+ ipil.sk

Metoprolol Mylan 47,5 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Metoprolol Mylan 23,75 mg

Metoprolol Mylan 47,5 mg

Metoprolol Mylan 95 mg

Metoprolol Mylan 190 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním

metoprololiumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Metoprolol Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metoprolol Mylan

3. Ako užívať Metoprolol Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metoprolol Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metoprolol Mylan a na čo sa používa


Tablety s predĺženým uvoľňovaním Metoprolol Mylan obsahujú liečivo metoprololiumsukcinát, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných selektívne beta-blokátory účinkujúce hlavne na srdce. Toto liečivo ovplyvňuje odpoveď organizmu na niektoré nervové signály, najmä v srdci. V dôsledku toho dochádza k zníženiu krvného tlaku a zvýšeniu sily, ktorou srdce pumpuje krv.


Metoprolol Mylan sa používa na:

 • liečbu vysokého krvného tlaku

 • liečbu nedostatočného prekrvenia koronárnych artérií (tepien vyživujúcich srdce) (ischemická choroba srdca, angína pektoris)

 • liečbu porúch s príliš rýchlym srdcovým rytmom (tachyarytmie), najmä ak majú pôvod v srdcovej predsieni (supraventrikulárna tachykardia)

 • pomoc predchádzať ďalšiemu srdcovému infarktu po už prekonanom srdcovom infarkte (udržiavacia liečba)

 • liečbu funkčných srdcovo cievnych porúch (napríklad keď máte pocit, že srdce je „preťažené“, napríklad môže biť príliš rýchlo).

 • pomoc predchádzať migréne

 • liečbu miernej až stredne ťažkej chronickej slabosti srdcového svalu (srdcové zlyhanie) (so zhoršenou funkciou ľavej predsiene) ako doplnok k štandardnej liečbe.


Metoprolol Mylan sa tiež môže použiť u detí vo veku 6 a viac rokov a u dospievajúcich na liečbu vysokého krvného tlaku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metoprolol Mylan


Neužívajte Metoprolol Mylan

 • ak ste alergický na metoprolol, iné beta-blokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

 • ak máte určité formy porúch srdcového rytmu (atrioventrikulárnu blokádu 2. alebo 3. stupňa, sinoatriálnu blokádu vysokého stupňa).

 • ak máte spomalený srdcový rytmus (pulz < 50 úderov za minútu).

 • ak máte poruchu činnosti sinoatriálneho srdcového uzla (syndróm chorého sínusového uzla).

 • ak ste prekonali obehový kolaps, najmä z dôvodu zlyhania funkcie srdca.

 • ak máte závažné poruchy cirkulácie krvi v rukách a/alebo nohách.

 • ak máte chorobne nízky tlak krvi, t.j. keď systolická hodnota tlaku (horné číslo pri meraní tlaku krvi) je nižšia ako 90 mmHg.

 • ak máte neliečený tumor drene nadobličiek produkujúci hormón (feochromocytóm).

 • ak máte vysokú kyslosť krvi spôsobenú poruchou metabolizmu.

 • ak máte ťažkú formu bronchiálnej astmy alebo chronickú chorobu pľúc, ktorá spôsobuje upchávanie priedušiek.

 • ak ste liečený aj inhibítormi MAO (liekmi na liečbu depresie, s výnimkou MAO-B inhibítorov)

 • ak existuje podozrenie na srdcový infarkt a pulz je nižší ako 45 úderov za minútu, horná hodnota pri meraní tlaku krvi je < 100 mmHg a sú prítomné určité formy porúch rytmu

 • nesmú vám byť intravenózne (do žily) podané určité lieky na liečbu porúch srdcového rytmu ako sú napr. blokátory vápnika verapamilového a diltiazemového typu alebo antiarytmiká triedy I (napr. dizopyramid) (výnimka: jednotka intenzívnej starostlivosti).


Pacienti s chronickým zlyhaním srdca nesmú užívať metoprolol:

 • ak majú nestabilné dekompenzované srdcové zlyhávanie (ktoré sa môže prejaviť hromadením tekutiny v pľúcach, zlou cirkuláciou alebo nízkym tlakom krvi), pokiaľ tento stav nebol stabilizovaný lekárskou starostlivosťou.

 • ak užívajú trvale alebo dočasne liečbu na zvýšenie schopnosti srdca ako pumpy (napr. dobutamín).

 • ak je ich systolický (horný) tlak krvi konštantne pod 100 mmHg alebo majú spomalený tep srdca (pulz menej ako 68 úderov za minútu).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Metoprolol Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte bronchiálnu astmu: Metoprolol môže zhoršiť príznaky bronchiálnej astmy alebo účinok niektorých liekov na liečbu bronchiálnej astmy môže byť narušený. Tablety s predĺženým uvoľňovaním Metoprolol Mylan sa nesmú používať pri ťažkých formách bronchiálnej astmy.

 • ak máte závažné ťažkosti s pečeňou

 • ak máte diabetes mellitus (cukrovku): Metoprolol môže maskovať príznaky nízkych hladín cukru v krvi. Vyžadujú sa pravidelné kontroly cukru v krvi.

 • ak máte ľahkú formu určitej poruchy srdcového rytmu (atrioventrikulárnu blokádu 1. stupňa).

 • ak máte druh bolesti na hrudníku (angínu) nazývanú Prinzmetalova angína.

 • ak máte mierne alebo stredne ťažké poruchy cirkulácie krvi v rukách/nohách.

 • ak máte tumor drene nadobličiek produkujúci hormón (feochromocytóm): musíte byť liečený alfa blokátorom pred liečbou Metoprololom Mylan.

 • ak máte nadmerne aktívnu štítnu žľazu.

 • ak podstupujete chirurgický zákrok: Pred chirurgickým zákrokom je potrebné informovať anestéziológa o tom, že užívate tablety s predĺženým uvoľňovaním Metoprolol Mylan.

 • ak máte psoriázu.

 • ak máte sklon k alergickým reakciám. Metoprolol môže zvyšovať precitlivenosť na látky vyvolávajúce alergiu (alergény) ako aj zvyšovať závažnosť bežných akútnych alergických reakcií. Metoprolol môže tiež znížiť efektivitu liekov používaných na liečbu závažných alergických reakcií, ako je adrenalín.


Iné lieky a Metoprolol Mylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vyžaduje sa dôkladné lekárske sledovanie, keď sa s Metoprololom Mylan užívajú nasledujúce lieky:

 • Lieky na liečbu porúch srdcového rytmu, napr. antagonisti vápnika verapamilového a diltiazemového typu alebo antiarytmiká triedy I (napr. dizopyramid). Tieto typy liekov vám nesmú byť podané intravenózne (výnimka: jednotka intenzívnej starostlivosti).

 • Iné beta blokátory (napr. očné kvapky obsahujúce liečivo timolol).


Iné interakcie:

Inhalačné anestetiká zosilňujú účinok metoprololu na znižovanie pulzu.


Metoprolol môže zosilniť účinok liekov na znižovanie krvného tlaku (napr. nifedipín, prazosín, rezerpín, alfa-metyldopa, klonidín, guanfacín a srdcové glykozidy). Toto môže, napríklad, viesť k výraznému zníženiu rýchlosti pulzu.


