+ ipil.sk

Metoprolol ratiopharm 100 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/03262-PRE, 2012/03256-PRE, 2012/03254-PRE, 2012/03253-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/07696-Z1B, 2013/00522-Z1B, 2013/04395-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Metoprolol ratiopharm 25 mg

Metoprolol ratiopharm 50 mg

Metoprolol ratiopharm 100 mg

Metoprolol ratiopharm 200 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním


Metoprololiumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metoprolol ratiopharm a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metoprolol ratiopharm

3. Ako užívať Metoprolol ratiopharm

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metoprolol ratiopharm

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metoprolol ratiopharm a na čo sa používa


Metoprolol ratiopharm patrí do skupiny liekov známych ako betablokátory. Metoprolol znižuje účinok stresových hormónov na srdce v spojení s fyzickým a duševným výkonom. To má za následok spomalenie srdcového rytmu (srdcový tep je spomalený).


Metoprolol ratiopharm sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • na prevenciu anginy pectoris.

 • na liečbu srdcového zlyhania.

 • v niektorých prípadoch na liečbu palpitácií (nepatrične rýchly alebo nepravidelný tep srdca).

 • na liečbu určitých typov arytmií (nepravidelný tep srdca).

 • na profylaktickú (preventívnu) liečbu po akútnom infarkte myokardu.

 • na profylaktickú liečbu migrény.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metoprolol ratiopharm


Neužívajte Metoprolol ratiopharm

 • ak ste alergický na metoprololiumsukcinát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak trpíte šokom z dôvodu ťažkých srdcových problémov.

 • ak trpíte chorým sínusovým uzlom v srdci (syndróm chorého sínusu).

 • ak máte vážny srdcový blok (porucha prenosu).

 • ak trpíte neliečenou srdcovou nedostatočnosťou.

 • ak máte veľmi nízky tlak krvi a/alebo veľmi pomalý srdcový rytmus.

 • ak ste nedávno utrpeli srdcový infarkt a máte nasledovný špeciálny stav (srdcový tep menej ako 45 úderov za minútu, abnormálne EKG, horná hodnota tlaku krvi je menej ako 100 mmHg).

 • ak trpíte srdcovou nedostatočnosťou a horná hodnota vášho tlaku krvi v ležiacej polohe je nižšia ako 100 mmHg.

 • ak trpíte pokročilou poruchou krvnej cirkulácie v rukách alebo/a nohách.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Metoprolol ratiopharm, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte ktorékoľvek z nasledujúcich ochorení:

 • astmu.

 • vážne problémy so zužovaním priedušiek.

 • ťažké akútne stavy s vysokou koncentráciou kyslých látok v tele (acidóza).

 • vazospastickú angínu kvôli kŕčom koronárnych tepien (Prinzmetalova angína).

 • ťažké poškodenie obličiek.

 • občasné krívanie; stav pacientov s občasným krívaním sa môže zhoršiť, keď sa po podaní Metoprololu ratiopharm zníži krvný tlak.

 • pred podstúpením operácie informujte lekára, že užívate tento liek.


Iné lieky a Metoprolol ratiopharm

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré súbežne užívané lieky môžu zmeniť účinok Metoprololu ratiopharm alebo opačne.

Metoprolol ratiopharm môže zmeniť účinok týchto súbežne podávaných liekov. Preto je obzvlášť dôležité, aby ste povedali vášmu lekárovi, že užívate nasledovné lieky:

 • propafenón, amiodarón, chinidín, verapamil, diltiazem, klonidín, dizopyramid a hydralazín, digitalis/digoxín (lieky na liečbu srdcových ochorení).

 • deriváty kyseliny barbiturovej (antiepileptické lieky).

 • protizápalové lieky (napríklad indometacín a celekoxib).

 • adrenalín (liek, ktorý sa používa na liečbu akútneho šoku a ťažkých alergických reakcií).

 • fenylpropanolamín (liek proti opuchu nosovej sliznice).

 • difenhydramín (antialergický liek).

 • terbinafín (liek na liečbu hubových infekcií kože).

 • rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).

 • iné betablokátory (napríklad očné kvapky).

 • inhibítory MAO (antidepresíva a lieky na liečbu Parkinsonovej choroby).

 • inhalačné anestetiká (látky používané pri narkóze).

 • perorálne (ústami užívané) antidiabetiká.

 • cimetidín (antacidum ‑ látka, ktorá viaže kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku).

 • antidepresíva (paroxetín, fluoxetín a sertralín).


Metoprolol ratiopharm a jedlo a nápoje

Metoprolol ratiopharm sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Metoprolol sa môže počas tehotenstva použiť len po dôkladnom prehodnotení prínosov a rizík zodpovedným lekárom (najmä v posledných 3 mesiacoch). Metoprolol prechádza cez placentu a znižuje jej prietok; čo môže poškodiť nenarodené dieťa. Metoprolol sa má vysadiť 48 ‑ 72 hodín pred vypočítaným termínom pôrodu. Ak to nie je možné, novorodenec sa musí 48 ‑ 72 hodín po pôrode pozorne sledovať.


Dojčenie

Metoprolol prechádza do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach sa neočakávajú nežiaduce účinky. Dojčené deti však treba pozorovať kvôli nežiaducim účinkom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Metoprolol ratiopharm môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť závrat a únavu a ovplyvniť schopnosť koncentrovať sa. Takže predtým, ako budete viesť vozidlo, obsluhovať stroj alebo vykonávať iné činnosti, ktoré vyžadujú koncentráciu, uistite sa, že viete, aký vplyv má na vás Metoprolol ratiopharm.


