+ ipil.sk

Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere



Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/03353, 2012/03354, 2012/03355, 2012/03356, 2012/03371, 2012/03360, 2012/03361, 2012/03362, 2012/03363, 2012/03364


Písomná informácia pre používateľa


Metoject PEN 7,5 mg injekčný roztoknaplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 10 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 15 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 27,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metotrexát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre váš dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je Metoject PEN a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metoject PEN

 3. Ako používať Metoject PEN

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Metoject PEN

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metoject PEN a na čo sa používa


Metoject PEN je určený na liečbu


aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov.

polyartritických foriem ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) nedostatočná.

ťažkej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá dostatočne nereaguje na iné druhy liečby ako fototerapia, PUVA (kombinovaná liečba psoralenom a ultrafialovým žiarením A) a retinoidy, a závažnej psoriatickej artritídy u dospelých pacientov.

Reumatoidná artritída(RA) je chronické ochorenie spojivových tkanív charakterizované zápalom synoviálnych membrán (membrán v kĺboch). Tieto membrány produkujú tekutinu, ktorá pôsobí ako mazivo v mnohých kĺboch. Zápal spôsobuje zhrubnutie membrány a opuch kĺbu.


Juvenilná artritídasa týka detí a mladistvých mladších ako 16 rokov. Za polyartritické formy sa považujú také, pri ktorých je postihnutých 5 alebo viac kĺbov počas prvých 6 mesiacov ochorenia.


Psoriázaje bežné chronické kožné ochorenie charakterizované červenými fľakmi, ktoré sú pokryté hrubými, suchými, striebristými, priľnavými šupinami.


Psoriatická artritídaje druh artritídy s psoriatickými léziami na koži a nechtoch, najmä na kĺboch prstov na rukách a nohách.


Metoject PEN upravuje a spomaľuje postup ochorenia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metoject PEN


Nepoužívajte Metoject PEN

ak ste alergický na metotrexát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak trpíte ochorením pečene, závažným ochorením obličiek alebo ochorením krvi.

ak pravidelne konzumujete veľké množstvo alkoholu.

ak trpíte závažnou infekciou, napr. tuberkulózou, HIV alebo inými príznakmi imunodeficiencie (nedostatočnej obranyschopnosti).

ak trpíte žalúdočnými vredmi alebo črevnými vredmi.

ak ste tehotná alebo dojčíte.

ak sa v rovnakom čase podrobujete očkovaniu živými vakcínami.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Metoject PEN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

ak ste starší alebo sa cítite celkovo zle a slabo.

ak máte problémy s funkciou pečene.

ak trpíte dehydratáciou (stratou vody).


Odporúčané následné vyšetrenia a bezpečnostné opatrenia:

Hoci sa Metoject PEN podáva v malých dávkach, môžu sa objaviť závažné vedľajšie účinky. Na to, aby sa včas odhalili, váš lekár vám musí urobiť vyšetrenia a laboratórne testy.


Pred liečbou:

Predtým, ako začne liečba, odoberú sa vzorky krvi na kontrolu dostatočného množstva krviniek, urobia sa testy na kontrolu funkcie pečene, sérového albumínu (bielkovina v krvi) a funkcie obličiek. Váš lekár tiež skontroluje, či netrpíte tuberkulózou (infekčné ochorenie s tvorbou malých uzlíkov v postihnutom tkanive) a urobí röntgenový snímok hrudníka.

Počas liečby:

Nasledovným testom sa budete podrobovať najmenej raz mesačne počas prvých šiestich mesiacov liečby a následne najmenej raz za tri mesiace:


Vyšetrenie úst a hrdla na zmeny na slizniciach

Krvné testy

Kontrola funkcie pečene

Kontrola funkcie obličiek

Kontrola dýchacej sústavy a ak je to nevyhnutné, test pľúcnych funkcií.


Metotrexát môže ovplyvniť váš imunitný systém a výsledky očkovania. Môže tiež ovplyvniť výsledky imunologických testov. Môžu sa rozvinúť neaktívne, chronické ochorenia (napr. herpes zoster [pásový opar], tuberkulóza, hepatitída B alebo C). Počas liečby Metoject PENom nesmiete byť očkovaný živými vakcínami.


Počas liečby metotrexátom sa môže znovu objaviť radiáciou indukovaná dermatitída (zápal kože) a spálenie slnkom (“recall” reakcia). Psoriatické lézie sa môžu zhoršiť počas UV ožiarenia a súbežného podávania metotrexátu.


Môžu sa objaviť zväčšené lymfatické uzliny (lymfóm) a vtedy sa musí liečba zastaviť.


Hnačka môže byť vedľajším účinkom Metoject PENu a vyžaduje si prerušenie liečby. Ak trpíte hnačkou, povedzte to svojmu lekárovi.


Iné lieky a Metoject PEN

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pamätajte, že sa to týka aj liekov, ktoré budete užívať v budúcnosti.


Účinok liečby môže ovplyvniť podávanie Metoject PENu súbežne s určitými inými liekmi:


lieky poškodzujúce pečeňalebo krvný obraz, napr. leflunomid

antibiotiká(lieky na prevenciu/boj s určitými infekciami), ako sú: tetracyklíny, chloramfenikol a neabsorbovateľné širokospektrálne antibiotiká, penicilíny, glykopeptidy, sulfónamidy (lieky obsahujúce síru na prevenciu/boj s určitými infekciami), ciprofloxacín a cefalotín

nesteroidné protizápalové liekyalebo salicyláty(lieky proti bolesti a/alebo zápalu)

probenecid(liek proti dne)

slabé organické kyseliny, ako sú slučkové diuretiká(“tablety na odvodnenie”) alebo niektoré lieky používané na liečbu bolesti a zápalových ochorení(napr. kyselina acetylosalicylová, diklofenak a ibuprofen) a pyrazol (napr. metamizol na liečbu bolesti)

lieky, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na kostnú dreň, napr. trimetoprim-sulfametoxazol (antibiotikum) a pyrimetamín

sulfasalazín (antireumatickýliek)

azatioprin (imunosupresívny liekpoužívaný na liečbu závažných foriem reumatoidnej artritídy)

merkaptopurín (cytostatikum)

retinoidy (lieky proti psoriázea iným kožným ochoreniam)

teofylín (liek proti bronchiálnej astmea iným ochoreniam pľúc)

inhibítory protónovej pumpy (lieky proti žalúdočným ťažkostiam)

hypoglykemiká (lieky používané na zníženie cukru v krvi)


Vitamíny obsahujúce kyselinu listovúmôžu poškodiť účinok liečby a mali by sa užívať, len ak vám to odporučí lekár.


Vyhnite sa očkovaniu živými vakcínami.


Metoject PEN a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby Metoject PENom sa musíte vyhnúť konzumácii alkoholu, ako aj konzumácii veľkého množstva kávy, nealkoholických nápojov obsahujúcich kofeín a čierneho čaju.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Metoject PEN nesmiete užívať počas tehotenstva. Ženy a muži musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Metoject PENom a ďalších 6 mesiacov po jej ukončení.


U žien v plodnom veku musí byť tehotenstvo s určitosťou vylúčené, a to použitím vhodných metód pred začatím liečby, napr. tehotenský test.


Keďže metotrexát môže byť genotoxický, odporúča sa všetkým ženám, ktoré chcú otehotnieť konzultácia s genetickým poradenským centrom už pred začatím liečby, ak je to možné. Mužom sa odporúča, aby sa pred začatím liečby poradili o možnosti uchovania spermií. Dojčenie sa má pred liečbou a počas liečby Metoject PENom prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečba Metoject PENom môže spôsobiť nežiaduce reakcie postihujúce centrálny nervový systém, napr. únavu a závrat. Preto môže byť v istých prípadoch narušená schopnosť viesť vozidlo a/alebo obsluhovať stroje. Ak pocítite únavu alebo ospalosť, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Metoject PEN obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


3. Ako používať Metoject PEN


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár rozhodne o dávkovaní, ktoré sa individuálne prispôsobuje. Obyčajne trvá 4 – 8 týždňov, než sa prejaví účinok liečby.


Metoject PEN sa podáva subkutánne (pod kožu) lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom, alebo pod ich dozorom iba raz týždenne. Spolu s lekárom sa rozhodnete pre vhodný deň, v ktorý každý týždeň dostanete injekciu.

Použitie u detí a dospievajúcich

Lekár rozhodne o primeranej dávke u detí a mladistvých s polyartritickými formami juvenilnej idiopatickej artritídy.

Metoject PEN sa neodporúča u detí mladších ako 3 rokykvôli nedostatočným skúsenostiam v tejto vekovej skupine.


Spôsob a dĺžka podávania

Metoject PEN sa podáva injekčne jedenkrát týždenne!

Dĺžku trvania liečby určuje ošetrujúci lekár. Liečba reumatoidnej artritídy, juvenilnej idiopatickej artritídy, psoriasis vulgaris a psoriatickej artritídy Metoject PENom je dlhodobá.


Na začiatku liečby vám Metoject PEN bude podávať zdravotnícky personál. Váš lekár však môže rozhodnúť, že sa môžete naučiť, ako si Metoject PEN aplikovať pod kožu aj sami. Následne dostanete príslušné zaškolenie.

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte podať si samostatne Metoject PEN skôr, ako ste absolvovali takéto zaškolenie.


Pokyny, ako používať Metoject PEN, nájdete aj v časti „Pokyny na použitie” na konci tejto písomnej informácie.

Dbajte na to, aby ste podali celý obsah pera.


Zaobchádzanie a likvidácia lieku a naplneného pera musia byť v súlade s národnými požiadavkami. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nemajú manipulovať a/alebo podávať Metoject PEN.


Metotrexát sa nesmie dostať do kontaktu s povrchom kože alebo sliznice. V prípade kontaminácie sa musí postihnuté miesto ihneď opláchnuť veľkým množstvom vody.


Ak použijete viac Metoject PENu, ako máte

Ak použijete viac Metoject PENu, ako máte, okamžite sa poraďte s vaším lekárom.


Ak zabudnete použiť Metoject PEN

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Metoject PEN

Ak prestanete používať Metoject PEN, okamžite sa poraďte s vaším lekárom.


Ak máte pocit, že účinok Metoject PENu je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia a stupeň závažnosti vedľajších účinkov závisia od veľkosti dávky a frekvencie podávania. Keďže závažné vedľajšie účinky sa môžu objaviť dokonca aj pri nízkych dávkach, je dôležité, aby vás pravidelne sledoval váš lekár. Váš lekár vykoná vyšetrenia na kontrolu abnormalít(odchyliek) v krvi (napríklad nízky počet bielych krviniek, nízky počet krvných doštičiek, lymfómy) a zmien na obličkách a pečeni.


Okamžite informujte svojho lekára, ak sa ú vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov, pretože môže predstavovať závažný, potenciálne život ohrozujúci vedľajší účinok, ktorý vyžaduje okamžitú špecifickú liečbu:


 • pretrvávajúci suchý neproduktívny kašeľ, dýchavičnosť a horúčka - môžu byť príznakmi zápalu pľúc (pneumónia) [časté – môžu postihovať až 1 z 10 osôb],

 • príznaky poškodenia pečene, ako napríklad zožltnutie pokožky a bielkov očí – metotrexát môže spôsobiť chronické poškodenie pečene (cirhózu pečene), tvorbu zjazveného tkaniva v pečeni (fibróza pečene), tukovú degeneráciu pečene [všetky menej časté – môže postihovať až 1 zo 100 osôb], zápal pečene (akútna hepatitída) [zriedkavé – môže postihovať až 1 z 1 000 osôb] a zlyhanie pečene [veľmi zriedkavé – môže postihovať až 1 z 10 000 osôb],

 • príznaky alergie, ako napríklad kožná vyrážka vrátane začervenanej svrbivej pokožky, opuchov rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (čo môže spôsobiť problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní) a pocitu, že odpadnete – môžu to byť príznaky závažných alergických reakcií alebo anafylaktického šoku [zriedkavé – môžu postihovať 1 z 1 000 osôb],

 • príznaky poškodenia obličiek, ako napríklad opuchy rúk, členkov alebo nôh alebo zmeny frekvencie močenia alebo pokles či neprítomnosť moču – môžu to byť príznaky zlyhania obličiek [zriedkavé – môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb],

 • príznaky infekcií, napr. horúčka, zimnica, bolestivosť, bolesť hrdla - metotrexát môže spôsobiť, že budete náchylnejší na infekcie. Zriedkavo [môže postihnúť až 1 z 1 000 osôb] sa môžu vyskytnúť závažné infekcie, ako napríklad určité typy pneumónie (Pneumocystis carinii pneumonia) alebo otrava krvi (sepsa),

 • závažná hnačka, vracanie krvi a čierna alebo smolnatá stolica – tieto príznaky môžu indikovať zriedkavú [môže postihovať až 1 z 1 000 osôb] závažnú komplikáciu gastrointestinálneho (žalúdočno-črevného) systému spôsobenú metotrexátom, napr. gastrointestinálne vredy,

 • horúčka a závažné zhoršenie vášho celkového stavu alebo náhla horúčka sprevádzaná bolesťou hrdla alebo úst alebo problémy pri močení – metotrexát môže veľmi zriedkavo [môže postihovať až 1 z 10 000 osôb] spôsobiť silný pokles bielych krviniek (agranulocytóza) a závažný pokles kostnej drene,

 • neočakávané krvácanie, napr. krvácanie ďasien, krv v moči, vracanie krvi alebo podliatiny – môžu to byť príznaky závažného poklesu počtu krvných doštičiek spôsobené závažnými epizódami útlmu kostnej drene [veľmi zriedkavé – môže postihnúť až 1 z 10 000 osôb],

 • závažná kožná vyrážka alebo pľuzgiere na pokožke (môže postihnúť aj ústa, oči alebo genitálie) – môžu to byť príznaky veľmi zriedkavého [môže postihovať až 1 z 10 000 osôb] ochorenia nazývaného Stevensov-Johnsonov syndróm alebo syndróm spálenej pokožky (toxická epidermálna nekrolýza).


Môžu sa objaviť nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

zápal ústnej dutiny, poruchy trávenia, nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), strata chuti do jedla

zvýšené hladiny pečeňových enzýmov


Časté: môžu postihovať až 1 z 10 osôb

vredy v ústach, hnačka

vyrážka, sčervenanie kože, svrbenie

bolesť hlavy, únava, ospalosť

znížená krvotvorba so zníženým počtom bielych a/alebo červených krviniek a/alebo krvných doštičiek (leukopénia, anémia, trombocytopénia)


Menej časté: môžu postihovať až 1 zo 100 osôb

zápal hrdla, zápal čriev, vracanie

zvýšená citlivosť na svetlo, vypadávanie vlasov, zvýšený počet reumatických uzlíkov, pásový opar, zápal ciev, vyrážka na koži pripomínajúca herpes, žihľavka

vznik cukrovky (diabetes mellitus)

závrat, zmätenosť, depresia

znížený sérový albumín

zníženie počtu krviniek a krvných doštičiek

zápal a vred močového mechúra alebo vagíny (pošvy), znížená funkcia obličiek, poruchy močenia

bolesti kĺbov, bolesť svalov, osteoporóza (rednutie kostí)


Zriedkavé: môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb

zvýšená pigmentácia kože, akné, modré bodky v dôsledku cievneho krvácania

alergický zápal krvných ciev, horúčka, červené oči, infekcia, porucha hojenia rán, znížený počet protilátok v krvi

poruchy zraku

zápal srdcového vaku, hromadenie tekutiny v srdcovom vaku

nízky tlak krvi, upchanie cievy uvoľnenou krvnou zrazeninou (tromboembolické príhody)

fibróza pľúc, dýchavičnosť a priedušková astma, hromadenie tekutín v pľúcnom vaku

porucha elektrolytov


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb

závažné krvácanie, toxický megakolón (akútne toxické rozšírenie čreva)

zvýšená pigmentácia nechtov, zápal kože v okolí nechtov, furunkulóza (hlboká infekcia vlasových vačkov), viditeľné zväčšenie malých krvných ciev

poškodenie zraku, bolesť, strata sily alebo znížená citlivosť alebo pocit pichania v rukách a nohách, zmeny pocitu chuti (kovová pachuť), kŕče, paralýza, závažná bolesť hlavy s horúčkou

retinopatia (nezápalové ochorenie očí)

zníženie sexuálnej potreby, impotencia, zväčšenie prsníkov u mužov (gynekomastia), porušená tvorba spermií, poruchy menštruácie, vaginálny (pošvový) výtok

zväčšenie lymfatických uzlín (lymfóm)


Subkutánna aplikácia metotrexátu je v mieste podania dobre tolerovaná. Boli pozorované iba mierne miestne kožné reakcie (ako napríklad pocit pálenia, vyrážka, opuch, zmena farby, závažné svrbenie, bolesť), ktoré počas liečby slabli.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metoject PEN


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte naplnené perá vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na naplnenom pere po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metoject PEN obsahuje

Liečivo je metotrexát.

1 pero naplnené 0,15 ml roztoku obsahuje 7,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,2 ml roztoku obsahuje 10 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,25 ml roztoku obsahuje 12,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,3 ml roztoku obsahuje 15 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,35 ml roztoku obsahuje 17,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,4 ml roztoku obsahuje 20 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,45 ml roztoku obsahuje 22,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,5 ml roztoku obsahuje 25 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,55 ml roztoku obsahuje 27,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,6 ml roztoku obsahuje 30 mg metotrexátu.

Ďalšie zložky sú chlorid sodný, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková na úpravu pH a voda na injekciu.


Ako vyzerá Metoject PEN a obsah balenia

Tento liek je injekčný roztok naplnený v pere.

Roztok je číry, žltohnedej farby.


Dostupné sú nasledovné veľkosti balení:


Metoject PEN je dostupný v baleniach po 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 a 24 naplnených pier.Súčasťou balenia sú tampóny napustené alkoholom.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Nemecko

Telefón: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Veľká Británia:

Metoject PEN


Belgicko, Holandsko:

Metoject


Island, Švédsko:

Metojectpen


Nemecko:

metex PEN


Poľsko:

Metex PEN


Estónsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Portugalsko:

Metex


Táto písomná informácia pre používateľabola naposledy aktualizovaná v 02/2014.

Pokyny na použitie


Odporúčania

 • Pred začiatkom podania injekcie si dôkladne prečítajte nižšie uvedené pokyny.

 • Vždy používajte techniku podania injekcie, ktorú vám odporučil váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.


Doplňujúce informácie

Zaobchádzanie s liekom a likvidácia musia byť v súlade s národnými požiadavkami. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nemajú s Metoject PENom manipulovať a/alebo ho podávať.


Metotrexát nesmie prísť do kontaktu s kožou alebo sliznicou. V prípade kontaminácie sa musí postihnuté miesto ihneď opláchnuť dostatočným množstvom vody.


