEJmXVGanW5AM5NbYy39izuKuolWiQ9KKElrgYfW2lf/fxj8tGJg0yrO4fUjJUbZbltaSV4iwUBf42nCQtnJ9J90DPPQJSwsdJFNSdQ4z4hoY1LHO33GhyS6k1TJcQfyrk13pqqmmUnIe5Q9viMCDFW7lAho27Z7q2trltyUMFYdp11tBfqVRt1SPSzUTKr7iuCIEjwKULLPqB58TGvAgECRnKwG6uYHs9Q/K2j82JeTeWTLLoFW2Tj4awp1DPlE6px8hTaVxBEQWAbbCESy3s8BFSy2uWE0xizKS6IbmiEd6UoRC319WyatLLZBfZE8tGKARqWKUHSS9vXoMYGrSFiFUNFP1HIh38SbDMysoRdO/UhYCwllFzLV0QLkwXl2b00z3+R0RoUzW2KLF/Iu0mGCFJ/kd+CrZEXWjZoKddo+0Qfe1K0poto0L5/klnDGwIqyanptF1nhejomIdXbl0fYat0ABIdGnPJ4UEbr4YEmf1zl5Urg3yizauZozM2rjf31LDmV1PhC2fS44hKY+X7iA2hsmKW4ttHXyf6WbdK9ylyIpF3V9LO4etBauTLojAfbaIZQWhaEzsiRg+DYlqZNcJ5NyIODxdysE1Q15+9084h6YfQ6BDzRtr3pbTgZ3b2Wor1IaOSebupp60tniIKjbrBi5h/L2DzYVx5js9N1ix4bUhiLNpnqjyohZp9n7UFyG8F5uwKNXY7Fjs+GMYZ5NotNMPj8imPesLLew/zu5E1n4c2vWc4JNIJJFxbN5g3h0QP5fQSVhJ6kt8dKxvIG1cOJSSo/dqtfHSM1UDynvMjhJ7kdllFA4R2vDukVOpG/X4UkxQp3yyh9+a0W/UKJB2qHWLIWacgZxYsyBcc8llue9zYnx/veNO5I8hITrNZdKGeI4/vvQbItviwXHuhQ610agre7IxPIdsg2+PTTmLRo6EUH/1eOp3GYqUmLEgASV8msJbIbCGISC75u9PjIBxB3siVkbnRHAtiHg+Q9edZLVaxS0Rq6Y0hXEtdv5mvIu4z4AoW8J2O+vPMi/HKsFr885BK7N10q2BHO+3FfIqHRLIuSXzjMrW+BY+GUHwMPZp7yayQAmRnGd/OTqIZF80GmCAHT403BtvQkTKksXaNLJrHBqDLZXxaW9PzztAqJQ0UxFDNTsdH8TmysfqnpT0C4pYGXZxo7p43Jh1SrHqsnPWV43M2HEFqv6WZvTWg9VilBen6yOwj0kDz6eCboVOFjPZmdrIjvmjr7IP3zLaNsWmNbEqx0D466viYFkeQJJJz0dKR0KL9/EVdP1el8CBMwm3jNOL0nA1nkNG8RlHgc7nhSY0WY9XJKjLH55onEMcnjDmkMrcRcwsu9GSHzWqS8XMx7Vuz6/JYekyBM9Y6UhLSm9XKa+ooKI+6aQ5mkBdZsVZNW2lEd5aROIMk5NmoTutcQZRu7fvRno/qMk9qETsLnhOnh0c6g3ycETT5KiiZfzfXkjzKjvVNhJxnSYYWfgek8SBd4n1eJMo5X1gd5x8r4ttQ0x/z4HaIIA39foaZR0uop6TLGrJRpyiIBbKQZ6Y/SDoA9/qQv2aoksATyVDVCf6aRk74MDt5UESCOuoucXrkjjPIO+khq/0rbVjPZwSJvnKzzAoXoiAqmTcNp8GPIyXRf8kIWw1LdLjGrN4a0w+bWikinPON7pRMZ5A/5YR5eg6q31LOsw+iZTbGovVQ4WdDDHm9MMydMbiOrgIWx4KO5HRL/EBOUVCL/qoPLWMBUrB2Csnp9xljjTuFsrnBVxJCxSHHxyc5E5/vSkNWg1QI59zkz/FjCRZMvoqhYnngLU+vA2l8U2ENEII+FH/KIb8tC2EzcJZCxdjxAcjOqLxe2GOVsaRwSQ97zfi2ROWTA0ClWqI4PtjMGeSPBeaGKLjU/K/Ya/qNAvBdXHFEufDLoWUs+XtGiI6lsTwolPkjkx79VjE2E3c6N3FPc3rImDPIR6MEWTQP+JLT7zFI8ms+K/uwikhX/gttgC0HrwkJgQgy1w2hzEeE9Vgf5gp8uy2s8Lnpju2dQ0hj/oeYSSfVztxenUUAT7M7JN5wD0ofLBliSN3YvVTm2+ggQSjWuPOKZl9kc0DwcnjBSWNog0pNUyfxrU3wgdtYqoWFp/joERKU3LBjIh1SSe7lW2spNPKZAxCVaUdMvy2Fsu44P/ndIaSRc5FDoiA4Lz7sYvh2ylwr8aWyFM5edyg+xvztvE0g4R1LLH+5egtXGyTvWOa4BOOUSt047sbmYMrqrVa0vnepzMM7dWKrY0DHEkuu54bYumGlYb/14rk6auwhFpHf+mWozxwF7/ustIkfvqfM+cSiUpjFtikhdL546I+sBQ3wbpDpiV84VN5sQV6ZrPDa6Or1jlp6KUEaGhGmKGz2N1wgW5JyvUJhDhrcWb+G8++G1InWm9POxtyuZn/BKdL1O4UqC2M7weoOOSQ1LVMOsmGjUNYNc8qBPM5mm4jwwRoy9Kfk0oDx4FyZxnM447Y169ubLdCjevGcVuc2PRVI7XpxiI1ppf3DpEh/mdnF4szMX1NBdA6pvyxtYeNxab/yorOuP8tlncumdN1xCuQc0qBGL7CTnsOnZv6sm4/xII9GIniPf1jOW6czH/vdKph1NftzkyJyY7QCjFa8J4bnZFWADJeHwOT1jG63TIE0A4MQK2M+H6ZjTnX9VoFKa73uw9xfEv1APWNsxr1h+Q0BFPN5ATOp25ablUpjwU7aV+jIepjaL2ZJAVIv6giCAJ2czqiEGLLkNB15bMnuTe3IY+eQhIxpph6zK48epQp/HmW30gnLSwXPh+vIWqKPb6KKr6Tf5W22nwrZ0Oj54pep/QaYVKicTDcdolCFyOZYSfdM5rvOlrxM7cjjVKic2kiDHyWwh/Wi9c3rWDp7ruTFMEECypSL7CDwPQvYxgxjxkF2gss5++zrUELS5ZrUxDadtRdpVICiOZfZEaQXC5+nhJgCpKGPbWY7WNSc+3Rm7/6fMDuLtCXv2fBAUnkpbeEFl/zPqbP6ukKmxifYkvVUH2jT/u+CpJs5S3j6Gh53iR6H2zqPHhaBUDDzgeO6aEqQILG3s9lZFoKyeAedNP1gFdskjkL5X2tO+/upQNKhgU9mhHlRdhftrhPXcZa2I3nlWud19VQgQSnmHTB3lZyZaES1SGGLOSFy8Z0I3yQxlJBsUP9WNjbT9LaiXi36aAQ9jocOyOCSzwc9L/Y1IeGGR2eHJT6zoeR8rWtq4VU2Ty4gvG4jGfo4lvJ15i5s9kflZYuJUbObV/IRwudLosYwxLE6yWmL7dHpzHn+8M9m5Qm4G37nzrDEsTcKZcSn38AYzDh31N1jdfhRT8XVVOIChxJLtJ7xYcSOPwapQYfLcy/R3Yr01CrcdXUaGvI0CARWuz1i7zRZCsJ6BpEUfusv1+i2lSvqgU+a/zD77d+GPFqnkMax/5ntK/+/F3ZhNaTsTPvv6V2dZ4X8TX/KmrBj3I3IkJsCGkNq0ft3/jCr4d//q3rE29klmz899Me3/9d/BN48cLQ8akSG5Zf4sBmu24+eft9befY79Rk4zOf63Z4oddVaSuYuJUhC9/VHwbRFNbpdVdPojk064K477bWnBsk28gJWlJAozSbpX3q2OonqqcXqqTgvy3DHa+jWppyUQsqUIA3raPwUIX4X5NBc/4L8F+TvuP4/j9WNlPnwio8AAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 6" align="bottom" width="114" height="263" border= "0">


 • Z kanyly stiahnite obal. Obal kanyly položte nabok.


 • Sterilnej kanyly sa nedotýkajte. Ak sa tak stane, požiadajte lekára alebo lekárnika o použitie inej kanyly. Dvoma prstami vytvorte kožnú riasu a takmer kolmo prepichnite.

 • Kanylu vtlačte úplne do kožnej riasy. Potom pomaly potlačte piest a všetku tekutinu podajte pod kožu.


 • Opatrne odstráňte kanylu a jemne zatlačte tampón na miesto podania injekcie. Netrite, pretože to môže spôsobiť podráždenie miesta podania injekcie.


Aby sa zabránilo akýmkoľvek poraneniam, odstráňte použité striekačky do odpadovej nádoby na ostré predmety.

Písomná informácia pre používateľa


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


metotrexát


 • Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Methotrexat Ebewe 20 mg/mla na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

3. Ako používať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Methotrexat Ebewe 20 mg/mla na čo sa používa


Methotrexat Ebewe20 mg/mlje liek s nasledovnými vlastnosťami:

 • ovplyvňuje rast určitých buniek v organizme, ktoré sa rýchlo rozmnožujú (protinádorová látka)

 • znižuje nežiaduce reakcie obranného mechanizmu vlastného organizmu (imunosupresívum) a

 • má protizápalové účinky


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa používa u pacientov s:

 • aktívnou reumatoidnou artritídou (RA) u dospelých pacientov

 • polyartritickými formami (ak sa týkajú piatich alebo viacerých kĺbov) závažnej aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy (JIA), pri ktorej bola nedostatočná odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs).

 • závažná vzdorujúca psoriáza, ktorá neodpovedá primerane na iné formy liečby, akými sú fototerapia, PUVA a retinoidy, a ťažká forma psoriázy postihujúca kĺby (psoriatická artritída) u dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Methotrexat Ebewe 20 mg/ml


Dôležité upozornenie týkajúce sa dávkovania metotrexátu:

Metotrexát na liečbu reumatických ochorení alebo ochorení kože sa musí užívať len raz týždenne. Nesprávne dávkovanie metotrexátu môže viesť k závažným vedľajším účinkom, zahŕňajúcim

smrteľný priebeh. Prosím, prečítajte si veľmi pozorne časť 3 v tejto Písomnej informácii pre používateľa.

Ak máte akékoľvek otázky, spýtajte sa pred používaním Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml vášho lekára alebo lekárnika.


Nepoužívajte Methotrexat Ebewe 20 mg/ml,

- ak ste alergický na metotrexát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte závažné ochorenie obličiek (lekár rozhodne o závažnosti ochorenia)

- ak máte závažné ochorenie pečene (lekár rozhodne o závažnosti ochorenia)

- ak máte ochorenia krvotvorného systému

- ak konzumujete veľké množstvo alkoholu

- ak máte poškodený imunitný (obranný) systém

- ak máte závažné alebo existujúce infekcie, napr. tuberkulózu alebo vírus HIV

- ak máte vredy žalúdka alebo čriev

- ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť”)

- ak ste v tom istom čase očkovaný živými vakcínami


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete používať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml, ak

 • máte cukrovku, ktorá je liečená inzulínom

 • máte inaktívne dlhodobé infekcie (napr. tuberkulózu, hepatitídu B alebo C, opary (herpes zoster))

 • máte/mali ste akékoľvek ochorenie pečene alebo obličiek

 • máte ťažkosti s činnosťou pľúc

 • máte závažnú nadváhu

 • máte neobvyklé nahromadenie tekutiny v bruchu alebo v dutine medzi stenou pľúc a hrudníkom (ascites, pleurálne efúzie)

 • máte nedostatok tekutín alebo máte stavy vedúce k nedostatku tekutín (vracanie, hnačka, zápal sliznice ústnej dutiny).


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml má byť podávaný raz týždenne.

Nesprávny príjem metotrexátu môže viesť k závažným, možno aj smrteľným vedľajším účinkom.

Prečítajte si pozorne časť 3 v tejto Písomnej informácii pre používateľa.


Ak ste po liečbe ožarovaním zaznamenali ťažkosti s vašou pokožkou (žiarením vyvolaný zápal kože) a popáleniny spôsobené slnkom, tieto stavy sa môžu opäť objaviť pri liečbe metotrexátom („recall“ reakcia).


Deti a dospievajúci

Pokyny pre dávkovanie závisia od telesnej hmotnosti pacienta. Použitie u detí < 3 roky sa neodporúča, pretože nie sú dostupné dostatočné skúsenosti v tejto vekovej skupine.


Deti , ktoré sa liečia Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml, musia byť pod osobitným starostlivým dohľadom lekára, aby sa čo najskôr zistili možné vedľajšie účinky.


Starší pacienti

Starší pacienti, ktorí sa liečia Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml, musia byť pod osobitným starostlivým dohľadom lekára, aby sa čo najskôr zistili možné vedľajšie účinky. Dávkovanie u starších pacientov má byť pomerne nízke, z dôvodu zníženej funkcie pečene a obličiek spojenej s vekom a nízkych zásob folátov (látky odvodené od kyseliny listovej).


Špeciálne bezpečnostné opatrenia počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml môže predpísať iba lekár s dostatočnými skúsenosťami s liečbou Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml u daného ochorenia.


Metotrexát prechodne ovplyvňuje tvorbu spermií a vajíčok. Vy a váš partner sa musíte vyvarovať tehotenstvu (otehotneniu alebo splodeniu dieťaťa) ak súbežne dostávate metotrexát a minimálne šesť mesiacov po ukončení liečby metotrexátom. Pozri tiež časť „Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť”.


Počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml sa môžu zhoršiť zmeny na pokožke vyvolané psoriázou, ak dôjde k vystaveniu účinkom UV žiarenia v tom istom čase.


Odporúčané následné vyšetrenia a opatrenia:

Aj keď sa Methotrexat Ebewe 20 mg/ml podáva v nízkych dávkach môžu sa vyskytnúť závažné vedľajšie účinky. Na to, aby sa rozpoznali v správnom čase, musí váš lekár vykonať prehliadky a laboratórne vyšetrenia.


Pred začiatkom liečby:

Pred začiatkom liečby môže váš lekár vykonať vyšetrenia krvi a tiež preveriť ako dobre pracujú vaše obličky a pečeň. Môžete tiež podstúpiť röntgenové vyšetrenie hrudníka. Ďalšie vyšetrenia sa môžu tiež vykonať počas a po liečbe. Nepremeškajte ani kontroly krvných vyšetrení.


Ak sú výsledky ktoréhokoľvek z týchto vyšetrení abnormálne, v liečbe budete pokračovať len vtedy, ak sa všetky hodnoty vrátia do pôvodného stavu.


Iné lieky a Methotrexat Ebewe 20 mg/ml Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné alebo prírodné prípravky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak liečba stále pretrváva, nezabudnite povedať lekárovi o vašej liečbe Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml, ak vám bude predpisovať iný liek.

Obzvášť dôležité je povedať lekárovi, ak užívate:

 • iné lieky na reumatoidnú artritídu alebo psoriázu, ako je leflunomid, sulfasalazín (tiež používaný na ulceróznu kolidítu), kyselinu acetylsalicylovú, fenylbutazón alebo amidopyrín

 • alkohol (má sa predísť jeho konzumácii)

 • očkovanie živými vakcínami

 • azatioprin (používaný na zabránenie odvrhnutia orgánu po transplantácii)

 • retinoidy (používané na liečbu psoriázy a iných kožných ochorení)

 • antikonvulzíva (zabraňujú vzniku epileptických záchvatov)

 • lieky na liečbu nádorov

 • barbituráty (injekcia na navodenie spánku)

 • lieky na liečbu úzkosti

 • perorálna antikoncepcia

 • probenecid (na liečbu dny)

 • antibiotiká

 • pyrimetamín (používaný na liečbu a zabránenie vzniku malárie)

 • vitamínové prípravky, ktoré obsahujú kyselinu listovú

 • inhibítory protónovej pumpy (používané na liečbu závažného pálenia záhy alebo vredov)

 • teofylín (používaný na liečbu astmy)


Methotrexat Ebewe20 mg/mla jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml nesmiete konzumovať žiadny alkohol a musíte zabrániť nadmernej konzumácii kávy, nápojov s obsahom kofeínu alebo čierneho čaju.

Tiež zabezpečte, aby ste pili dostatočné množstvo tekutín počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml, pretože dehydratácia (zníženie vody v organizme) môže zvýšiť toxicitu Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml nepoužívajte počas tehotenstva alebo ak sa pokúšate otehotnieť. Metotrexát môže vyvolať vrodené poruchy, poškodiť nenarodené deti alebo vyvolať potrat, a preto je veľmi dôležité, aby sa nepodával tehotným pacientkám alebo pacientkám, ktoré plánujú otehotnieť. U žien v plodnom veku sa preto pred začiatkom liečby musí vhodnými opatreniami, napr. tehotenským testom, vylúčiť akákoľvek možnosť tehotenstva. Počas užívania metotrexátu a minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby musíte zabrániť, aby ste otehotneli. Z tohto dôvodu si musíte počas celého tohto obdobia zabezpečiť spoľahlivú antikoncepiu (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“).


Ak počas liečby otehotniete, budú vám poskytnuté rady ohľadom rizika škodlivých účinkov pre dieťa počas liečby.


Ak si želáte otehotnieť, musíte sa poradiť so svojím lekárom, ktorý vás pred plánovaným začiatkom liečby môže odporučiť k špecialistovi, pretože metotrexát môže mať genotoxický účinok, čo znamená, že liek môže spôsobiť zmeny v génoch.


Dojčenie

Počas liečby nedojčite, pretože metotrexát prestupuje do materského mlieka. Ak váš ošetrujúci lekár považuje liečbu metotrexátom počas dojčenia za absolútne nevyhnutnú, musíte dojčenie ukončiť.


Neplodnosť u mužov

Metotrexát môže mať genotoxický účinok. To znamená, že liek môže spôsobiť zmeny v génoch. Metotrexát môže ovplyvniť tvorbu spermií a vajíčok, čo môže spôsobiť vrodené poruchy. Preto počas používania metotrexátu a minimálne 6 mesiacov po ukočení liečby musíte zabrániť splodeniu dieťaťa. Keďže liečba metotrexátom môže viesť k neplodnosti, u pacientov mužského pohlavia môže byť vhodné vyhľadať možnosť konzervácie spermií pred začiatkom liečby (pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“).


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml sa môžu objaviť vedľajšie účinky ovplyvňujúce centrálny nervový systém, ako je únava a závrat. V niektorých prípadoch môže byť preto znížená schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje. Ak sa cítite unavený alebo máte závraty, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml obsahuje chlorid sodný a hydroxid sodný

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v týždennej dávke, t.j. je v podstate “bez obsahu sodíka“.


3. Ako používať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml majú predpisovať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s rôznymi vlastnosťami lieku a jeho mechanizmom účinku.


Vždy používajte Methotrexat Ebewe 20 mg/mlpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa podáva len raz týždenne. Spolu s vaším lekárom sa dohodnete na vhodnom dni v týždni, v ktorom každý týždeň obdržíte svoju injekciu.


Nesprávne dávkovanie metotrexátu môže viesť k závažným, možno aj smrteľným, vedľajším účinkom.


Zvyčajná dávka je:


Dávka u pacientov s reumatoidnou artritídou

Odporúčaná začiatočná dávka je 7,5 mg metotrexátu jedenkrát týždenne. Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa podáva jednorazovo injekciou pod kožu, do svalu alebo do žily (pozri časť „Spôsob a dĺžka podávania“).

V prípade nedostatočného účinku a dobrej znášanlivosti je možné dávky Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml zvyšovať. Priemerná týždenná dávka je 15‑20 mg. Vo všeobecnosti sa nemá prekročiť týždenná dávka25 mg Methotrexatu Ebewe 20mg/ml. Hneď po dosiahnutí očakávaných liečebných účinkov sa má dávka, ak je to možné, postupne znižovať na čo najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku.


Dávka u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 16 rokov s polyartritickými formami juvenilnej idiopatickej artritídy

Odporúčaná dávka je 10‑15 mg/m² plochy povrchu tela na týždeň. V prípadoch nedostatočnej odpovede možno týždennú dávku zvýšiť na 20 mg/m2plochy povrchu tela/týždeň. Pravidelné kontroly sa však musia vykonávať častejšie.

Pretože u detí a dospievajúcich je iba veľmi málo údajov o podávaní lieku intravenózne (do žily), možno ho podávať injekciou iba subkutánne (pod kožu) alebo intramuskulárne (do svalu).

Použitie u detí vo veku < 3 roky sa neodporúča, pretože nie sú dostatočné skúsenosti v tejto vekovej skupine.


Dospelí s ťažkými formami psoriasis vulgaris alebo psoriatickou artritídou

Odporúča sa podať jednorazovú skúšobnú dávku 5‑10 mg, aby sa zhodnotilo riziko škodlivých účinkov.

Túto dávku možno podať subkutánne (pod kožu), intramuskulárne (do svalu) alebo intravenózne (do žily).

Ak sa o týždeň neskôr nepozorujú zmeny krvného obrazu, liečba môže pokračovať dávkou približne 7,5 mg. Dávku možno postupne zvyšovať (v krokoch 5‑7,5 mg týždenne a za sledovania krvného obrazu) dovtedy, kým sa nedosiahnu ideálne liečebné výsledky. Týždenná dávka20 mg môže byť spojená s výrazným zvýšením toxicity. Nemá sa prekročiťtýždenná dávka30 mg.

Na základe dosiahnutých požadovaných liečebných výsledkov sa má dávka týždenne znižovať na čo najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku pre každého pacienta.


Pacienti s ochorením obličiek

U pacientov s ochorením obličiek môže byť potrebné zníženie dávky.


Spôsob a dĺžka podávania

Trvanie liečby je stanovené ošetrujúcim lekárom. Methotrexat Ebewe 20 mg/mlsa podáva raz týždenne!Odporúča sa, aby sa jeden deň v týždni označil ako “deň podania injekcie”.

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa podáva injekčne pod kožu, do svalu alebo do žily, u detí a dospievajúcich sa nesmie podávať do žily.


Liečba reumatoidnej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy, psoriasis vulgaris a psoriatickej artritídy znamená dlhodobú liečbu Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml.


Reumatoidná artritída

Vo všeobecnosti možno očakávať zlepšenie príznakov po 4‑8 týždňoch liečby.

Príznaky sa môžu po prerušení liečby Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml vrátiť.


Ťažké formy psoriasis vulgaris a psoriatická artritída (psoriasis arthropatica)

Odpoveď na liečbu možno zvyčajne očakávať po 2‑6 týždňoch.

V závislosti od klinického obrazu a zmien laboratórnych parametrov sa v liečbe pokračuje alebo sa ukončí.


Na začiatku liečby môže Methotrexat Ebewe 20 mg/ml podávať zdravotnícky personál. Váš lekár však môže rozhodnúť, že je pre vás vhodné naučiť sa, ako si Methotrexat Ebewe 20 mg/ml podať pod kožu sám. Dostanete zodpovedajúce školenie, ako to vykonať. Za žiadnych okolností sa nesmiete pokúšať podať si injekciu sám, pokiaľ nebudete poučený, ako to vykonať.


Ak použijete viac Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml, ako máte

Dodržiavajte odporúčané dávky svojho ošetrujúceho lekára. Sám od seba nemeňte dávkovanie.


Ak máte podozrenie, že ste vy (alebo niekto iný) použili príliš veľa Methotrexatu Ebewe 20 mg/ml, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte najbližšie oddelenie pohotovosti v nemocnici. V závislosti od závažnosti intoxikácie lekár rozhodne o akýchkoľvek ďalších liečebných opatreniach.


Predávkovanie metotrexátom môže viesť k závažným toxickým reakciám. Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ľahkú formu podliatin alebo krvácanie, nezvyčajnú slabosť, bolesti v ústach, nutkanie na vracanie, vracanie, čiernu alebo krvavú stolicu, vykašliavanie krvi alebo vracanie, ktoré vyzerá ako usadeniny kávy a znížené močenie. Pozri tiež časti 4.


Ak idete k lekárovi alebo do nemocnice, vezmite si so sebou aj obal lieku.

V prípade predávkovania je antidotum kalciumfolinát.


Ak zabudnete použiť Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v používaní predpísanej dávky. Poraďte sa s lekárom.


Ak prestanete používať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

Liečbu Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml nesmiete prerušiť alebo ukončiť pokiaľ ste o tom nehovorili so svojím lekárom. Ak máte podozrenie na závažné vedľajšie účinky, okamžite sa poraďte so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Methotrexat Ebewe 20 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi ak máte akúkoľvek náhlu dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážku alebo svrbenie (postihujúce najmä vaše celé telo).


Závažné vedľajšie účinky

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek nasledovné vedľajšie účinky, okamžite vyhľadajte svojho lekára:


 • pľúcne ťažkosti (príznakmi môže byť celkové ochorenie, suchý dráždivý kašeľ, dýchavičnosť, zadýchanosť v pokoji, bolesť na hrudi alebo horúčka)

 • závažné olupovanie alebo vznik pľuzgierov na koži

 • nezvyčajné krvácanie (vrátane vracania krvi) alebo podliatiny

 • závažná hnačka

 • vriedky v ústach

 • čierna alebo dechtová stolica

 • krv v moči alebo stolici

 • drobné červené škvrny na koži

 • horúčka

 • zožltnutie kože (žltačka)

 • bolesť alebo ťažkosti pri močení

 • smäd a/alebo časté močenie

 • záchvaty (konvulzie)

 • strata vedomia

 • rozmazané alebo oslabené videnie


Tiež sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

Strata chuti do jedla, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, bolesť brucha, zápal a vredy v ústach a v hrdle a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

Zníženie tvorby krvných buniek so znížením bielych a/alebo červených krviniek a/alebo krvných doštičiek (leukopénia, anémia, trombocytopénia), bolesť hlavy, únava, ospalosť, zápal pľúc (pneumónia) so suchým, neproduktívnym kašľom, dýchavičnosť a horúčka, hnačka, vyrážka, začervenanie kože a svrbenie.


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb):

Zníženie počtu krvných buniek a krvných doštičiek, závrat, zmätenosť, depresia, záchvaty, zápal ciev, poškodenie pľúc, vredy a krvácanie do tráviaceho traktu, ochorenia pečene, cukrovka, znížený krvný proteín, žihľavka (samostatná), citlivosť na svetlo, hnedá koža, vypadávanie vlasov, zvýšený počet reumatických uzlíkov, pásový opar, bolestivá psoriáza, bolesť kĺbov alebo svalov, osteoporóza (ubudnutie kostnej hmoty), zápal a vredy v močovom mechúre (prípadne s výskytom krvi v moči), bolestivé močenie, závažné alergické reakcie, zápal a vredy v pošve, pomalé hojenie rán.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

Zápal osrdcovníka (blana okolo srdca), tekutina pod blanou okolo srdca, závažná porucha zraku, kolísanie nálady, nízky tlak krvi, krvné zrazeniny, bolesť hrdla, výpadky dýchania, astma, zápal tráviaceho traktu, krvavá stolica, zápal ďasien, poruchy trávenia, akútna hepatitída (zápal pečene), zmeny sfarbenia nechtov, akné, červené alebo purpurové škvrny kvôli krvácaniu ciev, zlomenina kosti, zlyhanie obličiek, pokles tvorby moču alebo žiadna tvorba moču, poruchy elektrolytov, chybná tvorba spermií, poruchy menštruácie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

Infekcie, závažné zlyhanie kostnej drene, zlyhanie pečene, opuch žliaz, nespavosť, bolesť, svalová slabosť, mravčenie a brnenie, zmeny vnímania chuti (kovová chuť v ústach), zápal mozgových blán, ktorý spôsobuje ochrnutie alebo vracanie, červené oči, poškodenie sietnice oka, tekutina v pľúcach, vracanie krvi, opary, bielkoviny v moči, horúčka, strata chuti na sex, ťažkosti s dosiahnutím erekcie, infekcia okolo nechtov na rukách, závažné komplikácie tráviaceho traktu, vriedky, malé krvné cievy na koži, hubové infekcie, poškodenie krvných ciev v koži, výtok z pošvy, neplodnosť, zväčšenie pŕs u mužov (gynekomastia).


Neznáme(častosť sa nedá ohadnúť z dostupných údajov)

Poškodenie bielej hmoty v mozgu (leukoencefalopatia).


Ak sa vám metotrexát podá intramuskulárne (vnútrosvalovo), môžu sa často objaviť vedľajšie reakcie v mieste podania (pocit pálenia) alebo iné poškodenia (vytvorenie sterilných vredov, poškodenie tukového tkaniva). Subkutánne (pod kožu) podanie metotrexátu sa lokálne dobre toleruje. Pozorovali sa len mierne reakcie na koži v mieste podania, ktoré sa v priebehu liečby zmierňovali.


Metotrexát môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek a vaša odolnosť voči infekciam sa tak môže znížiť. V prípade, že sa u vás objaví infekcia s príznakmi ako horúčka a závažné zhoršenie vášho bežného stavu, alebo horúčka s príznakmi infekcie v mieste podania ako bolesť hrdla/bolesť hltanu/bolesť v ústach alebo problémy s močením, okamžite kontaktujte vášho lekára. Spraví sa vám krvný test, aby sa zistilo, či sa vám znížil počet bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité informovať Vášho lekára o liekoch, ktoré užívate.


Metotrexát môže spôsobiť závažné (niekedy život ohrozujúce) vedľajšie účinky. Preto vám váš lekár spraví vyšetrenia, aby zistil, či sa vám v krvi nerozvinuli nejaké abnormality (niečo nezvyčajné, napr. nízky počet bielych krviniek, krvných doštičiek, lymfóm - zhubný nádor lymfatického tkaniva) a zmeny na obličkách a v pečeni.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Methotrexat Ebewe 20 mg/ml


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku naplnenej injekčnej striekačky a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Liek sa musí použiť okamžite po otvorení.

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml nesmiete použiť, ak roztok nie je číry a obsahuje častice.


Len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať!

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Methotrexat Ebewe 20 mg/mlobsahuje


Liečivo je: metotrexát.

1 ml injekčného roztoku obsahuje 20 mg metotrexátu (ako 21,94 mg metotrexátu disodného).


1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,375 ml injekčného roztoku obsahuje 7,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,5 ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,625 ml injekčného roztoku obsahuje 12,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,75 ml injekčného roztoku obsahuje 15 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,875 ml injekčného roztoku obsahuje 17,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1 ml injekčného roztoku obsahuje 20 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1,125 ml injekčného roztoku obsahuje 22,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1,25 ml injekčného roztoku obsahuje 25 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1,375 ml injekčného roztoku obsahuje 27,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 1,5 ml injekčného roztoku obsahuje 30 mg metotrexátu.


Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, hydroxid sodný na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá Methotrexat Ebewe 20 mg/mla obsah balenia

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml je injekčný roztok dostupný v naplnených injekčných striekačkách, ktoré obsahujú číry, žltý injekčný roztok.


Každá škatuľka obsahuje 1, 4, 5, 6, 12 alebo 30 naplnených injekčných striekačiek s objemom 0,375 ml, 0,5 ml, 0,625 ml, 0,75 ml, 0,875 ml, 1 ml, 1,125 ml, 1,25 ml, 1,375 ml a 1,5 ml injekčného roztoku, injekčné ihly na jednorazové použitie bez alebo s bezpečnostnou kanylou a tampóny napustené alkoholom.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Rakúsko


Výrobca

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Rakúsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Alle 1

D-39179 Barleben

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Krajina

Názov


Rakúsko

Ebetrexat 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze

Belgicko

Ebetrexat 20 mg/ml, solution for injection, pre-filled syringe


Bulharsko

Ebetrexat 20 mg/ml, solution for injection, pre-filled syringe


Česká republika

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml, roztok na injekce, předplněná injekčni střikačka


Nemecko

MTX Sandoz 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze


Dánsko

Ebetrex


Španielsko

Bertanel 20 ml/1 ml, solución inyectable en jeringa precargada

Bertanel 25 mg/1,25 ml solución inyectable en jeringa precargada

Bertanel 30 mg/1,5 ml solución inyectable en jeringa precargada

Estónsko

Ebetrex 20 mg/ml


Fínsko

Ebetrex 20 mg/ml


Maďarsko

Ebetrexat 20 mg/ml, oldatos injekcio előretöltött fecskendőben


Taliansko

TREXODEM 20 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite


Litva

Ebetrex 20 mg/ml


Luxemburgsko

Methotrexat Sandoz 20 mg/ml, solution for injection, pre-filled syringe


Lotyšsko

Ebetrex 20 mg/ml


Holandsko

Ebetrex 20 mg = 1 ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit 20 mg/ml


Nórsko

Ebetrex 20 mg/ml


Poľsko

Ebetrexat


Portugalsko

Methotrexato Sandoz solucão injectável, seringa pré-cheia


Rumunsko

Methrotrexate Ebewe 20 mg/ml solutie injectabilă în seringă preumplută


Švédsko

Ebetrex 20 mg/ml


Slovenská republika

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


Slovinsko

Metotreksat “Ebewe” 20 mg/ml raztopina za injiciranje, napolnjena injekcijska brizga


Veľká Británia

Ebetrex 20 mg/ml solution for injection, pre-filled syringeTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

Nasledovná informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a na likvidáciu

Roztok má byť číry a bez obsahu častíc.

Zaobchádzanie s liekom a likvidácia musí byť v súlade s miestnymi požiadavkami na cytotoxické lieky. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nemajú manipulovať s Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml a/alebo ho podávať.

Len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymipožiadavkami pre cytotoxické látky.


Inkompatibility

Keďže nie sú dostupné štúdie kompatibility, tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Návod na podanie subkutánnej injekcie:


 • Otvorte škatuľku a starostlivo si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.


 • Vyberte vnútorné balenie, ktoré obsahuje naplnenú injekčnú striekačku a balenie kanyly.


 • Otvorte vnútorné balenie stiahnutím záhybu na rohu. Vyberte naplnenú injekčnú striekačku.


 • Odstráňte (otočením) sivý gumenný uzáver zo striekačky tak, aby ste sa nedotkli otvorenej naplnenej injekčnej striekačky.