Metoprolol ratiopharm obsahuje sacharózu

Metoprolol ratiopharm obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Metoprolol ratiopharm


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


 • Vysoký krvný tlak:
  50 ‑ 100 mg jedenkrát denne.


 • Angina pectoris:
  100 ‑ 200 mg jedenkrát denne.


 • Srdcové zlyhanie funkčnej triedy II:
  Počas prvých dvoch týždňov 25 mg jedenkrát denne (úvodná dávka).
  Po dvoch týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 50 mg jedenkrát denne a ďalej sa môže zdvojnásobovať každý druhý týždeň. Cieľová dávka pre dlhodobú liečbu je 200 mg jedenkrát denne.


 • Srdcové zlyhanie funkčnej triedy III-IV:
  Počas prvých dvoch týždňov polovica 25 mg tablety (čo zodpovedá 12,5 mg) jedenkrát denne (úvodná dávka).
  Po 1 ‑ 2 týždňoch sa dávka môže zvýšiť na 25 mg jedenkrát denne.
  Po ďalších dvoch týždňoch sa potom môže dávka zvýšiť na 50 mg podávaných jedenkrát denne a potom sa môže každý druhý týždeň zdvojnásobovať až do 200 mg jedenkrát denne u pacientov, ktorí tolerujú vyššiu dávku.


 • Nepravidelný tep srdca bez orgánovej príčiny:
  100 mg jedenkrát denne.


 • Nepravidelný tep srdca:
  100200 mg jedenkrát denne.


 • Profylaktická liečba po akútnom srdcovom infarkte:
  200 mg jedenkrát denne.


 • Profylaktická liečba migrény:
  100 ‑ 200 mg jedenkrát denne.

Spôsob podávania

Metoprolol ratiopharm sa môže deliť, nie však drviť alebo rozžúvať, a má sa prehĺtať s dostatočným množstvom tekutiny (najmenej pol pohára).

Metoprolol ratiopharm tablety s predĺženým uvoľňovaním poskytuje stabilný účinok počas celých 24 hodín, a preto sa má užívať jedenkrát denne.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Ak užijete viac Metoprololu ratiopharm,ako máte

Ak ste užili privysokú dávku lieku, vždy sa spojte s lekárom, nemocnicou alebo Národným toxikologickým centrom pre vyhodnotenie rizika a získanie rady.

V závislosti od rozsahu môže predávkovanie viesť k rozsiahlemu poklesu krvného tlaku a spomaleniu srdcového tepu. Následkom zlyhania srdcovej činnosti môže dôjsť k zastaveniu srdca, oslabeniu srdcového svalu a k šoku. Iné príznaky zahŕňajú dýchacie ťažkosti, stiahnutie svalov v dýchacom systéme, vracanie, poruchy bdelosti a príležitostne až generalizované záchvaty.


Ak zabudnete užiť Metoprolol ratiopharm

Ak zabudnete užiť Metoprolol ratiopharm, užite ho čo najskôr. Ak už je však takmer čas, aby ste užili nasledujúcu dávku, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte v užívaní normálnym spôsobom. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Metoprolol ratiopharm

Neprestávajte užívať Metoprolol ratiopharm bez toho, aby ste to najprv neprekonzultovali s vaším lekárom, pretože niektoré príznaky sa môžu pri náhlom prerušení užívania zhoršiť (napríklad palpitácie a angina pectoris).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100 pacientov):

Únava, bolesť hlavy, závrat, studené ruky a nohy, pomalý srdcový tep, palpitácie (búšenie srdca), bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha.


Menej časté (u menej ako 1 zo 100 pacientov,ale u viac ako 1 z 1 000 pacientov):

Bolesť hrudníka, prírastok telesnej hmotnosti, poruchy spánku, mravčenie v koži, dýchavičnosť, zhoršenie príznakov v dýchacích cestách, prechodné zhoršenie srdcového zlyhania. Počas infarktu myokardu môže hlboko poklesnúť krvný tlak.


Zriedkavé (u menej ako 1 z 1 000 pacientov, ale u viac ako 1 z 10 000 pacientov):

Zvýšené potenie, strata vlasov, zmeny chuti, prechodné poškodenie sexuálnych funkcií, nočné mory, zhoršenie nálady, poruchy pamäti, zmätenosť, nervozita, úzkosť, halucinácie, výskyt kožných reakcií z precitlivenosti, ako sú začervenanie alebo vyrážka a zhoršenie psoriázy, precitlivenosť na slnečné svetlo, zníženie počtov krvných doštičiek (trombocytopénia), spomalenie srdcovej činnosti, arytmie (nepravidelný tep srdca), opuch, mdloba, účinky na pečeň, poruchy videnia, zvonenie v ušiach (tinnitus).


Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

Boli hlásené nasledovné reakcie:

Bolesť kĺbov, zápal pečene, svalové kŕče, sucho v ústach, suché a podráždené oči, alergická nádcha (tečúci a upchatý nos), zhoršenie koncentrácie, miestne odumretie tkaniva (gangréna) u pacientov s ťažkými poruchami obehu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metoprolol ratiopharm


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po "Dátum exspirácie".Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metoprolol ratiopharm obsahuje


 • Liečivo je metoprololiumsukcinát.
  Každá tableta obsahuje 23,75 mg; 47,5 mg; 95 mg alebo 190 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá
  25 mg, 50 mg, 100 mg alebo 200 mg metoprololiumtartarátu.