Čo musíte vedieť, aby ste si mohli podať injekciu pomocou naplneného pera Metoject PEN


Potrebujete:

 • 1 naplnené pero Metoject PEN

 • 1 tampón napustený alkoholom


Jednotlivé zložky naplneného pera Metoject PEN:


MorMxMzlp4AosOkIRABKBBQypwPR6n9RIWaw2CaCCCPQHqUBgQL5m1Gw6YkhiRv3L8Og2E3UpvHl13lghhuarh0t2pMH9cTD/XEw/1wMNAssARLf4WMfsy96V7kvele5L3pXuS9yXuS9yXvSt+VsytmVsytmVsytmVsytmVsyt2VuyvWletK9aV60r1pXrSvWletK9aV60/hc888888seAYgIv/9oADAMBAAIAAwAAABCY00000w0000000w0000w00tfzzzzzzzziTjzzzzzzzzzylfzzzzzzzyZVtzzzzzzzzzyhfzzzzzzzw8OE/TzzzzzzzylfzzzzzzzzksB/zzzzzzzzy5fzzzzzzzz33r/zzzzzzzzyhfzzzzzzzxn37/zzzzzzzzyhfzzzzzzzw337/wA88888888pX88888888ibqp888888888pX88888888U888888888888oX88888888U888888888888oX88888888Y884888888888pX88888888fOsr388888888rX88888888TaTc888888888rX888888888Oer888888888oX88888888+9Xr888888888pX888888888aqB888888888pX88888888sCQN888888888pX88888888HiLW888888888oX88888888EznK088888888pX88888882l/S3w88888888pX8888888qATCqq88888888pX88888888sbcg/88888888pX888888888888888888888oazxxxxxx11955xxxxx3zzzk//8QAHxEAAQUAAgMBAAAAAAAAAAAAAQARMDFhECAhQVFA/9oACAEDAQE/EAUkLBYLBYLBYLBYLBYLBYLBYLBYLBYLBYLBPQBURYWpOiE23BDryB4j6IjUyoyJwIuiEoUY/UyqiaIT0KouiE9CqLohPIqqLoh99KIuiH30oi6IffSiLolURdEJM5ADXFjIBg0TRCbRJxEAAtG0QmnDKyPohNObI+iE05No+iE05No+iEvDkmKPohZyV5Cc/E42qRdEB8KnQXF0QA4RBZyvjn2IuiJnOmJyaQDRdH58FBK0Wv5FVVVVVVsBf//EACQRAAICAgIBBAMBAAAAAAAAAAABMDERYSFxECBRgbFAQZHw/9oACAECAQE/EGdhuNxuNxuNxuNxuNxuNxuNxuNxuNxuNxuMcYuiz/bwP2uQuhXCbQ00JtPKOGSauMuhx/s5pmShi4ZRF0Xw4G/YOfBb3D9RdFsZYv7iLotjLF/cRdFsZYv7iLoVghkYngviLoXS9F8RdC6XoviLoWuL8pZL+4i6HDKswWvClhJZkHD9RdDhh9oTR7Am2j90X1F0NvwNxkzko7jLobfgX+fzxR3GXQ2/AuFgQqvcZdDf8eGxRhdCvN9DG8mZIy6F2jBltGPd9mKWB+yIugSy8IfnCGMRyRxF0DJI2ZWFZRMYh3iLolgw78MJWzJEXfjjOg1Go1Go1Go1Go0Go1Gg0Gg0Gg0Gs1ms1mcD/8QAKRABAAECBAUFAQEBAQAAAAAAAQARITFBUfBAYYHR8RBxkaHBsVAg4f/aAAgBAQABPxCuTiVqrXtPJ+88n7zyPvPJ+88n7zyPvPJ+88n7zyfvPJ+88n7zyfvPJ+88j7zyPvPJ+88n7zyfvPJ+88n7zyfvPJ+88n7zyfvPJ+88j7zyfvPJ+88j7zyfvPJ+88n7zyfvPI+88n7zyfvPJ+88n7zyfvPJ+88n7zyfvPJ+88n7wtgwKXr2mzav+bibbs2bV4VpxGx5s2LV4MNR1ogNViG6MFJzseiU5xvq/wAi6r+JnX9bPxIRysMFCgsudqWMOG2PNmxavBhvfH4pQWdEQMLLnMY4SgWIryumi6AhgjqSzIapQM121FsaOdW4EOwAILQFTU6PCYm27Nm1eCylbDBUMxeve8ucValKJa6G44t8nlH0Cg4yEpooge+LpzOF5Ym27Nm1eCRmobQhel3SXgaA1cWJC0MEp7DGFZKTWaVoYJ83wcIit8p/Kfswftbn3ar8Ug8B4ASqQ3VK0caHEKhYKql1XB7HmzZtXgqbSoKwFkGhToFWQLrN+cqh4BFeiXICzNXCyIlxp8QlMCY2KHQmvQh9gFtKwhQbQwHg7Y82bFq8GeyRsQdOmFzOTaGJzh9pWzfPH4ENjU0uQFRJwol1pS+rYvUObPgKFlApUoLi1b6iv7cGmzmJtuzZtXhXySGikNZh9Ofg02cxNt2bNq8L+WH6eH05+ETYm27Nm1eFXLD9PD6c/CJsTbdmxavDjluH05+ETYm27Nm1eJ/LXPwibE23ZsWrw6pbh9OfhE2x5s2bV4cctw+nPwibY82bNq8EbjQ+cgO0WUf68pdAf313D6QhVVT25wKfAJwZsebNm1eD2WIswGJH2QWKVNyqN6RNGC0VXaEqyLuLm8I42PNmzav+bscYm27Nm1f83Y4xNt2bNq/5uxxibbs2bV/zdjjE23ZsWrwSBWYcUM2PNmxavBJSNEcZDmoE/wCp2GrLP2KqvBtsebNm1eCK2oMzGP0MspOgY8D3haB1qnuQfAQRwl6CpCbq0D3UJjNc/JIrmNDnUlwUE5EfScHsebNi1eCLACiFRHKAeV9xRVS+KYajUMYBRYcwbBZYhCIjmekLgAxXKB5GENJZHCtU0hiFUcpFAxKHFxtQzhkABQDAOD2PNmzavBMCTSuLDEfIkI4Cqt4ZjKVCGlD+4PqWaV01gLVJi1R10r/BHCn6XRTJh0BMZUiByrvt3OE2PNmxavBMSGhbHMVGcQqDVC71y60mhhLlywwDl1SC6KkKtg1sqyv3MRcJQo515VjsUOoZUtmhwmx5s2bV4PC98LBaV8y0o0vj8yqRMB6CXgFXtZ0elLgS5i4/Uo2ZFgNXNy09NWXB4m27Nm1eDwvfDdNEoKzrUMH2Sn/v94VysYrlcwm+aHpqy4PE23Zs2rweD7ob5o9XNlzJvmh6asuD2PNmxavB4fuhvmj0MqakxN1yb5oemrLg9jzZsWrweF74OA1Fm1hA1fyVpVkqmsaFhpGTViWwcLQ8ym4YAWeZ98Lq2PNmzavB4fugDjXc6Up/AiLggFjAGJNYsrnhWXKrgFi1tl+TWLBZFRwsrY82bNq8Hge/+QUuuOOZEVxA0bhZmQcUOJ1ECNCpjiXq9o0OxRc1qi4QrY82bNq8Hge/+QwqtK/2n0/8T6P6O+aouEK2PNmzavBZsJ1TrWVKgpbNaWOraJVlZK1vX2J9P/EzHHo+/S7SxigK0c8o2CVazyGpzOExNt2bNq8FWSMjkGMFFb0jiIBr0PuLeZk+n/iArWl/St5kxYRpYGZUp7i/EDMIVEzODxNt2bNq8EyenXpT+jpK1VY6hC5lWhqRRSVS9boPtjGLjUo/j16+UBAK2HDEysQJqqtQn2PVjjVT3SoeoD14PY82bNq8FmkQZQw4awPYmbLUBjtU1aHKWVGnWKtRNaqwFpm6q+t37jcJMWX8t3qsNayslhjn/wCfy4PY82bNq8FmQjQo0/KXSH0GD39VFUxpCVEwZlSH7LQ+nBtjzZsWrwBDYK0g1BY6tCIyqROqdxdYJin9fUui8Mx8Rk6VqZC6+QmBec0qVpwWx5s2bV4FQla0OQNHVJ1iacgcx/Vjmm9tyUu4ipcxuYQsFyCyK09z6TE9/VQXZ6EaqpSuUIaHvG/qXqA6FPTgtjzZs2rwNN79yFFCVMlnMNPgD6H3Xecf9fH1BT2AD2WVYe1CYCgqpiXDnhMT1QBRKxTCo0YRAtUbAZxqErRcVCvqOvBbHmzYtXgzeqgVEcRIIya8qlsWxkaMYa/VBUHyP/AxIgLTpzeUFwwFRjCj6G7nQmHBbHmzYtXhKVjxIrJp6KCBKCt8feA62kH2yF+k+opDzU+Wg+GP3gnRhh0jhNrzZsWr/m4m27Ni1f8ANxNt2bNq/wCbsebK5OIWile88t7TyftPJ+0Uw+S/PSbfn56Tb8/PSbfn5N+fk35+Tfn56TNe3VY8jHkY8jHkY8jHkY8jHkY8jHkYa1qPtO7f2bt/Zu39m7f2bt/Zu39m7f2bt/Zs39lTe/c09tzm3v2be/Zt79m3v2be/Zt79mzv2CaDbGoV195//9k=" name="Obrázek1" align="bottom" width="177" height="192" border="0">



Tlačidlo vstreknutia



Manipulačná oblasť


Priehľadná kontrolná zóna


Kryt


a) S krytom pred podaním injekcie


b) Po odstránení krytu pred podaním injekcie


c) Po injekcii


Čo musíte urobiť pred podaním injekcie


 1. Veľmi dôkladne si umyte ruky.

 2. Systém vyberte z obalu.

 3. Pred použitím skontrolujte naplnené pero Metoject PEN:



Ak sa zdá, že naplnené pero Metoject PEN je poškodené, nepoužívajte ho. Použite iné a kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


Ak je cez priehľadnú kontrolnú zónu viditeľná malá vzduchová bublina, neovplyvní to vašu dávku ani vám to neuškodí.


Ak nedokážete pred podaním systém správne prezrieť alebo skontrolovať, poproste o pomoc osobu vo vašej blízkosti.


 1. Naplnené pero Metoject PEN položte na čistý rovný povrch (ako napríklad stôl).


Kam by ste mali podať injekciu


Najvhodnejšie oblasti pre podanie injekcie sú:

- horné stehno,

- brucho, okrem oblasti v okolí pupka.


 • Ak vám podáva injekciu osoba vo vašej blízkosti, môže použiť aj vrchnú časť oblasti zadnej časti paže, tesne pod ramenom.

 • Pri každej injekcii zmeňte miesto podania injekcie. Minimalizujete tak reakcie v mieste podania injekcie.

 • Nikdy nepodávajte na miesta, kde je pokožka citlivá, podliata, červená alebo tvrdá alebo kde máte jazvy či strie. Ak trpíte psoriázou, nemali by ste sa pokúšať injekciu podávať na žiadne vystúpené, zhrubnuté, červené alebo šupinaté miesta na pokožke alebo lézie.

Ako pripraviť injekciu




 1. Na zvolenom mieste podania vyčistite pokožku pomocou priloženého tampónu napusteného alkoholom.

 2. Jedno rukou uchopte naplnené pero Metoject PEN v mieste manipulačnej oblasti.

 • Kryt neodstraňujte, pokiaľ nie ste pripravený podať injekciu.



 1. Druhou rukou priamo ťahom odstráňte kryt. Spolu s krytom sa automaticky vysunie malý štít s ihlou. Ak sa tak nestane, použite iné pero a kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tlačidlo nestláčajte, pokiaľ nie ste pripravený na podanie injekcie.

 • Ak nedokážete odstrániť kryt, poproste osobu vo vašej blízkosti o pomoc.

Poznámka: Po odstránení krytu bezodkladne podajte injekciu.


mORtrNB5IWodMynV1TmINC95HULZobSg0AhP7kBKiM9CWIKrFyikg+Ux0JoiGKjeftmTvuhLjKBMqwqMnphsIISGzeVef3bIVuvblo4lu2s0Hkx3J0EQtNCTQmJUqtsGIMCci9N5EPBfxKblxynflREGGQuFEOg5xs+/qRfnA45DIoyZMmWlWpmcWLsQVZmGgbwYDpZoPJKEIAKACCO4RkZFO6juB2yR+CEAAaQEWGSuPlMscQ9p+/KZMmTJkya3tB5UDm2PeaumeyNxT95nuqORaIYso3MwxWOYIT8HdxiUndGj0+SfhMYzCvtDg4GIQpjtRxm4WTJkyGwaDyoSKU53WOW8aAN0AXU1A6RK9xp2cGKCX/AmAoAvJgEIrGgya+OCLUgYvc5fMT/AIQ0HlDyCHf41UUX7e0026cUYtQ5J9LQwDWgixifgfUdQBxAamzQTk7qH+ZzQeYEWApm3O2MXZNJyEPoCiDkiAklPAruBTJdzFP8zGg82TmUIeUWAUQgt9FBqQYMkZxRz1jwWd8lh/440Hm6o20PawsAulixB6BhoPhH2KVQg79XOHH5saDzTDhLAEojAMCIOhdk7AWY50sAntCAZWFpl8EGPdHtjDhuTG4C37HkvgU3ClsRDaMQHMtUOXRoPNmZ+URhahLVoicAmbgilfDBYR0zwi+O1kfgda/g3GC7hA8BdNVhI4LCywOpg8s6SUVK5+4UWiOYWDogr8caDzk9yEFFf7Mqf1CwC8CAWeQjEcFABgJL4nsu54j3BD4hpEGdlQm7dYFAYMwuTqQ0saKAeIuGhqLYJTI1HWwGD4OoneE5GKlYfgjQeaci+KMYD0CGwQ3hDwSDlaNRyaQeiOaCSN1GqkZm5NkGRpkKHFFTsAXKYNyB9RJCzmhBITSgDomuSUtUXFnXohguy7MH1fhYFGxwr/hHoKH8F0Row8ENwOBqE5ZNB5rigXDMFFWSp3kdFqEJkIUjcAInBjOPjstM8WgwBMQaoSc5LRPUpuhgtQbDfUUaYS14o15jYMh3WZG2m5kQGz9eQAGBwaFdUeeySYTY+i1mg82Y7xFbFEq+YPner0nuSLXAzdQVKJlmoN4daZ44A40LIPkBQuxaMPsu6KD76IY+YKca7YACgQAABgKcrbWaDbI1mVJTmCIvECxjIEr634ViKCcIMEz9KH8EGkOvF8KJhboloY4qDMrn+4/CgD2DJLvRUUGb/KuGZCalmVB3PwgBBzVXsH5TeoFjAxErRJACxCioroIOqEFeCEc0yTOQXFGnM5HM21gGzLINjon7KtkT7mdyApC6UJRZDhAP13wxKqgQEm3FBYiAOxQcyF47feg3lQp2GhL4WBOSuxwqZkANIDIZilCNmTrF0ggg9edyFfLfEpLpFNFR9jCHJ5EXPM21mkciSuOiEHpqAAGAYBe/rnzbRiki8JhEm5hQLHvfQmXzkVieorGea0HlCecztQG1QfnVSAG8Y93ygQsLv15W2s0DkA5ArU6S91vsjH2A4idRACplPLx3KVGZFA1esKlnB4wtADcKD4ieCmeuoB7253BY30e4ttZoHExQE5Kms5vo6BrBoOZCnQCYJPmo4p6hHuHRlL3iPeycPRuWlfz7uEU/D0DAoTf6EIFM0veA8OaVxBHwHrIIbenJvv4/VXr8FORSRBEiMBjSL1j7c7CxQOhplC7GCmYD3+UDLjruIWaVwjpGC4fZ0LFgMAhYMFkcXbzKANsAYAcQysgdHcTOtGx+9UHQOQ2z+MWgcAIVzwxGMTeYgoLAnJDkS+fYnjO0oejyhyEDIAQGRXwVG7dNjwAHDiBv400rgDLN34AQjgTcz9kMHXY447Ch0akdlHBCbvdbHifL/HlQC4r9lfsp6GqmoCDjwMYwTBFN6AgCBQHjYxjGMiPFk78DGMciYJvX7K/ZX6K/RX6K/ZX6K/RX7K/RX6K/RX6K/RX6K/RRsCYYmz//2gAMAwEAAgADAAAAEPPPPPPPPPPPPPPPPPPKf/PPPPPPPPPPPPPPPPPKPfPPPPPPPPPPPPPPPPPKPfPPPPPOONPPPPPPPPPKPfPPPOEWU0klv/PPPPPKPfPPPFM4UGlzZkPPPPPKPfPPPOJ/Cvb3zOvfPPPKPfPPPD/+RPFP+90fPPPKPfPPPP8Ac3xM3eu60n7T+j3zzzwrZxYDj7/YZdNsn/3zzzzxZk+//wA27OyWnPrN88888qJwd/8A/wD9uoa7f03zzzzzy64nP7nve+bpf33zzzzzygoUz846N/I//wB9888888uncdSmam8sH77/APPPPPPJW86vKKKPPPLKf+MiAFtToaImW1fPPPPKPZjjive//ujZbr2fPfPKPbjivv7/AP8ArYtKGOOa5qrNGOT97f8A/wBnK844444447+z8LEgONOrE/fvNt9/8jL/xAAhEQACAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAARExECEgUWFBMEBx4f/aAAgBAwEBPxBlW0eR5HkeR5HkeR5HkeR5HkeR5HkeR5CLNLFX8V+Kv4r8Vc4fnfirg3BLZ9JHpSsJfUJp1zvxVw+Bw0NM6I3sasmLw19E5vlfirhCNktSaEOLeYCSQ19QnK434q5JCJLQnPB6c8b8VcLKD0iUlYmnRuU+MNUQ+noJyX4q4dhNOidkXYnwNShOecH8FTxVxSTUn+GqIK8NfUJzzvxVx8G2G21BH5X4q5O1hrRLViR/hfirk7w6HuexpOyBr4yH8ZLVoTTrN+KuTvDEm3rtk2Dckn3DRkIQ+l+KuaWbnZ9/7haZGuy3xVOCB3Elm8G0Ru0zQLxiSb0JyaJdCTn/AKJtva5X4r4Lbk6YhDcI2xMiSEbJ7E0834rytpwtucu0imK3xakjolipkleHvWHvXExW/wAL8Qigh0JV8IdFpgh0Q6IdCRuWiHRaYIdEOiHRDoh0Q6IdEwoJP//EACYRAQACAgEDBAMAAwAAAAAAAAEAESExECBBoTBRYfBAcYGR0eH/2gAIAQIBAT8QSg/hAAAAAAAAAQLLfwx5X4k8r0IF6l/T8rqgK0TuMwBVFTCGVOZbM9MRGnr8rqne/EXLRBP3uZFhUU2SjGoYU6lGTXV5XVL3iUqmdhLMCImHkU7iHDqIqenyuoYX+eK24sauAGZR0ae7t0+V1SlI6nxZY6ihzBs94Zp0Ea23Ldp8MpNzyuqIyPeK2lKPvvLDRGtcoblTZrpvgFpjsX1hECWGkyd411g4CqdRK79a6yHvLlFtgK9xe2vS8j0Js/kWb5+4mWmLMyuvyPQhtfzh3cGq9iCmuD3AnaSUtMUb58j0Bp/SXjhKidifHMBP3xTH64GYl+8TPWYf8noRZSUpQxm5+jhAxdtRwfPTSHixKz5OL7/SJfv+oU4SUisRXuRADKJKYlPfxH/gQAxbq8rjbyFxUqbrwBpgKqYPeIbIKalu8s2R9jFG+fK428rSu/GDliLN4R06RTUsdku1GODbwYLRbmB0Nff3vA+Zoehq4vrS8I95eNKuWi0WhIBF41C5eLxeLxeLxeKW0qf/xAAqEAEAAQMBBwQDAQEBAAAAAAABEQAhMUEQUWFxgfDxMJGh0SCxwVDhQP/aAAgBAQABPxCH+YHKRrwb7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwL7rwL7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwL7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwv7rwb7rEZ6AvPHhs7Luf8XL352dl3P+Ll787Oy7n/ABcvfnZ2Xc/4uXvzs7Luf8XL352dl3P+Ll787Oy7n1Zbw3Lq3AXXgVl7rIXoAdQoapwKiZgAXmlLhDtwSf8Ay5e/Ozsu59JQgAlVsUPJSZDo/qstmh+JlTnJZqkNQHtK6vAKAYqQQIkI4ag+4EJ7rfZnVH3KDJpIIIq7l56FHvZOe4JRBf0g9jf/AMWXvzs7LufRRg6gcpwDe0SjpnllO9xbbirL5AIDpQRTY0ggP6Y0661IpEvSLDvYM8KbALvAfC/qoLpgcU6vcUhmlS1QPuB1oNKHTk9+1CpWMI+QKs4ryyV0SoN9mE9HPSfXy9+dnZdz6GtLJOpGr0AdVBBGwqouHRWmCJzXMlTMwyToVHr4WKcJM3YLNiixJmOT3F8VfHu79QH5qfyOKxSuXlYWJwoAk2lYdyaPB2IdhHsWSS63jkeVXk/kuLeOjg350Mppayerl787Oy7n0Na0cePbj2flRgkkYAy06YFLIdeBy+algtszkEzhq8BqGTupPigQuVyCaDAPDN12IhyUy5MrwDA50xGCwCrkyucnGsaggD1NiHFIkiMMWpFjh+toN3/VGUEJEZE9TL352dl3PopHlKyBsrxgR0QpcVYkXrDRiaJEBAhuH9TRlNF9HwbByYWuSRVxuuVYQD0Hr+AEJTy5BaPuB60WAW5fOyqVjzKLez9qwn0CClQBQiWSkFLZWeqe0W09TL352dl3PoyRQu4DvxD5d1NkXFyLQmUcGOlTjcues3lK3yxlmgAZMjMIuBOGak31Ia0wjSLCmGVFw41gv9+jg8PRLt0EhRhHRG9TnIyxBpHnh3Pp5e/Ozsu59A7lluFsfJKvGXqwytr26yxdTPWan2jP0ho3cGsR9AoJiojEaSq9qummiWetrDdcNaSBC6u8VgcT4oDU/lmoJVK8O/jMPvRPCuKWVy+vSy9+dnZdz6BjRclKfgpTtBsVkW1HVDpU3AgLtEpaRovAYsRMmZrJF3F95PdaIhMkOihIG8FtQioRKIGFRcmyRvoHjaZU8wwibkXNaU/gVGyYKZHwGlRgvc3nKjAAWkDr6OXvzs7LufQm0CO8SGo/w01t2cYLm8aA7GIQ2EIIp6ClzBpzFRYoA6EbFTE/4hP8rFPHOP2EVimY4Tp+BsTaRBTFu9f6YOkVCElsS7kuPP0MvfnZ2Xc+hioB7T2SRKLjLCsQDiaPYfcaxeNQ/AfusR7VE+T9UcbqfBIbjjQobYOOONJ3ab6EkzgzT/U3fAP22qHpHakRhyAOlco0pYMrupLHK7kKU7RtShJsTyGQR83SZODNWON3H3wr2KBunBv0fig8NvT+lLYnbv14qLmnRD+6ESRk2Ze/Ozsu59DSljrg5CfPxtlJImFsLHsPtSTzOBM5P4oYi/LQEyBJeONCZed/DRg3U5OYLDeJTDvHILiODZOdQIqSFGO5ZbnFc2AxyeP4FFRSUy2DV2TIhqZvG8fyhs79wfuKuLOgA+DQVkOTd4uo+NnZdz6POydOgxhLw8YxS2BiMPgnWgYNcOdQKGYrASHIPWzWB4HIDYwox3gk/myBxKUg2mjo+Tl+3OhknaUUUlqSkpo0aOzatDC7s7Oy7n0i/CIRzG9+wpuNwl/dR0SpAjlhPsyPmkrChTDZumjcKoC1sAPEehS6FopHQGkcs5jfsr0FJvcElTdO92jNnBr/ANpMDyItHg1Nc/gUUU0SoqKg2zRpEuzOzsu59JaCe1JTPvWtEDS2C8fAFRLiKvI2lgiXbxwrjV3qvvNDq6bMYhlbSoNE41Z4ImxOA6qUu4VaMJBKxfCcnE/BWdr7kdEdHjRMmJVDckBRqm0oaHYlJSUn4JNGH2Z2dl3PpR5XXUFhYRUamYxTiR/usB7NHJnMzJMCYaVDy1ShneIIiYwybHU5hIWFzpKB70lfaSoKJiDEzkuFPsOacBYsBeAtnj6I0NDsadj+GXszs7LufTtUGhMJKcnJQLx7GDoAWGLhiaGrzrlcTeTXhmnkLF2+K0SiMkMqYjPFmKF9Qqax6aNDU07Gnbk7M7Oy7n1bi7pqXnD0YSrTbWgqCbvj+qIwo3wDKEcndqW1ByzGYFwRfmVxU8DFBaA+iND+DtydmdnZdz6vct9GzZ8DZBU1k53vmes1fDvBXJh60s8dl/sfzFRovChRx1Co0CoVO2an8snZnZ2Xc+qLMoVbBUQqFiFJ0aUdQ9qN84BKYcHYlmXR3WlfMTq1ps7LTsL/ADWCHSPdBRzFu/mRT86m+HSe4H6Afuldl5AHVNcWwnxQaFBGRw0FqZ2TU/hk7M7Oy7n1ZQgMxh1sqBEoiFlw213yTQGVyJPe9WsSabIAInV75017lvqecLJxIOcE9T8EAqwGtCUFLRzoYXRaSTqR4ej+waTlTAWVuRuPBrh1pj5oaqF5Ye6fhSkFagL+vilQ/p+zPMkoGgP45OzOzsu59XNy/pVpsOkjO9TYWB5C9GKISxGySwbW6ghyEy0zEyH8mWJTKutRcQ6R76xzQowtyMg4JWKGRMG4HJvYI1ZmxeA6IDAqEhJLpTgw0NYPkH3MnEywL5CYTiIjy2gAIuEcgXOlXUx4z0N/caWSzEU3K17xQnGACPUoLQHZk7M7Oy7n1NKZdgCroj++1EGBZnVvk03iIYL4IKgAJcNd9vpGJDEnEGiflgSIsxoLcvSxmuJA4kUmhP8A6UWeo0+uiolumt6GzruqzwmaBF1x80SNEnKwV1V96AcwGQbWnjT0wISkkQHvUMuNjLePeldfvI/KBdfxQIkjkrKEKTeYXdSr+L0flJXxUMtsF0eAle9DjYCSNAp2X2dl3Pqs6RmaAO5UWvCWc09JXli+RpXZcCgiQ921gxbzQkflYl7RxKANAatu5b66bFQgGkDkakhmFlQnGRO5ndQFaqwbBN98OqiKaxgLWlju1IWmowFGfaheyHPfBFRDnPvIbky9ATkBCEjSkaLsE883tWCGUxN4kJRxI5bOy7n1UBYZzwD5aYJPZFcgt1DU1hN0x8gfmo0WUszfClFe0jtSCcGK7lvrptwNRDiKIHcZCxidArD0eA3eMPbm3MkoQC0gl5GtDmIXRdQmqwxg1oAwIAQBu9LL352dl3NTU18EIV8Jp/tHZuY/TTo9zLFJGXmP1Q0E5VDBClBA3tbA8xZuuG7JBbBSwThxrIIYEmMjpSUlPIEoRgFW0SxsWmwRvoYIvWXVIC8oqezLeA+J/VHYuLXeDDETgVPwcAAehrnD3FCUBS0DMRrjXWkpKQRTxEie5TBBSVwZCMl1h36VY0FhlwyOJu6b64LJZPmuOCDXwepl787CW5aFg5VPslPzAF7IK7OJxNXPln1V8SwUEYtsioqArNJeB9yA60zHJhGCmqxJY52oBSIh0EE9qCkvqajvxIBuIJtMJJtIUCzZIh5jPVHXNbhG5S+xUZIVhIOu5GYbsREMgouATuovggZlkROaeo+hXvI/FKW50B8lK7MN4oOu/ZEfC18I9+jXm1MH0spIETut8+pl787OzbmoqKioqKiop+YlIy8Di4o9qsm7oOAW96AGBABAFc5J5f1DbDb+CU5OlT4PiD2bUJwyAB0Nj5JtDHzSS3A0CPeIoMg4Aj7VFIECTjXzID+V2YxvFYtG490lB8eWMf6oGjYQjwsnpPpZe/Ozs25qKioqKiop4QLXyu4NXhUPmczGQwBvF21BAGxRVwDny7GfyhCIe2TV4BK8qwZh84FgYHArHcCBgdaNirbCRA32SeNRUVFRUVFNHrISNXZHdD70/CrTHbx98kfYq1N6/tGHVKILGkHufll787O/bn8iGMI0KPKP+GN7V6VE2LUmMksHFaNCaNhvMcCwcA/JvNwndcPYOtCNIByIH4ppTr1PZP5UehGyUTvx+MfmsHbTH2fItTAk1Gfd8E0KYd98U/FTsy92dnatz+MVvlyANePyPLa4vQlKZXYWOpg4HH8+KxjvCD4FSJCxMgkSUSEXFe8bM5jJrS3Ue3ZSPRj8HrBkA9mm0HiT84dCrAb3T/MvtSaYKJFnDPynZ3rc1FRUVFKH1RPvYOrQCzAYChBsYCXCv+hgOEtHhKAgAwflkID5F60kZc7n72KsogB6NRaxhAXwPeoqKioqKioqKioqKioqKjZn7s7O3bmoqKimcqgGWwO8TRG/0FDgYOFQGzKKeQE1CIlvjcjoQdPzdv3BY+aYwIOQRQDSEJvKLIwwLyAMOtAJVBAEQKEkppUVFRUVFRUVFRUVFRUbIqKN3ZnYO60ajhUcKSCW1I4TJvhjq4OHOuFUcKhp9oAQ2kB7D3q5aL+FRUNRUNQ1FXgzegLJcJnVWD+q3WqJh5RFRUVY1ynRl8DUcKjhUcKjhUcKjhUcKjhUcKjhUcKjhUcKjhUcKjhRv7M7OeImJry2vLahKQ56LQjAHavNK80rzShsE3Id6hmEEgV5pXmleaV5pXmleaU7jOTMV5pXmleaUpkGxLtXlteW157Xntee15bXntee15bXntee157XntP/AHtee157QnDZXZ//2Q==" name="Obrázek7" align="bottom" width="158" height="171" border="0">