Ak užívate klonidín(liek používaný na liečbu vysokého tlaku krvi) súbežne s Metoprololom Mylan a je potrebné liečbu ukončiť, mali by ste prerušiť liečbu Metoprololom Mylan niekoľko dní pred tým ako prestanete užívať klonidín.


Nasledujúce látky môžu zvýšiť koncentráciu metoprololu v krvi a tým zosilniť účinok lieku Metoprolol Mylan:

 • Alkohol

 • Lieky na liečbu vysokých hladín žalúdočnej kyseliny, ako je cimetidín

 • Lieky na znižovanie tlaku krvi, ako je hydralazín

 • Určité lieky na liečbu depresie, ako sú paroxetín, fluoxetín a sertralín

 • Lieky na liečbu nespavosti, ako je difenhydramín

 • Niektoré látky na liečbu porúch kĺbov, ako sú hydroxychlorochín a celekoxib

 • Niektoré lieky na liečbu hubových infekcií (terbinafín)

 • Neuroleptiká (napr. chlórpromazín, triflupromazín, chlórprotixén)

 • Niektoré lieky na liečbu porúch srdcového rytmu, ako sú amiodarón, chinidín a pravdepodobne propafenón.


Ak užívate aj protizápalové lieky(napr. indometacín alebo iné inhibítory syntézy prostaglandínov) môže dôjsť k zníženiu účinku beta-blokátorov na znižovanie krvného tlaku.


Rifampicín(antibiotikum na liečbu napr. tuberkulózy) a deriváty kyseliny barbiturovej (používajú sa ako sedatíva alebo hypnotiká) znižujú účinok metoprololu na znižovanie krvného tlaku.


Beta-blokátory môžu tlmiť uvoľňovanie inzulínuu pacientov s diabetom (cukrovkou) typu II alebo ovplyvňujú lieky užívané na zníženie cukru v krvi. Je potrebné, aby ste si pravidelne kontrolovali hladiny cukru v krvi. V nutnom prípade váš lekár upraví vašu liečbu na znižovanie cukru v krvi (inzulín a perorálne antidiabetiká).


Ak sa Metoprolol Mylan podá naraz s noradrenalínomalebo adrenalínom(neurotransmitery, ktoré sa prirodzene vyskytujú v organizme a majú stimulačný účinok na srdcovocievny systém a tým zvyšujú tlak krvi) alebo liekmi s podobným účinkom napr. lieky proti kašľu, nosné kvapky alebo očné kvapky, môže váš krvný tlak výrazne stúpnuť.


Účinok adrenalínuna liečbu reakcií z precitlivenosti môže byť oslabený.


Metoprolol môže znížiť vylučovanie iných liečiv (napr. lokálne anestetikum lidokaín).


Ak ste tiež liečený liekmi ako je guanetidín (známy tiež ako blokátor sympatetického ganglia), používaný na zabránenie uvoľnenia adrenalínu a noradrenalínu v tele, váš lekár vás bude starostlivo sledovať počas užívania Metroprololu Mylan.


Užívanie Metoprololu Mylan s alkoholom

Metoprolol a alkohol môžu vzájomne zosilňovať svoje sedatívne účinky. Alkohol môže tiež zvýšiť koncentráciu metoprololu v krvi. Preto nepite alkohol, pokým užívate metoprolol.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Metoprolol sa smie užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch a po dôkladnom zvážení možného prínosu a rizika ošetrujúcim lekárom. Existujú dôkazy že metoprolol znižuje zásobovanie placenty krvou, a z toho dôvodu môže spôsobiť poruchy rastu plodu.


Ak sa užíva počas tehotenstva, liečba metoprololom sa má zastaviť 48 – 72 hodín pred vypočítaným dátumom pôrodu. Ak to nie je možné, novorodenec musí byť starostlivo sledovaný 48 – 72 hodín po pôrode.


Dojčenie

Metoprolol sa zhromažďuje v materskom mlieku.

Aj keď vedľajšie účinky sa neočakávajú, keď sa metoprolol užíva v terapeutických dávkach, dojčené deti sa majú sledovať na účinky lieku.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas liečby Metoprololom Mylan sa môžu vyskytnúť závraty a únava. Vaša schopnosť reagovať môže byť zmenená v takom rozsahu, že vaša schopnosť jazdiť, obsluhovať stroje alebo pracovať bez vhodných bezpečnostných opatrení bude narušená. Platí to hlavne pri súčasnom požití alkoholu, na začiatku liečby alebo ak bola dávka metoprololu zvýšená.


Metoprolol Mylan obsahuje sacharózu a glukózu.

Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, vyhľadajte svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Metoprolol Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob podania

Tablety s predĺženým uvoľňovanímsa majú užívať jedenkrát denne, s jedlom alebo bez jedla, pokiaľ je to možné tak ráno.Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú prehltnúť celé alebo rozdelené, ale nesmú sa žuvať, ani drviť. Majú sa zapiť vodou (minimálne pol pohára).


Pokiaľ vám váš lekár nepredpíše inakšie dávkovanie, odporúčaná dávka je:


Terapeutická indikácia

Odporúčaná dávka, raz denne

V prípade potreby môže byť denná dávka zvýšená nasledovne:

Vysoký krvný tlak

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

pol tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg


Ďalšie sily dávok sú dostupné pre úvodnú liečbu tohto stavu.

Maximálna dávka

4* tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg


váš lekár vám môže tiež odporučiť dodatočné podávanie iného lieku na zníženie krvného tlaku


Nedostatočné prekrvenie koronárnych artérií (ischemická choroba srdca, angína pektoris)

1 až 4 tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

pol až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg


pol až 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg.


Maximálna dávka

4* tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg


váš lekár vám môže tiež odporučiť dodatočné podávanie iného lieku na zníženie krvného tlaku


Poruchy s príliš rýchlym srdcovým rytmom

1 až 4 tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

pol až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg


pol až 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg


Maximálna dávka

4* tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg


Funkčné srdcovo - cievne poruchy

1 až 4 tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

pol až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg


pol až 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg.


Maximálna dávka

4* tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg


Udržiavacia liečba po srdcovom infarkte

2 až 4 tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

1 až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo


Maximálna dávka

2* tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo


Prevencia migrény

2 tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo

pol tablety s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg


Maximálna dávka

4* tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg


Liečba srdcového zlyhania NYHA trieda II


Ošetrujúci lekár má mať skúsenosti s liečbou stabilného symptomatického srdcového zlyhania

Úvodná dávka

Počas prvých dvoch týždňov 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním s 23,75 mg

alebo

pol tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg*


Stav pacienta sa musí pozorne sledovať po každom zvýšení dávky!

Od tretieho týždňa (ďalej):

2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 23,75 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

pol tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg


Dávka je potom zdvojnásobovaná každý druhý týžden až po maximálnu dávku:

8 tabliet s predĺženým uvoľňovaním s 23,75 mg*

alebo

4* tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg

alebo

2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg

alebo

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním so 190 mg*

(dávka zodpovedajúca 190 mg* metoprololiumsukcinátu) alebo po najvyššiu dávku tolerovanú pacientom.


190 mg* metoprololiumsukcinátu je tiež odporúčaná dávka pre dlhodobú liečbu srdcového zlyhania


Liečba srdcového zlyhania NYHA trieda III

Úvodná dávka

Počas prvého týždňa 11,88 mg* metoprololiumsukcinátu.