 • Ďalšie zložky sú

Jadro tablety:

Mikrogranule sacharózy (obsahujú sacharózu a kukuričný škrob), makrogol, etylakrylát‑metylmetakrylátový kopolymér, povidón, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, oxid kremičitý (koloidný, bezvodý).

Obal tablety:

Hypromelóza, mastenec, makrogol, oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Metoprolol ratiopharm a obsah balenia


Metoprolol ratiopharm 25 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách (rozmer: približne 9,2 x 4,2 mm).

Metoprolol ratiopharm 50 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách (rozmer: približne 12,2 x 5,7 mm).

Metoprolol ratiopharm 100 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách (rozmer: približne 15,2 x 7,2 mm).

Metoprolol ratiopharm 200 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách (rozmer: približne 19,2 x 9,2 mm).


Blistre:

Metoprolol ratiopharm 25 mg je dostupný v baleniach po 14, 28, 30, 50x1, 50, 56, 60, 98, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Metoprolol ratiopharm 50 mg je dostupný v baleniach po 28, 30, 50x1, 50, 56, 60, 98, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Metoprolol ratiopharm 100 mg je dostupný v baleniach po 28, 30, 50x1, 50, 56, 60, 98, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Metoprolol ratiopharm 200 mg je dostupný v baleniach po 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Liekovky (fľaše):

Metoprolol ratiopharm je dostupný v liekovkách po 30, 60, 100, 250 a 500 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Nemecká spolková republika


Výrobca:

1.Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Nemecká spolková republika

2.Ayanda Oy, Teollisuustie 16, 60100 Seinäjoki, Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Dánsko: Metoprololsuccinat Teva

Fínsko, Nórsko, Slovenská republika: Metoprolol ratiopharm

Švédsko: Metoprolol Teva

Holandsko: Metoprololsuccinaat ratiopharm retard

Poľsko: Metoprololum 123ratio


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.


6

Metoprolol ratiopharm 100 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.:2012/03262-PRE, 2012/03256-PRE, 2012/03254-PRE, 2012/03253-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Metoprolol ratiopharm 25 mg

Metoprolol ratiopharm 50 mg

Metoprolol ratiopharm 100 mg

Metoprolol ratiopharm 200 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 23,75 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 25 mg metoprololiumtartarátu.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 47,5 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 50 mg metoprololiumtartarátu.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 95 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 100 mg metoprololiumtartarátu.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 190 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 200 mg metoprololiumtartarátu.


Pomocná látka so známym účinkom: sacharóza.

Jedna 23,75 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje maximálne 1,84 mg sacharózy.

Jedna 47,5 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje maximálne 3,68 mg sacharózy.

Jedna 95 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje maximálne 7,36 mg sacharózy.

Jedna 190 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje maximálne 14,72 mg sacharózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Metoprolol ratiopharm 25 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách (rozmer: približne 9,2 x 4,2 mm).


Metoprolol ratiopharm 50 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách (rozmer: približne 12,2 x 5,7 mm).


Metoprolol ratiopharm 100 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách (rozmer: približne 15,2 x 7,2 mm).


Metoprolol ratiopharm 200 mg

Biele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách (rozmer: približne 19,2 x 9,2 mm).


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Stabilné, chronické symptomatické srdcové zlyhanie so zníženou systolickou ľavou ventrikulárnou funkciou.

 • Hypertenzia.

 • Angina pectoris.

 • Prevencia srdcovej smrti a opakovaný infarkt po akútnej fáze infarktu myokardu.

 • Srdcové arytmie, predovšetkým supraventrikulárna tachykardia, redukcia ventrikulárnej rýchlosti pri atriálnej fibrilácii a pri ventrikulárnej ektopii.

 • Palpitácie v neprítomnosti orgánového srdcového ochorenia.

 • Profylaktická liečba migrény.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie sa má prispôsobiť jednotlivcovi a upraviť tak, aby sa predišlo bradykardii. Platia nasledovné pokyny:


Doplnková liečba k ACE-inhibítorom, diuretikám a prípadne k digitalisu pri symptomatickom, stabilnom srdcovom zlyhaní.

Pacienti majú mať stabilné, chronické srdcové zlyhanie bez akútneho zlyhania počas posledných 6 týždňov a v zásade nezmenenú primárnu liečbu počas predchádzajúcich dvoch týždňov.


Liečba srdcového zlyhania pomocou betablokátorov môže niekedy spôsobiť prechodné zhoršenie symptómov. V mnohých prípadoch je možné v liečbe pokračovať alebo znížiť dávku, a v iných prípadoch môže byť potrebné liečbu prerušiť. Úvodnú liečbu Metoprololom ratiopharm u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (NYHA IV) má začať iba lekár so špecifickými skúsenosťami s liečbou srdcového zlyhania (pozri časť 4.4).


Dávkovanie u pacientov so stabilným srdcovým zlyhaním funkčnej triedy II

Odporúčaná úvodná dávka počas prvých dvoch týždňov je 25 mg jedenkrát denne. Po dvoch týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 50 mg jedenkrát denne a potom sa môže každý druhý týždeň zdvojnásobiť. Cieľová dávka pri dlhodobej liečbe je 200 mg jedenkrát denne.