 1. Voľnou rukou vytvorte kožnú riasu jemným stlačením oblasti s vyčistenou pokožkou v mieste podania injekcie.

 • Miesto držte stlačené, pokým naplnené pero Metoject PEN nevytiahnete z pokožky po podaní injekcie.

MORRKWKHhM0qGKgJmKujvLce/8+KSRRAQaJdxuITLGEVYOEkZFPzhCBjmgMmeaYckxwlPsjBjsdiIJrkSCBaZLOH0I/FlZlcO4tx7/AM4McNX1eVIcMVCEeYzCbYOuQ5DjOdCDAAhhaxD2O3VKBa8wZg0tO4tx7/zASWK4OqTdJMBfV4GosKzYLnEg4keGNp3luPf+BhxvA9S6FNv4vqvloAMUwgC0moTM+6cQg6ijpjiLnh4UmKBJDEVmobDuLce/7OuyX+LNCMOVSealQk2A6hRPMsCdsp6hkCxtzcUKUq6jE3CogL2ORtFMByXwUlQeQsksSfpOGxnbXeOKh/1Yd5bj3tPOE4Ayuf8Apcz9Lh/pERyJuErSIgATJRFihV/6LA7Q7i6M4QInRBowCDNIICDguCiUBCAOMssVHGPAJM6w/S/TISgZzu6Idl0iYRiFhbKBF2qjolW797C0WJGZiwzFE52beogOymAI4td4h4xTqfbDuLee9oDAE5EKTY5E+swgQGYlkYhCAyDkDoEygMRbT4dMbE5IIMLAOi0JNqREzhR0B0UjMowiYGWaShWNJaS9pkVY48Nx4CX/AB38IsabdROGMvYqQKJYLGacYSSigJiAE4mCAxlGrUEE5Sf/ABusHtH42HeW89/xeGGm4B2QhGDY8NaKAIOBkYkdmRaBmgyaBqSDpeshCCO5JAeVZYm90yn6n2zh2AG4U4qHSAknSybyHp9UQogYM1npox4KSRTOeOBsjsM5WSwYeBS45oySsmaree90xlzdbTUzMC0/ApiQB3QpoCJBHCYGfQd7BpSMdkAQSEWgdaLRiUwVMO1EOpHcisgHoqvQnUQt5Ci4KtoohNTjaKKYWKzppI0sGYcgVknSUw2ouaqwXBWw7y3Hv+Wiwv2KngaE9VaI1QSWYx0oA+1gZ+RLeOTEeF0CwAihTZXCcjPfzbyFFwVbTQe/AhDWFZCiJz38clw3UaxBPRT1W0KAucCpSQhFLWw7y3Hv+OmwBeKJK8RT9DBGBAdNnp0WgpaFTIBzEmxwFFGIhG2qw1pDMXRwDm8ghdnE4NnIUXHVsjMBPB8CyBG4nsEdyhQ8rKyfSAAiZJBAQ2GaYKHe3rE7/wCB5tO4tx73RGueBmAEqjlciYtOKM86I3JbhtlUU8mIuyN4AGlIHouzJhrIXGFUd4mNnIUXHVs8VRAO0dFxk7FLoV9YxLgXwzO6OTRiJF5YmNr0CJ7HiSjeiYmZNbZmq3HveU4qq2BHBN7jk3mAl8gQJMIhLwYvAH0kvEIDuxPxu+JtcCiCIIudGaZlN2EG9rAZsQnChwJweS5Ci5qtkxCCZ5gY0qJQcAXBxFriJRofgME86y0UNxyjM/AjlzygZXJmq3Hvd0ZcVVaBQljQ39EDMSRFh8RDaostxTcqL/pIrTJQtYlKAmJEgj/kS4NnPEi7DBmwPREHzJvg6WsEWCQYIuDmMb4LKslYReZidQuAmzAMqIqRMKAc0s/bo7y3Hvcl2JzlVsNg+oMPaNz9ox/kvG6OxZeVN6ULAeh5RjJeIS56TkE7FMJwg5RTJTg4iAGgwQMVPGE40/5eQ5qtA8m/8V3cksd3IYQOZkQE3JzUOQgDUswhAYDsCOiagAEg0LyLl07y3HvclXUIdQGhqktnlQdyfgQaIIACrJg/dPkXqCspVrj0yHFGpfQIh0U6Z0ASQGBpKWIfgQmDpmQ6IoyZbThfOVePAQkZyzCwWrx4KEHnTHkIxJhitx7/AIgKEmtcoaBAH3QU9nE0f8BSQ/5r2tLDJA3SJ9fqxxao+GST8WTWjWGTJkZtVuPe6Ia7wbK2EBOAcOAzlULBoaT6iGSEEm2UUKJqH9IeY5GQRqE6ZQ8dQXRdir8MLQVuBiKp6T1eTj9GTJkyZMjNqtx73dDLjKrkeEIIJIQcSHBBi65AUIpKRGJ0A+JqR6z5QvpbLYIsJo6JTM4k9UxsxQ1FyW/ETCqFGwyQ4tUaZri+19kyM2q3Hve0cJVcOUwkHNQXUcWaIhcZQhMiblDNCVhw8mjVvEPkMnIhxg4HJv5vItx73dDrnKrrYVqIL1+dtAqQdiLaFEAYRG0YJO+q2dfEp3KdEmpTVlJjF3K69WsX8x3FuPe7Af8AAhyNEyjD4T4YpqJUUbrxCJ5J03B38zyLee9yQkf8AHA0Wz2ABiQgMhwk8dzANVgjABDlYhPILm/kjuLce9yXYnCVX+BomLLgNIIbQ6uqkUQFgwVlwddjEg4QhHCbObhHdpZ9Twa0d0LfWF3n/M7i3Hvcl2JzFV/gaIX1ECI1METf8/1Ea/8AqIXB13Ws2gOpwHoeE3sp9qHcvYFs2+SI8YflEO+3h3CFPrxBX/A7y3HvdEf8NHA0RsQoOIQg9FHqzUqzR8lwdf6GXNpwPcKIH1pAd2FocUL95FuPe8JwVV/kaKZqITOpujuPJYg7H9rixwHUQ435I+Ej7TCd2ilC2xR3FuPe5Ksblqm/wNEzCaStmcZkcAZkQkwxiOqaH8LPMuIcI9uW+xGSblkLWyhBTNqtx72lG+DCYszp1sXRBgBsBARAAxNUYhnBwkni9NfRIkAh1WaiBDoLgp5ERAAGidUN7ORcQCOjef5GROBEIx1NcexGZcYrce9o1nGwiermcaMLBAWA5RWNiN0p0Xyx/wAyai4LhiADtFVC6FXk8YYkIETlCf5o7y3Hvc5E+fT7Zk+et38IimDqiKfbpr5k5TKAMkkWRABcSwzKHhwg3UcwRIbXYvSHvkAIR0BRTi7PuE9N6EGo7xk6geXZaoULdJGWMrD+U7iaTFFHmsRwWKOU+m0xx7PCIzCTV+08+WBryZVOzBskByB0JuXbr/gphzeU1/xTkwyR+25H0QdVjrvpnunZ5QgeVknAaziBc6qClyD/AF5RVmzRxugb6Yf4jvLce12aoXfhuY8fRqgERnDNQAwAwEgFzRuV8DhQBABiH1RmO3TPhz2mpDqPlfa/0h5JL7XdOg/dlDs2Ijp+h3FuPb8DoNYlEMgkwl/u3UKBwZ3gGIwRJKHfDXzCmKZcLBYlDCCoFTD3t7EKRFwnjupEjwN9IOLLr9/xO8t57XwYyM8SeA9P0kA1h45hVSkhB6T1vcUdLqUJE9RPrFACMyPgUZzwH4kGgBoKHjLD0Wwgf3HxAdxLHcLMLj107y3nteJQwHJTX2KBeToLCWDlPrP5F/pp5zymkRxcnrQJ28GWVYv17MjHugmAUG/d1g3zexULR87vYd5bj2vYfA7BDaYJJGGH0QBAYJC/D/6s3qx7wcEPqIoZtgBfBdN/BlhAF6UT0WJc4rce10nLfY0HhhsAgLO8CKjh1ot8EpJA7yZ3o2GhCM030qjULYiiAhkQ/wDFidVvPa5FCaQYmiioxz0gtjuXWoD3+B6IGxAQZqRYGU8AdEZCAScU9f4gzOqmYzIHNZXu+LLd/wAWW7/ihSEoxigU3f8AFlOWSynLJOsTwg6uiZWIF3Qk3hZXlksryyWV5ZLK8slleWSyvLJZTlkot8LuQeUAmAwD/iynLJZTlkoUzIDkJazGJZHu+LI93xZDuWQ7viyHcsh3LIdyyHcsh3LId3xZDu+LId3xZDuWQ7viyHcsh3LId3xTJav/AJX/2gAMAwEAAgADAAAAEPzDDDDDDDDDDDDByxTDCTVfPPPPPPPPPPJNkQIlvPPVfPPPPPPPPPJP/FlO1vPAVfPPPPPPNPPBvPEMiVqNsVf+NPOcc03Z/wDj6lKRbxzFS+Nb9en8nsvzwzdoNTyj1Tw1Swwe5y8lTv8AR4fc/W9V8m29lev/APP3/wDz/Z/Sbw1XzrYrWl8uZj0NYwoGv/zxXwB7hWqQnhH+u7i/h9cTFXzhyw6JGdVjz/ZqtlcN/wBV8ae8jEmpU/Md7KSu7/PBV8YU8sJi56//AP8A/wDGK+XrBU8E288ryLyrJ55zv66frBV8Y288rqWU88c+4n8X/rxV82+88rq28888888dvtgNV9bH88s6re888888888ONQ+2cAFmKiP8088888888M2+8++O/wD/AOCqe81rzzzzw1775OTd3/8Ab99++++/62/9iCAb7n//AP8A8ogIIIIIIJb0sO1HrbLLPhqoMMMMMMMM/wB//wDv3vvv/Iv/AP8A999/9/8Av//EACERAAICAgMBAQADAAAAAAAAAAABETEQYSFBUSAwQHHw/9oACAEDAQE/EEVtGo1Go1Go1Go1Go1Go1Go1Go1Go1GrFX6NxwQ3Y4NuJJ7okLlD+Kvzb6QlGFbIFITlCfTzV+fLnKt4QrYnHAnIyobSsh6bMNpDbwSTsajlEvBxQlCjDShW8q3ikDKhqRrmEKS5G4UidsZREiZ9HIm03JZihYVvK7x2xVlQakZqHZBQkh0UxoUHWCt57DcKRIWKvgbgau+SSo0HJyJp4pyOsGueCX4S2UHy4zV8HrDfJEsYSmfROVOOVwUGpol+HLJngJRmr4LDhR/Ylpk+kWFw4zDoj1g2feEvw2QyrHeUtOLG0+Dsbiyz/3o1InP4PFWSxXIYiKJE228Ndr8qsd/BolwJJ2QmWLv9Kvoo8pcuCWrIflV9FHlW86CJLpktWJp/NX0UYsLv7aMhqjhZM4qHMcC9O4XwpRL8Kfk0GPxJfhMPkU2SJbFLtklRDWyGqIfnVhqbw30hJIpluCXbRDwhEPpksh9VZb6QkkN0hcZ7MQVfMeHJsJp0Mqw3AkWNwJdv4oIQ4/GExiips2CY5k2HoNhsNhAsXY0P1RAXJtNptNptNptNuFhfw//xAAnEQACAgEEAwADAAIDAAAAAAAAARExIRBBYfBRkbEgMHGh0UDh8f/aAAgBAgEBPxBnZg5fhy/Dl+HL8OX4cvw5fhy/Dl+HL8OX4cvw5fhy/Dl+HL8OX4cvw5fgi3u37FLLogqeydJQx7bkeFRxUqtVRb3b9aTl0MejY63IiGNlDQiahoqLe7frxS1dn9GUKLu4+YdMaacMVFvdhJujiOPRlBZxI21WBOVGR5SJ2g3LkSknQbL+f7NkWKLu+l5FRb3YTKjOTH4BKXA+YVIdKcYEp2PY5FSLQNjpHJkI5Nl/P9j7Eyyi7vpZfwVFvdtO/osJw5FJe3cEktsgmpHl6RYSGgV6WwWKEbe7iUuENLQKi3u2nT0WJnkTeA3krRN6wMtpsboVlh1EMh5Ei2PkLCfOiot7tpR3wXLNeRqBFGROJITpyRJeP/BIcFEJpVliDDo8DFZZEZ9Btty9FRb3bRU74LmSk3SSX2EmUd+iTdjuFPaLGqenkz2/yR4/5/6ElYUfzrJfJDZk9mhUW920VO+DaJw5QkjYMygeQmbhFF3ZETzRI/GSSRCot7to6d8GzRKcdiZd40G4YGSSWiwh0Pj80Ki3u2ip3xqTaoY2lkJulonEJlV3f9aot7toqd8F9aDybDwUqTOnBLbRH5qi3u2lHfBbWjRWiq7vryvQytEvTGyv8FRb3bSjvgvrQM3Nv50hNagi7SNNCot7sQnI8YI5Na0NMvAkTyy/6kMCoc2cn9kihD2JIFCDYISNQheS9mL2NG36lRbom1WmCkNnZeNWPIkm4TychJCdog6Y1fiqLdUVuhlhd3SG5cvXFJD+iz/HK8k3A32ZDViot0SXBNhUJNuEMqVfhYO4J/pTIQ+zSOd6GtQkzkehVzD3+HI9HI9HI9EFKfoceGKcMnoY5no53o5no5no5no5no5noXmehD/4v//EACoQAQACAQIGAgIDAQEBAQAAAAEAESExQRBRYXGBoSCRsfBAwdEw8eFQ/9oACAEBAAE/EHQ7TjfOpy//ACPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBlNGuOOZmZmZmZmZn/jmZmZmZmeOZnh7CGo/Xbh45mZmZmZnh7b+VytRN2p38PJJvqWgH+Q9zIBNqFBcJWGPy1enzxGX3D/AESfiBX/AOAHdepkD2mV637GEkQEGRaEOnkIGMKwNifHae5/k8iFq14P3lC6H0wLq+rXtcFkux1ea6r1eBT6DEF4VvN04bjoF12eUsxaMETl1rlJ70lam6QQ60m6vL1gfYQwN0aNRwCl3sghkTebja27S6uC6d8Nv7OSYfhtPc/yOS1jv8Ac1l0s7WNh3/Dv8GGtwGzcMnGQ9N/rX8xigLA0pRVZ359oFwjaxKPVQhaOmHtj6mDuVnbS7XbuxaDKAwGAdrc726aGtyg89DzNxjAlQFwmybr1o8dp7T+Pys1sJE0PCuYZPJ+P7nnAIAjhHeX2rLQ0oxpuy4QeyP8AJQwEUhXxA1FcCjTjXdC1W6b3SfTmDWk1olhXUccNp7T+PymtzUCz9GDqwFwRtANPj+55w6cXH6TpP0HL4NogYoDYTD4n2cNp7n+BzdFwVQF6Py1kdp6k7t+T9xzisKqhFqdAl4QMezqTrfZNQxLC+UolCCt42R3Gvgu4NJQ1yn9hCcCtfYPDZHSe0/782uJaCepDg6g3sbz9IxlKjwSn2xU7UlCZ5RiZwCVMXoi8mtd4EgFgmnk1xNf/ABxZcLQ3fsWvwegU47A0+EfPD9hzgQ3E5DgPtPMxWI+SNHBYgpQeYS1GteWH7z+Leq8KWwAD7Y2nufhyoMwqZQdQTRIJo3CFEtTkaiNSmHEblLRQHNYiKGsK7NX4HmahFtE+wyriAVbE6FEHjTA0UUP0OOeKuCRAsRsZdGmgNi8HV0qzzW8CoMF1h0RKcm5iawulsMmS2VfQe4AyEDCnMml6wAoYONrC9jXkDq6eZfPbptW8O4/Q4fsOcAAgiSO+YEBbQChn9eJR0HI9TGBkWlbhr4fqJAo+Mbw1R18i/B4e0+DJ+Ua9AwsdBvLclQWIADrSAFFEZob3LFQTxZelYK2eOO1mPBorPMLgN0uEgACgNuCKQQ9VKDyoRwkAs2auPJ6QxzSipLC9m/8A8lTSvMfoZYapA+4btisV6LZSHo0PMQ7QGXt0Lu3wLalsPQcfIWRaQAryNniyYXRI6l7PUn7nnBEgZVoMwUTA5gErKliKNXhgFIBCUOSgrFMagF2ijkJcHSrWBAiix+Lu73j5/wAGO89z8WdaFUFcYEKpbNm1e4LVAO7WX74CDTpWL2N4ZWvK1NxHcNMJbVADbZgO4vJIAzNEm2l2s7bVKe+VcxV2v8xUWO439wFLNwuKwzkL5PiZzZVlnpt7UgiCNjLhC1/sHKCII2OnF9EbKsMDVyPtYiuUVoRWE/8AEKiZnAcpld7fM/W84FdtKTTdXv8AjTv+g5we5+uQ5irxt7ZoekIoVZeq1j1NPhhG5dGI7z23xZ1+GRXELHgtbmiHuEzZQrUMB8jBHU47O77PuBjcwW6Z07ypY1cgMIXWUvlwS+llybVCtot5cQgpSgWJ2lqnqqn8zsyQhViWoVZqHmXi2i93vPY8f3nNBXAX9tznCgu5rt7H/TUZ+g5xyIfKlF0ZTbPLSuAtLjDVbCE310JeevhzqbDIgfs4Pc/LnSoK+EKJ5oL5D36nmDNIWYHJfJC3xwst0L0Ce+BfPhrklS/AGpigYNtTz8EHWPHDULGEKFQhRoE7C64v3nNBXBWo7uB3/wDMIFRFEpGKkPFW2utMeibh+Y5w/wBIu/4r3AoIXL+Gh4JozUR2q/visAAXXCH2+ovNhJ5t3y28Pc/LlSphxhAU1tgIDu66FDzFg97YwEpNPQaOrpWrKykYesSxrs1UJduswqsqroEs5xIqgG8DIAi4zVWh9zLzagUvJNn4r5fI1crzGTqEGCWbceH7zmhrhICABgoI31EUSCt0bLu26tmuMmcxCwRQTRzH7znwNtEdWnADKs76LC1bdbK9uXG3HuTs5/d98G09p8+dAriZ2GozEtzAF7sCjhtEH9oKsPkjl7eox2H4mFZGzvsBMFd0uns2t82dJyCECDazHU1PEx9pCb62521gsseOrVpsJlXLUOtnD95zQ1wMz/ayhaVJFgVKqN6mvuYtubQc6Wui2O0z3c6UH7TTQvcKfX4EqXbd1bFIrF6rvtMk80OFSy2A6ehHtxG7Qc0sq6rnhtPbfHnRiUwVwIrE22erAD+SGnGk5jmBCq6WYENpQ3ouoCEFhhahoBoYmsIn7gemDaMEpbAujwMqmnRQqUOVjfmLVvlwHQI/dzUXZtxM5aDeMLbtPIm3V+UX7m6CuBgKEsdoezCRewfakq9Ml1CRgWJYnEQYCLCsVXRQOHmpjsUKta3XdZoTMvyvI3WFAqImA2PYe9XjtPbfHnT4YNcWSiqBWrbp3Z7LARnaLE4aOMO8Ue6gOFsNYEA9Qyf8wh6X4RBaO/LH4CevlhKm6bHyS34vzBs4gECgWJLMCItsKo/9DrUNL2pYhRRWRw14jJV+9nm7nMYzILay7m3PaVY8o+6fzNPyg/tI+ppLmUcsGglXVaF8HN0MdYNzSJ0uhyDHw2nuflyMr4MVLyFyUPuFQgA18Na1Tun1DGYmpF+xNcXzp/YSM2Tld+qRmAHgQAFNnC+svzxbX2GsTrQsh2igmWtpKQhY65fM7Qwy2Oigsnmj3I7PgSqRdPsia+bmCE36Ut+oYKBqMxiDlzP6al0fAH8RNX/tz1XuLbZrHmS+4QWl3h8afKxgDqUIcgagP01+HC5fD3Py5W1DXFLAv0Esjw4myDAWAW4YHU8Aqa3ZUHtd1sbIX13JTTm9mkGnFFoi6YRLDmphSdYCFqAKlqYneZf12WbxknUsJ2fgQ4JCKIckuXb7ICWRmxPQsM91AL7IayufprqfT2R/J7hop6z9/wBE/RA2hfmZPcvlypqCuOQh59Gpe51NYgZsPA00F8zW4B0eBtm2O9rB2hWcOVIAAAANA24wYNWuq2/DhQs1ix8A5Gj2HR8MV/EcE4Now/ErBkT3Xz5AhXwSQceGiBejvF03QrmQcga1dJoyn+7Rh9Ql6iVQJVqd2PdYDOtAC/CIw0xBW7Jk8xJvC0cMtvkDLKk6Za6AC88q9+JLXFbGE0oF29s+zmZ+BCES4kSVE+AYY1E918+eI18M6segEX6JpS+MBNT2mHz6kBLsXpCdbXWMsNdxPUn85YicyvWbB0AlVh3he6zHulb7jfIW5v8A6H38FZqEWoWibJOQcMp9Bq9TImk2LOIwgxLjCRPhUY1E918uSI/EmPrQ6Bh91XmPbdItdL1OpHYcxfJQqiALVqYP4lgwxxXLgBeBXXZo/gY9oUgZ9S7agvdItG4OFAGujm642P8AkMGDwSJEifCrSPsfPniV/FOoT6BU7cpSQ9vyK9JG9hpkTK62Nhl6GvJ2NANsjzFcbWdWLm6ogrqYxod4/p3ilF0CyjdrXtLhVFHM2un7t/zGDB4Mfiak9r8+ZJ38st5+q54OWUo6I0yOo9ol/FNEGF2fcNUoOpn4zifcgwjimPvlCARMbIDL/wCQwZfweJqR9j5s3Sv5hfuOafv+RGF7WfzS4w+4QhCRLHDBm9w0ETdi9MTEC62d9D2E593yJ3NoQBlnP/hcGXxeJqT2ny5GXHfzR/cc8VmCMLLZPgGOuWtTVjX8TLw5UBavol3xocqAom+BmfqdP6SfsZgEBtE8YH1OYMxQ8UlKJzB4DqhAGUl8b+RqT2ny52XHfzR/cc8qtpvmplEAWq6HuLjwxNKasugJ9wZ1RbobVqL/AF8iHTjIH0xi3uf+VKWf5yCc1dgB7o5tNoE9s/EAx3NH9E/M0VTVntCUhm9bXflLIB438DUnufjzocEK/mx+454TQAyvdH1JmOo3Oe3KIpW7W0tMXqQbJPAJ0bmP+pDe0FNb4GG1R1D2OTzcBN2mE9AdmdWBZd/A1I+x8edOJf8Aw8fqueOYbrjlk/eZXLpq+4HNH+LhEksfwIurAddT/c2/6rtdAh7mIQafSg58GYl41u7roPDKEs1Mh3NTzOpAMuGie0+POg5zrjv51fuOeL1e22oebvKnXd0wZ56RrKYYba6QVetAqsNtYQyuZXVd82/gWfxpcH0Mz4Bpcfm+xml01P7sh5CdX8E135QlJ7r4cmhYwcihV2ujzMwghQHMHQlzKyq8Im45yutOwF0anLn6fkc11nySmIEH40CojVUnTXMImBRGxLmuDr0SlAUmWF6SNnq9Cudnl/E3fGIg88F+ZiSdK3hvdydWW+HJwW0biUxdKw3c8hXmzaXLdCNyCOVtgZNehR3vn8y/vIAwmq7ZIm447pWAeAlmADzCLdcG8GS6FTS9Ah+hqNGha8ieP4u09z8caIYFBunHkz2YuW9npBz7RfbqgP2RJoT7/wCkdcHf/eP0IPSYApx32gWJKuKWL1qNStZZXLGU9UhY6LK0h0s/Tge53p46dAl08s0utUrwM1Mv7mD0Bmi5cNe1hHp2gqI87AO63ZQ4nNUeeXRluU94Osql1Lkmo9HP8Tae0g5krrq2UH+x+mS/lPxHT85fmkx9Av6BGQipDk5VhAQnImXedXHkdZatKp3OgvYKPE9Iwf1DTDt/hA9PqyiMGIwlb8CHlgZonQQeoAtul1yY5jDRsBR+h9Q69d7w6KwHpZ9xxDv/AI8oh8l0GDwRBKSxmVLwaz0Dgd/FTA4N4HvoeIqjke+ijKkDmT/B2nuYL/RxFSpUqXB5lGh1B6AHxKlSoPSyhLDudA91Go93Ntr1DrUJGFQKAn7ln/B82QYYjPUZTkOQuN2l50P3UNH/AGfAh+811MDWfQH8H3NTNyQ+xHqYM3dgvBUrYSMineWTyf8APae0n7nlFSpUqVKlTUAklEGa5AEN6dLZ7Vx5oGPMQez5DrlUKANVj2W6oHzBwm1i9omqCBcpHStEfqOcubBuajGtMEANiWPOVKlSpUCCu0bE7O00BGjf5HgTCjNab6vyl6ewOR6YD4uCII2Pz2nuZ+t5RUqVKlSoAR2zZbboc3aOGnnDx/2OZU4EDbOzX+uxE7sJczd8tvyaW5WvoewHhlzoANIUVr3Rk9s0ngftG6gXfpKlSuFSpUqPHrULHxGbR5P9i/SaqBs3vB+kwqm/5C15qdNXAH18Np7mfveUVKlSpUIC4jYjFI/1PLV+pUcARAAtVwQU9Lj3NE6uh07/ADzrIi5Y/IPqUbNEqW7NXlkfi/M6Xv7TZr1gEqVKlSpUqVKlSpUwdmmB8Kfc0Ym2+7EFK5gD8B+lgXYIVexS/ENJ7mfveUVKlSpUrnM7kG3X2PbgmDglQYa7duf4XArAACgDb59KDPQo9cBh1LQ7pSxvaxHvLyogXVbgmsoYNCVKlSpUqVKlSpUqVKlRa0agR8MUF+9Kfuv0je+Wn7/lxVKj+w2fm7nQ69oF2oGxKDhoQaxV+h23egxQGhzVy6Ggcj56qgXYLhFoC75PzwWogBseewdvNSnlpV52F+I5tmD0ZUqVK4VwqVwqVwrhUNSPvQ/u7RUqVBhdDUNgHVY/YqhoOw6BiVHE7UkeB6X/AAZPGHzUf2YyTjt44qhXvgkZdkPcZ6YUQxWBWuxGT1q+ipUqVKlSpUqVKlSpUqVKgZJ7b8wQB5lLrLQeZ8O2rU78n2uMrG2hfVhdZoA4SJOKFBGUgXsLfEZoEpZstOdPP/AESBAgQIkYM1g1TCVdlnwQ5LAYQ04iRB2WbB21g0hegRptZ258Sxb9T/rg+/U/6n63/U/W/wCp+t/1P1v+vg+fPv1v+uD79b/qfrf9QthsJ0K/g7/yf//Z" name="Obrázek8" align="bottom" width="157" height="171" border="0">


 1. Odkrytý priehľadný koniec naplneného pera Metoject umiestnite kolmo na kožnú riasu.

 2. Tlačidlo nestláčajte, naplnené pero Metoject PEN pevne pritlačte na pokožku, aby ste odblokovali tlačidlo.

 • Ak nedokážete zatlačiť naplnené pero Metoject do koncového bodu, poproste osobu vo vašej blízkosti o pomoc.


Ako podať injekciu:


MoRpxrhW1149wAaD0hf6j66a+YduLwCFj5S7veVJfH6ID0dzBCyBx0RMTSaDJVLWq0eLcFw3hZbfDByhAolQ+JKpIIHC09D38OP+A1J0LedV27FtEXudvu7gbdtYreQ1q8rpgiHqBVk1c7Xw5HcfOxHuhT3g6MIeXcUmtTxpf12MtJxMWa4LTXjSipk75B1KvSHn6xFOwvONpohoI2MAyx/Mak6FvOq7dgbr8Wy68yzziuBa9A78DNltFkIENUZA8UWvhXnr3aAViuITR8BYXwNfH0EQItrZZYb8zXLupQtoqOwRID3wHZgHrl5z2sRJbDXH7H3A1xCyXSyML3Zn+DyScGnfPOj0XK2xw2i+QwkEpKSyX+A1nQt51XbsaxB8rIULq9tQ2cc+4yLazxof32u0P4s9BEq4No4DyGDz7uciAJHFKPz2Y7m+MW0i8D+pRGCtat8/qXVaui3dKMbHlDVDQPg7aiPpU14PCZWt0KvqeyTRv7E+lJtxv+zH2nu1+4xTSO1P5tJXCzwQ+lwkEAy707hrOhbzqu3a4c5zJBan09PYcDZk9Jpt4sn/HlLnvvYX7nU2nPSPjMpMJq7wd99X779LW7N6UyiLNJm+Gw9A/U+H4JZuSu5K7kruSzc7lpbuKn1qBzvz2669pkdBAW9R8zVItfklei4wa0A+KWYFgHsNZ0LedV27jWKy1BKeIYfMmScJgU8wv0gF1wIGgwPJHF4iENsmT6wBxvKr5rqvj+Gl0jeAhQCoOA/wDUAACgwE+H4JjdEXQoVpy95n5tY69rSaC/HBAqVRB2wSgpfSIG6MfgNc0IdwZJpbdGrNg+4HjKJ6xSp4C16ww0aAR8yZDM6VvOq7f4SgUELAaTUyufRE1KgtyVylaCOyU+sJa1KJs07KI8fjgq0ekpzf8Ab9fjciTCJYyyG8R70HzlsgjAC+k+zEONN+s6rt+Zqk8ptkEuGLW3Zx4LfaM8BtR7l7R5i3khQOBssrxqPFSYLHeG9ubbm3OGvQ6eEB0oZRVMl6Fs8Irmlp8UWjvqeyvaFx4Ys0TNjow8+W40lV0AcSy4iQr+Fbi7vpz/ABuk6VvOr7d04LnRLm7Ea5E57Rbq44kfDf8AaI9RhyUbNTuj2P3mhsyDlruiF3qsGyZSEQBahAX9jtcKRULAZPVa/CVFnuMtIRBLKVQyNxUgjACijXAGNdfGYCFBKv24lOEcJl4U/fk9UrAiUBipHMzXLcTfib148PMMFHNC9wZzVjkOCHK4ouacRXhvCJCmtYny+L5GNfyOjOlbwhKwjMaAV+pHQ9N8E0o8Bg+xF+Mj8OV6FIqvqjdPbVH6gBQA5SpUqVEhgLV0CXO4UCFtxYGjyiJRWjQ+gPd4sFLOd4D+zsvr6waSUB4OicwmveyQvqHJK2am7V2QfS4zxXFz6z9mAE7OgKK8BpDUMtYWLRozBpI/VBQcdfLvOGhoVHmv2TT7OBK+a+E0EN3PRXzCcTmb8X2h0OW4SI9rPxEfp7Z/7nszr3nRnSt50TaKlSpUqVKlSpUqM3azzgHTzY8LhPACgOHZup65CD2Xa9rfHoNR5TgGyCIwqm4fqPv2WtUpBGzv5AxRmc099ZG2ETLdohyL5ypUqVKlT2YRnuLJ+ofKr8IdBS2j7oPlQLQ+v5GU6LyXzHBH8RKZlr5851TaKlSpUqVKlSpUb8OUWo1Dx8WPGPiua6e6a9igUAC1eEsDJqmMHuUvePyr9qRfkHukPvjj9+MC3v26tBBdXbbAfUmFaqfWVKlSpUqVKlSpUqBmde3nXNoqVKlSpUqVKl6PGGXgexsZgKzAcCBR2B2AXFD/AIPC2HWCAMAaHechkibIp9IKThQgtMUw2QCeSJMd1A8yv3K54AlSpUqVKlSpUqVKgZnRt4ek4RUqVKlSpUqOJ/KIeRqsHVKLVtXw2NpUdjG0A2q6HWlyhljcG3I0OR38oymPID4Zwinf74WVTjLlVZtvNS9XvtM6SWPksqVKlSpUqVKlSpUqBknRt4dkYueKvZ5zoPtOg+06D7ToPtOg+06D7TovtOg+0O3ZeDjDPF1Z0S+Z0P2nQ/aNo8nJddWtY8J0P2nQ/adD9p0P2nQ/adD9p0P2l1fXMVlx5zoftOh+0P3kcQQNdMTqvtOq+06r7TqvtOq+06r7TovtOi+06r7TqvtOq+06r7TqvtOq+0U/qjP/2Q==" name="Obrázek9" align="bottom" width="164" height="178" border="0">


 1. Naplnené pero Metoject tlačte pevne k pokožke a teraz palcom stlačte tlačidlo.


 1. Zaznie kliknutie, ktoré indikuje začiatok podania injekcie. Pero pritláčajte na vystúpenú pokožku, pokým sa nevstrekne celá injekcia. Môže to trvať až 5 sekúnd.