(čo predstavuje ½ tablety s predĺženým uvoľňovaním s 23,75 mg*)


Dávka sa môže zvýšiť až na 1 tabletu s predĺženým uvoľňovaním s 23,75 mg

alebo

pol tablety s predĺženým uvoľňovaním so 47,5 mg* počas druhého týždňa


Dávka je následne každý druhý týždeň zdvojnásobená až na maximálnu dávku


8 tabliet s predĺženým uvoľňovaním s 23,75 mg


4 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 47,5 mg


2 tablety s predĺženým uvoľňovaním s 95 mg


1 tableta s predĺženým uvoľňovaním s 190 mg (čo zodpovedá 190 mg* metoprololiumsukcinátu) alebo po najvyššiu dávku znášanú pacientom


190 mg* metoprololiumsukcinátu sa tiež odporúča pri dlhodobej liečbe srdcového zlyhania


* Pre túto dávku sú dostupné tablety s predĺženým uvoľňovaním s príslušnou silou.


Použitie u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek

Úprava dávky nie je nutná.


Použitie u pacientov so zhoršenou funkciou pečene

U pacientov s vážnym poškodením funkcie pečene, napr. pacienti s umelým spojením žíl na uvoľnenie tlaku (portokaválna spojka), môže byť potrebné znížiť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich

U detí starších ako 6 rokov a u dospievajúcich je množstvo užívaného lieku stanovené podľa telesnej hmotnosti. Zvyčajne vám váš lekár má povedať, koľko lieku sa má dať dieťaťu alebo dospievajúcemu. Maximálna odporúčaná dávka je celkovo 190 mg denne.

K dispozícii je len málo skúseností s použitím metoprololu u detí a dospievajúcich mladších ako 6 rokov. Použitie metoprololu u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča.


Použitie u starších ľudí nad 80 rokov

Nie sú dostatočné údaje o použití metoprololu u pacientov vo veku nad 80 rokov. Pri zvyšovaní dávky u týchto pacientov sa preto vyžaduje osobitná opatrnosť.


Dĺžka trvania liečby

Dĺžka trvania liečby je stanovená vaším lekárom.


Ak užijete viac Metoprololu Mylan, ako máte

Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo pohotovostného lekára, ktorý následne podľa počtu užitých tabliet rozhodne, aké opatrenia treba prijať. Majte pripravené balenie lieku, aby váš lekár vedel, aké liečivo ste užili a mohol začať s príslušnými opatreniami.


V závislosti od rozsahu predávkovania sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: výrazný pokles krvného tlaku, nízky pulz, poruchy srdcového rytmu, srdcové zlyhanie, obehový kolaps, zástava srdca, sťažené dýchanie, zúženie / kŕče dýchacích ciest, bezvedomie (až kóma), nevoľnosť, vracanie, modro-červené sfarbenie kože a slizníc (cyanóza) a záchvaty.


Súčasné užitie alkoholu, iných liekov na znižovanie krvného tlaku, chinidínu (liek na liečbu porúch srdcového rytmu) alebo barbiturátov (sedatíva) môže príznaky zhoršiť.


Prvé známky predávkovania sa objavujú v priebehu 20 minút až 2 hodín po užití lieku.


Ak zabudnete užiť Metoprolol Mylan

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Pokračujte v užívaní tabliet tak, ako vám bolo predpísané.


Ak prestanete užívať Metoprolol Mylan

Ak chcete prerušiť alebo predčasne ukončiť liečbu Metoprololom Mylan, konzultujte to s vaším lekárom.


Liečba beta-blokátormi sa nesmie ukončiť náhle. Ak je potrebné liečbu ukončiť, musí sa to vždy uskutočňovať pomaly počas doby aspoň dvoch týždňov, ak je to možné, postupným znižovaním dávky na polovicu až do dosiahnutia najnižšej dávky, ktorou je polovica 23,75 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním (čo predstavuje 11,88 mg metoprololiumsukcinátu). Táto posledná dávka sa má užívať aspoň štyri dni pred úplným ukončením liečby. Pri výskyte akýchkoľvek príznakov je potrebné dávku znižovať pomalšie.


Náhle vysadenie beta-blokátorov môže viesť k zhoršeniu zlyhania srdca a môže zvýšiť riziko srdcového infarktu a náhlej srdcovej smrti. Môže tiež spôsobiť zhoršenie príznakov nedostatočného krvného zásobovania koronárnych ciev (koronárne ochorenie srdca, angína pektoris), ktoré spôsobuje bolesť na hrudi, obzvlášť pri pohybe alebo cvičení, alebo zvýšenie krvného tlaku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prosím, okamžite informujte svojho lekára alebo pohotovostného lekára,ak si všimnete jeden alebo viac z nasledujúcich príznakov:


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí):

 • Prechodné zhoršenie príznakov srdcového zlyhania, určitá forma poruchy srdcového rytmu (AV blokáda prvého stupňa), bolesť v okolí srdca, dýchavičnosť


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 ľudí):

 • Zhoršenie cukrovky, ktorá bola prítomná bez typuckých príznakov (latentný diabetes mellitus)


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000 ľudí):

 • Žltnutie kože a/alebo očí (môže to byť znak zápalu pečene

 • Odumieranie tkaniva (nekróza) u pacientov trpiacich pred začatím liečby závažnou poruchou cirkulácie krvi v rukách a/alebo nohách


Ostatné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí):

 • významný pokles krvného tlaku, taktiež pri vstavaní z polohy ležmo, veľmi zriedka s mdlobami

 • únava


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 ľudí):

 • spomalený pulz (bradykardia), pocity straty rovnováhy (veľmi zriedkavo s mdlobami), pocit nepravidelných alebo silných úderov srdca (palpitácie)

 • závraty, bolesti hlavy

 • dýchavičnosť pri fyzickej námahe

 • nevoľnosť, bolesť brucha, hnačka, zápcha

 • studené ruky a nohy


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí):

 • mravčenie (parestézia)

 • stiahnutie priedušiek

 • vracanie

 • zmeny na koži, vyrážky podobné psoriáze, zvýšené potenie

 • svalové kŕče

 • zvýšenie telesnej hmotnosti

 • zadržiavanie tekutín v tkanivách (opuch)

 • depresia, zhoršená koncentrácia, ospalosť a nespavosť, nočné mory


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 ľudí)

 • poruchy funkcie srdca, ako sú cvalový rytmus (keď srdce vynechá úder) alebo rýchle údery srdca, určité poruchy srdcového rytmu (poruchy vedenia vzruchu)

 • poruchy zraku, suché alebo podráždené oči, konjunktivitída (zápal očných spojoviek)

 • nádcha

 • sucho v ústach

 • vypadávanie vlasov

 • neobvyklé hodnoty pečeňových funkčných testov

 • impotencia a iné sexuálne poruchy, tvrdnutie mäkkého tkaniva kavernóznych telies penisu (neprirodzené tvrdnutie penisu)

 • nervozita, úzkosť


Veľmi zriedkavé(môžu postihovať až 1 z 10 000 ľudí):

 • pokles počtu krvných doštičiek (trombocytopénia), pokles počtu bielych krviniek (leukopénia)

 • zvonenie v ušiach (tinnitus), poruchy sluchu

 • zmeny chuti

 • precitlivenosť na svetlo, zhoršenie psoriázy, nový výskyt psoriázy, zmeny na koži pripomínajúce psoriázu

 • bolesť kĺbov, svalová slabosť

 • zhoršenie ťažkostí pacientov trpiacich občasným krívaním (pocit kŕčov v nohách pri cvičení alebo chôdzi) alebo kŕčovité zúženie ciev, ktoré privádzajú krv do prstov rúk alebo nôh (Raynaudov syndróm)

 • zábudlivosť alebo zhoršenie pamäti, zmätenosť, halucinácie, zmeny osobnosti (napr. zmeny nálady).


