+ ipil.sk

Metoject 50 mg/ml injekčný roztokPríbalový leták

Schálený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/04876, 2012/07675

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/06389PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Metoject 50 mg/ml injekčný roztok

Metotrexát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Metoject 50 mg/ml a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metoject 50 mg/ml

 3. Ako používať Metoject 50 mg/ml

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Metoject 50 mg/ml

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metoject 50 mg/ml a na čo sa používa


Metoject 50 mg/ml je určený na liečbu


aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov.

polyartritických foriem ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) nedostatočná.

ťažkej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá dostatočne nereaguje na iné druhy liečby ako fototerapia, PUVA (kombinovaná liečba psoralenom a ultrafialovým žiarením A) a retinoidy, a závažnej psoriatickej artritídy u dospelých pacientov.

miernej až stredne závažnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, keď nie je možná adekvátna liečba inými liekmi.


Reumatoidná artritída (RA) je chronické ochorenie spojivových tkanív charakterizované zápalom synoviálnych membrán (membrán v kĺboch). Tieto membrány produkujú tekutinu, ktorá pôsobí ako mazivo v mnohých kĺboch. Zápal spôsobuje zhrubnutie membrány a opuch kĺbu.


Juvenilná artritída sa týka detí a mladistvých mladších ako 16 rokov. Polyartritické formy sú indikované, keď je postihnutých 5 alebo viac kĺbov počas prvých 6 mesiacov ochorenia.


Psoriatická artritída je druh artritídy s psoriatickými léziami na koži a nechtoch, najmä na kĺboch prstov na rukách a nohách.


Psoriáza je bežné chronické kožné ochorenie charakterizované červenými fľakmi, ktoré sú pokryté hrubými, suchými, striebristými, priľnavými šupinami.


Metoject 50 mg/ml upravuje a spomaľuje postup ochorenia.


Crohnova choroba je typ zápalového ochorenia čriev, ktoré môže postihnúť ľubovoľnú časť gastrointestinálneho traktu a spôsobovať symptómy, ako sú napríklad bolesť brucha, hnačka, vracanie alebo pokles hmotnosti.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metoject 50 mg/ml


Nepoužívajte Metoject 50 mg/ml, keď

ste alergický na metotrexát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

trpíte ochorením pečene, závažným ochorením obličiek alebo ochorením krvi.

pravidelne konzumujete veľké množstvo alkoholu.

trpíte závažnou infekciou, napr. tuberkulózou, HIV alebo inými príznakmi imunodeficiencie (nedostatočnej imunity).

trpíte žalúdočnými vredmi alebo črevnými vredmi.

ste tehotná alebo dojčíte.

sa v rovnakom čase podrobujete očkovaniu živými vakcínami.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Metoject 50 mg/ml, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

ste starší alebo sa cítite celkovo zle a slabo,

máte problémy s funkciou pečene,

trpíte dehydratáciou (stratou vody).


Odporúčané následné vyšetrenia a bezpečnostné opatrenia:

Hoci sa Metoject 50 mg/ml podáva v malých dávkach, môžu sa objaviť závažné vedľajšie účinky. Na to, aby sa včas odhalili, váš lekár vám musí urobiť vyšetrenia a laboratórne testy.


Pred liečbou:

Predtým, ako začne liečba, odoberú sa vzorky krvi na kontrolu dostatočného množstva krviniek, urobia sa testy na kontrolu funkcie pečene, sérového albumínu (bielkovina v krvi) a funkcie obličiek. Váš lekár tiež skontroluje, či netrpíte tuberkulózou (infekčné ochorenie s tvorbou malých uzlíkov v postihnutom tkanive) a urobí röntgenový snímok hrudníka.

Počas liečby:

Nasledovným testom sa budete podrobovať najmenej raz mesačne počas prvých šiestich mesiacov liečby a následne najmenej raz za tri mesiace:


Vyšetrenie úst a hrdla na zmeny na slizniciach

Krvné testy

Kontrola funkcie pečene

Kontrola funkcie obličiek

Kontrola dýchacej sústavy a ak je to nevyhnutné, test pľúcnych funkcií


Metotrexát môže ovplyvniť váš imunitný systém a výsledky očkovania. Môže tiež ovplyvniť výsledky imunologických testov. Môžu sa rozvinúť neaktívne, chronické ochorenia (napr. herpes zoster [pásový opar], tuberkulóza, hepatitída B alebo C). Počas liečby Metojectom 50 mg/ml nesmiete byť očkovaný živými vakcínami.


Počas liečby metotrexátom sa môže znovu objaviť radiáciou indukovaná dermatitída (zápal kože) a spálenie slnkom (“recall” reakcia). Psoriatické lézie sa môžu zhoršiť počas UV ožiarenia a súbežného podávania metotrexátu.

Môžu sa objaviť zväčšené lymfatické uzliny (lymfóm) a vtedy sa musí liečba zastaviť.


Hnačka môže byť toxickým účinkom Metojectu 50 mg/ml a vyžaduje si prerušenie liečby. Ak trpíte hnačkou, povedzte to svojmu lekárovi.


Iné lieky a Metoject 50 mg/ml

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok liečby môže ovplyvniť podávanie Metoject 50 mg/ml súbežne s určitými inými liekmi:


lieky poškodzujúce pečeň alebo krvný obraz, napr. leflunomid

antibiotiká (lieky na prevenciu/boj s určitými infekciami), ako sú: tetracyklíny, chloramfenikol a neabsorbovateľné širokospektrálne antibiotiká, penicilíny, glykopeptidy, sulfónamidy (lieky obsahujúce síru na prevenciu/boj s určitými infekciami), ciprofloxacín a cefalotín

nesteroidné protizápalové lieky alebo salicyláty (lieky proti bolesti a/alebo zápalu)

probenecid (liek proti dne)

slabé organické kyseliny, ako sú slučkové diuretiká (“vodné tablety”) alebo niektoré lieky používané na liečbu bolesti a zápalových ochorení (napr. kyselina acetylosalicylová, diklofenak a ibuprofen) a pyrazol (napr. metamizol na liečbu bolesti)

lieky, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na kostnú dreň, napr. trimetoprim-sulfametoxazol (antibiotikum) a pyrimetamín

sulfasalazín (antireumatický liek)

azatioprin (imunosupresívny liek používaný na liečbu závažných foriem reumatoidnej artritídy)

merkaptopurín (cytostatikum)

retinoidy (lieky proti psoriáze a iným kožným ochoreniam)

teofylín (liek proti bronchiálnej astme a iným ochoreniam pľúc)

inhibítory protónovej pumpy (lieky proti žalúdočným ťažkostiam)

hypoglykemiká (lieky používané na zníženie cukru v krvi)


Vitamíny obsahujúce kyselinu listovú môžu poškodiť účinok liečby a mali by sa užívať, len ak vám to odporučí lekár.


Vyhnite sa očkovaniu živými vakcínami.


Metoject 50 mg/ml a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby Metojectom 50 mg/ml sa musíte vyhnúť konzumácii alkoholu, ako aj konzumácii veľkého množstva kávy, nealkoholických nápojov obsahujúcich kofeín a čierneho čaju.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Metoject 50 mg/ml nesmiete užívať počas tehotenstva. Ženy a muži musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Metojectom 50 mg/ml a ďalších 6 mesiacov po jej ukončení.


U žien v plodnom veku musí byť tehotenstvo s určitosťou vylúčené, a to použitím vhodných metód pred začatím liečby, napr. tehotenský test.


Keďže metotrexát môže byť genotoxický, odporúča sa všetkým ženám, ktoré chcú otehotnieť konzultácia s genetickým poradenským centrom už pred začatím liečby, ak je to možné. Mužom sa odporúča, aby sa pred začatím liečby poradili o možnosti uchovania spermií.


Dojčenie sa má pred liečbou a počas liečby Metojectom 50 mg/ml prerušiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liečba Metojectom 50 mg/ml môže spôsobiť nežiaduce reakcie postihujúce centrálny nervový systém, napr. únavu a závrat. Preto môže byť v istých prípadoch narušená schopnosť viesť vozidlo a/alebo obsluhovať stroje. Ak pocítite únavu alebo ospalosť, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Metojectu 50 mg/ml

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


3. Ako používať Metoject 50 mg/ml


Váš lekár rozhodne o dávkovaní, ktoré sa individuálne prispôsobuje. Obyčajne trvá 4 – 8 týždňov, než sa prejaví účinok liečby.


Metoject 50 mg/ml sa podáva ako injekcia lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom, alebo pod ich dozorom iba raz týždenne. Spolu s lekárom sa rozhodnete pre vhodný deň, v ktorý každý týždeň dostanete injekciu. Metoject 50 mg/ml možno podať injekčne intramuskulárne (do svalu), intravenózne (do žily) a subkutánne (pod kožu).

Pretože existuje málo údajov o podávaní lieku intravenózne u detí a mladistvých, možno ho podať injekčne len pod kožu alebo do svalu.


Lekár rozhodne o primeranej dávke u detí a mladistvých s polyartritickými formami juvenilnej idiopatickej artritídy.

Metoject sa neodporúča u detí mladších ako 3 roky kvôli nedostatočným skúsenostiam v tejto vekovej skupine.


Spôsob a dĺžka podávania

Metoject sa podáva injekčne jedenkrát týždenne!


Dĺžku trvania liečby určuje ošetrujúci lekár. Liečba reumatoidnej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy, psoriasis vulgaris, psoriatickej artritídy a Crohnnovej choroby Metojectom je dlhodobá.


Na začiatku liečby vám Metoject podá zdravotnícky personál. V niektorých prípadoch sa váš lekár môže rozhodnúť, že vám dá pokyny, ako si máte Metoject vstreknúť pod kožu sami. Následne vás riadne zaškolí.

V žiadnom prípade sa nepokúšajte vstrekovať si Metoject sami ešte pred takýmto zaškolením.

Prosím, pozrite si návod na použitie na konci tejto písomnej informácie.


Zaobchádzanie a likvidácia lieku musia byť v súlade s národnými požiadavkami na cytostatiká. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nemajú manipulovať a/alebo podávať Metoject 50 mg/ml.


Metotrexát sa nesmie dostať do kontaktu s povrchom kože alebo sliznice. V prípade kontaminácie sa musí postihnuté miesto ihneď opláchnuť veľkým množstvom vody.


Ak máte pocit, že účinok Metojectu 50 mg/ml je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia a stupeň závažnosti vedľajších účinkov závisia od veľkosti dávky a frekvencie podávania. Keďže závažné vedľajšie účinky sa môžu objaviť dokonca aj pri nízkych dávkach, je dôležité, aby vás pravidelne sledoval váš lekár. Váš lekár vykoná vyšetrenia na kontrolu anomálií vznikajúcich v krvi

(ako napríklad nízky počet bielych krviniek, nízky počet trombocytov, lymfóm) a zmien v obličkách a pečeni.


Okamžitepovedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich symptómov, pretože môžu indikovať závažný, potenciálne život ohrozujúci vedľajší účinok, ktorý si vyžaduje urgentnú špecifickú liečbu:


 • pretrvávajúci suchý, neproduktívny kašeľ, dýchavičnosť a horúčka; toto môžu byť príznaky zápalu pľúc (pneumónia) [časté – môžu postihnúť najviac 1 z 10 ľudí]

 • symptómy poškodenia pečene, ako napríklad zožltnutie pokožky a očných bielok; metotrexát môže spôsobiť chronické poškodenie pečene (cirhóza pečene), tvorbu zjazveného tkaniva pečene (fibróza pečene), tukovú degeneráciu pečene [všetky menej časté – môžu postihnúť najviac 1 zo 100 ľudí], zápal pečene (akútna hepatitída) [zriedkavé – môže postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí] a zlyhanie pečene [veľmi zriedkavé – môže postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí]

 • symptómy alergie, ako napríklad kožná vyrážka vrátane sčervenanej svrbiacej pokožky, opuch rúk, chodidiel, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (čo môže spôsobovať problémy s prehĺtaním alebo dýchaním) a pocit na omdletie; toto môžu byť príznaky závažných alergických reakcií alebo anafylaktického šoku [zriedkavé – môžu postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí]

 • symptómy poškodenia obličiek, ako napríklad opuch rúk, členkov alebo chodidiel, zmeny frekvencie močenia alebo zníženie alebo absencia moču; toto môžu byť príznaky zlyhania obličiek [zriedkavé – môžu postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí]

 • symptómy infekcií, napríklad horúčka, triaška, bolestivosť, bolesť v hrdle; metotrexát môže zvyšovať vašu citlivosť na infekcie. Zriedkavo [môžu postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí] sa môžu vyskytnúť závažné infekcie, ako napríklad určitý typ pneumónie (pneumónia spôsobená baktériami Pneumocystis carinii) alebo otrava krvi (sepsa)

 • závažná hnačka, vracanie krvi a čierna alebo dechtovitá stolica; tieto symptómy môžu indikovať zriedkavú [môže postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí] závažnú komplikáciu gastrointestinálneho systému spôsobenú metotrexátom, napríklad gastrointestinálne vredy

 • horúčka a závažné zhoršenie vášho celkového stavu alebo náhla horúčka sprevádzaná bolesťou v hrdle alebo ústach alebo močovými problémami; metotrexát môže veľmi zriedkavo [môže postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí] spôsobiť prudký pokles počtu bielych krviniek (agranulocytóza) a závažný útlm činnosti kostnej drene

 • neočakávané krvácanie, napríklad krvácanie z ďasien, krv v moči, vracanie krvi alebo podliatiny, čo môžu byť príznaky závažného poklesu počtu krvných doštičiek spôsobeného závažnými priebehmi útlmu činnosti kostnej drene [veľmi zriedkavé – môžu postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí]

 • závažná kožná vyrážka alebo tvorba kožných pľuzgierikov (tieto môžu postihnúť aj vaše ústa, oči a genitálie); toto môžu byť príznaky veľmi zriedkavých [môžu postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí] stavov nazývaných Stevensov-Johnsonov syndróm alebo syndróm spálenej kože (toxická epidermálna nekrolýza)


Môžu sa objaviť nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

zápal ústnej dutiny, poruchy trávenia, nutkanie na dávenie (pocit nevoľnosti), strata chuti do jedla

zvýšené hladiny pečeňových enzýmov


Časté: môžu postihnúť najviac 1 z 10 ľudí

vredy v ústach, hnačka

vyrážka, sčervenanie kože, svrbenie

bolesť hlavy, únava, ospalosť

znížená krvotvorba so zníženým počtom bielych a/alebo červených krviniek a/alebo krvných doštičiek (leukopénia, anémia, trombocytopénia)


Menej časté: môžu postihnúť najviac 1 zo 100 ľudí

zápal hrdla, zápal čriev, dávenie

zvýšená citlivosť na svetlo, vypadávanie vlasov, zvýšený počet reumatických uzlíkov, pásový opar, zápal ciev, vyrážka na koži pripomínajúca herpes, žihľavka

vznik cukrovky (diabetes mellitus)

závrat, zmätenosť, depresia

zníženie hladiny sérového albumínu

zníženie počtu krviniek a krvných doštičiek

zápal a vred močového mechúra alebo vagíny (pošvy), znížená funkcia obličiek, poruchy močenia

bolesti kĺbov, bolesť svalov, osteoporóza (rednutie kostí)


Zriedkavé: môžu postihnúť najviac 1 z 1 000 ľudí

zvýšená pigmentácia kože, akné, modré bodky v dôsledku cievneho krvácania

alergický zápal krvných ciev, horúčka, červené oči, infekcia, porucha hojenia rán, znížený počet protilátok v krvi

poruchy zraku

zápal srdcového vaku, hromadenie tekutiny v srdcovom vaku

nízky tlak krvi, upchanie cievy uvoľnenou krvnou zrazeninou (tromboembolické príhody)

fibróza pľúc, dýchavičnosť a priedušková astma, hromadenie tekutín v pľúcnom vaku

porucha elektrolytov


Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť najviac 1 z 10 000 ľudí

závažné krvácanie, toxický megakolón (akútne toxické rozšírenie čreva)

zvýšená pigmentácia nechtov, zápal nechtovej kožky, furunkulóza (hlboká infekcia vlasových vačkov), viditeľné zväčšenie malých krvných ciev

miestne poškodenie (tvorba sterilného abscesu, zmeny v tukovom tkanive) v mieste podania injekcie po podaní do svalu alebo pod kožu

poškodenie zraku, bolesť, strata sily alebo znížená citlivosť alebo pocit pichania v rukách a nohách, zmeny pocitu chuti (kovová pachuť), kŕče, paralýza, závažná bolesť hlavy s horúčkou

retinopatia (nezápalové ochorenie očí)

zníženie sexuálnej potreby, impotencia, zväčšenie prsníkov u mužov (gynekomastia), porušená tvorba spermií, poruchy menštruácie, vaginálny (pošvový) výtok

zväčšenie lymfatických uzlín (lymfóm)


Keď sa metotrexát podáva do svalu, bežne sa v mieste podanie injekcie môžu objaviť miestne nežiaduce účinky (pocit pálenia) alebo poškodenie (tvorba sterilného abscesu, deštrukcia tukového tkaniva). Subkutánna aplikácia (pod kožu) metotrexátu je v mieste podania dobre tolerovaná. Boli pozorované iba mierne miestne kožné reakcie, ktoré počas liečby slabli.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Metoject 50 mg/ml


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte naplnené injekčné striekačky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metoject 50 mg/ml obsahuje

Liečivo je metotrexát. 1 ml injekčného roztoku obsahuje disodnú soľ metotrexátu, čo zodpovedá 50 mg metotrexátu.

Ďalšie zložky sú chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Metoject 50 mg/ml a obsah balenia

Metoject 50 mg/ml naplnené injekčné striekačky obsahuje číry, žltohnedý roztok.


Dostupné sú nasledovné veľkosti balení:


Naplnené injekčné striekačky s objemom 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml a 0,60 ml injekčného roztoku so vsadenými injekčnými ihlami na s.c. podanie, s ciachovaním a s tampónmi napustenými alkoholom v baleniach po 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 a 24 naplnených injekčných striekačiek.


Naplnené injekčné striekačky s objemom 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml a 0,60 ml injekčného roztoku s priloženými injekčnými ihlami na s.c. podanie, s ciachovaním a s tampónmi napustenými alkoholom v baleniach po 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 a 24 naplnených injekčných striekačiek. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Nemecko

Telefón: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


Výrobca:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Nemecko

Telefón: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Holandsko, Island, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko: Metoject

Dánsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Poľsko a Portugalsko: Metex

Nemecko: metex

Taliansko: Reumaflex


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/ 2013.

Návod na použitie


Pred zahájením vstreknutia si dôkladne prečítajte pokyny nižšie a vždy použite spôsob, aký vám poradil váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.


V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


Príprava

Vyberte si čistú, dobre osvetlenú a rovnú pracovnú plochu.

Pred začiatkom si pripravte potrebné pomôcky:

1 naplnená injekčná striekačka Metoject,

1 alkoholový tampón (je súčasťou balenia)

Dôkladne si umyte ruky. Pred použitím skontrolujte striekačku Metoject, či nevykazuje viditeľné poškodenia (alebo pukliny).