Dávkovanie u pacientov so stabilným srdcovým zlyhaním funkčnej triedy III‑IV

Odporúčaná úvodná dávka je 12,5 mg (polovica 25 mg tablety) podaná jedenkrát denne. Dávka sa má prispôsobiť jednotlivcovi a pacient sa má počas stúpajúcej titrácie dávky starostlivo sledovať, nakoľko sa môžu u niektorých pacientov objaviť zvýšené symptómy srdcového zlyhania. Po 1 ‑ 2 týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 25 mg podávaných jedenkrát denne. Po ďalších dvoch týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 50 mg podávaných jedenkrát denne. U pacientov, ktorí znášajú vyššiu dávku sa môže dávka zdvojnásobovať každý druhý týždeň do maximálnej dávky 200 mg denne.


V prípade hypotenzie a/alebo bradykardie môže byť potrebné znížiť dávku iného lieku alebo dávku Metoprololu ratiopharm. Úvodná hypotenzia nemusí znamenať, že dávka Metoprololu ratiopharm sa pri dlhodobej liečbe nebude znášať, avšak titrovanie dávky smerom nahor sa nemá uskutočňovať, pokiaľ sa stav neupraví a má sa zaviesť prísne sledovanie funkcie obličiek.


Hypertenzia

50 ‑ 100 mg jedenkrát denne. Ak sa požadovaný účinok nedosiahne pomocou 100 mg, dávka sa môže skombinovať s inými antihypertenzívami, najmä s diuretikami a antagonistami vápnika dihydropyridínového typu, alebo sa môže zvýšiť dávka.


Angina pectoris

100 ‑ 200 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže kombinovať s nitrátmi alebo sa môže zvýšiť.


Arytmie

100 ‑ 200 mg jedenkrát denne. Dávka sa môže zvyšovať ako je popísané.


Preventívna liečba po infarkte myokardu

Liečbu začnite len u hemodynamicky stabilizovaných pacientov. Po liečbe akútnej fázy infarktu myokardu dostáva pacient udržiavaciu liečbu 200 mg jedenkrát denne.


Palpitácie bez orgánovej príčiny

100 mg jedenkrát denne. Dávka sa môže zvyšovať ako je uvedené.


Migréna

100 ‑ 200 mg jedenkrát denne.


Poškodenie obličiek

Rýchlosť vylučovania je len mierne ovplyvnená funkciou obličiek, a preto pri poškodení obličiek sa úprava dávky neindikuje.


Poškodenie pečene

Metoprolol sa môže normálne podávať pacientom s cirhózou pečene v rovnakej dávke ako pacientom s normálnou funkciou pečene. Zníženie dávky sa má zvážiť iba v prítomnosti znakov ťažko poškodenej funkcie pečene (napr. u pacientov po operácii shuntu).


Starší pacienti

Úprava dávky nie je potrebná.


Pediatrická populácia

Skúsenosti s liečbou detí Metoprololom ratiopharm sú limitované.


Spôsob podávania


Metoprolol ratiopharm sa má podávať jedenkrát denne, ak je to možné, ráno.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu deliť. Tablety sa nesmú žuvať alebo drviť. Tablety sa majú prehĺtať s najmenej pol pohárom tekutiny. Súbežný príjem potravy neovplyvňuje biologickú dostupnosť.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Kardiogénny šok.

 • Syndróm chorého sínusového uzla.

 • AV‑blok druhého a tretieho stupňa.

 • Pacienti s nestabilným, nekompenzovaným srdcovým zlyhaním (pľúcny edém, hypoperfúzia alebo hypotenzia) a pacienti podstupujúci nepretržitú alebo striedavú inotropnú liečbu s antagonizmom betareceptorov.

 • Symptomatická bradykardia alebo hypotenzia.

 • Pacienti s podozrením na akútny infarkt myokardu so srdcovým tepom < 45 úderov za minútu, P‑Q intervalom > 0,24 sekúnd alebo systolickým krvným tlakom < 100 mmHg.

 • U pacientov so srdcovým zlyhaním sa majú pacienti s opakovaným systolickým tlakom v ľahu nižším ako 100 mmHg pred začatím liečby znovu vyhodnotiť.

 • Ťažké periférne vaskulárne ochorenie s gangrénou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientom, ktorí podstupujú liečbu betablokátormi sa verapamil nemá podávať.


Metoprolol môže zhoršiť symptómy periférneho vaskulárneho ochorenia, napr. prerušovaného krívania. Ťažké poškodenie obličiek. Ťažké akútne ochorenie, ktoré zahŕňa metabolickú acidózu. Kombinovaná liečba s digitalisom.


U pacientov s Prinzmetalovou anginou sa kvôli vazokonstrikcii sprostredkovanej alfareceptormi môže zvýšiť počet a trvanie záchvatov anginy. Preto sa týmto pacientom nemajú podávať neselektívne betablokátory. Beta 1‑selektívne blokátory receptorov sa musia podávať opatrne.

V prítomnosti bronchiálnej astmy alebo iného chronického obštrukčného ochorenia dýchacích ciest sa má podávať adekvátna bronchodilatačná liečba. Ak je to potrebné, dávka beta‑2‑stimulátora sa môže zvýšiť.


Liečba Metoprololom ratiopharm môže ovplyvniť metabolizmus uhľovodíkov alebo maskovať hypoglykémiu, ale riziko je nižšie ako pri neselektívnych blokátoroch betareceptorov.


V zriedkavých prípadoch sa môže zhoršiť už existujúca, mierna porucha AV‑kondukčného času (pravdepodobne vyúsťujúce do AV‑bloku).


Liečba betablokátormi môže podstatne sťažiť liečbu anafylaktickej reakcie. Liečba normálnymi dávkami adrenalínu nie vždy vytvorí predpokladaný terapeutický účinok. Keď sa Metoprolol ratiopharm podáva pacientom s feochromocytómom, treba zvážiť liečbu alfablokátormi.

Údaje o účinnosti/bezpečnosti z kontrolovaných klinických skúšaní u pacientov s ťažkým, stabilným, symptomatickým srdcovým zlyhaním (NYHA trieda IV) sú obmedzené. Začiatok liečby srdcového zlyhania u týchto pacientov má preto výlučne riadiť lekár so špeciálnymi skúsenosťami v tejto oblasti (pozri časť 4.2).


Pacienti so symptomatickým srdcovým zlyhaním spojeným s akútnym infarktom myokardu a nestabilnou anginou pectoris sú zo štúdie vylúčení, čo tvorí základ pre indikáciu infarktu myokardu.

Následne nebola v týchto podmienkach dokumentovaná účinnosť/bezpečnosť s ohľadom na liečbu akútneho srdcového zlyhania. Použitie pri nestabilnom nekompenzovanom zlyhaní srdca je kontraindikované (pozri časť 4.3).

Rýchle vysadenie betablokády, najmä u vysoko rizikových pacientov môže byť nebezpečné a môže zhoršiť chronické srdcové zlyhanie a zvýšiť riziko infarktu myokardu a náhlej smrti. Preto sa má akékoľvek prerušenie liečby Metoprololom ratiopharm podľa možností uskutočňovať postupne, počas najmenej dvoch týždňov, pri postupnom znižovaní dávky o polovicu, až do konečnej dávky, kedy sa 25 mg tableta znižuje na polovicu tablety.

Koncová dávka sa má podávať počas najmenej štyroch dní pred úplným vysadením. Ak sa objavia symptómy, odporúča sa ešte pomalšie vysadzovanie.

Pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom má byť anestéziológ informovaný o tom, že pacient užíva Metoprolol ratiopharm. U pacientov, ktorí podstupujú chirurgický zákrok sa prerušenie liečby betablokátorom neodporúča.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo‑galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metoprolol je substrát CYP2D6. Lieky, ktoré inhibujú CYP2D6 môžu ovplyvniť plazmatické koncentrácie metoprololu. Príklady inhibítorov CYP2D6 sú chinidín, terbinafín, paroxetín, fluoxetín, sertralín, celekoxib, propafenón a difenhydramín. Na začiatku liečby týmito liekmi môže byť u pacientov liečených Metoprololom ratiopharm potrebné znížiť dávku Metoprololu ratiopharm.


Nasledovným kombináciám s Metoprololom ratiopharm sa treba vyhnúť:


Deriváty kyseliny barbiturovej:Barbituráty (štúdia s pentobarbitalom) indukujú metabolizmus metoprololu enzýmovou indukciou.


Propafenón:Pri začatí liečby propafenónom u štyroch pacientov, ktorí sa liečia metoprololom, sa plazmatické koncentrácie metoprololu zvýšili 2‑ až 5‑násobne a dvaja pacienti trpeli typickými nežiaducimi účinkami metoprololu. Interakcie sa potvrdili v štúdii zahŕňajúcej osem zdravých skúmaných subjektov. Interakcie sú pravdepodobne zapríčinené skutočnosťou, že propafenón, podobne ako chinidín, inhibuje metabolizmus metoprololu cez cytochróm P450 2D6. Kombinácia sa pravdepodobne ťažko zvláda kvôli skutočnosti, že aj profanenón má schopnosť blokovať betareceptory.


Verapamil:V kombinácii s blokátormi betareceptorov (tu popísané pre atenolol, propanolol a pindolol), môže verapamil zvýšiť bradykardiu a hypotenziu. Verapamil a blokátory betareceptorov majú aditívny účinok na AV‑kondukciu a funkciu sínusového uzla.


Nasledovné kombinácie s Metoprololom ratiopharm môžu vyžadovať úpravu dávky:


Amiodarón: Jedna kazuistika naznačila, že sa u pacientov liečených amiodarónom môže počas súbežnej liečby metoprololom rozvinúť ťažká sínusová bradycardia. Amiodarón má extrémne dlhý biologický polčas (približne 50 dní), čo znamená, že interakcie sa môžu vyskytnúť ešte dlho po vysadení prípravku.


Antiarytmiká triedy I: Antiarytmiká triedy I a blokátory betareceptorov majú aditívne negatívne inotropné účinky, ktoré môžu vyústiť do vážnych hemodynamických nežiaducich účinkov u pacientov s poškodenou funkciou ľavej komory. Kombinácii sa treba vyhnúť pri syndróme chorého sínusového uzla a patologickej AV‑kondukcii. Interakcia je najlepšie zdokumentovaná pri dizopyramide.