MOrG0gAAA8/CO78IPp3vgnewAAAAABzDp/MDpwAAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANf8Hv8BuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESOQ693bkJ4er8eud8abuQAA5J1vkhrfS+adLN0A0vdNLOabPrGTO2Odjojnf3N9BonO+g8+Nw6fyjoZlGEwxsvE/Zjx2/m3WQAAADz8I7vwg+ne+Cd7AAAAAAHMOn8wOnAAAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/we/wABuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHn9A5HrnfebGl77oQ7+0HfgByTrfJDW+l806WboBpe6aWc0MwYd0sc09m/8A1NvBz/QN/wBAD35U1ts/sNMzO9bUeb1gAAAB5+Ed34QfTvfBO9gAAAAADmHT+YHTgAASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/4Pf4DcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAc90Lv/ACU1vsnGtsOpgck63yQ1vpfNOlm6AaXumlnNNn1jZzrAAAOf6Bv2gm6dL5p0sAAAAAAA8/CO78IPp3vgnewAAAAABzDp/MDpwAAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANf8Hv8AAbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABo+8cGOg7bwvsxmQMBn/ABHDfZ4/qd6A5J1vkhrfS+adLN0A0vdNLOabPrGznWAAAc70Te9EN06XzTpYAAAAAAB5+Ed34QfTvfBO9gAAAAADmHT+YHTgAASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/4Pf4DcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOK9q5+aB03mWQO3sdkRr2W5KYXKYvfzoAHJOt8kNb6XzTpZugGl7ppZzTZ9Yz52BgxnGDGcYbMnO9E3vRDdOl806WAAAAAAAefhHd+EH073wTvYAAAAAA5h0/mB04AAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv+D3+A3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4/YcWxPduemm+/4eU+nz9W1mA7HT0gDknW+emhdL1jdjZQNL3TWjkrZBrbZBrbZBh+58s6mc40fpmrmQ6XpO7AAAAAADgne+SGv/PZBrf02AYvt/LOpgAAAADmHT+YHTgAASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/wCD3+A3AAAAAABGGM00+ibm0yDdGmWNxYHMr9QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADmHT+YHTgAASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/4Pf4DcAAAAHm05Nn1v75+51XK5UzElgAGPxOzJdX9Of+a+v1aV85veWEzagAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOYdP5gdOAABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr/AIPf4DcAAANf8Nk8G0WXmFgAAAAAAGIxm1JcVsuBwU3vjVNpasAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzDp/MDpwAAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANf8Hv8BuAAGlfLLMsmXmFAAAAAAAAAAeXXtrS4La8Rr03vbUdrauAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzDp/MDpwAAJAA8Hv8AAfW1bFrVsWmJJAiYIrapWtqlKXoU+vy+p7AAQAADX/B7/AbgBpORxCZHNF5BQAAAAAAAAAAAAHn1za0uC2zD67N741TaWrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcw6fzA6cAACQAPB7/AAH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/we/wG4Y/3cuPpv3x+15BYAAAAAAAAAAAAAAAB5Ne2xLiNnwOBm99a5sbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADmHT+YHTgAASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/wCD36mZHJYPdbgLgAAAAAAAAAAAAAAAAAADG4XbEvkzmrYyb3xi8o0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5h0/mB04AAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv8AP+gYZNok1yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwPk2mJr6+3Som92fD7qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5h0/mB04AAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+f0GrerP+eay19Cys3tAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzDp/MDpwAAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4PejUth9mHb2loe1TWSCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOYdP5gdOAABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANf2BGsbf5dab3hpu3Tf0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfLyGQYj5Gca+Nga/9DOMN9DKsd9j1vh9SwAAACPiffmHQObHVwAASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHw1va0uH2jA4Cb35gs60AAAAAAAAAc+xydSctJ1Jy0dScp+C9da1sqgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGK1M6D4OdetM1hM9l7nRK9BJoHq3Uaj9dpJrLZhrFdpGp028aX894Gh/PoBeeuhDn9ehDn9ehQc/joI599d8Gla91bna9VE2ABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYjF7Wlrk9O886by8nrUAAAAABrmx8vT27h8ft6PjhrmPnLoewapvGuOh9d59m+H1trHP2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4n2ppOBTadY2PYLnS9n9xkLAAAAAAAAAAAETAAA530Tnc11UToABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK2Gs32P5zXv+2i+mb3F8/ooAAAEco6DqOuO5D0fIAYHPaPjt9Nh8fs9Pxfjrm06Rx+n10eX7wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqW+Wp6ymdwe15q5w+YGAoAAAAAAAAAAAABEwAAOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4fcaplMv4ZrPtA2ubygUADTrYfbOnj9A7fOAc46PzXHfdx7PzjSd21nl7+h+nAZ/wAP6oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAw+im36VmNtuNf2IYCgAAAAAAAAAAAAAAETAAA530Tnc11UToABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAD5n0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA17YUa/uGE1udOgPP6GgOYfLqhnlbqi55X4+wcmuX1256/zwdvmsPmPJntXc+ddF+d+zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGEM3XnXhTbtUzex3Ombf8AcyFgAAAAAAAAAAAAAAAACJgAAc76Jzua6qJ0AAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAAAAAAAANcxfq22a8fs1T3pnBYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArYahuEalN788HvmwAHLepc7M5bx+z6X4kLhEjUeqcm6z8z9uDQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1k2HTtd2xnVctt658vqLkAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEwAAOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAAADGZPU5cnmRGIy40/ZvTrK7O1PZT7iwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADT978Gt56byGgGk7tqxjMtgc99D8eG/MBo/XuQdd+f+xsMegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa0YzxRutxElwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiYAAHO+ic7muqidAAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAAABqewYyXPiwAD561tKXU9i9GvGxtSyRmxYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwecR8stom9zqCsFncaaJs+o7d7vygdfCBpvS+ebx4P1eYHP3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAV5TuPgTZJNcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAETAAA530Tnc11UToABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAavsmr7ZKFgAAADHZFGptsLiMvisQbY1PJGaRNgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGobxrn1z02YNPP6IOS7rou9e38wHb5oGt7TruY8X6faxx+kAAAAAAAAAY7wGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGwNfGqbtzfcbjNsIZzbCDNsIM2wgzbCDNsIM2weLNvxeFyp4vjs33NS9ew+Qp78BjjcGnZIz7CDNsIM2wgzbCDNsIM2wgzbCDNsIM2wgzbCDNsJBnGDGcjCDNsIM2wgzfO9p0xevidAAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAABE4eMbtWLyihYAAAAAAAxuSRqkbYXA5zx4M2pqfqNifP6WAAAAAAAAAAAAAAAAAAeDFZTGTe6CbA5DvGk7t7Pzgd/kgYj1fKvj/AEe9Dh9YAAAAAAABpW68wPVmdsw5i3vJ4HvHge8eB7x4HvHge8eB7x4HvHge8eB7x4HvHge8eB7x4HvHge8eB7x4HvHge8eB7x4HvHge8eB7x4HvHge/5Hk07NbOmv7XK4CwAABhM2jmnu33EN/NhvrNZR5y+h5x6HnHoeceh5x6HnHoecehjvSeh5x6HnHoeceh5x6I+A++mbZqB2IAAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAAA1Ta9Ul2sWAAAAAAAAAAAPL6hq/z2xLrOetgTZGp3NpeL2oFCpams1l9nkzvtNWbSNWyGZxpkLarQ21jckjwObNbx56+qa81MfsJjmRGO+eV+hhmZGDjYJNN+O/ehdKbuXSPnvf0OPZPpzXHl7qc3nyv15D33Os/LrrPbn7oDPbn7oA5+6AOfugDn7oA5+6AOfugDn7oA5+6AOf+HoXNzqGLyHlvPIDXEFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEHy0S2352+pQAAAAAADWNnS67uWC1qb6GxmTaAAAAA0vdNL3QAARMAADmHT+YHTwAASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAAFNa9ntl94sAAAAAAAAAAAAAAUuMB49rS6p99k15fThb7efD7lyAAABgsZuES4TA+7WpvrPkxfsa1zZwAAAAnJ4rWzfQAAAc/wDZ4/YboAAAAAAAAADx8z6ZzM6Z5fV5LyyH2+H3uZGe4AAAAAAAAAAAAAAAAAAADSs9gky3tLyCgAAAAAAAANZtsnkms1bnm0TebCgAAc82fWtpPm+g+b6D5voPm+g+T6D56F0Hn51gAAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAABqm16ptcoWAAAAAAAAAAAAAAADXYvH0zihYAAAAAAxeURrGV+uuTpnWM2trDswMOzAw7MDDswMNiNx9RLw+4AAA5/7PH7DdAAAAAAAAAAePmfTOZnTPJ6/HrjkJq1wsqWyosqLKiyosqLKiyosqLKiyosqLKiyosqLKiyosqLKiyotEaxLi9zx2Rz2CwAAAAAAAAAABgM+jU908erTe/NQ25uQAaXuml7oAAImAABzDp/MDp4AAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAB8/pgpfLs/h9wFgAAAAAAAAAAAAAA1iW3svlgLAAAAAAAAGLyiNZ3fRtxnX0BQAAHz+mkmk9g0el59HE6AAc/wDZ4/YboAAAAAAAAADx8/6BpptU4nP780oa4ygSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgRo+U92e2QE2AAAAAAAAAAAAAB4dc3FL4c/qmKm+gMZk2tL3TS90AAETAAA5h0/mB08AAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAA1PbNTl2wWAAAAAAAAAAAAAADUpb5e+QAsAAAAAAAAAApgdh1Oa31qadNsamNsamNsamNo5Tkcvrhn+e9Cx/X5+V93N+kcPrgAc/9nj9hugAAAAAAAAAPHzzoek3nu1odPFKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKMaut7hr+wc/UFAAAAAAAAAAAAAAAAa18drpNa7u2ia/N9baJ913RpY3SNMG5tMG5tMG58wzmoHYgAASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAHz1z1+6X3CwAAAAAAAAAAAAAafLOw29gFgAAAAAAAAAADWdmxMue+uMy86/N9B830Hz+Xp0Y13pGCzvf5Qb8/P+iYvWOH1OlDHpA5/7PH7DdAAAAAAAAAAePSd20m8t2HXxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANN3HTM9dukz3AAAAAAAAAAAAAAAAAAfL6jUvTsnnmsn9tA9k3ucfP6KAA5h0/mB08AAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAABqm16ntkoWAAAAAAAAAAAAIabLO0W9AFgAAAAAAAAAAADy+qppmWvtue2ntwGntwGmavsPs1wzY9HyQGgb/wCHPbJe/mnS/P8AXA5/7PH7DdAAAAAAAAAAePSd20jXLdh08AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGK8vi2THq+gnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5vSNR9ex+aayn151r032ZoX2Xd+YZjUzsYAAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAB8/pgZfNs/h9wFgAAAAAAAAAACsadK22fsBYAAAAAAAAAAAAABgNw0/cM9gHx+2hmB6Phc13+SG+AAGgdCx+p8PqdMGPTz/2eP2G6AAAAAAAAAA8fO+iaemw+3EZXr4LDXEAAAAAAAAAAAAAAAAAADUNs1PbOftCbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARMD4/Yal99m+U17ec5PVZvsyl1AAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAAAAGqbXqku1iwAAAAAAAAAAB841CVt8/QCwAAAAAAAAAAAAAB8vr4o8e1c6ys7bg08bTy37bPrz5kej5QAADQd+8eevtyXMum+f7HP/AGeP2G6AAAAAAAAAA8fN+kczOk+LIY3fl96HXxSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSgSga5l4xPL17EJ2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARMAADnfROdzXUfpW02CgSAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAHwwU5uX0CwAAAAAAAAAB8o1GVuE3AsAAAAAAAAAAAAAAAYbM6xLsuT02067h59X8Rq+76q1w2r2aP6t+ffR18IDyevVM9MgxeS5e7TunYLM49Orezx+xrdAAAAAAAAAAePmfTOZnTMbksZvye9Dr4ZQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJQJ03cdRz3258/pz9gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACJgAAc76Jzua6natpsFAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAAABQ1bbNV2qULAAAAAAAAAHxanLXcZsBYAAAAAAAAAAAAAAAA1faObTXWnIInTsDkA6+5AOtcx8Xq1x6GPR8gBq+0a3nrlth5JkPP8AY6W5pY9Ps1DNHSWtjZGtjZGtjZGtjZGtjZGtjZGtjZGtjZGtjZGtjMcz2zUzpmMyeL6eP3odfBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBPk9SXWNo0zceP07BQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAETAAA530Tnc11O1bTYKBIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAANb2PUpdk9RYAAAAAAAAA+LUpZ3BYCwAAAAAAAAAAAAAAAAD54auwzfvE2AA5T1blV5dCHp+OA1/YMHnpzHpPOup3Phj3vR8bFfPMpvC4Hc9d8/2tpbI8/19bbINbbINbbINbbINbbINbbIOaZv4bNcYBnzOA1/f+dtdR1HbyYJlG/Pi2UGLZQYtlBi2UGLZQYtlBi2UGLZQYtlBi2UGLZQYtlBi2UGLZQYtlBi2UGLZQYtlBi2UGLZQa/j9w1HPXaXn9CgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAImAABzvonO5rqdq2mwUCQAPB7/AAH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAAB8jAZjX9slCwAAAAAAAB5/lrctdwtIFgAAAAAAAAAAAAAAAAAqaxvWmbnnqCgAOVdV5XcdBHp+KAxGXxs3y/p/NOl64h6PjAebD5PxeT9B0Eef7IAAAAAGk7LgcxcfYXDFZVHOvTvhrQ2+F0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0Nvg0P59AHP+gYb4pnxcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAImAABzvonO5rqdq2mwUCQAPB7/AfW1bFrVsWmJJAiYIrapWtqlKXoU+vy+p7AAQAADX8NmcMztI1zAAAajl/lLmPoWAAAAAAAAMR47y+TawCwAAAAAAAAAAAAAAAAABruxatNbb7SdAAAHLepctZ38er4gDx+z5S8r6Nz/oG+Ad/kgYx8vb4/0e4jh9YAAAAADDY7aNDZ20a5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANQ2+svn9WkbsSLAAAAAAAAAAAAAAAAAAETAAA530Tnc11O1bTYKBIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAPn9NQljcPl9QLAAAAAAB5o++pfPa2vHlBkKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxXp0Tquelw0AAA5f1Dm5ur4ff0/DCwDme86Tu2vMHf5gGBzeu7X4v0+wDj9IAAAAABoe+a+nvYnLXkFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeTWtww8uYa5saBQAAAAAAAAAAAAAAAACJgAAc76Jzua6natpsFAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwB4Ix3rxuzqFgAAAAAA1eXIYr354iSwAAAAAAAAAAAAAAAAAAABh8xp8vj2v2afN9GDQAADQd+0syXvw2Z9PxQuAOb7rpm564B3+UBqe+866f4P1nrHP2gAAAAAAc93HzYe42EXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGt+vM6lLtrHZFAoAAAAAAAAAAAAAAABEwAAOd9E53NdTtW02CgSAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYDX9gQFAAAAAAPl4cFLXZPXcCwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfIwOWwG2StA3/AE5ehMZk50AAAaxs+FMHseo7d6PkBriBzvcNY2C8/QPR8cDRev8AI+u/O/Yhn0AAAAAAANM3Ma3k9b+9550XIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGmbP69Kmt2eX1XIAAAAAAAAAAAAAAACJgAAc76Jzua6natpsFAkADwe/wAB9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAAAfM+mt+LPy4/YhAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABqWc8Euc+hYx2RRrO78y6bOwAADx+yDme9c86H3+WG/MBqPpv4Uzo9PxBVdO6zyzqfzP2wNAAAAAAAAMDnhz3N7PrzOQaJ7bnbmIyzMigAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESNI2/7aVNbu8/ouQAAAAAAAAAAAAAAETAAA530Tnc11O1bTYKBIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAADX4yOuezZl+X1LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABrUeLcvF7VCwDQul6Zls9NgDQAAHKuhaBv8A1+eHXxAYzVt453ne6j1/AeL24XPenQ9P3D537IAAAAAAAAAAYo1TbcHnryw2L20ai24an7c74insxPkNnajJtrUvmbi0v5m8NFou+tAk35oI35oI35oMG/ufDoLnknQnPh0Fz6DoTQ/Qm6NV9hnmO9yXFAAAAAK2Gkbb6dLmt1eL23IAAAAAAAAAAAAACJgAAc76Jzua6natpsFAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAAAAFfPq0v1zHu9AFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHlwHm3GWRYAB59X3DQpvpwmwAAOd7L4fj08ewDt84BzbpPOcd9zRPs/ONW2nR+X0Oh5v5fXw/qQAAAAAAAAAGl7poybLc1yAAAAAAAAAouKLii4iQAARI+Pn9yMP49kLp3h38vPHQxoWS2XGF8nquMOgOd3OgtUzCZMWAAabn8nqc1tjC5pkKAAAAAAAAAAAARMAADnfROdzXU7VtNgoEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAxHh+0vi2uQFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXMthpctkBAoABom969LtXo1faJ1AAAxmkdK5Prj0Uej5ADS90w2evm9+s7N6PjtJ2zDcPp9JHm+6AAAAAAAAAA0XetGTaBrkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApcYbDbkl526IXTc5fBm3TzuTobVM+mHnY8KZpqO3AWAAAAAAAAAAAImAABzvonO5rqdq2mwUCQAPB7/AAH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAB8T66j8tsmvLkhkKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVtqMvy3P4fcCwAAB8PuNH6Tyjq+eoKAA5p0vDny9Whbt6Pj/d8F5/evyHOt51X33Hk2nQev8Pq2GPUAAAAAAAAAA0XetHTZxrkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArYYXAbyl5z7t48K4nG/bCL0b68k6SmSFyAAAAAAAAAAiYAAHO+ic7mup2rabBQJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAeEvrF9vmq2LkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYiPJ7vFsKhYAAAABoW/wCu1z03MNAAAang+kDm7pA5u6QObz0cYnLAAAAAAAAAAAA0rdcIemcPmLxCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPJre3pdY2fGa4u7Ph97kAAAAAAAABEwAAOd9E53NdTtW02CgSAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYwEevEffZFCwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeEpiPntkoWAAAAAAfPn/ROdTXVnm9M6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAIkaBt2r7NedhcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKXGnZTO4SXNtM24+osAAAAAAARMAADnfROdzXU7VtNgoEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4Znaa4/AXF8vkPuBYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMTH1wl9pULAAAAAAAGu7F5ZfBtXPehTqAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB49R3rSE2Z5vTrkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8tS3JLhM3g8Qbm+P2sAAAAAARMAADnfROdzXU7VtNgoEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv6PvGGZ9OwF5hQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1+Pp8PrnlCwAAAAAAAADROmcz6ZnqCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAKXHOtz+ukXG5om4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfL6jTsjsGIly7StrPULAAAAETAAA530Tnc11O1bTYKBIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADW4n065vDX1FyAAAAAAAAABonTOZ9Mz1BQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHj9g57nNm1tnJtT+lztDyeu5AAAAAAAAAAAAFSzyeWXKsD5zZmpDbWpjbGpDbWr/Y2JhfSZF8PvYAAAAAAAAAABXVdsS6ttHi1dd2YrKshQACJgAAc76Jzua6natpsFAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABrUT7mWX5a5tGqm1CwAAAAAAAAADROmcz6ZnqCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPN6Rqvh3gaJXfSaF6tx8iYL7e34VF/h809jxD208tz6fO/1PF8sv8AaXXPhuX3NEtvg0Sd6Lo1t3Gk/Tci6x684Mb6vQIkAAPj8PaMR5dhGp+bdRpFd5Jodd+JpGQz2MPr9sD5rNnat8021rGVTJImwAAAAADXsduXzlr9tP8AUbMLAETAAA530Tnc11O1bTYKBIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADBR8vT886oWU1am1S/UWAAAAAAAAACho/TObdJz2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8+H2AaV8t6JoPp3XxJ4PXhvBZtDU/szszzemwAABj8gjSdhyuvNbC0zak9MTFgADnfROdzXU7VtNgoEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDHm8nn2pQsa/wCvwy+3LCBQAAAAAAAADFZXUZfTu2Bz06gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPJ6xqXh3smg5rYsAmQarS5214vayFAU1XbUuqbR5dEXo7X9gZCnO+ic7mup2rabBQJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQfHVablNWFy8f31KX7bYAWAAAAAAAAAAOb9B0Gb6l9CbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUuNVxPQCapmvHrdzuDD5hgKfH7QczjpmiTe0ZTmuYTcud7zox1O1bTYKBIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAAAAAAAAAAAANR9vsl9voEROnr89x+XoAsAAAAAAAAAAHxNSzOh9lz1sFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA13X+hVTB+3AeK42yK2uQNP+G763NfHUcz8Jrqf0+f0aAAkADwe/wAB9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAAAAAAAAAAAAAABjfdqUvt2QQYU8eW8WdULAAAAAAAAAAAHPNi16b2Tb4mbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeT1jQMpteus5Bp+13H1FmF5r2Tnc31UTYAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAAAAAAAAAAAAAANejwbZ4Mmoizy6/wCfc5oLkAAAAAAAAAABj/Vosvw6JhdunQFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFC7z/ADPY8VDIPBc9jzfYuAAAAAAAAAAAAAAAD46Rvo1HOeHXbjcOd9A5+nVROgAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAAAAAAAAAAAAAB48H5dymguWqZjxy5b0lgAAAAAAAAAACJ0+Xz+jzdEm/sGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8j6+TRvEmZw+05a559HQic+joQ586COfugDn87+Of234aBO/DQa9AGhN9GgN/GhN9GhN9GhN9GhN9HP776NCrv40GvQBoNegDn7oA586COe338aJfeBpF90JpMbuNE+e/l57boA0C2+jS8rmMauRy2h4yXqTluRa6CwWcJAAAAAAAAAAA+H3Ggav2fladTCgASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAAAAAAAAAAAADWM1hpcz7Swa7Hg3Hw+5QsAAAAAAAAAAGvR8MZO4Tp7PeNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACh5+ZN8Z8uVLzCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHi9qNTw/RDWjbX99amt8nlOaXfHk9agAAAAAAAAOYdP5gdOAABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAAAAAAAADXYx+5Y/IKFjUcn6pciLAAAAAAAAAABh4+eEtlW/Vs5NgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAND3nlibXmi8goAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABi8ojQPrvXma+uV5t55vqLA55QAAAAAAHMOn8wOnAAAkADwe/wAB9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAAAAAAAAAAAD5axG0y/QWML8ry+Da9V2oCwAAAAAAAAAYuIwF/s39d3iZoFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA13EUzjPvGuYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD5fUafi+iRNYXatN12a6s0LcmvWAAAABzDp/MDpwAAJAA8Hv8AAfW1bFrVsWmJJAiYIrapWtqlKXoU+vy+p7AAQAADX8NmcMztI1zAAAAAAAAAAAAAAAeD36fL79hEUvpi4rpGq7UurbTq20oFgAAAAAAAAxMWwn1+DVt+r9JsFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5tuukb1cBcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYvVd+S6Ht3o1eb39ynPLvDzelQAHMOn8wOnAAAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAAAAAAAAAAAAAAMRXE7fKFng0fNfXPTY/qa56rtWpbbKFgAAAAAAA1+Pv4fr4Gm+V9E2CgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAc72vC+y4ywuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGHzCOf8A03z4teXYNEws31ZoG3rkOYdP5gdOAABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAAAAAAAAAAMJm9QlzWVEa9m8C1mcP68hNega54n55rUZdueX1WAAAAAAFNRl9Pt9WvrO8vRNgoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGE1zfOWs9DGuYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACJgAx2r7yl59i+qc1m+uBoACQAPB7/AfW1bFrVsWmJJAiYIrapWtqlKXoU+vy+p7AAQAADX8NmcMztI1zAAAAAAAAAAAAAAwv1wu3yjEpid5wewTrpex61stwFyiRqGbymAlz7UM8ZEWAACpbH4b6y+Dar6ssb1P2mwUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzLputnu+urbTeQWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAImAABzvonO5rqonQACQAPB7/AAH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwAAAAAAAAAAAAGKyuoS5bMiRq19um/UG9I2bWNnvMLkABg84jU52suse3L+MpHzkxnz2q55o8+LX4b3aZsFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARI5R0bBea42YXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACJgAAc76Jzua6qJ0AAkADwe/wAB9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAAAAAAAADw4zx7ZLPi9upGT2snUDSNmwWWvP7i5AAAAAEE4HxbBN4/bCbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcu6j8DC5DnG73nkBcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAImAABzvonO5rqonQACQAPB7/AfW1bFrVsWmJJAiYIrapWtqlKXoU+vy+p7AAQAADX8NmcMztI1zAAAAAAAAAAAAfH7atK2n5UMLsOv7lOgKBTQ9/xqS1Ta7zCwAAArrEub17KbZN+T1jQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHw5p1KDS9k1zXrjojHZFgKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARMAADnfROdzXVROgAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAAAAAAABGp+3Iy+/UshlmstYmwAAPFp2/E1jLeTC3OytYhNoavY2PXfrs0upbd6jQKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8vqHPcb1T4JrWb13XrnobRdhZzKJsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARMAADnfROdzXVROgAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAAAAAAAMdGC2jEY9r07rS86AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeHWtzHMPl1SE55l81hEy330ry2b+579U31qPvTPsb7U+ooAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEwAAOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAAAAAADUdn1mXJZLB7tOgKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+H3GHx20jRvD0ccxr1AnLo6kOX+jonmTTfRsHmMf8Ad5zIffX/AD2bfbRvmb60Kqb+5/B0Fz70G8tSyKZx5/RYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiYAAHO+ic7muqidAAJAA8Hv8AAfW1bFrVsWmJJAiYIrapWtqlKXoU+vy+p7AAQAADX8NmcMztI1zAAAAAAAAAAFDWPhhuhZ6ZX6DQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEeX1jEY/Zxo/wAt9Gh/Xd/Kzj/Tg/BZtbVNgZ9YsAAAAAAAAAAAAAAARMAADnfROdzXVROgAEgAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAgAAGv4bM4ZnaRrmAAAAAAAAAA1LaufTWa3utp0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+OtbWNC++7eJn4X1ry3O3sfkGQoAAAAAAAAAAABEwAAOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAAAAAxkYXbsPtE6goAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACthq+H6ATUs55taudua7sLMiwAAAAAAAAABEwAAOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAAAAAHx1z475np9A0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABi9V34mlbG1K525ruxMBQAAAAAAACJgAAc76Jzua6qJ0AAkADwe/wAB9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAAAAABqn02Kb9PtJsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADE6p0EmpZzxa1c7kxuSYCgAAAAAETAAA530Tnc11UToABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr+GzOGZ2ka5gAAAAADARmdX9O5TpjsqNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIkapiOhfJMX6NZrcbQibkAAAABEwAAOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpGuYAAAAoX8WCyE1i9pyszYKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAx+QHPc3s+ss5Vp+1XH2FgAACJgAAc76Jzua6qJ0AAkADwe/wAB9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANfw2ZwzO0jXMAAAx+Cl9/l2PLTp5/QKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8dJ3wadsHk1i43J5/RcAAImAABzvonO5rqonQACQAPB7/AAH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/DZnDM7SNcwCNclz2tejb5vXdnGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHz+g0b0bjg09bS9uvP7CxEwAAOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/hszhmdpPFeftw2L2NvX9t9yaBQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPLpW/jVczisPcbbBcAAOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/gc9qiZHJbJ9SJFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeH3Dnez5vSWdmYPOXmFOd9E53NdVE6AASAB4Pf4D62rYtati0xJIETBFbVK1tUpS9Cn1+X1PYACAAAa/4Pf4DcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa5hd9x6VaZtt5/bnfROdr1UToABIAHg9/gPrati1q2LTEkgRMEVtUrW1SlL0KfX5fU9gAIAABr/g9/gNwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8tD6CNd0vYdKZ7SGgAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANf8AB7/AbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABy3qXMDpwAAJAA8Hv8B9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANf8Hv8BuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHMOn8wOnAAAkADwe/wAB9bVsWtWxaYkkCJgitqla2qUpehT6/L6nsABAAANf8Hv8BuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHMOn8wOnAAAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/we/wABuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHMOn8wOnAAAlEgDwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/we/wABuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHMOn8wOnAAASADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAEAAA1/wAHv8BuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHMOn8wOnAAAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewACJgAA1/wAHv8BuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHMOn8wOnAAAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewACJgAA1/wAHv8BuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHMOn8wOnAAAkADwe/wH1tWxa1bFpiSQImCK2qVrapSl6FPr8vqewAAEAA1/wZnQzqbl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqDl46g5eOoOXjqHMI+R1QACYkAAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAARMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1StbVKUvQp9fl9T2AAAAhIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAAeD3+A+tq2LWrYtMSSBEwRW1Stb0K0vQp9Pn9D2AAAAARIhMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkhIAAAAAeD3+E+lq3JtElpiSQImCImCtbVKVvU+d62PYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4fd4T62rYtatiZiSQImCImCK2gpW9T5zMHsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Pu8J9rRYmYkmQkCJERMEVtBWt6lK/TzmQY2DJsZBlGLGUYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKGVYoZVihlWKkyjFjKMYMmxsmR8VPofaUkzEkkgAEAiJFYtBWt4KRcUi8FFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxRcUXFFxSbSVWkrZIlIlImJExIAAiRESIiRVaCq0FVhRYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYVWFVhVYQmSsyImREyBIJAAAAESIBCREWghIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhIhMkJESAkAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgAAAA//8QAMxAAAAUBBQcEAgIDAQEBAAAAAAIDBAUBBhMVMEAREhQWMzQ1ECBQcDFgIyQhIiUyNqD/2gAIAQEAAQUC/wD383pRelF6UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhReFF4UXhRelF6UXpRelBVCmroUaDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQbKDZQV7jQofdhu40KH3YfuNC3+7D9xoW/3YfuNC3+7D9fQt/uw/X0Lf7sP19C3+7D9fQt/uw/X0Lf7sP19C3y5ByZoy5kcDmRwOY3A5jcDmNwOY3A5jcDmNwOY3A5jcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOZHA5kcDmRwOY3A5jcDmNwOY3A5jcDmNwOY3A5kcDmRwOZHGYfr6FvlzfiLOlpWP3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CC0VKUkMs/X0LfLm/EWc8f9p2j8hln6+hb5c34iznj/tO0fkMs/X0LfLm/EWc8f9p2j8hln6+hb5c34iznj/tO0fkMs/X0LfLm/EWc8f8Aado/IZZ+voW+XN+Is54/7TtH5DLP19C3y5vxFnPH/ado/IZZ+voW+XN+Is54/wC07R+Qyz9fQt8ub8RZzx/2naPyGWfr6FvlzfiLOeP+07R+Qyz9fQt8ub8RZzx/2naPyGWfr6FvlzfiLOeP+l3cm1ZhW0phzG8CVpDbWkk2eerqYbNF+YWQ5hZDmFkOYWQ5hZDmFkOYWQZSCL8PHqTFPmFkOYWQ5hZDmFkOYWQ5hZBnKN3yoePkmJeYWQ5hZDmFkKWgZAkywUCaqatMx1KtWhqWgZ1rnWj8hln6+hb5c34iznj/AKWl5iqRq1219aVqWsPLcT6TvlffZkWk7P3Wc8gLS9v7SKHSMwnzUrStDU99a0LRzNs0A7nHTj0J1M60fkMs/X0LfLm/EWc8f9Kyjvg2P5rSla1ZWepuYHH7H1n6pkBDmTOzcUdtH8IZ675aOOWjh614J0I6JrIJctHHLRxFxtY4Wk7MNGh3q/LjwcuPBy48HLjwRMSuxdC0vbhgyM/X5aWFbNuQtDvUKekDIVIp753xXqTqZ1o/IZZ+voW+XN+Is54/6VtIrtXFnmlFF/Wca0bvxZtban6zvlRZvs/W0nZiA8p7rS9AWc8h6zMYVdEFNUpmy3ENfc+a8a1LZtEHgGaaQJ1M60fkMs/X0LfLm/EWc8f9Kz/kxZ3Zh3raUv8AXFnTbJD1nfKizfZ+tpOzEB5T3Wl6Ys55D2P0eHfiBPvReQv24J1M60fkMs/X0LfLm/EWc8f9K2jT2PRZxxQqnrKMDP0OWlhHQyjJ36zvlRZvs/W0nZiA8p7rS9MWc8h7J3yos54/IX7cE6mdaPyGWfr6FvlzfiLOeP8ApWda37EJKGRVYP03yGRO+VFm+z9bSdmIDynutL0xZzyHsmT78qLPk3YzIX7cE6mdaPyGWfr6FvlzfiLOeP8ApX8iWj6snAbuFWq0dKJPy++d8qLN9n62k7MQHlPdaXpiznkPV46IzbHPVQ4ZIcMyyF+3BOpnWj8hln6+hb5c34iznj/pZdBNyjIR6jBYFMYhoyao49875UWb7P1tJ2YYu6sXPMpxzKccynCVojKrelpq/wCBBLJIPsSZA0uwKF7RIFo7erPVBCsquXmSv24J1M60fkMs/X0LfLm/EWc8f9LrIpuEpKJUYm9ImZ2e6d8qLN9n62k7P2tO89LTe9hHLPjtm6bVDJX7cE6mdaPyGWfr6FvlzfiLOeP+mK0oYsrC1Q9YOU2+2d8qLN9n62k7MRrQr15y22HLbYcttgnZ9umr6Wm9GrRZ4fAn4pAvqglnHFQ3gGqVSloQuUv24J1M60fkMs/X0LfLm/EWc8f9NTERu+lK7Kxb3jWfrO+VFm+z9bSdmIDynutN6Wb7zPX7cE6mdaPyGWfr6FvlzfiLOeP+m5lhRm6Fn3F0/wDWd8qLN9n62k7MQHlPdaav+RZvvM9ftwTqZ1o/IZZ+voW+XN+Is54/6V5kTobmVENl+JbesyhfxgaHunnrO+VFm+z9bSdmIDynutL1BZvvM9ftwTqZ1o/IZZ+voW+XN+Is54/6VVpsVETXei/V32QT6nrO+VFm+z9bSdmIDynutL1BZvvM9ftwTqZ1o/IZZ+voW+XN+Is54/6VkkrmSFnXG+z9Zpe4jRHJX0j6zvlRZvs/W0nZiA8p7rS9QWb7zPX7cE6mdaPyGWfr6FvlzfiLOeP+lbRNPRm7OyctHyD0gcOUWqclIGfuBZ1p7J3yos32fraTsxDrptn+MMBjDAYwwGMMAWVYnMLS9QWb7zPX7cE6mdaPyGWfr6FvlzfiLOeP+lVUiLpP2CjFcUrUtaP3dKHOZQwYMFHy6SREEvWd8qLN9n62k7P3NO8FpeuLN95nb5xvm9d84anNxmZaPyGWfr6FvlzfiLOeP+ll0E3KTuz6ydVG6yPok2XWDSzyp6oIJt0vZKxTt0/wJ+IVoszbes00WeNsCfjAn4wJ+MCfjAn4wJ+G8K+I5E1HuHi2BPxCxzlm5zsCfjAn4wJ+MCfjAn4bwr4jnMtH5DLP19C3y5vxFnPH/TO6Xb8zaPyGWfr6FvlzfiLOePzK1pSi0syRFbQI1riz444+VHHyoxZ8QUtAkUJzLFQEUIrT69tH5DLP19C3y5vxFnPH5Tp+2Z0rJvngwlVeqUa0SFKUpT2fkKMWqoPCo7dku0Cc6UpkXKLgv11aPyGWfr6FvlzfiLOePyF3CTZM8g8katolBGuYchFCqwyW9R3JsA1lWjv65tH5DLP19C3y5vxFnPH+9/KpswlHqulKUoWmgcxrZyKEk48NptstX8/W1o/IZZ+voW+XN+Is54/3P5M9VWMcRrpXDNB1ThHzAN5xKpimoan1naPyGWfr6FvlzfiLOeP9r+RO5VZMk2SWnWbIuC4e6ZGQnC0OU5Tl+sbR+Qyz9fQt8ub8RZzx/skZE7lVkyTZI6pZBJwSsc4ZmQm6UOU5Tl+r7R+Qyz9fQt8ub8RZzx/rMSZqGjmBWSOtVQTXJWPcszN5su+U1Dl+rbR+Qyz9fQt8ub8RZzx/pLyXBIxDC7L8Asgk4JVg6ZGbzadT0rStPqu0fkMs/X0LfLm/EWc8eHjsjJtHtzyLv4Ndsi5LwbyPq1mkVTfVVo/IZZ+voW+XN+Is54+taFo4VUmpJJMqKXwrhog6LRB/GhpMN3Nfqi0fkMs/X0LfLm/EWc8fOyAjWXBt/iHTBu7pTEYsM5Vs8+p7R+Qyz9fQt8ub8QxkKMYaHZVMb4t1Gt3QovIRgaSDd7T6ktH5DLP19C3y5vxEYw4xalNlPjXMUitUsg9jqt3aDsn1FaPyGWfr6FvlzfiIDsfj6020XiS76Usu0MksmuT6gtH5DLP19C3y5vxEB2PyJyFUKpGKNzt5rcOUxTl+nrR+Qyz9fQt8ub8RAdj8msgk4JwTtgZpNIqm+nbR+Qyz9fQt8ub8RAdj8q5ZoOy0I/iwzlW7z6ctH5DLP19C3y5vxEB2Py7uNQdijmQiw0fN3hfpm0fkMs/X0LfLm/EQHY/MuYpJQxJN0xMg4Sck+l7R+Qyz9fQt8ub8RAdj80YtDFVijJKITJkjkOVQv74ZQhBV80KKyjGgxhgMbjxjceMbjxjDAUlmNRSSZVHHsxxTeooslUUNSuTWuwVWSKKvmhROrpOH2Wfr6FvlzfiIDsfnFUU1yVYOmJ2s0kob92Wetm4VtE1ID2icnrxM04GHSiwLZ9UUs/QUgERgDUYE0GBNBgTQYA1GANxy+kOXyjl4Vs+oKwCwwJ3QYO+LXCpEUjZOgw+VFY2TqMKkRgr2owFwKWfOKWfoJFoVk4yz9fQt8ub8RAdj885aIui0TfxYZyrd5pH84rVfjpscdNjjpscdNjjpsHkpdMtJmSEVK0fF/VXEi1ahe0daj/ryASs+EolmkCJkTpq57vss/X0LfLm/EQHY/oDuOQdgriQiw0ft3hdBNO+GYwjShU/bMr1WdN25UG6tDRsimcqqf6iYxSFdWgbpAzqTk6oQAQZt2/wE932Wfr6FvlzfiIDsf0JzEpKmJJO2FUHKLomdOKVcyiadEkvYc9E044tXMgJdHfbQC96w/T1VU0SO7REKKNZGTM2h2yApTZ8FPd9ln6+hb5c34iA7H9DrShqLRO6dKYVbGSVTXJl1rspHbXcx7ZhW7j4hPdahUl6jZ5W7f/pp1CJEeWhKUEYvpI7WMbNfhZ7vss/X0LfLm/EQHY/op0yKlPFqIHRmqpHIcqhcmUVuYyAT/j9s+p/s1JdtfSleEnP0utaUo9n0UQVu/ljtIxu1+Hnu+yz9fQt8ub8RAdj+jqoprkqwcsTtJlNQ2RaNTdZRKe5He2S/nmPWYJsct1L1v+kvZlu0BlJCYO0h0G/xM932Wfr6FvlzfiIDsf0lyzRdlpx0QGb9B6T3WkU2uECXbf2tv55n1mSbUYVS8iv0d3JtmdF5N7JHZwZCChaFp8TPd9ln6+hb5c34iA7H9LdRZTnay5k1Pz7ZlBytJ8RNDiJocRNDiJoYnI3nGSwiUFCL+smXeYWcPtZ/ohjULRzOtEApJSMiZtBBJFNAnxc932Wfr6FvlzfiIDsdKVQiny7hsk6TIq6hTIrpuEsh7S5n/a5LvtbNH/m/QnEszbBe0KyleBkn5m8I3SBSFIX42e77LP19C3y5vxEB2OklnBypqNFYmrZym6S+WqWhiqILRSrR4k9R99oC7klSu0vs/Iga3cr8+dQiRHdoUiD/AKkoEIFMoRbooU+Qnu+yz9fQt8ub8RAdjpGf9yWDiPVbKs5NJz8w5bKR67R2m8Q91pS/yNTbzT2tP4rQfPSMwkzBUH0udtFNm3yk932Wfr6FvlzfiIDsdHIL8Oxi0Lhh6PI5F2KOnkbVBwk5J8sqU8Q7TUKsn7bSF/qxtdrD2r/xTfzsvL1SrHw4/Hys932Wfr6FvlzfiIDsdHKf2HfsrSlaLxNKHJKLNjJLJrk+UOQqpI5Q0c+9toC7YyIrtZe2W/1fUrvF+bmJDgm8PH/Lz3fZZ+voW+XN+IgOx0bL+zL+45CqFUiLs5ZNw1qi5RcF+TlGvENY13xrL2TJd6Jhq/w+2Zp/K0NvMvmq1oUpN6YlqU2U+Wnu+yz9fQt8ub8RAdjonatw0h0ruPyDFoai0OiY1/JMg3lWq/ybM2HzPskC70dC1/z7Zqn+sWbei/mp1xcx8K3umfy8932Wfr6FvlzfiIDsdFNHrVEhKJp5a7Bs5GGOWwxF41CEm0X+QnCVKVBWi7f1XpvN4av9j2zNP60JXbE/NTx6ryJCUTTzq12UUkmaQNOtaDHkqik+gCzbMwTetlfg57vss/X0LfLm/EQHY6I39m0GetHNVxhbluMQfNgjKtFht2/GSpN+NgVN+L9fyIr/AFfe2Wp/Ss/XbG6RZ+1b1xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPGNx4xuPHEpKTeLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRWYY7KyTt3WkQsuE4pmmCopE9K02g7VucKQzNQYU6bjEHzQFmWRi4uxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxGLsRi7EYuxEu4Scuss/X0LfLm/EQHY6GtdlIal5XRLMGrgYSsgOMkWoRl2iwoahqfEPabWFm6/wBT2NP9Zn2ydNrCzdf6Wjm5MyFWlnzKF5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZDl5kOXmQ5eZCtn2NKOEGqizOETTFKULTJcRTVwHEQu3qzbxLocvMhy8yHLzIcvMhy8yHLzIcvMhy8yHLzIcvMhy8yHLzIcvMhy8yHLzIcvMhy8yHLzIcvMhy8yHLzIcvMhy8yHLzIcvMhy8yHLzIcvMhy8yEuzTZOss/X0LfLm/EQHY6GUVuY+OSuWGlWZt3ArD1SrfyjUJTLY4IoRQvwr+u6ws3T+p7P8AzP8Atf02sbNV/i0bUvFWkC0gmmriCgxBQYgoMQUGIKDEFBiCgxBQYgoMQUGIKDEFBiCgxBQYgoMQUGIKDEFBiCgxBQYgoMQUGIKDEFBiCgxBQYgoMQUGIKDEFBiCgxBQYgoMQUGIKDEFBiCgxBQYgoMQUGIKDEFBiCgxBQYgoMQUGIKBSUqkRRdzNqNmqTVPNdRrd2L6SiSozT9yOPlxx8uOPlxx8uOPlxx8uOPlxx8uOPlxx8uOPlxx8uOPlxx8uEZeRcDj5ccfLjj5ccfLjj5ccfLjj5ccfLjj5ccfLjj5ccfLiUVcLOcs/X0LfLm/EQHY6GX/AJl9Sq2RXB4UlDbZZqE5pHakuktTJMYpKKzDNIYssccdIjEHxRjRShKUZqilaGp7FHrZIGmmRRjzUY81GPoDH0Bj6Ax9AcwJDmBIcwJDmAg5gKHczVy3ZS6jFvzI5HMjkcyORzG8BnRzPMZcDF3IxdyMXcDGjBaWqqjGyVY4cynHMpxzKccynHMpxzKccynHMpxzKccynHMpxzKccynHMpxzKccynHMpxzKccynEKe9mVz1TbxqVE2HxyihEU/5ZtwmmVJPQOYn/AHaTNSKUrtpmWe6eZaPyGWfr6FvlzfiIDsdCl/Yn9YokmtRWFbmrdyrUFmdwyLtu49pjUKVWVOsoWJUXMk0boe1WParCsOZKvGvmYbPm7r0e1qViwYGfrEs0QUs40EXEoPUuXmQ5eZDl5kOXmQwBiMAYjAGIpAsBgTAUho+gpGMqDDWQw1kMNZDgWY4FmOBZjhG1BwjYWiSTSFnC0qz3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcINwg3CDcIHRC8HAeUd9mx7D438UWUPMvE0ypJ6Jy1RdkpV7DVZv0HpMuz3TzLR+Qyz9fQt8ub8RAdjoDmoQkIWtUNeYpT0Wh2io4GQbjjpBAJzbUwUk2iaJUHMqZFFNBPJcxTdccQ+jQu5SdRlm+8O4RTFZJlQQr1s3RxViMVYjFWIxViMVYjFWIxViMVYjFWIxRiCKEULkWmFm+z0jvs4Dyjvs2PYCn4+Ll3Z1lWrYjRDSuYr/drMmSPStDUyYZ63alxhgMYYDGGAxhgMYYDGGAxhgMYYDGGAxhgMXYDF2Am3KTp5ln6+hb5c34iA7HQS6t1HMkrll8HJOW6JY+JoWuZ+Q8h9oYNCKPCQDEopDsKDCmIwpiMKYjCmIwpiMKYjCmIwpiMKYjCmIwpjULo1hXmRaYWb7PSO+zgPKO+zZdgKfj4qSe0YtIppVJPTuGyTkl09iaspRu+pkQrRu5LhTEYUxGFMRhTEYUxGFMRhbEYWxGFsRhbEYWxGFsROIJN3uWfr6FvlzfiIDsdBKfzvPg38hw9WMfc1z3rBJ6RrJKMVKzkeMdYDHWAx1gMdYDHWAx1gMdYDHWAx1gMdYCs8wpSplZt3kWmFm+z0jvs4Dyjvs2XYDaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaNo2jaC/9eU1TyKScVSk3cedFdJwn7rPdPMtH5DLP19C3y5vxEB2OgQ/sT3wT6QqQzCPo1poXTVN2kwqRo4gkElEOEbDhGw4RsOEbDhGw4RsOEbDhGw4RsOFb09Du0iO/faYWb7PSO+zgPKO+zZdh8XMuqpN2LajRrqzkKoVWMWaqNZstTUrtp7LPdPMtH5DLP19C3y5vxEB2OeoeiacISvDfAvn56KMWBWhdG+ZleoWfPROmUc5UyOHqiz5q4K6be60ws32ekd9nZ1CpncipdRzcl22+KrXZRntkJTXOWiLstEn8VVlLN3nss908y0fkMs/X0LfLm/EQHY58urdRzJK5ZfAPXx1FWLEjJPSyaRm6qCxXCGTaF5dotozeibPu7tb3WmFm+z0jvs7OGKRGp8TX+LmnNyzYt+FafAO4xB2CupCKDR+3eFFnunmWj8hln6+hb5c34iA7HPlP53vwDx6ousyZJsk9MctDkhT1QWyDnKmRGhpWWEsgZq9aOSu2vttMLN9npHfZwjRJxSlNlPiy/wDQnPg3MQmcyco7Yms7WlU8y0fkMs/X0LfLm/EQHY56H9ie17t4o8VZs02aWofn4KV5hZDmFkOYWQ5hZDmFkOYWQ5hZDmFkJWZTdNolrw7QPW1HbWAdVRce20ws32ekd9nZ3/x8W/ccMyh29yx+EMUpyrRFSHUdySKqTaSXJwEuOAlxwEuOAlxwEuOAlxwEuOAlxwEuOAlxKJOEXOWfr6FvlzfiIDsc5Q9E04QleG1zl0pIKtGibNHUzhNrFLcUS3CDcINwg3CDcINwgUukk2xKycp6y6Bmzxm5o7a+y0ws32ekd9nZ3/x8XL1q5d0pQtPhlEiLEUilW6iE2ZI6ahFSZFo/IZZ+voW+XN+IgOxzpdW6jmSVyy1q7lWSWbNk2iWqky78bFn34z3WhebqcU14Zn6vG9HTWAdVRc+y0ws32ekd9nZ3/wAfFx39uT+JVRTXIeMXaHbzm6YihFSe60fkMs/X0LfLm/EQHY50p/O91la7KLLqyizdum2S1bmm81jX7tJlikgMUkBikgMUkBikgDSz1MjUh5SU9swhVu6ZuaO2nraYWb7PSO+zs7/4+KklriPiUbmP+LWQScENGuGZ0J3cMmoRUnstH5DLP19C3y5vxEB2Och/YntXWtC0VVVll0EE26WsNTaWztdsd7bQvN0kW14Zn7XbejptAuqt3fraYWb7PSO+zs9/4+Knzf1CF3E/jVkElyuIZQgLQ5Fk4aqxMBWGArCTaGZucs/X0LfLm/EQHY5qh6JpwhK8NqjGoUp1FZhdFEiCWus54/2KqFRSaENJynvmW9UHLJzR409LTCzfZ6R32cNVyUjdym5L8TN/+/kFUU1yHilW50ptRAyK6Tglo/IZZ+voW+XN+IgOxzZhW6jmaVyz1JjFIUxlZldJIiKevs54/wBlonmwsY14Vp73TejltBOqtnfpaYWb7PSO+zs1/wCJFPhz/Ezv+C/JKJkVIpEGSPIqOlHBDUOTKP19C3y5vxEB2ObJ/wA7/UnOVMm1WZWTTKknr1K7ErP0/wCZ6rKlQRZENJSeTMt6ouGDqjxmLTCzfZ6R32dnzVpJPS7zFpXay+InCb0c2PeNfk57viUoUmUfr6FvlzfiIDsc1r/Ym9QooVJP+WZWTTKkT4B4bdZRzp+gyxCUGISgxCUEpJOliRrXhWmS6Qo5bQbmrV6LTCzfZ6R32cB5R32bPsfiHaV80hVbyP8Ak57vqfjKP19C3y5vxEB2OYspcoQie6y06ihUk9isysQhUyfAypt2Njibkd6LrFboIrpryWLsRi7EN3iDqvtXcpNi4uxGLsRJqoKOo91R4ztMLN9npHfZwHlHfZs+x+JY/wBSY+Tnu+p+Mo/X0LfLm/EQHY5k0ruskE7lvplVSIplKrMrlKUhfgpyv9QpZshf+4P+4HTWYdo4A+GAPgaCelLAdf2z3aR8K2dseXGY5cZhjHpsBaYWb7PSO+zgPKO+zZ9j8TMFqiqQ9FE/kp7vqfjKP19C3y5vxEB2OY4/tTmmVVIimUiswsUpSF+De/zS/uU6cD3XtnexhPEetphZvs9I77OA8o77Nn2PxLlGjhvDL1uvkp7vqfjKP19C3y5vxEB2OWY1CEiC1VPpVVSIpkIpMLFLQpfhHyi55W/lhxspQcbKDjZQYhJkGKSQxOSED3vtm/Hs5pdm35kcjmRyKWkXEhJHkBCyLZm2x1gMdYDHWAx1gMdYDHWAx1gMdYDHWAx1gMdYDHWAx1gMdYDHWAx1gMdYDHWAx1gMdYBxNMTtoDyjvs2fY/FP6VYyNK0NT5Ge76n4yj9fQt8ub8RAdjlzC1aIN0aN2+kVVIimQikwsUtCl+EOeiacASvDe+H/AMSntmaf86n+a8G2HBthwTaoNHNTDC2grGNKUh2iTx5gTAYEwGBMBgTAYEwGBMBgTAYEwGBMBgTAYEwGBMBgTAYEwEpHtmzjBmQwZkMGZDBmQhy0JNnJRRNBxRmXjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMajjGo4xqOMah0ozdN4V1vJ/Iz3fU/GUfr6FvlzfiIDscr8Bn/fktIqqRFMhVJhcpaFL8LMLXUeyR4dl74/8A1m/bL+MS/wAre1T/AAlZyn97Omv8SHsObDZ0hiqEMQp6cI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2HCNhwjYcI2Es14RVBYrhH5Ce76n4yj9fQt8ub8RAdjlSzipU2rcrVto1lk26RCKzCpSlIX4ZzTi5rIbf62j9snTbHNv8uva4/w2s1T+fOn/APCnsfMSPUiUlI2uKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWGKywxWWB5KTUJEuTtVvkJ7vqfjKP19C3y5vxEB2OSooVJONTM6c6N06SaJIt1pRWlKFp8MY1ClhCVWUyP/ADaT2v6bWDOm177XldjOzNP851oibzBI94j8lJMuMbxb3iUfj57vqfjKP19C3y5vxEB2OS/OZ87IQqSeiev02ZWzBRwr8RML1I0aN6NWmQ7/ANbS+11Ta0j6bX/tkK7GNmqfw50qlexkUpeR3yckgdq4brkcofHT3fU/GUfr6FvlzfiIDsciRecG3jGfDIaJ5Jbh2Ubcm+JQpx85kyv+k97VKbU4um1/7ZSv9CzlP6OdWlDFhq1RV+TrShqU3oZ9StK0+Nnu+p+Mo/X0LfLm/EQHY+85ypkaENIvdDWtC0WerP1GbFJmT4mRc8KziWnCMcm0H+sn7oum7Ie2XrsZWfpsjM99Tgp35Ry3I6Qj3B2a/wAbPd9T8ZR+voW+XN+IgOx97xQ0i7TTKknoF3CbZPY5mDIopt0/ipR7eSBTUOXJtJT+yjXeR9rX/Sa9szX+vC02ROfMteJj41zxTL5SQY0eIxj6qvxs931PxlH6+hb5c34iA7H3SbyqJWDOjNvoHsgmzogwVdqUpsp8VJO+EauI65hoRe+jMm0pf8Mq7zH2m/0nvbNVEYXdjNBSmFS/yskxqoI99R4l8XPd9T8ZR+voW+XN+IgOx9rt0RohGtTmPoHUkY6jKNK3r8Yj/wBOTVToqlZ5WqTvJtIX+nFV3o32v/8ASc9szX+dqXcaaCTZUfNIt5fp/KyDQ6CrN4R4j8VPd9T8ZR+voW+XN+IgOx9qrA7iRz1FCIkMs5ljNWiTRP4yWcGKm0bFatg4rwM/kz5dsXCG2x/tm/8ASQ9sp/u//FNDKsTkUZPSPUflXbZSPXbOU3aPxM931PxlH6+hb5c34iA7HSPHyTMibRxJKFIUhfjFFCpJxqZnTj0n0dqMevxDDIly78VAG/r+2fL/ACIV3m/sU/lndG+jFUVmUmk6+VrTbRwgpFOG7hNyl8RPd9T8ZR+voW+XN+IgOx0buT3Ts4zcP8dInM8dpkKkn6P0r9jZxbeb5Dsl4zgDfye2fL/XYG3mPsYUvZ/SPolB6KqSMWG0k2c/KVpQ1FUlYhygum4S+Hnu+p+Mo/X0LfLm/EQHY6E5ypkUdOJM7RkkzJ8c+dUaNoprVFH2R1eCnsj8iH/ik/bNF3o6JNtZeta7C2fLvyWmcwzNyHJXkQekydGqUm0WFK0rT5AxaGKqkrDroLpuEvhp7vqfjKP19C3y5vxEB2OgdPEmaZEHEqZNMiRPjy/9WS9syWreQIahyZFP4LR+2QLvx8Kb/T1dm3Wdmif76dGuIzdaUNRWLZqisJuVuZhEYhIpCk6lQFmWRgWQaGBVUz/GGLQxVUFYhZu4TcpfCz3fU/GUfr6FvlzfiIDsc97JURM1ja1U+QlXJqFaNitG/tm0t9jCrX0ZkTH8E37Tl304c2669ZU26xs6TdYaaSX4aPh0LmP9tS0MDMmpwaIZGBoJrUYHSgwt4UcFKFFU5oovJoo4yXKMTkyjGXtBjrmg5gVHMCo5gVHMCo5gVHMCorPrDH1xj64rPuRjjwY28GNvBjbwY+4FLQHFLQFBZ5tUFmWRgV+0OCnKfPrShqLtlotZq6TdpfCT3fU/GUfr6FvlzfiIDsc2taFos+WfKMmCTMvyDhcrZCLQMof3Lp3zeziuw+RaVP8AkanvGntT/gnPWaP/ABxCd3F6a0JqmTKWhCaPcKNwo3CjcKNwo3CilKU9/wCRVFMwqyamBopkYGg2hgaz6YNArlHByyI42VQBJ9WgJPN6gkmzUBTlPTKdM1WKrN6m9S+Dnu+p+Mo/X0LfLm/EQHY5i7hNsnsczBkUU26fyKtayshSmynvT/pWjyLQp78fDKb8d7ZalzK/mnpLG33qRLtLTSH8toPijpJqA8UyUCkAhUGgnKddkw2BZxynVOebmCcg0VH597yPOkqwkSPC/BT3fU/GUfr6FvlzfiIDsct7IJsyoMFXan4+SlHRi0ZNSs2+RPEqVZBWiyHvkEr6PgFPdPp/6slLxn6N6cXO6c3+1p/jzEKeikUzUCsASowuRbDEpJqEp8lQlJNFhSu2nq/jb0zCSvjfAz3fU/GUfr6FvlzfiIDscp5JVvGUbRA3yTtyRo3jGxzGyZpK8j4Fa8jchr/SnPbKJXsfDKbUQ4UuW9nEd5zp6f8A0/yise0WCsAlUVjJBrWkq/bVRnkDBJ0gv6Po5N4VrIqN1PgJ7vqfjKP19C3y5vxEB2ORWtC0WdrSCjNkkzT+SrWhSp0rLvspZO9Qs6ruOsi0KNUnjdai7f2VpQ1Gv9KUEwtsShG9xG6c3+tp/l60oai0UzVC0AYf9ViEZ+oOvHyaaa7iIOmoRZPXT3fU/GUfr6FvlzfiIDsfeqqRFPavMqIopt0/k3qx3zlFEiCOXt4K0GRJtOMZQ72iNb5IXyQvkhfJC+SE2kWp20gkdskQ0rJ0pQtNPIfxWg+bWZt3AWgE6hRlINSNXizJRo+SeE1s931PxlH6+hb5c34iA7H3OXKbVJJBaWUKWhC/JyT0yYYMys0MyfS2LMluIZZEhBpu1OWlhy0sOWlhy0sOWlhy0sOWlQwj0mCWotBSpC0rvU+dWaoOAtDXdWcrvH1k931PxlH6+hb5c34iA7H2u3abNFs1UkFflH74rNKOYmRzplK8j7OLb7T4mWRv4yLWvo/592xReEI4dRJ0Vk109VPd9T8ZR+voW+XN+IgOx9j18myTaslHK3yjx4RmiwaKKq5yhKKJwylWst8TWm2kZ/VffoByFUKtHrslGUmk61U931PxlH6+hb5c34iA7H1eyVEDM46pVPlHbtNmi0aKO19BMJVbv261HDf4mZJVs7Kahy/oL2MSdhN+5YHTUIqTTz3fU/GUfr6FvlzfiIDsQY1ClWfrPVGUekzp8o8eJs0mjRV2toZpK8j7Pq78d8S6bldNodc1KfoSiRFiKMnMednJou9PPd9T8ZR+voW+XN+IgOxdvkWZaIOpQySKaCfyj5+RmRmwOqronJL1tZpT/b4qYbnbroLEcI/ob2MSdBN85jzpqkWJpJ7vqfjKP19C3y5vxEe4dcO0iyIm+VfyFGoYx9Sn0kJ/FM/FGKU5Kb0K+pXbT9DUTIqRSPcMjs5VJxXRz3fU/GUfr6FvlzfiIHsflX8hcmYR/D6Zp/paf4t01TeIILqxS1K0NT9EeRyLylHDyLqg5Sck0M931PxlH6+hb5c34iA7H5R8/NQ7BgVqXTf+bUfGOWyTtIyT2Gq1kG7un6JUtDFXijJHbS3+/wCdBPd9T8ZR+voW+XN+IgOx+TfPj3irJSLomoVVPTG/+o+OdwrZyLqWYBObR2pOkFtXUxSgzpuUVkmZRWYZUFZ1pQY8iMb2jGTjGTjHKDH0RSeaik0zqKSzGoo/aGFFkjapy0Rdku3sTVpIIPKZ0931PxlH6+hb5c34iA7H5J8+PeMWJGaaiZVUog5k9PX/ADaj5BVuivRaAZqDB3yI/wC2iMTeJik8iKTbOopLMaikgzqONajim9RxKA4lAcSgOMair5pQYizoKyrKgrMshWcaUFZ9uMbrUYm9MOKlzDZOGHCTRxhUiYYAcwpZxsCwDGgLDsCgsezKCoIlH491Uk6irNqYVi2JgaEjzA1nmdRy8Uowh+QcPNpjiJhIYwqmCTrUwJJszgiqamkdxKS9SSDlidJVNYmZPd9T8ZR+voW+XN+IgOx+Rfvj0UYsSM0/Q3+lo9Mj/vaj5WpaGBmbYwrFsTCsNH1GBMBgDEYAxGAMRgDEUgWFBSDj6CkNH0FIpjQUj2dBRshQUKUutO3RUB4hgcHs61qMGeJC7m0RiT1EEnWpgnINFBStK0zjpkVIrGLNTtZchzZc931PxlH6+hb5c34iA7H5CQfGTMwY0aJ+hzlTJGUM6d6aL/ktB+zqIIrBSFYqCtn6ErwkygMRfIBObaHCTlBbNdMkHZdx9FBpIIPKZM931PxlH6+hb5c34iA7H4+Qf8MWPYcNT1fKmfukkyopaU5twlnC7Xf7Yq0brhWAZnGEyDccVKNglNtjhJwitlu4lFepXzuPMiuk4J757vqfjKP19C3y5vxEB2Pxz98VmlHMTEr6yT2qNGDKjNDTSSl3HWbT2Nv3BZqg4C1n2pxVlLNRi6qFUZBqvkmIU5Vok6R0JfdOU1DF9s931PxlH6+hb5c34iA7H4126I0QYNDrq+r56VmjHMjErp59XY3hkrqL/c60oai8KyXFYyQZikuqgZB2g5p73LVJ0mejyHVaSyDn2z3fU/GUfr6FvlzfiIDsfjFlSIJNkjybn1cuSNUWLY7tfUSp6upQhKJp/uxiFUK4gWyta4pHBrKNnPvUTIqnIxh2lWUm5bhq/Qd09J7vqfjKP19C3y5vxEB2Pxda0pSu9MuyloUvoqoRFNBM8s51C6tEEIVKrmV/encS1diqcjFBpJN3furTbSQijIGQog+rR68j6oOUXJJ7vqfjKP19C3y5vxEB2Pxb1Y75ygiRuj6VrQtK1PMuilKQuonXOwkA2uWP748h27sX7+Lq3dIuie2Sid8MJSlQvEbDvzuDrkrQxMo/X0LfLm/EQHY/FSTwyYYMyskPV2seRcookbpahVUqKSZVJSSKWhC/vtaUNR1CU30ZRRBQpqHL7JGLK6owkjtDztaGeEJRMmUfr6FvlzfiIDsfiXrsrNvGNDU9ki7OY7NoRmhqZl9fKQLK5bfQDhsi6TUYPIszOSRd+1/HEekXTVRUyz9fQt8ub8RAdj8Qc5UiNiGk3nrIvuESjWPDE1Mm8MkVgxK5ffj6DfRCLsFeuo46apFies932Wfr6FvlzfiIDsfiHRzSTwhCpE9HLgjVCObnXV1Lx2RmhW9KGDMrFr9CKpEWTWjHMednJpOvWe77LP19C3y5vxEB2Pw8m8MkVizKzb+la0pQu2XfalVUiKRlr80QzPvfrlTFoL9IcU3FXjag45mOOaVHFthxCNRQxa/Bv4lF4CPXMcoQ5VST3fZZ+voW+XN+IgOx+GcuCNUIxudQ/rJLHcLIIEbo6itaUosriazJvibn5Fd0g2KvaNIoxSVdDhJdcYG7MMAXGAuqDBn1BhUiMPlRwUuWvCzIuZsVTm6D/titZugvZsX04OJm6V4ucHFzgq8m6Cj+aGITQxCaGITQxCaGITQxCaGITQxCaHHTY4ucHFzgq5m6i+nBVSbqP+2NybqLibqKtJiow6UqMIkKjAndRSAWHL5xy8OXhy+UcvDl4cvnFYBYYK+IODl0xezaQxmTRBLSnCdompgnLMVQUxT01ayKa6azB1FnkXZXq2Wfr6FvlzfiIDsfhvLyHq/d0ZtotpVFLUu1zyC5EsQWTTKkn8eooRIjyeUUMhDuHJkI1qh8wdBJQHimRwpAI1FYV2jXi5hmEbSVCEwyXFK0rTU2gTInIZZ+voW+XN+IgOx+FlHJqhq2K0b+qX/UktTIOzqK1JsDRqmzb/HuXKbRFRV3NuWbBFmX55Vo3XC0CiYcBJMao2gco1bzLNxqLR+Qyz9fQt8ub8RAdj8I7claN4tsb2S7gxEGjajVtqJF9VKtaYeSNjysUPjzGoQi6y00/bNk2qP6EqgktReCROLqTjA2tGWoQcouS6S0fkMs/X0LfLm/EQHY/CV/60l7GX96S1Eg/wCFL4tKLj6oU+QtC92UjGfCNv0ZxHNnIWhnLcyE66bGayLZ5o7R+Qyz9fQt8ub8RAdj8HKujJps2pWjb1lV7hgxb8Mz0798VmmQtI9OMYnUV+QMahCsS1kZb9JWbpOCuYKtAlKvo8zSXau9DaPyGWfr6FvlzfiIDsfglVCopRqZnTj1Qf8AEPnn9mY0756RmkmThSx7M7xb5GbWuYyCS3Gf6WomRUrmCIYFcyUVVrPNlgU1DUzbR+Qyz9fQt8ub8RAdj8FIHM8dkIVMnpKvOFbRTXhmTH+WY0z58Rkkgldhm2UlHHyVpT/6MSXbH9NrSlaOYZssOGkowzW0dAg6Qcly7R+Qyz9fQt8ub8RAdj8C8c0aNoltVNH0OeiZEtsrLCF/zTSvnxGSTdvsCCKky5pShafJWkr/AGi03SfqDiPbOgtCuEDIzT1oZrMNHOVaPyGWfr6FvlzfiIDsfgVv+lKesy5qasG3u2ohOlpHz4jNNq1rtIRSbckIVMnydpO8/U1Ek1iuIJI4pWTiw2tEmYIuEnBfdaPyGWfr6FvlzfiIDsfgJJ1wjSMa8K09HjkrRsogcrZMlEkxGfxSGjfSBWlGjK7r/JNuEkiIp/KWlL/Igbfb/qriMauArDOW5kpt60M2mmbgfn2Wj8hln6+hb5c34iA7H4Cn/Sl/UpcXlCf25/0c/wBSa0T6RuTM2NGwqZWacIopt0vlbRp7WcYe8jv1dRIipXEEgcXUnGBtaMN3rZ16Wj8hln6+hb5c34iA7HXyjrhmke14Rp6SrkyaaKJIqMhU6lZeki14tpGO+KbaB3IHUVZsU2JDVVmXCCCbdL5aWSvoyAU3m360uxbOQvBGKCv5OOrJPuPXyz9fQt8ub8RAdjr0/wDoy/oqqVFKJQM6cT6u5HIJ3KHq9RUYuW7hNylmnOVMirleUUbtkGKFaqzS6KKbdL5c1KGLF1q0lv1ytKVpMopovcs/X0LfLm/EQHY66Uc8Mzj2vCNPR5U0i+IQqZJX+aU9labaLNFo9Vm/ReFy3TxFmQqDmWNSiTVD+aaXRRTbpfMzidWsmmeiqf65Pd9ln6+hb5c34iA7HXeQmfSQd8G2iWXCNgb+W0vudxaS5qPXrAN3zZzkVrQtF5Qyp2sXQp1VSIplItNrJpkRT+am23ER8G4vGv65Pd9ln6+hb5c34iA7HWyLnhWcY24ZmK1pSjIlZSR9Gv8AtOZC8S1XHBSDYcfIIgs43BZZkYUkGlQaRZloeZoevAO3tUUEm5HDhNski2WmFSkKmT5utNtC/wDJmf1ye77LP19C3y5vxEB2OtW/vzHpJqnWUboEbN/Rj/iXyzFKcGYtTDC2VRSMZlqUhU6B49SZJtY9V+r+Pnp5jft4d7fofrc932Wfr6FvlzfiIDsdY7cUatYhvVJqHbkrRvDNDFJ61/r2j0D2RohVjFVop+gSLRSLeM3ZHiH61Pd9ln6+hb5c34iA7HWSH9yQpTZQUpi8n7JxE1E0VSro5ta0pRZ8s8VYRiTGn6CsiRdJdBxCvGjxJ4l+sz3fZZ+voW+XN+IgOx1aqhUUodOp/SUcmKVi0Kya+w5CqEbmrFPcxy7RaEIi7mKt2yTVL9DVSIuk8jnEWqxl03P6zPd9ln6+hb5c34iA7HVy6hlAmnRJJdYjdGIbnWV9z1km+QbvFGSuSY1ClWlDrKNIalD/AKO/gSKhGQdxyjZ8g7p+rT3fZZ+voW+XN+IgOx1X4pH/ANyQC22VkaUoUvvdNEXiVU30SG0i2de4xykKrME3iRbt8ZBuk2T/AElduk5I6s+clU5N6yO3lWrj9Vnu+yz9fQt8ub8RAdjqpdxdM2bfhWsm7q3RjWVGLTKdRLR0MNkmw4qUSGLK0GKOTDbMuASDvDINkWxf01VFNYjmzqBxVpKxwRnjlCMq0WFK0rT9Qnu+yz9fQt8ub8RAdjqqf35tVQqKUUiZ25/Y12bdyFrONzg0NIta4jJNAnaAoTl2SgIskr+mz3fZZ+voW+XN+IgOx1L5xwrOJb3DJzU0m/IQqZP2dWOZrBWzzQwUs2rQcBMNxxss3BZ9WgJPo1BZlkYFkGhwVRM/6NPd9ln6+hb5c34iA7HUvv7snJO+GQjGNGTX9tOikoDxTE4PZ9kYGs0kDWaVGCySQ4abTF/NJjFpBMUn1hS0IpPoik60qKTLKopKMqij9pUUcIVFDUr8zPd9ln6+hb5c34iA7HULKlQRjP4m8WgZ66/dzEKYVZtTCsWxMKwkfUVs+xqK2caitmkxWzNRWza4wKQKMNmCC4myC9miDEpNMY85KC2gqCz6FQSXZHCa6Svx8932Wfr6FvlzfiIDsdRLHqsoqXj3ZCFTJ9C1ptBmrc4NFsTg8CxMD2bSGFSaAq5lWwSm25qpOEV6fFT3fZZ+voW+XN+IgOx05jUISjk9VI1jRi1+jVWyC9FrPtjVq2l2YJM7hkXSDj4ie77LP19C3y5vxEB2OnnHV2jBMPpJRJNUq8A2UFUpdiEZpA1SHKoX4Se77LP19C3y5vxEB2OmOcqZGqB5iSpShafSjho3dUUg1ETYi8ZVbvW7r4Oe77LP19C3y5vxEB2OmlVjrqsmhGTb6XrShqOYJssK4pHBtKtnHwM932Wfr6FvlzfiIDsdK+eFZt4hiZEv027imrsVaSUaG0wgrWlduunu+yz9fQt8ub8RAdjpFVCopMEDyTv6edR7Z5Q0e/jg3mEVK0rt1k932Wfr6FvlzfiIDsdIbemXhCFTJ9QOmDd5QzB/G1bS6K1dVPd9ln6+hb5c34iA7HRvF1Hq7Vqm0b/UbuObPKGbSEWGkog61M932Wfr6FvlzfiIDsdE8eHWVYME2CH1M9iWzwVrIRIavkHdNNPd9ln6+hb5c34iA7HQKqkRJVw6lDMWCLFL6peQiS1Sv3bA6K6bgmknu+yz9fQt8ub8RAdjnupRNEyMUs7OQhUyfVaiZFSOIZRudvL/AO9K7aaKe77LP19C3y5vxEB2Oa4dItSUq+lgzjm7Ev1e6ZIPCGbPoirORQeU0M932Wfr6FvlzfiIDscsxikKpJKuVGsMUp/rN7DIuakfuo9RNUixM+e77LP19C3y5vxEB2OU6lEkKpxrp+ZFBNun9aqpEWTWinDE7OVTcVzp7vss/X0LfLm/EQHY5Dl6g0LTj5YM45uyp9cvotB9Sjh5FHRXTcJ5k932Wfr6FvlzfiIDsfcoqREhn7l8dpDJJG+vDkKoRxErNFGcoRxXLnu+yz9fQt8ub8RAdj7PwF5Wm+jEKuDkTIkT6/fRaD6hXbmLVSVIsTJnu+yz9fQt8ub8RAdj6u5JBqCs30mGzRBoT7CcN0nSSsa5jTMpFJ5TInu+yz9fQt8ub8RAdiHLtFqWh38oGUW3ZfY7+ITdVQkVWytK0rT3T3fZZ+voW+XN+IhVCJRxpBw8O1hUyH+yXTRF4kYruFM3cpOk/bPd9ln6+hb5c34iGjE3iREyJE+y60oajuKVaqMZJN17Z7vss/X0LfLm/EWc8f8AZ0hEpuw3kVG6vrPd9ln6+hb5c34iznj/ALPds0XqW+5hlElSLJie77LP19C3y5vxFnPH/aCiZFSLs3EQo0eJPE57vss/X0LfLm/EWc8f9pPoo6Sj93xiuWfr6FvlzfiLOeP+07QlKWRyz9fQt8ub8RZzx/2naPyGWfr6FvlzfiLOeP8AtO0fkMs/X0LfLm/EWc8f9p2j8hln6+hb5c34iznj/tO0fkMs/X0LfLm/EWc8f9p2j8hln6+hb5c34iznj/tO0fkMs/X0LfLm/EWc8f8Aado/IZZ+voW+XN+Is54/7TtH5DLP19C3y5vxFnPH/ado/IZZ+voW+XN+Is54/wC07R+Qyz9fQt8ub8RZzx/2naPyGWfr6FvlzfiLOeP+07R+Qyz9fQt8ub8RZzx/2naPyGWfr6FvlzfiLOeP+07R+Qyz9fQt8ub8RZzx/wBp2j8hln6+hb5c34iznj/tO0fkMs/X0LfLkkDuo8sLIkphEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoMIlBhEoDQcgeuWfr6Fv92H6+hb/dh+voW/3Yfr6Fv92H6+hb/dh+voW/3Yfr6Fv92H6+hb/dh+40KH3YfuNCh92G7jQofdhu40N0UXRRdFF1QXVBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBd0F3QXdBdUF1QXRRdFFyUXJQVOha//AK+v/8QAMhEAAQIEBAUCBQQDAQAAAAAAAQACERIxQAMQIDAEIVBRYAUUEyIyQWEjJDNxQlKwkf/aAAgBAwEBPwH/AKfMfPC5R0RUyj5sTBR2YqbzMmG7FB3mBMLCKDvLiY2QKDvK3G1BQPlBuA5A+TOpdByj5I6l4HeRupfB3kLqX8UHbZICmHdTDuojpsVMplMVEqJUSolTFTFTFTFTFTFTFA2rqdBBQOziPndHP1LEllwR9lwOP8bBBNelTKNg2tq6nQw5R1Y7pcM54DZsQLicT4mM5y9HxObmdILrNtbV1Oih2njD8oGeEZWuf2GXpr5eIHRi61bW1dTo4OZa11QvhM7J7GhpIasX1EvwywNAjlgOlxWu/PRJlG2bW1dTbooXgOl7ZXEZsdM0HoBKmuW1tXU2hohdtOjixDHePznwhjgMP4vybttbV1N6K5KF76iIcS7P04x4Zt8bxtbV1No64rkoW7aZ+qj9xn6UY8PfOUFBQUFBQUFyXJclyUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUE21dTaO1FclC0bn6uP1h/WfpB/RP8Ae5EKIUQohRCiFEKIUQohRCiFEKIUQohRCiFEKIUQohRCiiVHUHdEdTZG9FclDRBclFclDICKlClClClClClGjE4fCxTF4ivZcP8A6BHgOHP+KwsDDwRBght4lwBDaB6E6mz9rGOVNUU24xVhVtiYbgd0F1Nk3YNvi0UVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMUIkwR3g6/dTZN4DqZiB5MPtYYzvtbYY5RsAUDeupsC9bpx8SRiwcSR8d/FMG2w5r8WQcgbt1Nj7b8N4aeIxJ35cNiTMh23sb6LbBHONqHKNy6mweg8RiSMzwcSR8d7G+i2wvptw5Rt3U2DuwtOIxJ36OGxJmw7bpAIgVi4chtcP6BchyjauprHQeIxJGacHEkdHe4qgtcAxbdNraupr+25CyGeJgNxDErF4ZrGFwzw2hzgCvZsTWyiG7xdBa8O75oXTa2rqazfNrox/4zng/yDf4ugtQYJrphNctraupqF+3RjfxnPC+sL1d7mlkp7r42J/sUOKxh/mf/AFelYr8QOnMdhyimlYmGMQQK9mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO69mO6w8GQQjctraupqO3G0GjE+g5s+oL1g/O3P0cfI7YdnMplMplMplMplMplMplMplMplMplMplMplMjz53Da2rqaRft0upmKr1c/rD+s/SB+if72HXQRt21tXU0BHZpbAbPqv8AMD+M/Sx+36GLdtbV1OhhNOp/Jxz9Uqx34z9PEOGbsuHUW1tXU24KNuU3VjiGIc/URHCw3f3nwohgMH42iLutq2tq6m1S4GxxQ/Uz4wR4QHsc2iUQ24KW6raNraups0uTm2mnjB8wOeIJuFeMuHbNitH53SoqK5LkoKCgpVKVKVKVKVKVKVKpSpSoHZrZtrauprgo3NNDdPGD5Qc8ETBzO4y9MZNxA/F/FTFRXJclKoaK2Ta2rqa43I0iunHbNhkZ4LpcQFcXh/DxnNXo+H9T9w0uYqZclBQsm1tXU00ugjt4uGWOgoFQK9QwXYgbjNH4K4PA+Dghv33DexKiuSI321tXU0U6E2nVYqu82tq6l9TYbbO6DFQ3G1tXUUFG7psi2I6FFQ221tT10joce6hstraup0cW5ClsIFQKlKgVAqG7FV2G1tXUuxuC6gFKFKpVKpVKpVKFKFAbkApVKpSobEVDU2tq6njsoUqgdcNDa2rqdGHW5VLoiq5traupb0yG63rxboB7qCbW1dS4CO6PAC3OPdC1dS1GZ3WjwIhEZNNq6lqcqboHgpam1tXUthuhC6mUxUxUxUymUymUymUymUymUymUymUymUxUxUxUxUxUxUymUyiOiOpZjM7oFyTDoMxU3QXUszvgdemUb51LU7gF07o8yjeOpYjIIo7Yu3dJiprp1LMchkejO6ZMo27qWAyaE7ahfGnTooG1dSzdohpgq356c2tq6m+MmjJ1dMVyXJRQEegOHTm1tXU3/sgM3bAb0Ijpra2rqbwyA0Q0wQHRC3pja2rqb32TRqlUpUpUvSJVDpLa2rqb1T1WUKVSlQPRG1tXU3QgIdbgoBShSqVSqVSqUqBuG1tXU3QPB4BSqFo2tq6m40eFwUtk2tq6m4PDi2wbW1dTbA8RLd5tbV1Npo8ULdxtbV1NkN8Wgi3abW1dTWG+NEIjYbW1dTSAgPHS3W2tq6mcEG+QERRENLa2rqZBvkhbobW1Kh5MRm2vnpCITa+fw5/8Xj//xAAsEQABAwMDAwIGAwEAAAAAAAABAAIREDFgAxMyBDBAIHASISJQUYBBkLCg/9oACAECAQE/Af8AV7j/AJFoUfb4w4CBXRE/UtVvwu+1RiDb1dZMENhdQLHOtOrvnAprD6M6lSUCUNGDM0cJGeipzzT4iupyOeaPAV1uZzzQ4V1+ecmvT8a9RyzwOIstx35W6/8AKc4uv2xn4Rz5uXkR4DfGOMNElOEjvi+XsECjxB7zb+M7GGiTVwkd5t/GdfGGCB6HiD3mmfFN8XYJPpcJHeZ4rr4uHQg8k1JgLcKPdZ4rx8sYberrd/T8a2Jn0NvV1l04uvhC+Bv4WuAIjtgwtxbi3FuLcW4txbi3FuLcW4txbi3FuLcW4txbi3EXTi4vU2XT2NeouOwKwoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFGN9Pxr1HLPNDjXX55yLV0P5rq8znLbV0eRq/kc5Zaunzqc506j5PFHmGnNT6dO9XfKDTWP0Z029XWWmZaF1BsM7aZFdJ0fSVqO+J0/2HSpUqVKnwJU+wk+4x/oUj1QoUKFChQoUKFChR2YUfq8M/GfjFxn49/h+gE/a59g59h5UqVPsLP+8D//xABNEAABAwACCg4HBwQCAgIDAQABAAIDBBESITAxMjNAcXOxEyAiNEFQUVKBgpGSoaMQFCNCYXDBBWBicpOi0UNj4fAkUzWDRLJkoPGw/9oACAEBAAY/Av8A/DlqGROzq8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8FeCvBXgrwV4K8F0ZE7P87OjInZ/nZ0ZE7P8AOzoyJ2f52dGROz/OzoyJ2f52dGROz/OzoyJ2f52dGROz/OzoyJ2f52dGROz3OSdoBLarRzrExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF4rExeKxMXisTF43ToyJ2e5z9XWE+sDGnUFgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsTKh/SGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+TFUj638xtsr2VHA/MVi4Ow/yvbQA/kK9k/dc11o+kwyB9kOQK9L3Vel7qvS91Xpe6r0vdV6Xuq9L3U/YbLcVV2QQfLZVE1Wlel7qvS91Xpe6r0vdV6Xuq9L3UY4rOsCytj0NdLZVONW5CvS91Xpe6r0vdX9QdVY+r8wIVcb2vHK013Wwe+t3I23Uqqpe7d49ENZunRkTs9zn6usKTSnUPkuaNRjuvefyKs7SsGoherzn2ovO53okzDVcKV1fqotJ9NvJojrHog/NtrKNxa7lBQjplsf9g+qBBrB4bhWTUPiqg/ZXcjP5Raz2LPw3+30Nz3ePRDWbp0ZE7Pc5+rrCk0p1D5LOeMM7ludVlVC2Sg+luNfMaqthOezKMlFcX1e4b/oD2GpzTWCo5h7wt506cThtdVqxW+R3FvkdxOgLrKrh9DpBKGWJqvLfI7i3yO4pa5Q+zq4KlFpPp6NhjLQ6qvdLGQdp/hYyDtP8LGQdp/hYyDtP8J0sroyCyx3J9EH5vQYmvDam2Vtb4Z2K1LF4qsxWQ5WW/T6pIdw7A+BuEmca9o3Pd49ENZunRkTs9zn6usKTSnUPktDDyNsvQ+kOFqO03PtLJo3Mosunh9E0PIbIbSTMNXol0n02kWk+noH5Tt4PzH0SaI6xtHUiJtUzbZq94egOFoi2FHNz217d0FnYV8NVa3VIecwqT3e0JDTfd6G57vHohrN06Midnuc/V1hSaU6h8lj+Qeh2kOobSB/I4j0OHLGfptJMw1eiXSfTaRaT6egflO3o+c+iTRHWNrNGLwdazeho5riLjJ+U+hue7x6IazdOjInZ7nP1dYUmlOofJaN/A5noko597dN2jI2vDbF1dtb4Z2LZnStcKqqgNpJmGr0S6T6bSLSfT0D8p29Hzn0SaI6xtZMw1eiTSnULjJ+U+hue7x6IazdOjInZ7nP1dYUmlOofJbZGjdRW+jh9DZGGpzTWFZttPGE3kuMmYavRLpPptItJ9PQPynb0fOfRJojrG1mq4Kh4eivnPJuMn5T6G57vHohrN06Midnuc/V1hSaU6h8l62j2L8H4fD0CWJ1TgqsGYX2fxcJMw1eiXSfTaRaT6egflO3o+c+iTRHWNo6Z/BeHKU57r7jWfRDFwtbbz3GT8p9Dc93j0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+S7opRW0qp1uM4L+X0BzSQ4XiEIaTU2XgdwO28mYavRLpPptItJ9PRswZZWqqq1vYd9b2HfW9h30yP1cCycBhemjD8309D3SvawbHVWc4W+ou8t8N6ASvYRuefjaCs5nZgLw9AkcPZxWznuUn5T6G57vHohrN06Midnuc/V1hSaU6h8mDHK0OaVZtrfBzuTP6RR6U617sh+u2kzDV6JdJ9NpFpPptoNI3X6aL1vpt9yKo+F5QiiFTRcpPyn0Nz3ePRDWbp0ZE7Pc5+rrCk0p1D5MlrhWDwIz0YVx8Leb6RRJzo3HVtZMw1eiXSfTaRaT6egQvcQKq7Sx0vgsdL4LHS+CY8SyVtNfB6aL1vp6CyFtZArvrFDvBYLB1lu5Y25rarkLpT8bQQa0AAcAucn5T6G57vHohrN06Midnuc/V1hSaU6h8m3UqjNte+wa/RWL6a84xtp+faSZhq9Euk+m0i0n09A/KdvRet9PRLo/rkEn5T6G57vHohrN06Midnuc/V1hSaU6h8nLJg9lJbHwPo2L3ZR47STMNXol0n02kWk+noH5Tt6MPzfT0S6P65BJ+U+hue7x6IazdOjInZ7nP1dYUmlOofJYg0d1r8S3u/tTJg2xshXVtJOVm7HohfyPG0kzDV6JdJ9NpFpPp6B+U7ej5j6JdH9cgk/KfQ3Pd49ENZunRkTs9zn6usKTSnUPks8fH0Uf8ALtJ6/wDrdq9Dc+0kzDV6JdJ9NpFpPp6B+U7ej5j6JdH9cgk/KfQ3Pd49ENZunRkTs9zn6usKTSnUPktO38Vfb6HQ8MZ8DtJB70m4HogZ+Ks7STMNXol0n02kWk+noH5Tt6PmPol0f1yCT8p9Dc93j0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+SzKU0fhd9PQJmdI5QrKJ9vhbwj0Wczw0a1ZXo24LfQ+lOH4W7STMNXol0n02kWk+noEkrrFtiba3wOwrfA7Ct8DsK3wOwoNbSBWTULR9FHzH0S6P65BJ+U+hue7x6IazdOjInZ7nP1dYUmlOofJZ0cgra4VFWDrbDgu5fRWDUVV61N3yrJ7i48pPosG2mDCdyJscYqa0VDaSZhq9Euk+m0i0n028Gkbr9EH5T6JdH9bvhHtWEe304R7VDujhjh+N1j0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+S5jlbZNKLqMdkbzTfXtInszj0ezhe7MEHUl2xt5ovoRxNDWjavliYCwge8sUO8FIyZtRLq7+0jZC2sh1d9Yod4LFDvBYod4LFDvBYod4LFDvBRPdGKmuBO6HoidC0ENbbtrFDvBPfMwAFtV+74od4LFDvBYod4LFDvBYod4KJ7oxU1wJ3QuseiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHyarsRXx1HohrN06Midnuc/V1hSaU6hdayagt1O0nkbbVUME0i3H2a4fmW8Wdv8AlbxZ2/5W7+zXH8q9tRpo1jrE/iFSrje1w5Wmv5fR6IazdOjInZ7nP1dYUmlOoXP2sgr5ovqqhUewZ/2PVlTaU+T4BbmBp/NbVQFQ226gZ2VKygkkid8CtxK2kN5HX1YUuB8LuVWUMjXj4fLuPRDWbp0ZE7Pc5+rrCk0p1C47JM8NaiyhM2KLhlcrOT20nK662L2hw5CFZ0d7oH/hK9vH6xFzm30A2SxfzXWvlzHohrN06Midnuc/V1hSaU6hcNjYNknN5gXrH2g6yPBHyKpoqA4BkNbmWLuc1exf6zCPdN9WEtcEnI+98t49ENZunRkTs9zn6usKTSnUNv6pQd1Nwu5qs3nZJzfecl9rGCeXhVdCm2Rn/W9bFSmGjyfG8q2kEco+WkeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqG29SoNtxw5BwKxbbd7zuXKLGWMORfQJzV/wBblsVNiMEnLwIOY4OaeEfLKPRDWbp0ZE7Pc5+rrCk0p1Da+o0K2Tac8KxbbccJ3LldjKwOHxWyfZ85H9t3CtipsRgk5eBBzHBzTwj5YR6IazdOjInZ7nP1dYUmlOobT1Oi25HWnEcHwVu3K7COXWMrA4fFbJ9nzGrhjctipsZgk5eBBzSCDwj5XR6IazdOjInZ7nP1dYUmlOoemwjPtn3vh8V6zNjXXq+DiGxlYHD4ovoExsf+ty2KlsMEvxvKsGsfKyPRDWbp0ZE7Pc5+rrCk0p1D0Olf0DlKdTKTbbX2niSxlYHKzoUtnH/1OWx0gbBLyOvfKuPRDWbp0ZE7Pc5+rrCk0p1BEk1AIRx2oW3s3KmxsFTW3uJqpWV/HhVdFk2aH/rcrB/sZea/5Ux6IazdOjInZ7nP1dYUmlOoL1KG2Th1albxjrbuKfaM3XOF9bg+s0ce7whWIdYScx3ynj0Q1m6dGROz3Ofq6wpKsa6U2I6BbXrk1snBr18WVkWMnPavaj1mjjh4QvZP3XNN/wCUseiGs3ToyJ2e5z9XWFZOxTb/AMfgqhe4us4/Yy85qsabHssX/Y1WUMgdrHyjj0Q1m6dGROz3Ofq6wn6Q6hxhUby2WiPMEvwvIRfaMR+ErVZxPD28o+UMeiGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUOMi17Q5p4Ctm+z5TG7mG8VsNPjMMnO4EHNIIN4j5Px6IazdOjInZ7nP1dYT9IdQ40sJWBwVnQJbJnDE5bHSBsEvI698no9ENZunRkTs9zn6usJ+kOocbVSst87hXsHesUfmG+FYg2EvMd8nI9ENZunRkTs9zn6usJ+kOoccVkWMnPaqph6zR+dwhVwvt8LTfHyaj0Q1m6dGROz3Ofq6wn6Q6hx1skB2GXlahHT4y5nBK1WcLw9vw+TEeiGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUOOy1wBB4CtmoEphk5vAth+0IjE/ni8UHMcHNN4j7+7p7RnKt0mHvhb5jW+B2Fb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4HYVvli3zH2rfUPfCx8XfCtSM7VaINxtq3IwdKt0mHvhMdE8PAjqrGc3ToyJ2e5z9XWE/SHUOPbCVgc34oyfZ8pq4YnLYqS3YJvxXvvv7WdjTyV217Nr5PBVQwsb4q1soHwbYr2kp68la3UzBmCt0k9xW5pFjJu0fwr8var8nar8vasObtH8LGyeCxz+xb4PdVqk/s/yrU7e6rU0a3MsfaValb0PKxw/UKtSEf+xY536qtyE/+xY4fqFY1neKtyx+Ktzt7FbpP7E2Nri6ttdu6dGROz3Ofq6wn6Q6hx/VKyv48IVdHds8HMPArGuwl5jsk2GhZrKqus/BXpv0f8K9N+j/AIV6b9H/AAr036P+Fem/R/wrJ7pGjlMQH0VezVgX9wP4RZIA2ZvJw/db2kwsuaLZVVGh6X/wrZkDe6F7aboYFirI/iNaqYxrR8BljNGNZunRkTs9zn6usJ+kOofcGsixk57VVKPWaPzuEKuJ9vhab4yEhp3cm5C9ZcN0603Ntm0Zl5vB8UI6h+L4pskd4Gybm5E2RuC4Vj7pWT3BoHCVVCDK7sCqZZBn4LQ7VXSJehi9lE0Hl4eIGaMazdOjInZ7nP1dYT9IdQ+4eyQnYZeVqsKfHZs4JWqzhkDhd20dvu1NGcpsbbzRVtXPN5orTpncG66fQJOFh8FsZvxGro+6FnI8NbylWNFZZHnuvKzmcQ3lfe6Aq3DZXfivdiqHETNGNZunRkTs9zn6usJ+kOofcSoisfFbNQpDDJycC2L7RhLf7jRfQfE8Obyi6Vm8nTH4v2zhwvNii/nn0PZzhUnxH32+I/0/c4ue4NaOEosojbI8915bJSHEN5X/AECrDbJ/OdxKzRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqH3GsXtDm8hWy/Z8xidzSbS2L7QiMT+cLyDmODmnhFynd+GrttKaXlNjtoYs7lG3kb6Wu4Nk8D9zKyagiyjDZX8vurZJXEM5XXugIENs5Oc7idmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUPuRYSMDh8Vsn2fKauGJy2Kkt2Cb8V64sZznqP8VvbbHwVtZtGP5WqOTnNB+5RaDssnNav7fY0IOf7V/xvcUs0Y1m6dGROz3Ofq6wn6Q6h9yqpWZjwhbn/AJFFHBwhVxO3XC03xt4Y+Rtfb/8AxRs5rQNs5/BZOdtI38jqlD8Kx9yN2+t/MbfWxUdpazkb9Sg+kmzPNF5VNAAHAOKmaMazdOjInZ7nP1dYT9IdQ+5mzUZ2wzjhF5er/aDdjk4H8B2znR0eVzQAAQwlYE/6H+FgT/of4WBP+h/hYE/6H+FYbI6zvWNgK9S/q/pf4T3yRubuat0No/4VFSs5r6/uLW4gDlKqYdmd+G92osgaWt5I/wCVZUp/Vb/KsY2Bo+HFjNGNZunRkTs9zn6usJ+kOoZMbB7XVX6jxvYStrGpWL65qHy8LUJInBzTcXaQHt20rfwlTs5Wg/cOp0tk7mstqxo0Vj8TbKsp3OA/uH6KuSuV3xtBWLWho5BxczRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGSso0WNmNXQm0ij1vZVVKEJIznHJxuWuFYPAUaTRN1D78aEkRzjhFwDucwFA8u2sOVpb9wC57g1o4Si2jM2Q8515Wy7Yz1WqueQv8Ag20FVFG1ubjFmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMlmpRtsj3LPR6zQDUfej5VsbvZzcLTxx67Q8H+pGhLGc45NvR38oIUR/CNs3SEdvH5jZ7Sbk4BnWySO3HKb3QFXY2b+c7jRmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMkkfw1VBRjhduj6azuZOB4VhSmmWHgkCsonhw439ahH/HefaM5E2Rhra4Vg7aF3I+pR7Zrv7jTx8aNRju/ecOBCalCs3ww/XjZmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMkotDHCbJ3+9u1qIrC2Whv2GTk4FsdPiI/uN4VZRvDh8ONXMeK2m0UaBKfZPtxHbV814KzOO2B/CCgeXjyxYfbPvfD4oUuYVk4AOvjdmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMkpNI91m4bt7F7Q5vIVstClMT+TgVhT4CPxtVcUgdxpZNxse6amS+9edn2s/QfFSD8W2jPwUDuWNurjsuJqAvovdi7+ZqqHG7NGNZunRkTs9zn6usJ+kOoZHLJzW2k08LzZXGpwBHIVZ0dzoJPwr20frEfObfVVnYO5H2uM5KNeintt2tIH9sqYZttCc6o/5auOywYUpsehbIcKS30ccM0Y1m6dGROz3Ofq6wn6Q6hkcVHbhSvTWC80VXT2kQr5wtFV0KlEDmPX/AC6KbHnsVqUNPI61xhBSW4THVVqOUe+2vaSt5WlPH4dsw/jUXwr18dxUdvuirpP+hNYLzRVd6yt1O3q21aEjuhbmCQq3FJ4K2XtztW4nYeniNmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMjaPdgbXkG6iAPK20q6HS3D8L1/wAqiWTeexYywPI+0rXFkvwtpo5ji3akfhI23WCzPOS1SzsaeThW+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hb4/Y7+Fvj9jv4W+P2O/hGkSPqis666uxY/9pWP/aVj/wBpWP8A2lY/9pWP/aVj/wBpWP8A2lY/9pWP/aVj/wBpWP8A2lY/9pWO/aVY0GCoc9ysqZSnO/C1Yqy/NbW5iY3M30W1uoIz1VaYWflKrolLP5XL/l0aybz2qsyFvwLSsf8AtKx/7Ssf+0rH/tKx/wC0rH/tKx/7Ssf+0rH/ALSsf+0rH/tKx/7Ssf8AtKx/7Ssf+0rH/tKx/wC0rH/tKx/7Ssf+0rH/ALSsf+0rH/tKx/7Ssf8AtKx/7Ssf+0rH/tKx/wC0rH/tKx/7SmvhdZNsKr2e6dGROz3Ofq6wn6Q6hkVZvKkUo35H5Hu4W18otFV0OluZ+Fy/5FG2RvOYqi/Yz+NVtII+HFNI0Z1KUfj+m1LfxOG2k6NalH9z6ZJ6tAapDhOHAtkpUjm1+62+r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veVZdJV+ZbB9ntklfzibSD6Ru3c3gVQFQuVdhYO5WKyDdmj/DfVi50sUvNc5X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7yvy95X5e8r8veV+XvK/L3lfl7ybHFZVFllb6bp0ZE7Pc5+rrCfpDqGRSnhIsVE3hqrOTe1iaTy8KsqJSXxHkXtYRO3laqpLKJ34grJjg4coPE0/5CpXfj+m1fpnbaXMqQPiMkcX26nuPZe9GwsZJNIL7YxXVnW8KR4LeFI8FvCkeC3hSPBbwpHgt4UjwW8KR4LeFI8FvCkeC3hSPBbwpHgt4UjwW8KR4LeFI8FvCkeC3hSPBbwpHgt4UjwW8KR4LeFI8FvCkeC3hSPBbwpHgt4UjwW8KR4LeFI8FvCkeC3hSPBbwpHgt4UjwW8KR4LeFI8FvCkeC3hSPBbwpHgt4UjwW8KR4LeFI8FvCkeC3hSPBbwpHgt4UjwW8KR4LeFI8FvCkeC3hSPBbwpHgi+ShztaOE1Kwjrioov/ABVhE2rlPLdq3NsX85qqtTwcBPAjsNFjfVyLeAW8At4BbwC3gFvALeAW8At4BbwC3gFvALeAW8AjsVEY6q0alvALeAW8At4BbwC3gFvALeAW8At4BbwC3gE11Ji2J9he+F06Midnuc/V1hP0h1DIqLRB77qz/vblXtYmuzhWVGmkhdnVsNpDPFWM8b4XfEKuORrsxuVbiAOUq08vP4QvY0CV3xW8Fuvs5xzL21GljVqYNP4rSrBrG13c7AeStWnudmasCXsH8rFzdg/lYqTwWKk8FipPBYqTwWIf2rEP7ViH9q3u7vLe57yfCIbCy4bKtbFHEw266ysTF4rExeKxMXisXB2H+UaTU2zsrKrgWBF2FXo+xXmdivM7FiR3k+PYgLIVX1JVEH2dXDUt7Dvrew763sO+t7Dvrew763sO+t7Dvrew763sO+t7Dvrew763sO+t7Dvrew763sO+t7Dvrew763sO+t7DvoyVVWVkVI8X2tJURF94s3HlJ4vMkjrFovlVmtlEYb3KgxgqaLwyHZ6G7YZRyXl6v9oN2OQe/wACrF660nSXVmiGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMikf7sLah/vbltUjGuHxCsonPhd+ErcSNpDeR19WNKo8kRXspWu+HDtS5xAA4StioEWyO55vKzp07nnmi8vZxNb8atru4G9FpWVDpL4zyFf8uDZGc9i9m/dc03/ROQajYFGNrw2oV21u6S45mq3LN2j+FI6R0gsX2O5Kvy95X5e8r8veV+XvK8/vK8/vK8/vLFuPWWKPeK3uO8VvaPsW9Yu6t6xd1b1i7q3rB+mFvWD9MLesH6YW94u4FveLuBUbY42trssEVcilrAO7+iwR2LBHYsEdiwR2LBHYsEdiwR2LBHYsEdiwR2LBHYsEdiwR2LBHYsEdiwR2LBHYsEdiwR2LBHYptyMA8HwQ/KVPo3alR9E3VxdWVsMZIosd88qEbBU0XsjsZW18h4Qtz7ei8nJ/Cridb4Wm+LpSdJdWaIazdOjInZ7nP1dYT9IdQyFzzeArUs7r8r+IKnNBHIVWGmM/gX/HplkOa9e3odkOViqfZxn4hbJsrXfhbfQkpBMVH4GDhVhE0NbcrJo2KTnMVVJbs8PPCndE+vcHoUuj+q3c0bc7lvqLvKYSytaTJWK1vli3yxb5Yt8sW+WLfLFvli3yxb5Yt8sVkxwc3lBuNF630Uuk+mSz6N2pD8pU+jdqVH0TdXFw+zqNhuwyhEzpPLk2z0N2wyi3avLYPtBmxv59SBaQQeEXKcTShhL7S3wOwrfA7Ct8DsK3wOwrfA7Ct8DsK3wOwrfA7Ct8DsK3wOwrfA7Ct8DsKY+F9k3Y6q+k3ToyJ2e5z9XWE/SHUMhk5XblQs5G2+JLB0TJZjgsIrWz0los74ZwC61FOkohsHG+zgKdR6TI6E1XuU8itte/O5b3HaVvZi3sxb2Yt7MW9mLezFvZi3sxb2Yt7MW9mKKaBx9XkdYvYbjRet9FLpPpks+jdqQ/KVPo3alR9E3VxaZPfNpg+KNIltzS27eUWErKxqVlRzs1H4WFVNNjJzDcaQZomvIfarW9mLezFvZi3sxb2Yt7MW9mLezFvZi3sxb2Yt7MTGQsDG7HXUM5unRkTs9zn6usJ+kOoZDRKLyusnf728SbDCLOkOvDkWz0g2dIdw8mQbq08Xnheq/aFdQwZb6xx7hWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWMceqorGMsokZrrPDcaL1vopdJ9Mln0btSH5Sp9G7UqPom6uLL6Mht0aG98crs4/ZS84IRU9hezgkCs4nhzfht6TpLqzRDWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGQzScEIsR/vbxH6tRt3SHWvyrZJN3O6+7ItjkGY8i9RpsMVvFyWItqeziY72nC1b3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBYiPuj0R0Yn2jxWLhRet9FLpPpks+jdqQ/KVPo3alR9E3VxYII8ZNa6E2Phvuz5YWvaHNPAVs/2fIWnmVrYaY3YZeXg/wqxtaTpLqzRDWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGQOebzRWpJnYUj+IvVaJupzfPNVkd1M7CdkljeeMEqejPtTB1dRubnuNTWiso0oWnWVbfgmTN94bei9b6KXSfTJZ9G7Unze6xtXap3fgI7VEw+6wDiusqSluxcdpmX1Ssr5DwhV0d2zQcwoNr2OXmO2lJ0l1ZohrN06Midnuc/V1hP0h1DIH8r9yoo+RtviH1Oh25Tac7mrlkOE7Jo/tCHDYd38QmSswXCu5NorTun23Zk5rh7WTdD4cifRJLVlbbn29F630Uuk+mSz6N2pUlznBrQRbKYW70idXX/ANjv44s2JuHLuehMi4b7s/ENlVYSc5qqnGzwc7kVcT7fC03x6KTpLqzRDWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGQUSi8psnf728Q+p0K284T+RVNtuOE7lycscK2kVFUigPOLNk3NcXPeamtFZKMj8CuyObk9DaTHasjXmcmTN94W/gdtRet9FLpPpks+jdqUplFlYkVNrtKoXuLC6/FR73EmyUd2wy/C8hHT4i5vBIFSPz3VmiGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMgmk4IhYj/e3iD1ShdeRWDL/C7lymj0y3YncuqV6Xuq9L3Vel7qvS91Xpe6r0vdV6Xuq9L3VsMFmKzuq0HEbuS2fQ6Lhvtzp9EktWV7822ovW+il0n0yWfRu1KfOOLJJOGqoZ0HHCk3XEpa4Ag8BWy0GUxP5K1sc9Ikj+JVnF9pse3lBW/wALf4W/wt/hb/C3+Fv8Lf4W/wALf4TW0mXZX2F/4XToyJ2e5z9XWE/SHULu55vNFakmdhSPy80Sh4HvyLY4+k8uVB/Cx4KY+xbuhXeWCOxYI7FgjsWCOxYI7FgjsTnvDQ1orNpOkeNxXZEfDk2jKVHasjXmcmTDhFsch2tF630Uuk+mSz6N2pT5xxZR6E3hNk7/AHtQAvDiewkaHN5Ctm+z5Sx3NJWw0+Ixu5wCs43BzeUXFmiGs3ToyJ2e5z9XWE/SHULvJyu3Kij5G28uNFolqL35FscYznlyucfCtUc/hq27aKw23W35kCRu37o7R8XDwZ06iSWg+98HbWi9b6KXSfTJZ9G7Up844spNLN4blvFVjKwOHxWy/Z8zgeYVsVOiMT+dVaVmxwc08I27NENZunRkTs9zn6usJ+kOoXeiUXlNk7/e3LazeRo1GNjAMOTlQjiFQ15ZM3lYUyOKhOlY2vdBf+Mf4r/xj/Ff+Mf4r/xj/Ff+Mf4ouf8AZrg0XySjLJg12TvoNsylR2rI3+RyZMOEW/gdpRet9FLpPpks+jdqU+ccVzO4aqh0qPlfuuLLGVgcPitk+z5iPwFbFTojE/nAWlZxuDm8o2rNENZunRkTs9zn6usJ+kOoXeaTgiFiP97csrJqAWwQEtozcN/KhHGKmjLSPgj8JD9Ns2iNNt26fmQrG7funbZ8R4b2dOosloP8HbSi9b6KXSfTJZ9G7Up844rjYPeemsHAKuLrGVgcPii6hykfgJWx0qeaD41V/VWcf2mXN5QP8r/yD+7/AJX/AJB/d/ymxumMtbK6yLp0ZE7Pc5+rrCfpDqF2c83mitSTOwpX5WXONQHCtiirZRW4TuchHGKmjL5NKdQ2rpH4LRWU6aTBrsnfQXBtKjtWR7HJkwvm+Pj6aL1vopdJ9Mln0btSmfBG2Roqsm11HoRLKwRac0328VUT8/8AHGNjIwOHxWy0CcsdzStip8BYeeFZxSNePgmaIazdOjInZ7nP1dYT9IdQuz+V+5UUfI23lRc41NF8qwZWyiNNs85CONtTRxBJpTqG1bRGm/unoVjdutuuD4jw3s6dRJLQeex3povW+il0n0yWfRu1KkD4hNp8d9tqWr3m8VUd/NfxnYyNDm8hWy0GZ0T+StN9bbVI1tWcJr23iKxc+jInZ7nP1dYT9IdQu1Eovxsnf725UXvNTRfKqFbKG095BjBU0XhxA8/BZ3naPlfgtFZTp5bwNm76C5NpUdqyv/Apk3D72f0UXrfRS6T6ZLPo3alVwFhrVIB/63alAT/1t1cU181wKifytHGjNGNZTWi8Bc+jInZ7nP1dYT9IdQu1Im92MWI/3tykveami+VwsojD3kGMbYtF4DiGc/gKY2GhbIy+Hcq/8cv/ABy/8cvVpoRFwkcqAOG6265PiPDeTqLLaDzVmd6KL1vopdJ9Mln0btSH5Sp9G7UqPo26uKZY+VtpBvCw1caM0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hdXyH3RWjIb8jq8oL3mpovlWRrZQ2nvIMYKmi8OIpuzxVHH4AfS+V+C0Vr1ilvqFdler6Fj/wBpWP8A2lEQyWVV+1tg6Z1iDavLH/tKx/7ShPRpKyb9oiopkvvXnZ1Ret9FLpPpks+jdqQ/KVPo3alR9G3VxVSKN7r7beNGaMayhc+jInZ7nP1dYT9IdQuuxjCkdUo4+a2rJzJI6poVm+tlEabQ5yDWipovDiNkYvveg0bBUBUv6C/oLYpdisa67RWCzvLBZ3kXEMqFvCU35dtH+f6KOdz5Q51+ojlzLGT9o/hYyftH8J4ifIQ7gcVRet9FLpPpks+jdqQ/KVPo3alR9G3VxVBTWX2Gopr23nCscZs0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hdYIfdhFkf8AezJzJI6poVm+tlEabQ5yDWipovDiSgwchsz/AL0bd2ZSfk2zdINRUPTrO0ovW+il0n0yWfRu1IflKn0btSo+jbq4qfEfeCfRX4cR8OM2aMayhc+jInZ7nP1dYT9IdQuhc68BWVPTHX5HVDJjJI6poWySVsojTuW85BrRUBwcSyvo+yVx7mtnAsKleKxk/YsZP2LGT9ixsvS1Y5/dWNf3U/R/UbbrhCFscZaOVYmLxWJi8Vbgj8VHZRhthXeT2TPIJdXeWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pWNPdKxp7pUrGyGtzSBuSh+UqfRu1Kj6NuriuOmtwHWnoEWweMmaMayhc+jInZ7nP1dYT9IdQujaOzGTGpMiHujJTJI6poWySVsojTuW85BrRUBwcSuebzRWpaQ7Clf/AL9bg8fA7Z2cIBYhnYsQzsWJZ2LFVZlgHvLAPeRjlFbQyu+sUe8Vij3isUe8Vij3isUe8Vij3isUe8Vij3isUe8Vij3isUe8Vij3isUe8Vij3iqIyJpGyO3VvMsWe8Viz3isWe8Viz3inNF4WQTmG84VIUWlnY3stNcbzgt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wt8w98LfMPfC3zD3wnxOpMNu9uxaTqK87qO98RxkzRjWULn0ZE7Pc5+rrCfpDqFzrKkphxce5jyUySOqaFZyVsojDabzkGtFQHBxM4cLzYqGLha23nuDx8XDbS9GtMz7Z2ZSH+39Rd/s88Fn9RtdlcNwXWXQUHtNbTeKqc0OHxW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FveLuBb3i7gW94u4FHT6M0NsLTwE2Vl5w4xZoxrKFz6Midnuc/V1hP0h1C5tosWNmtdCZE3gv/HJDJI6poWyS1x0Vt5vOQa0VNF4cT0eje7Hu3XF4/uP+u2mzKIfjG2lP4Cpz+EXehP5rz9NrUbTxguVjGHlnwFk1Yo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JYo/pLFH9JOY+GtrhURsS9XmBayTBshw8Ys0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hcnSPNTWisp/wBoSi/ajGSWchzDlQpFK3MHuR8qqAqA4nLjeFtUinOvyOqbmuJ0p20/5Cofzbab8hVJP5frd2u5r0x/OAPGdrGtttK2OTHR2nfHjBmjGsoXPoyJ2e5z9XWE/SHULk2gRHci3IU1jBU0CoZHVhSnBYF61Trbvdj5OKdibhymxCjhHui3nuP/ALG/TbTD8B1KLPtpcynP4hd528jbLsUXw3PGgp9H4MMJsrLx4vZoxrKFz6Midnuc/V1hP0h1C41jGOtMCs5MdJbdkfq9FGyTm1a4Fs9IOyUg8J4OKjJfio17Pcg74sO2cOUJnwr2z+jWpD/c+gu5BvFUmiOvsdXxoQRWCqjWaLL4KsXuLmaMayhc+jInZ7nP1dYT9IdQuBe81NFso0yUeyZajbkVZNQCNHoNpvvSqptt5vuPFTng7s2m500Ow37p1yY78APiduRyA7bO4LO85BFSPcmtO/3s41dE+8fBeoUn/wBbuLmaMayhc+jInZ7nP1dYT9IdQuAoMJ9m23I5NjYKmttDIdkldUFbriog/chHG2xaOK21bqOE3uXlQcLxti5Qu/AmHlaNs5v4nDbRj8Sh+NZ8cgdVhx7oJjjhDcu41tWpW4JRo09qdnLw8Ws0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6htxBDbnktCrgVjfkNtxyGrClN5gQpNPP5YlUL3FZIxjrTUCR7UGzcmcse4uVGd+YalAfwDbHSa9tCM6o4/ADkJjNqjz3vhxsKTR7U7OThVu1K3CHFjNGNZQufRkTs9zn6usJ+kOobYyO6BylGnUnGvwRyDIfVqCNkl53AFssp2Sc+8eDi0znEQWm/Ep8ZvOFSmozuHWLlE7kkq8FDm+u2svxNO2jH4VC3kYB4ZCWjGNtsK2GW1NHaNfDxt69RbThbeFZttH3m8nFbNGNZQufRkTs9zn6usJ+kOobYSzuDoWYLMgL5HBrRwlGOCuKje888KsIxnPCeLW0aLGzWuhNiHBfPKfQyb3XEO7b9ycea4FVcjiNs134AdsG/ADI/X6LjG4YHCrJtpwwm8nG3rlFwPfYhJH0jk4qZoxrKFz6Midnuc/V1hP0h1DJa3mt3A0cKE1NrbF7sQQawANF4Di10jzU1orKf9oSi/ajHJ6Y5uaaioZOGxqOe40gfCtSt5HV7aF3KCFG7laNq0f3WjJPXKBad70Y4VYP9nNzTxrUV6zRxXAcNnIhJGaweKWaMayhc+jInZ7nP1dYT9IdQyT1eiDZZzycC9YpR2Wc27fBxeygRG1fkKaxgqa0VD0ys4aqwpYeabIXGdnKwjwU7eUA7aJ3I6pRZqtq0/3HHJbLFy88Kqdmzwj3wqmyVO5rrXGlRFYK2eEWVGdhN5EJIzW08UM0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hkRe9wa0cJRholbIfekKqjG64XG+eL3Se9eaPijNJjpbZ2rofddW36i5PjPIW7YnmuBVXI4jaE8iLuawnJ67DY3crLSjaylbI1+C0qxpdFcw8oVqYA8jrSrBrHGJa4Vg8C2aGt1GdhN5EJI3VtPE7NGNZQufRkTs9zn6usJ+kOoZDZSG3wN4ShLSa46P7rBwoMjaGtHAOMLL/wCNBe+J20NJbn6QmvbecKxcTpT47acfhrUrfiDtJT+EqkP+AGUST34obTf98VURWFbiDT+G0q6PSpI1uZmSj4r2tBsvyqqWCRhVuQtztVqkR9JqW5kacx4sLXCsHgWz0et1HOE3kQkiNY1cTM0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hkGwwDZZzaqHAvWKadkmPBwDjFtEhtyy2swTYm8F88p21nwsdWo+Vm4uIl/K//ezbObyipPYeFu0cOcQE9/Ofk80gv1VDOmnhfuttbFa3VHj7qxNWZxVp0g6VuKVI1bj7Qf4/ytzTQc5VqZruxW4we6rdHr6it0Xtjct1R290q3AzxWJZ2rEM7ViGdqxDO1YhnasQztVqFixUfisVH4q1HF4rFR90/wArEx90/wArEx90/wArEx90/wAq3FH4q3A3vK3RyMzlbZKOhYwjO0q1SI+k1LcuBzG71EVgo0mi24ffZyKzjOccnErNGNZQufRkTs9zn6usJ+kOoXasmoBGj0DB96VWt1Ib7zxi6V94eKdT58OTB+A28kfObUp4D+a4wScoLVE/laNsW8FmR27SJnKa1AOUWXbk9Ho4vyP/AN1oNF4CrJMELBHYsEdiwR2LBHYsEditC4W42noVujxd1YgdBKtbI3M5bidwzitbiZh8FuHPI/DIt215H4o17SBpzGpbuORvirU7R+a0q2ODh8Dc/W6Fg+9GrJlpwwm8nEjNGNZQufRkTs9zn6usJ+kOoXXZJXVDWq3VxUT/AOyEcTbFvGWxN3tDhHlVQvXD8L3f/a4h/MeE0c0lu2EnLU7aBg4BUmRj3RVk9Fj5or1nivdxtdnCxIH5bS3Er257arilafBf1SO+qpomnwK9pG9nitzOzptXD1ug7l4vsHCqjuZRfbxGzRjWULn0ZE7Pc5+rrCfpDqF0qwpTeYF6zT+rHyKocZCiw25pbVrgCEYv+8eU3GGcclSjlHvtBuE7Pw2lNF1htoZeqonfCr0t4RslfQMof+Fn04wqe0OHxCxIafw2l7KZw/MK1XC+v8j6l7ZpI/Gxe1hcPi01q1M0HkdaVY2nrFGNhOLdrhWwUgWE4tW+HiJmjGsoXPoyJ2e5z9XWE/SHULn6tQxskx4eRbNMdkpB948HGbpX9A5SnU2kY2S98BcnHmEOQbwxuLbiYjesiz+NtJyt3SfHzTX6JJOQKWbmNq7copH5PoONd1A3OLS9lK5ue2q4H1/kcrGdlf521L2rHR+IXspWu+Fdv0V4MovOXqtPtO4H8Qs0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hcayagEaPQrUfvyqxYN1wu5eMy4moBbK4f8AFiwRy3N8Z95tSlgPvCvpFxjpDffF/wCITJR7w2pBvFGJ16uw/j0NiF91sppOFJu8od+Jn044qIrHxWKsDystKuCboev6hb3gqp4eli2N0gDuCu0QhFPXJRjguHAg+Nwc08OXs0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hcDJI6xaFUK4qID3kI421NHGnqNHO5GMcmxRiprbpZcGyeBuL4xhjdNzo0aY2IJ3NfAVjGdqxjO1YxnasYztWMZ2ptIjc08DqirKR4a5uFWgPdN/4NVQvDKKLJzm1axx57WJpPLwquGUt+DraLKi+Pkbuh2Ktl73mFVsNTuFpvjLmaMayhc+jInZ7nP1dYT9IdQ25kkNrWhPSa2UcYDOVBrRUBwDjQUaj26RJycCsb7zhOusUvOFRUMvC5tvPcTLG/Y5DftWit8M7FvhnYt8M7FvhnYt8M7FvhnYt8M7FYstuOE88OU0akD+m//dSBF48fe1ia74rZaFI5sgvAlbBSxsUwtVnhy1mjGsoXPoyJ2e5z9XWE/SHUNtsknQOVCl0zB9yPjW1bldgtRpE9ukPv18F2ceFhslJDzHV9B4qmHCBZDoUR4W7k/cCp4qdwOF8IR0gGSj8DxwIPicHNytmjGsoXPoyJ2e5z9XWE/SHUNrW6284LV63Tr/ux8nGtm62fdbyr12l25DgN5t3cw3nCpbE73q2HPxVUVSaE7gNbfuCWvALTwFGegONXDGrB3s5uacqZoxrKFz6Midnuc/V1hP0h1DabDCNkpB4BwL1mlnZJz4ca7JJ0DlXrtM6jOTIW0hlqy3QzhRyj3218VQU9gvGxcg5tsEVj7hWQ3EvOCENOaXM4JAg+Nwc08IyhmjGsoXPoyJ2e5z9XWE/SHUPQXONQHCUYKALXvSqvCkN9541sn3/dbyr1ym9SPkyIu4WGtWH/AFuI4qfC73gn0OW1JEfD7hlkjQ5p4CjLQnFzOGMqxwJeacnZoxrKFz6Midnuc/V1hP0h1Be0duuBovoPpFcVH4GDhQZG0NbxrzpTgsXrdN3UhwWc3I5Wc5pCpEfwB4rZ9owX22pAmysvO+4lmPZy84IQ05pczgkCD43BzeUZKzRjWULn0ZE7Pc5+rrCNGoke7Lqy/kWyznZpuU8bbHGLOd15q9ZpRs6Qbdv3cllj+Dm+PFZa4VtNohGJ9Zosltp5FWL33ELJGhzTwFbNQHkjhjK2OT2UvIckZoxrKFz6Midnuc/V1hP0n0HG3q9HFnSHeC2aY2dIdfPJkxHK52riwxSC0bx5F6pS7cXuPVYNYP3FrcLGTnhBlJGywcDwrOJ9kNWRM0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hxr6rRN3SHWrXuqzfu53YTsnH5h/8AXi0xytrGpVs9vRdS3Dqnc03/ALi1OFYPAVs9Afsb+athpjdikHDwKsZAzRjWULn0ZE7Pc5+rrCfpDqHGnqlE3U5vke6oqWxxe5p9omvYa2uFYydv5m//AF4vsmjYpOVv8K1VSY+0/wAqxnjfE7tXs5WO+FeV2yBnW6niHWC3wzoWNJzNKvSHoW5hkK3NEkK3lKt5Sq3RZFbhkrWDKOgLCcOqsf4Fb4j6XLcysOZ2VWMra+Q8IVcR2aj8nItwan8w37uzRjWULn0ZE7Pc5+rrCfpDqHGfqlE3U5vke6udI7CcnRuwXCoqahyYURtZsnbVzhq4xqlia/OFuLOM/hK/49OOZytxsl7F7b7PfnFa3cMjVfeM7Vjx2Fb4Z2rfMXfCx8XfCx8feCx8feCx8feC3zF3wt8xd5b4YseOwrGk9Ur+oeqrUcvgtxQ5HLcfZsnj/C3NBAzhYuNnYrdJjb/uZbv7QI/KSvaU6R3R/lbqWU9ittec7lao46SSrVFi7i3MTBmbt7cbT0K3RoT1At7R9AWIqzOKtGVuZy9lS5GdC9n9oE/mrVqWOTsW7oYdmXtqDIxWxI3OFanb02luHtdmOSbJD7KXlF5CKnMJbwSBWcbg5vwurNGNZQufRkTs9zn6usJ+kOocZeqUXdTuvke6udK7Cd6W2P8AUj3X+9GT9Y6uNrYBzrdUeI52Bb2Yt7/uKxR7xWC/vK8/vK8/vK8/vLAcessST1yt7jvFb2Yt6w9wK1BGOqFaAGW7uJjs7a1bo4H5bS3D5WdK9h9oOzGsL+nN2L29AdnFa3bZGdC3M7Om0qwaxdyx7Q5p4CtmoEhH9srYqS3YZfjeujNGNZQufRkTs9zn6usJ+kOocYijUbdUh/7VW7dTOwnekvcami2VNTni0dyzJ5H/ABefvR7SJj/zNrWJsT+Equj0uSMrcTMmHIT/ACv+TQTnat1Zx5wvZysd8AbrVI23wOF8Ktnt6Pyci3Dqn8w37kzRjWULn0ZE7Pc5+rrCfpDqHGAii3U78EciMku6pD8J3JtBQIDuQfaOTY2CprbQyZzuQVqaTkZV4/e32sLHfEhbizjPwK/41NrHI5e3olm3lb/hVSB8Z+IXs5GuzG52cfspeUIR01hezgkCs4nhwuDNGNZQufRkTs9zn6usJ+kOocX8srsFqNKpO6pD+X3doKPBbpEl6rgVV+R1t7snmPKKu1TSc51XZ/8A374+1hY/OFXE58R+BrXsZxO3kP8AlWNMoj2fELcTCvkNq4lrgCDwFbNQJCx3NrWw01hifzqrSDmkEHhG2ZoxrKFz6Midnuc/V1hP0h1Di4yP6Byr16l23nAbybSu/IcFqNKpFud/L7uURxc51ah5Xbr76VOAI+Kr2PYzystKuiUnZG8xysKbRnMPKF7KQH4cNwsJW18h4Qty6uI3uQoNf7OTkN7as0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hxa6SQ1NC9bpA9i3Fs2hlk6Byr1+lf+tvJlIibwVMGdNYLzRUPvvYvaHDkIVlCTC/8N5btvrMPKgLKwfzXbcskbZNPArNlbodSscbGPdPAtw6p3NN/0s0Y1lC59GROz3Ofq6wn6Q6hxZWbQCqtiiRnvINaKgOD0ukeami+vWZhVR2YDOXKXyuvNFa2V1uxrec/37JLLB/ParX/ACaOPBVNdYv5rttUby9YotdQtlovtQaTsFK4HC85WFMYZI+B4VlE8OTNGNZQufRkTs9zn6usJ+kOocWeo0c7n+o9NijFTR6ayagFYisUSM2zzkGtFQF4ZS2jNNs7py2UjdSmvo+/tkBsUvOarGlN2aHgeFZRPr5RwjbGajCp/CzlXq1MzWTvqtloUmxP5OBD1ptjI1tWdNIvEXPoyJ2e5z9XWE/SHUOKxRoLc8nJwKxvvOEdp6nRz7MYx6EcYqaMpdI87lorVu/I638Ag1oqAtAff6oisLZqC/YZRwcC2D7QjLH89BzSCDwjamSKps3/ANl6vSq7EWrd9qjINYMQ1lNYLzRULn0ZE7Pc5+rrCfpDqHFRkNt3ujlKNLpFueTl4NoKFRrcz755Fsbb/vHlyrYIzuGYXxK9YcN3Le+A+QNhMwOCMlDcZYeFhVjgSc07WvBlF5y2OUEFvLdOjInZ7nP1dYT9IdQ4pL3mpotkr1uUexZajbtLFluZ9poRkktzvwjlQo8FueS0KuBCLChhtyO5x+Qlm32U3OHChDT2FzOCQIPjcHNPCNozRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqHFPqcR9iy3I5BjBU0WgPSZX3h4o0+k4TsAcmVGR1/wB0cqszW6m0nBHNCbEMK+48p+QpZI0OaeAoz0BxczhjP+21YHcS80+lmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUOKBR4bc8toVcCDL7zbcfj6azeVkd6RXhzsqdI81Naj9oUkeybahj5xRp1JtzSYPwH3dtuCxrO8sfF3wrdIi74W+oP1At9Q/qBb4i74WOZ3lacDxHZj2c3PH1Qgp7SW+7IEHscHNPCEzRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqHE7pX8F4cqdTqRjJMH4DaN+z4L7sM8ibEy8MprN5OrdYUKG253KhPIyxosVqNnGVc0rWZ1VBEX/F1pexaQPwMW7kePzSLdyx9pWNj8VuZY+0q1KzvFY4fqFY536qtSydEyxsv63+Vhy/qj+VhTfqBX5e0K/L2hf1ewL+r2Bf1e4F/U/SH8L+p+kP4X9X9IfwsGX9H/Cxcn6Kxcn6Kxcn6Kxcn6Kxcn6Kxcn6Kxcn6Kxcn6KvTfo/4X9T9Ifwv6n6Q/hf1f0wv6vYFfl8Ffl7QsKb9RYc363+Vbll/WVuU/qq3KO+VupY+0q3Mxb4b3VbpP7P8rfXl/5W+D3Vvn9n+Vvry/8AK3wO6rUzFuZWdDitzLJ0Sr+qegOXtI+/HUvaUdp/K6pbuORvirVIaPzWlW1wI+GWGOVgc08BRmoRMkPvRlMkaCNxURdOjInZ7nP1dYT9IdQ4n/8AxYf3bQv9680fFGaXHS2zXlXqdGPsxjHptDo25okWE7nJsbBU1t4cYF8jg1o4StioTSPx1WzmWyUqQtr5bbitzECeV1vjjdxMdnasSB+U1L2cr257asoZQcxqK3eyFv4hZeK9vB0sKtTWB5H2lWDWMqFg0NsmVmrlrN06Midnuc/V1hP0h1DiZtCgtyy3/gE2JvBfPKdoZTveHB+OVepUW3I7CdyIfZlCtuOOkQij6Ty8YGWU1NHirEWoxwcDVuRW/heeP/aQtd8ara9k9zPgbYVlA5xH9s/RWNJiD/2lVbJsbuR9rKI9ENZunRkTs9zn6usJ+kOocSuldwXhylOpk+NlvfAbQQR42bc9CbEOC+eU5SKNR91SH8nuoUaDd06bCcOBVX5XYbuMC5xqaLZKsGWoxg/AcqEcYta/uHVJG1w+IVcLzGeQ2wq4y6w/DbHYqqTFV+JisoZGvHwyWPRDWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqHEtX/xoP3bWWmHFx7mPKRHHup34IWySe0p0174I0ikbqkSX6+DjFtEYb9t/wDCFY9o6277j1vjqdzm2itkosllVyWnLY6XHZ1ctpy9lJuuabRyOPRDWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqHEgo8WOmtdCbEL/vHlO0dVhP3IUcfDVWc+Uc6V2C1Gm0zd0qTBavX6XbldgNPBxiXOvAVlOnfeBs/4+5VjLGHBWVFf1XfytjpDS9vI+/2oAPsH81+Qx6IazdOjInZ7nP1dYT9IdQ4jdI81NaKyn/aEwtm1GOTaSQMZXGz361RqP7rN2corvyHBbyo/aFP3UxwGL1+mDRs4ykqvv3CMnDI77mWMjQ5vIVZUd9gea68rF9Zj5HW2qqX2LvjeVbSCOUXaPRDWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqHEbKBGbV+QoMaKmgVD02LT7R9ofBCsbt+6KpkvN3H+9mT1m284LeVO+0ftA7v3W8i9cpQ9iMWzjOjx8pJULfwD7nVG2FXH7J3wvKyhc4s/BbHYrGlR1fiZ/CsoZGvzXSPRDWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqHETpTf4BylGeTGzWz6S9xqaLZVk7AFurkb6KS/nSZNWbbzgt5UftD7QO6vhp4Fs0wLaKw7lvOVQFQHGcI/AgOQfdHdx7rnNtFWdFksqvjUVsdKZZ/mtFVWdg7mvtXKPRDWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqHEQh/oQYXxO09Uj5LKRGYi3IbWb0Tjh2TJedIcFqNPp53d8A+6qzWyhxnvIMYKmi0BxpFo/r91LGRgcPiq4Hlh5DbCtWWxjrNVVJjLDzm2wrKKRrx8Dt49ENZunRkTs9zn6usJ+kOocQlww3WmoWWMfunel0pv8A5So2u3zTH1n4NTWNvNFQ9FNg/FZDJLFos5nYLEabTXVy37fuqwbWyhsNs85NjjFi1t4ca0d3KCFG7laD91qzHYu5zLSs6NJZVchsSrCkx2f5hUVVZ7G7kfa2seiGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUOIbK/BR/E7TlosH7ipZPcgFiP97fTDP7kosXf72ZHsEAs6Q7gHAjSaS6ymvlx91bFFWyiNO6dypscbbFo42ifzX1KE8gq+7FjIwOHxVcLjGeS+FXGXWH4bY7FVSYusz+F7GVrjycPoj0Q1m6dGROz3Ofq6wn6Q6hxAbHGP3LU1nvG27P6W0eK3NNaFXIncrGlzjylbI7CkdX6XNGGLbULLGMtOyH1Wg7qThfyIyPcDJfdIVsMJLaIw7p/KhFE2po43mHCBZdikj5rq/u37SIV84WirKjy1/BysZgXN/uW/FNlsLCpljVXdOjInZ7nP1dYT9IdQ4gMl+Gj3s/pdI81NaKyn/aMwv2oxyKwF+Rwao4+a2raevUcbk41qEkZrBuxc8gNF8lGCiVsg96RGxtC+55WxRVsojTuncqEUTbFo44LTeKfR3cNbPu7UbYTRGwNBZXUOm6dGROz3Ofq6wn6Q6hl7rHDfuWprPeNt2f0soEZ3DbcpQYwVNaKgFQYOQ2Z/wB6NrUbyNIoVuP34luDU/hYb90rkdb4Gi+UJKRXFR/dYOFWqmRtVgyuOhtNt3OQjiaGtHBx0yks97ddITXtvOFY+7rNGNZunRkTs9zn6usJ+kOoZf8A2aPr/wB1ekuGMdaYrKTHSW3+h39qP/de32SM7FNzmqxpkWyR/wDY1ezkFfNNo3CsmofFbDQGbI/ncAWz0t2zTfG8EZJHWLRwqs1x0Jp7ybHG2xaLw47cRhR7ofVGE34z4fd1mjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMue8YR3Lc6bXhv3TvQSbwRpbx7CG1GOU+mnO5LVxrsLB3Ky0v8Aj0qzbzXr29BsvixVPZKw5ljqs4K3xH2qv1hnQa1YUSF8zsysqdLYt/62KwiYGhGSU1DWhPSK2UUYLOcg1gAaLwHHlRRacXXV1T93WaMazdOjInZ7nP1dYT9IdQy5sN+KC27P6WfZ8GHJhfAJkLLzR6aePxXTdNBzq3R4+6sQ1V+rt6VUxoaOQD0WT7bjebyoUqn4PuRcf7OwbuK/8QthefaR+I+7jNGNZunRkTs9zn6usJ+kOoZa+XkFrOtlfjJt0fQ6V3BeHKU6mT46a3mG0eOCdlr/AHoyHYYRslIN5o4F61TTsk5t1cDfuCKTR7UZNr4fBCRl/hHJ922aMazdOjInZ7nP1dYT9IdQy2GhNwRunqoeir/4sF/8R2sVMjw4HeCZK284V3asmoL1b7PFfOl5FZYcxvvP3CdFI2trkHsNcZvHl+BVlGbfC3k+7TNGNZunRkTs9zn6usJ+kOoZY6R15orUtMkw5TazehtFhtzTWrXAE2Jt/wB48p2pY4VtIqITqHMfYvNcbjdbKV2YcJVlJXBROTnIRwtsW/cQxyNsmG+F6xRnOMY97kzoMlqjl8D92WaMazdOjInZ7nP1dYT9IdQyyKhR4Upt5k2Nt5oqTpX3mp/2jPhvwByDb7G+/wC67kXqdOtVYEnAbkXOIAHCVsFAjMj+dwBbPTXbNNyG8PuQZKLUx/M4CthpLHFo4HX+gr2b91zTf+67NGNZunRkTs9zn6usJ+kOoZXWpqacEbln+/7f9AorD/x4rch5UGgVAXhcNjmbWOA8IW5/5FF8WrcvqdzXX9tZOcGjlK2OisdPJ8LyD6fLYs/6mqwhYGj7lWEzA8fFWdDfX+F1/tWx0lhdVwPtHtVVnYO5H/dVmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMrsG4cu5CZFwgW86EcVuaW02pBnvm28/G51ujsH85lpf8aliRvNeva0Cz/It3QJgvZ/Z0x7f4W5ijgHKVZ0ykvmPILysYY2sHw+51jKxr28hCrgeYzyG2F7OyLPwbodiqnir+LVjbE8j7SrBrH3RZoxrN06Midnuc/V1hP0h1DK678VH1/7qTpHmprb6d9ozj4RDk+8ntYWO+NVtexkfHnthVwPsvyOqXt2Gr+4xe1gI/KVjbH8wW4ka7MfuazRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGVPk4bzc6BOHJuim0KM+yZblcgxoqaBUB96N3R2ZwKluHSM6a17KkMP5hUtwXkfhkXtI3daNbuBpzGpbuJ4zW1beW52q1SI+k1Lcvacx+4zNGNZunRkTs9zn6usJ+kOoZVDQxgM3T/wDf9vqwjx0lpgCqONdbefvdu42OzitW6MzotK1sjczluKQ8ZxWtxSGHOKluJG9V6/qnr1q2yU/+qtbuIdZhW6hYcy3VG/ercL1elHQsYR1SseOwrfMXeVqaM9ZWiDxyzRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGUvldeaK1NT578luv4J32jOLV6IffjdNBzhW6PEeoFvZnQsRVmcVekHWVqWbtCtUl3dVqlDuf5VqaPxW5lZ0PK3L39Eq/q94FYEp/8AXWt3EetGt3FH4hbqjjoct1FIM1tY2x/MF7OVjsx4vZoxrN06Midnuc/V1hP0h1DKYaDGbchrdmTPs+C1R4cMhBjBU0WgPkNbW6gjOdoVujM6LStNezM5ezpD25xWvYUwEchK9tRNkHK3/Cqla+I/EL2UjXZjxWzRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGUFzrQArKlpLR7ec2EQ5Agz+obbz8jvaxMfnCrhc+F3wtr2cgpDOQqwpdHfE5eyla7ihmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMoFHad0+/mQpko+EY+vySsZGNeORwVlCXQu+FsK1VSY+0/yrGZroX/FWTHBw5RxKzRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGTl7jU0Csp0j7UQtuzciAAqA+StU0TXfHhVnQaS5h5rlY06jmrntXspATzeHiNmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUMnZQILb34SbEzpPKfkxURWFZRVwv/De7Fu2+sw8t9VWWxv5HcQs0Y1m6dGROz3Ofq6wn6Q6hkxffcbTQjSZ7dIlt2+D5OVuZYv5zbRVcD/WIeb/hWEvsX/ivKsZczRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGSukeamtXr049k0+yb8n/ax7rnC+rKhybLFzCrCcbDJ+K8qxljNGNZunRkTs9zn6usJ+kOoZLsLDVRIzuncqDGCpotAfKH2sdvnC+rKiP2aLmH+FYS+xk5HXsrZoxrN06Midnuc/V1hP0h1DJPUKJ/7H8ibDHeHDy/KT2jN1zxfVcJ2eDm8isa9jk5rspZoxrN06Midnuc/V1hP0h1DI/UqFupTac4e6rBtt5wncvynLiLCTntXtBs9H5eRezduuab+Ts0Y1m6dGROz3Ofq6wn6Q6hkJfI4NaOEoxUNpjh96UqxjtuOE43z8qtko52GX4XlsVPjJbwSBWcTw4ZKzRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqGQbFCNmm5rUJ/tF+aIIMY0NaLwHysLJGhzTwFbN9nSFp5hK2GmM2GQcPAqxeyNmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHULtZSvq5BwlezHq9G53CV7Nu64Xm/8sLGZlfIeEKyhOz0bhHIqmmxfzDkTNGNZunRkTs9zn6usJ+kOoXQucQAOErYfs+Mvdz+ALZqY7Z5vje+WmyRexm5ReKENPYS3gkCD43BzeUZAzRjWbp0ZE7Pc5+rrCfpDqFz2OP2svNahJT32DOCJqsImBrfh8tiyRoc08BRm+z3kt4Yz/ttbHINim5Dd2aMazdOjInZ7nP1dYT9IdQuNcrrfA0Xytz/AMejcvCV7Ntb+F5v/LqtwsZOeEI6W0yQcDwrOJwc26s0Y1m6dGROz3Ofq6wn6Q6ht7ORwa3lKMX2fEauGV3AtlpB2eblde+XpY9oc03wUaR9nOPxjWxSjYpuQ3RmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUNrWVsNDZs8vwvITfaMhceCMG8gxjQ1o4B8wKzuZeB4Qgpos4/deEHxuDmnhFyZoxrN06Midnuc/V1hP0h1DaWNdnJzGqypTtgg/6xfKsYWBvx4T8wzHK2yaVs1Be6RnvMN9VYEvCw3FmjGs3ToyJ2e5z9XWE/SHUPRXK+r4cJVUDfV6PzzfKraLOTnu+Y+ywnYp+cOFerfaDbF3A9Vi2NuzRjWbp0ZE7Pc5+rrCkfI4Nbsl85gjF9nxE8sruBbLSnbPN+K98ytjmbWOA8IX/AHUTUrOJ1Y1bZmjGs3ToyJ2e5z9XWEZZnOLGvq2NBkbQ1o4B8zKiKwvWfs4kHhjVg7cTC+07VmjGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzP2SP2c/OHCvVftAWLxeftGaMazdOjInZ7nP1dYUmlOofNCwlbmPCEI5q5KKcFw4EHxusmnh9DNGNZunRkTs9zn6usKTSnUPmiWSNDmm+CjPRa30f3mHgVlGbfC3hCZoxrN06Midnuc/V1hSaU6h80/W/s/cvF+McKY8tsXBli4fG6dGROz3Ofq6wpNKdQ+ajbEAWUYJ+Ns3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofo1hSaU6h81I9ENZunRkTs9zn6NYUmlOofNSPRDWbp0ZE7Pc5+rrCk0p1D5qR6IazdOjInZ7nP1dYUmlOofNSPRDWbp0ZE7Pc5+jWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3Ofq6wpNKdQ+akeiGs3ToyJ2e5z9XWFJpTqHzUj0Q1m6dGROz3OWGOqydVVXnVTSAPg9YfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmLD8xYfmKt1ic77p0ZE7P8AOzoyJ2f52dGROz/OzoyJ2f52dGROz/OzoyJ2f52dGROz/OzoyJ2f52dGROz/ADs6Midn+dnRkT8/zs6Pn5wrhVY//b7/AP/EAC0QAAIBAQUGBgMBAQAAAAAAAAABETEhUWHR8DBBcaHB8SBAUIGRsRBw4WCg/9oACAEBAAE/If8AkDn8T+3p/E+an8yST+3JJJ/M+Ykkn8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSST+JJJ8s0uJ5GKYnIxjGMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMQxDEMYxjE5GLyMfkY/IkBbw8kp20mO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2HbDth2w7YdsO2CpJCj9/dS8lp/dlQ8jZR+7Kht7GMo/dlQK2zGMo/dlTK2rGMZR+7KmULasYyj92VMrasYxlH7sqZQtoxjGUfuyplC2jGMZR+7KmULaMYxlGzrBm6hai6mkzGkzGszGszGszGszGszGszGszGszGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGkzGszGszGszGszGszGszGszGkzGkzGkzbSmULaMYxlG0gma094v16Wta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWt5e1rWta1rWta1rWta1rWslUJbhbQplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+pILBI6IGHuMtpVfPyX4rLok29wcmWHDrN/t+YPXTcbVq4naGZ2hmdoZnaGZ2hmdoZnaGZY0twKzkLHaNjNp2hmdoZnaGZ2hmdoZnaGYktJqyUSlfj+F+tAWh2hmdoZnaGY27fe/oeJJH0jiDAdJTaz9b9cuK4R0kbijPzeCmULaMYxlH6jgsEUlbFcixxGMY23a2/AsvMSmnDQyNguFz/Gm3NjemxbHBzH68SirqQmXbCkWrg3iyyUpHKa2D6siraEiTaTiroFLKbue1xyR+OUebwUyhbRjGMo/UUFglvHzrf7VG2xjbdWxDU2ISW8ZkHbNEcXkNllO5L9iIVaf0nv4fhxmIG5ljFQXby+RRBVJSoovNWzNWzHoF1Tgoqp/FCyNzmziatmatmcGD2UTmabF+FVsNJmlZw8NatWrM88RObmU96V345j9fh6pZJJ3pdTuMVr+LToPkX3n0qNQ4dj/CTPqX8Hv98dhptzwco83gplC2jGMZR+ooLA9A7HN7uOn4mzVC/v8AZffgcI1kXaJ9/wAObul7lj+l4NNufjTYPBpsWxOyi39LxYEwkbFxvf8ADEZUlzFKtwyue/x79CnukOaCXKnMSMeiiuwX45R5vBTKFtGMYyj9RQWB25t0P4Ww1tvAJe8fKL+fh25/ueBptz8abB4NNi2J9Vw8eBaND8LmtXJ/h7nVvrsdWu/HKPN4KZQtoxjGUfqKCwMjaH3Tea/Dz6PeVdYeB2LtKTuO4xSRDyCr4NNufjTYPBpsWxPquHjwIlSt+ls8GrXfjlHm8FMoW0YxjKP1FBYHW4fqc/b8Wu5AU2Kwb9stjptz8abB4NNi2J9Vw8eBb9DfCk8/wxEP5S6bHVrvxyjzeCmULaMYxlH6igsDSRpqU6pjXbiX/A0F8Rq54CDZUtnXG8thptz8abB4NNi2J9Vw8WBolEfEIZRLjsX+JlUIfY+ex1a78co83gplC2jGMZR+o4LBG1/xiiGTpJWf1+Ht0liGie1BTyH49NufjTYPBpsX4WUHTSQqatkatkatkOtbp3ZfD8suTn+D05dGwpDsASy3aCxD8rz98WlEXLgL8W6CTr9xddlq1345R5vBTKFtGMYyj9SQWCqNNMcJQ7N7Dm/NfVDlMM3i025+NNg8GmxeLSLmytPmU7NYuF7ObtDd72WrXfjlHm8FMoW0YxjKP1LBYF4EobKUyQqvXeJYfljW7T7Dp4dNufjTYPBpsX4dA7yrsNBkNBkNBkHpaap3Hw8NpdTxNFYaW6le41R9Z3E30haWe76CEQWhIhLZ6td+OUebwUyhbRjGMo/U8FgWsBWhTB+GKY0jlNbhDxuL7e