Neznáme (z dostupných údajov):

 • Maskovanie prejavov a príznakov nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia), ako napríklad rýchly srdcový tep


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metoprolol Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, nálepke alebo blistri po skratke „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metoprolol Mylan obsahuje


 • Liečivo je metoprololiumsukcinát.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním Metoprolol Mylan obsahuje 23,75 mg/47,5 mg/95 mg/190 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg metoprololiumtartarátu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: sacharóza, kukuričný škrob, makrogol, polyakrylát, mastenec, povidón, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, D-glukóza.

Obal tablety: hypromelóza, mastenec, makrogol, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Metoprolol Mylan a obsah balenia

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Metoprolol Mylan sú biele podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním, s deliacou ryhou na obidvoch stranách.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Metoprolol Mylan sú dostupné v Al/Al blistroch obsahujúcich 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním ako aj v HDPE fľašiach s polypropylénovým skrutkovacím uzáverom obsahujúcich 30, 60, 100, 250 a 500 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Mylan B.V.

Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Holandsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o.

Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika Metoprolol Mylan 47,5 mg/95 mg/190 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Holandsko Metoprololsuccinaat Retard Mylan 25/50/100/200, tabletten met gereguleerde afgifte 23,75 mg/47,5 mg/95 mg/190 mg

Maďarsko Metoprogen 25 mg/50 mg/100 mg retard tabletta

Nemecko Metoprololsuccinat Md23,75 mg/47,5 mg/95 mg/190 mg Retardtabletten

Slovenská republika Metoprolol Mylan 23,75 mg/47,5 mg/95 mg/190 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.


10

Metoprolol Mylan 47,5 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Metoprolol Mylan 23,75 mg

Metoprolol Mylan 47,5 mg

Metoprolol Mylan 95 mg

Metoprolol Mylan 190 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Metoprolol Mylan 23,75 mg:

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 23,75 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 25 mg metoprololiumtartarátu.

Pomocné látky so známym účinkom: Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje maximálne 0,1 mg D-glukózy a maximálne 1,84 mg sacharózy.


Metoprolol Mylan 47,5 mg:

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 47,5 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 50 mg metoprololiumtartarátu.

Pomocné látky so známym účinkom: Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje maximálne 0,2 mg D-glukózy a maximálne 3,68 mg sacharózy.


Metoprolol Mylan 95 mg:

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 95 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 100 mg metoprololiumtartarátu.

Pomocné látky so známym účinkom: Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje maximálne 0,4 mg D-glukózy a maximálne 7,36 mg sacharózy.


Metoprolol Mylan 190 mg:

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 190 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 200 mg metoprololiumtartarátu.

Pomocné látky so známym účinkom: Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje maximálne 0,8 mg D-glukózy a maximálne 14,72 mg sacharózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Biela podlhovastá bikonvexná tableta s deliacou ryhou na obidvoch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Stabilné, chronické, mierne až stredne ťažké srdcové zlyhanie so zhoršenou funkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ≤ 40 %) – ako doplnenie obvyklej štandardnej liečby ACE inhibítormi a diuretikami a v prípade nutnosti srdcovými glykozidmi (ďalšie podrobnosti, pozri časť 5.1).

 • Hypertenzia

 • Angína pektoris

 • Tachyarytmia, najmä supraventrikulárna tachykardia

 • Udržiavacia liečba po infarkte myokardu

 • Hyperkinetický srdcový syndróm

 • Profylaxia migrény.


Deti a dospievajúci vo veku 6 – 18 rokov

 • Liečba hypertenzie


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie

Dávka sa má upraviť podľa nasledovných odporúčaní:


Stabilné, chronické, mierne až stredne ťažké srdcové zlyhanie so zhoršenou funkciou ľavej komory

Dávkovanie metoprololiumsukcinátu sa musí upraviť individuálne u pacientov so stabilným, symptomatickým srdcovým zlyhaním, ktorí užívajú aj ďalšiu liečbu na srdcové zlyhanie.


Odporúčaná úvodná dávka pre pacientov so srdcovým zlyhaním v triede NYHA III je 11,88 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne počas prvého týždňa. Dávka sa môže zvýšiť na 23,75 mg metoprololiumsukcinátu denne počas druhého týždňa liečby.


Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov so srdcovým zlyhaním v triede NYHA II je 23,75 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne počas prvých dvoch týždňov.


Po prvých dvoch týždňoch sa odporúča zdvojnásobiť dávku. Dávka sa zdvojnásobuje každý druhý týždeň až do 190 mg metoprololiumsukcinátu denne alebo po dosiahnutie maximálnej dávky tolerovanej pacientom. Pre dlhodobú liečbu sa má cieľová dávka ustáliť na 190 mg metoprololiumsukcinátu denne alebo na maximálnej dávke tolerovanej pacientom.


Ošetrujúci lekár má mať skúsenosti s liečbou stabilného symptomatického srdcového zlyhania. Po každom zvýšení dávky je potrebné starostlivo sledovať zdravotný stav pacienta. V prípade poklesu krvného tlaku môže byť nevyhnutné znížiť dávku súčasne podávaných liekov. Pokles krvného tlaku nie je nevyhnutne prekážkou dlhodobej liečby metoprololom, ale dávka sa má znižovať, až pokiaľ sa zdravotný stav pacienta nestabilizuje.


Hypertenzia

47,5 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne u pacientov s miernou až stredne závažnou hypertenziou. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 95 až 190 mg denne alebo sa k liečbe môže pridať iné antihypertenzívum.


Deti a dospievajúci

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov s hypertenziou starších ako 6 rokov je 0,48 mg/kg Metoprololu Mylan (0,48 mg/kg metoprololiumsukcinátu) jedenkrát denne. Výsledná dávka podaná v miligramoch sa má čo najviac priblížiť dávke prepočítanej podľa mg/kg. U pacientov, ktorí nereagujú na dávku 0,48 mg/kg sa môže dávka zvýšiť na 0,95 mg/kg Metoprololu Mylan (0,95 mg/kg metoprololiumsukcinátu), neprevyšujúc 47,5 mg Metoprololu Mylan (47,5 mg metoprololiumsukcinátu). U pacientov, ktorí nereagujú na dávku 0,95 mg/kg, sa môže dávka zvýšiť na maximálnu dennú dávku 1,9 mg/kg Metoprololu Mylan (1,9 mg/kg metoprololiumsukcinátu). Dávky nad 190 mg Metoprololu Mylan (190 mg metoprololiumsukcinátu) jedenkrát denne sa u detí a dospievajúcich nesledovali.

Účinnosť a bezpečnosť používania u detí mladších ako 6 rokov sa nesledovala. Preto sa v tejto vekovej skupine Metoprolol Mylan neodporúča.