Miesto vpichu

Miesta vpichu pre subkutánnu injekciu

MoR9oUmkqKUN2slrEoW7SftJbK55qEgyEPN2gp5virOnfC3H/tVRpN9kNOTELdBJdSqza0yhCmvtN1FL0h1WbCcpK3LOs4ThpzKrIWbknBOGENUdt5a3XSfvFYx7UimuLWnjBWEUR9pa2yuc7KpQaRSaQVKWn8PQnlTTZbWKOjFUrtv0heSSrKWc3O0x7Ophy2hy4WdEIYXdNkJOy6FMO/ZvtF8wsCflFICkNtuucVKBK7VCqOn7MXlyCC4Uy74WlpJQ+HJgKGMBv/AIWtNJ0uWZCGmlmakpkYo2SbUuRM5DdDa2b3GjcI9lFBW2VcZSsIojDKFOZOc7I/7Hfo5bAyU7543y4TtHQlQU1jP3qVMMF5U8BAJEjU0hqjlxCjnK5vBVQ7KsoBOeiMj7Ocj/q9XuGW1OON0YjOKNOuE+x0/KM/E26q/quiltqdWpAtSSTcM6ENZVeTlxbV3FimIQ6ppNpVpSccYRRFPKcZcwtQ8wHltMNXZmmC2Vqdop+JSsIpOVdWuVmVpU9cUxgvuBFhUs7i4YRSUe0OpyajeDeq/TCva6elpj4W0OZ0OMN0hbtHszTbikINMdS2k351+mKTRXXStttJM1bDDjlLpzjHMQicUlt1wvBlJWlekgQqkPUpxGdJKUYRS6I85acZCrK9MLU4tSzlJTUZ6BH2jnrcWjiAmeuFKfp77dKnmzJswjKuodVz0HGGy24pBt/CZaIoaGXlJK0p03Tnphp9FLdcKjfaMUJKHFpSoiYBxvj2U0g0dhHGUnE3Q20zSl0ijuSTnaIXRUPKaZaxs6YsBxTtEIxUq9MLY9pemB+JazsILWVXk5cW1dxdUPoy62mGrpIOMChOPKdaWJpKtEUuj+1uobClYHbo1QqhKdU42R8W6fAStpvL0eWe3K+GXm6EaK22QVTEpw7SGqMp5tyfF2w3SnmCgH+26KTSUUZS0FSrsJieiE0ukMFltvAKh2kMsF9l3EJg0l62yz8LRMPJRRFvIXgR3Q+8+2U20m/ReRDyxRi4h5RvG0w+67QlUkLJKVATlfC33qOWwpOjARSsq2UWiJT04xSnHGzklpImcDeIcaNB9pbJmlSRDxpTaWg6LIQlIBAMLYNDW+mc0qRFIfpIsuvzEhonC6MKEpyaphWjtimgjJuKlZUcJ3wtmlfZqnaRKQdCfOLDvGKpy1QhLSCs253RQXEtKKUBFo6r4aDTalkK0RQN48Y9tZZy6FcdEJV7ImjMJxmm8wumUdkvNucZIxgPupWwwkfhk4wqltUYuoUJXboNIyaslLjaOLDzrLBfZeM5J0R7dSG8klIkhBxilurbUEKtSJ6UZfJnJS439PvpmM11CtxnFgOot82d/vjSiVqVatS0T5Pk271aScBAUqa1a1erqpETGox91hzDh+0Wk/IivsG2LzM4k6zwUanTZI6pz7vkX9aT/cOFRf1D/gr5EhAleZ38JhdkkJXMy6JEBaTMG8fIcp/p5314Sim9UrhthKE4JEh8iCF/iJF+3dwUyvbSbU5Y6vkbS9sj1+hwJX50kzG26JD5GZ4AhXYZ8BO/5IEaVmXVp4F2IkQN18BScDePkMyZCMw5TofWLbnG2YDg4TbN8hojMWCdI0jlsmk2pYqOEXuy6KfrOL1uH+sxMNpnrl7jPSFbxOM0qT0VEd0fiWh+ZMfeokNaTPt5SGwb1+ESGHvyzo4yOUHUECXf+3IA5zDa9dU+UPz593+0chSObm9l3J17/LkP9SvHk70+cJbpDkLe0Wj18nxxQLtXIHJY2TA5O4vbK/Z6PbyFs6bN+/ky3DgkThKZzIEp8hWnQF3dd/nybeQO08idGiynz5MnpDgKtac5PR9D3znRHnyZtG20awzz8d2n6dcIlxbJn3fv7pSjgBOMmrEi1Px7/GtDm2ydx/eXJluf0jcPRrcWddkQ1tVLuPugMZqA74tp4yL9+yJ1KTrEroSo46d/JM05ys0QEpEgLgK7+crxhrYqfcfdN9MVJQPhFnsrW3rzh5+tvJAOYmfb6PbWVHAXw2k4hIEIvuCTPu/eL4uMcbgcaLzF0J6afEVOIGhZn13+daF6jI7j6n1ckd6XkK0o5ypdWNSh+QeJgQd1QqMaYGOAgzhPST4ioK0LEuv14VlKhcRKG1K4xSJ7+RrP51eMq1L5uaPPyqSNKknu/mBKDMnCMTAqMYmBInCDOEJ1rHcZ+VRSLlYjfAV3V385Q7+AqjpX96kTIlDbSjnuTsjdWsIVOwqyrf7sLGC87tvqKu6Ep06d9Q1oR4//ADAtTgyBwjA9sCoxge2EzBw1wbMM9LyNZToXnDz9ba3RqX5CtbqsEicUalZZsvZQrdCVjBWN3ZFADKglZtyUd0MpfeyzTpsTs2Skw441SAy0FWUAICrW2Ka4oBT3tBTIYFV0e0KpCXgnjt2JXbIyDDoQ2WQu1ZnpMP0f2kJyJ/EyYmqcErKcsHsjbNyZ6zDX/PNUpK1WFJEgRtuikJTSA0lt0pBsAmFZWRcQsoURplWtw4JBJhKdQlUlGhOcfL1srWvnKu8IEoO6JyrMTgboM4bVqWO+7zrtjFBtVuDYk+NbbIH3ZXNy/QIUn2dpMxKYQLooKrCcoxaCpqhlT7QaaaNqzatWjC22WEvMlVpGfZsz0RSUPFKXVu5RKk4R7OtlDIVcty3O7ZGUA+7yIQO2KU4oZrhTZ7IdGaHBSS83PDrhANHRR0pM1KmFWtgik2xx3ioboetjjPKUN1dm6azZv7+6deUOK7+rRUqzxsBAAwHulJ13QlenTsNamubxd3q7qqRfK0Cnr9T5ET8KM0edSWudxt1aEXZucfAefvFo0HOHr1jWHeZju0+tlUjGTcN/wq537+/KiZAaYKnBmnBB1bYkLhU6fitSPrrrcVP4pDqu8Z+8aVtl1H95VuWTJVm7fEhhVIwQrjpuP198lF+crR2+XAc3g1oPOEz1+8tc2Suy+u7nJ/yFYtKAncJwhevNV5d/j77K46G0+tcKmsqsiR344dlbpOFu7sFTpGNkxL3ix+UxMVOE/CLXZW2q5SFZh1SPoQ4xM2hxSe71shKxgoT96XAk5ouE/CEi1gQVnaTL69kDm2snLbKc4mTcq7rH7eEXc9f+Rqd6BqxidWPAxqnOMYMN9EVOnUgwiRklIzhLXCwTmKu3XD6mE2xZDyZy1K0j1thKiZOouJHrCAke9QjRxj5etkAq/wCssEdV48It/wDlPhKFKlOy6Jdch5wR+Y999TidaSIChpvg4wkQccDGmBugJ+AI7z/EGMDAxwhUDGFGEJ1CVVI/TV4Q6roJ7/3hS+a8O8AecONjjJVNM+2EqHFdHfo98TMWVAJVrlf9YaTpE1Dw84QtPxKCv9yv3h4AyNq49QhczO0qfcB5VoTqEoN5xhJmZwbzgYxPbAgKnNJe7rMvGDGJ7YEicIUZmBeYc6JrUhWChIwZEqJcRed4ikpTK1PN32RCVA3OJ/ceccfMtWrMtPv86fUZRYsizKUokkSHAWn857zPzg3HthN10GQ0RxT2wIQpOBIX2mcGOKe2BMaNcKuugSScdcJ6afEcAgiYMSQkJGwRaE9g0DdyZ78xtd0vKDhjrhIug4Ya40dsKOkJhbaeZIRaGChMRo7YGGGuFC7tgYY64a6U+41rWqhKyaTxsoIW45QihCUFU8oDCHOcmcWMmbNmdvyqZEp5RdjkgPxLR4fzB3wmDuNSOknxFRTzZjq0VCWoQqBvgmXFTKe/+BW/1eIh/wDRPhCaUHXMulsKCrXdLVGJsijlUuuE0lx5z2hYtBQUc3qj7Om4q0p7jzv0xREsqXZethYKpzlyNCpyAXf13ecYDsjARgI4ohnpeRqdE7zJXl5RxRGAjARgIt6XM7Ds7pVrYtWbWmULZnK0gpnHstuWZZtSgUi1g3Ysy2wpCPtDJUe/7op+8TrEUILNlTaspKW/6xR37UsjauljPka0jjEXQFDA38BA0WVHwqTrUnw/ngBvnmz1ep+4tlCbWuXJinmkgbp3cAdE+VTStNlQ8OAPyJn2+jy53aZ9w4B6NTY2Hy4Dh3D128uWdFhPieA7qsJl2mpn9NfingODcfXZy7engOk867dL+am17x67OA70E+KuXNjWhXlwEkEkKz79t9TRGCV39hHAdVuT5+fLmf01+KaykGRVmg77q1nm53ZfwEXSJvI2nlzP6a/FNbPS8jWtUpySTKEp1CVclG+0rx5clXNSe/8AitPTT4isy0kDqnwHti5f2jlyzosgeNbhGISSK2gMLd/YeBSP1P8A1HLnel5CtQ2ROpG/gO7Vz7hy5aZaAry8uAyrWgHuqa2rl3HgZ2NpXjy5ozxmmWs4+R4FG/ST4VJUfhWPp51qVqE4Qic7IAny5VmdoXiWyJjCujjU2nwqVszuy+ttG2fUPQ+QKb5hkN1ROyEp1CVT3QPhW4vVmj16w+QA85Hh/NTgGJSQK3dqSKpnCEAiSsTvPyBojQu/sNVrmkE9RrSnnLHdf5VFKsFyR23fIZ/nR/kK2dOYMd1Tad59dtTaJymtJ7DPy+Q/1o/yFak8xUvPzqOpvN7b/pUhWg5u75C9a4tgzre6fkKljSFGfjUmWhaT/cPkOTHFTxtp1VoVzs0+vWNSnNCjMbsKiDeNUSVepOaZ/IAs4rzu2tSubndYvjJJ4y9OocBSecmfZ6HyCYFlQMwRFpBC54hRkBuizNtX5jdLqhKV2ZAiagcYS5ilM7UWmkFaNKsInkrtF/jAStSJc8Y9kWipS1a1cn//xAArEAEAAQIDBgYDAQEAAAAAAAABEQAhEDFBUWFxgZGhIECxwdHwMFDh8WD/2gAIAQEAAT8hwDEORoVb07tTp+GJqYGJ23rIxC487YaaP05c6v3gIrdGY2XKhU3mmDTDKAtsnLObnQBP+wpSeEg20pjsq7pS4uhB/KnvqHJZfvTORds4J/2sxOGWZqikghSskoCEkLILfNSEyTlUsVM5UWuts3zUFVCdsNr+3mrAIpUtbqGt0vQUOiveS3vrNQtWT1yanwhwtHGVDB6yx2ibcq0nw5Gby9KRA7I+Db9tQGsoBfasxrvqNaSVvEl0Uu5oyxIx8FW+2vix3lKhIHJe3vRl/wAMWxQBoeIQRSMEMMW/KmARdI20k8Bc2YWLgmdXhLN1Imgfeib6a1etvwEC5Lhu/igNj709sKXKQ7bDIoQpF02ppUuWedGmjprMkpMxzkpkgNSixjv7UDNrXVmzPdVyz3CHNUdSBFqu2KJipGXetSSbMi3JI47auycua0bedGHnYlaA2GfajhyUmIOlmiIE2cToUZATO7cs6HbyUgcqeqvI0Wb8Y60SOqRUbymsMX6LsnSpMfdCZFcI1IDxp61iqrNsqMJmTktDWo/ANZHtUvsbws51BFFsq3acadUCBZaxrQHab0MLPerB+knI/lRjpustc6vSjVVnLh5Rmg9FqQksb2PwlXRIMrYjFFnDiUxkPt4JHDAS+ia0QxBTOXapgGrHYXKYvQcyVhkEwJ+51IIYnJpT9a0EyYNe2XdmanDRLuLfLjQPTkZpaMu80qw8zGbKb7aBuIhqRA/cqhOwZYSy1rI0KrKkeMarBBPKncJcVBKYIsyhqF7b7MaU2Iu1ATT5C3GOw1EYXYW5+7qzdpCAwcEWKyXTa7V4U+EI3acmBpR+26/PD2oRdmDpDUDohNF9JeAocrVkftGhUWRDLlGXSsyRY8+6SpsAaFOfcmlATg0lwonmByzllUgEtDc+tbxChUz2vQR/The60mN46zMiux5tp/MiQAzWpMRtrTCNx7PzTz2NpDy6Nhm5B3/FSMhuXo4acmDkyZ6lZ5Sdbs+j1oplbHMdj+isFKWkiVYOtaufhZYs8wBDoh02forJs6JP1AiGMpzoC/XLxQalDmD5VHIHIan6EjaPTNj4T4hxM1a6Ciyghbj9CAQ5NWq4lscW0eGbiESs3XOGd36OEGj4Q+TwHdMSHNJXd6EggMg/RoPsQezwAC5R/SRAuGH009vBIJrCMSqztS7Scn6F+Is1agl6kmY9negthZEZHYfOvhbQmyzHqm7WmEAAydQ086rEChUcm37ek7fboo2kOsHYtUeHmfwQYbZUs4egAeinCDqZ3UipBOfSg22Ed6GSTLzEpxJKNw5+xzoCABYDT88waINhqcrdd3mJWUiNxWXp5BFnxNaDy+u2hy/LPkUqtrjl8PL/AGtzyP2t/wAvbHtJ9rWfIyLXnFz6+XkNvOQl9Z7eQZeVB0oARlFvL5i3jhEFnrLyAEHJzp0rwHAz7+Wz2G+VMnGUtfIyHZrsepeWntRc4J5Jbw5xn4nmtSsyBRksvU8/xzOWP2O3yyY21wD+p08EzAYBKfvGHr+JmJpVLcQwEC/Zx7grAnQ9zl5Y2OXJ+l+iMU+EE/q9CvoFc9vxQlEGzaIGhRK0TY16O8UABkcsARUGWqli0yDsFnv5RUIGl2LryJeVDgHA0MbV1IcJx2qwP8R7/i12ACSfiMckt/5ezyhSeXU2e2IGTGVZ6eOMUGpktvWHpTMcVL6O6rseii5OCwTV6PRUfZm+VZhmop3+FN7fcWLQ+dE1sdMvKDnzMjGlX7S7nYTng6Craqfdus7XbYdpWbigkSkVA4tFnnlIL9ycUlycN1bMGPV5Pkv6P2Yy+WOXweL4OB6m3UVuSlZUhtZertsO2rJ9+htIudFyrxpgmFeAM81HYLlCAROrR2YvbRHffBK8umsW15lRpchZwlxllWtRA/HrHh5vlgCBMGTXdUyw5maq69Zw1DN76IWFwabtxrh922HbYeD2NoBAnFo73H2Rmf6ejic/QvY55PdQ++Zh7oeijaFEyFku+1RA3dOg5ZzSVSWANU1CBgzxDpVq4WAdqWfWshgDMsWN9qZDBtSBIRkRQ+1G2jlEUTslAmdFBUENLdfZ70WK08CWePokNFQhkWD7s/yvjvrInIWek86sxQkzOGdf0FCCYGS3Vo3ejjGRM63sUkwlsMQjCWyGpr2nnFCCRkcLNN1n+DGy/wArvUc6FLmhzvFDDhctJEHUojH9hWi2yikEDiC2ydKf49CxsjwmkloSu6ob99ISk8nUbHSoFCSnOI0obsGVe1nOgaayoNhFuNOEBe+aCjGHO+ptjDDYYaj+GJJSS8voW02rg4JFfNFsNHZQQfiF1QNxpUwQItGdocmcdgl3Fy6XwCYwRm3MdjyWH9beur264WVku4OfXLniVwB3wv5Cqs/wUOziYHP73rg9GrCcHSimc/4n6+PzBiFKtCpqUUZbgavp1kWYFgNMBNZIfYQIfWriWaR4AyPyE8x3EGMwA9migKwLGHTEmY7ajZGs5O5x/mn5kOgZyat2Tn4CQdUdP5gtOyx1K5/JMPJrzfDGUtWOIiR3GdENyXGH+HV+Z7G7jp/xwOdSkBNMErvY1zxOpHR+acEyUc6UETIt+TeWHagPIb4RZR7p7YKElgKc2a1V/WgLKbi8OfllNJyIAk/Ld2q5eUm2yrBCHa2bgrQBZZ9Y+0VNIlYLlBEcaHIEGEfS7Kc6gTdwoK2zWXvar8eihuGuCwTV+PRUXLmTlSUWFQIu4V21OXfsYSvqe1WDjpLo9KBlMkZ0ZPHsUa0sLFr+3Kk0THbGttqzwipEENXX8uccNnpked6htvXs9hPnQ8RdF7ahdCO4Pc0Buj9XywQbPslDlA0UAzUEhm9X0UM/GBM3C42KW6T612lZ+iyzJobRlikZM1bgBrdw4NJ9lWZNe9oAgWxilNP57vNfTKnWhkhEvaM3ZJ0/NHssxkPq6KKfM5MptAkO4C+lELEMhMNumklcriAEafTagYj3qGkydavbejWXrXcKkJGsG6Sm3gVl62wq5NJVMRrRMxztpMElsHLEKpYG5q6GZzcvSoXzuOlh3psyjjtj2GimZBh51057Jv15fmEAWZKrqVJwy7RsqIfYngNBorzKCyTTQbLza0hJLtcKOwoBmC+S/VrtsKDX7bRSDya024KMptDwRlgQjrW7tkVXZolZzc/LAuLjDl9ynZPIUkjZOtahmUnfPQpDszEcKi3EouUUB90lTvnoVr+TR5W6KKieQoI+xI3fJGNg82tJgYzo2EGmiYtVvoijskpi3nNWmcAu2vNlZv28oIw2E6Q65JTiN61X0MG49o4CKtI+BTsjAt1Xb6zSmlaNvK59M/CtnAtnTgy3FD8z2LaavY4vjZDJFQQUVuHjoAsk8xSN9fJyg4XFodRUmdSzFrhQORcq/wAirgMi8wrhSqbBPlr/ACKVzblVmO1WYi5VawJL7LOrfYx2V/WiEfat2VPKSJqczg4TWKZa07ZmmaNmDMQE2ZZ26TW1qWJnJup1citRy8nCjJv26d6DLjDwTflJI93De79F4MOZ5Rje7fgAEzkzPXy24F2wexHgN/Z6+AHSOo/nwE1EnA2Hp57wf9l7eDoPd/MOMV8CDuvrvnimoeDTIf8AafbBoekngOJj1zzywfSH++CwNoHKe7gDdjrw/oiyPbz0fn4AJ4Id78sEiokcL6hPAZQiHiQfoWrJsD7I5negBAQGEkxIFu/8PAyGDvpi4nV/Qldffxj6+wtUmMwS24kKQOlNOz549WF1GIyXxCY1i1txCe0+CC+ezNnaNvu9zFdxSIxR1jp/NHg7N557Rjb7mURjJJwvZb3b++Ce9l2fnlGWX3GfEA3BY3Tre3gu0QulKO3nr9iZVuHbqeD6HYw2rgc8Y3RRrKdltRaxr568hZs63Rzy50BJKuOLM5iejAZuz1vhjBk3njS56w5/oJ0UHqg7IcsNxSajXSwOTsrOeE85Q9Ze4foEGm2dkvvlge4eDiRD/EwURIGbRokIziPd/QKKg6T5ow3C4GBe2KF6yUj65LA5tyc/y/QoI2XUPfEt9Vn5nBkS0c8gwBAEJP22/QrRFv46LVVJppk6AOWEt0IWzYL634Jg5BfdPaOZ+hgiza90UZXwSQRADfhAv+gNHZMLxqZ2Aj2n9CxsRqHeex58cdhvzzvbB92aHWJ54E2IQrWhSKZMzGTzIef6CYBnr63R92YwfmY9B6VAIgp3DxvQAAgMgx2TReNj69P6BQLE3k69bzSVeA6NQ0QgFzZUuC/X5pW51pBnKNaJRAA1hi/KKj1eQnQNBzEPKmf44TSSHQl2fRbrTKkEW5DZYPL/AP/aAAwDAQACAAMAAAAQ8Aw840gw088888888888888sscssc888888888888wwQw0U44w800040o4w88MMcMs40sM8McckMc8s8888885ev88888888888888888f8APHPPPPPPPPPPPPPPPPH/ADybzzzzzzzzzzzzzzzzvznzzzzzzzzzzzzzzzzjnz7vzzzzzzzzzzzzzuV/zzzxzzzzzzzzzzzzy3zzzzzzy5Tzzzzzzzzzzjzzzzzzzz/zzzzzzzzzz3zzzzzzzjzzzzzzzzzzwTzzzzzzzxTzzzzzzzzzzb97zzzzXx3zzzzzzzzzx/773zz215jzzzzzzzzy3xXj7+/bTbvTzzzzzzzyzz80n2mt5jxXyjhjTDTy3nyw17533zd/zxzxxxzD3fnz3zzzvxE7zzzzzzxfxxLz3zzy/wAVxW888888GqfaP2V9jbUup0888888cMc6qoyb2A8fae8888888887E6jbqw8AEk088888888rFNdPtH8s8Ec88888888899fV9W88888888888888f8eV9W888888888888881+c18388888888888888Vp898V888888888888882q0e80888888888888881sUe8288888888888888P48Vv888888888888888q/8ANX/PPPPPPPPPPPPPPP8Axf3zzzzzzzzzzzzzzzyvx7Vvzzzzzzzzzzzzzzy/EFKbzzzzzzzzzzz/xAAlEQACAQQCAwABBQAAAAAAAAABEQAQITAxQEEgUWGxYHHR8PH/2gAIAQMBAT8Q/SrzAFCAdwEVwda78E+qmzwQUaa8IxNDeEhmAcACIPEiYi44kQwuLHfPhw7HHrCUHCY8XdUBYwIKHaa+JwINniB0HdQ60KBUuEJBIWwWm8JwQwsW9CWXHa6hKI0jMIqPDeGiqHeEe4aFAtQqAvaC0SQi9wbuagLDwxIBBQ2YD8gMY8stTYzt5HVO8JQnv52B+4+/sO52nqalsFQGwMNBJcBQISFDUJ7gIrzBuI7Km0v/AKe4Wn8oSgI7F1Lv+78Qr7ugM7R44Ho/rhsWh2EIbCNlvf4hB1mBRc+U+VIAbp8oosM+o41Rua27gRtQ7UJZ4FqadqHefRDTWmxzlVrQ5z6r2hIcA0RDqmsPrgDdDaBwUAyqAjNRB74DlIgQpAIWT//EACgRAAIBAwQCAAYDAAAAAAAAAAERABAhMTBAQWEgUXGx0eHw8WCRof/aAAgBAgEBPxD+KoQknMBDEUexy2kHNRQ2JDFMhshAUFoANYlXhNCSfEC5jLHaRIvawsNM9oLA0cWnlAGVAR8QGHQ3piZcC/kDBhXWkaoCznEKAhBm0BFQISaUWJvMICgkXpYUBBRVYf6gfbZmiJmgBv8AVvdAGHTAaJYEFmnM6AJJQv8AnuEsuDyOUeCUKyhvCEVCs0ABCZcBQa8hqgLwxaF16Ypw8sqcIDKllj53FeomOoMThPaz9IHA4biBBpfEt2vb5wcBugswB26hMPzIYMycxMYh+v0YAH+mAOSJmgAXuPXuCLQVCHOHUS0ghc/4j3BfuP6+8C5+MBEMAXfkfP4wbg6xDCnbO2kYiM7o5udcEVMVYEGxsVbFsIB0C9AQWwsFOFMBr5pl4GLXGrKgtrhZ14QXsAsplTIQMnYHFAWIexRIOhOMkLjYIUgInVCAvU//xAArEAEBAAEDAwMDBQEBAQEAAAABESEAMUEQUWFxgZEgQKEwULHB0fDxYOH/2gAIAQEAAT8Q6OfIhACq+JpNHdaBYkSg87z9FGpNoUphgU4ap5TMnWfyEbDe9uPvePEBLyU7TL06dFwSzhC2VPQ1dzcYQije2NJjhQiYsHMUi2VuzN0k94jMJlJviq6WLQ4jDwrHJlROcopGKwA2ClccS+MpvgEIVLxlCL2zxdSdI97c4E9K1yFxXneDAyri7aGO6gwKi4u751BxlTGgq5pB4LzEvWCTIUCtimHiuJNAfEu0ATLICLpLfQWqDgwEwN3Lu/cljMYBTF3MK7hpbGzbRJQ3GXHvoKNB6Ap5iHgmr/64yIWO5/WmnAHosBGDC5iXJoBqx9FruiLDtcuWSO7OEhgDQYBzMdtAfQsb6GwuY941huPnSbAJDhQu7NPQshQew9jY8BpzL9VFws9H41m0VhupFxRbPF5mirhJwlGIAUHdZQHfQ+rZMglnA1NbHp/8Mslsi8sTHf6iAUmNXgrv3D9W+VfJgXYPIHvqXI1eSZOgMQDYKRWHZX2+kWsSKTatuw40tpkpbT6U9z9BVGyyVgvKBhmWxumqkQnepRYRoG0WaFNeKgJRhBTHGi6bzpac5uDtvp3bRJspeK5vYdAYuL4Ii7VDMI2WSf2pc90jlQpaBsudJ6RGXyIlGeGG30DAORnnKZYfBprOgupAWIrE0ldB0wefdu+umqpVpcl5ZL6DG2axAKKlIpKMQd5tqapkgKELsFBvw7M95DAFKsNE1gFu6HcWhjbu52xomLSI5kd2ajcVHiOvCASBkqTM7sa6eRsiob3DKC57ttHLzGVcqcVcedXjG4s4l5MDeBqdCLMHuUQuHJO2MrGAJlNw4FeF8d7oL6W4KxUYwaOfxkug0nC0bp/uK8UMStRcO00bXoFUIBjhmdTfheqIxswJtutwaIfE7FJJso0wlJs6Dw2WrFZuqhcAWXcwqTMqMQtEZ2I7XY9nKC409uZ6BozTTPgW5TfO2+dJVlFrIj3uQ2YDvqwwTXMDm8yWbPjUEIsoSrOGTbgmzpPaKXhwVjMpvfT6C/1DBydyGiS5G433onMGwky9h5XQ38kqiFRQPJk/BXLjP/O7ZfPDbV153Yp3KkOFmByCFKsE0jMXLgmJpi4pS7eApAxiRlFw8YaOPkc2zQKyE2Lu/GIMBAYVH/1iIfMe8JMmlGzWWMIDIbjPXuNk9kii2QZDMSYxuEvJo4gcOIXvp+8jKBufJ867Tl7CT1B+NNwVUDEzEoyGRGU0Cy1BjYFuQBzjJpGgABuHgDBjEz30liSAqVGLupjjd4oAEadCsKjkJnPZYW6yNwUbScbOnBwkHcGGRsxmZnVI0cGCAUY7scuj3ipEivymi0uYjMr0M6rqURHJ1i7cuaQLAx6RjCxiEGI3G6tfzeTII0uMgQubNEWcPrQiAvAQez5womAYZcFy1UMAZ0YLXVuTZWHck1AEHmRF+GltSZdiAgKZDaImR2awbcGEEQYZCGUhNsPxjIkPUzr0/u97nrj9YybVEA8uuB9RD5LoIgFMqe6/rBTkOKKOCscmeOftxw6FhdsxuvATyhKPutMTkUcgcC9AknAUHZNCSjZzZAjd4GA7qVheGqIwW4cI/sQpCR2TFXFQXzpEFWq3bd8eDYADAfS2XJEw97NV3Gth+xGLLyX/AAT9owDgoGUWKByYO1XMj9LOS0iiiKXJwZ8aP2fakKPx+wuM8TmkEAG6snmPH1B9DshL8jD31CVpcBA+D9hWkIRHk096DdBGG245ptYxp9J0MD7mQ2WYKmBzj9iZRFx5mPosLm4IpEeiH20FQYbADY/Y99Ff0Y5CQ3uZPyH7IY8rPsanxKXujn6HAg2IgU7CgfC6i/vuBKfsJh6owHqurhuSGUM7O9jUGDqP01l3VmXO6BQYAA+is2co1wOVVBm1LYDTwMA7UyvCD97hnQGuaRVmLsbmQhUl9p4em576czu9GfcPgaq8WoFPdd39DxiUj4dHgh+FoP8ADRfH7Jb4UB6jrblm7tQoPSDdQzoDQUUTZ+4q0oYNwk72oiSm2gvqAQBsB+ujZz5G6HjEo8SE+4BCAHn8gnw/YI2iby7BDDdUC8o8aQgiI7J9vLqKLtsP+N/sPUp51Ueij3V++fv9vGOWLO/2Ia3hwdsP26FAPzEd+Hw+w95qykP/AMVuvtxFRwN1lvwnr+wt1bjvU1HWSR2n29Q351LZ8kA/YAXpQdzTgg+DCD2CfbfjRtCv8adlvQmEV9d/sUfBgm6BV9h7fbDceRgS/C/ZEV/Khv4+2DRdn8bf667aNHXFgtD6tHbD9MAqEsx9ylfmSXhgetfoup45pjGDvjmNKNkuhsDoZ/o/6StUe+wFf41DtDUvHN5P0HHWH8NRLnslTwLv9s6WzpDVPetjyuoT2xmpIVnCle/g0oDkXp/kfpNYGs34ERdRdrcs571QoQnbQPgCjkeisjpQCRj3zocRJtlInoE+0W0cIF4UcOw8j0LkAEAIB1aG+Zt18jTN5S9P7g/SQJt/tx+Zr11LcG3vk/I9SUQAJydhDsI17/aXBG1Oa6E7IF6dVq1cOwV1AnDe0AfyawuE79d8fNqLvtsLo/OhXLbVcC+r/NIEbJToCLAFdQ5Hq/zXD4Bltq5t98JrO0nwm/rpz9aHLt8bPbrb+GRLlKuwVPtBt6EXgAnzfl6oKRIFIwvYfUB0RqwOer/ho7Ps7aEayW3jRyU9NY+k6FRN1fxrt96OjPEJh40akobmnMukK7YdTJiG6pb2PW7ClcoifGpN0OLAw979myQ36wHNQZY1rHYOPhLpLG5PGoOdQbHTI6BXZmhtt9caSotUdGjDEU08ferTCesiyppNnBKunbAU8D/C6EnwL2VR8UKclNMonlBdpU5Gj5HqraInYDPxPoaRju+wR7Q86dTvxe8AhDv1jQHXhqZM7mTH6ZcJJPA3QdRnG4+B5WB5dWUUSkHIh2qU89KgYRJhB/56muCoyB/Wjoe9Q4+NHdvo/wA1GDaJ0jMUqmnBz95/zQtCoSMfGn3HFyf19HoKQMON6AAbC2d19uootoh2qvyvVnpnSWFh5dj11cLgrE4moGPCni6JPBk1xHIpDZZcaxpZOmKZiITx/KpP9gcW4rwTHyh+1wwBOcmzeE0scL7qQj3Fx4WcI5WJ0OZboN1AHFdEThRSbHsN0M07ZLjVCx2BsUvpxw8VtJmF2QZRuH3Ak+zECMwDdcryJolAp4IkmKTr+FvpF/jQ7Yp6BOhUBkd7MKeQh79S5UTtJQeyaAAtBHIaEDKnDnQGH8P90yG4A9EA3UGnY/w0eCiGBk0ADMJm6VOTjsrfYT7dQERiOAQw3bg7OzQAAqI0TokRzl80v46g2kdhm2d1QbbTQuBtNEoGE3NIYNhXjOVwyzDlNbWfdPSwAUv9ZxmuaoCpBobEz8wqeXwGByQTOZqNMg4JIMo/AY86J9ggxgTeUZ0O00gwSxxnvoo0DqwPgJCbmhhKQ44m4zKIbeQiyWWJHG2zjRpnDFt68Y46qdIh4Nknm326KAqwN11BgniuzBEHALw6AYlgQqyTsKL4HRVwA7AQ/ScAdJGiUeHUCS0cLL8wHt1p7nE9afcQywLv0Ev4WUP2R8/ZW08sxcxeEA9zi9OfOqYJQ+pPSnh6iqzKueWdk+YfqI7AXSHCHAiLy+pP7z5Od3EObsN9CJRo6cEpuKI4QyjhMmg3A2gxKgYCCoYQUkT9chgDsAKq8E0FAdsdTO0kufA5aFhMAgDYDoN8Y3YL+Abnngx1V5MmZyS9i9/1EzQj50ED3Hx6v9YTyCL5TRFQgdg6PagoogmgeEQR7mgxgkp2AeBnmNpV+s4zfewKZ5hLvhz9ERG2O8n8D8dABVgb6IuglPIfK/qH+P4kvx1IyDk3tk/F6rogACnYNbHiw5MXlEDsd39ZOXOVkojgcoVcAKE0nVVmsgNoA0zkFZ1nEgEcin8Pt0/LS0J0I2+PQ/UxxcR6o04lED4enIY4lzh/PQiIKqsA0kYtASwY5pPaLpDMruiaKrRkyrdGWQNhBKUdnP6q8DQQ7w5JsBNw2hpq2YTHiEohxJBs6DCCwkKtS7AZmXxL0r4ISA4oqGN266UJgI9w1+Tp/wA7v1ueumjQsctIJyxjxpNHYK5bGr5N9WgDYFOgItgrrnN9WsryAy2dIsd9jo69bDLQpPdpHlVV9nQVSCqcRugh4zE4hnwCvx7xvIKSkA71Po1LLu6HQJIuRM1btoBk5QxkNOEEW0qOdMvRu8lqvqq4x+qhomqKOAHOVCc6ZqESDGw85wOF6IcWrs/ysaeAZw2X32E1PbMhwr0dgpXujSqCQJ2S6lgW4POoxFrHk1MbSL5NBbd6aCC4QfxpAhi/+mBolRN1fxrtR6aJG0GHjRRGBjzqFBLk86B1gr8arJMd2gHQKArgDvqG3yA9E/OOq5qDdfjjP21I0vDgGmbX8A1G4zDQlETC0XND+sJLnkBBB5hHGS52AsAUMTJx6arnxQNrD2o+mkyiQJIkpYhimt2poGJkPy93ryuR4RR8joqwIg++hOUpqudXzowI5DQm1er/AHSUrVKr6adifhxy/B+dNSbiT412K9U/nQEWo0KzSJOI1d9NDTIvOdMGJ+41D565vftKET4dbUdU3N2BgL86SpaZBkb6D8GgE5UUWw9V+2s46pctu8IkIuyxD9cptahakSgzx4OxpdSPY9uYbSYmjRMqHAVq+qqr9G7yG7P8INDDrVx59NPYJg47eNc0YW8T00YeTv8A+dQxIRBdsaPpX54HPtogZKVdbXJ3/wDOj9yBIhPTR2gyOefTR8CUc+fTWUdsHcafi/Q0Ag9A4ROTWaxWQXvDXcVB+yOL7wUIM+23EeNBF+dXO1JS/vWdQuHxpZYUsF3PXQG6+9/OsraW5UwnvowXsOKxrYqlMYFP513F97+dKRhAaDjTK9Ad/XXCVLG51lW+RBm9l+HV57EZdwAtMTF0suuqLmMsyeNAYyE24DL76CN2rakGHeZ9ujoZBItT1faB1YqcME9c/jQzmK/nRxrnXyaO/r/c0HKztom72DuNj4vQtxA/UD1C99Tkx20e5/1aGXvs+dHt0z0ulZEZHerwQbr/AA9D/h92pz8zZVPYMk9bnRSxKtAZm1mLoatFGbaWAgiNzq9mcQaVFczZ4xpwCAoGVMp3P7b9kCABKbQn5X20sq15RpQJBsIhpO+gA1nuX06L5EvcBT8zod20rQkw8qe7rn/D1DwBCh0CgA7gI6GQ4zQGhMsLCaBgcwE8nWebb7UlLw30mZt4MnBc72XXr1P7A3PG11aSiPfDeeJJ76yHrOgogVxqyxdPDp3QJjyVBd5JNciZdk912S7N+zHeA4CcvaH21buGnZKfRhzG3sBfjpMqGaeU39/RzeQPIrLHhCjyH6G7nZB9Iv23Gh3wAH0Fu2D4v+PRM7I9En+H0CnJR5FfWB7/AHwZ2Yvj+wvodP8A/e9CdjsHoj+/z9ABSiPb74U9hg8lfxPj6O1JerolCtKLhT/V+fogDdD3PvhHeF+T6NAZVnIf+J0WyUl+B/3j6ExrNnt98Bkb4HC/56/RzShgCE9ifbpBovkCH0J1mHXhkfKPb9h9XRQEVYCPGXtoyIEAIB0BvypsJ98ffXveqslGZo2dhA8B+wuslkC3uZ+U6sMij7Uz3mmRW4uwl67kiD3AewH338Sjj/8Avjq7BKscBT8U61SBteQj8voM7cI+T+/vhtXHGwWfj4upbUs8En5OrEuF6Dn4fsR23JxDq/8AuMDrKuIej0EPB+8R/b6BBN0/6dvvnsK7AuB6w/J1FR3Nbw8tvkPRxuW+gRvHIFuBL3A/fZaGlqhReJ1KXrqTEvrX/J9VnHQVQLA5dbihqmAV5d/vpcIJVQJvh7Fo6QQGyOz0WC9tETAzsnSXRQBnkj+epJbN3FJXohPH7AAkKmbDAzwe4Ogp7fEGgjIZPBOjl7r/AC1gvXpHW63OxF6qPP7BW0jFcLEe9dC4ghvYQ/KdUHMMPKoD5dLVdH+AqbAc64sS3GZ+5+wPhafNhPl8ei4KyoVxSGVhxz1G5WPJQ+EXv0/ghgP2GNuvwWvx0IJEo6AQy7VIyvfotdP0kL8LoSpOG8GfL+wmxwZCwEX0AV9OuFcuBQAePcDo21yOESbySCcl3E0CqOrMoPcmOXsZ/YGgxMG7Wnxqo5TPQA3EuFb8qez0RATjdywfce/QBJJcypXwBPi/sKlLpo7bxAp3g2h6QLA7eHCq+Aj19HptYQkAgm4BlnZx0XCYCgdxOTTJbvHdExU/YIJQV3F2B5AweB1QwMi8qB8jRFAIUjC3EAPKOw6JMCAgHY6lUhiOWq+YX7AjbgmtcBEJRhm3eI6uUslzyFyNfOA0tRBRLJAoAmMVILcgOSAaSE2qCioCldSxoMhFKu24bo42jJsciXsgWbtmNq40ewHHizLKguMk4uA4iBSKUMFFLfecA8fHinAIClcVxcAH23//2Q==" align="left" hspace="12" width="152" height="276" border="0">