/g025+NNg8GmxbM96bB5DVrvxyjzeCmULaMYxlH6ogsChHlSvcX4axnQxgtXX58Gm3PxpsHg02LYnRelP8NNg8hq1345R5vBTKFtGMYyj9RQWB2gdFiM7DFOhIjO1eBFhs/gryn8NQ77z8Gm3PxpsHg02LYn1XD8abB5DVrvxyjzeCmULaMYxlH6igsEmVTrn+EtLB8NrwRootJ4vwja1Vr9+DTbn402DwabFsT6rh+NNg8hq1345R5vBTKFtGMYyj9RQWBzNb68LXX8IZutS0b58CZTcHGvKfw+IlR4Ctf14NNufjTYPBpsWxPquH402DyGrXfjlHm8FMoW0YxjKP1FBYHTZkZ77Xx+LaWLOXCCk94s4i/DRuoTrwLeWCOyXSveP4dNmb/m+nz4NNufjTYPBpsX4XTWiSNOdDTnQ050NOdB5ysio37fjVcPxpsHkNWu/HKPN4KZQtoxjGUfqKCwWR3Adku0btM/wstIo04ggpCBkZt6f4Vku0btMyyO4eDTbn402DwabF49IufhnFu63402DylvWdS8vPM4KZQtoxjGUfqOCwJj7k92KFg78hejH8cc1+GMcb2KxXjL9EbjOy8KCICbRURpbqJRR5JHZC8CUU+TRWQzS3U0t1NLdTS3U0t1NLdRKG6N0n+H40KSreaW6kKp5pXbK2+luppbqaW6mluppbqJQ3Ruk/M4KZQtoxjGUfqaCwc4Ef4bBTKFtGMYyjzMFgYkkVbZJrSnYTpvBLM3SsTyRPaocQjtcGAfco8mMYccE/uCz0tw7moYdjCfsrBTKFtGMYyjy8FgsRo2Wz+xK6M8PsSNmv7F85EHJX5pAgjcvC0khqUVTu9SfKErpTkS68xW5H0pt5iVg8lZ/ZxsQtXFbv2PgplC2jGMZR5WCwMKCv38LxnKeLA3l7WlrxtrpzwzKbRqbt6Q7DWjsM+ZYi1cItXr3LcKx3tf8AsXBTKFtGMYyjykFgcbttw45C+3Xns0uF9SxJEJeRl5Dhv+n1KMvv4+C6SXvnHOBNImnKdGv2FgplC2jGMZR5OCwNap7F005EjWG2fHlYLuAtie4nW6nVd8QQN2xx0QjuujJT/YGCmULaMYxlHkoLAyPoKBN8PqQRlqq1svMRNe5tWrgyWZW32Pp9HCAhz6opMAZKf6+wUyhbRjGMo8jBYJ+yZT5Sd17EBXuhsvN/SLnC4ZUCrfZ0fPycLaHPLmUmAMlP9eYKZQtoxjGUeQgsEgm1vOW5iUg9g4Lz2Fr0pkPaKpqx9NVEkwpW8i0hsmSn+usFMoW0YxjKNvBYEQSL2wyKbtVqR7+L9B+kXOFw3OlLfY+j5Ea6semzVolLMtTTr+uMFMoW0YxjKNtBYHRUs+ORYwc4dLrgvRIC7c3VcGS7dZ6ciUdVj3rju9xNNJpyn+tsFMoW0YxjKNrBYFlkJbdEh4D+C3uJ5EMIQno0abqi2J7jGYrGaWCy+BYnoulOD/WuCmULaMYxlG1gsDHbuHPkKVpd+9Pb0lgsNyzQX3JKH2uZE+yV+1/6zwUyhbRjGMo2kFNlNbdGtdtN3z3+mJ328P3vLPuJoavksa3rNfb9Y4KZQtoxjGUbSCdAue3eCFISRQkvTp/tFqsVPAVHKSra4wRDG9fYv1fgplC2jGMZR65BKEOQm1UyxeKTj+BNEqIWPP2+Bfdm8/VuCmULaMYxlHr0Eoq1ARKG3eezR7kLhQt69xZNpYlP9V4KZQtoxjGUf4CCUcQB7shu3JJZrn9kiq7HYs+O73/VWCmULaMYxlH+CglEID3EsT3LfgOEYfz4I681m5wv/VGCmULaMYxlH+EglEl7eH73lsFG7Q45/JCi8C9r9TYKZQtoxjGUf4aCUSqrcqzU8MinjWjbyYi42KcVu/UmCmULaMYxlH+HglFhhZolM4gAWhK3II0exaVAYlP/AHvIpEUjYAwt9pyae6eBBBDT3QRSvclCaV78ROU67iJ6E6QYw08FORo9ihJZJXs5xiopGJQejNlT/TaUyhbRjGMo/wATBKHFhbkGJDuWLHmTuKsaqPju9xOVKtX+2nkgYnwVpNJtfEOdvIt1Sky/Qe81ccx1sfpIzz4eRv8AOEOpvY4JCgtAJCre3I7LyG5UuC5fgo5LIdLhy2RcA4rNXiNosW8S3pcWRLtHGSS4a4XQ558h+ILT4I53AM54o/4oVqa3jlC3ReDbobiuDs3+fCHUSFEzTFrptKZQtoxjGUf4uCUQ+NuWz3BtJXx0w/nwRy+2XOF/lGiFpPe2EuO0R2iO0R2iO0Rg5NgcTVsA/cISFLVC3r/LTyiuyIfOLc+eTMaqZvfL3jrHx+oeRzZfUoYESUvSJFMoW0YxjKP8bBKJa71g/e8oiNyhq/5IE3Hcva8i6PPb1vfx9jzXEu7efin8cMpvfX2L2yy1FW8s+eIN77IabKTsH/knqoJsJEnfkvt3jdK7I5ve+RVkx6rXkfCqz8n6ZIplC2jGMZR/j4JRIMu1WanhkJ7tPRt5MviPFVxW7bt1mKWrD4KUkT28NYGNwRaByb8WuX4gRdU0i3S2+5auvx/kGtLb2CYw0x7FUQqqqwQIZ5O/Q+ZEIkJJUS9OkUyhbRjGMo/yEEoeVm2NJKZYbe47WQqsNFZPZl8DSmoydoh7IRS2RTo3zy++Xig5wgn2+SJ7VvJWn+FsaNDbBTWe59f45WD42EXMNBHsW8RXdq7BAQ7Hftd6jIplC2jGMZR/koJQ4vyqJQ575LY1iKt1Va1hJRrQ2U9laHDcOjEhYVBPa1/a8VmNyZ9LqXvonjv/ADuURW+Z9/4xqWRa23QgAvNGYg7kbJAsdDUlu9TkUyhbRjGMo/ykEoYGvuQeN9WbHnq0l+VY1Yd8d3vsYXdvKS7FLWyf3eUeJo5SmY+34Io/sn2O5+r/ABVls7yxcXuIFap0Xdcyll3rY4L1WRTKFtGMYyj/AC0Eogsb3NnAY9o7qHo9Poo4luXjMY/5oFjfQF4m3r8JbHTwakjX8LQVm+zfSP8AEOyWrE/j3HZ3b+1rRccgBnG8V7IyRCXq0imULaMYxlH+YglEiloViz6CPuxD8mdBNImnKdGvCiZq4dk3Xvw0UUUWqyHKqXQMP4RRUZKpl/zwYtfmGuU0sv8ACs6rqyEiYbudT4kaG+h9pbqa6zfYQLt09YkUyhbRjGMo9CglFaAiE49XcVd09+JMSZQ7E0L6N9nZbGbUX0zf34scIvgg/jF/3/BzyCsTkQ7zsVpe3cSKrMwRw3CGboCBSSNEQvWpFMoW0YxjKPQYJRKjuDd/WYy5KZ348Pok5r3Gufq6sCUNEpk/LbX7lrfuOMV6tz2Eb3him10FKaJPhaSNOjLVV+Ot6f4CsHxsIa+xJ8avkPcS8+jfzIpg1G/6OKipa/f12RTKFtGMYyj0GCUJyo67N+5UYPhbwZfA5hjs3t4ZesRahOBG/wBvosvTsZV7n44/5GjMxrm+PE9064uvr8KVifldBXfW7ZqEVY2L8Ki/wEimULaMYxlHoEEoitw/u3YTYo5//I/KOKPE+94pUbtLWsS9mEVXFerVFtpxkae3wLpxg8U95Pkv4cHyub8TblS+n69dj/LVj9CqsZlkEkiSUJUX+BkUyhbRjGMo9AglD2oj2zsEklCsS8DWsyxpqpKevcdvIQ32iRZpgIF+7eqrKIwMbZbZN73e/wB8fFJw7F1JRXL6fXxI1dXzDyFoaJK9cwnOHvEiqQ/wYSKZQtoxjGUegQSi9uSdH8+NvelUSh2K9drXuIaBMJdj6ES3vSdq4r1RzL9FXFauEsIjZ4NT7+GCXL4EZPc0fyv54uN3XP8ApjQOT1taJKWe5CIlwclcUWr2IQiErEv8HIplC2jGMZR5+CUWs2s927mTyrc30uS2LO66olMjFFqbWfz2KNadL+oh7W1HQTTUq1P1Kdfgae7qvjw8Zn4UnHqf78XDLT6JhqVnrb3mMwZe5Zda/BTq/f8AwkimULaMYxlHn4JRSXSjBf1opAxOC2kw5PuCHyphlyKR5OBl9EKnHHZFfT7IGyHyvrmUw0RuleDDxciC/wA+az8XA8OTOPy8/rbiJgRYopAxOC26HMSSq2TCbd2Scr5V9smR8AWOLfEupqluEljsrnF/D9PkUyhbRjGMo8/BKL8yXHu18eQn2+4zkNmEe1lyKFyK6Gvoi0l0iaCRE2TTo16ZF96JfZolp9w6+BpI06Mm94DxTTuYWbZYvp9fK8ZY5+C9GQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQr6FZnYrldyNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLEGaZ4LLGtmjBTouY3TReTHzkU9Wvd/wAFn8IF+EJCJrE+XhpJWivzR2E1wFk/gp4mthzVn0KjHiy+JNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNbLNLLNLLNLLIfIrOStm9x2lMoW0YxjKPPQShD3QilsYv0Sncq9eXk5xzPfENh/Eh/GRumvVZkiOYuUjnQV3VvaV6TEHe8xLc5/KZeFNdrfFwlLkJbjL5TLyiY+hNYr3LEW2m31jZ2tkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkMSFLW2lnIt4ZbyqzmSJVeFOYsrIokoS2U5aeFyoWPRWiHDuPVSSPa8HB2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdoZHaGR2hkdgZHYGR2BkdgZHYGR2BkdgZDf2VacuZTptKZQtoxjGUeeglEKOIT3s+pLH4b3zt8t8epHyVo83qHKfx/Tdf8AH5ZD+6EWXyjjJ9L0aV4XyoIb9H4TPwpR/gxb8UT4+ZPYbH8nl5RSPCNei74/Df1TWqI7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5jsuY7LmOy5ir1aCvsZFtrb+1/AsOG8rxbZQ/YM/e8bJmhRt519DhGFSlK5nY3mdjeZ2N5nY3mdjeZ2N5nY3mdjeZ2N5nY3mdjeZ2N5nY3mdjeYkda9gdj+TsbzOxvM7G8zsbzOxvM7G8zsbzOxvM7G8zsbzOxvM7G8xdNCJLvk7fvaUyhbRjGMo89BKGyo9AlCheZVxidp8lxoYkszdXb12P7G461UyXXkQJfG2TSu6shDxq4U3Ohuo3p6ImtTRi2feq8mJ3l0/cEIrgL1WCwkyjTnws2kTFfwjnAHUaXVxX4kTX5jX5jX5jX5jsA7AOwBzWMWKZGv5CWKIk8VwI9Fu8tuoNBmNBmNBm/FZyVNYE7RoDqW3U5neeYltS9XSzNUyGYmEt3kcWjWUTmatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkbljDdNpQHLxSLbBdmtobfp6xCcsLfT1vf19CN68I8g1KhirZtSTQ2RucdYhuOdBCmJtamt/oxMKZQtoxjGUeeglF7vdVOvnWDepi4CLkWvc3e+hNvMUq/OJWvkhJZ3o+FfCjC0tkJDA5v0WNXsUr6+xrAjZ5Yj+a+BpNQ7UbyN6y5DlfPyn8f0p4XVd9CWz9j8Pw8siJrgW2r7Sd4l9R9WQrS8AO3jkgVkcDtDI7QyO0MjtDLwXvdBW4huaW6lF95vUo3vSOwDsA7ANUdDVPQ1T0EtCWtG78AX8NhkGZilYPK2ta1rWta1rWta1rWsq1Z+fg+kXjTLn4h3EO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5kO5jtLBKrZPkkr58hetWEXk+CeLOAyYyltbXoKG+5ex6KTCmULaMYxlHnYJRVZTcEVRo/j+t+gPLzqiUS17LRyoXS9Nsl37XZIzxBb/Q8JdWSz4E2YzXaXicqNy2TW/CsLeBMXyHXvn8i7y2y32N6NNgJaybtEzNhcjGF1I3lCO5nczuZ3M7mdzO5nczuYnOOeKb+pKWyvTYPK6Re/B9IvGmXPxQ9MZpNG3K7qzdmW3i/ytRb3SisNl9Ca8mzdPiuqsF9ClMlPZS7hI03Jpzoac6GnOhpzoac6GnOhpzoac6GnOhpzoa86GvOgqkpGRNW/wBNpTKFtGMYyjzsEosQ4hX3ryksthofE7XzfoizYlQ+5iU0Z9W5bVpI0SnVMRZDNIcJuw+ixQ4qGSB1XdBFxZ3u6nYzsZ2M7GdjOxnYzsZ2M7GNaPglFqbopjW7hsr02DyukXvwfSLxrlz8UPS7GTthv/gnjtR1JO35dfMQdbp7+Bk+/JNoj26oUL31/a/YwlBtuHYzsZ2M7GdjOxnaztZ2s7SdpO0j2IRrzaFMoW0YxjKPOwSiy1qiMOy9EQlMU2+/InazNnPf5CArGslqzRLmBvpLG/7EnCZisg0t0NLdDS3Q0t0NLdDS3Q0t0NLdDS3Q0t0JAsEnGpL+uvXxsr02DyukXvwfSLxrlz8SvJXkryV5K8leSvJXkryV5K8leSvJXkryV5K8leSvJXkryV5K8leSvJXkryV5K8leSvJXkryV5K8leSvJXkryV5K8leN0pcEM9ySrp3V4ebZnb1UW8V1KAc2p/O/7Fp/b9zjd6ATCmULaMYxlHnYJRfrhR09DRNuS3uHVlU+2MF5Jl+wveieg2tKy96uHU5TpNThQtkAAAAAAAAAmJS3gSUKFYi0RtXDT+NjemweV0i9+D6ReNcuemPKmypVvfNBJ43xb97zlXoCJTGje+9WGPBk/arGyh+IQpiadGvPEwplC2jGMZR5yCUVDy/BG+EnN6X9n0JZVSo0t+h/bvj9Lyj68Wi7eRMPN7qmuOzmLAy5IY81JgVRFJ6Rq571sL02DyukXjO8nYxbZ1R42F9jq6d+y9LQxiSVrbETUugfLPi/Pw3MqNnAY1OV3aR7dUV8m8rwe/wA6TCmULaMYxlHnIJRE04Yl968kywqGj3O18/QbkONE329SMrn3BYeWRTYkn2fQyOYTZfQky5v6FRAmZ7yo1eMeoNA9y1WrthemweV0i8NfAtkJVGLDVslEFIwemM3iwSrey9xO6qkvavoM9wKrxW8eJ9dFcv3ZkCbjuXtebJhTKFtGMYyjzkEovsoTCcl6CuYBdF329TFOmv8AHl5dBIvRaxrV36Q/fYraMGNyFLugXLT6c/xZD4rW41PyYRw+ReO9Ng8rpF4dnWYVLbWt4hSEkolu9MtPuFyV/Zft6G0moalMlWU5Tsy6exRbOpyfJj3Tqj5eZYUyhbRjGMo85BKL58OOnoBlfNw7EuIjol61X8yiKgO9aT5HaGZ2hmdoZnaGZ2hmdoZnaGZ2hmIa0TOsWLdq4ssvaluWr/wwWMuShOUjtq9yVXx9eO9Ng8rpF413H0yC3C+5WIiPby4bs/f0WzRs0SmOSnvo+RLke4lcbK+wqsTe30O5vI7m8jubyO5vI7m8jubyO5vI7m8jubyO5vIXTYjS7pOz72lMoW0YxjKPNwSioeX4I3wk5vS/s+eoNrj2cYYfYiItq+r+aireDlkImxJ95eO1rWtaRUDLiIWuElufTwXiMLca+yP9dYF4r02DyukXjTcfTGnWWBrcgoqEQl6O6M7cF4jLI8MfcSeDcftkJzOo2V5VhTKFtGMYyjzcEosE4hX3ryksKho9ztfPzraSluEhyUPvrL7F2Eqsq1783ghynPQwNX42dPHhyN8F8/RZBe23LV/geipS924SuMWHuN3v08V6bB5XSLxpuPpm+J2n2XP0rD16UyGzeU6vR+5Y++40uKFCjxsrybCmULaMYxlHm4JRfJQmHZedIYxJLW3uGstytPbeQ4Wr3te/OYaPkN5pBzvm7E7nkO55DueQ7nkO55BcTZYJJfAgebC3JaF4p6YjhuNcmR6zZfkXhvTYPK6ReNNx9LgFw3vrHUoKLT705R6Z9I+cLhsvs+vR+5Ao6rHJX7E5nUbK8iwplC2jGMZR5uCUXz4cdPOHlZCW3uG5pNHofYvmL87jcyIHcOXibtI+guvsUre0XLxRESkvduFoMLE9xn0XhvTYPK6ReNdx9Laq0nkmLpBSe3p3BZymRCjOsH4eZ71c9KzhIrN6jbPe573L0SizItairu2lMoW0YxjKPNQSioeX4I3og5vS/s+bRgSltRIdGutLoI0q2L0TA/6GmCqZSFu0fWwl1tDa3G/VxHZBF1vLwXpsHldIvDuWS5NaqE7BwcOua9KtodJeomC7dB5vGq++Yq3KtfbIxAi9ON21YUyhbRjGMo81BKIQqiX3ryTLCoavdV8/NLbqyzcNj8fenIQ4XhJei4KnXxNy6+yI3F/OXtsN1ltXbjKFIJPcZ0+PBemweV0i8OrUpo/JECHpW82W4oTTSatT9J081Z6m3O7cSRIDfsfOckQSWaUWjtss3ug3CVmYPZ0yhbRjGMo81BKL3KzYdl5ovyrLNw3r7dPe2f0I3rwj0DCh3yHKV6+vA2CGgXROENHJbKcxGtLc79XCBRNQi3JX83psHldIvETuxE+GIpp/YHVo2P4ekyWux1Mf8+MeqyEswgkrls6ZQtoxjGUeaglF+vdVOnmSN68sFVL342f0IvJxuHoOBP1lsUXJvGi2aLZotkpjKWdtwj799d7bLc57Vz3M3c0HuM6fH5vTYPK6Re/B9IvGtXPSbLpb/du5kwO1+2vX1WRy2zplC2jGMZR5mCULoZ/xQ2o/PCmfmEb15YJZRUt/9fQvyrCN3oU+3tL5IaPjU9fyyKGmHFZ89qT3WNWGhlmhlksgspJfa8U/VQcnb7GhlmhllTWIwCjtWoLF9iG5a5+/4vTYPK6Re/B9IvGtXPSmkLLG5rk38eqyOW2dMoW0YxjKPMwShy6KVYVy+RandeXIcLy2z5oeWvgW3VhG70N+5ao9n/BV6JJShqsNVhuMJkpT+Rjg8lsOUffiVzbs4TLlwUVjL6fmtWTwLtpNJ4Ql+L02DyukXvwfSLxrVz0pMtn4NV1XuOilRmD9Ukcts6ZQtoxjGUeZglF8OA3Xy5DheW2I68Xel4turCN3oi70sjCZ6/GkrdqmarFeJW8MB00rdF+GvTYPK6Re/B9IvGtXPSqP8Cdz3MdsF5Q8XR/fqkjltnTKFtGMYyjzEEodNDzLkhW/wlahe3lkOF5bYjrxsMIwJQkol6KnlrIht2IdMZOwmgo3tkd45HeORviJ0Wo7ayG5Q4uHI5v4hW+DqDEytpo5tc3mgzGgzG9ng0Lt3SmZjIhVPJO7IRpboaW6GluhpboaW6GluhpboaW6GluhpboaW6GluhpboaW6GluhpboaW6GluhpboaW6DUNUb5r8H0i8alc9LQraxrny+h5aQlNb16nI5bZ0yhbRjGMo8xBKLd9FUrtQikfHN73vyqHC8tsR142GEYEoSUS9FrAh+CHqo3N6X9ewWkscce68Uz7ncy11Jg7TO0x13tQI+UheaO9BodLEONvIplvS6mluppbqaW6mluppbqaW6mluppbqaW6mluppbqaW6mluppbqK7rEs3KnM/Dtttsk+I7gVgQ3BkYQ7i9Gmai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqai6moupqLqWJRtVm51IYXWpz2PU5HLbOmULaMYxlHl4JQ2kbISq2K0maxr39/KocLy2yD3GEEYEoSUS9GiN2ZevJFjMIfY+c7C/ue8Spuu6QkCJlbPfxNJW5/oVek625aVeEGtYkWN9f4l/AkWrKN6MI6JPpgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD5rCRwuPT4GWTM4YepSOW2dMoW0YxjKPLwSi3obYW7+qfJugtq9vflFgt8vwE9DPG0vFt1YRu9H31Wbz6L52NyFH4kT4+aExJPPxPg30lCUVPvt9JGi8K8/wCKfwbpApMZcjvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wO8DvA7wHdXDDWonfybBH9epSOW2dMoW0YxjKPLQSi2YAFT0bm5U/nz5Rrj3FWwJQUWpdGt+8WVkISW70djsLbO5CjfgVT6fGxeP6i8UXjeEQwvxSLA5HAcNujfczwaf8IBzVepoal0pe4xljZDql/qMjltnTKFtGMYyjy0EotzRH3dvsswhGHk5y96HxFq37WUTFdPSVKezCrG/L3IhKbLfvP52PyqeKzeLG5fMRHE+T8Uj4OZxEjk9vFylwOboS+bVbezyj1RK1rWe/H33j0bOm9O71CRy2zplC2jGMZR5WCUIbbe4L/YYy0tN1WHk3e70L+xW8NdouHP0rdUouPvl+2yXFrB7ZeLE9XIkFxuXigXe05CK/OtuLClENDF6djuf0vVFlkoae9DWiKx17l9CExNlKa3+nyOW2dMoW0YxjKPKQShbxGRjkyZK1p8PJPKyEtt0FVOjSswu+yNvGZ5L0qz4+XakiZHzb3fGyXGNY4eNLOqa8UArl9kK7z06eQ3FKkxo+r1VMNw97XoaWxDtKPDh29Pkcts6ZQtoxjGUeUglERB0PDL74EXAQeRdUV/LdyFJySm/N9CSe4Lf6WhNEjwNPYOPlaZhso70y+H/AExXHLxavq5eLjGfJ5mP/tfIWFzyOq+CUU/OLf719VxsHTLWNnvKuvp0jltnTKFtGMYyjycEol8sbUl4vWOJbu4eR59ye9w/k9+4Sxy+RCEJJYkt3pczdz43+xS0d7bZHtYQVuXNvanJrZe8AcNPl4vd20+fFZ8X9Gio7fI3nA+658Ozg/VrfVuwV1I/CzddemyOW2dMoW0YxjKPJQSi3fdOWFsBbs1fzyNryWNdPvQ3x+dpLDP0xuFLFdrHYOi34KjLf3LAdpKWJD++Wyk7wNkSq5l8MvFY6F03inuMvl/zyQPFhL5Jd7j2zWMqRWTn6td3Z3re8xXs2yS1/TJHLbOmULaMYxlHkoJQlKUqvx8hXqgCyUHFRrd8m87q8z02dt0i3f1T5Nwun5h/jdQ6cLHVstEM46kHpk9fEkHv+A2JypVH4Zraxde4kkJUXkldcW6VF+YiO90Nl6tE+27KiWX0PKsdjKtc/S5HLbOmULaMYxlHoMEotOlX7Ih4SVtk7fYpqkIQl6bMwBhWNGxuU/nz+YKVreE+3Mm9yycBY/rY4IL8Gn0JO9S/nii/nSMzHpcvCl1v6XlGu9/kIyISyLHvnhl6qhiE07GmSdN6H0zmP0nc/SpHLbOmULaMYxlHoEEoukjeWcqZV4s/p9VZjblrnBCEBH5sTn5RWr6Jxdq+A+3PY6k5iP8AhCc/FJe35L+Ez1Jx4bjORl+Vm3VwmvFbxtIvw4XHd7kGk/Ff31R5WQhp7xyeZiX4ZM+h/MH6TI5bZ0yhbRjGMo89BKEwAlssQg1NxZp1dUt/G9Pw3sP3AWtbZ3VLVvhkexqeD/h87FpI06MnWD98n/PFrILOpq0V6+BTmiSNb3ji2l18vOW3rKgjI5CUv4dPZircs19nmRWvOpCkzen6ijAlDajQyob1dODOYuiwfpEjltnTKFtGMYyjzsEorTqQN4Sc1Wl5QaB6eUK3a7g/t9LxIBtce57DWJU4D2Kx6J/Zz8WGD/C3oSXf5HbwcK75sJrin7zl5iQfguHUPCTKpqSdd6NSGOeMc1B8GDKea6lxiq1fSR5gIoeRzkroaNLicmNfpiMCUNqNFt5bfT2ZLhare1z9Hkcts6ZQtoxjGUecglFr6oWybHI38sT26fj1HfBtGi3MtDqvmH4rPKxex2ZFq3Mje1OUbFdxTyrPEW5o75DLCfYn4NKA56E4Vb8JL++XlBHzqxEhK3n05eJVC0uakrpd8Ey9m/MHJzXI6WOx1rgPvFZMsfgWdDbn2BvpjkS+6/ooFzpVITfw/qNKUViswobZ+I7gO4DuA7gO4CFYeLbNfmNfmNwXFN1E1SnrwLdu3JFTfEOpve4Mh/756H02H1KkUayLiIpV8TbvKyENPeKbnqbmWO4T+Pavc/RpHLbOmULaMYxlHmoJQ8rJS23YhFDSWOshYXfZK14iPhcvUafzS9cI8uujt41ud9yD7NuEq4WPpsYL+ntb1Za1a8+MeJP5TSjp4ILwfDuWHW80nr5doNRHCwUh0nBeUkr8PiUpSlUUXBeNpJDUo51SsrCxiVJHAfTNUD3HOT+QbS6xnMbqjEXw2bnjgfKQ3i85sxXxwSQrycX3MfGTbJpNQ1KY1y3K2zhd9E8N4Xb6Kkcts6ZQtoxjGUeZglDugul7XIVkidi35voWRRdvxfqSE62lW/qz5EKRCWJLYNCqQfb+ny2MKK1z2dnVF5XXOvihtUfHZ0E0hqj/ACy27XDF6QmmFr7KPLtv9L9/8F6Xye9lYdvZ/Q+hsnQsh/FuYFcMxZa+DKyGGEIb91zy5iaSU5Xjt8Wqk4Miw8t/dYeiSOW2dMoW0YxjKPMQSjnRJ73CyyX7KY5fIkkSISol6nuoIT3VsUs3W2mtzTlffIoMfIrYWcy274lauaLVru+h9PFOoqNt72r6ZeZbcVZ+dPBn6XmL2svrn6hhYyYrd4P9KFrYL0EDZsTUhwJiEjC5qCGWtS2CztYdohDE0968FVHqR3lU3uE/R4ehyOW2dMoW0YxjKPLwShHcKaWrX4N9nXaLgz9T3IFnxCLcK1V6P5srBbemdSaXyBVffLYpSHxj7PFH0rCPtXlJL9YXB9vxfo+OO4nxWQePZz8xy31TalQyUtr3MuRNvB1h0JcE4fJntt5PyiDTa9d7kV9rn0V/ESvdv6ZAxqsfRrHMTlSvQZHLbOmULaMYxlHlYJQ8rIS29xL2qxllmvdlqk1evqZaJKW3uRLAnwzf2aqWd80Ps7TO8/vLYylqppbo+Ck7Lwe/wqKlENDNshnbq+vxN609hf36IiQyXB05eYwfnWcvWHxJm5JJVtLw+lBKwvAjmibo/F0EqjE6PM94gfwkQT/ATIphAT0CRy2zplC2jGMZR5SCUJ0VDY96Fnv0+ELJc5j6op2yldOGt5EgELPaOFRbfb97GPH0LUFvZRrN4jsU7FOxTsU7FGzR2SJnc9YEbZQjWvFXkPGmTgtfLEFaSISW7zGAle/+i9ckpdcj5K0m2u4gJg9qyXTAe2W3cH/Sy6PP4kcts6ZQtoxjGUeTglEHNKLe1yJKClL19xENaEiEvVLQ1kwcxKWLXfPLaxiqvtdy3mUfofOdjULVbTb8GdxncZ3GdxncZ3GWtvyxiueLci8zXGh+bUF2qRK9eQe4lb81G1iv0jzPYOAm6eekcts6ZQtoxjGUeSglDIy2i6uJj5eMvsSSUKxL1Syak6zwJiu2tubuO2j1WJPp/ZKDtiaL0/SoxU/en1JbJKPi/kf4CyTVrFowMnH1GTGpRvXnJHLbOmULaMYxlHkYJRRjLGr/AIL1s9ZWJuldPVXe3bJLXL0zZubeq/X9ymP4pTmo9/SkORKdjRN6stbf3UP/AAKCqQ0SmNzN/ts6/ZYvBY988MvNyOW2dMoW0YxjKPIQSjdTxWybHI38KSdq/v1VkZbRdXFJWO7Td5Hd4rFu1JlAtELsPSrr4O/upQ66GZev8FJ4XvuN5Sai2d/soMAZ5mRy2zplC2jGMZRtoJQjAtLZCQzPussS4XfZAXvp7Xeqy7l6FXEpPGVicPJWZWPpf2Wudvsrt6v0qk9Anc9zLR9oTxdH9/4OtRAKuZ27v9kQ+M+vC/zEjltnTKFtGMYyjawSiSyNig/GXNdpexScbl6rB8CVeLwLzYZT2dPJ4Kp8EDjqmvlP7XpanrRIb90v6+B7sqnhh/hJfBd9xKNFWznv+x3dU8sSOW2dMoW0YxjKNpBLSlt2iwl0LU1cu3SeGfqyZUGXbGLyNz9VXd9eVwXZOCZelrXKyN6HeDPRXbxCGJtamt/+EqIQQPdYbZ3+xKRuXTbwy8rI5bZ0yhbRjGMo2kFzv1YaigSSt7xLOsTbbV2fltyI5tn6ZNetN496IeNrs1Yll9CyshKa3/4VsuEm33vH8ZotDXv0ZF1vFv4l5ORy2zplC2jGMZR/gYJRGioPRb9DUyobb7Ly/HzzvTUtbpe16GiWq1vy/QgK9bP+v8K7KWJolMnoRbbsfDJiVuPTUNxu+hNImSnRryMjltnTKFtGMYyj/AQShhF0Okt+jhKwXPTd8FsUA8vrVz09m3q279w9yvRox6AVZUF15FTy5a+PN88xBzdCr3MfRTtFbikcOuZNY2usLaGV0/w708jvTyFuS7pIbFd5WDLt47OK9xTFJRcVdCne2L7OXiPzVqCVGzgMbxyu30j2Ihe2lPkJHLbOmULaMYxlHr8EoYRdDpLforLevf8AwUrLAOGrW8ctP38vfDL+oxJWG4JZpxSuY6nJUnS6oe5db/4aN3auEX0xdw6uUPIrWqbig+8roUT34CapESEpy8Btts0OGl6t40h+wrG5HwsTS/ayhGnAZRQvY/oRquKTqdSX8OrqcfZqzRmZnZl7X0NVB8C+0nqK9/g06GjN4GmaYs+xKM5K4hJJCULw1RzUlOeQ7oVj4j6LwNKpydDqh9YT6aPh9JMzdSu/pI3D8Mvk2P59Wr7RyKV/TKO/f9hBPD9+UkJHarFnreimHVo7/YltrftkjltnTKFtGMYyj16CULCXYNBb9HGYv8OH5T4ocHk8u+8py3y9WVQsuSTmbDoVj21H0NLV9l9Ry09V45fA73ugt45yocZmiCz3m9SAizvUlB95hyei5ZijzvK/hz0j+jLbacDX0P4khPtjp2hY/wAMe7/elF1LIYYyXI3urn6iBBm9besCBEjfehlc/csQix0M+nuTKlbSRy2zplC2jGMZR67BKFhOxWaWj85Wnp/mA0ZHuQ0omQu7tHPy/BXMx1/1HJKBP+6euVDjjS3moH7HIl/DqPdyqqaXVFmzOOuRCzlxn42tBvcPcHayH4On0Qy8rH+tnI5bZ0yhbRjGMo9cglEQaZNvETarGW8HgrSAqijd7fZDAEHlkvaOYc6raOMun+tkpd7jPyT79y1zHaYqk65Woe79VfWS5Da8K0XIQzh8j2bE/eKm3iupTJm0P53/AGLeAe7jdsZHLbOmULaMYxlHrcEosGqS+xGMO0YGfglksibm/iTZHFB3eX1e7HUsko/F/sSL3i1+RhdvYOdvMofd/bpxEtabuJ4J5kekXx3PY2TdmiUyJh79h8H0Y6JniPYtMLJkp+ORy2zplC2jGMZR61BKLXJ0373EVqtisXc4+vBN+43zyN9D8DPzEFO2ZwXcgzoN/d2co/2j64KpJRPIzd79KFGTSw5Oz6Fa57sfs8yeN/b8Ngz4Achls5y07eOtzJwTb21wfikcts6ZQtoxjGUeswSiEKZbLN10Mo9c/A7yxcRrkQRtdWibnl8+Ztg/mjzfIpBzhL/bujFrKTN9Jk7XwyG3cblrS41XvJCs3B+HR+NaxGGw0Th138eZvAhbUTBnH02f9eCRy2zplC2jGMZR6xBKGN6Qlt7hoirnSWvhCMCUJNy/KSa8syUpqGae/wAFPMVYHxYFLabvanNz7f7u22cF+95bX2Cfa5ogPYM/a/xIchNrGnvGa1XMBYCMWF38Nz4C3Rir+d/vaRLm9b1xX4kcts6ZQtoxjGUesQShejI7Kiw1vIcB+cfy8rIS29xwiuJa+ELbrwiiXmenQm5auJaF8Jp1fv8A7189+I6vFDRs0bVHv0ZGl7DiLxJfegrmWIps2qU8s5bUXftcHuF7ClMQl289w0tNBp3rZ0yhbRjGMo9XglC+bYlvLeJKxa795eCx3fZ019kd0/PmYvkgLKlaGu8kIuJpDcv988rMsaalMtiWhK7XC76IWFcsfHNCYbSmSn4VhIV3LixxIZq+DTShJZgTW8KRM4C2dMoW0YxjKPVoJRHiywRvvxVz4N3WFbovWr23rzVQjrS02E9YrRxr8foG4Fc1XB7ipEdua9t/FC9SvX14X+GKIS42DwKIxpXMMNpTKFtGMYyj1WCULOqyB+bT5O/wIQjHP3Gb81lsYealUsZUt4oSWAFzw3cE7xJIklCVEv0G/d+JdWK6lIgLdPvv+ylRDyBIplC2jGMZR6rBKFttMg79fYs6rA/L9bhb2uEtTW6Lfl5q2IpvRL3Jbx+/BumCIwX+hTKmdkFamrc9Pkj7ne+4beRTKFtGMYyj1SCUTG2AqS8UiOIeT8sTEkUtvcLG2m8RrkJJKFYl5mBPJbKhTJ0cRpNUo9X8/wA60hB4shcP4RG4ZCKU1jnGqeomITXo3/gBJSmrBDkoP0NG8FTXqMYm1Z1+ynCBkrayKZQtoxjGUepwSimR7huRbhUL+TW7wNZ312u6imYX8u/zLExJFLb3E2ZcxMdw0fcat+PUoFjdK18FVk43X8PjsOtFw/lybtz4PwmVvuHdDX5CTMu+DoO2tvDKHHUBKUKDiE098xdRrVcklQMtR+07r+NIJftsI1UWJpYCkPvdDCKwiqsvY4Iu1uDUajkajkajkajkajkajkajkaHkdgjCKwim9vxR0MTSwIGfZSfjSdf1F1G6pVwRfQTQ0sf6GlDaubDsLaxyiSpa43Q3I8E2KK1DwbMTRYp4fihRWza3jSbHSx/FDisl1vN6PFNHQbdBVUwz2XvULzcp8T6QK81PtJYjPgk+ysdxfcxTk0rzlRgwVZItDXtv4q0juqubnLz2lMoW0YxjKPUoJQ3CljmC2b2b+/XESSUKxL82N2/FCTB23Uld5qzNtN3GX2Lkbcr3r/fd8isa0I9QtGrtkJD0kNwmlwm43tycv4BOoHjinq/IpmV129g5GtZCaqVG/V7i3Eq2bTiWZJd/RPMgki5fvQQkmUafmrE0Y0TUctpTKFtGMYyj1KCUOtwEdH8MaN8g/wAtwpYlVvhNz6t+PNJ27St24e2mx+3YWtYrd49/qHMshrkRlmytyvd7E621eHl6/OzTwPlUk2/0W8bDTDO8WFxWz+PIi7U1nQTTSacp+h4KZQtoxjGUeowSi0vo+AQ7VW0tFv14LVdkEq3sit6k/MPzKYKBaKjt2JaHPXUkyLZ0Fh6gvci2NyFGWjOm+bEgTJV72vf+D9x5UE5pQN4m5Nb383wRE7xl8F7yJWrit3oOCmULaMYxlHqMEoxF1tzf36RT8twpYtU1LV1vv5lSRRJtjESTboK2te5v0k25e7j6iy3amu3dXwJv1t1y9v8ADzaTNBv9yRmopREziVQizFySddjf7efwUyhbRjGMo9QglEx7sKVV/VC2Rq8APm+rV5SWWR8yr5heSWhtjsN8KrXIjjUIU3x9eouuh5lyQg+XGT5NXf4rjVZWrg9wxrVamW+wXV57LDe5lpJ4Xw6PzuCmULaMYxlHp8EotYABbyF3Bqz58Fg0bb7X0XwTDz6L58xO8WW/ZC2/eyqusv8AoteE7W0S3Ph39SYk0NSe9eSZK66BWfc/4xvd25kn/dB8qrmLiFLFyZ7iPW/dfPMR3XRkp+awUyhbRjGMo9PglFk+uNuWubRE6JFy/NPVN3N7JjF/FRa+2l8x5fzLx/ghy1T/AIWX3LcJcB+C/wCfYrF6lHfD9oXVmDbHxal/45iQmVT3kqp66zIbisDdo4hiNFVECZitXFVXmMFMoW0YxjKPToJRFY0sd7CJL26Z1jVv5RKRke5DLpc3AN3v1/GK9P35bmXj/A9vbyrus+l1FbUdPv4FlZCElu9TnuLPn/DDMX+RmGpNqN/uSCtREP3EtlVuXnkGk/SdPLYKZQtoxjGUenQSix1ttduOnz4J00kLclbGsDplQ/s/iy/Q8r28rnt+PASW7G411u6kUbKbpZ/QgSrA3L1TRYhOUmqP/J4Z3WSc1lm9cypm1OHIj9RIqrmcioXHyeCmULaMYxlHpsEolJ93f7EMTeO+bvb826KWfEItJUpqyWfLafsJuhT2PxaCygwl5ryirTJH29WjrOPDXXwLDsm1s/oQxShHqsX8rRmaDxf5aVlWIyZaXqLBKF3dzsgWn6zoJpE05To15DBTKFtGMYyj02CUWzAru5yXgsiptu/p9Ifffuun3+Tztk6xp5NFUUVp78iP96l7NLxhdqX6e4gsnCS9W7Uhr+I1s046f5jA46ySN5zuCelkv63sUY9+azEvujHwdu2wUyhbRjGMo9MglDkmuSuLJmX3bUfmUuxVS0sIih4BPSGi2adu6mf5iV9+txDm3W68fIw4nsVThzGWGrlyRrQRcvcQ4XsXq8bqYbm+pJVdvxGv4/8ANzjZfuA2olqs38oTELuSHt/Qi3pDWlst9dpTKFtGMYyj0yCUPgyuvut9l+bbYAW0Z21uUnp8jLiYrq9BKXdcngtDKDvx1vOY/Sdz2yAqSxYiAAWO3rW4WkELeL4j6+gvX2FuE7EvWEoyiGsBgm9cVR8uf+dYkJlUxQbbphTOTaUyhbRjGMo9LglFql0VtqyZl921H5YST4u6NfLFGYgbkPvVMRep/rwoYhNrGnvJun21NdCgSVwZ7SudAOLRc1Wl5HEX8Ei3bm1p7bigNNPWrGayntT0KN04D/1MimULaMYxlHpcEoVs6/C55/ku5BY3+w+M386q5fjRO5ePKspyqDeOYwkq094Eqnagtg8rJtbaEiUx93RxoWpBbvZghQnLY3cNXtn9C2CcI9bjV9d/H0TM3Ti/s/6mRTKFtGMYyj0qCUS4j5hqSPL9g934Y2kiW3uQ0xNI0Y/H59stfjYNJqHamOnaWgqG7aqf1noULEV70klwzVNH1NzWwXQTSveiSBDoWDrezYWf0JXbeVqj7OG06vjeQ8Wi3tchWDeyrpf8CgqwhCS9cQxEp2NMlK09p8D9rPj/AFMimULaMYxlHpUEos18IekL5/LXJdb0ceHEWjETi97/ADaKrlze0SQjuST6NohsS/abXUiiXif2cK2pficm4df4FRxXTUYq77EkiSUJUS9eg5iqPd+K/JusEfS+n+okUyhbRjGMo9JglDh1sl+4ONsyZ1jdn7/i0po+IRaRWSdNuXgtJZN4o/ryK/Q20e7I3XaPb/Tkv8BVErktdfe+AyCKN+/+nkUyhbRjGMo9JglDtmtbPV32IQiErEvxf183P6fXEovAqGwN6Y/bN2zmG2YlkKW3RDU03ASYXcfg5xHe13+CRyWhpjMDuGv2FgIlar/6aRTKFtGMYyj0iCUNPhxhNVP5M/r8T82IqtHUhuaW/KPwoFMmN6GULsy2tmy3Rt4CEe0ErezcaCAqPlu9/wCEXORhhc0MrhS4uJC3k5f6WRTKFtGMYyj0iCUOHLK8Es7fYVrCiDDYVPHAWjatc46d/G62aWoq4r3I2hut6/ImmpVqextMLNkJEgTu6OLLY2tqZ30U/wAM1Kh2ofsVTblXfR7EiRcxE1Vesk9v9HIplC2jGMZR6PBKG0xnCVWK0dy2+rvwkoli72rPkWiShG5bBhuIVL0x7Yat246fQsSU/C/rxOSRqyEW3RYov+mMD1k3SXMXsK9/F7/8V9NNcHuJxYWp0JwEKpuHw73MhvgrnQTlSv8AQSKZQtoxjGUejwShz61Eqxvy9xSbeMe8TRNR1LEsZvjy57bNu5hiPfcx0IafTbPQo7BveZ+JPlvY7ORQtXeCsL3x+v0Q16tCa9i8pELXxe//ABzNjQiR1tW8ctw1/S9hpHhY7F/DIJJHaG4QkmUa/wA7IplC2jGMZR6PBKLZSYVz7hDGUsWO1uTuX9Pn/SIrZvfZUmG0u7rmM0Zx3w4JUNJgc1A78lNycEArW5i/go+P3/mZFMoW0YxjKPRoJRbnT7ihDe88achyKeBhu6ceAgXFDcv9O1Kh2okZ7d4fKLVc3KDmN5uGT6yOl1jL4bHWVLh/KOeVZjmzlkOeNdDVJcTkmj/yUimULaMYxlHo0EoZ2w1/xYGqtbyFiKUb93Xe3+u5DuKHPf8AUofTb5HOS+QU5j5jfNx19wOlfsesdD3B9EdE0LcyNGcL+B6l4NMrnGLmV7iyp/vo6FJ9xEclxTkeP/CyKZQtoxjGUeiwSjfE5jgIm+GN+hxfQqREndj7fc/7j7Nw5z2UVj20fRfJp1KRwIfpOLOhuF4o+pvu4xG//ikN9dm6dDfF7fUd7au83/236I6pKExHBx1De17PQ+qkL5rmo5OO/W5FMoW0YxjKPRYJRY9LgaS/Yk44HDbunEQJVgbl+hkJCJrE5haKY+HoOb59ZGvZI/pAqUW9fTlFDl8f7fReyG0S+LeRIPlz1eRTKFtGMYyj0SCUP2lmXIagcX1pT9Je5YYdid7u4L9HRLHFtr3LjUSgvm3mWqjbyXzt+GcX3jo7fsUThKdvxX1SRTKFtGMYyj0SCUX7Dh/t/Qxq0ol7lp9/pLiJkIdXFz5H9LRZPRoyJ4WNLKExi0bK9RkUyhbRjGMo9DglFoaIuQh5tcDc1xFlkISVEv0rxSErHvUar8ix+66ogX04ir0fIScUrPh6fIplC2jGMZR6HBKLcNJx5LqWgUW/PP8ATDysyqalMdu4b32m6C7hu2kvte8ke8zD+HT02RTKFtGMYyj0KCUORHFN5CT6hvK93H9OScs/uXlORvK1aXEKHRa3nHMQiYmnRr0qRTKFtGMYyj0GCUQwhLYxw4zd8a+eH6fslXLNfcbODWut8ZE5qrGt5x3e4hExNOjXpEimULaMYxlHoEEobSUuxItdSSt/VPkQJVgbl+oYqp7tgvuPj9V1tMCO7oPeOOYnKlejSKZQtoxjGUegQSidleEm9a4Ckbxqte/1I1RrdsUz9yjvuWpwqvYhm3CSrwe/0WRTKFtGMYyjz8Eot4XMk329RQgtkdrZfqe0R9xa+K3j6Ivd3ONV72Hu/WaehyKZQtoxjGUedglFTugT8jFhnV1SFWgm7D9UtSoY2xu1b98N3sIVDt596P7EVh71uy9BkUyhbRjGMo85BKJyWuFaJPHIfye92EuN2rRMAIQhL9WVCOJlMbd8dZgn0YpTVibKPdcIUxNqNefkUyhbRjGMo81BKI0rhbwEOYc2r0evtYRGd1vLZfrCLFlRs4DHx6o1fTdxQgWNtq+1/npFMoW0YxjKPMQSi3Rs2QkPG/p17nct5S2LS5iUKFYv1m/M3m/MV1KANWyc/sdTVGeckUyhbRjGMo8vBKI+N9itIeLG56ti7fYiL/cn62q5+RJW7K3PT5FeMWOm3hl5uRTKFtGMYyjysEoskWvHsC0M+/R6/R8/wtl+unSydi7fe8kSKLdHv0YiOi7dxu8zIplC2jGMZR5OCUOie3huQChCyfeBOm612iPhv9/16mAEISmKxr11WF/BlnUuHZJvDLzEimULaMYxlHkYJQ2kbISq2W+G2KFjMro1Y2B/z5KQOEwl+wIjxK9+94/riKzB7/sodw8sSKZQtoxjGUeQglErcaqTjcNExWX0mfwYr5VxH+w0l/kJ3ofscX8FX2tIZcFR9X+VkUyhbRjGMo20Eoh+uLbwEPZDK0jD+fImV9bZ+137HsxG1WCbHHEnAXZDY+OYhMTLU1v8nIplC2jGMZRtIJfFPLIBCIohCyasJtXWt2l9t/uJQoVi/ZLAjuipemb/ALHXWx8mIN9lva5+SkUyhbRjGMo2kE3uJUcJuE5b1QpAcTC/ZjCsxQ0940qC2/4X8PgsXpN64eRkUyhbRjGMo/bcFgtmjtVLizJqbI2j45iaaTTlPbyKZQtoxjGUftyCwW40U6uAkzaRpI4CMlAm2kUyhbRjGMo/bsFgQ8OELGOHbttnuzKBqttSRTKFtGMYyj9vwWCXjt1JwZDmuuwBvPaUyhbRjGMo/cEFgejSAqqCeW0plC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7IbBgplC2jGMZR+7IbBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7IbBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZR+7ILBgplC2jGMZRs5cLVhFEfQ3saiE1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XNVzVc1XLQLSZNpTKFtGMYyj92VMoW0YxjKP3ZUyhbRjGMo/dlTKFtGMYyj92VMrbMYyj92VP8VtGMYyj92VPb2MZR+7Kjt7GMo/dlQ8jZT+7Kh+/upeRv92yn5K3ObbTjHGOKcU45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnHOOcc45xzjnFOKcY4xoP8a1xPlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8xBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHnYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/Ef8BH/2gAMAwEAAgADAAAAEPPPMMMMNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMNPPPPIBGPKBDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLDAPODANPOBOFEGKFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAOGFELEPKGDPMAJNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHJIENLGCPINFJODLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLDDOFINFDJAGPPPPPOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPLLJHFFKOJKPPPMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMNPPKBOPFFFBIIPPIAABHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLDAAANPLLBNFEFOLKPOAABPPOMMNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOMMNPPLAAEPPFPFFAFKPKPAABPIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANLAANPFPFFAFKPKOAAPKKDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAPKAFPFPFFAFKPKKAFPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKANPAFPFPFFAFKPKKAFPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAHKAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPLAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKCFPCAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPIAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMNPNPPPPPPPNNPNNPPPPPPNPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONDBEBCBDPAAAHKBDEPPPPKEFPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOBPLEPKFPPFPPPAFPINPPPPKFPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPENLPPKFPPFPPPAFPLEPPPPKFPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIJPPPKFPPEPOPAGNKPPPPPKFPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAFPKFPPADDPKABCPPPPPKFPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLBNPKFPPFPPPKFPPPPPPPKFPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOIPLEPKFPPFPPPKFPPPPPPPKFPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFNMFPKFPPEPPNKFPPPPPPPKFPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLCADDPLFPPAAAHAFPPPPPPKAIHPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPPPNPdfdPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPPNYf3fLTrUvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPPJvvPPPPPPPD8sPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAPPPL//ADzzzzzzzzzz47jzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzygBTwADxTxRQBSjyigDzwDzyb/zzzzzzzzzzzzzz4rTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzygBTwADxTxRQBSjyigDzwDzj/wA8888888888888888/a888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AA8U8UUAUo8ooA88A4M88888888888888888888f30888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AA8U8UUAUo8ooA88Au98888888888888888888888eW08888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AA8U8UUAUo8ooA88A/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPefdPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/NfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPL4fPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOPPMOOPPPPNJAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAP/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy77Tzzzzzzzzz777bTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziZE349/wDPvO4Ak8SwAU8AA8U8UUAUo8ooA88A/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPD9vPPPPPPLfvevlPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOJXXvPPPPPPPPPKAFPAAgFPAAPFPFFAFKPKKAPPAP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPSXvPPPPEPfanmPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMfH/PPPPPPPPPPPKAFPAAgFPAAPFPFFAFKPKKAPPAP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaXfPPEPff3fNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNf8AzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRQBSjyigDzwD/wA888888888588888888888888888888888888v308uNZd98U88888888888888888888888888888888whF+8888888888888888oAU8ACAU8AA8U8UUAUo8ooA88A/wDPPPPPPPPPAP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1nzzyx721bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzcz3zzzzzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRQBSjyigDzwD/zzzzzzzzy7e8fbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzLzzjb33Dzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyz3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRQBSjyigDzwD/zzzzzzzzzPzzz4vbXzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy93yjb31fzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyb3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRQBSjyigDzwD/wA88888888/88888vvP29888888888888888888888u8s999k88888888888888888888888888888Ryyyyyyz3nvX7yyyyyyyyyymOe+CBAU8AA8U8UUAUo8ooA88A/wDPPPPPPPL/ALzzzzzzzy8/ffXzzzzzzzzzzzzzzzzzzHzxz31vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzznM7zzzy/jnzzzzzzzTzygBCQBTwADxTxRQBSjyigDzwD/zzzzzzzztzzzzzzzzzzzz2/PP/wA53/PTz/0GHPPP/pMMcOlt8888888888u18888888888888888888888398888888er8888888oAU8AAAU8AA8U8UUAUo8ooA88A/88888888T8888888888888889veud8888vOc88888I8888888888888888uI888888888888888888888if8APPPPPPPPLHXfPPPHKAAAPLAFPAAPFPFFAFKPKKAPPAP/ADzzzzzzzfzzzzzzzzzzzzzzzz+/zzzzzzy/PTzzzwTzzzzzzzzzzzzzzzy03zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz57zzzzzzzzzzzy/vjzzygBTwAABTwADxTxRQRSjyigDzwD/AM888888qW88888888888888863888888888/W88888u88888888888888oVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNp888888888888888vz88oAU8AAAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/8888888/888888888888888+H88888888888J8888da08888888888888+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBX8888888888888888t8ysMYwAEAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/8888888D88888888888888in888888888888+U888E9888888888888886wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwpd888888888888888888t9gc8AAAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/8APPPPPPH/ADzzzzzzzzzzzzKbzzzzzzzzzzzzznzzzL33hTzzzzzzzzzzzyzLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIXzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhFXgAABTwADxTxRRRSjyigDzwD/AM88888u+888888888888q+88888888888888888sf8AffYPPPPPPPPPPPPKns88888888888888888889PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFLcYgFPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/PPPPPK/PPPPPPPPPPPPlvPPPPPPPPPPPPPPO3PL/fffafPPPPPPPPPPPLPvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPG/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAACVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/PPPPPA/PPPPPPPPPPOvvPPPPPPPPPPPPPPPKlPPbffat6vPPPPPPPPPPPLjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnffPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/ADzzzz3/AM888888888628888888888888888880ww59954w088888888880tNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOd8888888888888888888oAU8AApU8AA8U8UUUUo8ooA88A/wDPPPPL/fPPPPPPPPOhvPPPPPPPPPPPPPPPPPLfPPK/fa9L7jPPPPPPPHfqMvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDffPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/PPPPZ/PPPPPPPPM1vPPPPPPPPPPPPPPPPPOffPPPPffHPfXfPPPPPPPPL7TDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNvPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/PPPL3fPPPPPPPO/vPPPPPPPPPPPPPPPPPPPnPPPL/ff9PfYfPPPPPPKvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLsvPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/ADzzr7zzzzzzzvb/AM8888888888888888888f8APPPOHvfV/fXfPPPPPPKd/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK9/PPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP8Azz+/zzzzzzz7/wB88888888888888888888iG8888sc99199O8888888sw88888888888888888888888888L3888888888888888oAU8AApU8AA8U8UUUUo8ooA88A/88/8888888vH8888888888888888888885H+0888o899Z993888888888588888888888888888888888888u988888888888888oAU8AApU8AA8U8UUUUo8ooA88A/888888889/f8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPI3b1PPPLFPfSfeH/PPPPPPPPLN8u/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLZtfPPPPPPPPPPPPKAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/ADzzzzzz9f3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy/bzwvzzzzL30L2jzzzzzzzzzzzhe4//AL73326++6y8w2/7z888888tm1888888888888oAU8AApU8AA8U8UUUUo8ooA88A/wDPPPPPOv8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/wA88I8888999v1408888888888p9888888888999d889POOseC0218t+/8APPPPPPPPPPKAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/PPPPL3vPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPI3/PPP8ATzzzH33lzPzzzzzzzzzzyrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy1+j7ja/rzzzzzzzzzygBTwAClTwADxTxRRRSjyigDzwD/zzzk7/AM888888888888888888888886288889188849/9aO8888888888878888888888888888888888888889PsgS888888888oAU8AApU8AA8U8UUUUo8ooA88A/8APOWnfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOz/PPPPPA/PPPPPPLHPPPPPPPPPPPOF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDvtfPPPPPPKAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP8Azs/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzm/zzzzzzw3Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxnzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy1v7zzzzzygBTwAClTwADxTxRRRSjyigDzwD/P/wA8888888888888888888888887f88888888+U88888888888888888888e988888888888888888888888888888888OX98888oAU8AApU8AA8U8UUUUo8ooA88Arf88888888888888888888888887v8888888888188888888888888888888s11888888888888888888888888888888889by888oAU8AApU8AA8U8UUUUo8ooA88A/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOzvPPPPPPPPPPPfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF8tfPPPPPPPPPPPOduv/AP8A/wDtfPPPPPPPPPPLvt/KAFPAAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9c/zzzzzzzzzzxXzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyw7JBH2nm4a971wwzzyyzww387zTLXzzzzzxt+ABTwAClTwADxTxRRRSjyigDzwD/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzv/AMb88888888885c888888888888888888888888888888888888888888888888888MNv439888vuKU8AApU8AA8U8UUUUo8ooA88A/88888888888888888888887v8v/8APPPPPPPPPKnPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPStN/KEuvwAKVPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzn7zJbzzzzzzzzzzyTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyz1ysBWygilTwADxTxRRRSjyigDzwD/AM88888888888888888888nfu+888888888885688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888tld8kmoU8AA8U8UUUUo8ooA88A/888888888888888888883/7P8888888888884c8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888L6AAAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/8888888888888888888/H5S888888888888rd888888888888888888888888888888888888888888888880088888888888888888cECAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/8APPPPPPPPPPPPPPPPPOIvN/fPPPPPPPPPPLl3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLafHnDbbXfTbffffTTfXTbLjr/wC6w2FvzDzzzzzzzzzzyxkBTwADxTxRRRSjyigDzwD/AM8888888888888888839re888888888887K888888888888888888888884L/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP3otfPPPPPPPPPKAFPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/PPPPPPPPPPPPPPPPO7vE/PPPPPPPPPPP8A3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy9lzzzzzzzzygBTwADxTxRRRSjyigDzwD/zzzzzzzzzzzzzzzzxfztfzzzzzzzzzzvB3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2ifDzzzzygBTwADxTxRRRSjyigDzwD/wA8888888888888886fueX888888888/FN8888888888888888888888888R8888888888888888888888888888888888888888vaV888oAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/wDPPPPPPPPPPPPPPPN/AvX/ADzzzzzzz923zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzHzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzygOVLygBTwADxTxRRRSjyigDzwD/zzzzzzzzzzzzzzz7/AMu8f9888888yRl888888888888888888888888888n88888888888888888888888888888888888888888oAU8j2AU8AA8U8UUUUo8ooA88A/888888888888888X71989P+888935t8888888888888888888888888888s+8888888888888888888888888888888888888888oAU8ACAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/8APPPPPPPPPPPPPLnw/HvPPH/yz54rfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLFfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAgFPAAPFPFFFFKPKKAPPAP8Azzzzzzzzzzzzzze/TznzzzzzznjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwjLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRRRSjyigDzwD/zzzzzzzzzzzzz7L7zwnLzzzz5PzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRRRSjyigDzwD/zzzzzzzzzzzzy/xzzzx3D7r83zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx0XfXzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRRRSjyigDzwD/wA888888888887dU8888888888888888888888888888888888888888888888888sdS047/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKAFPAAgFPAAPFPFFFFKPKKAPPAP8Azzzzzzzzzzzzcbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwzx05sPo1zXn773zzzzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRRRSjyigDzwD/zzzzzzzzzzz07zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxxwxvzrzzzzzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRRRSjyigDzwD/zzzzzzzzzzzBzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywtX/zzzzzzzzzzygBTwAIBTwADxTxRRRSjyigDzwD/wA8888888887M88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889U2888888888oAU8ACAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/wDPPPPPPPPOZvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLdc/PPPPPPKAFPAAgFPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/PPPPPPPPOHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPfP/PPPPKAFPAAgFPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/PPPPPPO/vPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPfPPKAFPAAgFPAAPFPFFFFKPKKAPPAP/ADzzzz3n3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyvbzygBTwAIBTwADxTxRRRSjyigDzwD/AM888/28888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888c49oAU8ACAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/886uM8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888OqAU8ACAU8AA8U8UUUUo8ooA88A/74d8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888cMV8ACAU8AA8U8UUUUo8ooA88ArN88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888b/ACAU8AA8U8UUUUo8ooA88A88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/PCAU8AA8U8UUUUo8ooA88A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884uAU8AA8U8UUUUo8ooA88A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AA8U8UUUUo8ooA88A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AA8U8UUUUo8ooA88A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AA8U8UUUUo8ooA88A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8IA8U8UUUUo8ooA88A0888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8gA8U8UUUUo8ooA8oA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AA8U8UUUUo8ooAU8Ac888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AA8U8UUUUo8ooAU8A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oAU8AU8U8UUUUo8osAA8o884ww0888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884www8sA8oAU8U8UUUUo8o8IAU8IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEc4AAc8U8UUUUs8o8sAAw88sMMMc8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888MMMM884AAE88U8UUUU0MI88IAAQ088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884wAAA884Y0UUUoMoo888MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE888oMI8UU8IAk88888MMMIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMM888888Ac0UQEcUw80w888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884008oUMQUooIkc4M4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ4YsMgIo8oQYYkkg88888888888888888888888MMc88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888IkkwYYA88IQs4U8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMc4Qs4Ac888gAc888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888AA888//EAC0RAQACAAQFBAIDAAMBAQAAAAEAESExQGEQMEFQUSBgcbGRoYHR8HCwwfHh/9oACAEDAQE/EP8As+LlPMv30tTwxb6BEH1gX3sEKc+SMgH3pFvmCMoDn7woRbx54jKA5+7XCWNEplAfdfQNKpBfdDo1CEB/4AEM4By9/g1PJBHL3+CmU8n/AAACMoDy80ZtvzNt+YMWPbUkT0l+BvTe5VAEDLj3YUgvIWsWMr/xwC2iPZ4C35f9f8xlWDB+T+yntKhnHxinP2QCGcA5eq4fx+eNQ/n8TeFfxkfqVP6g/jB+zs6hnPBFXP2YCdYI5einyH6479nD5PZ+v7rs3girn7PAUygvHLJ+SbP8EHAoPQnV2hOG3A++xqGcT0inPuwLkj1Gs6b6dgVOA1NwQewCRT3gBbFtuDWUsc4o1dmD6Plh+2+Pww/RWv6Z3oDAX0CJi2itSNNwbL4/hP0cfyn7dc6O9hgA9Q1MWcpZRWnXFQnyH9caA8L/AHrguUt4lvEt4lvEt4lvEvKEvwl+EpdZeW8S3iW8S3iW8S3iW8S3iW8S3iW8S3iW8S3iW8QI64C2oreSNTdMUvpMvGp9n28bj3fRzNybk3JuTcm5Nybk3JuTcm5Nybk3JuTcm5Nybk3JuTclPMEinP0imU8sEcu2Ge+dfrMUv0iVxwZy/CU8S4xZMSuRgAADLiQGjzP/AIEzs/xZ9MYUj8/+8tUELZTKZTKZTKZTKZTKZTKZTKZTKZTKZTKZTKZRtz5IplBe1mWhXhT0imT1HlKVhqMhFi01CLfLQzgjl2k6DQhcWsDkDUv0+VBGU3JuTcm5Nybk3JuTcm5Nybk3JuTcm5Nybk3JuRmDF05oplAc+zgW1FboAuL0OUNYywv1DHU0AKDpLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5QvLQKQXsp5aALi9DmLGvTcJm4Eqllk89FSXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLlwKAiBg6aJDOA5djMueLRehzVT6bisjA4Y0z/w52Z/usuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLlj8NKhnAOXYToOcFxehzj0WFZuBxqujrzs/wDj7ly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cNX8unQzgHLXAW1FbzS0XoaOwrIwPRjfP6dOb00TKMmXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLjv+b71KGcA5aw8uaFxb0BnxuKzcD00fT1+IN5c5XLly5cuXLly5cuXLly5cuXLlieH71Yasy5gtixb0OY4kFf9/EWBs+P645bTN1/X9QhLdc1fmly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5Tf11YZas8eWHVi3oh6H6/F/l5/70uXLly5cuXLly5cuXLly5cuXFQkAx11QZao8uWF4sW9GcL9Av4Xi6+chghsa8QPL8jAqPyI0rSqtXzyEmUt5iLjw6bqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqWQsOqDLVGDDlB1Y20gor0Gx2fri6bc+5hez98cb3PrkHLgNS8v4l/Ev4l/Ev4l/Ev4l/Ev4l/Ev4l/Ev4l/Ev4l/Ev4l/Ev4l/Ev4l/E6DUhlqTAXygrFi3pBb6RbNuLoMuLwPt41P5X0cgYapUwVqAy1ALivk4fKLelqPUlNcf5wP7eNRfK/wBchLiU1ql0YlNacMtOBcWsDkAssMDTDqyzP1Glu8RflfX/AO8az8v5Xk9TVjZTErTBlpwa5B1Meg0+DCKn1UHfjtJT6/rj8cPrlV4mrOjrpgy1xRmirp8GPAa9VDfIcf8AUNj/AHwBWiVp6FctLFERNT+2lDLWALlLMmoC2ory4q/Sq8g/33x2Pp/f/wCcN/x9812wZNxL8JUU8z5T5y3rAAtxDalPI/aJWjDLVhaPQalwV6H09NviP3x37DhY/Bf1X28xaOZcv02y3ngbyWukpdZbpFHoHIxKz0QZaoCsWKdSKxYt+h16X+Ay4/MH3hPkZr4cT9Mxn2D7f/OZnakZMWZMcx5MUZwbwYiaEMtSYfKLepFxX6hsv0qaYdPibE2I6JUoPPT+vxLL3Py/1l/HMyOtClHMh0XFNAGWnAubM9UF4RawPWr0xKa14iUZOeGWmAXKXWBqguLkOQ8a0wxvsNHOKOaGWlDqY9BqguLkOSqb01h2IRKOXMDLSOiKueqC4tYHLMtNfidjow05QZduAuOBhzMhpxYo59M2vRFtS3NESjJErPkBl20C4vQmITmZDU1NrgVlZWVlZXiG1KOVRwqR3xgo5B0Meo9YZdsAuLWBwyPn2Cgxg+MS9I1LHOKPSGXawLi1gcArFi3yxb3pBiGKMolcREAyREz4hl2s/bgOrFvmHG++oOc8MRM+IuEPjwDLtQYFvAXFeBzRRXf0HOIZcS2EWGntQOrFtgW1F0Ob1H2ELEM+CXXaQLai6HBwVzbIew6ueDtQZFcMGPNFwalQzj4+gC8vLy8vLy8v4l/Ev4l5eXl5eX9cAF5eBg0u+dRd9oBWLFuBbUVuHMC2tWZbz141AIDrBHLuQFtRXlwMC+YF6oWi4tt9jGsoPrAOXcDI+eAUWzoOWFzoECtS8OziM4F7aC2LbcFtR41M/KC4OhArVdPaRkB1g32ocCuAxOHlyQWB0IFavL2sUygusC9nB1i3jLG48K4GJXILQLwMoAYGsN9uDJfh2UcCoFtQKKjx42OcUekpnAfjADA1wpr2kAxxi23KMfUCmU3EvgYMouJgVr+p7SBwpLnicb5HWexV+0AFscWUFcUsqKHH0icoJ2TwRK9nAYWnU9KDnHx4gDrArsyDnHxiz2WAXKwO6IOcYO/gbUp9ihgxlTvVEp44xWVnzl5fgbXego9jVFo+MUZ91Cxv2WliukSu4gFwUV7NQc54YiZ9vCrF9oJc8ERM+2B1X2mlzwRK7QALlAM/ayHOIZdmBHOAGXtkWIZ9iBWCe3Kng14CcoBn7gCE1YAueSBWXuJLnUNSCyoAy9zCxEz9/gOcQ9/iXCtv+l4//8QAJBEAAgIBBAMBAQEBAQAAAAAAAREAMUAQIDBQIVFgYUFxsJH/2gAIAQIBAT8Q/wCnyvvFFsWhfbAOLhUX2YD5VF9gA8BQj64BYREI+rAxSIR9QMgiEL6YXlERfSC8wj6MXnEfQi88hwjjAJjeo3qI9atCiEQiEQiEQiEQiEQiEQhGKL6EiEcPiNfOP+xoBXVlgGsUX0ZEIW4WOpo4ujx9QAYZrFF9KRtDyTqDew6MLpgMU1ii+nI1BCjP2hRAJggkRWjkfnSKLGNYovjvNI2kwDqCJHQARZJrFF8RzyNhP/LUEL9zwMs1ii+L+7fMeaT1AWcDMNYovBU8x45vUnqBZwRxxxxxxzzPM8zzHHHHHHHHHHHHHHHHDWKL4hxKeY8cXl/uoeB/ORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQB710gvhPMp5j2P1POnmPQlRmMxmMxmM7B6JT90AILM3x3yCXxEdEL4f7grS73KHJ1xgHyEdCL4RlkLIKIRCIRCIRCIRCIRCIRCIRCIRCIRCIRCFAc5GeL4RmHcUAT/AHAD+4x+VgEOEZovgOad2eM5xeMPifuERCMsXwf3NO9PKe+kC8LFIiyRfAOkzwndgoscXwDpU8575QSCxEsW7JUWKL3npk8JzXOKOUNYovf/AHOOpxQggDqYhGgTL5bnFY3rKNYoveM47K9b+exxSHCGWSaxRe49Gp1sgSGHqfmIT/x/5DqFwCIQiHNiN6jeo3qN6jeo3qN6jeo3qN6jeo3qN6jeo3qN6jeo3qN6jeo3qONZJrFF7h7zzsq1ug+bUuiAAAAB48ZBrFF9IdovU1A8v91Lw/zgF9kaxRfNeMTuGt4/dS7oaxRfRmEbvMNaB+6m+EB7E1ii+jHuHcbHUkH/ADU2b94gcusU1ii+qPWSMexqTL43HlViGsUXw3kjU3tPwRqbWjB+coqKKeZ50cccYjEYjEYjEcYjEY4awzWKL3voxeQ1NvQdFF+56iEU8xmOPZWEaxRfSmtpodRZiNnLovJQinmOPCNYovbfTBZGIxBmSfojQK5BmoRTzAXzmsUXsvojfaqVzGsUXnXwHGHQ/wCcprFF5t54PXGsUd6D0a9R8JrFF5Y5DjgqPAYjEYjEYxzWKLyzyHKZjO8BmMxmPicZ1GI+BR7jWKL+dZ0Mb3sNYovpj3bj2KVqaxRePfxoHYR6jhrFF9MfgAdV6hrFF9KT8ECoC9CMUXijS+U/Cgw1ii+kOWQiEQiEXMAAUQiEQiEQiEQ1EekF4Z9ajlOSA+hUXQi8Maf3lJ75RZwvE/sHI/gSizBeGYIOM/CFFlC8M+ToPkiixxeAdCeRWaL65QjFF457X6lfGmsUXznQnQVtU8zzFCV0APXGsUXz/wBhK4xPRAvrTWKLwCdgO1wnpAesNYovm/sJ3mIxH1JjqTWKL5qHas6GIx0hrFF8phL7txmM7QcYjGQaxRfKT8OzoeIaxRfIT8W48I1ii+Q/HPANYovjJ+RB5jWKL4iflAeQ1ii+En5ZwHiNYoveT80CoDwGsUXtJUJ+dB3msUXsJ+gBUBe01ii9CfpAdhrFBUf0wOpr70FQFw19+/H/ABeP/8QALBABAAIAAwUIAwEBAQAAAAAAAQARITFhQVFxkfEQIDBAgaHR8FCxwXBg4f/aAAgBAQABPxDwbly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXL8hfduXLly/9guXLly+7fkLl9ly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLl9ly/K32XLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX2X4r3HuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX3DuHgXFiy5cWXLnBLnBLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cucEucEuXBly4MGX4LHsXsWLLizgly5wTgnBLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5wTgnBLlzggy4MHsHsIdx7j2LFixYs4JwTglzgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTglzgnBOCDBgwYPYdw7GMYsYsWLFjFOxpxR3nkzVc013Jmo5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJms5M1nJmo5M13Jmq5pqeaG980N/wCaWsuarQYMIMIQ7WMYsWLFiy77M2XOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlJ0pOlITANgK3wYMGEId1jFjFixZl8fuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX5D7nGDCDCHeYxjFixfEu/9Wvw/qcYMIQh3WMYxYsWL/bT+xxgwYQhDuMYxi9hRf7aH2OPYGEIQ7jGMYxReQJcuX/ply/H+pxizhCEIdxjGP8AsoLfifU49oQhDtYxjGPgDH/ZDufc49ghCEIdjGMY+UDL71y5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX2XLly+5cvwzufc49oQhCHYxjGPihl9y/9YPA+5x7QhCEOxjGMfEHHtf9i+5x7QhCEOxjGMfIBmZaqbWN0jlHR4dHh0+HT4dPh0+HT4dPh0+HT4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0eHR4dHh0+HT4dPh0+HT4dPh0+HR4dHh0fxD7nHtCEIQ7GMYx8MMe17UjloLFan0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8RhWSgC/Czs+5x7QhCEOxjGMf9oDElas7TuHZ9zj2hCEIdjGMY/7eGJK1Z2fc49oQhCHYxjGP+3hgStWdn3OPaEIQh2MYxj4oY/6yErVneO07Puce0IQhDsYxjHwgx7X/AFkJWrO07Tu/c49oQhCHYxjGPhBj2v8ArIStWdp2nd+5x7QhCEOxjGMfCDHtf9ZCVqztO07v3OPaEIQh2MYxj/swYkrVnadp3fuce0IQhDsYxjH/AGkMSVqztO79zj2hCEIdjGMY+EGP+xJK1Z3fuce0IQhDsYxjHwgx/wBiSVqzu/c49oQhCHYxjGPhBj/j6SvAHC6T1S69QhUzk5vIrm9gVYdzVnCy+ZAQtNpUemXEk7UCUCgAmKNj4BkyZMmTJnTBU3aqW88wPU3WBcbTCh75kyZMmTL3b0dBGIsbHY9aVIrC8bTuGTJlEUKzOvZR4r2CHq/ZOodABfFL2fR3MA4FvSVzaF5j5arO79zj2hCEIdjGMY+EGP8AjySswYL/ABe1/dsZGOSYXULVc1e4G/i5BkiZMNKuLUUZjpMdQvY+a2NCrTz+MsXqSgZ6ovDMmoXow++L0GIiZngCr+xAarBcrAMTXYcF4TBShcS3YDyQqqra5rPv955ZWd37nHtCEIQ7GMYx8IMf8dSVtytOD7A+g3x8DKi1XasNWAa1OABvg4x4ENOPbpSt7Kwoq5gxZ7QVJI41zwg5F6rEppg7CZoDYw3RYLssPSD6VLBESMozU3TraetpwqIa2jJbv7BptpuUbum+dbT1tO7MF3q63f69sJQMFA5sQvt3QoUKFBCeCK80qp7d3cTW5ccEKGH3XYCE294Fwc8eznh+1/ERAQaRMR7H1JVev6cVHiGz7/eeWVnd+5x7QhCEOxjGMfCDH/HUleA46NrUvgPn2ATKALNpxfoOzuYaTIKLKB612FrIPrsL9Lb4myGH7bcd/EYsgbUp8neVv9QVFBdg2TEdtVjZUT+GHMGx5w5QozaGD0bPTv8AJ6ZDaG7fPujW+As8LMCTI7Pv955ZWd37nHtCEIQ7GMYx8IMf8dSVmSsJoMX9r2BbP9T8FdxVVWeF7+vYCsSkvaMP7PXxNkMP2247/wB3u71WllMs7wLQPI7GYus4X4P9fv8AZ9/vPLKzu/c49oQhCHYxjGPhBj/jqSu5ilas7b27ARolZtwDxSn1dyxCk4JYrDj2At4xqH1eJshh+23Hf+73d+rczE9rfRjy8NX9fv8AZ9/vPLKzu/c49oQhCHYxjGPhBj/jqSu/B0gWrKHIOxeuUHYm/ebE2wkTlr/1rY/0fI7IYfttx3/u93fq0wEwm8nsPYzaArvrwX9fv9n3+88srO79zj2hCEIdjGMY+EGP+OpKzLAoFibmNgXZ0WatTZvOD2ZylK4oNq3S2lp2AzT/ANDbvfH2Qw/bbjv/AHe7vVZctocWyePsC7JrH9BLXmwFQC1yCNQCjuX9T4P1+/2ff7zyys7v3OPaEIQh2MYxj4QY/wCPJKyg0SZK2JsR2xMxXIDc7htPUw7DFqaINomUaRNVBOQOxd2TsrA8fZDDhjE0u9dM62nraetpKSKFuALri7SEcRDUw/t7DEujZKFu2h5RAvJ3Sy6y6Y9ybFq6uLtXCjjNtLBqe7+ja7+xlt0DAsT344tDU8L6/f7Pv955ZWd37nHtCEIQ7GMYx8IMf8fSVkUah8kdibEymwwFZjhRlu2HRw7VvqJ6Qtu3bG3DEGyzzeyGEAwtS7CPafoHrUpVe7cVZptXpgeF9fv9n3+88srO79zj2hCEIdjGMY+EGP8AkCStwODQHMRzJRbbPg83ee81MTsRCotMXWfrLd4uyGFc2KrEMMxJ1uHW4dbgqTEKKCDuYd1sOBzLYM13p2TKXGmtk1wuHlfnh3oh7yvcztXnPBUlMJigbgMA8P6/f7Pv955ZWd37nHtCEIQ7GMYx8IMf8hSVpZTKiB78ibNqbMzDKHfUpSjERgArKmGA2Nwp42bPE2Qw/bbjzLQ/X7/Z9/vPLKzu/c49oQhCHYxjGPhBj/kSStBESxzGYQbAwLlmImjWzsROIxsK1OVfEbIYfttx32EcBDRw/p8lD9fv9n3+88srO79zj2hCEIdjGMY+EGP+OpKw2LA3FOodgNdSxkLTFOF9zPkBaus/u9lRKvb3Bs5X4myGH7bcd/7vf5LD9fv9n3+88srO79zj2hCEIdjGMY+EGP8AjqStFwrkysR2LWIW0GaHuPcrb0MViX2E8oIG1p4myGH7bcd/7vf5LD9fv9n3+88srO79zj2hCEIdjGMY+EGP+OpK2EA8tPt2MTf/AF0eznO5XqAbU/8Aj9nYC7ByZ/zl4myGH7bcd/7vf5LD9fv9n3+88srO79zj2hCEIdjGMY+EGP8AjqStqpArMsVTmj2DUKrjQma5COxBgVKW+3u/oWO/sPxzEY27MXCXSGXOKZ6ii91BsthatVrZ5Je1uDxNkMKWyaEFMDAXunDhw4LBg4woPV2fd7/JYfr9/s+/3nllZ3fuce0IQhDsYxjHwgx/x1JWIRZO0dpuTMdiRGAoj/xjCz+I9iRNtZLRIu3a5XBuz0mbCZDerj2IwEUf+tY0fwWCEGDsDa71zXavk9kMIDEZogXgNPg8jD1t8xURUdiuwabJ1t8x5ATRWPlBWd37nHtCEIQ7GMYx8IMf8eSV5/vMxbEzHUmKRCC014ew6R6qNpjwUp7B9p2iHFqiZoMptIuPEx4TJ0hnrtVzXV7qXtWaiOC3mdkzFgdw0rsXaPcwYHcNK7U2p35kyZMmTAQFxKCrQ7jsTGxUa2M07JmJKbntVQuwfKTJkyZMBAXEoKtDuPKKzu/c49oQhCHYxjGPhBj/AJCkr1hXg3e+/wDgVZ3fuce0IQhDsYxjHwgx8okrNoF0wGrEgZhiu91lD1SNSmjArwpXtMwsycWesskCxBLDWM+4xRLTSMwPtcHykJbGv/YUbEp2U9R+061uIF/0VWd37nHtCEIQ7GMYx8IMfJJK2Wc3ATBlxaNY9ZKhQtby82hNgd3fOE4A4CWYDslXvz16VDWCgEA9O65MhSJYwtuGZ05DKZf0+QY2N8ZG9ae7MvvW3j0gDgRhM63H9w9Qf6ErO79zj2hCEIdjGMY+EGPkEle2868VuGa0JdWrAFtpx9FsmJADsUd6hjPWzrAAAABQGzxM8pwG9GZmNuJeF09Bwm/VfrBQvKChTBYau5ZehX/QFZ3fuce0IQhDsYxjHwgx8dJWQu8t27k19hi6XcZfcBQ86awDR6riQzuUgGwAy8jW3ecB3XCvUPGYmGwa7gC00swZqDaVoGEPRBlgWixN5/nqs7v3OPaEIQh2MYxj4QY+Mkrsj1PHf05WbVw1OQGKC0ouZfHiuL7eVdVtQvRDH0yi5itqcNBRcbOMJ5imu8Uu2pWsD8NkA0TB/wA7Vnd+5x7QhCEOxjGMfCDHxUlbc3rlCwGwN/oLWCTDGg/mGw/t+YwkBXIkxPRimJac6OOJ1RG+BTLBTalZD6msLJFng3iYP+cqzu/c49oQhCHYxjGPhBj4iSuw9yuFegAvkGpAgC5/4hjR/VfNvtmNMVvWa1KiaK0l0hcW4oJAwTwW2rvDvwawskWeDeJg/wCbqzu/c49oQhCHYxjGPhBj4aSuh2juJgK9q8XZlnlaCeJYm5pHu+gedaOWVhW8c1qIxpWaG6ZeLdjSQTPYLfExxDvxNYdVqeDeJg/5qrO79zj2hCEIdjGMY+EGPhJKz6DaYOzUewbW90p3FxHNle+9B3r+BfbMaYres1qVE7CjHgXwLbG+WQZYWzvtxvrhBOLoyDeJ/mas7v3OPaEIQh2MYxj4QY+CkrIcpxVKZH9dgLMu4g4DIm6r2McfwlabMBXDMSBlBV7vgYC6luMvg7GB8QPRTiwGwLEbE/zFWd37nHtCEIQ7GMYx8IMfASVoUI/QC1XYRhkI0aNxzgUcG9g7DSbt7vXNdfw1ZkJyhGPplFqmtF/aGrLhaLFxS2haF0adP8wVnd+5x7QhCEOxjGMfCDHwElbQkhiXGqK2uC+htYUVqG3TsLus8VfxNCVNe6W00bJU37LvCGNGlNtEtqTBYt1ZejHeH+XKzu/c49oQhCHYxjGPhBj30nNjPjtCNx7tG+KRJPGpdt53jXq7vxmO7Yg2u8ZerHckr24AZrb3FMNDYJCjUl/+6DUs1/yxWd37nHtCEIQ7GMYx8IMe+lTWM5W2A67dxxIF9QFAGQafjUs0lwzVtma0VjqU8YKxubk1cBdLHeytj5bWgmJ9r/KlZ3fuce0IQhDsYxjHwgx/LpGwgogLE2ibZiU+7Cu6jG2lmkXk3EeqhhyEjKNXaDR2jo4/5QrO79zj2hCEIdjGMY+EGP5lI2TOKLT0ZmsRa6Vt2aBNSIRoCrdVMUHeU1JQnccG8TB/yZWd37nHtCEIQ7GMYx8IMfzaRtyu4gcVvHNaiR90pRODI9mpgh3ciRVbSnFgiCNjkn+SKzu/c49oQhCHYxjGPhBj+dSN1H4rlXuaNmkWuJtFdAzOY2sNuNggTceXpx0P8jVnd+5x7QhCEOxjGMfCDH8+kbGsbEAt0ZerHUjBhhFXXYkrdY2AlPjL5kbmpZr/AJCrO79zj2hCEIdjGMY+EGP/AACRtLESx2Q3jvcu8iqdaZ7Y2NtUK7ryP/RTF4jNxFuTFaIf4+rO79zj2hCEIdjGMY+EGP8AwSRscQUgG5HOMCTFT4e2jRE4TKuBV1kL5pNCCX2jg0TD/vfurm9l/aGeK5XcdCEx/wDERIvL7i888GJqjEaE5JKUZorkwkKXebyYALMgJfvNExKf3GkYMwGuXgpyLNKCLVhN7M34subGrpsrhdykH3AKJfAc++d37nHtCEIQ7GMYx8IMf+ESN73ZEp3jmOpKgLFOiXh6qdVhZWF+aRYrTmYAIIWI4J/2y+ZQyHO9kYH+QL+sFwO6HL6pfpLBGQAvogfeLbLeeCZb30Qosdv9uBG2Mi/ZwQ2Gyj/GAFhrFDFg4LTa3vI9lxgDd9s59l0pU7YCpCEKnbAVSW1N2KWoLwAoP2gK175Bg6AVmC/phdqZop5TWtmsprTER+sfqKK5wUF+8+v/ANhhcFCqvefUf5LN6cb664OPBaZ/AIlarZinuQDgW4v2cdF9MItbDg753fuce0IQhDsYxjHwgx/4ZI3TnCuUH8YmkZIdUl0jM44VxYfSZpYTceXBnp5QgsJ4vKpLMW2m9mGfdjx48eOyMUG1HItrKUfqGBqMFzKyArK0OSYWa2af8rVt2lj7myvWoYGzVoeCZ+qYxsnKrgqmtMaCGqSCDgtut7PZNFgN5B5l8Jmd37nHtCEIQ7GMYx8IMf8AiEjY+4wWuymWxnjuSJi8GM8c4pwsbAQeI25kbRqWa+RVkxQzQ+JxEBWpQZWAarZwNe80ag4D8hA1YuTOMsOYnebOEIRGK8EwR3ewk12ckFn7/wCSG5Vmk1XAlX7wuoeIv0FO+ZkZCrNojfArhC2WcnR6lj6DjAxJFWtc59/OvhMzu/c49oQhCHYxjGPhBj/xKRtLNJdH+fO8iqdaesusejFd15HA+pDu/JpdyYrRPHzBSDBUV9zBI1wbFfzupPSXuC2HLZrstaPdTsYmRVeAPvb0Zb3aLtzDmj/kGYP8I4Y5ukZ2VWA5K9a4MZ7W1SO0TdtAHfM9tk8DpkgHFqBQGnn3wmZ3fuce0IQhDsYxjHwgx/4tI2P/AGmA3I5ks8Rwk3xhiHdiaTa2qrWRg8ZbOg5uDudHxD2JI2BisCGQdipWh6JrvMXgtov7A9ZhENp34Z79imPEG5Sh54xl0ivvKf8AHBRisUvVm25bQHfm8TXBmNtwtsHc1RyQUzHUBOjL0Y6v4J8Jmd37nHtCEIQ7GMYx8IMf+NSN5Z5TTn+5nkSo6Nt2aBNSHFmA12d1jhqhwhdUs0miYeFXFle8bRg93pM7B7up9Ld3rFMg77T9E32VQ9RfuXtxFvNlVP6P/jCcXRgG9WGAPDGF45+mjWWaYuEbus+IY1iwTNBVaO/I9GOr+EfCZnd+5x7QhCEOxjGMfCDH/j0je+pFqd45jqYxJm2INEvDcxpNlpbY+JaAs2nMwRBGxyTwMDwam9y+7F3aNrrK9neZMiHcNPI9yTDhWpvH8YE5vn4P9/4qiLBVbfXOAt0j80tr41xXzcCUDMVVv+uLe/CBRp+FfCZnd+5x7QhCEOxjGMfCDH/kUjdVTK+tG5s0iW8ouCzaaXtITC2tc+zaalnfxu2XEypKpW0D+d7YcA20Kft3FDFqcBd/MsSs/RI/4gyJROO6mXqEwXarrm3Bo5N9wMPNHRtWay3HEhHQpANwGR+HfCZnd+5x7QhCEOxjGMfCDH/k0jd9aXjrQYp3mtjKs5sLZjTAvc4qqGWBaLE3ndp8GVIKkQ0h6ToyejJ6MnoydoS4DHBzFlOHZCHBFmxAtWY/LuEirA+gH2WXI20ND+5/8KBwbIBquUHMmWWdVhWsMNIiSIa2XMaRG6TZWLqe9c4cc7tbvXNdXH8S+EzO79zj2hCEIdjGMY+EGPnUjeuJhe5pa/L4uIJ4N6gfbfMAze2LkXm0cWxFaNSOD5O0TMTc4+DVY2R3g/cd7Ca31yye9TFnKjjH/BVotjOE05ruUaOikSvnS+mGA6QwZNEjep9lBGz9jWZ4cX1WBSugw4B+LfCZnd+5x7QhCEOxjGMfCDHziRtkcG3psB4WQvdAvRZFkvRbJ2t4sEu5SPDGx+n5dgOKQHMRzjb40agbdrRjWbasuBASgVwJ+nbs8BD4NOOgBMtAngl90yrCk0iMmItWn/AJRisUvVipSwxi1PobZdvZ88Hg99KbdavIFzEU9dUho1zPq/jnwmZ3fuce0IQhDsYxjHwgx84kb32i72IT09YxAIgiUjtlnox2Hmg2nUMCA1pu6owbubqx41f5dLNIptKxwd7QfptYmGSJnnNQ+2Y9/BvFl4kfvMQrbbUA+53tyyTgC9vz5cD4IxOht0Y76gku4VDuLPibsW4SYxSJR+ht1/IvhMzu/c49oQhCHYxjGPhBj5tI2vFtDLJqWvpMFFa11TlR6drt5MFVzKmxlnjuSCeDka2WubpR3KENlWRUu5MR4/lkAiCJSO2EDRldnYbM1Wx3GFeFtAfuXewL27xWbatpfSiPau9X2ZfO+9/nt4w1eLr3gMckCejS8dV6twZYAAUAafknwmZ3fuce0IQhDsYxjHwgx82kbZkqecZfEDgIAFAFAdwlF0ZA7EY6xsCBN2GI0xNJdt2IdajB48keOd+p3JmOjj+Vei/Ikc+stPAvLItwIm5htd7NpiG67h9p07wwwxjqBGUPeEl/nFA4a5nk8TYa440wWBVffrvNdnPaV+TfCZnd+5x7QhCEOxjGMfCDHzaRvGTQ0b2j0bvykrQ6ejGgVjddK8UNGkU7KMfRzb8E4TCcl0XHMT1PyhsojgyDEHULNREIpVtlV8xO6YJ2iYZfxhmM/wASd5X/AObbRiWqzeqfm3lDaoAtX0gGNx7XXFcB1SApEAKANn5R8Jmd37nHtCEIQ7GMYx8IMfNJG8sTCd8r3CYfym50/wAB9fBA8NEA3I5yxwLYl4WPqBpDkDMDaoX6+pE9g1ObTM53pASALEbE/JDkVDku0Gl8vc7oNF0cq8VH6lF7IS9ycvU71n/ucX8mNeRwG8/x+bpSgacTM+FBA0o485lwfpk/KvhMzu/c49oQhCHYxjGPhBj5pI2sGFd5DD6cIE9B+4KP14l2TjJv2nrcWSRsxH7KfRxlrLo7FvaX0XHqRs263F6LBAIiJYm38e/LVswvH9FwGAErbAp6OHp3K1Fw8azZMdt2rcXeG4DA5m/kcKq3a3tT2Q9PzdvZucJ/IL+gvcAHseOENrRQHGLALaKvdhZbimxIeQ+0yV5biE5XG+hWjmLjoXGarXPDws5EfkMGwRsdvn3wmZ3fuce0IQhDsYxjHwgx80kb0Hxsw3fHx2SzSP4uG097kXjcREbY1+0U8RxgFwQ5EN7UBqI2dz1YvRhdWtFiafjDorVKytPtZ6xL8bq9a+x7hlWFI7SWKxVWwwR/nesvRnE/su77FumJ5U3AM8C42Jy/DeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeBuCrvGjoZtzh419999999999996YULLJ0LJ7w3tbGfdjaLFzmXYHA4D0gUp+d19F/SCAo2fqzQ7NDFCyCo27jetXLRb7Ue1j2iyJYjLcav1BLwzCA5mz0w7d5scRI9/O333333333333333333333nnnnnnnvbPPPktK1lkoDkO+d37nHtCEIQ7GMYx8IMfMpGz1NIyALWLqs7UCoNMJ5NtwAlc72i/W5joqx1bVwc1KdZw5tb3EHrC0GbpvhvmSYwAgiep+JKwUYbeIfqPbtHpwHdVQFGDwMD496x42yr6bZiOY9duB8oDOtDdG6RjeYVWLZs3T6t43eB0p1bwgAFmrifkZkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTIjtQMBmrkIJy+YkHGlMNSG67GDAqgzbrt/XRgS/oYG4DDwUsRLHZC6uOqLuuZyvWY53vF4jGjqQg1OATcVxxwpp088ZMmTJkyZMmTJkyZMmTJky5MmTNmzZs2TJlOBodhmIGFDvnd+5x7QhCEOxjGMfCHHzKRvnONrt7l6Sw6iG3NjwuvTy14psz+le6NNuN7RXRriRhjNrPhwX6s3+G2uB3YleoQImZA5w/hgtzHF6n9TDZ2/ZiO6sgKwTIFH996wrwyNA/wAmInq3EPKAXD+Ntg9E7I7J2Bo2JzL/ACH/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AN1N1x89IBS23POqZtoMDBcaho6Y4p9628MjZXjFtbEIV9nqx1IZYqIRstHc4K4sJjxPew31jrXx//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7/ALt4WfF//wDv3798+fPnz55uaMQBzEu1Hp3zu/c49oQhCHYxjGPhDj5lI21gQRHKwHkr0gAAAUAYB5lzYCqlTTMejHx1mYtLsHN4Sr66tdKsfSNsQ0M1oIYH6toRxMz18LGa6GHFcCCE2ahzUvRmba5UD3T3mQZYhaDWZ0MxbuHpAcLOGSkF0Jt1fX+kxe+DB9Tu54YAB42MQcF3e/Z9I5Aege8NWCMXRIdEh0SHRO4RRRFRsgif2jVhZswxi0RCAByrnVesSIi+yQMhNgnS4dLh0vsAttT8TeYXdPHsSqJC0MDsKHoI40rjqaBgjpbiKuo3phu9HG7/AFnW09bT1tPW09bT1tPW09bT1tPW09bT1tPW09bT1tPW09bT1tPW0ooEsW8TBfrKmMdcrKfqbSxeHjG1xrgS5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLbE5oD+uwNstZoxYJ+lmbkHXGufoaA/u+/IAgCJSJgkSFHdG6VneTuzgBlAvSUmBe5i0IE9RCwOSO7xfaP0+E+FbO79zj2hCEIdjGMY+EOPmUjYbHE52Vsc+V51yx7BXheUpuGKAO+nHkJcvJNMRrYtwUyczb01pBrhBFErD7zQ5d1MQBAN6uyZUTMmzsMMNQNGZ4flO3ZdYcAcWEbHAHN2ufcRAIUiWMLW3z97VX1l1EXZVuWmHEjJrOV4G9r2JB4wi3C/VnxLNex8RqqRtk75jaCdgoUBttgQq7Qve6mMETeAZytAE/JSA428ce6ZMmTODner4nVnxOrPiUdLU/ZOyYw2L+4uNqu/uu59W/k+rfyfVv5AjtlUqGTTICCPo38npEyDDdBdW84soKiLHpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4nS3xDkEcQYQ+23HaAbXBDBcp0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0ydMnTJ0yPKGXAAG1YRy7WtfucQORbpA8u2UfO1d/k6TAXmhv2HDLfcTOW2YHurUtbS2ZDiPOvaNSzxPaP0+E+FbO79zj2hCEIdjGMY+EOPmEjboU57gV/UGLGrvLN/gDk9sNPRiKGxKq+Kx6BDG7FA4G4weVQwT55HLetP6lcTNBgPG7zCVPnAnYxtHFoh8UHUHY4/t6FM2KlHFd65rq+ClmkaJNoqbi5HfZTrBlhQGs9Vt0zuUBE+w2thmH3PshTCGYq+bMRXa9tpbjGcobULMNJ1R8Tqj4nVHxOqPidUfE6o+J1R8Tqj4nVHxAAtXC2HNJkI4ZvUw/ANCA+23HaAbXPafjLyVBlDF3dhXoYbUha2C2UvmvjYAbPKoBEESkdsMsUpLdKzvNuxWYQaWBs7LAutotxDKoEAckTM8LCvBjARcB8U4cOHDhw4cOHLlwKvsAKJiGwc++d37nHtCEIQ7GMYx8IcfMJG6NYdTb+EXjRRu/sH4Q8K2AFwMCwvIMXZtRyEghiYiMl3ZDjl4hkBUCxNzC070lMxq3PJGaukzgqzhiYm/CocKDaxcsVfY97tXOqPmdUfM6o+Z1R8zqj5nVHzOqPmdUfM6o+Z1R8xyyHBxHMblABkI4LzwtWYoVH8A0ID7bcdwBW9t+L9RQ0Gabszy2zFFHHls2pi9DY+YV5jZTb8whb/wijtUYj+m0qYdQtoa7ZHhjvDwa0aBVCLU6o+Z1R8zqj5nVHzOqPmdUfM64+Z1x8zrj5nXnzOvPmdefMHBPOCgXkB6d87v3OPaEIQh2MYxj4Q4+YSN/wBCS6v8ICwNwtE5I2u09Thm7qhpy2wduxfoYZ+PkSxwjHU2OtVnEFoUSjywCjChqjgm0Vg9B9x4cyZMmTJkyZMmNEBvN5gTBoX0k5blaqhaKriH4BoQH2247ADi1wEoVTXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXxQgC1XAJfQigxbw5i2gHzaxBams1YVjop24x1Gc/DfscLW03lNt+exW4ZrRp7/tH6fCfCtnd+5x7QhCEOxjGMfCHHzCRtq+a/qzn+Dl2pAGljN2YMacDN3Ip8aubmjjxdvkj9uCkGsOWG2Y/uExY0IWi4C4ji2UiSeXkBZgaT6N/J9G/k+jfyfRv5Po38n0b+T6N/J9G/k+jfyHTTJEntAAACgDAJQW2CgyDq1Tj8+0ID7bcfjgFZvCthnh6rA4u6W5K72w5DANA84ReKLBqMAmccKO4uA6sIvcbI4sfVZtsgQWtFibx7vtH6fCfCtnd+5x7QhCEOxjGMfCHHy6RvBQ4aiv6isWU0+i34LcHdSJ/G8rgM9K8Ou8tuLZjV7c2rdgeTxwzeem6qB57CWJIz5oJHbSY8Dj4Ys2HyBa8iF1gbuz7QF78d8rNDhcvD0ETzzQgLE1xNbA4V7Eq2O8NX7hBWQgd4j+vxYaXUKAM1jvqLMLLOUt7g8/QYlf0A9MTSB3yjKObhxH5Ugw5AiFbsrgwdO57R+nwnwrZ3fuce0IQhDsYxjHwhx8ukbxwAt52uBbVnCsi/YfwK4VqnwDYTbsbMcnqBRYxXsB55vlqoxhyyrpsptom6USH35eY6jY6nhYCFNLijA9Dkt8G6ERSB4WC3x7onBLCalcdDnq880IAQUrwVjVwIVfRctgHiW5vt+LOIr9EMPGyFNDCDVcmRoH4G0rOIAVyvY6xS7UgLjxM8jWFDB4jbmRtGpZr2e0fp8J8K2d37nHtCEIQ7GMYx8IcfLpG8A+r3Cv8AAh25cd3KmxW3YyMY9KuIcTTduH78uPpIckKT3jwFi5kS60bq1+DlcWMAtZnnU8SoetgfVAojooBeZF54amKlAsFyMPQR9KfOtCATDWldGA4Irbhi4QIKgCgGQGyXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXE4OWsZDnjNofwaMwKRLE3Mx4tYpvUYvXkY+LtGWOJXB4lwDTSm2lVh4T4Vs7v3OPaEIQh2MYxj4Q4+XSN4+ze0RnPz9aNIkO+FdlkBkb0zyNcAvE1b47jcbPd8wuqvTaApdWmuHwTJkyZMmTJkvRx98YFLm0vymSkbzGj2hviuym0RZ45+x0WIBgZdWvUHMm3zrQgPrt03Lly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXDJPqMZLfAZZKWNz2Twr3Pwol2pwNRzmKUYpPeAxL3NmzAi+hVlncQ09UyNxAB3Oy6OPh79+/fPnz58+e7mjFEMxBtF6987v3OPaEIQh2MYxj4Q4+WSN4KHDUV/UViymn0W89UCqAFq7I4ELMrfiPRyGFrYZWBca/w2eaTBO8AEf2eSUSTqGQP9nS3xOlvidLfE6W+J0t8Tpb4lhh3GAWwmIIxgMPaHAWBR2sWgieZG/Wh1SLvTCthh6TdaU7fONCA++3TcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cUzT3IbB4ivUgkyCZAYB+HzDY2jjo6kTBWODG4uA0vxhAuVc3VuNrVJoTLd+qept07z4Vs7v3OPaEIQh2MYxj4Q4+WSN1iw621+xFtWcKyL9h86jMC1WgN7HMtrZbQNWwz0Fym+uYb8bfN4Q5PLSZZv9p78lekXMg+8L9GxmSUbTEJ7Q3xXcMkL22eK/josT1Q4fIuihXEG3zjQgPrt34uoCrQZzALFl3OAmoV/irxzysK3jmtRGZw9B0d1uBofWVWCJ4sZhxLHQhCis1vU7j4Vs7v3OPaEIQhCMYxj4Q4+WSNqhOZzXnQGlVCgGKrsj+Dqxg+GsM21hkTXGJjQpTavnObk1myD1yICrRgslbe8VKlSpV5iCkM1WSfhtoOA7zA4B7ydAzqkfUB4wq3UhcnDmXWlO3zbQgPrt34ulrIxmJVNSz6TGWJYee25fxh5sBBit6zWpUvmjZdabeQCt8Kl6EC1XgNSjMt36p6m3TsfCtnd+5x7QhCEIRjGMfCHHyyRvH2b2iM5+cpIIuADNWUjmUp/wCjdtZugEw+q2ptXf51RQUgcmyCMuLXxv73gzGgOQcfinI3zYgNhjY9g9171fy+dliueeix718w+TTSgnEPNtCA++3fi9kmKBtMBzTlPYk+Ffz8duP2YnA5rUgONQg3g0OhzRI/yEI1Szihl3/A4YYHTtpUi+0XMOGOoz2987v3OPaEIQhCMYxj4Q4+VSN4KHDUV/UzhIdQP283Rjp2gYqrshhX4SKP3psZuwlA9gZrtV2rv/CK+CP1AvDXYTGCjMQDXAwDgvAQoSwPCoOIXxUrHU1s8OdiaJ5poQF1i9sHR2jOxzwqOV+jPlbfp+KAEFEjk4/kTRzszTvHMdTGDmmOT0bCaFN7CdjDJ6nKm9boQao52eAZrRx8C2d37nHtCEIQhGMYx8IcfKpG7DUu3vX7BL9wLVkz9h8076DNANrDMiKKQxy2u0OJxolExDe7vXNXPz60ad5XsEupyLj8U/8ARAwcbpiKeyr1vf4FTo2uZWPM9rlpj2k6vQeo80aEBt8LixqsdQW8uWcEjalI/wAI7QCxMkly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXy0W8LMQfyRmeFAY6zOOIVbQGNaUMAAyBpOY1sQuhhlLWDIVYWNcHvHd+5x7QhCEIRjGMfCHHyqRtAmLtG7/Vr5qwPyaATccFQMfXRlgcWrrn6GgP7vv8BchZXcFLESguFD+dy5v62oGRq5BvZgEJHHNgaYBW88KrhWTzRosL4pi6jg6w54mieZaEBbGbHCFHuQqsG4OAx4reN62S5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXKbMbrcN/zhkNunqL97PyL3GZ0z2yAoP13ju/c49oQhCEIxjGPhDj5VI2larLMjanM9fM3z9DQH93VGVyGXQv3T0DtXGjlAqB9xvb+B3iPON696lk9tAxO8tzh6T6vmn1fNPq+aYjayoZh0un0IdG0XmIjD0MON7/AAqJQrUy8fQQ94hysH3MOR1J5k0ID7bcdgBza5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXEBo0aS/YJjiJxzth9MR6fkXuM/YP13ju/c49oQhCEIxjGPhDj5RI3V5gbe2B64ExL3TzRg9xevmL5+hoD+7qmaxvwY267F5WotuUB+TQD8FVjg/Wg+yxkSm8bkF79rUFG2sg1Wg1Y0Bg0gygLRhnsp277heOscHLIvLZ3ttptOi1Qdg9u+9chguU6UMystqdsEDZS6DgvAaDzDQgPttx+MAVrF4/ZrMI9J+RPcZ+wfrvHd+5x7QhCEIRjGMfCHHyiRuxpFmaG3uCKQ6TTagW+rb6+XsmIb2N65AZwAOAtpD9u9yyGNsN9AmgGw/BrOsfvB/RgSBDeAFHbIia9AKMhdpeNbwnTHxOmPiYaeSVoLdnfWVTwEXV+FlOIES4CKebtChVpQHQvHAmmngbvMNCA+23H4wBGvgUE52odM7gmriVAs/f5B7jP2D9d47v3OPaEIQhCMYxj4Q4+USN4Qy5zMHlaPr5eyYhvY3rkBnF/wxqQw57HIYhjbDfQJoBsPwlWCKQ5jM9O+EcEFHJKY0O2sdd6UQsU6FH9joWvCZN36TzbQgPttx+MARqHBaOJ6CD6S50sbGys5hwH5B7jP2D9d47v3OPaEIQhCMYxj4Q4+TSNitaHIFryIzsaDsW0N5j5Y2TEN7G9cgM4lEWLQtr/AF2ZGNsBjo2gYABs/CpnIJkZgYXH6F/ICN0Yp9+0wYXr2Wqbrd2AdQmikaUloVtK13gwhgx5D+zMN8OxWlM3dOlw6XAl6R/YWayte07vdXnMSU3PSuwdo+VmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTEQFwLSBab2fbbjtAJrly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXFZ4YsFquYWathdTvWIWJp+Pe4z9g/XeO79zj2hCEIQjGMY+EOPk0jdvLQscZfNeAu6V6JGCtp6ir6+VsmIb2N65AZxKIsWhbX+uzIxtgMdG0DAANn4VjqadBX9Qa8W6hj4A1RM3mF7d7GyvXsB/YQACGAppf/e1ZaopV9FQAb2XvGnGfRf7He4Fr/wBYysehsNieOmTJkyZMmTJkyZMmTHEHRdGUq1oT6R/Z9I/s+kf2fSP7KvRKt0Gj2JcdhfnQj+5hig1MMy8ooRdm+w/FYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixGQmK4LjwD7XvlyGqSLaQTOznuSsvx73GfsH67x3fuce0IQhCEYxjHwhx8kkbMgK0UBvYgpNYwXY8l0J3eVsmIb2N65AZwnnTVIb3fvTIwMbYDHRtAwADZ+GwEhEzRx9wesvigib39XgDb4sVwVft3lVm0ca/wCs2ZjwXdjDvPmZJzRltoBspT+Hju4qWwM6dO6OAkptFg1YG+BBRZsTJImUczh9GfRv5Po38n0b+T6N/J9G/k+jfyfRv5Po38n0b+T6N/J9G/k+jfyfRv5Po38n0b+T6N/J9G/k+jfyfRv5Po38n0b+T6N/J9G/k+jfyfRv5Po38n0b+T6N/J9G/k+jfyfRv5Po38n0b+T6N/J9G/k+jfyfRv5Po38n0b+T6N/J9G/k+jfyfRv5Aiwj1uAg2Ir46pTPYjmtq1Gz0/HPcZ+wfrvHd+5x7QhCEIRjGMfCHHySRu6wwtirTzcmiUpOxc3HmX6Vu8oA98VmtgNq7iYHis0m+99Z5DIxthvoE0A2H4cTsNuQ4VeIPg6A7Pu6qn67yDVdMW4b+TF6sU3We8Ll0hrjitdSG5aa9vbx73qFpqwtfd4yDpl3cxNqr41xtReqgU4/VPsX8n2L+T7F/J9i/k+xfyfYv5PsX8n2L+T7F/J9i/k+xfyfYv5PsX8n2L+T7F/J9i/k+xfyfYv5PsX8n2L+T7F/J9i/k+xfyfYv5PsX8n2L+T7F/J9i/k+xfyfYv5PsX8n2L+T7F/J9i/k+xfyfYv5PsX8n2L+T7F/J9i/k+xfyfYv5PsX8n2L+SnhRmhSZQri8Bs5nWFK4hr+Oe4z9g/XeO79zj2hCEIQjGMY+EOPkUjYyFNwD9uyoyk2BjxJwM21fKKAxwx27D+5EDd+0BvN9O3NsUVAkEHABkB+HDOyWQFrG1iSTIaDTL6/BGraGd+r72KhqoaF/yVQDWK0b/nexuC8Rqj+wVg2CdmN39HjoMtetwb7wbQoytB/v5MoRbapXbfdTmEfZwJ0Borv2OvH8a9xn7B+u8d37nHtCEIQhGMYx8IcfIpG1Oh8XAY16E9QbIUE4OwH3HyZ4KGKzMB3D3dmjW4QTfg2Gf9W3Ao0/EWOh50uYONkMY4OQJj6yXwRnl2+8gcXrDs8YYEXXIN/O9kZicWoP7K7+NFwT++OnHBC0YfREuSxxuuA+mf5SieXZA4KNww1U72Wz8QnVLUftP4x7jP2D9d47v3OPaEIQhCMYxj4Q4+QSNraW2Y3tU3WvkbYWivN7MRu/FXVd3kzFi5FvXYjdkbcqje4LqxxZv/grb+JzJtvOwg7tgdx8LAA0UtA5/DvV5ews8VMNr9Gxn972RW3uJ/Jjjsit3ze3jkmRdtEpJiRALuN3DF9fyj9gHWIYjpHiWHEt+l79RgZ9SVgTBH8W9xn7B+u8d37nHtCEIQhGMYx8IcfHSNpZfkQBK5p1wUcH0zXe3U8kn6g4AZqsMlcXYNTMa5tlVjgZjDemfo53n+KwSJrUOPoX6Im1VGYGC4UON7/Co4vBTDEDOBEEbvJO9ZWWFnYh+r72OB/EX8it3hNnDB5BQOH5QKF2h+38rc3GzMDlrHuWbZRtYgwFwDvbNze4H4p7jP2D9d47v3OPaEIQhCMYxj4Q4+Okbe3malrEN+xW31IIM0OwP27b2vkcD0xeO5G10gDL6XLfdrk1SHCjAMVvXNdX8WOQC+Iw23mHJrBpkhtRY8vCfFq0vNgb8cVCsw94VBRhxswv3lOM5XAox4VYY76favIOy0YZi0edbDeEIBHTeNRi4K9Tu/K1+pXL47+j7NO+w8STMP8AEbd5jvr8S9xn7B+u8d37nHtCEIQhGMYx8IcfGSNjztQlNepcD1dkdLQi5J3Mj1dvkQqw+LxXk7j3dm2bAgrDNANhzO1mQNKgFAMADZ+LE1LtuFn6GPGt8VNupLBjek21F2x870OzF7Z6eFcUMENZ3Y/TMW7bDd2hH3O8KzhaxNzvMDbVfaf2YAVeQrJ8vIJZTM5zMsivoseAX8s/gR2blPRs3mG6n1ImRvS3O7Y4bl/EPcZ+wfrvHd+5x7QhCEIRjGMfCHHxUjbdg4Jp2Q02rsBg6N0CrsLDZZgbuJ8gtGkYbEXd5Tk1vYNYsve+QmePN1Y8PxgIgAWq4BAJaxTBNjrjj0CwoxuQugJ/biI4/HAcBqifCfYwmMV7fphu7w2wbnhRf097EfPre8IwerAt1A8ibxcrCiYp3DDjTsj32eHJcwy1Y7fyw4V6PhunbZk9c7Y/pTTb+gcx/o1+He4z9g/XeO79zj2hCEIQjGMY+EOPipGyg1ETWDKrLXbgVWECjTxzNPaKDTV0jNqFUG7XDYduLGCKbTPrvX8y/G2hMF8Vaebk0Sp1agZn9MtwBs7KExlZZ3v35eEpnyEGIV+lZd4cY3dGGI8/QgGlhY91WSnamKrlBh0ABuDyTXmjBqwameGA2mOxsqwgd/8AUsaf6V+VSzSX1tg2MccDb4YscsmHvOBh+He4z9g/XeO79zj2hCEIQjGMY+EOPnEjeLqyrG+mL7uEQa1g3Nlmdtq4tCpV9UQG4PxvD+EAbN7sqU+nHQBiTgept25xQRubL0FRjI+XNxb1U+vg4A3gs1itk04J3p0WNlxKVzZ5+Xu3qWpNwJf0+UZVFrsBnTkjt9ZjRMNDrmgs7ufFjxq/yoYWQLEcxNpKFtFmAvJ3GOgtODiFfBI4bUGxP/TB/DPcZ+wfrvHd+5x7QhCEIRjGMfCHHzaRthvluLW29iNuw2uCQMAlZWtLzG/I2GF/j1hgGJhY16GNbUMyDBIHYGH17a2sMKxf3yD1mWcw7ukODfwWAlo2G1A95jDkxe8O8w52huxZxpulzH8d3Ai8RrIBfoPK2AbFrXpfo6zYjEia1b4DoMB40k7i2lwX8okgg4gcxJioOpncFwv2HPEAI+CtobE3fhXuM/YP13ju/c49oQhCEIxjGPhDj5lI3hKjMCV5wUo7jaCbGIzosmFTwBacdhofvH8fZyMXt8vQxXQlwu2rLYO5btqhs7rYA3OX7HAeCMqwpHaRJSJB3N54u9gHeN7rZ0Vv/M7hnoF8AuEzatT6Be/lkERLHMYyT3IC61tyHWOGQloKKxqWgZktgyrgcFPsoME28V8aD6LC2QgSPr+RRjo20YIjsgNmjJz5P02Oosg+rtDYn4R7jP2D9d47v3OPaEIQ7CMYxj4Q4+YSN5dA5ldDdvXAl98nUOx/9egDcMy9GoPni5/j1AqgBauyWYmoDtWHGxfAHPvVTDJ3kc+CfSX4AW8LPZ8HYOUNBQ9vew9vBZhtNmcCdxj1SAdRT3Za5nDfZP6eY2DzdikUZxfamD3wYPoxdFbdr6H8S5GbD5P6MstTMGFxSbi9TUAOPrTBe0jAedpXWLkfxk6QkS3uv4SkxvLGOT+MRjo20YIjsjEgw5aLgL66OTniTXCJhQtDYn4N7jP2D9d47v3OPaEIQ7CMYxj4Q4+XSNiMOxPAmbo9Uh++BM3CzJTcYNl5/kbZF0PFcG92YvcRXShQKu+huA3d7P4qTPO+6vSa3Gcr4OfwaVmSNO7aBs7ucO3gK/sxGC2O4Ycl7mLVIv03KVkyZ3hHv5c1KrYcTFjhd+kChlLo4e0Pq97Qe6HvEFQZhj1C4S0k2JXpg9pbL+NDT3UTofSBVo9GFmPxGma6gpuGNmZ5yFRWeBX6nHwOnA/sIOEc7P3ETFkxESnJCqEbQBxtSsBZoiAi5tIJy72WWWWSgLXijVzJ0SHRIICy2/CYCTMRGHuPHjxXDxsP6KhFp9nxDPbIf3EwB3eC/v2jAPuR/MMq6a5Ap9Kb5rgoh7PjpIIOIHMSMDzKU1NriwzbWGdkzIZwh/dv4J7jP2D9d47v3OPaEIQ7CMYxj4Q4+VSNv/wOANq7CZyXCGRi2M8c2wwuLKGwXGNRs27b/IpDngtOwGq4S/UzcYZNhssANGvfMIoNdi0H0afSOFYjzFf35fBr0zpusCRVZTL3F+997PIQDf8AIdxRbm5wAfvGVQhXtsPsPL4961baAvS/ZpDeox3BR+vKKlQrapxnSnxOlPidKfE6U+J0p8Syx/PAvl33AkzEsZZY+U44epLla2g19QuCo9vreRLanBmuR+svdA/iMVjjJL+xFtd3inoL5R46C7kl85YFDQR94qRhtAetj7R8G2wUepD3mhpAeY+EjMCkSxNzB4BxIgzNbWnPMYZVSGMSf+m5/T+Be4z9g/XeO79zj2hCEOwjGMY+EOPlEjeHbAZ7AG1+sNtfzct92GeTZaM2PCcy3ma6/kkOtmMMnDfdI0ttgQCgFAGAB4D0GW8hDD0C8E9uIWsgX78iIq2ofWvse8zMVab3Fw7ARNo9pKUsHNl/TFHmFmVAP15egG3DDAqe34uIQJ2fuSXC83E9EHtLRcdhF7L3l1NkeS5nvMHThBSFcMVS+wzD69me0rVfNI/UR9pVFjldndVV9IZMhYjY99Yi+Wjm0yb25XZjg1CxNNXWduLozNuxfPvcZ+wfrvHd+5x7QhCHYRjGMfCHHyaRsUyvjMS5O493Ybm/tjl7JTYcz6iGQFQKA3H5K3/Ili2F6LiXsLcKiXZOFWZvDYaB4NqLhviOOKCeAqDlQ16XXgUfR9v/AJxDzAhu8UwAe8BAutulPVfrtwgW8NwF6Inr5hZZctfsf3+Q0fBDySX6w22vof0lsp2GD64HJjFIN4ieOI4YwEsKxg8MZxtl8TkgHGsDmxYWt4r3XQXgsDC1iWJp3ELMIos23s17du8HNmAVWn/o2bjzz3GfsH67x3fuce0IQh2EYxjHwhx8kkbxYsk29uim1cG3dFl0XllzxZurHdWN/kkautFxbI+4AuybALJn5JusoNwN74VC2IUY1d/Sm+kx/HF52buGI8AgiJY5jGx9YnC3/Zv3muw2je4BQYSzc7PVc+wrSknwV7kmIMRXfZ8n/wAYiggCJSJgkuR86xO+636xVZcQ/Cwse8SEbdu3jRfDGFqAatqaUXxplixzrD1KgcW7HAc3+OwgYuCzrLemuZzEviVO9iXtNx9drABBEsRwTzr3GfsH67x3fuce0IQh2EYxjHwhx8gkbSQRcAGasPxnEArDB2DjhyAZgdUql/8ADcHv+TeEB+gMVXhEVKJ0Z+Jrgu4A23AoAKDZ4VOmInZYX7xJ2qNhSTjT8EK1OBspp5q8UTYpMOAPRs9O6JJh2SOCRsykdot+o24PYOVjj0h4we7ztMcA9ofV8wdop7dj6eH5jPb4QPEZbgdB9H8RFoeI1HOvkTb9Xr95HKOAd6uyHMVLYw3sC5YCjEvJWOR9YviO8Z522x+HRx849xn7B+u8d37nHtCEIdhGMYx8IcfHSNkzu1+xvdxmxqOJDCt93DLmOYH8wDNbU7XV/KPvMwwBx4D3obMcDShtXatVtePibrs3ID9gPl4NGzWrrYeovqgLEGqZC3ldYa3vn2r+z7V/Z9q/s+1f2fav7A7COwG7bywvTehQ16IoZG9uNuEKJrTxfB2QMSw6gGAHmBse470/o/OV6zU/kXulzFxPSNlJ63ClfVUN9izjSt8eHtB9c2as+OUwp3aD/wBDU9nDzb3GfsH67x3fuce0IQh2EYxjHwhx8ZI3kloeOzBtf1m1BIshimNPzmdlGR9LCAbg2flGh0BMzbdFs3FrWFrxSGPTHctD1dr4oYVIje7L9FylqXi9H8Xgg/ItcCBFNqZ51avfBBBBBBKVA2pGyqogDmRWw2H7fMmDjLhtp+7ziUUDbxxPzz0eqsGTQ0PRl2uZWd5seYdsBbDwHHrzvJ2Zh5p7jP2D9d47v3OPaEIQ7CMYxj4Q4+KkbsMrEuFP67JXaNNSbtR9W/awoQQAKAKA/KGKMO8VdxnT3cN9EWz4wp+zbyMsfFxaauMa+BPpFtOuuwLrmfX8U2Q5hbatXED1gMbSmThP2ev/AAGWEQq+Bo+0xIKEUbBP2yazwOii4juTMdHzD3GfsH67x3fuce0IQh2EYxjHwhx8RI3dC2t4u93auVw/sI0mc3A3epxuBRp+UbEtBpuOgZr/AFLcGpq0Ng05YZGzPNw8Ys7EdAj+42fK7sS/V+KALg1BgjmRuwReyFY8V9J/4HAqqQOEzCAS23AcueDg2KxwzAGjbXc+LHjV+Xe4z9g/XeO79zj2hCEOwjGMY+EOPhpGxVo1yllgzeqtrG8ri3s0RpgbMr/K2GViXCn9dkpkqixAYpNhtDbm6+Qt8DBZ4v6ZrKrjWYmPobPT8U7pAPBguubdoQWoQ5IWPv8A8EZggs+Yyr+2ZhjhUuRTMib72ctw23lBGvdwP3d5V7jP2D9d47v3OPaEIQ7CMYxj4Q4+CkbRHAQA2q5QBkZmV2rY1zY0bY7wdg8S5g2Pd2r+VX1eivSbje/2hYSpjTWMFWRuHPN18iBNhe+l5Wb0iY4KC7gvMPT8VWaPSZePoIMsIAOxcBNf0D/gwDdgLOOjqZRW/c1Vw/coa4y9dOGaNt/0z08o9xn7B+u8d37nHtCEIdhGMYx8IcfASNu6muu+jsNXDjCyrIB7HH6ZFMy67nm71zXVx/KhEBcZiXRuP2yIEVpX9F2XsVs2M23LyQ09vFCqedRsFN01KPpl+LwEdBgMmgmOMEOoc3tWo2en/CZKXEND07eOfHKKyLmRN+50aF43lM+jYsvc7nR8k9xn7B+u8d37nHtCEIdhGMYx8Ice+lVopFq27AcWLegssvxa97BzdW7APyw9KADi5AY8MzHyU0KljLc8GFMN/lbVCZEqrmWG9z/FulCDYhSMaktFt8rdcBvFOkDSohYHER2/8INDqARl/r2Vk3Bkdm5sVlWJbqt2Tt1U8fIvcZ+wfrvHd+5x7QhCHYRjGMfCHHvpZ78s6B6p9L7X3BltcM8QlV6bYW13+gwz8rTAlsp9Zr8Zln0DItaxfriODDeKIihzPViZ6ioEgi4gckf+FwsJRHI2OOO5JjlaBDsBbf0YNEJ5CFg27MHx3uM/YP13ju/c49oQhCEIxjGPhDj+cSNgGocQN/HLBvwzMFLbXULio41vc3bsDywv6BZX6v8AGiXxSMNgTY/XCHdaarTqYr1LWbSw0deLAdD9i/T/AIUhuYIG5HCo/wATZ126J2cQ4S8R11q3h29/MQyArRYm88V7jP2D9d47v3OPaEIQhCMYxj4Q4/m0jbkE3mB245FM39sqjDceA9mF2ts42rgGwAG0cfp/wslLKY1xuDpO/IeJTrCaeRhYHDC3ChL/AKqK8VQDhApa8h8+b282DZ9XY4PWKIibDPK5hDuJ/Uy/uqy/oEt8+rD/ALMX2G4KtnosoCvngPsu1ixEVtCA17QwBTWw80lGErOh7OU2Nl46uVzNQ2ldzjKP9HJPuEW5g2aeZqzBX1o3NmjDANplRtsz28bG1INopbAHDc1PWvEe4z9g/XeO79zj2hCEIQjGMY+EOP5pI25BN5gduORTN/bJSANeKVnRutzzdK89LRP3th/VI3lGtLry688pdRuu5U/kaCMUXPApZ6RHNsZnqXeSQTfsDG6r9qb1dZtfon2iugmDsGyUnntm8Fo182Cbw3av9TKBjXz0WtGs6f2hoGO8nksOKGSIPvPqX9n1L+z6l/YqBMERSLEKl4FzGNEyapzCWwDVvtDaURdkvmJTbBsv6Id9/N+V1qAdnPLJQSmYoRB1QEMibaVEPXGmXptF3VrIyBI4XRezH/cHbXt0OjFJXNWHItP1COLlqKutt94BsHaH8RMVY38kSmytUtlaoyhwDLAuRDAgyAoO6gggjgjthYVGVyvabwC9tesYSbCuhRSxNtL7YIW32o/bF1Y2KKQOCFMgW3ZZI5ZGw4vVXvHAHM26y3b2/UwKszT7R/uJA9tQDmPtGgddhp5SHgmd/qXyji7qvUkMn/0uNzbT2TfeXt3rmWvtrp3O0dHwnuM/YP13ju/c49oQhCEIxjGPhDj+ZSN7eOYUTY7KY24DHPJziAFYqzpew883tDfS7is375eXq0BSs/LZofID3i6v44qc2LSrZX/vEHIUw+AlKQC5FZCEhC5CwnVnxOrPidWfEYCl3dv2SXmIcJyMdCBeoTiYbFnNbjAkTf1El22BWG/RAKw+sPB6edRW/wA8e5kFbdyaf0AidYtlFejb3guQK92KD2imZ2BiHrd+5l0Bgz9UHpcQoHBrLmv2iIX2Vm+lWGsVAoj6+ObPqGD/AO6xt1nc03C4HTFqss6fcXVLxemDWABBEsRwTwHuM/YP13ju/c49oQhCEIxjGPhDj+YSN0JEIbo7d2DHHAMXXHwMMW1ui41e3a4uwOw17eRAWsXcbZQoeQF7V8udWqAY7FDP/qBiCOD/AECXwTbp8z7I6zSK2fVrymRiyQ4iCRgr8pprdNzJXKjBzDRu16Epi/JD3r9vFpDQrkltGjZEW27WN8LF28S9pIQoJaaNTYNT1rvvcZ+wfrvHd+5x7QhCEIRjGMfCHH8ukbwpXU2vgI2u428CUroWLWxQ7Xe7XQ7iATPdYx4Fs20MKgDxQbja71zXbflt8XxsBf5MdYC1F/1res2kvav3lac4Z1qXeSQy3jqSaC/lMts6ipvUD1EOkLWC3jZ5hMhvtGHEzPU8OtttTWesMm9injHCZzUPZwtQ4OVd8XuGa0e69xn7B+u8d37nHtCEIQhGMYx8IcfyyRsghdHarK1bC/XLhicTuZDKtlMNDArG+0uKDHFMPU2bsXZicakBjoHcXRvxdvl6qaaetj9VEbpWKZlv9f8AYqBJKrJ4Zj0ZTWW8BvD+CYrkAO5wyHCXQNqyFzJwUdyCFx91Ut4X4JY2poNRiLH8+kk2cQ1JZ2dNhsBcxxLOEDEFIBona9xn7B+u8d37nHtCEIQhGMYx8IcfyqRtvdgGthH9dkQWDg7eRlo9c2ztdEXffzosvltjvtvCxTZojDQw3+Yw8EEbRrH1L6SkFao3P/aA0L0IhqM0mWbnvlI8hzZtW4s9Ywj9YXTUMBNRcIOp+21HF4+uXgAtFNKl37D9bxmxCcOi/QU7lJXLQKtvJ9GndfY9xn7B+u8d37nHtCEIQhGMYx8IcfyiRseG/g7gNq5VLYGsXpc02lmLtYZFQKNO2vjhgm56n6pdkKha03AjsL4m9x8yh90cycR+iC9oc3AB7H/bmdehOMHBjAXbCl33cPUTHxzLvpj1gCbGCYSX6G3Tv0IKLY/DtvOC/qzfkad3NW0UBZlqHNxkD1DcQQVpeDN9GxqX3GfsH67x3fuce0IQhCEYxjHwhx/JpG3UkWoAWq7JYe5Bf/pfc3sBjo2gCgDZ27lmoj+uwNqwInuSMdu/HNtdDQAAAAoDZ5hBCwC1YMPU0esp3iTMFJ6v+7AQO80ju8ZeovUjTYLZaDTGk4EHvMxYV1ZejHQ7wV1o7BuTaSgPelsMbc3RmamRY4iM2bYod0Xstwl115kj2cFNUpAOW0+pidjP2D9d47v3OPaEIQhCMYxj4Q4/k0jeOnbGAOPAbd9DZjhgyLxVtTtVx7UkEXABmrLhXwMWjqmXEzagmKk0DIDzJ4qII5FxuKX6N8TBJNmJgH15A/71pyNKBvMt4lOsFb2xUNnH6u5qYcGWvoNhxy7wDwvDR5u50ZPHOlqsyDWFTyt674OdrAzQzLbsTZhLzJqYUhhwbUXgwgJWPkgI947v3OPaEIQhCMYxj4Q4/kkjYs055jhwLs3YuyYcAHPTHctD1c17mYMllQOIbwcja0LhPqgM1bVdq535m9Ny7WthqtAaxlxQ2JmK4FG9rfMsEUAFAcD/AL4JXo4DmI5kGmotR9yMb7sdiggTCoDCbwWJxDQlVQiAbxMHuMDIV+xbm56HeGrpDcFM33GyzCJYoewNKO2BegUttFGPA7x3fuce0IQhCEYxjHwhx/IpG84wO40fozXdqkt9uEMV02KbNhRvO5YbiXq8tL2NYrsMduAGGMpTXnobA+W/M77jrDGw4YvW9xANgDcxzTm5D/ASt1xopd4YrhLmMqqWo/Rd5UEFcwa1tv1YZdr2LMPQmH7PuNm5Vkq6ULr6irhhi987v3OPaEIQhCMYxj4Q4/kEjb2j5AB9ymzXFVjmm2nF3tGIV3MpwUWFwuabDa+sQvN9YrePbjiu14HmsAJ8wLXqcj1dmO/uLt2b7FDaiDLAoFAbj/A8CNcLAZVZ8FPHKP1zmoG3YOTjQ23ATdiLOGjvI+EzO79zj2hCEIQjGMY+EOP5BI3ZqOuCHEN9ZG+zkQ7R8gA+59uCeKNxOR1fYt2S/l7NoQcMPU4qPmnfGzuOzOG1dnKA4L0TZ/AMG4cpdQsAZ+bwMjQ3/wCCjPur4ddHcmJHRV2Fbg2M9w2XnGQ14jgzO+3hn+/CZnd+5x7QhCEIRjGMfCHH8ekbueKwxeHqcj1dkwihFyh3Mjnmva59SVADFWKqkUENXjm7qGC3AQAKAKA8yQK0f6N6tAbbmF6x3AHDiCWtqVsqYohE4ttrYpQGzBtf+dpc2wRioEmCOD7xYDRpHA95q44J2KhVcyBVj6N/YZdMlY+8fBpLA2z8GawWNRcyoe7MwxwqLA7WYjbezluG24cG7IT7u8Bmd37nHtCEIQhGMYx8IcfxyRtn8OrKVyePy7IDS5QYPhQ2WYGjXuY9vBZZttKxehtmFra3PbLVcfMufUlQAxVlq1WMlu3rkGwd6EviQo1sxWSYDvNZCBRR+RuMpY5MewR0WYHqMFqcYYpS33JU5kcRsKp5hXLZBpZ1ZZjPVIUYtMbf2cWChwrpriYBIgMix9oCABQFIc5Sl32D2sQI42Dt5wLFBhijzYDEsf8AwCfu+eDkS6xDkMBAwja/87A1eXTeT3r27Ng4rv6xNnB0J5HwDTTTTTTVhKNYjPafZsAoLVYB7dkMtQ19QCfd88XgHNsfphISE3nRcYKmLMVJZs2aI+8KH1xuBCMObVx6MrG22fBEaXbAUfpH8ALDnTsAQF7SEJat0Cx/TsCwt0wFBcDC22/BMKNULDBzkmTwVkR9BIBErb990g2Fs5xXm9mg9B+0ptq6G+oH2iQPNmF9SEPI+R09Tzg7rwF47xzE2JiRCvahBtsZDQG3C2IXWvdLoO0oY4cO+d37nHtCEIQhGMYx8IcfxqRsEQALVcAjqbY5MOjeg2MAgAUAUB2onM7tjB4Gbw1gvr0mKbFq3brRs80/K+nsnEHaPdoK0PWzSzFOS4ubYAHikjAD8gdiMHDj/JjNRRP7W9FxyGILlp9WK16ldI2YuV45tLwHgEAAAAFAbPy9/i2eJ8yXKg3C9Br2lopOwE5W94+z/Ev5GEHYq9cWwLg4vK+LcJvg9X6MNoF2wmj5pvqvVGBQbUHLvnd+5x7QhCEIRjGMfCHH8akbb+0WM3Yuy8bdgd5Ma0GCpbM+5AbO0EQALVcAjnm6+02OtpbQDn5pQ1d7RtrbGs3YYZuDbX7Mq3ILsBmfst4JltmpWr7FH5AK+EAx2ANq/wDrgTaFcUVgLteedAXKy6gprBuaHqv5++Z1IcjXul8ryoDQuuZYfF4q+PFr0Uy82dO48SuSkaDcSctlc70gNgWI2J55Wd37nHtCEIQhGMYx8IcfxiRugijFUpkfcAXZK7t2ri+03ZK3A3vcsX2W5UU4qDi7pVs0AZnQNAPMpirliQ7XUYl5GLrYXVUobAuTjZeqrCXoDN9f0PfF/INFWCgC1fSXOYm1PB72HsazMn58doTa/wDB4D2QAXA5jqS+Y4nKy8HG3hEqnVxveqOZHGXvZD7o2z0XhOtOAGPqDzis7v3OPaEIQhCMYxj4Q4/i0ja0aS9BbRG0/wBCcTawAAAAUBs7QRAAtVwCIdWUDC9iHE8R3eZqRymzWhnHI2scLHWt7NM8avewMBY+yJxhxiNW3kYZ/kEqVjrHF7yW4b0GADGGK/iea/8AD+ozUb1MFwMtG1ivCt0+icIcooKv64V6gXfA4UY4Z6vdY80rO79zj2hCEIQjGMY+EOP4tI3YOlriml0ch4uyVGCVTNzeGw0DuYYjYeeBtyYt6Qk6upcbkuvQ8wLM6BbblwL55G8QXYX2qZaNJbsYGqzBHCGySyaybDHNw/ICxYHIFryI9vF2BTXp4en/ABWnDZPKDH0R63YGCbj2uuM31pI53TVpMmEFg13foG9PMKzu/c49oQhCEIxjGPhDj+KSN2Dm2ijYauVaxwAlMQcFOBgf67jDOE2xaSqxFsOJxIXN0VleNH0LzFXtQGO8ayG3kZxhKbzLWA2KbNnXI7aVK0nIdjYbbt+SvI5d4rHqSHjwEazwx9c/+MzS4BHvk6y2h7Rl9D9iHUMAKGwN5BNSCvfC3c6Ew9AasD8NkA0TB8qrO79zj2hCEIQjGMY+EOP4pI2zoA3kY16DdbhsgnyhyAoO28oNuY+w1dGrpGwqVpiCY3A2b1mWWAm7cfWfl8DY0JxN7uG19I16AE47oX0FxtHAuDuCO3fYxdo3FQAAUGQbPySmuArgCQDFIDd+wL/xxtxoYg3JLyBbZtury9RAVpsUmue9Yb4gysBOzijZ6LwlRJLTmB7geTVnd+5x7QhCEIRjGMfCHH8SkbpPG8zeo6DN3mizbDi3bibu1LK8iAtZi7UPETg+JB1UCjSY9MRa54W+WYGxoTib3cNr6Q24Cs1R3uTd5sFCgN6HHjq9G1gCCD0AwANh+TSmwNb3sjCsMpywA/5E7F+2jvU/Qwe8LPocNPGzhM0iaRNKUmqN75sf9gJdLW53pBEEbHJPIKzu/c49oQhCEIxjGPhDj+JSNpdrVjIOOq09AiBQAUGzttxrZcai9nVRtmAZWSYjocL9g7HkDRDAfx8qGUA0Li97d+2RMhdprZ1HJ3bF7VhkeFZg/o5Gs20/FwaAKD8ocbZCTqwsTaf8miT9lA7zc6xJh4l3BH3OSJaeGIcNnmmxJDZxH9CN9v0F4GY6PjKzu/c49oQhCEIxjGPhDj+ISNjX+BGYz9FvGt8XEmFZEYLgw4rv7aTAXmrf/RdBjMrROBCE2WnQmyV1nWgo/XY6Y5q9tw8pk0xw2i5AY1uM9jeHHROxWLt2WHpsQJQU4T5AyNhtxQgVy5QH9ddv5VcSrmBxWDZZb7D/AH/lqsuKDen7BYefjG3BN08zhCThnYZoCk1RvfLvt0Aul7cx0hlgWixN54as7v3OPaEIQhCMYxj4Q4/iEjZUGzW3Z97F6jv7Vo0mI8y1j3sdSC+5+4gb4dqcDt2iLOWTE7Ax+j5MLH1dRO3ef/ThmI1a4jWNLhdZ7mBhmWAzRSzEz2uzYzbA/eHMyu1c1/LMCW3tF48+dMZcbIuVx9h/zDR02UD6/uWHHK738HN4Rarrcb3qjDijjAt9ZK/afr0QyrC1U+NXqqvBVnd+5x7QhCEIRjGMfCHH8OkbR2LXkWYHA90hC4d23Aw9CvRr2jCxtYNKarg9XZCJcfkH0sBoEvWzPSGl+ovXtpfcW21fsWepugUjXnxMvWHMd3kUWPqdnk2yw25DZbk/JStAzaX1Fz26MxYwquY4G13epsJQ4UGa7Vdq7X8vhMBh4ih16B6wbIKDd8rnf83ukicTeir9bIvvlkHW7CX0I4iKEvoLfu4QFt9qUXhoww987v3OPaEIQhCMYxj4Q4/h0jYK4De28H1Dbd21hJuA2Gq0BqRDZjXA4hwMDxRXekMxDf3J6wiQMD2oBedvcvPdWCAuPA5rsxbWBXwSOG1BsT/0wfGomqIBqwdkK9LszeD6nbRcx09IFOatgbsjnDY+tosxMHN3bGbsJWZNmF2q7VzX8wJh921FJKOwrGAuvqWr/mz2GHCg2JqS7EygZLRgYDLd3zu/c49oQhCEIxjGPhDj+GSNtYR69pkOBeO9N8IXDu24GHoV6Ne3nsi+HpdcC8oOwmSAUE9oUMOPpznuhpVAsDgibYOuMiwBtDNM8c9QsHOKjQXbW5qetPiVyUW6+CbtXCXWCQg7HHPi9CmYim22jvXartzVlpRDKLG6LzckyYFxohgGovNXau1cX80BlCyqLQOQ/VjBWtaAn7/5p8Jmd37nHtCEIQhGMYx8IcfwyRuqtlo2i/oepq7XLGzM2zY3ZuRtlsChjdmKulq6rp2Nt4gBpfzO+pr4qt4BVOinbjBuCoO0NXAeFnGACza0vFnxL8Af+0wG9XIinCkvjkHPirimOC7itbM8xrgbDC5ZSguXptdlGMxsxwYGw9dWJkxc649rwD+u1dv5vE/XCMUFDhieIg3HhrtdTlRwr/mnwmZ3fuce0IQhCEYxjHwhx/CpG8IF4OdDj6A+iNTuNuYGC4FHG+x0LHqAxV0qYB5bwDEU0weqMQ7d8cwZGIV97PARAApEsSHl468s6/BDRpDGtxgHowF2rGoG9wf1LHLoYcre0oaYwqs9WkogGgveK1hsscrMZpcmh1oxHH1RlA2Iw41Y44tSHNplcXenFasJLhQxoYBteuEuNbcmJnw3+jaQprKoGQB+cDANAsRzGX0QJOeMj6jqiDYI2O3/AJl8Jmd37nHtCEIQhGMYx8IcfwqRvG6jh4iRR9cHTtV8mSyz6ayKFaIrxsFMc5NVtePbslKB3Z3uc/EpuWwj3iCtXNWfUBlUJywb2gaoNiHkkh0iyAXoHZgxpul/83n9uEWJvACxN1kwz2sMEywKBQG4/PJf6UGObzL4IE7BwriWHEMF6b/+ZfCZnd+5x7QhCEIRjGMfCHH8IkbqNaj7TAc09LlxG0XO8fG3sazkMTS2R/dwLsgKN1DSjZwyNbjuBh0y7AQPe+f5FazKtCcsGK6Md9bSlzConZojZWheD/wCCCCOCO2EYlcLTzAut5ZmXBgBS3gXTaO05H/LvhMzu/c49oQhCEIxjGPhDj+ESNqgTqsirp1LepgKRACgDZ2KAzwNuy1EVwOUAAAAYAbO5lOITNpi7wBhug8dkxM20dRsdTxncWXADFVmT9jGxlWxzOxkx7ath9rMOx7u1yD/AIFlDRuSbkzHYkrDEQ39AyH/AKaGqrB/rDducnnX/LPhMzu/c49oQhCEIxjGPhDj+DSN3CHe1AujXZC3sJOwWa0cHp7A9SvMQ0ui4g7AWFSpJqxn+xsNA7oH1MwQpH0mvwShoF2XgO5Byb8WuYjnzu/pgG+LqEDyt5/TBsFuY3GGsdqTNdX/AITe69DqOYmYmJLkCsGz9E6qp21hC2JoCptTk6vRf+WfCZnd+5x7QhCEIRjGMfCHH8GkbvBHJsMF6UfVlUB3toKl6VVjitg1Wg4zEDgsstHpg0Fx741blVlczebzbxBDAc4nYbLM9mVKuAkAWI2J4IYgpAN6uURYJl4beD/A43A9tlxTsz2eAN22AAAoMAP+GBAEKRMEiLneCJ+3TRlnB2DS+sleJoZmGCQ1gy6P9TiWa/8AKPhMzu/c49oQhCEIxjGPhDj+CSNmCFaNAbbjOjB2Cqw3JW+LsLQXVwHBB35jisQhyhk0AUAbg8AAmfgOST7O24uvu6D6DFpvL4LmcvZS7cY16F7wUrsMOKzZbdFblyCtYHRtKw458TFqQYHxQ4vemK1f+Kb58gMVvDFaiR28eNZ6Q+tcWBsNlqjfRg1fVM8PuLulrc70gAgiWI4J/wAi+EzO79zj2hCEIQjGMY+EOP4JI2ma72hnN+CejAuMUG0xXNTgEETMlA4IN+NGroxgFEPGwyO7Iert8PPUBrR3irNUvWVOzBo1uYHJhbgm0qPV+vpHKOYXxG7EwqYihFA2OH9QAyJKI4iqXC43Y0lttcCLVlW5vqcSv/HIkGxEd5eTrLm3iWroW05vCZoA3Yb1RZxRxhh+rJOt9wvqQPYdVz1f0WG0i1iJo/8AHPhMzu/c49oQhCEIxjGPhDj+CSN1wbewFw9cbe0Et03pDYb1wA2qSnkjGgLKcMRvVZ1/0iAdbkOBoc4wo8iC0Lr3IBPMt244jhbE5mVal4YzjbBgosy39hzmMFd3eLT7oYS8/iX/AIp8Jmd37nHtCEIQhGMYx8IcfwKRsSgGo7cLirF4DHerbMwDB7HisEs2eVzW0yanZaAaMLgBQH/TggCFImCS4ZkWPkvvF3YcAfQX7xBSWw4esMU3NHKl8pab/mOQL5x2nzM/axRX2lHNirt3Z/GZQVLyCX6StxvL+Y/8G+EzO79zj2hCEIQjGMY+EOP4FI3YSjBcMrp5A74vWwVXbhUN1gapuYC1LmV2bbrVxt2/9dehLnjnMl7i2LX9kiTi+vXLF3pH8Rhtptn8ZhMgJkW+GynBLdHxxL/otllQLuwGt/1i7NDj/FSV2xr9TzWZRxP4n+5o3+9ZpKLPax9a4OUOOb5XIZS17xP7IlBUsv59JW4kWXcN+DN3peG4b/yz4TM7v3OPaEIQhCMYxj4Q4/gEjaqUkLppkNVoNWXR9gyK5PQDbVJVbKx4JZTmB2pZ/wDcDoA4NH7RxX7W2NuecXlWyv8A1iMrjNovbD7RFzi8/wBMRiG08T+Fjwsdv8wQPuN+igdz6x6DG30I2Jjaya9qrZifrLNSpHD9JRfRY4hd9VfeJqwAjsfPIMpdSc0Mr1UEgRtV9i5WD7tpHuaymFLuF61XvAi5divIfxj4TM7v3OPaEIQhCMYxj4Q4/gEjbeBjNgtXvMENO+KGMso5cW8yalyIXy4tAFAf4Mnatgslzi+eOcyXeNb395LzFN8qT68KTzRcuLgXyL3IHtuRtG9UD1EpwLRu3H9ghArVoaOJmep+IfCZnd+5x7QhCEIRjGMfCHHz6Rsjqw7AtfaI0xiDER1q0bdCRgYfyxPoHq7f8Oy1GjgAzHoyveY4nb6UNteMsm8Z6EgntADTigA4RYxVbWJq8HqfhXwmZ3fuce0IQhCEYxjHwhx8+kbwEsncQcD0OS3zAzq5l4NNcQ4raP8AiTtl2HlJG462kB32bPQS42MbQODVuCCWr5aBd1hZ6hMiu4p6n4J8Jmd37nHtCEIQhGMYx8IcfPJGyWtJyAtgt5peRgTvQx9WcAoQ+gFAGw/xVRg+igGhoejM78b/AAKsTROMykYCDgTG0GCNkLVr34sXiWfgHwmZ3fuce0IQhCEYxjHwhx88kbDdJCyM0dhWPcBBuEcFSmZ+g2AH+MBI+hgbkc5iVqxXrYsPVCdozquqNcZAN81WBgXmvZ0g2aedfCZnd+5x7QhCEIRjGMfCHHzqRvG7NbjXnwZr6ZpEeW1GJXwLN3YGx/xwE+84aO/BXqGWmaN5I2CbPW8IXFWzxbRlr0HrA4taLE082+EzO79zj2hCEIQjGMY+EOPnEjY53X7txq5BvYyRbK0sHUHFduin+PuRNK9lGfBs0jNGIdg9dPFi7pc9WOcxTwArfA4taLE08y+EzO79zj2hCEIQjGMY+EOPm0jaJAFqtARhFLD+Fq4m4XuEL5cWgCgP8hXjxXLUZ8GzSGTjQWT1Y8aruhgbbmluCqnSm7GACCJYjgnl3wmZ3fuce0IQhCEYxjHwhx82kbCtbIN1cx3G3e8Uownecees+2Bkf5IyVGuB2OxpYi63HqT6j6iTakevmqY0MrgwdPLPhMzu/c49oQhCEIxjGPhDj5pI3SpFUr2Qm3YyMcsIg103LQbD+r/k4mZgEJyv31JbzhRldhtbHC2wMIIhL9otpqWeUfCZnd+5x7QhCEIRjGMfCHHzCRvNoUKL3G93BnBaLFiG0Eyw2MWFoLMBFFIs/m5sauP+UgwCJSJgy6DLrnAMXryMR+2kFG8+DvYzAjUrityZrRDyT4TM7v3OPaEIQhCMYxj4Q4+XSN5yys3Ai7dGO+oUG2FO5GHAYu3YlSqxgaB/lg7Do30DAn3HBBvGCdWXS9Y0dDjx4m2yBBQUWJsR2+QfCZnd+5x7QhCEIRjGMfCHHyqRvH8S8UN2045G1IvdSWdgwyeCmYVhDBZW3vHY0KN9uP8AmFJCJ/Wz0y0hCwqRTmqMcGhtSUsGzAO9WQ1Md4eO+EzO79zj2hCEIQjGMY+EOPk0jYl2pwNVymSNNeG4OAa0NGXltEqng7OuGkAAAKAMA/zOostTqxdhk6KcbbiJ40dhvvI5bhttm26WBe53Ojl4r4TM7v3OPaEIQhCMYxj4Q4+SSNrXll7YAXjoW8IdPN7YNcz1XsYTKmLWt3rmurb/AJsE9apjro65kzosKw3BkPZsVlkAXVGwROTe1jsx8R8Jmd37nHtCEIQhGMYx8IcfIJG6jRXyC3NWjWJU+FbeCybaVsW1AeKFU96p2NCtb/zqnj0I4A5HjjuSOmVvsNgLPDcOGDRNsJR4rcM1o+E+EzO79zj2hCEIQjGMY+EOPjJG876dI4G90lHYcODeXh6rRlaB2nj+8BXbX0BAoo/zypVYwNRm1I95oWy+puVqHc3FjYInEb2sePgvhMzu/c49oQhCEIxjGPhDj4iRsyArRQG9irWVGW32bGlGs2LVi1gwOHMhEno30B/oDLAwD0B2PfckWJymWrtTKbRwciZtBhZwdzo5d98Jmd37nHtCEIQhGMYx8IcfDSNvKs07GwLLgzxyY/OoJRarLjlcoqVHWG9MX9Gz/Q8Q8VPBJsTfCaAGugbUAPAC8LxYfqDaTWa9j3Np3nwmZ3fuce0IQhCEYxjHwhx8FI3Y5pf9iPXLexcoqSmqGLwoZjGBFMCW7aZenHev+joQPxkbEa4mhjvuCsXJwOQ0wTR67WCfETEDkj3HwmZ3fuce0IQhCEYxjHwhx76WA/tYbPV0MYfYPqlA4eq1gU7LBRxY+xoQAAAoAwD/AEnFoBwHJJ9naMsd4f2rP23mxcDxZD4bsbH97O18Jmd37nHtCEIQhGMYx8Ice+kixhQrrF0iFFODGHgKjQ9D/THEWHEDmI5kwL6NsG0Lk23/AIDgJwXM2+eo4npfY+EzO79zj2hCEIQjGMY+EOP+rJK109O0FMsO3Ria1UwsGFKchRgmnDftYCYFiNieEzO79zj2hCEIQjGMY+EOP+rpK1+bnBo2r+ZNYypkksRuLzb21uc4I+7b7O502eCzO79zj2hCEIQjGMY+EOP+sJK8cqggfdsWktko6NobDibcMXAmpKIrvN25yfR8Bmd37nHtCEIQhGMYx8Icf9ZSVoIiWOYxGgHKDbXLHa8HZuUoiXKzUvEMGDiYmOffO79zj2hCEIQjGMY+EOP+tpK1qpRGaG9oF6HfO79zj2hCEIQjGMY+EOP+xJK1Z3fuce0IQhCEYxjHwhx/2JJWrO79zj2hCEIQjGMY+EOP+xJK1Z3fuce0IQhCEYxjHwhx/wBiSVqzu/c49oQhCEIxjGPhDj/sSStWd37nHtCEIQhGMYx8Icf9iSVqzu/c49oQhCEIxjGP+0jiStWdp3fuce0IQhCEYxjH/ZhxZWrO07Tu/c49oQhCEIxjGPijj/rIytWdp2nd+5x7QhCEIRjGMfCHHtf9ZCVqztO07v3OPaEIQhCMYxj4Q49r/rIStWdp2nd+5x7QhCEIRjGMf9mHBlas7x2nZ9zj2hCEIQjGMY/7MOBK1Z3jtOz7nHtCEIQhGMYx/wBvHElas7Puce0IQhCEYxjHvjj/ALCkrVnadw7Puce0IQhCEYxjHvjj3Htf9hSVqzs+5x7QhCEIRjGMfIDmCAKoYtbwUaIzZYXfR/nsIQAAAAAhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIeXhCEIQhCEIQhAAAAACEIHKOUtg3W/cew8L7nHtCEIQhGMYx8Qcf9l+5x7QhCEIRjGMf9uHDt+5x7QhCEIRjGMfGDHu1K8GpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqV4FSvG+5x7G1CEIQhGMYx8EMf9o+5x7BCEIdrGMYx8AI/7Gd36nGHYIQh3GMY/wC4gn1OMIQhCHcYxjE7QeWSv9CqV5T7nGEIQhDuMYxidoP9tP7HGBCEIQ7jGMYkSJB4l1/q1eH9TjCEIdh3WMYxIkSZfIdSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKleQ+5xgQIEId9iRiRIP9tIv6NsCECEIdrGPYkSJEiRmm6txmtzxDbzx3/PNXnmtzzW55qc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTU5pqc01OaanNNTmmpzTW55rc81eea/PDec81ueG9hqc3/kvphViwIECBCEOx7rEiRIkSP8AsgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB2BAQIECBDwnsSMSJEif7QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlQIEIEIdp3q7EiSokqVKlSpX+vAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArsVKlSoECBAlSu+92pUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSu6eEkqV2VKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpXYHj1212VKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUrsrxa7lSpUqV/sVSpUqV3K7//2Q==" name="Grafik 13" align="bottom" width="214" height="213" border= "0">