Angína pektoris

47,5 až 190 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa k liečbe môže pridať ďalší liek na liečbu koronárneho ochorenia srdca.


Tachyarytmie

47,5 až 190 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne.


Udržiavacia liečba po infarkte myokardu

95 až 190 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne.


Hyperkinetický srdcový syndróm

47,5 až 190 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne.


Profylaxia migrény

95 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne. Obyčajne postačuje podanie 95 mg metoprololiumsukcinátu jedenkrát denne.


Porucha funkcie obličiek

Úprava dávky nie je potrebná.


Porucha funkcie pečene

U pacientov so závažným zlyhaním pečene, napr. pri liečbe pacientov s portokaválnym shuntom, sa má zvážiť zníženie dávky (pozri časť 5.2).


Starší ľudia

Nie sú dostatočné údaje o použití u pacientov vo veku nad 80 rokov. Pri zvyšovaní dávky u týchto pacientov sa preto vyžaduje osobitná opatrnosť.


Pediatrická populácia

Skúsenosti s použitím u detí a dospievajúcich sú obmedzené. Metoprolol Mylan sa preto neodporúča používať u detí a dospievajúcich.


Úprava dávky alebo ukončenie liečby

Akékoľvek ukončenie liečby alebo úprava dávky sa má uskutočniť iba na odporúčanie lekára.

Trvanie liečby je určené ošetrujúcim lekárom.


Ak je potrebné liečbu metoprololom prerušiť alebo ukončiť (obzvlášť u pacientov so zlyhaním srdca, koronárnym ochorením srdca alebo infarktom myokardu), vždy sa to má uskutočňovať pomaly a postupne počas doby minimálne dvoch týždňov, znižovaním dávky po krokoch na polovicu až do dosiahnutia najnižšej dávky, ktorou je polovica 23,75 mg tablety metoprololiumsukcinátu . Posledná dávka sa má užívať aspoň štyri dni pred ukončením liečby. Pri rozvinutí symptómov je potrebné proces spomaliť (pozri časť 4.4).


Spôsob podania

Metoprolol Mylan sa má užívať jedenkrát denne, s jedlom alebo bez jedla, pokiaľ možno ráno. Tablety sa majú prehltnúť vcelku alebo sa majú rozdeliť, ale nesmú sa žuvať ani drviť. Tablety sa majú zapiť vodou (minimálne pol pohára).


4.3 Kontraindikácie


Metoprolol je kontraindikovaný v prípade:

- precitlivenosti na liečivo, iné beta-blokátory alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

- atrioventrikulárnej blokády druhého alebo tretieho stupňa

- sinoatriálnej blokády vysokého stupňa

- neliečeného zlyhania srdca (pľúcny edém, zhoršený prietok krvi alebo hypotenzia) a kontinuálnej alebo prerušovanej liečby vedúcej k zvýšenej kontraktilite srdcového svalu (agonizmus beta receptorov)

- zjavnej a klinicky významnej sínusovej bradykardie (srdcová frekvencia < 50 úderov/min v pokoji pred liečbou)

- syndrómu chorého sínusového uzla

- kardiogénneho šoku

- závažných obehových porúch periférnych artérií

- hypotenzie (systolický tlak < 90 mmHg)

- neliečeného feochromocytómu

- metabolickej acidózy

- závažnej formy bronchiálnej astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc

- súbežného podávania inhibítorov MAO (výnimkou sú inhibítory MAO-B).


Metoprolol sa nesmie podávať pacientom s podozrením na akútny infarkt myokardu a s frekvenciou srdca menej ako 45 úderov za minútu, intervalom PQ dlhším než 0,24 sekundy alebo systolickým krvným tlakom nižším než 100 mmHg.


Metoprolol sa tiež nesmie podávať pacientom so srdcovým zlyhaním a so systolickým tlakom opakovane klesajúcim pod 100 mmHg alebo srdcovou frekvenciou menej ako 68 úderov za minútu v pokoji pred liečbou (pred začatím liečby je potrebné opakované vyšetrenie).


Súbežné intravenózne podávanie antagonistov vápnika typu verapamilu alebo diltiazemu alebo iných antiarytmík (napríklad dizopyramidu) je kontraindikované (výnimka: jednotka intenzívnej starostlivosti).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Astma

Beta-blokátory sa pacientom s astmou musia podávať s opatrnosťou. Ak astmatik pri začatí liečby metoprololom užíva beta2-agonistu (vo forme tabliet alebo inhalačne), dávka beta2-agonistu sa musí znova posúdiť a v prípade potreby zvýšiť. Tablety metoprololu s predĺženým uvoľňovaním však z dôvodu konštantnej plazmatickej koncentrácie liečiva ovplyvňujú beta2-receptory v menšej miere než bežné formy tabliet selektívnych beta1-blokátorov.


Diabetes

Metoprolol môže ovplyvňovať kontrolovanú liečbu diabetu mellitus a maskovať symptómy hypoglykémie. Riziko vplyvu na metabolizmus sacharidov alebo maskovania symptómov hypoglykémie je pri používaní tabliet metoprololu s predĺženým uvoľňovaním nižšie v porovnaní s užívaním bežných foriem tabliet selektívnych beta1-blokátorov a podstatne nižšie než pri užívaní neselektívnych beta-blokátorov.


Poruchy atrioventrikulárneho vedenia

Príležitostne môže počas liečby metoprololom dôjsť k zhoršeniu porúch atrioventrikulárneho vedenia (je možná atrioventrikulárna blokáda).


Poruchy srdca

U pacientov s Prinzmetalovou angínou sa majú beta1-selektívne látky používať s opatrnosťou.


Periférne cievne ochorenia

Metoprolol môže kvôli jeho antihypertenznému účinku zosilniť symptómy periférneho cievneho ochorenia.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s vážnym zlyhaním pečene sa má zvážiť zníženie dávky (pozri časť 4.2).


Feochromocytóm

Ak sa predpisuje metoprolol pacientom s feochromocytómom, pred začiatkom liečby a počas liečby metoprololom sa má podať alfa-blokátor.


Hypertyreoidizmus

Liečba metoprololom môže maskovať príznaky hypertyreoidizmu.


Anestézia a chirurgický zákrok

Pred chirurgickým zákrokom musí byť anesteziológ informovaný o tom, že pacient užíva beta-blokátory. Vysadenie beta-blokátora počas chirurgického zákroku sa neodporúča.


Prerušenie liečby

Liečba betablokátorom sa nesmie vysadiť náhle. Ak sa však liečba musí ukončiť, je lepšie ju ukončovať postupne v priebehu 2 týždňov (pozri časť 4.2). Ak sa u pacienta objavia nejaké príznaky, dávka sa má znižovať pomalšie. Akékoľvek náhle ukončenie liečby môže viesť k zhoršeniu srdcového zlyhania so zvýšeným rizikom náhlej srdcovej smrti alebo srdcovej ischémie so zhoršením angíny pektoris alebo infarktu myokardu alebo navráteniu hypertenzie.


Citlivosť na alergény a liečba anafylaxie

Metoprolol môže zvyšovať citlivosť na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií. Liečba adrenalínom neposkytne vždy žiadaný terapeutický účinok u jednotlivých pacientov liečených beta-blokátormi (pozri tiež časť 4.5).


Psoriáza

Beta-blokátory môžu zhoršiť alebo spôsobiť rozvoj psoriázy.


Použitie pri srdcovom zlyhaní

V súčasnosti nie sú dostupné príslušné odporúčania o použití metoprololiumsukcinátu u pacientov so srdcovým zlyhaním a niektorým z nasledovných súbežných faktorov:

 • Nestabilné srdcové zlyhanie (NYHA trieda IV)

 • Akútny infarkt myokardu alebo nestabilná angína pektoris počas predchádzajúcich 28 dní

 • Porucha funkcie obličiek

 • Porucha funkcie pečene

 • Pacienti starší ako 80 rokov

 • Pacienti mladší ako 40 rokov

 • Hemodynamicky významné ochorenie srdcových chlopní

 • Hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia

 • Počas alebo po elektívnom kardiochirurgickom zákroku v priebehu štyroch mesiacov pred začatím liečby metoprololiumsukcinátom.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharózo-izomaltózovej nedostatočnosti nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

Ak sa metoprolol podáva súbežne s blokátormi vápnika verapamilového alebo diltiazemového typu alebo s antiarytmikami, pacienta treba sledovať na prejavy negatívne inotropného a chronotropného účinku. Blokátory vápnika verapamilového alebo diltiazemového typu alebo iné antiarytmiká sa pacientom, ktorí dostávajú beta-blokátory, nemajú podávať intravenózne (pozri časť 4.3).


Antiarytmiká triedy I: Antiarytmiká triedy I a blokátory beta receptorov majú aditívny negatívne inotropný účinok, ktorý môže vyvolať závažné hemodynamické nežiaduce účinky u pacientov so zníženou funkciou ľavej komory. U pacientov so syndrómom chorého sínusového uzla a s ochorením atrioventrikulárneho vedenia 2. a 3. stupňa sa nemá používať kombinácia týchto liečiv. Takáto interakcia bola pozorovaná najmä s dizopyramidom.


Súbežné užívanie indometacínu alebo iných inhibítorov syntézy prostaglandínov môže znížiť antihypertenzný účinok betablokátorov.


Keď sa za určitých okolností podáva adrenalín pacientom liečeným beta-blokátormi, kardioselektívne betablokátory ovplyvňujú reguláciu krvného tlaku významne menej ako neselektívne beta-blokátory, hypertenzia sa však môže vyskytnúť.


U pacientov, ktorí užívajú beta-blokátory, zvyšujú inhalačné anestetiká bradykardický účinok beta-blokátorov.


Inhibítory MAO (s výnimkou inhibítorov MAO-B) sa nemajú podávať súbežne s metoprololom (pozri časť 4.3). Ak pacient užíva blokátor sympatikového ganglia v kombinácii s inými beta-blokátormi (napr. očné kvapky) alebo MAO-B inhibítormi, klinický stav pacienta sa má starostlivo sledovať.


Ak sa musí ukončiť súbežná liečba klonidínom, liečba beta-blokátorom sa musí vysadiť niekoľko dní predtým.


Metoprolol môže zosilňovať účinok súbežne podávaných liekov na znižovanie krvného tlaku, napríklad antagonisty vápnika nifedipínového typu a prazosín.


Pri súbežnom podaní metoprololu s noradrenalínom, adrenalínom alebo inými sympatomimetikami (napr. lieky na kašeľ, nosné a očné kvapky) môže dôjsť k významnému vzostupu krvného tlaku. V prípade súbežného podávania metoprololu a rezerpínu, alfa-metyldopy, klonidínu, guanfacínu a srdcových glykozidov môže dôjsť k výraznému poklesu srdcovej frekvencie a k spomaleniu vodivosti srdca.


U pacientov so súbežnou liečbou inými beta-blokátormi (napr. očnými kvapkami obsahujúcimi timolol) je potrebné dôkladné lekárske sledovanie.


Metoprololiumsukcinát môže zosilniť účinky inzulínu alebo perorálnych hypoglykemických liekov alebo zmierniť symptómy hypoglykémie, najmä tachykardiu. Blokátory beta-receptorov môžu inhibovať uvoľňovanie inzulínu u pacientov s diabetom II. typu. Hladina cukru v krvi sa má pravidelne kontrolovať a podľa týchto výsledkov sa má upraviť liečba znižujúca hladinu cukru v krvi (inzulín a perorálne hypoglykemiká).


Účinok adrenalínu v liečbe anafylaktických reakcií môže byť u pacientov užívajúcich beta-blokátory oslabený (pozri tiež časť 4.4).


Farmakokinetické interakcie:

Metoprolol je substrátom pre CYP 2D6, čo je izoenzým cytochrómu P 450.


Liečivá indukujúce alebo inhibujúce enzýmy môžu ovplyvniť plazmatickú koncentráciu metoprololu. Rifampicín a deriváty kyseliny barbiturovej indukujú metabolizmus metoprololu prostredníctvom indukcie enzýmu a znižujú hladinu metoprololu v plazme. Cimetidín, alkohol a hydralazín môžu plazmatickú koncentráciu metoprololu zvýšiť. Metoprolol sa metabolizuje hlavne, ale nie výlučne, pečeňovým enzýmom – cytochrómom CYP 2D6 (pozri tiež časť 5.2). Látky s inhibičným účinkom na CYP 2D6, napr. selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, ako paroxetín, fluoxetín a sertralín, rovnako ako aj difenhydramín, hydroxychlorochín, celekoxib, terbinafín, neuroleptiká (napr. chlórpromazín, triflupromazín, chlórprotixén) a pravdepodobne aj propafenón môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu metoprololu. Na začiatku liečby liekmi, ktoré inhibujú CYP2D6 u pacientov liečených metoprololom, môže byť potrebné znížiť dávku metoprololu.


Inhibičný účinok na CYP 2D6 bol zaznamenaný aj u amiodarónu a chinidínu (antiarytmiká).


Metoprolol môže znižovať elimináciu iných liekov (napr. lidokaínu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže chýbajú dobre kontrolované štúdie o používaní metoprololu u gravidných žien, metoprolol sa môže používať počas tehotenstva len vtedy, ak prínos pre matku prevyšuje riziko pre embryo/plod (obzvlášť počas prvých troch mesiacov).


Beta-blokátory znižujú perfúziu placenty a môžu spôsobiť úmrtie plodu a predčasný pôrod. Po dlhodobej liečbe tehotných žien s miernou až stredne závažnou hypertenziou sa pozorovalo spomalenie vnútromaternicového rastu. Zaznamenalo sa, že beta-blokátory spôsobujú predĺžený pôrod a bradykardiu plodu a novorodenca. Tiež boli hlásené hypoglykémia, hypotenzia, zvýšená bilirubinémia a obmedzená odpoveď na anoxiu u novorodencov. Liečba metoprololom sa má vysadiť 48 – 72 hodín pred vypočítaným dátumom pôrodu. Ak to nie je možné, novorodenec sa má sledovať počas 48 – 72 hodín po pôrode pre známky a príznaky beta-blokády (napr. srdcové a pľúcne komplikácie).


Beta-blokátory nepreukázali teratogénny potenciál u zvierat, ale pozoroval sa znížený prietok krvi pupočnou šnúrou, spomalenie rastu, znížená osifikácia a zvýšený výskyt fetálnych a postnatálnych úmrtí.