Najlepšie miesta vpichu sú:

- horná časť stehien,

- brucho, okrem oblasti v okolí pupka.

 • Ak vám niekto pomáha podať injekciu, môže vám ju vpichnúť aj do zadnej časti paže, tesne pod ramenom.

 • Pri každej injekcii zmeňte miesto vpichu. Znížite tak riziko vzniku podráždenia v mieste vpichu.

  brucho

 • Nikdy nepodávajte injekciu do pokožky, ktorá je jemná, podliata, červená, stvrdnutá, zjazvená alebo na miesto, kde sa nachádzajú strie. Ak trpíte psoriázou, pokúste sa vyhnúť vstreknutiu priamo do spuchnutej, hrubej, červenej alebo šupinovitej oblasti pokožky alebo lézie.

  stehnoo
Vstreknutie roztoku


 1. Naplnenú injekčnú striekačku s metotrexátom vyberte z obalu a dôkladne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Naplnenú striekačku vyberte z obalu pri izbovej teplote.

Dezinfekcia

Vyberte miesto vpichu a vydezinfikujte ho tampónom navlhčeným dezinfekčným prostriedkom.

Dezinfekčný prostriedok nechajte vyschnúť minimálne 60 sekúnd.
3. Odstráňte ochranný plastový kryt.

Mor6dwrRY6BIXKs4BxyAoAaRH8M9Z+G7aICKSgsL9rNPbz5uioVVr5SyNCYaS22lInoGyHVDPxaEDeuAhNybMAsk96ixeIQ4bCRbviTiEq3iP4dxbJ1C1PdFSlpDepwZp+mBzqnAUqAI1GJ0VeT+Cu7s1Ri1Atvfhq8tfPGXTmrRip6jfDe/yMPr6BZVhcUdFnZKfnCFG9c1d+BPWgggEajH8K7UHQVamJKowVdMoX5Qapyhek3jDVcTPyjLrUhnX66frFdpYUnZzpTbgmkwELcxjUjVUc7tgqcliXU4tZGjUYSilJWhSbK0sk9sZDiFbjCmUHjHrAPE90BIuAlgQNVvl58AKBKHBmrF8YmkAJd0HQvdwMayotO9Iad8BqlpDTmhXqq3c6rm5KFHwgMrasXZfOE1kl6jymCjOSIrBDa+y2Di2wkm84JmCpWceDUWJiKtIymtD3/wComLsNVaQQdBjiZvM/hk2p3GKzap6xpHOAkJrVkKB+UJcQ0isnVP6w31RFeRQ5+IgyMWVaSj4VfSClzGNEXhaYmhxtR38hOiuYv2DamMqi1tqFxxrTze1SPpHFuJVuODGNqLTwuWnz1wGqWA24c1QzV83koThaVzVI6VE6SPLgUk6ceqcZbKD+WNK6N/kj9ICkkEHTyM1tJnruMcS/WHQdt+cSpLZZOu9PfFVQC0KiSypyi9L1m/qI9M38XNnesR8zwCmeS+JnYq754K+u7dBcosrc5rQr6QZTChnIN45KRuitRV4o9D1TBo6mimkOZKdKT2xermuTfMCFTIIUs6Nk+BTMYJgqCJbhAo9IPu3OlsO3DjGpIWnNXr/SFNuJqvIzhr5Na/VYTVG882Sk2pAmR4ecYxIlJSTZuE+AdT6Z/mEFC0zSYtm+z/kn6xXbVWSdI1aYyZahCXmhls6OkNIgLTcbeRKlXC0wFqz3TjFdvNnZm2xNl/7thxCCoVh6wI0S0wFaDhyLHEmsg7YrCwixSeiYlrMoLtHVinNOpW8RKlMqa9pBNQ90TDzcutD9HbWFIBrIlt5FDAveWE9mnm7pWlZbraJ2mQ1RNlt0ODQSq0aoZl0BwMc0vFPaTKxW+JPsHrt5Q+scW4lWwHAKzLZWM6abZwxSxIVTlbjyJOhhEu0/pzdfvFeOBj3afDhfa1NhTZsd2e1HFvPI1SXMfOJVmHZaVohP2hQUE3NpTJIhVFVe3ajan92cgXje8or7NHN1e8X/ALHAx7tPhwikiYN4j7Iu69k6xqwpea9K3aNuyEuIuVwsWnOdIbHbCUJuSJDm566/9jCzsMN9UcOrOqsWoVqMKSsVXUWLTtwl3/gcOX7J18JI9VhNY9Y84Hb4w8fYPhA5APNEIfTcdewxi3E4t4XoPlswEG0aokQV0bQby3+kTQoKGzBlvJnqvhTjTCqqRnOZMFThm67lL2bOcJylXaJ2dgh2SlWoN87ew8lJYtGaoXiJUnKb0PJHiIBBBGsYKymUz1izwi1ue9RMcW2lO4Q1RvV9I5u1crlLSN5iaqS12KnHEUd5zbKqPnFiWGhtmoxxlNd/IAmJuqdXtW4Y+7p7Y9DLcTFgX/cV9Yznf7qvrFXG0id/pTFj9J/umGblWACThTLuEOZqZzElOFU/lGW228n2DVMGpMKGclVhHJFdDWGz+Gcw/SKlJQWFe1mnccISBXdVmIGmCpZrPOWrPCmoyGsxJCi6rU0mtHF0NUtbiwmM6jt7klUZdNX+RAEZVIpKt7pi1ut1lEx93b+GMltCdw4FXpED68FZ3D99+ChGqJyAn+WFqCRNRvltwIpabFNkT2p0jkyFAEHQYmytxjYhVndGVTXZbEpEEoTlG9arSeEpiigTTnuKuT9TFZ9Sn1/1Lu66JASGzk2+t5HgudbyEK3RRB+80wjaUf7DBiRnOkIHNHEtuIbbDisurMqti2lvz2S+kZNMc7QDFj7S+s3Lwi1llfVXLxjLobn5VAxkUNf51BMWIYTvUTFr7Seq3Pzj753NCPvp/tiLHmnOsiXhH3VCtod/SAcQ2iXScn5R/Lf5R/Lf5Raw2vquS8Y+5K/uJgn7F/7RBS5R1oUqwau+GuIzD09kIbxObUma2oiK7NFFU6VOiPtFIKSsCSAm5MTJsgEGYOnmTXf8+VMr9G/CGGSAv1lH1RHGUt49XJ8ItSpR1lZ+sOUJcy0tNZudstkBKiApNh7Iz098V2llBOlOmPSp31I45xTmw3d0KQbm1SHjzIJ6KlJ+Z5VA1q/XDSlH1nFCewWQMFE/P4Q64lGSpa1A7JwFLTIG6MkyjOHdFpJ3wFdMlXMqW3qdrd9vK1ujbhcb/qrCu/C/SvVaTURtP7lDTelNHVPfZDDYVVmu/wDKYyFoc35MKSpaWVpvQRMxlvOq3SEBKRJIuHMqR1EefLS0aMBdYcCCrOBEwY/lz3iKq8UzWsrBUz2CGqyS0yhSajek23mFe5X5Qx1//k4KK6L8Zi+w80pHUR58nNagkbY/hmVL9tWSmKzlKKTqbFkWUsHrNxnUf4T9YtpKE9Vv6xxlLePVyYC0oy9KjaYT7xH+wh33JhntMVlqCRrMIekRR2rUz9c6+aUjqI8+Rqmal9FMW0hlhOpKgpUVi4hxfSWusY9Kj4o9Kj4o9M38Uena+OPvDXxiLHa3VBMcW28vTY2YbnRXEIxiMpRA0w8P6Y84Zbxi0WKM0dkVi3jFdJw1ua0jqI8+QDLIrPK0dEazFZxONc9ZS9Mega+AR93a+ARWcaYSOoIqoowKemESEBeKQujqMlBaZlG3dH3dr4BFjSBuThb94mHNyP8AYwz7pfinmz21tJ8eGEtiby7ECDbWWrOWdOCbiwmOKRiUdNwW9giuqbjnTXgU2fWEoZWb6sjwJMCxtWqc/ACK3Gzs6Gg/vTCFvJuSUyqyNst4N0BQMwbQeajax4H9eEVKMgLZwqlrGfYgakwVuGSRGQMQ30l53dCsWnGOjOWtVsALTKdxFvAa2zPz4AoxyXE6OltGAh246Ne6GW1XpQAea0b2kLHhwhRhmDKd+mCjINwmvtGC2/QYVO8Tt2jThFFb9I7/AIp0mEoTYEiQ4FVaUqGoiL3RudV9YrJRldI2nv5tQ1e0ofLg1pTNyU6zArzW84ZmrepUWJbZG3KMNUlx5TgGSuYAkDpw5o1xxjiU7zEqK2pw9MiSYU+s1nHFHL2Xc9ox/rjz4P2g+jTY0NftQ6s/8QCE9tpghczpG7dBGLTI6hKKjD3FymlDgn84z6OPymONpa5amxVhKkti3SbTOMi1xeSgbYbaHqJlz1j36OAW0n+GTnq6Z1bokLocSbnhWTvF8JVbYrQJxYlZ7JeMFSrzowhlhOOf0JTo3mMe+rGPyv0J2DnyXNDbiV/PDUbJTR/WX0tggJSJAaBgqrnrBF4MWKbeT7WSY+59zoj7oB1nYm4aKjeozjjHCyx1ZTioymWs6Tz9SFWpUJGMWGkvgWBder3wFOhDjellCpfPTEnEOM7Foj06Y4qjvubash84sozbfXc+kWu0dO5JMW074WhGXS6Qdxq+EVm2hW6RtP8A54//xAArEAEAAQIDBwQDAQEBAAAAAAABEQAhMUFREGFxgZGhsSBAwfAw0fHhUHD/2gAIAQEAAT8h9rzRGi4sg1pukzlD1aL/AOgVNQE7RD1tQwQ6zvpvpoZv6WHegpXwVJ/xFxqB0ohwKOLdqGv2FihJEKzNqEbEDKP5QGKM72YUusMPpuqxcMexftUxScfAN/8Agwkca70USfnYGV5DGpbqcJ9zYKZ8Dn+wVDOgJzxhVtKamOzQISjxKro8O/oSJfYkVjyn/GcSgoFYlPAw++eMi4sGnFtQIB3ikssT3l3jQWQUDYPCxcC+s6VGTBOgs96j4dJqxuuLvKNJG3k/yoZJK+g02IDeISNc8VZ52PhUNzxxXiycPeQtN3EYdb1fxLRIc3LgRtYLxbKgMJhOqX52Y+FT1liEjU+U0r/c5UAGhWJk6ooWUYPjjm2MglxzWo5VDkBl7320Has/dAynhGhsA2AYW1Y41xHN/m230Ro003egroWG0I5hPiZcCgMxAGzmU+n04ehDcht+zdRjKK+zh6LzPvB4edI4KxvXZcH3RQCpQ3UHPfyjbO1TdoXbRJmU012lrjmVMt8A9dnQIa0LiHcZHpa5sNR1KQHcKLDd+1ASCsEz2scYwSUcod2u9waZWRh7LomXuMwtLIob0RYZm0ZrWnLxH6qnL+2vPnSX1Pq7VH2xs26UZwJIM+sEEkcqWL5dOXllyrBHufwxWQPUx1lRc8/tgDfCXAZKsHQ7Kcnc+3igGPChgJIDoxAt/QUtb+isdorGT1RNKAvsDH9vhV9uwM/wsSGmdwvWIf7LPQkyWnc+9abgjiNMEsWV+J9Cv4j22K+hvn0LCy9KdnbZmsehkqDtiRjhaqykuGH3n4kQCsRp1mxV+Vlyo9uRmJtJuY39s0shMkmqFA2ikcHoR+TxaD8rU+mbL9HlQAGBsPPxbq6YUd43fjnT9k3tHX20gdwmcnwpdY3JBDhuE+iAuFDyXtHShZYwanJXPH9fvSr96TfFX13QphexWabj6T907snB/C20GpuoV4R4naPbJSJGAzgmYqQ1oBImxccKI7Bk2wREssj8OHOoMKpGOYNX7u5M+1QTF0T9jGnMClYTXRzqY5qBW5itAxHJ8/hDNpDDx9pQAgID2wtJd+rEQ337qMxkcQJNsKjcSYvL0SakICXAZ8aTAQyZbe5gqdJZ3BsJjrBtEWICJnj9LRwoQSMj+CTb/a+Dv7fG6+Xsx+qeoYgyUX0j5qAnfR6EqiiNgWJ0aeX16JNKvm4PL6esiRYCkSYv3JfoHt76vUjRgPpD1BiFCZlFLLGb9SeNpYX4Zw589NhJT6p1Y7UvE0OEEDce3x2rVLcHiowtPF6whTcWtJle76uDttTSfvhzqZJPT/GRJ2n3GL1X3Vuoegh6H4CdnC4Hx+KJ2f7/AKtg2xCFZ0m0FOSdfCt8P3OzAToMuhV+yjbcjFqWcsKJQdnuA9tBxfp1aMXORcH1h/EHUX1w+o1Avhp8XHCnLC4lnZ12F0lZ+qsWuzvlRDcPJ4cz4/L2l0oVsGQroUnlVz+dG9RZIXgpFDN3xNToUJU/mo5xOaoGw4N4aBwPCpojwoXwAGD9+6tBcK5xAkjDE3P2U1gBuhFrDzZUK4u7S270PLgK5s/CgISRp+CZb/I+FABZwf0GhBJcdkm9ji38G+jNKj65BuPUnKeKQUpLsx3FqcDv4ATTJkm+u6VhIf07NR6N+BFLJf6K7WA80tT5jdnou4Aak/CfTwN+2ixKsBiaF8dAo3wuZ2bmIdM5hPP47QdkJGpMrivNJRYO356xU6WfObX1YHCXTaBQH65KRwwqMGDA9gA81VMNFR3ElX2jHYbu88W/afaGtHLnne9v5WenA0cFfv4VCvm+8lRusfiqHZfTxqBhfpY19r3uK88zypq7JviXzR+9VhXgF5oi33BanEeSrifIUi+tNFfZPmiC3JerGC3ozdyp4LZLYrjTfU5u6BeyMI3UNQwiOxNAxPlx5t82kQAYrlRZhSDBPZYvUVzX5XLc+ChAJnfskoEIpMrm5FZqd4PZXUYegIZSOWqW5hKKyQS52VECyj1VrhwW4jBrAdImlp3o+C1Zn190EOU+yOvscvy1+T8A/DaGZ65B4pqyQpfZzHh9FT8tWQg0+BcJzqangMStTk/7qD3lU4F+WzB2D2RuN25Sft+WzeDlMe07SjGO6S7uedthsv7/AN4U+E+VPemdXDEmKTJH0EvkrFWnceuRFc4Qg+J70GAMBkeyw/MnEcnpNNhWy5e3c1rB7n91Tlzg9Mu0+Ca+NE7uFYEZUsDvv147Nbsm8X5D37d8P3FYQN/oN3lQ/QUoeszWRHQ/hK4PrSfJN8q8owOxRYZmsc7uxta3e7/KwO/tf7TQFzYKKiBURk8h71oKRkhSxruKPt+ROBW4FP7lfxFfxFfxNfxFOKrGaAWnhChRk1BfyzpQIhkhVrhM053J6tc4v0h+5o5Gc2u/vWngNZYeApaOt7qXDDaRsqO82hYMfB51qajURNwC3pBSdh4qIsbLh1801hNT9uBbZ/ePrPY2b3XcVei6cY/uWyIYcJxeBnX24P1mpx68lOGnLZgKPVcu0mpZ8egtPmyTs5g4t9KZMmwzqC1Jj4lqZa+4hndQYhwMz2tw9WhwDksinwCJf3lxoiuMaOj4l8MnOnbVDdX6IoKmcIbcLtBmSLfgtPQHhN0/KnHZdQtmNem9Xcg2D2sH5+R+p6LW3Zc/jZqQ84AedmFLMDEpksj5h8idsrcqaEo4Qtx6OMm1WmDQZSODL8iv7YfUq/16Re98Z4FPD+QSrGNxXen+O1NkWwGWBvisdmKzOCakxfCpFJGCj5uPKnYdt1BhwLe9saY9QfPoUkWAzqV8vo6vgUMu8kJPFQutxW25wfNN2EhoLTmAGbrp0qeyLUX5rPHQe/GpleQ70TLwaUkrL5uriUEtfe4fXzehnISA6HyaAQALAVNuA8EgdIawAkMTcey1Fx3T/JVvWBDI24gNoN/IomNIQw9H598B3F3DF52KCVgKYCFhx+Lvo25oMjZEixlo1Q0WRzf6patWpym9h8FQmuU1covTFwYxLwGPWuLCe6+/EuQDdRfOUqNxzrf6cfiuy1B8ZsJDqWqIxeF6LWewPfQoOtE/hR9s/q1I4XB+ZqceBmOyn4L/ALzf/iwaf+p//9oADAMBAAIAAwAAABDzzzzzzzzzzGE33LTzzzzzzzzzzzzzzz6R7pH7yXTzzzzzzzzzzzzy/jcG643axrzzzzzzzzzzzzzRVN7zxt3u3z7zzzzzzzzzzjz81fzzy7mf/wA88888888808rFpZ8888i8888888888880sG1y0888388888888888w088f9V88qc88888888888UU888V/wD+sfPPPPPONeNusOO/PPLObaVPPP8A3937z7zyqvjzzzzxy/zzz7330123X7/Yk7zzzzzzzzzTzzzzz7zXk3Q7zzzzzzzzxfzzzzzl3zFrnzzzzzzzzzxfzzz1YzVfkxzzzzzzzzzzxXzydWD6vzjjzzzzzzzzzzxbzph0ruTyyzzzzzzzzzzzz3xGj239zzzzzzzzzzzzzzxZ1Xrddzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/xAAgEQEAAgEEAwEBAAAAAAAAAAABABEhEDAxUSBAQWFg/9oACAEDAQE/ENqxzKxSPWLPRC5SqlIXxMkG4l5inG+NNxDaCM+6VKSDcFim+Uw+ISX3LGdM4l7qpiS+/GuoBMyjeOI5h0+LxW+BMyupnnxVvoI4ZRDGNVov0rMMSDphrYEy8vLy+iJz418yxmDMVt6owP3Qp1KNHwJx81XwGJUr9lSpUr9lTPyYJhUgT4lQbXE8nThGE1vLEHJFFXoF9S9ExbOREVvivyUy2KGkl4p9Cepxicyqnxv8dRhpZLHf46cwlEqEYPQA5lWVIwpFP8n/AP/EACIRAQACAQQDAAMBAAAAAAAAAAEAESEQIDAxQEFRYGFxof/aAAgBAgEBPxDiYMT9kCgPcG8FailktGu5hiVBnUF750sqCKREj1CDUsYlR4HnW5IDYRXyUk+8G+YXAxPmy6l/Ykcc93DEfptGb51jiX9gHW0V4APZLRznUW14VGSDUSVcz3wIPelTYAj1tv6iMZcSpWowr1pfultDY9To3gHWzI6P4l/qXLn8S5j3FbMt49n2LvaDOI7Nxp20iEYIksX/AGGgPAq+z+tDKidkLzoD3LJRApYykCZ8CPsy5nUW57eEJH1paVOftp1otND5PgM9SxLPUIXgn4n/AP/EACsQAQABAwMDAwUBAAMBAAAAAAERACExQVFhcYGhEECRIDCxwfDRUOHxcP/aAAgBAQABPxD2rINogTIZlkXWYpmesom6pSkGYWnxCmESvOXgfLXWnvI6N+lMOIn+W+h19kZOif8ACeeDMSUUsK24Sd1WulyOXSaPYyJI+rCwEwQTjr5Vk4Uk+F3crFmxFzyvWneFcLfAU3ugc/TPD/gXLu2GRtCJauJ1EhKqa9nHMkW+YL9lIQNgC8Uvy+sfVr0yFo7OzRG0D3QTVi1gB92fFJyreG1iFk+jazBRoBLDkelXPV6en+3TilyPKC+PwYaEQRkcPvUbVnDQItFiWhNKYbYCYclysgy6lBNl7dMylWGtsYKil7tgIPQEVJLAGQhgpI2vGUpLCBBEpH4NcWjZPmmx8uJR5nPhKUQUordV3xszQAgiSJrQkNz8qWVaNDsDA5GnoaGUFPmc2vJxQwSS0OTBkvswe8Fw2mWgm/AclWDbwb90hWBBnAnTGXt6w2DVYAPyXwbVdIDOm+B6JIVFDrZnxNG3OAAbI5qemCVzdCfldqHj09gCgKuCROtFLdD7dkudcc+pV7aLYC65KOEvhEOGByRlmrWjJMOyZHhv7qCGpvhHRG4mGrYT72IbNmxi5Shwj2ghoQXDKxJdovC1qBEEl83iJoAJ3UnwNGVO8BSXsAX3Kg3NsgID0t7UrYkDvJOr6Dxvo+F8itmmOE2satw7q50+g1G8EePCec806g5gty5dzGfdDsgMETtVwnotk1CiyCa0ASiIsSNuU6SgdAGFzbhtrBOGKetUSKG0lY4x6TzbsASrQDVqOAOIGQsDxL3V1j6SNqyTAsJkTcpuaQV20DDppbTDNHXUUSDcfUpHQQnagCWancywD4rN6xF0PPK6z+vcR5xukGuYLrGgmrNqDyIZSSlFhMo1e5J4cltRiTEL6j8DTqAcXB/w7mh0zAqaSSyCyOcNBd5dhHSJk0+sFwoUSJtUeUlMriU97tRitymPSVTOTeXPEVjAZQUdTJ39C6xBiR2GCz4paoTTJzfwQs+3i7TCS60R0TcvTWn2DGCQi6Y1NSX1RuS05JAfCjKs8ufKJqZ6jBJS7yfyN4o3Zy8g6/ZvVKbQe15U2/GjF6C3vNIPyDzuBY6Qq5DAMA0T9JVvYkku2sd8jeCv6P8AfthOZEj6FhqisMXkXAGHX0m69/mB1y8vBUq4r+WqvPhtNX7L0UX4HD9oC6QCRNkpSjsAv5/NDpWZiCDcKYCoglfyf9+1HwURkL5AkwMxOlS76MRZkzEXbR3+hDnQtNkbXQ70mEvRjomh/k5BeCgNj0MKcDPQYs9YzeAIVY+3FkJifVJ2bfbgVIZy2ZHgj2wkk8sCpDGdht8FSUT2oXEGG7I1+jHhzOjB3b7qJ9sD/oeShkDBGy5NDfyihlBBZkkdQEsZnSrWkYIhQhpBI0z5mA3XO6qXFlhzUR398JP2eEYaAlfgo4Ic2XI7R9vbCEMrYhRAXqiLU2jsnIAAGARNYez0kn1ZDJiMAeBVwqANTibYW4/p1ruc8pP2UuVWD/TuEN9aZdWJ2m5ElvZ3qJdXYM63tQpEMc4DcIton7J3hlqMj5jvRwAIAIA9svJoseAGQIKiUExCsdAngsSIWQXLxNppOZjiETbpBHwfQBGI4YwbbAETfSipwDs6gjatezab0LgCQ1NksncPQPjjkUsksso4dKuQNBBFABmUhoQoCYUiMifYwsITpffgPbrv/Cw/Xox/7yB+p9LdCDC5FiDchi00HWJPRrCSnftQIwfAUff804iUVUGJYNqauIXurf1ydD62RhSrgKYqjmSIPTzPbwl/2VcTC1wAH1CGhESIQibRUlEk8OW64eYPrIqRbJ83RjZCrZxM5HCOyMjyfVc4Z8uT2k7VwNdcID4Pb3f9glrnvfCrj8/A+skgs65YeTRNRaHl4wQ3C46nrIbmhr2B2DlDxQAQRJE1+nUp9y1wU4L7nuFP/e1v3X/kVKuNU8fYYmgqc9Ay98q5RDRlF43Mcx39EwmAkDkTalmdRIdnI6OcHSjj5pR4qKej+NUXxRuStLS27YLGc0ZEliJABdsCDv7JQyx9RXkOFykgxxIiLLmAsHkLguZyDswSySZhLOPsuZ78T59MOpWRai0tgs+GoxQBzgCG4mfRKEroKO6oWoBMdBfhChNLiWHqhehKwewLLdEtsvun/wBgatFwH6AIr8VbJYkjuEfFMgWutO37qgBdnfInzT2FoDBmYBSHkgUmjhlb0Tn9D2K8GpoDTIIbGmCCoeT4ol7r/rpy5JjnELKXVZLJZqxV9ag5NIkIYQLYakQPLI9WVXQFTWmCq3RMdSR3+y8AKESRKjLgVXwLvnZimAVCJXgu6MNAEASIyJ6fw0xSxqrAND/CdZhHCrHd1+oGkyAByta685vY/KkRU4jnWTSAcYQHcHikEstPJyeaEWFyIPaKpIjf8oUdp/6EoYdYVT4PotspXcCH0n9UQUyGwmpllwmBPA5i1PrYGG7uXPpA3CLVE3QhhOEk+2JXoeDZGzT1wVbo5P4Ao+eMnxk6FSZZ+cu2OPqnlmI4OYC8TBadqHgGb0awWOIqxTIEB2Pt3w5E9ov2fTYOqOyD9NclrxUaWA1zk5f8d/SeW5/BLoBTxWLezBSC7tG4AvEw5UXGuFn8V/k/uNdiF5z9NXpPZLy/mr8Vv+rNXp+7xkrxTemujh8B5qHcKRmbpwL8rWxJy/6pkP8A3SB+KyHbMPaSnLTW6GSKYfifmSVB8H/Q1cWcq+B/NbUnMFBxUxLRmNI1od/rvQTMg8RLRHTRdD/tO1NJiIDJkZFsyZrDq9g3GQJqMJU0ZJIjAwXEsFrUbJZRAN1ogwFZQSImT2TlOeuEPlfuxj2QuFMS7pUhKBEsvPo0MUvMxMklrd3FZOpx52k803mvETR75EIRCRdU1APFLX9KiIr8VmZJboH9U0LwouBQeojX8YnePFA4EiCC7xEuYmrtyed/AJxHspBwlsi/EfdvTEnsHker+k6swRTweVRNgRsx6Qs83ZnzRoxwIEiXd/zRW8IFyKGdhe1SCZMrJHVjJ2SlrQ+UfKrxPgO4QPcpVwu7VSe7fZEvIt0b5fupxtUTIgw5sd6GSS/pfcKOajqgHdp6hdDvIqLPNMw1PmGoc3F8lojCQFQTDZxTsKvPXgR+SKQpFlCwGUW5JT4TGYj4gobwJkAEAdvZIQ7S7y/eOhmLIvpcowcR1aOowl6WgEYLSNyKFu7nfFFMeQgRsxl2NmnUfZcWHhueSrU9U8q38VF2XjHoWE2Da+B3hHb2j9uTw80o81Y4bAnyB8CnyD8HNq6mKGqcw35/EqOwu4L8UBum356/iopyAu+J81kmc1MLhc6VG7VlAaA+VIO2+JGmcqxQ7tKdwenEAbxLDaV49o/ZkV3eyEmDkUq6Ntp9lvxDQP8AyRBUHYK/nP3X85+6/rf3SeS6/wCtTeBoO/mpYZ1K9JKmrmzMhIoIl3qVwt5E1qUpFdAN2X6pooRnUERKMFlPwwOo16D0Cse0fsSnOW6yPoNsrYrXOUnuSYGgBYil8vG/+df3P6rkuErsESvBehlPebMEwQwktFKZURhQabkCKxMlDLF0/wA6TlLh/qgAAAwHp/FEf4Uv6Gj+6lwe2MyWT+h9Y0NE1nPCLvY1pJ8jd3YMAsHoTtuCldguuhTZgm+Rvo93agxD+lGD0HoB4sJ0kiak0Uyrt++V9CvdSfBhvBS/YkIV2S6OrfMX9qaKcCiSpkAvsypZFGfIhIhInEe1Ozsd/qSiQKQASrWqC5hsn5Xas1liXoAXXgrUEwUvw/M8UqJUXY2kKdj4UhIUSK7SgjbaOZ9VBIAXV0ojwIj/AOKJ9AQoCixKuwlKMLDD6AOW0NkAuzxF5vQZgUjNiN+p7XcU3Z/0+pE0mE5lPfEvDmgAAIDAVmVPuEE9lvb0GLWyn3HT94ZK04gUEoIaWOFDIMJOj6YQlYvoNtBIbqRXBpUggPg+i72JhGdGHWkxNICXQCHalxiJOsbKqO/tj0cV3X5+lMcoFmwHq+Joyk/LAQWALTYAoyGauPMQ8mmh9WAkgLAE5tQgERG4mvpfJpUEmRmYxM3mptESRy6TmonTjmlQGGwZo1MQUL4ByEDf3qR8vPH6d9CAwJUwBvQgVmiJtoufgltNZSHmg9zXM7FDfhppOwULKkumBzQsSIFI2SSGhgoob2EAAMSXPFC+UnfDXBUaC+E+VL4POHhC4cfJRUJapaHYy8FKeBMESC73Ze/vXHUHaJ/r6JIgRiLV2aGcG9DXUAgAwBRLCWbDC27DpTSin4CEM2AXI7FYhjd84PNW2iAkhTBOqqq9DSX0AonTrmHABLPmKfgQBCs6DZV3u++8AoIngvRCYUqsAUlwm3bviOvBQGHCQD0CmRQJMAwlbF0hB2gV1goCzru48hU+P6yhKCq2HRwB7KKmpALsqsd2F8NFgSjMQ11OmDQPf888kRDRPTIZTiI2GUmaNTbrzTZCW6pExQy8g/BaAGHekRvsDV8BNMATIX7tCo2L8E35o2CecPg/FF+Rt+QUJJzVM+F81cKEor3ny/4UBkAuof8A1P8A/9k=" align="bottom" width="138" height="137" border="0">


Opatrne odstráňte šedý ochranný plastový kryt tak, že ho priamo snímete zo striekačky. Ak kryt sedí príliš pevne, mierne ho pri potiahnutí pootočte.

Dôležité: nedotýkajte sa ihly naplnenej injekčnej striekačky!

4. Zavedenie kanyly


Dvomi prstami stlačte pokožku a vytvorte na nej riasu. Rýchlo zaveďte ihlu do pokožky v 90-stupňovom uhle.

.

5. Vstreknutie


Celú ihlu zaveďte do riasy pokožky. Pomaly stlačte piest a kvapalinu vstreknite po pokožku. Pokožku pevne pridržiavajte, až pokým vstreknutie nie je dokončené. Opatrne ihlu rovno vytiahnite.moRVWEnRr8vCEtlJrzE1AZJE75xKvWP5MryjIYP8AzVL1io8qob0FsW+MdXPiM4swLq56MtPshLmhYnFZj2o9MBBvGFpH5p+FuKULE0mBR31cyeqcOjYYUoPNmQurQ0hT7dc2kVhO04VcCfM9Cp9ofs689Pd2wHa/KTFhF0tmDlE56f8AJQiXaWmWIUquMSUZkaYzbNRu8MMj4iOTc6wf1DXiOUJV2e1w4C62MrtDX9YC9GCZg0hWcuxO7F5wle82eESLDfuwTyCLYW420hKkyMwNsTGBfAn/ALdDI3RpNDWf0z6RMXQWp6Ms90QhSfuzJnPvK6ISMlC1J1RbYsWKGGjqUmclyn7D9ITfUWJoJ8sH5HPON3aMFbs5Ss2/SGlu20ZyyfcMbMd8fkJhhWtsYHOBPz6IpUJg6ILdHpCA1PJrXiOfpBdANqBYJ7dcVESybJDR0Ydbzxo7w1QFpuOBc7hlHcLYq3apaItzhYrfFWcrZzgHOUNKsDjagCnlFCUBhRJoyxNP5IBBmNBGMpOsEQxuI+OB32dJywu7e7XFZJqrFyoIIktN46Of7tZyth14Cg3KEoQTfK3fDqhdP4/55YSTcISo9slUIpATW5FVo1pN8V25u0JVstKIC21Vk4zjf8N1ScD28eQ6VTXcu3aPT2QFaZS6ORujkVG0Zp1jAuji/lD4Z3zlAAsAuGEUJm11zO/KmEtpzUiQgpUJg2GHKC5e3ag60xytFcLLmkDNMftNGJHfatEZLyfbZFkZRA3xLlax1ItikqU2ttK3K6awtwP8f/UdKF7JdKCnPSZpgLH/AJH2qjBK8iqpCo5+ivtHhmIk228s6koiSUCit95VqoNSalqzlqvOFNKZHPM28Q1QlxFxwc40hR1yhS22pLmAm0wOYmdqjHNNIRwiWF/j/wCo/Fz7Dlh2HoS8gfsrhywOwdcAgzB04KEzrcr+GK9x/Ifiykiw3xUWctFh26j0BSoTB0QVMgu0S8o0o3RXbVWEHUy18TiucZ/GB4dnO3dEXqMvkHtlyt4iku0kDlFqF11mKvjV5n8BaRFrqPejrm/eiwz3CM1z9NXpHVu+4YsYc+HrH3dzxT6x1PiqOrb9/wCkZrXvn0jObHsJjrW/0/rAbKpyus6dbal5fKKsl+YxkpUqPu7nin1jqFe0j1ixtHtX9IzGv1D6R+7HxjrW/wBP6xa8j2I+sWvq9gEfeHf6fSLXXPGL3P1DHb/UV6x1YO+2Pu7XuCLGW/diwfiv/8QAKhAAAQIDBwQDAQEBAAAAAAAAAQARITFBECBRYXGB8JGhscEw0fHhQFD/2gAIAQEAAT8hJAEukin4pfil+KX4pfil+KX4pfil+KX4pfikA4ecO+TAZoAjBItupqjX6/wg0SkeKv8AijRKbEkAoekOzidweTuDjwgjDoYtE1HghbFKfCKwChXA3IVH/DG3tiFyCqMQrpmOS+/i9HOx7C4oLOt6TxcUAshOcNSTAQJL6QV0I5GvI/8ACGIyAwZCURKKE3gAp22Fp7L9DoaRUUHBMk3wo3AD/gjDXiuSUCMear4IBIPBa0U/riT1aCM/TpJevzH/AIAw7IrklF8muXm5v8BDGxWZiN1LwLSoJiI/R15r/tGAPEck0ReTOWrFl8cRzsfmOTWaykAyQnHf/YMCiI5oIKjhEzxOSAAMAwHxvDPfyPX0p2HA6QOjagCI4MiP9YwUQoSPBygBAACAA+QRbgYqrXRKjob0jATEI4k0abAprEmrS6f6hufQFzKcv8JmcwAfB0brdDyFH0W4tHXj5rtEo+2iBTnrq5hUm3mKM+WiBfGfGV2WS17OmdzYDoobiNgqdAjn22B3PfdA4GC74KkWBXGkrIK9MPiMw/ggnHEFHujuSPOgRk1wynD4mOVwSNVI3oK/MIzxNRQgOAAOAvhtfgOxZJguzhRDjg6JMGWJHgEQkAIaQEfYzAkzwtDQO18I0HPdyBoB2HA62PEYRxjPp8ECWCK7Kecpu+iCc86OiARXIDD4JfD03BiM4LA+QPa+w13R58K8QR0h8M+90wykOGVP7+0G/aa4BHwUtg4IaRAApFMyp+mqoEDGOnYpsSejM4GJVD+JmTjcLOKTgR/HUi4ENBEdikCscSpvFIkkJ3ZT13SLcop2TnFPf45Q5QvjXNXW4YYgOoaiwNAzyTVawyBBCfWftaJ7TgH5kcUVNDxgM1mP/UJEIeIMWqHaULoFwlKLkQjA++TugRpFXUdcq7nrQoUgU4hb3gC5ARaKYxwdEC0m2DcT0CHZiCe7wceEMWQQqDcG4jDbuy3R1qdIKOEGSQXj3CG5ZgQFj4EgLOeMhbKmVg6hF9NdCqaQwazowy4smgWG4siIf0QRz8hNwEwDOI5OM8zQggOOW98AiZZmzNPHG2gsEINeLElaT5J+goINhd9qbfQEz18aptK1H38Mk6vwmsfB5eCjqTJjIbRpBtOe0lrhD7QzmR/Te43K5sHJBO4eO6ketxDE4wNVF2GTohqmXojFhiar6yeRYZlPDJm+kaOQHXG4U4U3IubjXygFuPXBChQQQXYPMGO97oR3E8oayyL/ADsYfSvYfG9oCAhwaJhHS4H6KbJ24EAWujccNJL3JvLpKpJtXZ5ZXGdlpmMsQm0SyVViE4C4Ny2k26AqlDHisBZWYgAmWARGJ4tHdGSAEWEFl4M0jYN4+w8F2RWYwsSUk0w4N1IMLkPMgoRZLozelmbqIkyRh73WrP0jjlAcjkoUogMHuG/cRBvDdA52K+lBt5QCyixIKnBOxnlaZVrQj8HriENaBJlhcJQDk+JRLjlfgL9JoCcWQsGlg3frfUPQ3TYN6AKisB/jjvdzihsPpxoI0iZCbZZGQO2DhS+mS3IqocXbYFcgtgc2Jn29p9fm59EMVvMFPUicZSiOyrxPXg5qICcOwG5/CfGhk4sw/VfDVBSwWEEC8butK8ovdBMibjBxdiEK7yDD7KJaEAknE5BC1mMtuwVKPcrclaN3I5IABHKahUZggRhcOQXmJoTgMQ5mIYv6W52YkN1sMQ4PopAOAT6m8JwDEVQOxSd/Hhuw2G/EJw+rGLKQQsAk7Pu4xvuHvZ6YZzkiEFMXCl3kA1jiE54SSMQo0MTbqIUwnm3HyiJNFl1SIN0THWd37Uo0BtxYQBAiSkByVT1ifpHTNGPKE2dcpCZzwAFSDyjvAzXUYcIQHN1Y0OayJdE17HQ1BeuY/RuyIOAuDW3lMSdYuT2rWSFrH44mZUHkElcgUwxaUB1ULcAQOqHTVIj2kzeBPi7hqhJttD7RB8QVLC6ASc56BHmAyyaIW5SwaGeJDjTqUNA9VbX65IqVfE4GWsVDqBvx7HhAdB4OdDk8kQwWxRGwQguaITyI6qNml7JMvA4ggGLmPO8pI1PtAlSavJQqEzwFrAHJGw+C6pxP6f1e0WO4E5hqKIYyj7QrwR71WqDiFkrHjQNkHBy5YTuhJzbpSO94U4kVY0YbNFpBiPpGHHiyKwICNg9eiGJ7FkGztRDgUAZIUfQHV9kJZFtQGcfEOKofEuHMcuHTQnwDRqs0bAt+8Hniqj/P7rJBPvkPtIqZfIifJ7KTtuDd3hPSQGrFB48Ri6gsf5ZiEJAzodQVWZYCo1FsZ07KLPQNJfF+rlIbUmEYKZHbXP0p7O3wR6lESThmWCbgK19Eilku0hcOyIEAduxCL4gdnqBDMQKAbsbBiAPRNbWjQRscFlgBBDaEESRVMts/ZQOEzCsagg1INcCEDAynd1EwWZ6LLcH3zOyAJkGZie67bIHoiBwGSz/q4wuiu8QxDP8AUNeGJbO4COM0xYLBDZRAxvqVjywFjHT+BdauNjEILHCJNDGPVPTDgRaEgBzAJ+CM1mHe4w7vFx9RSgIAC0NEEImQwyG1Rx+CG7y+1gUXCxCk7iMr9wX/AInEGNmQ+nQ3GCN8EnmAPSE6iIE8hkAJCBz/AF0E7GZCTL+EbfCTh6iCxJlH3TrLJNdLSBCkULXKoxuuSIhET0CQxAUUYy7A6o/3SDnQaCeGhktw742T8vMb7QEzGZT5tSEZoAWSMfk8FSaZRc5HlkKRJlOZYgvAY/8AFDvp7muPGsODHeYhC15+8kFMIcAiegT4MAJCSIRogIpgCQQ97BD2QGHBJBYxvHRoJjCKXLzzixQGAYCgsKM6DYH+HQnMYV6TEi8P008Ihmfogr9jM7ceyB5Dh1ugcisQU8U5Fc8GYxCwYoVi+VGWnS/DL7ORifBknREoEYMiw1CNxmKkgkPfdbgKHExCofTOPtOzEzTvUgAAwgLIhsRMBxCMlhl3pgPdpDhigkYSSGpU2+7Nm1UIEeQ6WcAFURmh/d2byb+QoSHSgIcoRBHrmJmZEIMgh7OHx+EQIBymCvvI4OYgEQEoghMogFzsKvXkkyMwRnSyHxMyc+ZJ5Y9iZH6tHWI2QD7gj4XJ8rkV+w3sMGEAlu7mqpDyErCFUzQMgBDHZTyRuHxZxyGOSAAILlIi/wAoAisdie1naHf4oKozEqoUjiXHgsjXPuEYwI+O4Bh4J4Gn6i+vKsba7YMSO7BHO8qUIRIEAzQQYY8MMfk0fYMpQ0EhY4XZORCiLczE5MwhliB6i/Pjlw6AhZFkAe3ydKB4S8IZigR4OIXE0+3xv/MX9ftk5UEpp8fciE4xD4gGP1aGVsByjQMe7Jx2HtMCmqnFFyoyQqJKi9yicNhj8vU9/r/SCdjDEy+MBhAlAg1RTHEbk5uJdMbCLqQTxEwYcgZYAYFLSdyJdYlDUgtIIdwNg1CI2EldV5J3IWI1QpcV/Ooq28Df3QBc3GScAXMyLQKcaeiHdzgainCwdl8qXP2YyGMvrv8AKILZwHHDQyQNCHmDMqhRQJxMTGYPREoKwPkp9meXQjzJ9uFEEnA5zltiStgA1UNE4+mVkcxQj6pxksU4nVD3AMRJD90B6A2h2X+tzBDooO8unwmaGG35uYIdYBwFbNbdoL3ZzH/XHKQGBEriMYPZ5f4AYAmJSKNVhYx94czQeGXCicH9J9XYi83/ANh3ZQONfSfXFAgHBcH4SxjTIqAgISOIBMdbsTv8HSJalGSGoLBJoCe8uNjyKRNv0npvo8o6xfkY0F/cNcs3Ef55uF+kUKisgYUG3zwSJ11Ha8b2UEZaQO1g0ZxnW+iep7l+wKYa5pgr8lOOdg8BCuU8arLPUiBuPNVsskQ0BSNGg/1f/9oADAMBAAIAAwAAABC8wwwwHAZrTzzzzzzzzzzzz7zzz3Xx17Dzzzzzzzzzzzz7zzwbzzy63Tzzzzzzzzzzz7zizzzzzxWrzzzzzzzzzzz73VzzzzzwjzzzzzzzzzDDz7w3zytzzyx1fzzzO2334jy/73inzzBzyzzzc17zDzefyvzXzzzKVXbLzJ7jzxsxdnTvz3w3zzdXxeJtdz7z6Xzw2fz3y5Xy5HS3zpL0+lr7zxXrxDLznXyxQj/iDnoTDWr4z7yzD7y37yGfyAZfkp0xT+6/zw9n/bXwhyVgrNizbzlwynzzzwbJ3xz7zPx56/L2w8rnzzzyy5bzzzz93730Hnzwizzzzzzzbzzzzx7bSmzx06arzzzzzzzzzz3zxHzzy/5/zjzzzzzzzjLfX7Kbzzzyzzz7xyKEMENzzzzzzzzzzzzzz//EACARAQACAgIDAQEBAAAAAAAAAAEAERAhMUEgMFFhcZH/2gAIAQMBAT8QCVKlSooTTzKzV7jwWBe8VnEFPtPDnxYOPYZ58j5Li/YYdteb9wKa9ZjvNwb8D5Fb4AvEH3CVcccdSocuFn9mlnDlVkF4h9yq8LIxMdYO8HOe2D9w94s2wK8Gcyo2jR1gxw3k1qHea7bFBGOEibuGCJZhfkOM9Z1jjk+ZCsCxwqOUccP3CDUdSqK8uk4sGtZSD05VEqbgHjDf07lL3CdQ8HHU4vHgyNaykN4UrcavWayYm4RRZWkAlZxBuHXgJctOZeD5izFqvAtCOFq/zJaMEsmnmLdeRxGH3xqwtQ6/3lIIADrNEO/Op5JZUFNTuRBKYIoINNwc9fdWEVM/SdRhWUymUaixz91e/Aabgwrw5+m5SV+z9MChXoRal8h+mK0t9/8A/8QAJREBAAIBBAMAAgIDAAAAAAAAAQARECAhMUEwUWGhwXGRsdHw/9oACAECAQE/EFZbLZbLYCzc4xbu/mdHZKNsXnMqeV8IsQb8jn8tXvK2vI4Ni9frhWX43UNDR7w1oKHMR1GV3uXOTjuXOBgLl+puE5NQQcxOot6Lwo47x0w8Bj7OiD1gbYr2Itysk/KMDIPCd6JuVl33nTHFKNiAqiEVWz2Acf6iKnBTnQd53jnjiJ2ZW8JAwc4YAHB9D/KIkbyyGsu85sO+5KwNROzJtlCoo5wC+l7fuWrbmO5YjaMdxipwZyZS98qJWAb2hdb4qXL6isjtgl6+RaXm0IkW85MlJQ8Sse2KcVWsMWqimqvp+8n/ADgwqZScQBvquf5hNhWsDvHv+mW1GnszaKzXX1DTcqXOjBVZFbVxLKY0z381Yhsnwi3bgKslkAXcHzi4rQglMSDXjFpb1PhPlPlAN+AhvkPnPhPhip5//8QAKRABAAEDAwIGAgMBAAAAAAAAAREAITFBUWFxgRAgkaHB8DCxQNHh8f/aAAgBAQABPxBHHT1WF21fQfivoPxX0H4r6D8V9B+K+g/FfQfivoPxX0H4r6D8V9B+Ka2mE65Fpt/xkYkXCDwwTUHuw/FaDo3+io8doP1SB42smhvY9H+X9Ts/EeRrMDdaTjysh9xDLv6xCNo/E6mi5pb2zFizChEl5AsnLBRV1wBO54lFA5S0fftK0JEuKQkTt/K+p2fhDsWgvAfJilDUa2fcf9QSUMAZYjQF2dLcBSrJQCdmkTTrjsXD0rMKGJDxL/Valwdj3yO0BvS6LN6iQoyN8UmPUWRPYmHaQ/lfU7PwLOA9uGmXcmQLt3aLs6TFOTXoI0DVZP8AnnMFE2ZWA0vn/bM1Xm+bpKm0roVE7wOo/PH8n6nZ+D6NCNl4pIwLzBEB4luxrO2fOPbKNhK7INNd3MUrk9YaZLHOyvKdFp/0fyPqdnnkLEawfdNa10AleztsfF/wgR4ENTMwxszfNReFDutEdEowuSZYNXE9Y7/yH1OzzNHEtAKwrSqho+w/2QAAIDT8TwVZ7hJHSPfwhNgLQK4iXjf+wrieurgcQnrO38f6nZ5X3CUgBq1L6BaB0P0/2gBhQAQB+MJCGLcudPgoQCIjcTXwbdEEakIt1B2DWghGFEiOo/xvqdnkwTQMtU5Tl2D9mh31AIAMAfkk7yfDtzR5BCSkkvwy7ctN3AEAlvBigULt1GzS0IeayPqB2kNP431OzyX7j2BNWUiV6j5fhONa4F3eyR6NnyoOgUGosvV7pQiSMj4MLRYeiQngZfzIKgBlaUJDRj0Wg77ofpNfS/pWJf1Zq9DbITtJrc8fqdnkvrFn1UfNWzhl9YT5mF/gBsarU5LNQxgQVUJQLttqve2gh3U8gDMYUmiRlVVZVW6qqrlfLnjqY1Yeow9qw3W5vNi7musPhfKWw6kvaT8WQLxy7tqMX1kKdVBHJNR0tLNi7MPCUXfeYL0yp+twKIoqGR9t1ER0k/FfbPii468fihfsBAAWR4/U7PIizIPcqE8g9EI8qKDdVGoydNAXM/KaQPS+npSl2MuU9a6896J++bVHrDr4lE+6bNHUUl4I2eT2YcMjqngNwQ2DEN4e4Ov4DZVYkvSzE7sFJxjSENzHofWgwvUBwYhwzWE/hB0D8Fv3E8f1OykyUcoJkH3VjkO9Duh7Vp72/cZ70JApcRnKXSm75ClExQ4oHRQhsCyFHqEWWNnYfdUPAN3pv5/1QLg1kgSdlq5O3DpL4JUpBObCc6nAUcCRADlAZBGJAw3wnjYKqSi6nVXXyEhG8IytAkyUViFNgOe+jQQTcRC+TlfSxp5pI2RObaGO8UlB6zic/DCc1PnyLNcqsTxB+O3YL7eL6nZVwb+KdZb0lP78co/SyFLwIXNydmmqhyBMAS0QqEe/DrIhpaYZms+yJbiZMoIJDIgzJNaViGAtdgWgcJZgNjjPTuQM/p70s2Cmr2m6Ii/fUpEGxwKt14D9lJEj30BeknAb+UMUZfVRLyzmPEnKPTjytbDbNxYwde01FwbWH6Ldynx7rRyr9seYYNQFRKsB1VCk2mDIuhEocSep4vjTKJ9ZE71cNBSF6pUEEtoB+1J9eLAIfH6nZSt7/uPjx3+DuxjxIHFgykz2EOuKhGo7KdvtBNHqaDAOnhtCAEYHPsijIpSkszZ6LZjtEaUMbkjsIkc5c40owHEQgFwRRmhTuG4Ts49HSnzPKrJZI9zyORA94Ie7QgwK8gn38WxLULxScj9h6bJTaqJ7dVfo/wB/AwoIAy9ByMJyVBFMI1OwCelSJyab+3ioPTobidb7JesGdJyDYBulcBlwUWMncDwZ6GMyygVCdIZWNh7FpFMf/rotBcLaETaot5RgQSkFi4+H1Oyr9x7bPx4/cEnkOxAcshiHD6jyKAoViQnO4oudEuCSiyzS7XJqOojQJxMCncA67RtblCyngFtAf8Cj5S2IYb4YE7ftr3CAfaR9qny20PugU3fjAkk3ufe9aoAvouHtQAQEBp4Yqd3SbvVdt3XpQEbx913nxWlwAicGWoKgMoJCeqDgea2OFdPuagTm1FgZXcwj4WrBsFMJlTLhtmx6ILTLwBcKFEiUD9BmGVi1nfIJZRpyUySmJJivqdlXBv8AO+PHe3YofIIGLKOp7iadtaZ3Xly1XIyeREKkEjI/odHhRbDWdSQKdtufD6nP+fJ007sP68MUobNAGq6zq/GYyhH++XnwttSy22NX9ZYKTCLDRHBd6EGl80EuFM3h3k1m80k0EGCBFg5HSZp5pskWCiJc6R7UKF5kyhd7R6U2WQhTRYH1oAAABAGnkcvZPdR4wvavqdlOxu/3fHjDR5jo59zymbZg+64lkdjR8qSyQkgL2AYdcNoacmgEIlkRuI2RuNPOzc1wkT1h8gBLzPFUzQAQB/fGtKJ/ZwfG5784AN/A7H9vL4TDJZkNgcvtlsUYX6XQg5zOW0+I9yDpBIThHtZ0p9UJ7glz+7JZ8giJZLluvsfu5UMtWEss3SHbbWZaYubf21ieXlcIhJ2uqJxEAivqdlX8Cfbr499t0x8+WVh8kfp0WjQdciGDxCfXylLQv2EszoYHUs6NLwxlhFa1UB6xmCmeQs44/ock3jwI0l7Okp/ppT+vXsiGpsdt5AAAgLAeJAKBAsC5WJmBrLoqdEgwkQrZNHjyAnlQEY2Tsmjp0Uq6zFrZ9ho+zkkoA62PJ0IY7xT3ay2+g47JrWrHL9srd3NFgyLuRT2SY7Ja9E824yH2lWFFJ6xwomCGQ8Xz49aX3lD481nDgtuDyZOmsBV60hqbjyNnp5WwgAGE2PbI5JE0WBCrZMI6OHSnrKZOhQqocaeF086WVJH1aAI37G4n3L5JfgYjsNjX3Gmst+bC37O5kdm0VPrKXcy+36J5EVwy8O0mThoCTilxCFcuk6JM5qGm8GXSF3sUeGhDOEWXDZVfEmexUD1dCmBbGUksBkYDNW6FDg+E8rELAKvdRctivsfxU6REoEANDnwVE3MWmlyBW0FSdEOm0485Nc5TgJh0X6Ca1MZ5LZMjw+W3KoMm2xqbdxG9WUiTs20TU0eyCIDdSF0x7kofzCRrMn1FJpnvN0D1vtIeVhGQx0rh6XHc1abJqHqHqT6HhCHIh0AXaz+mjHoT6gqOTcPsWU9gqUEMrCakqwOxaisLLQjvEFa0WSD9XcUgnXXXK4Poqwjb1G1mANluChOwYXCQHnNSsflTej2O6hRhSBkTxgTVV5YjyM+8+DnnHv8A28TVN4TQI7cfpvVq4pIDr7H6tIbOshdic1GQf9gRHvRoCkAPRPGTMmjCRB0z6KMDkO2sQ06c9ZlYrYXAyuTyhBquY69R1Gz6VErELnRbOYyMHRQAgsUPiWBz+FvG0u8093BGd0sHT5z4zVN9L0Er0rFKiwIkhBOYtE5xFRc7DiFvY9XgpQlFxOzwijwtAz66WWqwI2b0wCY9eLDSOArT0tmHdGoskYKkd3FhSkdg7s6Lc7BQwEuMQ7g07ApU2ZFIot2WNkugVDY5duMFrbHpkvSRtSrBN1CnmJ5rQk1XrpF7Kx3NZQ6wHrRGJxG4jSrBzvZgHonhdw+TIQwsOiTRKjmUGIwJ8sED21nw2xsBLd3bHliPG/4W5T3dvMWr9NG8H2RskiIxQ9GFdhsy4d8jkhYMBrydJF6Va7Fu7x9ir1Ay8vJ8jUEwSwwhUK5NJREQQplJRbFEsXMpWHYnrWbQw0S6qY6XRCRMomUtUiqMm6C4+oUABEJRyOp2x4bPGuha4YARaLhvQiLC4vB4kx2igAAQFgKgQsVFSZgXDjSpk2oDdoe4qbmmAH0g+ipvUn+ik9A9aN6YIag4kOvvBoKT2jHyv7dWoJw4+uXPFEUmFA9SoXIRmxD7PA7O3lmdZFHJkdie0rUH5IVIxZvhsF6ZouR74eyl3CgVVAfUOXv5HUE9Tobr1DtNKeREc5k9Ynv5J8CJhGe645mmWQlAoIAFBCJQurYhgmjYVWhxKNiTchJJY4EDsUjAhRGIuvQsETlDsR7qcqIr0H7+pSwc3tZYGoJRJflRIpLSoU7tkEmCr/oJlk4a+9HA9YfATtSdRhHROSl9QASad7kOkU9bcrl2R7KO0BZACl7LyImFmHRMI6Jolym8E6rl9Go1m9J2/nWWLLWZUC6sXMHHl07DWLOU46Ozw+ElsPYv/u+F/wBM/wBHlHkqvCEJWL9CMcGhZWl3OtDYDXA1gcnPrHiiQDKsBV0cxIJ7eFx2YWn0O3kwEQq2Y8EsTlGc2av/AEpiGYSxCiztpFHXPo1KTxZ1HwHw47USEoByIWmkh3Aswt7NptwxyHcQoW9wFNT5MRVRapzSELeny7RSQBpglkLqKnPsx7ugs6KApyy2eyQnazxTcIOm+R3minf/AGi1/e4eJPySJuUacCBsi0cxk748sOXxmNV2beNLxoVwgdRKQUM/pATgijLGkWjgGdafokmoNYi/hcP/AFf1+fK9s1NL6nD2irJASkHatm23dprSBchBZ1IgNi4MQoLus4HILCQBA06zDQBsEdDJojeoNhI7N2EdVDD1wiBsouDqUX4IXv5G6GHpJ7QwIUDKRtLhqDDSKRKQkicXLdfUWkFQKEzKHNJzCFg5Ax3oqAcgHF7shRprMPkWkoF5Am4W4MyGCB5Ck62KBEBAEB4BlZBlMsc0EKBSuXLrpcq1GF5IXfl6Nt0fFJ5A9xHuUiVLwsRDTu/Y+MQk92ifUDynyAwyU5JrKgO7gjR+LUE65VUEwE3aiw9iTEEmZhDxchuvX+n8MjiF42A5Nz/I1z68nIxMEqr+vBxgSVsZuAx2YdKjSIlzJk7xNOfEwswNShY0J1aS9GeZ6U2EzukHMjYM3kKBACQAQHgnhXEIFcTRGkKFokYEHoDRdkXwBAESEdaZm6gSSjlT/wAeCORBIsTU4HqW2hmxQKarD2fZfCTrsBlbFGPIYDJPNuq/YdYPJLU7sDxGF3F5pIgskPxT5CCZPYNjtQcnuBabnWlGkQeHwyuL7dfwlmIgJEciU3pkRdO/s/Zod9RCRHCNBmTlDUl0RId2igqX4h4h9O9vwurQBJelqJImopRY/Tlzjqi47bIh4EFFKzqQoWp/mAiTZZtclYBoTTAPARo95nrQMDMAKKLssxOI5qTUxEws6tSMwJsXVoLFKXWKJ7+pJgCiRNx89kpj0z+lJOyqeYz7+ClND3J8/ifUYWQORqRujJSyGEj7aobPWUQt95i7eIulBtrFAFkhBizP44wBuYM6udVo8IWillJCbiNxGRG4ieGNY8pBhbdDvS4kWbBK/IEE6VNWFgAZjhsnCUyo/glkbSZEZtM1ZnGYNuIAg3CeaxQRmczIGPes+yDlKMtBOsI5mQhmQkDhHU81np95E+aV3P1A28FK/wCgfn8h0GIDUY69XVmCoxogk22NTbuQwjiTwTTE4R1Wj1GEQ/EqjAAaPY4jY5Q2u8Dskr4SH91p402hZ2ZrEzgYIQ9DqXjP0BHQCWicV8eWHsFMVykJ012SO001MUDQ7uS+fquPtr+zs8PlxUUCw5tCPgvGx+58/kQREEcjUmpuLtZvZHqNasFKAYlIw73O3f8AGfNUCQORqWNv5cN3VEXVeAwNF0AkHTAJheKCuQCAGAPHAAcuehpLRz0mM8EOxB+qSgXDIQj2pKJNZ0rlFh6xpQXqUH6L6ek0Mc8Lxyq46+lCEdc42iE9qi0fVSVyj8h71eB2ArNjCerTpPjmjkrmDwuXY/v1/KQk0SYqiemHV+Uv2nRplwKuHcKMsFMIsLyIj0pO/JTFlohgF9tdBI1yPtHPpRKDYW90Uw5wEU47LrHDQAd4A524/bfxbGsvDVt7SncLtX77A5Wq5G3gwrWRf3e9Tkei5AYYYmlckAktWGHtSAmyFUeqF/FT/LojkpBGLPRWPnrfwyeTyElom7X02UbcjkgcI+EH3IneUHrL5bt8exfH8uYd24Gp33FEL/pF9IAx+B3OjZBsialPOwpdXWXVj11pqNuV1smR4asDMXp85+3lXLexD4/mAWgINfZqwBrYFDgBSIyJ+FJNTIcWDudUWpKLuaHmoDLN7eVx3z9C+Pzw7NexyFNw/sD5oZhDZT7NGZ/S2GhiRejfqgh96bivgD+opVg6jHQ9sH/S0Np9F+lQhd/HwvggBTROvS8rYEMqiS2Fi+A/PCIjVcoXiMJrTsNaWv0UlzBhz0Bemv8ASoFbdY/Trgneaoy/efFQdkbS+8KGwui/bqQuXD8BWG+vOCks7qj/AEaIr/Tl6WDvL9jViPU/roUtOI/xRkF8R/K//9k=" align="left" hspace="12" width="168" height="142" border="0">
Metotrexát sa nesmie dostať do kontaktu s povrchom pokožky alebo so sliznicou. V prípade kontaminácie postihnuté miesto okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.


Ak vás alebo osobu vo vašom okolí poranila ihla, okamžite vyhľadajte lekára a túto naplnenú injekčnú striekačku nepoužívajte.


Likvidácia a ďalšia manipulácia

Spôsob manipulácie a likvidácie lieku a naplnenej injekčnej striekačky musí byť v súlade s miestnymi predpismi. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nesmú manipulovať s Metojectom ani ho podávať.


pal (SK) Metoject 50 mg/ml injekčný roztok

National version: 05.06.2013

Metoject 50 mg/ml injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku

Schálený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/04876, 2012/07675

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/06389


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Metoject 50 mg/ml injekčný roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml injekčného roztoku obsahuje 50 mg metotrexátu (vo forme disodnej soli metotrexátu).


1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,15 ml obsahuje 7,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,20 ml obsahuje10 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,25 ml obsahuje 12,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,30 ml obsahuje15 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,35 ml obsahuje17,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,40 ml obsahuje20 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,45 ml obsahuje 22,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,50 ml obsahuje25 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,55 ml obsahuje27,5 mg metotrexátu.

1 naplnená injekčná striekačka s objemom 0,60 ml obsahuje 30 mg metotrexátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka.

Číry, žltohnedý roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Metoject 50 mg/ml je určený na liečbu


 • aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov,

 • polyartritických foriem ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) nedostatočná,

 • ťažkej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá dostatočne neodpovedá na iné formy terapie, ako je fototerapia, PUVA a retinoidy, a závažnej formy psoriatickej artritídy u dospelých pacientov,

 • miernej až stredne závažnej Crohnovej choroby buď samostatne, alebo v kombinácii s kortikosteroidmi u dospelých pacientov nereagujúcich dostatočne na liečbu tiopurínmi alebo neznášajúcich tiopuríny.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Metoject 50 mg/ml smie predpisovať iba lekár, ktorému sú známe rôzne charakteristiky lieku a jeho mechanizmus účinku. Podanie by mali zabezpečovať zdravotnícki pracovníci. Ak to klinická situácia umožňuje, ošetrujúci lekár môže vo vybraných prípadoch poveriť subkutánnym podaním samotného pacienta. V takýchto prípadoch je lekár povinný poskytnúť podrobné pokyny na podanie. Metoject 50 mg/ml sa injekčne podáva raz do týždňa.

Pacient má byť o tomto dávkovaní jedenkrát do týždňaexplicitne informovaný. Odporúča sa určiť vhodný a stály deň v týždni ako deň podania injekcie.

Vylučovanie metotrexátu je limitované u pacientov s tretím distribučným priestorom (ascites, pleurálne efúzie). Takíto pacienti si vyžadujú predovšetkým obozretné monitorovanie toxicity a vyžadujú si zníženie dávky alebo v niektorých prípadoch ukončenie podávania metotrexátu (pozri časť 5.2 a 4.4).


Dávkovanie u dospelých pacientov s reumatoidnou artritídou:

Odporúčaná začiatočná dávka je 7,5 mg metotrexátu jedenkrát týždenne, podaná subkutánne, intramuskulárne alebo intravenózne. V závislosti na individuálnej aktivite ochorenia a únosnosti lieku pacientom môže byť počiatočná dávka zvýšená postupne o 2,5 mg každý týždeň. Týždňová dávka 25 mg nesmie byť všeobecne presiahnutá. Dávky presahujúce 20 mg/týždeň však súvisia s významným zvýšením toxicity, najmä so supresiou kostnej drene. Odpoveď na liečbu možno očakávať po približne 4 – 8 týždňoch. Po dosiahnutí terapeuticky želaného výsledku sa má dávka postupne znižovať na najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku.


Dávkovanie u detí a mladistvých do 16 rokov s polyartritickými formami juvenilnej idiopatickej artritídy

Odporúčaná dávka je 10 – 15 mg/m² celkového telesného povrchu/raz týždenne. V prípadoch, keď liečba nezaberá, možno týždennú dávku zvýšiť až do 20 mg/m² celkového telesného povrchu/raz týždenne. Ak sa však dávka zvýši, je indikovaná zvýšená frekvencia sledovania.

Vzhľadom na obmedzenú dostupnosť údajov o intavenóznom podaní u detí a mladistvých je parenterálne podanie obmedzené na subkutánnu a intramuskulárnu injekciu.

Pro liečbu detí/mladistvých sa majú pacienti s juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA) vždy obrátiť na špecialistu, reumatológa.


Použitie u detí vo veku < 3 roky sa neodporúča, keďže sú dostupné iba nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti v tejto populácii (pozri časť 4.4).


Dávkovanie u pacientov so psoriasis vulgarisa psoriatickou artritídou:

Odporúča sa týždeň pred začatím liečby podať testovaciu dávku 5 – 10 mg parenterálne, aby sa zistili idiosynkratické nežiaduce reakcie. Odporúčaná začiatočná dávka je 7,5 mg metotrexátu jedenkrát týždenne, podaná subkutánne, intramuskulárne alebo intravenózne. Dávka sa má zvyšovať postupne, ale vo všeobecnosti nesmie presiahnuť týždennú dávku 25 mg metotrexátu. Dávky presahujúce 20 mg týždenne môžu byť spojené s významným zvýšením toxicity, najmä so supresiou kostnej drene. Odpoveď na liečbu možno všeobecne očakávať po približne 2 – 6 týždňoch. Po dosiahnutí terapeuticky želaného výsledku sa má dávka postupne znižovať na najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku.


Dávka sa má zvyšovať, keď je to nevyhnutné, ale všeobecne sa nemá prekročiť maximálna odporúčaná týždenná dávka 25 mg. V niekoľkých výnimočných prípadoch by mohla byť klinicky opodstatnená vyššia dávka, nemala by sa ale prekročiť maximálna týždenná dávka 30 mg metotrexátu, pretože toxicita sa významne zvyšuje.


Dávkovanie u pacientov s Crohnovou chorobou:

 • Úvodná liečba:

25 mg/týždeň podávaných subkutánne, intravenózne alebo intramuskulárne.

Odpoveď na liečbu možno očakávať po približne 8 až 12 týždňoch.

 • Udržiavacia liečba:

15 mg/týždeň podávaných subkutánne, intravenózne alebo intramuskulárne.


Nie sú dostatočné skúsenosti u pediatrickej populácie, aby bolo možné odporučiť Metoject 50 mg/ml na liečbu Crohnovej choroby v tejto populácii.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

Metoject 50 mg/ml sa má používať obozretne u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Dávka sa má upraviť nasledovne:

Klírens kreatinínu (ml/min) Dávka

> 50 100 %

20 – 50 50 %

< 20 Metoject 50 mg/ml sa nesmie používať


Pozri časť 4.3.


Pacienti s poškodením funkcie pečene:

Metotrexát sa má pacientom s výrazným súčasným alebo minulým ochorením pečene, najmä ak je spôsobené alkoholom, podávať veľmi obozretne, ak vôbec. Ak je hodnota bilirubínu 5 mg/dl (85,5 µmol/l), metotrexát je kontraindikovaný.


Úplný zoznam kontraindikácií, pozri časť 4.3.


Použitie u starších pacientov:

U starších pacientov sa má zvážiť zníženie dávky kvôli zníženej funkcii pečene a obličiek a rovnako aj zníženým rezervám folátu, ktoré sa vyskytujú vo vyššom veku.


Použitie u pacientov s tretím distribučným priestorom (pleurálne efúzie, ascites):

U pacientov, ktorí majú tretí distribučný priestor, sa môže polčas metotrexátu predĺžiť štvornásobne v porovnaní s normálnou dĺžkou, preto sa môže vyžadovať zníženie dávky alebo v niektorých prípadoch ukončenie podávania metotrexátu (pozri časť 5.2 a 4.4).


Dĺžka a spôsob podávania:

Liek je určený len na jednorazové použitie.

Injekčný roztok Metoject 50 mg/ml možno podať intramuskulárnou, intravenóznou alebo subkutánnou cestou (u detí a adolescentov len subkutánne alebo intramuskulárne).


O celkovej dĺžke trvania liečby rozhoduje lekár.


Poznámka:

Pri zmene perorálnej aplikácie na parenterálne podanie sa môže vyžadovať redukcia dávky z dôvodu variabilnej biodostupnosti metotrexátu po perorálnom podaní.


Podľa súčasných liečebných smerníc možno zvážiť doplnkové podanie kyseliny listovej.


 1. Kontraindikácie


Metoject 50 mg/ml je kontraindikovaný v prípade


 • precitlivenosti na metotrexát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • závažnej poruchy pečene (pozri časť 4.2),

 • alkoholovej závislosti,

 • závažnej poruchy obličiek (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min, pozri časť 4.2 a časť 4.4),

 • už existujúcej krvnej dyskrázie, ako je hypoplázia kostnej drene, leukopénia, trombocytopénia alebo významná anémia,

 • závažných, akútnych alebo chronických infekcií, ako sú tuberkulóza, HIV alebo iné syndrómy imunodeficiencie,

 • vredov ústnej dutiny a známeho aktívneho gastrointestinálneho vredového ochorenia,

 • gravidity, laktácie (pozri časť 4.6),

 • očkovania živými vakcínami v rovnakom čase.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť jasne informovaní, že liečba sa podáva jedenkrát týždenne, nie každý deň. Liečení pacienti majú byť pod primeraným dohľadom, aby sa príznaky možných toxických účinkov alebo nežiaducich reakcií mohli určiť a stanoviť s minimálnym zdržaním. Preto má metotrexát podávať len lekár alebo sa má podávať len pod dohľadom lekárov, ktorých vedomosti a skúsenosti zahŕňajú použitie terapie antimetabolitmi. Kvôli možnosti závažných alebo až fatálnych toxických reakcií má lekár pacienta plne informovať o rizikách, ktoré terapia zahŕňa a o odporúčaných bezpečnostných opatreniach.


Použitie u detí < 3 roky sa neodporúča, keďže sú dostupné iba nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti v tejto populácii (pozri časť 4.2).


Odporúčané vyšetrenia a bezpečnostné opatrenia


Pred začatím alebo opätovným nasadením terapie metotrexátom po prestávke v liečbe:

Úplný krvný obraz s diferenciálom krvného obrazu a doštičkami, testy pečeňových enzýmov, bilirubínu, albumínu v sére, RTG hrudníka a testy obličkových funkcií. Ak je to klinicky indikované, vylúčenie tuberkulózy a hepatitídy.


Počas liečby (najmenej raz mesačne počas prvých šiestich mesiacov a potom každé tri mesiace):

Pri zvýšení dávky treba uvažovať aj o zvýšení frekvencie monitorovania.


 1. Vyšetrenie úst a hrdla na zmeny sliznice


 1. Úplný krvný obraz s diferenciálom krvného obrazu a doštičkami. Hemopoetická supresia spôsobená metotrexátom sa môže objaviť neočakávane a pri zdanlivo bezpečných dávkach. Akékoľvek prudké poklesy v počte bielych krviniek alebo doštičiek indikujú okamžité ukončenie podávania lieku a vhodnú podpornú liečbu. Pacientov treba poučiť, aby nahlásili všetky príznaky a symptómy naznačujúce infekciu. U pacientov súčasne užívajúcich hematotoxické lieky (napr. leflunomid) sa musí sledovať krvný obraz a doštičky.


 1. Testy pečeňových funkcií: Osobitnú pozornosť treba venovať objaveniu sa pečeňovej toxicity. Ak je prítomná, alebo ak sa počas liečby vyvinie akákoľvek anomália testov pečeňových funkcií alebo biopsie pečene, liečba sa nemá začať alebo sa má prerušiť. Takéto anomálie by sa mali vrátiť do normálu v priebehu dvoch týždňov, po ktorých možno liečbu obnoviť podľa rozhodnutia lekára. Neexistuje dôkaz, ktorý by podporoval použitie biopsie pečene na monitorovanie hepatotoxicity pri reumatologických indikáciách.
  U pacientov so psoriázou je potreba biopsie pečene pred alebo počas liečby kontroverzná. Je potrebný ďalší výskum na stanovenie, či séria pečeňových chemických testov alebo propeptidu kolagénu typu III môžu dostatočne zistiť hepatotoxicitu. V jednotlivých prípadoch sa má vykonať hodnotenie a diferencovať medzi pacientmi so žiadnymi rizikovými faktormi a pacientmi s rizikovými faktormi, akými sú predošlá vysoká konzumácia alkoholu, pretrvávajúce zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, anamnéza ochorenia pečene, rodinná anamnéza dedičného ochorenia pečene, diabetes mellitus, obezita, anamnéza významnej expozície hepatotoxickým drogám alebo chemikáliám a predĺžená liečba metotrexátom alebo kumulatívne dávky 1,5 g alebo vyššie.


Kontrola pečeňových enzýmov v sére: Prechodné zvýšenia hodnôt transamináz dvoj- až trojnásobne oproti hornej hranici normálnych hodnôt boli pacientmi hlásené vo frekvencii 13 – 20 %. V prípade trvalého zvýšenia hodnôt pečeňových enzýmov sa má zvážiť redukcia dávky alebo ukončenie liečby.


Kvôli možnému toxickému účinku na pečeň sa počas liečby metotrexátom nemajú používať ďalšie hepatotoxické lieky, okrem nevyhnutných prípadova má sa vyhnúť konzumácii alkoholu alebo sa má konzumácia alkoholu výrazne znížiť (pozri časť 4.5). Bližšie monitorovanie pečeňových enzýmov sa má vykonať u pacientov užívajúcich súčasne iné hepatotoxické lieky (napr. leflunomid). Rovnaké fakty treba vziať do úvahy pri simultánnom podávaní hematotoxických liekov (napr. leflunomid).


 1. Obličkové funkcie sa majú sledovať pomocou testov obličkových funkcií a rozboru moču (pozri časť 4.2 a 4.3).

Keďže metotrexát sa vylučuje najmä obličkami, očakávajú sa zvýšené koncentrácie v sére v prípade poruchy obličiek, ktoré môžu viesť k závažným nežiaducim účinkom.

Kde môžu byť obličkové funkcie porušené (napr. u starších pacientov), monitorovanie sa má uskutočniť častejšie. Toto platí hlavne vtedy, keď sú lieky pôsobiace na vylučovanie metotrexátu podávané súčasne a spôsobujú poškodenie obličiek (napr. nesteroidné protizápalové lieky) alebo môžu potenciálne viesť k poškodeniu tvorby krvi. Dehydratácia môže tiež zvýšiť intenzitu toxicity metotrexátu.


 1. Vyšetrenie respiračného systému: Bdelé pozorovanie príznakov poškodenia funkcie pľúc a ak je to nevyhnutné, test pľúcnych funkcií. Pulmonálne postihnutie si vyžaduje rýchlu diagnózu a vysadenie metotrexátu. Pulmonálne príznaky (najmä suchý, neproduktívny kašeľ) alebo nešpecifická pneumotitída, ktoré sa objavujú počas liečby metotrexátom, môžu byť indikátorom potenciálne nebezpečnej lézie a vyžadujú si prerušenie liečby a opatrné vyšetrovanie. Vyskytnúť sa môže akútna alebo chronická intersticiálna pneumotitída, často spojená s krvnou eozinofíliou, a hlásené boli úmrtia. Hoci je to klinicky variabilné, u typického pacienta sa ochorenie pľúc indukované metotrexátom prejavuje horúčkou, kašľom, dyspnoe, hypoxémiou a infiltrátom na RTG hrudníka, infekciu je potrebné vylúčiť. Pulmonálne postihnutie si vyžaduje rýchlu diagnózu a ukončenie liečby metotrexátom. Takáto lézia sa môže objaviť u všetkých dávkovaní.


 1. Metotrexát môže, kvôli jeho účinku na imunitný systém, zhoršiť odpoveď na výsledky vakcinácie a ovplyvniť výsledky imunologických testov. Osobitná pozornosť je tiež potrebná, ak sú prítomné inaktívne, chronické infekcie (napr. herpes zoster, tuberkulóza, hepatitída B alebo C), z dôvodu možnej aktivácie. Očkovanie živými vakcínami sa nesmie vykonávať pri liečbe metotrexátom.


U pacientov liečených nízkou dávkou metotrexátu sa môžu vyskytnúť malígne lymfómy, a vtedy musí byť terapia prerušená. Zlyhanie prejavov znakov spontánnej regresie lymfómu si vyžaduje iniciáciu cytotoxickej liečby.


Bolo hlásené, že súčasné podávanie antagonistov folátu ako je trimetoprim/sulfametoxazol spôsobuje v zriedkavých prípadoch akútnu megaloblastickú pancytopéniu.


Pri liečbe metotrexátom sa môže znovu objaviť dermatitída indukovaná radiáciou a spálenie slnkom (tzv. “recall” reakcia).

Psoriatické lézie sa môžu zhoršiť počas žiarenia UV lúčmi a simultánneho podávania metotrexátu.


Vylučovanie metotrexátu je znížené u pacientov s tretím distribučným priestorom (ascites, pleurálne efúzie). Takíto pacienti si vyžadujú predovšetkým obozretné monitorovanie toxicity, a vyžadujú si zníženie dávky alebo v niektorých prípadoch ukončenie podávania metotrexátu. Pleurálne efúzie a ascites sa majú drenážou odviesť pred začatím liečby metotrexátom (pozri časť 5.2).


Toxickými účinkami môžu byť hnačka a ulceratívna stomatitída a vyžadujú si prerušenie liečby, inak sa môže objaviť hemoragická enteritída a úmrtie z dôvodu perforácie čreva.


Vitamínové preparáty a iné produkty obsahujúce kyselinu listovú, kyselinu folínovú alebo ich deriváty môžu znížiť účinnosť metotrexátu.


Pri liečbe psoriázy má byť podávanie metotrexátu obmedzené len na liečbu ťažkej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá neodpovedá adekvátne na iné formy liečby, ale len keď je diagnóza určená biopsiou a/alebo po dermatologickej konzultácii.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


Neprítomnosť gravidity má byť potvrdená predtým, než je podaný Metoject 50 mg/ml. Metotrexát spôsobuje u ľudí embryotoxicitu, potrat a defekty plodu. Metotrexát ovplyvňuje spermatogenézu a oogenézu počas jeho podávania, čo môže vyústiť do zníženej fertility. Tieto účinky sa ukazujú byť reverzibilné po ukončení liečby. Počas liečby a najmenej šesť mesiacov po jej ukončení sa má používať účinná antikoncepcia u mužov i žien. Možné riziká účinkov na reprodukciu majú byť s pacientami vo fertilnom veku prediskutované a ich partneri majú byť vhodne poučení (pozri časť 4.6).


 1. Liekové a iné interakcie


Alkohol, hepatotoxické lieky, hematotoxické lieky

Možnosť, že metotrexát preukáže hepatotoxický účinok, sa zvyšuje pri pravidelnej konzumácii alkoholu a keď sa v rovnakom čase používajú iné hepatotoxické lieky (pozri časť 4.4). Pacienti súbežne užívajúci iné hepatotoxické lieky (napr. leflunomid) majú byť monitorovaní so špeciálnou starostlivosťou. To isté treba vziať do úvahy pri simultánnom podávaní hematotoxických liekov (napr. leflunomid, azatioprin, retinoidy, sulfasalazín). Výskyt pancytopénie a hepatotoxicity sa môže zvýšiť, keď je leflunomid kombinovaný s metotrexátom.


Kombinovaná liečba metotrexátu a retinoidov, ako acitretin alebo etretinát, zvyšuje riziko hepatotoxicity.


Perorálne antibiotiká

Perorálne antibiotiká ako tetracyklíny, chloramfenikol a neabsorbovateľné širokospektrálne antibiotiká môžu interferovať s enterohepatálnou cirkuláciou cestou inhibície črevnej flóry alebo supresiou bakteriálneho metabolizmu.


Antibiotiká

Antibiotiká ako penicilíny, glykopeptidy, sulfónamidy, ciprofloxacín a cefalotín môžu v jednotlivých prípadoch znížiť renálny klírens metotrexátu, a tak sa môžu objaviť zvýšené koncentrácie metotrexátu v sére so simultánnou hematologickou a gastrointestinálnou toxicitou.


Lieky s vysokou väzbou na plazmatické bielkoviny

Metotrexát sa viaže na plazmatické bielkoviny a môže byť vytlačený inými liekmi, ktoré sa viažu na proteíny, ako sú salicyláty, hypoglykemiká, diuretiká, sulfónamidy, difenylhydantoíny, tetracyklíny, chloramfenikol a kyselina para-aminobenzoová a protizápalové liečivá na báze kyselín, čo môže viesť k zvýšenej toxicite, ak sa užívajú súčasne.


Probenecid, slabé organické kyseliny, pyrazoly a nesteroidné protizápalové liečivá

Probenecid, slabé organické kyseliny, ako sú slučkové diuretiká a pyrazoly (fenylbutazón), môžu znížiť vylučovanie metotrexátu a možno predpokladať zvýšené sérové koncentrácie , ktoré indukujú zvýšenú hematologickú toxicitu. Existuje aj možnosť zvýšenej toxicity, keď sa kombinujú nízke dávky metotrexátu s nesteroidnými protizápalovými liekmi alebo salicylátmi.


Lieky s nežiaducimi účinkami na kostnú dreň

V prípade liečby liekmi, ktoré môžu mať nežiaduce reakcie na kostnú dreň (napr. sulfónamidy, trimetoprim-sulfametoxazol, chloramfenikol, pyrimetamín), má byť venovaná pozornosť možnosti závažného poškodenia krvotvorby.


Lieky, ktoré spôsobujú nedostatok folátov

Súčasné podávanie liekov, ktoré spôsobujú nedostatok folátov (napr. sulfónamidy, trimetoprim-sulfametoxazol) môže viesť k zvýšenej toxicite metotrexátu. Osobitná starostlivosť sa preto odporúča v prípade existujúceho nedostatku kyseliny listovej.


Produkty obsahujúce kyselinu listovú alebo kyselinu folínovú

Vitamínové preparáty alebo iné lieky obsahujúce kyselinu listovú, kyselinu folínovú alebo ich deriváty môžu znížiť účinnosť metotrexátu.


Iné antireumatické lieky

Zvýšenie toxických účinkov metotrexátu sa vo všeobecnosti neočakáva, keď sa Metoject 50 mg/ml podáva súbežne s inými antireumatickými liekmi (napr. zlúčeniny zlata, penicilamín, hydroxychlorochinón, sulfasalazín, azatioprin, cyklosporín).


Sulfasalazín

Hoci kombinácia metotrexátu a sulfasalazínu môže spôsobiť zvýšenie účinnosti metotrexátu a výsledne viac nežiaducich účinkov z dôvodu inhibície syntézy kyseliny listovej cez sulfasalazín, takéto nežiaduce účinky boli pozorované len v zriedkavých jednotlivých prípadoch v priebehu niekoľkých štúdií.


Merkaptopurín

Metotrexát zvyšuje hladiny merkaptopurínu v plazme. Kombinácia metotrexátu a merkaptopurínu si preto môže vyžadovať úpravu dávky.


Inhibítory protónovej pumpy

Súčasné podávanie inhibítorov protónovej pumpy ako omeprazol alebo pantoprazol môže viesť k interakciám: súčasné podávanie metotrexátu a omeprazolu viedlo k oneskorenému vylučovaniu metotrexátu obličkami. V kombinácii s pantoprazolom bolo v jednom prípade hlásené inhibované vylučovanie metabolitu 7‑hydroxymetotrexátu obličkami s myalgiou a triaškou.


Teofylín

Metotrexát môže znížiť klírens teofylínu. Hladiny teofylínu majú byť sledované, ak sa užíva súbežne s metotrexátom.Nápoje s obsahom kofeínu alebo teofylínu

Počas liečby metotrexátom je potrebné sa vyhýbať nadmernej konzumácii nápojov s obsahom kofeínu alebo teofylínu (káva, nealkoholické nápoje s obsahom kofeínu, čierny čaj).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Metoject 50 mg/ml je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3). Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu metotrexátu (pozri časť 5.3). Metotrexát sa ukázal ako teratogénny u ľudí; boli hlásené prípady úmrtia plodu a/alebo kongenitálnych abnormalít. Expozícia limitovaného počtu gravidných žien (42) viedla k zvýšenému výskytu (1:14) malformácií (kraniálnych, kardiovaskulárnych a malformácií končatín). Ak bola liečba metotrexátom ukončená pred počatím, boli hlásené normálne gravidity. Ženy nesmú otehotnieť počas liečby metotrexátom. V prípade, že ženy otehotnejú počas liečby, vyžaduje sa zdravotnícke poradenstvo o riziku nežiaducich reakcií pre dieťa, ktoré súvisí s liečbou metotrexátom. Preto pacienti v sexuálne zrelom veku (ženy a muži) musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Metojectom 50 mg/ml a najmenej 6 mesiacov po jej ukončení (pozri časť 4.4).


U žien vo fertilnom veku musí byť tehotenstvo pomocou zaručených metód s určitosťou vylúčené, napr. tehotenským testom pred začatím liečby.


Laktácia

Metotrexát sa vylučuje do materského mlieka v koncentráciách, ktoré sú rizikové pre dojča, a preto sa má dojčenie pred podávaním a počas podávania prerušiť.


Fertilita

Keďže metotrexát môže byť genotoxický, odporúča sa všetkým ženám, ktoré chcú otehotnieť, už pred začatím liečby konzultácia s genetickým poradenským centrom, ak je to možné, a mužom, aby sa pred začatím liečby poradili o možnosti uchovania spermií.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby sa môžu objaviť centrálne nervové príznaky, ako je únava a závrat. Metoject 50 mg/ml má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najvýznamnejšie nežiaduce účinky sú supresia krvotvorného systému a gastrointestinálne poruchy.


Nasledovné názvy sa používajú na zoradenie nežiaducich účinkov podľa frekvencie:

Veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Veľmi zriedkavé: Boli hlásené jednotlivé prípady lymfómu, ktorý v mnohých prípadoch ustúpil po tom, čo bola liečba metotrexátom prerušená. V nedávnej štúdii sa nepotvrdilo, že liečba metotrexátom zvyšuje výskyt lymfómov.Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia, anémia, trombopénia.

Menej časté: pancytopénia.

Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, závažné stavy depresie kostnej drene.


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: precipitácia diabetu.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, únava, ospalosť.

Menej časté: závrat, zmätenosť, depresia.

Veľmi zriedkavé: poškodenie zraku, bolesť, muskulárna asténia alebo parestézia v končatinách, zmeny v pocite chuti (kovová pachuť), kŕče, meningitída, paralýza.


Poruchy oka

Zriedkavé: zrakové poruchy.

Veľmi zriedkavé: retinopatia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: perikarditída, perikardiálny výpotok, perikardiálna tamponáda.


Poruchy ciev

Zriedkavé: hypotenzia, tromboembolické príhody.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: pneumónia, intersticiálna alveolitída/pneumonitída často spojená s eozinofíliou. Príznaky poukazujúce na možné závažné poškodenie pľúc (intersticiálna pneumonitída) sú: suchý, neproduktívny kašeľ, dyspnoe a horúčka.

Zriedkavé: fibróza pľúc, pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii, dyspnoe a bronchiálna astma, pleurálny výpotok.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: stomatitída, dyspepsia, nauzea, strata chuti do jedla.

Časté: orálne vredy, hnačka.

Menej časté: faryngitída, enteritída, dávenie.

Zriedkavé: gastrointestinálne vredy.

Veľmi zriedkavé: hemateméza, hematorea, toxický megakolón.


Poruchy pečene a žlčových ciest (pozri časť 4.4)

Veľmi časté: zvýšené hladiny transaminázy.

Menej časté: cirhóza, fibróza a steatóza, zníženie hladín sérového albumínu.

Zriedkavé: akútna hepatitída.

Veľmi zriedkavé: zlyhanie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: exantém, erytém, pruritus.

Menej časté: fotosenzibilizácia, vypadávanie vlasov, zvýšenie počtu reumatických uzlíkov, herpes zoster, vasculitída, herpetiformné vyrážky na koži, urtikária.

Zriedkavé: zvýšená pigmentácia, akné, ekchymóza.

Veľmi zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), zvýšené pigmentačné zmeny na nechtoch, akútna paronychia, furunkulóza, telangiektázia.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: artralgia, myalgia, osteoporóza.


Poruchy obličiek a močovej ciest

Menej časté: zápal a vredy močového mechúra, poškodenie obličiek, poruchy močenia.

Zriedkavé: zlyhanie obličiek, oligúria, anúria, poruchy elektrolytov.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: zápal a vredy vagíny.

Veľmi zriedkavé: strata libida, impotencia, gynekomastia, oligospermia, menštruačné poruchy, vaginálny výtok.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé: alergické reakcie, anafylaktický šok, alergická vaskulitída, horúčka, konjunktivitída, infekcia, sepsa, zhoršenie hojenia rán, hypogamaglobulinémia.

Veľmi zriedkavé: miestne poškodenie (tvorba sterilného abscesu, lipodystrofia) v mieste podania injekcie po intramuskulárnom alebo subkutánnom podaní.


Výskyt a stupeň závažnosti nežiaducich účinkov závisia od dávkovania a frekvencie podania. Keďže sa však závažné nežiaduce účinky môžu objaviť aj pri nižších dávkach, je potrebné, aby lekár sledoval pacientov pravidelne v krátkych intervaloch.


Keď sa metotrexát podáva intramuskulárne, často sa môžu v mieste injekcie objaviť miestne nežiaduce účinky (pocit pálenia) alebo poškodenie (tvorba sterilného abscesu, deštrukcia tukového tkaniva). Subkutánna aplikácia metotrexátu je lokálne dobre tolerovaná. Boli pozorované iba mierne miestne kožné reakcie, ktoré počas liečby ustúpili.


 1. Predávkovanie


a) Príznaky predávkovania

Toxicita metotrexátu postihuje najmä krvotvorný systém.


b) Liečebné opatrenia v prípade predávkovania

Kalciumfolinát je špecifické antidotum na neutralizáciu toxických nežiaducich účinkov metotrexátu.


V prípade neúmyselného predávkovania je potrebné do jednej hodiny intravenózne alebo intramuskulárne podať kalciumfolinát v rovnakom alebo vyššom množstve, ako bola toxická dávka metotrexátu, a pokračovať v dávkovaní dovtedy, kým sérové hladiny metotrexátu poklesnú pod 10‑7 mol/l.


V prípade masívneho predávkovania môže byť nevyhnutná hydratácia a alkalizácia moču, aby sa zabránilo precipitácii metotrexátu a/alebo jeho metabolitov v obličkových tubuloch. Ani hemodialýza, ani peritoneálna dialýza nepreukázali zlepšenie vylučovania metotrexátu. Efektívny klírens metotrexátu bol hlásený pri akútnej, intermitentnej hemodialýze s použitím vysoko priepustných techník.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analógy kyseliny listovej

ATC kód: L01BA01

Antireumatikum na liečbu chronických, zápalových reumatických ochorení a polyartritických foriem juvenilnej idiopatickej artritídy. Imunomodulačný a protizápalový liek na liečbu Crohnovej choroby.


Spôsob účinku

Metotrexát je antagonistom kyseliny listovej, ktorý patrí do skupiny cytostatík známych ako antimetabolity. Pôsobí kompetitívnou inhibíciou enzýmu dihydrofolátreduktázy a tak inhibuje syntézu deoxyribonukleovej kyseliny (DNK). Doteraz nebolo objasnené, či účinnosť metotrexátu v liečbe psoriázy, psoriatickej artritídy, chronickej polyartritídy a Crohnovej chorobyje spôsobená protizápalovým alebo imunosupresívnym účinkom a v akom rozsahu prispieva k týmto účinkom metotrexátom vyvolané zvýšenie koncentrácie extracelulárneho adenozínu v miestach zápalu.


Medzinárodné klinické smernice popisujú používanie metotrexátu ako alternatívnej voľby pre pacientov s Crohnovou chorobou, ktorí neznášajú alebo nereagovali na imunomodulačné lieky prvej línie, ako napríklad azatioprín (AZA) alebo 6‑merkaptopurín (6‑MP).


Nežiaduce účinky pozorované v štúdiách vykonaných s metotrexátom pri liečbe Crohnovej choroby s kumulatívnymi dávkami nepreukázali odlišný bezpečnostný profil metotrexátu v porovnaní s profilom, ktorý je už známy. Preto sa musia pri používaní metotrexátu na liečbu Crohnovej choroby vykonať podobné opatrenia ako pri iných reumatických a nereumatických indikáciách metotrexátu (pozri časti 4.4 a 4.6).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia

Po perorálnom podaní sa metotrexát vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. V prípade podávania nízkych dávok (dávky medzi 7,5 mg/m² až 80 mg/m² povrchu tela) je stredná biodostupnosť približne 70%, ale sú možné značné interindividuálne a intraindividuálne odchýlky (25 – 100 %). Maximálne sérové koncentrácie sa dosiahnu po 1 – 2 hodinách.


Biotransformácia

Biodostupnosť po subkutánnej, intravenóznej a intramuskulárnej injekcii je porovnateľná a je takmer 100 %.


Eliminácia

Približne 50 % metotrexátu sa viaže na bielkoviny v sére. Bezprostredne po distribúcii do telových tkanív boli zistené vysoké koncentrácie vo forme polyglutamátov najmä v pečeni, obličkách a slezine, ktoré sa môžu udržať týždne alebo mesiace. Pri podávaní v malých dávkach prechádza metotrexát do telových tekutín v minimálnych množstvách. Terminálny polčas je v priemere 6 – 7 hodín a vyznačuje sa značnou variabilitou (3 – 17 hodín). Polčas sa môže predĺžiť na štvornásobok normálnej dĺžky u pacientov, ktorí majú tretí distribučný priestor (pleurálny výpotok, ascites).

Približne 10 % podanej dávky metotrexátu sa metabolizuje intrahepatálne. Hlavným metabolitom je 7‑hydroxymetotrexát.

Metotrexát sa vylučuje hlavne v nezmenenej forme, prevažne obličkami, glomerulárnou filtráciou a aktívnou sekréciou v proximálnych tubuloch.

Asi 5 – 20 % metotrexátu a 1 – 5 % 7‑hydroxymetotrexátu sa vylučuje žlčou. Existuje podstatná enterohepatálna cirkulácia.


V prípade poruchy obličiek je vylučovanie významne spomalené. V súvislosti s poruchou pečene nie je známe zhoršenie vylučovania.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách ukázali, že metotrexát zhoršuje fertilitu, je embryo- a fetotoxický a teratogénny. Metotrexát je mutagénny in vivoa in vitro. Keďže sa nevykonali konvenčné štúdie karcinogenity a údaje zo štúdií chronickej toxicity u potkanov sú nekonzistentné, metotrexát nie je klasifikovateľnýv oblasti karcinogenity u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Hydroxid sodný na úpravu pH

Voda na injekciu


 1. Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte naplnené injekčné striekačky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Druh a obsah obalu:

Naplnené injekčné striekačky z číreho skla (typ I) s objemom 1 ml so vsadenou injekčnou ihlou. Gumové uzávery z chlórbutylovej gumy (typ I) a polystyrénové tyčinky vložené do zátky pre vytvorenie piestu injekčnej striekačky


alebo


Naplnené injekčné striekačky z číreho skla (typ I) s objemom 1 ml s priloženou injekčnou ihlou. Gumové uzávery z chlórbutylovej gumy (typ I) a polystyrénové tyčinky vložené do zátky pre vytvorenie piestu injekčnej striekačky.


Veľkosti balenia:

Naplnené injekčné striekačky s objemom 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml alebo 0,60 ml injekčného roztoku sú dostupné v baleniach po 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 a 24 injekčných striekačiek so vsadenou s.c. injekčnou ihlou a s tampónmi napustenými alkoholom


a


Naplnené injekčné striekačky s objemom 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml alebo 0,60 ml injekčného roztoku sú dostupné v baleniach 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 a 24 injekčných striekačiek s priloženou s.c. injekčnou ihlou a s tampónmi napustenými alkoholom.


Všetky veľkosti balenia sú dostupné s ciachovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s liekom a likvidácia musia byť v súlade s národnými požiadavkami na cytotoxické lieky. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nemajú s Metojectom 50 mg/ml manipulovať a/alebo ho podávať.


Metotrexát nesmie prísť do kontaktu s kožou alebo sliznicou. V prípade kontaminácie sa musí postihnuté miesto ihneď opláchnuť dostatočným množstvom vody.


Len na jednorazové použitie.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Návod na subkutánne použitie

Najlepšie miesta vpichu injekcie sú:

- horná časť stehna,

- brucho, okrem oblasti v okolí pupka.


 1. Vyčistite oblasť v okolí vybraného miesta vpichu injekcie (napr. pomocou priloženého alkoholového tampónu).

 2. Odtrhnite ochranný plastový kryt.

 3. Jemným stlačením oblasti v mieste vpichu injekcie vytvorte kožnú riasu.

 4. Riasu držte stlačenú, až pokým z pokožky neodstránite striekačku po podaní injekcie.

 5. Ihlu úplne zatlačte do pokožky v 90-stupňovom uhle.

 6. Pomaly zatlačte piest a kvapalinu vstreknite pod pokožku. Striekačku odstráňte z pokožky v rovnakom 90-stupňovom uhle.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstraße 3

20354 Hamburg

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0659/08-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.12.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2013

spc (SK) Metoject 50 mg/ml injekčný roztok

National version: 05.06.2013

Metoject 50 mg/ml injekčný roztok