Nesteroidné protizápalové lieky/antireumatické látky (NSAID): Antiflogistiká typu NSAID pôsobia proti antihypertenznému účinku látok, ktoré blokujú betareceptory. Štúdie boli primárne uskutočnené s indometacínom. Nezdá sa, že by sa táto interakcia vyskytovala so sulindakom. Túto interakciu nebolo možné demonštrovať v štúdii, ktorá sa týkala diklofenaku.


Difenhydramín: Difenhydramín u rýchlych hydroxylátorov znižuje (2,5‑násobne) klírens metoprololu na alfa‑hydroxymetoprolol cez CYP 2 D6, pričom sa účinok metoprololu zvýši.


Digitalisové glykozidy: Digitalisové glykozidy môžu v spojitosti s blokátormi betareceptorov zvýšiť čas atrioventrikulárnej kondukcie a indukovať bradykardiu.


Diltiazem:Diltiazem a blokátory betareceptorov majú aditívny inhibičný účinok na AV‑kondukciu a funkciu sínusového uzla. Pri kombinovanej liečbe s diltiazemom bola pozorovaná (kazuistika) ťažká bradykardia.


Epinefrín:Existuje tucet hlásení o ťažkej hypertenzii a bradykardii u pacientov liečených neselektívnymi blokátormi betareceptorov (vrátane pindololu a propanalolu), ktorým bol podaný epinefrín (adrenalín). Tieto klinické pozorovania sa potvrdili v štúdiách na zdravých skúmaných jedincoch. Bolo tiež naznačené, že epinefrín, podaný ako lokálna anestézia, môže zosilniť reakcie na intravazálne podanie. Toto riziko by malo byť výrazne nižšie pri kardioselektívnych blokátoroch betareceptorov.


Fenylpropanolamín: Fenylpropanolamín (norefedrín) v jednotlivých dávkach 50 mg môže u zdravých skúmaných jedincov zvýšiť diastolický krvný tlak na patologické hladiny. Všeobecne povedané, propanol pôsobí proti zvýšeniu krvného tlaku spustenému fenylpropanolamínom. U pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky fenylpropanolamínu však môžu blokátory betareceptorov spustiť paradoxnú hypertenzívnu reakciu. V niekoľkých prípadoch bola počas liečby samotným fenylpropanolamínom popísaná hypertenzívna kríza.


Chinidín: Chinidín inhibuje metabolizmus metoprololu u takzvaných “rýchlych hydroxylátorov” (len vo Švédsku viac ako 90 %), pri výrazne zvýšených plazmatických hodnotách a výsledným zvýšením betablokády. Podobné reakcie sa dajú očakávať aj pri iných betablokátoroch, ktoré sú metabolizované tým istým enzýmom (cytochróm P450 2 D6).


Klonidín: Betablokátor môže zväčšiť hypertenzívnu reakciu na náhle vysadenie klonidínu. Ak sa má kombinovaná liečba s klonidínom ukončiť, betablokátor sa musí vysadiť niekoľko dní pred klonidínom.


Rifampicín: Rifampicín môže indukovať metabolizmus metoprololu, čo vedie k zníženiu jeho hladiny v plazme.


Pacienti, ktorí sa súbežne liečia metoprololom a inými blokátormi betareceptorov (napr. očnými kvapkami) alebo inhibítormi MAO, sa musia pozorne sledovať. Inhalačné anestetiká zvyšujú kardiodepresívne účinky u pacientov liečených blokátormi betareceptorov. U pacientov liečených blokátormi betareceptorov môže byť potrebné upraviť dávku perorálnych antidiabetík. Pri súbežnom podávaní cimetidínu alebo hydralazínu môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií metoprololu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Metoprolol ratiopharm sa má podávať počas gravidity len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné. Blokátory betareceptorov môžu prehĺbiť bradykardiu plodu a novorodenca. Preto sa tieto lieky majú počas tretieho trimestra tehotenstva a v spojitosti s pôrodom predpisovať až po zvážení hore uvedených informácií. Metoprolol ratiopharm sa má vysadzovať postupne, 48 ‑ 72 hodín pred predpokladaným pôrodom. Ak to nie je možné, novorodenec sa musí pozorovať počas 48 ‑ 72 hodín po pôrode pre znaky a príznaky betablokády (napr. srdcové a pľúcne komplikácie).


Laktácia

Metoprolol sa koncentruje v materskom mlieku v množstvách, ktoré približne zodpovedajú trojnásobku zistenému v plazme matky. Riziko škodlivých reakcií pre dojčené dieťa sa zdá byť pri užívaní terapeutických dávok liečiva nízke. Dojčené dieťa však treba pozorovať pre znaky betablokády.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže sa počas liečby Metoprololom ratiopharm môžu vyskytnúť závraty a únava, treba ich brať do úvahy pri činnostiach vyžadujúcich veľké sústredenie, napr. pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie sa vyskytujú približne u 10 % pacientov a najčastejšie sú závislé od dávky.


Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovných frekvenciách:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)Veľmi časté

(≥ 1/10)

Časté

1/100 a

< 1/10

Menej časté

1/1 000 a

< 1/100

Zriedkavé

1/10 000 a

< 1/1 000

Poruchy krvi a lymfatického systému
trombocytopénia


Poruchy metabolizmu a výživyzvýšenie telesnej hmotnosti


Psychické poruchyporuchy spánku

nočné mory, depresia, poruchy pamäti, zmätenosť, nervozita, úzkosť, halucinácie

Poruchy nervového systému


únava, bolesť hlavy, závrat

parestézia


Poruchy oka
poruchy videnia, suché a/alebo podráždené oči

Poruchy ucha a labyrintu
tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia, palpitácie

bolesť hrudníka, prechodné zhoršenie srdcového zlyhania, kardiogénny šok u pacientov s akútnym infarktom myokardu

predĺžený čas AV‑kondukcie, srdcové arytmie, edém, synkopa

Poruchy ciev


periférne studené končatinyPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadýchavičnosť, bronchospazmus u pacientov s bronchiálnou astmou alebo pretrvávajúcou astmou


Poruchy gastrointestinálneho traktu


bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačka, zápcha


poruchy chuti

Poruchy pečene a žlčových ciest
zvýšenie transamináz

Poruchy kože a podkožného tkaniva
hyperhydróza, strata vlasov, reakcie z precitlivenosti postihujúce kožu, zhoršenie psoriázy, fotosenzitivita

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
reverzibilné poruchy libida


U pacientov s ťažkým ochorením periférnych ciev boli hlásené ojedinelé prípady artralgie, hepatitídy, svalových kŕčov, suchosti v ústach, symptómov pripomínajúcich konjunktivitídu, nádchy, zníženej schopnosti koncentrácie a gangréna.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Toxicita: 7,5 g podaných dospelému človeku spôsobilo letálnu intoxikáciu. 100 mg podaných 5‑ročnému po výplachu žalúdka nespôsobilo žiadne príznaky. 450 mg podaných 12‑ročnému a 1,4 g podaných dospelému spôsobilo miernu intoxikáciu; 2,5 g podaných dospelému spôsobilo vážnu intoxikáciu a 7,5 g podaných dospelému spôsobilo veľmi vážnu intoxikáciu.


Symptómy: Kardiovaskulárne symptómy sú najdôležitejšie, avšak v niektorých prípadoch, najmä u detí, môžu dominovať CNS symptómy a respiračná depresia. Bradykardia, AV‑blok I‑III, predĺženie QT intervalu (ojedinelé prípady), asystólia, hypotenzia, slabá periférna perfúzia, srdcová dekompenzácia, kardiogénny šok. Respiračná depresia, apnoe. Iné: únava, zmätenosť, bezvedomie, jemný tremor, záchvaty, potenie, parestézy, bronchospazmus, nauzea, vracanie, možný spazmus ezofágu, hypoglykémia (najmä u detí) alebo hyperglykémia, hyperkaliémia. Obličkové účinky. Prechodné symptómy myasténie. Súbežné požitie alkoholu, antihypertenzív, chinidínu alebo barbiturátov môže zhoršiť pacientov stav. Prvé príznaky predávkovania sa dajú pozorovať 20 minút až 2 hodiny po požití.


Liečba: Ak je to potrebné, výplach žalúdka, aktívne uhlie. POZNÁMKA! Atropín (0,25 ‑ 0,5 mg i.v. dospelým, 10 ‑ 20 mikrogramov/kg deťom) sa má podať predvýplachom žalúdka (kvôli riziku vágovej stimulácie). Intubácia a asistovaná ventilácia sa používa na základe veľmi širokej indikácie. Dostatočná náhrada objemu. Infúzia glukózy. Sledovanie EKG. Atropín 1,0 ‑ 2,0 mg i.v., podľa možnosti opakovane (prednostne na liečbu vágových symptómov). Pri depresii myokardu: infúzia dobutamínu alebo dopamínu spolu s kalcium glubionátom 9 mg/ml, 10 ‑ 20 ml. Môže sa skúsiť glukagón 50 ‑ 150 mikrogramov/kg i.v. počas 1 minúty s následnou infúziou alebo amrinón.

V niektorých prípadoch bolo účinné pridanie epinefrínu (adrenalínu). V prípade rozšírenia QRS komplexu a arytmií infúzia sodíka (chloridu alebo bikarbonátu). Treba zvážiť kardiostimulátor. Pri zastavení srdca spojenom s predávkovaním treba zaviesť opatrenia na resuscitáciu trvajúce niekoľko hodín. Pri bronchospazme treba zvážiť terbutalín (injekčne alebo inhalačne). Symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: blokátory betareceptorov, selektívne

ATC kód: C07AB02

Metoprolol je selektívny blokátor beta 1‑receptorov, čo znamená, že metoprolol ovplyvňuje beta 1‑receptory v srdci pri nižších dávkach ako sú potrebné na ovplyvnenie beta 2‑receptorov v periférnych cievach a v prieduškách. Selektivita Metoprololu ratiopharm je závislá od dávky, avšak nakoľko maximálne plazmatické koncentrácie sú u tohto lieku významne nižšie ako pri rovnakej dávke normálnych tabliet, vyšší stupeň beta 1‑selektivity sa dosahuje ZOC prípravkom.


Metoprolol nemá žiadny betastimulujúci účinok a má mierny stimulačný účinok na membrány. Blokátory betareceptorov majú negatívny inotropný a chronotropný účinok.