Laktácia

Koncentrácia metoprololu v materskom mlieku je približne trikrát vyššia ako je koncentrácia v plazme matky. Aj keď sa zdá byť riziko nežiaducich účinkov u dojčeného dieťaťa po podaní terapeutických dávok lieku nízke (s výnimkou pomalých metabolizérov), dojčené dieťa sa má sledovať pre známky beta-blokády.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je potrebné, aby si pacienti pred vedením vozidla alebo pred obsluhou strojov boli vedomí toho, že počas liečby metoprololom sa môžu vyskytnúť závraty a únava. Platí to hlavne pri kombinácii s alkoholom na začiatku liečby alebo ak bola dávka metoprololu zvýšená.


4.8 Nežiaduce účinky


Stanovenie nežiaducich reakcií je založené na nasledujúcich frekvenciách výskytu:

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia


Poruchy endokrinného systému

Zriedkavé: zhoršenie latentného diabetu mellitus

Neznáme: maskovanie príznakov a symptómov hypoglykémie (napr. tachykardia)


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: zvýšenie telesnej hmotnosti


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, poruchy koncentrácie, ospalosť alebo nespavosť, nočné mory

Zriedkavé: nervozita, úzkosť

Veľmi zriedkavé: zábudlivosť alebo poruchy pamäti, zmätenosť, halucinácie, zmeny osobnosti (napr. zmeny nálady).


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesť hlavy

Menej časté: parestézia


Poruchy oka

Zriedkavé: poruchy zraku, suché alebo podráždené oči, konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu

Veľmi zriedkavé: tinnitus, poruchy sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: bradykardia, poruchy rovnováhy (veľmi zriedkavo spojené so synkopou), palpitácie

Menej časté: dočasné zhoršenie symptómov srdcového zlyhania, atrioventrikulárna blokáda prvého stupňa, kardiogénny šok (spojený s akútnym infarktom myokardu), bolesť v prekordiu

Zriedkavé: funkčné poruchy srdca, arytmie, poruchy vedenia vzruchu


Poruchy ciev

Veľmi časté: výrazný pokles krvného tlaku a ortostatická hypotenzia, veľmi zriedkavo so synkopou

Časté: studené ruky a nohy

Veľmi zriedkavé: nekróza u pacientov so závažnými poruchami periférnej cirkulácie pred liečbou, zhoršenie intermitentnej klaudikácie alebo Raynaudovho syndrómu


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: ponámahové dyspnoe

Menej časté: bronchospazmy

Zriedkavé: rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, abdominálna bolesť, hnačka, zápcha

Menej časté: vracanie

Zriedkavé: sucho v ústach

Veľmi zriedkavé: poruchy chuti


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov

Veľmi zriedkavé: hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka (psoriáze podobná urtikária a dystrofické kožné lézie), zvýšené potenie

Zriedkavé: alopécia

Veľmi zriedkavé: fotosenzitivita, zhoršenie psoriázy, nový výskyt psoriázy, dermatologické zmeny podobné psoriáze


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalové kŕče

Veľmi zriedkavé: artralgia, svalová slabosť


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: impotencia a iné sexuálne poruchy, plastická indurácia penisu (Peyronieov syndróm).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: únava

Menej časté: edém


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie metoprololom môže spôsobiť závažnú hypotenziu, sínusovú bradykardiu, atrioventrikulárnu blokádu, srdcové zlyhanie, kardiogénny šok, zástavu srdca, sťažené dýchanie, bronchospazmus, stratu vedomia (aj kómu), nauzeu, vracanie, cyanózu a generalizované záchvaty. Tieto symptómy sa môžu zhoršiť súbežným požitím alkoholu, antihypertenzných látok, chinidínu alebo barbiturátov.


Prvé známky predávkovania sa objavujú v priebehu 20 minút až 2 hodín po užití lieku.


Liečba

Aktívne uhlie a ak je to potrebné výplach žalúdka na zníženie absorpcie v gastrointestinálnom trakte.


V prípade šoku a hypotenzie sa môže podať plazma alebo náhrady plazmy.


V prípade závažnej hypotenzie, bradykardie alebo hroziaceho srdcového zlyhania sa má pacientovi intravenózne podať beta1-agonista (napr. prenalterol alebo dobutamín) v intervaloch 2 – 5 minút alebo v kontinuálnej infúzii, pokiaľ sa nedosiahne žiadaný účinok. Ak selektívny beta1-agonista nie je dostupný, môže sa použiť aj dopamín. Taktiež sa môže za účelom blokovania nervus vagus podať atropín sulfát (0,5 až 2,0 mg intravenózne ako bolusová dávka).


Ak sa nedosiahne žiadaný účinok, môže sa použiť iné sympatomimetikum, napr. adrenalín alebo noradrenalín.


Pacientovi sa môže podať aj 1 – 10 mg glukagónu intravenózne a následne 2 až 2,5 mg za hodinu kontinuálnou infúziou.

Pri refraktorickej bradykardii môže byť dočasne potrebná liečba kardiostimulátorom.


Môže sa tiež zvážiť podanie vápenatých iónov.


Na prevenciu bronchospazmu sa môže pacientovi podávať inhalačne, alebo, ak nie je odozva na inhaláciu, intravenózne beta2-agonista alebo aminofilín.


V prípade generalizovaných záchvatov sa odporúča pomalé intravenózne podanie diazepamu.


Poznámka

Dávky potrebné na liečbu predávkovania sú oveľa vyššie, ako sú zvyčajné terapeutické dávky, pretože beta-blokátor už blokuje beta receptory.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:selektívne beta-blokátory

ATC kód: C07AB02.


Metoprolol je selektívny beta1-blokátor, t.j. blokuje beta1-receptory v srdci pri významne nižších dávkach, ako sú dávky potrebné na blokádu beta2-receptorov. Avšak pri vyšších dávkach má metoprolol účinok na beta2-receptory, napríklad na priedušky a krvné cievy.


Metoprolol má iba nevýznamný účinok na stabilizáciu membrán a nevykazuje žiadny agonistický účinok.


Metoprolol znižuje alebo blokuje stimulačný účinok katecholamínov na srdce (uvoľňovaných najmä počas fyzického alebo psychického stresu). Metoprolol zmierňuje tachykardiu, zvýšený srdcový výdaj a zvýšenú kontraktilitu srdca zvyčajne zapríčinené akútnym zvýšením hladiny katecholamínov a znižuje krvný tlak.

Plazmatické koncentrácie a účinok (beta1-blokáda) lieku Metoprolol Mylan, tabliet s predĺženým uvoľňovaním sú počas 24 hodín distribuované rovnomernejšie ako koncentrácie a účinok bežných tabletových foriem s beta1-selektívnymi blokátormi.


Keďže sú plazmatické koncentrácie stabilné, klinická beta1-selektivita je lepšia ako u tradičných tabletových foriem s beta1-selektívnymi betablokátormi. Riziko nežiaducich účinkov spojené s maximálnymi koncentráciami (napr. bradykardia alebo slabosť končatín) je taktiež minimálne. V prípade potreby sa metoprolol môže podávať pacientom so symptómami obštrukčnej choroby pľúc spolu s beta2-agonistami.


Účinok pri srdcovom zlyhaní

V štúdii MERIT-HF (3991 pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, NYHA trieda II-IV a ejekčná frakcia ≤ 40 %) sa metoprolol kombinoval so štandardnou liečbou srdcového zlyhania, t.j. s diuretikom, ACE-inhibítorom alebo hydralazínom, ak pacient netoleroval ACE- inhibítory, dlhodobo účinkujúcim nitrátom alebo antagonistom receptorov angiotenzínu-II a podľa potreby srdcovým glykozidom. Okrem iných výsledkov štúdia ukázala pokles celkovej mortality v porovnaní s placebom o 34 % [p = 0,0062 (upravené); p = 0,00009 (nominálne)]. V skupine s metoprololom umrelo 145 pacientov (miera mortality 7,2 % na pacientorok v sledovanom období) v porovnaní s 217 pacientmi (11,0 %) v skupine užívajúcej placebo s relatívnym rizikom 0,66 [95 % CI 0,53-0,81].


V čínskej štúdii zahŕňajúcej 45 852 pacientov s akútnym infarktom myokardu (štúdia COMMIT) sa vyskytol kardiogénny šok podstatne častejšie (5,0 %) pri terapii metoprololom ako pri placebe (3,9 %). Tento efekt bol obzvlášť zreteľný v nasledujúcich skupinách pacientov:


Relatívna frekvencia výskytu kardiogénneho šoku v jednotlivých skupinách pacientov v štúdii COMMIT:


Charakteristika pacienta

Terapeutická skupina

metoprolol

placebo

Vek ≥ 70 rokov

8,4 %

6,1 %

Tlak krvi < 120 mmHg

7,8 %

5,4 %

Srdcová frekvencia ≥ 110/min

14,4 %

11,0 %

Killipova trieda III

15,6 %

9,9 %


Deti a dospievajúci

U 144 pediatrických pacientov (vo veku od 6 do 16 rokov) s primárnou esenciálnou hypotenziou sa v 4-týždňovej štúdii ukázalo, že Metoprolol Mylan znižuje systolický krvný tlak o 5,2 mmHg pri dávke 0,2 mg/kg (p=0,145), o 7,7 mmHg pri dávke 1,0 mg/kg (p=0,027) a o 6,3 mmHg pri dávke 2,0 mg/kg (p=0,049) pri maximálnej dennej dávke 200 mg v porovnaní s 1,9 mmHg pri placebe. Zníženie diastolického krvného tlaku bolo 3,1 (p=0,655), 4,9 (p=0,280), 7,5 (p=0,017) a 2,1 mmHg. Neboli pozorované rozdiely v znížení krvného tlaku na základe veku, Tanneroveho štádia alebo rasy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Metoprolol sa po perorálnom podaní takmer kompletne absorbuje (95 %). Kvôli výraznému metabolizmu po prvom prechode pečeňou (first pass) je dostupnosť jednotlivej perorálnej dávky približne 35 %. Biologická dostupnosť tabliet s predĺženým uvoľňovaním je približne o 20 – 30 % nižšia ako u štandardných tabliet. Toto ale nemá významný klinický vplyv, pretože hodnoty AUC (pulz) sú rovnaké, ako u štandardných tabliet. Len malá časť metoprololu, približne 5 – 10 %, sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Každá tableta Metoprolol Mylan s predĺženým uvoľňovaním obsahuje veľký počet peliet s kontrolovaným uvoľňovaním. Každá peleta je obalená polymérovým filmom, ktorý reguluje rýchlosť uvoľňovania metoprololu.


Tableta s predĺženým uvoľňovaním sa rýchlo rozpadá a granuly sa rozptýlia v gastrointestinálnom trakte, kde kontinuálne uvoľňujú metoprolol počas 20 hodín. Polčas eliminácie metoprololu je priemerne 3,5 hodiny (pozri časť „Metabolizmus a eliminácia“). Po užití jednej dávky denne dosahujú maximálne plazmatické koncentrácie metoprololu približne dvojnásobok minimálnych plazmatických hladín.


Biotransformácia a eliminácia:

Metoprolol sa metabolizuje oxidáciou v pečeni. Tri hlavné známe metabolity nepreukázali klinicky významný beta-blokujúci účinok.


Metoprolol sa metabolizuje hlavne, ale nie výlučne, prostredníctvom pečeňového enzýmu cytochrómu CYP 2D6. V dôsledku polymorfizmu génu pre CYP 2D6 sú interindividuálne fluktuácie v rýchlosti metabolizmu u pomalých metabolizátorov (približne 7 – 8 %), u ktorých sa pozorujú vyššie plazmatické koncentrácie a pomalšia eliminácia, než u jedincov s rýchlym metabolizmom. Plazmatické koncentrácie sú však u jednotlivých pacientov stabilné a opakovateľné.


Viac ako 95 % perorálnej dávky sa vylučuje močom. Približne 5 % dávky, v jednotlivých prípadoch až do 30 %, sa vylučuje v nezmenenej forme. Polčas eliminácie metoprololu v plazme je priemerne 3,5 hodiny (interval 1 – 9 hodín). Celkový klírens je približne 1 l/min.


Farmakokinetika metoprololu u starších ľudí sa významne nelíši od farmakokinetiky u mladších pacientov. U pacientov s renálnym zlyhaním je systémová biologická dostupnosť a eliminácia metoprololu normálna. Eliminácia metabolitov je však pomalšia. Významná kumulácia metabolitov sa pozorovala u pacientov s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (GFR) menej ako 5 ml/min. Toto však nevedie k zvýšeniu beta-blokujúceho účinku metoprololu.


U pacientov s cirhózou pečene môže biologická dostupnosť metoprololu stúpnuť a celkový klírens klesnúť. Zvýšenie biologickej dostupnosti sa však považuje za klinický významné len u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo portokaválnym shuntom. U pacientov s portokaválnym shuntom je celkový klírens približne 0,3 l/min a hodnoty AUC sú približne šesťkrát vyššie než u zdravých jedincov.


Deti a dospievajúci

Farmakokinetický profil metoprololu je u hypertenzných pacientov vo veku 6 – 17 rokov veľmi podobný farmakokinetike popísanej vyššie u dospelých. Zrejmý perorálny klírens metoprololu (CL/F) lineárne rastie s telesnou hmotnosťou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Podobne ako iné beta-blokátory metoprolol pôsobil toxicky pre matku (znížený príjem potravy a znížená telesná hmotnosť) a pri vysokých dávkach aj pre embryo/plod (zvýšený výskyt resorpcie, zníženej pôrodnej hmotnosti potomstva, spomalený fyzický vývoj), ale nemal teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Sacharóza

Kukuričný škrob

Makrogol 6000

Polyakrylát

Mastenec

Povidón K90

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

D-glukóza.


Obal tablety:

Hypromelóza

Mastenec

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister

Balenia po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


HDPE fľaše s polypropylénovým skrutkovacím uzáverom

Balenia po 30, 60, 100, 250 a 500 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Metoprolol Mylan 23,75 mg: 58/0709/09-S

Metoprolol Mylan 47,5 mg: 58/0710/09-S

Metoprolol Mylan 95 mg: 58/0711/09-S

Metoprolol Mylan 190 mg: 58/0712/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:10.11.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014


13

Metoprolol Mylan 47,5 mg