Poznámka:

Metoject PEN nevyťahujte z pokožky pred koncom podania injekcie, aby ste zabránili neúplnému vstreknutiu injekcie.

Ak sa podanie injekcie nespustilo, uvoľnite tlačidlo, uistite sa, že je naplnené pero Metoject PEN pevne pritlačené na pokožku a poriadne stlačte tlačidlo.

Ak máte problémy so sluchom, napočítajte 5 sekúnd od momentu stlačenia tlačidla a následne vytiahnite naplnené pero Metoject PEN z miesta podania injekcie.


mORKBF1PdZz826pcZ1bZASgAAAAAAcAPp8lt1PLdTwdAeezVoSYg41YK7Es1X4WqpFsqVWypFtB0Ezy1+1Zqz3NsleLBAyJqJtjc89UAAADgB9PkkXVRfcftHxlMb0bMy4skYshiyGLIYshiyGLIYshiyGLIY++jDXvVFSiR/d41e7EY++j33Eci8fR5bHoKDoOLo8evPfj1Hj1Xj0ePR49R49V49Hj0ePR49Hj0ePR49R49V49Hj0ePUePVccPo8tl0HHWXJ636gY1fqAX6gF+oBfqAX6gF+oBfqAX6gF+5/wBL9z/pfufHQOfHQOfHQOfHQOfHQOfHQOfHQOfFcjOvn//EAC4QAAEDAQYFBQEBAQADAAAAAAMAAQIEBRETFBU0EBIwMTMgISIjQDIkUEFCQ//aAAgBAQABBQKjo82tGZaMtGWjMtGZaMy0ZlozLRmWjLRlozLRmWjLRlozLRmWjJ7HZmylMmsiMm0Zloy0ZlozLRmWjLRmWjLRmWjLRloy0ZaMy0ZlozLRmWjMqkOXPY3b8VR9xg3zbCmBw1ETfitLf2N2/FDe3Tp5TqIziUESJjVAk1aJM7O3WtLf2N2/FUfUZXe6uTwvbBkJw1DEl1bS39jdvxSi04wd6aXodkUTEanM8+raW/sbt+LspzASN8qV/Q6NCSCWJh9O0t/Y3b8DnEyczlk1KN1hQXyplGcQyGWJY8XZO70xWdnbpWlv7G7dUpoBjfUGWTE6anCyp5RiOBGmyk9yqINkygiOMH5h8XZQnlJdK0t/Y3bqdkH758KkmFTBug04potJuRoqq9wQ+dFTvfTcXUo3tTzcU+jaW/sbt1Kx+Wjg3LHg7NJp0k4Mx5QUKgbReod2lCbql2tHtvQ6KNiQpjORuhaW/sbt1CwxBU0+YXAHyTTKVSm93sNoSaYzdqXaU/xN6iwleE0TD9dpb+xu3VOGXOGqGZSbmhL6qcTcoVcyo/YJu1JtSfXVevmy9R67S39jduoYzBjgzMpU4pR5KgSmeBBwOz8DFiKFMNxU5u1HtageKEJMUPqlFpxpiPF/VaW/sbt1P7ruMotJsoNYcb8kJMaYXN2s57oJvoqvWUfO1OfF9Vpb+xu3Ub413B3uaF+GafIGAYRHlhqQiXRviwfgymOJI9AguZBqOd/RaW/sbt1KqD3BqIGijs8gPD76jxcHU90MeLZ4SYoekQUSNE5QIZIFjwtLf2N26lbtZ04yLCPFX1UVjlZEqBzhCrE7Yw3U6mDJhyhCk2sPqqupIEeZjnGh1QiPaW/sbt1K3btxIRoM8+UXIYjZd1l4yTElKFJtagbzGMjFH1ZjgRqyDQqrG7dR2aTXFpUM0CsifKRtpxluqTarb1HWr97Y3bq1BMKnhRjw8OogsacHJUhIMVVGbPUCZY8irCwoUm1RIRKMJJM/VtDe2N29UyjGs6F1noJq+nUCQI3Ct/hkabwFi8r8hSJ6IbqQIU5f/BTRd6PacDBxWEa+XUtDfWN29BaiMJYVQVGpxCIn/lRAOTRzI4CPAqKNjCYhgqZhnEUUnhGTTiqycWYlcGESfbRM1zcSCiWI2LF+naG+sbtxkSZ5iDAMVV+RP/KH/IvDUiYlUM0ozRADKso8VCRxykeoveLkkGEWnN7w/htDfWN24GlIpIQiOHCr8if+UP8AkXhJvSiiaACSv4CHiAlyka5eNsSL0l/4bQ31jdkcuCKnFhD41fkNN4tOLtDk9xM9435CE3qqRu8RkYg1R/xPzqPmrRQnTPTnGsw41AkZter+raO+sbsp/bW8CNeWn8dZ5H95FVzobXu7cxr76rhT/WdUf8T86j5avacJ0gZvljRV9TFZi5ZwSapDJNK9Xq9X+q0N9Y3ZUny4k89P4jixoDqJQa+M1fc0GuiU0YEo48/E3wqVR/xPzqPlq9p65CHNPRU7rJ3LCqorGnBDNAjX+i0N9Y3Z3uaia6j4G81N4VT7d6NmlKBmWXJJQBAdRR7fhW+BUf8AE9wo+Wr2nULSiK/JUBUaobver1aG+sbtL3jRvfR8Kjy0vhU/8pYyabSg3OiG5zCGwhcK3wKldmFzc6918rjzYlD1pwjNslBlhVUFW82asbsqL2BwqfJS+BF8j0onfL/LKDdNFom41PvNNtZXsNCvu7Wd+G0t/Y3ZQ+utUpxhE5YEJTnFAKL5Vd7r/wC/GP2VyqhyjOFRCa52ukYY2p7yv+G0t/Y3ZVUX5ITYkJxacPdlCOIVF8l96+S913PwMVgiphuIKq/i+HAg8vHngEcHpflP8Npb+xu3CP8AlMquHIWih8UT5VHEnsThH/UbhVRaVLGJoR5zc1x5qii0ab8Npb+xu3CcIkhAkqeRxYwoxaEUUfMsV4rGisZlAcpSTyesdmaLcKjax/n/ANlSbb8Npb+xu3GUWnHkLTIVSMr8eSK7IlSMb4RahMzM3Gp2sXeUbnV8mVJ70v4bS39jdvSQIzNlyQV9WyxKpf7HWWnNDCMTemrjz04yRnFSm0Go2uF+G0t/Y3b8U6WEnyxE1LD8dpb+xu3FyQZPVAZZsCzglnIrNrNTWZKswZZg6xzrHOswdZg6zJlmSrNEWaks26zjLOQWcEs4BZunWaAsUbq9n6Vpb+zuZcsnWEyy4kwhsrrvz3LDg6wBLAGsJlyOriK8656hY1QswdZkir5YlXZnb/j127szt/x67eWZ2/49fvLL7f8AHr95S1WWWqMtUZaoy1RlqjLVGWqMtUZaoy1RlqjLVGWqMtUZaoy1RlqjLVGWqMtUZaoy1RlqjLVGWqMtUWqLVFqi1Rlqi1RaotUZaotUWqMtUZaoyOXGN//EACARAAIABgMBAQAAAAAAAAAAAAACARAREjAxICEyQUD/2gAIAQMBAT8BRIRgWKWKWKWKWKWKWKWKWKWQLFLFLFLFLFLFLFLFLFGhConnDGVDvA2xPOLWJtieedTuep65NsTzh1L6QwNsTzj+kOEODbE88olCk/uFtieeUeFMFZNsTzyjopPshhbYnnDUqQwtsTzOp2dlZ0OoEN4W2J5nGcZUnDC2xPM464wnTs7KlYcm2J5Ial8IVKn3DQodlZNsTyQ0RIcfs4YKDbE8yiQ4wPp2LhbYnmW+O5fZQ1hbYnmfZXj9lDWFtieZ1gVKlSpWXRUqVhzbYmimahTg2xPP5G2I0IQL1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1L1Gj2f//EACcRAAIABQQCAgMBAQAAAAAAAAABAgMREzIQICExEjBBUSJCYUBx/9oACAECAQE/AZkyJRURejL0ZejL0ZejL0ZejL0Ypsb+S5F9jmxl6MvRl6MvRl6MvRl6MvRktvxROz9MJUqUQ1TfLwROz9XevfG+XgidnvSKIfHQmcPV87peCJ2e5DEd9FGfA+9Wq87ZeCJ2e9qvK0qPlH6j1Q1sl4InZ7kVZUomPrg/U7Wz+DVNZeCJ2e6HRHwVYzrb/wBGqaS8ETs90PZVlf4cHA+h/e6pwSsETs9/DVWJFHQoyLoQ98rBE7PSgkhUHCih2in2VY6si4WlfvfLwROzEhsg7IRkPZ2VZVDIvTLwROzOtIexDELgZ8sZXgqiiPFlNsvBE7MfYj5HSpQfXGj6PljPjZVnkyqKaS8ETsx9kPY+zhnA3sY/R5MlP8ETsx/ZAR6vRleOTgj79MvBE7MQuGN10oM60XRUffpl4InZ6JnBTSv1r8aPv0y8ETs9OTxZ4s8WeLPE8WeLPyPFniyjOd0vBE3Iq/dVldeCXiibl/klYIjgicRajLUZajLUZajLUZajLUZajLUZajLUZajLUZbjLUZajLUZbiIU6H//xABBEAABAgIECQgJAwQDAQAAAAABAAIDERIhM4EQIjFBUWFxorEgMDJScpGSwQQTI0BCgqHR4UNic1BTk/EUNGPw/9oACAEBAAY/An49GjqVvuq33Vb7qt91W+6rfdVvuq33Vb7qt91W+6rfdVvuq33Vb7qt91W+6rfdVcfdX/av9WZd6mPSJjsq33Vb7qt91W+6rfdVvuq33Vb7qt91W+6rfdVvuq33Vb7qt91W+6rfdVvup0KdKWdRrvc2wPhApPT8lGkQBsVP0erSzMUR0XjK05vcol3BRrvc4+xqJApwiZkDK1BsB4MR2SWZA1hwyOGVSez1o6zaj3KT6UPtiSmOfiXcFGu8/c2R/h6D+VSgOoft+Eqg8UInV56JdwUa73MtcJgoQYhxP03+R5WgjIRmRhxLVuXXr52JdwUa73Qse9hBzTQDzSg5n9XbyhEh2jcmvUg8d2jnIl3BRrvca4rPEqEAiWd+VTcKZ0vrXQb3JzTDpQDo+G5ewiCIz+1PGGxUmGY5PrhZm0HmpjJzcS7go13PUnd2lZfUt0Ctyx5vP7zNWTPCjVLHdk2rXnGDyTpymG/VOiw5seBOYz7U12kT5NE2Byfs/HNxLuCjXefPf8h2foDQML36Amws4nLWJqcq55Vn71NObpqCyzxSFCP7BySDkXqH5P0z5c1Eu4KNdzsU/tQGgYSDWF7IhzP7b/IoNfPL0X5bjnQnS8BWJCiO2iXFUomXMBmTL+Ka3qzb9eVLuOgosfaty69fMxLuCjXefOuZ1hJSd024rsLovXNWxUodAMzUs6lGgGWrGCL/AEV8w3pQp/8A0kHNyETwMv4qPD10hfyxEh2jcmvUg9vdo5iJdwUa7z5710EgRM4zOUpyeMrU4AymMqMsjWpjdDQME5V6U5uZr3Ad+Bl/FQ35nYh5in+m+p2o6eYiXcFGu52eUmoNGdT9IdMf2xk/Ko0BIZJZliuEVuh2XvT4TvZvc0iT0GvBY7X98BJuGlNa7pZTtwMv4otGXNtTX9418stOQr1EQ4w6J6w5cS7go13nzryf02gC/kScARrWJSh9gqifTHz0Ugg6b6fXpVqj6RW3NEHngew6aQ2HAW/BFrHa5gSMnCtp0ItcKMRvSHKiXcFGu52KD8QB8sM1AGQvdSP1Ke4ZQEG0QdoWKCzsGSl6wPbnDx9k+CfgybF6PEzGcM4KLsnMhzTRiNyOXq4goxdGnZyYl3BRrudEZnSh/UKbTdge1uUiSY74WtPkhre3iORE1MHmqGeuW2aa/Pn283jXHQpRZxGdcZbwqTHAjVhiXcFGu50t65De9CYkRkcKiFix56ntXQhu2Oksb0d/yyKLX+sZtYUJxmT2yVT296otNN3VbWi5/TeZn7Jl/FOh/DExm7c/O02ksf1mrHYIg0sy9ykHY3VNRUS7go13O0uo4O+vId1g2lJUzkAmpu9UNRZPzVj6O66SrgiE4ZHMKcx/TZUdetMv4qbemzGag9uQ89J7Qdqc0ZNajXc6QchUqJiQsxGUKbHA4PSf4wOK2yHIi9keaZfxwf8AnFPc788++7go13PPfnAqTZjHHxjKsSIHjQ/7rH9HeDpbWiynQP7hJYxYDqeq4je9SgMLv3HoozNJ7q3FMv44Cx2QowYto3P1hp5593BRruXjva3aVilz+y0lWcb/ABldOj2hJTY4OGo4Yej1jZ4HOGVRqXRh/ZY8Sh+1v3VZP0+yhRBXjUTMacBbXtUPvwiui4VtcMy9XEFGLx1jnX3cFGu5NBoL4nVavaRPVt6sP7r0egwTMTLdgPad54KVGRkTNtSa5rvXNlkdUe9SFThlacoTmHOpRYRd+9lf0VGG4EzFV69Il8Qq7kHDIa8ENpIE3hGTqR1JzAKmVucdOWpSGTkSd36EWvcHNzOz84+7go13IMOAZNHSieQUmDadOD0b+TywHtO88B7JTOyoNZaZOk4Zcy9TH6fwuzOwY7AV7KO9uo4wVIUKJeWynIT0qXqmT7apRTSPBdENOkL0uWSeW4e5Pu4KNdh/48My67hmCDWiQGbD6N/J5YD2neeD5SmdlQOy7yVF3+kYMW0bn6w04YgBk4RXEHXNVtLIjanLKVMD1hNQaowpe0IJcDp9yfdwUa7zwF+U5hpKrrea3HXyPRv5PJNa3pOKEpAVrplZapHpXIMyNdkUDsu8sAiMtIdY16kHtyHBE/kdxUX5cEHaeCe5zQSBUV7KLSHVifde2huZryhTa4EauffdwUa7A1vwwhSO3CwGcpHPsXzO4r0b+TyUJ2dxmp5F9lq1JlLQVA7L/LDFgZum2/BE/kdxUX5cEHaeCi9nDOhJ2ltS9nHnqiCaxoAdrY77rGhRm/Iq3EbWkKqKzv5p93BRrsEWL13nuFWGHsPkvndxKlORBmDoKgmM2TMz8ybIgtOhHJizrX1TDS01oxzra0aBPDAiaSWG/BE/kdxUX5fPBB2ngovZPMYzGnaFZAdmpYkeK2+fFVOhxNokvawXt1isfRYjgdnJfdwUa5TULZPDD2HyXzO4nB6KNqpQXer1SqT/AGjfr91jR+5v3mmGsukcZxmV8zuJwh3Ve0/XBE/kdxUXY3zwQdp4KL2Tzsy2Tus3Kv7ze5yok0XdV9WF93BRrkQoPZGGHsPkvmdxOBtKxpEg9VTaQRpQwNZAk59YnmamsGbDLS5o+uCKTk9Y7inRZVOlIal0U2IBW0zkc9Se8ZCzn5PaHDWvZufD7JVT2RBrEk6mKDqqpqNdgLOo4tww718zuJwQtp4KYbRdpYZIe3jeJY5e/tOUMNAAkeRAZpiT7sHpA1xEJr/SqRGlh9yiXcFGu88D25ogpDbn8sFJxkEygZ1FSc8A0nccELaeGAYIew8hxzQm0bzgieqIrY5zgU1pBa7Q4KVMaFWRJQmuBDJE7ZH3KJdwUa7zwCIzpwzSHmg9uQ5EWnIalJ2UVFNZmynBC2ngqgso7sEO/CXn/axuma3bcDicjoTm3ptNoO1SomU59IqbWAHTJQpfAwzvP49yiXcFGu88NH9GIcX9pwB+Z/FGJ1qhswNByDkMcMuH1n6MPo/uOnDFmJ4pQouDxof91YjJ1/wq3Nhj9tZTZe5RLuCjXYSxwmChDjGbPhieRRZOWgoNGQVYKTekFjgjaso7wsWs6q1Sf3YKLKoHxO62oKQEgMMXsFDZhZ7lEu4KNdyKLhMFey9pD6hNY2FSBk7O01HkdEYKPSf1G1lTj4rP7YPFSGTkRewUKOSWVdIqusakz3KJdwUa7le0YCvZekOGp+MujBdeQv8Ars/yfhZILe8r2sd7hobiqTGBvKIy5CRehIjBWUTmLpj3KJdwUa73OYmwnLRVue5YxL9uTu9ziXcFGu5Fb2i9W0PxK07gvjPyFVQ4nhVhE+n3Vgb3BWI8asWeP8Kzh+M/ZdCH4j9l0IfiP2VnD8X4VlD8f4Viz/J+FYjx/hWG8rB3eFYRPp91ZRe5dCJ4V+p/jK6R8JVq1W0PxKqI0383Eu4KJRiFuTIq40TxKsvO15VmL1UxvcqveOg3uVkzuXR7llfc8qqLF8St4n0+ytze0K0Zez8r9I3Kzh+P8Kw7nJ5kW5Kiot39Ifcot39Ifcot39Ifcot39IfcnYlKlrVjvKx3lY7ysd5WO8rHeVjvKx3lY7ysd5WO8rHeVjvKx3lY7ysd5WO8rHeVjvKx3lY7ysd5WO8rHeVjvKx3lY7ysd5WO8rE+JWJ8Ssd5WJ8SsT4lYnxKx3lYnxKx3lY7yMSUp5l/8QAKhAAAQIFAgUFAQEBAAAAAAAAAQARITFhcfBBURCBkaGxIDBAwdHx4VD/2gAIAQEAAT8hGDpbc7qszdN3Zumbs3VZm6rM3VZm6rM3VZm6rM3TN2bpu7N1UZuqzN03dm6buzdVmbqszdM3ZuiQsgTP9KJOygMOiRH+lUZumbs3VRm6qM3VZm6ZuzdVmbpm7N1WZumbs3TN2bpm7N03dm6rM3VZm6rM3VRm6rM3WykkbRZN/hmfKy2CcpDLG0g8uiZINzmCmoeo/wAJkULJv8OB+cCzFEh5KdRm24RyCtMrJCq41YFAF/REfsnNN1kgIgIOo9/Io+Jb+fAMj188GAiAHMzwLkJghwVOk1KPI05I4NCIkZ1B197IoWTf4bFBMQdU7SKBMH9LibJeKnjQ9gOj7PdyKFk3+GSAclgoVCCQp6c84xooqp+gUUYSL9xQWXgSmW3uZFCyb/AcCKgQFwRox6YUG5RC6lWQ0CxAxKpLRkNqLIIBvE4qy/Lk9IYB2TRQogJRBHt5FCyb+882cAESWwU2edDnopwd8VJb0CE+wbo1PIZyESghGLy3JpiTp/JGFJnGjuRyUw8RHCMCKeLd7bIo96xIBzIISSmNm54s27wW3RvZiRNiQRvBCLDBACTVCpeOtCGCO+qLlW3JgnMTQDvMLKCHoBAG3KBCGzuc3Ue0yKFh3904Kb0MLJgcRVggiCmVMewhjIwaE9jzQwZO3+K5zxn9uyNvjkWN/CxqlfDJy9IE6rgzBPcTIYgj4PZyKPesE3IqHFAgmxHHPTYD95qGOqOJroFF41n+zsgZ5ZEQoJki5O2Hh5FS5A8p+j0lEKUfpu5OIDQlMtj7GRR79oIAGNJrWqeB1AMR+o7iiAbE2RFtyCzqBwLkKBkhbsVweRUrnPMPUQiFyV7J9PYyKFk390dIErVCQtcFYboHkHQW5F4MP9kXstCNMJ2mbIG0nCe1zC2UQjuUTwyBaw5SCTntoWnBIsavSUQhQuBiFHsDHxcevIo9635wcx+vRQ9QOiOJmqjtJEHKinwiRgQRDhQeaLAJhyacMug8BUHhHE6xq6+oohTcdjqTTdk9xT1ZFCyb+7Rz+IBCkJpt0ezf4o20hfRFizEYj1TMTlTxTm8YaPdDJLvjO+S/q0kkd/PBprue3rIRCe6PLxZDhCnpq9LIoWTf3X0APGMtQKcxqUxw/XDkQhAMPMweCpTY+iRGGhPVGkIEHNpC06IQbavYKIRCYYSiCBKigBsGBASQ9S45FCyb+6ZZT6iZPzVR6hafGq7hlqru8gvs99qCTqgwB0KFW9/6ITj5UWoGKTRsp6bJkVLNEk+/ZIRCZMiqllnvuoHacqFvlAVkULJv7sNVrBDccWTiWgJIbmmEzkXjeaHVzdUBycGMKMCZ0dCZFSFJ9zNlKuenskJkyZMmUGhOKsAZz6VWTf3RluBiN0AXh92Oo1TFDTTgB3TXN1Fa6xHEyWhqpkVcBKpPazcGTJl2HgWTf3m52CuiYxgKaz9YroXDHoQME4my/ojieSdYeaJGRsEFC3D5V4qUOevJRl8VKyKuARXEjEQIe2DcGXYeBZN/WNnlJCGykkrJugksTKqlQGPcZPV3ikTTLJOi8biHMgE7A6IhclMeaoGiAMGSkkN+DToeMQhNTG48uIIoXqBIrGBpp7kZdj4Fk39LrClO57KZ6xc/ym0EQUSYteKWykwxDO02QggQCYTbVzT6QyXblJ+MDUNDoUEbQ0WHyCIKF8yaKYKXQvbgZwmEzkyALlUeUBPmglDsbE7Tn3QBCYIAehrcogIEtwh4GNrn9ztfAsm/ofERtr7FAkeJJlU8M2riFssXRdq8IDRGgQQVYBSMXpwH8/Ij1WOUqmRkRgTDZFpaIFkJB3iHhU71oCxDxDRImiPA1Q+Fdr4Fk34umQP0lcoAcJgHHNq4EhbIg/GS7R44BHoi0wRMtwn8a/EDUAEkAQSMwMinfyRAGaVUGicGCGYizhf4Ha+DjYDNodICI2bmv9DNqT4UFCbaqwmImR1Wgxy/xCsadAQ50MHF3D04hCzjW2vMiaONxxWHJXgKaSycsRHADB7L/dCqhIn4zp/b7HwLJvw/1YsB98RH0TYEEc9ySwIl9awakLAYl3IsEJDahiDKTO6026oIpQdMRG9OyZUhgIk4LkAJ3YhxuizSbvxWw78fe48YPr37IzKGUQjA4Jgj+5CPhM5EUX1goIOC4p7O7fwLJvwgUEeQ8eiaciCGHrd2E+VySCMnZFzeSJPogRRBFh1FN5zFNxAMGrpuUYnABc5zD1fjS3ICHccVu2Rt7XsOwalFnc7u8Ue1BbQyKVjRlVRHJdXpdr4Fk3TzsCvLvR4wI0zhwAmMYeBT3JXP8IEDoeMFU1t9yA3dOIEviUH8BfhrRWg6CmdSOiG6IH0Vabx/dDhdr4Fl3Q1YLlK4k3ETREeaD7gXBonLRoLokxE5xnwKcsCd4nk2Fn3rxiH+c8DJMBSUBRYQRNm/WSbeTgddkSei1jcPfo8QXR6bYPQo9xS9kZn1RE03Cyb8Kl79x7b6qXwLMbkaGG1HiibO9o/F5ExHRA2pkANt6K/Byg/A3csHjyKMnBAA7H8Th/8AUM9bZpXdB3sl33/34WRRxtF8naQ4BkAGZTIrHOyaazgJr9EBcbbgcmnosmOsezcIGDlhBbNEwc2ek8K6sbxZ04QtGyCP0Q7SFna/wsijjYsM7Y3GjojWONyUldcgXp3zFW9yRg4Zjcn+UUyBx0BsnDDb68YwzSG7QIIERX9ynw0qBj1N5RAAIEGSXi0DdV1cYdUQAi5Ow3l8LIo9Fij4OC7NjwaTYNn+eFE2rkP9fhsQu27v6NthY1BIHAqF1mVoOImED0bKBDdg9H4qtSlMonP4mfM7kncv8LIoWTfi2qTEIickDYOhRQMdgoRrBZwKYYG5IjZSOa1WJfaJ4WETsgkTARH3KJYOUaGICwcgqhkYBgBpxyu3Bmmpw8rz8LIoWTf0HgE0Ct9HmzoU5uHZnL0O/igADAMo6nTCh5ZZ6/6QEAAJAejC7KHYajVfzgpllJJGCAXn5+FkULJv6m4wyJmOa0xbTP1aux/TwSfRNy/S8DE7RTTVQT9RwQIAgNQIkRIwacDQxJorExwaQ8z5/CyKFl3+GSnMPoHkYKw2oYubmzexD4eRQsm/o7vAKZdKjtjcK2OV+a3T0eU/Q/Sm0sbXP/yv7v0VHjx/Rp/Yp/RcP250Cv8AP/dbnXVQuT9W4PnW4Av+KoVwfS3h3LIFl0qHbEKEoQfayKFD3maIz3C1x6PCd7oftbhbHUhdhQCQ3xyJmAjNEQl/CmJN6EzIePVMyHOfKZl3CMSJg0Teokz+gfaYmaxBN/oUQqYewosC/wDyOy8FkX/5HaeC7z7f8jsPBd59/wDkdn4IYPkNjKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZVmLKsxZN3Ysm7sWTd2LJu7FlkPxNwfSbuxZNwfSyH4m4PpN3Yssh+KsxZVmLJvpaZ9F//aAAwDAQACAAMAAAAQnMMMMMMMMO8BMMMMMMMM9U88888888Kr6T/888888BU8888888886/vR888888BX888888Mw5O/95J88888BU888887c+Fyoc/Hz8888BU88888sxwfdFf8A/wBrTzzwFTzzzzzg0mY4Sv8A/bR388BU8888867htYt2/wD75ecPDVPPPPPLPyaGV1//AP8Av1i5xU88888sEqYu94+//wD7xWTVvOfS6MH0p/G/+9//AP8A/fDU7E/t7t68CQh//wD/AP8A/wD/AP8AU87FEq9//wDvudwSeud//wDENynA57zzQx6rzzy85OfHMNy7ff17xSOLHzzzzzyw41RqX5OPXpS2xbzzzzzzzwFQ7XUVd1fzkjzzzzzzzzwFTy+LjIbzw3dzzzzzzzzwFDzfTz7rDyNL7bjvTzzzwFMNA444YIoo4YoJCMEsNk2oIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB77/vLfrbLLrr77777774P//EACMRAAICAgIDAAIDAAAAAAAAAAABETEhYRAgMEFRQIGRofD/2gAIAQMBAT8QRW0ajUajUajUajUNHoVsCdSNRqNRqNRqNRqEGRV4foh+h+yJQTTrveVeKf05ajKE57XlXdwwSFDyxozytrteVdm4UiUIdCdGSixRcrGOt5V3TjDHckOBKHHD45akab6XlXZvhA0JaslpyxvAeHPRr2hOc83lXb6E08odnsgQYa6w1lCR8XlXa4SDUezMkiEqBYcdmk7IaovKu+U4Q3NiSbGgsP8AkamhOe95Vw2lY2iUh7EhB4csbdogxNjGblw17QnPa8qG4EvbKjEJKFhwxoxJpWJJZ8W8qFlyMyD4dDUqBpQqXEGIQ2RuE0663lRQOhKRg+kvgk3lwrYqXHvo0doh6IQh74vKigqURDVEv4JZl8KwvXDS/BD0XlQsOCVHxyhuChDlHBMeG8qGpoeAlC4kR/ThoRso8N5Vw1JKcJ+Ihu+qjw3lXEpGwgRIkCA2mf5ZAh9NhK7XiqJD4QvJBD4QIIIf0sKvxLxNTZuNxuNxuNxuNxuNxuNxuNxuNxuNxuENmf/EACgRAAIBAwMEAgIDAQAAAAAAAAABESExYUGx8BAgUaEwgZHBQHHR4f/aAAgBAgEBPxBnZQy7GXYy7GXYy7GXYy7GXYZf8DkhQf1/gm4b2Muxl2Muxl2Muxl2Muxl2GnYLvNPh1LyQu1USxDqT2oMaH3+oXeafE199+qaSQ004fd6hd5p3tamyMojoDLMhOR0EJHPd6hd5p3JLSHrAyTTY1OWHIUVPkWG6JkSH32+oXeadycOTgKCtHkaJ2GqH7f6aX56tDkicqz7PULvNO5U3L0GoSzLQ7JiJwCUsKx1QmmpDGh9fULvNO5qx5GmnDGSXPBMdEySrrHtFW7ZTUBtWnT1C7zTusiVQUwpKtOf0JLVk5T5Kku4mViGuj0C7zTvQCC1R6QWsMnTjYaKOwkOPgF3mnRM3CGnDZPp7NPI3VVUSoK4kVOLEVqCLTiRFBzleiSIDUPu9Qu80JGaCsft2LiwZp2s7DSSUJVJJHVDN0EouePh9Qu80HQl5EpYkR/spoPQunD2Y0pEh0OX2i38idLzwT3UElnz7MA3VyOz1C7zQvF45TtDP4DTyOly89KkZy+0W/kdn3+uxIszyVJrqCd1Ug9Qu80L3QvDaFNxrUxUJK3R2RENvyNqLCjL/XfY8lT8AXeaFSQRX1ESc+TRdNAk24Q6mFoQgGW+F6hd5oNFHYvnYkSXVCR4FudujQMEX/h9Qu806MVNCGs4J+V+SPLIL9uqKqX/AIfULvNOiTWRh6HKUcpJdJJtuiOI6GAwjSad3qDQxmG2/klmYkSing/oesXf4oeGkYDAYDAYDAYDAYDAYDAYDAYjAYDAYxRUf//EACkQAQACAQIFAwUBAQEAAAAAAAEAESExQVFhcYGhEJGxIDDB8PFA0eH/2gAIAQEAAT8QdUs075zOH+MBDAAAAAADBCABBAADBcgLQgHFi0ld6ETe6vMp+OwUTk/40GEEAGAGAGGGCAAAEAFaVF2y2HS3jPI/xpOWsBtun5WK9CIYAthqPcQMAW2+18xjjBgcBn/Y5mI/4fEk8n/E1DxI/YPkYWadLQtDcbU1LxcF7gaIXkNAL1NcR0XJ9kb+HExZeiFHMwvR7RBQVFqeflBQtYliff8AEk8j/GZFhFvFW3IwfQHK0Ay+hwgECkSxijbW7XUfJSWpXWQfZPJ97xJPJ/xpjUtGDqRXCeJGzbDZ3Of0gIURDRtojDFpgGDY5T4cfd8STyf8a4EGqtEFf2r3mD4CF5Zou/B7oIBERyJv9FpcQoeo6HfkPhzLmcmiHVcx+54knk/fdIgUgGqxu18AfmFhOV0hzTpRSrgvdxCS+bHYcHYI9sHF8QwMkyhhT138FuGCEtAUd6rb154QKGynZXBNR5Pql+k5hoBXyA4m/E6QmqiFiOiP2/Ek8n7zcWWreCBuxxw+hgOax2D1ls4w19lrxA6L0/4QW0CUFCrAcMHtMU0LSV0l8xZbAMq4BCaLAZAYDxveWL9kSi6DYMStm4VpaD62EFEQRwjvESaFdUdHmdHaDZf2vEk8j7o9YAtXYggrn2La7i8wgUV6IEsOILA+6ROpQbZGDZyQITMC2Qa94UxBdN55hCC+HUuq5jaokNuKHmNVtvW0FDe+Cc1bfZ9MWEqgsThFWgVWhqnibcTp9rxJPM+64TaPuV+Zp2zoBXrSEEaxHiR7e2S5e4PB15xNVEtAoLohjeuqJhQyrCGBX70vD2KVyAPGJTXFTFs0oG4XZphBUr2OsPgPoSz0mziTDA0DxIBtILANuQ+HH2fEk8j7ontK3hZVwZ7FvXCffU6+uJsrL/RumFpYCEJMUpLNnN61ENy0I/aoa3HWp3WfgcpSMrihL9I3ALbDrRm8n0n0FNFtvg3OU+HMqYG9FeobJ9jxJPI+8apAHQduAbdjjRw5CEWGtVgcyVNtEu6VdcpjnDHAwfEwpXgAemXU9BmuF8J8V4lIea9aDh41838onf6Us9YKSafg9Pljq7M1Pr8STyfutvNydOfl2itxMpfLLm45TMfR2VxRkmw3uVnIY7g6w+SjXULHRM7McozAufkWve+Us4xS7pR9EDdWLNYL8UfI16TIrpPcg6XAcANr3CAGdiLA7I/SPQEW4jcYzdddgfA+/wBfiSeR90d0AR0QU61SGnqmX9RB7MXUvVNfLwj0sYfgto+leHL1VO1S1STLzY3nMx09J4uL7onj3ES8R6AtOxGHYX1H6XMHoXx9+rjczZNyKLYegeHGXjT6vEk8n7jU2KebwFeQ94Nnoj9Aq4BMrA1tNKB7ogeW1PHR5VBelCBPdXqrbFbxCM9kD3JgNtBVWpg8jHmshVqF36UnaY1i2/qaV6H+KBSihsRMj9SeoMs5BNOY3W5HYD3Zh4m55N/p8STyfurjl0uqOd2wWOyQpjg03XII7wc7UchwL7LDgaReiaHSGfEh0fUVERpDqlQ8S/Fm4Qle4S5TsUYHZH7A9QLNtWHNlsyjGdMZ5GvU9pohssHR4PL18STyfut40LPRXhYCoamjch8OJtbaBXuJ9pqDuY+T5mzfP4a3iNF1A9JHQTCDF5aliheQrgVgcRPzL+HMC/206syuKCsxoHegD39IMmxdwg4+LuftgwwzU9bDoaDqTFh9K5vC9HtKH7sii+49p4knk/dShRQccBfi2AKIm1etvgdQ5C9+pM34U7AWy1JJbnK0W9iBbT60+IrcZUDfEQeTeJqUcUBLo2sfe/SDQVr8R8Es7zeUFOq3HmNn2hhhhjh3/JXR2jQPIlhXF5TyfupdXHaBwk0VBNwY2BxNjScfdWz1Gp3gjKSLBXOl+HtHWJQkPAD4fV1GGyX6r/D1gVrxfWyanT5HP7TCRhhjGEeT95YrfWDwPdILLQrZZVNcrrc2ddKeeTuSiKNMaaW5eJXXZagGxaG4QZpzPO0zfuErS+f/AGm6xip71nohSDdEq1UAbAYD1gxhCa1OCcxzLy1jRNsc9k4/aSMJGBUo8mO/1D0nRTbpesCsHLvcpKS0LpaizXbaobWNDyyVOQRAPHrruldGWe4TRmh2iiy1D8wR4EWGUourDrjXfPIBt6BH74mDgJcKXaUsAJTNXTDVLrjFgN0B3S89+DLKBLxfBSeH1o792JI7m8q3W6OPibnLU+2kfRM8mO/0DilYrHNaDmworTfruM+wjWKS5xYrX0/T8IoaoI684xyPIaYN08yrQcVovgdjvPz36c/IxHaHxrE2HMQZo1TiXij4EjqujakGcqdBjUREhqpWvcPeEaGQ3HPoCtsCABL7eYlYBukWxs8x9RlqitoJetaxgMPkUBoBgPoOJbWnBE1GafLBZyGj1Pb7demjyfodDoxsW/F4nQ6x3kthfGai+nh/Q/b8INY/8xH6HgmV+Q2TBvcy4eLBcGadGcOHH7MelGfrGG6aiOWFtWHIMj3jZoVUzaRks6OcElgEqHoLmiJ0Qi4D8sv75QL0b8te8OEWKhEMZ1qOv+LR5Pq3p9NebQP8jM2/zkD18P6BFrMOdeOf7UAChi4XH63g9M8jYGqBomyRh5AoKNMJ4TZ9caCHup0pubJwWAGGigLm7NDqP/sOFY4f8S8Ua2tF6sHPGAjaAxJwqrZoADkQswD/AIdHkehiZKLqjXcUhi33EevY0OR67Tw8WjwgrQFov5eMINKuTORcM67MUWdYLisgDS2y7aVXmXF3wYNRcEdEPXO6cgDvPIealG4X67dfT91xQF6yGfaBz2hCb6/fGVTbJDZ1iqkWgW9jn3GYSn1/JXkJyfMh4gOMDKSnGWfbWeT6OQ5qxo2i9Afc9TaWi2o00TizBDiLKgwtzgAmD7Ujjh3lo9oDFdd2M72GZqqBpt/yUJRm9z5HgjlCGa1UyaAPy11lABHz0034/G3Ge49yA716gsqA4RmhyC+/p+64p+5yg210Z+n45+94emI4fGpt43S+9zLktAfCfmYMBqJ+BnuIRPexH9alxjHOeFD7XKs+IrIc0BAP1lPJjvBdAvPX/S+/q6T97lXNrQCsFxY069Oc3ZmRFDZrZzni5rR+hRQCW3JxGCg7LlFa1lbrqzGGtRCtaD2jvAR2QzT1Az0PXG8JfEs8H3m0/fcU0fN8f8Q+E/V8c/XcIfX+gwcSV/xQTzIGa+wg7BfM0/uyPuWeJo5dTD6uR3JQtmuROptAsEfo0eTHmUMou4rr/wCnq7H63DtPQgYBBEsdqXiBVOXxCx7EImTVZBcFz8amzotO0EG6RbBu6a7V9D7ms3qB+fT91xehZeOjP1/HP33CH28TBM6NW9GveNYL0QJzHwUyyDeQPbV2uc2Eq0keRFRNVPEJBt7Qr8etn/e4Vl9GKpSwVdBHG2O15g3TMIPci6NaLUiqsi0WuCBrQhuwMnRTgRIln2q3XNbe/rzGf3/4zaCgTjQBWzLiSaxZStBexBXFXFSut3C5I61AbiuFTi949KrZw0kPvcjUkeZl2uJb94mVJbI/ex4JjWwoUx5Dxnkx3ld4X2aeE9VUa7b04x7XvI0fcD3hSUJqRNN2LfZ/OgeJQQIYGNh9Fi9UHNPyHolipYaWyjpm+3BlaWXOkb3nC8j+JqKxrfn1/PeE0m3pQtu00OPcVKhA7JRrrTHLnDT/AA+JJ5HoLJjhPo3WrelRZbNC2jyzaBaHF4/EsXUokFTw3BEE0Z+t4/RR6oN969P3HD6D3QXAw0dAe/oyBPrGSyMilNNl7IBo0satkdHmGUsYqqdAa3wdYVCCsgXIXHa7mhojCq6GpYldlVX+LxJPI9B+dQtaq7tu9SvfvGDDuttOtJUYoXK9xi+jqcklsFr2Up3adF9GCrQZ5GVacSh6bz+n/wCzdF4qn2f+y6K8TsmPUHljR6rgOa0RjhnjVfs07eiFDsBYA6kKdGHtw5Fq1OEb4tHD2yOTfYfzTcAMbq/qif3/ABeJJ5HoJctMo0MPlfDUODZNZU6i7dj3E4Hz3RTzZzK9LqaMOJRfgO/0WdUcDgB5fb0QFuke+J14DD7wOdvqEYjBdIkeokM69oE8aUN97c2b3k2GvHLxHLD1L9kAPdBI1xlcyu7j/F4knk+qPO+W8TgGzvBduB0es0FUEutsf3a5TWUeAFHo2QSHuT5HZmpibnHYFPiDlksj258WHkjLn3m1dkMY2DSGqABauhNIdxmmvyd2hD+EAoBoHr+y454z4luTh59PD+T/ABeJJ5P0IS0odiQd2EA52p8GGIAlh2+bz7WTHqstZ4plEA4BLKY3B7GnVqAaF12Ha69GIblKBQHAPoYIoG91xiFBQro2Csc77Vmb2TlR8RDQDVYezN9vaGYCZDe7/F4knk/UiqOwK6AydmGj7mn0haB3ho6N2HskbXfgpwtugeBO+8I5wdT3ljx11up1e/1BTbe0xAb4HG+kQQbAWE4nE/cOPQoADCwa48jm4ITnXNRgLDYQn/E8STyI7/Zx9jEsFAkW8UlPOrm0cr/7V4h84aKA8aBPNF/x+JJ5sd/RQy4nhX35mjN4W/mCMfpnAx28nfgf8gi3mn5pX+CfhYv+NfDi+gdZuRdybtruRzjsRzSanVegzx+1Ab3bhVqd98hDe7i+RAtB0WcGe8fiT5ab4uExM3v39mCr9DcZqb/XjPOwvzCLM5N/a8SS0z7zH3DxHxL/AAiP7zzjFrafH8ybIvAfiCYOgqUypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUzNSXUnlOL+ItntF+Iaa6z8GHieIP2FuZhoP1/MoeYX+BDQ9efgQ1D+n3Q/Upc8C3+u+QgwySgpRNyQe5KpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqfveGeVKpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqfteH06qVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKn6Xhgv8AcxFSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpU/Q8MJVsWNJfJ4/5kEEEEEIIIIEEIIEIIIIMIP5iP5CP5iP5iP5yP5qP5yP52P5SP52P5qP5iP5SP5iP5yP5CP56P56DbQDbDQNe0/9k=" name="Obrázek10" align="bottom" width="169" height="182" border="0">