Liečba metoprololom znižuje účinok katecholamínov v spojitosti s fyzickým a psychickým stresom a spôsobuje spomalenie srdcovej činnosti, zmenšenie srdcového minútového objemu a zníženie krvného tlaku. V stresových podmienkach so zvýšeným vyplavovaním adrenalínu z nadobličiek metoprolol neinhibuje normálnu fyziologickú vazodilatáciu. Pri terapeutických dávkach má metoprolol nižší konstrikčný účinok na svalovinu priedušiek ako neselektívne betablokátory. Táto vlastnosť uľahčuje liečbu metoprololom u pacientov s bronchiálnou astmou alebo iným významným obštrukčným pľúcnym ochorením v kombinácii so stimulátorom beta 2‑receptorov. Metoprolol ovplyvňuje vyplavovanie inzulínu a metabolizmus uhľovodíkov v menšom rozsahu ako neselektívne betablokátory, a preto je možné podávať ho pacientom s diabetes mellitus. Kardiovaskulárna reakcia pri hypoglykémii, napr. tachykardia, je metoprololom ovplyvnená v menšom rozsahu a k normalizácii hladín krvného cukru dochádza oveľa rýchlejšie ako pri neselektívnych blokátoroch betareceptorov.


V prítomnosti hypertenzie spôsobuje Metoprolol ratiopharm výrazné zníženie krvného tlaku počas viac ako 24 hodín poležiačky, postojačky, ako aj počas fyzickej únavy. Na začiatku spôsobuje liečba metoprololom zvýšenie rezistencie periférnych ciev. Pri dlhodobej liečbe však môže byť dosiahnuté zníženie krvného tlaku pripísané zníženiu odporu periférnych ciev a nezmenenému minútovému srdcovému objemu. Metoprolol znižuje riziko kardiovaskulárnej smrti u jedincov so strednou/ťažkou hypertenziou. Poruchy elektrolytovej rovnováhy sa nevyskytujú.


Účinky pri chronickom srdcovom zlyhaní: v IMERIT‑HF, štúdii prežitia zahrnujúcej 3 991 pacientov so srdcovým zlyhaním (NYHA II‑IV) a zníženou ejekčnou frakciou (< 0,40) sa ukázalo, že Metoprolol ratiopharm má za následok nárast prežívania a zmenšenie potreby nemocničnej starostlivosti. Počas dlhodobej liečby zažili pacienti celkové zlepšenie symptómov (New York Heart Association class a Overall Treatment Evaluation skóre).


Ukázalo sa tiež, že liečba Metoprololom ratiopharm zväčšuje ejekčnú frakciu a znižuje koncový systolický a koncový diastolický objem ľavej komory.


V prítomnosti tachyarytmií blokuje Metoprolol ratiopharm účinok zvýšenej aktivity sympatika, čím dosahuje pomalší srdcový rytmus, primárne cez zníženie automaticity stimulujúcich buniek, ale aj predĺžením supraventrikulárneho kondukčného času. Metoprolol znižuje riziko opakovaného infarktu a srdcovej smrti, najmä náhlej smrti po infarkte myokardu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Metoprololiumsukcinát je v Metoprolole ratiopharm vo forme mikro-opuzdrených granúl, z ktorých každá predstavuje jednotku s predĺženým uvoľňovaním. Každá jedna granula je obalená vrstvou polymérneho filmu, ktorý riadi uvoľňovanie liečiva. Tableta sa v styku s kvapalinou rýchlo rozpadá, pričom sa obalené granuly distribuujú na veľkú plochu gastrointestinálneho traktu. Uvoľňovanie nezávisí od pH okolitej kvapaliny a prebieha relatívne konštantne počas približne 20 hodín. Táto lieková forma zaisťuje stále plazmatické koncentrácie a trvanie počas 24 hodín.


Absorpcia po perorálnom podaní je úplná a látka sa absorbuje celým gastrointestinálnym traktom, vrátane hrubého čreva. Biologická dostupnosť Metoprololu ratiopharm je 30 ‑ 40 %. Metoprolol sa metabolizuje najmä v pečeni CYP2D6. Identifikovali sa tri hlavné metabolity, ktoré však nemajú žiadny klinický význam s ohľadom na betablokujúci účinok. Približne 5 % metoprololu sa eliminuje v nezmenenej forme obličkami, zvyšok dávky v podobe metabolitov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrogranule sacharózy (obsahujú sacharózu a kukuričný škrob).

Makrogol.

Etylakrylát‑metylmetakrylátový kopolymér.

Mastenec.

Povidón.

Mikrokryštalická celulóza.

Magnéziumstearát.

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý.


Obal tablety:

Hypromelóza.

Mastenec

Makrogol.

Oxid titaničitý (E 171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (ALU/ALU)

Metoprolol ratiopharm 25 mg

14, 28, 30, 50x1, 50, 56, 60, 98, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Metoprolol ratiopharm 50 mg

28, 30, 50x1, 50, 56, 60, 98, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Metoprolol ratiopharm 100 mg

28, 30, 50x1, 50, 56, 60, 98, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Metoprolol ratiopharm 200 mg

28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Fľaša (HDPE) s uzáverom so závitom (PP)

30, 60, 100, 250, 500 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Nemecká spolková republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Metoprolol ratiopharm 25 mg: 58/0234/09-S

Metoprolol ratiopharm 50 mg: 58/0235/09-S

Metoprolol ratiopharm 100 mg: 58/0236/09-S

Metoprolol ratiopharm 200 mg: 58/0237/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

11


Metoprolol ratiopharm 100 mg