 • Injekčnú striekačku vložte späť do vnútorného balenia. Žltý roztok sa neuvoľní.


 • Najprv overte, že štítok indikujúci porušenie je nepoškodený.


MoRvzEK03VTUMmZJYqpXkIrRd0i4MxSTkaJw7NFrRZCitDkqQy7lNvsdsyuaULIoU5skYIx5zK/dKSaJDKKkSIrIt1SMUEkyehPWRL+VPxS/8A5aZTZF5rbK6XD6ViROvYUrpdmsvhLeKntjUzGH8o+9ldLh9KC31V91aL/KVyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4uSPFyR4Vs+3qCvX0UomoRZP7aM1ravl2mUZGpy129FQYtSGKapaoOKKhVEqtDpmTNSu6qDnjCiRVSziRkj/ZNyEUO4Q5JsJ9WtGUYknyJRXjWI2RTaxFa+npkaKmcIlHVtx1bcHVZqgnDwbIvNbZXS4pwgSM6tsOrbDq2w6tsOrbDq2w6tsOrbDq2w6tsOrbDq2wif8zuFK6XZrL4S3ip7Y1Mxh/KPvZXS4fSgt9VfdWh8f4JRMiybepoeS+2jNa2r5dplKVrSqDmigkVkW7e9kBeyITtE3oVSfYqFRfJOFQg6Fpdjh6m2PeyAvZAXshhJp1VN0Sg6JQdEoKM1aV4eNNZuZLCMWhy9A4RM2jzFWdtDOat25G6fodLKOnZIpKlLsbC7GwuxsCEomTZF5rbK6XFxLV0wuBiLgYi4GIuBiLgYi4GIuBiLgYi4GIuBiLgYi4GIhy0LN4UrpdmsvhLeKntjUzGH8o+9ldLh9KC31V91aHx/g51vzo5gv1DH7WM1ravl2mU3V3BNYitDtG3LZIleL0RSKKItVSx3/Wl129Utjxv1dAZMhq8hIdOjUPUys1y14i4BD1TN1aw6tYdWsOrWHVrA7hQ5cFYpjpdE9HRPQsg+RKgk5cJpNHZVdqZumk6V309UXmtsrpcFpWJE69hSul2ay+Et4qe2NTMYfyj72V0uH0oLfVX3VofH+Df6fBaT9rGa1tXy7TKNS0O3Xb1S2IOeAOodZNaqkmkKrSKwi23RrUrQ5V2vCDqkT2Oes5n/wBMf/TBY9dZXDokpUdOqKoqUG7dhmNQhevbDr2wVkW9CRJDUp6HDRNyLsWIOieDono6J6EimKlsi81tldLgtKxInXsKV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufeyulw+lBb6q+6tD4/wAHNL0RjI1HkR32sZrW1fLtMo3ccof4OVdtwbCyL5c5JR+yVkkl6Js3vUBFYyVSKFULaNMpDh28K2pSsivTlSRQjIHKrgpkqofci2LV8UdcOuBVkVw4Q5VcFXgqnwRw4I4ULHUCaiZ6dQjx7VXD0qvUyAPIO0zdTIA754nRA9VENkXmtsrpcFpWJE69hSul2ay+Et4qe2NTMYfyj72V0uH0oLfVX3VofH+CrWhab76lPtozWtq+XaZQIrmSqQ5VCuWnFRoboXEluVaRbtM8Yl/2p+tN1U1DJmtAtRage/8ACSKahyiUOQ6hKVongMvK738/bT3dZbBUJRRM7BmnTlRoIzYqBBsm3FGKNFvTIKFUeiW8DTKbIvNbZXS4h+1Qjr1Yi9WIvViL1Yi9WIvViL1Yi9WIvViL1Yi9WIvViIitKzmFK6XZrL4S3ip7Y1Mxh/KPvZXS4fSgt9VfdWh8fXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczHXMx1zMdczC8yyRpWr6bq2bJtEftozWtq+XaZQjfmI+wTUMkZJYqpVLP/wCLpILpTEY1bNirt6KgxakM+anc7FkE3BLsUJXoHRgk1bs64JD1TPQ6LktWRR0I6Ggomi3Dhfm1wXCvIQbNDPRIN029VosvDHOTLJ+hxIJIV5rx8HMfVFBKVJwOnNXyiROWjsi81tldLjY1mtHXOwFzsBc7AXOwFzsBc7AXOwFzsBc7AXOwFzsBc7ARFKFnMKV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufeyulw+lBb6q+6tFTelcTAXEwFxMBcTAXEwFxMBcTAQ8c2dkuJgLiYC4mAuJgLiYC4mAuJgLiYC4mAuJgLiYC4mAuJgLiYC4mAuJgLiYC4mAuJgLiYC4mAuJgLiYC4mAuJgEYtkhX7iM1ravl2mUZGpy129FQYtSGoeqdUCLTjyRonHRbZkZ2Riqq3eoOaKBVIqpVEzJGD90sRbpX46R+HiS6Q6V+CcXBg0UPQc5Uc1SuI4S5zds7MzEv8A+lZShqRzYyCfooxR5p1kkReDUcTBapE0yU2xea2yulw+lYkTr2FK6XZrL4S3ip7Y1Mxh/KPvZXS4fSgt9VfdWh8frs94/wAlGa1tXy7TKUrUtUHNFAqiVWiiRk6pmVjF3TpeXXdl6GLaM3FHAQdC0hjU2VIWtdlS0NhUpvqmzpSn/VIOa2HE2MKtUlKKJmSNgqqUSTNJtjg8g0VBZFoQXsgE5JFRTa9eH5qUVTddzUHi0KjjXjVSmocmyLzW2V0uH0rEidewpXS7NZfCW8VPbGpmMP5R97K6XD6UFvqr7q0Pj9dnvH+SjNa2r5dplN3+Ag63g5CqFWQqlX2CDrcDFocq7eqWyZOY1Ao5RRN17Yde2HXtsJlTes7UNVTaQ5kzO6cTfBrSlaLLM0K9e1BHjI9aJI1pRJOldrX/AIyu2WqXp2G+jLZF5rbK6XD6ViROvYUrpdmsvhLeKntjUzGH8o+9ldLh9KC31V91aHx+uz3j/JRmtbV8u0yjYlDtlkKpVCDrhFXjOtFlGxK9SgGr8m//AAcq7bgEkiotUKtUVzXe1FY5qHKZWbqld5cBBTlKKoFXFWitB0yw6VYJM91Xa1K4Tw5k2ke1SUS5SYXZoKkiTmqX0PWNVTEkF0BeyQPLbwm0Xdq0pupsi81tldLh9KxInXsKV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufeyulw+lBb6q+6tD4/XZ7x/kozWtq+XaZRu45Q/wcq7bg2FjWnGWCYHo6s+lQsaYpXSK5kqkOVQrpvSlA6dkalo4frhF2+VCbtNVXCIodMUeqDrjDrTg7hQ+Gvv5CSb1A3USAWrILFRq9QIks+qrtPIIJnrJNqjq2ALINCi82wIeihNkXmtsrpcPpWJH/AFHhSul2ay+Et4qe2NTMYfyj72V0uH0oLfVX3VofH67PeP8AJRmtbV8u0ygRXqlUhyqFXahzIEQNSUfoUJOvKEapsndPYJqGSNNPj0IHm6knT/NIj/1K1JVQm/gwU2X+HCdE1UEOdSrEwq0VoDJnJ9nVsiavSNxyyXr0jcSaKaRWmU2Rea2yulw+lYkf9SYUrpdmsvhLeKntjUzGH8o+9ldLh9KC31V91aHx+uz3j/JRmtbV8u0yhG9VEQmqZIxVqKJQyJXC0pStGkcapGcZWl/vlX7Rb/O6X2OWpHJWbUzapI1yQN49NE2CzLvWdLm4wirVI7ox06Ju1Kne+P7R1vbSRXrc1JFyRwZAlU0NkXmtsrpcPpWJGmoa0OFK6XZrL4S3ip7Y1Mxh/KPvZXS4fSgt9VfdWh8frs94/wAlGa1tXy7TKMq05S7eioMWpalNUhlovqFnjBwvFXe+LRo2KzCK5VqKIFULNInIcP3ahFaMnhqXe5F3ucJqfgWdN61N7BFAyhnpv9aXme+P7LmEoOYQKchUtY9pWqLdqhX32xea2yulw+lYcu66WPhabpjCldLs1l8JbxU9samYw/lH3srpcPpQW+qvurQ+P12e8f5KM1ravl2mUKapaoOKKhZEqtFCVSr1rpwuQsuoY0fMHCTV63WCDreHdKVbiRoVNySUQNS8mwvJthpO6lHWJA70oOepzFrwnWcc4v2RkudJ3SQPGtGpyxRDEesytaNMpsi81tldLh9Kwz//AFpqP+pMKV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufeyulw+lBb6q+6tD4/XZ7x/kozWtq+XaZTYg64gqkVYiZixruj5tUIS7YEdNHdVkKpVD+RWbpBdNuESMnFVU2KISKwWrhEROoKMTDoR0NQdqoTDWMcqXVvx1b8dW/B5B2mEJFdVfanrIl/Kn4pf/AMtMpsi81tldLh9Kwph90yEYy6FpH/UmFK6XZrL4S3ip7Y1Mxh/KPvZXS4fSgt9VfdWh8frs94/yUZrW1fLtMo2IVRssgZKoQdbhcjCoXhW6Qu1sI4zNu+/wcq7bgEvse715GiaLVNon1juQRI3MSvETAbp81VdxREVcq1HPVHUK0Cbyu94lTdhrOUkKGfruDJRhj1TSIkXaViaj4OGabk1KcJXbTqqJE5SWyLzW2V0uH0rBeO02TeLaqOVxH/UmFK6XZrL4S3ip7Y1Mxh/KPvZXS4fSgt9VfdWi8VJ/l1TmmCgI6bqemz3j/JRmtbV8u0yjdxyx/g5V21U9iKSz5elnEzUVs7wFTYGO5ZszM3BDlULaJIqZw9ZmWMoWQWIzbdMiVgusrgszblnaJuPamkZUzutCoYKqlEk15JVQI0agkg0TLebYEkEFD4cXmtsrpcPpWA6dJM0W7dWYc+2yP+pMKV0uzWXwlvFT2xqZjDerGbzfcjgdyqjuUw7mHcpB3IiO5Gw7jZjuFkL/AGIv1gL6jxe7AXoxF4sh1zQdU3HPSHGXDldLh9KC31V91aHx1pQ1FI1kqDwDEw7eKUXS+IOhmCjpJsN46Xa05M8OTPDkzw5M8OTPDkzw5M8OTPDkzw5M8OTPDkzw5M8OTPDkzw5M8OTPDkzw5M8OTPDkzw5M8OTPDkzw5M8OVPUF7PGZm7hJ0l9tGa1tXy7TKBBxVIFMU5V2oreW8issmCHnFKINpKqrnreckqZKrmiLpsHj3pqUSkFw26tcJPlUVcH2Cb0cxscf9Ub2tAZ4QtDqGUNgmLQxVCMkRz44J1j1K9I3FGyJa7VZOiSt70F70F70F70CR+alsi81tldLh9K9b+SRYEbsF5JalKUpsj/qTCldLs1l8JbxU9samYw6032n5CI6RsOgZi7WQupiLnYC5I8XEwFwMR28yHbjQdttx20kO2ijtkdtHHbaw7bcjtx4O33tBcsjQXVLUHQTNB083QcM3QcyboOqm6C8ZigveUoF5Z8sg1m3LVBO0tRSSQWnU1klqfc2h8f4IxSnK5RPCuiHooT7WM1ravl2mUKhU6ISVMkZNUqpVTSx1KrSNKkeSaZiyEwcKKS6ld1Sh07o12Pf9UkRQqhYn/FZJUi6hKbiYVEVKjplh06tBWlaYblXktmbOjmkkimjVeMSMSMXMon6l5FFIcT18EIxJMe22LzW2V0uH0r0qKESIvLqulGMOVE+2TkSsUYjivvCldLs1l8JbxU9samYw/lH3xiFMFI5mqFrPNThSAeI166VY1RtIEZdkuKVoan2tofH+Dkk6KRsIapor7WM1ravl2mUZVpyl21FBWlS1IcyZr8eb1ZJ4qKvnVA0eLnXcS7lJZRKi5JtMyZwqiRcjZmVqakRQIM0W+EmnVQ/+lqWr4dcYdcCrpLByhyq4K6XORRXWYVl/wD0eRUWowa1bJ+hxIpo1qsq8qgkxRHVNx1bcUrQ1NkXmtsrpcPpW1Zyi3KrOGVOSIcvDooJN09sjKpsqR0apVaP+pMKV0uzWXwlvFT2xqZjD+UfgvcLRTJcLWbIKxkmyqnOP29UbRtzBF81cfZ2h8f4ObdUQYRzeraP+1jNa2r5dplCmqQyDiioWQKrQ5DJmVk6kVbyFOkVmVHdWr0jnYg64habHZeV3v5+2m+tXWWwl5JIlTyJwnKULUhyqE9B49BQ92NhdjYXY2F2NgQlEybIvNbZXS4tVNOJUl2KQNaAp6//AGngRgEaGTSTRLs9gvJM29DSTyRqwiU2lRH/AFJhSul2ay+Et4qe2NTMYfyj8MokmqVaCZKhazatBul48I2jWKEZ5kqE1k1qY1ov8o8mbbC9ZBEFtE3BZxgYUk2RhR61qKOEKjnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnojnoirlAtHM42SDJgu5dfbRmtbV8u0yg9qoOeMLJUVTiuEq0qt/xiDps2bShHVoVkDJVDhMjsmMQ9Uz0VRcFqyTHQ0HREFCoNwuvzq4L41SsotJPky/8A6XTTVSiDV9NW7vq/XF5rbK6Wxg0HTLttsO22w7bbDttsO22w7bbDttsO22wRhWKIpShaB06TZt4k/MncKV0uzWXwlvFT2xqZjD+UfilmbZwFrOtjhSBeoVpISjGqNpKBGWZLilaVphWh8ewxCnBo9mcVho8wrAsaitn2QioxB6Xt5kO3mQ7eZDt5kO3mQ7eZDt5kO3mQ7eZDt5kO3mQ7eZDt5kO3mQ7eZDt5kO3mQ7eZDt5kO3mQ7eZDt5kO3mQ7eZDt5kKWfZUq3Ytmv3EZrW1fLtMo2IVRssiZKoQdbg+hmzk1WTJuqr07wkfRJkP8HKu2qmF3KbfHKWpq1LUtaGNQc1Qcw9cQxaHL0TlspJN1VjVQfuQ3blbJ+n2Cj5umDSvFX/6LgIlqRHZF5rbK6XD6VhOnSTNFBBaacx1KUtFhSul2ay+Et4qe2NTMYfyj8bWm+i0SyXC1myisdKMqpzr5CqNomxwi9bOMC0Pj9dnvH9gc5UyVnWNDJLJrp/fxmtbV8u0yjZxyxWlDlXbVT2FqrKOJGKatI9KHKvHMV1COEHFUgU1DltEkVM+Mz85+AwXb1S2FruOVZFcOUOVXas8RQqi8QXN6DnomTqnTs/Rvqg14NaNHVHSfodP1yrpokc1Tj2xAUpSU9EXmtsrpcPpWBWtC0dziKdW8Ws7WpSlKR/1JhSul2ay+Et4qe2NTMYfyj8iokmqVaCZKhazixR/9ePCNpFShGdZKhNVNWm20Pj9dnvH9haNwbmiAcGTkPv4zWtq+XaZQIOKpApqHK4af4TOeNcPl+ZGNJtBpHMWTlyuElTJGtCqVWmMz873/AAogvRWjhvy9rr/LbYupykK1rWtK7qtlKqt9rtPmtY90mknzUwu+QSJGUKkWiqda7TEKeika3OOgcIjqXyATlUTApqHLsi81tldLYpy9WXJnhyZ4cmeHJnhyZ4cmeHKnQ0Wl5ClyLL1bMW7OmyP+pMKV0uzWXwlvFT2xqZjD+UflVmTZwFrOtzhSDfN60kpRlVG0hQjKslxaD/KXrs94/sJ6PO4KIGPUor9/Ga1tXy7TKFQqdEJLGSMmoVUrqRj1RV6yMmi9YoHaSjd6ou2ooK0qWrtpR1js/O+/9+wRdUPQ7MpgmzoWrtahtqhKKJrIHQOkidc6SdEktqidFU7rbi624utuLrbgkcimptqo86vao3RVBC0ITZF5rbK6XD6V6pl10zCMa9Iw9EX/ALJ/CldLs1l8JbxU9samYw/lH5itKVotEMlwtZugViZBAFnH6FU7S0BLQMjAswwMKP2hhRyhUUUTqLPmpRPjIOMg4yChqVxlqU7p/ARmtbV8u0yjKv8AqXbcwVpWlSHMmZJBktRWManorHoCLWOm8QcUVCyBVaLbm5sYhzEMdQym0qqhAZZQ3pe5NhkvQqnzUrpILtQF0p1F0kCcYRNXDi81tldLh9K9Na0KVvvl5b0O1eQ0s2lvc4UrpdmsvhLeKntjUzGH8o/OGIU9FItioD2fZGBrNJCtmjCtm1xWzjsduPB248HbjwduPBWzryg7eejt56O3nouF+UXJIi5JEXJIi6ZUXTKi6ZUXbLlF3zIu+ZBm78j7ppsdNNjp5ug4JscM3Qc2bKLylyC/n5BS0bodyrDuVYUtKcdynHcpx3KYdzDuYdzDuUo7lIO5SDuVIdyojuVEUtI3HcjYdyNhS0bUdxsx3GzFLRM6juFkIZUq8ptXy7TKFPUhkV6K0WQorQ5KkNStS1Qc0UCqJVaKI1SP7BBzxi0v3L3JsMl6FlKIpEI4kavWtGoPHqt6MXXUp+lVYiBElSrE9MXmtsrpcPpXpkHR5Fw2bEaN/RaJzwN4NvyI7CldLs1l8JbxU9samYw/lH6qt9VYFUk6jpGw6RsOiaVHQsx0LMVYM6i7WQu1kLtZC6mIupiLqYi6GAudgLnYC5Y8XJHi5I8Vg48XEwFxMBWBY1C8GyTb2azG1fLtMoKV3VQc8YUSKqVVIyRgg63g5CqFWRMlUTShj0+4e5NhkvQ7Tqs1YvSIkl//AEtJIkJFoGTJ6ZTKRuS9MXmtsrpcPpW0xqEK5frSSrFgkwR9CyxG6KRVJmVpSlKYUrpdmsvhLeKntjUzGH8o/VVvqr793k7NZjavl2mUbplUbKomSqEHQMWhyrIVSqEHXCK0ocq7aqYfNTucchDKV6VYdKsDpHT29MsOlWFWytKB7k2GS9KjZFWq7VNxVNk3Tr6q0pUUpSnqi81tldLh9K2O5lq2FGr+WM3bpNUvQ4cpNU3j1eXcxzAjBvhyul2ay+Et4qe2NTMYfyj9VW+qvv1CcxONc3ZIUkGdadczHXMws9aVQaZRs4omDPGdaKGQ4wg5qmDPGgWO2oYIOKpAz5oWqqjUxsZBZNBSsmyoKyKRwq9aVTKcp6JOGiap3xR1pxWRa1IHuTYZL0VrQpaPG9RStK0BlkiV9FVU6V56Q56Q56Q56QpXfTYzeN2ru+GAvhgL4YCQk2azBjMNGsctaSoq+O9q0dw7Mdwsh3CyHcLIdwsge0bagWtE4OEox/IqMmCDFPEldLs1l8JbxU9samYw/lH6qt9VfgH0Ug+r20YdtHHbRx20cUgF6UuBwK2bUNXts9BcDgXA4FbOKGr20YXAqLgVBrOGOKWa3VuBUXAqLgVFwKjt5QdunHbpx26cdunHbpx26cdunHbpx26cVs4aopZoopZyhRWzlDClndw7bLUdvDt4dtl39u7w7g6N2jKE6pn25QduUHblB25QduUHbRB23QduUHbZN/bqY7dTHbqY7dTHbaQ7aRHbSI7aRHbSI7aRHbSI7aRHbSI7aRHbSI7aRHbSI7bbilnGo7dZjt5kLgYi4GIuBiLgYgsGwKEmjdDHldLs1l8JbxU9samYw/lH6qt9VfpMrpcPpX5KV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufqq31V+kyulw+lfkpXS7NZfCW8VPbGpmMP5R+qrfVX6TK6XD6V+SldLs1l8JbxU9samYw/lH6qt9VfpMrpcPpX5KV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufqq31V+kyulw+lfkpXS7NZfCW8VPbGpmMP5R+qrfVX6TK6XD6V+SldLs1l8JbxU9samYw/lH6qt9VfpMrpcPpX5KV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufqq31V+kyulw+lfkpXS7NZfCW8VPbGpmMP5R+qrfVX6TK6XD6V+SldLs1l8JbxU9samYw/lH6qt9VfpMrpcPpX5KV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufqq31V+kyulw+lfkpXS7NZfCW8VPbGpmMP5R+qrfVX6TK6XD6V+SldLs1l8JbxU9samYw/lH6qt9VfpMrpcPpX5KV0uzWXwlvFT2xqZjD+Ufqq31V+kyulw+lfkpXS7NZfCW8VPbGpmMP5R+q1aImd/pKyRF0kUSN0fyUrpdmsvhLeKntjUzGH8o/qcrpdmsvhLeKntjUzGH8o/qcrpdmsvhLeKntjUzGH8o/TfYL2gapHazjZyoK1pSi9oGqRm8+1WNsdTjVsdK0TYxiHKoQPH6DEtLSIb2zpF2l+cVVIime0behmUo3fVCqyaCZ7Rt6GZy7Z4YO3abJFGWarImtI34mj1B6n+OldLs1l8JbxU9samYw/lH6baF7UhYqGTXQmYsjOkK6q6YWheVKIuESUbzESm1Ss+6qs0m3Jm0fCxaTskhBoVQs87qVdRQqSSKaszJngmJkY9U8dLfnJx4Zw8aQDcqD9qaLftlqOG0y7M7ft4BqRGUYXc4jnFXTC0OmsWar5WtnWvKbqqRcl+OldLs1l8JbxU9samYw/lH6bLKVWlUiUSRkWnWtIyOu4r2EI8cFLQpZpVKkbZrzzyBlo6BflQOEWLVuadU5cXZon/ETdOGWTNxp/mjm4CRxeolRKRlZAzJt0bRGCTRdi0aqRiWe020Om2ay4tATgk48/Mj/wAbK6XZrL4S3ip7Y1Mxh/KP00//ADltqihEU3s8ssY8W7o1s1mPekrDmbVjJsyAKahy2kr/ANJq9dtSXvJhdRw6Va5T809/wwgqb5Xa7eJMkXEo9kVHcauyRs9ptodNs1lxaTOQ+lfjZXS7NZfCW8VPbGpmMP5R+mrf65bZSu8TzyqrqIjCNkZjSrNZjZKwtOGBfGIvaSn/AErN1/6X515TiZQdd0sK1pQf/wDHS6knIMWKTFG0uXs9ptodNs1lxaM29/E04Yv8bK6XZrL4S3ip7Y1Mxh/KP02cR5UmycUdM5RWiUZZtKvOc1/+mJxwmlH2br/2pp85ZCKd9YxDWlDTU0jzYuzi9CrCXkl05FHj5H5qtN9E61j5SlaGpaNWlGkWmZOAhd17C0bhMws7XfHWh02zapOESi/VSTdPkt/xsrpdmsvhLeKntjUzGH8o/TZWP69ui6eRaqjh9LqsGZWLWcjzpuEZp4iiWPdPEbPcRZB+0K9aEVeRDhxNPHZIWLOgatKGo+j141wafe1SiItRZf8AOTcWZeraVeMiIoO5l2RIiaL5ktHOr7kFSuItVBhZzfRraHTWrZwomrMPlUoWNOqv+OldLs1l8JbxU9samYw/lH6cdMilCkKSmyiCRTbTFKehEUk/RRBGhvzxkUj1pSlKCtKGoRJNPbaHTbNU/wBVUUjG/Hyul2ay+Et4qe2NTMYfyj+Q2h02zWX/ACErpdmsvhLeKntjUzGH8o/kKqKa5UkEkKfkJXS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMP5R/U5XS7NZfCW8VPbGpmMN7Cu13txSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuKQFxSAuF/UQ7FVilhLeKntjUzH9rW8VPbGpmP7Wt4qe2NTMf2tbxU9samY/ta3ip7Y1Mx/a1vFT2xqZj+1reKntjUzH9rW8VPbGpmP7Wt4qe2NTMf2tbxF9sb/APT/AGtbxF/843/6f7Wt4i/+cYyVD15BRySjklHJKOUUcoo5VByqDl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcug5dBy6Dl0HLoOXQcqg5VByiilN3/9dn//xAAnEQACAQMEAgIDAQEBAAAAAAAAARECEDESICFgQVEiMDJhcYHAQP/aAAgBAwEBPwH/AL0luDWJyahOTUajWazWazWazWazWazWazWazWazWazWazWajX2GsUNGD8iGjORrj/wJs/g7QiEPFljsFdk5FTtdP3Zs3aCB4ssdgrE/AqY31K6UmlmlmlmlmljUbEQhqLVDweLLHYKxU/S82pzueNrhjtIx4ssdgrKX9NWbU5FkcImkmmzxt8Xn0T7HZY7BWJefpebU5Fkq2PG13fBLJssdgrE4E531O9ObQkakcOzxsidnJyObLHYKxQ0YE52ur1spyLJUpIZSoHkeNk+ib8HN1jsFZgmRqBORyhvjdTm0mpnLGPGyCBqLKzbssdgrE/A1BJpJ8MqIIIvTm3xPiKPA8jxsiR8jtVZ4ssdgrIFV7NIjTyMyjSzCi9OdicWeNjJvJqusdgrFUOn0THA6ROCpmDh7KXB8T4nxPifEb2T+x4u4RwPFljsFZp4E4M4NQ1I1wST90cweLvm3iyx2CsTg4Zg4qMFTk4FG74nxG098cXfBLJssdgrMowZOUfkNQI/m6PZwRu4PF+Tkc2WOwVmCZGSmNQNyjIuNqGjSzC3u8D5wPFljsFYn4GosxP2VKCTUTt0kfsa3edn9OBqyx2CsgVXsdIn7HSPCOBJPasjTIZhbuNmTSx4iyx2CsVQ6fQpGJwVIweY3co+Rzuk1X4HA8WWOwVmngTgieSYGpwPCPB/u1ZKhYPH15HZY7BWJwRJgyYKvZ4ONybGmzlbtJpGos2N8DxZY7BWRKMGbcMqwZJ52rI2yTxu0nPjesdgrMH5HJkfAzB5jdqZP6G936P5eVZx4ssdgrE54GoP6NCc5KsWl7UOo1Myt37HdNHBxZY7BWQKr2NcyKr2Ok5+ifZKG93kwtkMiyx2CsVQ6SRoVRVjesj54MGValSVKLvg8XkiSLLHYKzTwJwQJjU4+hDJ9k+rUsqd/9J/Y9yx2CsTgakTgiSYKsfYh38njm6HdY7BWRKMH5GDiofrejShoj2QhDvz9Cx/wav8A/8QAHxEAAgICAwEBAQAAAAAAAAAAABEBEDBgICExQcBA/9oACAECAQE/Af3pSpUhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQthi/N7i3xebzi9jgkfOODGMY8MbJA8c8vu2QThipvs7r7tkZJqOH3bIwxc2jyvuKNii1xXCaipr7tkV5im0eV92yCR06jlNdndQfcEbJAxDp2+E8vuFbHAh0xEcpOzs7OzvbYHa3qK8PTyowdne3xx8HgZ2PborzIx7fHFETS5PcIpDqJ/mexwTAyaRGHrmhbPAxZI3CK84Rg6OubHs8cfCMEYHtEV5kW4RxRGBC2+KVIicKpbdBMDuYIyTJE81skDFlVyRtcV5XlRvEX5XmF/g5f/8QATRAAAAQBBAwLBgUCBgIDAQEAAAECAxEEEjNyECAhMDEyNFFxgZGSEyJAQWFzg6GxwdEjQlBSYHAUgpOi4TViBUNTY6OyJPFEdPCgFf/aAAgBAQAGPwL/APvnmzYijUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUKNQo1CjUMQ+QavvYoFf9X3sUCv+r72KBX/AFfexQK/6vvYrkGr72K5Bq+9iuQavvYrkGr72K5Bq+9iuQavvYrkGq+OspabMknC6KFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13iha7xQtd4oWu8ULXeKFrvFC13hxS0pTNOHFvauQar52oxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2DFLYMUtgxS2CUcUsUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v2YNS1ElJYTMQZQp08+AhxWWiLpiYutM7D9RB9Cmjz4SBLQolJPnKwp1cZqSicBgd3Rgd3Rgd3Rgd3Rgd3Rgd3Rgd3Rgd3RELbUTkUHNO4MDu6MDu6MDu6MDu6MDu6MDu6EOpxVFEo2FIMnIpOGKMDu6MDu6MDu6Lq1lpSOJKEaDOF8nPOEkh7JhSulRwGTo2iDzSkdJXRPaWS09F9lFUP1r2rkGq+dr9l1OunBJCKzggsVBc1rFBxQeMjmMJdbOKTEoq3lOgSnrVeNvJ+rKw/1ivG29m4c35FXSFziulhRec7qsVINx1ZqUdpwjSoZy5jBOo1pzHfJRVD9a9q5Bqvna/ZfgEn7NrxsTUXEljLzDjpU4ec1eg4hLbPoOImrupPFUXPY/DqPiOYNIcZjNnlCIyktwZSW4HHfxBHMKMJthKc5wGUluDKS3BlJbgIhKetV42EvIW0SVZzP0FIxtP0FIxtP0FIxtP0FIxtP0DTSoRQkiOFh/rFeNhDpPIIllGEBcfbHFNpegxB5pSNNhLjaoKTgMJdLDgUWY7c1qOBEUTC3lc+AsxWCdlKjQk8CSwiBEsumcJ5HPa+bNYSgz4jvFPyvkoqh+te1cg1XztfsspZ+6UQalYTOJiAQ0WEsbpOy41DjQinTYStOFJxIJWWBRRsyjqzsN1itZT1qvGwxo87d/rFeNiT9WVk0OJJSTwkYmlRquoOwpg8Dhd5W5pLC4c2wRqKKG+MdlTSyilRQMLbPCk4CJYQhz5kkd7lFUP1r2rkGq+dr9lpT1avCwxHBwifG1fSXM4ou+xJz/ALIWZR1Z2G6xWsp61XjYY0edu/1ivGxJ+rK0NfO2cbEnV/eRW7DeYjOw85nVD/8AbbR8umPdYk/Vle5RVD9a9q5Bqvna/ZZ1v5kGVgjLCQbeT7xWjrpPoKes1YBlCNgbZM4mnnsyjqzsN1itZT1qvGwxo87d2sdiT9WVpKKlhjrE+NulTTK1pJuFwtI47LidKQR51mdpKD/uhYk5f7ZXuUVQ/WvauQar52v2XWUOIvjJscC6fsVnh+U7zKOrOw3WK1lPWq8bDGjzt3Kx2JP1ZWj/AElCxJ0/7hXw1KwEUTC3DwqUZhKCwqOBAklgIoXuUVQ/WvauQar52v2XgVKm6gGlRQMsJWCaeipnvSCWhRKSeAyt5R1Z2G6xWsp61XjYY0edu5WOxJ+rK0TJUHinFemxwnM2mN84Mj47tzVz2CWZcVrjel8lFUP1r2rkGq+dr9mDfYL2xYS+YGRlAy5rHF4zZ4UGOEaVHOXOVtKOrOw3WK1lPWq8bCGOAJU3nnDJi3xkxb4yYt8LUbcyacMNlysdhhKpQ2SiQUSNQylvaLjhr6EpBok6eCL5ueyRKL2i+Mr0vZqUcEldMwpz3cCS6LBTi9ovjKvkoqh+te1cg1XztfszwjcEP5/m0g23EmlRYSOwTjSoHzlnE9FxRYyc1rKOrOw3WK1lPWq8bZ+tZWf9x20CKJmClEpLj+6jNfPwbR3CpD8rHCrL2Tfed9lFUP1r2rkGq+dr9moLuLLFXmHBuloPPYJ1o4GXeEuo1lmO0lHVnYbrFaynrVeNht5TjhGrMKZ3uFM73Cmd7gpLalKnHHjWVabCXENlNUUS4xCjTvELvBFpUPbSjUgh7JvjfMd075MQftl4OjpETCWWy4yu4JZbwJ777KKofrXtXINV87X7Nm06Wg8wNpzUeewRKP2TlxXraSjqzsN1itZT1qvGwxo87dWmxJ+rK/qeXgLmzhTrhxUqxPWXtl4ejov0oqh+te1cg1Xztfs4aPfK6g+kGkygZYbDSzxiKadmUdWdhusVrKetV42GNHnbq02JP1ZX+Yg/ZN3C6Tz2PxbpcUsQunPf5RVD9a9q5Bqvna/ZZKzRPnHCERk69oSwllRGrnjaqMsDhTrD7eZRHt/9WZR1Z2G6xWsp61XjYY0edurTYk/VlfuDQftHbmgrCWiwYVHmIJQgoJSUCK/yiqH617VyDVfO1+yzJ/3+Vhrpj4WrGeadiVfl87Mo6s7DdYrWU9arxsMaPO8yfqyvsTwEFu+7gTosRUXtXLqujo5BKKofrXtXINV87X7LKP5DJVhp35VRBKI4keC0URYGymWFufOqzKOrOw3WK1lPWq8bDGjzvMn6sr7waT47tzVz2Jyi9m1xj5DKKofrXtXINV87X7LKbViqKBhbK8KTsFJpSqBFiL8hEjiVg2mFEt4+csCREwltBRUo4EG2U4ElCzKOrOw3WK1lPWq8bDLbjxJWRXSgMoLYYygthjKC2GMoLYYM2VzyLDaSfqyvq4HxW+IVhKVSholq4yuMMqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hEsF7lFUP1r2rkGq+dr9l+GaL2ySwfMVn2bq0VVQEFyhxRZjVZ/Evpg4eKk+a0lHVnYbrFaynrVeNu/WtJP1ZX1Z/3HeG6pXuUVQ/WvauQar52v2Ynp9m78xc+kXWjWn5kXRAyMj6RAiiOKyaSzruAnHPau9xWrzaMZSTIhRFvEEKNsoEZe8Vq84lspqlmZcYs4oi3iFEW8Qoi3iFEW8Qoi3iFEW8QdS8mBqVcui5hFEW8Qoi3iDLa8ZKSI77Hgk7xCiLeIURbxCiLeIURbxCiLeIURbxCiLeIISeEkle5RVD9a9q5Bqvna/Zq6QuFD4zKKofrXtXINV87X7qSiqH617VyDVfO1+6koqh+te1cg1XztfupKKofrXtXINV87X7qSiqH617VyDVfO1+6koqh+te1cg1XztfrSEbv1BKKofrXtXINV87X6kZdQpRXTScDD7a1GcIGUbL81xUJ00oHmuBtB4UpIrd6ofgCJS1GU08J2EydpU1SiioyzDhUI4p86jwhtKsYkkR26XSRPiqbCIU6aJkFTYR+CuVTDZKWoygeE+i0k81RldPAYM1GZnPPDe0ybgCKKpsZ1q4SVqIoFgPoDNQvC1lBlhmGCJS1GU08J3h6ofgGyUtRlA8J9F8lFUP1r2rkGq+dr9SO508YTfnSZedhSzwJKIZI+dcT8bxAyiRic2w2hWdKSKwdQhJuqT4XhvrS8DDnWn4F8FgYnNsNJVnSgitJPpMH1h3tHWnauaC8Ax1afC1lHVmCqneH+rV4BvQfhfJRVD9a9q5Bqvna/Ui2zwKKAZM7k1cDsPnnKbtCnPkRYNLSDdhzxgQmuoNqPPGJWFPLIzSnMFJaS4RpKPGITFKNSywki6PxJEqZNnQ5xwLaHCVCPGIgg3UrOdgmjhmyVNgWMGWjQ6ZoQRHAizaQplxt6cnMReoS4nAoolYUwaHVKSc3ikXrZU8sjNKcwS20lwlEuPGLoMKbdS4ajXHil0EFLaJRERw4wNx1RJSQ9nJ1KLOaoAm7rbh4CVz2OFcJRlGHFDi0zkJbwmu4IIQtzpwCYmKHPlUPbLu8ySwmLrLkATjSpyTBqPmKISyhLpGrnURQ8QaWmzdhzxgQ4MyNtw8BHz2ZhxW58qeYceTqSnOSognGlTknYKTkh2capuAoeIi8uBngLnMLNollM+a1mXXHPlTzD2knUks5KiCcaUSkHzhKnUrMlHDijhWiUREcONY4JxLhqhHikQJ6BzTTOhzgmW0Oko/mIrHCPK0EWExdkypueddEmdaVOSZmD6w7EFxUs/dSONJlEnoUOEZVFPhYNg0OziXMwF6iDhma/lThEFtOJLPhBLQolJPAZBTDiHZycJkRQCZQqMwlzghpKHYqOBRIvW0c0F4Bjq0+ANa1ElJYTMQaaU50xgCS4k2TPnPBYlHVmJ61ElJIOJmINMKWWczgJhRQ58qrJtpI3VlhhgIQdZU2WcjiCWgyNJ4DIP8AVq8A3oPwvkoqh+te1cg1XztfqV8s6p20NOfMkjDTfzLjs/8AYdd+dUNgSwg+M5h0ApRKEzp2KnoH4iTpmzcZIUyo7rWDQH9HmHSauLcKbHMJ65rRH82EKZM4mhoyiCqmEE7O4uCaYNpuM2BHdDLijcitBKO70Bp750w2BvOjiiJhsz95yefjZUyuM1WGAQtqfE1QumFrdnxJULhg0NToGcboNlN1KDmJLpBE8jhHOc4hJtR4NeDoDTisbAYLrCByVk+Ko5yswmrnqV80QpKVcZpVwwcrli1TVYM6gp5icRowkZ4Q4z7qkztYcqmEoajPVcKA9uZrXzwOBBMwzNtV1Jhtw8bArSHHuciuaQtx8zNCbqukwZNNk257pkPw6sVzm6bHCwjMcjAKfPAfvqwBwlrJU+GC0cdLGwJ0hbj8TbTh/uMK4FskOEXFMgcnPFc5ukKP5FEoPtaFFYcSXOuYXgFkWAkGG9B+Fiai6U6YghNcSa186owEyJm0q6kwfWGHHj90ohSnlHDGWYNCWph8yiHAqwKVwai6bD6iwk8o+8fiZcpRmu7N9QT7ESIjgojOIeaM7iTIyCnnDcnKzGEsHGYbk0IdSbk5JxKJ2jmgvAMdWnwBSVJ8VN1WkJclKJ7iijCOAJfYuIM4GnMJijipo5uoSjqzCWUYT58wmqJSlfNOE1KsHGQoNvF76Yg5hwcXxSBvvlFsjglOcLdk6Ji0FG5zhySqO5jJ8w/1avAN6D8L5KKofrXtXINV87X6lad+ZMNgb/tikIb+RAYT/bO2hZfIRJDbfypIhKS/2zMLTnb8w/o8wRqKJNpnWH+rV4Aqp2DqkJN1SfAGrnbUSg+zoUQfX/ZAOu/ImG20a6zyDvWeVhD6XHDmqnQVYabQ4lS0qukXMFdDh+BAusISjSVh/wDL/wBSDdUhKerV4A+rMOVTDH5v+p2Eq50rD6MyiP8A/bAy38yo7P8A2J3zLM7BmXNKPOxwfzuze8JQkoJSUCK1Yazmagg/nUZ+VguiUQ7w638yTIJL50mkGo8BBtR/MazDlUw3oPwDq/lQZhB/KRnYk+kwfWGCR86w65zqXD/9tsOmXMslWHevP/tYc0l4iUaCsN9d52rmgvAMdWnwBvG45FRxMuawpnhE8JEuLziU/l8xKOrMFVOxJ3NJBJfKoyDTfyojt/8AQk5f2x2g0nzhnpiXcH+rV4BvQfhfJRVD9a9q5Bqvna/UpL+RYfazGSg4kvecmF4AiLAQlFcY7u4FIUp00qKBlMBmpCiKYeEg/o8w8f8AZYf6tXgCqnYOqQk3VJ8A40fvpMggjuTooMEj51hTnzrtGus8g71nlYnunoSWExwTRGST/wAtHmEOOqTFZwmlzBzrT8CBdYQlGkrD/wCX/qQbqkJT1SvAH1ZhyqYY/N/1OwvSXiJRoT5iTl0GCQwpwm+aCRju7gS4tCzUa4mc2w31/nYWosJJMZR+xPoMo/Yn0DC1nFSmyM9gZL+wJQypwmywQSMd3cDbi0LibhGZzemx0Ie7oiUK/thtuB535Uw2/wDoOVTDeg/ASnqzC+qPxKxJ9Jg+sMScukxNk6lkiPMmIx3dwG46hxSzwnNCdAc/+wf/AGsOaS8RKNBWG+u87VzQXgGOrT4A3XVQSQ4KTkpCTwEnGMKlL0E/284lX5fMSjqzGhB2GKwc60/AgdUglKFOTSKBcTmGO7uBgzbURRzdAf6tXgG9B+F8lFUP1r2rkGq+dr9Svt50HAKjgNs+66G1HzRWdh+vG0f0eYfq2H+rV4Aqp2DqkJN1SfCwtSfnJwvESdKTuTJ+0MI/tjaNdZ5B3rPKxc95U1BZiBNtld95WcMVg51p+BAusISjSVh/8v8A1IN1SEp6pXgD6sw5VMMfm/6nYhnWRCUqq+Yk6ugw10R8bRvrvOzk7W4QydrcIQIoEQZV/YGNfjaTvnSRiTnG67NjsCl/OsOVTDeg/ASnqzB9LZ+ViT6TB9YYk59JjQs7Rz/7B/8Aaw5pLxEo0FYb67ztXNBeAY6tPgDbLEbOaRdIIzKLysY/IOaS8RKvy+YlHVmD6s7DBf3GFdLh+BD8hCTn/tp8LL/Vq8A3oPwvkoqh+te1cg1XztfqZ5srk1Rp1B93MRJscJzOJiGnCO7NgekOPH7pd4NKnlqbSmJzjiH9HmH6th/q1eAKqdg6pCTdUnwsMv5+KYYbP+1vVatdZ5B3rPIPQwzD8AzO6fCw2wk4rQcVdAc60/AgXWEJRpKw/wDl/wCpBuqQlPVK8AfVmHKphlbhwTdu6rDUnI8HGUDWf+YqIQ6X+Wq7oMOMGfGSc4tFhSZM+skqXNTA7lhvrvO2aeL3FQPWFsR4yFR1WISd5ZIW5AiI7kLDDuYzSJKz/pTgwj+yIcqmG9B+AUj5igG59y7MVYZZI4rTEz6AfWGDUX+WqcHZOZ3T4xWFJkryyIoIIknhMERnE4YQ5/8AYP8A7WHNJeIlGgrDfXedq5oLwDHVp8Ag3P8AW422x+Hj7Rd2GYhKSq+YlHVmEm4cCUU2NhpovcTE9YZI8KuMGXuaE0whPvN8Uwa1HBJFEzBETy5ilGo0xuQD/Vq8A3oPwvkoqh+te1cg1XztfqY1oQoyWkjuECnFA1qM7tibgcTdQYNN1GdKiuGCbur/ALUlcITcLirqzD5EUTh5h6chRcXnKw9UPwBGpCiKaeErBmlCjKaWAhJyP/ST4WHM6OMQSfyEarU0tlFaTnEWcKJHFjhSog8qUYChDiwBqSR8FGKVlzAmULM1f2pujh3IqfUouKV2BB5KkmXGjdIESSMznlgEonJMrpYSsPGltRlcwF0EG6pCUEX+krwBmpCiKYeEg5VMJYI4GqN3UPw6lqRDASijsEeMZGfHcMJbQUEpKBBTSyilRQMT0ToFiuEOBnYbnEK6Y/EygoL9xOaw2fBqhw2GHTbLaXiqKAnpiUMDhYDHAxxrkEJwj8Q+UHDxU5rDhEUVJgoghHBrKccMAgQcqmGzUhRFA8JdFhUqYSakqurIuYEyl2PMVyJhModSqctWDn1haVJMvac5dBA0qKKTKBkOFancGRxS4XNpHBzyu86U3TBSqUJhDESfjYcPg1Q4c+bpsOEkjM4lg0iUTkqK4WErC1wOYapyFkGm+KcVERmSbRw0oUZQLAXQGaheAVKG0mbS7pw90wTSHI8xcWJh6VyqdwkIpTznpDxKQooo5yEogUeIYeO6haITZ3OOAWcDK5x03SHCOTuDjFaz5xAsBBTKufAeYxG6g8/uqHA4SP3UFhBrcpl/tLMHqh+AbNSFEUDwl0XyUVQ/WvauQar52v1VdIXL3wJHx3fAOvn7xzSvNwiK9OVTDH5v+pi6UbW4RFe7hEV6jAo2twi5BcIrW6UbW4V/lFUP1r2rkGq+dr9a8E2hsymxiYnHFR86uZIQyjFSXI3Kphj83/U/omUVQ/WvauQar52v1rFbSFHnNIgkiIujks5LLaTzkn6JlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/alTLhqnpwwSCUWA7vJCcejNM4XCClMxgm4cSvHCOxmxhcCjZjxcMSvkoqh+te1cg1XztftS660zOQcIHOLMEJPCSS5I31peBh+teC6whKNJXyUVQ/WvauQar52v2+b60vAw/WvBdYQlGkr5KKofrXtXINV87X7UutNPTUFCBTSzBCjwmkhwDEOF51H7o4UjlMOg4dwJuVnORGE48KbRTrhwSkTJPOSXMlvDtBKdW8Ve6QwTXU4xWDk8lOBljLHDGqUzcOE/AcA/DheZXzWCQgiU8rPzDhEKlBl/txIu4TJTFaMBzsYgSknEjukYb60vAw/WsGxJDgRXDWXPoHDKVKSTnMwbTsCeL91gkogby8HR0g3G1yhdSMAcnlBe1SsjjDCJRpK+SiqH617VyDVfO1+1L/AOX/AKkG6pA+GxeH40dNhDsmbnGrHDSH6RJQOygiwG5dDsKSfd0f/ohbK8CiHCLbmtwNKrodd50puaQbq7pNlHXYUbdwkLnF4iIux9ovYX/oEhBQSVwiDL5FdVcUG4+6ZpDfWl4GH6wdcLGhAgt9RUeDSIHgHFwId7v/AFYWkjwr4NPgEtNlBKSgESkiguM0+kSjSV8lFUP1r2rkGq+dr9qX/wAv/Ug3VIHKUF7NeHoMJk8pVBWBKz59NqtnAZ4p9IPi3SuLQfOOEaVpLnKxD5lkQe4Z1KDUZYRlKAa2lEpM0rpBk/7CEYFEe1XxvlLCEpJuYhJxK7dB9YYb60vAw/WDac6wsnXUoUa+fQMpQHXGlEpBwgZaBOPNEMGfzRsF1hCUaSvkoqh+te1cg1XztfsPJyk7kw1qMsBDKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoIyt5CmoYCh6W7/5f+pBuqQNCyI0nhIwbzEVM85c6QliUHFrASvltY4rpYFDnbcLYYiVxxOMkNdZ5BTiXEpgcLoyhGwZQjYG2/lSRA5PJz9p7ysw4Z5RobPn51BkmW4ca6fOYPrDDfWl4GH6wk+kxwqXUpKMIGQyhGwZQjYDL+0Ma/A7BdYQlGkr5KKofrXtXINV87X7DyLrPT4E/+X/qQbqkODQ8hS8xHYS+0UEOYSzGEzsKDmWYuuIRWOAJaDik8Bg23Cu+6rMG088/g1F3Aj+VwjD6MxkdhLbzkw1FErgU+kyNJJnRCEuXZypyhAsAYrA+sMN9aXgYfrBpWZYcRmc8rHBPOzVQjgESupMgyR/PNsF1hCUaSvkoqh+te1cg1XztfsPIus9PgT/5f+pBBHzoIXSo1bSHCIdSZacAQwyqclJxUZZwmdcNZz7KH0/5Z3dBj8K8skmWIZg1rcT0JI7phLkPf4VQdZ+Yrmke1iSD4q+gcIb7c3POHsyxuKjQFSdH+nMLYG3V4pXFDhDlDc2sOKRkyjFCy/3D8CDfWl4GH6wcaLGwp0g0u3G13D6DHCKfbm1hxSMp57EgiLAQWorkVcIkwTnCoQcOMSjhAEwzdbScTVnMSjSnzvkoqh+te1cg1XztfsPIus9PgS3yfJM6Fyb0BKcxQETOY6WBYuLaMtIJcpWSzL3SwWhpUUSPCQNUlcKHyr5hx3G0ltExvCeMo8J2OFbVwbvPmMXVtQzxE6M908KrBvSdZIUrCk8A9q42lPRdBSVk5kFTpxlGIWg3J8444AlolzIKnRgFpNyfOOOCwbrKibcPCR4DF1bRFniOLxnDwrOxNXcUWKrMIEtqGeIUjhPbK9+GAORdJc+HNC+SiqH617VyDVfO1+w8i6z0+jZRVD9a9q5Bqvna/YeRdZ6fRsoqh+te1cg1XztfsPIus9Po2UVQ/WvauQar52v2HkXWen0bKKofrXtXINV87X7DyLrPT6NlFUP1r2rkGq+dr9h5F1np9GyiqH617VyDVfO1+w8i6z0+jZRVD9a9q5Bqvna/YeRdZ6fRsoqh+te1cg1XztfsPIus9Po2UVQ/WvauQar52v2HkXWen0bKKofrXtXINV87X7DyLrPT6NlFUP1r2rkGq+dr9h5F1np9GyiqH617VyDVfO1+w8i6z0+jZRVD9a9q5Bqvna/YeRdZ6fRsoqh+te1cg1XztfsPIus9Po2UVQ/WvauQar52v2HkXWen0bKKofrXtXINV87X7DyLrPT6NlFUP1r2rkGq+dr9h5F1np9GyiqH617VyDVfO1+w8i6z0+jZRVD9a9q5Bqvna/YeRdZ6fRsoqh+te1cg1XztfsPIus9Po2UVQ/WvauQar52v2HkXWen0bKKofrXtXINV87X7DyLrPT6NlFUP1r2rkGq+dr9h5F1np9GyiqH617VyDVfO1+w8i6z0+jZRVD9a9q5Bqvna/YeRdZ6fRsoqh+te1cg1XztfsPIus9Po2UVQ/WvauQar52v2HkXWen0bKKofrXtXINV87X7DyLrPT6NlFUP1r2rkGq+dr9h5F1np9GyiqH617VyDVfO1+w8i6z0+jZRVD9a9q5Bqvna/YeRdZ6fRsoqh+te1cg1XztfsPIus9Po2UVQ/WvauQar52v2HkXWen0bKKofrXtXINV87X7DyLrPT6NlFUP1r2rkGq+dr9h5F1np9GyiqH617VyDVfO1+w8i6z0+jZRVD9a9q5Bqvna/YeRdZ6fRsoqh+te1cg1XztfsPIus9Po2UVQ/WvauQar52v2HkXWen0bKKofrXtXINV87X7DyLrPT6NlFUP1r2rkGq+dr9h5F1np9GyiqH617VyDVfO1+w8i6z0+jZRVD9a9q5Bqvna/YeRdZ6fRsoqh+te1cg1XztfreLy4GeBPOLjTvcKF3uFC73Chd7hQu9wo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoo39heok5tpcLg1ROcQo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoo39heoxHtheowO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7owO7o/zC/KMK90YV7owr3RhXujCvdGFe6MK90YV7owr3RhXujCvdGFe6MK90YV7owr3RhXujCvdGFe6MK90Uit0xSnumKU90xSnumKU90xlH7FegygthjKUDKUDKUDKUDKUC5KWt4RI4lf5RVD9a9q5Bqvna/WxqPARRCjcUZFjKPMQoTPpNZjJ/3q9Rk/71eoWomLpJP3zDVwsUTppQGAgZvNYecjgCUlB75iKSikYCE55qMcxwBKSg9M8xOQmKRgIMKgRHEYCGAhgIYCGAhikMROwYidgxE7BiJ2DETsGInYMROwYidgxE7BiJ2DETsGInYMROwYidgxE7BiJ2DETsGInYKNOwUSN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0USN0FwiGijnSCUlpsyP+0ULe6KFvdEpnkaSRNgSLnMKR/aXoKR/aXoKR/aXoHXkLdnJKJRMvQNvE8pC1FmiQ9maHS6DgYmS1L7XSRCczLp5VRlJ7gyk9wZSe4MpPcHElJHpRAT2on0tKEyVJnlnwKIcIyslJvsoqh+te1cg1XztfrZ/q1eAfq2jlUw1VIGR5xORi+FiB3UiJXSE5vBmsZ05hFJic3sDGvy5epBHAz5xlAil2d0EYmKfNs/7hlASo3okR4LTCQwkMJDCQau5w1VKzLdKPC0lFUMaPOxNcSSk5jIcLInDYczRuAmP8SbMszhAloUSkngMrX2iYL5llhBGR3D5+ZZAnW9ZZjvkoqh+te1cg1Xztfqa6cBjFtGMW0Y6dopUbwpUbwpUbwp2t8hlDW+QyhrfIZUz+oQypj9QhlTH6hDKmt4ZU1vDKmt4OpKUIMzQcIGH6to5VMNVSGdOYRTgE5vZYuYMwikTkYcwuIMRKBWJKZXDUoy8BzGLqD5dFaiIukTZOmJ5zBuPKmmeccE+RqR/wDsAnIVErRS+FMpxxwCmPYKY9gpj2BPHnTugNVSsy3SjwtJRVDGjztDbdQSknnHCsmbskM+Mk+YE60qJeFqplznwHmMGy7cRGav1vkoqh+te1cg1Xztfj3tHEprHAXZSjVdFxS1aEi409sIXJOreGTHvjJP+T+Bkn/J/AyT/k/gZJ/yfwMk/wCT+Bkn/J/AyYt8ZMW+MmLfFyTJ3hk6NoydG0ZOjaKFrvFC13iha7xcaZ2H6ijY2H6ijY2H6jEZLUfqMDW6MDW6LhN6kjm3BxZ2poYJRqbgMMp3oC7wmt3+RE4b45t8c2+Imbe8MLW8MLW8MZkvzCkY2n6CkY2n6CkZ2n6Cma7xTNd4pmu8U6NgyhGwZQjYMpTujKS3BlJbguyv/j/kZX/x/wAjK/8Aj/kXZUe5/IlbUYzLkddo5VMNVSsRLYIlsE5ON4iHOJ0Zoi86lAgyypfSq4PYyaBZybMc/wCwgz+LjGPEwYdQ9tJ4l0tiDzKkdKTiItrSo+jCIo4xcrWpGMRXBPfUZacI4ibufnsTVlEgg2zM2zO7eETDSUM4Qg8JFCzLdKPC0lFUMaPO1gd0h+JYuyVZ8dGYJcbOKVXStUSpJYOKoIjjI4h3uUVQ/WvauQar52vxr2rqEaTHsyW6fQUCEGkIb7zF3h4dJzSEVuNp1xHHlJnoSLqnVaxQmelZjJk94yZAf4VlC4LuRIZK1ujJWt0ZK1ujJWt0ZK1ujJWP0yGSsfpkMlY/TIXJKzuEMna3CGTtbhDJ2twhRI3RRI3RRI3RcbSWoYpbBilsFwiL4BL9PnaOVTDVUhEsaIgZXRFJ3RmVmBvOTUzfeMcDIEHd96F0xwstdOJ4UkcT2j2TKSPPz2ZF1npY9qykzz844SROnEvdM4HtHAS9Cjhzw4xAnG1EccCiEFcrgS1EVzAdutolmUVHzjKAkjdM49II/wARhCYumcQ1Vsy3SjwtJRVDGjztlNrKKVFAyCpA6fs13WztXm86bmkPM50zr3KKofrXtXINV87X4tOWoklnMUs88yCiPYMEXSsxxOFNJ/IU0hF5xCO8xx57p9JwEmJppKOPzFeJT1nxOX6fO0cqmGqpCZzjpziZC6DccOBFhPOJqeKynYn+RNaTd51HhO1kXWelpwTiZ7/uw90IemK4FzmPAoE4g4kfcJp8pwkOEN2AwkMJDCVp+c7DegI0BrWGqpWZbpR4WkoqhjR52/DopGeNqDb3OZcbTa8HWTe5RVD9a9q5Bqvna/E+O+iOYro9iypXSq4JrNzoaSJzxw6XFD2zyl9Cbg9mwiOc7p2km6y8SnrPicv0+do5VMNVSsTV4c4iEsM0RYPUJabK4XfbSLrPSybMnMlO86vlH4mWxMzukg+fSDZcTxT7gbLtErD0lnE9OEracZmMKhhUMKhhUMKhhUMKhhUMKhhUMKgpJcx2ymzOERSKC18IfFKIXFRlAUiglsjjBZWnDTeJOM8NhJ8JNh0AizBEw0lDOEIPCRQsy3SjwtJRVDbbf+HuOJLAoiO73D+lu7D9B/S3dh+g/pbuw/Qf0t3YfoP6W7sP0H9Ld2H6AyP/AAp2B9B+gWk5C8pCjiUSModwmupW0fSUROaWlaeg7PaL8Dvcoqh+te1cg1Xztfh/tXUI0mPZz3T6CgIMtpR3mOPws3+85pD275F0IIUU8867ompSSSzFbybrLxKes+Jy/T52jlUw1VIToXASeYcGk+O7c1c44ZRcd3wCmeBnIThON0RaXd+U8NrIus9LH4aQxONw1p59A/ESkpzpXZuGb/INEob4K7cV6iJHEjHCpL2jV3UOCUfGauagZc1rrB3pWkL03h0i+Uw4jnO7Yim6U+0USG+LG5cFH3CasiI9Ao+4RWmaWgIWrCZWZbpR4WkoqhjR53mDrSV6SHDf4c6aF/IZj8PLE8C/gu4DsdovwO9yiqH617VyDVfO1+FxUoiLOYpZ55kXR7Bgi6VmOJws3+wppCLziW/3GPaT3T6TgQ9k0hGgr3JustOMZFpHGlDRaVkMpb2jKUh/hnSTOXEhlBbDGUFsMZQWwxlBbDGUFsMZQWwxlBbDGUFsMZQWwxlBbDGUFsMZQWwxlBbDGUFsMZQWwxlBbDGUFsMZQWwxlBbDGUFsMZQWwxlBbDGUFsMZQWwxlBbDGUpEW1pWWdJx5RL9PnaOVTDVUgZHgiFGWAwiTlzTUbQSSuEWATFlFJuJIyHCSJcDL3DPwMcDLm1K6cCv5E5lwldHOVmRmeAl+g/CyRJ8Gf7tPQJx8d48Ks2iwZwJL3Mv1CpC90zY8x5hA8AUxzGZo9AlWq11g70rSF6bzPZXNPMJqn7lcxOjOXntimHEiuRsIrBqqVmW6UeFpKKoY0ed7gu4ssVeYfgZd+RwdovwO9yiqH617VyDVfO1+Ee0fRHMV0x7FlS+lVwTWSh0NpiYnPXOl1Q9s8pXQm4OIwiOc7t/k5/3j/xZAcPmULrjbJah7b/EV6CiIredVsGKs9Khk/7jGTJGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTJ1DhZA8ptwuYzH4SWJmSguf5uTy/T52jlUw1VIZ0iKTuBUeZxfdGwXWpsTHmyWXSOGkLhxL3YwPaOClzZ3OeEDByjhkmjvCCMprcYJITGyu+8rnO0KZ/qo8o2EqL50eQ12usGJpjCoYVDCoYVDCoYVCaVhWkL02y3CwkOFcdw4I3QTLiooMcKy5CBYoOdjpw2ppSRqWQzN7CCTbipRYwg6hU7OQShtBwLmCEfKULMt0o8LSUVQ0044ZLSV3imKU90xSnumKU90xSnumKU90xSnumKU90xSnuGINPoUeaN2zMVcUWKrMG0qwkaiPYd7lFUP1r2rkGq+dr8Ei66lGkxxJ7p9BCDLaUd5jj8KaT+Y5pD275F0IIUfCHnWcRNQkklmIuRSbrPgn4lFx1m7HoDT3Oorunk0v0+do5VMNVSsHpBx53Fd8bBdam0/wDKQS1e6XvBbjLRmhIk7C2ib4FcTuXdYntLJac5WVOuHcLvC5YsriTna7CUl/qI8hrtdYMagpRcxD3R7o90e6PdE47CtIXptlpWcEmWEGy5dSR3FEG1tLiougRI4rhiwDi+Y7lqpw0zlGcbogbqC1imRtEVGyZ9MBBLjZaBEjiR2ZbpR4WkoqhlTrCTUZXT1jiG4jQYnMOtL6HED/zP8JYUn5ktkIcCw2rMtsiGSsfpkMlY/TIZKx+mQyVncIcRJtK/tMRI/wATJy7h7M4L50HhsdovwO9yiqH617VyDVfO1+ARWokl0mKaeeZF0ewY1rMez4Sb/tlAtoi8tKP3GPaGt09MCHsmkI0FyaTdZ8ElJn/pmQaj0+PJpfp87RyqYaqkJxY0QtB4QiUEWGC9gJSbpGUSBdamzNLjPHgTm0j8VLFHwZ/u/gEhCSSksBEJJcuqVAzHCyJw1F0YdnOJkqk/GLNxTHEk6zPpOAJTnEZzwuFozhLLZXC7wZngIKlB4CisJTrtdYMagvReFaQvTbGhWAxxyItKhzbDHEmR6RAigVr+HbPixgOOtRn0DAraMCtowK2gkFgKzLdKPC0lFUMaPO047REr5k3DE6Qvz0f6ahwUsbNhzpwCKTIyPnK0/EyM+CfK7AucGw+UyUpwlnHaL8Dvcoqh+te1cg1XztbTGIUiN4U7W+Qypn9QhlTW8MpQMpTsMZR+0xSnumMZe6P83dFG9sL1FC73CgXtGTK3hkn/ACfwMlLfGTo2iha7xRs7D9Rga3R7u4Of9Mf5n6JegwSj9L+B/wDJ3Qbi1ShKSumcQS0qeUhWAzd/kRcUhOlUQzI3VziUmJmm5zGOIwmOdV3lUm6z4In/AA+S3Sjx18wQ0jFSUC5NL9PnaOVTDVUhMjdBK5yE9JcdrjauccAo+O1g0D8ZwxxnEqbCwbEm4zvOr5R+JlsTM7pIPn02ZF1npYgtCVaSEUydpJ9CCs8Ck+O7c1DhVFxnbuoGfNzWusGJysAURRuleFaQvTbLcLCQ4d5RnExRFtB8FxVBSFHGbgO1OfgnGIlby3SjwtJRVDGjztprzZKzHzkDckazdY52zEC4jvOg7T8RJ+LKUXbnvBtSsYzUZ7Dvcoqh+te1cg1Xx1LMeENfFgcBE536oicN8RM294Y7O0/QUrXeKdvYMpTujK/+P+RlR7gyhewUzvcKR7aXoMZ3eGBzeFGreMUH7zGTltMZMgZK1ujJWdwhk7W4QokboxE7LeUVQxo87En6vyPlcm6yx7RxKaxwF2Uo1XRcNatCRxGHT2DiSB0813+B/THdp+g4n+HrVDMr+B/THdp+g/pju0/Qf0x3afoP6Y7tP0H9Md2n6D+mO7T9B/THdp+g/pju0/Qf0x3afoP6Y7tP0H9Md2n6D+mO7T9B/THdp+g/pju0/Qf0x3afoP6Y7tP0H9Md2n6D+mO7T9B/THdp+g/pju0/Qf0x3afoP6Y7tP0H9Md2n6D+mO7T9B/THdp+g9n/AIY5rj6Ca+opO0eEiE1orp4VHhPk8v0+do5VMNVSFwTV41hMpYojO56AnkHc5+gfhpDE43J6efQCelEFPcxcybSRdZ6WqnXDuF3hT71EWH0ExOE7bWDsRwJzi7ExiJ2DETsFwoaBHCmyrSF6bZTZ4DBpNue2ErMoRKMBwLLZ3SxiBmrHVhteNcVnIezf8hlP7zGU/vMZT+8wlKzioiunZlulHhaSiqGNHneOGYPgpQV2Jc4/CS8pjxXCWfPadovwO9yiqH617VyDVfO15dKKoY0ediT9X5HyuTwwzx/5EvmlmQIuOOrPTAXJOR1jiOKw0WhJC5ZlPWfE5fp87RyqYaqkJ0Llia5tBtuJnJUFpJSuAc94ufSJ7ap0o96OErWRdZ6WkXFcbmSWExOVxWU7E/yCbbKBFgLODUeG21gwRc2Ex0CDeDOMcxjqHHukIlgMXMB2FaQvTbK4PH5hRkIOESdQnISky1CjIJnoKZG7aKJDRGmNy4KEtgoS2CKmklpIe5sCFnhMo2ZbpR4WkoqhjR53mau4ssVeYfgJdcP3F2e0X4He5RVD9a9q5Bqvna8ulFUMaPOxJ+r8j5XJusvEp6z4nL9PnaOVTDVUgZHgiIpupsTVXU+AgoiUhQ4aQLOJe7G6WgxwUtaM4c8IKHEeTHMq4dmRdZ6WPaPpjmK6Y4KRNGRnzmUT2Dhpes7vuxunpBNtpK5gSXMIqO31gwrQFwtUxCLCtIXptjUo4EQmspnnnEX1TU5v4HCMnOb5yESKBlhK1NJmZqLmIh7CTmfSLqibIRdeUoUZHWuiBWZbpR4WkoqhjR53qadxwsRWYHIpTcfbwR57HaL8Dvcoqh+te1cg1XzteXSiqGNHnYk/V+R8rk3WXiU9Z8Tl+nztHKphqqQgeKIldITm8GaxnTmEUmJrzaVl0iLLi2+jCQ/8eVXOhZkLijP8yQz+Mjh4l0sOoe3lVzpWZiLzinNFwhNaSlNUQTxSvOsGCUIkdwRQc0cw5hFZx6BE7hA1bLCtIXptlIPnHETdz2VGgoTsNqauMlR5h7KUxLMoe1k84s6RxiUg+khxHEnrtJbpR4WkoqhjR53spaxceaunDnIJdLDgUWYx2i/A73KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5N1l4lPWfE5fp87RyqYaqlYuYMwikTkYc1iKREsOYTm1GlXiIKw9JDFSJIZFdJRn4DmLUOMozvesHY4pjjI2DnHOOKnaOMdlWkL039XBmUyNzAMYv2jGL9o45IVpJIxC2hCVYSK7ZlulHhaSiqGNHnfDZ/8AjyjF6B2i/A73KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5N1l4lPWfE5fp87RyqYaqkJycaIgYikdOYRK4oQUUDEUndEMChmVnEFEGNflfdYO3TcIFD5bCtIXptjUrAQNLZzUhUVzpw4NvG5zzCfw0OicOAlGNgjaTnDgIMMx7xiftHtWbmgTcVeY7SW6UeFpKKoY0ed8NZY7XGLzDSlYTnGew73KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5N1l4lPWfE5fp87RyqYaqkJsbozKziCiuiJYRBVxQu4c4goXBNXjCCgwR9MD2X3WDE2MBj9wx+4Y/cMfuGP3Ak5gVWwrSF6bZyAXnnA1HgITjwRnHYKZ8xWhpM+KXgJqEwKyl9vi3bsAhZ4TKzLdKPC0lFUMaPO+QMJQWBKll3He5RVD9a9q5Bqvna8ulFUMaPOxJ+r8j5XJusvEp6z4nL9PnaOVTDVUhEhNXjeIgYge0R/FHtMQOXqT+YxdlxnrMGj8bwiv7DMcRS4ZzVcBIcP8AMJMklpM0qOJRwCKTIy6AkkrUXE5jGUfuMZR+4xlH7jBuG/Ei/uMKNSjPj89trBidAYhDEIYhDEIYhAlZwVWwrSF6bY0ngMGuTHEhMUiCdgu3VnhMETK4Ihduieo5y/C0nw4pnHUJyFEZWImEstca7zc4Q3zkVmW6UeFpKKoY0ed97Rfgd7lFUP1r2rkGq+dry6UVQxo87En6vyPlcm6y8SnrPicv0+do5VMNVSEeaxNc2iCsAj7ucQTx1dAJBrmM7C/kEpz2ys54BFOJ4Di3FKuWE3eKo4GQQf8AYCUWA7KizwB9KrbWDt0kaiiCNJxuWFaQvTbGtWAgZMM3NooS2ChLYFcOibmtZq0xIRZehpFP+8x7Z/viIkUVfMdpLdKPC0lFUMaPO+9ovwO9yiqH617VyDVfO15dKKoY0ediT9X5HyuTdZeJT1nxOX6fO0cqmGqpAyMrkRErqbE1WL4A57T5o5iSg4Cd+AWo86mzGSnumIFJYl0pMXP8PiXVqBOtJupummwmGKRxMxDAosBibNnI2kOMxdrD2bF3TEEp7ip6fQEhOArbWDvStIXptloThMKZXxFx5xjEMJX6W6UeFpKKoY0ed9iedfne5RVD9a9q5Bqvna8ulFUMaPOxJ+r8j5XJusvEp6z4nL9PnaOVTDVUhA8URK6RicjBmsTcc/lIT0yQiRnOInKk01J5jE5B6hcwZhFIZWhBJNc6dDnwCCEkkugTlmPYsR7xFcmuaDE3EVmO8axid4xO8YneMTvGJ3jE7xid4xO8YneMTvBkooXQvTbKbM4RFIoUihSKCoKM42qkGhUUnAYixiLGIsYiwlZYFFGzLdKPC0lFUMaPO+613uUVQ/WvauQar52vLpRVDGjzsSfq/I+VybrLxKes+Jy/T52jlUw1VKx0ZhFJg1tlxswcW5xlFdKIMuaJBptREooXSPSHGJPiXSEDEUhKlxntHGEbCEOHxLgmpKBWELTcWeGASZ4YW80iIYEjAkYEjAkYEjAkYEjAkYEjAkYEg1Hz2ykEcDPnGUmMpMGvhJySzGF+0NR85HzWpkZRKeYokbobmpIrnMQT7NGDMG5qSLDgINVSsy3SjwtJRVDGjzvutd7lFUP1r2rkGq+dry6UVQxo87En6vyPlcmrjKmt4ZU1vDKmt4ZU1vDKmt4ZU1vDKmt4P8K8hEV3ImMqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3hlTW8Mqa3h7N1C6px5TL9PnaOVTDVUhOTjREDEUi5hzA35CoijdmRgCbWmL3OQJtKuDTpBnGc+eE/QZlZxBRXQmfHjWIxgssBiaXHSWsXG4ahwspVOPNyuCYq6RPWqCQpsycJJ85A1tLnkq1/OdhvQEaA1rDVUrMt0o8LSUVQxo877rXe5RVD9a9q5Bqvna8ulFUMaPOxJ+r8j5XJy/vGT/AL1eoyf96vUZP+9XqMn/AHq9Rk/71eoyf96vUZP+9XqMn/er1GT/AL1eoyf96vUZP+9XqMn/AHq9Rk/71eoyf96vUZP+9XqMn/er1GT/AL1eoyf96vUZP+9XqMn/AHq9Rk/71eoyf96vUZP+9XqMn/er1GT/AL1eoyf96vUZP+9XqMn/AHq9Rk/71eoyf96vUZP+9XqMn/er1GT/AL1eoiw4tpfNdiCRLS4Vk8DhBLjapyTwHyeX6fO0cqmGqpCbG7ERwKziCiuiJHAxA7ihdw5xBQiQmrxvEQMMkfTd2cjmqM+iAuYp3tyA4SBGuOEJZL3fETFpTg4xh0ua5a8LM4+GIuuo2imRtFMjaOOttUM4KZCbzQsy3SjwtJRVDCVPNkcMBq6RlDW+QyhrfIZQ1vkMoa3yGUNb5DKGt8hlDW+QyhrfIZQ1vkMoa3yGUNb5DKGt8hrVe5RVD9a9q5Bqvna8ulFUMaPOxJ+r8j5XJus+BqbcTOSeEh+GWcZM9iGfNyeX6fO0cqmGqpCJYRNVcV4jhHiUZRhxcIxXNgxXNgg427HORF6iCmn9heomNkvPxisTXNokv5vKxMWSowjcGK5sGK5sGK5svU0hhSMKRhSIkpImuEWoRwpz3o0qwGD/AA73FPpHCvKIzwhMHJpc5CajWdr+HbPixgOMtRmMCtowK2jAraCQWArMt0o8LSUVQh10lTjM8BjAveGBe8MC94YF7wwL3hgXvDAveGBe8MC94YF7wwL3hgXvAklgKcV7lFUP1r2rkGq+dry6UVQxo87En6vyPlcm6z4Ia/ea4xBl08Jpu6eTS/T52jlUw1VIR5rHBvpSov7iB/8Ajt6kkHHHCuJ90hcbQWocG+wisRQMguQxJxo43dURErqbDRKWZE2diKkJPSQokbookboQtrn90ErPeYpwjG7hjdwxu4Y3cMbuE1R3L0pKFTVHgMZUe8Yyo94xO4ZSiL5VmJyJUeicYSpUoM0kd0px2hz8E4xEreW6UeFpKKob0n433Wu9yiqH617VyDVfO15dKKoY0ediT9X5HyuTdZ8ElPVK8A3pPx5NL9PnaOVTDVUgZKK5ERwpsTV4vgDlH+HrK77g48kM+mYYgTUzVAcM7xln3CJXSMTkYMwKeoijcKwX4eE2A93uHN3CfKV3NN8uIVsGIYxFC7ezUo4EQpSFKQOaqeeaAcV7p4LXjXFfMQ9m/wCQyo94xlR7xjKj3jCUqOKiK6dmW6UeFpKKob0n433Wu9yiqH617VyDVfO15dKKoY0ediT9X5HyuTdZ8Eczr4pBhB4Zsdt3k0v0+do5VMNVSE08UZyMTkYuawaJKqagJKWe0aUEOyJE8jumDQoprhDozCKTEnMued5WMEVngITi4idgiTkdY4KUpmnnvRJIXcPeLiDFH3jE7xNPYYiWKd6VwmJzxH+XvD/L3h/lbR7NSTIswm8ImdghG0USGYpjc4ooP2iatCSPpIUH7RFbZJLpSELPCZRsy3SjwtJRVDek/G+613uUVQ/WvauQar52vLpRVDGjzsSfq/I+VybrPgZmZwIucFDJGO/k8v0+do5VMNVSsZ05hFJgzRrIOMvXI4FCclRHNONww0anElMTNOJ4IBapPimZn3CBiKRJTLDxolssIW4XEuCck4lYQhF1ZYYBJHhheT0A46rS4LuG9GhWAxFZzdKhSd44i4/mB8HG6OFuzoxw2xTTjNKFhFYNVSsy3SjwtJRVCEOvJSqJ3D0jKUDKUDKUDKUDKUDKUDKUDKUDKUDKUDKUDKUCJYDnXuUVQ/WvauQar52vLpRVDGjzsSfq/I+VyauMqY/UIZUx+oQypj9QhlTH6hDKmP1CGVMfqEMqY/UIZUx+oQypj9QhlTH6hDKmP1CGVMfqEMqY/UIZUx+oQypj9QhlTH6hDKmP1CGVMfqEMqY/UIZUx+oQypj9QhlTH6hDKmP1CGVMfqEMqY/UIZUx+oQypj9QhlTH6hDKmP1CGVMfqEMqY/UIZUx+oQypj9QhS8IeZF0QJPASTx9QTTRQSXfyeX6fO0cqmGqpCcnGjgsRSIlhzBTjkq42HAKUxddUD4Ij4Q8JqwiOBWcQUV0NTIXDu2JqyHsn4dw48puaTBKcWU/mNV6JRCB4cwuKMUncMcxE8PSIFileluZgbzyzh4hsmywicyZkouYKSu6pPPamnGWXMQggoI6MASpHGMsYFwqVTugJbaQcOYIRmKFmW6UeFpKKoZccZJSzK6cRk5bTGTltMZOW0xk5bTGTltMZOW0xk5bTGTltMZOW0xk5bTGTltMZOW0xAsBTr3KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5OX94oj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jDxvIM5qoFdFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8Yoj3jFEe8YiiTpjnO7ymX6fO0cqmGqpA0xuxESuKEFFAxOI4QCjeemoTzegSlBmay4qDPCDddWq7g6QcmNccwmquK8RA9ogqwTTZzRlBbxjKS3jCOHcnxjC6MoLeMFPhO54Xq4s9opFbRjq23xbeccC8g4BrWJrCFTj5zBqXjK5rVTiinGZxuiClpT0Cl7jH+VHpuDiJSWgrSW6UeFpKKoY0ed91rvcoqh+te1cg1XzteXSiqGNHnYk/V+R8rk3WXiU9Z8Tl+nztHKphqqQiWEQVcULuHOJqgqKDNB84abSjBcIvMNoZa4U08X+R+JlCDRHBGxNc2iSwMyuqPwsRNJGeeFm6RHeoEIuHqHueI93dHubBFBw0CCr0azwFmHGaWelJDjsqVDORDiMqToSQxXNgSgkriZwtPw7GHAZkIvLM1ZiFH3mOKakgkqOc2YJScB2ZbpR4WkoqhjR533Wu9yiqH617VyDVfO15dKKoY0ediT9X5HyuTdZeJT1nxOX6fO0cqmGqpCNia5hziChdupz2Jrm0QO6QjhTYk5HzTod1ia4uBilIUpClK9GeYgaOYrSKTE69QMokIKSg1ZiSMm/aQgbZJ0oESbbMtAiTadloqfhie20SXvTrgbjZlulHhaSiqGNHnfda73KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5N1l4lPWfE5fp87RyqYaqkDJRXIjOnPYmrwZxA5Sx+oQiiUsqKuQpm94TOESsug8AzkYnIxcwZmJjdOxOcRE8GEUX7jFH+4xBMFphGCgR57zHm5xOSd3OMBHrGIMXvEXD1CYnXenFJwjhVlPOPOMROwHFJJP5iDiPdK14VrHzZxMfbj3GMRYg21d6RwkpiSRAsFmW6UeFpKKoY0ed91rvcoqh+te1cg1XzteXSiqGNHnYk/V+R8rk3WXiU9Z8Tl+nztHKphqqQmqxRnIxORi+FjjpUZVhEiXCsJzCl6DuiYaeNzKGdOYRSYNxNzOVi7dUeAhFtE0tHqDmHPhhuEODlTKSXnhe+KqAukkxiEMUhdVsva5qZxwwHzgzbbUmPNzDJ07BNUgyTmITUScoaAkltESY3bloaDNUS6BdjsFGW4OKUNCRhVsBLLAdmW6UeFpKKoY0ed9/OvwO9yiqH617VyDVfO15dKKoY0ediT9X5HyuTdZeJT1nxOX6fO0cqmGqpWM6cwik7gnN7BMSU9Ynk2SUdKRPdkqVNZyIyBvyNBIdLGRYikSfgVmmJnOLZYQbuJc2C5gDuoIJNJzhMcML1Fw9RCCcAVE4QFxZDBEcZJlyMzNpJmfQKFGwTJpTZ2AUKNgbmIJMY4A1VKzLdKPC0lFUMaPO+9ovwO9yiqH617VyDVfO15dKKoY0ediT9X5HyuTdZeJT1nxOX6fO0cqmGqpCenDHBYiWwGaMaGAPGo/bFdTHvBkecN6MAP8PcaOdGGb/2FKdbJxqNxXQCiUIkGdflYgrCWAwuLk5J4AcHiTH5TMT1HPXeo5iExJwIrEebnBLQqASk4XTCdPJeFhcjOEeFTrCENcaHOG0HhJNmW6UeFpKKoY0ed9JRYDWsy2He5RVD9a9q5Bqvna8ulFUMaPOxJ+r8j5XJusvEp6z4nL9PnaOVTDVUgZc8RErihAyuiKTujh5I5wT2E0+gQ2fHlJQicRwK3JiS5oiKD4/zCYuEfEQwQwBkjTnsEwzcPOONKTL8xjKj2mMqPad6u89wT03c5WCiUEgk85hFYgnTyPGTtGOnaJrhoUWkUhl+YRTNnZzO0lulHhaSiqGNHnfFmR8dfFSGSPDxvA73KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5N1l4lPWfE5fp87RyqYaqkIkcDEDuKHTnEFCbJeLAQ/FkR9KhxpSk/zD/yVxTDPYmuYc4OJYLCHkqLhCgc0cack9Axz2DHPZe4L4xDn2DiFHSJysIJWYwRTYcjU2ZwisxSKCSJRnEgR8Iq6QRBRnENVSsy3SjwtJRVDGjzvhIK7J5Ph6R2i/A73KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5N1l4lPWfE5fp87RyqYaqlZmrw5waVFcC0GtDjZ++g4ilITXHk6RwSHUrPDAhnTnsNtlAyUfPY4R8k5omFcG2Rzege0SghBBIM8174pXM4urIUncLi+4YI6L2o0FFXMQyYt0xkxbpjJi3THHaQnSRhCJiIGd2BWn5zsN6AjQGtYaqlZlulHhaSiqGNHne+Cap3biYcwJB0irqx2i/A73KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5N1l4lPWfE5fp87RyqYaqkDSrOM6c9ia5gziPBnd/uMRJBmnSMQ9oUlCVTyKBmM5GJyMXwDOvysIZM4JuBSkpIiIroUp26WEw2trimEnnK8wPAJiSujGGOYxxBwrmccIWu+cdd3MJkmbh084nyhZmeYhBCSK04eeUIxhYI1mooZgRZgnjzZvQEojGaULMt0o8LSUVQxo870brmos5g/8RlWMqjKx2i/A73KKofrXtXINV87Xl0oqhjR52JP1fkfK5PXE2VSRxsxTTT/uIcR9tWhVrKes+Jy/T52jlUw1VITVYozkYnJup8LB8M4tKc4iUqOFQRS+avyhTRziSXvQCXUPH0lDCQik7gk5p553lYJ1o4OEOCWi5qEDxzwmCXKXIkXNeoZyBrK6R2kE7QSb0pZ4CEEcQu8Tn1qUeYiE1ESLoSMKtgJBGqJ9F8lulHhaSiqGNHneTddO54j8XKihJyo289ntF+B3uUVQ/WvauQar468mBqSuN0ULXeMnRtGTFvjJP+T+Bkx74oF7RQu9wo39heowO7oxl7opT3TGUfsMZSnYYylAypreGVM/qEKdrfIUqN4Yxbb3KKoY0ediT9X5HyuTdYIGUSHGkzeooC4TiNCh7KVuoHE/xNzXH1HFl6T0/wDoZY1/+1BRMvNJnHE//wBAZS1sL0GUtbC9BlLWwvQZS1sL0GUtbC9BlLWwvQZS1sL0GUtbC9BlLWwvQZS1sL0GUtbC9BlLWwvQZS1sL0GUtbC9BlLWwvQZS1sL0GUtbC9BlLWwvQZS1sL0GUtbC9BlLWwvQZS1sL0GUtbC9BlLWwvQZS1sL0EeHaPogXoIS+S8X50DhGVkpPJ5fp87RyqYaqlYhhTmESukJzewe73DimnuEUmg90GqUJTNhzQHsYTOmAiWshOUkjNBxKPNYJKSisxONyYWmAVwbyuLnUOClRfmvcHC1kLs3WQ9we4OIURFV6gookY9olstQxU7ggkm49JQFCjYCMmkkZdFopHBGc04YRQntFCe0UJ7RQntCVwhOKNmW6UeFpKKoY0ed44xznOZBApX/iFxHuNCBXCs9ovwO9yiqH617VyDVfLv+qKJG6Mna3CGSsfpkMla3RkyBk5bTGT/ALzFGreMYF7wwu7wpHtpegpne4ZQvYMqPcGV/wDH/IylO6KdGwUzXeMdnafoMLe8ObfEeN+qI+1/W/kRjKf1P5Ef/J2iP/k7ojCUfpfwInwn6P8AAicf0wptyExRXeKEspS2aE5yHtJMX5VBiVHFtskwOdoMRacSsv7T5VJus+BmlREZHhIwmUyeP4ZZwWgJWk4pUUS5NL9PnaOVTDVUhPThzWIlsEUgz/CbEiBsdwilotg4snSf5RE5IUehIgooGEcUznWEOLKKLhichRGXQHdBBttrjKLMCLoveIYxBiGLpQva3CwkDeeMzie0Nk2mbhB8EU1QUhRxm4Dt4Fx1dA4vEb2EIr459wuWZbpR4WkoqhjR52xrcUSUlzmOA/w1s1H/AKkBw8pVwz+GJ4CtIFdeVip8w3Px4qjpgd7lFUP1r2rkGq+dry/jJI9I40mb1FAeyUts9pCcypK9BwMQcnw/3Cj3j27GtBi48STzLuCJHEuTSbrPgkoI/kM9l0NR5ol38ml+nztHKphqqQMueInJuK8RA8InJECkUdRj+nqI88DF2SGWoxdaNu5hExuSz7mG6CjcUGSV0+Via4USCzSoznZxde/aIpKKs53okkOnvFxHeMQhdR3iaZajEU4p3pTeccE43FMQ1rEyTtHE+cGasdWHotTQkpyyHtHkoRpgIm6has5mKZG0UyNoiRxI7Mt0o8LSUVQxo87Sc84lBdI4KQMKdXnMgTv+Ivn1aRMaQSE9FpMTx3zwI9R+NlxznjwJP3R2i/A73KKofrXtXINV87X4JxmEkedNwewfMuhZCLU7S0oTXiJXQtMDHtW1t6LpD2T6FHmjd5HJus+CKb993ikXiGmlY0InyaX6fO0cqmGqpCKTuiGBQzKziCiEyTpnLLnHCSn2aiKKgZMSI1EnnwmIQmrLmsTV4c4kv5vK/noBx1WlzCLuG9zUJ4Q+4ceTp6Iia4zM0AlJOJHamsyVE+kYFbRgVtGBW0YFbQSCwFZlulHhaSiqGJ7iU3Oc+kXZQk6t0TZLJnHTHuyZGz+RPlLi31bBNbQlBZiK0476Y5k3TBtyBk0I53DHCuHwr/zHzWO0X4He5RVD9a9q5Bqvna/B4OISssyiiLiDbP8AsMexeSroVcH+cSS/MQ9s0lei4OMpTZ/3EItuJWX9pxv8nrjiPIfLMf8AI9v/AIeZ9KYiDjLqTFKadKTFyUt6zFyUsn+chcebP8wpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwpUbwip5stKhNZ9s5zEnACl0vxvcbzcnl+nztHKphqqVi4Jq8YGR4eYOEq4vmiEskfSYInYIn8Y1GFraL2XGM9nqM6c9hBPEZm3inG/kohBWwxcMyGOYxjEecf2lenDLDAcJcNcdga1gycwZ8wdTzXLWfwvs58YTua8S3SjwtJRVDbynHCNWYUzvcKZ3uFM73Cmd7hTO9wpne4UzvcKZ3uEeCnn/ecRAigVhTrh3CwFnDa/mNR9x3uUVQ/WvauQar52vwv2rKFdMLo9ktbZ7SE5lSV1TgYg7Ph/up8x7djWgxcfJJ5l3BEr3Juss8ZJHpIXZM1ujJy1KMYii/MP8wvzB43Z/EVAoGMLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8MLu8P8w/zD2LKUnn5+US/T52jlUw1VITVZx0Z7E1zaDen8Co7pnzCK5Yh7QOD4UsMbhg0pTcVhVzjORicm6nwCZ8eNf4JKJi6UBcUZCkVtGOrbfDSrAYjJ1xSG+DTOgJrqiSkTE6zz210UhHVuiDLJmfSOdBbAhKjioiunZlulHhaSiqGNHnezcdVAs2cfiZTxZMnERnECwT1+B3uUVQ/WvauQar52vw6BjjMJI86Lg9g+ZdCyEWp8P8AaUJrySXWTAx7VC2z2kPZPIUeaN28SbrLxKes5Ca1qJKSwmYhwitM0E40slJPnL4BL9PnaOVTDVUhNVijORiKbqbE1bhpZT3DhWjUpUSumYblCVKnKK6DkrpxzCGFOYRK6Qk5p551zZf9QmKgIldTYIzwRE3uMRLFO0gtV3MQmpVdzHamtWAgZScpqc4uyn9xicap6Sw84jCCiwlaqbSZIIjwwEXZbE83/sYs6sIJSRaLWW6UeFpKKoY0ed5iZwIcHJi4d3mhgH4n/ElRzNCBXCHaL8Dvcoqh+te1cg1XztfiUHEJWX9xDipU2f8AaYiy8lfQq4P84kl+Yh7ZlK+lNwcZRtn/AHkItrSsv7TjaSbrLxKes5C1J/dmzz6bBM+64R3PgEv0+do5VMNVSsQO6kRK6QM0YOcgpK0xQoRTGYoyOBhtqatbiSwcwXLnETY3SLPYiWwSU0/3eV/1BAmLxvETk4vhZu2Vr5yIRPCIkELPCZWi0EcBwLnEUR84pE7QfGJR5iClrWkp2AoiBOJ22kFJIy6RcI0n0D2D+rAPatTizwHHSpPeCUnAdmW6UeFpKKobOTvtpa90jh6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegylrYXoMpa2F6DKWthegXwcpSSUnCJkReQjLJatfQQ9i2RH83PZ7Rfgd7lFUP1r2rkGq+dr8W9qwhR54XR7JxbfeQnMqJdRUDEHZ2h1I9uwZdKDHFfSR5lXBJofPeJT1nIUyhpM5SCgoizWPxbqTSRFxI8/wCX6fO0cqmGqpCenZYuYMwikHhjzkaLg4MyOZmgCUhso1Bwbc6fCN0hOTcV4iB4QjjQmnf9QTosTXMPiIpOaIqOImJ5sNlSDwGUBNWWvOJqCCUF7pWhoVgMe/tHv7R7+0e/tCVlOiV3DaTZnsp2GHNacdtJgkpwFZlulHhaSiqGNHnbqIj47nFINtnjHxlabWeWdavG9yiqH617VyDVfO1+MwMokLrBJPOi4PYP6lkKM1pL5DiJrpJVXTAe0k26oXeETpSMoLWRkLkqZ3yFx5veFxadolMTLHGMW0YxbRjFtFwyO/Se57nkfwGX6fO0cqmGqpAy6ROTjeIgYikZKxO5y4MhxWGknUIGlTRJPouCanBduwEMChmVnBE6ZJjcLpv8UnAxxjjZuKMXVnau6A3aqbM4RFKrYMoFKYpFBK+EPinG+S3SjwtJRVDGjztjUZwIsIOUGX/jMYvTauu/Kkw678qYbf/V7lFUP1r2rkGq+dr8dgpJGXSONJkflueAucInQocWULLSURxZUR6UC4833i46ztP0FIxtP0FIxtP0FIxtP0FIxtP0GMyf5jGFreGFreGFreFyZqUObfHNvjm3xz/qDn/VHP+qOLP1O/yP8AN/WL1H+b+sXqENnwn4mHF493aMaUfq/yMaUfq/yIxlP6n8j/AORtH/ydowSnciLvCa2v4HGma0i60zsMZOjaMnRtF2TJ3hkxb4yYt8ZKW+Mk/wCT+Bkn/J/AyT/k/gZMe+MmPfGTHvjJ17Rk69oyde0XWXO4ULvcKF3uF1p7YXqKN/YXqKN/YXqMV4vyl6jA7uiWOpxVXSjptHKphqqQik7ozKzDMrOIKK6IlhEFXFC7hzjjFdz2Jq8bOJL+by5S7oDdqpw+YGpS5rYQRKM4jhGHTucwOdjpw205ZwIT0HctpbpR4WkoqhjR523/APnyM4p/zFhLLeAu+1RJiwrOJ6AlRlxnONe5RVD9a9q5Bqvna/S0n6vyO83W0nqGTtbhDJ2twhdkrP6ZDJWP0yGSsfpkMlZ3CGStboyVrdGStboyZAyZAyZAyZO0xk5bTGTltMZP+4xk/wC9XqMn/er1FCZfnMUR7xiiPeMYii/MHFkS4pSZlxg/VtHKphqqViJCavG8RAxA9tia5hziCh0Z7EnJXNO8uUu6A3arQWExwLvFgeENawfBnPUFOKuTsFt+YJ120t0o8LSUVQxo87Q1KMiIsJmPwkgI5nvuCYi6o8ZWe1U64cEpE5WLhV0JECwFe5RVD9a9q5Bqvna/S0n6vyP4A/1avAP1bRyqYaqkIKzi7gz2Jrm0QO6Qzpz2Jq8GcZyMRTdSGpkLh3b/AASUTGJ3jE7xxihZxO8YneIze+w7oDdtFaCM84I3CO4IpbKPTdt7pRFwoW0t0o8LSUVQxo87MEnwrnypBKlRmxJ+ZBAm2UzU2vCPLJJeIJplJzPdR5mJhXVnjKz3yUVQ/WvauQar52v0tJ+r8j+AKQfvFALS+RkWIroEfxTO+Qypj9QhlTH6hBwilTOKf+YQaqkJisGcGlUpY0TyEGpQ0uPMSyM7E1WL4A0qlDPSRrIeylDSo8xLKNiB3UiC32yPMZj2D7ajP3SO/wA51ZITnMZS3tHsFpczia86lBnzGIoUSizkPbPISZe6YI2oKI+cYqQaFPIJyEJvTYd0Bu1NR4CFMkRI4lYgpxBH0nawNxO0UqN4UqN4UqN4UqN4RLBZlfDuEicaYbBlBbDGUFsMZQWww82h8jUabhQMNNrUo1pK6SUj2DGtZj/y5YpDfyoSIoSs1/OpMTH+bujA7ujA7ujA7ujitOq2EIMtpb6cJjhHzUkvmc8iEGi4x4VHhO+yiqH617VyDVfO1+lpP1fkfwGcqKHPmSMqLcGUluDKS3BlJbggUuOGgxlx7D9RE5URnVESlRboy49h+oy49h+oiqVxPpSMqLcH9QXu/wAj+oL3f5HGlpnpR/IiUs/4/wCR/UF7v8j+oL3f5H9QXu/yP6gvd/kZerc/kZcrc/kZcrc/kZcrc/kZcrc/kZcrc/kZcrc/kZcrc/kZcrc/kZcrc/kXZaZ/k/kXZUe4LkrWX5Rdlaj/ACi5K1l+UZUrdGWL2DLXNgj+KVGqMsXuhx78SpU0owgG3vxCkzuaAytW6MrVujK1boytW6MrVujKT3BlSt0ZWrdF2VKP8oylwZS4MpcGUuDKF7BlC9gyhewZQvYMoXsGUL2DKF7BlC9gyhewZQvYMoXsGUL2DKF7BTO9wuuvbS9BjO7wwu7wwL3hgXvDAveGBe8KI1aVGPZMoT0kV/lFUP1r2rkGq+dr9LSfq/I/oqUVQxo8/icoqh+te1cg1XztfpaT9X5H9FSiqGNHn8TlFUP1r2rkGq+dr9LSfq/I/oqUVQxo8/icoqh+te1cg1XztfpaT9X5H9FSiqGNHn8TlFUP1r2rkGq+dr9LSfq/I/oqUVQxo8/icoqh+te1cg1XztfpaT9X5H9FSiqGNHn8TlFUP1r2rkGq+dr9LSfq/I/oqUVQxo8/icoqh+te1cg1XztfpaT9X5H9FSiqGNHn8TlFUP1r2rkGq+dr9LSfq/I/oqUVQxo8/icoqh+te1cg1XztfpaT9X5H9FSiqGNHn8TlFUP1r2rkGq+dr9LSfq/I/oqUVQxo8/icoqh+te1cg1XztfpaT9X5H9FSiqGNHn8TlFUP1r2rkGq+dr9LSfq/I/oqUVQxo8/icoqh+te1cg1XztfpaT9X5H9FSiqGNHn8TlFUP1r2rkGq+dr9LJlRp9qkoEcfopTSyilWEJabKCE4Picoqh+te1cg1XztfupKKofrXtXINV87X7qSiqH617VyDVfO1+j5qCU70lgBNnObUeCdgsRO4QmoJTvSWATVzmjzqwWTQUXFFhmiC0LQWfCCWhRKSeAysRdVdPAksJi6w5AcIyucXh8dNxxRJSXOYghpxRZ8AmoM0r+VVg3HVElJc5iCGnFFnwCYkzQ58quexwrsZsYXA47ONCEYZxC4y4ZZxOZVHOR4S+HyiqH617VyDVfO1+jkyVBwnFFegE/KYmSsVOC4Eusx4NRwMj5jBTzits5phMkQcIlOWEvymJz7pJjC4CfYjMjBST5gppRxNo7mgHMOCnDmxCn37qSOBJClyZMxxJRmxwhUlUfFUUU6QpxWKkomDnHCN0+ghMSg0q+eN0cEo7k7g1/HTYSfs2zhDOYL8QRrcPDdwAuCUcMZBht4vfTEcCjEQc0izmC4cjcc5zjAJ4NRzFXUnzkGnTxoQPSC6whwKDgjCo+YhBK3CX8w41yaqass5fD5RVD9a9q5Bqvna/Rz3QqaENlgSkiBskoknEjiYcLhZ8+HNCAU9w6kqV0RBJLAQdbUtM9UIJjdwh+qQnJwtqnagqTOnBKzik+mxOaYQlWfnCy+cySH3NBWHTLngfcEqzlH42pR8xRDM67Fc4/Gw0ZOEiZGNyIQxPnzeeEAh8nlKmqnQUVhpCVpNaVHEiPAPzmC6wg/WKxH50Efl5CTq/sL4dKKofrXtXINV87X6OV0v+dopxxU1JYTHByWKE5/eMLlb/FIrvGPjGH6ogYN9gos85fKCZlJmpvmVzpBKScSPAZBov8Ac8jBpk6zJJnE+KRilP8ATL0HCPRUvPNDNQvD43KD/wBpXgEdBH4WnCOnoLnMcEyRpSfuIwmEOPTSnnCaRg+sMF1hB+tYa6vzDGjz+HSiqH617VyDVfO1+jl/2vedm4Pw6T9m33mEvOJi8oo3fdD+jzD9WyqUSUoQuqb9B+FWfEXi9Bho/wDc8jDqf9zy+PPpztq8A10kfhYumIji3ZxzWyzEJiC43vKzhisD6wwXWEH61hsszfmYk9X4dKKofrXtXINV87X6OWfMvjEG3SO6ZXdIfM+dM3aHneYkzQ6bn+scdthbRnx3LhEHi/sDXAzSSqN2AStRxcK4rTYb4LF4aJaIhyGFHGDrJ++US1WJkneUkkFA4Zw3wt1yaU7T8bgYKd/lOXdAIyOJGG2veUuIfWWFZLMtgZj0+FhpgjitN1XQFdDh+BAusIPNR48YwsOKRdKM1Iba+VJF8OlFUP1r2rkGq+dr9HcWlRi+gUkooPnQogluE6HupK4QS0V08KjzmFSptMW140OYwTRKSZFgNRXQ9LJWpVxBmmOEwojIyi2YUydw8KTzGDKEw+cjwKHBcVJKuHMLCPxL5QXDipzCB4DHCtTuDjFCy5hM4hH8xJugpVKEmSCOJTveP47+JYTFfvpzjgkmU0vdWWAT1mcOdfMRAmklxCKEBcjMjFtZAmkmU4+dKbpj8S8Z8MpeLh2h1Jl78QXWEFyiTxnNGWLhBtKdgWA4FAwmUupMm0XUx94/h8oqh+te1cg1Xztfo+C0JVpIQSkkl0FZnE0glZ5tpBSSMukcRtCdBWk4mkEeeb8fittCj6SECsQMokOI2lOgrJdYQlB9JCcbaDVnh8QlFUP1r2rkGq+dr9oi6wg/W+IyiqH617VyDVfO1+0U11BLTmMGTTaUEfyl8RlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5Bqvna/dSUVQ/WvauQar52v3UlFUP1r2rkGq+dr91JRVD9a9q5BqvjrzZtwUcS4wpEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4pEb4x0b4cS7Nio48U72rkGr72K5Bq+9iuQavvYrkGr72K5Bq+9iuQavvYrkGr72K5Bq+9igV/1fexQK/6vvYoFf8AV97FAr/ExzjnHOOf/wDvV//EAC4QAAECAgkEAgMBAQEBAAAAAAEAESExEDBBUXGh0fDxYYGxwSCRQGBw4VCQoP/aAAgBAQABPyH/AOPt6H/rz0P+Q9Lp0/8AXHTp6X/GdOnodOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06eh6H/AADNiNnguCXBLjlwy45cYuEXCLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcYuMXGLjFxi4xcIuERAcjHVMBvFeJP7bWUoFAqxJ/bayCCCCFXJ/ttZJBBBCrk/22ssgggghVSf7bUrBBBBBCgVEn+21KwQQQQq5P9tqVggggghQKiX/AG2pWCCCCFIqJf8AbakYIIIIIUCol/22pWCCCCCFAqJf9tqVggggghQKiXWWwBxc5zWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYalsNS2GpbDUthqWw1LYakVODCK6sUrBBBBBCgVEuskBkhxo/ntrWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rfj2ta1rWta1rWta1rWta1iUAnpWQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7f1Uch8VilYIIIIIUCol1nZ2/qo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/VRyHxWKVggggghQKiXWdnb+qjkPisUrBBBBBCgVEus7O39VHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv6qOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7f1Uch8VilYIIIIIUCol1nZ2/qo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/VRyHxWKVggggghQKiXWdnb+qjkPisUrBBBBBCgVEus7O39VHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv4xEqAQwCNhFtW5IzBQPYEPFBcAIKXUeZSgYFcGiwuIRXENVxDVcQ1XENVxDVcQ1XENVxDVAGEiHTnTWBZwWvXENVxDVcQ1XENVxDVcQ1TgLK2MaHH2mwTHdcQ1XENVxDVZuL6RgA0mTh9GsuNs8zgLU2tydqi2GND3U630hI+W7QrhyHxWKVggggghQKiXWdnb+L56Uk3BRzNEQ1Hr8YqwibH6poMe46GqHKFvN757bdRtF75CjgeBs7I3EEcxzF4qXuGnLyeitsDH4Cj5aSbioDJkad1WjkPisUrBBBBBCgVEus7O38XObAY29PuggvOCH+kDC0xQ9Ed3SJwzQoz0q/wBUEN4G/wB6IgR6SOy3bVbtqj1DLKu3eiOrNOW7ardtVu2q6EBlvN6gI2XAeTb4q1atWL+RqkcUbReoEtCJFB0yiD1BCHP0QoOYQ6+JEIHAyoIkOcCC+3sD5u6GJcAnOGJvqBQNljzcdbk7h3Is0OD3LQMS60EsAjra+/NaOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fxYEnFPsEcZzidUAQAHJkEAcMOQ7ppMh0RuGWneg2TCYwUg8jgadtuo2a/47zeozby+e0XqNtuphjTARIoRuLru1BTSdA2WP8yHTB9kz4zoZJFoyJsG7qXrTAU5Pn2KIMjAXBTLS+5D1g5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/FiIaFE7lGDPiOUhHYqOlQfSHqnbbqNmv8AjvN6jNvL57Reo2274BbYccDA+cqI6NGYEt7+bv8AqFh6ovjH9Q/wQuaH7AaCJd2isHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv4scNMX3DUGOmI4KlwPnobR9/ACABAlBy65GhJxSCFsXp226jZr/jvN6jNvL5m5jE+6jbbvgAU3j9UbRc+YZlnPRctFnQQW7Kh6+DWcAAoKSn6awch8VilYIIIIIUCol1nZ2/i5R7Cdo2fb0CNeg+zBAgAQXBkRUbbdRs1/x3m9Rm3l89mvo2274BIJiAe5AoN1xOALmsNcxxLgEeZE9y6lBzGKkvIO1YOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fxcRmxFPXdEwFMSYNBe5s+Hp0QDxuRP57bdRs1/wAd5vUZt5fPZr6Ntu+D/YPQ+goI9Ec7qYD39Vgy7zaO9BHYE7HZ+1aOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fxgIAAsHqjlimJBiDQ8ScRkD1FxQqyWk24/LbbqNmv+O83qAKGFnMeL3LdtFu2i3bRDWM2Bz07NfQB/oAcFlN+05BYtePbJ1mwcX7bkSSJJcmZKAcsIlEaLtN3ZrVj3AkiwKKUDHWUG+x2W4Vo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/GSdgDB0akW2bUBssYA3FXVEcxPT47bdRs1/wAd5vfLIfFPWomfyGTiGAAclCXMifOetY6RJAtNC0Yv4R7rhyHxWKVggggghQKiXWdnb+NM2aQBHUOiNm5mCQ3ii2moWBcVAreFvbD4bbdRs1/x3m9QAeZJDGm1y2GhbDQthoQVo8gpzigoyMRiCjqiMWKegjMMDZc6Ic4r3nKwchXbQkkISTMlOWCTsC8oNkKdpWk1w5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/G4YCYZneELnqOQ30HaQg6V3wbbdRs1/wAd5vUZt5fPOKNtur5KrC0VgTu4Ph0CAJIADkoUlb9OvDkPisUrBBBBBCgVEus7O38cOMAYR0FHRFMBsNBzN+4RD/adtuo2a/47zeozby+ecUbbdXzEGg9yha9Y1uh5w/AHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv4sWbIzLFBj9FOCMiBgwf4gA2B75HMP3o4U1S226jZr/jvN6jNvL55xRtt1dLo8Ddw+qHGx7kQ2rYLB+AOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fxbCLc2lA3tgc3xZ3B9/E9tuo2a/47zeozbyqdturSE4AHJNicSYmTYMte9DA2Y6Sz8EOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fxYw4OfW+6OkMQvFqGiCchaPgEhcTuETmcqDnRd4D/Xp226jZr/jvN6jNvKp226tk8LuZd6G58x1DYN3fhDkPisUrBBBBBCgVEus7O38WDa5YuhQpJbG40SbCJIC8hkYkiC4NEN0Ez/XoiSQhJMyUyQAHVSIG682n7p226jZr/jvN6g6eThQiei256W3PS256W3PSD/JYgCG+G23Vs8GUzzeiAJNIOCbPplwBcAXAFwBcAQBEcg4IrByHxWKVggggghQKiXWdnb+LmC+ZEPoxRBIghiJg0Zpx4IhOsyW+qQIaC+Deevw226jZr/jvN755D4+G23VvUgmdRu11YOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fxg8N0yGB7RMyOj1XTiAMnEiNgCHHb0uaICARBI+ke/iOJxw7RZbW9p3DI43xPLl6yJELa3tbW9ra3tbW9ra3tbW9oeIQWAbOiibiC2t7W1vaHEw4d4tWmZOEvuK2t7W1va2t7W1va2t7W1va2t7UlAD9Vg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/GgLAI6oCwA6D/tDkPisUrBBBBBCgVEus7O39VHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv6qOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7f1Uch8VilYIIIIIUCol1nZ2/qo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/VRyHxWKVggggghQKiXWdnb90agOh/2Ech8VilYIIIIIUCol1nZ2/ZBOUPAHeI8FHapOjzgfApZ6g0K2wIpUSQEmZA+ZEsFiGz3KQ52U0ATVtVYAGaBBLFqmfewB8wMSG4ywn0gMSOw6wH3/AMUmOIH1KUhyU2vhFr3YFymoVE9gqyAALtD4ykOSiwiJZLkvns+JkCAaIwUhzspqCJYLENnuUpDkptVo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+yQGHZHsY5Omez30f4omHE+yigHHmi8VBCMAxBDghWD0cmVBkiNgQoNzB/zsGABAAgwINqHRVIw+/huvRbhcKvfLz8dtuLaLnx226pPtF5bberRyHxWKVggggghQKiXWdnb9knks8CGUZMPoh2NEVItu5vDpzhAn2YeHRIAJJYBFTcBH6BtQEfyH9goEACC4MiEGZLkDGbJ7ag0PBKJpHFB6Qg+DeAgCGSoTgBDAoPBMhkGWJCKwhCYGMEfFXMnDEPMMOWRcOkmz4RD0WBGoE0gzJcgYzZBiJNoQYsJvRciRaMGLSLk/V3aAX7Eq0zsU2ntJa0YEkkC6GgRPotAEv3KFmwQoR7oqGBZg7OpAI99gbUNGJDxfYRLA74IJ+kJvahYbihOZjEyewtAAYEx7FLhYxrBDc4hcdAN9OxjkTYmi+LU+mCDXtQoCrt5MQ7IJByCH7CHrCALQHfA/ExhM/IKZ+xqGCkLVBN7cGgse5CPyCmAAL9j1ogC44wRxKYqxMJGdBmCSCAIB76IBAMIgvRQEG6A/RvaCLxGDCBW4XChjMCcTu9yKZfgJP0wQaKaBvK40PzeIhp3ZG4sBwJ/8IbJfSxAnG9oRgBhyRAG/qohAkwiyGHjmZR+Dbbi2i4h6hchgEYB4tsnypbaiP91MLbbk/MbYEaAM332Yq8Kb7A20wAsusS50Fni6xkEASryBC2i8ttvVo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+ytbAMM3tc46Ez9t2B/hPAI/SD/AEpgo68WDrqnM+fkLxRFGwakQYOnYRgHX5eCsm8E5oAAbFrdUPEiDGciAGzMFsDQcrIgyYCaOGYRlzFQsmwWcuuTaCDnH/ByTNJchPsYZEIBiMAHKOBO490pQPWzjFHnJ3jQY9EecGeFBh0RxyfXvFPIs5tkJ+4J9BCMYD9GR5oovMTEw6OA7X7yIOtwuKZACFMjSJ+0/g8RhMegU/LB/YQ4ArgNgChFoXQAn9WF0EardrkKIitWnghBziJgwRpxFTBEx4RjFx+pt+6HDIITaUkUo068TWOhjQIoz6ooIQ8HWDtqH6cOsxTUTsStgCMZyKGTP8ICoIl6WqAREHjiWx0GH2EzNxROy0SCsH/HV4Yjx7UE5uGR9UEi0j7TIIGYAB2W23qCztDTZ/aD2Gm4ugEEBBGq8HqtwuClQnZebAj/ABL7bgN2IIJuPLg+0+9u6Rhn5oJKiPugkrd7EvaXpBBGGIjaofwPF38BQNidkCAa7opl4WMWdkwCtpZx2+G23FtFxQO2G7Sll5QZVEkgBNkLUMkumLusIVrUA/TTsttuTFYmlILSoEeiZA/QgnQXMXwWKGYwy42hRAC6LLzu9F/RAM+0nomwYdkETgiy4AGzZc8ZraLy229WjkPisUrBBBBBCgVEus7O37Ky4gc8S/1Nu0yfehCb6UTEnRlCJiXM3tHfYBPp/aGADD6kIRT/ADB1ckb7Af6sm8E/yBpvgB5ftRtF74HPvNxMSMgSPnJTQ7QPpR2YuA9TAeU8Ah9ov8Pw23Utt0UHyEhFz9UGJAJryIwNyRuFxW+9aUN+uTC6ybheFu11KAWGDj0IP+IrvD7kId/mn2IOGj6j1QToYPdqLnL5DEJsAAsHxKBjAoMIDyUEbMn96KDZBgPqwqBbkZi0Fdr7j0gygOVoElHyy3a5bbeRxcD9WHQSwfxre6N16LcLgjjjIBwDnyyCzeCAGqg42ByAGgQQGVE224t16/PW23FtFxBnnuYl0lQ5xTIBLzZIiw2K226k43AIxz9Ee0Qxvz7RXOH2SQYUTHze0GUAYo90dfZbReW23q0ch8VilYIIIIIUCol1nZ2/ZWRERE4GHlk6aZIMYHwERVyDtIIKYDAKBIxBcd0RaQLQBnYpuFRRaFk3gsIAM6NovfA595uIEofYhHseHfUBN8YgHYR0TnCJmwEPL/DbdS23RRPsMJxVi5Nz1W+FeSkMlpowbhcVuvWlDdrlvN5bheFu11KAgu2NoZbsQdup8xogyA7Hx4XHdEB3Iool6BAG4aJ1WIA9qUEHWjdmckHWESOf+J0GDXxPBcd0RRc9imXE0RdjrZ0WOvcxUMJI9ybtcttvKHYwQAkNhBQbr0W4XBGbgT5BOqV0o/0uO6JjYLhxg1ydGmymjbbi3Xr89bbcW0XEEH9wm4J0x2i+6PARQWyJ3JzbdRe23IRdevFGY+KMBk9JYD8cIsJWLjuiHShOSYtLaLy229WjkPisUrBBBBBCgVEus7O37LBhz3ARGaO9vdnQokcu2MWoiDShZoFw4iKcm8FkPmjaL3wOfeblAymbuOpODHPR4UD2IEh1MT5+G26ltuhEgCTABW2l5SchqgMLyImsx8UYNwuK3XrShu1y3m8twvC3a6lBzdzXpRMAEbvg/ojVBDFoT9z8tEACCHBmDSAAAjAMAAwATd+IfR/1AMFgDN8HIRDvoh6U6Tjscc08szEYCHl1u1y228jBC/yTLhAZl6o3XotwuCJdAPIJ3F2yB9/Kjbbi3Xr89bbcW0XEQUltrbR+/CGQCw+jottuUXtty3C8UAvRJkjF3pBAZvKuuPiU7ReW23q0ch8VilYIIIIIUCol1nZ2/ZjAlhfYeE4aJD3ifAoJAQzuogfAT8hjohAovoDpHWwPtGp8BgBPcFk3gsh80bRe+Bz7zcobCEhNhEe1cuiwQQDBhAfDbdS2XQnYBoZbwB73NQ9UBqXRjRg3C4rdetKG7XLeby3C8Ldrk29iBKxyA80PhjBXWD2iiUShgIeXRgx/pf6MpOwnV/ozoESULAO0utRowpMwuGaKyRB1f66JYOYBP4opQIO0pB6HLyncOPBUQYxO5gobMWEOpifK3a5bbeQjcin3CcEMG5Y8PNEGmSLzMtwuCIGOQdsj5yQZaGB32H1QYAMEcCUyhY0gDeNNG23FuvWggHPjbbcW0XECUwBd96JoCgAsC7lYkBJttyfoe9IEyf6oO05N0D/gD7RhBgEu5cZMhAxERrmiPJToYpB4y8IAokRYE4K9nBOzWXLaLy229WjkPisUrBBBBBCgVEus7O37M/JUkMZekUCnEAxu9UMGQQ5vuwKDd8mYdb/Qm7ABcNusf9TgkQhvuHQI5IgMAHsIxiSLOC2gCGA5LY7lMc7KKJjnZSjBhBACDgocrOQdqeRKesOPWe/i1wfPB9FeGV/omwHAEMMXfFOEPIgE2FFB6DheiEd8QHd7yoe/hAmP8UlCoHsKi17MC+g8yQkpUDDMD6kYMJJAAMSm4VFFoW7XICsRhScEfSAkGgAMHUbFawCLA72nomZhA6KF6YTqgNBwI66FM0ycG9vRScViz6z1oPEMSK3yBTd8T+RFCwOuhVlMHRymSzTXG89aDO2gHQxydFq0Xvg5QBAYAMEDjET6lOQ5KLVA8AgcSvwRQVob9qOhtngnGhr2CIDEED3EiLQVFg2FGTOgMBZbuiKqOKae9QSGV072ajKwpB7CiFrMC+gCBkSibzvCeqCISQ8fhOQ5KbCAhkMQ+OxFdpDPeP0R0ttIJcJOiJr9CB2RGIJH/U8iIRAAEEQAMAwMu4yRUYCyNqKYU8DDqgMTAYAWKH7N9AUTBZGBwe0MEf8As5GbbUQEAIYDktjuU5DkotVo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+1AWAR1QBgAHSrmiDNcM9EUWkYYifI+qiYWTgKrdrqEALADqEAAYBh8Cb4IKqYWRoKpljrG+IMcI3gfgApwjeB8ZOYgpCkgAxDjqpKDAfgDkPisUrBBBBBCgVEus7O37q84BEJcGPVG7gYHDC3YhIyQ63n8Pdrv0tAch8VilYIIIIIUCol1nZ2/dYH3ZkShcVSAMPxCABBDgzBQsEZAAj9KHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv6qOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fykdOxMCIf2pDiA/EKEDHEixPpHYMkgqHzgxAeKPIYMCAnWjkPisUrBBBBBCgVEus7O38psODi7CLShqsAI7fi4Mh8VG4XFbr1rRyHxWKVggggghQKiXWdnb+f4Mh8VG4XFbr1rRyHxWKVggggghQKiXWdnb+U2nBxZxNoR1XIE9lHOY8YP9KK+cQSuwQxU7gG1kC4cRFLLxuUTD7ZOqBIBMHk3SLoqJCR5YjpQIQSzbxuCaWhMWgOqSrgcUOVAExOBIN5QfP/ADQBUr9kNuBQLgYAtFGDIfFBbvrA5K5Gf1ElkDEWIoMxcEQAa0MMkkyC8mUMYyHYQUOKCEwO7i9br1rRyHxWKVggggghQKiXWdnb+VIbtcjnH9JRYrsgAQIiRjuCBcBAxeUsmplwAfQoHoC02wQQBLtsOqEHKQIxGGICY/2CAzKELbWMcvZoZgwDFxkzZADEhN1AGofVIDkVhYEEkHjC1pe0UInOcQ80YMh8Ix632Zh/qH+IEB96368oBgAlAg2oSHBt3mX2ocYM9AA8lAUICY0CLAlN/wBLdetaOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fypDdrk9kLLvigxgXF0dXX4lARFEsCSfYh0qbtQC6vZvWgodkJ9KDgVeAC5NEPrEEY7MnyRKJmCRaIQRnbMf/HdMiknHEtwuFGDIfCP1f+gdUSeUtcZ/q5NddwMQ+04MCYr6SZ4sTRuFxW69a0ch8VilYIIIIIUCol1nZ2/g8eZhyPJpjr+WTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJijnHC57JBUIbtcgCVaQIRoWam6oRiZ4uf+fCBcOIj4S6Hl5HoiPeEPsJn31PqOiIsWaiFzYcCbFyNcjRTBcmSLWCZz8OOqj3t3R641Q1RkgWMC9bhcKMGQ+EZas9YRkIjeLFyNcjXSxmVI24XFbr1rRyHxWKVggggghQKiXWdnb+D5x/wyBMcy9ShyR25NAjJhA5dDFC4nLd0ERkRS1idFAXx3Bar3otDvR+wLqzn28I4C0Poj2gF/FlxH+UTGaBEZI9BogYEM6KXF0W+0oAgABAAWLMfC3C4UYMh8IoGTZ7g6ITtF7sQ0NASIdlyZseyBSByBFoKK1o+wwo3C4rdetaOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fwfOP+GQALOAD9JzkJaIv9QUAM65cAcVyJBHqoWABmmtOxDGWQFINCXgOZ9jNPdKSSwINj4p1GaAHBCKCQyiQi/lleLNdwzT0yAzfbsVL53gIOeYgI2XjmUGxn5YIMJBTAiAQykszggCT2mn0U2AiZNp6wTjqVEYMh8IgLL2Ef87ouhHdupHyjeAHcAXwvUNAMDpW/SGFMBgF5aQi/lH7KCkfdOLkC+jojDNtaByHxWKVggggghQKiXWdnb+D5x/wgjjOuZgF/RRHdt2CC5AiDwuN4TVvo8elFrILf1NvwBgCYkiEeAzjG+hTSt+QSX0yb6TGoSRgFuPiopgPU6IqgJihmFwoEaKedG+EkD3qJkkF0ISdCYiP2hWwZMxoIDEhuOsI9oaxm4MaiMWMSPf0TM60D6Rc5rCZC4UBb0eGf+EA4+uGTIXXkBJwgLAEQwgQCEz61o5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/B84/Tg5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+7jYcgBy7IMnYvbUthqWw1LYalsNVXWrVq1atWrVqwGJDwOISj0qa1atWrVq1YosR9SpxDVcQ1XENVxDVcQ1XENVxDVcQ1XENVxDVcQ1XENVxDVcQ1XENVxDVcQ1XENVxDVTI4n4i973ve973ve973ve4MHY6FW1vS2t6W1vS2t6oQdG++k6FcmuTXJrk0cY83NCGAiWgv+AOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fu00dF2RpIcDsAZBCIJvUcjSgg3LIA9HFG3AsWJrOy4ZHYRzbOwTl+IgjUQja4MlwyxIBN4I/qcBqIKytA0QuGQyGIy0wGXDLhlwy4ZcMiYMSDBcYXGFxhcYXGFxhcYXGFxhcYXGFxhcYXGFxhcYXGFxhGeLiK4QuELhC4QuELhC4QuELhC4QuELhC4QuELhC4QuELhCc1kmEDDTggVwdcHQpNAGAI4PgErVi8bMaIWxIkEJhHRPh2AAdU4ymQPgrrlAEYxDuFu2q3bVbtqt21Qwi25MqXGtT/U1Bv4EBoCgUhXTHQiyuHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv3baLyyHz8N2uoMIQcEnBR3uG0KBbtNyfwCqNF1XaLxk0CHgUcKNulZz8+b11hcW4SiAwxbHVkUA4stglNnyJcY/BnUXLLllyyaIDG1hUmxHNvKgxN03QQbTYhzNMK4pin1hPsh4gchwfiZiCWENU80lfSHcEQaBgWd1WjkPisUrBBBBBCgVEus7O37MFgYjTaxAHIBgXElxJcSTZY0wAASGITstW6fa3T7RKb6RK4AuAIH+0HHLLIfPw3a6gzemTQCM5KeLHTQ84ineTqsRchPG1u8iXgsnRXwJmg7RmgmgglJJ2ipJBe353WURKMU0ALwEamKgcnRAVhGHUhAY11nwizAxd51W86redUdQThuNUmxHNvL4WXJkPdUANU8iZi0rj8QAQxFkQjKuNrOnvhWjkPisUrBBBBBCgVEus7O3/eFOD6PkpvO/xWfI+0NOYg9pjFnqAW7aIxQg+R3dzbtot20W7aJnAHqei5GuRrkaLkBDr/AKWw1LYalYxiSlWrFCGAU5hquYaqSebbV0lys24PpWKJboldC3eVmqGk6ON69ZfWXaRN5aLmGi5hoiTHEFpTWrB+Lamw0LYaFsNC5suRrkaDcXseq3bVbtqmEAHo6l3WlYNQYNsJTO3wbtdSZ4MLbydTG24nyDdQpMEBBkPGzdaV0rgExOAmjhKrxvtCIc5FMzBWkKCE9aydjQjHXuTDMQRgYIH0jm1ZzDiJqNnQtRDFj+VhrA6Y3Tj+libQrxxKgwHNkh53hl3WoFzhLvKOuCGTVGI5t5fEiACBiDamVlqBk0PZCOjOfEJjgu3Yd3oxJvlMsmrByHxWKVggggghQKiXWdnb/tBX6Y2fpPw2AH0UFTe3mhkr2Hx0FO1ziLwg/qm/azmhHgIZHZMiiDjuEva4NF8g1FMFwBcAXAFwBcRW6fS3T6W6fSKOCeml8AAAAEwGMC4kuJLJSGm1ib4IP+Bm3wbtdQYUuEu6I2wTCFmgJvSJoXkARsExJcwiYQs3JW7ecDFBIZ1sP9jGnOKAsv6632EVaGIMjBLNEE2Yl6CHA6nFHAmPn8uHcICD5tM1CJgtwlMh28CVgEeZRYjuRKIlEklkTUYjm3l8hc3wIn0nd3mX3LEfEDe5KcCIzCfYwEHYt7rByHxWKVggggghQKiXWdnb/rNYW1YJ8DhcpLNHuMSGQVvcwMESjWe5s00HtE+ghMqdsP8A9ss2+DdrqDPhlnu16iuAyQNOLK4pgSuoVwU6GdjIvN6TPPxznHwMbmEBMesn1auigNg9OvVWZpG07iicMR+QSBNcsn3ChANYuWXLJ3U+EzbOjMfKynws96VJsRzby+ZBwDsIne17IMIhAuCfxk0n+sHSsHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv8ApvMMtX/QT2Dd6z2joBx0/cSvvU8+ymwmrhvtNxCCwzD/AN8izb4N2uoMCSBBYhCYdrN5FhE0LSj5l1rrWmmS042leflnFKzuMwaimHkLZK/SnPAoN9CERUkzXbAd3oJYIHBFo+QiFLtArnxoufGi58aLnxoufGi58aLnxoufGi58aLnxoufGiA8GYj8hHABZwuOCAkpKwhEJ9iQXHBCNARh+BmQTRkqLPWzRvmoruwB0LnCXeUdcEMmqMRBocwREfmJEiRIkSPWAYiaEYvluo/BXjfgB9RyXUlD1eKOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7f89/YRgp+AYAfZUdblD/LJWeRcR/iOY4oMzomkw1r4SyQ0EZAYfoRFm3wbtdQaHnSzp9uo4IkGfT2N3QL2Q6WdfpWeyISR4JrM24Q9vjnCEgCSWAmSi8xCtArtaFWCYEGpCxAcJgGCxDIwDgguChlvDvtj32RiPjs6nLRNvNEYfGTiWaqt70Wd1BYoJa+kKUWaAXzoAElgI6D/AD4PmhJ92jxYhhwDR8LGIWBKtWNyWqMRzbyqWTrGITAu6A9H1Un4YgYvo1wo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/wAspGcyME8DDPlLNHOLkfZDVW+Rcx/qjqU4/wCGabiWwACa2GYJ715DXC9TLK2XtTPtvU07IJ9ICEYgDELbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9Lbnpbc9LbnpNQd1x5XQfoD8jNvg3a6gwUASJwUZJwMOiM0WYdJic8kBFkwXBGYpsLQwRYfHBkRst+0y2C0GPW0V1EiTEFJymJJKNPTNceq4gOyFJ+lAExIhW9LwRIjNixz8kAwHIMQUZNm2dtvgPtQO++MnEs1Vb3os7qRndRd0hgURS6tuQIkScQglh8iWAENSMf9o3vQ1JsRzbyq2SNoAjqCFDwkaTWRu62Voo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/yHpkFpkBPgNXjfaO47vjlBJDjp+olNJO3DfaaIZYv+zXvdYZyVt5SdI9DNWw1n+ASrZ8QPITl1dCHpT/ABr6UgDuf2pH3XK4NcGuDXBrg1wa4NcGuDXBrg1wa4NcGuDXBrg1wa4NcGuDXBrg1wa4NcGmAQ4iPBRbE5CHo+rosl4CDD/WR/Hzb4N2uoMzjFmEOPCQvAhkjPFGwXCi5YrJYGxOwyOCY4Wk5PMBFjiLUAgm61c03TNC6e9p6qO0c34MhTcbqPYaCv4c+SF8AfGTiWaT1SAzwXPjRc+NFz40XPjRc+NFz40T1SQzxo3vRZ38jDDghiYIkNAIwItE/wDaBODGRCcmg2Fn1QibIIW9fjD6IRIApwwc23qi5qXgEMDIDFkurPuLWJUTXZdUYiU9AACWlbW9La3pbW9La3pbW9La3pbW9IHLEXU6CLAidD6TpPLZXzRZ/wBoKyHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv+I0BdMJ9HaIfZRCP5PxZKzOImCOY4mMymwkw8JJCgFkyH/WIQJWZmXeppyOhXIHMfjZt8G7XUmJxXLAXDwzPNGwXD4Oo+EOBYGwLqE8n0F6EjfgECk7L4IfNlpS1eH3K4KLCxXOkO3qhsSMA9okbYh+MnEs0pOJGnhwLpfRdL6LpfRdL6LpfRQOv0o3vRZ38h84wVnVRWQnQpQYmIYTTwtgFNAlCUBv8Aj1oxIHZdqQ2gPVxwEmIu4gEMjRAItqMRNMRNBMVoTwSNkUZon6NHsEKxrmMzAI8I+HR/vpIBAggMiNFbp9LdPpBGPbF6QYm8kL6KBXnAuSHkZhPJk6VqK4Uch8VilYIIIIIUCol1nZ2/4HXxjSeQy4fOWajgEXesNU8YjLbNVFH5udn2mg9YZAaoA3XI/wB/9oiMsPtEMEyhnJj7fjZt8G7XUGjKwl3RgtpmKhTmXUwEZZo1zMS8FbBcKYCxuh1JbuSMD0C5B6hYBgE9wgkQRaFqLhdZD3ybQUbGYcwChOyMHtALCKRMF0Wk0StjMryjlgAck2IQpHj2PADPJeTfGTiWaUnEs5qN70Wd/J6ZtiyF/dTns9ERMAVgEQ/YoZGBIAS+JMQAg2FpkoNvNAB8Ixi9a2weoxHNvL4CySrbW90XJI4/4S8Ixv8AMgf9BC0awI4PwmacSw0lOpFShoffStFHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dvgSmITiicxEcCJDERQQliE7LUQlsmiItnoiLbDBEZbb7IhM/dciEzO9EBkXZqi5NULkGdr0XoN4EXoNYdEYoQIL8GdrkXYMY0XYMbXovwbUje9qpoBhuSeEBuHRTghNyEwDvcqYaLB6Q7ROGso1vGAH7Tr4RMWSITPCLw2SaizWD81If90j0z4rnoeUJBg+1+Nm3wbtdQZ4tLsmI9ZGM8Izrsfshn8yWfqX0g9oGE2tfpQ/QSZg1FAIyNs9WlAMGEBRnFBmJuEV1kgB6pGbwNbPpEMyP22de6ZfowfGTiWaQc5AZI3TmBCo3vRZ38jSgQxMEM8lgeeJTOs1RCA2YdwUfNBcuu+IjoWBJuMigCICDaKzEc28vltWAYp8knjCO3sJx7E3Htf8DXEBgg93K4dUaMasHIfFYpWCCCCCFAqJdZlTLEHxV9JvDVTo43raRN5aIEDkfQqBmIz0OhBuIj0JBuID0PVAmiD9EBqJT0/wBIMRIegoMRMen+EGonPRQDDO9SGiAhM6oBCd1UBi31/wBUBht9igMN5EBBsggANvsEBmAxssQCGAxgQCGABgQAAYBh8xzbyozD81IY4PopPp3+K3h+LIksT6s9lXtbyNCqEJlIvlvytWrVq1atWrVq1atWrVq1atWrVq1atWSc3uDwX3w5DCf2U/b+ORzb4N2uoMCQEmItQ2Gawb1MIUE1dF578IROGEmJ2go/eCdM6NaYNMTdU/DOPiZbShaVwQUy691rBQIEAMwsHyk4lmqM8RDYC9SgJQmUCxD6kNbjCyne9Fnfyl0rPcjEUHcS+7Ed6YokkERYSB+E2DYBZ0+IYFwJTk6ljv4I2C+1pra0005gOO5qMRzbyqLKAIQPr16qLcJAMetv4Ao5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+eObeVGYfluNlvpTBjTe8Bgj16UAFZ6R5FZXqQAYAB0/6xZt8G7XUGZCZLPRCGhZrQxwUR7R6+E5AbupBtDctuiBd1+OcfBGGILEVhzPYXC9GBK6hXlHpcvlJxLNJ7ZEdEAH0jyABeWqadssh7EUWYesIFAJHAgtXoUb3os7+RLF2QdVxg1QgSGTzoJJciBqXGDVBkZh7CXwCrJOtD7W66rddU0g3se0Qlm7f9Jg1mTVGI5t5VLJGEKZaIQhMDyIsD3XGvFHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dvzxzbyozD9WSLNvg3a6gwS3InCMxvDQ0oROJkQQ4KY8EcQkD79ARYYiRyQoR22yDTnFAYYFb5AUkOA8cOSj2YjHxlm5IKa1pFCZ4fnJxLNIx1lAU7fEAxDKQtY0b3os7+QMATkmxE3Ul0B/qAC24JC4u2PY9ohOgjWfE2DGMkia3VTnwrXrq3iKG43pqVKTb0AAAACQFRiObeVUUtRN40Tx8GUwj35FcKOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fnjm3lRmH6skWbfBu11BjMwzEXJ/AKo0XVdovGTQIeBXaIbLC5HCQ3ubNWI6MpkpDv95TMJxaZuWhWafMZTJNxNdyl1GYDE4nVZQE6mTiWaRrNEx0QI+JGTwbLEFJ/dA13uuynSR4QARbEkHSje9FnfyMkQBYkIPDF7E0203AS+LjyDklarvUthV3bZB1AbYRPCn43CKpxHNvKrcPjywaeE2ePYFaKOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fnjm3lRmH6skWbfBu11JnnEU7ydViLkJ42t3kQSIIYhPixF6kpCdxBegDwR0aITCN4UCbMDBJMcBJMlz1cnEs1Q8m7xYUBs4kCXeyPU9kwj9ydECwCQp3vRZ3X2hRh0gAAbEB6ROXyKl30VDEc28qshwxiFEkOwJ4fRh3rRRyHxWKVggggghQKiXWdnb88c28qMw/Vkizb4N2uoNECEoXoiAxFiEjMfKguAzQN3m9E7QsQ40BA3dUXqI4EkOGh8rMVtJxLNfM05MWu6oQAAdGJo3vRZ38i7MNyiRYdgLADqVFVssZmULcLkigW4RDvIHRQQmYQYvcfgyKFgtOCffxAl9BOF3joxGNxJMZoux/ssKnEc28qxitvC7/EeyMM5yLzWQ5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+eObeVGYfqyRZt8G7XUGdra7J/SJITNAQydgkUJheVNOAJXEyLA3oEgJMRahsM1g3psWBuUdUE9ZWpOJZpdEjuupTqU6lOpTqUiK95ZV5NG96LO/kJWph5ClvWwaHtHRYDkozO7uEJeqCCxEBLXhn+BCwMRCwELiDsFJkGJoQMbCEa8wxEKjEc28qwBAODAgqQeXAVgOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fnjm3lRmH6skWbfBu11BiCIxFoQ2sCwUaDGw3JlMLLyLkARcIjyEidVQfHEwICwr7KP97gQrxQYakRTQICQhNA5qtJ0CAsLEFp+FKUNPYuA5NkVAuDk9g+UnEs0isAMGiuQXILkFyC5BELhjYWVeTRveizv5BRcDEJ1j2WtcRaut7WCiJw4IE/i7pHymv7FpfA+G44OpaIf6JWUEAJAALSoOYOJtLgiHrxjM1GI5t5fkijkPisUrBBBBBCgVEus7O3545t5UZh+rJFm3wbtdQZoGxFnolmw1o+E5IgXPlYpw8M+08ieEZHlPpw3sGqgC6B0G5YbhapoTO6RYol0LMyiouBwaSKMTAfbogKbUj6Hyk4lmvmAuASQAAQwxNG96LO/kaxhuSmEyF4JLddVuuqZWIESM/wAWdvEnzisEB+wmoB6H8AjF5qMrvnapxHNvL8kUch8VilYIIIIIUCol1nZ2/PHNvKjMP1ZIs2+DdrqDPdiKCLR726hsi30iwOCvGKj4ZGW+qC3QbiDTrIa4iLaMGza1qBMEFcghIzMXSIbG/T/QIQ2QekYEHcQPIFcZsEE+w2Hyk4lmqre9FnfykzUOxdGJA3kQung4+xcsgEhB/CxHNvKtvAXsqwOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fnjm3lRmH6skWbfBu11BjG055J2ACRnDe3coOGm2NLvYjicRo4fcEG2YkzdnUcu8phPOIp3k6rEXKWeMNB/pdGQAyhjCwCZRLAv38EY0jBIWMEsiQOBqJOJEF1XFtAtoFtAtoFtAtoFtAtoFtAnLQums7+QjgAs4XHBccFxwQYhOY+JulwIZb4LfBb4LfBDGiGAGoxHNvKt2HQ1g5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+eObeVGYfqyRZt8G7XUmguJzSMoPCltA5vplpkC8ZlADGJ4JxBgGe0hFTvnWAO33BEQGIsQkZj5Qs4ABkyHGEqGNBC7FBgAZAChv16fAUcASAnH5vFROIXHnVcedVx51XHnVcedVx51XHnVcedVx51XHnVcedUZsOTw+TLmsLi4Q6rhDqnOZxx0RIqGOr4jJEcBD3rhCFTmdhaijmVs3KKPl0C6pNiObeVbsOhrByHxWKVggggghQKiXWdnb88c28qMw/LTAMZBeALgC4AuALgC4AuAINkHoJwuALgC4AuALgC4AuALgC4AuALgC4AuALgC4AuALgC4AuALgC4AuALgC4AuALKofD8nNvg3a6g0aoCheiEAxEwnFYi9PKAJ3EdCk4oB6G7oUdg4JQ/xHzDDOwH7EVBHLEEhcj+kSQmaAiAmD2DDOgTDaAKhZkIj/SMCHrYPKFGYXjd8fyiWDpuTZiEAiEAFqCkliII3m0mxrPjM2zozHysp8LPelSbEc28q3YdDWDkPisUrBBBBBCgVEus7O3545t5UZh+WgCUi0/X/CQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQhm00Ae80Qec0QR3twMUNgG4Px82+DdrqDO0q5kDZ0UPGgIHbFqDQ7m9WbDJGlMfKIIjEWhDawLBRoMbDcpCst78MXBCRMTBEZBNWfZ2A7OHUJECBKYRIpEwFpKC0EaPsuu8LvH4hgAHTTNF2GNzaQhGC6jgV089BqjERkmTggiKtAAAAAAAAAAAAMOAuDF7GsHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dvzxzbyozD/vJDYBsRP8ApT2pZoex/Hzb4N2uoMFEICRCaGUobsiRBAnEi5cO1QGQQEjo1T4EOoJgKDLQ2FQLgCH3RLNhrU9HDSZSI16Lhmq4ZquGa1T1QCzxXPnRc+dFz50QEBIiC50RjQJmjpVEOpxMQjCFYFhQcOywCLm8lPOj6jqIq8kyfiTEAINhaZKDMLMB8Ixi9a2weoxEqSIMGRrb3ve973ve95jCL6NYOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fnjm3lRmH/fSACEYE6SO+iIcOM7ogcx+Nm3wbtdQaFbFB6BmzAgI7o91lnmkCFAMgR4QhhnQVBwGA+8AmD2OBCI6mSLR726gh0A0LCzjKhzBk4CuEIgMT9iZnEblEQTPWAal2TJ0H0XQfRdB9F0H0XQfREQJLpVM2AzjNSWWSnFRMApeuBJ8ICtBcHHwAdCwJNxkUARAQbRWYjtt6t2HQ1g5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+eObeVGYf99IHe2Ei2tr8bNvg3a6gztQjRNmLdQdhnsFGWyOICdzwI6FDC1CYE8IBPLR7EAzI7OL/ALTsAEjOG9u4iQuuIZ0d6N2nG/tQSDtFRAA2hET06IAAACAFXMRQebfUiRMBB61c/siVwxXDFDd5DACRighgdTP8RwIEEpicSx38PhmWWwrgOO5qMR229W7Doawch8VilYIIIIIUCol1nZ2/PHNvKjMP++kJHlixnk6MFNEC4/6fjZt8G7XUGITLmfpAvAw32juG9q4iWDoh4UZCV5JQHMAJWsRb0KkoggAwawaIBzMNYVBcTmkZQeEIdpwoCY2o5T+XJS/0jAnpYfKnZjQs2NVat23ICizqMSQk5iWTriAbTGCQEiZBTfFldKoATYJjBdfZiuvsxRVwe56asIWsoEZO68P8GriQJxcLcNAhDDgFW4aFiwWcgTBrMmqMR229W7Doawch8VilYIIIIIUCol1nZ2/PHNvKjMP+8kMsE5IsAESbjMciHPwPx82+DdrqTQHEmgQ8HhAA593BBgqYckgFYLMQkiXuAgsPCaLPjIWu58ohAMRMJxWIvUCgMJRY8EbsgwEsiKG1HgmYBGRcABPWpb19a6MYdnwcQiexl90Puqd0bYsnAQwUQFn/AGRlnNwjQEQC25dM4M7fJlYAGRe/+0b3oak2IiO9xDk1ya5NcmuTXJrk1ya5NcmuTXJoDM5DB7GsHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dvzxzbyozD8tMAxku6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6fa3T7W6faLuxfKSGDHok7+izLIK8/j5t8G7XUGM/QEOpEEiCGIT4sRepSQncQCdkpiwfZKuzi8AJkiY6BX1wjkNEDZ0UPGgI04ANFYC0cqI4wsImETRP8AfwRhSnFIv8VwHYVU8MIAZ6kCEXJ4xW7mhamwCj0BeKKY4EjrVQEcjAdbEQdssGnoCPADC7l09RfAi4KMlA4h8QQeENh3RJJhpydxtRSjZvpNYAZkXBTEiMFpKjS7bqjETp5OFGJ6rbntbc9rbntbc9rbntbc9rbntbc9rbntbc9rbntbc9oYExBA7GsHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dvzxzbyozD8tASkTGS2t7W1va2t7W1va2t7W1va2t7RFDDDEFtb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2tre1tb2gBhXvn+Tm3wbtdQYiUXMg3cb0SNBRhkToziObZcA9qIwnx1RwCGFOYpnqRUQB3vIgPDsmhlK1TZcV+qRsNEt8BcTJK316W0vShxsEi0nmgMvuMF0TzYVUhOFCBnFCXLmrjQxGGMwiZaxg0xqsn6IxMQgCWAQVWZwD4urHmSDsgUFXvSa2vCiMR3IlCWnpPU4jm3lW7Doawch8VilYIIIIIUCol1nZ2/PHNvKjMP1ZIs2+DdrqDDJ2CRQmF5U04AlcRiGdt6sWFGDtIveuqGi02kWEpAB3jODr5RAfOIixJPSyh5jRs1rovAbRAaA8WyKKmysk4eqIIDkyCiwG5IKwRvf4UtnYu9AJwmxYG+qB+SFygIQm8e0aBso69rLQntcM1QU1kcDX4ExEdoPcEa7CJL7QEJjuvQWM4uELFBCwjpcUfZxuDUYjm3lW7Doawch8VilYIIIIIUCol1nZ2/PHNvKjMP1ZIs2+DdrqDOAMgbUCxcKFM1i+jgTjwoWOSQASADBQhoWa0TDBETZi3UEPcUQIAmDgEGS4YrhiuGNUEh0E6wizv+AQ0PlAAyIIIqiIAkwU3KLMSEX4QI7cLNkg4oSIGKDgJEiB+BAScMP8AAEXM7A0UFpmP05qMRzbyrdh0NYOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fnjm3lRmH6skWbfBu11BnshGn9NlQM072biPjwMwdRO0mwGIzXB0C3doyUBeBhvtHcN7VxPhtAWsdtKB1hiJwh2W5qIoMCHUaiDBEAyfsrKWPUtpzQQSBQzAVLsAhFa+wgawOxMohawhYM7FyFVJTiBucsmxikGiAQBL6ygCx2GZGASWCOhPxfS1uTkmUshadhQbi921UwyUifoIYNcjAkXAWIAgMEAKjEc28q3YdDWDkPisUrBBBBBCgVEus7O3545t5UZh+rJFm3wbtdQaUIzO5dIN9o73DaFCMFk2QFOEpQC6iGgDwQA7uUBxJoEPB4UjlQAJCzKFtyyLAhDpkoSdpgdrvKrKRuhAeAXII2Q0DZgXQVcsZYThARgotfMhfHfqiImTCzpj5MTOc0VWQdYH38H7RYsgNnR1UlLk/apmdrRF61tw9RiObeVaIAAQFZo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+eObeVGYfqyRZt8G7XUmb0yaADwk+4sdKKW5Ah4BGpuvm8oeMUxQ94hDyo0lsBJEEiCGIT4sRehSFNHaRA/SJo+4GhABIEhAhZb2TSxB4JtYgAVkfGpAJLCJKeAgFFxoChlFsGVsmIZSocBWcAPw41aCTNQHAThhQGMNHMa6pNiObeX5Io5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+eObeVGYfqyRZt8G7XUGmFEh1IhixTwYW3lKXTLChhCEAtTd4+0JRiBgimGYkCUQQ5gUCMJAkDPECJOptiVgEj2hFEIBZTUYHdEpmEHIQbGHZNgHNNIbJFEEhgO1UB5fBPBkw1tAKB6F6JYiYhCZMADst70/FZCImAdb0CiJ7CYpwiLAJk3KQSgcajEc28q0jrnS8VgOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fnjm3lRmH6skWbfBu11BinMDmQz/dRG2CYQ80BAMC89JAe8hJMKRiAP3RChQXQ7TQxwTnbTJHQxBkgu0EEQEkbYYgCBOVBYHWcJubAnQYucasAAEwTAUY3FIRBJiGKORAxJNqCHMR+y3S9b3p+GSCCI3FOMIMUACcg6ACnLkF7KBAAguLxUYjm3lWQCPsjM/Tog4QDCDWQ5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+eObeVGYfqyRZt8G7XUGB2xag0O5vUVwGSFoWa29PcBECGdrySmxIdD0muBX/wCFCqcmZ0fpSLiahTdF/FFEBJAh7I0ARnArWMCgU30C5cpXKasOBdS1AgmKACKV8ARMRyUOnYLI5EGF5/hiNARgXHBRpzRCljgyCIT7MxUmxHNvKs9WMVv2YYCtFHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dvzxzbyozD9WSLNvg3a6gzFgWgbUCQQQWIQmHazeTlYh9KFTUB/dpYIA477hDN07Wjplrxin9NlQC3FBmYNCg0SIIjiDHcgiYBE2MSclg/gQc6vP0kiZTAOt3NGwTigJ2DVmH+JDutpe1tL2tpe01xyTL2jpgBw4H38Jm2dGY+VlPhZ70qTYjm3lVlEYmATBf6CGGCZdbu1aKOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fnjm3lRmH6skWbfBu11BhAOHq+RKhCmexcRNj5n/wBkU66vguUoPMY8MA8V0g32jvcNoJNRnBoD7mn26itKLCT37hu5D/fJgOlqKVgQE1IwSIcpkCIjsFc3AJzXQt3um4A3FiAALF26qyBIXESU+BgPoCcLEyOe5Te70t+FoowIxoOthYPGiGBkDJqzRvPmrNwczPUYjm3lVEGlC2ukJt5jIC/T7rhRyHxWKVggggghQKiXWdnb88c28qMw/LTIOA5BsOy7aPoWWSIo/wAWT8n/ALBZt8G7XUGlaIzuRFkG+08O0IVNVywkDoAhs+VvJQ6AnuUQx3aWVCbod7CaAHhIQTThQC47F7lOwTkfunQwMUSAisAxPTpVCMVwEAKM01nwaBC2wFbBJAHaqAWSFyyduz+ycPdEmN9oEAFZQRftFg/4LEc28qlgmMgJlcEOGG7F15tQAAABgJAVwo5D4rFKwQQQQQoFRLrIWWGEi2mpcrW/aUdu2i4stjqoCcA1oXtb0nzs5J87D6Tx96ePpp2W86p8sFAKWBDgQKWDtYHNvKjMPzEigIlhCdIw2+qtrFi69GH8MrdBcQ+yuhXzqTMVQImyS57/AJQmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmQJLiUAQ8S7IHJBhAumOhu/Hzb4N2upMTd1biCjgiacULdKimgeCP7YGxWbpInrGOI9kAkJTud0KE9iY94wib0CEA7gGQF6FuzSB8ARHiQAkGigVm9xm69RVAkgQWITQBBRORUMX+1O+LpqFyBPKc+KomEmAbV9Y5i+lyzRATus9qgMatAIk+EWYHLvOi3nRbzot50TJwBlRiObeVRNkCOicbgnqMEh6GZQEAADACyvFHIfFYpWCCCCCFAqJdZAQACDIcFxZPBtpgnBuPpOD0E6FOjffa2tVEwlKJhLUmEvs0Rbg+oWYPbXIswcwotwd2vRJoRILcHseqLcH8SLEHcdCIBP6KTwdFxaKeBcLlkEQuDVYJuBOhWNMCYlYUGP0p0Jr1XMi8EuYF/wDlBWhElQFeB554qRM6sZEIiBmcZHoYhdd2BP8A3SGTZgHBTjToD00KYpAS8H8bNvg3a6g0/gFjQsU23k8LEXJkYRxM0WAAizmmlRz5o6QzXf6TH69MzRlkzCKiQTILGQFBaCAhYhWkjBZLCYe6iEQgm8bEQ3MADVTUn+tl1H2EZrtRRVjFcRVmlQhiYIadgB/sUHyBDmtRMIMQi4KPuJrlxs+Uk5l6Uv2pQHNjzKY+7+iAAAAwEgKjEc28vlMQ8VgiQyzKTqLsSomCbQTvM9fhAyP/ALOiIzvtOc1WDkPisUrBBBBBCgVEus7O358BwM6zauvsJ9Nyn80c1C7ZHz+qAordjY7dUOAL19Y6puBdsvBDARJEF3/7RSvwLiDPCde8Bg78bNvg3a6gxTwMkTyhHIWCYQARinT7MlpJuFpouxLqpvDARDSoIlkAJz2RaGBA3ICTHPQ6cp0UKAsCDnHBntHH+JmqhNPM3KAh5EgW/dOQQ/wpb+Nigg0iqAeLNgbii0osH+FZL0RlKa0QrEFYMnxOyhDYAUxbnFj6tTNckm+qZhGRogEW1GI5t5fDGxCJwFqcRHTfWrIwLaCS9DshoeWBt/hAvKFm1icwj86PXpZWijkPisUrBBBBBCgVEus7O3/DIAMQ4uTwTjq8kc5xMZhGr8d32nknT0T8CZNIOX8rJNDg6H0Mf+uQMHLFr68oSjA1uJifP42bfBu11BhxoCBu6ovURwJIcND5TzJjYugE0U3g43gKKc5jgF5YQTy9GE4oEgggsQhMO1m8pq/t6+tAJpCB2fAABEUmULLYfdWUmAnYkOYqxKBCg3khh5Yj4v2i5b4oxjF61tg9RiJ9Fvli0npxuf4rGNsMg6s4vu9+CchM3LD7zWG+VSSAclh1RQ5vWUE9WjWPvIZlReGJt3TWuFHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv+P0BSAT2b7egwTyR9y/2rJ0D/AHCh4683+00DtL+wutdA14SACxJMeysgbUE+BzVi60ID2n/YYH2p0ZvQC9cjysjTWQVwHQVxJcSXElxJcSXElxJcSXElxJcSXElxJcSXElxJcSXElxJcSXElxJcSXElxJcSTcNeEIaXTQAmx0UnFEn0hZh+Pm3wbtdQZiztBAkBJiLUNhmsG9AikiuKJh2QAmtf0giIiYOSNkYnFhGQPZOODJQtED+SfUyVA9ZHFgcHpCvnAhQhg7GRCbhkLbtqIiBeJcowWDSBVE1IYEOpAUlkECfBZb0QRRCS7MiQ5C4dDH4wGV87UmrcRAPMkhjTa5bDQthoWw0LYaFsNC2GhbDQg5FnHQigcFb4kkMjAkAGAo+4MBXBFMhi33PWQ5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/wAue7e8k09G7W45qBUSPntUGEascB8s1DgoxWR1TcDTZeCAiAgyIriHMPucWccCPCnAMB7Uiwxosw7X+Eeh0mofS4houIaLiGi4houIaLiGi4houIaLiGi4houIaLiGi4houIaLiGi4houIaLiGi4houIaLiGi4houIaLiGi4honocM6Aiz9wfsY/kZt8G7XUGKAOH9lFcTlQhDQs1oNzgGxPqQggGBkYZ+rEohSOGQboMykvO5NZM8nh1IgJg9gwzr3MLgJqGLqFksFc7RgyTuRBBjOrH842ITo/DJ/IMCiIVgvFDL2w48BAsW0lr5EgHIAXlTIm5BriL/AAEes9+qZzALw1GI5t5VbMYkEyuCEBk7a8lAYAAGALKxHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv+cAgAQbCno4iOSOc3I+zGiLnF5x+08k49CY8UmwX6HNkml8dD6T/wCCRAgC5DAKLYHkNlbYOP8AgZt8G7XUGBDRF3uTELZpGS94USACTIJ7G5TA4XqEdKPmgihBtARNiJqY4Il2I9MiburcQ8cEUEAdpXpOJAeKJDgFHO+3UCkQBKiARNimPonT4di2OVghwMT8SSMNyVDl9nKnCg3BUIu8XokGS/GYmQExkEAdadvpMhed5P8A4mQm4GqsRzbyqTkYEySwCcdOWC299kPGF2hjcOiAgAAYAWVoo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/0uivQFPpvFD+inwKuH+1uD8hNQFXj/AGmsXO9gXUfAPzRE1JIhF4kgeM6BQJbD1AODln/wM2+DdrqTEuw3JzIKoRufZwRpNsFosIUTEYPWkDAznNqZCCLNorhc1Fim28iHdYur8nEiJALECahsgtQpkDnQBILiBCmJnBpMHmyMURkJIuSbUQBGIiCFePDH4EBBEQJ6F0SFBCMh7oHDhnCmAb4Hd8UQ3sBBdkHESZAD8OllgddxUaniteJ/wro09QQUAI/RHqcTg1GIlVEFg4R+YmTJkyZNsRWzU/A/D0ZAPCevk8vpNy1RRLvXijkPisUrBBBBBCgVEus7O3/Wf3B0PsIp+Ji482aduhI+SQE/HVP3nmj2GKDI6ptBF1eaMEkCDOPySJqtSjNDP7RBBIIYhOsEAAxI24N5/wCBm3wbtdQafogsaDyiKd5OixFybge61CGiwSlpnqXuT95mECShHI2CxRCbyyYM/FfJxUECSBBYhQpCVzJD3ZJhC8PkGgmkzgnLrTMQSG7W6xgQ6eTabBiogwYe/wCD0zLFl1tmC62zBdbZgutswR4XrH+CDLDifhNAvaP2g7MNgKjEc28vndjf5P15TUG+5bA7fE2pWcGqsHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv8AskQRJghPRNNloKOJxd7w0Qxnw4hXwnkn4gWPsmUgYdfQQpJ754KkY9hEL1QFMVgKCuUOgJjF1n4WtbI0NdKSc/8ABc2+DdrqDALyIkQnQVEQGIsKfUx8p6MWjQUJ9kwAclCGrZCnLZeBu5A3dUXqI4EkMhAolexFBkfBeCUKQjDC5B2MF0viDqg2GfJ+IjgAs4XGERFj4IAODjALjghLKQMI/BxHNvL5DBBORsCApnGE2rNfr4x+YlDGzNQOh98qwOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7f8Ad6UWB1JTg0kX37EFEZQ6EP4I9p3FjqATqJHX4itWrVpFhNBcw0XMNFzDRW3H0V1l9ZfWW1AQjp1W2Gq2w1WPZsikggSADcx7WN656VluhWNOquceDGp1zdcslQ0sg+2rUMAe1yJcjTOIPQ9Fu2i3bRB6JR0/x8O7t+0W7aLdtEGIuYVwNcDTKDPR3tbDUthqVjGBKVatMsYhxDVOC4sb4N2uoMLNATekTR/SJITNEGTkBIhCQ15U04AlcRCzgTCBJAgsRIhDYZrF5T/ldcmfJ+MkkXa9N1wt07BFmJl3RoUMRkP+o4Tbhb1+U4ZaToFcHIs1XiObeXyBIggybQZoUkOdpWk/EJDLfRLPwjsEV+FmUe9YOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fq2YVDMIu+JDSAATHJN50Fun0t0+kEY9sS4AuALgC4NcGuDT52H2tue1tz2icuztr0oIFGHQDUW1va2t7UmwRrHNqACyHz8N2upMQRGItCG1gWCjQY2G5MphZeUi4moU3RfxRwJx4UVxOVArzyjb+UXJnyfjJnodWLqM1wzMisn6LpQoAgEC0wWG6/5S8PtZvyq8Rzby+AIbOQwCPghQkw9DMq+ICiJ6dPi1Lzko7CQZgWViAxMBgBZWDkPisUrBBBBBCgVEus7O36tmH/AdovLIfPw3a6gxkK2xuTbiOVCWbDWj4bif02VAzTvZuJiFs0jJe8KNOADRWAtHKvknDzW0C2gTTPSjSDAG10LaBEhQiMlK5M+T8vrdIokhZYssRE1PmFYQXEICwAuFXiObeVL71ouH6lONw8ET29lBCg+ybz8SWwF59AFqjTaFbs7IBYi75pWjkPisUrBBBBBCgVEus7O36tmH/AQScU+4TmRdm08+v+oSBo3iW6fa3T7RwEkAAiQxoNCFjL9CazJEtZBgAyfSAobIt9AWOZeCOg1nNgYdQS7DcoaqizQfchSe1fCljOsHRZj2nKUULNiHBTe0CiS9nIFHVmZLURCs90rdFHAhzwUrkz5PxOCwHJ6JvbulkBBEkRR0T0EH4lwEiYIrhC4QuELhCAIgJSIpGxSJAl+1bc9Lbnpbc9Jm16YZInzliRN8Ee4CMdkNUajvSdgw+3TEEtol2RckXZquIariGq4hqg0Y6gHlT31riQsacdtnRRRa4wOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fq2Yf8FkyLX2ItRfgztet21W7ardtUHAAkBqUODAsTJM+0DgAIkQetLhw3hfEPtB8ODD/S56vPVKOdvdQgCARIhHPV56vPV56pIXJTiXli8sXli8sXli8sXli8sXlig2HXFTKIPT/StjLme1ZFXu9oYsM6f6ROckN5/wBp4DDfxTtn2nupH5o2hcf9K3UNa+aDAbJa9o4rdtVu2q3bVbtqntvyt21QCGA9+q3bVPO3TquLC4sLiwuLCfn9JcDXA1wNcDXA1wNcDXA1wNcDXA1wNBiL21yZxB6AQBDEvUhouIaICE/4b3uejuaSjJe4v9/gDkPisUrBBBBBCgVEus7O36tmH6Wjm3l/1ByHxWKVggggghQKiXWdnb9WzD9LRzby/wCoOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fq2YfpaObeX/AFByHxWKVggggghQKiXWdnb9WzD9LRzby/6g5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+rZh+lo5t5f9Qch8VilYIIIIIUCol1nZ2/Vsw/S0c28v+oOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fq2YfpaObeX/UHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv1bMP0tHNvL/qDkPisUrBBBBBCgVEus7O36tmH6Wjm3l/1ByHxWKVggggghQKiXWdnb9WzD9LRzby/wCoOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fq2YfpaObeX/AFByHxWKVggggghQKiXWdnb9WzD9LRzby/6g5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt+rZh+lo5t5f9Qch8VilYIIIIIUCol1nZ2/Vsw/S0c28v+oOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fqxyE4EmIl3P6UySTA7IwYBgJf/qDkPisUrBBBBBCgVEus7O39VHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv6qOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fpxIAklgJko0ZxjB+xQ4SjQHd6CIgAHJNiJWdMLZkKiIl7CmKJUXBKDig8/dIDFD9G5Dg0BpXWaIKBeBBKYAkm8riP8AuzPboPgVaZybmIeUThfROYsjr4IyAxAkFuw0NwNiG5dO1SATU7r5IBuFQyRBCrtiD/oDkPisUrBBBBBCgVEus7O36c5vPQ+gQ6pQnuFMbnFP3FNsCNtx+vCh0oBaLBvogMlBmwLxZMp4gPFIgol4ACN+Xgp0JlhYLfGaCaW3FnNpKKfgARHTG1PQDhXBPLwjKsXhBEA4R93YPCIGIgBl19yg5G0sMWB9/wDdIwgod0+kSRU7DA6QyshS3joobjBC42hExiWfwSfuCGBAJkAejJ9kx1MFj/SnpuxQK3C4p7sUf9mKOgsgRBjgyFHOaUrTVAggEFwf+eOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fpxBEYEYQUsRPYIpgAgHZkcpHF0j9UWbIcEADBkBFgMB0QlYDqJBYiLVnuRQEkAwOw+UOC9GQunGFFyYGuHcooIsc0f0gw0SQn7OlEfAZlF0H/APtgy0YuyLPGPNF4oZdICMR2R7RmMJMu6k1YQuccaIr1hDBaiJPp4gtwuK2K6gJBtHNBSpckRPUBv+eOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fpwkIxJp/CNgG5ERBLLBvCoQgcHnC23WQ+UQCABBmCjGzFwz/AMqwKM3EvCBXGciBCJdCBRBtIIzuKPRw9ABI8BOjzt8H/bMhpgmZPG9/BCjsHNuCljaM0OwnCRg4IxW4XBbhcVkPijadSzby/wCeOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fpz3pZ0vRJYOYBAByBF4T/lqNspfaE0kxJcOqybwWQ+aJhC2FBLHQhp69HuiiXQAEO3B32Gn/eKOmBmQgLjmoAuADqiQCIwFqnd0JsNUEBExFET0WY+FuFwW4XFZD4o6AqChHq+yT/zxyHxWKVggggghQKiXWdnb9OK1wx4jmChnCDhtIy08Opg9oxvAOxL+lAyEDRlk0OcwSVjQDmhjrCJvIIRHdh3ujUALp267wjNTsD2nk6MexBjzecqG0hgiBnl9JtxMLNJH/tgMBwQxURUjqdHJDLBOCLQnnWD0AOoQTMo2DMIxwcYuoIu4LXRAJo3JG4XFCHCCAbwoFLmataHlcLaP+eOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fpzZCIxm29HgwbKO7wnEHoMOsf9Rigkh4Ecx93RDxoziAQxlvDFAcQsCarBIi1wiqD0kT3hYBuL3iEQiIIGfpmVHXmHm609UQjBAxBtUor4HO4qLjRv9hsk1ItzX2H/dg3QYMxvHVOgpDhXAkpg1yGiENDP0J8APpKN6cTQhs30n6oV4AQXxIicDTOo/xbhcUcuLBevEJ8EB0JEdC0Bgdv+gOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fp7ETcIrpfRoU9K4Qf4dEJA6IOd6YpmF0U6B/+/wBZEDKAgAASAoOAiTBCLkvc2xTuFxRroR5Fdc8RJ+/+iOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7fyLcLish8f9Ich8VilYIIIIIUCol1nZ2/kUS2Oy4dHxo5DD/wDSHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv6qOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7f1Uch8VilYIIIIIUCol1nZ2/qo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/VRyHxWKVggggghQKiXWdnb+qjkPisUrBBBBBCgVEus7O39VHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv6qOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7f1Uch8VilYIIIIIUCol1nZ2/qo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/VRyHxWKVggggghQKiXWdnb+qjkPisUrBBBBBCgVEus7O39VHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv6qOQ+KxSsEEEEEKBUS6zs7f1Uch8VilYIIIIIUCol1nZ2/qo5D4rFKwQQQQQoFRLrOzt/VRyHxWKVggggghQKiXWdnb+qjkPisUrBBBBBCgVEus7O39VHIfFYpWCCCCCFAqJdZ2dv6qOQ+KxSsEEEEEKBUS6yEijQgfC5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5louZaLmWi5loiMxOMWiLqQIRLKxSsEEEEEKBUS/wC21KwQQQQQoFRL/ttSsEEEEEKBUS/7bUjBBBBBCgVEv+21KwQQQQQoFRJ/ttSsEEEEEKBUSf7bUrBBBBBCqk/22pWCCCCFIqJP9trLIIIIVcn+21kqAhWCT+21kEEK0Sf22spQK2NR1tFbxpwxljLFWKsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1jrHWOsdY6x1irFWMmAFyb8RkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyb8ZqWTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJk1DJvx2oahkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJv/AH7/AP/aAAwDAQACAAMAAAAQ8888wwww08888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884www0888gEY8oEM88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sMAU4MA84E4UQYoU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888A4YUEs8oYM8wAk0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMckg8wsA8g0QM8ccMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMccg8Uw8UMk8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oIA08U488888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888gswg8UkA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Mw088UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888UsoU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oU8UUo88888oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI88888848oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ww0088840888884w88888480888888888888o8oU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888gMIAsMAMYAIAQoAII4888gkME888888888888o8oU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888E884U8A88A888oU8YQ888oc8YU88888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888s488888A88A888oU84E888s08A088888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884Q8888A88A088oU44U88888wA888888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888IQ88A88AEM04EMA888888A8888888888888o8oU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888A88A88A888oU8888888AU8888888888888o8oU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888k88AU8A88A888oU888888oUc8888888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sA88g08A88A884oU888888oc88088888888888o8oU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888MYos84E88IAAUgQ888888IAAA888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888s88888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888404888480088408888888888888888888888888888808888880888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888ocE800w4M0480ww8w0ww404840880w0gU0c408w4U8o8008088o888888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888888k0QYsMsskQ888ss8YA0EwIc4884MYQ0U80wssc808osE8MQUQo888888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888888M8sss888MY888s8oo8UU8kMo8Msscg0EUUgMI88U8osM808kMo888888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888888McU8w488oU844U0so8UoUAIo884UUoUc8UQ8s8008swo8UAkck888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sc8888kc888c88888U8sc8888M8888s8888888888c88c888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888s88888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888k8888888888c8884888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888880088004w4w08w08g888888888888o8oU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888UEM8Qk4Iw88sEcEI888888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888s888U4888ks4k0880sUo888888888888o8oU8UUo888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888IcY8EE4M4EwsgUoI888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884M8v26/wBv9f8A/LLLLLLLLLL777777777PLnzCBjCDDTzzzzzzzzzzzyjyhTxRSjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzzjzz7YN1Jy8kEEEEEEEEEEEEFGhWAFrLwH7zywhjzwjTzzzzzzzzzzyjyhTxRSjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzDTCRzzzzxzwwwyQxzzwyxwywzyzzyzzz4k7WCzyVIkEEEEEEEEEEFFEGAEUV0H7zzzwhzzjzzzzzzzzzzzyjyhTxRSjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjiSxSzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz5sGTzzzwDkEEQ000008EFW38MGqZYH7zjzzzDjxTzzzzzzzzzzyjyhTxRSjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzDwTzzzzzzzTDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz4QDDjzSTCQsEGkEEEHwEEEESoHbHUH7zzzzzzzRTzzzzzzzzzzyjyhTxRSjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjDRRwzzzzzzyyxyzzzzzzzzzzzzzyzjTzzzzzzzzzzzz4fxTwTDzzwEEHnX/8Ag8BBALJBB9MqB+84w08480U88888888888o8oU8UUo88888884wwwwwww4088884oks8888888888888888888888888888wc888888888888+6wUs884csrBBthBBB8BBVgLBBwDAB+888scY8IU88888888888o8oU8UUo88888s8sMMc88cc888888888888888888884ws0s888888888888sc8888888888888+begc888sRBBBsOq6A8BBBg4IBoXhB+888888Q8U88888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888+iLbcY8NaBBBB9qLGD8BBR6nBBRgIB+888888swU88888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888+cvuHsABBBBBBpDxhA8BBFKKABgWSB+8888888oc88888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888+XidrgEOOKBBBszzgD8BBAshiBxBVB+8888888sU88888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888+CRHwq3ZGNBBBpBBTg8BBFobBBjCBB+88888888c88888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888+Vnvb/T/FBBBGBBBBBxBBRxgBBEIHB+88888888U88888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888s888s888888888888888888888888888+MmQw6ijSBBBBBBFJBBBBRpcBBmuSB+84888888U88888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888880888888888888+rULZDA38JBBBRNNcBBBBBRUIBoDAB+8s888888088888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888888888888888888888oU888888888888+mXXj5g0zhBBBBVRKBBBBVzxJBsHLB+88888888U88888888888o8oU8UUo88888888888888888888888888888888888488888888888888888o8888888888888+UzGpaBvVBBBBUIOYBBBBVudhBOsZB+88888888088888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888sc8888888888888+Tq+tTJSFgBBBBVkrBBBBFDsABv7jB+88888888U88888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888+S3kDIBbwBBBBXNA4BBBBRdjhBkC3B+88888888U88888888888o8oU8UUo8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888+wnf/AOSVViQQQRb3JwQQQUQkYATtDgfvPPPPPPPNPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPnJtCniecQQQQQxhNQQQQQQQQQSZQgfvPPPPPPKNPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPp90qMwRRQQQQQSNEQQQQQQgigW+9AfvPPPPPPOFPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPriz2+CDJ6QQQQ0QCAQQQRSKIAQIYAfvPPPPPLHFPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPKAAAAEIEEMNPOPPPNMPPPPPPPPPPPPPPLPLPPPPPPPPPPPPLDPPPPPPPPPPPPPPkL8hcYtdgQQQUdWKwQQQUb2YQZgwgfvPPPPKDPFPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHHPNPNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLHPPPPPPPPPPPPPhpsL+iwIwQQQVAMjAQQQUYkQQQM4QfvPMIBHPPFPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHLFOPNPPPPLPCDNPPPPPPPPPPPPLLPPPPPPPPPPPPPPo56AjIwQQQQQRcYagQQQUA2wQQAzwfvLPPPPPJNPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPCFMNPPPPPPPPPPPPPPMHPPPPPPPPPPPPPPPPPPtBJJdQwQQQQQQ9iLAXRQUeHSQfLQAfvOPPPPKLFPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPAFPOPNPOPPPPPPDHPPPPPPPPPPPPPPPPPPqP2X+iAQQQQQRERWQZgwRSDAwYAcQfvPPPPNPPFPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDLPDDHDHDHDLDDLHOFPPNOLCPPKPNHPPunhrwwwQQQQQQQQQQQKAQI8AQUIAQfvPPPIPPPNPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNPPjw4W7QgQQQQQRBihSAKAQfACQTbTQfvMIEPPNPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHPPDLDLHLDTfPPPLLHLLLLDHHHDDHPPPPPLHLPPHPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOBKAFGGPFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLAOLLIHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPDHOKGIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLMBMNADNMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBLIGNNNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLGKHHLPMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLCDNPBNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPKFPFFKPPPPPPMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNPPPPPLPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKFPFFKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFOKFPFEAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJDFPPFKLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEADCPFMGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIIANPCBDPPONMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONNHNFDPKJEPHKGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEGGPAACPLEPFIJKFPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCJIOGGPPCEJOAPLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHKELMAPPPIAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIAAPP/8QAIxEBAAICAQUBAQEBAQAAAAAAAQARITEQIEFRYGFxMIHAof/aAAgBAwEBPxD/AL0mpPxAGI1aSCIoaSNQan4n4n4n4n4n4n4n4n4n4n4n4lPEp4lPEp4lPEp4lPEp4lPE/Mp4g2X7BoTBRFwQUxRArhHoESv7p1FXaJd8fSfSUrXGj2DQlJmAaZS30IO54f6kFdcI74qbZWruChnjR7BoQ0tAV9dpZyio6qqXboAOGJNLyENRCCKVONHsGhLKf4mqfwtPQYgS7jFxxXxEAYlENcaPYNCNdf0oXHdE+E+EavE08m5ladSnbkBpLJhFiqxxo9g0IWB/F3bmwhi46NPJvEUMKwWWPLaBPtFO+NHsGhEUAWddJR0QW1KOZ8JWuJTU08m4rwuI1WIlcFDDP8Q0zxo9g0IKXeZcPoKG52elKrRcifKLkx3aaeSUNI2M75J+P/Ir340ewaEpygDTEcHBnlRaMvrhmuIVpYKamnoamWGNsRZ4s6JntUZh40ewaEJLR8oBKWOeGUMkNAErVrKeY1LHoirzLi4zxumnkabiFdxCojGg40K1xovjR7BoRdXO1FdxPeUyNSlZmg7nA11isXFtuaeTeYgaqNjXIjUtFXfGj2DQlWGXZgsgEsj4MJAJQC4WVXQCtlRUVFRUEgHJvgs2u+R2IgBqAonGj2DQmViLDhcWGAbJQGDCpft1hbURGnpC2pRojVq5XZG0CouBxo9g0IkVlljxKCyCuCCoPcQNqukq88LgDpJf2fTEQNPDaBPtFO+NHsGhAKu8y5RtuNGIIKdysS1dpnw6dyptK841LOklfUUKBK4KG5/iYs8aPYNCZygDTADazUiOVEsBcoru+lU3FWzgq4e/SbxDdXmZFjFXfA3LBQgUB40ewaEJLRcpv8gS71DcRtTEoIIY26Rd8cCnSbxM5VEaoIib4rFqHjcozxo9g0IsLnairJH1FWSK/wDaHnMEdKoXLlz4QFL6QtqNGo0lnKbk+EocGj2DQlWGd6H3QYZrMApO8wDEQcHVRXBRcTu6SN9k0qot8wNwFE40ewaEyCR8IhAlG5gG4x/2gOzFvpapa8yw7gq7/lUsBcRQHGj2DQiwg2RVUGIlMQVzKosciVtT1djNlOx1Wlom3DFVFoxKV40ewaEB9plx7LzKrbHTBQP2aBcrleOmqLlypbzBVX1HezDAqIm+FXct1LarjR7BoTOUEFMoeJgUwtI1BZoURzg6j9JaFd9JuAXlHVqLfHwgG05mj2DQhC0VQbMJVog4QaB+y2qi2+kW1EGifSXdfbpMQu8JYKquQkVbWPhxo9g0IsLl2IAh2IqyRUF9ZKuk+MtKOkaYJncaovlbg0ad+NHsGhKsM7xMGu0uGVYZWlfevVKK0RWZd19uO6nZcG4lUES7JyGvEVo3FG+NHsGhMrEfBiHJApgi4VqnrVNxW3ApQiarhS1LWuDcvgK+98LfFvGj2DQjwBsiOINkE47D/TYmzwbzBSvaNtuQtqCmudHsGhAYtwVzA+zLmD7LFLrFtRAtleTUDVwLqbE2ebEy80ymVxo9jriuKJRKlSpX/A0//8QAIREBAAICAgMBAQEBAAAAAAAAAQARITEQIEFRYDBhwED/2gAIAQIBAT8Q/wB6SF8UqFolQt9y/wD/AP8AvGxuYSUxYk04glv/AAIED3ADXFvqW+ob4d/QbzDiImSNup7ftjLgK4uW9Q3w7+g3gpsjbuq5WpSUlJSUgj0b9QV8Qb5BmBnh39BvH8Q2ca9jbqWYgVxUM+Ybrh39BvD5/HTjWOoWyoqCG3TFXLzjml3KrUDh39BvF8P4hRxrHUFdDboZ8Qw1yF7lEoOHf0G8QYldxeedeLXUt7lvA26DUvNwb4amJTxw7+g3iozCRp1PbprEsirDLIrwQwQ26Ve4FctzHmFcO/oN5hxEciCMSskKYBb214QZSNQZht0G5cG+GjzMQA1w7+g3gTJC0R2QmryRXLlvqDmudY65G/M0ht0GioYIHQbxw7+g3m1R8iWiE0qG5plIZb516JcCobdDPmBygynLv6DeNoeDEvMF5jaCZWNmegs7ABu3pX8hV65LYXcFunh39BvMHMS4YwyjBTDBtiSvw32tC55zyFQ3cDPDv6DeJctwlMZjCQUzMbPwATtX8l51DgL3KJQcO/oN4qMwkyahTMwWjuY89reJfpDw7Wzzy1MQrh39BvMMRyIKlSkzBGBSzJG3qlkKYZSbe39qG+VINOYZb4d/QbxEbINzUI0ySyVGArrSX/II9vFXBNrLvi/UzBvh39BvLzUfIhbcT1PAw2zMVOrqCVLJduOxbPNPJjcpDLfDv6DeWZIeDAeIbjaJ0zbPF9sLwK8fgHGYWwW6eHf0G82pjaXWGVcFMMNsxeIH86upSo7iUn50moHl4d/QbxLguDCnc0xpJhiZvEz2SBEw57qQb4AYBcN8O/oN4qMwk1N+JmFazTKx1dQFSiOHHb+JjywrxxVcVw7+g3mGUxhmtQRgBibYavsiUe4Adraueaeafcv+wvzw7+g3iI2QblVqDcaZIrWVADqtEA5ZSacdmqq4Z5RYWQvzw7+g3g5qPkQcVH0lm4V4/D+GU+4Uz28VNt8hLIN8O/oN55CHgysQZZNm+7qFhcG5VPFEs5C5p5VLrxBHh39BvNqY2lphiQawzHd1Aon8QM28C4K5r+Sv5Ds7+g3iXBcGIMFwYgwUv6Ooa5aq4bxy4Ia5d/QbxUZhJmMJMwVvu4IJg3FzRFSOoa5x+Dv/AAav/8QALBABAAIAAggHAAMBAQAAAAAAAQARITEgQVFhcaGx8RAwgZHB0fBAUHBg4f/aAAgBAQABPxDy7ly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXL869G5cuXL/ANguXLly9G/OuX4XLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX4XL/h34XLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX4X5boOhcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5egeVcWLLlxZcucEucEuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5wS5wS5cGXLgwZcNJj4L4LFlxZwS5c4JwTgly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5c4JwTgly5wQZcGDCDCHi6D4LFixYs4JwTglzgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTglzgl7pwQYMGDBhDQYxixgri4fap399Tu76j/wCg+p3h9TvD6ncn1O9PqdyfU7x+p3j9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3B9TuD6ncH1O4PqdwfU7g+p3j9TvH6ndH1O5PqKTzNCBymG9UNXlBgwYMGEHQYxiz8XH/bOQOpF7fpBigxQYMNFjF/22OQOpH7PpFFFFCENFjH/AG1uQOpF7TpFFFFCENBjGP8AtqcgdSP2EUUUUUIaDGMf9tzkDqR+2iii8ChomMYznn+2cgdSP20XgUUIQ0GMYznn+2cgdSL20WiBoGMYxnNP9s5A6k5BogQ0DGMYzmn+2cgdScq0gGgYxjGc0/2zkDqTkGkA0DGMYzmn+2cgdScgnxnx0AaBjGMZzTzEhaGqUZ1Ha4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drgKugwEbY2vl8gdScg0gGgYxjGc08xwJMYljHa31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31O1vqdrfU7W+p2t9Ttb6na31CBhUhExPMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+wbmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf7BuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/sG5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+wbmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf7BuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/sG5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+wbmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf7BuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/sG5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+wbmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf7BuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/kmEvtHBvXCL8CsVvBRX5cTO2SPc6UEOv6r3V0iCRhb7tAPZ4wj32aDieBvrOBTcWeSZMmTJkyZM3DUhexivra6yVOpZpmTJkyZMiWaYVQss2+CgKqgURrYs0DJkykAKYqK5prAbB8KXlBss8u+1ZVb7Ax9BGB4wpDiAJ5Qoq98THrjUuVuCU96Ug4DMEMV107EzW5p83mfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf5HqrjyMVZBrV/URYqwwT2vUbcKMNE00Czg7d1MhzMJiD2BwXWGpHCcz6nk/v7DyPX4mx5AArdMUUNguajBLzoTW1/9DXmX5Bwj0VhvqxpzcNqIOG18jYGQGw0E0DRadgdZzNVMvWuvLBmt2sdYnDzOZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/kexiLcHCvG8PZW14U91m6PYbVqOhKo5zDdwqc4aVPAQ7y6+5CTskTWZm4azqeGz7JcDME4Cna7kBegHRiMasud7T3tKjxwSouryeCH2mIurQvnO9p72nvabXbTttorx9LaILEFiBGZt0QoUKFSCwKoKaUGvQ0ADr0hkC6YDNzEGr2Yi2ESPYOccAKrBtxa9HwLF3VD8jkmsgFHwbk1ThiJuTTB0suQLX2IoYsJy/gz3q6/ARIjgRiKROGlxxqYMHTH+wJymED8LFkHomDuw8Fhjjsh8y1cF5nM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/yLF5ZptEXpG2tBrTa+7HBKADFWUtB1kF+9gbgNXiOCwwxAtNl5tyiU0y8w42JZzJrENdgJ18fxNrw/f2f4Hp6A/E2PEY2YkH/wB3xK7jGHabtXJHX4Yl3O1Y2HHE4GzTyi6+efkA8Bb6UMCg3rjWu3idhFNjrN5mO0nN1fQekfcUDMTEYNeptOFB8vL5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+RZ8uaErUoeV+BZ5/Mjlo7CbLUA6eDuN4t478Ta8P39n+B6egPxNjQKlkwzsq4YHwIdmJsteS03GcFzbYOv38Cps37tDBCxKXqHO/BlStWOwIeXzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8ixt3xyX5REUSkzGLiABmJiMWYSAcH0AnpoPcMqQ4H38AQv7ChZYB4+P4m14fv7PnenrOFHVzW/h+JsaGWEevFnTyQCfeTzjgBbkxfYTn8uTDytkY1WgCoUBifyV4YIodKqrLXPy+Z9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/keuJA+q1X0UcA2+FBW4Jhl+pgOyh22ZYFosTaeR+JteH7+z53p7+/t+H4mxoVxBs1vTFfTwIRdgbjyB8mvEWLA5AtfYg51xSRdYXtjm1AObAHoR3Cjp5fM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/yPHBYtwtrFuyh6g6oj35NAaRNt+DDJaLH5HIzNjiM0UBp/ibXh+/s+d6e/v7fh+JsaBBb4MMFeiKu9NZ4KbKimFdXsrzALBKg4hxXCq8CwIbuWqON83zOZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/kmwmgLADoTJ15OqP3xWgwRHJ8LCrz1wOZ73MnumC2B1PJ1LpfibXh+/s6fp+Sw1WWS1Zzvae9p72lLeAvGLvI8f39vwBMnQIWJtlVbv9quO03ji/uBzjVBqvJwYc7sSOWRaLV2sQAUaAMVlqggJi05DPe+WaKsFAFq+kafB27q96qvHd4NceLDGxyTmvmcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/JdlTArVRhRr2ZjeZVTnFSfY5jk+CxEUjvg6zpmYwo+EsnzFqde5E0fxNrw/f2fO9JiKUVGy06Qb+LkOQBmwTLBgbat21GrPPLywvoinIxPS4u+jU+DBfO7MM7ehm9DX5vM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/ybYlSYs+x5nspxlZ31lthrOZr8FELxOJLWP8A6YkaumMNgzPh1iOvQ/E2vD9/Z0/WGl+Op4LTqne4d7h3uAuYJiCFYUHj+/tfBKaGYoswWyCAStq3C5wIC3Vo6kqHrnjH1sPdBQdaRb6suBR5lG98Bnkq6G14MfAyotV1rMH0NuI3AYzJGBZiMd6XHlq83mfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf5PrAK9kqfGvKDAcNvXAfJqfCm6TXB/EuO5dD8Ta8P39nzvT39/a+H4mx56b5Aml5O9fYt1TGqqrIatgBgcIjZFAFqysWhYY5oOrv4Hncz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/KMHIVWdWV+g++YR5QyqQaR9fDEE43i553oHq8fxNrw/f2fO9Pf39r4fibHn3t9rGGVwNRuL1vgZWXhcCweDIeecz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/Itgu3BZibxHZzhSpusIkjx3gLiDhXron0pkMBX7qeAqbYSbLDxfibXh+/s+d6e0af0vh+Jsec7VQpY8mW6cVMvDUWNGTm46jekLkDJAKDz+Z9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/kWFxltu4p4D/KC7Fc6V66Krl+iVSvnwLSrDX8X4m14fv7P8D09/E2PNcSx6gGKsT1ngqYNV4revA65Vkx+AG3euz+BzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AIsrahDYK30G+nggIoeahKepZDlDasQsT00DuhiOCj7KHgodKm+YD7j6eP4m14fv7P8D09/E2PNW2IGnENK9bPU8BzMRML8fii8Ea/wCDzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8i2/wCAUFPJlDJ7ayZhuSk4+D1scd8khqcjJoIMv7GBuTwGXS1NoVME6tRzypfAyotV1rH0HvrTRKrsGCvsLPr4/ibXh+/s6fo8IrlS2pGSaJw4cOBXhcAlhiGh+JsebSdUjJs39Xi2B4J6ZIMgWOoCttz8t8z8t8z8t8z8t8z8t8wr5SGCOInl8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/I9gc2LEsfQxTbibI5ZFApHY+F8EuKXXuJgYsWv3V4BbRGyIBKVgg5IyNQ7XDx/E2vD9/Z/gek/xNjzWTKWDZa8j8/Z8vmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf5JrhiY2fbLdzHbdVGl8wCw20YDiEdnWaEejDWQq0voTW6YdJt1k4DGomUtuY73oGiTtlgFIC3A8JhC72JQBdeigpvArBS4YJpzJkyZMmDj4r0KOZjCkQqOS6vGZMJ2SwAAJZg+aA0pVVa35CZMmTJkyYYtCY3SAfL5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+TbFCV0LIoVG6oL9P7nmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf7BuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/sG5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+wbmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf7BuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/sG5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+AZFZrJi30/6DmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf9hqriHCBZT3pd4/tUGi9XU8X1rhmRgB14t9yy6tRAFXWqabllYNIwubAqF0al8Gfzeo2UNVpZMcDaxSplJdWrLbz1wNqHbugjjrxNOxtlZBvXT3yxvlZQvWh2/0qOEFEaRtFui4g7hdBuTtmthnqVN921WTb5dcH7agKXXBt0RuiogbgY5ZWjauiOfTRSNsRlzYFQujUvkOWVg0jBbouIO4XzOZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/2GyYDC5VW90Wi4OL2AfZ+/htEVdQV6Qj6rdl0V5DiKHkCkRzIEDBBSOZYHwdCzCGRi9VgBgBdh/XStWGB0CwOYkIuyAEcGgDloft7P49rI2APxNqfrbD+KA2cz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/sNrwLzWF1mtDGdgr4VxQhbaGe6MbisdjgiDYFqtAR2qIJ3gLxVWxYopAAN3AJxqttQywLRYm0gmiCliMAoZu2FCEoSLWESL0odPYqgd13C6iAlJUoavDbCkYKJzYq8pYulGEC3vBBULQCjHAU5xidOlEqsNWbI5M7EIAihqk1RjVZnOgOT4W2alVmqFDnhl4iaIKWIwChm7ZXZFmQinFWJT4FmEC3FWpR1sKKDhkMZm/yvxdQBiu4ighpaE2gHNUNFkTHZBwvc1eq/ASTC0ApgBWDrmEO5SAW7EVg51FTdSYvMfYixwoCCTNJqmzB3USmJWSttNQ3qG+HLaxJDbiOswh+ZDrAcRNjDkRAMUC2oI1mCB1QkwWqXNogKt6lTfXC4jvKLXqDXoQvVfilcBahmyuw4MXdA7ZSiRtt1JkTdzh1iZibHwpgEOGcUtV7oOhLe4Qat7RvjUcnNCqs2a60XiZxANxsB3Fu6HX1qog2q6nvBQhbfcTMTWOJGkOSmC8dYL9mHIisQDkhVDX4JzBoAWosW8NmuEspqqLAS6ut8ByyEiK0bkbPBghlNuAfLQa2KxQ6qPSINUStUIuGYmz1yfFrkfMZrqUtDnsGFbAxrviDnFEJRlrAZj+y8HsbAib0cVXuvdMPVRqNraA4vC4ngKQ8QgjXC3dA3DesDHOPlELSlyF4QdGYXXK5XnjtguLCCqhaTXppbAGAUJQb2O+KgXDWKuIRmwUHdsTVcUDfBAREcRNc/E2pbQNVAolOSlOraWOF16TDSjJWTNLCmzB3V4v7KkgM07t4DszjuIqlviWVwHhA4tatGSPnANnM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/7HKKbDNww+qPSYmivVtBebLZUs76Fe/sTBwKHbhOftRI90zHNHqa4A1zFFBShGqirXGtVU68MJtiVaABukUsMKb1YssbKxxKeiHCjwet/meVyreYBstcwmEygg71oGuCjuhdIRQWcT9bYSlMIGKl3Y7CA2qJWDHECCmkpqJUalswNmqGuzeIkeii3xBKFhZHUGcfF6mi79q9fF5SBMIEcGnWEw+N3GKwoY2Ew+N3GKxtY2swPU3WAMKDCgis3JNf6hwNwbZQaOsizCig2uPSUaaC6i3gxEc/a4vcmpxWpb0B9fBrk1MIFxJjRajWu7DDxJ6mBgG5uKkqhVdUlbxLN6TAr6oDUl4asKxMqKVQw8SpBS8RLvZg4RzPClsTD0fsT8/bjUEMU02OCKOqrvCAN3kU7AYtbXPYZSteFPHCxKxLQ790ojNfbgq8SoULWqIqhwtt3DMgwin1NhdKpyu477KMwGAFRHJ17IQoVwa6jxQfUbPDN3HtVlQ94jZXbNWFIKhlgUVVwWkCwKA5556C4YQeRwuKsabpi/frMUtm2q54m2LVcoAjAFRHK8ybKeZLdmywHgbIBJfvJfk30m/B74nhSJoZqcj6kOUCmoGHjsRZoOcB7C207OEzbtrtpQA2CO+5fjbPWsGjClmJmI4XRGoHicTX2DR6wZBVSmzwV5GwVZEHoaoq2C2tNo8nGDHOX8ApeJhvYvCr/ABILLEJbYFSjxawXqFUVjqGfBUoyFcRuhN5lWKrF6aqim7G9WFiYfhBNCtQi6m2Ub+rOt0csEFWLLNTS2AFcggstYdwh47kEAJiMsoi6Z3ryyl+D7SwqG2mkRcGtuCd1CS1YN+GPAJ+JtRjUFbgcU20atcMNuBG7RKcEfWGqXWU24neIjqwdTDLAgMqOQ2eks1s8xKWe8MB1IZiK9QBxQY0sMM29lRjErdqrClxq0TZXBGdvm1QblVXFr84Bs5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn/Y7AAUAzsW+hPSX436dpIL0WFGxy8k3jR9pacfJ6RlW5+vNwWQIGqg+JlMmKNajmEdtxquA8nwPQ+DIWJfYNHiAfrbDw/W2Ph6xfjFGNsLlYxdnCOsqGx3ywmLgUbsI+3vacMOOhYTzTEDg0+ngSXELDTFMBvVnFMYDcLPnwakurHP9PHQQEKCv2zHiq9gn48Gv5+340VjWO4AnvyTKKMbFi+T2gAQFDXQRSItTtCj1e/gJxR6yMWvZrwQhUgTM/8AdBpsBgBQaPrKNREkfQIBrR9B8Cfq8ORa+Syo6D95dVMtdpF6FefPFtpbbALYI9tjsQlh+ft+Gxk0ETUr8JS4Ue+w5h8P29nha0Kk/eZdFGChYtZrHPwELijCm237t+BECjRyS3js/b2+Hk+n2ALRlQ3YKIVhmwKKIA6ekKKqGxeLUZeaKDe/+SfibU/W2HgLFg3MUOcIFgBwWZLsxl4CT3oe8rcXuGbaQ2W/hJTCEXBZrGrmD6ecA2cz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/ALHY3jtsNfNPu0TUU/WcuYCDeDXtBpAE1AUEsqeYlFcvCS7d7EBUML4iyvtOkXtU8Hot/Gk4n68QH62w8P1tj4eqthKuqwv0u5d2bpmKYHtJgQLzaCuZGHRcNpg02GG61vxTYA2bXI9QjuxRYx9CjbdbhLxQhFUtsL3F8fFW1/b2eOj8/Z8fTX8/b8aHMWt3Gh0WEttkTaj9mZyem4hCkwQFyq0q13r8JIlh6rCq0V4EJYeoLHM8MEgzXSJHHx88wEkSshUUFq5RWthacWQXQ6CFpab3ir4SQ6r8WFGFGKvgLjhvr25uYmUpHY0HObfsNnbZh6c2+fn7fhsSgUwMOKCpbug09F8P29nhaiM40K1lHVl/SKnZocVbDwk4PVyGgGADICJJbMXndT8Xa8dn7e3w8n0+wBhqmNepBrXZ8EzUyfxOJj9ixx4UeDBaMM15rtrwb8TaliLYXGx86CasyWwRuMX5YKH1SAABzlB4SaR+bBtFPOAbOZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/2OQizBtLoCKRkZaunx96HTj/vBR9/gA7UwLXdc1wAQQsRwTTergP1th4frbHx9ZZBPC7GD3HpKqiB2jBez95amAay+eWlDC5YC1cgljaE1WAW2bTvYvMweIddmw1aCatr+3s8dH5+z4+mv5+340AkhALzzp1ekS2NU688z8TBZznViYzluPvhJocn8JlgUCxNjPw3xPw3xDEUPAFABkR8QrdOKxrzGvaHoYCl4raM9i+srizxG09khKhYwbTBH8/b8NlTFmK2DXpMT9b/aeD9vZ4WrC5k4qHRmOY5OZaCfi7Xjs/b2+Hk+n2AEH4WsBqrWuDgIOOKuPG6hzcdgeGxvxNrxak1A3AH2RQ5HcKPhiKyI4YnwwyqxiGpxD3/gANnM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/7HJZTL4BQwtchfOa1xPE+B6uRtROr2T1hiKjvEdDsxL4JKmJlczD1kHrFLXdFtBdkxVwdE9XAfrbDw/W2Pj65wTy+X2yy1XEsqL+1sAAAKAMA0YXha4dbtRZ3apWKCrkGfM0b08BX3ADYULmrVht8VbX9vZ46Pz9nx9Nfz9uFkydCv2wsW6oIgjY5JCmLSOZKeNL9TbF8G80g8krxVCNQpfYfWGlx9cUQaN2JwxaLYvFv6wrHXRptWvw5Ppb4AwNQFLuskHguJc8ez0W4m2AiAFquARYnpLaKXeYWHhRRSz21fi1zMBRx51vsMJeVDY75ZT8/b8Niy06bBD5lxcbqipx7ij6eAcc06hoXa0tbK2ng1fGpAY5vSC7BulLOoe7n99ngqzBlZp2jcXWqbnlBBi+rPxdrx2ft7fChoCpa63T7AFKhq/ABtz8LpLssQFsBSjbjsYhRKtuD9p+JtQw4E1KDZqLpe/Z4B3CJrJg77Xoi2LFGpoDlGmmZJPHksPBbjYhautlg9UQyoGAFrDTGjXSwrBlg2nnANnM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/7LMYJDAFzAzwvrH2XwAGtjjlf18EzvE4GstdGe8HGqgzatBdTU8T1ma1FMy2HqsPWX9mZQ6nEHiq4XUsn5snYBA4IoxeI8HLCwLVhU2BULo1p4VNgVC6dYQtLIUiXCeAkcDa1KUbIXPSvMvpo08KDOggb7ENaEROyMaFtSqkcXKoMCDRSYHs1sa/xK1jsDI51ZuFCtVDyzC73lO+Xm6EVjCl2tXs3xOCCNfBwvOLm+7arNohcnTNbDLfhgKOoOFghEMICiUjSFpZC1WoCV9p0i9qk/P25WlftgSO5aXqvXAqDgGNieCmtkUjM07Qq9DoMThvlQVjv3y/0G6Os3mY7YTeNumas4OpzN5KGQcEh1WW47KXlMwWZAJTskYBqFvFwhg6UgBbG6y0mDsCZmxN40m8lllC/fqzBv5hTKi1Yo3U1bjkhQ5QqirkV89gjCtQu3CKCAPaoYDigvE8yKBdpvgWBgNQZRDCggFq2g3RcQN4ng2F8S62QxVm7G3JwpAwPJMqEKu9tjwpYKqt1wrqccG4zL8WNkXniMy9qgApH0mTiUqnUUzGWOD7hR69UsarMngGYXNXrdOqtQ43jhRcTjRm5a3dZeCXBUxO4I3CntWxy2eBt6gaXQUyTD0vXGkS3rQJzDC8QNBboqIO8COWFoUjBDr0uLjQZJxHLGtlreAACMgFFfW2Fj+l29N4YYGbbVUnk4pKiazOCV/rtVKwPWJXhdzoEwwGO1LmD0cgzKlybFslXnj+M+Kuaywy9hNWQBQDACN3Ugy0sjo7lNcAlXzlFcGZeplvmC3l9WC1LxzqEuwDBMyjrVpUwwAytcsLAtWA3RcQN4nmcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/ttihK6Fk3LKFHl0FUqnFAr1a3rdkoH2B4hwUPIIIII4I65e45nUX5X5+34UCBRurC/WGBBkBQeKCIljmMWKHCxPKQQQRwR1xpWHNAv28opYWqL99HdO8j/AAHrHmEXRrMOyoagAAAGAGrxemTMFjCkPcwDz+Z9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/gOvWbHQhyAmBHIX3DHhgBagxcd7FHAGc1mm9VXj/D/P2/+Ko5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+A4qUUUtstLrFmEAIQOAfxDLAoFibGW3jxfCmkLyU/4nmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf7BuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/muwJkCYAKeAjJrZBTSWfxBs5a7cGHBQd6cS2l4eQLZSt+wph6M19vAtqr2fM5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+a7friaLAUxExJikGa6QCYfzlabX9vZ5nmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf6plabX9vZ5nmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf5rt+uJosVXFXFmCQZqtQrhFwU4lBLAMmtOOAJneCMZ6lDMQSzgTErCWcraMA5jj7VABBCxHBPHEtj63UBtVoDax/Xts02ix9cCc6TpuQ9m5V+AVivLfqcNThsWVX1QLbvwKyXO8qq2hzrOZi0cDiVLCBpgCYohgAxwwQcCsZwsaeuBi2jRuXiXcYZx2BQa/ZwgqwtxcUaFTsTLBFAhYnE0FaeEQXFvTmUXhebqwzy4ih+1VBxIDNHujwUNQ1m+zXUATBcSPBDXjgGvHZTiT6dzbK/ZUcEY4UAGUBTIL3Jj+3s8zzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP821H5+zALtQclao7gwd0CiiU6USSi1QWijwQkJxHCkxGbS2/xv0H0cwcH1L9JhMQNw/bfVDcqNq16hvGk4TG2QFzhArmMTKKmBF38NEpG8NcmNvOq4wRBESxzGXMYHMKqd1KmyBAFlNStsaWAcZQWjDcOUOf8OgMggQ1MVei3a0i9gbJjYGtxYegD08VaaWXujSOBN5b6IYFrFhf7gPs2QJ6oFgcxNkCT0wXj/5B4MWVzxKBW5b9TCylCza1u1c12saiG6KSnEOB2O4n7ezzPM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/zbUfn7MfeMscS92a9qmyFqcUoTATVvM9eOegIwDKMcndqdyxddbWjMq/ZBfqOJkCUYTYBq45OrwFuT+GoJ8Kxo0UN21Z3R9QFturQU/EpYtFbUszFB4dRg6s33lVCFjv8ATqQQ1igsqVjkHDnoNVaZvwBe8+k9oAv67bVHLbyTuj6iuwWTQLXoYScCaTAwtgccLGeDqTxa/t7PM8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/E8eAkxcm11YrL+XIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkVuGClrsRz8ij8/ZicWlWjMSWY0kwHUduZr2xI4CN6oF1/rAqACCFiOCaAK1MPMbPXzF2axB3nA/+G/6kwaAMF2dy2iprZk7wEWxU1Xg/MuUvLFo3hx8QQSRmgwQFntACAYOOM/8AY6uORZtwMs7Mjez1DHKXs1NZdCjdoNVadDLZE1Xg/MtDxEbA3hx8QQVRbWSa6pEF7WXxmv7ezzPM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/xPfibf6NQCgA6rgFZjTsxoKu6Ws4llMGEldBxsagW1qp2xPN1c0D2BeniQSyxvOFuMs54PAbSDgAIDL4DdtNZELakOGIDwo+iBc1hbU9WZymHEL8I0sUCF1ihrG85g5W8NWHZRDRrU4kv36r1gT1AKAZAbNFNqrTskcBas1+a4iLOrspefgCoeDbFCwIZs4HFSFhMEdiMwai1jqHrfFr+3s8zzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AE9+Jt/o1FOhRtEjD6m2KoJZ6o31sia6OAgVtbmI9ndnRQyaGyYY7mF7qDmADmHr4qRQQyo5A7IYubEZa1gIlLzujKPGCyRagHnka5ifNQB67HrAwgePIDFd1CUEkXK2OCM7Ck2LrisrKWE3A2u4xhpXuMR9jNNl7o66veNNX+KErjrWhNZ4XdboFuvAAANndVwZtzYDH1IVGoHfL6s1jYPyX4q07RCPGaHrTANQnDiGwzrEPG9UEqNCnhCq3ERJHbigq3AK72VVgJqAohnoKthsHC56QTEDr0FiMLycmF41tpUIFtS3HW7jF1/Aibkp0fM5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/RMGTBK1hpvesVm/ClXQL5ShQfYY/8AoatYvNQXOhlhmg7gZKUjdRvswgUUeKPfk2gpE2VFQWhw7gjZss4rCVi8m1A+5HyVKCwyvYGo1XtV8M48t4mDEd56muYgmxClbjHDt7KOHUbXN5eFfwmo7MIVOaU2uqGwlxBm4QOcqaw85Cisa4AwCB00y3FHBXYSxtlZQrVZ2xLeAvCKrN8F2hYHgGKdaDey8YBvvEYbcZ+UucGKhTYepWK61oqOWoj2rnhrWFnRlwbcFht9uO7HjAqWsTFt6wdbdtasocpy1ZnYrfmOZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8a5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/wAa5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/AMa5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/xrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/GuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8AGuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/wDGuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8a5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/xrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/ABrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv8AxrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/GuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8a5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/wAa5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/AMa5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/xrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/GuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8AGuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/wDGuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8a5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/xrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/ABrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv8AxrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/GuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8a5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/wAa5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/AMa5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/xrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/GuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8AGuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/wDGuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8a5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/xrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/ABrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv8AxrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/GuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8a5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/wAa5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/AMa5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+J78Tb/xrmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf4nvxNv/GuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8AGuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/wDGuZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/ie/E2/8a5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+B4PKW0faDVvaN8GA+SC/S87XDtcO1wxsaeHlgUKFChQoUKFCouxYSOqduLOvJChQoUKFChR4HcfJfxDJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJzgXq+yzuz7ndn3O7Pud2fc7s+53Z9zuz7ndn3O7Pud2fc7s+53Z9zuz7ndn3O7Pud2fc7s+53Z9zuz7h1PdpHsOhMmTDwveBiVO0YCEpdqnxO6Pqd0fU7o+p3R9QQsZJz6KTJr4YPqefzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AAsj1OOwFvSDXXFCaFvDWGzFxhpgYgLjScvHzzE4szSJGWFZb1GOEam41WMHYztyWdVySW9KrhBa3Hg+xFTbrrfHu3ztyXz6AVjfSB6wZ2Ye+pDQAMUO93k7ciNDBUsZuFztyduTtyduTtyLkTMSk/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfE/PfEIooxpHxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxPwvxAwyw8fWdYb4GGFMo68p+5+J+5+IUCcCx3C2sizlbjx4UKujaE2zMA84Y2BAQlGLVth44yOhJzQk0sVFbcCzeLwmAKFheuD1Ana09rT2tPa0s2nYCD3OlFe0F844F7MALTXWG0w4CDvmA9ByLtGK3Pm8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/B8AX/AD9ufkbIMM0CxKJVrN5j9jwJ2q4628fUOmXPUmxj21zEY7xu3eFSLRbvM2MIs+e0diQqOZzM9/0gQ0pLh1Y/z2sJaMW3Cfn9sxpvoKN1uLuie5cwnYt4PGfv9s1F3UQ5YugoRJMxGE7cnbk7cmCMXUHVH5GzTk5n1PF7kUZZvRmS9Ksu4fIbokBcLMG0YDtcRrLlHnxgbk0QRBQRsdupub3VLEGwrqORqS8s02OS0wsRMBmvvWU+ZzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AssUSloQJ2t9ztb7iYALVqD3n4n5n4n5n4n5iwGjSOBzn4b5n4b5jUczEU8VSo1Tpsb3GflvmflvmYgXqgYGGF3or/n7c/I2TO5V7Leb4DXlNyS7N8zOf09olNOcv7ax3D6O+B75rM1sZUdm5Rw7GKh1NW0XxcIFHuvwbGhmAoFMabm0ZWpWq85cL2eD1CHKUzFg9TD+cqP8AYL3G13RLOVhxdzi+vtB/loWKsLCgc90OgcHdptJmbnlNfGrMtiZjoORihDVt1dzsmOyY7Jig+BHIVvds/I2acnM+povc2pBZO0cx3mMx8FnjfDJk6glOSZWFrDJhrwak/wDSx0cNnWBYPdHMs1ytASnI5W4sttMGyzy+Z9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/wAVsKHXYleoiqU36VZaehy+SLbVv7LAjHmRFezO1pEVrbBaqaMREV01i3x72nvae9pSzUxQe1NAEEF7dUBJ96TtcO1wcldr+KHiFC15a873NeJkzlcz4y16rw9h8RiLyt1uYNSKygw3hJevEbX4PaBjKqinlbGGADOx31pfH3jCJnXn1peJkzRhNtHk/EKFoKNsUVCO9w73DvcCos3d44ILDU1gY96Tvae9pVwAoe9PERCNxqS+SKOqiswF1q0Pz9ufkbPDP+YNkP2uYFwznFftcIGZzkPo74mMLIxuLt1zLHYmr1lRMl2xbm16ENAsAq7wLJxqD7EAPfYw6hmRfJwY5NinN1qE+6YmSySrikNDnBNxEbBwuUtxfqqle4hDQsWlH01/sIiAiZjq/lDxjHaOGuDOP4mwyD9ULhUr3Ifgw8NXXJzW0cxi5avMJyOSb+nkKvG0F3VVQ7I0CwyqFYZacnM+ppPXPiHsDgiOZB44NYbOLiuoxWeIxDh1m/YjgmpNEFGMgzVrcGz0bJa1qi4qS3qsW2/L5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn/DbJ4LAJwzPoSkeZNlxavNHVByFL1gDCdQ3Btsh9CP4oKG19Kc5UO1Bc6uko1TWHcl5yhNUFg6Etwv5Ljuj7h6BubqcC5+W+J+W+J+W+J+W+Jjfk9tCpUqUuLWNj8N8T8N8T8N8QgOZAYcp+J+J+J+IWlxnUvlO1vqdrfUWKHCxP6D97b0Pz9ufkbI0WqC5CjBiWmUkaJrhr3Mwmp38xumSHKynHbs17Jl3xeP4gd7jrgjYOMlv7Pa+M/AQHnm8fxNvg1tmDp7mlXdcdDd1jxrjMRplEGpGAd+eu2WbtY43BypxJS3cnUNpu/lhsn+nsOm4PcOAW5Dun5/bEoalJVNa2AagJHBsvbL17AHqq2u+OGDqWrWnJzPqab1dghMEfnfLV7dw6DAo4GeirKFK1HRI2AC7qblca+3l8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/gs6zIBL1cJQmswtwwS3Gq58qvdnDpZBsrR9VlBSrAt+8KhgLGZivovusQJmWnAZoW+vkco6P8AZ/vbeh+ftz8jZKSbZWpRl7SlGthmJudpEe24jI23shp7hy9QDW7D/wBY5RzoOXwM4ujjVFsPCoKFtvdRuMDR/E26BjZxjC1TI9WTCsQvC1qBM1OVMuoh4wOHWuhqTWepqZQ+etzvN38gC0AZqztyDKzGMI7cnbkEAMuQDHQ/G2eJz8vYn42yPyNmnJzPqeQ9vzyh8nPuotqttlqsAm5YdRZZuTRFd4qxsT5fmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf32Wi2UI2ZjHZip6zUKoDxqLJ7SwPayZxUcRIWU3W6+B7DUpFGKHgq2eU1EIV53Wp6QKKPHnHQ8jlHR/s/3tvQ/P25+RsiFkWI4jKksh8DddjGTSCrqDXj6QaJ6o1HT5bqDFboz21Da21r/5kaX4m3xB4sTYvYatzka7cIQvLNWN42O/a17IX6iopZ6BNXtlBYoUMQ4baazgzCa4tO34+u0/90lL1UIMOI+YcOHDhw4cOHDhx+EwKxo0r9B2ceFxs8AQULqKnyATdjt4eFwTDQqW6fnQMleYlhrC71+GsMdsm7yTdCKq6KirxtBd1VUOyNAsMqhWGWnJzPqQg1y0VrKRm1nq0x48ePHj06sfWhSTiluBlViUNhsZQzZlK5b2A48asDc1k7nxyvLTmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf3eWFasGHAW30lGgycZ30vsMYF3TtfuWoGI3OLvHR7RTpa3t9qvdOIDG/HBLJhQZcAw0+cdDyOUdH+z/AHtvQ/P25+RsiNxcrys1Sql29Fi/XrMZqJRxHN6iepslYwIyYnl9erYjvhhNxQkVVFmDnWZDQwX726xvLN+j+JtgywLRQG1mKElS7DCxrcz1bUizJmBLsC+MXWq3GLyhJQXgUWtriXsIErg4DiImZA+oIBj8UczbKvgIuNh9tPAEpxSeu+sT00ic48r9G5P0NvkH00ga22EPuBpyFGuFnvMsWHuQKbExk3YtCh1qg3bDG5+Z+4b7Qa0VBz2jPzP3K5chgudZxDEtii005OZ9TynuDV6KeAcz0jDFTk3YWZuubyHhdgjVA3natTqcQ8Mry05n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn9vsvthhxXCZCHWb8MEqxjWCfar3RSmRto7k0e6lEc7uvVClFGozOkL7rKtGqXjBmfXy+cdDQ3xsEc49S91SHODi1eVHRcdBF/qFBuqFeA44D/ACjhw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDlM13T9wE7poIF/kfvbeh+ftz8jZCbpAwcCURwFzxWl+0skulkkchuAthlyAoPaZcgxENIqWLwg9UdkDuBHBjbqDfhe1MKSLv9Q4nHLZ4kKQzUClhS1ABS1pqNnvjQZiULBbOzI1Lm7jAiQk1KsZUcC8zVsQQSh2Nl3QguJvhX2gMEcEY3UvSyFpxYBpGNqcz50ic48r9G5P0NvkZ4MIMxixNxiG6oSB8A0OFRMpsWgdYPnpoqAq0Gax0q5LQS069T08WvyNmnJzPqeY9UFUMWtj0H0pxicgo9ayB1nkLFYO7K8tOZ9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/aamZoV73UlckwA8UCycaj8HrOji+4VLm9rIHBRwQms0yPgW2eUvmrWMdpanpUCijzjFKMBuDL9ZER+9QCAOcFlsHHmUqDt72VZHtMzHxbXjaecMp2swfCN2tqvuJORd526yzuj7ndH3O6Pud0fc7o+53R9zuj7ndH3O6Pud0fc7o+53R9zuj7ndH3O6Pud0fc7o+53R9zuj7ndH3O6Pud0fc7o+53R9zuj7ndH3ERjav7gzNxxPgDicKHXLyXrDDVWQjETcar/jfvbeh+ftz8jZKVKL1o7SBkyiS6BWd1Be40NrjFWmI3WGK3iTl5i8ajgaw1stPr3K+gbyvWDAHJ2llqy2IbcsYCAyleOCmtYXqww2uSB0eJv2BqDA426BwUYB4MCtACg1IPcX7wbNqOZ86ROcQS6uzBw4jpnDhw4cOKTU2YuPAPD9G5P0NukfoOrlYBfVGXgMKKrThYC7PiPYOBTYq1ljmceMq5iT1RVayWOTsh2hQCguVNTg3w36KHUQYNqVz9D1jXymNWBvc+eXlgqDEOvYFZb7i6AgQe1FKYBgzrkuaZB0xxhiYhDWhS6cnM+pD4KFBWzCnBPImTJkyZMmHw7sE9kzDokEpwdcnjVLfr4/Osk+Qm0n6vAXHXieXzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf2GwetZcvAW30mHM5OP76X1BiQOqQd3V1zI4rNLKto6JwGUKmtzfar2YbrEBb0VyzLAsBehh/C5x0P6S1lA4IbJZrWB1U7Yo8MNyWNO6z+N+9t6H5+3PyNngGsFORGrAtl52OYaW2yAw6xuMbM3Lc5RW6ZoHiKuGdfITPxj5W5Md9wKwmUau0G51jucfE8t9V7htFcJWybzaw9tMfRefgQBCY2BezH2ggbB1fjSJzjwZRpcsysJ3j9zvH7neP3O8fud4/cRGGBgow8P0bk/Q26T7KCgNcxbEGLFsI5byzq7bzxylCGJ3gu1gDO/eFXINHTMlQKHWMVqI0Zi1rhZ76NhbW4yt4ZPe41ZjC9h6XOxojcM2D6pN0h1exD/ABC1gdZpycz6koY/mTGKDlNlAgHxCvONWzG7vcDXKOFwBHuL6BgY4CLQ7qPNe6EXq0Am08VSovIHaHuWmfyw1tvsK3FTWijqDYOyjXMGa2oN6dQ9acPDK8tOZ9TzE+QOpOQeD4aAPExjGMZzT+s2680Puy2A9ZtwEn8WA6cKWFmqC9SAw4xju+29u1DBiqU5l1zICJKpIPjmfV/jc46H9INBTLtIe6EQUxa1mdy/jfvbeh+ftz8jZBakQtwNGG7jFXFVTHDB6kUo4OwFHsDcCxAHIFj7aG1+N8twHJDI2GbuMYptWmRmQ849NpgFCUG4ggUtB3NYNVtcZsYSAGxMD34JqhgxDgnH24RE1LAMPEsx+h2xr5THeXxQleL20Wc21r9GREIsw4AWrHeqY2h9FWowSccQ5HzpE5x4M/U2eR+jcn6G3SRw4h01Ca+mFneHwESUT0/TEc9xSW5S+EHV9UwNxopjaS0tsBmFPoQQouJeiKXnO4p3FO4oAoGato05OZ9TRe6vXHibVMFwMfPlnBTWCxu8tsgjAJarvE92zfCWBSAbRME0NQpNja61J7OvO5SLYqHXIOQ1+owwMry05n1PMT5A6k5B4PhoA8TGMYxnNP4GYDGYkSORzMRTnHghmIJziIcwRFIXqwdSnuMQK0caae4RMrB1Ie5CNGx1Oe5KQADmVvvCADDmUPvEgEHMofeBIBDVlbFlYtgoFJGrdsFNSWVi2CkpAitbYLVSVKhbAWoTYU7YCqHtLSlbAbIRYUbYCqEKJAHGjBkNf4xilboGreMWit0BL3iFgrdIWoYhwHhUAsNmpfJkl3WQgd5eEGMzQFdOAa7wqW279GTfvL+vmJQBd6zjv1S8PlYx2jenhUAAAAwA1fyecdD+jWi2YPtYrRbTNsV1gDfVgIOdCrd7m/xv3tvQ/P25+Rsl7gLK1lGUwRLgOsdTtJai4DOnB7BC4OFBcXcXq9m9E7gAqWRW83PCyH4Yt7DVucjXbhLkzTtHHG9+bZAAACgDAPD8Tb4CQTkNPRJinS7ZfE8QJglA4/PZOLslCDKJSGX1t4BLfWH0n5fXSJziPQAWC85ceSzXTyP0bk/Q26R6icvkIB924XtYHHXBcytVGyBqKDasD/gt1Wxu09GMObk22vE7qw47tFLU9QVvoYjAgtYlibny5OZ9TTe0UYJRVusMTo67mAUy6GtTn6LtKIIoa/cD1eZrDQNA117DEF7NYvRwqrn8acyuDVjeHl8z6nmJ8gdScg8Hw0AeJjGMYzmnmY0ZUOAMkle8Mss68+tOGADOx31pYYRM68+tKF0LtM9kRhdfBB71ji64CQ9cIwuvgg96R5qaxae8nJrwiHteFJr4iPa2HJrggD6WhSa+IR9LQ6lm0X2MMCw1sb7EOCg1rn2YRFI1rX2k+Kja77sghWbRPusLig2o+7DYpNrvuwZNMgIIBBmABhygsQwAIOUBCDAAoNLmfU/nPa/OOh4YFiuwK9UiDg+30LLT14L98J9XwETXlDXDyKKei1cfASemVt62NYH+UJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJQIWSgzvrqQhwNYN1xRVwAjNyhfaG11GwMPVX+P+9t6H5+3PyNkdIqwNIw4LKyT6sQQQRwR1xTdkscb29XW7LFQVxYGpHA10xyY7VS5XywMa5tWGLlpvDozHZvcjVt0PxNuioj2hS3kWtftyIZEcbajv91rilh8AzA1f/h66ZOceAph2BnwNcFb9VHsVMt9YPWZr6QOkZbzL0biJAsyp4jx/RuT9DbpO6mDM1mPo0xrLsAvEDW2JHwNjs2Lq6IOgbdQNjjliHF5RxU4osJdW1uKv/miLI9VsGx2n4g0Dx+uZZbE1KPx4vPYnhSUjFtxeOnJzPqeS9ZgZk+YmHEtq47bmC9QhsA8rdQw3HPxyvLTmfU8xPkDqTkHg+GgDxMYxjGc0/qtzPqfzntfVXWG2lTf0pRwfkpbi8yg9BecFLY12fohCzDdanIgcq1Cjx5R0f7P97b0Pz9ufkbIsisDVs1eD29yO5bvtKJ1E5B1JmMqZAVBGwzAG/PGtYXqjCIOu0+hnrrI0PxNugcGsFC+41G9w9cIafBYY7F2kVbwuiiGnqDb1hNbtf8AwlyI27t2mTnEMjZUbQ1e9HrFWvooAQgCaqt4ByiVjv8ACowVhbV6wmC7EqPhhtLwdSMejQ17Np4fo3J+ht0gKndqx9XgWL0N0E4EaZmzBYPgLPWRBg3xcHQLqc7cTBuO9Y71iqA7A92GSdHWJ7lIeYrFRaatOTmfU8p6tI1Q/wDctZ0cZbykdvJIs1lqMnd4ZXlpzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf1W5n1P5z2vzjoeRyjo/wBn+9t6H5+3PyNkHCSTXgRNcXPN492/wUS6nW8G03Sn+0YfCY6ELfcTHg072XVOeqI16HulZ/eS2YF+lwbLPD8Tb4NpYsbbMRPWoCWfsDFh6+yXPkOcVaZYFta6QqDQ1Bvr32vrcXs/sGw3eQTnEqDmscLL+JdRm4bBF5Xoiti7B2K1GVHAzws/98P0bk/Q26ViHDUCPUhoLbuM+SM2upcTgMuLjMyPyXRuszcy3SqzuIWcqdZnootEptGq2jnEmoQI+oAPeegKAw3Ufcwg651p9x6SgQOsbejhygYWoAAbA05OZ9Ty3tXKqT0HaqB98yYsrM7mvWDG9g40vhleWnM+p5ifIHUnIPB8NAHiYxjGM5p/VbmfU/nPa/OOh5HKOj/Z/vbeh+ftz8jZKHYwGa2n1Dp1z1JsY9tcxGO8bt3hUi0W7zNjCLPntHYkp414FeJn6GPhGQhcBr3KDnB8kbxp1ShV9uob3cKNPUqtZtNcUWVkhX5MHrHg5ikNuc/YkZYdwV5wvFDEb8FVv11ekVVVx2+STnEBRaVtlnDDFwSXEFay/TsiOI9p9yJU8Z+pDmAamlxdcAOeK4ASoCZxqH6/Xw/RuT9Dbpa0O+A3XMuppxX1cuBR4Z4MMukZgS8Q1Z6N+RriKzUb5VA9bbHA2A06RPQZi3LatHIjOrTAB9zylDbMgcmfkScz6nmPX1oAccVe9zb7DkQml4PV5OGIm5JleWnM+p5ifIHUnIPB8NAHiYxjGM5p/VbmfU/nPa/OOh5HKOj/AGf723ofn7c/I2eF/wC1juH0d8L2TWZrYkqOzco4djELIpExGDcC5+Q3y/GsTivrfHgziinGMr3yzDNBCe1Qrxd3H2j9Cr8hVa3OPtP2Pcbl4JNbB7ZeYTnHhcoFxceIRgGHXmvR+4Na7p+rBljuj/3CIW6mqvQvrMYMbF6Hj+jcn6G3z2MbBUwXwzL952j6TtH0leZVZdwWEyvdg8rgeUdXeIY46cnM+p5j0EAQpEwSWZLh23Qe5wBZleWnM+p5ifIHUnIPB8NAHiYxjGM5p/VbmfU/nPa/OOh5HKOj/Z/vbeh+ftz8jZLWoJZwNGG5jt3UoxGVFzM1DYkteHY7ibzaRnSJhqbj9x3iMVESZRIJpA3O8S5UBhnJ2kRsOTqG0dk/U2+cJzjTX0Fahc0DS0aFeB+jcn6G3SvaC+4LmLx5XqpLFXZymau7lK2u28+UPY+BszIDbrx+YsaM7eMgpwWPwxIYB1Bg3qet2eOpReYuwa49pGvjLIPdiADbHyYzDyjM77GoFsRnX6mvk7vIk5n1PNe3bWOeVyX+Ex7LMaxl93y+Z9TzE+QOpOQeD4aAPExjGMZzT+q3M+p/Oe1+cdDyOUdH+z/e29D8/bn5GyLpgu7NKMSZHCwDPc7SJ09om03R9LbBygao6tXDv3SnupZj9jdGtV1GQ2kdIqwNIw4LKyT6sW2dY5raStpQGQvm3ecTnEIkgqgvKfv/AHP3/ufv/c/f+5+/9wxmQlirxvxQfo3J+ht0iArZa2DPK5qJ7/A6uqGJeZqAtYcUgDjWQ4XTwrFZzz6BVPDQDKPtreW9ebC9bgNertd/gglMvBQwNitDLJ5SrrBV1op9xdOTmfU816GAaBYjmMsYx1caM6eXzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf1W5n1P5z2vzjoeRyjo/wBn+9t6H5+3PyNkSC6xKRl2snkH0Y/wzLzX7VMS5ZWQ/ao/VLBVs1wim1CLsvJDQIYg6vdm0R5EdllDuzgBxakk9bx9LingBDdfmv3i8jliwoMhpz2TJxEUPqRTZQMvPod0/H6Z+P0z8fpmdrgRY1uMB1wLQZdvF0yc4hdyKi2zuqd1Tuqd1TuqEbIqHAxTxQfo3J+ht0htvv1iUkyieunEGHEY8IcUyJA4hW03co70vVkBluOsrgQYOe3iGpUwwmiCE51eK79BOOshvIb08jbGToxtjuJmPHwLg1qUBxiupoVmSbQxZQC5LiWXmLpycz6nnPcry05n1PMT5A6k5B4PhoA8TGMYxnNP6rcz6n857X5x0PI5R0f7P97b0Pz9ufkbIuLuDVs1QabM57Tv0+3vD6/pZGzsL5NiWHSwp0Xfk9rg536ziqwvcw1Q2FiwKeC0+p9JisLAox3Hdvjx6U5gWjfkesVSqqtqwG0ZjrNFNpt4kK0agdqM9T3lJgzaxLPEDQF7UPQMJDDgyjqOmTnGm/lFpxMWA/ZTtf8AoeH6NyfobdK3HNa8CGsCQQalRAnesd6wpCgTCY3rd2ihccS81tHMY72xEP1shiQDWpfuXAnFN4qPShzieGNOKODI67/Ik5n1POe5XlpzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf1W5n1P5z2vzjoeRyjo/2f723ofn7c/I2QCxJRuIwsLxbr9+DC3KMz9jdGl62to4NHuNu+bcNhOAoHGr3+ETpjxKtbsZiQUWE7Y3NqZQjIzawa3PginYmBur2tUf+S5nWjdnMTY4exHyG4AyNonMrhLclMwXIqcFiPIgRUcuynXrL3vvOOIAdq71t9dMnOPK/RuT9DbpUp0UrVoU9ar1iAio54GbrKygQiOSGduS6wzOm/4MnM+p5z0ZwJFcbovm+XzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf1W5n1P5z2vzjoeRyjo/2f723ofn7c/I2TGqtoZrafUL5jGYkuWzDxd82nhrCtUD2us9+GTKI7WB3qQC5ev6hFtwKfeYdQylLsT5yl/7WO4fR3wvZNZmtiR3NpkFgKGvFDx63QHHDXvmMWNGtdgQcMOC2eoMPeBUOWrzbcys5ArswMdyHkkSzApO7P0++fp98/T75+n3z9Pvn6ffP0++fp98/T75hJ1FHCjYz9DbpX6Ds40Lrrj+rSkVV7OOimuGAFGsMZ2P7zsf3nY/vOx/eBqBmAJeOnJzPqec9zfLnmfU8xPkDqTkHg+GgDxMYxjGc0/qtzPqfzntfnHQ8jlHR/s/3tvQ/P25+Rs8LW72O4O82MI7cDmtiSjywDJ54b4KIOIbRwdaIe8VqUw4NLWEJWD8Kcwd0ox1bGCbHXQosdu6lGIyouZmobEg/4MkAJtVbDgYmNwvYq26LLXdbZe7dCl7VMHgQuoiuqwDJu8ddboOtKdiC+emJNVsy48HzDhw4cOHDhw4cOBoGIGFukjepOttw8SRIrkbqwbadXrBk/go4WqbWO3DLLRomRsHDUZ+F+IRNQhBeCNZKqty03RTXtCthmon5GzTk5n1POe5vlzzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf1W5n1P5z2uzQJVdRRPy3zPy3zPy3zPy3zPy3zPy3zPy3zAnRI8E4l6p+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+Z+W+YOpYW4Zxs/yf3tvQ/P25+RsjtgMu4ED2YmBVIUjBdV1mQ2MvxSx3H7Ed4CwGz1StxW/IHfVxixby4MosJBFcrd267Bu8BUW3RsurXFoymRwsAz3O0idPaJtN0t1i9gBVrcWb8cvA3B6psTYbOkIAJVhUbLqA13sUvekpSoMwMrZVuP/P5QIkALVlr7RRHbTm+3rNd+Rjd5Aa2UUtSoXqtcPTXGHSYVJ1hqbW/TR/G2eJz8vYn42yPyNmnJzPqec9zfLnmfU8xPkDqTkHg+GgDxMYxjGc0/qtzPqfzntc3bQF5iP6LzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzWckrLbjXqICcT4ubZ+yaJfHteCfDqTV/H/e29D8/bn5GyIrLj16QxiWgDIwdzFyao695FZZAQlQTHU3z6lTFTDMTc7SMdnEyG0YkF1iUjLtZPIPox/hmXmv2qHPaa2Q/hrU3EBdZmI/hiJerhY6xr37eWz6O4bRciwhCMg05Bswp9Y/qAeAB7V7sNMNSLur4DU6qIluUYWo/8Dlou7NrEWzautbN4Nl3tc7GnY0MR7JrLzqbhnllVq05OZ9SER/xqDEWyfhvmfhvmfhvmfhvmfhvmfhvmfhvmfhvmfhvmfhvmfhvmfhvmCTKQNiZvl8z6nmJ8gdScg8Hw0AeJjGMYzmn9VuZ9T+c9r846H9HXHteCfDrHVN5/kBpLlY1uMjL+P8Avbeh+ftz8jZGbpaMSCq1ByODfuhWmBICmQrFeMbGqtVzr3ixBRkTgEEqbxGMVuGouW0lzEEsQQ1LHGDTZnPad+n2947QyvwDc7KopU1jHF5ps2bEuqs0MOA6Bw4ceqdDCYWpBRSl7TAqNi42Gsbk8oHLbtYxfFmKvWAR4y9283eQGTjxrGCgmlSMQjVhecDkrfcU/WimMoKi6gzCn0Jg1XFdrcUvOdxTuKdxQBQM1bRpycz6kTKaKKUMOBO7Pqd2fU7s+p3Z9Tuz6ndn1O7Pqd2fU7s+p3Z9Tuz6ndn1Ll8QG2gTy+Z9TzE+QOpOQeD4aAPExjGMZzT+q3M+p/Oe1+cdD+kwJhbPFTeym/RKv9ttiPufxv3tvQ/P25+RsiCHYjUUzIKIjSZJqhWki4kyome+XDg8CwF4IZzDE4PXqKKwPcuO8TsgB8RsqdN2LKa999ks4kbaaEGTRasLxjCwvFuv34KrBAFcMbHDWzHDwFDJRYGy03s/C/EbiHU/TAfMI+aLwdTfLCGIQNHVZfklTAJaXgz8J8T8J8T8J8T8J8T8J8SjgCgTLHV5SNqUqzbZieMURuuVJG1Gn2lS4VKLsfuOzWNacSnB0LjT1FW+hiN7LgQWsSxNz5cnM+p52zN8ueZ9TzE+QOpOQeD4aAPExjGMZzT+q3M+p/Oe1+cdD+kAYEtpNYxERVQM3fxr97b0Pz9ufkbIRS4DwIpvRw19x+/C/LLzX7ECIseCZkeK+hhnqHMkQOKtKiGlNN2HF4emMTBS0WmJRc1reNa7L5jGYkuWzDxd82kZR1tVt33v8N0Nr+O21l4MRRv59oD8IlRbFYDhCaAUBqPLJsxyRV7zsEGv0TekbBGYKTyz8Dtl0ek/J/E/J/EZwqACprUCox8XOTxK4Xz0TZPWEpsdSbvbOXwL8fmYCUEeNFEzNsVSMW3F05OZ9Tztmb5c8z6nmJ8gdScg8Hw0AeJjGMYzmn9VuZ9T+c9r846H9IhQPta18jkjfhLs0KHg0/jfvbeh+ftz8jZM9AmjF7Tbwh1eNAS+DODF+5ARNAWsT19AwclA0uw51cq2HNVciriML9SruJGWngxhRFG8tiC9LY3SYNXiI6v/AGrW72O4O82MI7cDmtiS0PdbKzPz8DeDXbQHQ3a4YAG7BVtLuMXXsdAqCDIKMU5UyreYdfKrgHMshrZSUWRWd36og0uqvouN+AG//wAxrhnF+CBB9UQvB/Mskoq2a2Px5S1XbMN7O/47/g60m6eypG1ZkpWyUZQU01EZlVW29DW2rOGDY4z9vvgoVBSipYXufaft98p6YDF2Zw8xWKi01acnM+p52zN8ueZ9TzE+QOpOQeD4aAPExjGMZzT+q3M+p/Oe1+cdD+jfvitBiquRLczWYLd5bWBW8wX+P+9t6H5+3PyNnhnIjHeZsYTZcE1rYmqUvUoOo5u9uiX3AlKrpXYj6JTMuFSWRaq4j6QmDj1aFt1gfWM02mYBIfYOOxEwKpCkYLqusyGxgSqQmt8PBvZtXZVpw10i19wtW2uxPBPtbgLTJzbvDV6zeSnIGPPycwrFr2QXb+k4NXregCwmlM16qmVg718+UO6oKprjBSjk4zhecti3cp7hPxt5hnC+CHZ111hSn0q6xXlx0rIAQsolp3YPFr8jZpycz6kbqapsFJq2Tuj6ndH1O6Pqd0fU7o+p3R9Tuj6ndH1O6Pqd0fU7o+p3R9Q1QMZIqPl8z6nmJ8gdScg8Hw0AeJjGMYzmn9VuZ9T+c9rswAaq4BR/RVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlRYCGVw8nNELEN+yN7lbihrbIFfGK46wmtf/DA/j/vbeh+ftz8jZFt5QsgBlvjlkUiUjBtG8FyGxlmNYnH/wAb4sZlCG26We+EvBSFiAm0TMlOp4AoV3QIp1HiahAMWoOOqJaAMjB3MXJqjr3krYlbrmCtTeeGEWNupdowK8tg2eqsfaC3EUjybUs4pdCSrdpiY25+VVxsXJNYzc1S2tzrjy7pBTpEXgw3wKlRuT5ZgNBhe9B9EciqsOa2vlVqcRslIW3Wka2XYMDOtQZUG3KAxXtUolZ8YPPQLBjQ5jvuP3wJ5vdXvKz36InuOBC2K+LjlGrEI93g5Rclqy5OSNhTfG4sCgAbziicJdZa2r2trAA37VlpBPDWhS6cnM+pHwimVBagZB5pw4cOHDhw4cOHDlB7e1AIeXzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf1W5n1P5z2uTNqDcjyJkyZMmTJgyAvT0cMHH+VMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMzKyLQdpdp4QKKP5H723ofn7c/I2QKCwtemsYzqEwrhuP3HCZgZbgBo2QVQhxQqijV0N5sNcW4gwYlTQBLKw2bYIxdZgMGzqvD0Y9LxYyg7AhwgqtQcjg37pXCjlGK+t0qKAsPk+DEwsItGgXIgwKVmTgeAH6VEL2Aq7PaABeN4sTl4ayLdpYO+vKPos1IE7wh1PNl8YiIq5rr8tzRityAlm6wl+tUDHc6HAOeDtzubJX3QDfagWdYKr+xltz5uJXV723lor2/ee3Rretw/TWCIhuGNekVJWzY0F/Vcxa9QuYK2uw9wz8iTmfU857m+XPM+p5ifIHUnIPB8NAHiYxjGM5p/VbmfU/nPa/OOh5HKOj/Z/vbeh+ftz8jZH0tsHKBqjq1cO/dKP0sMx+xumEFDQyG5l+xFlxDRqC3COqA6kWxXIwA3Vvj9XnKEKAFbxJGD+OUFOLEApTjjBREaTJNUPD+R9e77RkCYBw2U1ltOq3wKtFAIOLjrfGm3adPfynoqoDFYFdRatcR1y8lc3WOsSaW+5sXreoeZI1EnK/en1UpYxLPIbvKpPWgKm60hQCrCqdpcJK7CrLzqbnEs8X9vAbLjZDluGOgw/wBjMq1mre9KhDLaAHerXlKIs2t3KHewqe+HHnGLMuxb2LbI2dcJUBnbhLNOTmfU857m+XPM+p5ifIHUnIPB8NAHiYxjGM5p/VbmfU/nPa/OOh5HKOj/AGf723ofn7c/I2RdGMhTBTOICIjYmqHTMhnDcd++XtzJ1raRKZBowdzsYdRF3QqPZ3K+rdub4NM8vkim9HDX3H78FSvxMwcvDDwNp1gtKXgOsfafk/ifk/ifk/jyggtV3FQ6X7zCKLBrJdvvoMGJxNQ2JE2C8My8z9s8o20UOxN5EObTi8wodyymxLYqMIL3C+ZWhNBtWDaIRYfWAR3NaGDQ24MS17l1xNBBSiGuitwxPeCN8UXtMck05OZ9Tznub5c8z6nmJ8gdScg8Hw0AeJjGMYzmn9VuZ9T+c9r846Hkco6P9n+9t6H5+3PyNkKJhB1YGJvj42jIy3O/wuOyWxePaTD/AFRK7MsNxhDmn7n5gekLqttAcsYdXjQEvgzgxfuQJux6zBXYYscvCgPYwYK1SNa+HSNLvA90R4PDBBUslbLE2kMoQJHMsvyRv6WFsdfSPeNAYjv+4ohO0sfeohT6TfMcpJtfiZRDqzHHivSAtOoSzI/bvKVNDgZ0EnAV9IwNcyjtNa547oBQgyD6pWz0BtbWszcxrRncrFhxo0aFDC5yMkdWpvwylI+0Xob8K4onA6ZAy4UOGrWPM95Z0Bh8kDe84FQIAoAyNOTmfU857m+XPM+p5ifIHUnIPB8NAHiYxjGM5p/VbmfU/nPa/OOh5HKOj/Z/vbeh+ftz8jZLWMtUMXt3kG770BK9ZvMfsb/DENeBhL1kyq2IvqJ4wVADgUKet8Y6evNyxRLpKsO7fM5EY7zNjCbLgmtbE1ShoI2DbVnq5eDAgt6r3rqJqZaiJtFY+kbArFAobrABctUoWfkO2AmL3Vw8t4hLaMR9HCFhvSw8md1R5jW+35I0euqpyxfLwdszFBhSWb9cuIgCxupPvnvgwFm1hyEGueJu03XUMXlYSu1c0LqcbMTFvQAKNNUsi11arSWp21+qWOOZ0W9p3FEFQ3FNOnJzPqec9BgAwDAPLOZ9TzE+QOpOQeD4aAPExjGMZzT+q3M+p/Oe1+cdDyOUdH+z/e29D8/bn5GzwzOVmZbzYwCmE4bkmufmevf9PaMdXSo+xdbuPeK9AHFlycc28mEaYZFSrvoVLfZ82vjmUusEwcsGOWRSJSMG0bwXIbGP4ijYTa1DJ1lmEZRdFgsxY3uu79YNYCixNVT8bbFNyiuwqo1ru6N++JApK+5jz8kGCigDFYCCMdlxYxJKQW5fkgIDjjd8oC/WPouZOe0/moCJ60OAvH+G/ekaqdbOxp8T8VlU7GjUvaHailz8jZpycz6nnPcry05n1PMT5A6k5B4PhoA8TGMYxnNP6rcz6n857X5x0PI5R0f7P97b0Pz9ufkbIjSyFqAZb4iAiNI6ofxzOyH7XMRJTdjQ0cL1x5N/llcxrHP8o7c2opG2Xhg1zIDWSlCAq7FodgA9I/IvPxwEUhRhcsFhd/YtQl+uec57wBktNtOplhFjYQoM1rkHLLfFAqCopvKLiBgxENpit3r5S8bsLfgfLAnELqlJeeyKqq47Yqq6GrH3BIBgwjeI0xgCmwS2tTP0b38U7iaboAO275QGHsC4jjE0B2RVQAZuXPCYRBPsAXz05OZ9TzXq0Wws5I5Io+3l8z6nmJ8gdScg8Hw0AeJjGMYzmn9VuZ9T+c9r846Hkco6P9n+9t6H5+3PyNkGJuLXBDGLKxM9W6/cS0ykj1NcNe53R37djfPHrN4Y56iYzxsPKqKoavDhBTdgtFK4AwZ5s1k+RS3BqN3vHATArPcPSNWqK6pkVs3S0BPJG4Q3tOHhQYdILyLMtWO8g54x/wDMHtPyHzPyHz5R0SlnU2J0r1jV9BQxEKsNeqOFBmJSR64AFU2G2HoYkbn/ALU/I2J+je/hlXDSER95+e+ZruKFg3jdjwlcfeanMWHMqhS4Y0ehDLIWJYmnJzPqea9OtjhuIDRwsvbUSCoCkS4fL5n1PMT5A6k5B4PhoA8TGMYxnNP6rcz6n857X5x0PI5R0f7P97b0Pz9ufkbIrLICEqCY6m+fUpRrYZibnaS6pF7A2jFRLkQVO4NWBwxgvJiUF2YVuDAlWW4Tbw6w5wZYMsYKCIGxNUOimRstze3xHAKLtQs2YL4GlgG2cActSJeqYRByDe5M/Yn7v4n7v48t+YYBcJ8y6KKyfpF5qb3B5ROOubDYRQrCbZ03Myi4veFbP4YTDUrSrfjwuICo0iqa1RJE0JhWXFT5EIqg2cZ+Rs05OZ9TzXrzVLeovupN5WZXlpzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf1W5n1P5z2vzjoeRyjo/2f723ofn7c/I2RNqGQpg1n8RGyLEaRlT2Q+Buuxl4Yi9dirJkThTAtISrGla8rrEAUaqJ7JcEoBg6+2DnFclpmgVgw1WR8bRkZbnf4IOulW2q8Vz1V4YSEg2rFA25uEzpwQEbqrx1Q8dWYQ21Zqa0PiS4FF8vGleA90IxPefTwYxim9Pljwl5rvln5YN791ZsoR0AYMGKt6kcLlmESY8YuatD8bZ4nPy9ifjbI/I2acnM+p5j0Kj521pIY2+44ZR4CoeOMwDsGHG3XMry05n1PMT5A6k5B4PhoA8TGMYxnNP6rcz6n857X5x0PI5R0f7P97b0Pz9ufkbIJN+INGJsZa20YRydj4Pdcl89x3b4vSFgVN4w/SXDF7rjzn7v5jgCQpU1mnGt8G770BK9ZvMfsb5z3gEEmnHLMjfq9CM5SEsgulcWC03BtBOFmo+IxwVFcGiDZn0hP0a2KD5IVqozWGr3YgHDBKHVgdI+4zsIrlcXW+nSPWLwD1IJgGk6d5NcG4lAytk+ZaqthykY+rhHpp2FW1/9eMzTytTi/HvNrv6Y8Tm+ug+auvWAJXPwSUAACLeNqMKoBedBU17wvXq3KynsvpBV1bWnJzPqeW9waeAuQwP3qBYmxVmrJBNQGHq1h8Mry05n1PMT5A6k5B4PhoA8TGMYxnNP6rcz6n857XubI2jTCAQ9g1tXgo92GgtNn/WnmhhZOpr2GCII2OSaHKOj/Z/vbeh+ftz8jZDetapi3qRKJxgCKi1gzeLdv8BaJqIXmkKxuodNbAMZ1l6NBDbWaYxqM8FA3Y3ecxWdg9I4n5TAKYThuSUCLY5Cavv4EPUKXJbQ6kf2EsIwrmRcLDWZeEv1HOQdQbQ+WK2jWAHJQAd0AAAoMg8lKaX4lj8MDqQrFcKx3YZ6ARuLEMDe/EtZYhrrM9Pfyk7XI2vC5SsfC3a+HpXGFODoC2+1vpUyALUCdxRBQpqFv8CTmfU8p7lnbjtXDWv/AK4THJeHAjl7N4wMDAywKBQGw8Mry05n1PMT5A6k5B4PhoA8TGMYxnNPMV3MVU0Z0jzhfjXwgW40RL8a+Kc2OCJdjXwSXF17plhdGuiAzlb2cdMHewDIUb1YQRCvflwEAcWsRkIDEaxKAwMXaz4gAFy6x+YMBKtAYsBCatAYnOAkRoC1feCkk0ALXy+Z9T+c9r846EwqkJkfRjK1osn1qxxxDVfXthQuxbNPdrTLGHABXCi5hFjAZs33iShR0xC8/eaxEK96Yten8qRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiQqDMVA6PWNJCUqPe1twxgjEXAuwcVuf4/723ofn7c/I2eAWxHebxCZn+Ej4nzGZb/pN71i1YecwEIvbTMfm05Ud5qg8iqBbSqN24EhAKxDW2pj7ELMvzbKtXS5IPZPRo2YThRCArVnjkcYRANoOuDZ6y28wPiuquzVMXOBgK2Aqw3hzmeJ5KFkWI4jLEQw1zxJrYWbS+6Rda+gEfih6CXjJlhV88o1w5QBgNh5QLeodg3w4V0sIo3AuIqX1rMaEScAuF2FC52NH70DRRrNByMUILpq6qdkx2THZMdkwaoBG3Vl1enJzPqeS9SVX3CpXMd9DUqQGICXMWZ5HMwzM+IegGAAZHjleWnM+p5ifIHUnIPB8NAHiYxjGM5p5lHVqFiQuIqOp+uKiYcEcaFAanDAYVBpdhRYGl2CfMXBqdgwuIIsqzDlICEzLjnEAKTMVnKKAYmZaTYUaYKoMKVCmC2LiwB0wVQfeKdTUUoSJUtMBqSBWNQSGBK3TATIFWKYCBLVHGpe+8I73GAze7BE97jGC3uyiHF4xQb3YYjpVxClOFXmvLNV+S1xFiWarcltxNis1W5LXHAyxXhHG6RxxnmqesuANaqD1glzBd1cdUETrkupcQ63ZBoA1vp6i/eF0MhdSZnCyubfjUHjTh/K5x0P6OhO44NiODHbN3LM7m3Wpk4OeJdAXyBY+z/G/e29D8/bn5GyOnX9pCst+6IiiUmY6pfC3nOA+98D4gwXNb4ABLLUpebK4epTEY1UYRaDYkLCRaLhOGwKUnql4YAuMmYYIZMFbvbRDdn4XdpVheGBreJdb98yIfWK47HdBLAilBjCpGJDGgA68ovtuG8K8oFACrkELGq5L80/WfMItPAdE33kQ+WcInxl0gH3SIXlk1GaZ1qo2Rwc1itEq1Xay5EwjXsRWuJLgykW4mJ3Vhx3aSgVQDFWI07r8Lvye1xapw6l0b+gw3SwaeNGh8vX2hlBUCgN2nJzPqab0agWaHqzB2tVByocB2YSxzEdtGbePQKvQvBSM+tVGw+6VtTGcmrrWLfd+XzPqeYnyB1JyDwfDQB4mMYxjOaf1eDpGVD1QlFLmNvZYIvssA9ILrZ20XpQPSL0coXwSxfSF07ePtNsIyVHr0GBU2xgNyfxucdD+kAG9y3UAi/Ybtyj2MPT+N+9t6H5+3PyNkALJW2IIUwAJrdnFv3xArKQxI5M/ZNjugmjFq5Ya8CMDLaybHWmvelBeZCVYSeImGJWuDMXGKDOqMw4HRMVWTtN0xB5RMhrD4Ng2WslbR1Qa0ABLJeszuzVqjGD7C6lBdB1dRw1HoeUzAsSahmxxICMGvx9iGaQbauQRuwM3uPeDX51ShEYAKl3O32liy1Utr2ftnlV/lewGx9wjp8OOsXXlI7OmM/W2wf2KsmdgFDvvCIaLJFgLq2txbfrRYziHoyuL6e8b3NSf2bfq95RDccEO7J73Ayj2k7Gh/iFrA6zTk5n1NF7hM6zD5h6BirB4MrvDjW9UlaFaT6bPYDe2cSGWdq5re26CIB6bY3JplzO67lilVw7gZA1DDiyyvLTmfU8xPkDqTkHg+GgDxMYxjGc0/r85MhSixJsMOm7blF4jLFTUYvtV7MDEbax6KjWM4YnHmIyza5sFxSuZKVlRjXtcn8PnHQ/pDMpJnG+o2ZOIm+08FpPBp6fxv3tvQ/P25+RsiJMokE0gbneJlIDDMeDtIjYcnUNo7Jh/jG0pqxHJDJk7AGr3luo3kCQlNxYYG7E3xCuVhRMrHXq94jZFiNIyp7IfA3XYzmvPEBas69ktFuFqwfd6BnqAGZZhEuje3W+fKyxY+1KQlm5pv29YNLFnNDdZ0mBlmOpvsGHrAzFasNFBRrqFs7incU7incUAUDNW0acnM+pCIS1qeIwmk8ALHchOca5HlPcCnlExW2RweQxnn1fVvxV7OEOmOpFdrWbv8XpgzVQRUObSOzFr1qPyeS0fjRuJfK1KsTOrje9i7rTwyvLTmfU8xPkDqTkHg+GgDxMYxjGc0/s92FoQjLIrroX6nsCazZWeAJR5QFRyYVJwwOUSC7BdxW6PsSzT4Ujb1SuNTcHGB7Pn1jtbBpjCkZfJHFEGVNYBD1o85gKeYHONh5SlHGR1aEPsevsUYRozv1CgcatJfvPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzPxPzG2ws3uset6wbi64+70mYCg1YMU6gzM14uOf8AG/e29D8/bn5GyIBIWTWDHSKsDSMOCysk+rLHttDTRgjLMzgJgaS9d5N0Mq1tZBkeLj6EqtsbcMQ5UD1uVeJBQip2WgcZmMrCOTsfBL0ak08TQN9hjV+esdPk5JrGBw21pHe+o7d9qsTpG8oDWJ+4ZxpuB8MESc1p4H0QibOWa7XyscMDqCHJYBlnUtBkNmGPrPxtsVnZgY4cjqrONRLi2lH3A9tFQDoy/OdRlhXmScz6kw0vx1PBadU73DvcO9w73DvcO9w73AIsWxAGW5kJA9cC9oMv6GBuDwriBQZvLfPLFyISd2GSTXPy+Z9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/b6wVuqns1zQVSZJA9GoXeuN0fSgeiiRjUO9YxekK3tlt7cbxOp3suieCwQbWixNz5fOOh47j5Ic5bqlzVvqBjluY7z3BJXYFx/vctSKshrmodmCnyHO1j/ACjJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTI4Q2cH2GYGtqw+9PN/I/e29D8/bn5GyWuyh1qjEmG17DydzsfB7e5Hct32jimxQXNCU7xD1blyglAtgo5/UoqQBLmwb2uqB3MWxEytrNxljGlQjiCKCzCZvFu3y3WOOAFWtxZvxy8/B9F6ypul8ww2gtjnSfhPmZwvClvmMAprCY+WRFl2scI54RUDXsDbyIUuOwFKlZu5gtLS0LObtpZdQl1ltHZuNJ+UFqUEtQzquow92JVDM1X3us2DY1VkIBaK0GLbi6cnM+p5j0S+CxmzOt6ZtEWTMJaI5G0w3uRlgR9QqAUAbPL5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn91gwtSFicISi9sTtqgvEZeMagD7Ve6AmBxePRpesZdEvD605jLlZnQXqVCiZOE+5rk8jnHQ8jlHR/g1qqGBtVjYDUvePK69JlkktF6x1jucf6D97b0Pz9ufkbJlWpDmnbuiczMswSzI69fHu3xmqC12THm8G21qrgrHF2OwIzq8kCLHAAhA2nBAV4LrDbhG4OMgC6HWgpwIFsR3m8QKZ5nRhLqU6iNX3y/gMFEqzJNp/wCREyrVs91+/ANFEDNBxmA5yqa8Hb6wLW5ZcVs+tDfa1hG+svWYAbzbhLweBolTddqCYpZpoWG9wHcY8YAsjYfIJZY5MVQ32AN5LKALNguSOxp9tFFDyXVs1b5EdFtgfTBygWiMm29CuSbuHsex5MnM+p5T0JH2MDarlEFIUqeIxe617SZkJk0GYUw3DF1uYmfEPQDAAMiZXlpzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP77brUV5kvnetYvUK3FSjAYiOCJReNSwxfRk5HKUSjBXxEaL7S8X4Xav1CuNTc+2nuLoc46Hkco6P8GrN0DhYDhfwJRXywH8ZSP6B+9t6H5+3PyNngbudx194+oFKuep3MIpoacw58G6VooMipbGS0uG+YUwAKRFxrUyx88C4xbcqTIYTtirWE4TAXnquIiiUmY6pfC3nOA+98xsA281tfwGOGRQNI3Ep5BBgfvaRKTuLuO7f4A2UWI5MNJ0aW/X1fEIRsE2MOcdepC1OaxMDxCkTJJSbXuGYwX3HQLwdRRYUVyuq9YjXYwrduQTLHVUsM7ZR1lwrQZdsRgG2V/dHAXil4XfKLD6kCu4vQ3J6Y5y2X25+zZ7VFVsMS4bqxXrUy55I/wDC9SUi1mmB6mPKUOaMJY5Z6cnM+pL8sTgvd23O9bpyJEiRIkLCIMVcCDNyECC4lcq9yCF7dyDideiLqqV73PGtxRu8cry05n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn/Ba2Z0Mci5pfN8qy9GuZM8wXBOFOSx6CtCRTfpekWKesx5Ve6ZEZY92zILwWLMKiWJR5HKOj/BSVwK76EZtLgz9ERsikSkYPoreAjVxAkNuTL+g/e29D8/bn5GyJVX9ZQrE98olNOct3rW4fR3wrdMkzWxiGMwulHPHXKjI4mlZUQw18EV7uJxIIFCSgAg4+pAhBOBxb98SS2laoq7mNWwFNzgp/gM5t1iFkWI4jCDuKF7mxjFacWnsbJY0uxpbftixNYMnUDh44Z6hMyyrimqOEYG1RgKTAwdq1EZqgu1jN9XHQQzPvTW6dvx2/Hb8dvw2eekSx14aAxk/C7BbvZoWK6zdPap5xUgLlaDLHTk5n1PIeibF5nGkwuGDiItT6jXno7w0RwgYYUA6PL5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn/AAuNoFWwm8mJA2ModtYnqMdxQDpwTxH+ANYc0a7lmmfjMYsEWs7foOsPLnXUD3oZe6umEepitAsXcLClLM1Nc5vRMo6y+JSlJeDO1vudrfc7W+4wjBnQ15ygUFAmbn8cD2/of3tvQ/P25+RsgUK1bYghUOGZyZH0d8du6kMRhmuZmobGOqTjYb2msS4i2LdAhzTD6SU23isHmQ/TgDIZjduNNBqYwbSBud4mUgMMx4O0gtXq6E5U6/PFVgTAcHjKL5rAKPQPEyf5WsPRjNlzDR41olYBq2JrshUALZrW6NfoOziVwLQBMxfvL4pkjeFxo8AQUf4EnM+ppvXxKboAtV1ASqMA+At4Nq491HRFaxPhoetCK7gpeI6L38vmfU8xPkDqTkHg+GgDQMYxjOaf8Tkb1q49mIqo5qdaEiB2G1Jd7n+OYvMgwtx+jgRhzFYv2YJm0A32tohQoUK4FhrwHudAyZM3Le5l/dYaHveAjDAAIqN5I3ki5Q2z3qxN3N3c1uw2DMlB0Uw3t2zvKO8oTYrNQ+S1zuP7iLGZs3JeMv5phm5L1AYYdUAZb6NwoCjlbk4JDjfasC54eAYISa2ID2tO9p72k5deBR976AiJXjfwT2tPa0tCfWBz3rxBBRwsQe9J2uHa4LG61HwTxChTHBOI9l4GTPOSKsSWbdD8/bn5GyNE1w17mHnQszPebpkcLAOTtIvYvZNpuj4UvMEoyJlq3zfulH6WGY/Y3QCGyg+ydmWEesq0UjK4srIPq9Zz38k5l1NI0Fi4c1sg9VPePoqAXV2W48V9YvlaiFVWQcYXn6AuGdU1wPOBoHBCgt1TVk3/AO6R9yEosTeo4MT89EWRpwfKk5n1NN6NhcVupxLPWdag31Q8U8x7hfrRMjUNqfNxrXHLGD3ZjoPCh5ZzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP+q1dBBBHBHXBi4wtXUn4b4n4b4jtizRXxVKlNA3h7hPy3xPy3xFCs3ZLuj7ndH3O6PuLC4jeBeI4cZol2M9jx+eWILcPNeMyY0O5vkXAH05aWUsraaK/5+3PyNkpAUacms4kF1iUjLtZPIPozL+Ynmv2qYkyysh+1QUEQNiaodFMjZbm9vl7cyda2kw2vYeTudj4YsnCZhyvt/J5l1NI1iihTdWAHrVesSm7HaFuIGIj+KjtP1cElqI0JqVTLhMIiRqUXzXhw0v1dkfrbflScz6mi9e44oEzVciYp4CJXg45/SBtIDhqZ8QatTequgIRd2bsA1q4BtZiyrzDDBdqUcVdsNWQBQDADy+Z9TzE+QOpOQeD4aANAxjGM5p/g+rgF/z9ufkbJf8AzAM1RiSplzDMH6d0GmzOe079Pt7w+/IbyPjaMjLc7/C5DJznddpE5mZZglmR16+PdvlbErdcwVqbzz9lQFDD1n6ffP0++Yl9aoj7L4m1ULLB9rn6ffKfZqckPXw5l1NM0eHEaWlbUq/WJ6SgXA1d1wIGTDYqh2lmvTTxvJdJL9YZNchoPbypOZ9TxeqAq0Gawmt7AQbGSelu6GGICR6seN/+JUx+OtY60ma73RPy9ZieoW4gfZxrFa0yuvQeqomoHK2IbmQcXNfM5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+Bau3lOmwQesr1amWoJXUE1arFwO0LBn1FE9fGpUVg8CpVAR+RsgTgCDWdu6MBWyXehiEFwoa6sV4+DC3KMz9jdHMnBabldUwFQnSyAG08DdzuOvvH1FjYERUmsYhLGtjc1m7V56F0dfYqi3Xgy/GpeS9yIjhwkt9WzPH2hBkm23KzDbcTWiF6iOqiZhrC1AU41Bocqy95+z7RcprjYitTO8PDmXU0jR6X35ALX2iYJf63UNpFpsfU8G5XinF7luCII2OSaCw+oAjvLn4X5n4X5n4X5n4X5gQ0tFibnxXKAaQYsjtNA4cONScYFWYY0hAA3FSwXRYJrhGxv4ChISaXoNmQb0ptbrNu01egQaAg5lDoDJkymCuVw9bPKEIXAK+lYe4ZnAuR4WZXtvRE0Bn13uo3GHrj5vM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/wPV6tAAIsGQ2FPR3wTuaisWe9p72nvaRBJQIDYHhAZlVGHisvx6wSO0fGAAYUsq6VxZJU15qp45UoKTFC0HrK4XuhR2jo5UqVKtzGtTyjx48ePHjx48x3RdtL9ZETawQ9rwRNYq7e002z1dPeV7Y3VZfpLl4bQqsgAYFAZfDm2NbYhu9tzUCsyxJFD2wFjyu0eTsEaqM6bLnYc9hz2HPYcokXHBsYz2tNWJsAT2HIEIycI+6pWUUfrXP1XzP1XzP1XzFSrXNcfzQQQQQQQQQQQQTm5rIA9rQaxpmVXuhdGbRfbwmQAqDNVvKd2fU7s+p3Z9QEtH4CCPAnqb5ufn8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/LNX5n1P7R7zPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8ALNX5n1P7R7zPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8s1fmfU/tHvM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/yzV+Z9T+0e8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/LNX5n1P7R7zPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8ALNX5n1P7R7zPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8s1fmfU/tHvM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/yzV+Z9T+0e8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/LNX5n1P7R7zPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8ALNX5n1P7R7zPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8s1fmfU/tHvM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/yzV+Z9T+0e8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/LNX5n1P7R7zPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8ALNX5n1P7R7zPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP+iz/qj0C1hTh73/FIqp+knExI+lSxAq5uOa/2fM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/2Dcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/YNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP+axlgWigNrFX1Qz0Ut41Wxg03LcrkUcHiHHwc+JegGKq5EeFKhPSVbxCt8T3tBFuqw4cUDfBAREcRNfgjLyCVsxaF8L3xGcVY3gBuuAzByAoNz4Vz1ZOKDADeoRJtXEsOFnWGrwpy2wYj+P70cRW6g+3UBizA4VhHAWtcaiuxwYAzUKDnu8AE/bqDYG12BixuOYYQ8BVrjUy6uctqpR4WO7wAuhA7Apgphgw5k1yUKAFViwMYnM2rrJtLPX2l6dUFbcvsLGmnD+v5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn/NZKFhtLZOCoqbjUxXyq+EYWGOLdAmGON4Y+7K4ZSliiDnkmeOFhqj2JAW9QXrVLYgleKKPuwVIDHhYhklFUxwSh25U8otdsDGrwRvMjYzAtpaeiHCjVDwEYQsKh1NUhMPHpIFAjWIAJrjdpABmLRKUyrC887jKUGduBxsv2lw4JsC3pGNonxvAe4De265hBdJm0FtwrhULOom4D7CoHYu3+9W8tHhksa0cGynawSZxRk1gutrdx/CLXItxalEreJthsABHMOQ2eksn+TC3iHI3G9lye5O2oowMrbvPDIYfBYpYujWWh37rioi5TWqnrV+vg1vwMsEchGvMBxyLY0KVTnFVhuEd8Kms5WzXEVg9GA2BYjYn9dzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP+azCYATlUr7j7ylvBLYAdIv4jgsxwN1kyY2CpAOtd3uyilPoJAAMGsNsoMPswKCUpMktEszNVd7oIbiRN4q6sJColrRwN1HgMDA12qAKaqFHab/A6Qq5sXdWJgphKSQabGz3GesOsOu4AIet+zwxAIaYY1WepEQKaLiD/d7a7qsBb0hTXFHWtd7vC/DEaFhQJlTr1xWIYee2qde1B8FxIdo0qqo5avBFEBA0ZDLGs4JLYM3Fvy+DUFlY5nhOoHe5PgETErWaBPuP9dzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP+aynAp1FXn76F8e14B8uoNczi7Kswwzx7rd5lB0q2CQsmNZ6w7vBc8DICxHUkYQY67euy6te2VuNMuNRrD7mqyiHotcEYiOsgNcJxKOrKarwFqGaag8FhwuWjCZFAcprrn9a9Z/durQp2JJxgba9WI+dBc0Ng3sB85GuWE026G7xcM8toiDJcAcvEYey6LVqnndf9eXvM+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/5rWNlTCmhN/PgCIAWq4BA7FkljGoVITgpau2jTY70MUwNlxhsKOL6cfF6ugggjgjrhy0E3EGKGp7Ni968DyS6NgBw21tYjXCcWjowcEt9/A/3zLMbheKEUClFvbvjwxQlVqiGgCtTgEx4o2KWK4LzO9geVc8mrYNXG3STatUyEpurvcD2D3meWrLqA5P9dzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP+a1nIubbOoPUhaBCOSUX1H0p1wqQg13Ce59IzKjdpuB7fchlgCtsFZ7QRBGxySACqzIBhsAM9qSmnrTZRPmJxLgVKgtrJ1mpgS0nQNHOgDFLA17ooCrQZrB1MHU9RbqxsZRjY8Xo16Q+oPddgDelvV4MHJ/aKrVigjLUkAWpJWqvRgY3l/dhYWB1jnGgbH4hRHFqcYHYD1iFiOypRJgmtWPOTaDV0p1Z94/ExsuQq/r18DJHpWFAm9zrZW2IsBSVxfnwaoEN+YlKbaavieCU05hqSxtuycZT1Y3WtAXl/Xcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/msQ064UFzHUNGOpDVc14WLYyaepjtqVLFl1XC/VrxWGNZy0kUxm1abigNwSojD2YeLsKrvaphhYY3VisgbLrVdxz3Qw5A2vVReorGUUXLAQ5nuGKiFKMnNwzHcsI+WVg4JqGLSa3HOF06jic7KU7CtmMIMcNwRTskWBqFvFwcSw6wOCMr9mcLiwXUmVuA9QRB+xhx4oPCKSQIcbYhxxY254Zl/wB7YgKDgMAtYME1gViYsXujdl4hiJwut0DHqU1tWYXsGtt1sFUZ2JUqnbhnEBNiiqG8DI6zdeUMMGbrbgsvhFA1+OxKWKtp3a8XB52ZAmSeFq9+taABYOdU2bHXjAbJAxyRQw31UEUQ6KMUDqON60Db/X8z6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/AJvCgHIaeiQAM5E9o8EspmJBbpffV6D9m1cezHSBrd5HigggjgjrmM4brfcF/wB+bI8mpW9IINqBQG48AqRQyPEY4GzL3jRoNQYGicT7CBzvIZ9RcCij+v5n1PMT5A6k5B4PhoA0DGMYzmn+wZqnzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8uxE0NfQumnXiw+0hBRhbX9jzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AYNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP9g3M+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/2Dcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/YNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AYNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP9g3M+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/2Dcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/YNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AYNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP9g3M+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/2Dcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/YNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AYNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP9g3M+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/2Dcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzT/YNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP8AYNzPqeYnyB1JyDwfDQBoGMYxnNP9g3M+p5ifIHUnIPB8NAGgYxjGc0/2Dcz6nmJ8gdScg8Hw0AaBjGMZzTzE+PUiUZ1g/wAHjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRv+NjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aNGjRo0aMwVMxUYvrTIKKY2Hl8gdScg0gGgYxjGc0/2zkDqTkE+M+OgDQMYxjOaf7ZyB1JyCfGfHQBoGMYxnNP8AbOQOpOVaQDQMYxjOaf7ZyB1JyDSAaJjGM55/tnIHUg9tBogaJjGM55/tnIHUg9t4g6eIQ0GMYznn+2cgdSH20EEHgCGiYxj/ALanIHUh9hBBBBAhDRYx/wBtbkDqQe06QIIIEIQ0WMT/AG2OQOpB7PpBBAgQIQ0GMYk/Bx/2zkDqQe36QIIECBAh4sYxIy6WFWDN/wDjhHbfjhHae7/yO190dt75vPfN/wC+b33zfe+b73zee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6bz3Tee6b73zfe+b33w2/vhtPfAFyAFwgIECBCB4ug+CRIkSJ/tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACBAgQIENJj4J4JElRPBUr/AGMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK8BFQIECBAh5FRIkqVElSvBXgr/YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFSoEqBAlSpWi6DoVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVAgQP4FeFSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKleFfw6leFSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKleFSvOrRqVKlSv9gqVKlStGvH//2Q==" name="Grafik 14" align="bottom" width="205" height="206" border= "0">


 • Odstráňte uzáver podľa toho ako je zobrazené.


MOrom9UT1xP5Fv6FH5a8+omXkaMHJVhbKi0SEBCEtp+Zf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfiPvJjs1zCpkgWFf5kQbLEV/S5ERmUmRUSIyod+tBsvNyG/iaSOao1YjDrvVJXhxaVH6/RcJ1SWF4sf5DtjDZDmkMNIXpKFaRyjG+LRY85dLGLdKPauhtXQxrpJ+dukje1ogFpDMSC0lcC5U+2ci0bSAlCUJ+df9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfiTFHY2CEkhHhNr25iWZ78BxC0uJ/pcuvYlk5Gm1LkC8akfE0jXrmNzIiGvPxB5+IPPxB5+IPPxB5+ILOawqBTp1RfRdJ/ap14lV8WTdRI4dv5b5+Ss5ob0fCKWGgJgxUBKEpyTIjCosdYepYyxhWsMIuiSpmUxI+df9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfh2MvykWqieWjeh1lt9tUSXWqh2jEr+mzaVDoiWcqtcjyWpTXwZ1KU2Vw0gcNIHDSBw0gcNIFnA3e8ioStvcqRGYKOx6LRO1B0dXrg/Dn2rEELkWFuuNRNpDTLbKfgrbQ6l6ljLPAtYYTdbBszI8j5d/1iOXlO8/OY92XcdqoOl+Gj/wBS29cusYljFn1gjT48v+mSYjMttxiXTv11o1OT8bSVH6YKtqF6padqHo0v9Xwre4wBBqFPhCEtp+MtCXEvU0VweVs4gK4WybM+LI+Rf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfhW0rAiwIvlImTJqI754llXiPbRZH9LUklpn1a4qqq4KV8bSFG1XVKtcH1KLaTo+rZsvg29h5KPUV+IfyzIlE9URHhu+fFG9JUYM2kR4a9fxL/rEcvKd5+cx7su47VQdL8KL/wCjaZkiujSRu+dDCbdxk2Z8V/8ApVnVbAp7bzJfEuU7dVTK/Z9df+1f/AcWlptBLuLRJElPz3qyI+N0vsDzllFDN1EcCHEOl8C/6xHLynefnMe7LuO1UHS/BuJJtx4UYosXOMiUT1REeG7JscebtI4Teta27KI6CPWX9Fta8466mxKcx8Oanbg0p/uetf7V78DSGXsM1EXy8P6N6HHkBdIgj/8AXihF2lKmZsZ/Ov8ArEcvKd5+cx7su47VQdL8Az1FDLeFp8NSErJ2qhug6dxkY1tFDV2wZtPtPl/QjIlFIacqLCO+iTH+EotpNT+mb67T9Fh/ss9R70u/p1tocJ6miOjd06MPP2EcNXcRYbfaeyr/AKxHLynefnMe7LuO1UHS/AuJJtx4UYosX47rDT5O0jBnsW0QN3aSUzJZkF/QJsUpcailKjyvhx/27v13JfvxVbcTOs3/AC9dQM/WOxWHw5RxlDyVlHHnbJgJvWNabaEoJnRVAnmlei/6xHLynefnMe7LuO1UHS/AhlvC0+W40h1L1JHWexbQw3dt62n2ny++umDYlQ5BSonwpH7ekHrui/xVq2qzO0kd1MVbWFXfXqQlYVXQ1A6eEYOiiGNwtENzvJHkLFIskSW30cvKd5+cx7su47VQdLn3EnCjQo3lYnwp6170y3GW3idpGTPXbQwzdsKNDiHU/d2THmIOjcjWj4Vt+i89dyX8akVtVOdfqNyyQnYR9tf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpc+N/6Nt8N39ekec9GZkEulJCvMWcMMXEV4EolF9zA/iX/wtIS2bIj1l6rYtcHR5WutzpP72kf29/1iOXlO8/OY92XcdqoOlzreTgRIEbysT4Zf50k+C/BjSAdQ8we8J0QMWkR/7iy/YuvhaSF/JYPXH9VkWuBo2f8AFzmP3NIvt7/rEcvKd5+cx7su47VQdLnNf+jcfEa/6T4j9ZFkDds2ICtn45sT40j7W/L+Wg9pv4OkxCGeuH6ppa4WjJ/4zof/AEH29/1iOXlO8/OY92XcdqoOlzbWT5aHWxvKw/iN/wCNJPjGRGT9REeHk7GGE3K2jYmx5H2V+f8AJaLUzmOOJabe0kVt8SSRxJJG+bAWc5+Whi0WyyVjKNO+XAi1fcNdq+2ZWEtRefmByXLcar3pderfU4b6nDfU4b6nDfU4b6mjfc0b7mjfc0FeTBvyUN+ShvyUN+ShA2t9/b3/AFiOXlO8/OY92XcdqoOlze43PxT/AE6SfJUlKyfporo8tZxAm5U0pmdGkfX3f7ljm3xmVXQRmVQsBkWzTaauKklPSIuyGURXSXFbNDaGmllGjiwr8RlpGE18F39Nx9vf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpcyyk+Vh1Uby0L4sv9F/8AMUlKyep4jo8jYxRvWVHDNrDeBGSi9K3ENE5cQ2xvwlDekxQ3jPIb3fSE3zAbtYbgQtDhZKnW0A58RI3pCG94I3vBG94I3vBG94I3zCG+YQ3zCB3UIb7hjfcMb7hjfsQb9iA72IDv2A9MJ2x4lUOJVjiVY4ldHErw4leB6SPjiSSOJJIPSOUOI5g4jmA9IpglW8mYxo920XHamnMJxC0uJejf5Yk7YdaS4lMuJEG+q8JXBdCorifg2B7Dv29/1iOXlO8/OY92XcdqoOlzHv8A0bj41v8AtyvoHq2I8DplNHiW8UIvGtbU2M+JVlHijHs54bpEGbcGKz6VJSoOV0NwLo2yPZt4gbukbTTzb6fB2UwwHb2OgO3klYRGtZyUaOSjCdGhw00G6ptVxw3GHDcYcNxhw3GBaORBw5DHDkMFo7DHD0IcPQhw9CG4II3BBBUMEgVLXkCq4KR5CGPIwx5GGPKRh5SMPKRgUZghgMjAZBMtkNhA2EDYSQl9HQdrFx2qMklOqQuKtp1LqZdk2y+VZKmBqqgtDykYOVUJ0HWSYYZnNynHWlNKzrNG1EiuYsX7a/6xHLynefnMe7LuO1UHS5c6T5WJTxsGJ8a9RtQWV4jH0UtyM215XeL0Sqjxcxxlt5LtKklOzrOEhL9jYrZ0cfWGaGG0LZlpmmre2+LP/VfNl9HQdrFx2phzCdIyWmwkqaVAr24LXonWDUFtNW/YiBIW4akmhXg0wp4eScHknB5JweScHknB5JwOx1NF4zEuLj0ju3X/AG1/1iOXlO8/OY92XcdqoOly5n8+0+PYN4tfUuYlb9DOs0RRHrXJLhJJKc4y1iTUNrU3aS4CmX2pLd32it7b4s/9V82X0dB2sXHao6CcdQjyqaRs3jj3MshGmsS0+E+zKMcWscQIti8iTdtG2JGp1vwicvWY1mNZjWY1mNZh/pPRVngWP21/1iOXlO8/OY92XcdqoOlypb5RY1NHNLHxzLWVN+059BLsVuuQa1EX4a0JcS7WvRHJVsmVVxZdoqL5a7eG5pixw/rHDrevh5A4eQOHkDh5A4eQOHkDh5A4eQOHkDh5A4eQOHkDh5A4eQOHkA6R9kV9k6qRmS+joO1i47VHWTbtqrVVVaSTWaP9PJp2XVFOm15yLU5BwK1EMhpCRFEsE7dXCPbovCJy0lrV5FI8ikeRSFQ0kkP9J4zXnGkrxoc37a/6xHLynefnMe7LuO1UHS5ViZzZ5ESU/Ic/i6QfOM9RSJbti7DhNQ2/iza9mYmLPeq1pUlafh3hEiVmS+joO1i47Uw2TjklhR1dM7i1ej/TmZEUiY9ZunRIbSmylQjO7gEhpD1vMt3Saq2UYNN4ROW3zJvJ1mNZjWfg/wBJ4y2VvtPtrU1UyMeD9rf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpcmQ8mOxTMqNPybto1RY7pPx/HbQMdoeajjzsUbwiDeUMb1hDfEEb5hDfcMb9iDf8Yb/YHEDY4gSOIRxAsb/dG/5A39KG+5hje1gY3jaGPN26hiXJhZ26UxkzbJUeO3Fa+O8w3IbSuRSOpmxltnYQyG8oQ3lCG8oQ3lCG8oQ3lCG8oQ3lCG8oQ3lCG8oQ3lCG8oQ3lCG8oQ3lCD1zBZTFbetZ+ZL6Og7WLjtUZRJeEY91WjTEetZNUi7cYYbjNeHlmCMS1b0s5Tm054ROWR6lLeXILyroOK6QMjIw/0njZKMmm40Q0QHURLX7W/6xHLynefnMe7LuO1UHS5NqtUmShBNo+RMtGIgcnTrA4safIRui0MbjsDHD00cOSxw3IHDTo4aUOGRw0gcNsjhuMOHIY4ehDcEEbigDcteN0QBuuCN3Qx5GIQ8rHIYLRDYSXpccQ0h11+7eZZbjt/JWhLiJlemDIYqax5puviqv8AcleNyV43JXjcleNyV43JXjcleNyV43JXjcleNyV43JXjcleNyV43JXhuqgtHmy+joO1i47Uy3irbeUwqZDanx1k55xskE34mZJKVYuTFsst1sbxictKdpRmiM0cxwJmrILSmQyH+k8X8TYU89CS62661BklLi/aX/WI5eU7z85j3Zdx2qg6XIdcSy1UNqdc+RbWBxUVlMckmmm2UaPcv5TrqGGlKevJDTSGW/lrQlxDa10kyOolaT/Nv5mDG0fmYUgXHaohkT7jaXUkpyItbbMtndUmKZTbNkb2f1eds3gqufkAnG47foictCtlbzZSGjjukExnVD/EaOH+k8ZCXlJagtIMomG/Ec3fY/aX/AFiOXlO8/OY92XcdqoOlyLdxTq2m0stfIUnz19/oho9y/kvvtxmv37t9CEto+bIYRJZq0HCuvmKUSEltW1tcRzjyYUkpkS47U22bimZBoNSSWlSVxFtupdS6lzVOsHmITEt92N/v1ROWG3ltjzywc1YNp55If6TxWtLaWJbchbsxhlT6W58armeaj/Z3/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X1rWTaKpByZXya7/ovDR7l/IkyW4jKUPXMhKUoT8+0h+ZYq5vnYny9IJmFHp4uBElxylRqKSceXcdqic95lLpJeVFPz0MycfjsrZsYrhXyE7uinqh+ZYHmWB5hj0ROWktpXkR5EeRBIw2A/0njaa8NbrbEaubImo2ydm/tQZbTqXmvsr/AKxHLynefnMe7LuO1UHS+u5eUZMMpjsfJrv+i8NHuX8eVKahstNPW7xESS+hUe6rj5S1EhCNq2tvC5jmzJkyimaPNoUtTEnWHWkPIeiQ4StTUw26HBK0fxapsj3bXx2XYvkownMNtOeMTljEWMRYxFhtwvLB/pPGQtpDJFD14zUgNtoaSpJLTDfOulfZX/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X1KUSE1qTmTvlV3/AEXho9y/jTJjUJliO7aPkWovorKN5mFTyvNV/wAnSCZhsVEXy8TwlRylRmpCo8eHz345OgnnEJeqnCcSiY2GEWbgkRicILj+WWlUxw2oZ4vjE5fqf6TxsUGpopq9Tco1r8JTCJDVXOMlfY3/AFiOXlO8/OY92XcdqoOl9Vy+ZNxWCjRvlV3/AEXho9y/izZrUFiPFesX/pa3+JdfIWtLaGtq2tvReRdh2E8chpiSTgmo1xYjbCoio8ZNI026mNNsTar0uLXChMMPNTWI7TLJqUx4sv4JebIebIebIebIebIebIPSMVPi+l1ScGcEOyW53hacl6tbw6uy80n7C/6xHLynefnMe7LuO1UHS+kzJJQCOdY/Lrv+i8NHuX8SfPagsxYbs136a422ZmDfDBvhg3wwb4YN8MG+GDfDBvhg3wwb4YN8MG+GDfDec+Cpl5uQ1k6QzMNmpi+XieiUwUmNSveWsX422GZP+d2RNtNaxCeQ4lxN6wkoETpHILDikQI6FZGCrC9U55bSZDrkVn92PM8Jcc5CFLQQVEaQ3W2RSi+vv+sRy8p3n5zHuy7jtVB0vpuXzSzEjlFjfLrv+i8NHuX8OwsW4DUOE5Jd+nvUbUFheLHzFoS4hgjqbjIcWlptklWtt6ruMbb1dOTNjSisFHFsrBaJU2yYaSlxpFu8l2oja/Jbc4OyZjJIPWj0F7sKOMKOGsFoPpbI/TNwMFpcNDqZEFL7Mpp9QsnFoaRXR0l5CMHq9OqvssU/rr/rEcvKd5+cx7su47VQdL6DPUUHXPsvmV3/AEXho9y/hWNkiA3CguOPfUWqdqsq1bVZm3/+F5GkMzYaqYvl4nqksFJj1zi401LqZLRMToqXSsVtsJQmPKhEpOrZQa5yQtEuShtGG36UNLWPKPA4zqfW8+lhO8WAS8ew8JEdMhsmJqCw54YTJJUqImQUOzW0v62/6xHLynefnMe7LuO1UHS+i4kGlmHHKLF+ZXf9F4aPcv4NlZJgogwFm79TPLXX0h66nN2t63frcWlpuOlVpa5F3G2HWj3jWsRmHIMnZlUsZbzUeXOSxBxtqJEjNSWpUVqO0yo1s+hstpyQ8tC8VwJkOpEsi1el7G2TclEGvNmpGNih9hMhL0BltmHDbfjxUE1Yg4rcyal2TTuNuIeR9Xf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfEzJJQCOdY/Nrv+i8NHuX8Czs0wkwK9SV/VTehrrCVHhb3nje88b3nje88b3nje88b3nje88b3nje88b3nje88KRbWYiQ2oTPr0hmbLdVF8tDyJDKZDFW/5SVHh10xTKqtt5Ow43dRzahRf8Q1qgbe3CSGpzDqvR/oeYbcL+INuKgOum6r02K1E3KjMtjZTGsPCQ442hMN15SGpkQRY7iHRF7q42h5t6DJq1w57MxP1V/1iOXlO8/OY92XcdqoOl8biQZNxY6Ysb5td/0Xho9y8+zsyiFArsI/q556q+lLVUfEccS01FQq0tMq8i6lxpshdW9Afbq2CcgJulEuojJJUFppDKFoS4giJKfT5dtsv4g2Iqw60bSvTJMiaPDNplaGAzIN1QlyPLtFEedLyKkiLIcU4IvdfBuCuXYMWa2XCMjL6i/6xHLynefnMe7LuO1UHS+C1EhFak5k351d/wBD4aPcvOs7Tywr67A+ttVbNZVp2az4mkMzZRVxfLQ8p9lMhiAo405mchJmlLiZcT9okbDWHNEhU6OhpW216Gz2XJDK1rwnAmO6oSzIi9Mt9TKfKyDCVvx5PhOYW62ixZMKsYySiNuOSBF7r4VHdJMRmW2uNNqDiWDEwvp7/rEcvKd5+cx7su47VQdL4W7ynFR2Ux2PmGZJKfaLkKp0mi68NHuXm2dpgCvrijfXXitmvjIw4vw3XEstREKs7TMvIupRRI0yujOORm5MlpiLipwEnKkMkqR5NpRLa9LZvElMl8wqQ8frlR/MtlGkpLyL2Ky06hQeU6lLrskkNLfUmPJcckCL3XwqO6eE2mZkGmdKr1svtvo+lv8ArEcvKd5+cx7su47VQdKH3ksM1LKnnPmKUSUzZzti9WVSIKa//pPDR7l5lnZm2dfXlFT9dcfuvfE0hmak1kXysPMfZTIZNPl3Vrm4NuhxmDGIlQktlHJDRYSSSSPQ2nackPKQqM5sOvSFNuTEpLMkoNyNGnNMsQtbssRe6+FR3TxWhDqH6VbK2rZTS0LS4n6O/wCsRy8p3n5zHuy7jtVB0osFqnTUIS2j5ajJKZ05yxerKxEBsEflNI/DR7l5dnZqSuBXpiJ+vV+/pJ8N51LDMNJ2FntpG2kbaR/vI20jbSNtIvGC2quxxo972ljXu6H5PC/88J1bPoI9RmpiQElHZDi8RclxLmXNkLjt7dgGn5clEaQ8uQIvdfCo7p6X47UlE+KdS5Gu060OIcT9Df8AWI5eU7z85j3Zdx2qg6WwllDjVUQ2GPmWM9c16rrEwWvC+rjeKquk7H+xo9y8qysl4kCvRDT9hT/v2Xw7SI/NY4bkjhuSOG5InVD0Fio7Z6l+yNGVJXuB8291zgUCUo66ofjnMZWuMlCWYzGE8MZo0tmlTfpKMlCdUQYUdYdaU0r0vJdUnBmB2Q8g4nm/CzLW0r21yFNxmCPegi918KjunpddQw1AbXZ2ENpD1uupdjqRbOx1MyGZCfn3/WI5eU7z85j3Zdx2qiUSITCTtbD5ltYm4qoqyht+ifRNyD12lUIVq7BItJHwWkrgLSYwWkxAtJWwWkjALSOKC0ihmC0ghGJVwqUIEBEJH2Ex3AiUjsaPX+ehjz0Meehjz0Meehjz0Meehjz0Meehjz0Meehjz0MeehhD7LuVpD22m7b69H0kuc6TsMRm7OU1Kq55swfONuyTaSwoidaU3JbYNg1RkIJtv0NnsuSWlqc2FBLLijl/4L0yXzjtm+4+bUqOyTEpL6vVF7r4VHdPQ44hlszevZLbaWm63vYWhLiXqVva81YwRHtYsj51/wBYjl5TvPzmPdl3HamnlG0yyiOz8u3scEqWrwi9ZtNqBxmDBwopg6+GYaYbbuzrIRg6mCYOngg6WGJUaOqRAgIhNfY3bh4CaKDs7igDcUAbigDcUAbigDcUAbigDcUAbigDcUAbigDcUAbigB3R+MZQZkiNMyL/ALXS9v8AXSuEzZu7Co7jMPWkqww+uLKFq4tNcyo01zDDTsQmm01zKlKZ9LbziBjyQuQ+P9+qXJ8u28ua0ESHmpHg+0bqTiKSSjWpUNh9rwi918KjunjNs48IkRplw400hluRIbis1Stu39Fsy2ud5CdDCbhbJsTI8j5d/wBYjl5TvPzmPdl3HaoEQpdXUy8eP8qynlDZpq05DmZafs33jOnOPuwYLcJr7LV5zSLPvdXmMi87TR9B66pBLt1Y0UNnPdUtiWhzFlPHfJLdkTpCiMpU3Xx2z9KE7S3Hijn5x0FMWJLaS9UqP5hD+2tDTC3XvCSt1DeHIcUl9xCWXnHFCL3XwqO6OPNMk/fRGht21iIdNHimJllHhJajybl6sLVc+iN/LvgpKVk/TRXR5e0hhN0bZszo0j5F/wBYjl5TvPzmPdl3HaqDpZ6FQJrbiXW/kSpKIjEKK5bzUpJKczSMtU8j1kJk5yS9BgtwmvsnXCaaqJ8aMe/YA37AG/YA37AG/YA37AG/YA37AG/YA37AG/YA37AG/YA37ADukEYigw5EmZkXRa6mhP8Ah+uvUTd/KI1w40lqHDNiK3UoirVEm4kmCwg22PWR7KjNiQPKoGCwgPvYp+myUom5MdhsbKWLHwfJ40+G0k1CL3XwahvzLHht4w1QymT3ZZjdlmN0z1iLSxYxypTcNiqVt2/jMe8vEo2diH6FISsnqaI6PIWEUbzmRg1cQ3QhaHC+Hf8AWI5eU7z85j3Zdx2qg6V1tLzUJxVdM+OpRIS6t25sI0duKxm6SdSzyZs1yU7ChNwmvs7p00xmK2K2x5GGPIwx5GGPIwx5GGPIwx5GGPIwx5GGPIwx5GGPIwx5GGPIww2wy1lWxa6ug6f1sI2tISeVDGLImpQ/NZjxpSJDb7KXE5CS1rch/wCP9BltDhOtG0r0yVtIZNOI1EWwhzwkSUxkJkyZA8m64GYrUfwi918KjunpmW0aITEORaP1v+LrxvHDUTLZMs5DsCK8F0aCPDt443w8yG7eG4EOtuFn3/WI5eU7z85j3Zdx2qg6UWEIpjFZON0vjXE03XKqvKDHztJD/mypjklcKE3Ca+0bMpukXybEtdbo+f6fWj9GkjzKJDLbE2C1Hj2EiAcImm7SSaquJ0nrb5klxTclaEyk4S9qX/hHpsEKUgpjupbj7kll9Tqg6ttCVwY6x5eS2GFyDUIvdfBiG5Ms9ySRuSSNySQ5UPNN19e/YsRaiJEMVve/GN/Ou81yBFeC6JjX5KzYHnLNgJvWdbdnDcCVoWWVf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfCygqcOvnpmN/EtJ3lGKGvz3nm47UhblxYw4bcNr7SY/5aJUSm4s7fsAb9gDfkAb7rxvuvG+68Fc15jfEAb4gDe8Ab1gjesEb1gjeUIFNimCdbPKmFrg6Pn+r1yU/wD6BLhpLckMysKjyzcN0nI180nd8TpPWR6jddN1SVGg/OO6lKNZ+l9K1INzUaEPOky06hQUhDheiL3XwqO6eNxJU+5HYTGjh90mWKJBrm+FlI8tBp4+BB+CpCVk5WQ3AqiY17vsWhi3DBQbBuan13/WI5eU7z85j3Zdx2qg6XxnwFk5AnomN/CeeSwzFZcuLIiJKc155uO1IkSLmXDhtw2ftb6RtLa0djmzw5DHDkMcORBw3GHDcYcNxgejbA4aZHDTI4aaHDSBw0gcNJHDIPRpwHo5KHD00cPTRuOwIbksRuSxG57NI3TajdNqN2W6QdfcbNAf8j1zv0XzrSXUpWuKojJaXY6m1WKlTKyMk0Rvg2evClJYJP7e8vGW8tt/xi918KjunhYWxMnV13lE+GkE4kt08bAh+E4/P2v+i+KaiSLFEXarrRMr13/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X0Tq01Lg2ZPn8G2lKlSa+EmDFzXXUMNSZL9zLhw24bP2q1k23WtnY2/y6P9M/13P6bNmTqNaEuJ1ORFtuJcS/G15KC2l+RILjamyIzPyqEg4ycP0GRGRxWTQhpDReJkR+iL3Xwq1pRZyLqEwDmzbQQYcKCWOyFzYrQm6QIJNfXuS3vCU+UaNSsHsZE2ybhL3+wN/sDf7A3+wOIGhv8ASZ79UZ74kmN5WBjzluobV2oeXuHBuucsFQICKWGkSqhlxqFYrS56b/rEcvKd5+cx7su47VQdL6Z1c3MJqe/BWhaXEZ1nM8pF0fg68511DDUqVIuZcOG3DZ+2vJOwxSRfLQPl1v6Ln13xfy46LDDXFsVq8nYhbVmtPkrAbFpq2LMLKyQiIuwmn5K4HkrgeSuB5K4CoNupO5LEO1do8F1lq42iut0JVV2ql+RuB5G4EpFnDaZlzH3VwbVwkwrVBHDtlEUO21eTtQqDaKG7bMbtswmBaJHk7UO1Vg+NxSxuKWNxSxuGUNwPjcD43A+E6PuCPTxmD8bNZzJyEE2jIP8Ak6RbCRsJGwkbCQREWZNgtzW4012E76L/AKxHLynefnMe7LuO1UHS+p1pt9C4EqAuNcMunmuGq3tW20tN5jrqGGpUqRcy4UJuE19sZ6ibSdvcfMY/RpH69IC/chFqheqYeqFoyWbpGf8ABUwaaqO8UiP8WZJKJGpox7GQtRIRSJNxz4MmK3LaZkPVLqVEpPhf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpciTCYll5KfADV0klNPtPlk3MrAiaPw8KNmOOIZbly37iVChNwmvt7qVgxKCJgxPmO/o0k9d+X6IZ64XqsT1QNGy/jZmkp/swGkuU9U6qLJ+K+o7WzIiSWRdP4UGvY8vC+E8y3IaJT9M624h1sX/WI5eU7z85j3Zdx2qg6XKcZbeS7SMGeDbxhvWUyEXsUwVtCMbyhgjJSfGTrsrlKSQnLccQy3MmP28qDBbhNfcHrt7ciJKfmWf6NIfXfF/DrT1wPVanqg6OlqrszSY/8V3+K64iqMoUpMyN8O2m4DVbD8nGyXP8A0br4jjaXUKQ/TPMPtyGr/rEcvKd5+cx7su47VQdLnLZacB18RQ3VCCUkhHhJcwY2jjO1Iy3HEMtzJj9vKgwW4TX3FzKwIlBDwYvzb/8ARZ+u6LXXVJ64XquD/i0SdVTmaTCB2/8A2HCVTTkLS4j4MuSiIxWRlyHsm0meUi0ZMpj/ABVJJSXmHql61ktynkcvKd5+cx7su47VQdL8S07bo30mU44hluZMft5UGC3Ca+4M9RS5JSpyNnY+bpKn+Qwe0x6rUtqtpj/jeq6P9NUnZq8zSYQO3h9lEhll52nkpUSk57rqGW20OXMwiIiyH30R2ojS7SZIp2XD83PrzjTWJZfFtozcWWjl5TvPzmPdl3HaqDpfiTkbcHRpf+MlxxDLcyY/byoMFuE19zcSDS1ZV5MVtLIx635ukqf24CtqB6pqdqDSn67k/wB2InYhZmkxf4rv813hJjNymUOyKZ5p5D7ea46hlszeupLTSGW8m3T/AOihCW0eEinYdPzNhXCNPjyviX/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X4hlrKoV5S5yHHEMtzJj9vKgwW4TX3K1E2iuSqbOkNE/H0feNmb83SJOuvqFbVb6lp2m6Y/5Hqtf1TiLUWZpKX7NUeus8XG0OochSa1yHasysyVLaiNpbk3LrTSGW8q4YxoFa/5iD6JNRHfPGsa4RbGPK+Ff9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfi26FRrJl1L7PqccQy3MmP28qDBbhNfdWzynVMMpjsCdrg3JGSk/MvE7VVRK1wfXB/btvU7+7eZukZfwKY9dZ6ZlUxKGLY1gjWsWRkLWhtMi42lRqlTjhERFlmRKTUGceX6pVVHkjXZVwi2kaT8C/wCsRy8p3n5zHuy7jtVB0vxbeN5iDo9K22PS44hluZMft5UGC3Ca+6feTHYqWVOr8L5najUr+PW/MsUbdbo+r9PrV+1feqF+7f5t8nXV0KtcH1yKqLIG77CGN6zI4RexjBXEEwdxBILvo5DeFjKCKd59TEZmMnOn/wAS4yJVZGlDDsq4R7iM8ErSssy/6xHLynefnMe7LuO1UHS/GcJVTbIWlxHi44hluZMft5UGC3Ca+7nqOfOQkkI8JLWPG0de2JPzHE7bVCrVL9dp+3cekz1FQJ27TNtUbdXo+r9OUuMw4N3Qxu6GQQwy38K7ZxIEF7HhZMmvjyg/USopt201g2r9BhqxiPZV/wBYjl5TvPzmPdl3HaqDpfjWsPzUXR+drT4OOIZbmTH7eVBgtwmvu58ookWoimyx6H/4F782F+xfeu/T/IaVtteiUrYiaNI/dzXkYjNEvZm/PebxmaJz9nLkQ2JRSqNxAWhTaozspJt3klo2buK4G3mni9N/1iOXlO8/OY92XcdqoOl+PZxlQpkGYmbFddQw1Llv3EqDBbhNfeH/AOra+m/Z/TVv+YrvmS/2NIvXfo/YgK24Pos1bMDRxGqHnN/xb/6Bj+NpBmvR2pCZNEZDzcqKbbVTODuj8po/N2cEM36TDNhFf8b/AKxHLynefnMe7LuO1UHS/HfZRIZivuU1hKlSLmXChNwmvvLaXgR6+J5SL6bBnHgaNv8A6fmaQp2J6FbaPVcI2q6oVrh+i5VqYpUbFVnXyDZtG1k438+3/YnZ7jaHUyaJCgmRY1Rxb6M+HauBKS/o2Dj2teGb51Is5bcx9HLynefnMe7LuO1UHS/IsllYyoUJuE194pRIRBSdhP8AXDPyF98zSVv9muXiV/qloxIdKv8Az6Llet+K3hRM7SNnai072LX/AD7tvbr4LmNB+AZEopNLHdGFY1SoukSFBp5p9D8ONJFxCahSUcvKd5+cx7su47VQdL8ebNclOwoTcJr722eU84wymOx671s25Ud3Hj/LvG8Sro3NqF64H7Fp6Hi8zdZ8xjzMOie2JPz5TeLEonNqD8OTVRpAcrJsFcXSF1sXUpmW+jl5TvPzmPdl3HaqDpfjTJrkt2FCbhNfeyZCYseojqVk3TOJA0fexIHy5LWNFoXNT/rnfxrnxM9RUyce4+BYoOBcpUSk/PqP2p3xZEKPKFjDKFIRy8p3n5zHuy7jtVB0vxZkxya9Dhtw2fvpRnZ2RESSyHWydaoHDZsPmJ/h6Qeu/a/VFcxYvhPcw4WjTX6fgaRsbUanexa/57X7eknxr/rEcvKd5+cx7su47VQdL8SZMcmvQ4bcNn76zmeVjVkPykXKl/wrz5mkLWHMZcxmPVbtYtfTu7UfwuXP0U7OBWfAmMeZh0L2zI+fI/RpH8a/6xHLynefnMe7LuO1UHS/DmTHJr0OG3DZ++UokpikdnY5d+1+irex635d5Hxq6jf24vqUklphGcSy8Hf59sRERfBkF5C9+fYf4u/jX/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X4UqU5YPRIjcNr7+2fU4uOwmMxl2TWNX6Nva2vlqSSktGdVbeu7jmh6K+UmPOkeXjaOxNa/gzJjUJiSzKms172PB+dZ92+Nf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfgypTlg9EiNw2fv5UhMWPUx1Hm/7KrPyd38y4rfOtMWsmGjf7o3+6N/ujf7o3+6N/uh+4VIZjS3Iqm2pVvJjsIjMfAmzW4LEaK7YPOIJxqjWaPn2Z/wDr/Gv+sRy8p3n5zHuy7jtVB0vwJMtyxdiRG4bP9AdPetkRaizbdJx7NCycb+YptCxgMjAZGAyMBkYDIwGRgMjAZBESS+BMmNwmIsd2xkeC/wCJpB86d/m9+Nf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpc+TJds3osVuIz/AEC2lmwzXxChxs6+a2otK9jVn2smS3EYYZctZPjetfsMO48f5rv69JPjX/WI5eU7z85j3Zdx2qg6XOkyXbN6LFbiM/0B11LLVc0qZKz5jWPD0be/X9o66hlpJOXUsiJJeMpnzEWje2ovzWP3NI/jX/WI5eU7z85j3Zdx2qg6XMM9RPyHbV+NGbitf0GctVhNbQlpv4EY/JaQfZmeon3V3UttCWkelr+Ff/NqP3J/xr/rEcvKd5+cx7su47VQdLlmeopEh21fjRm4rP8AQbOb5SPWQvKR/g3reHLYdJ+P9lZy1zJEaOiKz6rxo9hh0n2Plvrwo9CjVD+Nf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpcozJJPPu2z8eM3Fa/oLjiWm4LarCb8K7a24FA9iVv2NtYHHRXQihs+uSyUiNRvGbHy7hzDrq1vCr/jX/AFiOXlO8/OY92XcdqoOlyTMkk887bPx47cZr+hTnFWExptLLXwn28aPo67sSvsJstEKNWxluOZLv8C9+XdGbr5Fsl8a/6xHLynefnMe7LuO1UHS5ClElLjrtu/HYbjNf0Kzm+VYrYXlGPiH/AAdIPrzMkpLXc2GVcx8aFXSPMwvlM/y9IPj3/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X1qUSUuuu3D7DDcdr+hPvIjs1zK5kn4t+1+5Ce8xC+ut5K5D0dhEZnKMiMq8zg2fyZT3l4tGzsxfj3/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X1KUlCVrduX2WW47X9DeUdvOSkkJ+LcNYtdo69twvrbGaUGJVxFNN5l0wZJjPlJjfIunDWbLZMs/Hv8ArEcvKd5+cx7su47VQdL6VrS2ha3rl9llDDX9DtJajOFETDj/ABlpJxFGs49p9Z/oknvezzXEJdbrFqhzfjmZJKvI51n8i/6xHLynefnMe7LuO1UHS+ha0toM3bqQ00hlv+hz5qYTFXCU2XyLD+Hckesvq7qUokRY6YsfOuYx7MOSUuN8a5km2xCjFEifIv8ArEcvKd5+cx7su47VQdL4uOJab/eun2mkMt/0N55EdqEyuxlfJv2dbFO/j1n1TzqWGa1CpUjPMiUTBnU2XxXHEtN16FT5/wAm/wCsRy8p3n5zHuy7jtVB0vg66hlv966fbbS03/QzMkko1XMxKSQn5MxnzEPRx/U59VbuqlSkIS238CxhlMjVM03UfEsXlTpTDKI7Pyb/AKxHLynefnMe7LuO1UHSh11DLZE7dSEIS2j+iTZC58iPHRGZ+W7/AObdkesvqJL6YsapZUZfCtIi2nIUtExj4VpP8umsg+UZ+Vf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpXnkMNIQ7cvoQltH9EsZq1OMMbtt/mX7Otmnex6z6i1WcyclJJT8OSw5VSo8huSz8CxsUw0VsBSVfLv+sRy8p3n5zHuy7jtVO+3HgNtvXDyUpQn+iWNgbR10AoaLtJoSlRKT8uwbxYGjTv6Pp33kx2KhpSi+IpJKS8w9UPRZTUtrOnWpNHArDQv5l/1iOXlO8/OY92Xcdqq4BzAlJJT/RLCwwRX1/liFm3i11W5i13yzLWVEeDbfT3ThvuoQTaPimRGUmtdiuwrZqRmSJTMVK5cu0VCrmoZfNv+sRy8p3n5zHuy7jtVB0v9En2JoXX1xRfFREpNIZoL5iP2NJfpjMkprdcuZ8iZWMSxtWNWI9xFeBGSi9KlEknraIyPPz5wYpS20pShPzr/AKxHLynefnMe7LuO1UHS/wBDl2Dj7kCvRCT6Gv2NIfmWX7V19NeSMKDEY8tF+U/WxZAOldaPVdMjz1qkFY2RjzVu4MG5eBUanDZq4jP0V/1iOXlO8/OY92XcdqoOl/oKlJQl6S/aOxIbUNr02n7Nj8y/L+Yg9pH0rp+dv/6Lf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpf6BIkNRWyTJuVsstsN+q8b2oEdzFjfL0gL9yKe1D+kkPFHjUzRlG/ot/1iOXlO8/OY92XcdqoOl+/nWDUJMeA9NdIiIvXNbxYVM5t13y9IS/xAPXXfSXzhmy2gmmvo5MlqK0i4hLDclh36C/6xHLynefnMe7LuO1UHS/fTbPZXCrMJWVSftq+XpB7K3tv0ij83pD9HLltw2Wm5N1MXo5FMnNG3SG77aKN6WMY29IEhu2huBK0rL5V/1iOXlO8/OY92XcdqoOl+8MyST816e7CgNQkZcf9rSD5ekHsre2/RuuE01SoM2PopkxuG0yxJuZceO3GZ8TIjJ2shPB3RxhQXRTmD85aQg1pAQas4jw16/j3/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X7t11DDZqkXLjEduM1mSv2r75ekJ/wCK8tVd9HevYVZEawIn0M6c3CbixZFxKZZbjtZL1ZDfD2jbZg6yzhBF1LYUzdxXA2626Xw7/rEcvKd5+cx7su47VQdL91KltRGmo79s4hCW0Ztz+h75ekB/riFsw/o7f9+z+hsLFEJMGA9aPttoZbzXGW3kv0EN0O0MxgysLGEbN8wsNSGXy+Bf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpfuZ09uEiLAclO598X8JB7SPlX5/y0Fst/RtfyNIfoLG1TGFbVOTVpSSE/BUklE/SQnw9o9JaPz1lBNi9ZWGn2nyzb/rEcvKd5+cx7su47VQdL9xPsUxCg1ytvNXLjthdzDQN9m4LGROdYaLUz8q0/cufo1GSU0hGpv59jb6hV0pq+OpJKKRSQ3w9QS2DTZz4amLuM6ELS4nKv+sRy8p3n5zHuy7jtVB0v29hY4J19dgZClpQF2ERAXdw0jfSljzVs6PLWzo3KpwIpYaQiFFb8Hz3hcfL52kv0dm5hVtUjYrfmrcS0ibZOzV1dMmN8tbaHUyKCK6HKmwhKZu5DRx7SLIyb/rEcvKd5+cx7su47VQdL9tYWBtqr65MUgpaUBVhEQF3UNI34Sh56zcGxcujdcxwJoWAiphICIzDfrs5vlI9ZD8pG+XTfv3f0ekC9mtYRhx/mS5zMNBqmXMiBWswEfOfiMSSk6OIMGmzqxHvkmGZDMgvTf9Yjl5TvPzmPdl3HaqDpftbKxU2qG1YMHhXDo3VLcCaGOEVEJAREjt5rzyGGYLS58v5cteFE0ab/AHPo779bnzLSzXFXCp5E1bDDcdr6KTUQ5IfoZUdTdtMiqj28V/0X/WI5eU7z85j3Zdx2qg6X7SwsDbVX15RE/B/0HFKuJiUkhPy7pzYrtH2tiu+js/13fzLnun0zzDUhMnR1tQNFlVHHvkKDTzbyb/rEcvKd5+cx7su47VQdL9nY2GAK6v8AKl8KfJXLfjRkRWPmX7v7kNrAhfHMyIG+0QOZFIHYwyB20EgdzXkN+QBv+COIYQ4jiDiSOOImzCZfnbz5lz3T6mVSxJIep50NUmQ9IWjl5TvPzmPdl3HaqDpfsrGeURFdANn4dlONsV8EobPzVfz7/KVIZQFWUJIVdV6QrSCCQPSSMOIDMb4mqG8bdQ8xdqH/ALih5e4UPIWJjdMlQ3JrBUEcFRRAVLDBU8EbqhEN3QyBQYpAoschgNENhHjc/wCXvmXZ6rJekoVpBMWPN3L4OFavBNfaILyVuPL3QJu6IEd0Q8xdEW8LlI3xZpHEM1ILSR8J0mCdJGAnSCEYTcwFBE2KsEZH8jSPrUcvKd5+cx7su47VQdL9jOmohM10JZr+FYzihtVsE2vnS3vLxdHGNp/1GokpkXrCFYtzLG53XQmiiECqIRAq6GkFGjpBJJPxrD9Vv8yU0h+/RBioBJJOYbLSgcKKoHVwlBVJDMKoGArR9QOlmtnquY4K7sWDa0lDN3BdCHEOl8LSTrEcvKd5+cx7su47VQdL9hJkoiMQYy5r/wAKXKRDYr4q5Dvzr5/U3Ux/LV3pnT2YLRMS7U2IrMZPzHP16R/MV/0nxTLWHIER0O0LCgummMGVlaQgxpIgwxZQ5HwNJOsRy8p3n5zHuy57C5MHh+aNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcOH5w3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOHD80bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDh+aNxWA3FYDcVgNxWA3FYDcVgD0fnGNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcNwThuCcOH5o3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw3BOG4Jw4fmjcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4bgnDcE4cPzhw9NHD00bhnjcVgNxWA3FYDcVgNxWA3FYDcVgNxWA3FYDcVgNxWA3FYDcVgNxWAOgnGElqTlO8/OY935sd5+cx7vzY7z85j3fmx3n5zHu/NjvPzmPd+bHefnMe782O8/OY935sc5+cx7vzY5z85j3fmxzn5zHu/NjnPzmPd+bF9RnGykYKRgpGEkYSRhEMIhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMMhhkMIhhEMJIwkjBSEtkk/wD66//EADQRAAECBQMDAwIFBQADAQAAAAEAAhESMDFAAxAgBCFQBRRhQVETIjIzYBUjQlJxNIGgwP/aAAgBAwEBPwH/APHfRUQpgohR/m8VMo85lN/My6rMo/zA3rzKb+XG+DFTfyw3xA5R/lJvjByj/JzfIig7+Sm+VFB3nfxGzS+GN8wFB3m+q/cWn1D2LT12P8Ib5wKBj4l7pWxXvPhe8+F7z4XvPhe8+F7z4XvPhe8+F7z4XvPhe8+F7z4XvPhe8+F7z4Wq+d02+n1D2LT12P8ABG/gAfEa/wC2cXT6l7Fp67H+AN/Ah3h9f9s4wEbLQbqj9Web+CigfC6/7ZxAIrT6Vx/UmabWW8Ab+EDlHwbmzCBXs2L2bF7Ni9mxezYvZsXs2L2bF7Ni9mxezYvZsXs2L2bF7Ni1mBj5Rvp9K4/q7Jmk1lvBG/hg7yXU/urT6Vzv1dkzSay1aZTIYhv4eKDvISiMasVNwFsQ38SCgfMxU3IWxDfxYco4h1GC5X4rPuvxWfdfis+6nbNLHvmzKNAWxDfxoco4Os+RkeGjBsdR30Q6h41fxvqmPD2hw+uUXKNIWxDfx4co1+sdZvDq3SdLD/Y7el6k2hD7ZBco1BbEN6cPDByjV6kx1Dw9UdBzdP7Db0d/53MxplGsLYhvSCO0PDB1RzXExgpHfZSO+yZpuLh2XqDpuodt6a6XqRViFMplMplMplNgi2Ib1Y+Higaup13UteWzJzi4zHbp3S6rT80y5RpRXZQqi2Ib0Ryiuyh4UOqdc2XqHcGmIjRca8V2UFCiLYhvRNGK7KCh4Jpp+qCHUHh0pjoMPxlxUV2UOQtiG9AVYqKgoeK9YH90H44enGPTNoOx4qK7LsoIYhvQNI8oqKhnNpesjuw/94elGPT0HZgtiG/MUzRiuyhltvS9YH5Gnh6Of7RHzQdmC2Ib4RqRXZQyG3okrU0maol1AvYdN/qvYdP/AKr2XT/6rS02aXZggp1Op1Op1Op0cwWxDfkKhrxXZQUFBdtorsoKG0FKpVKpVKpVKpQpQpQoUXK995QiIUPpmC2Ib4X0wrc4oEYruR7ILsuy7I7C2YLYhvxCNQYEFGkCgY4buTrpt0FEIo7DMFsQ34/SqApVKpVKpVKpQpQpQpQoBQCgobE1QcJyB5NugvyoiCO5yxbEN+ARqNwCY1wa5MBEpjw9swTldAqKLkTHZt0CuyKO4+csWxDfh9Kra5Of1ep/guk1IGVOV+4V9+2zboQUQnI8L5QtiG+4RqtrExwm1XGURKe4uMSgYGKa+docvkK6+DwCgFAKAR3KGULYhvgtqEomOGL1er1P8N+l1IGUqH22/wCr6o7wUOARQ2/5kC2Ib7BGs2mTBRxBUc4NESnOmMTuDDumOnbMNr7Hh2R3CPCEe+OLYhvgtpEw8F1ep/hx6TUgZdr7R3HEIoKKKbZEKGKLYhugjXaKJMMcU3ODREpzpjE8R2Wm6dsyugjuF2R4FBQRTbbluILYhvgAUSYZDb0+rf8A4Dn0r4OlKvsdwrBG/MptuEEW4QtifWuBRJhktq6v6zyvZBHcbHcIobttxKioYAtiGs0c3KOWLVdb9w8I7XUUTuFHgEdym24neK7KFUWxPqjUAoOVsoVtf9w8Aew2+RxGx3CO0Nm24nYI7xXZQUKItiG6FQUDltrdT+6eDD+Ubf8AEeEey7FHcI7R2bbibUoqK7KHEWxDeo0UCYZgrdV+5w0j+QKytbiBFQUDuCjwbbi47HjAqBUCoFQUFBduAtiG+8VDmBQJhmNFfq/18Oo6p2h07S1f1fX+wX9W1/sF/Vdb7Ben9Q7XaXPUAoDeCgF2UVFRUVFTKYqYqYqJ2H34ijFQ2FsQ34xUFBQ3HMmGaBX6z9Q4dd/4rT88PSB/YP8A3m5H70zxNKKghbEN6EaJMM1owOs+nDqe/SH4PD0wQ6Yc3IIijbiFeoMQ3wCYZ1sDrB+QcNQR6XUHDoRDp283bAqHO3L6bRUKQtiG9NvAmGcNhav1Q/t8GCOnqN+OGg2XSaPjm63GCgVAqCj9uY4Roi2Ib0wdyYZ52bX1hHTPDpv1wREDDZgmcBQNsAI8YrsVKoHgLYhvUaUTDwQrkREOGgYagXVNl13D526Js3UNGSecVNtKpULYhvUtnhHgK+qIPI3BgYr1RsOoj99vSWR14/aicD6UYoOxjenbwra/Vtg+PD1Js2mzU/8AW3o7PyufRdgCoMQ3pW8AOTb1+rbFseD2/i9M5n277dFpfhaDRROAKgtiG9G3gTiuEwgUel1Ir2uova6i0tHUY6MEPSv78f8AGkXI1xUFsQ3oW8DagLZhOxrioLYhvzt4EI0G5ZO4rioLYhvyt4sXyiYcAjW+lQWxDfjb+DHDNQWxDfhbwQRpttkOPIVQjUFsQ33t4M1G45NA/ep9KotiG+1vB2qjHNAUwjVFsQ3VvBgVxiuNK+QLYh8JHvXbimnfnBRri2Ib+FNZuI6rFdlBQUF2UcAWxDfwNuH0rNviO8GLYhv4C3H6Vm38NKpVKa4tiG+dBR5Cs2+G7CAhxgFKpTTFsQ3zYKPMXrNvhuwQIUpVLQFsQ38DBQUF2QrNwzXAigK0qhxFsQ3ywNuy7KKio8DWb4ENwoKXcWxDfwlq7bYRri2LKhiG/mJgplMplMpipiolRKjwFeMFMplMplMplMplMFHwBapVKpVKpVKpVKpVKpVKpVKpVKpVKpVKpVKpVKi1SqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVBvGVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVSqVd/8A5AP/xAAuEQACAQIEBQMEAQUAAAAAAAAAARECYAMTIDEQITAyQBJBUAQiUXCAM2GQoMD/2gAIAQIBAT8B/wCQ6j/ORD3v6jYdCY6WrsSkyzLMsyzLMsyzLMsyzLMsyzLMspULi6Ex0tXVTv4roTHS1dFO/j1R7XPTv4rr/A23dC5GYzMZmMzGZjMxmYzMZmMzGZjMxmYzMZmMpcri6/wNt31RsOsbb60EXbP7khnpZ6WQyPe+aVL0Vc+R6F6fSNRyvjDWjDU18MdRVfFG2jA93w+oXJO+ESSNmEoo4Yy+zrQQQQQQRc6wqGthKOFaml33hdiv7A7NFfc76+n7dGL3u8H0vp/fRj93QV5fT7vR9R3dBXkm6eaM2v8AJm1/kzK/yVN1bkEEEEEEXBJJJJJJJJPSWiSb5V/LUhj0uw5JJJJJJ+IWtjOd6NQLRHF8OYrEfx2GvcxF7i1vhzFYj+AfWSjhEcrOfxuGvfjWvezn8YhKNDUcrNfxmGvfTWvfwXc6Fy1Ply8B3Phr311r38B24+rTt4rumnbxXYC+Jp28V3TRtoe/gu6aNtD36M9B3Th7aKaFVU5MikyKTIpMWlUvle2Howu96PqO7Wrvw9FH9TRjd+tXfh76F3rRi971q76N9D3Wire5316d9Fe3F/ATbdWxQ5pXDEcUu+KdtGC/t4Y7+26X18PbRg7tcPqHzjoq78N89CcVp8MSqar59aPWj1oqqTRn/b/f90v+fL/j2/5QSTdS8ibmX7pf60mzoIII8mOEEEEEEfBySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTwkkkkkkkknhJJJJJJJJJJJJJOuSSSSSSSSSSSSeEkkkkkkkkkkkkk8JJJJJJJJJJ/1Av/xABOEAABAwADCQsKBAUDBAMAAwABAAIDBBFxEiEwMTIzUZHBEBMiQEFSYXJzkqEUICM0QlBigbHRYHCCogWTsuHwJDVjQ1OD8XSjwhWgsP/aAAgBAQAGPwL/APw1Khh3WrEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCxBYgsQWILEFiCFmHd+dosw7vztFmHd+dosw7vztFmHd+dosw7vztFmHd+dosw7vztFmHd+dosw7vztFmHdhJJmgEt0rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4rMxeKzMXiszF4oHBizDuwk9m1S1gHh7FkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUskalkjUoqhVwNqbZgxZh3YSezape02fmpF2e1NswYsw7sJPZtUvabPzUi7Pam2YMWYd2Ens2qXtNn5qRdntTbMGLMO7CT2bVL2mz81Iuz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+akXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/NSLs9qbZgxZh3YSezape02fmpF2e1NswYsw7sJPZtUvabPzUi7Pam2YMWYd2Ens2qXtNn5qRdntTbMGLMO7CT2bVL2mz81Iuz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+akXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/Jkue4NaOUqqJrpfAK9R295cOjD5OVzd72/Q/dEkzqmk1YlnT3Ss6e6VnT3Ss6e6VnT3Ss6e6VnT3SmxtkN041DglFxxBZ090rOnulZ090rOnulZ090rOnulZ0907hccQWdPdKzp7pWdPdKzxH6Cr1Jb8wQq45GP6prwdZNQCqaXSn4cSvUX9/8AZekieyy+rqGQOwsXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/JjfH4/ZbpV1K69yN5B5ohnJdDp5qrGJR9qPocBRu1b9VJ1TgZOqfOraSD0INm9NH040JIXVj6YB0jzU1orJVV9sIxN+/mCSJxa4coVTr0zcobcJF2e1NswYsw7sJPZtUvabPyYc6v0bbzLNyscCIY3lcIyONqro8rgdD0YpW3LhuOozzwo77bE2KItBD7rhLOQaz9lnINZ+y32R8ZbXVwSdxsDCA52lZyDWfss5BrP2UUrnw1MeHGon7KTqndrqZ3lks7yyWd5ZLO8slne3J+zd9NypZyDWfsscXeVe83XVNauXtLXaDuB7b7fabpTXsNbXCsHz2URp+J+5juYm43Kose7pLkZKISavYds3GTN5Df6Qg5t8G+MHF2e1NswYsw7sJPZtUvabPyXneMdzUPnuRwjG81JsUYqa0VDd38Dhx/TchdyE3J+fmDtBuQfq/pPmSdU7rbPOn7N303G2+ZcyDhcjuUJ8L8pp3HwHHGb1h8+d/xXlUo4RyC/buuLcmTh7kVeNvBwcXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/Jd3WG5FYfp5kzTysO4HDk8wdoNyD9X9J8yTqndbZ50/Zu+m423zYZxy8E7lzz2HzyWSxvtvKHfYvRh4JINfmUd3WH03JBok2DBxdntTbMGLMO7CT2bVL2mz8l5fhqO5FMcTXX7PMe0YyKlji7yxxd5Abo7QbkH6v6T5knVO62zzp+zd9Nxtvmt6JBt3Ifn9MJRh1tm5L2mzBxdntTbMGLMO7CT2bVL2mz8l3xuxOFRT4n5TTVuCiSnhtyDpGjAjtBuQfq/pPmSdU7rbPOpB/43fTcbb5sbOV0m4DzWk4RsY/6bfHcaee4uwcXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/JjyuIcJuWNI07lYvFCClGp/I/TbgB2g3IP1f0nzJOqd1tnnUnsnfTcbb5tww1sivfPcmn/QP81YOskGQ5LNKdI81ucaymsaK3ONQUcQxMbVg4uz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+TJpFHHovaaPZ/tuiGkEui5HcrUHMILTiI84doNyD9X9J8yTqndA8mPeXqx769WPfXqx76ZOG3N1Xe+e5Seyd9Nxtq9Yi74V+kwj9YWeujoaK0Y4G73GcZ5TuBjBW5xqATIRyYz04CVzcYYSFltNrVVvtz1Wq6e4uJ5TueVTtqd7DTydOEi7Pam2YMWYd2Ens2qXtNn5NGeiN60Y2btya3QnG37Jskbrpp5fNHaDcg/V/SfMk6p8+D9X9R3KT2Tvp54a0EuOIBb/NnjiHNwM/Zu+nmNkZec2+Fvb+DOOTThIuz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+TZmgqbNyjkcix4IcMYO5fvwuym7UHtNbTfB8wdoNyD9X9J8yTqndB8r/+v+69b/8Ar/uvW/8A6/7r1v8A+v8AumQXd1c136quXcpPZO+m76udYXq51hX42ttcF6ecAaGL0Md/nHHgqiKwVeo8XcC4VGi7qL6JwXcwm8UQRURyJsjDU5prBTJhy4x04OLs9qbZgxZh3YSezape02fk5dNqbOMR0oseKnC8RuGhvPSz7eYO0G5B+r+k+ZJ1Tuts86kdmdxtvE2UlovSXnW7k1HPXH+asHF2e1NswYsw7sJPZtUvabPyd8qjHpGZXSNxkrcpprTZG4nCsbo7QbkH6v6T5knVO62zzqR2Z3G28TkPNIO4wc4EYOLs9qbZgxZh3YSezape02fku1krZCSK+CFm59Q+6c2JrwW84eZUcSlh5rr25F8NY3R2g3IP1f0nzJOqd1tnnUjszuNt4nSOruQW7MHF2e1NswYsw7sJPZtUvabPyXi6m3cnb8I82X5fTc/Wd0doNyD9X9J8yTqndbZ51I7M7jbcLEYgzhE13QV6RrbGhTNnkuyACPMm6ah47kHz+mDi7Pam2YMWYd2Ens2qXtNn5LwS2tO4yvE8XHmzSjEXXrNyEHGRda90doNyD9X9J8yTqndbZ51I6m423C3XMeDuMrxScDzIoBjcbo7kknIxn1wcXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/JeSMZWNtu5WMaEcjg2ccnO3XUajurcbznDk3I4Rym/0BADEN0doNyD9X9J8yTqndb/qocX/AHAvWoP5gXrUH8wL1qD+YF61B/MCD2ODmnlBrVI6u423CyROxPFScxwqc01FVhCOQhs45OduGSV1WgcpTpn8uIaBuBzsqXhfbBxdntTbMGLMO7CT2bVL2mz8mDSoRwHZY0HdqbSX1dJrVzJO8jRuVC+Vvkg9M/H8I0eYO0G5B+r+k+ZJ1TgIP1f1FUjq7jbcN5ZEO0G3dqFJlq6yunuLjpJ3Lt49Aw3+nowkXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/Jio3wjJRCB/xnYqponMtG7wYi1vOdeCu3ekm52izzbiJhe67BqC9WeopJIHNYK6ybPMeBjLSvVnr1Z69WevVnr1Z69WevVnqKORpa4V1g2qZjBW4tvBerPTf9M/HhzJRCGnmHEvSwvb01XtyqOJ77Ag6lG4bzBjQZG0NaMQGEi7Pam2YMWYd2Ens2qXtNn5N1mGM/pXAjY2we6a6hXh4uz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+akXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/NSLs9qbZgxZh3YSezape02fmpF2e1NswYsw7sJPZtUvabPzUi7Pam2YMWYd2Ens2qXtNn5qRdntTbMGLMO7CT2bVL2mz81Iuz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+TswbI4C9iPQEHNjpJBxEByvyTsOh1aENKqujkvHvSLs9qbZgxZh3YSezape02fk7P8Ap/pCo3ZN+iLJGhzTyFOiGTjbYoZTjIv2+84uz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+Ts/6f6QqN2TfpuRjl3vao7T9UZJHBrRjJXo4HPGkmpb3UY5DiB5dxrpWvN0auCnzitkbDUS9VMjkeNOJHeyQ8Y2uVUjq38xuNVOhkaNKEkbg5pxHcupnY8TRjKvUY1dL1cNrZJzXbnk9xKHXdxfAx69x8rslgrKMUTJAQK+EBuGNgMrhjqxKqWF0Y0g1oOaawcRHmmMAyvGO5xBVSwOYNINaD2EOacRG4WNrleMdziXpYHMGkGtCSJwc08o3N4uJbq7uMQ+6MbGmVwx1YkGStMJPKTWMJF2e1NswYsw7sJPZtUvabPydn/T/AEhUbsm/RF0sjW9HKi5rb7zU1qjhHshCitPBZj6Sm7/HvkpHCr5EySCsRu8Co5TlYnWqDrLydhqiBunHkCua33XPrRuTVJE6qteU0x7uHfq5St/grAB4TSp4eS84IvdeAFZXTIb3whXJiujzi4ob243OUxyim5XC/apSOU3YTXjE4VqT4iGqeWxoVTDVJJwQjSJxWyuprdKfNR2XD2CuocoUlFccXCb5huDVI/ghOkmr3pt6rSU6ajsuHMvkV4wpKM43stquWGp8nBCdNPXvYNQGlOfR2XEjRXjxp1HJ4LxWLdyW5rr3w1VWoOpVbnn2QcSbLCTvbjVUeQq4ca3RG5+XJg4uz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+Ts/6f6QmvbAS1wrBrC3uZly7QmUqu7keMfN3GuPtTXXjuNOiQKVuh6g6yl7TZuTdruT2D6qfqqc6RUpZOa2rchfofV/mpPbzXqGXnNudX/tQnQLnUoItJLk089xco4+RrK1Rx8AOtPbpFSjHOBHh5kUfNZXr/wDSi+KtxT4+cKkJt/LzVVVc1Jpke9pbiqTYGmsN5VXNI1o6VBafpuN/+T/+tybovqZmllf+a8HF2e1NswYsw7sJPZtUvabPydn/AE/0hUbsm/RQz/oP+a0+Hljd4FE9Ca+GvfBiqWXL3Fvcu+ObouFSLppF8YwoOspe02bk3a7k9m1T9VHrBUk9XbuR9qPoVP1kH8x6li5rq9f/AKQZzGKKPmsAT7Ag1r5LkC9wFly9xQExuAr0dHmHqhUbs2/TdrN4Ix0P+Ydi32UloPtSY1Bbs3G//J//AFuUjqFHszg4uz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+Ts/6f6QqN2TfopdLOGEGckguUQoLSPDzIOspe02bk3a7k9m1T9VP6CFSW9XbuRj/k2FSu0vq8FOz4E+PnsRHIZrn5Dcf0tCgdpjH0861gVHPwAblzvja9FaZRmGq7vusXlcza+YD9dyC3ZuN/8Ak/8A63KQfhqTzojP1GDi7Pam2YMWYd2Ens2qXtNn5Oz/AKf6QqN2Tfoi04jeXxRP+ia9uIisImrNy3XyQc01g3wUQ1xbI81NqUr5pHPbXU26UHWUvabNybtdyezap+qpoxjLbyuXG9ILn57kUAOQK3KOvG/hbl/FG8t2LfD7ILv817kU3IW3KjFfCj4JTpHmprRWUBvz7gkuc2u9V5kM/wCgrea+FGfBF7jUGispr/iMhV/mCpUe55qdLIbw8VR+tub47JbPWe8g5prBxEIQV8KQ+CmmsaMHF2e1NswYsw7sJPZtUvabPydmLY3EXsQ6AqOD/wBpv03HPYxxDwHXgow8EOZwb6E8I9K3GOcFvINQHsPGJBzqyOecTUyFmJqhuWk8LkClumkcPls3JiI3Vb7o3JwBWatqmumOHB5RuOmgaXRG/e9lXG+19JF9b7NdCMmtz3e0gBeA3JHNY4h9TrwU8j2kV1AVjcdC69oOgo42HT7LkIb7hzGBF0mefj6OjzHwvxO8FdcJtWJ4xFbxWXV+yxuNF0mefj6E2aEVyMxjSEWRuqHK1wQkpLnCIcpvalHVG+5bNVXVyV7j466rqYjxRiui1nJerabF7UjzjccQTIW8mM6Tg4uz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+Ud8A4Su5FeBvDz7wq3b4HmN/+T/8ApX1ewkXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/MZv8A8n/9YaLs9qbZgxZh3YSezape02fmNdbzHdY67nDRdntTbMGLMO7CT2bVL2mz81Iuz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+akXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/NSLs9qbZgxZh3YSezape02fmpF2e1NswYsw7sJPZtUvabPzUi7Pam2YMWYd2Ens2qXtNn5qRdntTbMGLMO7CT2bVL2mz81Iuz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ+akXZ7U2zBizDuwk9m1S9ps/NSLs9qbZgxZh3YSezape02YLhTxttcF61F3l6yxessXrUPfC4MjHWH8xYuz2ptmDFmHdhJ7Nql7TZ5t1I9rBpcVUwulPwhVQwsbbfV4zCwXC9K8frfWuFO0WNrV+kHurPv1LPv1K9Sf2LgzMNt5eicf0SVK/vtXS26VUsLHeC9Ix8fiF6OdhOiu/8AmBF2e1NswYsw7sJPZtUvabN2qR9b+Y2+VcUZlxXovuV3SH3PS81lcO6kPTeC9HG1tgwfpI2utCzZYfhK9DMD0OC4JkuRo4QVVIhB6WXlU2UNdzX3vy9i7Pam2YMWYd2Ens2qXtNirlff5GjGVvVHaWNPI3HrV1Sn/paqoow3iXpYmnp5VXBLV0OV4vuB+pqqpMdz8TFdQyNeOj8uouz2ptmDFmHdhJ7NqfDCOE91d1oW/Upzmg6coq4iYGji9ZjuXc5t5b5Rn3VXNvOW90ll3VpvOVTJLl/NdeP5cRdntTbMGLMO7CT2bU+Zza3tdUDo43VLGHKujyfperl91caH3wqpq4XdN8K6a4OB5R+WsXZ7U2zBizDuwk9m1S9fjtThWNBVcfondGJXcRdc6WXxqVzSo/1M+yrhka/8s4uz2ptmDFmHdhJ7Nql6/uCt8dTuc28Vd0Z91VovOW90ll3VzrzlU2S5fzXXvyxi7Pam2YMWYd2Ens2qXr+4rmWMOHSq6PJV8LkGvruND74QEvoXdOJXTSCDyj8rouz2ptmDFmHdhJ7Nql6/uSpwBGgquL0TujErqIuudLL41INpUdXxM+yuoZGvHR+VkXZ7U2zBizDuwk9m1S9f3PW5ly7nNvLfKM8uq5t5yuKUy7q+Tl6OThc114/lVF2e1NswYsw7sJPZtUvX901Sxh3SrqjSV/C5b3MC5uiT7oBzt6fof9/yoi7Pam2YMWYd2Ens2qXr+67l7Q5ugquB29nQb4XLvetqDaQ3enacYV0xwc08o/KWLs9qbZgxZh3YSezapev7tqKrZ6J3w4tSu4ibnSzF8wg2lR1fGz7K6hka8dH5RxdntTbMGLMO7CT2bVL1/eFbmXL+c1b5R3F1XKy8VcUtl18QvFVwyB3Ry/lDF2e1NswYsw7sJPZtUvX95elZf5wxrfKK+6q+Tgt7pTN8q03nBeikF1zTj/J+Ls9qbZgxZh3YSezapev70qljDld0V910HGt6pLS8DkdecvRv4fMdj/HD3DGGlBtLZV8bVdxvDm6R7ji7Pam2YMWYd2Ens2qXr+9rmVgcFd0V9fwnGt6pLS8DkflL0b+FzDj/ABtJ1SpGuJFQvELfIXG55zNoQbSm3J57cSu43hzdI9wxdntTbMGLMO7CT2bVL1/fFzKwOCu6K6v4TjW9UppeBpygq4X16Ryj8aSdUqbq7l1Vvb+c1b5ETc85mL5hBtKbcHnNxIOY4OaeUcfi7Pam2YMWYd2Ens2qXr++qpWA9PKt9ory6rRlBb3TG1/GMau4nh7dI/GUnVKm6vmEgb2/S1Xcbjc85uL5oNpTbh3OGJBzHBzTyjjsXZ7U2zBizDuwk9m1S9f35w21P54xrfYnG45zcXzQZPVFJ4H8J5mLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFZmLxWZi8VmYvFObvUV8Vcqm6vnVtG9v0tRfGTcaW3wbVc0lu9u5wxIOY4OaeUcbi7Pam2YMWYd2Ens2qXr+/i+j1MfzeQreKQ0uYPZOMWLfIX3Q+n4RfWP+ntCyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSyRqWSNSvDAVt9E/S1XTCbjSL7Sg2kt3t3OGJBzSCDyjjMXZ7U2zBizDuwk9m1S9f3/AHMrbDyhb5G7gc7kPQVe4MoymfhB/Zn6j3TdM9E/oxK6YTcdF9pQbSBvTtPsoOaQQeUcXi7Pam2YMWYd2Ens2qXr/gAseK2nGCvKKKXXAv3sbUIqTUyXncjvwe/sz9R7ruo/RP6MSraTca2lBtIG9P08iraQQeUcVi7Pam2YMWYd2Ens2qXr/gIyUapr+VvIVvFKa5zBev5TUJInhzTyj8Gv7M/Ue7bqL0T+jEqrrgnkxtKEco3uQ6jxSLs9qbZgxZh3YSezapev+A6pBwuRwxhXbHcDSMRtQY70c3NPLZ+DH9mfqPdl1K8NCuKKy5+I41vtKcYwedfcV6KPhc44+KRdntTbMGLMO7CT2bVL1/wJU4Vg8hRkot74DsW80trntF6/lBb5C8Ob+Cn9mfqPdV1K8NCuKK2r4jjW+0lxYDzr7l6JnC5xx8Wi7Pam2YMWYd2Ens2qXr/gaqRt/kcMYW/QuNzzm7UGUiqKTT7J/BL+zP1Hui6leGjpVxRWVfEVvtJcWA8r8pejZw+e7HxiLs9qbZgxZh3YSezapev+CC+D0b9HIVvUrSWcx2wr0bqn8rDj/A7nzOuW3FWJZ/8AaVn/ANpWf/aVn/2lZ/8AaVn/ANpWf/aVn/2lZ/8AaVn/ANpWf/aVn/2lZ/8AaVn/ANpWf/aVn/2lZ/8AaVn/ANpWf/aVn/2lZ/8AaVn/ANpWf/aVn/2lZ/8AaVn/ANpWf/aVn/2lZ/8AaVn/ANpREL7ojHePn3Urw0dKuaKz9TlvtIcWA8r8epVxsrfz3Y+NRdntTbMGLMO7CT2bVL1/wTcSsDm9K32iOLquT2gt7pgLhzuUK7ieHN6PwLnJ9Y+yzk+sfZZyfWPss5PrH2Wcn1j7LOT6x9lnJ9Y+yzk+sfZZyfWPss5PrH2Wcn1j7LOT6x9lnJ9Y+yzk+sfZZyfWPss5PrH2Wcn1j7LOT6x9lnJ9Y+yzk+sfZZyfWPss5PrH2Wcn1j7LOT6x9lnJ9Y+yzk+sfZZyfWPss5PrH2Wcn1j7LOT6x9k9wkmvCvGPspur5t1I8NHSrmjN/W5b7OSxp9p+PUq2Nun892PjkXZ7U2zBizDuwk9m1S9f8F8NtT+eMa32Jxuec3F80GUn0T+d7JVY/EMnVKm6u7dSPDW9KuaK39blvk5LW85/2VbGXT+e7Hxm6ke1g0uK4JdIfhC9FR2jrGtejr/RHWsc/wBEPKy8vqvXRrTbMGLMO7CT2bVL1/waXQ+jf4FXDgbjmuyTYg0G4k5jvxBJ1SpuqrqRwa3SUW0ZtfxuW+TEtbzn7Aq2tu5Oe7jPpZBdc0Xyriix3HSb5W+TuLemQ316QukOoLgQsHy3Y+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/4OLHtDmnkKu6Kf0FbzSWl7RyOygq4X16W8o/D0nVKeYwLpwqv8i3yVxaznP2BAht3JzncZqut8fzWLe4AWDRHj1q6pL7noGNeijAOnl86Ps9qbZgxZh3YSezapev+ELmVgPTyhb7RXOcBoygt7pja/jGNXcTw9vR+HHN0ipA3O+Sc53GK3EADlKLYfTO6MSuRXcaG3mqukPujzW4lcxsDR0YCPs9qbZgxZh3YSezapev+EuG2p/PGNb7C4lvObtCDKULh3PGJBzSCDiI/GN3I8NbpJRbRmb4ec7Eq3Elmk3mquX0rvBVNAA0DBR9ntTbMGLMO7CT2bVL1/wpdM9E/SMSrGRraUGzeik6cR/F13NIGDpRbRWfrd9lvkxdVzn7Aq3DfH6XYWPs9qbZgxZh3YSezapev+FajfCLoDvbtHIrhwNxzXXx8kG173JzXfiquaQN6OVXFEZc/E7Gt9pDi0HlfjVYbdP5zsPH2e1NswYsw7sJPZtUvX/C9y9oc08hRdRnVfAVvU7S5o9l+wqpj7l/Mdj9y3r8rskLfQ+Qt61QWN38xY3fzFjd/MWN38xY3fzFjd/MRe9xDRjO+K5jfIT1lcT3TmcrXbE17DW1wrB97emkAPN5VvdFZcV8uNxW+Ul5ZXzr7ivRs4XOOPiMfZ7U2zBizDuwk9m1S9f8M3ErA4dKu6K79JW9UlpeBzsoL0UnC5px+4/+P6NCDWioDEPPbRm9ZyA9s33IuA4bL4T6K44uEz3p6SThcwXyt7ozTGDzb7irulPua/m4r0UYB08vE4+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/wCG7mVgct8or7qrkxELe6W0vA03nBVwyAnm8vuB9WU/gBPnONxqFnn1lGQ4q7r7bod7IdX+k+8qnvun8xuNb3R2lgPIzHrV3SX3PwjGqoow3isfZ7U2zBizDuwk9m1S9f8ADtUrAenlW+UV5dV8nBb3SmF4HycFXDICeby8eigHsi6UcXNb58h5XcEJ8uk1bscv6SoXcoFyfl7vqLrt/Nat7gBY3mx/dXVKf+lquYmBo6OLx9ntTbMGLMO7CT2bVL1/w/VLGD08qu6K+6q5MTgt7pTC+rTecF6KThc04+OHlG+eA/8AWAhi/UVE3or3ZOjhKaHQboe7bm63x/NYt7iBDeazaVdUl1fwNVzGwNHRxmPs9qbZgxZh3YSezapevxeouAJ/BVUrA7pV3RX3VXIbxW9UpheBzrzgvRScLmnHxmSTmtJUkp9lv1wG96KmeYWnEVvZ9oFvushp31+hv3RZHXcc1mL5q6pLro81uJXMbQ1ugcbj7Pam2YMWYd2Ens2qXr8W4N+V2SE6akSnyh18DQvJZ707L1/l/BdzKwOV3RXF1XJyreqU0vA03nBVwyA6Ryji8ul1TU9/OdgHSclbneaHcm+A6/dJbH6Z/wAOLWrhtdxzW3h80HUh12eaMSuWNDW6Bx2Ps9qbZgxZh3YSezapevxV0r8lqNPpA5fRjcE0RuJ24jpXk9J4E4vX+X8GVSsB6eVb7RXF1WjKC3umNr+MY1dxPD26RxWGPnOr1f8AtQjSK9fnyv0NKlfoFXmsfpao5Oc0HjPDpDPka1wRI+wLgUbW9cGKIa1wRqjX/W/lf2X/AF9VSxzLHMv+v3V/1v5X9lwgfnGuFHEfkVwqOw2OW9g3uY28FdUg747QMSuWNDWjkHH4+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/FW0OM+jZfeUGtFQF4bteTIMTwhR6cDc8kiDmEFp5R+DOG2p/PGNb7E43HObi+aDJ6opNPsnikTOaytNZ5RHwRVlL1iPvL1iPvL1iPvL1iPvL1iPvL1iPvKRsczHOdeqBTnaXebE/QalD0Cri1QdvjtDFc0eMMsF0VXKXVf8jti9LP8mhX2uf1nK9R4+6uC0CzA31woIz+lVx3UTuhejkE7NBVxSoHxOXopWu6OPR9ntTbMGLMO7CT2bVL1+KFwy3Xmq6fnZL7vNLJWhzUZKI4yRcsZVzm5OafwaX0epj+byFbxSGucweycYsW+Qvuh9OJGYzltfJcr1k9xesnuL1k9xesnuL1k9xMYH3Yc2uupNdvxvivJWePdTYga6uXzXfCQU9nNfxS5PDl5gVy2u40C80KukPuzzW3gqo2NaOgcSuZGNcNBCrjuondC9FKJ2aCrmlUd8RXo5Wk6OXjcfZ7U2zBizDuwk9m1S9fil3jo8GLpwF1VcSc5qqlG/wc7QvRv4XNOP8ABlzK2w8oW+xO4HO5DarnIm5Wfbi9HfaFEfhq8+UfCVSGdAPEzR6OfSe07mrfqVXUb9zylBrGhrRyDi9y9ocNBCrYDGfhXoJ9+bzXK5plGcw6QuBM2vQbx4xH2e1NswYsw7sJPZtUvX4nvbM5LeCaz2sbrcFdM9E/S1cNvlEWlVXW9u0P/BZa4Vg8hXlFFruRfqGNqEM5Am5DzuLA814QGhxHnkaU5ulhHErlh9M/J6OleVTCseyDy9PHKnAEdKvM3s6WL/S0q6bzXKqmUQ9ZqvS3J0PvK9xSPs9qbZgxZh3YSezapevxN9JdmosjC1vjqdzm3iq6JSLpvMcrmmUZzOlq4Eza9Bvfgo0ijDpc0bEKPOfTDEedxWfoqPipG6HV4Bo+Nw4i57zU1orKLnZGM9DUGgVAe4OFEAdLbyrodLc34XL/AFFG3xvOauETGfiCrY9rh0HiMfZ7U2zBizDuwk9m1S9fiQgZnJb3yTIuXltw9RFYWRcH4F/paYaua5elookGlv8AZVTQyRlcGdv6ryrH4G8qo95td8D2Sqn55mV09PFJ26Yz9FK3oGAaf+Vp4i2jNN9991iDiOHJwj7k9JE0nTyq6o074nL2aQ1XNJgfE5ejmaToxHDR9ntTbMGLMO7CT2bVL1+I1lPpbs3HeZxSpzQ4dIWauT8F5V0WlvZ0FekiE7dIVzMx8Tum+q4pGusP4DIIrBTZYsjG37JkzMThxMjSiPhIwAd0A8R0suv2j3RU9ocOkK80xn4Sv9LS6xzXL/UUS6Glq4V1GekL0cjXWHBR9ntTbMGLMO7CT2bVL1+IiBmclvfJMi5eW3jFUsbXWhXUL3xO6L64LhSGdKuKTC+Jy9FK134BdGceNp0FOoct4ON7odxRzdD3D64CN3wqF2lgPhh5n8tVQ+alnPVHuz0kTHfJVxufGba16Cl3Y0OXpqHdjS1VSRSMKz1VoKvUiLvK9Iw2HzI+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/EX0t2bjvM45cyMa4dIVcRdE7oXBcKQzpVxSYnwuVcUjXWH3+ykx3rrl0OUcw9oX7eJu7X64CE2qjn4KsPDFznXSi+IXXvDhNDrQr9HZ8hUs0RY4rHILCuDPIFwKfIP8tXBp9fWJTRSpA91zeI0JtmDFmHdhJ7Nql6/EN5ZnJb3yTIuXG63idDia4i/Waj0/wBsJVIxrh0hXUD3ROV8CkM1q5ma6J3TiV1G8OHQffkjeUC6Clo55OGOJl3S04Bh+NRdFY8cO2Mey0BBoxAVe94+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/EH0k5qK8zikPws++Hqlja5XdEnfE5emh39nOaqnExu+JVtII6PfW9+zdFn24mDpjBVfnnocERokOH/APKBq98R9ntTbMGLMO7CT2bVL18PcNy5eCEyP2sbreKO6GbOJekiFenEVdUKkub8Ll/q6NdN57VekuXaH3vfDZelr+Jwu+BRnS0efL8vqph8eHPav2++I+z2ptmDFmHdhJ7Nql6+HMuOGDFxWfqbBxW/Hcu0tvKuh0mscxyuabRSPiauBKK9BvH3rGfg2pp0jiVGd1tih6o8+bqqkjq7cP8A+R+33xH2e1NswYsw7sJPZtUvXwxqy38Fqa0jhu4TuKy9LNg4vURWFeZvZ0sX+mn31nNcrimUZzDpC9FKCdHL7yiHwpg+EYV0jzU1orJXoYBc6XrMxeKzMXivU26ioxPBvdziKbHvYNyroUWsaVmm61UyAOPQqn0cNtVYotYK9UTmeSHhCpPLaMXXekL1H6r1H6r1H6r1H6r1H6r1H6r1HwK9R8CvUfAq/QD4r/b3eP2X+3u8fsv9vd4/Zf7e7x+yY+RhYXlxqNh98R9ntTbMGLMO7CT2bVL18Npho/Fh8TNnGqnAEaCq2gxO+Fegm35nNcrml0Z8Z0hejmaToxH3exg5oGGd0uCdK6Nrn3dVZCzTO6pyI2g1aOlVEVq6DQ5ugiterxB2i4CqY0MsCuJoI7bkKtsMdoaiBi06E1mO5FXEqK7Te98R9ntTbMGLMO7CT2bVL18K5wyzwWoVjhv4R4tRXaW1fXjtTgCNBV5pjPwr/TUq7bzXKql0Qj4mrO3B0PvKsGsedXI9rR0lZZf1QvRUWR64P8Ok8fsr/wDD3fIFcP8Ah8g1/ZcOKRqzwHWvKtjg4dBwXDe1tpXrEfycs+NRWf8A2lZ/9pWf/aVn/wBpWf8A2lZ090rOHulZw90rLd3Vjf3Vjf3Vjf3Vik1LFJqWTKfkr0Ui8quL10Dc16F6qO+vVh316sO+vV2a16uzWvV2a1ehj8VmYvFZmLxV6KHxWbg1H7rNwaj91kQ6j91vUlxc113gv1ncns2q6qVbSt8ivHQrl95y4WtVPpjD0Kryj9hXo6W2vpKrHCHRxGjS81/viPs9qbZgxZh3YSezapevhWw44Ycri9Cm0Pv+HuHhQgHS28rqiUp7DoK4cbZ29CuZ4nxOXo5mHoVTnXT+a1ehYII+cVdUmZ8rlwIGaq/N4TQbVfgb+m8rqCaSNyvObSGq4pMT4XK6ie1w6N30krW/Neja6TwC9GGxjWg70hYeUuqC4ckTfFcKlamL1h+pSUMyOuWtrr1LPS+Cz0vgs9L4LPS+CvyTax9lnJ9Y+yzk+sfZZc2sfZY5e8scveWOXvLE/vLE/vLIcf1LMV2uK9WZ816rD3AvVYP5YXqsH8sL1eLuBerxdwL1eLuBXoYx+lZpndWaZ3VejYPkskalkjUskKfs3fRDrHcns2qoisVK7ZfaqxqW9UaLfqUeQciuv4hSXVf9qPEr1HYetfXq8XcCv0dg6t5XX8PpLqv+1JiXk9Lj3ik/VVHXh6+aa1E/S0e94+z2ptmDFmHdhJ7Nql6+EfJ7WJtq3x2XLwjxcO5r1G/nNB9x3VJubnQ4Vqui0feYucUDVvknOdhLmRjXDpCu6JK6F9quZo2u0SVK4Y9zjoablVzStZZfK4YdIfiKnEUbWDg5I6QqP2Y8ykdnsHHp+zd9EOsdyezaroqsXwU2g0IenkxnmhVNvyHKfp82t3Ceclg5U6kU15Y9w9G0eyn/AMPpmfjyXaUWnk3Tc1XtKxtWNqxtWNqxtWNqrcR8vMLI2g1460G8xxHvePs9qbZgxZh3YSezapevhI6IM3HffxiZvw1qPS3g+4t7YN8mPsjkXlFPcXHkjVTRUByDD1Fb5RzvEnRiQjp8ZezkkCu4XhzehT/p/qCo/ZjzKR2ewcen7N30Q6x3J7NquXYqlK97vRtFamp8uXK6odAT5JYN9gDqi5gyVXDID0co3d5hG+Ul2Jo5E6lTuElNcODdYmlCh09gZKcl4xOUVPizkTr9iinbieN2VY1jWNY1jWNRebSKPyOvj3vH2e1NswYsw7sJPZtUvXwb5TyC8nUh+clNfy4xUqTRT7Dq/cPktB4UhxvHIrt/DmON3Ey17Q5p5Ct//h7y08sanglbvdIvXtN8KKOjUQXIbUHu5Vw6UyMdH9gvSfxKTx+64VMlKr8pkrXrUq9alXrUq9alXrUq9alXrUq9alXrUq9alXrUq9alXrUq9alXrUquqLTXh/SjQ6a25nGI6cLP2bvoh1juT2bUC7EpyOaqOBzK1SO1W+wE0ebnMVzTot9i/wC8xCj/AMOF3I4ZdWSrtx3yd2U87kUn/UbJwVPdf9slQk8n33ZUBpWWVllZZRN0b25F5jGx5T3VV6FBSJX3d/HV73j7Pam2YMWYd2Ens2qXr4OKgsPBF96DRiHGWP8AZnFX+eHH6ziRotDvR+3Irlgv+07Txa/wZOR4TaLTW1xezIEHNILTiI4pQpm52614Wfs3fRDrHcns2q5OhUiE46iQodLeCVP2qrN4J1EoN6L/AKkya6izPimb7WlXH8QgJb/3o8Sut+r6LkplIlYY6LHkNPtKb4hcj5qjxnGRXt3ZU21DrLGsax7kXmXDLnHjcrmSmROub4HKm15TOCfe0fZ7U2zBizDuwk9m1S9fBPldiaFJTJMuU8abM3KidWo5R7Qr8zKGtZ1neWfj7wXrMXfC9Yj1r1hqz41FZ79pWWe6sb+6sUupZuXUPus1Isw7WvVz3l6t+/8AsvV295ZlizUXisiLUfuqgGd1VD+hVC6/lqqqb+V/ZVXNI/lol+/taMZN5b3vz979ok3kI4hUPrxgxytraVyy0Nx1ISCeO5Ol1S9ah74XrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeXrUXeVe/B50MvptNnbcQR5tuFn7N30Q6x3J7NqBO4+jPvQTmuM6FIQblld04uKuWVxUIG+7lehFE25aN2veY69NzuMojL8EJupCrkYm7sqB0K4DNSyfFZKqO5F5jBWRGXcMhcBjHDTjToWuG9yXr3Ife0fZ7U2zBizDuwk9m1S9fBQ0CPlNbk1jRwWiocZucuTmhGKNpuT7LGoij3dy01Hh1VLl/mL2e+scXeWch1n7LPReK9YZqXrQ7i9b/8Ar/uvWXd1Z9+pZ6XwWcm1j7L/AKveWS/vLNHvFer/ALivVm6yvVmL1WLur1WH+WFmIu4Fm2d1ZI80ve4NaMZKuGVx0RpvnShHG2po40WPFbTjBQkcwyUUm/fvhCSOO7a7EbsqajGP0LWVht0dAXq/73fder/vd916v+933Xq/73fder/vd916v+933Xq/73fder/vd916v+933Xq/73fder/vd916v+933Xq/73fder/vd916v+933VbaO2vpv4afs3fRDrHcns2q5W9y4lcOta4ciio38VleIWZJ5HJojubjkucXmVk1BGifw6+fal5At5iNchyneZKg3SsX91eqC4QBV0PluReZVGxjtIcszE0OPIVvrY4hVwrphvpsnLidb71j7Pam2YMWYd2Ens2qXr4F0j8lorUtOkynmpvGd6jPpX8ugIUik1iM3w3lcriNga3QFSe0426SR1y0cq5Y6Gw60I423LRyccLHitpxhXJrdQ5DqU7mmsGMVH5Djwo7Tw5MdiNGeeDJk27k9m1CtVOVRvsVy9oew6VXQKUWj/tyYlVNQN86Y3L/AGyk19Veh/h9x0yOV1/EqZwf+2zEt6osYY3T5sqa7QULk2LIKyarVjxbkXmAQuDTXfKun1yv0uQfE65acpnIUYTmZcXR71j7Pam2YMWYd2Ens2qXr4GKgxZUhrcmxtxNFXGd7diMlz8gqhuUntONGSV1y0K7fXHRGm8NKDGCpoxDjzopBeK3qY3y25adPHS5xqAvkouORXXY1MpMV4O0chTJhjOMdKns2q5GNb3NrVRvhXTb7FWFXG6o6E8jgygi/Uo3PkNZFnny7nBKyQrzQt8JB3IvMLnmoBEMDr3LUrl77/Qq4nAubiVy/OsvO96R9ntTbMGLMO7CT2bVL18A57jwWisqanycpqZxodd/0O7Se04yZZTU0eK36etlFbkt0oNaKgMQHuC7jz0d9qDjnG3n8cFGaeFJjsV24cOS/wDJPiPLitT6JJeD/Byns2r5Lp0q4lyNK9ag74V3DSobN8Cz8QdouwnP9oEKMnmrPR95Z6PvLPR97zJUBpWc8FnPBZzwVzXXUNyLzI+ZdX1diq5A4KdPJVW44ypjFm6uTEm0yLJOWE2Rhra73nH2e1NswYsw7sJPZtUvXwEdDjy5TfsTIm4mjjQ67/od2k9pxgyym9yDSvKaVwYBkMVQFQHuJsgvQT5XRxsvcamgVlF7sius9Dd1tKjvXXKORykm5bnhW1qpuNXEl5yLHisFVzRR3HSrn+H/AMObV/3ZMSEjn75IL9QvBSNI4YIQH/Grp7A41rMtUG9sAJd5ku5lu1rLdrWW7Wr7hXVp3IvMO/ZOhVijUgixCB1HlDTpbUFcsaGhFrhWCvJ5T6F+SdHvOPs9qbZgxZh3YSezapev55cbwF8qWnPF4XmcbHXf9Du0ntOL75KbByleV0y9F7EaqGL3G9vtN4TUwk8NnAdxoUZp4Ul91iuyOHJf+W6+I8uK1UqiP9vk0OBXyVYvOTonm5dVU12hb5P/ABCG60yf3VcH8RhePgAKB8vZVyjewi4ZX13C6Cktir9l+JVMno5sKE08m+PGLQPMl8+LzGFrXOcHXqhWr9Enr6qDfJ5m18pbu3Lrx5CvI6QeG2806feUfZ7U2zBizDuwk9m1S9fz2UWPOSnwTIh7I42Ou/6HdpPacW3yTH7LdKFMpuT7EfuakUX2JOE3jLnuNTWisovfkV1noGjzRSGi8+861NkjyuWpXLrzlK4DhtaS1SyyASyFpvk5KipIcI6TyEG+b6inF55YC4J8jKhLivrfBl3FfzV2/wBJIcqtXbao5Bk1JhflFt/zDwa61mmrNNWaas01ZpqzTUG3NVXmDeZAw2L1pvdTIZpawdA3Y+uq4a2vF8X1vUp9MP3e8Y+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/nEm8ApKa7IbeZxwdd/0O7Se04rdPvvOSzSvLKdf5jPc9GpETrl+TX/lq9Zi1D7L1mLUPsvWYtQ+y9Zi1D7L1mLUPsvWYtQ+y9Zi1D7L1mLUPsvWYtQ+y9Zi1D7L1mLUPsvWYtQ+y9Zi1D7ICn0e6j57EJYnXTTgm0Vp4T77rFdOHDkvnzXxHlxLeJL11wf1K6ZecriW8dKkeIg0vbcmpB+9B45C5VtKfI29fFYUXVV1cVHoV1c1npOB3wVEeexsd5zzVWmRNeXyvOMqESPEt30Yt1oDqqjWiHPaPmq4aQ3fWmsG6W9SXph+73hH2e1NswYsw7sJPZtUvX85tHjzkxq+SZEOTHbxwdd/0O7Se04pWeFIcli8tp195yWHk90B3Neo5Oc0HCljwC04wV5PWfJ58nAue41NaKyjI/IrujZo89tKZerx2pr/AG/aHSnO3mjhrfauuRcGKIs5HOrV1LRYTFyuF8JkzL4cATUpKsdYvfNR3OO4vLNRa1dPijudKab18cnmivEs8s8jVLWDyFVxurr5POqnrArvEISOmke4YroIzXbi86RiRbG6sjo3GMYars1Vq+26OklZoIOo/o5G3xfW8Ujgzi9f9r3fH2e1NswYsw7sJPZtUvX82s4lJTHZtl5nHR13/Q7tJ7TifOldksXllN4Upvhp5PdM2vxVHPw1YahkZd3e8MC2itN9991iDiOHJfPnvid7QRhN4k1fNOglvFwuT0ryZjYqQxuTwrlwRo8jGwRPx360xjL7GtqCNTa2nG1VMAvC8r/k41q4LoQ047lNYPZFXncFpKyfFZGrzwX1/Je33UySBjg0ZTqse7cO+RVTaQ0j4gs/HqR36Rrh0BV5MgxOXk1NvHkefd0fZ7U2zBizDuwk9m1S9fzRRo85Ne+SZEOTHbx0dd/0O7Se04lct4U7slq8rphupnXwDye6p+oVD8/rhmXF+Cj368A57jU1orKdLIOBXdGzkGBbSmct51q3+K9Pc1HrKR3CFLbWbqu+Co6a6Uidjaga8ZrUUpxPaCU+douqr1S35ov3F0At+lJkecd/EjNETG8Yr+NMc7GR5rQeUre2cEBZx2tZddqY+qouF/zhvNxX8SvzUXWgXuhLOW5Tru43v2ase4GuJvaE992+8Ocg9zn1nQVNGCag3l3GxSYt7dfHJiQipAMlGOS8IPjcHNPKPdkfZ7U2zBizDuwk9m1S9fzCTeAUlNdkMvM48Ou/6HdpPacRuGcKkOyW6F5VSzd0h1+/ye66R2bvomxxUF8rRXwhWv8Aa5dR+y/2uXUfsv8Aa5dR+y/2uXUfsv8Aa5dR+y/2uXUfsv8Aa5dR+y/2uXUfsv8Aa5dR+y/2uXUfsv8Aa5dR+y/2uXUfsriQCjQ8q3uIWnTgG0Vpvu4T7ECRw38I4F8TsTgpaJObhknAcdBTxFHPU0V7883iuHA97AcvkQuaiwi8nubkVhR181FzZJGH4Fd3UkzhiD01odwjyed6Zl/SFjKrDS4qs6vOY0OuWudU5yo9w28518141GyA3nZTK90b1HduJV1S5K/gCLImskjrvVp80xF2/kG5H2btiLJGhzTjBRnoRL4fajXBNT+Vh91x9ntTbMGLMO7CT2bVL1/MZRY85L9EyJvJjt48Ou/6HdpPacQ3qLh0h2IaF5RSeHSHX7/J7sn6hUHz+p4q6R5qa0VlOmkya7p2wYNtJaLxvOXkUFHrJ4N2CoqFDA17nZb68kpkTuEwCpPLTerH1UbTiLKlcMFQRY8VtKAGIed6Z9/QF7SvPLSqj51ToXSg8jRWhH5JSbkGsXl6OhTg6blEbzIzrDcrArcbzQrqekPr5rV6Kkyg9JT4Js43l07kfZu2btOMMm9yRSEt1leT/wAQbvb+eqwax7pj7Pam2YMWYd2Ens2qXr7pe41NArKkp8gvYmDj467/AKHdpPaYfeIOHSXXqh7K3+fh0h1+s8nu2bV4qjj4a+KtojTfdwnoVjhv4TsG+J2JwTqPKbms3N/SriV7ba1Ub4KdG6sxOVwy9UKgvWGd1XZlYW9ATHV11jzWk8hW+M4QKzbtSyCLUyOustHnNDBW95qFardS3V9ATIpX741+I1X91ro8thrCqlrjfyghXn3XQAn0qRtzdXmt3I+zds3f4l2m0q4mZXoPKFdQ1z0blboXANT+YcfuiPs9qbZgxZh3YSezapevux0GLLkPCTIm4mjjtZNQC8notdyb1YxuUTXXiC4HUd2k9phvJqNw6Q69e9lb7Lw6Q7GdHu6rnPAUTOawDijpH5LRWU6aTJrunbBhW0lox3nJrqKweWDGy7x60yOZtV4fJOmffZVycq34ZNzdJ0++722+Q0BCkF4lZyscE1zRUCPOrZdVK9f+SqLqvPuLu5v6K1UKYe4t88qN3puETJPvg0XNW4N6YHHpKL5KLGQNJQkjosVR6U+KRgaWjk3I+zds3f4l2m07u+QneZtIxIRU+MlvJIFdxPDh0e5o+z2ptmDFmHdhJ7Nql6+46V+JoUlPmynng8dLnGoDlQo9GBuCbwHtK7dU6c43aLF/5H/Q7tJ7TC+S0Xh0h1697Ku38Kd2N2j3fRKPz38VbRGnHwnoAjhu4TsK6J2JwUkb6w9uIjkKgL6OJWFjburKaU9nsEhRtOIsUkRpTN7LSA1xxIQyU2LehyNKAbk1XvNa3SVvTLwCHxXkWloITKgBXhJGNxkIRy3TXtvVVKakXJDHXhXuR9m7Zu/xLtNp8wse0OaeQrfv4fKWO5hK3mnxGJ/OqV0xwc3SPckfZ7U2zBizDuwk9m1S9fcZQYjwRfkKaxoqa0VDjhc41AYyhR6ODcV3hzlWeFM7Kds3CXXhvp1H/wB7tJ7TCeSUThTuvEj2VdO4Uxxu94RN5Im1n/NXFHyvyWisozzYq7s7Asoa1lDWsoa8DlDWsoa1lDWm0lhGhybvpvi8Sn2j6ptRqO9416a53yu/dFf9FC5xcnm1hVv4D1dXd0UXJlzyYNpYGkk1X1m4VdtihI6U+GVrBcj2dyPs3bN3+JdptPnXEzA9vSmPolId6Q5tXFKbcO5wxK6Y4ObpHuKPs9qbZgxZh3YSezapeui/2zeaEZZM7LfNfHRRqNWWV1XvbKrdUZnZR0dG75VEK3NHDHQm0elOqIvNedu5Se0wfkVC4UzrxcPZVZ4Upyne8aZSeTJH+fLighie1ra63V8qz0Xis9F4rPReK3172OFdV5RfP6+e6xFrSBUK76L2yxuvYhWvVnqoQurV1I9ly9t8coKfRXmoHEVcuvta2+nP8lY2EDKRkFBG8g5SaW5NV7zq5n1dCyiuBJUVUfOG9SXBsrXrY7gVyyl74/Q2MIupDr3INyProqp7S03XKpzVeq3I+zds3f4l2m0+c6SQ1NbjTv4hMPRsvRtKcyRt00l15b5QZy080re6dAWnnBVxSB3uCPs9qbZgxZh3YSezapnONQDqyfkjSHj/AE8WSNPHfJYL4xOI5ehb7KPTu/b5pko5Ecmj2SquG1mtqeGMY67Nd9X4I/FX6O3vK/RR3/7K/Rf3/wBlfozu8r8Engr8U2oLJmH6R91/1B+lCj/w8Ou343aFzpTlO94yyaG3kLukRNe9xJBeK161B/MC9ag/mBetQfzAvWoP5gXrUH8wL1qD+YF61B/MC9ag/mBetQfzAvWoP5gXrUH8wL1qD+YF61B/MC9HKx/VdXgv1hMtOAka7FvR+oTnR8IVXlvjqdvbuZcC8nnyrfXc0NqrUYmpXBAquHNTnTEBg5SiK7zhjC8muogznE1JlHgkjuPbKawYgKvNaTpV23hA6FknUrzCo2V1uAv+ddBheSv9RvoZzY2qqOjyj9KIDJG1c4efH2btm7/Eu02nzTJI4NaMZKuW1socZx6U2Ngqa28Avm7cuXtDhoKu6NI6F6/1EW/R84Kq7uHaH3uPR9ntTbMGLMO7CT2bUKLd3Eb31uKbHGOCOOGjwn0hyjoQpU49IchujAX42n5K/DGf0q/RoT+gL1WHuBGCRgMd2W1fRertWY/cVmv3FZLh+pCjUJrnyV3zXeWmQ5TveUcDcqVyFcZJ03RWaPeKzR7xWaPeKzR7xWaPeKzR7xWaPeKzR7xWaPeKzR7xWaPeKzR7xWaPeKrhc+N/Ia615BTTWTkP04F3WCHWOAdouSE+sXTC01gcqrZQaZc9LV6hTK+gf3UTfIqYHMvNNx/dPhfpCa5uMR3k+Z5u5Kjy4kycG4l5DXjvpjnZRF/zqmn5LN/tV/g/Lzxci6e680KO6maLs1VAYk2GkVG6yXN3QBI5nVVbqbKB0uVxR56RK628i6aUur9muvcj7N2zd/iXabT5lTnXUnMbjQlpdcVGxtYOVCONoa0YgE6WU1NCDtN0fNo8MbGte/KIC/0lIu28xyuKbRnMOkL0UrSdHLxuPs9qbZgxZh3YSezap2e3d1tK3p+divHjdTc67JGjpXllIvtr4IPtHThQ/pa7zPI6Hfecpw5FUL7zlO0+82j2KOK/8+fEKFc527veGBltH1R65wDmHFwk4A3jiKuWfxGAuqrubi+Fep9H33mioFRNZOxjhl1tyk88oIUXVTnNbUXCo1Ku5rPT5wbpW9xtFq5NS4QBCa9mJ3nCp1y9praVFdTQb6x1eUmzzSNdc5IZi3fQsu3K6pEMsnRXUFUyguA6CiHwOj6TuR9m7Zu/xLtNpVcsjWdY1KqO6ld8IXBb5LFpxFXbvSy8525w31v5gxoT0qtlGGSzSqhird5ssvsxYvpuVOAI0FVsBid8K9DMJ2aHK5pdGfGdIXo5mk6MR4xH2e1NswYsw7sJPZtUvXTadEOC69IE17DW118cZMr/AJDSnSzZsHhHYg1oqAxDCxu/49pQO55HQr5OU9VC+85TtPvN0jsTRWp5aQ877I7mrOnulZ090rOnulZ090rOnulZ090rOnulZ090rOnulZ090rOnulZ090rOnulZ090qqFr5H8gqqXl9NFRGQzRgZ/l9Qnj/AJNgwBur3CepQy+64Nzai+Nw8pILTevr0oJpkt9uOtRF2eDBdWp9GN6TkrTGHGBgARyKtxuHLPtXClrsQqFTRi85ja7lrnVOKo+9tFTn49KjbRzedlt3RvBaD8W7c3Qr0bkfZu2btObDPvVUhr6b5V+kM1KuOltadIC/3I6yv9yOsqqT+JPueitXTgZX6Xoyym9yDSg7TdHzJJdAvWoynHIfNqc0OGgq80xn4V/pqVdN5rl/qqIauc1X3lh+IKtjg4aQeKR9ntTbMGLMO7CT2bVL106N4ra68UaFMeA4+jdxgucagL5KEceRydA0psMYvDxw0PUTOqF5FQr9eW9XLb7jlO0+9GwNypXVJjHUeJzgL5LBfXqsH8sL1WD+WF6rB/LC9Vg/lheqwfywvVYP5YXqsH8sL1WD+WF6rB/LC9Vg/lheqwfywvVYP5YXqsH8sL1WD+WF6OJjOq2rBUjqqUfFgC08sj9qIlyBfUlLgotGZG2s3cja3GpR05zI3RHlbjagRjIrRJvEcuBA6V6M/I7hun3J5FUfOO/X26NKDG0F+9i+OHUt6EJik+Ll3bpwJrvXl6FkbRpc6tempLj0NvL0bb+ncj7N2zd/iXabT5xF1vknMahSadwYhkRqoaXeZDRWZTzWmRjE0VYHhwtr0i8rqjzyRFcGRs7elf6qhub0hZy4PxBVxva6w18Qj7Pam2YMWYd2Ens2qXr7lWKRuSUaPPenZp5eL+SQ3xXwquU6Fws8/KOzDxD/AI9pQoNDx4nvCuW33HKdp96ivIgF75f341SOzKnHSMBo9KnRvxOFSlo7rl8JYQ0plEqjihxOdXW5N3ivgCpSMdedWPnfUXVwDbU1zeartl5/KFVcGtRNOUB50bmMLnNdXiV+iS19CZI6jSBrMQCIdC9nW3PSkAHSqw25Olt5eipNY0SItmjA+Jp3I+zds3acI6S6G5kOTy3yv9zl1H7r/c5dR+6/3OXUfunSO/ikty0Vm8fujJLSpQyuqrHWg5rLt/Off3Pm7zJJ8bIsWzDcOBnyFSrikkjOtehpd2NDl6WiXY+FVSwyRnWr07R1ryrY4OsODj7Pam2YMWYd2Ens2qXr7opNHvTs0cqv3pW5TeK3LD6V+Lo6V5ZKOzr+uHMkrg1oVcTKuQdA6Vcsx+07T71kl5QL1qMsziBckVrOnulZ090rOnulesfsd9l6x+x32XrH7HfZesftK9YGor1gaivWW6ivWWL1li9ZYvWou8r1JhP6wr0jT88FSB/xu+inFmAudMjdidBPXURVWscvfW+UffHX8mutR3rlwaK26E+TlrCi6uAB0K6dUq2mor2VW41nzuBLvdXLUv8Acv2KtlPurGBEyT74NFzVuVPaHWjzY+zds3f4l2m0+Yz+HUe+954fQmQsxNG5JKcTW1p8nNbuvd7R4LUCcqThcSqe0OHSFfgaOreVccsjCvQ0666y4UTJRpVWTKMbcBH2e1NswYsw7sJPZtUvX8zyyiXpm3yByrmyjKbxN0r8lqL5MgX3dA0INAqAxDDGWV1y0IMYKmDE3R0lXDMftO0+9mUZvJwimGV8u+VcKoj7LOT6x9lnJ9Y+yzk2sfZZ6XwWel8FnpfBXp5F6w/UvWH6l6w/UvWT3F6ye4vWT3F63/8AX/dXqQ3uq9LDrP2WOLvLHF3lULnvrk765O+r3hIuX+auX+ar138pf7o177V2w+6lHw4BjviYVUdauX32qsXwt8h1KSNja5LxuRyqNrrxDeJMxiO64dSo5iDLi7xhR+S1fHc4vMozWOqD3VHw8yPs3bN3+JdptO75PRfSUg3r1+5Rmm4VIflHRu+SMPCdff0BXThwpL/y3YqI3IZlbVVxa+QLV5RR6TGycX+C7GhHLwZv6vPj7Pam2YMWYd2Ens2qXr+b5TRDcTi/e5VvM43ucXqjy8SFFhvhpqvcrkIxlY3HScM6SR1y0cqEcYqjGIaOkq4Zj9p2n3s57sTRWUZn5LTdnYOOPb8B+uAafhBW9y3jpVTgqxfYVW1Xcd52Ba3SVl+Cu2Pu1UMa4coBTnNkuqvNqIrCDDGLkciqYwNs8y+PMj7N2zd/iRc4NG+ctpV6TfHaGX1cxFlGg5XFyrbIx0nK8lZ1neXDpEY/UiyiC6dzyLy8ppNdxXXf9vdfKeQXk+lSX3yHAta9rnFwrvLNSeCzUngs1J4LNSLMP1q9R3H9S4NDcf1f2XBoLvFcGgnulXqI0fp/ushre6r9Ia35/Zekpx1kr0lIe6wK+1z7XL0AEUjckheS03gyi8HHl86Ps9qbZgxZh3YSezapev511kS8jwhBT2kt5JEHscHNPKMPwT6R95qNMkHQz74Z0kjrlo5UI4wRGMlu0q4Zj9p2n3uIBjfjsQcRw5eEdnHHt6wwEZ+DaruM1tdzirok/J6xu76uTVV0ELG7+YvZ8FjZ4Jzy5lTRWU4QubwcddSxx+Cxx+Cxx+Cxx+CLSY6j0hcnfQu7i9oKDHFtXWQa1zKh0hB5c26GK+stngstngt8le25rqvVJsbZRdOxVgKpzx8jUqhIPm6tVXbfkQs6z51LPR/58lfmZ8jUs+O+s+O+r0zfma1no/8APkhvj4zV0rHHrWOPWscetZyHWfss7H4rOx+KzsfiuHO0WCtXRG+O+LzIqDGbwPCTWNHBaKhgasbYh/niVkjUskalkjUskaleGEqdeeMl2heSU7F7Mnmx9ntTbMGLMO7CT2bVL1/PLJGhzTpRkoL7pnLGVcTjeZPixYYMZkYh0N0psbBU1oqGFdJI65a3GUI4wRGMlu0q5bfccp2n3vWV/wAdf7Rx1w/5H7cBAegqHq+fN1SqS7q7cLGP+TYVRqWzKY41n5pkrcThxZ0px8g0lOpcmXJiswJe7EBWVSKU7G41beJXEgsOhCCk8KA5L9CDmmsHl3Y+z2ptmDFmHdhJ7Nql6+B9Ky/zhjVdEl3yPmFXFKidE+xVxSNdYcFvbcqS98kaQ4cKTFZhXSSOuWjGUIYQRHyN2lXLb7jlO0++N7aeFJe+S39w4cv047/5frgID0lQ9Xz5f85VM74sLAPiKjicLzmlSUCXTweLNgbmI8ZQAvAYEs9qQ1KNnLVWbeJmORtbSrl1clEccehB8brpp5dyPs9qbZgxZh3YSezapevg7mRjXDpCuoXvidrXo5WzN0H+6/1FCda1cISN+Sz2tpXrDEHDEfMETcmu4FnKg1oqAFQwjpJHXLRjKEMIO9+y3aVUL7zlO0++Q0Zv6NCDQKgMXHQ74mH6YBh0P2KL5/Xzz0kJx0yHZhaMOtsUHVTaXDnI8dWhCQY8ThoPFN4jzsmjkCqOcdfdggzHFDj4qWPbdNOMFXcdclFcb40ISRuraVH2e1NswYsw7sJPZtUvXw/DjY60L1dnyCzA1lBjRU0CobsknNbWpZz7IqHzwjpJHXLRjKEMIO9+y3aVUL7zlO0++d7aeHJe+SNIcOHLis48x3wA+OAPQ4IdDj57R8ajOkk+OFov6tig6g3N8aCaNJyIPYa2nEeJGR/yGko0+kXycjBGo+kfeajcvBldlDlHFi1wrB5EaRRuFAcpmhRSRm9car6bZgxZh3YSezapevxWazapevswbpJHXLRjKEMIO9+y3aVUL7zlO0++aziW+Pr3uuoWJtxk1XquPQO0tqUbtLR581m1PHxefCLVRx8NeFov6tig6g3HRyCtpW8T1mjuxOQc01g8vEDJI6poW+yAtozMQVQvAYEySGpoRpc49E3JaruEmGT4cSqpTN9i54Xon3+acfFqo7wcLqrQm2YMWYd2Ens2qXr8Vnb8BVIjsOCdJI65aMZQhhB3v2W7Sqhfecp2n302jR5ya98lCW448o6a0yvKj4B49R3aCQoD8A8+cfAVMLPPjHQoG6I2/TC0Y9bYoOrumOQXvot7lrkoxxFCSN1004YySOuWjlVy2tlFYf8APmhHG2powUO/Od5O7w0oMYKmjEN27i9DJpbiVVIZv0XPC9G/hc04+KR9ntTbMGLMO7CT2bVL1+K1FGF3LXHgXSSOuWjGUIYQd79lu0qoX3nKdp99F7jUAKypKdIOCLzApIj7QqUlHdeux4jjzDok2FR9FY8fPc3SKk8fD54b8ICAwsB+IqGzb5hZI0OaeQozUMl8fKxBp9HJzThLqR1jeUq7l9HRhiCEcbamjBucMqPhKN3tDgnzbpnopNLV6Vu/w85VMfU/mu4lH2e1NswYsw7sJPZtUvX4sykM9qpwtCZK3E4V+e6SR1y0YyhDCDvfst2lVC+85TtPvuOgxZch4SZEzE0bgmGKsSfdAjEeOy9FR8U4aH4BzOsPPa3/AJGjDRnRJsKZ0E/Xzi7Ik5wXpBv0I5VVd3DtD8BdPcGjSVvVCYZHn2qlv9Oddv5taqF4YQg4iqRQ3chrHn3VW9v5zVf/ANRCgLq4fzXcQj7Pam2YMWYd2Ens2qXr8WcQOFHwgnUZxvsvts850kjrloxlCGEHe/ZbtKqF95ynaffb5X4mhSU6bLkPB3WTDGw1fJR6WcA8dpA+AlTtsOAPafXz29oThnHmuBThofgK7i4dpYv9LSLtvNX+ponzF5cJsjfks7V+krO1/pK4DJHeC/01GuBpKu6bSCfhCqijDcPBSfZfj+mBrLbl/OauAfKIdCqed6focq2ODhpGFj7Pam2YMWYd2Ens2qXr8XD25FdY6Wpr2mtrhWPMdJI65aMZQhhB3v2W7Sqhfecp2n34ygxngNvvKDGipoFQ3ZIucFLAfaFfzHHXs5wqUjNLMAH9V3nVou0MJw1IHw16lO2w4PhwxutavV2L1dmpcCJjbG8Su+WM1qKTlub+C9Izhc4Y1d0Z5cPhvOVy511VyPC9NCR0tvrgzNr0G9go+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/F62j0jL4RobzfF9n23XSSOuWjGUIYQd79lu0qoX3nKdp9+Ok9rE21b9JnZb5s80SYm3V18jj28edH8Tm4CJ+ltSY7SK/NlPwlUh+gAYZ7Oc0hOZzme4Hxn2hUpYTjY7CeljBOnlRdR3XY5pxq5e0tdoK/0739Vp2K5mjD/Arh3UZ6Qq45GusPnR9ntTbMGLMO7CT2bVL1+MNpMN5pNY6Cmytx4nDQU6SR1y0YyhDCDvYxN2lVC+85TtPv2rHR4PHzoptHBKhfygXJ+XHa+TfGnXgIn6HVKI9FXmv6agpH85+HueTfSNfuGWPkl/8AeGuZYw4K6oz/ANLlvVLhErebMK9RXBc6iyc0m8rqCRsmj2SqpQ+r/kFfivTQkdLVwJm16De3Y+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/GHRPxORZJkG87pGlCOMERjJbtKuW33HKdp9+72zOy3gms9s33W+dKzlqrCmgPXHHY5BysQcOUV+e880gojmu82Nul1ai6az44cSj2gHfNNeMThX7gotK1/LiFzI0OboKuqO64PNdiVya7jQ6+1XM43p3TfCut6bf9qO8v9PP8nhcESXI5vCCqmiDukXkySOu82q+m2YMWYd2Ens2qXr8ZZRqMwOe3HIrlt9xynaffpc41AXyn02QcBl6MYC4xNurj5HFs47BJocW/wCalCfhq1efM3SwqVlh82Nmhtaij5rAMPHNzHVa00crOD7guuY4FQv+HiNRFY6VXF6J3RiV0wuuNLb7Vc0plyec3EruJ7Xt6F6WFjumq+mthrqc2u+U2zBizDuwk9m1S9fjHkVCv15b1ctvuOU7T7+ZQIcp+UmxMxNGAjmbeuh4hRyj2218ckPMIcnN5rsA6K1vmiPkLw3iEsPObetT4D7Y8R7glZpaUW8x3FK7m4fpat8o7i7pZjVxSo7v4m3iopIXVi4TbMGLMO7CT2bVL1+L+R0K/XlvVy2+45TtPv50ruTxT6bNnJMVmBLuVhrW98sbqvlxyWLnNIUsWlteAu+S6DvMrW+Hkrf/AJr4jvjcRO+BBwxG/wC4KXBoP0PFvSxivnDGgxri4EV302zBizDuwk9m1S9fi3kdDxe29XDMftO0+/20VuZivvKAF4DAvjOJwqT4He2KvmP8PHS3EN8q+RwEMv6So36W7sp0ipTzWNHEY5x7BqNhTRys4PuCQc8bK+Lx9ntTbMGLMO7CT2bVL1+K+R0PF7b1cMx+07T7/wCDnH3mrhZx992DEvJdB/328djnHtDxCZIPaFfnv0s4SdHzTuxxab6iHK7hH58Rli5zb1qkhPtCvV7ggOkfccXj7Pam2YMWYd2Ens2qXr8U8joeL23q4Zj9p2n3+XONQGNOpTx6GO8wYSKbRwSoX8tzcn5ccc4ZUZukYjjjPh55acRFRRhdym43RGMRdcfJADEOJF2JofdfI+4KGbPrxePs9qbZgxZh3YSezapevxPyOh5HtvVxGLXafwAygQ5cmUmxMxDCSt5QLofJTQ6DdDjhab4N4osfkV1Hq6cA2kt9q8bU1/Ly2on2jean0pwvDgt4lvkhsbpUn8Qmvc1tXIon8tVR4/QesPrxePs9qbZgxZh3YSezapevxLyOh5HtvW9x/M6fwA6V3JiGkp1NmzkuKzDb0cRJj46JIh6Zn7gt5eyu55HYwsyzWsyzWsyzWsyzWsyzWsyzWnRPgbUelVsxHGCho5TyNTIYxwWjiO+Px+y3SvLKdi9iNOjOJwqU9GdjY6vj9CHSPrxePs9qbZgxZh3YSezapevxHySh5HtvW9x/M6fwCIW+rxZR0qoYsMydvLU75hNeMThWOO8JjTaFmmd1ZpndWaZ3Vmmd1ZpndWaZ3Vmmd1ZpndVQAA6OImWT5DSvLaZkewzda72Ztv8Afj9EHQD4ni8fZ7U2zBizDuwk9m1S9fiHklEzXtvQjjFp0/gEQx56W8KkGe2b7jh2Scx31UelnA97OllNQHivK6UKohkM8yOduONyjlHtCvj0Q0DZxePs9qbZgxZh3YSezapevh/JKJmvbehHGLTp/ALpHmprRWn0+YdmOISx6W3lNBpF0PerpJHVNbjK32SttFjPBbpVQFQHmSRc4J0Jxxnj0zuaP7cXj7Pam2YMWYd2Ens2qXr4Ws4l5NRr0Iy3re4xadP4CbQoj6NprkKaxgqa28OI3OJt3c/I+9KziW8xkiiR4zpQYwVNGIec5nsTcepk3T9TxePs9qbZgxZh3YSezapevhKziXk1GvQjLfpQjjF76/gKpudfeaq3Z1993Eo5h7Q8Qo5R7TQfef8A/H0U9o5CKPEPHz4qS3KYakyUYnCvjkknNaSnv5z+Lx9ntTbMGLMO7CT2bVL18HWTUAvJ6PwaOMp+lCOMXvr+AnSPNTWisp1OmHAaeAOJ3fKx1aDOWN1XvIQQX6RJiq5FfvyuyjgJIj7QT6O7KjPHH/FwVC3or18Xj7Pam2YMWYd2Ens2qXr4KsmoBeT0fg0duU/ShHGKgPwG2gwngNNcjk2Ngqa28OJyR85tSlgPtNr+Y94ulf8AIaSnU+k35ZMnowTZMUc2PjlGoo9o17EAMQ4vH2e1NswYsw7sJPZtUvXwJc41Acq3mGtlGblO0oRxioD8B3LM8+81cLOvvu4qHYm75X8j7wLiagMZW+O9ViyRpwd2MqO/8kx/tC863jb3+zF/64xH2e1NswYsw7sJPZtUvXwBc41Acq3mGttGblO0oRxipo/AbpXngtRp8/8A4xxaKbSLkqGXlc2/b7vb/DqPlOzh0JsTMQwdRxFS0N2S7J41JLzReTpjjkPGI+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/nlzjU0Yyt7jrZRWm+dKEcbamj8CCFh/00eUdKDWioC8BxZ+lnCT4uWN3gfdzpPbN5g6UZ5r80t814WOlx3nxm+mSj2hxmGiMynmtMjbiaKuMR9ntTbMGLMO7CT2bVL1/OL3mpoxlb3HWyitxnShHGKmj8CChUe/LJjq5EI24/aOk8Xcw4nCpOgd7QLfmPdtZRlPq0N5vThnMdkuFRUlBl5TW3jBJvAKWmOyW5PGY+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/ml7zU0YyrltbKIw60I421NH4EusbzkhGkz355NPJxlswxViRVjF7sbQ4c7N9E2JvJjOk4dtLiy48dibKMfKNB4uKOzLl+iZFy43W8Zj7Pam2YMWYd2Ens2qXr+YXvNTRjK5Y6I060I421NH4EdJIamheW0gejGbbxqObmmoqI8reAfl7rdK81NaKypP4hML7jUzo4gQb4KML8xJiPFnSPNTWisp9OlHBaeAONR9ntTbMGLMO7CT2bVL190ySOqaFyx0Rp1oMYKmjEPwISTUArkViix+KDWioDEONSxcpF61S0c8vCHuuL+HRHpkKaxoqa0VDiJAzjb7SvJ5c7Hp5RxVtBgN6vhlNiZkt41H2e1NswYsw7sJPZtUvX3DJI65aFdOrZRGHWgxgqaMQ/AvkNGPB9tybFHiHjxzfPZurr5FVj3S+Z2JoT6ZLfkmPhxMU6j3ntyqvqg9uP2m6OJ7xDfnfo5FdPzz8ro6ONx9ntTbMGLMO7CT2bVL10ZJDU0LfJK2UVpvDSgxgqaMQH4F8iot+V15xHIoGXVYkZUTx2OYY2moqI8reCfl7pi/h7DeHCkQaLwF4cU8qo4rhOU3QhLGbx8OI3LeFMcQ0Lyqk35nXxXyccj7Pam2YMWYd2Ens2qaSQ1ND1vs1bKK3JbpQa0VNGIfgXyej8KkOvXuRXTuFM7KcoKQ3HG/8Az6IOGI3+OTN+GtTxaCHD3Q+Z+JorUlMlzkx8OKlrhWDjC3+j1uo5ymq7jNo0YfeaN6SY3r1+peUUrhTG/Vo47H2e1NswYsw7sJPZtVb3ehYcnSUGtFQHJ+BfJ4OFSHaORb7Lwp3Yzo3JhoF1qUR0C545UU6I8oLfdEFAjN95rdYmsbiaKhxaoisLyigE9LFcS+jl0HEcJdSvA6OVb3RWmOLlcqxwpOV549H2e1NswYsw7sJPZtUvX/Avk1F4c5vWLfJeFO7GdG6WnEVSKOcbH/59OOjpl+v/AL9zkm8AqRT38puWcZrIuJOcFwhv0A/z5Kpzt7docqwax51biAOlZy7Ohl9XNEhuG87+63ylyGV+hBrQAByDj8fZ7U2zBizDuwk9m1S9f8CeS0HhPON4VeVKcbvNlZyStr28da/pa73PvbcuY3IUcWgX7eN1ujqdzm3lXRaUW23l7Mg+S4VDBsaV6ie4VwaM1vy+64Uwj+f2VdJpTn2K9FdHS+/7ij7Pam2YMWYd2Ens2qXr/gIucamjGSjR6JwYfaermMX+V2nzqHSOmo/58+Oxn4Nqa7SPc1X/AE6MPH/Pp+Bo+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/4B3yV1Q+qun1xUUcmlCONty0efdcxwKjk5zQeOQHoKhOlg+nuWSY+yK06d+XM6v8AA0fZ7U2zBizDuwk9m1S9f8AX+FIcTF5TT8XsxqoCoYCZvwlMHNJHHKOetsVG7Nv09yxUVmVM9NjbiaKvcm+Sm99VnC3rBcCZjrHe4I+z2ptmDFmHdhJ7Nql6/v8A8noo3yc3r3It/pJ3yc37/Jg6VR+Y/jkFpVH7Me5ScbKO2r5+5N8k+Q0qsmpoxnkaFwJJWnWvRTsd1hUuBd1fA9VTN/mMqXpYDa0rO3J+K8q2ODh0HjcfZ7U2zBizDuwk9m1S9f37WTUAjRqDk+1IuDfecb8JOzke2vjkFpVH7Me5HyOxNFalpDsqV9fuO6fj9lulXTjwBjdyNsQiibU0eZUVwqOy1t5eiley2+rqF4d1XVFelD6v+Ru1emh+bCr0wB0OvK9xePs9qbZgxZh3YSezapev78MkjrloVyyuKijGdK3uJtQ+uFoz+cKuOUcdbYqN2bfp7kcOWQ3Kij0Nv+4qzfeclqMkriGe07YEIom3LRguHA2vS28vQTOb0OFarirI/wCN2xXM8YdaLkrh3UZ6VXG9rh0HikfZ7U2zBizDuwk9m1S9f33dyGwcpQnpNbIPZZpQawANGIDDUOXmv+3HIB0FQDRG36e5KHReTKP+fL3FUOFKcTUZ53He677tNibHG25aMQw1UkbXj4guBdRH4SrqjyB9huSrmcE9oNqqlY6PpxhVxSNdYeIx9ntTbMGLMO7CT2bVL1/fV/hSHE1eVU6+fZj4gw6JNiadI43GPg2prdA9yUiTkiFyP81+4TFDU6b+leU0qvezfv43oNaKgMQHEqnAEaCrzN7OliuqPKH/ALSrmYOq/wCQbVVMwxnTjCrika4dBw0fZ7U2zBizDuwk9m1S9f3zvbOHOcTV5VS+HMb9R5MNw5ox+pXnl3Vav9PRJHoeUQiOO6vaUwHQONtZ1W+5C44gp5zjkk/z6+4DDRTf5X/ZCkUwdIjO3i9TgCNBVYZvTtLFdUeQPq0cEq4naT0SC+qpK4j04ldMcHDSMHH2e1NswYsw7sJPZtUvX98bxALukO8Fv8/CpB8MBwnAWlX6Qz5GtXi99jV6ChyPXAorWWrh0lrLF6emSPV9rn9Zy4MEercZCL8UN93HB0Sjw/8AXuSkO+CrXeUXTf48XvcGtHKV5PRg64N69jchNSKnTcg5G8buZGhzdBCririd0XwruAlw0xnYrmkR3dXyKvSXLtD72Bj7Pam2YMWYd2Ens2qXr+9/JqNwp3Xr3It8k4U5xu0bnCcBaVfpEfyNavOc6xq9DRZHr0dCuessuOLUvS091grVb5JHFZmu0rgQxtsb5/Bzr7zVws6++7jhl6z/APNfuS557wFGzmtA47XIeFyNGMq5aOCOT2Wq9wpDjeeP1TRNfaq6NLc/C9e2Gd5qqpEdz8TVXFI13nR9ntTbMGLMO7CT2bVL1/e3k1G4U5x1X6k50dFre725MavzRxr0tPfYK1w5JHLM12krgwRj9OFdLIamtRp044IzbeOTP0MKnk0AN9yUOHnP+3Hd5ibwyK7o8i36lFzWHTlOQjiYGtHuOsx3Ducy8rujP3yrRect7pDbqrkeKiqrre3aH+ZH2e1NswYsw7sJPZtUvX96+TUbhUh2jkV2/hTOyjxKsre2Viix4zpQa0VAYhxwjnkBXfPcT7koTNHC8f7cdZ1R7nuZY2vHSFXRpLg8118L2gzW1VUhlz8TcSuo3hw6FH2e1NswYsw7sJPZtUvX96bxBwqQ7wRkk4U7sZ0cT8go3/kchEz5nTx2KLQLpQx81ort4xfNSvysH6lfpMI/WF61F3l6yxesftKzp7hWN/dWKXurNzah91mZfBerSKCZzDG0C5v2HjrOqPdVYbvb9LFvkBLwOWPHqQM+U0XOJNswYsw7sJPZtUvX953DOFM7JC8on4VIfp5OJijUe/O+9e5FpldlHjwbjbd1fIYPhTRi1yv0qL5OrWfrsaVeMhsauDDKbalwKDI75/2XA/hz/nWuDQmC0f3Wajbq+6zsbfkPsr9NaP8ALFwv4i8WErh/xGTx+64VLkKvyyeCypT81kuP6lma/wBRWYGsr1dmperRd1XoIu4Fmmd1ZI1btDZpf9uOtPwhcCjd5yqYyMWCtXt+q6GVLhmQ9aRVNLgOiRZUn83+6y5/5391lT/zFjn1r/r9xX99+cP9lwhrjV9kXzafur8Ea4VF1P8A7LhQSCxX98ba1esAWgrg0mI/rCrBr4xF1NqbZgxZh3YSezapev7yujfeclq8spV+V19oPJxO9fldkhGkT3536eTj0kvNF5S0g+yLkefW4gAcpVxR2unf0YleuaO1f6imyPV8yH5rNV2uK9XZ8wuDBGLGhXgBxahM0Gvx47FHILptxfGtXqPHqV4AWYS/Gw/JX6PF3VmB8iVea4WOXBlkFq4FIHzaq43MPVdUsc/eul6UA9dlS9LR/m1yzhYdDwq43tcNLTXxOLs9qbZgxZh3YSezapev7xMknyGleXUrF/028TMj/kNK8upV9xyG6OPxwDl4RUbTlO4R+fnXUl9xyWjGVvlKeY4PZjCqijDenl47F8DNh463qbOLX1woGfIVL0cj2eKuoXh3VNRVUt0R/wAjdqqnhI6WGtcCdteg3jxCLs9qbZgxZh3YSWFlV07FWsqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yyo+8sqPvLKj7yxxd5ZbO+VnGd9ZxnfWcZ31nGd9ZxnfV90feWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95ZUfeWVH3llR95Y4u8scXeWWzvrOM76zjO+s4zvrOM76zjO+s4zvrOM76zjO+s4zvrOM76zjO+s4zvrOM76zjO+r7oz+pAYMWYd352izDu/O0WYd352izDu/O0WYd352izDu/O0WYd352izDu/O0WYd352izDu/O0WYd352izD8q5Vy/nVyqv8A/t2f/8QALhAAAQICCAYDAQEBAQEAAAAAAQARIfAwMUFRYXGh0UCBkbHB8RAgUOFwYJCg/9oACAEBAAE/If8A4+X+H/15/h+If5dOn/1x06f5fhn+H+HTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOn+HTp+CISQ+ix9Fi6LFWNosZYyxFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWIsRYixFiLEWMsZY2ixdFj6J5EcqYoRdAKesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrF6xesXrEADYb3pitT/tsnnTFan/AG2XzpSitT/ts/nSlFav/bZvNBCkK1f+2yeaCFGUVr/9tk80EEKMrX/7bJ5oIUZR/wBu8nmgghRFH/bvJ5oIIURR/wBu8nmgghRFGl4BzggVK2UhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuUhuTmWgGjk80EEKIo0v0bsRMxSMH+e2ta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWta1rWtw9rWta1rWta1rWta1rWtYKAwRiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+qS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf6pLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB/qktiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+qS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf6pLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB/qktiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+qS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf6pLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB/qktiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+qS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf6pLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB/jNcHwrBEBELR3DHRGQcYkUFFBl+ENOEw351fJKTTIIxYnwpW8KVvClbwpW8KVvClbwpW8ItuGK2JYKpQHKlbwpW8KVvClbwpW8KVvClbx8VKA5UreFK3hSt4RRjmNlHGAkIhMhmDRjkYBySWARgMbvcfCAMcjFqNgNeQ2pkvtArGYspZbEtIo5PNBBCiKNL9G7FLYP8YNY5QBWaj3hVaI+plZgCif5wQBEBKIItocE5uKbXUM+u+w6IKiTFEQPQ+dvNOxeBvK40AMb4LAjcSWz8cX0qgLIPWBYNouUktiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+MBLYLu5/BSZwwGgFqYN/i3sEUWFxAeYqR3FbB+HSAIlv8+UDzwiZAZiLAb/AJrVhQ6C0gvzHw66tibCAJ8fNasQSEjpgXSbXfIIDZD/AGDGMcovfDWFZLfFYgeJzbIJUMHRWjYCVhYj4e6LC67psIF4B+5aheoeenwZGKVegxQ8QXl9EI4wOYxObx8YBk6gRLmYJeKOWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/FzEDdSg8/ELkF12KgmUPnGuTecv1+Cu2joPpMLj9kJtd86R9pRe+NI+h0OwQxLkhMsyOOPwQhd1Mvfr9zlS4JjIIDQIAgAOTUEPEWy+0evyABgMFxNevf4I7O6fIw0ajlsS0ijk80EEKIo0v0bsUtg/xcuZ3/AIEFwVFHV9A1WH0+C18IEIEAIqPzMLj9kJtd86R9pRe+NI+oAqIE+UR5+CHsgdGPj7hG0ysZRahgUGEfpHt4kufwc30oyWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/ABc7CstX4H5oCB0KBAAguDUR81xDB8l7hsvcNkY9WAB8zC4/ZCbXfOkfaUXvjSPqAq9afAyGLQ/rpAXwkvgBcs2KOWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/ABes6+UUGhii+GTYmJMIoZhcfshNrvnSPsYVWDavjSPqJ0rHIA7j4KKtbt5pAlThg5o9m+IU+i8UctiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+MFjkTCkN2y+AIhAXBFiEC6g9W9QTC4/ZCbXfOkfac3vjSPqGMERIqNo+OXweOIQLqaMVDNXR/hEgFCG0pksAMSqtMPvajlsS0ijk80EEKIo0v0bsUtg/xisJ46RfURJvmyaNZuBCao5Dg/aYXH7ITa75qcYabKbbKbbKbbIZFGul2Yh4+Jze+IDG58Aa1G8gxhvk7nUi/IQhhePgxloFpTdhIwrbRoC5MdLiAhLHHh8KCEcAao6rBFcn4EDmb5iUktiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+M1hN1VX3WxVH4jJbLxQeYNwH1mFx+yE2uoUJze+526MA5KZAIIrxu9DKL30PQCnCHimIgR2VYxtSS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf42CFrNRslEEqwEQfhqETMrBigixWFo+kwuP2Qm13zVQcP9Du7Xdo5Grn8GA5IXwAQAVlS55TpnuqOSmudHAbiL6lQ+A64xc6IhGAYghwQgEwYuGwhLE4tBThI4xGQTUjlimJBiCiY2wWFQZyORaFHLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB/jkE47Mo/09xYfg9Qi7+vl1+kwuP2Qm13zpH2lt3xpHBtEqguW8x2+DORCAdDRpbEtIo5PNBBCiKNL9G7FLYP8dMYFqTw+CIsGKq5PlEfMwuP2Qm13zpH2lt3xpHBitgT1bsT8E9H7+KOWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/F2iq7RDcyPisPxrlodifoAwHIMQVd8YZLNPgzmvQmGjfMwuP2Qm13zpH2lt3xpHBg7k3+NW7qOWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/F6zOL4CLcSdD/AH6hB1s/p+BIita0+ZhcfshNrvnSPtLbvjSKUnY0IhapmjmpUFii/HAgBq3q5fQN9Ycw+C4Qlqo5bEtIo5PNBBCiKNL9G7FLYP8AFyN6ge4Hn4EhsUXOrUD6EsHMAgmTlciA0+DCzOnM40b5mFx+yE2u+dI+xENXvjSKU4RFcZGHkfAwiYRLnVqB9BmVRMB/Tp8QJqHMtgaOWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/F2tQjlJbmiGLGBRBEICIIQFRMShmG3yJnd2C0DH4ehaNHMKGWABgBZ8zC4/ZCbXfIIi6yR1NPlTT5U0+VNPlVaPmw8/kdIpayIuuxTpYAYhEAQgiIIQJJMShmG3wMn1LcAoDhg6APggwxn4CT86OWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/GHlpnB1sj8hDKqHkIrLdbmB5D4AgEhYAWp6guD6CYXH7ITa6jQHSKZ0dkCBLn8sf7j0WF+t0fgUIDgzbQBgwgKOWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/ABgiACBiDajMkxNTzWZI+xNA61fIY/Jy3kmg2IEMrz9QHJADFejUHVEQEY+hB5wAHJejXo16NejXo16NejV5qOBGUSe3AtXo0SCyAspqwjVPEwiyuRAGTE6hD4eSDflWtZdcszYgrDaoCklsS0ijk80EEKIo0v0bsUtg/wAarCejryJRBymGPySVzGNTy2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf6pLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB/qktiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+qS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf6pLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB/qktiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+qS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf46OZIQUKCg5yIEJkx8hoUwMKwTAm4j9SWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/HkJzcVdXYCfobeb0tyRSXaneED2/TlsS0ijk80EEKIo0v0bsUtg/x5Cc3PgwKoD9SAh21nqQxBvYEUB+XvoUMlWRwyH4GsWDQe5CK9DSjsSjMIYQKHgBHgjnioqyRET+EMlGwxZDvm4PgWYm8MgIdh99g9GT3Oosjb8AhHYjAOb4PluWq4I7CpkANyOPxCAs6wG50OnC6RnAIFcZyIEfWCyIC5BKFylgegQ/IvUD8CygAVHNBgljwCqzL/AAc95Cd2Q5J2cYDc6gkQGobKSWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/AB5Cc3ExjL0WQRmhHuwqARlnbBN5tPVVOLIi12HcpgpychgCs3lD1WKKS1eUh/ea1HsiDt7lYzPibkBPlbivlUhGGNwWh0V0lRPMJUK8gQ4Y2jmj3CSLC41Hwi6OxLgEKh6q6r+IQuc1FwPQqO5YoYZhVIWDcgdUeCWSZx7uqpYjzCZTsRHV+wKrMXjU+EZuC6KwLTN6IjFEGdaShYhqSAK06wbli0dvpEALosvM3qOs4BbCea0267QiLStFOQBkWEdtVEJbgrAtM3oIBNiWfbyT+qgAIhtkVGoYFw/x/ju5x0IGLctBhxKEkLzEKrVpBtkblRy2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf48gCnCsANVqdAbd1yHKIXDmA3+Dr6Oki+AMkTH5FFNndHMDZaj2Ulg+NS7/AAAE3mhaD3RBFYOsgHRAPCxcz/PgZbxM/MI55rWyIH9TTCsLmR1jExczdmTLitOQbyVen4jwjv3dCf4EMOK+9eVCB32ckUFaXUfH0ifDqSQUDHqB2ZBOVH6wmgCVQR5oIySHQ0eSOacRVly6cyd+vIWoyGZC+NK+AXoiIHBiEaxdKaNLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB/jyE5uKHhWCTUI8RrAkvBRkFWCIRcArIOV67snov3d/CAD2zAvWo9lLYPjVu/xo3YtB7/ByXYkflg0HsmFEREnAw7sr2h8oIz1QBzMdlC9iQzaKMQ3D0QtUAALHReu7IdKE5Ji19DJwlsbG+REQADkmxQBMIEXZ5VZg7xJZCtat3fGlfCTXKYXijlsS0ijk80EEKIo0v0bsUtg/x5Cc3EzgH0ivR08hY/mrHbVMdWQQnaYdwQ+mo9lLYPjVu/xo3YtB7opot56t5VaLwHwGLWRPTcTPrIN1eGSIzER2T8GBGzB2dBb4XMN2HwQi86KLDudH2O8bcNR4URn7QN8A7EW0F3T9QMPoHM9kDgR3aHw1bu+NK+EgTwV2lGiWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/HkJzcQHXC4YIzGSSLw4xMCiGJmAvc40Q7gbC0IgzEYmItJm9N8xfOYVx5haj2Utg+NW7/Gjdi0HujDzksvIiNQhNpX/MNufw92JM41aDVHIBiHrq0ARDhjEIAjATZRQtYk+cTD4EBitDiC/nRD7YO67Rk6QAmCDNzo4KzYXfQ8MQiTUeURHFoYog9XTuhCXAJp8BgkkhZZ0kf6jcxmjnbqmW1QLSuCemTQ/BOQYOuDkCuM5ECEH0BJGCPdkYFiBJWp8UctiWkUcnmgghRFGl+jdilsH+OnmSElKjBhBACDk+IpF5mNR7apzrJsaqrRkKERNKRR3ID2hHQqxAwsNkAGEz3m0oVmwbxLECjZqg1j4JEkRcHf8HJEBgA9hGMSRZwW/Bo5uAxPZNWDAwHIc0222kZN0MsAMALB8B5sAkNjHUIqTKCLyfHwfFxjriYwBVoHB2KrkBxeag6IKtn6KturtKwph3SYeDNhQSyVmnMyOwrhZuTCHsGvCy8pz16tADzqVnPqqXD5TNCuFqj4v2JudqidyMhjHJ/WBUHG4KPmB7gaOWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/ACPU0CAYMICj1gNQEAGIcYqpQZD7EOGMQqnMg+SU5RvI+kQjcQAMAIuKAMAAwpJbEtIo5PNBBCiKNL9G7FLYP9G0qmS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KWwf6M03EVN3vemlsS0ijk80EEKIo0v0bsUtg/1SWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/AFSWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/VJbEtIo5PNBBCiKNL9G7FLYP8AVJbEtIo5PNBBCiKNL9G7FLYP9UlsS0ijk80EEKIo0v0bsUtg/wBUlsS0ijk80EEKIo0v0bsUtg/1SWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/AFSWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D/VJbEtIo5PNBBCiKNL9G7FLYKEkAOSwVkVclXPIAr2a92qp5gFpuZ/0WWxLSKOTzQQQoijS/RuxS2D65CZATtkKDqUSiWqI/CNUA1QHWCrgOZ2Oi9cNitdyb5XoCLMHMqaRuf8ASC0odyFyUypCsTCuE6xRSA62c/KaAavb+miZAfYHQY/6BLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpbB8uMkDDmoV+AMeTtjv4tNhzpoBCm5f0Y5geGU5kELWtKkI5yRahDrTNOLI+Ae+d0KaiRidv89lsS0ijk80EEKIo0v0bsUtgVcVvXKRLDRXmMUZGmNHmU2t4CJzPBVyuBuqtPRR546oGrF1INE1nlnDosykIjMWf51LYlpFHJ5oIIURRpfo3YhQxGMagEAq3sy5+rUryoNWczbw76EbFbFPE1wJNKHHgLWkwAEnLeX+cS2JaRRyeaCCFEUaX6N2ISF8WDi2xuxxEZGxFO2mrQGMgq08/wBTAK89yhqpERwf81lsS0ijk80EEKIo0v0bsUxgONPRCVgcFOz/ADHRsii1hK5mlRJrUbHLQDEZisf5nLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpjAfgOQBZi3mnR64OaUGrWANJsdGO2P+Yy2JaRRyeaCCFEUaX6N2KYwH4WRFkRkbEU75PFOF6gj+R/qa2ea690EVNiOD/l0tiWkUcnmgghRFGl+jdimMB+IbmGsDgp1e5roRLfUjuf8AC7UK5pmmhVmLP8slsS0ijk80EEKIo0v0bsUxgPx3dy47+q6YRNpQ58BLNboKAOcNby/yqWxLSKOTzQQQoijS/RuxTGA/JwKq0OaIm8Kk8igEPTD2UYSyuVRAuHER/k8tiWkUcnmgghRFGl+jdimMB+WYn6xcJxPli0JsOIGox9tE6BcYvkIPq0FcH/JZbEtIo5PNBBCiKNL9G7FMYD80gAQODWCnAWKEnJHp+0dyQVJC1M7Qqs7v8jlsS0ijk80EEKIo0v0bsUxgP0HxxYZ53pmfqEZ5KADECFnMVHRYo9UDl/kMtiWkUcnmgghRFGl+jdimMB+lBSbMAOaegrgx5BOQBAWf2IY6Bjy2/wAflsS0ijk80EEKIo0v0bsUxgP1MLYNoyKgMBEHYMirdlIJzt5oGA3kP75f9wdViA6KIpuYcxsgsrWr/hy2JaRRyeaCCFEUaX6N2KYwH613/nrGRR0wGIOwZFWhHQA5280IQ7cEeVv/AG02uRJ+M2Qo6LhXECMkeH5hWEHEaorj8GWxLSKOTzQQQoijS/RuxTGA/Yu/89YyKd3ERcYMiqqvzV3uaZtK1hmD/tJtctI7/DyDmwrzFqKWtXEII6srcwrCqg+FccfLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpjAftQb2qoGRTZHGHNuIaIEQYYMwh462n/AGU2uWkd/pHHbKBzCPL9xSyLqaWfKsKprQVweNlsS0ijk80EEKIo0v0bsUxgP3C43FB/pP8AK1XBgUXZg/ms5/8AJyG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5SG5ECIGJr3NaR3+zu87KBzCi4aPSRN42dH5CqmAEcHi5bEtIo5PNBBCiKNL9G7FMYD90gEMYgq+2jKZVBFWbiu0Q8AWu8riP+RYIMVfHilKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpVTAyFA4DcsIHMInj2PVAXV0g/IUSGwI4PEy2JaRRyeaCCFEUaX6N2KYwH78aS50EBHEiwAQbhVYARDqLx/3Agh4FOIcQYuSf4hieoCxZG7iXkKJDYEcHh5bEtIo5PNBBCiKNL9G7FMYD/gAARWAgU/iLFLIQQyoCpsH/uRBAIYhwnbkiLlsgViGJHVXaLVEh7IfjCBHB4WWxLSKOTzQQQoijS/RuxTGA/4JoVYqci5TjCF4/wC6KTAggEMQ4KeeQI+SAQGRA7ofSN7MYWmzs4SWxLSKOTzQQQoijS/RuxTGA/4OEyAWH1iRvsMFDzeEMzx/3Ai67z1nIJwADAAc8gq9mj2CzmoThajHz4SWxLSKOTzQQQoijS/RuxTGA/4Q2EgiBwUKsVZN3KbwxvQ+QrrM7v8AtBGcsKzkEYMTgy5ZBW7bGM5Wc0BM34587OXDS2JaRRyeaCCFEUaX6N2KYwH/AA1XVuCHIY9K4JCu5iZBAuHER/2Ajui5kjBiEG3JyCzUeCyFiBgv5j+eXES2JaRRyeaCCFEUaX6N2KYwH/DkOGKewJVghgR5LIs3lhDf/h33IYFxi4uyUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbUjbTR0vBdx98fTlWjhaWNR5BZyXRjD0TVzGfxy4qWxLSKOTzQQQoijS/RuxTGA/4k/IViNoROHtkG1Agog0dYWoOO1pf9HWrVq1atWrVq1atWrVq1atWrVq1atWrVq1as8EnB7IJpHf6kV+5J18Ox2CFsXCQw9EGHMpyXcZLYlpFHJ5oIIURRpfo3YpjAf8WWG4oP9I/Lc+GBM4FTIggAICDEEW/9DNrlpHf5NBtaSHF5gdhugA3ZrYeibWDi8l3E5DRAT6MrI6ldaM/Yys9hlQKuDPJBIgdYy0ijk80EEKIo0v0bsUxgP+MIcMVBldgaVnJCRR95mLFGh7SvI2/9BNrlpHdFwutGQ+RhDkEEH/pyXBMjUxTyu4kOZTYKDBMAJ3lV3UYoth5B6TOcTHQCre7wL9fnRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwH/AB1cCADhV+Lf7HdVMWGBkG1M6laQzB/z02uRsziiBU4T+gKArY5GQs4l4FviNmak4Sfc9EarqJO5Zn2mNao4lz+2idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgP+QwAnsCnlVcPbc5I0CBEGWDMIAPlpf85HNn3XOqgRZu2Qs4g/jCJGATCCG0mHnbyRe7OuHZm3mmzlo6q+yGRvYDUGidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgP+SDk3FB5r0SD3pouc615ixDJs5Dg/9iXAatkF0cm6azomizSD5BNJzcGA8rULiGoDAUWidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgP8AlHoGCxZhCJS8xb09CqxVe1rOaBcOIj/rcfClXlehiLyw3IWBHggIbGtYw5BVUmidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgP+VIgAlYNqzBvX2Q4csxXNYnEf29ZwNv/VYD+RiyFaPQIwacsh7V5DG/IPSaGdjnldT6J3LSKOTzQQQoijS/RuxTGA/5c/rwAcKJtvYcigXOdNJeEGHJJyX/AIokQEKfucEdEIwJ6YKY7qY7qY7qY7qY7qY7oG/X9lXlkYoIDNbe5AvKQgxWwWj9Z/shwES5JwMYBIBW9gJKRmh4Ief/AI5cDonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYD/mTwj2IUP2iDsRkVdV9DzLeahOvQh5fhEgAklgEcRMTCV7KFQDYFg+5XaFjoPPRAKi1MbuSHrlAtCLjNLrR55n9Q+aM1FnNVW4AahZyTvlcQ/UJq2gOJc+D0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB/zbBZYTWMincgJwZ5I2qot4kP6uavwEUA5fgO0m1SvR02jRb+9vuAhGAiU8Ld83sAqdvll4eeNCVWP0Xhq4vNcjvHdHK5FgyGJK5Zn2sUaIETmeF0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB/zuBO1A5pnBiAB/oVQchJH9CvuUUA5cccsgUgLz61Q7qAc7dfuyRYHW/jpzhFrkPenzVwvJqPKfsvzpB+e+t/HIzNiPjZmNj6JkaY0eZXdFzO/h9E7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAf8+4E2VQ5p+QScO6i1MzMBb/QoTjahDy4wrg8lAoZNpBoPKhDGNmY/LAaIs5fx08Rq+ZA9tfzXsGdo7ZmpHhXw0DNmz3OyALtw4nRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwHDhVSAE1/8AFYW5aGRT6rjgzOR9KqqQ9wt5qE42oQ8uJEVq6SEWLID4l/DQNYxBb3cqoMPkNWBiimt/zEfH5cJft4DNBVCUDDDNumfEk3MUHC6wbi9E7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAcMMCx/OU047qrAZgnN3lyPP/FsF1hNYyKjThwZYciqrPDNHmnTEVsMwcPD5Zg5mOjp662eQH9NAdo/xe4+tj4G5Vu5/IJYOYBOQZsKDPYiUN7Bc1vNdCM+qs6IPGlQGHG6J3LSKOTzQQQoijS/RuxTGA4UlrAc44KsmRNQx5fF+Jgh7YqHL+ob+T/xkCdqqBkU2zxhzbiGiBEGGDMWoMPtpwsY63pJKTJ/P3j3E4ZsnLodXr6t5/YFe8tD8QSwcwCdmZFYcdAoHypGpQfP4mUCzsEe6/p9QnYIS3HKnQp0IEI6nhMTqIlMsLvwizZkI90KIpiBVpuLjYxv5pl5Eh8lCVQADAcfonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYDhTZH2V9vSrMpncwAWD5fydAbwiA1jjDz3QCqOCOD/xhcbig/0nKXNBgXN2WpZwl3PVEnYIGmw1Fi9GXoy9GXoy9GXoyYbEDs1xV6h+gA+rt4eofxPl4kPkSO3CksHMAj5NHiDrUo1zVI6J9F2GB4dFbSO0qeoyZa/CB7rQzNQgGAEYrUDFFX7E9x0KsxsU6x6FX+AID6GKAchGPSvjtE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAcII8svG/kis15VgWD6nSiwqvZGMPS3MRTCZxevI2/8YQCGMQVfbRlMqlErNxXaIeAtbyuI4JneAALmYZqbbqbbqbbqbbqbboJRiAyLoeWhczmppuqxj1GeP1ffsG8p/qy9CB/eECElwWrM2IgrmPXBtTOZOBrOi5O6n4LPgaCdXYHuOhVgFjnXwU13+geCmp/Xm6DHi9E7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAcJEFoBf06CgeiwFXmLUKu2xEhnZzQwBjL/1y/4yMI1ToFCBBcwEcgEFkwBENeN7h3rqT6bFYXaEPH3zrukU1fQ+T78G7FGr2Qx7IwG5mEeaVU9AAwHDlhNvQT/eOUOhVeCHM18FDtxzXyO6bA8+sPEaJ3LSKOTzQQQoijS/RuxTGA4MzgbLrAtPjmhmRHHlyomlGvs+iqbXYLkDOvqmguVtalX/AMUCGMxA4KcQ/iOaMEKDKFQP74bGdaEeVJER8/cJGoGT03ZiCD44LDQ4FqNkcPbF7jD0wVgHT8S3o2lSrLFVtFx2TxgGQNj1TeAHkWIAAJAg1EcJonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYDgiQA5LAIS+idgN9m9K/gEkLeasC5GMOyDy66geR3TSHi2d0P/ABUY4AwLFKhEj2d+FZVzoAnrkdQ/lAV0a0EcC6EAlwCcrBHIqggogmAFg48gEMYgp4Oa1oiecQDDTZWcFJCGiYRdeB1Cx7m9wOidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgOCeZJWgV3utSAxmBzvtU56MSsEOnYg78m0qVxCqAPIVilYxlkhMFtbdk1sSbN1AAQEG0f8MyAx0LiDBOqAFBcucJf8xzRm/G6e6ArnHUNwPi85V1PZQluQCwTf8AiOD+uN1CKu3JF9isu8z4KvZZB9CxTOCy0dA02idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgOBAQjARJRhSzDpvz4TCyjydiRvi7KkWfEsRsrIyxc6bK9wTGDzomYfM/4MZYJiDaEaUuMSoi00dF3mRtHBhI1AyMn6yZ1FA4TXN0QIARUeAcDWys/Kq/HwD+8E5G/niKrhQVQdIhXP53DhQE85DRDny/NFonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYDgXmSVoFd7rUgMqBzvtcQzD5iZSVTmDzqrCyyI6xV5noOOladmAgx6f8AAtdBQPiEmGws5+BwgXTQObvDOh/q9j8FO0BY+fgVWJ3Pj8yvsvMXVHLkmYHWOqsyKVi4V2qx2dYxvAFlZcrhvC7khC0zEoEEOIj50TuWkUcnmgghRFGl+jdimMBwBIAclgEYUsw6b8+MwMG8riXPcdDurJ2yI790I0muDjdN2PQ/fdCfchYWzcsF5XWh14MM0MutBl0h2WRzohTt2awuQbymi0XHOPZv0B7DrnlVLkVKr5KtVUZN2R8K1WuXFLfSF669TiOAxWkUcnmgghRFGl+jdimMBwBBuErQK723NCsiHLyr4M4b4FhxSHOvUmj/ABDFwPOqsI7ot+6vMOx5cljwd79xhw/OIlk4St4T468GOPaMbUDt3ZoU0b+sp7N5BiS/kIFTkH6+idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgKclg5UKH54bPJ6cJC7PAXmnzI0iI5rDABMOoj3VXEHM6jyEzXFDDqhc1VEnH7RwsC5Y+nBstXqBHhMF4P93BeFhRNAfNPHAxHRM2/Y0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMBTlymLrduaGcHmJbhMY04N+CcXp2e4EZmt5XzFfRVVowO0OybQE2M2Vf68JQ7L1wbd+IdD/ViWtPvkJ2hP3V/UfynidcYPh+w0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMBT5eF0mzVzy4XTeFX4jJjtlWCPA/nZA2ozweqZw/wA4f1ahVtfmUcXYL8FFYuFHthfdoYyrE1lTq+WH7DRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwFMyzb+oVBY6ibOF5JycuHIgiVgp1JMk0qVmQVbR3QncOwPI7pjxJh0H9LKT9VhcDSlBjfBYE7BqqJE8hUpDcpDcpS8oEYiJACH6oPwwZyVE5Q7HqXuyt2YxFCxQYgOCG6+AQ8ViehR9gBTIBg4TA/AEEDN9gAAAhDoxqcanGpcxAwG36+eeeFCiKEV/sGidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgKadMT/ToOGkSUOKKT3WBwnO9A4dFZ0WZ0PgoGu4PB3TQCC2dA/nurR1pJ3QAAYVClEYLMTjFGAwmYkBhAL1JDpQGIEWEChAxgQ6CTfF6sTeZK0H8YVQgiQtGuY/1CsJcQCCfNHEMcmghzAOv4Isqazv8AsaJ3LSKOTzQQQoijS/RuxTGApXfd0NqfLX80dOGuCOsg88aUnusDhP5vybDpUrqVW0XHZAllWwBseqZBkDuqQwESogv9sexNJ2AMFh/MET2503Z1ihUSCSuGiRUvOoEcsayBUGBNwFMU2PCi0lsKvuWHsiItOZIhMvRTttTttTttTttEJrJrvnbYAQNkX0YwHpe69L3QVWUHdDV7Nh5QmRtdawZB+SL8GZXKbbKbbIuwYzr2NexqxvMkpDcpDcmUFmC8/NasUGA8QoYDeCpmHNAQePaHxo3YmiNeEEPAjCosWeEJu8pjwNVcQA4al26OiV8iUI2z9UBA6shkFAggsYHgM7bUHx+xonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYClhC03CbdWHDzSRLf8CtOJJMRoj7qEcxsrIK0XOjHRCXzIO3lV8htFj0Kd2rjHnchXN5p57BO2euLDdCIA3lzqUAAGEB9ArAbgdVL8Q8VzC0+xVYEbDE+Ch7xMHG6zYVdvmsPuMXRPwPXt3I6J/GBA7XZQA64dgydRPmBLsi+L+iDESHAU3u8RZzAvKkNikNikNikNiZRZw+RWrBFyfAqeobL1DZegbfN71tmjV+0utVRyz90ABp7JTT4U0+EBBgESWfIAGgoK9SXqSJuQwH5tYEOAHAKUXvm+jdia+IUE/E2v9VqkV3EZ1aswzFV5SLjB4mtAQMdHz+ABbY4Pijxalo5eJrT4o4B4AsNlYPsvU7zdfDyojuTjm36+idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgKQT7UzCq3RLT3DW1m/Ph2XrEeURsvbIj8MjAdkBxwCBt8JiYsZuCAFaWFWQspMLNPJpWVBzdaxqjC8A4dQiGvwiA2igTzYk3HIwOgVilgIVLbvpoHHMovfN9G7EAAHFRTkAEm5h4FpPIJjDWNWW3162WNgQZvYFyuPChBVhWM9Qq8n5AiIbSe/Oy9+dl787L352XvzsvfnZA5kEtF9GdHZyoYKJEfM+f19E7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAUhmOau18DmgAAwDAcPfm4OUfCrzWFyOzfhErMh3GyDCjFyrO7JCwkEAMBTgAgBBrBTsYYg23jkqosK3/e6GDdbYzu+EJbd9NA45lF75vo3YmoORI3aAxEoJTmSnLknri7AMseqe8bauYPkRq8jubZP1wJRtoT0+AiERYjBAr7D84c0dVdPUOPnTeCsR1WI6rEdViOqxHVYjquy7fV9YSfQ6fr6J3LSKOTzQQQoijS/RuxTGAo4p1UvNgTiZihr9q+nEAIUQYFGT2LLGw9h+C3WqVDJuh71eLZlvwdZUADgowt8DXk9eRR0YrODHmuyQMkcBUvckBdISAiS9Wn4ByMiM3t/VrGYcAREREREREREMbax4B5hXQTjUuUXvm+jdis6jOnn1sfAkBVDjOqPlap2Cb4BcQw+WydXqAHvI5o/p+MADzRtWFXuUx+BSLAOFdRfsE1Qi9GID+EWtzh0MfOm8FY3gF6BegXoFVvhNXx2fb6MChlNGsaggyFo6FAghwXB/W0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMBRnEOviz0O6GCwGAuHE3aeszDuOrjwEIAESTYnecgcbd1EeOtr4Y6hYEBHnemIDAV2HkaobdHIcHhISINDVgCD51pZRe+b6N2KIoAlEKP4DTa0R2QGBgnCY7Mta7BERAAOSbFABIEqa4TFCd1bhnuVilAByzkZJmDwXuyKfF6+V/bsjKTHMqnZ0aEACGf9fOm8FaP3REM3OxWI6rEdViOvx2fb6CbExGwyxVs5wQHNUmOT6NVp+tonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYCitCxmbAoiJzHB469uKvRwFgP9ZVaA8htHySAHMAiIORhCEOWMiIA5CFEIdIQh1SMP3URh5rJEItz3IiFfzoiDuoQCu5d0WYOoFqD3JFmDuVFqD07kSaEai1BzNsi3AZxJRZgA4jciUVOIUtom7+lUQOblqI83DsqkI9wpjXjHhMlQ4DBzRgZ4XshuU3VazaV54gRHSYhNM9YbDoUOyC4IO5VtyCL0BegL0BegL0BegL0BegL0BegL0BegL0BegL0BegIguFGHwj1Yglt270sovfN9G7EflgzOqwrfyWorvHRPVeIEUdL9AbdiFuJ+CHDGIQZY8K/w9+AOom7xzKEO4ufzpvBWNJ0J1AvaQPYGYIE8eRCYQQbj8dn2+kDQFZZDS4FEIZ0LDyOf62idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgKIwERHukOeia7AAw4l5di9WZsRVIDF9DEp9c2AIlkSqoQw3juqsYDekbztkH4tqB2LErkHYsZ0H4syvQijAgPRay7oPRbyIORZlcgA1qgAay5NkAms50AmvmvQGXl80BF5DNARfTQCX0aBDgJksQIcCKAc4EciBTgJy+oDxvYER55z+8LEElZBbjxQAIrWhQRkAZgOmPqf8Aop4KBUA3jvaeAQQQQQQQQQQQQQQQE29j73ppRe+b6N2KtDQcFNYN03fxPP6sV6aiKByyT5rQqQEZTD6HIwIkksAgcE8BwDgfPRWmHtyZqH003gow60yH2wAWkjzALJEoNhBN4izn8dn2+j8aS1RZDwjwxq+qbfDNZFknl1r9XRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwFCc5nBDVisi3blxIiyA/dZo7NYrmHBBYWsW4wh5g3JKqkIX/12QFAbAOMH5FYlqczWK/uNUDgVAtHHfjGf97qBZEdZ/Y7fGjdicIzghNiyNyrh0wV1ngVbFEnX7WS5c1Aj1blFdpnbIwwJqEEQDivVy5Jmh3IlEklyXP003grCwKYBvKxH4kyiijc6BVQ1EMT8dn2+hGqibAnT2mPohPstoT2Wr5tWbfq6J3LSKOTzQQQoijS/RuxTGAoTiQGALN+SGewgcS+2tSXBAAAAAKgOMIF21G3AJnTJtfjYh+RWBZxztAddoN4RW3IIqqs3TjQXAyRYE1svcFxUJvUViCNhnRN2MNdWgtG7E8xmOFFoCIAvKJhgidg5MU8GNouRDuHkKJKyA0bYwKIkDkkAdiJJOSScftpvB+LjbjUgxF9FCBQGGM4c/HZ9voArXiUwGg72ArMIgHZGMQl8G5R0sw1m4/qaJ3LSKOTzQQQoijS/RuxTGAoGuxBMEHCJBGyQw6/rbS1LIK4IWEQr5ZlDbjNUB+ARmaJCs4IZjZ2N/PjL1LbZ/Z7FMTSLwsCb0xC4RXWCo/IYA2G/gLRuxVeZRXAakNalHAL8kWYkBFR3k7KFyBrFBQNROiZIptaPNCLAABJJXo69HQMWBCcP003gqILOZTe6m91N7q+IR+Oz7fSu3l7oyKMMFRuAVaGwu5dQp2ptIf1CIIjBt990xmDg/p6J3LSKOTzQQQoijS/RuxTGAoIrYzM0NeysixmbT+rtJkiGYVwQe4XBtE2oZGAYAWfhXAlcK3oY8+LDoJENgCEElzK4qHZANAfD2jwewKjNyARngAuAHVgXERTirIObU2wDJ18VRtZYonj9UgYNZuQ3GEGxlejGZxgK4qEEbPJBjmwSfgATEU1tX003gqouK17AvYF7AjRr1XF8dn2+hoaTg4O6OCycRDugDAKqBsisFIBN9ExCPjiZy2pr/T0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB9yGs3Lgom6bNnod/1dpF+EHW4JjhBlEbd0AAAAgALPw2sD9YEsoiWgVHo3FdroB3PZMjKPwsCb/myjxXWChakAGwBPRVOZAuY35qOEBAd1mYQW/wCIK7pVaEYVyZFXYCK8bomIRau+FsgyYJng73hBmdyN9DTeD9+z7fRzBIG3NNrS0yE6BcwHyQmFZdlQYIzNS7b9LRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwH3i0smGLyfKi71hvNp/U2kdEc4BrNYwOwbK7uqvxSsgDGNfYnpxLxYCXAIQGaiuauwfXsMR/Q7JzBogsEVr2IqJu3FbgQR+5JcEmLIPAB46ugydkYAiC0YJi0MFYRLOEyIObAwKFYol1yOSOhWgsSckMZgDmb6GBZnfeqqqqBkSeB+gecMSXOF6DsgY40Nx0h8i4DaHZAlXOOQAgAPRfn+jonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYD7HLYOSbAhCxWzN3f9TaRUYVCMS2xQiYkYlqAshdh+OD1twbUZKmJkyZMmTJkyZMmTBsIkLeqHKCG4qZFF2EmHc9k3MOVCwTf9bHPFcbCjnrcsNkoIGbc0axMHeUXBmKbQNwqCZfRiHkqMoOy3EELTk7GLNkJgY6i9QvPrSBWPuW0Mc7ExRYBRQrigORfL8hXW8h1gMQCHREIQfBPtA/LEMf0NE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAfaLdABX7VKwrxX2j+ntKoiYVuJwRTaUCAWQ8fkQEiI8ojZe9tD0oBKsBAoZElusNnN4cxQulgJgEJc1BcNXZr93FXWMWDUZuThgBDahO+kSCIFt6CI4YkB3qRUZqyQZxdESFagIjsjJADtxKqAtMN7L2tAYRzESSAiGSRAbn1EEBMRiVjljkTS1FQgUIK1z7QBSYBEFWuFZBWB2Eh5EXAA5iHwUAboLkHg9sRFe2Kr9JwFHZZvxB7fn6J3LSKOTzQQQoijS/RuxTGA+oDEYA5JQg6xzppHn+ntIVDD3g4IqO5lOln5LQaoDoBZWeiHimuOHJ0oZkrAcz2ULLlQsE3/eoigG42FPxwjcKjSHYMIbqsO3MPmqzsFhtazIu7BlAJryvSJFCFgbMEAcRYncjev1MlAdBAHHD7VHl6wHQhTkiOb7wIhLQOsBBgTjGYA+YnRFwWFMSqoxVI9kVmrANRTfXA8oSg8Ldnuq/zdE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAfWK4aAV+1XVVqQOd9r9LaQ6ACZOJmKdmnFt7flNFnjaKsbkN10tQRf7bWSX8luQoHSwEwCsmgmwP4UJYReGLAqM3IrqHTFwSeaNg1woBsI8qDY8tYYQ15QxnHVjkJ3rZFaJhFOJEiIvZBBa1ukrKEo+RD+Ycn6hq0AKrQhUK172ilbBEiLGR9gJyD4xsyLMCbiazmavyQRq6O6vgNKCeNkxhfIe0nT2PVR0UdnPd8OruMKwniRMwNZJuVXVD8w0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB9DlsHJNgQ1YjZm7U/pbSARjGmY7J0ioI/ft+XKryLJ5g2GOApSRIkSJEiRIkSJEo4TUqJGVZ0CETGrLWd5oMK5OgdeyhBctuE30Ni0HuNhRSiGXDWTgzYiPxjoDCzynQxesRPWIWAnlRCISXOC6KMFkwAuSiTNVxgHRGLV4R2TSYVYW3fUEkCIEIBw4CGOx6ocywqvwFVz7ZTygEHARBEQxYSfOb5q4mawYlAzQIirTwwc4xCNPQrgfEivSGNMBGcOJIkb51qrdYgbj8vRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwH0jRlYgV+x8qyCxX2j+jtKDeCDGO07Izs4cSf3/MeLtAVUGJfws8oImAQCYWVjUZ58HsM3J5V1DAxLl8YoAhSSiA4Cc/4oDAOvxCf6EtbIJ0QWyVboAHQwmAwH1AJLCsoDSySHGwuqquMP6q/gNRv+z8BsesIW3FMHWU7uCsiJREsw7tg/DM5+YTcQrVgER3sVGCEWK9lQfEiv8AldoFI8Sf9DAMgc9wgIIkQRb+TonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYD5d0ES4KD4l9Z6Hfjzcwq4JSFhQiRX44Jw5WBHj84/mvG8DqBZWeqPC+MILB55Kqtyi4UdkCMsUIBFDUA1TiqoVAN6pogWxkVrLuaaz1lMW+IsnIsWX7KwQy7M8PqGpQCVVoQqsXvaINmIEAVYD9h3rjwQDZrYhoY1/VgI+bBB16EQBWCeBCvSISacXSPiRX/AC1RTXg+gKJTuXJXyWZhZxaU/wCRonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYD5iggHALN+SsSxmb+NORgHJNir2xwotwwQpmYXEcDE46qPbBAH6wWPJv8AnTkInwvQRDhD/MURCjcMFJ2papDr7D4QvBgDiZWWLnBN7gEwjUsRnWbB4rFGuHQMilbispk9VKvMHZM/FIF32OoLE3J1EfBYwMgb7kCANc8zKFSxE9yrZmMCc2UUTCQMGGfBIecQxBCZW5YKHZAcEAE+lkXP8SK/5ap8xXGDivHEeQqmG4t9+6B7w7G342idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgPgnjPDjggcOYMIt25caDAE5KoBHKWlYO84IFZTAwbuBFK9ehi9uyg7jDRyDf88WaNYOYHk8LXJVC6weeQUIr1nKlsDZliihJNj4gNaruLAg2sozy7MbK0Nl2BHJNpAIBIooIEqsYvWmhWAGXfUBioAKOGBmMK0YZnBOVaU4REmwXYUlbhWTByuI0QwAYiW+JFf8ALVPpV4PAuCjnJMHAHwU2xbEB5bIPOlRHH4midy0ijk80EEKIo0v0bsUxgPiI82E2dymCQAuHGBQBOSwIlebAVnecFAOFkYMPgcJ8a7+NOKIucC3sofuX8B+gNv5YgT54QWBikGcDYkwk7fRSlAgHBcUalKi1DVnofHRMxzIhxTCULVBVQrIILhk9x8rFLBWOhEFTfUgoBBcIICMVlG6rqtRzsHsUXHZGFILhpACTBxO6YEhaA7o7pegOGPxIr/lqn2sG2WMrkBxLIMP7RcNyxiuxFiEz5UVx+FonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYBBMR11fyT6BjdYC7zxhIAclgE4kJBYmNBtk+QWDQFZvckbgDERduQIAEFwaiKQjojwlDHGxOGbxew/RHEzuBOwcIV3qzqVBSGxSGxSGxBRpFr3tvyRg4fn++qIiViEhp5ERBwqREH008/uI9qCL3BEhsy07EF0AGgxEVhooXk2EEA5bBOjWRgfoq0MByfUBywQZE7Cbt+uyEOWwddB5Fv2CgXoki4fEWB5HNUJEE8VId+Q+DMQTB2UWQj14BYGuQZRAhYtl8SK/5ap9oZUZyRgINklXTuh5nWXNEt63A780G3PdfK3kmxu1jEZiz8DRO5aRRyeaCCFEUaX6N2IMR3FgYjZHGPamJ5caRHLl6biYQIOm4Y3/UsBRLfQgTALh/MIVgdx19VazkQVpeRBWlZNS0IyelhOQFWO5ElYhkTyq2ziFZc7+k+YhFDMw3RSXHoow/RiuxNzWapvLCQLBbhqpp8qafKmnypp8qafKmnypp8qafKmnypp8qafKmnypp8o4xbA7KIIZoFSW/7kPAocjlAQGrYYbTYCmcDGLpI6ZZTjvVWJC0r3oI1XNgovx4wCE7hmAemdQsY1YeSqgUH1HU4ASm8EINWZENazOzJDIgUrE+wySDABHfRIepWJzlrnm6Ybh3YH3kV/y1T6wxBvYFbs5e79kLmMwsVZPX8F5drC4RjM4hiSNwqm1dPMeQmIHkw1cdonctIo5PNBBCiKNL9G7E0AD6MRwtTQQLDHHjKlUg2bs1V4kSzecaA4+dCVqbCtTTaVZcgCjHFl0dirTkEhVgHIHlFVGMt5F1ZYlDtVGhN6YwbnXAYfpVzwYXgf0hBAFBGtFSt5UreVK3lSt5UreVK3lSt5UreVK3lSt5UreVK3lSt5TOOjAB51Qfnp4I270IcjvowcKgjgXeQ2YRFzVwJBqggGhWY8NUPAJrYMUdoVBzQBigrTBknNA4d5mZPvspJrEzVSWIoiA6wJzfaJNuZAwrHmTFndBEknJc/YxjoQiQIcnsQqsOvlnvl3JiUdiSsseVfBggwCKE8GBGz4kV/wAtU+kXXIjc1yKoEaiMrzyQPZsg0VPMm4YqEbVTMH62WcCdywfoVXmnA7w7IVuG4Hkd11UVug8XonctIo5PNBBCiKNL9G7ENADcwAqm9GdWgRrIsPji3kAjQMJI3dTMKUG2D9vt9Lh864H8qQ8XT9MWjcsxHuHTgJjY+VCJJLuyRg4PaFBX+BURVDJeEHvTD/cAGMQmvEIC5AIXoCrlutRBoqM81pycM28sOCARMVT3+2JRlEjARJYqqtb6CY8w3b7dAwEowZjk4gYI0PwJ8jxdC2SqNJgKGFogBAQADgjv8SK/5aoptGwUfiWIMDqUYd9tOx36MhR9524A4D4JGrCKWyCfFxwlj0QGxgCByP1vi8LkIPJ+Ck91gcLNBCh0VmBna+ChG6M8FNDktnQPEaJ3LSKOTzQQQoijS/RuxTGAT84zGbe6YCBzibMyFoVyPUYjtCgYAmBUBSsJAkEY2B/gms0MwAtY+VIeLp+nWecuSBHWYjCvudFK3hSt4UreFK3hSt4UreFK3hSt4UreFK3hSt4UreFK3hSt4TuOhADOSF7dPohZvQsIXGrKxGgDybGu6DK7DYIIKwADBL+jyQmSNUE96undQBIwtZF8VCrAJQuxdiirAhgtQHrEThNhtqrlrluq8NtiCCaLB9gnPBiEMAgAFzsVzKhLgfMSmxsMg7B6/gGAINYGPxIr/kQzU8kckiU5RvJLE+aB+RBOZwCJ9Qg0RRrAOSakBmFcFCNqpmD9L2vGDVXlO+Ahv9XnjYOE9m/Jw6VK6dVslwqk2VwB5CaAVWNa1LNNqHCaJ3LSKOTzQQQoijS/RuxTGATMAMKvnQlUd+/ED+BuLAhykBATVbEm2Q67SvNMIdtd3ROc1+BVjEAKgLY3YrEOCstv1I5owAXD+sgOtgsJWlTT4U0+FNPhTT4U0+FNPhTT4U0+FNPhTT4U0+FNPhTT4U0+EVc9gdlEAI4tQiwQE6UAiZq0MQkUJEXXDBFvXAHMmRA7XERkZZoBejVAR/7oRGqiAKECJCQogkQQxCDEVSs/aDf9j8ILCB0iMUvOR5IxJ4qiPN8i76MF5CeZw6BWPssjxJAQYkXf4kV/y1T7ReDYFfqbEO84Jcbd0IYAAGQOf0igOw0Gp0VTWwoXl+Vg7qFccG3Yqz0sIE6sdVU8zgNd1X5XDWtSaR7x8A0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB8N80Rj3J7KDNoR54eKoDJJ/VAYGJdU7IgFEaFjhAC2N2KxDgrLb9UOE5DLz/TTimizxdFkYvegMALsdE4hDHjIKw6ZS9cHJswRQh7QA71BCdhgA8S1uaecZIYCIkhLwUGj90ZCOqJUCoUaKmUQHiPsCl8AHDmqrmAnH4sIk4lCgoDuFfxH5TY1ktipb66n1QKeA4gD8SK/5PgNkgTFjD6VatUNoQSwCwnbzJxTEo0EFUQMrB8Vk9f02wt3kaWtPTgm1x1CMuUxYPOqsSK13dWbFaOzoS9jCDsq2DN3ptGveo9E7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAfL4cdg7pnsG/oMOFsyTYSFJ5Zq2U9aNMlQ+TRrG3qTO3OsrP9Ue8CqRcRhBMSQpW8KVvCBzV4/y+iCCFSDzD4UueFLnhAxaQyXs17NezXoC0PN5aPQ0T0Wi1LMQPvQEI2hRzG5MlDL4AqNOA40YhhgKyBCKAT1xMIGFxrYrTqAw2snQMACA0E7YC0KqdTIteFv2Cq2cxoIrRDk9NhgK6hqiYSBgwz4GAYRZ5VfSRX/LVPpQmkgsVt5KstM995+KxldIRSVFjiT7+WyLdcMkpgzEdlZp34LDxjyrdM3asI2iCyuIFhny6JgilYAE6EdlZEY/cYUGidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgPoBxZLa8LU2i3sow4M2rAc7JxF6DyAm9DRBMCwUw3AcSUTsVhCgCG5RJWf6zhHqIvsE3oYGQkGgPyrVi1AZxUkNikNikNisQzAK9DXoaLEAHEVNt1Nt1Pt/jga/mQQdYzAnuGy9w2VeGC5MZeMvn+ApYbqWG6rvSQkKYEXqEzI/WguBXOmytU2XE3Z2r+J/AKoyg0SFiJCDeAAxZBgZARwUFJIF1xOyAAWIjFMLqoWWc+PpA4KsC4fd9JFf8tU+Zo1XNYXk4I5LWyRisfv8gL5hjkDnNaONod/Zvz+TEDxW9dEEAAAGAqHDCnGXkyjseCs8qih5QB0yY4ffRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwH1jWFwg9+6jYJ0AHhjhwTx0NSoJg4nTMHmDckjdyY9QIAhuUSVn+sbJjCYBDreRnLpxZAIY1FPIXXNlBcmtczsjVCQd5RA8CMkbynVZi5Rt4EX0MWGYDrEoMgQCtkJgcoAItAyqiyHBWbPqRBErBtT2AOLhTUUa2V/QsCAkVOKvpIr/k9miJMoIRJKNSPEwQYCRnWeSeZ4g78rgvUkOfBmv0RcBIQwZC1R0DxZbfOHvLzYFX+JibnieZ7UNhlgwU/uU/uU/uRag9iy9AUMnmCgiYje7eFD9WvuYId0sshivGgOxdrRtkYXIXsd3UuVkyBq0rUcd0w7+wO9v20TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB9rGD2L1Z9Bxh57qrxARxTvR0DvPJOnSt3Xw60w8wbkkQeGAAgCA5xJWf67/AO3yv72UM7oVjp34y7sW5yoLaxbq3R4V8hk90TgCbgDugIgh4TtRPFLgdFLN0AgLF5UNqOckqKgj+pEFgK17HYvY7F7HYvY7EygBBZGMuIl0yE1B7gBPNAaqoOeET9rTRoy97tXvdqbvXlj0TlYMwDsoRsF4PYE/BGB3J4GsB2ChDLQrPClQgdpQsC9o2XtGyLuXKrClQhkj9Wp2C9r2Xtey9j2UaKBP7FP7FP7EYYFj7ELFCtqjl9KzEDF/8HdNdgAYUIgZbCPqKUpVQAypGL2Br/hDbjYGqbO0dkCCHBcH6aJ3LSKOTzQQQoijS/RuxTGA+9iXBCh66THunhBwItM7OaBBDguDSEgByWARpjE7cVowQAGFKPME5EQeGAAjEOCstv1wEIwESVEINYcN7ygGDCA4zBzTDGgM3kHbdMDCfu9MJWJcFKbv4lEGNoLnseo1VvsMjaOGYsIBukIWKnLjXePM0JVGOJgEHepu7xwRq/uazvCcrq1GWCBgGcAYH50TuWkUcnmgghRFGl+jdimMBQwY3YAc04gadtkxvqy4jpWEzQ5jUUYG6a1tzVwd4R3PYUo2AbkQXJMZWIcFZbfsVFOmt7J0uBgNXWvpxsfiGj+0D91D22T0wj7vLADQm70I6D+0uZiaKGi48yUY2IInj/RHhjIxYVt58BDLYMALBQswalyrO3NO+G62j/ODGCsl2KsmgCTHuhrAXAfGidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgKPCzTyuW0xYPOqsirVzLNVILOA891Wa4iRoUPs5DwvaI4LgcG8fQzEbEsCt3TdxgXAUg2AbkQFISgkPF0/YJADksAouImB6rn5Q0QTALBxuaen/igduaNSyMzV92jcli5NA8UuZiSCXF1OFCLaYuSbGHCQGAUmGLW4UEIRWvjlRQdoxavqYcKC8G1oUwCfPG1ai6DArRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwFPoCZVfdM7KXPKb1EC4D5vfIGbQVfVt6/01pBsA3IgKQlBIeLp+zVk6K1svEEP7244W22GwLZAvEfd83zx5TKuH3bvwdipKoh4prm1yIAEEODWE7ULELMMxYgORXBbwVidDSFGfTge/KoUQOwqvPJOU+9gCoTfwwMATEqiE+CXGl1T/ZkEGsnQK0ijk80EEKIo0v0bsUxgOF07sTMfaoxsA3IgKQlBIeLp+yAxAADklHdUwC7L80ACY0LprOOYvD0H+rF5afdlXAegFO3N+g2+7N9Jdt1IE8aa5td8M5D0xRg8j3WI8iSDAE4CojgAOB3JKeAFr3DO9AYwAwAsoe5/GATNM7GqLVDK9N9KINplZyVRWmfdQY34AcuFIBDEOChgZwcJzUtIo5PNBBCiKNL9G7FMYDhWsrcHIOscOPUHxRDYBuRAUhKCQ8XT9qP2aAV+1XVAxBO3WD1TdJ9Aq0bjnv6ibZZSHSH3kjgoeb7/d+7mep/iwgmilwMCCG4N0fLiYqjaV4TQiMKzK44IUK0CmEIDckrdADPogOB2AFEWLmYAtd3IKkVgWfBAIYhwU8g1gtGWyBMF2jkc91D2cv/AFy4TRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwHCgMBwQxRiRg+e+sdtaEbANyICkJQSHi6ftRZTFwRVjr6z0NSqkA+QrBDBmqfjsIZGI+4ffGqRm/v6Eb/AHMjKxqDuhDKgGpcjA0Thd4hq+kN4ZRXRwaJbEW51p7eKwORpK3Y1GghF4mBblecUBwOwAo24RG5W6dk65cHNEv9Wl2zcHyTlmqxEgZ19UzuLCP94LRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwHDQUolNgqgnjz+42AbkQFISgkPF0/bNW4BwCweeSsgpnj8CD2IRrbnfqjhuBwbxxrqtPSbrEH7CgGyI9H19xuw9vTP3FQybjqPn7MYH7GvMWqo4+OwzrHNMsTwtaqA7HtZWCPV0BUchanMyRrup8BAQACAAspBhuBiEcTwMNQ33LEOVXzCstu2sgdxqEyjzB6G3gNE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAcNEC6Rboq+zzir6Hv9hsA3IgKQlBIeLp+3b5TPBCicgYBbty+WYVlm/rJtEu/yKtG42a4A/hOXU97agwNzl1+4vqxp3Pimm4i3lYh/YUD5E8LSpXKaiLaGCqRyBZHVEKt8yEd1Wh5tpBIHk2lXa5AEYB0sn1LBA5nevrZyTfwazaczTwNBgHq0IoXB3YZ53pzV9qJAyrHJ0IxdU9VjeVcUuidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgOHA+WsrysJosBLwfoNgG5EBSEoJDxdP3I9oZTZ3KZ1EAWD5CYtQM7EeA4YGS3TjceHqCcqEToRvQZpPQh4+wDlUA6IZrN82HmmgS7ed4WWT3qPQACiYvooGOOa5aLcOCcAEDyVHvonOLkzMIHtRC3Zyf9c0Sia+xyt5K5KjHjym4Ym9hTSBixWqrodE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAcO9uub3hWgQ7db5dfkbANyICkJQSHi6fuQWPg3oUvGLGsWN/qTTUeOgNhDztqBm9PQf6sBfR9cA2uic/pcnam9vyE81p1BH9/AHU4/WEe+82f9FI1bADAOa6OGbSi8QVgYphOsQ/koVVW4m6JkHNAdQmwvO+2idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgOIeze4dOcU1kPIgQ8wbkQ4IyiQ8XT93rKuL+nQfZ4UVj3h5TiF+dYONG7k5wAP3NA5errH8WGWlD6tm0wdVfszyAG9OL9QAcoB3H4N3BEjn7Cmu+s9YyNifHeP2KAgZ1QoIg5reiOZ/igRFg/w1TuAcEZYpmGML6FMQcLV2vzonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYDiBsuJssUCwmEjkBN6IPDAARiHBWW37pK/gYrAtPhAOgVn9jRB+rCKeJVEdk+ONPBTUcQT/ECowg+82CW8q/ko8/WcYB/Vj17zLxTwUWw4IeAqg8jkfwBYLC3MfyeALzdYun/mw6qxqheDwEayNnJBA8oWnnugJrWBoukCq05HnDZRLE3RVSLrK5DUEOgMQXK0ijk80EEKIo0v0bsUxgOJLAXAAtGSxDgrLb90ewNw2BGqPOL7OleZoGGuHxoHLzHMOmC/hePvfCwzZZmAJ6fWRIT/ABXlGuQp2aEXmX9AdU4xcpPxofwHZsfE+VagSIOYge3AnIxKwDgp9Mea6USASsYpmN02czfMK+6x0wboIX293K019eQ40StIo5PNBBCiKNL9G7FMYDiKxiAFQFsbsViHBWW37xZHMDhFg8oelUzxoLE4uJLkOrwMrjjG0DkB1bsSnhrP0Md/vWFFl/T9fWHT8jwfzwA7YJ3BqyqYxADJU/T8C+sYZtBObWUcjHfhHeLYfUVJiWFu3MPaKBkECBnMVHRNs9pgxBcwWkUcnmgghRFGl+jdimMBw+CkDU1sbsViHBWW371UOMBesCIRRTHZemyhYwQfLUe+ifTMVzIjzxmFG5snssm4g/2gG5nydvn6AIUAIlHEB2n5w78CMhsDivWOrojrjYcPwMPuAZg88MMiMp1JvKeyIiR4WkUcnmgghRFGl+jdimMBwxEdygGprY3d0BDcokrP98oJeYWm3bqhlgBgBYKGsJZ8wobzrJrONDf6Z0e4oGARWCTUeVEJyB87fm8xjzgoptPdHxwLNIzxiNU7Rc5Pxp+BBdRezw4fRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwHCkR3KAamtjd3QENyiSs/33sFddl5TQzS7hyozaYc9BRWOMPDsN5LCEOow/udwEQDyr0JTiGL/ACMn5bENZ/KrunWDD8TRuBhPEg7GqqMBsMfbT8DIP24c0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMBwdSIjuUA1NbG7ugIblElZ/vgQBORsCOUdcWmzekfCFY8yI8p2i4cxB44xrDsuVR0jyTnrJm/r/cR7lAwRnWBCzsM3/IkvhAIsCs9ygNMBgLuCaiChrdyPwGXq3Xvw+idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgOCqR+TRkbd0GxltWf/ARcTDILvOSq7mu82mkboPzBEn1NXzoHsOvGARZMXhE+LHRtKrsKBBDguPvCfDCCwaj07IYWsDcgx5br16Jfot9pm/gjqOqFWdyZZEAN3vaKcY90EOPrEreH0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMBwNSPyaMjbugQEaz1n/wABZvOwBV7TO+y9z7UpAICHBRSmYi8dhxpwI1AaCaHqwEjBXui90Xui90Xui90TTr3oG9G5wcBFCJoYMw0wAZDHHgTWOUAVmhhwnXVNld3VbDTyIWCOND2HH5CPw/RO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwHAEgByWARq5ZsyNu6BARrPWf/AmMC+4KpVdUAQGCAApoSJAJkuCqg5lHjSAJkXBXqS9SXqS9SXqS9SXqS9SWHEAbgSUYDrO4IMDi6myu7/NzBt2dnHvB2SjLh9E7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAU5IAclgEQkYMsjbuoACslZXn/gSkkwCsBf4UE3UVOzoiwcv6AUdFykuVWhH61lFQtK4J7QrDP87qr5IYQ0cWA/0BCsB5Dx0y6x4fRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwFMSAHJYBEJGDLI27qAArJWV5/4GN0AoVZ2JNnfgIZOScwiNU0UajlQPcfqgSDORMLYkjqhkYBgBZ9LwigZ2arKr8D/AF+OzZ6AcO0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMBSgIQAIkmxGBzzz/ADC1B7Mcwrz/AMEVtBGbO6ZCBjgWKuH2PcfqAMQAIkmxPVI9/v2QborAs+1w445x7gjjs2sHMPjh9E7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAUgCEACJJsRAczhhhamEwVm0rz/wAFGGybsVAG3TZhwRIFtcT+hVQHWR+nUbPDqF4yv6INl4bSvP3EhLsR1B6jVVArycZ6yQK/jQA98PonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYCjORgHJNiJCmbPATVcKyayvP/BRuACqMEPhV078HDgguQw8hOwYjlrHfT9J7qBGsJtzuTLZE+OgtAsDA2aqALBg3H+v14xl2mA67AqC0S/q88PonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYCiORgHJNiOyEqZ2C1H6JvP8AwdTQgw27pmAGODGZttCPDtUN5/T0/RixEQ05W4AA2L9sKKQMa9WPGGRi65lnlCCmAwHD6J3LSKOTzQQQoijS/RuxTGAoQYAnJVAI/OSkdgtVuibz/wAGYB3ggrGKjYvEbsOFO5B3Pc/oDRBOSwIzBEHYlv8AqqoncLlb3b8k7ZcHKS/Pi7xjIHLc54jRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwFADAM5IwCJSF6mWQXcfzE/8GySA+eCA/B2sRjy78M2EKzkRHcqKDg9g6/nkAiAgsXeSgEsOu830ZGJwMQjAx3M9RpxQyVZTms1Rsa/Af1+I0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB9xtxXJYpKG38QwVkvx/4QlZ1w6vAQ/gbCwcM6AHIB5V6Ep0TYZL3/ADiRY5gR46LqwBj/AGlhRECFzwPI91jTguNo4mPmOQ0GvZVMTDiNE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAfYfkVyWKIj48o4IGkWA/4SysV0Nk2KJNX4dK8mFkVDdeRzPB/NJBCAAVkogS52DUf9ryamCG5AMEcaDjj/AEcQctg5JsCERHYT0GnfidE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAfUfkVyWK3ggyr7IDgdgB/wAIYwQd+b8k4rEXhPk8SBE4gsb+xQBmcg4P5j05hlrP77OrN53A05r8Dhw6DyKhWEG6wOHjiwiBX7VdVdAuXlXxOidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgPoDeO5E5AB5yLfsgOB2AH/CNFC+eCJIxYtUPA78UxQjy4+tU5BcfgaN+YymI8zBuTDrwAy2DEG0IpxfjWXHweGiMAFVwJiWdBrxWidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgPkDgdySoGHO39dkDeOwP+EEWAck2BOXLxM6zoh3A2BYOKhg/RkRqn/1W8RA+On5dYgIGsHqPRQ0wGHAhSHUV3NGL4h3geRwrtYcC+wQDWA2ePFaJ3LSKOTzQQQoijS/RuxTGA+AeAYkqzggSr7IfkVgWf8ACidaw6oeBqULhra0rzxhkQhrLzvKAAjgxBH5NuOmvNg6qN+hBud58Dg4xZcZOagtDC8cHFSoC0J83IJokQrnFtE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAIGkWJUlDb+oAEVrB/wAKBO4ct01J8eaAf6BxrOtDH1qnSLj8TRvyTannxZI7hARZMCwcGQCGMQVEybWOA4XFPKK4WlceBgDB3xR6/DGqce3GaJ3LSKOTzQQQoijS/Ruxaz+ICAUdwQDLmhtxWBZ/wohzyR+UWs8mYBCGmEJUOADjL/3DmI+E4aagZwPYfkV7nLHBRPiWObftwoMATEtCicWJZgfBkhT+9rLGnaPagMPyU+p8wi77zeeN0TuWkUcnmgghRFGl+jdicSxGgUAwBMAqA/4U5M1YAH90MxK8eOQb/F+LLUr1nnKHbjAGA4IYovljgv4/IhVO3ZY8nkhUMIDAcMRDEDEGoomFNEPi8YIgGqu0MNqTBraxZBEr0sct1PgKv5iA7XcdonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYD/AIVlDuoH90IJq8WPJv8AMUADFHJrXg8awD8cjhgByTYEAILNBsHpteJccIfe9CGvJWwzr7Exkcp61IYCJUQX+zHKtJk/jJndUiYSTwfHVBGO4iXFuZrKho2AGA4/RO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwH/AAjZzAVYZHyrGr/MYfW7DZm2w8bC/wDF6/HNd4hW1u3NAC185a14t/DNikT4fdqGyqAIWfYoQEorUWYc4Kq3RPcqoKyDsT1lzHqUzkAZFiAADCAH4Oidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgP+CG3EciAQUCOB4OJstVcorqz+1wBFYA7FxrN5bq3WDgfxmKvykz/wAM0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB/wJTcAWlcEIuHAJucaggM7APvifkhh5WNSZtxlUKw9lHN3b8n4tUifMbAnuCQZNo9v/w2idy0ijk80EEKIo0v0bsUxgP+AZMChdzcEBGPIw8DBAQwAwAqFBfOTDMRCiY5M9X88ZgAEEEQLrR+LV3QNgP6R0VXJR5fiFTGoAKyuChBNuKmB6NgH/A0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB++aNhFED8lVzFeA/JoiHDGpESBwOoPYcZPcFLbvxbjgSxJ6fiEhI1DrNFuwQhiuYkEB2T9khd6Noxxh0fwmhzh/EjGAGb0K0vD3VLG8jw4vRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwH7pyMA5JsQwiKlXDwNVDC3QicrhSZOTOB34ye4KW3fiVnHPIBV0ede39J/Dd251FZo2OBMIuxIGjrTifoRABBrBT62JsH6J+Ja4QPhYXWe9bomM2YglmoUFGY0O6axNnFAABIEGojh9E7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAfuDpVglGzhxJOcLEPMOu8rzSwvAP84jyOMzISRiY2j8RiywA9zoFBFiLmt1/CqS6Db/EHIbGAQNwHAChrCeyGVg/RPJKYJ1RuHrXn8uiemRWJnomQZVcdQsV1PcJonctIo5PNBBCiKNL9G7FMYD9syy/W4Jgk1RlzQAqMBAU0AyEvHGV3qK3TZQVZg3J+IVtAW7w+xfhQbBZWJQ8muq8KDYBsCmwpqApwI5kHQqCZ1GZ6oLFrq/yTQWXPcmgXmDgdE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAftWNCHbicFH2SJKgMRYMFVTv3U7lgqHi37m/qWyw4B+Idp5WNX4ISRUCax/WCdQ+rJAgVxmAgBwROaqwOCnglPatpUoR3UH/jqgDLXH3y/pM1wj3LmGKam0TuWkUcnmgghRFGl+jdimMB+y2HMzZ7IJ67ZGH99qauVuIOq6e4nlEhiM2AFPGcGWjHF0QQYgR6cXO6Pv8AEgoAcq+bnf8AAV8ag7MNyKkWxQ47EAAAAGA4YnNVYHBTsVeLDpUro5Ol6oTbNx5D7TV1K6ggwi1FcUeidy0ijk80EEKIo0v0bsUxgP2CDqwAEffBO3K6SS/vjQAnH3sKXoyUrVmyq/MdgVYOvhOpVj+42Og8qvYD7JU/Rkyq3G8iT1KAADAMFpXITb4H/AUURGimZpu2iT5njhUgckTLYsAThMkrVbunizE3XoJ/JODFFwCxXP2TLlQYNpmDljNqHRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwH644PPHunEW2jkG/wCcfewpuLJasd5ZOW5m3Z1Yd10+WVqENn8Aq4/FDuE55vAK9G85WjAD7wE7JuxRnB0e4cZeJtaH4iv39A+F6DQcbGRILAG3Nkbyb1ZjoSOQuHH5nMERka04mFmDr7RSIBlw0TOaWaOiZObgYjlZ9tE7lpFHJ5oIIURRpfo3YpjAfrMZNdC7lvQK9aB5EKxRcG8Aq4TEDugC5bMDwrybzl1KQDoAAMICkaQBzso4aYlUNu/GXqGDNk4zqDnHwPxDtJ9x0eeNb0DlG5Aq0dSZgVjmYfhvrjlCpNSBEHNTmn2bZg8900k9wNakCCHEQfnRO5aRRyeaCCFEUaX6N2KYwH6oqIwFr3RmTPrYDgiQBIwFZKBzEXHPkh/g2BYOMj3HyvhRsI8sEPB/EPBYZzcakN5/Hwbi8yfzJkNY1TkIFtEfbRNRp5nRX3WL3ydaJ3LSKOTzQQQoijS/RuxTGA/UMIsCAA8flOLrp45ODFiu5gVDDK/ohawEbQr+NeDNYXOA7FQ5YhdzXiKnMxTnCq3BaqG8iUeSJQJzyHKrQeRfCIywNiNhEFupEK/k3Rag+oWYPSvQEcHGBCftCAO4lfPjZDefySHDGITk9sLqKlZtoZpsHRHHrxhrtWkUcnmgghRFGl+jdimMB+mEgqYYtinwtYNaPzwcfWfH+Uxi0R4xhxwXKe77Gj0aQKsBkdivCxPhSIma7QgeUb3E6yu6wF4XcBJY4b4CKC5UUh0DIkS9cCSMTyv+qAc3szwghHMDsgzHNIBWWbfQZWd5PKBjjmuVRcwSgzBDBACYAGRAQYDCAABhAfGejvxrAg+pVnz/CyL4PdLurQAsL1ZDneJ61gg5nyiAwLkPwqAMOe7yoCOc5YE5vCchuQEUbmxMYSeEHlANXMiQtxSK1gDspdHIqqyMN4Vb1dEQVgF4PECAQAOY+paRRyeaCCFEUaX6N2KYwH6UMkDfHZFb+HDfn24Op+C85Ufcebk+eODb3VWaosQxA3mvtr9zaNYkYBWOpFXqtRiHfBj5PZV14rET3K1Fx8BW/kLVVHVO60wktKwNw2Xiblxr/FrGBbLV4RPdCmGXA1GQCGIcK2MvErxCqvOWOxUmZmi+2D4Q1Ywa8p1ExCQqhgLuzFMDD/ABmQKjyqjumUE1cNalh2MBwctiWkUcnmgghRFGl+jdimMB+iaaAzCuCY+9pqw5e+DjxGq3K5X9yaxftx78onyRVOCbYwOf8Aw32dVITdig98ngXGXkrH2rTM8bDrPIeeNlcXDABgBBsKfY42uNFEiOMKcuBUZ7qjAYtjwPdqmKTgxTKHu30jwEtiWkUcnmgghRFGl8JFgOMKwgOoPNsvf9l7/svf9l7/ALL3/Ze/7L3/AGXv+y9/2Xv+y9/2Xv8Asvf9l7/svf8AZe/7L3/Ze/7L3/Ze/wCy9/2Xv+y9/wBl7/svf9l7/svf9l7/ALL3/Ze/7L3/AGXv+y9/2Xv+y9/2Xv8Asvf9l7/svf8AZe/7L3/Ze/7L3/Ze/wCy9/2Xv+y9/wBl7/siSsvNsvd9l7/svf8AZe/7L3/Ze/7L3/Ze/wCy9/2Xv+y9/wBl7/svf9l7/svf9l7/ALL3/Ze/7L3/AGRLWXm2Xu+y9/2Xv+y9/wBl7/svf9l7/svf9l7/ALL3/Ze/7L3/AGXv+y9/2Xv+y9/2Xv8Asvf9l7/svf8AZe/7L3/Ze/7L3/Ze/wCy9/2Xv+y9/wBl7/svf9l7/sies3Nsps8L3LZe5bL3LZe5bL3LZEXJOJ7L3/Ze/wCy9/2Xv+y9/wBl7/svf9l7/svf9l7/ALL3/Ze/7L3/AGXv+y9/2Xv+y9/2Xv8Asvf9l7/svf8AZe/7L3/Ze/7L3/Ze/wCy9/2Xv+y9/wBl7/sorxc2y9/2Xv8Asvf9l7/svf8AZe/7L3/Ze/7L3/Ze/wCy9/2Xv+y9/wBl7/svf9l7/svf9l7/ALL3/Ze/7L3/AGXv+y9/2Xv+y9/2Xv8Asvf9l7/sorxc2y9/2Xv+y9/2Xv8Asvf9l7/svf8AZe/7L3/Ze/7L3/Ze/wCy9/2Xv+y9/wBl7/svf9l7/svf9l7/ALL3/Ze/7L3/AGXv+y9/2Tm72XuGy9w2QCGAxm2XuWy9y2XuWy9y2XuWy9y2XuWy9y2XuWy9y2XuWy9y2XuWy9y2WqkeyMerAAo5PNBBCiKP+3eTzQQQoij/ALd5PNBBCiKP+3eTzQQQoij/ALd5PNBCkK1/+2yeaCCFCUUVr/8AbZPNCiPwUVq/9tm80KQorU/7bP50pRWp/wBtl80KbU/7bL50+p/22bzpyCTa+QM5ZyzVmrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9Z6z1nrPWes9ZqzVnLO+AzTvwjJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTcQyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJk3GMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJkyZMmTJk3w3/v8Af//aAAwDAQACAAMAAAAQ888wwww8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888wwww0888gEY8AEM88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sMA84MA0oEsUQYoU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888A4YUQsQgoE40ok0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMckgQ0sYIUY0Q8s8M88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sssMk4UgU8gE88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888880skcAAwg8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888cM48AU8g8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888koE0oIA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888QU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888AU8UooA8888888MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMME88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ww00888w888808w88888884888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884YIMkoEAAUAMMcIAII4888gIMY88888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884U88U88A88A888oU8oQ888E84A88888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888I0sM88A88A888oU8sE888888U88888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Eww888A88A4w8oU0wQ88888EM88888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888s8I488A88AEM8oAMcc8888IY088888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888A88A88A888oU888888884U88888U88888AU8UooA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sk8sgU8A88A888oU888888w8sA88888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888E00gc8A88A084IU88888oE8wA88888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ggIk88A84AAAUgU888888EgIc88888U88888AU8UooA888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888M88888888888888888888s8888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884008888888888888888888888888U88888AU8UooA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o88084008880w408808888w88888U88888AU8UooA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oo0MQ8YgMkQQ00c8sMgYc0888888U88888AU8UooA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888osss88o84U40cEM888oMUUI88888U88888AU8UooA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oskQMws408U4Uw48sg4ccwE88888U88888AU8UooA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888s888888888888888c8kc88888U88888AU8UooA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888c888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA88888888884173r9w888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA888888888Me88888+s2c888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA8888888Nf8888888888vJy8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA8888888/wDPPPPPPPPPPPPPfn/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPAFPFKKAPPPPPPPP/PPPPPPPPPPPPPPPPjdfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPAFPFKKAPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzy/jLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzwBTxSigDzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzy0x/jzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzwBTxSigDzzzzzzz/AM8888888888888888888888vz88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888U88888AU8UooA8888888/8888888888888888888888888uy888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888h48888888888888888U88888AU8UooA8888888/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHosPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTOfPPPPPPPPPPPPPPFPPPPPAFPFKIAPPPPPPPP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGgtPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLQgggggggggggggkt/baJePPPPPPPPPPPPFPPPPPAFPFKAAPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz3bTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/AN999999999999999999/No88888888888U88888AU8UoAA8888888/88888888888888888888888888888888p58888888888888888888888888888888888888/999999999999999999999v80888888888U88888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLm/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8A33333333333333333336m1zzzzzzzzzzxTzzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywlHzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz7//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AfepVnPPPPPPPPPPPPFPPPPPAFPFKAAPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy9FTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyB5zzzzzzzzzzzylox7zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx47zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzj7zzzzzzzzzzzgq1/wA8/wDPPPPAFPFKAAPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzw/wC88888888888888888888888888888888888888888888888888888884LG98888/88888AU8UoAA8888888/88888888888888888888888888888888888888888t8S88888888888888888881++9y088888888888888888888888888w/P8888888/wDPPPPAFPFKAAPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy1lHTzzzzzzzzzzzzzzyJ733OtnzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzI/zzzzzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz0zXTzzzzzzzzzzzzwX33372jzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzSb7zzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPPPPN/8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz11HTzzzzzzzzzyz/333307zzzzzzzzzzzzzzzzzzzyia7zzzzzzzzzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzzzzzzzz76/rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz1zHTzzzzzzzzx3zzhf23zzzzzzzzzzzC7Lw320ymjXzzzzzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPPPN/PHv9/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHr/ADzzzzzzywwwj5/3hTzzzzzzzzi77zzzzzzzz09//fzzzzzzzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzzzzzzyP/AM888vL288888888888888888888888888888888888tN08888888884f99s388888884F88888888888889fT/+88888888/wDPPPPAFPFKAAPPPPPPPP8Azzzzzzz2/wA888888vv376888888888888888888888888888888888d08888888843999/8888888g388888888888888888ePb718888/88888AU8UoAA8888888/88888883f88888888888OrTy888888888888888888888888888888/58888888882999W88888886888888888888888888888t/Lnv7+88888AU8UoAA8888888/wDPPPPPOJ/PPPPPPPPP/PPPPPm89vPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHfPPPPPPPPMPffdPPPPPPPHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPAFPFKAAPPPPPPPP/PPPPPO//PPPPPPPPN/PPPPPPPDm19/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPPPPPPPPPO/ffY/PPPPPPPfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8AzzzzwBTxSgADzzzzzzz/AM88888/8888888888/8888888888tvf/wB/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOnPPPPPODEz5I8IgAEsosslvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPAFPFKAAPPPPPPPP/PPPPLn/ADzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzz18fP7sff+vPLz7FF445747a4pyzywwxTy8zb2CoEEEEEEHzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPPG/PPPPPPPPPPM/PPPPPPPPPPPPPPPP1n/ADzzzz7jxzzzzzzzzzzzzzzzzzzysJjzwglc88+sHTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzzz77zzzzzzzzzzzvzzzzzzzzzzzzzzzpfzzzzzzzzx4eSzzzzzzzyxzzzzzzzz/2gjDQFa0+gIExfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPP/ADzzzzzzzzzzzVyS2GnJpJNNNJ517fzzzzzzzzzzz+ZjzzzzzzyhTzzzzzjy/ohzzcBYdGMIF9Lzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzz7bzzzzzzzzzzy4zzzzzzzzzzzzzz3/zzzzzzzzzzzzz3fzzzzzzzzzzzzzzfHvCcZLAFYbkoIHnnfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPL/PPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPPJV/PPPPPPPPPPPPPPP3fPPPPPPPPPPPOL2+4CahkgVjzwAgdR0fPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPAFPFKAAPPPPPPPP/PLlvPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPJdvPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPP8AS8nAcga8Fc888MEKsfbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPD/PPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPOXvPPPPPPPPPPPPPPPPPP9PPPPPLFPPPPO/fXsE31qwQTHSQQZQl9m/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPAFPFKAAPPPPPPPP/KvvPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPLvvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPlPPPPPONPPPP9fff/B3LugQS+gAQVgwDK79fPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8AzzzzwBTxSgADzzzzzzz/AMT88888888888888o888888888i+88888888888888888888r888888s8884M9999qbHK6BBqUABBkuUYLH7688888888888888888888/88888AU8UoAA8888888/q+88888888888885u888888882/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPnPPPPPPPPPMnfffffiGGnwQd3gAQYpgBa1/DePfPPPPPPPPPPPPPPPPPP8AzzzzwBTxSgADzzzzzzz/AG88888888888889Bs8888888+/888888888888888888888868888888888yy3995yCLEOBBilDBBBBEtjX88se918888888888888888/88888AU8UoAA8888888hf8888888888888J88848888vf88888888888888888888888w8888884888MYX99uzvI76BBiuqBBb9QAAX888gpPb388888888888888/wDPPPPAFPFKAAPPPPPPPFPPPPPPPPPPPPPNXPPPLDBLqX/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNvPPPPPPNPPPLNfffSMvxagQX8KAQbYwEyF/PNKFvPNb//APzzzzzzzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzzj7zzzzzzzzzzy8TzzzzzyHp/wA88888888888888888888888q8888888o8888oX9994SsBBBBG6gBBQDADJXsc8cG8ue89vP8A89fPPPPPPP8AzzzzwBTxSgADzzzzzzz8vfzzzzzzzzztXzzzzzzzp/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzTjzzDzzzyzf3317IuAEEG/wCoBBx3R4BX88osq87888888PPL7/3888/88888AU8UoAA8888888/8f388888888Kc888888bd88888888888888888888888889E88888M88MsMMsU999dEMhBBBHEDBB+DBABX80Ew8//wDPPO88889//wDH7zz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPC99fPPPPNnPPPPPPO3fPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKPPPPPPPPPPPPPPNPffRHz/dzjrT3/k933/77nDjv/P/AHzzzf313zzzzz9Lz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzz99PPL3z/wA88888jf8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPObvPPPPPPPPPPPPPHvffYfffcfPPPPPDMvPPPPPPPPPz/PPPDvPPPPPPPPKuv8AzzzzwBTxSgADzzzzzzz/AM88888te9+088888jf8888888888888888888888888886088888888888888W999r999K88888897688888889y8888zW/888888888K+88888AU8UoAA8888888/888888888/c8888jf8888888888888888888888888885dU88888888888888w999m999e888888E8P388888/m988886t/8A/wDzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPPPPH/PPI3/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN3UvPPPPPPPPPPPPPHPffaPffVvPPPPPMvPP6u8sv53fPPPPO/PPP08vPPPPPP/PPPPAFPFKAAPPPPPPPP/PPPPPPPPPOvPI3/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz+fwjTzzzzzzzzzzzzw73333335Tzzzzzxrzzzzz9/zzzzzzzz77zzzw9CDf3zz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPPPPPKq3/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNvPK9PPPPPPPPPPPPPKvvfbd/bfPPPPPPOdfPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPDuvXtdvPPPPAFPFKAAPPPPPPPP/PPPPPPPPPPKn/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOnvPPOfPPPPPPPPPPPPOH/AH29/wBv8888888of888888888888888P88888888uYNU88888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPPPPOn/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGvPPPJfPPPPPPPPPPPPLH/ffdPTvPPPPPPPAfPPPPPPPPPPPPPPL/PPPPPPPPPP3vPPPPAFPFKAAPPPPPPPP/PPPPPPPOOnfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP3/ADzzyxTzzzzzzzzzzzzxb332L1fzzzzzzzxvzzzzzzzzzzzzzzy/zzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPOAv/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPx/PPPPP8Azzzzzzzzzzzzzw//AN96I088888884t+88888888888888r88888888888/88888AU8UoAA8888888/8888885ed8888888888888888888888888888888n9888888X888888888888888888888888888J8b88888888888888/wDPPPPPPPPPPP8AzzzzwBTxSgADzzzzzzz/AM88889e98888888888888888888888888888888uW8888888488888888888888888888888884Kd8P88888888888888/88888888888/88888AU8UoAA8888888/888852d88888888888888888888888888888889/88888888vU888888888888888888888888jf886e8888888888888v88888888888/wDPPPPAFPFKAAPPPPPPPP8AzzzlL3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyN3zzzzzzzy1XzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzHbzzzzLzzzzzzzzzzzzy/zzzzzzzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zz1Z3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyr7zzzzzzzzzx/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyXzzzzx/Xzzzzzzzzzzz7bzzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPZvfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP7/PPPPPPPPPPHNPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPL/ADzzzzy1bzzzzzzzzzzwbzzzzzzzzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/2b3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzznLzzzzzzzzzzzypzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxbzzzzzzxvbzzzzzzzzzr7zzzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/i9888888888888888888888888888888888lf8APPPPPPPPPPPPLvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFfPPPPPPPPItfPPPPPPO7/PPPPPPPPPPPPP/PPPPAFPFKAAPPPPPPPMffPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMz3/PPPPPPPPPPPPLfPPPPPPPPPPPPPPPPPPONvPPPPPPPPLVv/PPPPNv/ADzzzzzzzzzzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP3/d/PPPPPPPPPPPPOfPPPPPPPPPPPPPPPPPPLvPPPPPPPPPPPH1s990vvPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPAFPFKAAPPPPPPPP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO/n/PG/PPPPPPPPPPPPPnPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8AzzzzwBTxSgADzzzzzzz/AM888888888888888888888888888887Xd888z88888888888887c8888888888888888899888888888888888855c6z8888888888888/88888AU8UoAA8888888/88888888888888888888888888888qf8APPPPP/PPPPPPPPPPPPL/ADzzzzzzzzzzzzzzzzxrzzzzzzzzzzzzzzzzsPzxxwLH/wB888888888/wDPPPPAFPFKAAPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzycbzzzzzy/Xzzzzzzzzzzzy5TzzzzzzzzzzzzzzzzzXzzzzzzzzzzzzzzz7bzzzzzzwynbb3zzzzzz/zzzzwBTxSgADzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyt/zznrPv9V3zzzzzzzzzzzz3zzzzzzzzzzzzzzzzyzbzzzzzzzzzzzzzzdXzzzzzzzzzzwx03vzzzz/AM8888AU8UoAA8888888/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKEm+3z7vPOV/PPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPPPPOHfPPPPPPPPPPPPIXfPPPPPPPPPPPPPPDFuMvP/PPPPAFPFKAAPPPPPPPP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJ//ADzzzzzzyb3zzzzzzzzzzzzzPzzzzzzzzzzzzzDTjCXzzzzzzzzzzzzzxbzzzzzzzzzzzzzzzzzywzr7zzzzwBTxSgADzzzzzzz/AM88888888888888888888888zf88888888n/wDPPPPPPPPPPPPO9fPOMY0sTHTDr37jj7e/PPPPPPPPPPPPPIbPXTfSGbr09PPPPPPPPPPFPPPPPAFPFKAAPPPPPPOPfffffffffffffffffffffffaPfffffffffHffffffffffffffbcMMNfPffffffffffffbffffffffffffffdfffffffffffDwZMMMMMMMHPPPPPAFPFKAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAFPFKAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAFPFIBDEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPGCFFAEBKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNGCPBDJEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCMHNFBPANPNMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONNPGFDACOCINOBOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEOGLDIDKKEGGKHIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDDHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCJCMGGBPCELOFPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHOELOAHPPIAHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAPPP/8QALREBAAIBAgUDAwUBAQEBAAAAAQARMSEwECBAQVBRYXGhwdFgkbHh8YHwoMD/2gAIAQMBAT8Q/wDx3yDkio/rdBmL7RTnmFMQUA5g3+sqtDcFMQfeAcfrDNviIB/V2boRGIDvBHH6rzdGKYnqwDj9U5umQzAv6nzdQMgP6lzdUIxAc+drTafDZusQxAc+by/8/iaBdnozRLp9HwmbrlIGHib6t1K/7/qV/wB/1K/7/qV/3/Ur/v8AqV/3/Ur/AL/qV/3/AFK/7/qV/wB/1K/7/qV/3/Ur/v8AqV/3/Ur/AL/qW9Kvjojqe80UafR8Fm68al+j4j6HpdAdT3/M0EafR8Bm8DRowbx4b6HpkVZQjXp6d+vzeCEYgvhfoekRUTVdJ9YNR8Bm8IhmAceDJ8TPdfp+J7r9PxPdfp+J7r9PxPdfp+J7r9PxPdfp+J7r9PxPdfp+J7r9PxPdfp+J7r9PxPdfp+J7r9PxPdfp+IqwcAVomq6H1hdH8+CzeFGp6nkiqD2/iapofWF6f+991QzES/pFZfSZvDiMQHPkA3XV77qDMV2i309m8SpBfMpIp6qzeLQzAOOkUob+Z7f957f94K0H94Jou6r1r461BFvWWbxqd4Bx0N4M9ot8V2cb/wCzXrK/6+K0+JiDA/v1QGIt66zeOGp6kA439b/pyV5z9A/sOFe8tPufz1AGIpz4CzbZotiU14S4neAcbvw7Tk/9EL/nCv1QP7Nffpkdopz4KzbQtitg2UxR4UanqQRxts7NX0nuP2nuP2gArJ2l+9KP2Dh85s+n53UpWfGXl5efGUiL7yvB2badCuJSUOIleFEYgu729VMHZ+I7W1bfl4e34/nboxFOdq/eavae2JXgLNsjuxb5Rd5SxFHhe07lD97/AH1+/EUbJTnuXs0aG+OWszVhijPW2bZ0FbApie/go4Yoz4K3R2716g/SvtyfHD+Nhai230QiUckpYZfqrNsDvFvcEYlHJKOGKM9eNQbL2qfXfwX88lt+T9l2FR01y8p3OCvVKes0nSZtjQVtYHMIxKOSUcMRM9a+21/5D05KQ9F/P32HjyFm5xrcW9rs2REtZntiV4Qu98/x/XJZ6b7DYz8hZud0K2+3cvNU9sSvACCELWA1iDqf3fzE9a18v5j6P938wtpn5lvSW9Jb0lvSW9Jb0lvSO6fIWbmFusW29vA37y1klHDFEFNEs9JT0lxRwxRngJxByvrKysrKSnIAAxs2sqaaMoDVMCtCLRdh2eQs3M6FdaBcS+yKueYRid0Qb6S1lQ11eRLgtUNtMv0S/RL9EIOnDUjyFm5RbFbe5qE6AtHsNpDEHo1rKg2c8EpWexEOCZ8KxKa8fZuXHy3Wu5858585WVleYAvalPSU9IgSzdv0eitZUB5FAti23wCo66SuAZ8C0og7+Ps3ILYrdwW76hqxN9dnfNsBCHcmRNNRmWaOZlTKdCJlxCNHEr1x3Uz4C1pE/CJTXjrNyY+W7m7ygWxHoBpuDZe9UA76ssXhx8xUko9RKJsumIarATXEQyT2ZSipnwCwi5vvDRXfx1m4i2ord3N3VAtiLon23RTERXmYgDJAAlXDT5QbgaXF0s4MHWe5PcnuRi6cCkpgqZRB1PG2biaF+u9m7gBbEWvRut1UA+Xjc4nHzHVcOuMwbaymtqYHLxLQ9cSmuI0xA5qWvSCGGIOvjFm4C2ord7N2wEUtvSZbiHERnzPFEDJKzvZlDqZmmhzAq1mGnECreEU1xAnAZmlX9otNk0qeLs3A0PnfzdoBFVt6UzuYh8v25bN4f5neFL3JdLEJxv2nxUbvXitCBZlPQsteswQWKM+Js0FsVu+hq7IQq6vTZG2xxEZczypVkMj/ANmmGYGHTitKZUK2+IlSjhiplM/eWvWYOCXmeh4izTB879ershCq29ONs7XyP2lPLTH7Q/zAFfed2O+OCEtouVw5QtqBprM5g5EOYhjw0mpYtt73fdoLfUHvu/Xv88TMVH2mvaVa8pquM4jS5d9oKaOIUlqxFTcvSotzBy4M1ZlHERM+DteN63V50jLestC2LeepNbo18vJYpcTU1IarGaFhPEd7lPWJTXGspDOk1PeWvWYOXB4qKJq9pftErwEtKCncudjtgZMW+pFtbxrk8xiiUmJUFvXkvWkEXQlr14vQmcM6TRljXaYOXB4C2K2+N5aySjhl+ts0V6MStoLagorYYRb6o994V/w/g5B1+4TDA1uMnkKReoxW3x1FSlf7CWi3MHLk4GgvONS8p3OD2MSs9RZuAjoxEzs0F7OW+rFFbxp/ByAm+hNfjKyhbb5EwijPJUVFfBdOGDl7ENZ6eQLxy1V585T1loqInT2bidjHuOe52ct9XY3vmi+355AnFWtf+/E/wH8wLH7D+Yv+B/MDw0a0Pae1PagBiUSk9iIO09FT4T4S8+EscgC3DQcrQLLl852MadNZuQalHJKOGXluJo2Mt9ZUb51PbkF+ip+48lCeq/g58Zq2gW1F2OXQBtFNGNNTpbNsW4GdjLfWWPQHR/P25D8Y/wDfXkvPqv8ANfbnxiqUbLorvyjuxLWRK2hqUrTpM20c+W+tuwdBYnv9uT2Mp+p+OSn+1/vrz48KNGPccwXPq5nUcD1SjiJWets22rOXLfW6NeDvfWN9K5Pcx/Q5PYEH02gUxLHM9rPantTRlmjTnarOQXeUOIiZ6uzbdTyZb60Li7HB9t+o+3JVT7iRkXbhSPdCBW7Wy3ZVNwU8oyDmj6Yl1Fm3LCuGW+uNC+Lp37j1RK42H3/nSfPb6t8Plof21+2wlldDgPOIxAOZQxDFdoa6Rm3DuYt9cLYreRWXv/P3GoHaWxwB+324fBy/b77Jp6kIxPVgjjpc22GTFvr3Qrlelb/yI5KG919v4eFau6H7av8AOydL6DBNsajs16TNtBkxb68d2LbfKq31ae335Kyzof8AM/S/34XDlLfl1/rZFldBn4CzbIZOYt9eFzRocw074piYZAWfM9n6k9n6kLvR31MRi9Kt+/x/7ttUNEFO/n4CzbHqcxb8AaL2HfWO2cNQO/n4Czc/qcxb8ALYrdh9urr0OOoTfwXwFm5vq8E6FbLrqlSZ4qm4Ka3seAWbl+rwRoXtjZfULRcVt8rqDvaAPAWbk+rwQuK3bV9Qsa5vTui2K2/AWbj9XggvSKtDcetdPUbGrcGlvXwNm4fV4PD33VTfTq29hdmJTW0LYrfBV9Xg6Nd92dLoVtGitkL0ItFHgpA6Z8GFasMjEp3n26VW3t2ZZiJnmExBoeDs3ggrVi3nhne9n0iordOxlKfOXlDLLGIpz4SzeB0+UW+Lh4IVvl7N14LiWaDlMvAi0X0QXA1rH0sYImfBWbri0ew5u7wItK6EL5stH0xDr7N1p3MbeIh69AC6EDZIOYjtFHWWbrArVi3yWZfvKd3gReN7Po3bvpABpuoOYntFnU2bq+4xL1WVF+ifCXlnk0Fbxy+Bs1YFdChzF9oiZ6azdUFFsW9k0X33xXRMN/F0iXEOIKK6TN1Id2LeyFasW9d4LgVyKGeBWfGfGX5AvelvWWy3hnvhBH2y8vLy8+MrK8Cnr4BFuXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl4euIy8vLy8vLy8vD1xTLy8vLy8vLy8vLy8vLy8ob5G+0s95eXl5eXl5eXl5eXl5eCJeXl5eXl5eXl5eXl5eXimXl5eXl5eXl5eXgjvAHeHv8A/H//AP/EACYRAAEDBAIDAQEBAAMAAAAAAAEAETEgITBAEFBBUWFxYIGgwPD/2gAIAQIBAT8Q/wCnfMmKYpim/t2wmTf2YGVk39gIzsm/rhGiyb+sEajJv6kRrMm/pxGwQm/pRG0yI7210wRuMiP6HjBG8QiG6lwy/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/asHTRgjoCOoj1onOgEdCR08esS0oz3wjomRHSx6hLIYSU6AR0hHSE5xoAAAAAEcPBLIYSU6IR0xHZoxYXUpoB1BHTsiOwczZWTUGdQR1JCI7lkBUZ1BHVkIjUBoC+K+K+Sc1lt1k2AzqCOtITaNgocwfKJPQiES8bQCbEZ1BHXsmzyGi4+hxdfewAmyGdQR2LJsoMNAOPadiDJsxnUEYihw/TEZCADOme0z2ggG6aOHiysdgAZ1BHakNlECgAYcMD5jAxsrp8pnUEYTUyun6UjIT0BDFsIGdldPiM6gjCPeFldP0ZGMnCgWF922TK6eozqCMBysm4fqiuH2gWwAnXbi6vwZ1BGAYhWyfqB2D8oBukjOoIrOMYWV0+2cR2KAsPzpBnUEaQyMrp9gxhAdXxTgsg4AIOTpqam0+LbhnUEVHbZXTp06ur8XodPSDk5OTk5PhgVFwnvbgEg7AZ3DOoIq85POlOAg6sCjSC4RLBMUxTFA24M7hnUEUnKdtkQ2nA1QUE52CY+0AfKG8M6ginzlJrAcnKcpynKcpynV0BlI0oFENQA6AZQRcAXQ4NjuGdQRQUMhOgA2cjOA5YIhMVAqLFEJrOgoDcQRHkcAQ4s6IHjbM6gijzuAG6BOhIFRYqE1nCBhEkcQRfwm9uA4NigEQ20Z1BFA2gCAbfAOWCADBEOGKLhSLFQouEboTfghwnPpOfSc+kODKBRhRY7JnUEc+doAgNMxoK2xP4KhENcLwg3JLIn1QZQRhEEqJ2DOoI5GyAfoQJLBMGHJD2ThyiVF1+ITyT4V0C/JKHHxC4TsW1zOoI487IB+i8ql8cC4TOAgCOS3A5KCKZCFJAsn1TOoI4GcnCA+ucYElggYwpIdC5yhFDk+1dANyZQdGE5QUuQdQzqCF5zk4QH2DGPyE9Lp4MUBekOTKZyhFJsiboQpUAsgdIzqeM5OEB+mQUAA8RYoocmWTfUC45JCH6jfgBSpCb0n0DOoMxNYTJn2jlhoZ+DaxTWCAbk+k3xAvyUOJQhSpHLK6fKZ1PCGQlsKeojoIuVK+Gksv9Qi3JQ4f1xKkcGhlfh8JnUEao2zmhoC5SibMUIoIumIhAMOTYocMOJUiePOBuLp6TOoIyE4AH3DpYl7KVNjSSAgXTOSEA1EqQOBS4ThOE4Tp1dXoM6gjlk9ZOAB9w6YNk+5X3K+hQ0EcpynTpynKc0NwyYJgmCYcH1SchnUEUtw9BNYD7pOeJoJhfKCt/MAesYztwZ1BGiA+6ToedFoflBuWAUMM0lRkOoI0AH3p0CuotPQT4g9c1eeGxmdQRjNAD7x9cHOdEmP9oNzP2sTS6cJwnTe6zQ2EzqCMZHID740RMNHk9IFw/BMCcAnRFLK44OKDOoIyEIB+iOcFi9AuaeXzh5bIrZEcOnRnUEZJ6AUHOTgeSHDJ5vrhpvvCI0POJtYRjntBOygm/28WWyHIZ1BGKegNRzsMo+0W4ezhGgchnUEYZ6Ee9UFi4Qbvz7EdGH/AM+4gEM5yGdQRgnqTO4BwM5yGdQRXPQlDowGkchnUEVT1ZjaAegoZvOQzqCKZ/ixmGQzqCKJ6MYzOwBUcpymdQRzPRj30YDAPWTzlM6gjiejnKdcYDjKGUzqCFPRnOdUDFGwZ1B0njpAxxW+gZ1BHSjMdQZWV06dOr6JnUEdDNHnMY1B0ZnUEdBNPnMY6gcZzOoI32qOYx0ol6XPBxjM6gjeasxmMdIJfE6fAZ1BHQunTq6OY6YjOSiczp6TOoI2yeLq6ZMO0E6Tp+TOoI6Sc5nSGc6w6gjuGNIMEwTBME1Bzs/BqwGKboAdkAAAB8QAfOAAE0BPmAAPnAAHxgA6t/xAP//EACwQAQACAAMGBgMBAQEBAAAAAAEAESExYUFRcYGR8RAgMKGx8EDB0VBgcOH/2gAIAQEAAT8Q9G5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly/Wvy3Lly5f/sFy5cuX5b9a5fhcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5fhcv8ADvwuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cvwv03yPkuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cvyHkPKy4sWXLiy5c4Jc4JcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLlzglzgly4MuXBgy/OxjFjFixYs4JcucE4JwS5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cucE4JwS5c4IMuDB8B8CHg+RjFixYsWOiXpOCXOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCcE4JwTgnBOCXOCcE4IMGDBg+B5GMYsYsWP12NOKO99Ud/wCqO89GO/8AVHeujNR0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNZ0ZrOjNR0ZrujNf1Q3nqhvfVCaFZFoMGDCDCHgxjFixTM3GZe2dqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSC4DYCoGDBgwhDxYxjFPe/n/wBt+lrAwYQYQ8jGMYp7/wDP/tv2tYGDCEIeLGMYop758/8Atv0tYGDBhCEPBjGMXg94+f8A237msLwDCEIeDGMYxT3j5/8AbfrawooQhCHgxjHxPcPn/wBt+hr5AIQhGMYxj4PcPn/236GviCEIQjGMY+J7p+f/AG37GvkAhCEYxjHxPdPz/wC2/Y18gEIQjGMY+J7p+f8A237GvkAhCEYxjHxPdPz6lyG57WcVN7Z2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drh2uHa4drgwYFwNS/T+xr5AIQhGMYx8T3T8+q9WUFRFj2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/J2t/IEqboBH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/8AYnsMP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/AOxPYYfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/2J7DD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/8AsT2GH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/9ieww/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/sT2GH7/AHHp/Y18gEIQjGMY+J7p+f8A2J7DD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/+xPYYfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/wBieww/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P8A7E9hh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/YnsMP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/wCTPYSjFYpc2bPL1fAWOzY51A+IEF7myDgq9u0mUIoBdpdXUXdBss8A4UYKwFA7F6EyZMmTJkxjTOASBaUYpFNp71dAW+jMmTJkyZMU2nvV0Bb5JkyZQhKzoeygRQtYb1KYQTtaTovppv4OAZquRMLEjXR4wPG0qu9xroKCXxqoGrm6DKHOYmuOU8x60P3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/wCSvYWfuXFbibjauzjQtmIbdFu/Y4u/yuZcZdzTa5b2Nm5CeohYHJHd6Sv19fv+iwVaC/r8zoXtQHRIbEYIsHeZ+C3EhpFUJW2Bsfph6DUUZIH3KYVsO1gyqz0ZGzavijmbRTwd5vHBhZlNkyuAuZseJfqQ/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/AJI9hUBVoM1iilW9hR9yx6GzwJFjBBeqdA2uxO0FiQ3oYHvBFkum7dQPQx5dVtW5HJHYng7YJVirVcyHAGyOhvABWLF2dm/xChcWFgQCmAlYO3wxzceG1tBcls8QoVvNwKGgsF0byfX7/jX7IWcnlO2P5O2P5O2P5O2P55ACJgEFytw8AplK2VYnWWar5rXut0jPVp1mo4ngkaZfw/izH9LCmnNsFj574CpQ5u36KNdzwP6MHtbnXtpyNuwQRMxMXsPaLZ8oAM6Ax1Z79kRFEpMxi7LVW5mHML50wwII5IWPT1Ifv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/yR7Dc0bA0iBTUxcvBQchV0XHkLeUFgUDcbXeua7V8QRLysxZSO+lBu4vC9ACOx2ngo8vSa0fX7/j9/uPQAff7zyF1IDrNHab1g+8xaaRkMwaIicfBJ4N2s1yHQ87lE87/AOIjglABirB+E6ttjzk8q8ScniMEIehfAqULSDA9Qh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/JHsKBCgBBzMXguEtk2Pe8mbkHS3j4e/B0Nxw7AR3j6LWj6/f8AH7/cegA+/wB55a5NLM/k49J4WCyrqhei6+e3rNsUOlJ7ylbaMpmpsGqxNvkIOFhXCx8+BVWijHfge3v6kP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/wCSPYWYrRjcEfZXl4IIhLmwH3SGWBaLE3njUHuMWoL8TJmgq2VvD0WtH1+/4/f7j0AH3+88rjuwK4X78DXIXgt+Q9QF3AnAB+zwFXxMHUt+T1Ifv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/yR7CeN8NBH5lSd3vRzNHM0fDH9g+RlwGW8NMfWa0fX7/j9/uPNQVTr3nhff7zy4LgK77P38AnGqBsE/ceofMevYtvBVKjjhrX1MP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/5K9hy5DDEcuLI+AZ8S9KMREyZg6U/W6Fs1ZOjn6rWj6/f8fv8Aceh6+/3nlAm4a1OFpgdTb4XqPJGez9MioNOI2LWQ2ulGM2ztDhtizh32pREhsFTYAvNx5+pD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/+SvYUEEEcEdsdS0dinMD6aZeFcyrHB2G8d2Zs3QvqiwXaJn6jWj6/f8Uutdq40VPa09rT2tOFIBZ7Q0aufk9MUADK7MZ9G/cEERtKF1u2pcwWSjgp7mE01sjtlmBdoW614DsJmiNBFHsu0ePCvLQPQwj/ACDYo04ZkuLdxvsIhKhTdPMKcki3Kt1m9XFgW0RSKoKgTENijQOWLur1Ifv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/wAmewoIII4I7YjtMRGW8frduiKCImCOzwF4grMW77J0yeOJfXsvs7kyRy9NrR9fv/gUer3ajI3AQnPINBM8drMFMjA236gAi4RIBoiTFXiyMztyTbzFl16kP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/AOUPYcYCvcjZq5O3eJBZVAZieAU1sTg4D3CtyCSurYhYnpNaPr9/x2d3THVl+SIj3MSBNVgz2eCqqKeaR7+Bh2gBvXwOBgXO8YKBN5q+X0Qk2za3kAdGUYGpvPrI0KNPScRQ8gUiOZCZdkEEZUJVDDiAxGA8W0OIXFThnH74rQYIjkwiAM0CEYUZOVh1BrRPUh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/KXsKM8QRQD29zs4Rnex8QzPAFzJKycy9xw3vSa0fX7/j9/uPN9JveH3+8/DBgBMUBYcXyd/his0sMsvn9RD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/+VPYaBF0jJzXXNe69x4WciN5o3To5PGKvbJvAns+i1o+v3/H7/ceb6Te8Pv95+Ggi+O9V4IGOCnAf6/Uh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/JHsNhWwEsmOaw8ApS41ki1h5AV9oDBHBGV5d3Obe28w+FxbueC/J6JrR9fv+P3+4830m94ff7z8MhgSzSbQJ6z2H7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/8kewlwDTW68BwZb4IPw8oLeJdL/GvCyNpOPIr9r9FrR9fv8Aj9/uPN9JveH3+89U26jQgWAOKx5S/wCb6uhixiegWMADb5CotCa6tE+1vLwFi6bTYD/NHP1Ifv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/wDJHsLAMRtWvg8IqVg76PUDn5ARAC1XAJjqHd+I9B4WuBws7PedHotaPr9/x+/3Hmd1TRhuaHw+/wB56trZRcR+/S8Lq8hcLo+0c/JjZcbMNC9FHwqhaldxA9Qw/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/AJI9hUmSdfDmXBEBBpExGJJUQpEySAsAzSvJV25s6w8FotgPHXby6slZKZF7coTVHuTjyi+dG2ARZhwAoD0WtH1+/wCJoYJG0a8qpUqVLUeVVJRoKNInKe5/J4ff7z1cFpLS7JhxDTyizl32JTEwuIUiZIy/2RKUOGrm7GOzwBgA0J7hPsbYMdmm2FkcN+1V2+GDNVTFSh09Qh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/JXsLcabc7PjMXc8TwFERpMkhFOBRQ0x1MlnTz6gefgZ8Q9qcAAzYxcAEp2hbe4LwDZb6LWj6/f9Gj3P5PD7/eeswiGHxQwCaGGgHYvgKIjSZJBJFkMPhjhMzpTNxXHwIeATAsQ79dxqkAAAKAMA9SH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/8lewufEPYHBEcyMpawq/0Ww1DCVcJq5fgcXJ8AVALXIJtJiFI3l48hiJFWxfEcWPC68pv6wbaWPuTsj+zB2aTEFeO9Dn5F9EhmqgJ2R/Z2R/Z2R/Z2R/Z2R/Z2R/Z2R/ZgrWLMFfJHnE87zNWYE7I/sGoQWmBfH1kEEEcEds2rgHGv4OGoQqtgs04XLk+Bzc4zqFEEOSUOjDAcLeEqyuKg+43t9WH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/8newoIII4I7Zqht3VJqhJX2P8kewKbG8NfwIfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/2J7DD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/+xPYYfv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/wDYnsMP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/7E9hh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/AGJ7DD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/wDsT2GH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/8qew4CjqBjYAwJF2AixEKRKbiA2aDNcl6QbzVwvLJC7EoyK2/6sP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/5Y9ho9F9mr4f46xnKgaxbqt3iNoR/fzNKzxU8/9SH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/8ALXsNHphBom4af3EAYLwZlHPG5b7cVA/uwNsCuaAaN4HuVF3VQSu4duiGl+DQjCoIXjBWAwFbQ4agN64VEipWDgAt1xCV9nECblKDhpYWQkEFCOb0sBxS9lx9EUtxyWYS3048H9iZI4ngpC1Vweplq0azFj+Uo4Ge8MUXZSO/VhwYOleF4jkrOalqvbXhY7BCKBdFoW5GJCgxXIQzVuxs8H120p2dt28BNYzrao6wWVwHhD0WuCMRHaeVgU0wTanboDrTGkdSY6ksrhcAOZqwdo+CIssQXaL28B6xChao11R9i4LQrZg6O0d44nh/95E+8VXpyjeKU52do28BNYzWwRZuajxJW9INlnqQ/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/AJY9ho9CnDYiruHFYK+h4v6FiuVqwSBNTU5iXnGMV7FKzjYBrB2CiMo41DWGV5uOzCXUS49azQsaRE24OMJAp8Rs86PATM1itigFoFDjkWxwi0tgb2DBpXPbF86bFolYOaL5Mp6rwIbjeur3GNbSXXxk3FCOI2Csc9lYnBlsZr6nxgu1l2C16EPDKniBbXAF1b2swWXHG34AcA6wAwXeqtzJtAx3Iy8aVRkEeCUeVTraSgJ+mU9kdUE+ZU6WhqV7CfYMsJS6glVKy5YXsQxBRL4BsGNDgG1G9SwLKs8CLghaJupzwSAMacxAtLVzfJdjZ9iUs+BhexDE6o8SMW0YgCLWOCorhcAbaE0haJuR3jzKFXeBdVXFLsn0qGWWtUdWyW5ifrg2TGgmSWueEYwa8QtQmlLpKxq4vReOw3ZuvE4G7wQfWxmaqsbuCKDib7SYhtRrjnLXjFwBTHaIOeVZ4yyO0JapaeV+oQ/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/lb2Ggk72IFaxtiJFIMbo4smxSLSrxwtgPHG7HarChTwPEnIzsKvCiuHgiWgAZWfTH4jcvNWifrf4JnG2+BIkliaMhRRMhgwW8c+PBdgaN6nvgweCnZsc7ozn4ZCUNwdr2RbwVC8k/kjaaMDbYXrXs0mLQdbrAdHVKOWGLyqC/bOWgUjOdfYvOAm2BXku/aVGYQNRf3UFGhLetFSyaqduPmjyPZF1NyR9hFQpeN6tezojOgmUuhD9xisECgK3nd0mBTC5sKoq3A2mUyJTEFRLXH2jc+oAjvmZwEdFTRhuTfD7Ld8A4lPdpXxZzgjWijemHy9SH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/8ALHsNHqvYYrd/fomJlRdwWfTnHVpg3IRKVrRzSNFN4Xs8JLldDoCmTgGXs9BrYXq+XoJwzvV39TawGBoHEP7PIrTxmNwwl+7pl9NhNKFdV1l2MXl7Rfs9EuuhWqwC3W4znA7hV+VhGJMoEop014SaR+bBvFPIBqoItyKWY4Xdyt4f34ufEvQDFVciCrSNoviYc3I2wBjwGHeuIxwujc+L37Ld8AN5e/4p1fqLD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/+WPYaPWHSDQvfuzjZjDlXG44iHRFMXK0mao4w+lfppwzvV8kLBWyvyEEUrThlF9zwY+Wcdgn4R8XrgsRGFli+8/mEwUK5vMnunbTQ52BvgunInhU/TN6hdVdp5tiLA2y/kUIrAvdB7V4WAci4BV3cWioipS1wAb5NrD6Kwli1KNrYhwXd5Hv2W74A01bxG8ftFxUUvVAPnp6kP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/wCWPYaPRZnVbUUnSBYXl7w/Qte81EBIFj0ZQgKlWH6zOsDu1CxCxOUZIMcQgkxMCr0Qs3UoEK7Yuq7PQThnersJflojoQ/TAVQWOapTwUMiBkV0dSyFxsw7lS5o5wEAQpEwSWt254x4U3cKhcgYP9KeXhj/AHGMlC+I4IAg7TR9qvduh6H32Atilb4saoG6WmCs/IsSRpU5Q64biu9QGlG+D6UXIFr0JfzlCYC09hzm+Nt6v2hbEW1u2ewyvs6NxeRbV9sVwINBdrqL9+D5Kbi0uKOAw9FrgjER2kIEmFxHsvIDg7p0r6K/l9TD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/+VPYcBR1BwsEIWlkKRLhPC2mYAK1YGd2hAaCdIrwuy45TF5B1UWlbKbN41sI05biVTnQ1vKutMZgZhjlcQFHJiue1j9jHmbYpqqvOKxRDIN6pYVaLSangWHE0Jt3XhZPzZO4CBwRRi8R4O13dkYohjjxEyychQmBCPcRi6tsBY9im2q+KuWwcaEGpDqAKA8Bh1DLRiBvHnBsszKjaOPR4YUAVrSy+Q6LBODj0apSj3NGLYIm+DMmlqbcWjPZMAXsSzNA7ccV31ut8SxcGHIYhqNMIKstzNlpTe3oRxU8CWPcWmmUOVmVVg4hdrtU21uuItZzot8SrQ2220J7ZaPkK0LXCtZiCEw5tjRC3RWGKuECjOcCzV04Vj4aCAbxFq25wJvLiAAQ30U7yUUulvxCqDHA5EZXYZSmKcXoUbPUh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/ADB7CwLBlQ1AAACgDAPT1hXg3e+/QemTMFjCkPcwDzAgCFImCS8x7OgvxOkeQVPIQQIkjtlOxZhYzRZQo9WH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/9Tew/Zbvrw/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/qb2EBLNQp3vIu7xv14fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/2J7DD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/+xPYYfv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/wDYnsMP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/7E9hh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/AGJ7DD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/wDsT2GH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/9ieww/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/ALE9hh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/YnsMP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+M9hRCDFVoIim3mGbNrvluspp/U3O6P5B0DF3r+RNLxs6JbjEgcci12bH/0aH7/AHHp/Y18gEIQjGMY+J7p+fwnsLsl2HrLFQhhtnWnDUGVXOBPk6pfJlE5lC5ALdYPGmbYnRi5yr1f9wwetXqt1XhFZAKYKgPWIwBpwut2ZYZf6P8AqiMW3JbuZW6Ok1QwPOp8oZyUxfxxHtLRbnQXMYPZEjtdL2f+gw/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P4D2EwsiweqZcwmImPZbhRwCzfDW1ltGlsOCktWXPPNKHqsFk6rATxTF5+ngGKqqeozeAJ6c1jpNAQcjqX0JjfDkm+1OYIOZNKB43C8yIcbZdwuJ0FgiCNjkn/nsP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz6z2GlYC+hGwatGsuRuL9pOwOFBtWWYXxx3weRfGYJlpesGLzfwiGzlZRy17ptNMHjbq4hyY3e+Jg8MTpUvtOD1NeJyXhNqvk64Y8wf+dw/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/PqvXSdZWGAoq8M2+ETI3GLW1xczbptgjaeFrvTFcfx9DAmzUrmIw9a1t4UvHk27psKorx7VOG8t3zCdDLs3F4cx/8AOYfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn1XoL44zSjYZDjnn+XQ5Sl0gx5GYj3Fss4BL6jxj6GoChuNw4HJL/RhZY6Es5gawb1WeTRMH/wA2h+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f8p7saH6ABqMsI/HDa8bhzBpFsC2QBtY+StZ0rT90eqPKYVoui47XMD/zSH7/AHHp/Y18gEIQjGMY+J7p+f8ANe7c0pE3uzkMxjVi/C408kdJcDUEQ8ax5lu+InYQrV3GPQV/8yh+/wBx6f2NfIBCEIxjGPie6fn/AD3u26I39A5Eln2YYo6BLOY8YEJ2gQbjcOBxEsGuFu50JhyBrCE9ZYN4mD/5fD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/wCi92I6tAA1GHsdjQvdXlyQ0ZQdW+KRjDi80sCeA4/EmJxF4Te1HO9wtEP/AC2H7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/1Hu1bWOwFd7s5hZUe2VQ8Lx5Ku6W6otc9KrgQdYaKjHCeb5E/8rh+/wBx6f2NfIBCEIxjGPie6fn/AFnu2H6lIVwxiSgcGjUcHB5hxmDaANVDnvUaRhbBWA36MadIAIIWI4J/5RD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/7D3bPtCFOTLjhiOq6P9OEP5ENvPlpaWyejEVx+QTWFdSzSaJh/5ND9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/7T3YyBqBYm6pc2+NSzrk9kJnW0Cah8iazE0YFFnFMTiLwgXbQ3ugZrRD/ySH7/AHHp/Y18gEIQjGMY+J7p+f8Ade7DG4jM3RlzF6kxjwthbkuJoLe0hJLaFQzyUi1FC7+ZdJxy/wDIofv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/fe7IMHV7DM+DZA4d12zUNPJHSWjVZzlhXMXrLOzLat8xZ8bGv8A5BD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/8AAvdgZoKcrhmJFyU0VxiZI86h3BOFBvK+w3vhsGLaC4GXEn/uLQDOrpEk3AncePNONuBMgf4RwwydP8SH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/4N7tvuQPRMTlFYh4yBwR51xYTooCS7xljmvYkpKquj1jBqWf9t9fvyp8xbY1iOZ04zFOdZQN5eHETWblfvJri8QvgTLfeqczbp/hQ/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/AAr3bfcgeiYnKL07UbzHYjzp4w6xMN1r/R3yr/l9UjHmYbn/ALT6/f8AFZvOVSBb8viwdYis1oSN5s4lbmYmVhUr1ORfKFGKxW5n+BD9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/8ADvdjVZV7ZMThlvIJdXt3quinSPHy+DeG7eJTozCWiWgdztHRx/7L6/f8qwYmOqCdF4lOsrHLaU2rlzK3MJySKlG9xe6akLqlmk0TD86H7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/4l7tgpOg0cdg0faOLQoF2snuudmODcXNgBtPos+nUwbLP+S7XDtcO1w7XDtcO1w7XDtcO1w7XDtcO1w7XDtcO1w7XDtcO1w7XDtcO1w7XDtcO1w7XDtcO1w7XDtcO1wTmACwCsObzLJZNsbKFnReVOsPmxsGtXLDecGNPDDFVqY+6akLJFng3iYP5kP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/wAU92RAApEsSWQXacE03+GGhnLR/EnENnuGbYmcwPlAw5gD9y/5EXBHoXjDtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqTtSdqRVV3NAvzoIiXeYzb3rMXR6VBo1ZbxHk6oaMxQvCtdqf1NSHVang3iYP5UP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/xj3Z+Rg5Fd6/WUuWoB7RunMbMMTbVihq+5svHZf8A29MAgIlImCTGIcc0a5elc5VDxrfHWbZaDuZih2GOz652aw6rU8G8TB/Ih+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+Ne7Y+nhAhKoIrgb/k3Z73Ci/NL40snZWX/c00QEKRLElZLsc5tdno4MJMd+hjad7bdMSAwxquOfPhrDOpSAbxMH8aH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/457slmkScdpbfy+3CXiMIPRvYbHSmsJlZMTJ3JmOjj/wBzTdmBSJYkZcJjVia7PKuDLlccD+13Hqg6fZ7WQDFO5K1fxYfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/kHu2TTwQ0L2mjKXjFSLZsLx1phS1YZj9zix45/9xT3JoPF0MXlHDBqV3iB7vCW5hZcXE/sNzCBRK93GXAo0/Fh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+Re7ENzBA3I4VH0mxILqZcHqZQEiLJrr5dHHWsJgIYV4rcHFaP/aU0uy+9puDFeEQiVQyOaHO+BBlfVSHcNwclbmNiqV9cN1D8eH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/5N7tQTVXTJ2mjhES2y8MW94cb1XK3IoXxeLn44awAQQsRwT/sKaTYjbFbhmvCJwspaXROd8IOxTNhdyuDjVbBhsCKaG4OXAD8mH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/5R7sCAIlImCS6bWtcbgZ+GGkSCWCPExqOFmlwPgFqe9UbGpfL/h83LWluFBcl0/P333333333333333333333333333333qLwWBHC8DzvCrKgrcGa6EbJZpcT9874QXUJb9wbA403QypCnn9OXIPy4fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/lnu2yOQYjvHMdSmYWZpcm6rByeMaPt66GFYWDfg8WZO171O5Mx0cf+jChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFWhLKKol+YsWc7lbuDNdCKm7cH0PF6TEQo29Ug3XTdKzZmZdyUOHO/wA2H7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/5h7thEGiUcdzR5VCwXMr3B7DnZublosoBbOLjz2awMDiFgckf+h+v3/ItmxArC7je6QmIMsj99vRMWK+Ovqq6N0I27qCfZyA71/JZFOCHrLFR/htnk9S4kgd4WHl+yIbDkVdCpF441Nhsxm2YnLuTbRd4T7/AHHp/Y18gEIQjGMY+J7p+f8AmXuwIAiUiYJG1PxcQaj3dDHWFUyTahm24O3Eg2QJMK6Xz0P+g+v3/BbPCiMd9IsCjCwfJeLXCYvewG3kcNvuTasigN0Zcher+SHGBhiHJlxaNY5EmlbtWQ6dUPBs9J7s04MEgHM/cHVYWVor/wC0Pko/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P8Azb3YgfUMnXbrGGuT/wCn/HVLC7LEOpk243exCVTcv9lHMs1/576/fgBEi9KN3W1+4zF3QWGDuaw7k2igrEb8rkx1/IWi2bOuWgXRe7pEeHmpaPOOJSD6Z0a9nbgMD6UoHNLHll56P3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/AM692o1TSTeGJ+4UtAU4ev6aR+IX+Kd5U6LN4ILU7kzHRx/5yrb8KXgJdc5vFylZ0+LF1/IM6lIBvVwIjgZYjfbImpBPYoVLcz0Jd0tOLFdDjmcoyGnHC73e6+jR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+fe7W9cwJobg0eSTPEjbWjGw42ayrVKAKnU95wlCdxwbxMH/sct16FzdsvmFqhLU+hvl+NbTyIU7rBd8rvONVz3czTuhHVoAGgenR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+he7Umrijt5JzKeMCj7qtxxhZ/hMIVQG5tPipxYAIIWI4J/1qnYLSVuGa0LYFZMg8OPwK4kSi1ioH2OAGsaYZdRL0etusAAAAFAbPVo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/RPdjbjQxBuSVxLjjLcM+WzSWGiloe1H4O3EmToCgaWXwYOn/VVyyXccFxciMVsoK9lTYc+QgbEKsc6obhpumPbLACdGXIXr+BR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+ke7Bdygk5M303eV7pwb4kw8DWteZw3ciAYQxru5qHB41/i2BeSwKz0mGG1a3o/1OLjtxgoxMCs52ZHZkdmR2ZHZkdmQ5w7BgHudNsdeMwCBvVaJe54O3GacHPJt7gpgZImJ/rNvicPOPNo1i1HXTHbgwXC3cx6Kdu5RcOazdERAU4nz/AIfhUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/pnu2wYFZO8cx1KY2G7GqMd26XXFmG9g3k0Zg5r2JCSml8fcWZqWa/4QNgWq0BKnxVTbM9FuI72kUBgHnSrwALN23vSD1glbG2XBk675cAFcMf4GJqG+MMUNzJNFwUB/qBScLFE+mdCXFjQPLD2LN8cl1T444g4tu8gqtqFq7WPIw/Eo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/AFD3at/jUrXDEijKQytxR7HjCzR64N0dB1lc4L6xvHnlr/gMl0HHdbdPNUGu7Q81OODzg0DUcgNsvOoLaQJ7fFb+Vg24AOAOJBAREcRNv+jwegE+zmSYZEAU29BZxpxjo00brkHhFfClWnHMXn+NR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+qe7XUgUZyIxOGW8l6i9NZKOIp3EIqfrzDRzU72G6EtHPvHmYa/nIedrI9BxCRgAaDtzrml5+fDYTUcL8nKZATV3FvJfE6KJCuM4t22Y3VAef+e/lqvGdDgW9JvSU1+Sa6N8swvjjvg8i+MPbcaYres1q3+RR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+se7KCYoDkRicMtJjKY3KBRxFO4llv8AuGU9xesINEv3cZ8SzX8x1XguofhPdr6FOcODMT3m9KVjuxXu+ObQybr2wzJjztDgcE/5p1rDUAui4Fukzz+WgORhxQ0mK+zwBwzeXVDjndrd65rq4/lUfv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/wAR7th/IPHgNv8AxVb8FMVwzE4R2ByEHKmhYNo+gIuI9i3fCDRL93GfEs1/JrHto6j+pcy8Q5zjXU9C5lJJsGnoelAAAAwA8RktZaJTEqpAOXezn/lKAq0GawLFkULugcrdJhseBM71x5q3EJ29Xg915VxZlrxGO/5lH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/w3uxdF+jdbKtxu2uG+mubK4mZg8qKNVVDceIvjqNo27zHHGv+KrTZgK4ZiSs1oPVxvAH2eMuL/Acyp+zWUJEPVIx55bn8f3UF006IqhSxqKvf0DDyzlVTo8pjGMfWH2/5ACIAWq4BNiOs7cw93KG/podPVehOhFqTxxRdfob4UlaHDkfnUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/Ce7ZMEzNbBqtBxl3oQFYGANMhrbn4Wc7DZOILsDlsbdGtuzBfD2NuZnR/xd3aKPoTE4ZbyCn97d69xTpHz/fBvDd6kpwyWZMwbVO5Mx0afxUIRbG8oixSmypnYfYeejKLzuKvepY4YO8Svw8qkKDLN4/STF+8b4P7fkAiAFquARUbOGuqyxQ7E+oT7Qliu6t7P3jtAcv0qe0s2wNofuDlMNCriILzBLJqpuD4Dx94YFcmwfdEriEG0Qc1THZa2DQ34Ca7we2P1j3AGCCPBHSMWuIBxY2OJd0J22XrOP8DSF8iiwaB/gUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/Ce7HIX3wph7lNTdBy5aICg8S+C8BiaH/0NjneWSRG42rs5aNozAqqQOP8AxmBmaCBuvc0eVRWaOI3uD3XOzc3K7IwFRdFn0cNdkGyz8OtW7DS29pGsgwyAH68+GGGGGFexIKKuA0GXcZJwD5vy4Obf5k2nY23VnsPxQRAC1XAJhbWwydX8FdJjOfCy9SoShWsW4DEwGhN7f2D9SgtDahI4x5kpOdmA0ZuH4ejioq6FkIrjF/Ufjjac3fmdEmcy3bBNEciQ0P4Iji0A4XDq9V4Emrocz8+j9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/4L3Yy5ZqJjyMem+Ek4KYtoNcVdV3eXO6OeTvHMdSPXTU0Gv6DRUUu3BzTdlcGDp/xiIAFIliQiwbTgum/ww0M4TpGl4xM9wu2xM4+y4Aw5gD9MPwkEY4gAZ0vG3nO1p7Wntae1p7WmtI7ZlglW7h5wRkaUcAPynY0IgFirEpy515ahLReiF2LptEj3PxGBw7Evcdl99IfhwrZs9ZxV3EFziKI6PuI3m6A5iYvF/CYIGxdJIsJm1Wu/M6JM5lyuBwdnCGzWK5HWgQ4LBRlo/iXs/Mo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P+A92WjSBuFAGwOHQvUD0DbvtCCul7HUigttCOwN7YwsbBh0GLaz4Hyt/xio7DkV37DhlHqzII6fnybMMfA2yOabGmZtwxfxqTM8b7GQxeujq+cw6toGop7hLXekLF+H4aY7keJ8zfflk8d+MOt2uIPV02kXiiwcD8fMhIBuTLUPiW7cw5FRq4ORMRuBochj1Y1eDg2OopswANc7ii+V/k0fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/Ae7X7ES3TVriDW2yFMDoN2zE4GHJe30UsRLHZHFo0Cm73LzKYO1TnthyJrCbF2gV0zuo6QQCIiWJt/4p+lhANybZnX7ReY2GKN+ZtvOC4YXXB7DTt2bj8WgTF10flCYsXyjLzmYcXwSo+Gc6fRL8IiNW+9HDI14MJgF4tiY2Zg5b3HZj+WaFqEDyZZANz9V04ExysQmuR1GAwnaTf2JwEtQiqr9XFyYXVrRYmn4tH7/AHHp/Y18gEIQjGMY+J7p+fz3uyMwLVaA3sEwBliH/wC3uU9VLjfZvUw5DFVtljhhuLOctFzNq6ahmcRS1LUGK92AvK/+JSzSJYFc3x3hbN4ZbNCI8JhKTbpDHeY7/wAUaS0XSw+wzGPCg5HoM9TB94F8j+CN159gtmApAvNUO5cDirvgwhnUBgBpX56IAFIliRJXca3uReIw2ha2E4uB5xlM5hpTetwcRLx5gqbaWdWpoHDHqX+FR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+fz3uyDbDGwHUTVbugYqt9viv0aB65o+oYJqMaWW6+q+gJiFmMlA3VidCAqzWsI34kOiB9oAA8V29o8MlmVfTAwtYliaf8MCMBjC7CrJPR0cFBEB0bILc7QydE/EoMsHmK96mKGyeJPQX5QjXKk32X8FqbSkcRsDwPfBwoapjT8WPFf4l0z0/WXuiUHxyBoJR1ZSAO86q916wgCYIoNUA94pkWXToPr0fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn857sCkShoA2xJiwZgpftLe5H4mieIeiS5GbZXgP0ikUxGQeNJ7pk9l2UN2F5sU8Bo2rcoQwiFaEjiZnP/g37AOsQxHSWNBdOL4zBrgjnK8bAXHKTUbHh+HiPrdl4JUEOhDOkT9ehVNsLZiKQ4dgI7x9daLY1005WR8NDrAAAAAoDZ/jo2zMnSRJbAdqC+YcipxxYANwrPaZfaQkw3vwhKlawR7ON/cIXD50gcQxOfp0fv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/Oe7INsMbAdRNVu6AkNb7XFcNhoH5GEQqEkcHM5S71raq0FIX72zeHrYvoLKOzgrBqoByGBHVW4earE5n/Aj5RtbHJ4bHRYpA4vdnkFcd5+IamCczyoe4ehgln34jGLF41vsbePrrf4sZmFTUu+UKscsbp/mMBtWZ/axOso0reOXCDOZBs2m4pOpL9BmFWm9WTpMMYaFHixH2gpSW4PNp7yhxTVCTeiko8dyxTowEghYjY+Sj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/mvdkZgWq0BvYkxYMwUv2lvcj8xItbITrt1lCxbSm77L6CGhlbD51yjGU1VmWqUDhTxmA3ral4jM5n++39BgOBTQoDxTKsBJDYYcoP4dJxLWOOYfQWjMza32PhmLF19Vw9dKEopuIXzfTSE7Rjb70ero/0AprkA+5LHEvswS+tEz/AGVE3Ht6rqootxnd8OQTNBMQrx4n6SslXYWPmKBduWMhxNyff7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5r3Z5cwaMHus5m6UKGoNVi3GRoH4bgeEd8WNJZSPU3f+ApqXk6xU3sXdpiCLtbTw0+1+UFyJosTusLOYhNkyIfbbp/uDxxZMejiXzRMTyF3NdFOt+GNXRklGB/K9AqDEur+UZRtQxvbnDBPXcG3VzfDoT2d0Ao+P8AYo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5j3YEQALVcAl8ALZkF368F/EYhxXeysN7j18MnKMHaDE5MYleSXgKAcYK+akLpwbOML51g1r6HCuNQhB2Ihon+ylmkxIwJ33Puv+G1GLUONkwjsABz8+CH/ANA/cxG0PL10eQpxnkU6L/Zo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5j3Z6zcjmNua0nEN0BoIvNudxrDk/E4fNf1v61/CJWxzxN+AvO5epl4A4sDgYz0dSdK3ra+kZCyUY3FbclggEREsTb/rvDGYZFoL/AA+GjVzWGKxl5WBZYl85mwsAuiTNWiz7ky9ctjnImFh7B/s0fv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/Me7WTcHtRLbmLNw/wAkkliJY7Ilm+Z9voxcxihZVj0dAbbrGP0qro4BVOEPb2VibgpfK/8AVrurDcNYPv7z3CFWDf4WClt18R+5itddIV+vPoZ0Rf6lj2wPe3R+Dr/xHOj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/lvdr2bVTiWewXjvSHVgxDEIxcCjk/i2tY4Stn48N5NDETU2y6R421vjvoCZrPMg1uLQ5CZDPLDUNhqKEhftPiHoV/pXUc2173/ACOm23BtoHqtRRkgfcpjFakUd+ByWztcO1wTq8fAixdveKAlJ3EoRUPFLX9wQ6kix3hInIWHBZhrfUFiViyaXGPipmDeeDtkv0EIXlrM9msUKJXFmjjRxo40caOFiw6D/U+7fqfdv1Pu36gC7iCetp3iXeJd4l3iSgLd4YWrBS2r0/2aP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+W92bos5gb+nn+M6ffntp5feT+VhNdDTiODHF5iZjx2dKmfyZS6Gy3DhBQxwXU6lGGoo3kVfCBeX+ek5oY1LLkgMgCgNh6qiwJNjFTzB5SrGeKaETAxcs7n0n9S2fm4bhCXI/UhfOH7xoRyo2YvCYGCxMTUwxIave1uEgS0r2pi9t1g1hGZwNSbEPiFiVGDA3jo5X9XDi0lYDOvwtg4rOIf7Oj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/lPdsE3ioT7C3kTJKFuYPxUw3r+NgvAL3mlvYfm4TXQ04jgy1RY584r6AlCyzZrDcUnG4EDLQ3kXfIEpALov03zF74MHmebTpePvN/HQXzp7ogxTRYS8kZghku60JpyKs+ymTqXFwG7B/aUO2+hnuPtExL3M5pXvNEPzrHpIUhu+RZnH+jmiRXjTSHWFAmxppD28u+++9oAjaUPWPpH6n0j9SzI7rfuE7x/s7x/sTFHouhY+/jcuCmJcH1Mss7w2bko7wfoOYKYXoauKVC2AtQnvae9psKdsBVDp4ggpSs3fsCdrh2uDhcXi/pviFCr0Op+6hJ7BSzJiqKSULNSn9Pi9cYEEs2O6EWfPeO5Ji8RbDx36tIjSHAao/l0jIhBdrr4Sh4OI2+FhLtOOLJ64YaLwFhoFjK6Z4XjXD+RECDSOZ+BsqLjwF8v8AZo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5T3ZD9C0YjSvPoV/HVCUMLQIf4BAIgiUjtm4zrxt+Qedyyj7FQ0NOHNMpmkRTT5ilI8yYPENDoygMprP0H2jbWEaTeauZvRgG4OwDiLeJcZmOhipoqq42Q4HsjD1H3gIACgCg8mj92OjBW/c0K+mUbrJwTglHVj0hZ9bteCyvoZlhqlA6M31LR5hmOj4lKU2e/DM8iVSfLEucG6hzW88ECVqS3NohY6EJArmBnGge8wyJvt+7+sKTbxEdLZTM4YZxmCVj6E73DvcO9w73ABNqEZ0t4hQo8DofsPEyZDTF0YO7P5O7P5GlttmB6VK9wm1F8sPtKy7RX/ANZhsUm93q+KpUDBBQFQR9G/U+jfqFpfZ0b9p9J/U+k/qXRgpRNdJ2t/J2t/IVNMkRPAB9NvPF7jNBIjpBcDu3f1LnJUNmv5rASqvYWtlt3huxSomANQmhXa2ZLCkg3iu/PPo36jVe7zPbDCcShpx/YGH6gCLsa7v2K7wpZSG1iWQ+7PXo4t5Uv8JgaTRoWdbP8AYo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5L3YFgFF0WDbWPAMo4oMY3Neb+OIAxW7kfI9EIlsvOA/v8Aw8YlhE3SCrwj9HDiYq0vRw2sCLiMcLocWLr6jnYmCmo7HhE5it04QP0YQGsNKsZZoXxBlSzUQ6qQnG40YyEXWvIvmyuV5uO6U4aNzPgZYd9RjPpNz/DrgPpt54vVkUtGYO2H+IwJrMdoScdsvY0LewvdCpBE2qDdbI62+U2lLHY+xdTb0twmCzqYN3Y2dWNreVvomzY8RFzQRviZKkxTU6+JCRBYl3wHznDhw4cOVeBBFur2h5EBCDVgXeqwlm2YDnS1+Ry/2KP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+S92QyzasFwcXCncqAzAoAoDcfjoUXSt7UnUTGts2ZWUdX+EqCzTInLDt3DF0u5sY5IHYUyaObmQhuYIG4DCvXDi1AsTWW63epyBvjybmK1CAijfeXPW9c28xjFbhmtHHwo+k3P8OuA+m3ni93cgHEd5GCKLDsFE2IEtmpVulxrS64JpeAksxqjBKTYzir4Fu804nHLc+OFt4SE5Nepm2tGMCYCrQgMUaxMAK3mvwZh7sDS3GkwvChlDDr27zC3I5k9udMQ1penj7J5zWta1pqq27TxeXLo69mDYH+wqP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+Q92GsWM7fDqJyuF6ie/FHmXUfkAVAIO0c4ozDrsWt9c/wDAWjSMWsccG6bZYbXgbMcShi1iI3Mv7rF0y/DFlFFA4MHkcbEO7IH/AMG6lPei1ejExQCq5LHpGzKCqUhzyZQt1m5wEFizHOvpzCxXSe3NMN2KgbIIpNzzudrP7O1n9naz+ztZ/Z2s/s7Wf2drP7O1n9naz+ztZ/Z2s/s7Wf2drP7O1n9naz+x8U7G0VT2RIWm1hhUukMLrETBPf1QH0288XqFIkgXV7Y4WhgNik9lgg0kccb3UIg4jeSC5k2G8lK40ccbgYAQU0bK4HW0XzvNK5uDBLxXAyxcJjuCHaVtL4hebnmdxKxWstFqc05EUsDsAft4yHAeAfsePskBcaLQ2W1O2p21O2oKHaRGNF+H1NXkpp4SInjht26w0hBbtcGoxxKf5AZgWI2JvP8AXo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5D3YzgOUKr621qYek4+QFB+TujDmTlesfzwaVUKAYquyVcHBLGQ47NOfBdg6XEOP+jcZcXF/FVDrAKbgbGjyqLWxWAe7DA3ZNzgQxaigHaJn+JkJrqgMclHP6wD6beeL27qAbBMoNGmhBVxaVF4EINpgPc5+D5z4l6AYqrkRMNswusdBpN+gtaQr29XbQ2ssMKzGBzppO4owNdqGiCsLW7qQe9aysvac1YjaKJcqAXiykIULzK3uXKGhsWUuvo+L2SH1u5EBI5g+JrVxTR4PqavI4lJcYQaUZW9rjdEVLAjFmrljN/ylxSluox3j/r0fv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/He7K4W63Ww5ihzir4yjIqxuvY3H8q6QMM5QL0PkxeywB9AbOXiiQAtVoIqDMVQBEQIxVEPeLhzNSD3ipVm5n5iBUm4rFSpNyn2IkVJuRhAiRsLmViONha+0aBG4xPVjxGmwvephUv2BMgiX7ApPmGS/YED4hlf2BIMudZsLYhqqbCsQ97oKzphHLdBQfCOQW7wOsZYcq5eWKZYsrGeWDMkeEXnljmapkDPKrS/gt75Nai3ImgTG1BXWDO7TAu6q9hgabM5moQmO2Jte35Gy6Y5rYmx1hdchXiu74eg5XSKbq22IRNo5RkFX9QWfVv3Pq37n1b9z6t+59W/c+rfufVv3Pq37n1b9z6t+59W/c+rfufVv3Pq37n1b9z6t+4RiTBqdHJzSNJQWu43S8y8VMUAwy9UB9NvPF6TN1ZkLlMN4PvMcd5mNwLbN/g8mJ2fqoQGHQAIotYQpByN/DIzbaITCcMxbU2rvfAEAQpEwSGThsAh41fhZdsBDg23mJ12BGBKU1lvfo5ePskHKLRA7abl9lHOWSfuHi3Poxl2Va56XFA3mFJ4fU1eSqjeUN356EXMh0TrbcYhmylcwXUWnR/r0fv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/He7YLKNjXGr4WCBoEBsBR+Si6I+jHBi6S+EJ1lxGtbCI5fPExSjq4EobMGwVrGc8o4pWsEAgOFuDNBRtiioRSUrYpZCKCnbFFQ6xQoWxRqEiC1tiFVJorFsQJSBi3bEDUlFYtiCFJEKIcmt6QEUg5ND0gAphyaHpAigHJrekAwbHa50ZDCwdqHRgALRwtp0WHg6b3OiQqOZIKQcEMkBPaGRzJBT2hAYyQieVHQmqAfcpSSa0pDJd+0ZLC21CP8AYBitqdq738qvzwrBKrK1rO18FzyccY20RGFvGjSZI5JMM2Dti3mMc52/geeeeeeeeeeeeeeeXI5Yuh54AAAoMg9V0jlA+i3ni9B8evUG+W/Bhmo3m/60j8A5ENPAbx2m3jSBZgAqg0DjiNOIZNWsBUENKbGDCuHkCV6OAZquRMxNqbR3G75FGbVz4qhm7q5Gebittufj7JBiKTLutqZSQ0OoZopxZfdhneOivvKHRLaSkTY88PD6mryEyW58dd23GpfxSwXQLrFVGzCD3dXWZt43ZnWZUF6Ya+xr3YJon+tR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+fxnu1uEl2obDVyrexEjf2Re0aWA4vybHyoZ5dNSIbqXdETxQQN5mYurngUuQP8I44Zus9o+H8u+vZfY3rkBnBK20HBT2XzA7VxopQXLntdtuP5lAfk2BmVFqlu84Ge5qYMhUmxFEd352CANocTcerDgRikPdBMtKK4g2+L1UECK5u6LcQZOa0lC1dlZOu46d4vxX7Y0c9QpiJ07V76aT5RRjhrYG+l76cpm+iPX+YhWXDLBvtfljKpg1S7S6L5J1hXPQMRvxxXVtiJCNqtq+T2SAOFjAbhihYNe0YgNUqHpCtgc0ofuKQioJ2+OHP28PqavJRekW2ly1upacG10vTJ1uO2c24U4jY3WHSslkJpYwVxcm1oi5f61H7/AHHp/Y18gEIQjGMY+J7p+fxnu1vA4Ha4HSxWh3yt0530ZurnxfybiqwRzvEN1r1h4GAFAGwPD2j4fyjDTimK2BtXYELTTrzZg8aZ5LUbZQH5NAPzsBIlOC1CGQvZYlrtShrhn+blgigAtXgSrLaWn0FKOKYYSworPibrATVSsdTWzw62Jong9dDs2ZKbJQ5TaZpo1h0zy/YyyZtN5Om47ntMv5g+a+7Y7C2YHqmDLEdlhEgQq60lsEJQpi4CPXjNVr5vZPARxhtuMuUJiu8KSqN7239xApQUUGdAUZeH1NXkPjVrwIo1vFKqG7vHdK9Q4qviow4RtT3FlDFDiWHUN0osq5S5c3J1NT/Vo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P4r3YaDAbAWxAebBXbXCi6/moHtHw/khXwgGOwBtX/wCuBFeqrRnxB23XsmhCLEUBkB/gGGWcDExSm3CzU1guio2GEwruGPGzZ+YFU5yxN/RXCGSIrDH+Er/8Qahbcysep7XHKW19zTkE4h4PWFqFgaylGthmJo7yYQA4jhuj7t0U0rOJjvICX7ii6KyIispSLOBmxvdnHfUIG0SUxvLAUAGKs+8/ufef3AawoC1evk9khsWG9XVteRma9yjwVebl4fU1eQoWFiHDD2jEgBJk5DfCuT6DAZtuVvsIwDJ5xuuZ7otNyuFs709gHbCkmm3OxNiZJsT/AFKP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+K92BG8hswA7hGe5w3Cneq2nMVef5sD2j4fyCtkoOGDa/GbhF8a3kLsjLDAvO5FBgEgg4AMgP8KlWPLJCW0sOBB+Xk+lKBa9JjLUG4nFcHFWAAAAoAwDwVcMtHEg7FAeKY/IFuzI64miSxNA5Rw3O+U+IqFVtzuYBtRbyymoXtfiBJuXdN2MIAm/8ADmZ25rGPX3dQ3gMaPA0hzCDIAbdK2zHaNAis3XzAQ3NAqqJ2F/soxZGcDT58nskBQRA2Jsn1L9z6l+59S/cIVI2rFjvb8PqavIXjd8Q5gG/DlVwUSbBLwzVKrAAquItsDCY9ZunN3rmurCtJO2jLvp3wZodByGxp4jZp/p0fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn8R7sUdFGQFr0I1AbpSsOSO9f50D2j4fx0A47T3AfLkQk0sxNg/pzWkDSoBQDAA2f4YUerwtqujiXzRMyKLioOosW+/ysJzLHFWByOi3w6OBbn/AAm//jxqMHF9lj1K5XBDds3w6gjw8DFdRGFcNH9R3q4xmUncON49JluuOjgkTHdUw5WlX4wsNYzls54mJxm2GjSUORrrrEEph2zMSnC9meznFjENonI/SY5DhiBlRpmZGnk9k859TV5BLmbtg5TIwzx3bZkAGB0vRajuURXg7xfET8xGf895Kl0UpCyvtazbTDML/wBKj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/iPdgqSm+OAB0DgQgQKDM/HmKv50D2j4fxscBVK3U3BtdnFBMIsFJNsYstunHM4ZgAAACgNn+LmjutUKhwD+SFmw+QLXoRZrE+S652JxWAAAVWQeTB+y4wEweR1W+Y0zXMckPmtzCigdmRw66S+Bni01GtoYROXwhchdbBtOEXxpwCLMxw21hW6DNhDyw8BzTZC1r4KKEG2hunbnZmZacDg2pRx2QoWNjm3e3VixpxC2uDAHzsiSBIlNheGzyCMjLulVems7kfydyP5O5H8ncj+TuR/J3I/kTAgWJsSsvIERXPNGVI7a8FwqfoWFELoOIz03eJY0APVNs+NhTGscnckrqZFaqMnyOZhl/o0fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn8N7sBVR6gMVeUb/AHicmqK4K3W/58D2j4fxQ4olB+sNv7UR2yhdZ2yy3drNu8Qo0/xh1AXCE4KImWwcD1ZEiRIkSJEiRIkSEC7a2ZkIwCoBXNLdVocur2LeJmJtH0sBCmlxRgcjot8fDQ3GNPxK8Vu8tEoVqZePIQ95dWUdhYBzp4qjjULYMB/p1lZeqgVbu3HWWQGqFgrZZYYhMd4SBvZg4A2NcIR34HNbklISwTJs4m5n1e6J3I2vu8DDnUZKFrVeGXo6qIHcYlecyrQCjhvw2mPGNvGOQKZGO1Au9swnnQjVSrMMeZeHi+iNpWwErDjEaiKwy+LL/Qs/LVhwRMHXHQLSomABn8g5mGX+hR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+fw3u1uZF/aBXMnBcoEW0zOx6l8qNn58D2j4fxC2KljF+xbb0hUrTXwKyDZzOL/kGPaxbkJ7vRLCbbbfT+3qvzZdAdiSreCXd7XIHGI4+iM5d9gWzPOp4lQ52B5oFHmAcCwlxnEQ66pyMG9mNHOtgkuuZKLKcdZY6QPUWYAawzODOtjwlFTAPFwQUGtbtsB3VNGhTXFg8I/GK/PA6msZcAiKHIvS59A/ccjwxF3g3XKKwAqtKXg7t3lqxAbgvFnfT+Tvp/IeYLINt+UfKTR8Xd5mxIrpruJQ7LzmBuxNN3Zs2bNIoEShVswVhulfAM4C62mvhaFE1VuXsuzpKqJzYuAgT6n+5jTolBmWK4tz10riyoKLhs07czd/oUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn8J7sf9pSgDNYrJWowuk6ErU/4ED2j4fwwgCwnPZh4nuXA2o1AQazcUyE2fJl/kZlEbLCx+mLfXXWX1inIabxWfE6vRwLKKnIvsF//UyUjeY0e0N8V56rBAhl48hBiNt6ml1FccTWyWO0McQKt1FgVXqxAbpEYZ4Y8d1UABcb4Gkx2mHEuEzQzjYDHXfK72wV0bz53myMEwsooYKNmUIJG0x7wuTgUEG6xvdpxibBXMQVfmxHQCjq4Qo+h1jAA2o9g3ERRKTMdnmLp196urnecbanFUODsdlbdMPFu1O1G+98oSPVZA40vv4ZIhVbgWzyNlwWxkJ7bx8S4imtgdl9p37WCARESxNv+dR+/wBx6f2NfIBCEIxjGPie6fn8J7s0qaXzWk5q1GiUSNc7bFdcDQP8CB7R8P4VHARY4sAzZeRmsDaiNjZjfYplQqgw4sv8nYQUuFv1crdrNezJOleqoioBirsh2iuDJ2s4IN6voDOXfYFsZgjPxgPZHAWBR6B7JQYU2fqFcRvlICHwD7RWhwQqpjaWuNwWq2rcyVlezqAbVF4bxyjH6iqQFvc7mMOojsGBoC71gsRiBZiGGeMWcRtAh2BNlZ4Y4EVi4pgl2Feh8SgqPragvlwZmnBYhQKDU2Lw3GzDdFm+h/SF0EZrR64wdi65A9S68xVmv2RsozuonK2kFPaJadbJoraqs6hWcryJjhiKy3eFALttXVbtYkboiqhgZbXCtYJ8C4Bgg2aTPXstiN918D2LuUGob6twd8pbIK06btXyazM09osdNHT/ADaP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+C92Aqo9QGKvKI/wAIeA1R0Vui/wCDA9o+H8ECyUJmYBGuWZdIgblExXJd9MN2Qy/zDzTKnarUxTBaz2eoPHjx48ePHjx49owtnJvvlO5mzwmyF+Wz2rVn6MD0MEeqxkHG4i+TfMko2mIT2hvivRI3FCludyEHlCRgjCxDMC7S9Vsj3SCCi7WYo5gcGY5+AqmSmY3Jycom6BaRaYVpVRkIezHDod5cG4oyABjEZo292L2l9QZoC8aHXdHyFU8Cm0lXs18rlqLE2MUeKjbdESFx4av5igLZUavm17QsICicB/fM24Ilmg1szXhLewcJq23t0ggdKMGu1u6wxNpW58btajiyV4HMzzjrXWNF1rDp1hDCHOzvtOdXpBmUZkwsL5BwM8fE+MbMSD/91j8HxUupmDcwbbLYCalbDjHyHMP8yj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/gvdn5T29pVdA4EUiOSmdjzG60rd/gwPaPh/ANHRn6QDNbw2uGbVqmIlzx277syN7/lkxQ3DUqvepjTGLDO6HpX4unmVgt5yzTZGILXBwDgPp7CZoMiYnEK5N8Vo0saIAgFKYu2+LZoHqQprFdCbMuUU9pxlQpsydO8OZjHdgwdYDdgG8xoy+CFpbW28VxZX5NXiy7zEd0qTNeugKM/KDJUoDayhdLNl7KxwHGbXvBA6YAkPZ+4GcBZ5D++Y9ioRGF23ZZxtEwsGZjL4MUiDivsQmZv2gUO/wTEZ5kra7w/cLBW3hvhgvLmysZYiy0QqCDngawePuOo5FeU+pJGiooVZjkKTpMIm0UPIaYU8DhDaTZiDeJs/yqP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+A92H0kOQFr7RdY/ELVWHIL3rd+eSwUwjg+J7R8PrjBlETSI2u8OZwoRa03FlmB2q8eQ1/zMSKRssaHwzCarzm8/t+KuSwg5F99OhvmxAbDGx7B7r6YFY69WrYNRB5Q8qiFOYl2DiXocpjGlYStFeWsq6qxGxNiP7mxMhOlDa0Dk5PNIOqWEChd87a/kVAIlBbhgi+stWxfbAbrZ5T26UDGIYcHbQrDebecSa+hwhsAdjQ6zBkNyg6tX5gVlbNO16n0gREbCDoYl9IN6hggbQ2Ymd554eJHjcPUGuA8oZysXA6IZcajvYPZPUD3m8mLBhxeQ42u7zH06oXujBd+cPs7bhKwiLHbYx6DC0ICK0tlDfW5qc6/yaP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+A92yu+G9wOlitxqgYga9U7Zarbz/NSQRcAGasXni8rjVJiLq8MFyKk7Bp1PH2j4fWcwFgDn7zbu7GbsFmBK/juYnNbx2uGf+bSWpqN4ECPlNbupP1+JwR+oF4a7CORo9xANcHAOC9XZ3VRkD3g6DfKzmtlqtnUwbzUs3CJi0u20Mqmw7lZSoBvVrHDfUXoGhhSi2W/CDoHLUBzXHMq9MoFm6lgHYduWlXtqYQgnqiZcsvMm4NQLNZ54RMFBbiIcoM73gP4uKqq2ua7fMUoBspo2Wiscx+YUYBQv9UYVEUgyDstg25b2X8Ei4vOxengxPVqpTO+MuVWKU4YyynpynzB/N2ysw3ZPoH07xjpNZqwqm9w7W4mTOxDjl7RtuJnuFmK3JmtGn/Ho/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/PrvdrFzVZrYNVoNWUFCblkI0wrot/5qMdO0DFVdkqqwqvYAq6cqt0NmkAWLvPfM8MJleKe0fD6o8bOA4vtw8THz22bDmjjtbzP+fnIYO7Ef02finl/wBrIZ/F7iZJBtMRTDkUcb9Ur7U0zWwaiDyj0eMAIgxLEHHUTLGkzSg0XmJWIoDjd0REbGjEheThlDMHO2jRJsgDD/W3li3VZ5REdnH7qikc3WZzlHZUwp3V5UNrgQuMIwbUMCZG4pgVAlxiW4JzgP8ABYI078yWF1Ui8s69QALEO9zDnVQrUSBdOFbudQhTVFOIy+XH0T6cQR0bxAwM2tXVbxs4pqQLhQUcZxNa2HQhSVsdOZ/i0fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn13uzsTY6Ez6HmBshpiB2BR+YsHbNAYqsD88OgdAZg5VbphwhSYH2d529Ai62ZWBYpdKHh4+0fD6gU08zx5g5Yc3IYuOV3QbbHFi27N7m7dh/oJRUIbwF6/iVzf1tQMjVyDeyyxY5y8C9mAcFO1J2pO1IdMmSNj51onak7UnaktUUkS2bvTNpD5uZ5ht0JTcagIqJwTUUpQ7UruM4lGxQmLBV2K3bnwv8hyYVpVeVrqZNyYkV2CgaHnlXvNExiUdA28YNuLhuBgExx2yyKcPTOKFhUql2JulbQLY7u8lvCU7dUChNbZe0rCn0z6dOkYgYrejFajFycvVDa7BaAJeObjLX0iGg05jyXymQ6VW5n+HR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+fWe7PwWOxtmY3ZnkbYUaWYLxFttu2qbvzEZgWq0BvYWR0mezDlcursonhmOIM+DvdrpVeCXaq8HiE2uIdK3QaRRLDZJsTkdtOZlgWixN5PaPh9PHIV5zJspnkGuT8m1pni2ZF5ubm7A/0L5xF5tSnTqfxLjGR2GQocLxdQne4d7h3uFhrK0KK8Bhk5wUG1h0xf35/st0vtyW1VhsNYHvImyF0vNsxiBUhbh/sKJWQC33lLtVeHWqSlLRL2u4lJBFoAFZWNUmy+oZdguMRN1XhB14XEWN7lX0mIXj0zBeDU284BoHIVSMMNmHlQAVWgNsCa8ql/u+kCUs3pJS7Mjw6IL1lAxHHLDzG2d8EDKnXGIFtf22Q+RWsSNzSulukw8EqZtm5GF4Xy8AlwZovagRhavA24Rc9tRVWKCloVA6X0z6dp527txvXINqzOxtQtZN+ZXewyqY2XSU0IyxOUb+G3DhsvIbgc5lDKYPVscS5ShyljrBjzH+DR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+fVeprYjQCKwqSjOAYgmV5chifmo/Ge22uFedZuGWYjE9GkXbb21yMMXyXXlTieBi9SzTbHIU5No0cbNKYe+Cm5SsKGEJekfuFhlrtmEdRhF0i35KNXTqf0R16RjnsRl6DjnuR96fjXtlxg2Wc6KX1qMtv0UxO5tfbaMMVZGWOI9AuIZ7d4e5cXYH+hQllLXh7hBIKPrlI2ML+sqVKlSpUqVKlSpUqX9wulq5n0mVBQd0ihIRQmnJv5wCAiUiYJCavlb8/jjnC+vQWFGA2N1j2gBoAEG8LqszGA+sGyFMrAO3lAI6x9BVYaINi2YYyzl2qvkVreAGa1thRI6ljQseDHF/rGNKUvHY7rjZQdu3EVAuauDWzGWAY4ZoFY+XoU8AxxtpAoZVu284tQHcqGCLc0DmwxnsQHvS+bZAq+NLbQ4TOotlDVD3vlMZEMFOIrsWKWxsXVCLj659PbTcVA+4Vtle7axSHyzIyDbi4jj7koPue2fW7vDlxGFOTLLApMujfuPCBqODvtBtQw5TrCSd2le4zOtwbBGx2/nUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn1Xt2XJFwaOBWDa8Jx5nizVvVxXX8zDQptxfY1HQd6Vhn2A4uZW8ZGw1cPOEQG35gjguGVmvaMC0ZX6h0p19wJRGyPC2JpFLRrL9ExUyf0iUTA+J6qJjSbMV1uEbyXgeZls22orbswBsYWK9ge+b/pMwhQXYMPpwg/OlRgYtXhfrTJkyZMmTJkyZMmTHeDxXWyx+AjIzF7a2RWIaQXEFOnoIsCiFDIwQiEULo2f30A3G64XZbciVIcjia9RyNYpIMQvUZZWxOAXLPMFIHwUFzEFGLdRd52qAHbtNZc0cquw0w4y8d7SkNCXngOO/CKzWLihVV7t27HCVMj1ViBcNnmo9zkU5EwoLfK8U3d8zFLkbVbXzaAl6u9rF2Yax1FwHk71xZwF0cFRdye2lmfiiHvPBVU0mGNw4HYqDisYrSrihK/w1lFQIDGN2tXswOfon052zMQWbNw8eQzHOGIGxB3nWwU4V7HFQa6rmri7YNG8rkg2rYfqCbS8RdWK9/KxRhEQNKZ1Zecbr8QMYNwW5yLeBq+ahmGooGCou1LpP5lH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun59V6VuBQDVpO5tOqJlUMFDghvKtqXt/Lvm4JjTJRuNm94MvxLjDbjZmHq6GPqY3hj2BhR5Y/fyWDUrWA2GxW3kMYCMGLGK3G4bDn/p4D1G7yjxp/gVTZi4M6wrrHYrnXomAsa6FXykMBtE6Nv79A5ULLVVOEJGSrAVwpsRpTbHFzjtgHAsxQx3xJmyuXbtb0hHkAiFZeTFhg16Fxd4RZGfV7pjzr4GBdZBw2TEsqnA8MvbzIc1XfdbK1xqual83HONkAWzcmBT49pwkL6wH95ealIEQyN+mXQjdDXjBxJY7MaCHHBv27tvbs9scPEe9uHENONYXugDjwPLkHxUPE+RD4ldQowryy58vMfT4dnsbDhbjAMi6FutWGoMSrbfI4nG6gMFkfVAtQdttt7fCqZmPFbLNjVrnHepaKOm2na88tFfxQZACHlQ+hE52HveFhNdDTiODFm8LL1+PDpUzGQLWjg7OEcjtFFLvwGuCwIZQfCB9vyaP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz6z3ZzuSgK53oDPYB2wu5odo/cvyX1swNpeQ/uwF2SqrhrBP0ehjmlg9+TQCgDdXq21zOYNmJ7nSYC1VS7q8fDOAFe3IZBk8hqCMGLGK3G4bDn/poNWIVWBeuFS2ahKPGmwc0w0evMmTJkyZMmTJkyZMmO05Sstlrj0UpB4qU7xWQtQcVW6+grwExG4R+IDTbsOP8PQoYTVMms8w9NOJbcOt1Ubg+i0gxTADIc8WMTzMQiutzMLeKoxSK2md1DE1bd8tZcb0RWNihQ5ZXWcRkJZbDGvQaKiJqYzAwdWaHm4Psy3Gw0UCQxmYx0otiXrYZuvseYvbB9B0zeUN0T8+M28b0mXUKcBtcXZjWytz4gmZ8qqbKHG6hxUaY1lfgdarFQZWmflPgS0VYoA2LqnPfG7XmmsVO39Ezn2X9z7L+4nxNhQTclTHKlStG8y822D1PQcOW1fbNwJnzvEXVir5+QbYH49qweojiGzZm3j3vz8qXPQNuTLBM3h7cV00AhUdpVWG46hZDGNhWw1vFeCTfoNh0X7iCX7IDcy/xaP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz6z3YB6qNztNyZjsqPHcpdsnAyVsGq/kJTajQGKsecrkhebcPYNc1xyzGbbVf5kesaniFd4YfliPFSK7WkQo2m6yABkNu1kZ4gTKSav0hsNnF/1LyFBYrC9UebDWz9aYiitt+vUqVKlSpUqVKlSpUqYNEq1q5D0kYaMjeIfEVwlE4p/h6CnAQ2Cg+SUcThxoLXeNIFGwJhbVmOG4LwtqWggZKXjHClK27MSCuGG4S7P5sjFjhYABfJ8ejsj0Ny1DDlahaaMQsikTEZh4kCynrL7ASnkPuzzZugWxZgG/beyo6VCbB2qUvWXwhAIM8FjsusDDxKWUqK0XG0wwliYbKWuYPEjiG2Yn83pLthsoZ7cOgemfTlhGQoelz46MxW60u0BWYsLXHgqPQFAoAKgeRNqULmXW6KRirsVZ0Bbxz5+jcs2Lr0FlBpzXU0EQ6su7cBwNfiKCDHVNo4ApisFmT/Yv3TaoOkez+DR+/wBx6f2NfIBCEIxjGPie6fn13uzbGN2FbS0aOFDsiF2pYcAXUbd+e+vxjiC8WtuArOmrP0h2kA2OkO42723Kq9YXG2puxD9TEUzggAAGQ27WRniBMpJq/SGw2cX/AFQKsNlmn3L3D8pCsChwTftcBuNpG6z+fQrfxBMMS8+MYKpFVQSx2OMQlJ+wkEObFf2kLoas3VAiGeWHGPMjzgAFHgx3x2r6bAMQTY6RHCz1vZ6H1u5KAAAjkMhlpwMRq9H9P0RDxNYv3nMMat7vYF80fNkgAHWLTdgfWIDWcSwXihBOSn1lbAwyw/soq7VBXVGu3l4DmsilizqokWXFZGoGHtHGHMsj3Z3oExkUULdVVqb+XlPr5cokgayq1z8gkSJyuf0gtk0veCIGJQGNZOI7ohQ7XY3ihNQvXw+t3eS7Vp088F9Z5/qoBEESkdsvGaV76KyjpYoCNMoWby7UqbqI95eTPxypvVj2IQ2KADiu3tKe9NIaOYCaKNB9vUo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P4D3ZM6d2pLdo9zDHCZT+Zd7Ktq9nDcv4hYYVQ45St2414MFrVU2pyX3OZ3PrkUa19ANq7AziK1m3nHG2ZnDeBbmPq8Rc5uNx+7X/UtOWwO3AHVHkx55gNWMi3Y+MyYcEjtVnTyPPPH0DX1E+Jw4EFi0WB1juj+Tuj+Tuj+T6t+5npVdJSL1os7ldH0hVINJqEYw9atg/36AASythhLgYUwHBKz3Y4OyAgDWNgktjEDUBqms8R6YTEnaUrAJbimvXGLoG1kKTHXWfV7vQFgQAcrG4FEJChVrtXfCuRBJsO2vfzXtGKZhebHz4Glpk2gb70l4t3iOopHO1AHMZJfwSLi87F6eDg+oAjvpIAAAAwA9M+nSO/tYZBfYA3wysGaUvNNVVePgmRar22Nc8oDaqNNmD29njhznOxrSzUOhFzfbzFgflzfhaGkB6JLRZbXRyYSlGW1R4MB95VLMgacAph5XtIGgy4WgLh2O53luZt3voUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn8F7tazUVhvobVt2GudOx6RrqZ+4ydi/hZHGzNdg1Wg4yuSRk0biti5dUOUMmgCgDcHrXmTZhdgG1cgjv2LO6qG3sa4EDAVvjuNxs5q/wCqq8K4pbw41W8kNHoW0tAU0OGezxChWs2cUhypO9w73DvcGpXbf4x4ggtZs4qOlk7WntaWtq/Zg8ImFrt/WLHCrrH+k8TJkDR4RgnLx97INTNX1Wk1JGpItYtcFa52JjAX1QNMbM+EApYjbgf76Dtby9nhW/rZK4UcoxX80lnyrR8r9Q6Zc9ibmWAsbS4N5p9FctmghR2tC1nuuM9QPMay/CuGmCtNizaZ86lT2QUCrtt1uWLEBUpy4fqza8m56QpFWimCyrP0j6dhYdVgYYh/Ft3I0b7VirTtK4ra6FvgXldtkNrqqeBFUSCcymHoviNEVZkHBOQBuVhghUBQGyvxtP5AdWNxhwj7ziZN453BKdRsq27m90bjz0fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn8J7tYheFR7U2GbTa3ykx4JI3HLU5afgjuIWMs1XVXFdJlTLjNz5GRob19a+vZfY3rkBnE1MdMlzb8XRa44EDAVvjuNxs5q/6unDxAt+JdPEHEKa5Tk3P8tGQhSO0is0VIZU/i+gUtWgWgWRiUVTD5f1DKP1HeMuIo25Oju1QPfNpmtzDVIMG0ajc+iKlGkran3/APYvIcBMttIuW6KuTQ2sNZoWh0th9RXCJYXVj5TaTQ7BqMXzeZQTNwY1yQBOZ2+RXO2wVabsjznwJm05NVlHmyKi9NObwlzdQ+TJauATcswijXPvBfIMd6z6T+45oe88gbekN2TzIpiuIHHKZmIG7d/bN25GgUAFBs8KWHGXb4cxT3ZcZGHxcb6GT0U/gGyXWNpr0nZIdkh2SBGv2BE+Xwi4TzBbyFNghyuPQUzuBljRuujDD2ONtHngQoYmte5Qo2WjT/Cn2m9fnkcI5es5iDkol3+zC3qitvjfFyGcdBQ2Bt7NRrlL13mDm4LK3Zk4s/NR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+fw3u2J1PCYtZB2NcyZZCFW7y7Ps2jBwTdwHrmMFwXjg9k9Um0SDN25fMP/AI9a+vZfY3rkBnHDBVayS5trpdFrjgVoBxDpnRs5t/62F2+E4jfunJTFSZYYlf6OK/MOCOSMTBWvQU0sHfZgv1wjMjWWdYWDshYmLOkikuagSy4kIcKFbUaofDwk2oFoXixIUV2OT2go6EDQLdm4jtEE0Ehs0fLUqVKmGatBpKaas8PHBDeyuPALiJ9OxAosFvOCyykUY3mpc5U4mgxTeIo8zxQoR76bBbCmHCwr7FPGnC+CoCwGLq8TMHblGSg3jfUrK01rxXqDCGhALI873znb5lSQbMd1HxPHnKZKbx0Unb5lYRHkDnk7jxOHBUw9cqCpQNtTd0h3SHdIHd6rD3YeH1la2hw63AoAKDZ4v0rY0DLV57xRBoEBsBR6IGFciWZ8O1P5O1P5O1P5O1P5BULW0AepXARo4m532zOlSrAlsu4taNOeR0BmBYjYm88tH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/Ee7GTbEsneOY6kapG2tTdWXGVsFywwMaFxM2lOLAZgWI2JvPURmBarQG9g8bwzDGUb3F4oQtZy7AUeruy9A3BvVwAzY4YKrWSXNtdLotcQJlJNX6Q2Gzi/64eBqGgDHGBVrp9Jo4DjIAABQBgH5h2UzbgUPc9DARz/ZgqMzMcVqX+/PjhV9YV+5itva+J/XqsIbYvdge/tC/KsMTEXCiciBo5HIROX42PeLObk4bXQYKq8DgTfuHAN/o6PgkBX2JjIGmq/K9P4VeZik4w2am2KW21mjTTfnLs1Fva1A5I+Sj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/jPdnoitf/AF5wbIuXpbTdbcTXNC7oIwec4VYHJmEL7alxGZz9JcetNOI1fnZzN0wpM0MVfovgnq3x7XgH7dgbY0Q6yijBXg8rotcQJlJNX6Q2Gzi/7FBcaqcQz87OBd0Kvlu5i75L1Gj80V6MThhkfW/0MJdu3lYoxwWsVoV+vPTV44J3h+5hkZ/tzfVEUWwngP7MBlOZ06zXG7lDlqYCC0L2UDg7/wAZg65XgRKnVrqbWAVEOoDADl6IUuAhxDi9AhjbuJMc0PCzk/DzVzLBRkHYkJ36qYt3bNomWJMbqxBRbH+OynHxo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5D3Zxi3QKcNzqSoZN3laCkMjkoFTXA9IyzjMOXsDAobWVDgo+0vwXtEj63TvT+Q9Jx8kLHyMfAtisqPv4BAeDDkCg6HqXx7XgH7dgbZjwVrWWC/DpdFriCMGLGK3G4bDn/sIzAtVoDewNN1ZtFuhxPEkOUMqgCgOX5pu2iwcTAPQb8sk2PRyJaNoTG6oPivOeCftb/UVS8Hs2HqwpVwsuB/cERStycT2ZdI4oxBs41jwXdKVXg9hnyczR/EGkVWJGC+wc3YTD2I+NOy+75Lv9JJLcmNm/Y8Bf4tHKBWD7jeyIsayYqyLdmSsmRxqCyDzdobE8KP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+Y92sMZzxXqMeUq3k/q8ChWAnVAUHQPGtkLd2j9lQSVmG9KvEKeovj2vAP27A2zHgrWssF+HS6LXEEYMWMVuNw2HP8A2bDEM04jn52czumABtJiLh1W8D8445uxwNhz34IAEESxHBPPhz/XhiK/yX9+eq3FjwP7ECiMep9aG+h3IZYCIWI6QbmmJXP3DbMs3w4l2bA/hL9dKLS2Q/bsLg8WY2F5VNw+TYPpUtAojjg9k9Ul3tb9YBQ4pm2YWvxkY6NtGCI7IMQy8tLydN2cum9rIkJqDaG/E6z7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/wnu2GuYbVG1dtdz0749rwD9uwNsx4K1rLBfh0ui1xBGDFjFbjcNhz/ANlL6kKAM10l+04EI2zcpfFBYEAZFcmlV+d1FLVjFW8b32Hz4L2/TDdNYvrLzu0jAi6sLGJ3n9vWb6Hc8MEODvWwOxM7hgqxCgvK7GZAMdO2jERNn4FkxDexvXIDOJ7BgoDOtbWCjIo3Q1JBqAFAGz0S+l5vYG1d024RQVWO8ZratbwSMLHuJk6hW6By3ULaHCexF3w6orf/ANecSz8VGYFIlibmHbKm4gE0YZbJ9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/4T3ZBCog2qA9oC5AamP6HV6V8e14B+3YG2Y8Fa1lgvw6XRa4gjBixitxuGw5/7VoBCfA2q5uiKmAoV+kwhexiXCHGxoHzjk/ndYW3HGJ110r+PPhHaoG9GnuExG5U+1/Xn+z6EYZ4o8QPVVwNi32//LFzIYTcWfrxzJ+PDYE2MDLHTwsuPWLzzHbC81g2TuTY6PrbrlBdA2uys4NC9Jt1dijIyD1omIb3d65q5+ljzIlBRKMNROeNbCFU6TQDwRmBSJYm5jUWfdTd6IIbhhAOW+nHfBQyFuB8vlb8Wj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/wCE92C4sDtHCorRLNw2c0h6K+Pa8A/bsDbMeCtaywX4dLotcQRgxYxW43DYc/8AaGwsnIC1hhidFUdQ4o7JQwBF2hg8mnlHqQ1bK1r65H5zl5reCHzUqa2rdQ9k8+Ft4NxK/c+78XnVKp01Ui1ukL3BXqm28aLiH9TY0WuAfqvIHUKSx/jr0j87gFQ2Bl0UPeUxPhmH3uDTxz9R8IJwquj95ax1nLsrdfgLKMaNkphYb3Xa6ufp4oNprGmB4WXkm22Nbcu3VK5vIliJY7I4RZSg95wnMpjsxex3s0pypuYvokXdNnIv4dH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/w3u2NjwDgID8LnGOvH3IF06mXnvj2vAP27A2zHgrWssF+HS6LXEEYMWMVuNw2HP/bwyQB2tpuMLaDfB4wRUpe1arbz8GDDjYLXMSRJTjZIWP5tHFjeg+yltOIQ0X+b9C48WH4l86s7cEbAS/t9ZSraKBscT2OsxrvZOXmBHNY4Z9LiwdYLMoi4/a4E3QDZNhXdMzrekGwRsdvnyVDiHNlqVWGh6/E0FbZfftHQaFhXI4mEN+IGADID1DWvuyRKTpH74121dnmPl51lM3QBdF4lOsFvFp4tjzqIFkmuEvQ6r0/Bo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P+G92RAVh5oy+54hDxYQLmsBxL5fNfHteAft2BtmPBWtZYL8Ol0WuIIwYsYrcbhsOf+2hFKZdL2DVaOcx2gHe0jTAG4W/xG8LScH4dTMXN8B/X0/m4QWhje1YtJMMN9gfh6BrbU6fPwcKFtwJfD1sHL2JlcVkOIwxyX+b86WaRN8waLutLatXrMU7AN8vnshezkA634E5VDw2mvqRb2gC6N+qpcE9xX3EHQDkqHNV9oldyzacPjWZmtWWaWw4A8Yoy2YvHMXn6/v1Wr9s5eiIbeaBneMubHUmIbozo1sjeGkHqDBWfStdaYBSMgtzPWo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P8AhvdksRLHZMLDKywPFMTHaDBZkPkCx6Pkvj2vAP27A2zHgrWssF+HS6LXEEYMWMVuNw2HP/ceqZvwTPoa5GyD5yoQFB08a3rduRXFyQeUd9qYZSUnGk/mjcLF71D9xbBao4Yirji9AbMxLk8y49KXAhZ2har1jt+ClbxK5bkmthfg6+mmrjmvdUjdEu6p0GXAngPeMCoZLfsfhY0V1DG+F7GMIAk34x1XpIgPlSfFr5JiDWFScD7l6R8G3ESbRSrcWXCeSEccBOrGcCge53BS+UEAiIlibfSo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P+I92TEB0mJ/aFmoTDjtazzcpsaO543x7XgH7dgbZjwVrWWC/DpdFriCMGLGK3G4bDn/uWKWJcbTDkYrwgGIZijELvbtxLy8rbePCtmDqIIgjY5J+aiW4eVFjrT0MDNs8+cXrxbiH9+XHGm01UHuzDjKHiH4+sT4JSOofuNhWhSY2Hx/gKKLMplgXyz5Rt+UazA0nJevqKq2oWjoY8nCUyniKEaP8ADhGt7SYcmBjr4XT0v7BlmE6L8+iiMWazcb5j1CUMMtTrxrLn56P3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/ivdn3pZ4G27lOYcGRLDHgnL9jaaJN3H8OgbVyAxYitCzRRgvl/LotcQRgxYxW43DYc/wDdsQtW1msehX7GBRp5c85Do/x6pn8oOedXVAef5t3oYF2L6ZehhftbdjTiJfyb+nlohroFX2GE+VRu+m9169mFQtl77Lf4PsR+oL9T1iiRZj0DHkYtglsoJwcOTXGC8ugVqeJxFDdKbC+cClgmlrSVa2JPo1bSEm1Kp+CzPKEFPJOfYrqzZp4ubuCl8oNmnjR+/wBx6f2NfIBCEIxjGPie6fn/ABXu2KfQmb2DUaeUedwHhfzZinJg5OGCq1klzbXS6LXECZSTV+kNhs4v+6UZtYynADfjTV0mVgb2rZwCjle3zYcChrHLBxquc2JkL2NfH1/mnriZzd0Y3tkF4Jf789XFpxyr2UtlwEaIfJfLivSlN4h+sxWV7aHsPXA+w7lb/dzmKhw1BPn/AAEw6G4Zg0eIXKDYI2O3180uAR75OsspW0ZfQ+RFTtqGluJ6EO+N3DZ+LYclawEVtKxNp7xGIYr9KuFKLEHAzamwOIREPKkj32Ni6YQkfTwBtijgk+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f8Z7slhtTxQbLiu/AzxAmUk1fpDYbOL/utGLkQFrBxNlsH6G3E2edLNIyLbxv27mrl+bTZmCs6h8veY12il3p89X4oJNRPcJQlyFe5R+fKqBsXgWPgRWyrC3iPvfrvZzHNhZvJQXKxSN+wOX+BW1rhtpb/B5S022u/wDcL8Edf0YDUZa8saFzqsuScGDlDaVd7mHEGjLq8IreNkuXJBKRstHc7nRxloRKwg4Gh1hDZ3NUUNXWBnc+/wBx6f2NfIBCEIxjGPie6fn/ABXuyFG03WQAMht2sjPECZSTV+kNhs4v+9YWcnHR2GFtA3ys4K1UvatVt5+heUt8hM+NPRKKLMG0CnJs5fmYGC7hZBdqxg3AD385BBBEpHbC4Ixdu8p5dQWiNwR+78BjAmX2DF5CHepysqyyuLof4Fbl8yT5VLTYHNwA93o/DSzSbb0ayzvzHS9YxyWur3W28CksJGkbxbScIwVGa7KsJniaT7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/w3uy0aRky0o0MgNje2si7xAmUk1fpDYbOL/vNYOb6VwDi177piY8QzHEXlaUaDY+jjfG6Mf0KtGL2UNpi3VPL8wGi3RiQPWmK1SoWi+Pbp6B/KBVfM8hGaajsCN0pV32HsPL8F6YuMALpUNboWckWSix9/8AANTQy1gFgcj7fjI8FUYHyZ8GyFfW5ANBTB1UZz7/AHHp/Y18gEIQjGMY+J7p+f8ACe7LRpMSFlK2ABkdrwGeOBAwFb47jcbOav8AvI7LVwDD+OqsoBUh1AYAaV6PQwlEP3MU2lrV9vzS+KUeQzOkfl6HSQcp/Z0y78QOgr3D40C1rS/5K8pSBmrdR+38HjYtUOAvACM78zuMfcDl/gbOqLW3bd66fkUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/Be7LRpMSFlK2ABkdrwGeOBAwFb47jcbOav+9hZ3hm/hHDVJkRpRzVeyeq+mx1bBbV8kEEBERxE2/mXW10d/n9OEq8wObFLTk2cvOtlYI71e4QsrMOee51eObU56CvcukWwhws7X8Dl+CVCb42DF9Axn6EjfZdF/gBnRngMb/Q/Io/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P8AgPdlAqgBauyYkLKVsADI7XgM8cCBgK3x3G42c1f95PAmqAxVlM5h8AxHEu+qGXqZ8yqtg/R1zAJZVtzK6uLn+Y9blUYp9mzA74TTVU+m7z6tJART8y3UFcBD7yFeJ8ziaWMLSRoyBGAMA/Co5YIMM0GgchBs0/PbhRtvIPyFH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/Pe7KBVAC1dkQDsi1tGP3kMMwgLBJxi82jZ/wCe2Bjri3GFtw3MJzJtaWxTVbfU2aDhjZk1QTnMzYg7jgcH8yB/TTkhSdIHgwrOjysStyQEBCxGxPObrlnIMzUS99pW2WZ+zRJSraG236FvTfMI0LDN4lwKObd+FYoVqcO/bsmW9sC7Y3ASLi4uVXjaEvtcc86vn+eTAFpXX5FR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+fznuygVQAtXZEA7ItbRj95DDOwysC41/Rs/4CvFwmaUyOfsLsj2OhBnOINmQNBv9UwwKRyTbLkzBcy7fN6v5rQChmsS8btG04ptspV1WmNrQ3Jh5yiiiiin66Vl2cDUaYBiKCteThtN8ztECzOvPS7eGVFDLs1mrVbXj+C6ty6yuRuN7s4oOdkwEN7NG6Z5mzMVMIQyQYcmXUqoWxvpj1PzwaTazspP8fyKP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+a92RmBarQG9lWO+BTaMdnvyGGdhlYFxr+jZ/wLcSmcW6WzelNLG2BAKAUAYAHrHRTdhjB+znE1tI3hZ7P5p4EoXA0sn0n9T6T+p9J/U+k/qfSf1PpP6n0n9T6T+obOsiA5H4Nz+sS0v7HYSwLmM6TbZzxzYuGYUaeF6ysVZL/AAHn+exgu4vWfb8hR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+fzHuyMwLVaA3sci3am1Y+w+EozDqXT7X/AAO9QBjwRW1Wmt7ojRYe2vZwDDku318c6+VkVL9OMq6aJbWP9aiQHQcCW1f/AK4Ew53XtQ66MXa0KgAAAAoDZ437WjOo08uoldFLhtDE5NnL84laId4ZVj+p7fkUfv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/Le7IzAtVoDexyLdqbVj7D4SjMOpdPtf8DduZdvA1WgNY+QvKwKws0GA7UuZ+BmKcN5fAJs+j7rfV3f6rYu7IP2uQbWPmUW1ccmnNKsZGA7YEgg4AMgPISIWy5GddAxlCJpZjr8Os/OVRiUtP2y9fyKP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+U92DSqhQDFV2Rq52ggd78MyxcDCrX0pjvxv8Abd/wQ+WxHZnxxUatIME0OQB9x/Bs5wByKM+hfy/1AnqoUAzV3TBD+7P7HIORa7oJo+UA+ePmxBhEVovC9o4/nWzgVK2UHt/Io/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5L3YNKqFAMVXZEDmKiAvN5MNxbgYZk/PjtCbX/grO1aQt366Xhqmy5nOoYt3OW8dV0/CetddczMdOhKzsGGxBTk4f6ZS4qMwBxXc6mt4avIW/E6j7YGzzr+j5kC9BBTTQQcyYnJs5fmYuUkuqJ7ktspQO8Qe7+Qo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P5D3ZJBFwAZqxPt4wlbzdMNTN0zmWx23JtfuH/AARu3E7A3a7K2rHAlrrB2Glr1Wj+HnVVpnnfdOUxInZttje4/wBIiw2coVznDmdmOTVM9juu4923dXnqILE5Zq5AeUcZVVYjNnIW4PzKta5+2YLspTnO0/bT8ij9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/jvdkkEXABmrAzQWEAObphqZtVgFfFK47Um1f8A4YH/AAbJzMICseJk1RuuAPFBuNrvXNdt/hmYIHexcDyaeUcjDDQVca/0ZsmhmlMh8rsBlmLk3PwobMMBs4vSVRYKRgC66Cuj+YorDJsQWRpAA2BgfkUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn8Z7sjHTtAxVXZA12vKz5u/L3HTNvpXHak2r/8ADA/4N01kWxya86NeDDpFJLbuX0vHVfxaQLEOyv2B0v8AQeUNmgC1XcEyP96NTWgu4o23AAAABQGz0nyJaMXIelQ2vabjkK8SvyzevjmWae8OH5NH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/Fe7K3tSgM1YDZqyM+b9NroAEfFW1Nq7/+DxlUqzWwarQcZtZ+caMKG7Ib7OZj+LlZOjYrE4nQl23i9B8J/wA+++oWGbd2Acijakwb5Kz2y1XH/wCemathGIiYkV6XgwULebR1A/KToLIyXgeaCCUrUWa6D1e38mj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/iPdnfQZoBtY7c0qUs26u7YzdhMkewzW1O1d/8Awa0aQ6+3eCyQ73HQtgU2g0BgB+MuVjnZg9w5THjsDcFns/zuZAF25gpuM3hWaS5InNuoOq4uRs9VY6IWJifY6JWgAJuXhyET8lw6AnZdLopeSCxTFWdFW8c+f5NH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/De7WB+TQCYJCoKWb9+5kM3ZKB7AzXartXf/wlkbB1jvTYpiuy2+UcNlsWMXhsDccfxxvsL3gj8xZrJWBcj4ef+aeBlRQBtWJcpmzODW2xbQHP1tc/SIqY+kJwEF4aVvErb+QBVR6gMVeUUfe2QpTyKuofyqP3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz+E92sD8mgEePlLpf7ewyDbjnRMQ3u71zVz/AOEYuJueItFi8jbC6tW75Y7sx3FGGP5LVQINxo83qQ9ZQMkcR/zFeUDeLNU7rWcFpXi4xFKZnP2A2evggOXGjf0MF3Sm+i2x7hon47lK85F6Tm5iDAFaD6hgGgflUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn8F7tfP0NAfvdUzTDNYL5d8A786JiG93euauf/CHVsjtWwb1cAlJ3MgrYcUvHbbc/lYkSENzY8mkYpB6Lg+Xz/wAuz4LbaNhq5BvZj0sOQ4KaABdN78ACqh1iYI8oNEJXgFxnePybvxiguJ2B9yiOC0MQrgOs6h3/AJdH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/Ae7WTEN7G9cgM5SDaRZSnsvmB2rjXP0NAfvff/CKAI/QBaruqFrRzsVvOgblueCGNpNAYAflURYU/RwEwwAUbMB4o9T/LdsGOgzgeFqbVkkQAdgKO/wCCYRYrqTuydHZEeGSYEKx6Dyd/4uPqMMaM7riu9wzCUgZG9bVqtrx/Lo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/Prvdr0VF+wbXcGcOHnLpf7e1yDRjnQH5NAP+FweazrQi8dqVyDjQ1OK4hN7/APMj8x7VMAzvCGlk4EDAMQsRyT/Jx7Wm1bINVBzjtqyFZjDcIy3Ufh2BkHZhhg2lYDdjvlMda9bu+DmO3iIfhOCCBYsEGjayHPdZoBBOO0A/O94H5lH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun59Z7tYPYma7ANq7obN0C0s2au/YyNrK/PCoH/C3zBY5mYTJrN2NckZdiEbijTCcT80L5UxnXZfBgtpDjZKr5HP8AyTeD7DVYPBrq7qBfDyICgOX4aIAFIliQkimS0PSTwHB1oZykreA2J9z/AAeP+wByPduNstTlxNt7ndsYZ5fmUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn1XoEcy2rCDau6WsrNJc2G9zvlNDfQJoBsP8AhcTYlBg5OfYbDF2WhYF3XRbudl4rteBMIQSzWrufujJ2s7xLPzMFLBO/B/pzi4GcBD/kG1GGQ40yGq0HGXIpEMhircOxuH4rP/E2JmJE6GLKh9nPRyc4wSCjCbsPhyfXeERS0GFAdPK890uWw+TeH/xNmP51H7/cen9jXyAQhCMYxj4nun59V6pfVZtws0KC3PYbwGOjaBgAGz/hRaqOeHJTbuGzNwwT4W0M3NNrv2uGcpwvDGYofsJzl5NtLddHsHn+YFxYHaOFREMXjRft6/5FM5TxVXi0wQ0TQ74gUHt+M7iw4g4IkbN4mtDaB6zHdeFCmJslZDE5OrHdfqYxCX7ZMXjlrM3awCaeXMeJBxYBiBvDse7tfz6P3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/yT3Y9jWtRvs+wrHdAO3VszMTmu3a+fAVbM94lM2Z7ne373u/NVi3U7v7/AMc+0+XAWryl2VTcRr4BvX8kWspga105Do6kYNngU/YYjuQVF0OCnQ5ONTF74MHmeZJnAKDmysEX1Fe6OCKxWDbkDgC7pZJ1O66v6ecEu1OBoGX+BR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+Qe7LRpFNoFcHbsg39ONMSpKRznofKrdgeTfwBdqCeo8/zVl5bfEF4f49cykzhnqbbKieJTsbTF9T+WxjMqY+9rBeIxkstjpzfGBWpR9xsilzDPE9GSkA6N7swllyVvPgzBo+YV+bPvCW20D1N+I3i+XXvg4OQQEACgCgP8Kj9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/wDHvdsM1oAb1YsCKd4raDjWbaosBF0hPxjpuNnz5bGuD3YK9eg/NwRaO1YKRUgjjJliX/jUZnbvBvrcP+HUfv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/wCOe7GbPAMd0Nr9aisWlmKN30GFt3kgqPN3rtdXHznWM0brGdR0JitbxkCnW/zBL67TY0/17xkgqdttL/xa5a+OwPcaOc2pxXAoLxT5n/D0fv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/wCNe7WELhOLqf8A0dkyxO41MwJ/Q7dTcWHADAA9ChSxmsw+QJYljW7I9h+YjhrBz/8AhhONGM3gPx/iopajeYoed5oIlcEQB8f4jsLqa90NrFRByD9wQ6ynZSMdF3/g0fv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/jHu2a3wN+cDdkbckh7X0XWOpkbMrfRBgFFI7SYhI0W1tX5l91un6Tc/xbCeDFMHn/ibYZWJcKft2RUSLrV2QbVWBmuLtYYoQFpHfVH3gq3J7oIfs4yYt7zAgSyvN5lvma4eD4nzK0Am30+m+GknIjcx/Mo/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P8AxT3ZJBFwAZqzf0qBvU+5myNaaBq5ED2Dn6mO8FCuaL/j+Z91un6Tc/xEC2u7QvxMRFNTInH6cP8ADX1eiuU3G9/dDW/5Q7fVt0c3fAfFzdqbV3+QQbUCxNSWzOrEW+628ZemsgH5e7FDozP4x0UsUb7f2LDBa24x0qh5F6gd14F4MLq1osTT8ij9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/8AEvdj03atuwDa6EEiqgxY7f8A4NrGrLTiFnvBtfV2XFiZp+P8wQpFIcj+oIjd9Yn7/wATisrKX5A5y76NFVjL9x/wrci1jF73dq6RzhhkgyPK/i7bXGsybMLtV2rmvooIII4I7ZtU6xjvWtvG5t5UG4VKToxqrVqhxKnqTAUG/DoUQ2Jubi/MeoQvu3RONP4tH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/4h7tSwWzkwPlyI/SdvFL2aJnndmGVE1RAND1r4IXtNAfL8y/GOALTf1sm+EFsoK/xKMxE+0xX9d/4THH9ZgdPI0zfcXkbYZDZbAyvIyN0rj2vAP27V2+toLCpwswhK2xFL9begkv+HjB64tEBZrQ2+DA8VsuCOf6ShwplDGLQniGZz/Co/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P/Dvdrmy2dj8C23pAr0oNbB1A2tu2wAAABQGz166FQug/tCY83jNVdg/l4qtFWtxjDasPu6oD/EHbQGdNP3P8ExEHuG7Hc2Nu5rY4eg7tvM17dm8PRaoAwANh+EH46ABqM0baPrvoCYiBtqDo31UgY+0MHAUvVL8Nn1TAB0ZX5s6FxGZz9ej9/uPT+xr5AIQhGMYx8T3T8/8ADPdiAxgAi+TTHgMX3jtdoonYplTYGGxp6i0KtBtllWM/aF3LsFZoe4D3iS7qFWx+pjAanyKCIsVkvGgyjTBw7EGH5Y21TRxD/iVNs33AWwHKU4s6P2X560KtBtg7WLeGo2vs2by0wOI258HbvbdyDYFAFAfjB+OgAajD05/9BunAJQ44m48Ba6W0gw7azHJXixSFO7jcL3QmRDYW5nqUfv8Acen9jXyAQhCMYxj4nun5/wCFe7YL8l0bkpt3OZwzNV369bmDt3uQwz8+38dIe7H28mZd+cuMAywL642k2Tbfu0G2YMR7Gjp/ErWpzAHTixi7Oi+9zpKVSN4SAKVl0qF94KEGQFBLR21TII+86v5lYBvYtB/iK1sQN1Tge8W4UlVnYntX52FvMwD+6bYeomot1DLRuz3A+CDMjZ/XI2ZX+XnwcM3Jlz+tB4urXyEJjVMvjN2AvABMdaWvNCq9iUbbtWaObk3BsEbHb6NH7/cen9jXyAQhCMYxj4nun5/4R7slBYkZv07gxZhudUUtmj75nh4bfx0h7sYbSZhI5Wg7h+5XJfSXQIXsjIC5E6dRjhM+LYOafeXsKs0Ryo9oWz2aDeOC+8q2hb18rr2lDaG1brUCjTzEl20uLvV0vDVJnjAjnqdLb1X8taNIHYSjxtv8RXCiubwPlMw4TC3ZSfr83Eg5Vf8AA1ffKNgtAKI5qm3Nxo2S8EpKRaHsbdq/n1DFUVS0cHJl5fxCvdwcQ4kNrTzMQ9y3NLyBg9VXiclmHyreqFjzB56P3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/wb3YAOKozV0C7rjoR0ZOEAcUKxebmscMpzopzV7yqXln8qJ7bJvjvR3jid22UGS3k5XXtKC6P/pquAgAKAKD1MTShtXYNVoOMfaZ9BZqt5ix22dn5lKtYibwPeo6eBZvsr6bf8Soc0zNoYc/5oAUKoBUN44ZuGjAbOuLLQcmryKmRoA8V2q5rq/4SCIljmMpJxWA71pbmXrLQQt5dLp5Wd032OY3JfMMTfqGUXT9yOkBIAsRsTyUfv9x6f2NfIBCEIxjGPie6fn/gnu1eNWjNP0x0MWVz1ariNqOeObmv4RkBWigN7MgicLb+LibhbpDqtIoAwD8yoaDTbQ3/AF5yxoDXfQffqf4m0beisS6+sP8AhO24LwOIOY6kbemJdwT5EXApbgTXMtzTZhNFbjkcoBbdh04mY6PhR+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f+Be7Go0b8GRrathzcKsKndpmYodrvdr7/hGTdVqgcbGQ6mt4ds6wUvNav6DZ+bl+G9V9DfL3oo1F+8/kVmPZUFzh5C1xxlfj2Ve4XCqz/RMsxGhOgR8E39QcfhzcL1DLaqm5Y+8UIwMi1kKt0wESBKxTAaFwRWMlQ+0GwchlhZAxcn/DdgQBCkTBJczcaQr1XIF3x3iwUI1tbwg8G9I1CcAGNrsn3+49P7GvkAhCEYxjHxPdPz/wD3YEQ6a18BnHANrzjb1hnY5i97a8jbf4TWBDFscnBbNxjujdRTN27NBjxxeH5tYYLTMfgo3P07vCc8O27WfTJNUzQ0ZWnPDEExHOn5ELmVYGI8nEqwsFovpiS8IEtIVcakwuPC4H5FTDILgf5U3LY2fEsx3ZsZjBYbcTjRuUxiFuW6JcTYmsNnm543gEq/2tQzTqzbHTFUVC2/B9DBSEZi49KgriW3BdBCKNsftMUuBPAe8t7N5/thmLjroB8QoOZAIe0FBmAAAgIACgCg8KYIuGcsnHr+aK5Y4b6SBjwX6r9pfeuT36j2iXCDBGjQD5iopkBb5LqYt4umL30RVtT/aETFydxm1AXsF1ZGUcdh7lYV9sby/my80tg/wMzIZjBaYBDBQmAE6CLNP961iWBVtyHJ/aVWx7w/fmxW0v3bXUlLYMyn5tJTiDI+wu4TVchI8z8g4AKgxcDGff7j0/sa+QCEIRjGMfE90/P++92ZFbIec6M15ZsZNajuzJGymAbGuX4VPorma2Vbh2bXDfQa7JsbmDi27st9/modBLba8D1EJZAYpb2uIDzyWBSAb1cAl4KaCo7sC8gmswJysRVzpYUXlFNHVviCFztrD0I+K3ev2KSsvVh3KVv00yINQlVR4N2H42ZNk9X5sDt/cMjWiOYu8pseZLTnaaPyA6HpqhJmJYy03yxzqS+Wt2oa8wh2H+jgT3B9/aEtn9+A0lw7nTTmL4iLZQ+6A+Zo8hU5W+EONLxQ2K6A32vYjYYsuvEWOs71uIF/Eh+/3Hp/Y18gEIQjGMY+J7p+f957thxWgdH9MMXZHlkbFgBxVubDa4tfwnM2OdGNNq7CLyV1CGwq5AZOeaP555D7OEObbDXWxpTmA6lHLzYCKbRZ+t7Y1cI/75obBtpvHHApmNwFAXxTF4X+al/HE1swHufzfcvxpOVqQseUxRcy9c6sHVXIqPJp95tWaU+tByhX1MHe0KLQ3JIOOAhzZsgwWh3FN8rg2WfgQ/f7j0/sa+QCEIRjGMfE90/PqOWUjGBsWnYQN5Ef8Ao4UKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQhaC3LwGAAfhqFChQoUKFChQoUKFChQoUKnKrK3kMo4H56hQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFCVtTetNRQR5hGjRo0YoPFWlrn+ehQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFC98WP8Am4UKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFC99WP8AlYUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoSJFjc+KMmRwIUBSHro0aNGjRo0aNGjRo0Z4XDAU1FBVsreHp/Y18gEIQjGMY+J7p+f/bfsa+QCEIRjGMfE90/P/tv2NfIBCEIxjGPie6fn/wBt+xr5AIQhGMYx8T3T8/8Atv2NfFEIQhGMYxj4PcPn/wBt+hrA8QhCHgxj5B7h8/8Atv1NfAIQhCHgx8DB4PePn/237msCECEIQ8GMYweD375/9t+lrAQIEIQh4MYxggnv/wA/+2/a1gQIQh4HixjGJPe/n/2362sBAgQhDysYxJ7n8/8Atv2tYCBCBCEPBj4MSJF62SuM1+qI7eqO+647zrjv+uO965rdc1uuanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1OqanVNTqmp1TU6pqdU1uua3XNXrmv1w3nXNbrhveqBHqwLYECBAgQhHxSMYkSJEiRIw/8AsQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgBAgQIECHoPgkYkSJElf+zAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKgSoECECEPPXgkSVElSpUqVK/wDXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAV4KlSpUCBAgSpXpVKiSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqV5T0KleNSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUrxD1a8a8KlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKleFSvGvTryVKlSpX/sVSpUqV5K8v/9k=" name="Grafik 15" align="bottom" width="202" height="202" border= "0">


 • Nasaďte ihlu, s púzdrom, do injekčnej striekačky a upevnite ju otočením • Vyberte miesto podania injekcie. Očistite injekčné miesto tampónom namočeným v alkohole, použite rotačný pohyb. Pred podaním injekcie sa tejto časti už nedotýkajte.


morZ+tO7tc/jqRSI3ejTyRhL2Rgp2inzCpyoTj+jm2zV989W+HBBjK5YO9xea6IOVl65xRzd0kn3PIUtM2jK5TevJ3DWgoySQzNViwJ5xlmuSvDWBVtYhIlsEWUCrea6somHo2PNjYu6HqxU+MsCxhsadLsPsxgbJYUXOCdg1SmkweU9OqaRek9bg8+eJ9hSTvqN7rReblN1vWuewtUHgpLunHt2H2ZSSYyf80NB9gY6DjX9DHcBRL+fH+Q7u/otZpzO2Ddx+h3TvultlbJV5USh0dhuDSwqtYPeHpYm0rKqMuMol1hCviyVTblMXL9kl6iO+Yxwy663VvH6AkSzItr4ntGfSs2YuF9UevhQKJIr9xgmgzomydimkXbltOeZ7BKUmlbC0hDdOOuRmcyBeeoWm/IiNhP0Bpce7UFmlzRuSpAaMxkj3xYmB/DEZ+ZZxXVrlDIJmebLolx/VueQ+scLzOqC8Hb6OXnUt0RLgKRBVfe0a7NX5bXQ6RcQn0WrTc9inJ4rcwvKKTKnGlkHLm4H+ECcJCmeJu41dP3AUjp8geBKb8sLVR03SB9IXVu3sSv3+xx89AwG/6usW2RBnpuN2bAot7K2rpv1gvkIjM9qbZtVUt/2PnhVVd1WdTX/q/L9+/z9IIkx6dSMw+cnnfrfuWe2QFCx02Nw/2xcmo65JbWmReNLaMoqs5FM0HGospOYVK7ZFkbytOWTylau2fpZbkuZ3nctiZH9Uf6LykOTdhWX/Htr+5a98w0W2ut6+2SFgQhM3BFXonjNCfG0EMScWi5ljmhBLtpeurfj7ZJZR9Oa8qKud4tf9JFYkM7s/xO6ldVY3jE9b+ah7BHzJ1tWRBivMNbJWFZVJGPB8o9B+irdwCLLSJEhyYdP1elhYjq92lpfxp7A5Dm7vfuLvnxcNkHrR6WuhI0DVQ0fbamavXBj2e6Z4/mmFF1TxtM9SEjuPr1p+dINJ7p58w1hzLdFSqhp24rla490yDRUCU+5xm9NjOmerZPXNPhrKsWy9evIk/ukHyTV4CkHs25PCWyrXVK7yVVGTJfw1zGQ4Yh4X63LBaFVTe0O6qQEaf9eRQIdx2e9NTSCds3f2AXrqZZ+xcvbRJu1bK17edWBSaNfZJ7IfB7ta9ZZSK7fz9o290n2DKF02bIV/jFmy4p8Xg7MFFbUuBd4PAF/wF23sJtycGpxCJgpfFjjorGmPxCo9bWJ8pWSH7iSaPr85UvXrCsLV5Te3rY875sEh2lKLHjVtjmTOr/IKbqVtmD3Iu80wheF/G00hIcrIPnxumnWBRS9SzP2t/8oA3N3VwdowgDZnsfrrm9DoYIb5o8ZDYv9R1YW3iqcLH03ynOK9IVknDCWBgr1M+My76e5LzVMXWAaRfJjCVIPVi30U2LqIbcMLKzeLqPLhVldQdxY6wUiPTRkh8SzaoUayvqFywAx9kx3d8+vuD5z/mZjZoPHSA4594/7jPWz5t4rGt+z8A8fm57E+KVEFliG5fMHIAkCMr11nejAjLqPIXCto0ktTTqBSr+7+oySftui8uq/Lf5bxcSrGyoqjWv/MScZJDiXQ9UvjarS01fHZ9xrqXim8aXUH5YIR2poTufz+dw0Wve4a/aGl647vFhuddUD4T4vS0wgIwqsQOm/mcwh0X1fP84e34zTxhvkwrV+a8nfQ+eiJ/6/Wx3FE9kXZhTcmyttBhg/IMLNgY2Q360Nz27Ck3uO1NYDcQySJp++gC+Y9kg3Q1lIT8j8/7zw5M1sKilafxdN30Pn7yuKo1f/RxOtaZoLrpGS1pX0fn4QHq/PxyAXySXf3f2LstVV73bBNyhjvSyhPpseNbMeln7/MvKasamaLlFCZmJBMucY/dutyIuvX8bjTvjJ6eeW0TKBl1FDSfX56oN5TyNZnVtcPrfHazKWYtbtK4+5YgrzErxkpDfad3g+IQ3SSESLRnUSeybQ66Ub1te5AzRBp6IJKazfv+zipKgx/ZPddR6P9SiQY7u9gfffi5cj6PZaPRoF1vUtFyRk0fToAY3lIhakYRyec4iSwlQB7h3wuNwf7XDpxqZ1F12c2xyy3hNYVnMusTVC+P6AwSDNvDvhJaWow8PWkt0Z1HPBvIuePRrpnN7jA0WNcdyzoOrg2GuJ2WTy3t4rdlro2p10dVOVSSIAe+rdq8NlIT36RU7oYJWPLiLFBFPo8kg5DxPrrzGRGCi/TAqpPy3s7KZKCWvl8dTBSta1yDl3NO3OSAWtqnEHGKQfVKT6RFvOYINpjiEJmXVGanW5AM5NbYy39izuKuolWiQ9KKElrgYfW2lf/fxj8tGJg0yrO4fUjJUbZbltaSV4iwUBf42nCQtnJ9J90DPPQJSwsdJFNSdQ4z4hoY1LHO33GhyS6k1TJcQfyrk13pqqmmUnIe5Q9viMCDFW7lAho27Z7q2trltyUMFYdp11tBfqVRt1SPSzUTKr7iuCIEjwKULLPqB58TGvAgECRnKwG6uYHs9Q/K2j82JeTeWTLLoFW2Tj4awp1DPlE6px8hTaVxBEQWAbbCESy3s8BFSy2uWE0xizKS6IbmiEd6UoRC319WyatLLZBfZE8tGKARqWKUHSS9vXoMYGrSFiFUNFP1HIh38SbDMysoRdO/UhYCwllFzLV0QLkwXl2b00z3+R0RoUzW2KLF/Iu0mGCFJ/kd+CrZEXWjZoKddo+0Qfe1K0poto0L5/klnDGwIqyanptF1nhejomIdXbl0fYat0ABIdGnPJ4UEbr4YEmf1zl5Urg3yizauZozM2rjf31LDmV1PhC2fS44hKY+X7iA2hsmKW4ttHXyf6WbdK9ylyIpF3V9LO4etBauTLojAfbaIZQWhaEzsiRg+DYlqZNcJ5NyIODxdysE1Q15+9084h6YfQ6BDzRtr3pbTgZ3b2Wor1IaOSebupp60tniIKjbrBi5h/L2DzYVx5js9N1ix4bUhiLNpnqjyohZp9n7UFyG8F5uwKNXY7Fjs+GMYZ5NotNMPj8imPesLLew/zu5E1n4c2vWc4JNIJJFxbN5g3h0QP5fQSVhJ6kt8dKxvIG1cOJSSo/dqtfHSM1UDynvMjhJ7kdllFA4R2vDukVOpG/X4UkxQp3yyh9+a0W/UKJB2qHWLIWacgZxYsyBcc8llue9zYnx/veNO5I8hITrNZdKGeI4/vvQbItviwXHuhQ610agre7IxPIdsg2+PTTmLRo6EUH/1eOp3GYqUmLEgASV8msJbIbCGISC75u9PjIBxB3siVkbnRHAtiHg+Q9edZLVaxS0Rq6Y0hXEtdv5mvIu4z4AoW8J2O+vPMi/HKsFr885BK7N10q2BHO+3FfIqHRLIuSXzjMrW+BY+GUHwMPZp7yayQAmRnGd/OTqIZF80GmCAHT403BtvQkTKksXaNLJrHBqDLZXxaW9PzztAqJQ0UxFDNTsdH8TmysfqnpT0C4pYGXZxo7p43Jh1SrHqsnPWV43M2HEFqv6WZvTWg9VilBen6yOwj0kDz6eCboVOFjPZmdrIjvmjr7IP3zLaNsWmNbEqx0D466viYFkeQJJJz0dKR0KL9/EVdP1el8CBMwm3jNOL0nA1nkNG8RlHgc7nhSY0WY9XJKjLH55onEMcnjDmkMrcRcwsu9GSHzWqS8XMx7Vuz6/JYekyBM9Y6UhLSm9XKa+ooKI+6aQ5mkBdZsVZNW2lEd5aROIMk5NmoTutcQZRu7fvRno/qMk9qETsLnhOnh0c6g3ycETT5KiiZfzfXkjzKjvVNhJxnSYYWfgek8SBd4n1eJMo5X1gd5x8r4ttQ0x/z4HaIIA39foaZR0uop6TLGrJRpyiIBbKQZ6Y/SDoA9/qQv2aoksATyVDVCf6aRk74MDt5UESCOuoucXrkjjPIO+khq/0rbVjPZwSJvnKzzAoXoiAqmTcNp8GPIyXRf8kIWw1LdLjGrN4a0w+bWikinPON7pRMZ5A/5YR5eg6q31LOsw+iZTbGovVQ4WdDDHm9MMydMbiOrgIWx4KO5HRL/EBOUVCL/qoPLWMBUrB2Csnp9xljjTuFsrnBVxJCxSHHxyc5E5/vSkNWg1QI59zkz/FjCRZMvoqhYnngLU+vA2l8U2ENEII+FH/KIb8tC2EzcJZCxdjxAcjOqLxe2GOVsaRwSQ97zfi2ROWTA0ClWqI4PtjMGeSPBeaGKLjU/K/Ya/qNAvBdXHFEufDLoWUs+XtGiI6lsTwolPkjkx79VjE2E3c6N3FPc3rImDPIR6MEWTQP+JLT7zFI8ms+K/uwikhX/gttgC0HrwkJgQgy1w2hzEeE9Vgf5gp8uy2s8Lnpju2dQ0hj/oeYSSfVztxenUUAT7M7JN5wD0ofLBliSN3YvVTm2+ggQSjWuPOKZl9kc0DwcnjBSWNog0pNUyfxrU3wgdtYqoWFp/joERKU3LBjIh1SSe7lW2spNPKZAxCVaUdMvy2Fsu44P/ndIaSRc5FDoiA4Lz7sYvh2ylwr8aWyFM5edyg+xvztvE0g4R1LLH+5egtXGyTvWOa4BOOUSt047sbmYMrqrVa0vnepzMM7dWKrY0DHEkuu54bYumGlYb/14rk6auwhFpHf+mWozxwF7/ustIkfvqfM+cSiUpjFtikhdL546I+sBQ3wbpDpiV84VN5sQV6ZrPDa6Or1jlp6KUEaGhGmKGz2N1wgW5JyvUJhDhrcWb+G8++G1InWm9POxtyuZn/BKdL1O4UqC2M7weoOOSQ1LVMOsmGjUNYNc8qBPM5mm4jwwRoy9Kfk0oDx4FyZxnM447Y169ubLdCjevGcVuc2PRVI7XpxiI1ppf3DpEh/mdnF4szMX1NBdA6pvyxtYeNxab/yorOuP8tlncumdN1xCuQc0qBGL7CTnsOnZv6sm4/xII9GIniPf1jOW6czH/vdKph1NftzkyJyY7QCjFa8J4bnZFWADJeHwOT1jG63TIE0A4MQK2M+H6ZjTnX9VoFKa73uw9xfEv1APWNsxr1h+Q0BFPN5ATOp25ablUpjwU7aV+jIepjaL2ZJAVIv6giCAJ2czqiEGLLkNB15bMnuTe3IY+eQhIxpph6zK48epQp/HmW30gnLSwXPh+vIWqKPb6KKr6Tf5W22nwrZ0Oj54pep/QaYVKicTDcdolCFyOZYSfdM5rvOlrxM7cjjVKic2kiDHyWwh/Wi9c3rWDp7ruTFMEECypSL7CDwPQvYxgxjxkF2gss5++zrUELS5ZrUxDadtRdpVICiOZfZEaQXC5+nhJgCpKGPbWY7WNSc+3Rm7/6fMDuLtCXv2fBAUnkpbeEFl/zPqbP6ukKmxifYkvVUH2jT/u+CpJs5S3j6Gh53iR6H2zqPHhaBUDDzgeO6aEqQILG3s9lZFoKyeAedNP1gFdskjkL5X2tO+/upQNKhgU9mhHlRdhftrhPXcZa2I3nlWud19VQgQSnmHTB3lZyZaES1SGGLOSFy8Z0I3yQxlJBsUP9WNjbT9LaiXi36aAQ9jocOyOCSzwc9L/Y1IeGGR2eHJT6zoeR8rWtq4VU2Ty4gvG4jGfo4lvJ15i5s9kflZYuJUbObV/IRwudLosYwxLE6yWmL7dHpzHn+8M9m5Qm4G37nzrDEsTcKZcSn38AYzDh31N1jdfhRT8XVVOIChxJLtJ7xYcSOPwapQYfLcy/R3Yr01CrcdXUaGvI0CARWuz1i7zRZCsJ6BpEUfusv1+i2lSvqgU+a/zD77d+GPFqnkMax/5ntK/+/F3ZhNaTsTPvv6V2dZ4X8TX/KmrBj3I3IkJsCGkNq0ft3/jCr4d//q3rE29klmz899Me3/9d/BN48cLQ8akSG5Zf4sBmu24+eft9befY79Rk4zOf63Z4oddVaSuYuJUhC9/VHwbRFNbpdVdPojk064K477bWnBsk28gJWlJAozSbpX3q2OonqqcXqqTgvy3DHa+jWppyUQsqUIA3raPwUIX4X5NBc/4L8F+TvuP4/j9WNlPnwio8AAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 6" align="bottom" width="96" height="210" border= "0">


 • Vytiahnite púzdro priamo z ihly.


morZMjBPpgOOh+407PoLOnQPc7dmzHk3NEh4lTLCG+hI1Zs2ddCrsEuiccEsp5X1zM5tNy+mfwcI4ePbpt27YOHTpYWk2FGINaEymEbAh28xfejoxw/N3h0JEj5H/W+vR/vkWFdFx7mOvz8l7DT8z69eviYu6C4/E2Jwd0f/DgQT6ZpAtBoRVf6LDRR1OTZQE0Zvr4YRx6C9eEI36+D/55RKHuhZMCZKKlVVclxZXLl7ssX+k4377V8qDX8nnOPz58r6tc0NnjNBdn5L2GnxsNdTXfw4ddnJ1hG3RvM3NmwJmzHFn6Jg9lMw/mlJWWrnFfn/s659PHj++LCr/X1kpJSjo6OrVUFRpH6t1f8wudDhE2g8HYuGnzsaOHOP9arBFa3hvjEaPUNTR2rP8jOzv7D/c1bPoxoVfY/nYaDADHquW9BnHAfILZtagokDvYe3jZ29ps3713rp017zV/+fzpGtPUQ1D8RMupLGvOyMyGv6B4cwurQ34+EGBMMjeHkLfR9Wr7oqc1PnTifSIQhbYHDhxgeYOaWa8ITlXLew3iA7g0IZcvr1q1Cow9vN21bXP/fn2o9ewhip1jY9dSXzI1HUej7czLy9u6ZQO8BVNoOW3GuVP+4OXHxydQ1RIhZzhDoe3V0OBZM2bs3run+dS02oxUZr0iyKu2ueL/W202L83+iQHdQyALbj3oHvyQVStWPEkktf4km5tT/bV1bt26QaYSMHzzHeYy71FXV4e/VQwGmcNJIhJp/aZb26pp9N60fkP6fMeVy12YP2o/Yxn8rVrl1+QQMrpvSfHtRinLnwyjouE/J2BfQffIr4Cg8/KV8JkzpgqrMfwYsBcJ0dP+6+KfPn4sJTn5gK8Ps4vPne7ZK16iC8Vjz20a8BySklNojWPzyIWA33+uw/xDPl4QU0bfvStE0fMDURE9rdHFd92wGVydiRMmNBnN5FT3WPEcAYr389oHG0tXrSZ+djPTcQFHD0NEW1r6XmAt8Q84nZmV1Vmm847tW9AeFNp26dqNwrOIkOhpjS6+3fyFWrp6K5cvn+e4YMWyJcRH5HWPFc8pYODRRk72/0IdOTn5uro62NDoTeUMR/ZcvhT2OisTZECIPiGhIaL48vkThXPOREv0CGZXx9fHm3B1yOgeK54LVNXUOnbo8LWmJi7m7stX6ei2lLePL7pPNGrUKIG1REdvAIi+9vt3NFZDp5dDk2B/7z592/zNqVZpydVhr/tOcxZixXOBhrqa3pAhKYmJ4MzYzJyppTfgy+fPhfl5tMZrr9n4cWQqaZ4xmIu0zHY2c25HhkNnc3acb2I6IeHxI2hSe2npBc6LOa2KDSIqelrLrg4b3X8LfUir/NFkP1Y8GQL8AywmT35fUgwiS0tJJvav27RVkFMDwbpNtJx6JyoCmoHmAklLSU2YYknJPTIC0RU9Ark6B/fvyc7OJuYkt6R7rHiugR826sYN3wMHb12P/FhWChbHcPgId/c1PM7AMR45sra2Vk9vEPlDDvn5+A8cePXq33W1dfJd5EeOGu3muoKXNjRH1EVPQ1kyPb0Cjh5knpPcou6ZwIrnCPhhIXwkIkiWNPdY2PswwUEXuGjJIucF6FkWPtEGRE9rdHVWuW8IOnsKXHwiYSB73WPFY1qibYgegVx8x98d3DdsRImRpXT1aQpSNDqLJbGk+vfBisewpC2Jntbo4ispKXnt3F5SUrLMdHD5PGeWige+/RVPk8azyjAsaGOiB/pqam/Zsy/q1OGSMwc7fWCteASeTYlhSdsTPdDvx5edWVlSZewUj8C65wg0CUdFRUVNRZl/yQiETuuil5KSYjAYEEoKoDVkkCl82XPDRskyFnegOk6bxlh3ssl+rHvygOL/OnNaoVu311mZTkuWrV+3Rtgt4guti75dO4mdG91X/bFBWbWXABrEnn8VX9pU8TW/9OzZOFYj0bETd/OQMYhBQ/VPBZ48e+7C8SOHxFf0EhISc+f+vnrRwmVuf4w2FWb+4ZYUXzSkq2uppF/h54FdlHmZf48hkJOXQ3lp7tyNjrp+U3+o/nyHuZevhBcXF5cUlyirKE+1svT3DzQwNJg5YyqdXn4+KDgnJ8diyq+qqqoBgaf9fL1evkqPiLgO3ebIsZMpycnOTguZ/SU45MTJAFk52eVLF8O2t8+ByqpKZ6cFAwfo5eUX+h7wMzExQfOZ4XCoGX1E1bcj5dM7zrcfPnyY6yrXjPSXdo5OQnF1WlL8t+E9v60/OOPZC2LNH6x7Xigvp4Nn73/iuOWMmaA/F2fnfb5+IcEXQPSgeD+vfeD2gAsEr3mOC9a5uYI0QbKJCfHGw0dA4ZgHcZFXLnts3ZKYmFzyvgT6ScS1q4uWuISEhjGLfs1adxUV1adPE2Q7y4Km79y8PmOWdXBw6K6d20zHmGz22LnfczetMffT/diYseNM0UdUfUeygSyIKSwsbKvH9rVLnNy3evTV1KaqBWRgo/ii9QdrO8kbj2iYCYh1zzt5uW99fH3onz6Bcc3MzDAwNgZZx8XFoQzaru7rwDZnZ2chy41m4WdmvrKaNt3ezhakX1RYCIdkZGSUlJRoamqmJKeMN50ANSARE7x4lurj7QXFCotL4HJha9swtWaBw3xQNhwO15mwv/+GPdu37wDFwxknTZrMqrFcwsHojYKC/CE/n7DLV712bje3sJxoOU0wJr9VxaO3oPvPZR+Jta6w7rkDfPpt27aCuZWTk8/MepCSmIimT2q2kKYGgDKLFi2C37yXuga81dEZAAEx6hgBgafuR98JPHGU1jg0hIw9XEDAd0L5pGiNrg54R3DpQA7VGrc19rY2YOzRw7LQr1DXgqNazW1PEo6HLGfPnP7LcONt2zwgul20fBW/TT5JxSMmWlqVlX0g1rrCuucO0FZ/bZ3EpKc62ppjzcwhrkX7wb1mWb7BNsvKEW+he6Q+SwWtgy0HHwZdHJjLw9WA+e3VaxGgeDDt0NNojRMtwaECxwnsvZy8/PngEMoHT7kZp4cf5czpgDNnz3vz3+R3zMsgqXgESofvucdr4wZ3Wsu6x9kQ2AM+Cbg04Jp7e3mDJQZdggRbKqzWSwNMu66uLjgtUMzY2PD4kUPQbcCWjx07GuJgKLN5y3bwYVAwikQMkW5GZvb1qCiIIlyWrwSFo50QB8N5bewdoAEQzkZG3YDyrm7uFMay3N+cgujWzGw8v03+p5EzaVtp3XacIvawUTxiqetqFwd7e3s7dDVsrnucDaFVhg3T37xhI6hWb+CgOXPmwB7fA77FLeSgtJjyKxSGgBVCW6RLcFRGmoyhNSaQgo9mWzfUwCxZ0LTbajeIHOAQFRUViJujosJhv7x8l4rycjjj66zM4wEBxkbGYPKLi4vgiiEqy+8wm/z/jDedbm3LD5PPrPtWFQ8oKHa3mmV99Vo4kU2EWfd49iUbplpZjh/XIFZQ28HDh8HGu612jYmJNTUdB//W4G2gYm5urmqqDQYFfA9ao7JpNE/wcAg/5FpUFFH49LmziYnJ06dZMZ9o7ZrV0fdiYQONS6qpKMOFAuJaOVlZ8KYuXwk3NhqGbBZU1fxwHqFgGgKY/BnTp27Z5uHu4mzrsIAfY/lI97I3I1tVPEJJqUd9fT3zHqT76oshWPFsaNRZg9SIKBM2iOxLRBxJGF1C5U2ydDFbZdhubqShWua0Iqgeojbmj1geziPUzL2B73D4oC+E51u2bHlwL9rWYT7l3g7ovkH6PAC6R9LHiDlUTjiDnnrnzq3DR08gb2eK1VTwNCisnzx573InmpsL5dQY0Yf6WZYrli2ZN9duv5fPJjfXabNtwNsR/B3clIQnmzasF/BJMW0FvkwtBm/Hc/f2uXNtvL19r4YGOy5dju6YCoYXaaldunal6kYG5ueDj/PpIf44czoAHH0vb++/Qy78ZjNXMNKPj3tgN3eeAE6EaaPw/SEScPQvXwq9fCX8xLGjApA+/WNp9I2off9/podguHnz9smTJ7t2U8xrOUGAVIcO7aWlBdkqTHME9OTUzBlT4RV2+ar/ieN8lf71iPA5c3+nPD9RYlLyxdCwVy+ff6v+ivZ0kOkk2U4Sbb97nYMSqCt17/GhpKSrkuLo0WOHDdPX1dWTk5WlNaZXR3kha2pqvn2rgY1pFhbUthBDHoE+Ljh75nR4gdU/efwYkv7AIfoUhrm5OVn/3Iu5ffcuJbXlFxSFXbr8+NHDgrz8b9++mYwbn/XqFbod0wRVNTUUQoAvFxl149b1yJvXI+/fjyl69w7kbjxypIyMLCVNwlCCEJ6RRVb/zt3ooKCQs8ePTpttM3zkCN4HNxkMhv+Rgy7LV/Jo5kHre/bsffPmdU5G+tBhRuNNzcaPG4Puj0Reucx+8hNahnLXzm0vX6UnJibn5OQUF4Pyc9/mPOalSRhqEdqD4eYTzOAFpvFaeKSLg73VLOuRo014uaV1NTRYXb03mbUK2ePhsR3+rlnjZmxkzHX/afU+YvN0pxiBIeRsCMg0urgsvnot3HvndvmuChZTfzMcMZJTn+dhTDSFjo2BoWHz1a8wPw0ikQIEHGL6Z3q7du3e5uRcvXTxqO9+s8kW4FqQ9PhvR0ZcPH+OUVlhZKBPSXtA9JTUgxFNREL0wJ+nA2zsHZRVlJcvXZyXXxgdfS8yMtx313akfi0tLZZOP/1j6aWQ4DfZWcEXQ6ialtTSoxK8AN+oyZMTGCEiKqIHQPFoAww/uObwQupPTkkG9ffR1Bysb6ik1ENLV4fWOAiYlvw04lKoo/OSfZ67BZlDnTyXr4THxcU9jntAa3wMT9jNwfyLCIm+OYT6aY1TODMyswsKCm6GX6uvrwdfaPRok9UP4kRzugHI3f/EcdhYtMTFbbVr80biQFaIiLTomUEhr7Bb0Tp0evmate4F+Xlr3dfiaFg0aTOiFyTEE/jNYWmhiYUJXr5Kd1vtZjx8hI+3l2h6XBhaGxL9BPOJb3NyBHa6lhbYANG/DjjPvKe/8793BiACWeAwf8Ys6581G95PQ5sR/aWwS9H3Yq9dvfbowT3jkSP5d6KsjMwvnz9xcWBFRfnHslItbeqXdcdQS5sRPXqqEl78Hv6LjLoRcv4cm0CTMO1NGDhAb5+v337P3RXlFcRzpRgRpM2InkBDXY2vIzZJySnN8xMhoCewX1cM+qSujha49XFxD7Zt2yqaI0uYtid6EQfs/cWLF0+cDDAdY2Jj70BkOMKIDlj01AOeGMSydnY2QUEhKKXRoKH6WlrasnJ4grFIgEXPL8C3AenD6+WrdPDywWsSdosw/yIqojcwNkZD4y0NkAsS8OkprI05gSOBKHxNsUVURB8WelHYTfiXhU4sQljMz4SoiF6kKCkuoTAbOkbUwKJvyowZ008FBlpNmdKjRw+zib8OG6bP3SNUaIZcZVVlSnJyXV1dVVUFP1qL4QIs+qZYWkyGF2ycPXchIeHJzeuRBXnvTMabjR07jsa0nAZLUCr3pKdJNyOuaeroSkpJFhUUVnyhw0ejx5kK6htgWgGLvkXmO8xFN1bzC4oCA0/fvBnVt1//LZs25b55zbJ8H03Nsvcfuikq5r3NHWtmbmBoqKOtqaOjy9JNwlOLhQgWfeuo91Ld7rG51WKr1/zx9s1r+S4Kmto69fX158+eKSv9IIDmYTgFi54yDvjsJ18YW3ohgkWPETuw6DFiBxY9RuzAoseIHVj0GLEDix4jdmDRY8QOLHqM2IFFjxE7sOgxYgevon/5Kp32/5dFFyJ5+Q2pQdjMg4fWysnJczRRPj4+QVdXl5ha3OQtokmWBGImJsvCGKHDq+h9ff3uR9+BjbFm5m5urlyrf+8+HyurKcyHN9/TKuERkfC3efaOy1fCaY35OaC1BoaGLNN7tIS9rc354BBiOnGTty0dgvoAmcIYwUOBe4P+XRc6LXZb7Xbr1g3uKsnOzqooN2G/h2uKi4spqYfW+GXBeFNVG0YoUObTb9u21XSMCXrKDi7rSckpU60smR2JI8dO2tvZng8KJvaDAa4or5g+zSojI6MgPy8yqqHDILsIH6E9aOE+oiS4ClAPWrghMekpGG9UWE1FmTCohF1Hb6FkSnIysZ/W+HSImpoySikMO6FLQMOYnRA4JCYmFp0O3lZUVsBJ0XJr8L2gSbC/+YHoCRKomflnwWZeBKFM9EjHRYWF4GNEXLsq30X+rzOnnyQ+IQr4ee2D/XoDB/n7B+7auQ09f/3iWWpc3ANnp4W0BntcxLJmomTqs1Q/Xy+oB0QPJ7oeFQXK3rxle2bmq7zct39s3ATF4KTmv04JOX/ObPw4ls40FBhpMiY46AWIHmWRhyZBVyR8Huixq1asgDLHjxy6dafBc/P396c1PjgLzYazGxkaQJcIDjoPB4LKiQx+UMn92Biqfk8M/6B+9Ab+4a2mTQdzPvu335o8XBcQGAhiBU8X1AORwPGAAFU312kWFqcCT/ZS1wBvmygMagZNW1pMlpeTg5LgVIC5dXF2BtE3OV1iQjxUm5mZkZnVkNMYJQ2GbgBXD1Qb9Ea0hhSqc57jAtA3hJ4Q1MbFxUFTwVo7L3JmdvQVunXz2Lol+l4servGrSELMfQEaDbaAx3V1s7e1HTc9u07CNHD9WTRokXGRsZULX2F4RPUiz4lMRH+7UFqzRecgZ0o9yoa82npUTpmQLvwt6UxEPAoXmdlouyWYLnBCUFZxOTlFVptJ/hLFeXl0EVBrNBmYj90FTDh0A0C/AOYT/qxrJTYLi+nR0WFg/RREI+Abbhk4bEa0Ycy0YP+4K+cvJyiUnc5WTn2hdVUG7ROZugQKqQ1Jspj+SnqErxgYdGQchX5VwRg5kH0c+bMuXixxWw8LA9swlgzcx6bh+EHlIkevNv+2joQ6oGBLywugT4Alg+iW5aFQcTQN5C9Zw8asoTIEhwYqB/tJA5EAykoeXfs/ThOk0WamIyhNZp2CAyYl7oHVwrM/CRz85Y61bBhw4kDicEcA2Nj+OLMxcBt46g9GMFAgegbErqHhkVeubzP14/WuAgrRIchwRds7B3Y2HKIFH19/Qry81AOPS0tbfA0IEYk3Ho5eXmoltZoL8F1hkAWharQW4KDQ8FrBx8GOg986nvAr7AgT0dnQEui19HW3Lxho4qKCrEHBAp/TU3HmY4xgfgYDieaioIHqBb8mZZGJ62spixwmJ+TkwPNIK5C0AD41vBCb6Hz4HF60YRX0U+xsCguLgZVOTstQFYZIkLZzg3ia7IwARI3GFS0AS7EiZMBNjbWaOjQzs6miWRtrGejpKc+3l5QEhwJpJ6Dhw/D/rFjR5dXVBGfKvdUXrLYmTDM0Co4EVEVnCIzawHar9a4cKeN7Vxk2jd77CwpKYHGMBe+FhUVEXHdzc0VBA2tRVWhZqO3cKDL8pVwIFwQiAPXrlkNLdHS1ho7zhQuPuibMjcDIyLwKnpiOJwZlutwoOERkAvaQPmsiU+J/QTMywkyl2yyzCBzPcyDPyzP3rzZLJsKvZe4E0wciDaIt8wHovuvTb5R85NiRAQ84QwjdmDRY8QOLHqM2IFFjxE7sOgxYgcWPUbswKLHiB1Y9BixA4seI3aQEj1Opo75mWhd9LW1dd179NAZPHjqjJl9NbWbF7gdGVFW9sFuPrtJtmRgMBgLrWfci3uo3kuVx6owGDa0Lvp2EjT3rR4s5Y7Q0tW5d+Qmjcar6GVkZMwmTQ4MPE1mrRsMhmtaF/332jo2igfg0y+fPtM/liooduexNUONh9+8doXHSjAY9lATyBr+MuLFs7TRpmY81qOlpeX7PI2SJmEwLUGN6IcOM3r2NIl30cO1Qm/wYF+/w26uKyhpGAbTHGpE32Chd223c3QCv5zHqoYYDEtNSaWkVRgMS6gRPVjoIQaGb3KyBg3hNfuFpq5e4uNHlLQKg2EJZTenTMZPSEt+yrvo+2lqv8nOoqRJGAxLWhe9hEQ7MhUNGjok6Oyp6da2PHo4vDtIGAx7Whe9pKQEmYrAw1Hv3ftlWqrxiFE8tkl7wICz5y6wfHqVdzLodO/MPLRtrCC/WKePxN0Gb+rHBF6bzSlNcm42AaXsFGyLxAUSN6fatWMwGGQM8AQLq0dx93kXfReFbjzWwIbK7/WnKioTh+o+/VS+vei9nrzQLizscymjlJ0Ca4xYQcKn//GDpP0eOET/zLEjvN+lkpTm+zQ4o+7d4JVIL08vZ7ApBpcFXYXWMwS2xMtX6URWhbz8Qnk5OSJJDlo/giRNjmVTjMjeQ/IQ8YTE3Ju6+mdPk8iIHq4Go03NrkeE8zgPp7NM59zcXF5qIAO9puY6o9pM6d+rSlLpJ+NnGeDknMx8C50h8Jcha5NeBlVUakpKPhhjRLJOzb79nJYsy87OcnNzXeAwH/b8sXETODB79/lcuRT6saw0KSUVhLjQafGLZw3DsvMcF8C2ickY8OVgY4qFBfJ2UKJmqO18cEjs/bjAE0fh7fGAAJQjiNaYSSog8NSpwJPgBcHb8ePGeHh45OW+dVm+EqpCp4P9zFmjMQRkAlmJ6BtRZpN+bbK/a9euzS36FKupLg728JcXY6/Ru++b7EyuDyeD05M0UDwIenKv7rTcvOYFiiqrfOhfPpsMW5uaCduqsp1pjZbbtzGLGzNaWtrM6W5A8c5OC4ODQ2fMsraymhIQeNrYaBiodp+vH/gz0fdidXW0QPG37tzx2LGT1pgQLrWhA8yFnUQWRFAzUryqmhocCxshoWHwHyH6JtyLfaCjMwB0D82bPs0KDoHe5e1zgPlSgyEg5UhYzbIOv3K5yc6SwoK3OTloe8TYcbRGCw16NRw+4qy//7TZszvJyCir9uKuWZKSktwdSJLpqt31yqvWFn9I+/SFZYGi6hqT9u1zyqvUO7a///6zbaPo1VTVmmdsRSlmCVAmNjDDoOaK8orHcQ80fL1yct+A/kKCL6j10lBTUR40VB/svaamJpQ3MjSIuHa1pdWyUJJnlMTK3tampa+DEqMbGBpAb4GLgKJSd5TsDToDFn1zWhd9XV1dq+5Kbk7DyHoVg1GUlz/U0CjvXS50EtQrunZT1Bk8uHv3HkpKPbR0dXqq9iITE7fv0IHkF+AOS3UVSxotjl5+78Onlsrk1NWdeFMAG8O6/dsDyysqUKZBZlRUVJiFRWRZQ0nAUb5ycEL+OnMativKy5scDuXpnz7FxMSObMwm2xyUdpM90FvAj1rn5grbKG8h9Dr4KyvLWUZbMYGakJGYhtn85lRJUUE1g5GdkVlW9uHpuUdpKclDDAz1Bg8ZMdqE6+sAVShJSclKsf4FVDt1mCLTCTx78G3Ka79zWjP4POPGmoCgwcDnFxSB4sHbrqyqRAsBFeT/P4eqcWWU81bTpjevBy4jRO58Nom/4UJhNn4ceFCg+4gbNzX69gGTT6eXFxZxEC63UVDOathgVFeTPITv4yRI2cyTk1+kpeZkpO9Y/wdcARwWOLH0/qsqK/naKghbS77WnKqoLBzYH5wcYj9I/EbZJ+gM4MSX1dZG5hfHvv+kJdcZjeE0T7jZEsOG6fv4+qxxW7NqxYojx4/DHmNjQ/C55eUVQMevszKhM8ClYOw4U/hIf6h+5JXL4Ocw19BfW6ewuGRm43Xjzt1of39/8NqZC0AMAP/eqBKUt9nCoiEIVlFWBifq8pXwuLg45Z7KP417E3Lx8pOEJ2WlZdLSUkWFBTKdZXtpaHwsLfv6tbo7OBIqKh06dCJZlRCekYWrAbwmWk67Ghq8cfUq7xOBTRwe8ILu3Izkaxvc0t8Ml+kU1FcDRai0xkHMhXKyRokvhreXRnucNFQW5eSBvV+s04fT+iHiBJmCF348IMDYyHDXHk+31W7jTSdAmAsqdFqybIHDfLDHyPBDaEtrtiQbGH4w2+CrgP12cXZ2dV/H3N90dXXhcPDjkfvksXULhMVwudjssROiBRMTk/2eu6EAczbmtgj06rBLl9OePauqqgKJDzUy7qepzcY9PnPiCJlqhfZgODQdQgVGVdXtyGvTrW0Fdl4Qd5Obr8RbcGaY94PfX6SuQuME5iWUw0L/t4oJ9AHmgZf169YwD/hkZGY3d11A4oTKm9+1BWUz1w8wr8YF5Vu60dsmAK2fPn02LS21rq5+nJn5rLn21HrCQs6GMMvGFow9WH2xnXKzecv2kPPn4IIg7IYIHwhCgkIuPrh/v7q6GrTusmo178/isUTIoqdwxk4bxdbWetEiJzLLb/3ExNy7HxZ2qbS0VFNHZ6HLUj5pnUD4eW9Mxk9ofsdXqoVBlZ+PnybQ5I5jJwLu3rmtoKhoMt6M93npJBG+tjR1daLC/26yswOfx+kxwgU8mYOHjiQlPemvpcM/N6YlhC96iFHe5uSQnMiJaesgub948Vx/mPHaLTuE8o8ufNHTGmcxvC8qYJ9oBPMT4LnH6/HjhyP+M3a5+3oh2jiREH2bQLNvP+YRSQxHQKh6/PgJNXV1YVl3ZrDoMfwF/Jk9e/fn5r6ZPddeRC7moiL6srIy5l+krq5eiI3BUEVCYtKOHTtGjh7nPs9B2G35H6IieiUlJea3X7+SnTyEEVmOnQi4eT1q8crVQp9Z2ARRET3mJ2PtHxvy3r1bs2W70D345oiE6OPvxzoscBJ2KzCUsWyFq3T79svWrhNBxdNEQfQlRQV9NDWZb08U5uV3795TiE3C8ILPgUMfP35cs2mrsBvSIsIXfcztW7+MGs28h8Fg9FRWFlZ7MLwQGXXjSXw82HhhN4QdQhY9/WNpxKXQ4+fON9n/raZGKO3B8AKdXh4YELBw2QrR9GoIhCl6sOjH/Xzn/D6/ydSL9PQXhvoGLR2FEVm8vH2NR44WtbGa5ghN9Lk5WSHnzvTur9n8CZLCt28njG8l1X16RpaXl7d8ly5vc990UegqKSkpIfFv+kFFWem893T9ofrMD2pg+E1efuGzZ8nuW3cKuyGtIwTRg9wfP4x7GBNtN39h83UcYD+EQa0msrxwIdjWdo75BLPfZs05FXDiXV5B/359XqVnDtDTORd47O+r3kmP/8GiFyR79uydMn2miDs2CMGJHtz3F8/S7kffzn39WnfgoF/+M/pd7ut3p16jT9/kZNMasqnV1tfVDx8x0sl5iYoKizUGMzJeEtsh58+hyTDZOW/0dLVfpmclJCReuxZB+2/CWTIrgbbp6TQvX6VPs7BA2yh3mrBaAmY+P//dgmUrhdUAjuC76EuKCnIyMh/ci36e8nTy1OnLli9rKU0XpxCaBsWnZ2YHBATYWM92dLCHPadOHCOj5ja0Pm58fEJGZnaTnQkJ/8vadz4omJKEr3v3+Tx+9LB7D46HjJWVVU/6+fDeAAHAF9EjoWekv0x49I+0lJTZxF+XLl3i4ux8+KAvP06XmvbiUlhDAjZdXV1+1M+Se7EPAgL8qxnVikrde/ZUptM/34qK4N/p9AYPbp656X1xCbFNSZZjuHQ8iX/kucczMTG5orKCx9oET+zd22SKUSN6UHlZWVlRXn7mq5cZL5/DHvBeBujpRd+IAk2EBZ+HF420ZbWxd9i1cxv5s+sPGbTO3V2+i/yJkwGycrIlTFLgGl+/w8/T0krgi+XmVn/9inYyt1+jT1+lHt3f5uZ+r/2e9CR+9Ljxru7rjAwNVNXUuHjglbt5y0eOnQStc3oUGyrKK8zMJwYHh9IrKvv1azOXQU7hRvQQiaIMfmVlH8ref3gcF9tNUWngkKFD9fXnzbPT0dFF/+pwRT5Mo50+d5bTx0Bd3dzhIks+DH2X35B8T15eYcliZ+dFzmq9NDj9RojIqBux9x+8zs56npoyWN/glxGjKivLl7q6uSxumCLBUpfgy8bExMbFPbgZcS0nK/Pu7VufPn4sKsjn9NSdOnaEn6v5frh2ceGpo1TGXAD2QllFGYKly8ltcgWkYwe8Wi9EbiUSyduREenpL2prviXFNyzaAZfabt2UtLS0hw4arDtT6/AhPzb/MHChBE+A1nj9BVvY6ukqKyrTX75wdlpApvWIXqoqxsNHVFZVevsc8PDwgD4W2SzdLHsWL1mWlpry7du3yRZW9r87GB86hPrtQqfFnTqyy5sFxeY7zEVjTcjthmaAdIqLizhqwP3oOyj7JDMonXfY33+TuXR0lv1fHlnezf/3epqRooAGOe7cjU7PyKqvr2/Xrp28nLyujhZ3XT3pYy3JkmRE366LXGcH+7lysnL2jaKPCL9GpmqUzjf1WSpKz0sS8E8uXrzI0Xd+8/bdihXLli9ftmjRIu6SC7zOyly7bj2PCZJGjBjeJEsZeeAyciqwqXkGD3uBw/zwiEgyznpVZUViUrKxkSF6y/WoFHLhvtZxdzRngJnw8vb+8oX+y6jRMjINEUvuu3cxMTGPHtzrq6llZPyLkbGR2fhxJMVAvs2k8tNzFyEh/RGZt/i3noyaqsr3b9/Pnj1z89bdPXu96+rI9nha4+8Of+vq61GyX5ECfsB5jhxc8c6e+5MQPY98/0FJNewIu3zVa4+nrcOC5vdqVvyxHo2FnP/rr3VurpOnTp9qZdHqoB/5Ngt/whnvVDOqpaSlOnboYKA/dJrVFMeZTdePYANyKmprOegnAgMsPUp3TLL8rcjwcS/SOrL1x0hS/0MiuoSP1v7l3at/Hdi7de/+luYswH54QX9At3f2NTJh9rzB4yd3lOvaQq2kVgSk/RyiB8XLdu7s63e4sKCgQ8eO4BqSPxY5FVOnskiTzQUQ1yYmPU1JTuHUp6f9d8kdZsCn1+jbZ/o0K5I1LFi6qppRBRs5Gemcnr0J3+v5qPjM6MjzfuwUz4yCYneQPrxepKVG37px+eShmYtX6lvO4aUBP4PoZTp1epdXkJ6enp/3dtr03/qpKf6TeljAbQA3KSQ0DAJoyxkz9YfqW1pM5uhwCGSbr3FCa5bKmD3yXeThxdF5W6KWtNXklKr3hef99rhv9eB0XhpKdp2bkxV87uzdsAs27tuVB3Hpy/0MogfF9+mtXk7/XP6ZPmDAgOR7/E3z3QQ6vfzEyYArl0LB/+ZlLgDXQTA/qOWboY8+fWiipRXXaRHgwI07PR/GRJ/csNxs2iyj2QulZLtwWgkfRY9iROYbOiRvTo01M9+2bSv5Wzy9NXoVFhUvXrL45atM03Em5/w4nuj36nlaSys6gQ3e5fFvlnei/cTYCLjdaKkFkgOLbYXvP/gSyZalJ6c8ivM+EchjPeDtGI4YGXD0YNJKe9ut3vK9OetCfLf0nI6doXE63wN+zAnX2VNUXAKO9JP4+PbtO8Q+eFjPyT/Y3n0+7NsJQn8dcF7la43MioWae/xuKSn1d7Znbqr5r1M4un/cJqjlj+hfxUROt7alZCYmVLLKfQOY/D2/T12y3VttrAX5Y0XOvUHjdGiJDpL01lD/8qU8MSHx/fuSQQMHLl636/Fcsqs8KJN7LnF42fsXNJpc7E3aLHtiZ2JiQyPXrllNvqltBX6kHfpeWXEjNKj5U3K8ACZfTUPda4fH2LfZ+vNcSR7Fd9GzvLvOhozMbD+vfU5LlpE/5ElS8i9Ghk53b0PwlZb2/NzBXeSPRUvf0Ni6XmDaXzRupNy62f/WTWL/9GlWcXEPnBc5B/gH/GRrc3O8shwJ3sVdN5tsQXmCYvDyPQ8cPOZ3IPvZ7yQP4aPo0R1Z4u46OMds1sdjpsn6Sq0Cin+XXzB4qP4X+mclJUUJTgYeUPg4YPCQjRs3Ng8lieW8WR4LQj8VeHLzlu2TzM137fGkasq0KPCND5a+4GWy4TCya69zBHQkiG5vR0a8TE4kU56Pokd3ZIm76yzvtFNCzuvcPr3VJ02aqKurC65OH03dh6k5/DgRS8ChHzt2tLeXd0hIqI2N9c8h/Vo+iD72evi8+Y7U1/tfJlpaifpCaxQCis/LL3z/oTQ0NHTZsmWDDAxplwQ6aglCNzYyjr4X6+/vv3nDxkFD9Q0MOR5CZjk1cqqVpVAGhSifhlCTmTzYYJiIPEzIvejRorVJySm1tbWVFZVv3rzu2VMZ/qfQRQEcZUGOOqdnZOnpaicnJ6cmJT56FJ/55I7ATk0Arg5a0w9+lszMjMwsCi4192Nj/jpzmvzc7JzMTKrmU1Bu6cvzsvv0709xpdzCjehXrHJ78s9D2NAdOFi9T28ZGVkJKWmTCeZFeflV1TXv8p+Hh19NS35qMt5MRlaOTi/nd5AHiq+qYih2U7SYNsNqqmV24l3yx6Kb/wzq1moGwwwvTp0clrPx7O1sIUq+F/uApOhjbkSOMBnTTlKSo1OzhHKfnvGhQEmpB8WVcgtZ0V++En7v3j3YgAC8n6Y2+E/NbyMzL5TFYDBepqW279jRyEB/tq29iwtf5lcivnwpl5KWkpaWVlJSkmwnMXzcJPI+PQozJphO4F/zuAaMxbBhHFwwZ1jbbPfYTGsIn6J4PHUtjWLVF7/NHfkbNROceIeU6M3NJ/2g/fjNZu7sefNJumVQzHjEKHjNsrG9HhFuOsZEUal78zlVLHF2WsiRdyQp1ZD0Jjs7Q16+6/HjBQN6KZA/liAy6oacvJxIrfUHhibwxNHNHmRvMDtx8uQNe/gRyIoOrYu+vq7OeflKridLKCh2t5u/0HTipFPHjn74ULJ6tZtMJ3ZzXysqK3x8fWxs55J/pKO+HtpYZ2ExtfprtUwnmZi/z3LaSHsHx5s3o5wWLEQPTxkYGhgbDSMfQYILl5iUCH58SnJyeTk9JZHUwFkTWN4osJwxs9UUQAiZzrLqvf6XNIXHRA/fflA84ayjrGyTdTeESOui/15bx3tbwRfatGtP0NlTBw74ste9HNNjbySpq6vvqtAlJTWluKjAwtJKgqOB+kaIR/7QY7Ln/zy3zs11sL5BUUFBhw4d4ArA8hGTHj16pDxLu/r35bTUVHDkK8srigryhxgOI3k7gpm0lOTEp9x0FQJG1f/CkmtRURXlLeYyyC8s8j9xfJq1DbS/yUeFefnSkhIQYNRXfqmXoTISU9DQ/Fz2kcIKeUGgQ5Zg8gOPHtrj6anRuw+bYhyZeUChi3xefmE7iXbduytPnzpVRVXtH2cW03TJYGkxmZgV7Ot3+MXz5z9+/Dh75lR1ZRXa2UGmk2S7fyPFr1+/fqupqaioGG8+cYCenpaWZv/+/Wtqar59q5GTa1BMRUU5KslgVNexHVext71D8tY1GR+MfYGDc39nc+mOi4ne7e17cquDkhqXz9ezpIL+uUxOFkJBCuvkGkGP09s5Orm7ODvv3EnhmOa7vALN/n0/ffqU+erFs+cvws9RM5nezXUF+wIHDx97mpjQTanhvvqr9HR4of1wwYHYupZ04mWZxoQ2np6eZAp/LC19X1JMsubmgHWo+fq1JcV37do1M/0VXGwPHzzA5lrBBYzq6kULHJ0ZrqIwVC9o0cN3njbb5q8LQWzKcJo6BhT/Kj1z+C/DJdpJSEtJVlZQNv7InlUrltJoSwVzLpYw573Z5+tH5hBvH98JU1qckAgBmK3jwkf3Ykj2QI7Q0tNLjn/c/IlYwSOEO7KDhg7950EM6F5DQ0NaWpr5oy/0LyUlxczuKaDYncX47vOU/03DTH6WZjh0CGwsX7r4Te477QGD/nmW04ZS9nGNvZ2tkeG/Oc1JXjnz3ubOnMtuYhZ6QImCxjXjRVrqhdMBYip6VXWN/4wxffLPg6OHSRknlnj7HpSSkgI/uLqa8a36a/DFsCGDB10Ljxw4cGBHeUVUpk0nZyWDgoI8R14i+Daycl2E5WCgvpQY/8h4xCihNIBAOHNvoLufOXGEOU8LpzgtcDx67MSj+Cf6+ga3bt+FcDM7K6e+vv71m1yJjvJLV60e/Z+R1Lb5JyAtLU1v0GAhNuA3m7l/h1wQU9GDsbGaZR0ccpFr0YOR27TxD2pb9dPz7NlzmqQwpxiC3O9GRTyMiRaukyO0n0BDo8+juPvCOrt4Ul1d3Ynz2yDUYuPg6LXDY9DQIZQ/TUIeoYleTUO9tPS9sM4unmhqahaWCPk376upDWb+Ukiwk/BWcPgZ5tNjSGJqOm7jxs1Cv0M03dp250Z3ITo5WPRihIa6GoNRSf9YKkTXgtYY0S1avgqcHE1dHaEsRSg00ZeVlXXu3FlYZxdbrK1tTp04LvTlvMHJAXt/5vjRVRu2CH4IVWii/1z2sXfvvsI6u9hiM2dm3MO4C6cD5i5wFm5LwMtKT38RdCZQ8M690ESf9y5XmfPVvFgSH5/gHxC4yNlJpDLjiSxHD/stW+EaeNjPbuEi4c6EcV626uCenUFnT9nN53KCIHcITfRZr16O/GUEj5WA3I8HnEIrdmDIA7r33OPltWPLyNHjIJoUlvThvI4uy3as/0NLV0+Qd6yEI3oGg5H/7i3JxyNY8vJV+n4fP5D7iFkOJk47i/23UNg8cWDjBnc6ffFuz71gazX69htqZMynKTfsgUB26979oHta460rwZxUOKJ/k5PVT4vLB1Py8gsPnQy8d/M6kntdJ3mUYbf5Mqs8wt06gW0IBQV5r/0NsylDLl6OiYm+djFYVq6Ltt4ApZ49lJSUeqr2EswVAHS/dO0fuzeuc9u8TTC6F47o05Kf9uvPwUJUiP8n98MRhNwBRQ3NG7EPbjSu6EYJpQXvfpsxg0/rBYkaEN3Ci9b4CzfkUMnMfPr4UR3tRwWdXv7li3KvXt0bJ7q+LyquZjRMgO2j+W8uxNLSD1XlFRXlX6SkpdBaGAoKinT6RwkJCUXF7vrDjEneeYWLDCjed9d2weheOKJPTUxY4+5OvjyS+9UL58znLW4id4TkjBXU5pdQunma0vraBg35SxrVzzvwT3b27J9n/f1rar4qq6r219SG6yabqwdoXWC6F4LoS4oKqhkMkmt1EHIfO2ve9NN3arqqCWTdOwyvQP/ZumUD2o6PT4iOib136+ZnOv1Hff3379/hIiAnJ9ekGwhM90IQffzDOG29ga0Wg0vrXm/fSxf+JORO9vE7jIjRZLFRMGRpaWkJCUkQ2lVUVRbl5YGvy2BU6wwYCB3AZc0fp482PPDJP90LQfSP4u6vWbOWTMmePZW7KvYo/1Ck+PkDrevPHFOKFSgJXJNL/ctX6bm5b6EnMKoZfTX73wq/WltbO3jwENku3GQxYo+gRf8iLZVRUUnGt1FQkF+9YonjPLszfwUFea7uM3Bw7/nra7D0f1IGDtCDF7Mw4IKwefNWyfZSdvMcqJ0sJGjRpyU/NTAyJl/+/0nffe6Q8ZO6TvkdS18cgKvBn+dOBYdc8t2722qmNYXejkBFz2AwIi6FBodd4vTAVqVfd+Xwxzwqc9KXFrzTmzGDwgox3GFrM2vyrxNdli1/lphA1bwJgYr+YUz0gMFDeHlEEEm/IcBdYA4BLiF9UPzkcWOItXQoQVUNX09EAvh3D77wp8+BQz47t9kvdOY9355ARX/3VpSDA69JRuEn2LvLY+li52MnAwjp0xpXj8ITzn5i1qxeaTJ6lJeXT39t7Zm29q0f0DKCE31i/CMIYXmZb8MMOHzM0u8i1KciMIJhuLFRWGjw2j827Nm6yXGJC9cPoAhO9I9iYydbcpChkgzM0kfrumF+erz374m5d9/X12fQUIPJ037jwssXkOhzc7JSk5PO/3WGH5Uj6fOjZoxoYjp+LLy27/AEL//XaTM4HdgRkOjDL10aNdpEMOfCiAnbtm7Myy/09vG9GxUxwcJKS4vsMIYgRI/M/I1btwRwLoxYARf5Q34+aHLbg7tkF9gThOiRmWdeJwODoRBichvJrL18Fz028xhRg++iDzpzapa1DTbzGNGBv6JPjH9UUlTkcfVvvp4Fg+EIPoqewWCEXfjT2o6au1EYDFXwUfQPY6J//PjR6spNGIyA4Zfo6R9Lz5w4wsWESgyG3/BL9OcCAib8OoXrCZUYDP/gi+jBscnJTA/7G8evGFGEetGDY/PnKf9Vq9fgYUqMaEK96MGxGTzUgKopxBgM5VAsenBssjNeXbpyhdpqMRgKoVL0JUUFR333+x05ih2bNkpefmFRYWHDRkFhQUHBp4+fYFu6EdgoKi4iSn78+JFNPdJS0vJd5Im3SopK7du3h42vX7/W19ejnd0Uu3Xr2k1JqZuS4r/r/srJyw0coEfxV2IFZaJnMBgH9u6eOnM2ydRlGKGTkJgUGXnj7du3dXV1X7586t23f0lRUffu3VXVe0tKSkKBTrJyWro6RHnNAQMoOW8Vg1GUl19d872w5D1a+K2qquJTaWlZWVl9XW0fTa3S0g/vCwvl5OVlZGQVuiro6urOtbVRUJBvtWaSUCb6oDOBnTp18vXeR1WFGP5x4OCRuAcP5OXlh482MR49WvALP5FMCw6W9H1RQXJigv08e3X13o6ODsONjXg/OzWiB1c+NTEBu/KiD51evsRlaZcuXVxWuQp3uTUyyMjI9NXUhtdMW/sXaalHjx73YjAmT56ywHEeL9VSIPrcnKw/A0/u9PTErrzo4+S8yPTXyUJfqJ4L4OIAL4gbb0VG3LK5OWLkyNWrlnNXVeuiB/fuN/PxLX0qQZNo30H6x48frsuXuXLZBoyAgH+m+vofT/55KOyG8AqoLuHRP0d8vWkSDXB6eOuif5v/jquGYTAiCl48GSN2YNFjxA4seozYgUWPETuw6DFiBxY9RuzAoseIHVj0GLEDix4jdmDRY8QOLHqM2CEVH58g7DZgMAJFSltHp3HyXcNDXPX1dT/qf6APYKdQG4bB8AoxAVOiXeNsTIl2APyflJSkBMi7TqLh8TDYhbSOFY/5OUC6J/5Ktmv4+3+Gm1ftflT5+AAAAABJRU5ErkJggg==" name="Grafik 5" align="bottom" width="213" height="216" border= "0">


 • S dvoma prstami stlačte pokožku a vytvorte na nej kožnú riasu, bez váhania a jedným plynulým pohybom ju prepichnite takmer kolmo. Zaveďte ihlu do kožnej riasy úplne, až pokiaľ sa ochranný kryt kompletne zasunie.


TIKyqutFszf/lKeAjsdN2xa6fbxs1ObC2IZQFse/ksHtfB+zMhZ3V1dYPPngs8dQL46nvcF+Q3Uo0g/gklXRUSgPB+4uSps2bNSPuS8e7t26ePHjQ1N9+9cT1x4QKK+s/Bg4fgnZuLy8F5i63NqunTZ6Z+eH/31g0c7k+gPgLCQyAzPS30bIiPl6fbrl3m5hN64NZs0IRXSa8RtWT9JieEjqCQRFy6WFJcBLRjvH0JCUl48iMPfzd3j9DzIc0tLaHhEeTUB72rg+U4JXV1246FIrPnzMv4/Am6B3YIJgmSe4L6BGho99mx7+D7N693u+8KCg7y9PRi2wAshfz8fPJCFXU1oD7m95o8yTw67CJQOTf7O/lZMA8QjWv8eHOkZOaMabp9tBUUFZWVFDDpQI9SH8FAg8EHT56+HhUxZdIkx83OqyyX9Xwf2KAII0MDHm5u0EMiI8Nt/78ob+bMOX366PHy8mJ7L9CmkCdMfUM9+dnHcfHAe0E8fsxoU6RETEwEEfZYZYPtBerjOlSghcstR4+b6HN4X2zsnSNHDrPFPysA6MjdQf3crKyt23YePOABhUsWz2fGvSqrqsB+BfYLCgqSn/38+ROuPWiyCcQ8M+6O6y3qIwAj+KDPqfDzISD+Pb282Np/rwMkK2j53kcOASOvRoXX1tXu2eWOoSudGHv2eCBS33TUGPKzP38W4DrcQWDsPn38EI5HjjFbvmwphtug9Cb1EYD4HzJsuMsmx+fzFu7etaO3u/OvA/Scjykpd29cBwP0/q0bqSkfoqOiaWI/sfufxNuTnPxqzdoNuTnZP3Jza6rac9uAQj9zxnTyRlqaW5ADxNhFDuB1MSx86FBjWj8URfQ+9XEd5q+nX5Dn3l1OLts8Dx/o7e786zju7XVUTe3MSV8Qut8yMuCZHBAUiEl01pfUVHgR/gWFZ+vOXRR13fzcHMKxgbFxdtY3GCr1DQ2bHR2fPn/KeE9wLEJ9XEc4kOv+Q/u2bznq7Ut9ho+NHgD8BLIyssiMUmFBvq2V9c3btzHUfPB4/EADw3Xr1nWlwNTW1uL+P72A1FlpaQ2aT2lxUeqnz3p9dRnvA6tQH9dh+zrt2LV6+SI29VkBYN3q6w9YOGdOXX09sN9t1+6upl1JQHFKC8HCpSv2erij74PugAGEsbFkyaKXz+LhQfTp85e/jfq4DtkvIyufkvqJHfzMCoBfAYQuEn5z69oV5pm8aCAsJIxEQxQUFGDSIGtRv7au9mdhPpv3vYWYK9eRWa3p06YiKjgIXXlFpe/fskAvf5X0qseisJRUVHOzv1dWdJnmlXGwFvUf3r41coxZb/fi30V42KU3r14J4vFGhgYE63PGnLnHvY6A4E/7ktFj1BcRFcV1NnYBTc3NGN4C9b65ra0N9Q18/HwY3psEIPJjQi+cIUuYyEaPQVCwPR64qampqrqKUNjcQTiQ+jAeeqwnev0GpH5439zUlJ2ThwzC9x8+VpSVQjcGG+hjcgu01G9uarCaPwvkgZK6uk7ffvLyimqaGnJKygL8Apj0A3A9KmKY6Wj21u29iOHDhz99/BAEfEBAACLgy8sro8LDcB2zS7q6GBiXKDFu3JjrMZFwU0+vo2BewwCICL2EdKMPRt1AS31hYdFPX9LyfuTn/8h/+jwh+3vW08cPYFxKy8pJyUgPNBgsr6SsqqYhT++0c+Kz+Hs3b8TFx9N3ORuYYP68uSe8j9bW1n5888bI0EhdSzMr42t5R3j9QANDlDYu+YqWi2HhtPYEBp6wqFhJcdHDO7eGGj8lxM+BPiyOkalNm66vqCCvrKQ4ZIgR8i8nJ2dO7o/Pnz4lv3mX9PxZaFAgGKl9BwzQ6tNXU6cP+pHw6P7d8wF+4ZERvehAYAPXEciwxdXN3XUraNXA+DevSpFyeNp7+2ATJY8ewefOIq7V+oZfvFfT0tqzZzdW7TNq5iorKcBrwoRxHBwciYkvs3Pzrl+90lhXF3EupKW5paaqor+B0bDRowcaDsYL4MkvT3n/9kJQABcHJ/Ce7dhhBSDu/CNHvJJfJoL4l5SSNp88dZPjRkakkrCIsIFxe/RB3740/MTAh/CYmGPHfDK+pIHVa2Q8dMP6tdAN1orcjIq56u3p2draMnCwkbS8wpdPKWAbFRUWyMrJV1dVwDDw3u8BTwNEL5KRkfn2NTM/Py8x/gkHjsPBib1ui7UAnDsbEkilAsVJKyozWYCoyAj6ehJ4xo+OC9GAUeqDpN/l7l5RUbHU2tZkhCnxqdq62vfJr+H1LSNdXkFRXUOLo7Ut7eOHu1mZAwcZKMjJBQYHsSU9G70F+qlfXlG1d99+sEKW2q0ZM24CedYrwrpE2/UOoNhcDg/LSk9baWPn63OUsT6zwQYGoJP6d+/e3+q0Wd94qO/5UDT+TSRJCbI2N/bWzaPex9jyno3eBc3UB2G/deu2lPfvXfcfUtfSoelaZG3ujcvRC+cvYC9NZKN3QRv1k5KS7a2tRo6bcMD3FL8AnZNZU2fPHTx02L4dW+/cuRngH8B2aLIaEMc8dbOVqQgLjx4xYpjZKFOmdoMG6p+/EOrtecTWYdOQ4SMZvKu8ouLhU/7XoyJGm5oe9vRkL038a3DEyxvenTc7MNJIWOhFdTUVjHrUJdBSv6qqwtvz8D7vE7IK2CwTRlam6w0YyF6a+DeBsLCQ9YE6fK2tDXgvIy+P7e0HGgxGliYuWLjE3+80W/lhHaSkfnJzc7e1sYmMinZ3d1NRVoyNvQfHmzY59NPrC2f9AwK5uLiOeR2G47CwyKlTJt26HXsv9nZba6uqquqihXORdhYtXrJxw8aIqGhrK0uSC+EstBkWHjFixAgba0v496i3b0V5RV1NDXFPSOpgBbTU5+XHY857BOKSkvuO+Yb4nVy4aFFAQAA7KwmLoKqy6t3rpAv8/Hz8AkFBISNHDtvr4WFpZTNjypSHT+JhVAwaZPD9+7fExJdQOfziuf8uR7m4uiEhn6CpE9p5lZCwr7paT699hvhsSODGjRtHjRqbnf0dxoCwsMhae7v9R7xCggOB1qFhUbG3b5lPmpyV+ZVweXZOHtTZ7rY7MiKsd6jPbFjarwX2T7Uwv3Enls1+1sHFi+fv3X/ge9zXysqysqJi6FCjazdvwg8Eo+LYsWOJL17evnN3ksVEqPlfxw+Xk9MeYU/yC144f+Hz58/79+8vL29PGRsdBX8x8IjQHzRAXUNz/txZEeFhMBLu3o0dazZ+k8P6xw8fEK6FW0CdVZbLbt78D9vle6xCfVwH++Hd1tY2PCyMrfmwDoSF2oP4gc0z58xbNG9eWFQUSGIoQTwwgwYbAfUF+PmpCCzCr4lk2TfqCLg3HDIEDAMQ8IhDKfbu/dKSYm0dbZJrM79mEtf5O6kPWLDC0mW17THv42yrlwUBP0pNbQ2wPyLmMo7I7Qg6j7o2qhkeJOKfcGFk9JUB+gZXrsQg/4KwT/+STnKJhqYGcR0MwVrUxwvgN7nu3O6w3tFhA1vwsxTCwqNBZnsePjDsSVxFefmESVNA/QB7AOzXBfPmomwEftO+AwYgF964edtps+PpE77tq2GiY4SEhNU0NH/k/4BqxGbuxPHjCHVExcQwjHRkLerjOmZ8ldXV4VtmL9diKQwc2O+gx66H9+/W1tSA8B5rZrZwzhwxSan1Do7E1UBIe+x0HWU6YvhwE4rtTJ8+k3AhjARVdY0pkyZxcnH5BfhLiIs6OWw0HfEy/0ceoT5xnUthYRh+IpajPqCuuqb7Sn8gQHTl/cj7U4KXgN/I6io4OHDwAHQ77tnzB48eIxtaTexYvigqLGRuPgE+F1RAroLy6qpqJWVlQjvEjcDBvLlzQHgjF+LaM2/ujo29C+ME2oeXaMjZquoqBQUFRaLpI0IdbP0fLEf9929ec3Fx/WUiH8gRFHL2XHDQoiXLWJ/6BF0c+RWA6IjyCe9zZv3KjwnHBN2DUAE5JgnNIm+EWGkBNhO7LIl/d0I3SOpgBdaifn5ens9+j8NHj/V2RzADkD747LmoyEjDyXMsthzG5X7o7R6x8QssRH2Q98B7190ef0dIDzHph3rFtAiI4DLf9Han2PgNlqA+spCluLDgZMCZkUQTgX8oyElPiGu5fvVy4qsXGN5LT6//AVqyWLJBQE9QH8T5lYjQ4p9FGlo6apoaOn31BDoCnj++e1uQn58Q90hYRMzS2hoMoD/doUmF9IA6DQMjv4fY3jHV449Z83D3zp3S0lIJCYmJFha93Zd2MJ36IX4nnz645+njA2Z7SurnzK+Zd29cq6qsAlt2qMlw48GDN65fy/qWHxoEBZ8LDAykSPp/Csmvkvz9T3/4+LG6tq6iokJFRaWxsbGsrKyltVVdTS3re/umcaqKChfOX1RUUe62NeaBudRPfBYf/+BeWFQUQu6/g+LkiIi6HBQSrD18/D9LeoTuL5JeI3nxBwzUn7NkeX8DI0kJyhtN+3t7mo4ZfejAgXkLFvRsT3+DidQvKynxP+Z1Jjj4b2U8gsTElyeP+8hr9xMYMa1B4M9W2OiAnbXVw7gnfHx8fXT11jg6GxoPRXWVg5PxCNP1jo737931DwxidicpgonUP+3tJa+kxLwd8FgEJiZDnsTHgeA/vnOlpr6JzBz7BvG//CMjOON3et/BQ8rKyvs8vTW0+9B6OQySc5FXNlgth8HTK+xnFvVB1cnPy50wdsw0C/ONTlv++hXoC+bNhhcyAPqNmICfad/yVz8Bpk6y+JTxdfvufSjFPEWAOnQ86HxvsZ9Z1L8YGLDe3mrG2GFmpkMPHDsRG3vryBHPvz4QnzAAgjxWgerPM24x8QDgK8ureRSN7R2xysKHHnnZOWYTxsvJyZ0KudiVKo8evch+plAfRL6YqDDwHo6N9LRizngf9r8E4v/w0WN/x3QVdSAD4Ki3b9TmOYaT5xAGAGfZT77q4oXz52F4L+GFFHbeZB6A96PNxow1mwDKOlZtIuxfY7kUNCgb+9VYNdstmEJ9ROQTl7jYLQHx77B50/OEBf9ILP4mh/WrVq5od/P/fwBAoayM7J8bnhQVEeHo7Dx33vylVvbYtgzs37Jj1z531z+b+iDyOTg4EJFPDBD/t8KDrZ12Wkya8o+sw4LPSDwA1PobiGswPccGkwC8d3JxcfM4wIhyTwXQbN++fSdbmN+6E8uM9smBPfXv37q5zm4VxVMiQvhIP6+dx85Mtph0JhibXYhZH8QDQEhQsLe7Qw8Q3rvu2c8k3iNwcG3fOhZ0qp6Z6sKY+vl5eV/TPs0YSy3/v4ejTegNjcXz5oX+f6rrXwAyAHq7F/QAuLh1+/YNTi5M5T2uQ+2ZPmv29BnTXr95y9QbIcCY+jevxsyd3f0SssVTxwkK4v819v+hmGAxYdrMWaPHmffAvcCK+O/6tZ6xd7Gkfm1dbcLjh1HBp9BUBmOgpqbWZpX1rTtY7kDPBrYA5VtaWhZbu7aspOSE50Eubu6W5uZ1TlvFJTt5SNdscDjqc/wPo/775Nf6hgYKsmh9vSD7P6Vn2tnbRYRjueaSDayQ/Crpc0bG6bOh2DZbVlqspqG5aMH8sIhIOCahPjxews6FOKxf5+17Atv7kgBL6l+NDLNcPJ+mS0Dvn2PjEBxy4a+f7v0TsWbt6ukzZjE+b0UOGWkZE5MhDx4+pnjWZefu7Zs3OjPZ3sWM+mDgFublkfs0u8U2x3UbnV1nz5rBVntYCmDdFhYVY+7CRwMN7T6Gg43s7Gxu3L7DvLtgRv24B3dnzqRnZtFIT8t09Oio6BhmLD1mg27s2bPLeAhzXTpUYLXecfXKxaBxGRobMekWmFH/6aOHpw7RuafpZLORPgHn2NRnKbxIer3G0bm37g5a1pJllqusV719955Jt8CG+qkf3uHa2nTU6IxOG2U0cIPzF0x6wgZWqK2tZbYjnzpmzFv435Voby9Ph82YxQsRAxvqP4t7PJcubYcNVgPoGPv27337/p2wsOjFoIBJs+bQauYmv3qR+ORx8utXy6xsGJwNgMfOkb27WJr6L548dkLnzmejK/ie9MvMzOynp2dttZKmC5EM93Tg6bOnT+MeV1fXVFZWtra2tLW1VVZWNbY0DzY0WuPg1N/AKOHxQ1eHtfz8/BMnT9Pt1x9Nmye8DlVXVqmoKOsPHHg1PExZRY28DhjQKHsIjx0tLa15c+ZExbBkulnQduQU5NG78/8CnPI7k55OmhOYGCS7CAOrkJKmpiYuLi7y+k2NjZ9TPg4bOSrs4oVhw4ain+F22OScmZHe0kr/emA+PF4aj4eDqvKy6tragHOXCGJ+6ux58MpMT4sOvRB2NlBMXEJCWoZ6a8IiovBqam0rKi0TERc/18Ve5yNGjELZPeYF9mBAfdB2Zk6dyng7rIbsnLxr1/97k5xcXV1ZXV0N3G2sqwcS9xuk39jQkP75k4KS0pix45QU5Y2MjSsrK5Cr6usbWlqa4aChoRGqIYU3bt6eOmUS9dt57PWQk5f7/i2rqrIKZQ9PnPIvLPjBhxfsbzCY3k/5C3VVlVeiwo4HnSdXbzS0+7i47y0pLfHZv7u46OekWfPhqygsLBTg4pCTk+uqwXuxdyaYd5l0BP1nZF5gDwbUB21n8wosl1/0Ll6+SgoMDC4pKebj49U3GDxq1Ojc3NwdrltIqqWkfnr+PPHp0/jmpsbDRw5rkW0hzMXNDRRpX0XV1lZSUhT/TJRwavIkc3K5zsnJSfyv6QhTeERQ72pzc/PgIUMnLFhhbGyI5ybdrZ4mWM6bZbtuAxW1Hk7t8Twe9yA2OOD02egb33/8VBLAUVl78CTuEZV9FJGNFlFiqZX9rf+uYx7Ywyj1EW1HXloCk96wAsIjooYPHzFzxjRkig00aaA+eTUkMzBKhyyI53Vr7Aj/euw9iOsiNYuKhsad2HtAKbyQUGzsberNnj13KflNclMrToqfU5Cbk3plKgDTtrqqEo1JCnXa84XNmerqE0y95s/8Aitru67OGhga4jrUwtAQVIsSdfroXrt5++ade93W5ObhERQUQtMmo9TvXW1n23a3nOxvgh073mCFwoL8+UzOA6eoqAhPDIrUl5CQjIt76Li5An1rLbjWlPI2Hk761X2nLS7oXfhgeo43n3zcbdMxr6NUqvUfpB8U6N/VWZAF8M7Dy3P16mWauorrvBy5tbWV5DgpKTkwqJthiYBR6mOl7YiKiHZfiQypKR+aW5ovXjzPeAcIoNVhcu/+g+Q3716+SKRSp7S4+BHR1mgaGlpHDu+nWJObm2fCpOl1tTTsMNDSiittZCjtVWVlJU3ZRJZa2dZUVR4/5mkSEcnIfXsXDFE/K+OLgKAQJtqOqqZ6eXklrbKWxJHSw4iMvnLlcvSs2XMXLVywxXkTlZokCg91iIiKwAt9N5raOBrb6Nd2km6EDxioT+tVdg5OTmusd7u7u++mcwq/18EQ9V8mPJ8wfiwm/WhubGKRTYSKS0quXLl6higxhrCIiLn5b/8MooI7u2yXV5APC73UC13sjKa2toaW1u7rdYEvyYnGBgZ0XOh5KnDl/JliYuIbHSmbs1R0/clTpsC7gIAAlTr0YaK5eUsLqmcgQ9R/+ujhiYO7GGmBGQADICrsoqZOH3yHu5pWNDY17tyxk3gQws8zbcZM5Pi/a1fh/UxgiJKy0sb1azDpMIOAH7qRfubjastL+xvQGSJ2NvLqkT07w4cOOXniFHmcWbe6PvU6XaFbXZ/izAk56Kd+4Y88UPh0VBToboFJOLB/zxYXJ2SLVjrwMum111EvEREx4kKE8YDy0lJ4nz171vr16xKNjVjhMdWCa2tkIBEVMImRiHxnN4/M9LTlliuNBxuGnPttdDU1NRP4TY6a/++RSKUOGpBn4FJVUSUeD1RAP/U/f/w4avRoui9nKsBmYISUQ4wGEy4Hq/f+g0ckwklSQuzUyVM+x09EX75iuXJ57y4vbm3jqGvpTZsHTGQQ/9eiwjU0NPbv3btwcXvGoarKcirmDeLXr6uro+L77wrdSn2SGZKuQD/1797+z7GLpCP/AmB0ubttz87JCwk5dyzHR0ur0zbflZWVaWmfCP9WlJYSe3gWLFyE4f6vjcD9VvqlPgO6UifMmLdw5LgJxw/sOX7cJyoS4/yKzACd1K+vq/uWkWFq0A/b3tAKEVFxkC6bnbdi2GZZaamtjTXKyirKijAAuq1G4uEBE5mweyY5rsdESEnLouwAoBnH0dbCgMLDyZn86gUm8cmgOO0+4gOtTZxkIShAj6HVk6CT+u/fvB4xcgS2XaED589hn6B0k9OWqmq0ESb0oW/fLhWkivKyvn37+3h7EvuUqKOltd2/SXdnFEdYJMQ9wjA0vz17eNQ1f2/PIUbGg4cM0dDUJq9TX1cP7y3NLfv2H8bqvogiVFlVyVxdP+FJnCnTVo71LqZNnRIQ4O/n56+rqzdmjCmVmmAGPHwU9+ZNkoCAUF1dNZWajQ2N1VW/K2hoanQl8tM/f3J2cYGDgtwckyGUNxwnAHRlY5NhzW1tjQxIfckx866ePrCW7uu7gJ2DU0lpyc5N6wvzcnx9T5LEXSK6fktLC15YhO6QzPz8/NNHoSUfCXFxQuGX9K9xRUVoLqeT+ilvXruv+zsV/bFjRsEL1x7MExMVFfOzsICLmxseBXW1tcgG9i2tLVJSMj9/FggLC2tp9Zk3fyFYvSDAcO2O0SZBQUFubm4uTk5iY+vuvQdbt2xG2QF8xx5771I+dltz1+59OTnZOY+uCL99SscnJUBYVPxiUMBSK1tGGiEH6D+nzobGPYg1nzzJ2Ni4j+7viH+CYAbe07otBcHMVdfSyUr/vHHD2scPHskrKRLafPIkDk079FD/+9d0CSlJOSnx7qv+yVi4YA68yMtB2F+99p+amnpZeVnKx/fv3iUTn5WmpKY3NTZQmbvJz8/j4OBo6IhwVlZRRd9Dh43rly1fJiOD42IsHsVw0MDbN65hTn0Eo8eZw+vw7h3BQf6DDQzllNoT7gpjFHa1yNI2NzvHYrLFu/c078VNz3f2MuH5yBHD6bjw74AJKCJMcOeD7fsi4fl480noGxcTE7lw/sLTZ8+Ki0tJTnke2m+1Gm2Kz7MBp0xHjTno7rp19z4aekwLXNz3ZqanhfidSLl3p1//AVL9B2HVsrO7h8tam5HDhz15+oymC+mhPpjwbpsxzpzKxUV/FMrfga4C2qgD2E9xEUzgmdOm48ajbOTZk0dDRo4KDTkDygnzcmuCYuPh5QsGQPAJ76jwS8aGA7Fq+fDJM8D+USNH0MR+mqlfUVqanZlpoKNO64XUYWxoyGy/yr+Du3fu5OXloa8/bNSohLhH2/YecrS1pLLjJyaAxp3dPGAAHNi5VVhQSLsfNv5xYP/KeTPW2ttZog4Kopn6aZ9TmeTWfP367YTx45jR8r+G0tJSmvbYAro/j4sDUjpscd1sb+XlF8RU9uM6BsCRk2eWzJqSl5tNx+6LFHHUP3iN5VL9wWgdjzRT/8ObZBOjv9Ot+dcgOCiQA10IFwIC0Q2Nh25w3rZz0/pTWKeYpQiPw0eP7N1lOhab7dXExcXXbnSMjoxU10I1lmim/l+2EvfvQ152zvtPn0VE6HShAPuHm45xWmPteSoQ246RA+S9vsFgf29PrDalGzl2/GmfYwpKqHZtoo36P/Pz8cIif71b84/GkqWLp02d/v1bJvpLMtPTiBUkxMvZM+wH0q9esQg6gJXao6qqWldfj6YmbdR/lfBszGhqE5xs9C6SXyVl//jh6Rdit2wB+qtSP7xXUevkt+hJ9jvv2AVqz+lz2OyxMHjYiNwsVMOeNuq/ff3KfvkiurrERk/AxtZ6+oz2mNBB+oY3LkdNnY1KNX0Qe2u9E2kIYI+xH1F7juzZ6ezmwXhregMN8r5no6lJgfqcnJzkAUCP79+zXe/w6cOHgTq/AxUJScUArS2tnAz45qEdDs7eDDr/C/Dg3v3CklIkI/4CS2uwVtFQP+5BrIiICEV9A9gPP7HLOtvDJwKw7y4RQO1Z055SHIMAUqd1a8WFBNDUpEHqZ2Z86T+gv7AAf1eOs1YGVohCm20MBJ2zAdjgsNHR+VeqLEkJSTV1DaD1KLOJVC55k/Qy6PTJYwEhXVVYZm13MSgA1PG9x04w1ePpcdR3k92qo/7B1O/SaZ1KB2lAZHaU08w9Gqif8CRuwlhsFqGTY1C/PrFPX9HkjWaDGIH+ftzc3EB0wne4ap2D/YrF/fQHd0Wma1HhV6MjgG0S4hJUvvklq2yU1VQ321t5ng5kHvuhD6vs1xzYseXIyTPUa7Z27iqB9LSSp3vqE1rMy/m+cAqzppwE8QLfMr8yqfF/AUd9jluvWUdcAjTd7u4BlAVKkch+MANuXrusqaUdEnEFTeNwubCIGDS10WW7gRGzliPDXR7euXUp+AwMNgabQjMMuqE+mqh/bEV1WXmlj4/vvTu3fxbmw799BwzgwHEMHGQwZbIFK6wBZ014e3nCL0Wu2wBNvfyCQk76XAoJEhQUlJWVTUlJwePx8H3SqsAgTblt3qCuoWm5diOTxP+uw97L58/Ug/4xPMDAeITvhMo6XRoUHlExiZraOpJCbHmfmPjS3tZ22KjRW/fslVVo36Ol8EdefV3tx3dvNztuUlZTO3z4kJKiPIZ3/DtwOsDfdp1DK6XfQlxcYtMO0ixR8Q/vQjnF+lQAl/gGX4RrXR3WwkAaO8HCZPRYCazHwNHTgU6rrUG56qplRMNBVHwqIPbBUAQ16pOIfDUNjfepX5i3HrekqMje2mrDth399Q0JhcgAUNXUnjJ73vmA0wvmzr15546YKJZJNv90+Bz14uDgMqVqzpLgcngoTfWJARfCq7S05M7Vyzsc1wHDBukbWkyfqUaWa5o+AOM3OG9zXmMTFE4tHScyABDJS4XiVAQ/NeqTeDm1+uhej7jUtnhGtwOODkTfuIsXEtqy+5ewp4jltu05pvfu2+95+ADmHfhzERAUbLOWhhjyt0kvVdUYDbwFgi5eZbO4QymHBk8dOyIkJOR26BiDzSLQNxoybuKkLetsD6FzqlJRPehReMi1fEUllayvNEyPo8cu3+AvGV937D/ML9CNR3b+spVW82ftcN3OFvwIYqKi+Pj4aBLhSc+fDjaheXtjKgCmwis0+Ax6snYLZFAx3iCdUp8EIuLtCckKSyoIMTwEr+r//6VH7999IiTl02fXfYe65T0A6gwZYXr/wcO5s2fQca+/D77HfcaOp21xSdKrF9YbqCXHpQ8IWY/udSc3LRhpcP2qpbs9fQh6Px3++65AmfpdOXbUtLTTc34g1MekEzfiXyYkvjh0wo+Pnw9lg5ra2plfM1EmnPjrUV1bO8x0FPrf4lpkeG19HYYEIsYiS6v1q5aBHTxyLNoFYt02qDdwkMta29nzF02aORsppFXCdiX4aZD6U8eZCfJwb3j9CtfUQNO9qYCTX7CmvnH25C43XSIHDyeHEJ4/yJ+9YWM7vn7LWmNDgxe8tLgA3ocN7CsqLsOMRaEtLa3OG9dLSHW5xxZ9OHHcF17YtkkD9W88eEjlLE2p7r9/zfA5eEBJSX7P5nUE9enkpSuc/EJOmzeib4eNfxPEgp/Yidm+yZ8u2vynlKlPMYINQ6hqah3wPXU9OmKe1dp1q20XWIxh3r3Y+FuB7NJH9/YiDCVwIbkrTU5PMFjnL1s5dPiIo/v3vkx+u8vRnqMDKNPksvHPAoQygXi/9qjsGvQ4N2kV/PQ5+1U1tcHGjbxwduoiq4kWFjJC9OyoxcY/BSrMJH8CYDOlxSSA+F9uu1q3/4DTnofs1rMVfTawBDYxPAiYtHPbkOEjOZw5vPd7jBs7pm9fbJZpsvGPgNjMJS/sCgzq+p2GFCdjo2Lo8JEO23fa2dg8fc5Q8lQ2/m6Q6DBdKSYMha/h/q/zoJlEYJD3CID9oUGBObk/lJVYbosuNlgEaPRwhPTUXSaopD7SULfWNCb4WZjP5j0bPQBGd0vHFqkf3mlqYxP7SgJtDU14T6e6ECwq5mpzU/OihXN74F49ABbpBsuCNuojnnfCv5ykfn1GdZ4rEeFWtnbM2wOdSstHvX1P+RzTGzBw8SI6c8tpqWvAe8b/k8D04k7u0BNW6AaTAKpHV5oMTQ5JtNQX4OPd57plgL6hvJKyrKysKtkGSYx/xe/fvC4qyMdwa0GasMlhfWND4/Nn8Yw3lYEuBRKzwSLdwBxYKd40SH2LsWPSs749ev+mqrpWUkZWTFRUQEhIRV1DGiAjJyktzUg/8vNyrkaE7dm3l5FG0OBMYIiykuLjuPjhw4dPn9YpMz0fP5+IiAhJ/cKfRX5+ZwSFBO1trYSEhMIjYhISEzQ0NDauX/Pg4aOamvr0jPSin0UHD/xKn+Tm7vGjY98h1+3bQs6e19PTe/369cqVy/rp9d29Z7+72/asrO/3Hzy0sbZMSf0UGRlTW1u7ZrWduroqydnI6CuJiYnTpk5BdjdCAHV0dHTevXs3e/aMhMSXJcUla9fay8pIP3r85Pp/N2SkZdavsz985BhxNwLP+MGNIiKi6xvqly9d0r+/HjQyadLE8IiohQvmDfkDN0Sjvm8uelCgPsUmTEeZLplqhiOS7uk5+YUlZe9S0u4lxH9J/1pUWKCioaGlo6ul3UdNU4OmFIovnj89tm8PDzf3ODNmJTsh4L/r15pbmufPX7RzqzMJ9RvqGyorK0nq29vZg/mRl5e7033PsGHD9u9xd9+7f8smB3l5+cyvmWHnQzY6bYmOCL93f8yOXR6Xzp+dPMl86aKFcKG11arQ8yFzFiyG2/kHBB739roQEgjkLiwshD7MmztnxpQpcEnopQu793icDQkkPjugf79jnkeOeXvb2diERoQTtqSGOktWrMLj8Yvnz1+z0TEx4ZmwiDDc0cZy5aGj3ru2b62vr4d/4b6EbrT3ZJXVpCnTvn3+amNtnZD4HBpJ//LZeKjJDtcdd+/eYfYX3sO4EBoWGBSMpib9Zq62sryOigJhqS4nF2dSasan9G8paZ/v3rj6LSsLRsIgQyP9wUb9BupTaefG5eiY0Au73ba776FnWxE64LbTzcRkyN5dO9FUzvr6NSQkpLKq6lNq6s3bdzR1+syZNf1N8pvMjgVri5ZbrrJcdvVKzOvXb8eMNhUQFCRJG3Ho4N579x/4kgXcfv78Gd5nzpimqCi3aT3p8kJdXd3amprs3Lx3H96RnNq9a0di4sukVy8QDa2lueXW7VgpaRnoVWlJCQwbqIDr2PUIqZ+dkwdSaeKEcRvWrzUy+PVDXLx4HhrxPeqJ5hv4W4GNh6eyti78v/sx12/At4yU6PXrV1FR/ubF80e3b8ITauioMQMNB6uqacgr/lp6m5me9jLheez1q310+5w7dUxHTdF9DyZ9wRLAm+qqSjExEXipKCv6+fkNNWnfRAw0H/SNdLVlGvAVmoWz5JmBodzVfdd25/ZNF7s1foD9uv3aNyeEZwVQn+Tsj47tVdh5XMiBAfXDbz/yPeU/eOiw7R4HEGbX1tUW5OZ8+5r5Lvl1bs4TIUHBLynvSwryfuQXEsaGmrr6MJMhCOkZ7wOTICL8i7Xl5ZV5P/IQ3mOF2ppfO+nCGCA/izAe2N9PT5eg8FCEhqbGi8TncPDhYwoX2Y4S8ADBprt/HRiifnJa5rY9h2TlFXYeOEys3OMF8PAvvMws2pXplPdv79648eLZk8lTpqxbNk9Blrmb1WAIkL6gWIPGUlZeefH8uaXLVwQG+Nvb2Vy/ctnBySmTbJF+PYrM7qmf0nAdYhgMXBhR0ZevEJ6E8C9yFmzcsyFBfn7+MCqqKrvZYkxFSbEgvz1dF5jFw0eaEpoi+Qg5OT9kZNkpjH6DTuqDhrPb2//Vi5c2DpuHDh9JvTLo+vAqKyl5Fvdo8sKV9jbW9otZblF5WHh0TGR4TVXljp2793q4E8pX2tht3tgeT+rgtMVk6BBvT8/RpqYrrKxBKh885EXcArC5IC/XYtKUrm4hKCQ8zGS4nPwv/s2ct2DUiOFKampA8fazePwkCwu8gICgsPDE8eOioyLMRpnKysl3K7bhvmIS4oP69Z84ZbqNVfs+3hraOhYTf+doWLbKGj6CgorqmWCmJ8v/g0AP9eNef9i554C+8VDf86EC/KgSOgPEJSWnzp4LepHP4X0vk5P3Om8gEf9y8j0Rv3Dg4AHFjlQ/F8PCictHjBimrnYSDoQ7b8UD1qT5xPZF1ojWcevObdB8kOPFixcS2hQWbveKhkVFgZBGXCtAWeQWcAAV4CAuPh6sW/g3r8Pt6Hn4QOLsWQQtPO7Zc8JZENWREeFgiZLo6CQNEjoQFhoG1xIqBwYFgYpP8PA4b3aYPMkcPjU0S9wIyTfwr4E26lfV1R8NCnt4/z6SI42OkDV4uLsd9LweFTFv1Zp9u1zHGP/aPDUpNUNCSorW1tCDML9D0JtJWAVWLLwoXkusaiMmL+ESkgrIAeFeyC0Il8A7oYS8D9TPUmyQ0AHCtcSfhXhKi/gjEBr5x21fGqifkVvgut9TTlHl+NlLaHLmdAWwBBYutxwybPj+A/uv9dPd7WgvIoSnuzU22KAPaKnf3NxitW7zrEVLCelQGAQYwQdPng4+cXyutcOJg+7dX8AGG5gCLfVr6uqtN24yHoaldw/E/zrnrYnP4udb2luvssSwZTbY6Baow9fwQtjyngCTEabHAkJ2OKyVlsU4bxEbbFABal2fmXu8ge3rez503/YtTi7b2FmU2egZsMpSFVB+XPcfYrOfjR4Dq1Af18F+px27Vi9fNGGcmbn5hN7uDht/OViI+riOaa+lVra73N3Z1GeD2WAt6gPMJk2+c/0q+UQmG2xgC5ajPqg9kjIMLfhigw00YDnql5WUpKWksFqobXZOnuex4wV5OZERob3dFzawActR38/n6JIVqwhxLL0OhPRJLxKGLV/f8P3vXOj9b4KFqF9bV+u9f29tbQ2yxK7XQUz6wct3N0LR3cje7hQbmIFVqJ/4LP6Mt9eEKdN2bN/W231pX+dxJuR8bOytQbMsf5G+Az/z8g4cxHI9q5qaGuMZr9igDz1BfRDniXFxFRVlOn311LV1wJAllGelf3n7OinhSRwPN7eZxeRen8wC0geFnL0cE2OybF3fg5cbO581dfEqw/R2iZeOsqnfW2A69fPz8nY4rB1sbKSlrn4l9HzW18ya2lrCWb1+/QYN7H/q0O47cQmc/DSs9cYcCOmjo6IMJ88xPhLVKEDB2KjTMOj5jtGBu3fuPLh/L/HFi/q6uuaOpDUcHG1VVTXc3Ny8vLzqKsqbNjkhNWtqaxob2gc4vwC/trY2kuKmpbmltrZWQECgtbVVRkaGg/vXet+mpiZogYODQ1BQkIeHp3c+G3ZgLvUR3rs4OcwY27FH8YouJdydOJyKigpTO9MViEk/1CumRUCkpVf6wRjO+J0OCw8vKikFgvLx8amra441nyIsKtLfwEhS4vdquMz0tMMe7jb2NsHB50VERURbJDm5ONta2758+ZyQkDDC1BQY39LSIiQqwsXNW1JSkvE1U0VNRVLq98L55qaGiooKGANiYmK98UExAxOpD/qMz+F9djbWv3hPFWkZGWbmk7qthjkSE1/a29r2NRn1h5LeYf26uKfPysrKFBQUhgwbOXzUaOrJv+Cs3/nwi0F+S5cu3um2a9KUKa2tLU3NzYbGQwvzfzx58mSoyXD5/68eVlJSapaVzc3NbWhshvaRQm4ePjFxvuqqChgYwH7yHBB/CphI/Ye3b0mIiiyfiSokoaysnHk9oQITkyF+AQGHjx7N8Nygt2Tjn6LSAOysrR49idfU1Fzt4ATEpenapVb2egMNdrpta2yoM58ynYsLhDinspqGtJzCi2dPdfv2BeUHqcnNw6Omrp6Tk5P++ZM20b6cQsKiDfW1paWlEhISfyj7mUX9spKSi0EBt8LPMql9DAHsvxzZvgYcBkBjC471B0Beds7ESRagmfgGXyBWZmgCjJadew7s3LL5RUKCx6Ffbit+fv6hI0Z+ePumsbGhX0daKwTKyspFP3+SsJ+PH8/Jyfnnsp9Z1L8UfMbexvoPSrmDZgAIZL7plb4RIyoiYsu2bdNnzQbJzWBTwH6PQ17bNm0YoG8wf9ESpBDYb2wy7FViAhwTs19aRoac/Ty8/EJCuD+U/UyhPthSr18k7N9sx4zGmQrqA+DWDhsNLS0MbzdwEG2PF1By7j1+vNXdg1YNpytAOweOHvdw2yYqKmY++XcGIWD/8/g4KUkpWbnfS+cQ9mdlZqhr/P4SCOyXZizVds+DKdS/FhW1YumSPzfPQlcDQLNv32sxUb3VK+D94/inp8+G0q3kUASi+bi7byemPlKe9PzZ2PHjBYiybwD7v2VllRT/JPb5APsFBFrKy8v/LJ8P9tQHLf/jm6QjW9di3nIPg3wA9GJnZk6b+ulL+vGg89jyHgGwvF9fPcslC0Mu/U5KBZqPZl+99+/fDR1qQlxZSUnp65c0Yuq3VxYQLC8raWpq+oP8/dhTPyb80vQZ0/5ckU8C4gHQW+rsssWLmMd7BA6u7evjfv78KSPzm9Py8vJZGV/KysrExcUJhdw8PBLSMjnZ35RV1IhbEBISqqyslJT8Y6w7jKlfW1d7/9aNP8KxQxOQAZCdk9fztwY95+XrZKbyHgCNg+m8cumiW3cfEJf3H2Tw7OmTqdM65UgFtSczI6OxoY6X77cuxM3Dx8lZV1NTIygoyLx+YgiMqZ8YFzdi5Ig/yLFDE7rKTMg8eHt5PnoSz4gTEz2WWtn/d/1aZNglgrcHICIiIiklnZ39XUVFlbiyhJRUTk6Oplan7S7xeDwI/n+U+lcjw/e7uWDb5j+L5FdJx477uu7Zjy3vM9PTkANxCSnxzvrJmg0Ofid9iakP0NTRBXuXhPpg0ZaXlVVWlImI/taFuNpDhHj/FHsXS+oj36mRHpbuv38Zq6xXLV9lg5Ufk4CoS+f19Qf/LPrZ2NRktabTXkajx5mHnQvZ67Zjx57f+/mBvaugrPziRSKJvSsrJ5ebm6tHRH1ceyJ1EbB3W1paWN/NjyX179+5vWzRfAwb/Jdxxu90G45jxryFmLesoqruut0FDPdzFy+Rn3XZuXvbpg226zYQ27sa2jrP4+Pq6uqIHZ1wzMeP/1mYT7JjBSg8IPhZ397FjPpg4D68c8tp5Vn6Lufh4VZQZN2dhXoevidPrrBd3fP31dDuM9jIeNtmh6ALnVYhq2vpJCQkmJmZERfKyshkfc0koT4PLz+utpZknLAgMKP+++TXjBi4bRwcPW9EsizysnNq6+pB/eiVu1utd1y9cnFaakofvX6EQnl5+dzv3woLCojnd7l5eCRlpEnmd3Edjs7q6up/hfpXI8MsF9Ov7XxN+4JVT/4C7Nmza5C+YW/dHazqxUtXrl+35u7DOOLyAfoGb1++mDipU2y5hIREZkZpTXW1INGukmDvcnJyAvspbjVZXl6J7J0qLCJMvOdFUXEpXNXRgd9Wcm1tLbKABkwOgv3Q2toK5sSve9FrVGBD/bKSkqIfP9DE5XcF4qVbbLx582bBSqte7MDM+YtuXI0JORNgaWNLKATyCYuJpqR8JA5rA8jIyv7IzSEOa8O101qspPgnCH5yal699l98/BMDQ8M3yclBgf6E8u/fv4uKihYUFOjp6RHYX1ZeycfH19zUVF1TK/v/BE319fUcHcD1OvXfJr0aOWpU9/XYQIFtmzfnFhb2NzCi7/KS0pKExw8VlFUYdA2tcXQ+7OFOTH1cx46ATx8+0NDQJFZmhISFy8rLSQJ7cB1qT1VVFUVHJ/B+3Ro7K+tOAY4CAvzaWhpgIhMXcnFySkmK19TUAPWJy7m5QdviQbNlZVfAhvqXI0LdnDdg0lSvAHkEkzx/ewB379wpLS0tyP/x9El8cVlpYVFxRVWVipLSyBGme7c5gaU4crTZUivb7hvqQPKrF76eB8HAFBEWBiUhMDSakb7ByNHW1l5na3UiIIi4nGJgj7ycHNi7JNTn48fX1bFuYA8G1M/Py62pqhxlNJDxphhHdk4esj84TfA66pXz7bsAHn/oyOEhxmjFbUrqpwP7D/Ch3kOSGLW11WVl5W0dCitH+yoprqKiEvPJ04iJDvL79pWY5XOn4/kFdPr25ePr5kYVFeX9BwzE49vV658/C056HqJYTRL1dn0Orrtsly4gD+z5kppCHtgjJiFOMbAHpDhrxjNjQP0nD++PGj2a8XbI8fBR3PX/bhC0OkBDfX1a2qe66poJFpOVlZXA3MnJyUVOvX/Xvo4EpF1zSzNxI4119aPNxlNsn9CsoKDwePNJaWlpYeGRKKkPY2zLli0GRkNTP7yj79MRT/jnfv/Wf9AgEgEP5iaUwCvuQWzQ6ZPCgkJKqmrIqabGRh5eXvKP09gIZ8pERER5efkqKyso3pcD9b6X0IGJEy3IA3sMjIdQDOxJ/5wmK0sa2MPNzaKBPRhQH5S/nS4OjLeDACh17fp/r14kgpoIplJRUYG7W6dN5ji5ON+9+/Ak7nFS0gsuTi4gektLK/yaBHOHm+vXh4Jh0NrWWltbO37cWMLlCooUNgk9eMirurqa8O/+A0eKiouo97O0pERWVr6+uWWbP6NZON/G3Qs46O7s5tFVhdHjzOHl7+2ZnpG+/XiQhLzSwxBfFyfHrurDx9m6ZXNXZ9137e3qFDnsHJwezphEMbAnPT2dsIQXgbSc7PesbyT2LhLYQ+yfYREwSv12bae6ytSgX/dVUQBUiPVr11lMmbpl6xZE7Z49ey55tnEQzDbW7dvOJSa+hPfs3LzMr11mw0z5+P5xXDzh37dvX+/cuZOiTl9XV1NSXAwH16/EjO8uPYQgXrCkpBh+USUBDjk8Qz/q+kO7nFy730MSWHgtKvzYZjvXCzep19TW0T5xyr+rswMH/VJNs79ldqUUEcNkqMnjR4/fv/9IUt7S0gK2JklhfX0tKPe8PLyiYuLaOjqyMrLS0hLlFVWN9XUioqI83NwwbAp/FhIeAl+/ZnFycsITjI+Pr7KiEswbkEGJiYljx4yCpxO0j3g2mQFGqZ+U+BwrbcdxswuI0nETzKnIMxIgo8KEah0gwbo1vz0J8FRxcXEOD6Msqn/k5SLDaa9H91xcs3ZDK46zsKFdyULZYXJcDj2noq5BPYMIATPmLayqrNxrPddsFLXvPD8/n/gjk4AwKnbu2MmMTQyQLzD+2fPqquq4Rw9l5eQzMr5oaGjV1lSLiIqpqqlB97T+v86zorIS3nl5eODhUFtXW1NbX19Xx83FVVlZDV8rDIiq6mqxOpGajnO1HR5w9AobdTBK/efxcY52qxjvh4xs+x+8OGjcrw4eFFWVVVQqFOQXID8GguO+x0Hqd1VZWVV91+7d6O/e2taWX9eaX4f+ClIE+fsd8D6Bvj6o/u7OG18nPgdZQf9dmYlf8qjzoEJ8aFXVVa9eJRf9LCBQX1W1PSC0vKyspbUVDGgpSXEpaWllJSVhYcGGxmaw5YSFhJA8cK0trTw8PK0dwORRwBD1kZksTLQdOQUFRD094uWN8pKj3r4vXyQYGBoZGgwSFhLuqlpdfSdiHjx4iErEhJKK6uChJhcDu9QWyNHYxom+MjnAHqE1Jnn3ER+nNdbhoaELFy9m5NY9CTExEWQwTBg/DiRRUvKv3BbI1BXyDsoPUgj6j6DgL52opPSXmx9kIsFJ2thIkg2VHjBE/bdJr0wx0nbaWlpAfoMKXlpSSiyk6xvqCf/W1tWBXaWspAA19+zZM2fu/E0O3ZuY8C0zb2+itjaOhpZWui//+vyeuqo6HRdu23tos72VhITERAsL8rPwoKOi68NZeC8uKfn2PZtAwZ4EdEBO/lcgUPKb3/6xDx9SuHl4UlM/w8t84m+nXD2goamyskpE+FdYBAh+xucKGKJ+/OP79ssXMdgDBM3NLSdPnpaQkCTxA8yfv+j8hYsSHXIxLS11ypTpZmZj9u3b5+/nzwrbT7Tg2hrpZz486EsHGg6m40J4UHj5BW2ytzIOCw05d57kLBCrW12/uLgUHpe9smHZ2XOXqmt++dPgiU0oLysrVVVRUlJqjwOVk/s1kwBSn5+fv30BACcnYQoZrGHGu0E/9cEc+fThw6A+rox3AsG3b5lFRYV9+uihqVzZPkPe+9QHMCL1m1rbpEXp/BTA/rORV69Fhffv33/H9u3Eyg/Yl8RPThLAWeTgc1o6fbdmEHl5eaJiosjxufOdntvfs3Nzc/PhgOBrbm5uAjSDaGxthQNch8+6l3X992/ao5RF8NgEpoLZ7tbhcHBy6bS1xMWL55YuXYEcg200c8Y0YDzo61u2uEyYYLHKchkmd6cboKnXM6DrF+VkKSiinVuliBnzFo4cN+H4gT3Hj/tERUYrqihDYXo6tTBY5KyUlMTTp88LCgoYuTt9KC4pJlC/K1RX/4rYaW7pQGv7yhgYAEhhL1M/4UmcKeo5f/SQlZUlfgqLCIusXLGEpA7YqWGhlyKjr9jarZGXV6AYFy4pKTGgf7v9nZWVRSwCKU5p0Y02HGdjK/0/g5iSOq6NmnsKDUD8g+Gb/OrFxEkWFhPGe3n7KCkpdzulJSUpCXKkVxQeYjN3xfLfDyswc0Hh0dPT1dDQIERuEhSepiZuwg/dy2ZuypvX7uswcGsigHEcERX9OC4evXNz/txZ8CIEf3cFgc4xNufOXZg9e0ZXYWpf21MmPkfZAUBLW1t9C/3Ub2rjqKqopPtyYhgaDz0Xdc3f23PIkCED+mEzw4ghEB90/LPnjQ2NT+IeTZsxEykHZoNuA1SGdz6+9tAMeJDW1NTw8XKDaQvKDug5SE1QeRDNB9cxm8ZLFsdBK+ik/vev6dKysvLSEgzengBQeKQkpdrXH9CY4p7gNesKJB4eXV3dbdtdT5/ypVi5pOhnbOxtkyHUZ8k6ob6N/hkWQSXtxJuXps6eR3cLJLBzcCopLdm5af3sGdOtbO0kJSnEjdX+f2kE83T9Dx9TioqKP39K4ebhLS8vExDg79jPpT1B4aCBA/X6DyDU/P79O0g9YWFhPB4P2tdPKdCGSvj5+Hl5eLi4uUHel5WVtU9l1TU0NjQA9YEnXFxcra0M+Bb+Dzqp/zLh+TCsn5XjzMYIiwhvctwEn3TMGNMJ48dRr4/Ie/iWS0pKqVRL+fieYNgBSkpKDuzfR7EmFyentKIScrxjZ/cTWx0xQhyMSH1uLf1v2dl0X04RoP+cOhsa9yDWwcFhsL6BvhFp1D4hrO30ieOM7M79M79AUlqai7uTR661pVVKWpaTk1NTU3OQgaGOdnuinpzcHGlpaQF+PqC4oKBgcXEJob6YqCgPLy9oMjzcnE2NjcJCgqIAMSgW5upAfX09jIr2r7q1BQ5wHV87Yu8yCDqp//ThgxOHaJj1RAnQQyIiIu7E3gsLi/A97gsjoaqi4uAhLzg1eLA+Mm/FycUZHXPl/bu3fLy8MrJy8ATs00eXoCa1tHsCfokE+ILgMVJVVTVmtCnhFiD1u3IN8fIJiHUE4k6fNQdN+FpFeZm8iFQ9YyaX3qS5F4MC0AflowQS8XZkz87QiyFng88aElllhPA1w6EmJMlIaMKFQP/7sbfuPXpCXFhcXPz5/bvJ06aRVE7/nKaqroIk7fnwIaWmtgYpl5GRIixiLC4u7cjywC/UMYNLd8dQgh7qV5SW1tVUayvLd1+VdgAvFy6YAy9cR7xNbOzd8oqKHz9+3Lodi+vQi1I+vIdnn9n4iWpqahX/F2CZmZ3C137k5dTX/Vq/U15WdvDgQeSYPKRZQlyij65eRkY6mIaEwu3bnLvtJ/Rt0fz54jKFcrdP0/9pcThxGbGIc4GYUx+Bs5tHZnqa7Wp7QQGBqTPnIIUNDQ2YNL7M2u7t65ezp066fOM2oVBKSkpFS/vhw4ckuRvUNTWyvmb26cvP23nVAQh1Hh4ePj4+TLpEE+ihPoaTuNShoqyIRGhiha4WsqSmfkhLS4WfwdbGGn3fAoIC3dzcv7eQxq4VFRUKCYvyoptuLC8rVVJQBPFMJWiZESCbZ10KCjgXEggSVVNHR0lZtfvL0MHrdNDm1VYk7FdRUWluqCdhPzcPj7yiQtqnL336dspVCCpQZWWliIhIz7OfLuonJ002G4l5V3oAwFeKnk0Tk4t0tAbqWUw0hf3T+/Xrdy7qGspGQNsBLevW9SvJr15gnmiNgCVWtks6lryEnQspyMvNy87BqmVgv/3yhSQJyjVAxU//QsJ+IWFhhP3EXnkubl7gPcJ+rLqEEvRQ/+Wz+EMua7DtR2/tHMoMlJTRsLH08FGjQ/xOeBz13WS36qh/MFPTyiIGAAyAWXPnzCBTx+nGPu+TG6yW79ziRNiTC9fB/oqkVyTpG4D90nKyxY8eIQYrAgL7seoPStBM/c8f36upq2M1iUuAgqxM/LPnvTLDgjkkxcW7r/R/gEKSlZUFjN/osn2H47rT58KY1zEEwP7+BkYONitNhmHz6IbOHw86b7ts4bSE50OGDSeUGxgZk+9KJCYmJioicjkm+k1yMqEQ2A+m7ee0dLDrqqurubl++4tbWltz8/JbW1sRrz8BjR1gZOUXzdR/+zpp3BimKPotzX/crrUU8ODefVqf3Xp67WFLoO2MGDXWaY2156lA5nTtN4Csjlt3eO3fs9ZpC1YNrrC03r5ty/3H8cTlyK5EJA6fJUsWA/1hPKgSPep5ePkVFRT4+HiENNVFRX+HOUhJiiPTWPz8/IRCZH6XwT7TTP13yUlum+n3iP31cHFxqqY3OQzi53F33rj7iA+mnaIAIKW+gaG/t6edgxMmDU6fuyDi0nnyrFUKysrkWavMxo0rLixQ7qzlqqiqlhT/JOY9gK8DJPfi7ACuI3qZ7g7TRv2K0rKSggIDHXpCzP8FgMgvKCmRk5bpvioRiFfEA/tB8DPD008OZzePZfNmTJgyDeXyyG6xaNnKyzGRJFmrQOl/Ef+EhPoCAgJNlB7yMFR6LH0DbdT/kvZJ35Clt1PuXWxw2LjJeeuzx48z09PQ86mkpIT4X1B4gP24/z8EmIrd+w8f2bsLKwNj2Biz8IvnyMspBlryCQiQJ2zj5eXFatqhW9BG/YQncZPN2AkGKeOM32lubm4wIqsqKp8/iUNJ/RuXo8gzy/YY+6GT+gaDsVJ7QOMn1sgJ4MPjSVJW4TrSENXW1pL4s0Djr+2p7Ku0UR/baM2/DEd9jluvWYfrEH6uDmtRsvbG1Zh93ifJyxH25+flMGmqiwAg/eoVi7CaVcDj8SRJewDS0lL5+T9IqC8mJpb5lUL8HPOyj5CABur/zM8XEBSSk6LBc/fvwNvLk4ODA8mID8IPRBoaMoG4NTA06sqXD+yHCj3g83HesWvXNufz0dcZb2rIsJFXY6JJqC8l256rkLwyxTU+8OQEnacHJndpoH7cg3vjiNKYYQtVFcWcn5QT5f0ROHHab7/Xb7fM2k0u3ZLJ3bl9D2rqzhwQyWDyMpv9oPbMWbAYE8+S3sBB8Y8fkBSCFlRLZMoTwMXLT5KYH9e+vw4Py1H/c8oHp9XMSvquKCsdceUGDtfl2iJWhsP6dXJycsTKPUKmNSsXexz1JRfqcQ9ig/1OzZ6/CM1WWYji1FVTWAF6Ev/o/rWocAZ374IHXUUVhXVnXLy85FsMgXZUUVlJQn0+fnxFObUodKyA/W7pjCMl9VNkZMz7d2+GmrRPDaqoqAwa1L+H03/ThKv/3TjsQ6qvA4eU1dRB6ZeVlTWzmIwUJjx5kpryYcDAQTTFLAD7QZpuslu1yn4N83YZQhKcDNA3YNDXKYTHJzx9MmxkJ3eIpKRkUdFPkh1IgfqlJRSCw3tG3Wct6peXV+7dfyD2xnXz6TNnLlj05VMqFD5+Eufrc4wDx2FtZ9/r69DJsWLpEmVlZYp0ARHodz4clP7U9+++Z34dNNho4tTpNhs30SG8oSkYLcEnvMPOhYwcbTZp1hzMnwDQoNu+Q3tct3j5BTHSuKaWzvmQEBLqi4hLFP7IJ6F+u3efkiuTk5OzB7Ly00B9bV29F8kfDPtoMKkroOEtWLBAXkHx5IUwvEB7eFO/gfqEs5npaQEnfFI/pXoePsCkDtCHR0/iPX2phewDa4nt3XWrlp4IpidQFOiIeHtA+4eHCSjQ2jq6w0aPxTDeEwbwrHkLD+zYwohpMXz06NCzwSSFUlJSGZQsXRwnd2NDHUkQPy8vb2NjIwtRX1OnT1L8Iyb1I+3rt+zMr2tdtpmMMKVYAX4Vt4Oee7Y6BYdcYB3ZD1q+qqoqTRoCMgPPCJCk+7gOm+FaZKj3oX1gV2C1wy6S0ZYRkxdUslM+x8jLWymtYRYUFKyqqpLsTH1ubm4wDJg9p0sD9VXV1EODmeJnuPYo4ZTfGeddHgMNqKUig0eB7bqNe7dvYR3q37wTu88TbZJQXMezC8MtRpAgZDg4smcnhl4gxoMp8AICJHuPAkRFRbOzv5PrPDVVlSRzutw8fK01NfTdGj1ooL6MvHxRYUFlbR22EcvXH7847Om91/ukPIoto0G+SsnJJSa+ZIXw5qiICJBMNIn8ezf/MzCmId0DSoAi5O/tiWEsGjKhlv45hT7Zr6mpeef2TRLqS0jLlpSUklBfSFi4+CflNFjtyQaZuRsFbWZun379vuZiGb725VvegcNejq5uaHiPYJChEYtE9gcGnhkzbiJNlzx4eC/yeiwzOgOkX7NyMYZLvYD9IPjtly+0Xe9Ia5v6RkPvXL+ycbMLcaG8vPyLDArTt62UsrkA6UHdZ+ridNqoD5buy+QPGFJ//3G/5fZrqes5JGg3OZ4/w6oDjKC6qlpZjYZ1rjFhF8vKyzevtvI6HdR9bdrhcdTX0dYSk0lZBKDwDDMdVVFB81QjrXFslRVlSLKG34V8fA0NDSxEfWwtXRD5uXn5W8fTJjhlZGRKS4qx6gMjqG9qoml32y+pHxzWrHn27NmSWVOOB51nhndyxMhR2AY8a+ro0tcTENskWy8ChMVEKcaxwegioX4PxLHRRn34JHl5P7C69934F8OobozD4qivr/34Jgn9HFN6evrxY97uezzsrK0sF87Zte8Q5uvQQe2ZM2UCM7z+tEJEROTxg3skwTxg6bJOHBtt1FfV1PqWlYXVvRNfvZq1eDlWrfU8ZKRo8NWUlJaAGEMyIfsHBo2PiHBycdng5IL57OyGTU7BJ7yZHe/ZLYYON6UYx/bx3Vs9PdKUoL0Sx0bzbK6UjGx6Tj4m+aeyvmYqKCp3X49VISkmnvL2LUru3r4So6H6ez3evAUL4N3R2TnnW9ZSK3sMewX9CTsXAiOtdwX/8FGj78feIink5+dvpjR9y8OP7/k4NpqpLyktVV1H59pTEtTU1opL9vJzmRGYT7KIiI5BUxOIGBUVdvNKp+Q8wP7hw4aPNhvzIzfXxZ2GvWy7xaIVlr0u+DW0+1CcvKMYxwZDoufj2Gimvk7ffp/Sv7GX5wImT556yj8ATc2Pb98ICeDt7W1jYq4gOg8COI57+NhisgW2bh8WEfxAfYpxbLm5uSR7TYuKiOTn5eIUFEhaYKq63w31yVe84/H4svJypvXnTwIQt7QUlVj6+in1TGjU5dDzxsOHGQ7o7+9/hjAA4ODDx5ThJkOxZT8I/oM7tx45eQarBumA4WBj8jg2KVm57AzSbda5eXhayPI34jrUfebFsdEs9TueYr/W0sOgJOzf29rSyslFW3SKIIyikpI/WuehuBSVBPEP7mvr6uEF8KDTT5o1L8j32JhxZtqaGrfu/J7bep74YuI4MwydniD4g06fpGl1POYwGTXm1LEjJIUiIiKNjZRShFOKY0MsXWLqEz8HiOUyxawkUEglYopm6vcfpH8pOGDtklmErhCzn6am9A0NfuTliEnQsz9Fj63gpIIpkyxUVNSA2SPNutwK4M71a6WlxYtXWiEdlhCXABUcVBGf/bsVlJTmz5p57PivTS5i7z+wt7HeYLXcJ/AcJuy3Wr32hNchJk2foYGB0ZCKqiryX6qusb6VLIGUoKBgWVmZtHSnFGtA/WowfynFsXXLe/L6JMOArnj99t2qfzOe+JgmKCgoFP7I1xswqPuqRFDX0kn98J6O22GLqIiIzxkZp0IuxV6/+irxubHJcJIKoLzeuBLTV6+/xfQZJKeA2Xs8j2dlfDl+5ICuri4w3mFze+yN35lAON5ovQIT9o8ymwiCH+4C3xiDTdENITz+y6dUnb6ddsWUkpLOyc1RVurk3BMUEiwtKZaWliUu5OTkpijjaOU9RWCzVIU+9r96lWS7kc7UJmXlleK9unmo++7dazsWnYBEDz0bVF5SOmHKVFzH5uxZ6V+exT0WFBKau2gpFXUOGHnMP+RN0kvQCgKCgne7u89bsABh/7YNqwMuUsjhTCt6XfDr9Ol74WwwcRpagKSMbOGPPBLq8/PxNzdTIDHwqrm5GcQ/oYQ677tSB8g1H/qpT0J3Wtn/JftHYUEBfQKpT79+aZ8/92IEm+OG9fAUBrGK/AvsT/3wLuSUr7iUVE11tZZu36XWtiTb13UF0ArOXIp68vDuDje3Q4cOngkIBPZra2vBkIBTDPYTeti7rh6Ky1YkJSU/vXtLXrmlibKl29jYSKA+dRlPkxpMgfowPijegJzc5OxHf+PzMTfMp89spUtl1+nb72NK6pAh2G9dihKRV656n/Qn7rxu/4HwIq5D00cbOXYCvMJCAuYsXCCMF5CTkx802Ji+L4cEU2bMjggJXLN5C61dwgTwoU77HCMnBliu5IUCoPOUFouLdxqlvLy89fX15O4E9PK+K9Am9clbR0po1XYKistu3bx56lxo91UpQV5e8f2HD/RdyzjmzZ412MBAVVO7+6o0YpGlLbziH941NaMtpI8KJs+au85ySc+TngDgLnkcm5CIyM+iIpnOq3aEhYSqKypIqM/FxdPaShrH1js7KPIL4IuKS0gKadV2Tl6MHj95qihdvh1cu4jtfzUyvPt6TEB+bt77lFTf4AvMuwWGvEcwefosbBukCYqKihGXzq937LSGRkJGNj8/n4T6eDw+n1JwJInA7UolIS+kvha0G+qTKz+yCgpFhRSW1aAX/wyK/I4+KP4szC+vqBITFaa7Efrg6rrNwHCwRG/HRdIEEPy9ePfho8bG/neVhPpycnLJORR2TSXeVOJ3ITc3QedBz/uuQKAozVIfbqOioZGclkkxNQOaTpy/dgdEvoi4WFsb/Y+tISNM7z94OHsmZrvioMTThMT9Xj4oe/7uddKgwb1mkLAI9AYMjA6/RE6Mpvp6CjaAAL6qqkJQqJPvDoljo7g9OkrSUxT/lKnflaWLQEtH9+Wbj/RlJXnzJev6teuepxldQK1vaHQ3NraHqb9vz27QWVU1tVDWPxdw6qg/qX/jXwN8Xci2KCTg60i9Jtp5Bxpk2QoJ9bm4eRsp5S1kcFoTrdTn5uT0Ofxr99nmpqaiHzlfvnyh9WbNbW3llZW6/QeGnPGj9VoStDQ3tzQ22K9ex2A7NCEjLVVGRs77EKpEQCDVhIREUFb+uyEnr+jk6MjH18lLA7I1LCyCl5c0Pqe1pZmLm7SwpaWF2LVPBRUV5aKiYjgUSV9+Nwc6EPEwIgh+5MDZaXMVpVyKbLDBahAWFibmfVdjoNNIosL+vn37YOJRYoMNZoMK74ndMDR4eIhboTgMGM8rxgYb3QI992hzbpIIflwXJi+b5Wz0FlByjwZdH0FXUwNsbYeNPwjkvCefcaIg9XGUBgDj25SywQazQZMyQlnXJ1d7qDRNMIXR35UNNhgBTZTrKsKgSzO3K/aTg016NnoYmFCOmoeHeB0W43dig42eRLfhZKhmyLoyANhgg3VAa+Q8DeFr9C3AZYMN1gRrbSPHBhs9hnbqJya+7O1usMFGT+N/nP8CZEX1GRkAAAAASUVORK5CYII=" name="Grafik 4" align="bottom" width="222" height="221" border= "0">


 • Potom, pri zachovaní konštantného tlaku na kožu, pomaly stláčajte piest nadol a vstreknite všetku tekutinu pod kožu. • Po injekcii, vizuálny indikátor zmizne, čo potvrdzuje, že chrániaci mechanizmus je automaticky uzamknutý; kryt ihly je zablokovaný a chráni proti poraneniu pichnutím. • Jemne zatlačte tampón na miesto podania injekcie. Netrite, pretože to môže spôsobiť podráždenie v mieste vpichu.Injekčná striekačka a ihla majú byť likvidované v súlade s miestnymi požiadavkami a predpismi (do odpadovej nádoby na ostré predmety).Methotrexat Ebewe 20 mg/ ml

Súhrn údajov o lieku


Súhrn Charakteristických vlastnosti lieku


1. NÁZOV LIEKU


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml injekčného roztoku obsahuje 20 mg metotrexátu (ako 21,94 mg metotrexátu disodného).


Liek obsahuje 4,13 mg/ml sodíka (0,18 mmol/ml sodíka).


1 naplnená injekčná striekačka s 0,375 ml injekčného roztoku obsahuje 7,5 mg metotrexátu

1 naplnená injekčná striekačka s 0,5 ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s 0,625 ml injekčného roztoku obsahuje 12,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s 0,75 ml injekčného roztoku obsahuje 15 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s 0,875 ml injekčného roztoku obsahuje 17,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s 1 ml injekčného roztoku obsahuje 20 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s 1,125 ml injekčného roztoku obsahuje 22,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s 1,25 ml injekčného roztoku obsahuje 25 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s 1,375 ml injekčného roztoku obsahuje 27,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s 1,5 ml injekčného roztoku obsahuje 30 mg metotrexátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke.

Číry žltý injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Aktívna reumatoidná artritída u dospelých pacientov.

 • Polyartritické formy ťažkej aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy (JIA), pri ktorej bola odpoveď na liečbu nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAIDs) nedostatočná.

 • Závažná rezistentná psoriáza, vyraďujúca z normálneho života, ktorá neodpovedá primerane na iné formy liečby, ako je napr. fototerapia, PUVA a retinoidmi, a ťažká forma psoriatickej artritídy u dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dôležité upozornenie, týkajúce sa dávkovania metotrexátu:

Metotrexát na liečbu reumatických ochorení alebo ochorení kože sa musí užívať len raz týždenne.

Chybné dávkovanie metotrexátu môže viesť k závažným vedľajším účinkom, zahŕňajúcim fatálny priebeh. Prosím prečítajte si veľmi pozorne túto časť Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml majú predpisovať iba lekári, ktorí majú skúsenosti s rôznymi vlastnosťami lieku a jeho mechanizmom účinku. Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa podáva formou injekcie jedenkrát týždenne ! Pacientovi sa musí jasne zdôrazniť, že Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa podáva len raz týždenne.Odporúča sa špecifikovať určitý deň v týždni ako “deň podania injekcie”.


Dávka u pacientov s reumatoidnou artritídou


Odporúčaná začiatočná dávka je 7,5 mg metotrexátu jedenkrát týždenne, podaná subkutánne, intramuskulárne alebo intravenózne. V závislosti od individuálnej aktivity ochorenia a znášanlivosti u pacienta sa môže začiatočná dávka zvýšiť. Vo všeobecnosti sa nemá prekročiť týždenná dávka 25 mg.


Dávky presahujúce 20 mg/týždeň sa však môžu spájať s výrazným nárastom toxicity, predovšetkým s potlačením činnosti kostnej drene. Odpoveď na liečbu možno očakávať asi po 4 – 8 týždňoch. Hneď po dosiahnutí očakávaného terapeutického výsledku sa má dávka postupne znižovať na najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku.


Dávka u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 16 rokov s polyartritickými formami juvenilnej idiopatickej artritídy

Odporúčaná dávka je 10 – 15 mg/m² plochy telesného povrchu (BSA)/týždeň.V prípade rezistencie na liečbuje možné týždennú dávku zvýšiť na 20 mg/m2plochy telesného povrchu/týždeň. Po zvýšení dávky sa však vyžaduje zvýšená frekvencia monitorovania.

V dôsledku obmedzenej dostupnosti údajov o intravenóznom použití u detí a dospievajúcich je parenterálne podanie obmedzené na subkutánnu a intramuskulárnu injekciu.

Pacienti s JIA majú byť vždy odporučení na reumatologické oddelenie, ktoré sa špecializuje na liečbu detí/dospievajúcich.


Použitie u detí vo veku < 3 roky sa neodporúča, pretože nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti pre túto skupinu pacientov (pozri časť 4.4).


Dávka u pacientov s ťažkými formami psoriasis vulgaris a psoriatickej artritídy:

Odporúča sa, aby sa jeden týždeň pred začiatkom liečby podala parenterálne skúšobná dávka 5 – 10 mg kvôli detekcii idiosynkratických nežiaducich účinkov u pacienta.

Odporúčaná začiatočná dávka je 7,5 mg metotrexátu jedenkrát týždenne,podaná subkutánne, intramuskulárne alebo intravenózne.

Dávka sa môže postupne zvyšovať, ale vo všeobecnosti sa nemá prekročiť týždenná dávka 25 mg metotrexátu. Zvýšenie dávky, prevyšujúce 20 mg týždenne môže byť spájané s výrazným zvýšením toxicity, obzvlášť s útlmom kostnej drene.

Odpoveď na liečbu možno vo všeobecnosti očakávať po približne 2-6 týždňoch. Akonáhle bol dosiahnutý terapeutický účinok, dávka sa má postupne znížiť na najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku.

Ak je to potrebné, dávka sa má zvýšiť, ale vo všeobecnosti sa nesmie prekročiť maximálna odporúčaná týždenná dávka 25 mg. V niektorých výnimočných prípadoch môže byť podanie vyššej dávky klinicky opodstatnené, avšak nesmie prekročiť maximálnu týždennú dávku 30 mg metotrexátu, pretože jeho toxicita sa výrazne zvyšuje.


Porucha funkcie obličiek a porucha funkcie pečene


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchami funkcie obličiek.

Dávka sa má upraviť nasledovne:


% dávky, ktorá sa má podať

Klírens kreatinínu (ml/min)

> 50 100 % dávky

20-50 50 % dávky

< 20 metotrexátsa nesmie použiť


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml sa má s veľkou opatrnosťou, ak vôbec, podávať pacientom so závažným ochorením pečene v súčasnosti alebo v anamnéze, najmä ak je spôsobené alkoholom. Ak sú hodnoty bilirubínu 5 mg/dl (85,5 µmol/l), metotrexát je kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

V dôsledku zníženej funkcie pečene a obličiek, ako aj nižších zásob folátov, ktoré sa objavujú vo vyššom veku, má sa u starších pacientov zvážiť zníženie dávky.


Použitie u pacientov s tretím distribučným priestorom (pleurálne efúzie, ascites):

U pacientov, ktorí majú tretí distribučný priestor, sa môže polčas metotrexátu predĺžiť štvornásobne v porovnaní s normálnou dĺžkou, preto sa môže vyžadovať zníženie dávky alebo v niektorých prípadoch ukončenie podávania metotrexátu (pozri časť 5.2 a 4.4).


Použitie u pacientov s „tretím distribučným priestorom“ (pleurálny výpotok, ascites):

Keďže biologický polčas metotrexátu sa môže predĺžiť až na štvornásobok normálnej dĺžky u pacientov, ktorých dávkovanie je obmedzené kvôli akumulácii tekutín v „treťom distribučnom priestore“, môže sa požadovať prerušenie podávania metotrexátu. (pozri časť 5.2 a 4.4).


Dĺžka a spôsob podávania

Liek je len na jednorazové použitie.

Methotrexat Ebewe 20 mg/ml injekčný roztok sa môže podávať intramuskulárne, intravenózne, alebo subkutánne (u detí a dospievajúcich len subkutánne alebo intramuskulárne). U dospelých má byť intravenózne podanie vo forme bolusovej injekcie.

Prosím pozrite si časť 6.6.


O celkovej dĺžke liečby rozhodne lekár.


Roztok sa musí pred použitím vizuálne skontrolovať.

Smú sa použiť len číre roztoky prakticky bez prítomnosti častíc.


Musí sa zabrániť akémukoľvek kontaktu metotrexátu s kožou a sliznicami! V prípade kontaminácie sa musia postihnuté miesta okamžite opláchnuť dostatočným množstvom vody! Pozri časť 6.6.


Liečba Methotrexatom Ebewe 20 mg/ml predstavuje dlhodobú liečbu reumatoidnej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy, ťažkej formy psoriasis vulgaris a psoriatickej artritídy.


Reumatoidná artritída

U pacientov s reumatoidnou artritídou sa odpoveď na liečbu môže očakávať po 4 – 8 týždňoch.Príznaky sa môžu po prerušení liečby vrátiť.


Ťažké formy psoriasis vulgaris a psoriatickej artritídy

Odpoveď na liečbu možno zvyčajne očakávať po 2 ‑ 6 týždňoch.V závislosti od klinického obrazu a zmien laboratórnych parametrov sa v liečbe pokračuje alebo sa ukončí.


Poznámka:

Pri zmene z perorálneho na parenterálne podávanie môže byť potrebné zníženie dávky z dôvodu premenlivej biologickej dostupnosti metotrexátu po perorálnom podaní.


V súlade so súčasnými liečebnými postupmi sa môže uvažovať o suplementácii kyseliny listovej alebo kyseliny folínovej.


4.3 Kontraindikácie


Methotrexat Ebewe 20 mg/ml je kontraindikovaný pri:

 • precitlivenosti na metotrexát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • závažnej poruche funkcie pečene, keď sérový bilirubín je > 5 mg/dl (85.5 µmol/l) (pozri časť 4.2),

 • nadmernom požívaní alkoholu,

 • závažnom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min., alebo hodnoty sérového kreatinínu nad 2 mg/dl (presné hodnoty v mmol/l ?) pozri tiež časť 4.2 a 4.4)

 • už existujúcich krvných dyskráziách, ako je hypoplázia kostnej drene, leukopénia, trombocytopénia alebo výrazná anémia,

 • imunodeficiencii,

 • závažnej, akútnej alebo chronickej infekcii, ako je tuberkulóza a HIV,

 • stomatitíde, vredoch ústnej dutiny a známom aktívnom gastrointestinálnom vredovom ochorení,

 • gravidite, laktácii (pozri tiež časť 4.6),

 • súbežnom očkovaní živými vakcínami.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti musia byť jasne poučení o tom, že sa Methotrexat Ebewe 20 mg/ml musí podávať raz za týždeň, a nie každý deň. Nesprávne užívanie metotrexátu môže viesť k závažným vedľajším účinkom, vrátane potenciálne smrteľných. Zdravotnícky personál a pacienti majú byť jasne poučení.


Pacienti podstupujúci liečbu majú byť pozorne sledovaní, aby sa znaky možných toxických účinkov alebo nežiaducich reakcií mohli zistiť a bez oneskorenia vyhodnotiť. Preto má metotrexát podávať iba lekár alebo sa má podávať pod dohľadom lekára, ktorý má znalosti a skúsenosti s používaním antimetabolitovej liečby. Z dôvodu rizika závažných alebo dokonca fatálnych toxických reakcií musí byť pacient riadne informovaný o rizikách (vrátane skorých príznakov a symptómov toxicity) a odporúčaných bezpečnostných opatreniach. Musia byť informovaní o nevyhnutnosti kontaktovať lekára okamžite ako sa objavia symptómy intoxikácie, ako aj o následnom nevyhnutnom monitorovaní symptómov intoxikácie (vrátane pravidelných laboratorných vyšetrení).

Dávky prekračujúce 20 mg/týždeň sa však môžu spájať s výrazným nárastom toxicity, najmä so supresiou kostnej drene.


Bolo hlásené, že metotrexát spôsobuje u ľudí počas liečby a krátko po jej ukončení poruchy fertility, oligospermiu, poruchy menštruačného cyklu a amenoreu. Metotrexát navyše spôsobuje u ľudí embryotoxicitu, potrat a poruchy u plodov. Preto sa s pacientkami a pacientami vo fertilnom veku majú prediskutovať možné riziká účinkov na reprodukciu (pozri časť 4.6).

Mužom, liečeným metotrexátom sa odporúča nesplodiť dieťa počas liečby a najmenej 6 mesiacov po jej ukončení. Nakoľko liečba metotrexátom môže viesť k závažným a možným ireverzibilným poruchám v spermatogenéze, muži sa majú informovať o možnosti zmrazenia spermií pred zahájením liečby.


Treba sa vyhnúť kontaktu metotrexátu s kožou a sliznicami. V prípade kontaminácie treba postihnuté časti opláchnuť veľkým množstvom vody.


Odporúčané vyšetrenia a bezpečnostné opatrenia:


Pred začatím liečby metotrexátom alebo obnovením liečby metotrexátom po období prerušenia:


Kompletné vyšetrenie krvného obrazu s rozborom krviniek a krvných doštičiek, pečeňových enzýmov, bilirubínu, albumínu v sére, röntgenové vyšetrenie hrudníka a vyšetrenia činnosti obličiek. Ak je to klinicky indikované, má sa vylúčiť tuberkulóza a hepatitída.


Počas liečby(raz týždenne počas prvých dvoch týždňov, potom každé dva týždne počas ďalšieho mesiaca, následne v závislosti od počtu leukocytov a stability pacienta najmenej raz mesačne počas ďalších 6 mesiacov a potom najmenej každé tri mesiace):

Pri zvyšovaní dávky sa má tiež zvážiť častejšia frekvencia sledovania. Obzvlášť starší pacienti majú byť v krátkych intervaloch vyšetrovaní na skoré príznaky toxicity.


1. Vyšetrenie ústnej dutiny a hrdla kvôli zmenám na sliznici


2. Kompletné vyšetrenie krvného obrazu s rozborom krviniek a trombocytov. Metotrexátom

vyvolaná hemopoetická supresia sa môže objaviť náhle a pri zdanlivo bezpečných dávkach. V prípade akéhokoľvek poklesu v počte leukocytov alebo trombocytov sa má liečba okamžite ukončiť a má sa začať vhodná podporná liečba. Pacienti musia byť poučení, aby hlásili všetky znaky a príznaky nasvedčujúce infekcii. U pacientov súbežne užívajúcich lieky s hematotoxickým účinkom (napr. leflunomid) sa má dôkladne sledovať počet krviniek a trombocytov.

Počas dlhodobej liečby metotrexátom sa musí vykonať biopsia kostnej drene.


Funkčné pečeňové testy:

Osobitná pozornosť sa má venovať vzniku hepatálnej toxicity. Liečba sa nesmie začať alebo sa má prerušiť v prípade akýchkoľvek abnormalít vo vyšetreniach funkcie pečene alebo biopsiách pečene alebo ak sa tieto rozvinú počas liečby. Takéto abnormality by sa mali vrátiť do normálu v priebehu dvoch týždňov, po ktorých možno liečbu obnoviť na základe rozhodnutia lekára.


U 13-20% pacientov sa uvádza prechodné dvoj- až troj-násobné zvýšenie transamináz. Pretrvávajúce abnormality v hladinách pečeňových enzýmov a/alebo zníženie sérového albumínu môžu byť príznakom závažnej pečeňovej toxicity.


Enzýmová diagnostika neumožňuje žiadnu spoľahlivú prognózu rozvoja morfologicky rozpoznateľnej pečeňovej toxicity, t.j. aj v prípade normálnej hladiny transamináz môže byť prítomná pečeňová fibróza, identifikovateľná len histologicky, alebo zriedkavejšie aj pečeňová cirhóza.


Neexistuje dôkaz, ktorý by podporoval použitie biopsie pečene na sledovanie hepatálnej toxicity pri reumatologických indikáciách. U pacientov so psoriázou je potreba biopsie pečene pred a počas liečby sporná. Treba vykonať ďalší výskum aby sa potvrdilo, či sériové chemické testy pečene alebo propeptid kolagénu typu III sú postačujúce na stanovenie hepatotoxicity. Hodnotenie sa má vykonávať od prípadu k prípadu a majú sa rozlišovať pacienti bez rizikových faktorov a pacienti s rizikovými faktormi, ako je napr. nadmerné požívanie alkoholu v minulosti, pretrvávajúce zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov, ochorenie pečene v anamnéze, rodinná anamnéza hereditárneho ochorenia pečene, diabetes mellitus, obezita a anamnéza významného vystavenia sa účinku hepatotoxických liekov alebo chemikálií a dlhodobá liečba metotrexátom alebo kumulatívne dávky 1,5 g alebo vyššie.


V prípade pretrvávajúceho zvýšenia hladín pečeňových enzýmov sa má zvážiť zníženie dávky alebo prerušenie liečby.


Z dôvodu potenciálne toxického účinku na pečeň sa počas liečby metotrexátom nemajú užívať ďalšie hepatotoxické lieky, pokiaľ to nie je zjavne nevyhnutné, a má sa vyhnúť požívaniu alkoholu alebo ho minimalizovať (pozri časť 4.5). U pacientov súbežne užívajúcich iné hepatotoxické lieky (napr. leflunomid) sa má vykonať dôkladné sledovanie pečeňových enzýmov. Toto sa tiež vyžaduje počas súbežného podávania hematotoxických liekov.


U pacientov s diabetes mellitus typu 1. (závislým na inzulíne) je potrebná zvýšená opatrnosť, nakoľko počas liečby metotrexátom sa v ojedinelých prípadoch vyvinula pečeňová cirhóza aj bez občasného zvýšenia transamináz.


3. Renálna funkcia sa má sledovať vyšetreniami funkcie obličiek a rozborom moču.

Ak je zvýšená hladina kreatinínu, má sa znížiť dávkovanie. Ak hodnoty kreatinínu v sére prevýšia 2 mg/dl, nemá sa liečiť metotrexátom.

Keďže sa metotrexát vylučuje predovšetkým renálnou cestou, v prípade renálnej insuficiencie sa môžu očakávať zvýšené sérové koncentrácie, ktoré môžu mať za následok závažné nežiaduce účinky. V prípade možného poškodenia funkcie obličiek (napr. u starších pacientov) sa vyžaduje dôkladnejšie monitorovanie. To sa predovšetkým vzťahuje na súbežné podávanie liekov, ktoré ovplyvňujú vylučovanie metotrexátu, spôsobujú poškodenie obličiek (napr. nesteroidné antiflogistiká) alebo ktoré môžu potenciálne viesť k poruchám hematopoézy. V prítomnosti rizikových faktorov, akým je, aj keď len hraničné, poškodenie funkcie pečene, sa neodporúča súbežné podávanie nesteroidných antiflogistík. Toxicitu metotrexátu môže tiež zosilniť dehydratácia.


4. Dýchacia sústava: Je potrebné spýtať sa pacienta na možné pľúcne dysfunkcie, v prípade nevyhnutnosti vykonať test funkcie pľúc.

Môže sa objaviť akútna alebo chronická intersticiálna pneumonitída, často spojená s eozinofíliou krvi a boli hlásené úmrtia. Príznaky obvykle zahŕňajú dyspnoe, kašeľ (predovšetkým suchý, neproduktívny kašeľ), bolesť v oblasti hrudníka a horúčku, ktoré sa majú sledovať u pacientov pri každej následnej návšteve. Pacienti musia byť informovaní o riziku pneumonitídy a poučení, aby okamžite vyhľadali svojho lekára, ak sa u nich vyvinie pretrvávajúci kašeľ alebo dyspnoe.


Metotrexát sa má vysadiť u pacientov s pulmonálnymi príznakmi a na vylúčenie infekcie a nádorov sa má vykonať dôkladné vyšetrenie (vrátane röntgenového vyšetrenia hrudníka). Ak sa predpokladá, že metotrexát indukoval ochorenie pľúc, má sa začať liečba kortikosteroidmi a liečba metotrexátom sa nemá opätovne začínať.


Pľúcne ochorenia vyvolané metotrexátom neboli vždy úplne reverzibilné.


Postihnutie pľúc si vyžaduje rýchlu diagnostiku a prerušenie liečby metotrexátom. Pľúcne ochorenia vyvolané metotrexátom, ako pneumonitída, sa môžu objaviť ako akútne v ktoromkoľvek štádiu liečby, neboli úplne reverzibilné a boli už hlásené pri všetkých dávkovaniach (vrátane nízkych dávok 7,5 mg/týždeň).


Počas liečby metotrexátom sa môžu objaviť oportúnne infekcie zahŕňajúce pneumocystovú pneumóniu, ktorá môže mať smrteľný priebeh. U pacientov s príznakmi ochorenia pľúc sa má zvážiť možnosť pneumocystovej pneumónie.


U pacientov s poškodenou funkciou pľúc je vyžadovaná špeciálna opatrnosť.


Osobitná pozornosť je tiež potrebná pri prítomnosti inaktívnych, chronických infekcií (napr. herpes zoster, tuberkulóza, hepatitída B alebo C) z dôvodu možnej aktivácie týchto infekcií..


5. Metotrexát v dôsledku účinku na imunitný systém môže narúšať odpoveď na očkovanie a ovplyvňuje výsledky imunologických testov.

Nemá sa vykonávať súbežné očkovanie živými vakcínami.


6. U pacientov dostávajúcich nízku dávku metotrexátu sa môžu objaviť malígne lymfómy, v tomto prípade sa liečba musí prerušiť. Zlyhanie prejavov znakov spontánnej regresie lymfómu si vyžaduje začatie cytotoxickej liečby.


U pacientov s patologickou akumuláciou tekutín v telesných dutinách („tretí priestor“), akými sú ascites alebo pleurálny výpotok, je predĺžený biologický polčas metotrexátu v plazme.

Pred začatím liečby metotrexátom sa má drenážou odviesť pleurálny výpotok a ascites.


Stavy vedúce k dehydratácii, akými sú zvracanie, hnačka a stomatitída, môžu zvýšiť toxicitu metotrexátu z dôvodu zvýšenia hladín látky. V takýchto prípadoch sa má prerušiť liečba metotrexátom až pokiaľ nezmiznú symptómy.


Dôležité je identifikovať pacientov s možnými zvýšenými hladinami metotrexátu v priebehu 48 hodín po poslednej liečbe metotrexátom, inak môže byť toxicita, spôsobená metotrexátom ireverzibilná.


Hnačka a ulcerózna stomatitída môžu byť toxickými následkami liečby a môžu vyžadovať jej prerušenie, v opačnom prípade sa môže objaviť hemoragická enteritída a smrť v dôsledku perforácie čreva.

Ak sa objaví hemateméza, čierne zafarbenie stolice alebo krv v stolici, liečba sa musí prerušiť.


Výživové doplnky s obsahom vitamínov alebo iné prípravky s obsahom kyseliny listovej, kyseliny folínovej alebo ich derivátov môžu znižovať účinnosť metotrexátu.


7. Použitie u detí vo veku < 3 roky sa neodporúča, pretože nie sú dostupné dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti v tejto skupine pacientov (pozri časť 4.2).


Radiáciou indukovaná dermatitída a popáleniny od slnka sa môžu znova objaviť po liečbe metotrexátom („recall“ reakcia). Počas UV-ožarovania a súbežného podávania metotrexátu sa môžu zhoršiť psoriatické lézie.


Encefalopatia/leukoencefalopatia boli hlásené u onkologických pacientov liečených metotrexátom a nie je možné ich vylúčiť aj pri liečbe metotrexátom v non-onkologických indikáciách.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke a t.j. v podstate „bez obsahu sodíka“.


Neprítomnosť gravidity má byť potvrdená predtým, než je podaný Methotrexat Ebewe 20 mg/ml. Metotrexát spôsobuje u ľudí embryotoxicitu, potrat a poškodenia plodu. Metotrexát ovplyvňuje spermatogenézu a oogenézu počas doby jeho podávania, čo môže vyústiť do zníženia fertility. Tieto účinky sa javia byť reverzibilné po ukončení liečby. Počas liečby a aspoň 6 mesiacov po nej musia ženy a muži používať účinnú antikoncepciu. Možné riziká účinkov na reprodukciu je treba prediskutovať s pacientami v reprodukčnom veku a ich partneri by mali byť primerane informovaní (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


V experimentoch so zvieratami spôsobili nesteroidné antiflogistiká (NSAID)vrátane kyseliny salicylovej zníženie tubulárnej sekrécie metotrexátu a následkom toho zvýšenie jeho toxických účinkov. V klinických štúdiách, v ktorých sa podávali NSAID a kyselina salicylová ako súbežná liečba u pacientov s reumatoidnou artritídou, sa však zvýšenie vedľajších reakcií nepozorovalo. Liečba reumatoidnej artritídy týmito liekmi môže pokračovať počas liečby metotrexátom nízkymi dávkami, no len pod starostlivým lekárskym dohľadom.

Pravd