 1. Naplnené pero Metoject PEN odstráňte z miesta podania injekcie, kolmo na pokožku (vytiahnite smerom hore).

 2. Ochranný kryt sa automaticky umiestni na ihlu. Ochranný kryt sa následne zablokuje a ihla je chránená.

 3. V prípade mierneho krvácania použite náplasť.


Skôr, ako naplnené pero Metoject PEN zlikvidujete, vizuálne skontrolujte, či v pere nezostala žiadna kvapalina na dne priehľadnej kontrolnej zóny. Ak sa v pere nachádza kvapalina, nevstrekli ste správne celú dávku lieku a mali by ste sa poradiť s vaším lekárom.


Poznámka

Aby ste zabránili poraneniu, nikdy nestrkajte prsty do otvoru na ochrannej tube, ktorá obaľuje ihlu. Pero neničte.


Koho by ste mali v prípade potreby kontaktovať


 • V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Ak ste sa vy alebo niekto vo vašej blízkosti poranili ihlou, okamžite sa poraďte s lekárom a naplnené pero Metoject PEN zlikvidujte.




Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/03353, 2012/03354, 2012/03355, 2012/03356, 2012/03371, 2012/03360, 2012/03361, 2012/03362, 2012/03363, 2012/03364




SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Metoject PEN 7,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 10 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 15 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 27,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere

Metoject PEN 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 pero naplnené 0,15 ml roztoku obsahuje 7,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,20 ml roztoku obsahuje 10 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,25 ml roztoku obsahuje 12,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,30 ml roztoku obsahuje 15 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,35 ml roztoku obsahuje 17,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,40 ml roztoku obsahuje 20 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,45 ml roztoku obsahuje 22,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,50 ml roztoku obsahuje 25 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,55 ml roztoku obsahuje 27,5 mg metotrexátu.

1 pero naplnené 0,60 ml roztoku obsahuje 30 mg metotrexátu.


Pomocné látky so známym účinkom: chlorid sodný a hydroxid sodný.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok naplnený v injekčnom pere.

Číry, žltohnedý roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Metoject PEN je určený na liečbu


 • aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov,

 • polyartritických foriem ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) nedostatočná,

 • ťažkej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá dostatočne neodpovedá na iné formy terapie, ako je fototerapia, PUVA a retinoidy, a závažnej formy psoriatickej artritídy u dospelých pacientov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Metoject PEN smie predpisovať iba lekár, ktorému sú známe rôzne charakteristiky lieku a jeho mechanizmus účinku. Pacienti musia byť zaškolení na správnu techniku podania injekcie. Prvé podanie injekcie pomocou Metoject PENu má prebehnúť pod priamym zdravotníckym dohľadom. Metoject PEN sa injekčne podáva raz do týždňa.

Pacient má byť o tomto, nie bežnom dávkovaní jedenkrát do týždňa, explicitne informovaný. Odporúča sa určiť vhodný a stály deň v týždni ako deň podania injekcie.

Vylučovanie metotrexátu je limitované u pacientov s tretím distribučným priestorom (ascites, pleurálne efúzie). Takíto pacienti si vyžadujú predovšetkým obozretné monitorovanie toxicity a vyžadujú si zníženie dávky alebo v niektorých prípadoch ukončenie podávania metotrexátu (pozri časť 5.2 a 4.4).


Dávkovanie u dospelých pacientov s reumatoidnou artritídou:

Odporúčaná začiatočná dávka je 7,5 mg metotrexátu jedenkrát týždenne, podaná subkutánne. V závislosti na individuálnej aktivite ochorenia a únosnosti lieku pacientom môže byť počiatočná dávka zvýšená postupne o 2,5 mg každý týždeň. Týždňová dávka 25 mg nesmie byť všeobecne presiahnutá. Dávky presahujúce 20 mg/týždeň súvisia s významným zvýšením toxicity, najmä so supresiou kostnej drene. Odpoveď na liečbu možno očakávať po približne 4 – 8 týždňoch. Po dosiahnutí terapeuticky želaného výsledku sa má dávka postupne znižovať na najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku.


Dávkovanie u detí a mladistvých do 16 rokov s polyartritickými formami juvenilnej idiopatickej artritídy

Odporúčaná dávka je 10 – 15 mg/m² celkového telesného povrchu/raz týždenne. V prípadoch, keď liečba nezaberá, možno týždennú dávku zvýšiť až do 20 mg/m² celkového telesného povrchu/raz týždenne. Ak sa však dávka zvýši, je indikovaná zvýšená frekvencia sledovania.

Vzhľadom na obmedzenú dostupnosť údajov o intravenóznom podaní u detí a mladistvých je parenterálne podanie obmedzené na subkutánnu injekciu.

Pre liečbu detí/mladistvých sa majú pacienti s juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA) vždy obrátiť na špecialistu, reumatológa.


Použitie u detí < 3 roky sa neodporúča, keďže sú dostupné iba nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti v tejto populácii (pozri časť 4.4).


Dávkovanie u pacientov so psoriasis vulgarisa psoriatickou artritídou:

Odporúča sa týždeň pred začatím liečby podať testovaciu dávku 5 – 10 mg parenterálne, aby sa zistili idiosynkratické nežiaduce reakcie. Odporúčaná začiatočná dávka je 7,5 mg metotrexátu jedenkrát týždenne, podaná subkutánne. Dávka sa má zvyšovať postupne, ale vo všeobecnosti nesmie presiahnuť týždennú dávku 25 mg metotrexátu. Dávky presahujúce 20 mg týždenne môžu byť spojené s významným zvýšením toxicity, najmä so supresiou kostnej drene. Odpoveď na liečbu možno všeobecne očakávať po približne 2 – 6 týždňoch. Po dosiahnutí terapeuticky želaného výsledku sa má dávka postupne znižovať na najnižšiu možnú účinnú udržiavaciu dávku.


Maximálna týždenná dávka

Dávka sa má zvyšovať, keď je to nevyhnutné, ale všeobecne sa nemá prekročiť maximálna odporúčaná týždenná dávka 25 mg. V niekoľkých výnimočných prípadoch by mohla byť klinicky opodstatnená vyššia dávka, nemala by sa ale prekročiť maximálna týždenná dávka 30 mg metotrexátu, pretože toxicita sa významne zvyšuje.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

Metoject PEN sa má používať obozretne u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Dávka sa má upraviť nasledovne:

Klírens kreatinínu (ml/min) Dávka

> 50 100 %

20 – 50 50 %

< 20 Metoject PEN sa nesmie používať


Pozri časť 4.3.


Pacienti s poškodením funkcie pečene:

Metotrexát sa má pacientom s výrazným súčasným alebo minulým ochorením pečene, najmä ak je spôsobené alkoholom, podávať veľmi obozretne, ak vôbec. Ak je hodnota bilirubínu 5 mg/dl (85,5 µmol/l), metotrexát je kontraindikovaný.


Úplný zoznam kontraindikácií, pozri časť 4.3.


Použitie u starších pacientov:

U starších pacientov sa má zvážiť zníženie dávky kvôli zníženej funkcii pečene a obličiek a rovnako aj zníženým rezervám folátu, ktoré sa vyskytujú vo vyššom veku.


Použitie u pacientov s tretím distribučným priestorom (pleurálne efúzie, ascites):

U pacientov, ktorí majú tretí distribučný priestor, sa môže polčas metotrexátu predĺžiť 4-násobne v porovnaní s normálnou dĺžkou, preto sa môže vyžadovať zníženie dávky alebo v niektorých prípadoch ukončenie podávania metotrexátu (pozri časť 5.2 a 4.4).


Dĺžka a spôsob podávania:

Liek je určený len na jednorazové použitie.

Injekčný roztok Metoject PEN naplnený v pere možno podať len subkutánnou cestou.


O celkovej dĺžke trvania liečby rozhoduje lekár.


Pokyny o používaní injekčného roztoku Metoject PEN naplnenom v pere nájdete v časti 6.6.

Dbajte na to, aby ste použili celý obsah.


Poznámka:

Pri zmene perorálnej aplikácie na parenterálne podanie sa môže vyžadovať redukcia dávky z dôvodu variabilnej biodostupnosti metotrexátu po perorálnom podaní.


Podľa súčasných liečebných smerníc možno zvážiť doplnkové podanie kyseliny listovej.


 1. Kontraindikácie


Metoject PEN je kontraindikovaný v prípade


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • závažnej pečeňovej nedostatočnosti (pozri časť 4.2),

 • alkoholovej závislosti,

 • závažnej obličkovej nedostatočnosti (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min, pozri časť 4.2 a časť 4.4),

 • už existujúcej krvnej dyskrázie, ako je hypoplázia kostnej drene, leukopénia, trombocytopénia alebo významná anémia,

 • závažných, akútnych alebo chronických infekcií, ako sú tuberkulóza, HIV alebo iné syndrómy imunodeficiencie,

 • vredov ústnej dutiny a známeho aktívneho gastrointestinálneho vredového ochorenia,

 • gravidity, laktácie (pozri časť 4.6),

 • očkovania živými vakcínami v rovnakom čase.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť jasne informovaní, že liečba sa podáva jedenkrát týždenne, nie každý deň. Liečení pacienti majú byť pod primeraným dohľadom, aby sa príznaky možných toxických účinkov alebo nežiaducich reakcií mohli určiť a stanoviť s minimálnym oneskorením. Preto má metotrexát podávať len lekár alebo sa má podávať len pod dohľadom lekárov, ktorých vedomosti a skúsenosti zahŕňajú použitie terapie antimetabolitmi. Kvôli možnosti závažných alebo až fatálnych toxických reakcií má lekár pacienta plne informovať o rizikách, ktoré terapia zahŕňa a o odporúčaných bezpečnostných opatreniach.


Použitie u detí < 3 roky sa neodporúča, keďže sú dostupné iba nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti v tejto populácii (pozri časť 4.2).


Odporúčané vyšetrenia a bezpečnostné opatrenia


Pred začatím alebo opätovným nasadením terapie metotrexátom po prestávke v liečbe:

Úplný krvný obraz s diferenciálom krvného obrazu a doštičkami, testy pečeňových enzýmov, bilirubínu, albumínu v sére, RTG hrudníka a testy obličkových funkcií. Ak je to klinicky indikované, vylúčenie tuberkulózy a hepatitídy.


Počas liečby (najmenej raz mesačne počas prvých šiestich mesiacov a potom každé tri mesiace):

Pri zvýšení dávky treba uvažovať aj o zvýšení frekvencie monitorovania.


 1. Vyšetrenie úst a hrdla na zmeny sliznice


 1. Úplný krvný obraz s diferenciálom krvného obrazu a doštičkami. Hemopoetická supresia spôsobená metotrexátom sa môže objaviť neočakávane a pri zdanlivo bezpečných dávkach. Akékoľvek prudké poklesy v počte bielych krviniek alebo doštičiek indikujú okamžité ukončenie podávania lieku a vhodnú podpornú liečbu. Pacientov treba poučiť, aby nahlásili všetky príznaky a symptómy naznačujúce infekciu. U pacientov súčasne užívajúcich hematotoxické lieky (napr. leflunomid) sa musí sledovať krvný obraz a doštičky.


 1. Testy pečeňových funkcií: Osobitnú pozornosť treba venovať objaveniu sa pečeňovej toxicity. Ak je prítomná, alebo ak sa počas liečby vyvinie akákoľvek anomália testov pečeňových funkcií alebo biopsie pečene, liečba sa nemá začať alebo sa má prerušiť. Takéto anomálie by sa mali vrátiť do normálu v priebehu dvoch týždňov, po ktorých možno liečbu obnoviť podľa rozhodnutia lekára. Neexistuje dôkaz, ktorý by podporoval použitie biopsie pečene na monitorovanie hepatotoxicity pri reumatologických indikáciách.
  U pacientov so psoriázou je potreba biopsie pečene pred alebo počas liečby kontroverzná. Je potrebný ďalší výskum na stanovenie, či séria pečeňových chemických testov alebo propeptidu kolagénu typu III môžu dostatočne zistiť hepatotoxicitu. V jednotlivých prípadoch sa má vykonať hodnotenie a diferencovať medzi pacientmi so žiadnymi rizikovými faktormi a pacientmi s rizikovými faktormi, akými sú predošlá vysoká konzumácia alkoholu, pretrvávajúce zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, anamnéza ochorenia pečene, rodinná anamnéza dedičného ochorenia pečene, diabetes mellitus, obezita, anamnéza významnej expozície hepatotoxickým drogám alebo chemikáliám a predĺžená liečba metotrexátom alebo kumulatívne dávky 1,5 g alebo vyššie.


Kontrola pečeňových enzýmov v sére: Prechodné zvýšenia hodnôt transamináz dvoj- až trojnásobne oproti hornej hranici normálnych hodnôt boli pacientmi hlásené vo frekvencii 13 – 20 %. V prípade trvalého zvýšenia hodnôt pečeňových enzýmov sa má zvážiť redukcia dávky alebo ukončenie liečby.


Kvôli možnému toxickému účinku na pečeň sa počas liečby metotrexátom nemajú používať ďalšie hepatotoxické lieky, okrem nevyhnutných prípadova má sa vyhnúť konzumácii alkoholu alebo sa má konzumácia alkoholu výrazne znížiť (pozri časť 4.5). Bližšie monitorovanie pečeňových enzýmov sa má vykonať u pacientov užívajúcich súčasne iné hepatotoxické lieky (napr. leflunomid). Rovnaké fakty treba vziať do úvahy pri simultánnom podávaní hematotoxických liekov (napr. leflunomid).


 1. Obličkové funkcie sa majú sledovať pomocou testov obličkových funkcií a rozboru moču (pozri časť 4.2 a 4.3).

Keďže metotrexát sa vylučuje najmä obličkami, očakávajú sa zvýšené koncentrácie v sére v prípade obličkovej nedostatočnosti, ktoré môžu viesť k závažným nežiaducim účinkom.

Kde môžu byť obličkové funkcie porušené (napr. u starších pacientov), monitorovanie sa má uskutočniť častejšie. Toto platí hlavne vtedy, keď sú lieky pôsobiace na vylučovanie metotrexátu podávané súčasne a spôsobujú poškodenie obličiek (napr. nesteroidné protizápalové lieky) alebo môžu potenciálne viesť k poškodeniu tvorby krvi. Dehydratácia môže tiež zvýšiť intenzitu toxicity metotrexátu.


 1. Vyšetrenie respiračného systému: Pozorné sledovanie príznakov poškodenia funkcie pľúc a ak je to nevyhnutné, test pľúcnych funkcií. Pulmonálne postihnutie si vyžaduje rýchlu diagnózu a vysadenie metotrexátu. Pulmonálne príznaky (najmä suchý, neproduktívny kašeľ) alebo nešpecifická pneumotitída, ktoré sa objavujú počas liečby metotrexátom, môžu byť indikátorom potenciálne nebezpečnej lézie a vyžadujú si prerušenie liečby a opatrné vyšetrovanie. Vyskytnúť sa môže akútna alebo chronická intersticiálna pneumotitída, často spojená s krvnou eozinofíliou, a hlásené boli úmrtia. Hoci je to klinicky variabilné, u typického pacienta sa ochorenie pľúc indukované metotrexátom prejavuje horúčkou, kašľom, dyspnoe, hypoxémiou a infiltrátom na RTG hrudníka, infekciu je potrebné vylúčiť. Takáto lézia sa môže objaviť u všetkých dávkovaní.


 1. Metotrexát môže, kvôli jeho účinku na imunitný systém, zhoršiť odpoveď na výsledky vakcinácie a ovplyvniť výsledky imunologických testov. Osobitná pozornosť je tiež potrebná, ak sú prítomné inaktívne, chronické infekcie (napr. herpes zoster, tuberkulóza, hepatitída B alebo C), z dôvodu možnej aktivácie. Očkovanie živými vakcínami sa nesmie vykonávať pri liečbe metotrexátom.


U pacientov liečených nízkou dávkou metotrexátu sa môžu vyskytnúť malígne lymfómy, a vtedy musí byť terapia prerušená. Výskyt lymfómu vykazujúceho znaky spontánnej regresie vyžaduje začatie cytotoxickej liečby.


Bolo hlásené, že súčasné podávanie antagonistov folátu ako je trimetoprim/sulfametoxazol spôsobuje v zriedkavých prípadoch akútnu megaloblastickú pancytopéniu.


Pri liečbe metotrexátom sa môže znovu objaviť dermatitída indukovaná radiáciou a spálenie slnkom (tzv. “recall” reakcia).

Psoriatické lézie sa môžu zhoršiť počas žiarenia UV lúčmi a simultánneho podávania metotrexátu.


Vylučovanie metotrexátu je znížené u pacientov s tretím distribučným priestorom (ascites, pleurálne efúzie). Takíto pacienti si vyžadujú predovšetkým obozretné monitorovanie toxicity, a vyžadujú si zníženie dávky alebo v niektorých prípadoch ukončenie podávania metotrexátu. Pleurálne efúzie a ascites sa majú drenážou odstrániť pred začatím liečby metotrexátom (pozri časť 5.2).


Toxickými účinkami môžu byť hnačka a ulceratívna stomatitída a vyžadujú si prerušenie liečby, inak sa môže objaviť hemoragická enteritída a úmrtie z dôvodu perforácie čreva.


Vitamínové preparáty a iné produkty obsahujúce kyselinu listovú, kyselinu folínovú alebo ich deriváty môžu znížiť účinnosť metotrexátu.


Pri liečbe psoriázy má byť podávanie metotrexátu obmedzené len na liečbu ťažkej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá neodpovedá adekvátne na iné formy liečby, ale len keď je diagnóza určená biopsiou a/alebo po dermatologickej konzultácii.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


Neprítomnosť gravidity má byť potvrdená predtým, než je podaný Metoject PEN. Metotrexát spôsobuje u ľudí embryotoxicitu, potrat a defekty plodu. Metotrexát ovplyvňuje spermatogenézu a oogenézu počas jeho podávania, čo môže vyústiť do zníženej fertility. Tieto účinky sa ukazujú byť reverzibilné po ukončení liečby. Počas liečby a najmenej šesť mesiacov po jej ukončení sa má používať účinná antikoncepcia u mužov i žien. Možné riziká účinkov na reprodukciu majú byť s pacientmi vo fertilnom veku prediskutované a ich partneri majú byť vhodne poučení (pozri časť 4.6).


 1. Liekové a iné interakcie


Alkohol, hepatotoxické lieky, hematotoxické lieky

Možnosť, že metotrexát preukáže hepatotoxický účinok, sa zvyšuje pri pravidelnej konzumácii alkoholu a keď sa v rovnakom čase používajú iné hepatotoxické lieky (pozri časť 4.4). Pacienti súbežne užívajúci iné hepatotoxické lieky (napr. leflunomid) majú byť monitorovaní so špeciálnou starostlivosťou. To isté treba vziať do úvahy pri simultánnom podávaní hematotoxických liekov (napr. leflunomid, azatioprin, retinoidy, sulfasalazín). Výskyt pancytopénie a hepatotoxicity sa môže zvýšiť, keď je leflunomid kombinovaný s metotrexátom.


Kombinovaná liečba metotrexátu a retinoidov, ako acitretin alebo etretinát, zvyšuje riziko hepatotoxicity.


Perorálne antibiotiká

Perorálne antibiotiká ako tetracyklíny, chloramfenikol a neabsorbovateľné širokospektrálne antibiotiká môžu interferovať s enterohepatálnou cirkuláciou cestou inhibície črevnej flóry alebo supresiou bakteriálneho metabolizmu.


Antibiotiká

Antibiotiká ako penicilíny, glykopeptidy, sulfónamidy, ciprofloxacín a cefalotín môžu v jednotlivých prípadoch znížiť renálny klírens metotrexátu, a tak sa môžu objaviť zvýšené koncentrácie metotrexátu v sére so simultánnou hematologickou a gastrointestinálnou toxicitou.


Lieky s vysokou väzbou na plazmatické bielkoviny

Metotrexát sa viaže na plazmatické bielkoviny a môže byť vytlačený inými liekmi, ktoré sa viažu na proteíny, ako sú salicyláty, hypoglykemiká, diuretiká, sulfónamidy, difenylhydantoíny, tetracyklíny, chloramfenikol a kyselina para-aminobenzoová a protizápalové liečivá na báze kyselín, čo môže viesť k zvýšenej toxicite, ak sa užívajú súčasne.


Probenecid, slabé organické kyseliny, pyrazoly a nesteroidné protizápalové liečivá

Probenecid, slabé organické kyseliny, ako sú slučkové diuretiká a pyrazoly (fenylbutazón), môžu znížiť vylučovanie metotrexátu a možno predpokladať zvýšené sérové koncentrácie , ktoré indukujú zvýšenú hematologickú toxicitu. Existuje aj možnosť zvýšenej toxicity, keď sa kombinujú nízke dávky metotrexátu s nesteroidnými protizápalovými liekmi alebo salicylátmi.


Lieky s nežiaducimi účinkami na kostnú dreň

V prípade liečby liekmi, ktoré môžu mať nežiaduce reakcie na kostnú dreň (napr. sulfónamidy, trimetoprim-sulfametoxazol, chloramfenikol, pyrimetamín), má byť venovaná pozornosť možnosti závažného poškodenia krvotvorby.


Lieky, ktoré spôsobujú nedostatok folátov

Súčasné podávanie liekov, ktoré spôsobujú nedostatok folátov (napr. sulfónamidy, trimetoprim-sulfametoxazol) môže viesť k zvýšenej toxicite metotrexátu. Osobitná starostlivosť sa preto odporúča v prípade existujúceho nedostatku kyseliny listovej.


Produkty obsahujúce kyselinu listovú alebo kyselinu folínovú

Vitamínové preparáty alebo iné lieky obsahujúce kyselinu listovú, kyselinu folínovú alebo ich deriváty môžu znížiť účinnosť metotrexátu.


Iné antireumatické lieky

Zvýšenie toxických účinkov metotrexátu sa vo všeobecnosti neočakáva, keď sa Metoject PEN podáva súbežne s inými antireumatickými liekmi (napr. zlúčeniny zlata, penicilamín, hydroxychlorochinón, sulfasalazín, azatioprin, cyklosporín).


Sulfasalazín

Hoci kombinácia metotrexátu a sulfasalazínu môže spôsobiť zvýšenie účinnosti metotrexátu a výsledne viac nežiaducich účinkov z dôvodu inhibície syntézy kyseliny listovej cez sulfasalazín, takéto nežiaduce účinky boli pozorované len v zriedkavých jednotlivých prípadoch v priebehu niekoľkých štúdií.


Merkaptopurín

Metotrexát zvyšuje hladiny merkaptopurínu v plazme. Kombinácia metotrexátu a merkaptopurínu si preto môže vyžadovať úpravu dávky.


Inhibítory protónovej pumpy

Súčasné podávanie inhibítorov protónovej pumpy ako omeprazol alebo pantoprazol môže viesť k interakciám: súčasné podávanie metotrexátu a omeprazolu viedlo k oneskorenému vylučovaniu metotrexátu obličkami. V kombinácii s pantoprazolom bolo v jednom prípade hlásené inhibované vylučovanie metabolitu 7‑hydroxymetotrexátu obličkami s myalgiou a triaškou.


Teofylín

Metotrexát môže znížiť klírens teofylínu. Hladiny teofylínu majú byť sledované, ak sa užíva súbežne s metotrexátom.


Nápoje s obsahom kofeínu alebo teofylínu

Počas liečby metotrexátom je potrebné sa vyhýbať nadmernej konzumácii nápojov s obsahom kofeínu alebo teofylínu (káva, nealkoholické nápoje s obsahom kofeínu, čierny čaj).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy vo fertilnom veku

Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby.


U žien vo fertilnom veku musí byť tehotenstvo pomocou vhodných opatrení s určitosťou vylúčené, napr. tehotenským testom pred začatím liečby.


Gravidita

Metoject PEN je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3). Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Metotrexát sa ukázal ako teratogénny u ľudí; boli hlásené prípady úmrtia plodu a/alebo kongenitálnych abnormalít. Expozícia limitovaného počtu gravidných žien (42) viedla k zvýšenému výskytu (1:14) malformácií (kraniálnych, kardiovaskulárnych a malformácií končatín). Ak bola liečba metotrexátom ukončená pred počatím, boli hlásené gravidity s normálnym priebehom. Ženy nesmú otehotnieť počas liečby metotrexátom. V prípade, že ženy otehotnejú počas liečby, vyžaduje sa zdravotnícke poradenstvo o riziku nežiaducich reakcií pre dieťa, ktoré súvisí s liečbou metotrexátom. Preto pacienti v pohlavne zrelom veku (ženy a muži) musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Metoject PENom a najmenej 6 mesiacov po jej ukončení (pozri časť 4.4).


Laktácia

Metotrexát sa vylučuje do ľudskéhomlieka. Z dôvodu možných závažných nežiaducich reakcií u dojčiat je metotrexát kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3). Dojčenie sa preto musí pred podávaním a počas podávania prerušiť.


Fertilita

Keďže metotrexát môže byť genotoxický, odporúča sa všetkým ženám, ktoré chcú otehotnieť, už pred začatím liečby konzultácia s genetickým poradenským centrom, ak je to možné, a mužom, aby sa pred začatím liečby poradili o možnosti uchovania spermií.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby sa môžu objaviť centrálne nervové príznaky, ako je únava a závrat. Metoject PEN má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najvýznamnejšie nežiaduce účinky sú supresia krvotvorného systému a gastrointestinálne poruchy.


Nasledovné názvy sa používajú na zoradenie nežiaducich účinkov podľa frekvencie:

Veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Veľmi zriedkavé: Boli hlásené jednotlivé prípady lymfómu, ktorý v mnohých prípadoch ustúpil po tom, čo bola liečba metotrexátom prerušená. V nedávnej štúdii sa nepotvrdilo, že liečba metotrexátom zvyšuje výskyt lymfómov.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia, anémia, trombopénia.

Menej časté: pancytopénia.

Veľmi zriedkavé: agranulocytóza, závažné stavy depresie kostnej drene.


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: precipitácia diabetu.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, únava, ospalosť.

Menej časté: závrat, zmätenosť, depresia.

Veľmi zriedkavé: poškodenie zraku, bolesť, muskulárna asténia alebo parestézia v končatinách, zmeny v pocite chuti (kovová pachuť), kŕče, meningitída, paralýza.


Poruchy oka

Zriedkavé: zrakové poruchy.

Veľmi zriedkavé: retinopatia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: perikarditída, perikardiálny výpotok, perikardiálna tamponáda.


Poruchy ciev

Zriedkavé: hypotenzia, tromboembolické príhody.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: pneumónia, intersticiálna alveolitída/pneumonitída často spojená s eozinofíliou. Príznaky poukazujúce na možné závažné poškodenie pľúc (intersticiálna pneumonitída) sú: suchý, neproduktívny kašeľ, dyspnoe a horúčka.

Zriedkavé: fibróza pľúc, pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii, dyspnoe a bronchiálna astma, pleurálny výpotok.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: stomatitída, dyspepsia, nauzea, strata chuti do jedla.

Časté: orálne vredy, hnačka.

Menej časté: faryngitída, enteritída,vracanie.

Zriedkavé: gastrointestinálne vredy.

Veľmi zriedkavé: hemateméza, hematorea, toxický megakolón.


Poruchy pečene a žlčových ciest (pozri časť 4.4)

Veľmi časté: zvýšené hladiny transaminázy.

Menej časté: cirhóza, fibróza a tuková degenerácia pečene, zníženie hladín sérového albumínu.

Zriedkavé: akútna hepatitída.

Veľmi zriedkavé: zlyhanie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: exantém, erytém, pruritus.

Menej časté: fotosenzibilizácia, vypadávanie vlasov, zvýšenie počtu reumatických uzlíkov, herpes zoster, vaskulitída, herpetiformné vyrážky na koži, urtikária.

Zriedkavé: zvýšená pigmentácia, akné, ekchymóza.

Veľmi zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), zvýšené pigmentačné zmeny na nechtoch, akútna paronychia, furunkulóza, telangiektázia.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: artralgia, myalgia, osteoporóza.


Poruchy obličiek a močovej ciest

Menej časté: zápal a vredy močového mechúra, poškodenie obličiek, poruchy močenia.

Zriedkavé: zlyhanie obličiek, oligúria, anúria, poruchy elektrolytov.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: zápal a vredy vagíny.

Veľmi zriedkavé: strata libida, impotencia, gynekomastia, oligospermia, menštruačné poruchy, vaginálny výtok.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé: alergické reakcie, anafylaktický šok, alergická vaskulitída, horúčka, konjunktivitída, infekcia, sepsa, zhoršenie hojenia rán, hypogamaglobulinémia.


Výskyt a stupeň závažnosti nežiaducich účinkov závisia od dávkovania a frekvencie podania. Keďže sa však závažné nežiaduce účinky môžu objaviť aj pri nižších dávkach, je potrebné, aby lekár sledoval pacientov pravidelne v krátkych intervaloch.


Subkutánna aplikácia metotrexátu je lokálne dobre tolerovaná. Boli pozorované iba mierne miestne kožné reakcie (ako sú pocity pálenia, erytém, opuch, zmena sfarbenia, svrbenie, silné svrbenie, bolesť), ktoré počas liečby ustúpili.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


a) Príznaky predávkovania

Toxicita metotrexátu postihuje najmä krvotvorný systém.


b) Liečebné opatrenia v prípade predávkovania

Kalciumfolinát je špecifické antidotum na neutralizáciu toxických nežiaducich účinkov metotrexátu.


V prípade neúmyselného predávkovania je potrebné do jednej hodiny intravenózne alebo intramuskulárne podať kalciumfolinát v rovnakom alebo vyššom množstve, ako bola toxická dávka metotrexátu, a pokračovať v dávkovaní dovtedy, kým sérové hladiny metotrexátu poklesnú pod 10‑7 mol/l.


V prípade masívneho predávkovania môže byť nevyhnutná hydratácia a alkalizácia moču, aby sa zabránilo precipitácii metotrexátu a/alebo jeho metabolitov v obličkových tubuloch. Ani hemodialýza, ani peritoneálna dialýza nepreukázali zlepšenie vylučovania metotrexátu. Efektívny klírens metotrexátu bol hlásený pri akútnej, intermitentnej hemodialýze s použitím „high flux” dialýzy.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analógy kyseliny listovej

ATC kód: L01BA01

Antireumatikum na liečbu chronických, zápalových reumatických ochorení a polyartritických foriem juvenilnej idiopatickej artritídy.


Metotrexát je antagonistom kyseliny listovej, ktorý patrí do skupiny cytostatík známych ako antimetabolity. Pôsobí kompetitívnou inhibíciou enzýmu dihydrofolátreduktázy a tak inhibuje syntézu deoxyribonukleovej kyseliny (DNK). Doteraz nebolo objasnené, či účinnosť metotrexátu v liečbe psoriázy, psoriatickej artritídy a chronickej polyartritídy je spôsobená protizápalovým alebo imunosupresívnym účinkom a v akom rozsahu prispieva k týmto účinkom metotrexátom vyvolané zvýšenie koncentrácie extracelulárneho adenozínu v miestach zápalu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa metotrexát vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. V prípade podávania nízkych dávok (dávky medzi 7,5 mg/m² až 80 mg/m² povrchu tela) je stredná biodostupnosť približne 70 %, ale sú možné značné interindividuálne a intraindividuálne odchýlky (25 – 100 %). Maximálne sérové koncentrácie sa dosiahnu po 1 – 2 hodinách.


Biodostupnosť po subkutánnej, intravenóznej a intramuskulárnej injekcii je porovnateľná a je takmer 100 %.


Distribúcia

Približne 50 % metotrexátu sa viaže na bielkoviny v sére. Bezprostredne po distribúcii do telových tkanív boli zistené vysoké koncentrácie vo forme polyglutamátov najmä v pečeni, obličkách a slezine, ktoré sa môžu udržať týždne alebo mesiace. Pri podávaní v malých dávkach prechádza metotrexát do telových tekutín v minimálnych množstvách. Terminálny polčas je v priemere 6 – 7 hodín a vyznačuje sa značnou variabilitou (3 – 17 hodín). Polčas sa môže predĺžiť na štvornásobok normálnej dĺžky u pacientov, ktorí majú tretí distribučný priestor (pleurálny výpotok, ascites).


Biotransformácia

Približne 10 % podanej dávky metotrexátu sa metabolizuje intrahepatálne. Hlavným metabolitom je 7‑hydroxymetotrexát.


Eliminácia

Metotrexát sa vylučuje hlavne v nezmenenej forme, prevažne obličkami, glomerulárnou filtráciou a aktívnou sekréciou v proximálnych tubuloch.

Asi 5 – 20 % metotrexátu a 1 – 5 % 7‑hydroxymetotrexátu sa vylučuje žlčou. Existuje podstatná enterohepatálna cirkulácia.


V prípade obličkovej nedostatočnosti je vylučovanie významne spomalené. V súvislosti s pečeňovou nedostatočnosťou nie je známe zhoršenie vylučovania.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na zvieratách ukázali, že metotrexát zhoršuje fertilitu, je embryo- a fetotoxický a teratogénny. Metotrexát je mutagénny in vivo a in vitro. Keďže sa nevykonali konvenčné štúdie karcinogenity a údaje zo štúdií chronickej toxicity u potkanov sú nekonzistentné, metotrexát nie je klasifikovateľný v oblasti karcinogenity u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


 1. Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte naplnené perá vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Naplnené perá obsahujúce číre naplnené injekčné striekačky (zo skla) s piestovu zátkou (chlórbutylová guma) a so vsadenou injekčnou ihlou. Striekačka je externe vybavená zariadením na automatické podanie (pero).


Veľkosti balenia:

Naplnené perá s objemom 0,15 ml (7,5 mg), 0,2 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,3 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 0,4 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,5 ml (25 mg), 0,55 ml (27,5 mg) alebo 0,6 ml (30 mg) roztoku sú dostupné v baleniach po 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 a 24 naplnených pier. Súčasťou balenia sú tampóny napustené alkoholom.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie s liekom a likvidácia musia byť v súlade s národnými požiadavkami. Tehotné zdravotnícke pracovníčky nemajú s Metoject PENom manipulovať a/alebo ho podávať.


Metotrexát nesmie prísť do kontaktu s kožou alebo sliznicou. V prípade kontaminácie sa musí postihnuté miesto ihneď opláchnuť dostatočným množstvom vody.


Len na jednorazové použitie.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Návod na subkutánne použitie

Najvhodnejšie miesta podania injekcie sú:

- horná časť stehna,

- brucho, okrem oblasti v okolí pupka.


 1. Vyčistite zvolenú oblasť pre podanie injekcie (napr. pomocou priložených tampónov napustených alkoholom).

 2. Priamo ťahom odstráňte kryt.

 3. Jemným stlačením miesta podania injekcie vytvorte kožnú riasu.

 4. Riasu musíte držať stlačenú, až pokým Metoject PEN nevytiahnete z pokožky po podaní injekcie.

 5. Metoject PEN pevne zatlačte do pokožky v 90-stupňovom uhle, aby ste odblokovali tlačidlo. Následne stlačte tlačidlo (kliknutie indikuje začiatok podania injekcie).

 6. Metoject PEN nevyťahujte z pokožky pred koncom podania injekcie, aby ste zabránili neúplnému vstreknutiu injekcie. Môže to trvať až 5 sekúnd.

 7. Metoject PEN vytiahnite z pokožky v rovnakom 90-stupňovom uhle.

 8. Ochranný kryt sa automaticky umiestni na ihlu a následne sa zablokuje.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Nemecko

Telefón: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Metoject PEN 7,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0005/14-S

Metoject PEN 10 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0006/14-S

Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0007/14-S

Metoject PEN 15 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0008/14-S

Metoject PEN 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0009/14-S

Metoject PEN 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0010/14-S

Metoject PEN 22,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0011/14-S

Metoject PEN 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0012/14-S

Metoject PEN 27,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0013/14-S

Metoject PEN 30 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere: 29/0014/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/2014


Metoject PEN 12,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere