+ ipil.sk

Metronidazol B. Braun 5 mg/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

infúzny roztok


metronidazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metronidazol B. Braun 5 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

3. Ako používať Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávaťMetronidazol B. Braun 5 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metronidazol B. Braun 5 mg/ml a na čo sa používa


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml patrí do skupiny liekov nazývaných antibiotiká a používa sa na liečbu vážnych infekcií spôsobených baktériami citlivými na účinnú látku metronidazol.


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml vám môžete dostať na liečbu ktoréhokoľvek z nasledujúcich ochorení:

 • infekcie centrálneho nervového systému ako sú abscesy (lokálne hnisavé infekcie) v mozgu, zápal mozgových blán (meningitída),

 • infekcie pľúc a sliznice pľúc, ako napríklad zápal pľúc sprevádzaný rozpadom tkaniva, zápal pľúc spôsobený vniknutím žalúdočného obsahu do pľúc, pľúcny absces,

 • infekcie tráviaceho traktu, ako je zápal pobrušnice a panvovej steny, pečeňové abscesy, veľké operácie čriev alebo konečníka, hnisavé infekcie v brušnej a panvovej dutine,

 • gynekologické infekcie ako sú zápal maternice (endometritída), stavy po odstránení maternice (hysterektómii) alebo cisárskom reze, potrat sprevádzaný otravou krvi (sepsa), horúčka šestonedieľok (popôrodná horúčka),

 • infekcie v oblasti ušnej, nosnej, krčnej a zubnej, infekcie v ústnej a čeľustnej oblasti, napr. vredy,

 • zápal vnútornej výstelky srdca,

 • infekcie kostí a kĺbov, ako je zápal kostnej drene,

 • plynová gangréna,

 • otrava krvi zapríčinená upchatím a zápalom žíl.


V prípade potreby sa môže liečba doplniť inými antibiotikami.


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml môžete dostať preventívne pred operáciami s vysokým rizikom infekcie anaeróbnymi baktériami, najmä pri gynekologických operáciách a operáciách žalúdka a čriev.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metronidazol B. Braun 5 mg/ml


Nepoužívajte Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

 • ak ste alergický na metronidazol, iné podobné látky alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Metronidazol B. Braun 5mg/ml, ak máte:

 • vážne poškodenie pečene,

 • poruchu tvorby krvi, alebo

 • ochorenie mozgu, chrbtice alebo nervov.

V týchto prípadoch váš lekár starostlivo zváži liečbu Metronidazolom B. Braun 5 mg/ml.


V prípade výskytu kŕčovitých záchvatov alebo iných nervových porúch (napríklad znížená citlivosť v končatinách) počas liečby, musí sa liečba okamžite prehodnotiť.


Liečba Metronidazolom B. Braun 5mg/ml nesmie trvať dlhšie ako 10 dní; liečba sa môže predĺžiť iba vo výnimočných prípadoch a len ak je absolútne nevyhnutná. Opakovaná liečba metronidazolom je obmedzená len na prípady, keď je to absolútne nevyhnutné. V takom prípade budete obzvlášť starostlivo sledovaný.


Liečba sa musí okamžite ukončiť alebo prehodnotiť, ak dostanete ťažkú hnačku, ktorú môže spôsobovať závažné ochorenie hrubého čreva nazývané pseudomembranózna kolitída (pozri tiež časť 4).


Keďže dlhodobé podávanie metronidazolu môže narušiť tvorbu krvi (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“), váš krvný obraz bude v priebehu liečby starostlivo sledovaný.


Iné lieky a Metronidazol B. Braun 5 mg/ml


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amiodarón (liek na úpravu nepravidelného tepu srdca)

Keď užívate tento liek, funkcia vášho srdca sa musí sledovať. Ihneď navštívte lekára, ak pocítite poruchu srdcovej činnosti, závraty alebo pocit na odpadnutie.


Barbituráty (lieky na spanie)

Fenobarbital skracuje dĺžku účinku metronidazolu, preto bude možno potrebné zvýšiť dávku metronidazolu.


Antikoncepčné tablety

Počas užívania metronidazolu sa môže znížiť spoľahlivosť antikoncepčných tabliet.


Busulfán

Metronidazol sa nemôže podávať pacientom, ktorí užívajú busulfán, pretože je v tom prípade pravdepodobnejšie, že nastanú toxické účinky.


Karbamazepín (liek na liečbu epilepsie)

Aj táto kombinácia si vyžaduje zvýšenú opatrnosť, pretože metronidazol môže predĺžiť účinok karbamazepínu.


Cimetidín (liek na liečbu žalúdočných ochorení)

Cimetidín môže v niektorých prípadoch znížiť vylučovanie metronidazolu a následne zvýšiť hladinu metronidazolu v krvi.


Deriváty kumarínu (lieky proti zrážanlivostikrvi)

Metronidazol môže zosilniť účinok proti zrážanlivosti krvi spôsobený kumarínmi. Preto ak užívate liek protizrážanlivosti krvi (napr. warfarín), počas liečby metronidazolom možno budete potrebovať nižšiu dávku tohto lieku.


Cyklosporín (liek na potlačenie vedľajších imunitných reakcií)

Pri súbežnom podávaní cyklosporínu s metronidazolom sa môže zvýšiť hladina cyklosporínu v krvi. Váš lekár preto vhodne upraví vašu dávku cyklosporínu.


Disulfiram (používaný pri protialkoholickej liečbe)

Ak užívate disulfiram, nemôžete užívať metronidazol, alebo musíte prestať užívať disulfiram. Súbežné užívanie týchto dvoch liekov môže spôsobiť stavy zmätenosti, ktoré môžu prerásť až do vážnych mentálnych porúch (psychóza).


Fluorouracil (liek proti rakovine)

Pri podávaní spolu s metronidazolom môže byť potrebné zníženie dennej dávky fluorouracilu, pretože metronidazol môže spôsobiť zvýšenie hladiny fluorouracilu v krvi.


Lítium (na liečbu duševných ochorení)

Pri súbežnej liečbe lítiom a metronidazolom je potrebný sústavný dohľad a dávka lítia sa musí upraviť.


Mofetilmykofenolát (na prevenciu reakcií odvrhnutia transplantovaných orgánov)

Metronidazol môže zoslabiť jeho účinok, preto sa odporúča starostlivé sledovanie účinku mofetilmykofenolátu.


Fenytoín (liek na liečbu epilepsie)

Ak užívate fenytoín, váš lekár vám podá metronidazol so zvýšenou opatrnosťou, pretože metronidazol môže predĺžiť účinok fenytoínu. Fenytoín zasa môže znížiť účinok metronidazolu.


Takrolimus (na potlačenie vedľajších imunitných reakcií)

Na začiatku a po ukončení liečby metronidazolom by mali byť skontrolované hladiny tejto látky v krvi a funkcia obličiek.


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml a alkohol


Alkohol

Pri užívaní metronidazolu nesmiete piť žiadne alkoholické nápoje, pretože to môže spôsobiť reakcie neznášanlivosti ako sú závraty a vracanie.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Antikoncepcia u mužov a žien

Ak užívate antikoncepčné tablety, pozri časť „Iné lieky a Metrodinazol B. Braun 5 mg/ml“.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, váš lekár vám podá metronidazol len v prípade, ak je to absolútne nevyhnutné.


Dojčenie

Počas liečby metronidazolom nedojčite a dojčenie začnite až po 2 – 3 dňoch po ukončení liečby, pretože metronidazol prechádza do materského mlieka.


Plodnosť

Štúdie na zvieratách len naznačujú možný negatívny vplyv metronidazolu na mužský rozmnožovací systém pri podávaní vysokých dávok, výrazne prevyšujúcich maximálnu odporúčanú dávku pre človeka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá a neobsluhujte žiadne stroje počas liečby metronidazolom, pretože metronidazol môže oslabovať váš stav bdelosti. Platí to ešte viac na začiatku liečby alebo po požití alkoholu.


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 14 mmol (alebo 322 mg) sodíka na 100 ml. Váš lekár bude na to pamätať, ak máte diétu s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. Ako používať Metronidazol B. Braun 5 mg/ml


Dávkovanie

Dávkovanie závisí od druhu a závažnosti vášho ochorenia, veku, telesnej hmotnosti a individuálnej odozvy na liečbu.


Odporúčané zvyčajné dávkovanie:


Dospelí a dospievajúci

Liečba infekcií

V prvý deň liečby spravidla dostanete 300 ml lieku (čo zodpovedá 1500 mg metronidazolu).

Od druhého dňa liečby budete každý deň dostávať 200 ml lieku (čo zodpovedá 1000 mg metronidazolu).

Alternatívne môžete dostávať 100 ml lieku (čo zodpovedá 500 mg metronidazolu) každých 8 hodín.

Na začiatku liečby vám lekár môže podať vyššiu počiatočnú dávku metronidazolu.


Vo väčšine prípadov bude liečba trvať 7 dní. Len výnimočne môže liečba trvať dlhšie.


Rovnaká dávka sa používa aj u pacientov s ochorením obličiek.

U pacientov s ochorením pečene môžu byť potrebné nižšie dávky.

Pri dialyzačnej liečbe (liečba umelou obličkou) vám lekár upraví dávkovanie v dňoch dialýzy.


Prevencia infekcií, ktoré môžu nastať po operáciách

Pri použití na prevenciu infekcie po operácii môžete pred operáciou dostať 500 mg tohto lieku. Dávka sa zopakuje po 8 a 16 hodinách po operácii.


Použitie u detí

Dávkovanie u detí je odvodené od telesnej hmotnosti.


Liečba infekcií


Vek

Dávkovanie

8 týždňov až 12 rokov

20 – 30 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti denne v jednej dávke alebo v rozdelenej dávke po 7,5 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti každých 8 hodín.

V prípade vážnej infekcie môže byť denná dávka zvýšená na 40 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti.

Menej ako 8 týždňov

15 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti denne v jednej dávke alebo v rozdelenej dávke po 7,5 mg na kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín.

Novorodenci v gestačnom veku menej ako 40 týždňov

Keďže u týchto pacientov sa metronidazol môže hromadiť v priebehu prvého týždňa života, po niekoľkých dňoch liečby sa koncentrácia metronidazolu v krvi skontroluje.


Liečba bude trvať spravidla 7 dní.


Prevencia infekcií, ktoré sa môžu vyskytnúť po operáciách


Vek

Dávkovanie

Menej ako 12 rokov

20 – 30 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti v jednej dávke podávanej 1 – 2 hodiny pred operáciou

Novorodenci v gestačnom veku menej ako 40 týždňov

10 mg metronidazolu na kg telesnej hmotnosti v jednej dávke pred operáciou


Spôsob podávania a dĺžka liečby

Metronidazol B. Braun 5 mg/ml sa podáva priamo do žily (intravenóznou infúziou).


Infúzia jednej fľaše zvyčajne trvá 60 minút, ale nemala by trvať kratšie ako 20 minút.


Tento liek sa môže riediť vo vhodnom nosnom infúznom roztoku.


Celá liečba metronidazolom zvyčajne trvá 7 dní a nesmie presiahnuť 10 dní, ak to nie je absolútne nevyhnutné (pozri tiež „Buďte zvlášť opatrný pri používaní Metronidazol B. Braun 5 mg/ml“).


Ak súbežne dostávate aj ďalšie antibiotiká, váš lekár vám podá tieto lieky samostatne.


Ak dostanete viac Metronidazolu B. Braun 5 mg/ml, ako máte

Ako prejavy alebo príznaky predávkovania sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky popísané v nasledujúcej časti.


Nie sú známe špecifické antidotá alebo špecifická liečba pri predávkovaní, ale metronidazol sa môže z tela odstrániť dialýzou (liečba umelou obličkou).


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce vedľajšie účinky môžu byť závažné a z tohto dôvodu si vyžadujú okamžitý lekársky zákrok:

Zriedkavé: môžu postihovaťmenej ako 1 z 1 000 osôb

 • Závažná pretrvávajúca hnačka (možný príznak závažnej črevnej infekcie nazývanej pseudomembranózna kolitída, pozri nižšie)

 • Závažné akútne reakcie z precitlivenosti až alergický šok.


Veľmi zriedkavé: môžu postihovaťmenej ako 1 z 10 000 osôb

 • V priebehu liečby sa môže znížiť počet bielych krviniek a krvných doštičiek (granulocytopénia, agranulocytóza, pancytopénia, trombocytopénia). Pri dlhodobom používaní je potrebné pravidelné sledovanie krvného obrazu.

 • Hepatitída (zápal pečene), žltačka,

 • Mozgové poruchy, porucha koordinácie

 • Zápal mozgových blán, ktorý nie je spôsobený baktériami (aseptická meningitída)

 • Závažná zápalová vyrážka na slizniciach a na koži s horúčkou, začervenaním a tvorbou pľuzgierov (Stevens-Johnsonov syndróm),


Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

 • Mierne až stredne závažné reakcie z precitlivenosti, opuch tváre, úst, hrdla alebo jazyka (angioedém)

 • Kŕčovitý pohľad, poškodenie alebo zápal nervov očí

 • Zápal pankreasu

 • Odlupovanie kože na väčších plochách (toxická epidermálna nekrolýza)

 • Znížený počet bielych krviniek (leukopénia), ťažká anémia (aplastická anémia)

 • Záchvaty, nervové poruchy, ako je necitlivosť, bolesť, neobvyklé pocity alebo brnenie v rukách alebo nohách


Ďalšie vedľajšie účinky

Časté: môžu postihovaťmenej ako 1 z 10 osôb

 • Kvasinkové infekcie (napr. genitálne infekcie)


Menej časté: môžu postihovaťmenej ako 1 zo 100 osôb

 • Tmavšia farba moču (zapríčinené metronidazolovým metabolitom)


Zriedkavé: môžu postihovaťmenej ako 1 z 1 000 osôb

 • Zmeny na EKG


Veľmi zriedkavé: môžu postihovaťmenej ako 1 z 10 000 osôb

 • Psychotické poruchy, vrátane stavov zmätenosti, halucinácie,

 • Bolesti hlavy, závraty, ospalosť, horúčka, poruchy zraku a pohybu, závraty, poruchy reči, kŕče

 • Poruchy videnia, napr. dvojité videnie, krátkozrakosť

 • Poruchy pečeňových funkcií (napr. zvýšené sérové hladiny niektorých enzýmov a bilirubínu)

 • Alergické kožné reakcie, ako svrbenie, žihľavka

 • Bolesti kĺbov a svalov


Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

 • Nevoľnosť, pocit nevoľnosti, hnačka, zápal jazyka alebo úst, grganie a horká chuť, kovová chuť, tlak nad žalúdkom, povlak na jazyku

 • Ťažkosti pri prehĺtaní

 • Anorexia

 • Smutná (depresívna) nálada

 • Ospalosť alebo nespavosť, svalové zášklby,

 • Začervenanie a svrbenie kože (multiformný erytém),

 • Podráždenie žilovej steny (až zápal a upchatie žíl) po podanído žily, stavy slabosti, horúčka


Pohotovostné opatrenia v prípade pseudomembranóznej enterokolitídy

V prípade závažnej pretrvávajúcej hnačky musíte ihneď informovať ošetrujúceho lekára, pretože tieto symptómy môžu byť zapríčinené pseudomembranóznou kolitídou, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu. V týchto prípadoch lekár ukončí podávanie metronidazolu a začne vhodnú liečbu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metronidazol B. Braun 5 mg/ml.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Fľaše uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý liek zlikvidujte.


Z mikrobiologického hľadiska sa nariedené roztoky majú použiť okamžite. Ak sa nepoužijú okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2 až 8° C, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Môže sa použiť len ak je roztok číry a bezfarebný alebo jemne žltkastý, a ak nie je poškodený obal ani uzáver.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metronidazol B. Braun 5 mg/ml obsahuje


 • Liečivo je metronidazol

1 ml Metronidazolu B. Braun 5 mg/ml obsahuje 5 mg metronidazolu

Jedna 100 ml polyetylénová fľaša obsahuje 500 mg metronidazolu

 • Ďalšie zložky sú chlorid sodný, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu disodného, monohydrát kyseliny citrónovej a voda na injekcie


Ako vyzerá Metronidazol B. Braun 5 mg/ml a obsah balenia


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml je číry bezfarebný alebo jemne žltkastý vodný roztok.


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml je dodávaný v 100 ml polyetylénových fľašiach.

Roztok je dodávaný v baleniach po 10 a 20 fliaš.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen, Nemecko


Poštová adresa

34209 Melsungen, Nemecko

Tel. +49-5661-71-0

Fax +49-5661-71-4567


Výrobca


B. Braun Melsungen AG B. Braun Medical, S.A.

Carl-Braun-Straße 1 Carretera de Terrassa 121

34212 Melsungen, Nemecko 081 91 Rubí, Barcelona, Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Metronidazol B. Braun 5 mg/ml Infusionslösung

Belgicko Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Cyprus Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Dánsko Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

Estónsko Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Nemecko Metronidazol B. Braun 5 mg/ml Infusionslösung

Taliansko Metronidazolo B. Braun 5 mg/ml

Litva Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Lotyšsko Metronidazole B. Braun 5 mg/ml

Poľsko Metronidazole B. Braun

Slovensko Metronidazol B. Braun 5 mg/ml


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


8Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKýCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml

infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml roztoku obsahuje 5 mg metronidazolu

100 ml roztoku obsahuje 500 mg metronidazolu


Pomocné látky so známym účinkom:

1 ml roztoku obsahuje 0,14 mmol (alebo 3,22 mg) sodíka


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Obsah elektrolytov (v 100 ml):

sodík 14 mmol

chlorid 13 mmol


3. LIEKOVÁ FORMA


infúzny roztok

číry, bezfarebný alebo jemne žltkastý vodný roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba a profylaxia infekcií, ktoré sú zapríčinené mikroorganizmami citlivými na metronidazol (najmä anaeróbne baktérie).

Metronidazol sa používa u dospelých a detí pri nasledujúcich indikáciách:

 • infekcie centrálneho nervového systému (napr. mozgový absces, meningitída),

 • infekcie pľúc a pleury (napr. nekrotizujúca pneumónia, aspiračná pneumónia, pľúcny absces),

 • endokarditída,

 • infekcie gastrointestinálneho traktu a abdominálnej oblasti (napr. peritonitída, pečeňový absces, pooperačné infekcie po črevnej a rektálnej operácii, hnisavé ochorenia v abdominálnej a panvovej dutine),

 • gynekologické infekcie (napr. endometritída, po hysterektómii alebo cisárskom reze, puerperálna (popôrodná) horúčka, septický potrat),

 • infekcie v oblasti uší-nosa-hrtana a zubov-úst-sánky (napr. Plautova-Vincentova angína),

 • infekcie kostí a kĺbov (napr. osteomyelitída),

 • plynová gangréna,

 • septikémia (otrava krvi) s tromboflebitídou.


Pri zmiešaných aeróbnych a anaeróbnych infekciách sa musia spolu s Metronidazolom B. Braun 5 mg/ml použiť vhodné antibiotiká na liečbu aeróbnej infekcie.


Profylaktické použitie je indikované vždy pred operáciami s vysokým rizikom anaeróbnych infekcií (gynekologické a intraabdominálne operácie).


Do úvahy sa musia vziať odporúčania, ktoré sa týkajú správneho používania antibakteriálnych liekov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie sa upravuje podľa individuálnej reakcie pacienta na liečbu, jeho veku a telesnej hmotnosti a podľa charakteru a závažnosti ochorenia.


Má sa dodržať nasledovné dávkovanie:


Dospelí a dospievajúci


Liečba anaeróbnych infekcií

Zvyčajne sa podáva najprv jednorazová počiatočná dávka 1500 mg (300 ml) a v nasledujúcich dňoch následné jednotlivé dávky 1000 mg (200 ml).

Alternatívne sa môže podávať 500 mg (100 ml) každých 8 hodín. Ak to indikuje lekár, na začiatku liečby môže byť podaná nasycovacia úvodná dávka 15 mg/kg telesnej hmotnosti. Dĺžka trvania liečby závisí od účinku liečby. Vo väčšine prípadov je postačujúcich 7 dní. Ak to však klinický stav vyžaduje, liečba môže pokračovať ďalej (pozri časť 4.4).


Profylaxia pooperačných infekcií vyvolaných anaeróbnymi baktériami:

Podanie dávky 500 mg jednu hodinu pred operáciou. Dávka sa opakuje po 8 a 16 hodinách.


Pediatrická populácia


Liečba anaeróbnych infekcií

 • Deti vo veku > 8 týždňov až 12 rokov:

Bežná denná dávka je 20 – 30 mg/kg telesnej hmotnosti denne v jednej dávke alebo v rozdelenej dávke 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti každých 8 hodín. V závislosti od závažnosti infekcie je možné dennú dávku zvýšiť na 40 mg/kg telesnej hmotnosti.


 • Deti vo veku < 8 týždňov:

15 mg/kg telesnej hmotnosti denne v jednej dávke alebo v rozdelenej dávke 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti každých 12 hodín.


 • U novorodencov s gestačným vekom <40 týždňov:

V priebehu prvého týždňa života môže dochádzať k hromadeniu metronidazolu, preto bude najlepšie, ak sa koncentrácia metronidazolu v krvi skontroluje po niekoľkých dňoch liečby.


Dĺžka trvania liečby je spravidla 7 dní.


Profylaxia pooperačných infekcií vyvolaných anaeróbnymi baktériami:

 • Deti < 12 rokov:

20 – 30 mg/kg telesnej hmotnosti v jednej dávke podávanej 1 – 2 hodiny pred operáciou.


 • Novorodenci s gestačným vekom < 40 týždňov:

10 mg/kg telesnej hmotnosti v jednej dávke pred operáciou


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Zníženie dávky nie je potrebné, pozri časť 5.2.


U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má konvenčná dávka metronidazolu naplánovať v deň dialýzy po hemodialýze na vykompenzovanie úniku metronidazolu v priebehu dialýzy.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Keďže v prípade závažnej poruchy funkcie pečene je biologický polčas metronidazolu v sére predĺžený a klírens plazmy oneskorený, pacientom so závažným ochorením pečene sa musia podávať nižšie dávky (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania


Intravenózne použitie.

Obsah jednej fľaše sa má podávať pomalou infúziou i.v., napr. 100 ml nie kratšie ako 20 minút, ale zvyčajne dlhšie ako hodinu.

Metronidazole B. Braun 5 mg/ml sa môže pred podaním nariediť pridaním do i.v. roztoku ako je napr. 0,9% chlorid sodný, alebo 5% infúzny roztok glukózy. Súbežne predpísané antibiotiká sa odporúča podávať samostatne.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na metronidazol alebo na iné deriváty nitroimidazolu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov so závažným poškodením pečene alebo zhoršenou hematopoézou (napr. granulocytopénia) sa má metronidazol používať len ak očakávaný úžitok nepochybne prevýši možné riziká.


Metronidazol sa, vzhľadom na riziko zhoršenia, môže použiť u pacientov s akútnym alebo chronickým závažným ochorením periférneho a centrálneho nervového systému iba vtedy, ak očakávaný prínos nepochybne prevýši možné riziká.


U pacientov liečených metronidazolom boli pozorované záchvaty kŕčov, myoklonická a periférna neuropatia, z ktorých je periférna neuropatia charakterizovaná najmä zníženou citlivosťou alebo parestéziou v končatinách. Výskyt abnormálnych neurologických prejavov vyžaduje okamžité prehodnotenie pomeru prínosu/rizika a pokračovania liečby. Pozri tiež časť 4.8.


V prípade závažných hypersenzitívnych reakcií (napr. anafylaktický šok; pozri tiež časť 4.8) sa musí liečba Metronidazolom B. Braun 5 mg/ml ihneď ukončiť a lekár musí začať okamžitú liečbu.


Závažná a pretrvávajúca hnačka počas liečby alebo počas nasledujúcich týždňov môže byť spôsobená pseudomembranóznou kolitídou (vo väčšine prípadov zapríčinenou Clostridium difficile), pozri časť 4.8. Toto črevné ochorenie vyvolané antibiotickou liečbou môže byť životu nebezpečné a vyžaduje si okamžitú vhodnú liečbu. Nesmú sa podávať antiperistaltiká.


Dĺžka liečby metronidazolom alebo liekmi obsahujúcimi iné nitroimidazoly nemá presiahnuť 10 dní. Iba v špecificky vybraných prípadoch, a ak je to nevyhnutne potrebné, liečba môže byť predĺžená spolu s náležitým klinickým a laboratórnym sledovaním. Opakovaná liečba sa má obmedziť na najvyššiu možnú mieru a má byť vyhradená len pre špecificky vybrané prípady. Tieto obmedzenia musia byť striktne dodržiavané, pretože nemožno s určitosťou vylúčiť možnosť metronidazolom navodenej mutagénnej aktivity, a tiež aj z dôvodu, že v experimentoch na zvieratách bol zaznamenaný nárast výskytu niektorých nádorov.


Dlhodobá liečba metronidazolom sa môže spájať s útlmom kostnej drene, ktorý vedie k zhoršeniu haematopoézy. Prejavy, pozri časť 4.8. Počty červených krviniek sa majú počas dlhodobej liečby starostlivo sledovať.

Tento liek obsahuje 14 mmol (alebo 322 mg) sodíka na 100 ml. Má sa to vziať do úvahy u pacientov, ktorí majú diétu s kontrolovaným príjmom sodíka.
Vplyv na laboratórne testy

Metronidazol ovplyvňuje enzymaticko-spektrofotometrické stanovenie aspartátaminotransferázy (AST), alanínaminotransferázy (ALT), laktátdehydrogenázy (LDH), triglyceridov a hexokinázy glukózy (glukokinázy) s následkom zníženia ich hodnôt (možno až na nulu).

Metronidazol má vysokú absorbanciu pri vlnovej dĺžke, pri ktorej je stanovovaný nikotínamidadeníndinukleotid (NADH). Z tohto dôvodu môžu byť zvýšené koncentrácie pečeňových enzýmov maskované metronidazolom pri meraní metódou kontinuálneho toku založenou na znížení koncového bodu pri zníženom NADH. Boli hlásené nezvyčajne nízke koncentrácie pečeňových enzýmov vrátane nulových hodnôt.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liekové interakcie

Amiodarón

Pri súbežnom podávaní metronidazolu a amiodarónu bolo zaznamenané predĺženie QT intervalu a torsade de pointes. Preto je vhodné pri podávaní amiodarónu v kombinácií s metronidazolom sledovať QT interval na EKG. Pacienti liečení ambulantne musia byť poučení, aby vyhľadali lekára, ak sa vyskytnú prejavy torsade de pointes ako závraty, búšenie srdca alebo synkopa.

Barbituráty

Fenobarbital môže zvýšiť metabolizmus metronidazolu v pečeni, a tým znížiť jeho plazmatický polčas na 3 hodiny.

Busulfán

Súbežné podávanie s metronidazolom môže výrazne zvýšiť koncentrácie busulfánu v plazme. Mechanizmus interakcie nebol popísaný. Z dôvodu možnej závažnej toxicity a úmrtnosti spojenej so zvýšenými hladinami busulfánu v plazme je potrebné predchádzať súbežnému podávaniu busulfánu s metronidazolom.

Karbamazepín

Metronidazol môže inhibovať metabolizmus karbamazepínu a zvyšovať tak jeho koncentráciu v plazme.

Cimetidín

Súbežne podávaný cimetidín môže v ojedinelých prípadoch znižovať elimináciu metronidazolu, a následne viesť k zvýšenej koncentrácii metronidazolu v sére.

Kontraceptíva

Niektoré antibiotiká môžu v niektorých výnimočných prípadoch znížiť účinok antikoncepčných tabliet zásahom do bakteriálnej hydrolýzy steroidných konjugátov v čreve a znižovať tak spätné vstrebávanie nekonjugovaného steroidu. Z tohto dôvodu plazmatické hladiny aktívneho steroidu klesajú. Táto nezvyčajná interakcia sa môže vyskytnúť u žien s významným vylučovaním steroidných konjugátov žlčou. Zlyhanie perorálnych kontraceptív bolo hlásené v spojitosti s rôznymi antibiotikami, napr. ampicilínom, amoxicilínom, tetracyklínmi a tiež metronidazolom.

Deriváty kumarínu

Súbežná liečba metronidazolom môže potencovať ich antikoagulačný účinok a zvýšiť riziko krvácania v dôsledku zníženej degradácie v pečeni. V takomto prípade môže byť potrebná úprava dávkovania antikoagulancií.

Cyklosporín

Pri súbežnej liečbe cyklosporínom a metronidazolom existuje riziko zvýšenej koncentrácie cyklosporínu v sére. Je potrebné časté sledovanie hladiny cyklosporínu a kreatinínu.

Disulfiram

Súbežné podávanie disulfiramu môže zapríčiniť stavy zmätenosti alebo dokonca psychotické reakcie. Je potrebné vyhnúť sa kombinácii oboch látok.

Fluorouracil

Metronidazol inhibuje metabolizmus súbežne podávaného fluorouracilu, takže zvyšuje koncentráciu fluorouracilu v plazme.

Lítium

Ak sa metronidazol podáva súbežne s lítiovými soľami, je potrebná zvýšená opatrnosť, pretože počas súbežnej liečby metronidazolom boli pozorované zvýšené koncentrácie lítia v sére.

Mofetilmykofenolát

Látky, ktoré menia gastrointestinálnu flóru (napr. antibiotiká), môžu znižovať perorálnu biologickú dostupnosť produktov kyseliny mykofenolovej. Pri súbežnej liečbe s antiinfektívnymi látkami sa odporúča dôkladné klinické a laboratórne sledovanie zníženého imunosupresívneho účinku kyseliny mykofenolovej.

Fenytoín

Metronidazol inhibuje metabolizmus súbežne podávaného fenytoínu, takže koncentrácia fenytoínu v plazme je zvýšená. Pri súbežnom podávaní fenytoínu je zároveň znížená účinnosť metronidazolu.

Takrolimus

Súbežné podávanie s metronidazolom môže zvýšiť koncentrácie takrolimu v plazme. Navrhovaný mechanizmus je inhibícia metabolizmu takrolimu v pečeni pomocou CYP3A4. Hladina takrolimu v krvi a funkcia obličiek musia byť pravidelne kontrolované a podľa toho sa má upraviť dávkovanie, najmä po začatí alebo ukončení liečby metronidazolom u pacientov, ktorí sú stabilizovaní na schéme liečby takrolimom.


Iné formy interakcií

Alkohol

Počas liečby metronidazolom je potrebné vyhýbať sa požívaniu alkoholických nápojov, pretože sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky ako závraty a vracanie (disulfiramový efekt).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Antikoncepcia u mužov a žien

Pozri časť 4.5 „Kontraceptíva“.

Gravidita

Bezpečnosť používania metronidazolu v gravidite nebola dostatočne preukázaná. Predovšetkým záznamy o užívaní v skorých štádiách tehotenstva sú protichodné. Niektoré štúdie poukazujú na zvýšené množstvo malformácií. V experimentoch na zvieratách metronidazol nevyvolával teratogénne účinky (pozri časť 5.3). V prípade, že neexistuje bezpečnejšia alternatíva, môže sa v prvom trimestri tehotenstva použiť Metronidazol B. Braun 5 mg/ml len na liečbu závažných život ohrozujúcich infekcií . V druhom a treťom trimestri sa Metronidazol B. Braun 5 mg/ml môže použiť aj na liečbu iných infekcií, ak jeho očakávaný prínos prevýši všetky možné riziká.

Laktácia

Keďže metronidazol je vylučovaný do materského mlieka u ľudí, dojčenie sa má počas liečby prerušiť. Taktiež po skončení liečby metronidazolom nemá dojčenie začať skôr ako 2 – 3 dni po skončení liečby kvôli predĺženému biologickému polčasu metronidazolu.

Fertilita

Štúdie na zvieratách naznačujú možnosť negatívneho vplyvu metronidazolu na mužský reprodukčný systém pri podávaní vysokých dávok, výrazne prevyšujúcich maximálnu odporúčanú dávku u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj pri správnom užívaní, metronidazol môže ovplyvniť reaktivitu až do tej miery, že zhoršuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Platí to na začiatku liečby, alebo pri súbežnom požívaní alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú spojené najmä s dlhodobým užívaním alebo vysokými dávkami. Najčastejšie pozorovanými nežiaducimi účinkami sú nauzea, abnormálne chuťové vnemy a riziko neuropatie v prípade dlhodobej liečby.


Nasledujúci zoznam obsahuje výrazy použité na popis frekvencií nežiaducich účinkov:

Veľmi časté : ≥ 1/10

Časté : ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté : ≥ 1/1000 až < 1/100

Zriedkavé : ≥ 1/10 000 až < 1/1000

Veľmi zriedkavé : < 1/10 000

Neznáme : frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Infekcie a nákazy

Časté: Superinfekcie vyvolané kandidou (napr. genitálne infekcie)

Zriedkavé: Pseudomembranózna kolitída, ktorá sa môže objaviť v priebehu alebo po ukončení liečby, prejavujúca sa ako závažná pretrvávajúca hnačka. Podrobnosti o okamžitej liečbe, pozri časť 4.4.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé:Zníženie počtu leukocytov a trombocytov počas liečby metronidazolom (granulocytopénia, agranulocytóza, pancytopénia a trombocytopénia). Pozri časť 4.4.

Neznáme: Leukopénia, aplastická anémia.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Závažné akútne systémové reakcie precitlivenosti: anafylaxia až anafylaktický šok.

Závažné kožné reakcie, pozri „Poruchy kože a podkožného tkaniva“ nižšie.

Tieto závažné reakcie si vyžadujú okamžitý liečebný zásah. Pozri časť 4.4.

Neznáme: Slabé až mierne reakcie precitlivenosti, napr. kožné reakcie (pozri nižšie Poruchy kože a podkožného tkaniva), angioedém.

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme: Anorexia

Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé:Psychotické poruchy, vrátane stavov zmätenosti, halucinácie

Neznáme: Depresia

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé:Encefalopatia, bolesti hlavy, horúčka, ospalosť, závraty, poruchy zraku a pohybu, vertigo, ataxia, dyzartria, kŕče.

Neznáme: Ospalosť alebo nespavosť, myoklónia, kŕče, periférna neuropatia prejavujúca sa ako

parestézia, bolesť, neobvyklé pocity v končatinách a brnenie v končatinách

Aseptická meningitída

Pri výskyte záchvatov alebo prejavov periférnej neuropatie alebo encefalopatie treba okamžite informovať ošetrujúceho lekára. Pozri časť 4.4.

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé:Poruchy videnia, napríklad diplopia, krátkozrakosť.

Neznáme: Okulogyrická kríza, optická neuropatia/neuritída

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: Zmeny EKG, ako je sploštenie vlny T

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: Vracanie, nevoľnosť, hnačka, stomatitída a glositída, grganie s horkou chuťou, epigastrický tlak, kovová chuť, povlak na jazyku.

Dysfágia (spôsobená účinkami metronidazolu na centrálny nervový systém)

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: Abnormálne hladiny pečeňových enzýmov a bilirubínu

Hepatitída, žltačka, zápal pankreasu

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: Alergické kožné reakcie, napr. svrbenie, žihľavka

Stevensov-Johnsonov syndróm

Neznáme: toxická epidermálna nekrolýza

Dve posledne menované reakcie si vyžadujú okamžitú liečebnú intervenciu.

Neznáme multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: Tmavšia farba moču (zapríčinená metronidazolovým metabolitom)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme: Podráždenie žíl (až tromboflebitída) po intravenóznom podaní, stavy slabosti, horúčka


Pediatrická populácia

Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich účinkov u detí je rovnaká ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Príznaky

Ako prejavy a príznaky predávkovania sa môžu objaviť nežiaduce účinky popísané v časti 4.8.

Liečba

V prípade závažného predávkovania metronidazolom neexistuje žiadna špecifická liečba ani antidotum. Ak je to nevyhnutné, metronidazol môže byť účinne eliminovaný hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiinfektíva na systémové použitie – imidazolvé deriváty

ATCkód: J01XD01


Mechanizmus účinku

Metronidazol je sám o sebe neúčinný. Je to stabilná zlúčenina, ktorá dokáže preniknúť do mikroorganizmov. V anaeróbnych podmienkach sa pomocou mikrobiálnej pyruvát-ferredoxín-oxidoreduktázy tvoria z metronidazolu nitrózové radikály, ktoré pôsobia na DNA mikroorganizmu , pričom dochádza k oxidácii ferredoxínu a flavodoxínu. Nitrózové radikály tvoria spoje (adukty) s pármi báz DNA, čo vedie k narušeniu reťazca DNA a následne k bunkovej smrti.


Vzťah medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou (FK/FD)

Účinnosť metronidazolu závisí najmä od pomeru maximálnej sérovej koncentrácie (cmax) a minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) pre daný mikroorganizmus.


Hraničné hodnoty (Breakpoints)

Pri testovaní metronidazolu sa používajú obvyklé série riedení. Bola stanovená nasledujúca minimálna inhibičná koncentrácia na rozlíšenie citlivých mikroorganizmov od rezistentných:

Hraničné hodnoty EUCAST (Európsky výbor na testovanie antimikrobiálnej citlivosti)odlišujúce citlivé (C) od rezistentných organizmov (R) sú nasledovné:


Grampozitívne anaeróby (C ≤ 4 mg/l, R > 4 mg/l)

Gramnegatívne anaeróby (C ≤ 4 mg/l, R > 4 mg/l)


Zoznam citlivých a rezistentných organizmov

Zdroj: Zentralstelle für die Auswertung von Resistenzdaten (Z.A.R.S.) bei systemisch wirkenden Antibiotika, Nemecko, január 2011:

Obvykle citlivé druhy

Anaeróby

Bacteroides fragilis

Clostridium difficile°

Clostridium perfringens°

Fusobacterium spp.°

Peptoniphilus spp.°

Peptostreptococcus spp.°

Porphyromonas spp.°

Prevotella spp.

Veillonella spp.°

Iné mikroorganizmy

Entamoeba histolytica°

Gardnerella vaginalis°

Giardia lamblia°

Trichomonas vaginalis°


Druhy, u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Gramnegatívne aeróby

Helicobacter pylori


Inherentne rezistentné organizmy

Všetky obligátne aeróby

Grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus spp.

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

Gramnegatívne mikroorganizmy

Enterobacteriaceae

Haemophilus spp.


° V čase zverejnenia tejto tabuľky neboli dostupné aktualizované údaje. V primárnej literatúre, publikovaných štandardných odkazoch a liečebných odporúčaniach je predpokladaná citlivosť príslušných uvedených kmeňov.

Δ Použitie iba u pacientov s alergiou na penicilín.


Mechanizmus rezistencie na metronidazol

Mechanizmus rezistencie na metronidazol je objasnený iba čiastočne.

U H. pylori spôsobujú rezistenciu na metronidazol mutácie génu, ktorý kóduje nitroreduktázu NADPH. Tieto mutácie vedú k výmene aminokyselín, čo spôsobuje inaktiváciu enzýmu. V dôsledku toho neprebehne krok aktivácie metronidazolu na aktívny nitrózový radikál.

Kmene Bacteroides rezistentné voči metronidazolu disponujú génmi kódujúcimi nitroimidazolreduktázy, ktoré konvertujú nitroimidazoly na aminoimidazoly. Takto je inhibovaná tvorba antibakteriálne účinných nitrózových radikálov.

Existuje úplná krížová rezistencia medzi metronidazolom a inými derivátmi nitroimidazolu (tinidazol, ornidazol, nimorazol).

Prevalencia získanej rezistencie sa u jednotlivých druhov môže líšiť v závislosti od geografickej polohy a času. Z tohto dôvodu by na adekvátnu liečbu závažných infekcií mali byť k dispozícii špecifické miestne informácie ohľadom rezistencie. Ak sú pochybnosti o účinnosti metronidazolu z dôvodu lokálnej rezistencie, je potrebné sa poradiť s odborníkom. Najmä pri závažných infekciách alebo pri neúspešnej liečbe je potrebná mikrobiologická diagnóza vrátane stanovenia druhu mikroorganizmu a jeho citlivosti na metronidazol.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Keďže Metronidazol B. Braun 5 mg/ml sa podáva intravenózne, biologická dostupnosť je 100 %.


Distribúcia

Metronidazol je po injekcii značne distribuovaný do tkanív. Metronidazol preniká do väčšiny telesných tkanív a tekutín vrátane žlče, kostí, mozgového abscesu, cerebrospinálnej tekutiny, pečene, slín, semennej tekutiny a vaginálneho sekrétu a dosahuje koncentrácie podobné koncentráciám v plazme. Taktiež prechádza placentou a nachádza sa v materskom mlieku dojčiacich matiek v rovnakých koncentráciách ako v sére. Väzba na proteíny je menej než 20 % a zdanlivý distribučný objem je 36 litrov.


Biotransformácia

Metronidazol sa metabolizuje v pečeni oxidáciou postranného reťazca a tvorbou glukuronidu. Jeho metabolity obsahujú produkt oxidácie kyseliny, hydroxyderivát a glukuronid. Hlavný metabolit v sére je hydroxylovaný metabolit, hlavný metabolit v moči je kyslý metabolit.


Eliminácia

Asi 80 % látky sa vylučuje močom, z toho menej ako 10 % liečiva v nezmenenej forme. Malé množstvá sú vylučované pečeňou. Polčas eliminácie je približne 8 (6 - 10) hodín.


Pediatrická populácia

Pozri časť 4.2.


Vlastnosti u osobitných skupín pacientov

Renálna insuficiencia len nevýznamne spomaľuje vylučovanie.

V prípade závažných pečeňových ochorení je možné predpokladať oneskorený klírens plazmy a predĺžený polčas rozpadu v sére (až na 30 hodín).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita po jednorazovom podaní

Najnižšia uverejnená toxická dávka intravenózne podaného metronidazolu bola 30 mg/kg telesnej hmotnosti.


Toxicita po opakovanej dávke

Po opakovanom podávaní u psov sa toxický účinok prejavil vo forme ataxie alebo tremoru. Po podávaní dlhšom ako jeden rok bolo u opíc pozorované zvýšenie hepatocelulárnej degenerácie závislé od dávky.


Mutagénny a karcinogénny potenciál

Metronidazol má mutagénny účinok v baktériách po nitroredukcii. Metodologicky validované výskumy nepreukázali žiadne zistenia, ktoré by poukazovali na mutagénny účinok na bunkách cicavcov in vitroa in vivo. Výskum lymfocytov u pacientov liečených metronidazolom neodhalil žiadne relevantné zistenie naznačujúce škodlivé účinky na DNA.


Sú k dispozícii výsledky, ktoré naznačujú karcinogénny účinok u potkanov a u myší. Významné bolo zvýšené množstvo pľúcnych tumorov u myší po perorálnom podávaní. Nič však nenasvedčuje tomu, že tento fakt bol zapríčinený genotoxickým mechanizmom, pretože u transgénnych myší po vysokých dávkach metronidazolu nebol pozorovaný zvýšený počet mutácií v rôznych orgánoch vrátane pľúc.


Reprodukčná toxicita

Neboli zistené žiadne teratogénne ani iné embryotoxické účinky počas výskumov na potkanoch a králikoch.

Po opakovanom podávaní metronidazolu 26 - 80 týždňov potkanom bola dystrofia semenníkov a prostaty pozorovaná len pri podávaní vysokých dávok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


chlorid sodný
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného
monohydrát kkyseliny citrónovej
voda na injekcie

6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorené balenie

3 roky.

Po prvom otvorení obalu

Všetok nepoužitý liek musí byť zlikvidovaný a nesmie sa uchovávať na neskoršie použitie.

Po nariedení podľa návodu

Z mikrobiologického hľadiska sa musia nariedené roztoky použiť okamžite. Ak sa nepoužijú okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 až 8 oC, pokiaľ riedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liek je dodávaný vo:

 • fľašiach z polyetylénu s nízkou hustotou s obsahom 100 ml
  dostupné v baleniach 10 x 100 ml, 20 x 100 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Iné opatrenia na zaobchádzanie

Len na jednorazové použitie. Po použití fľašu a všetok nepoužitý liek zlikvidujte.


Liek môže byť riedený v roztokoch na infúziu 0,9 % w/v chloridu sodného alebo 5 % w/v glukózy. Pri riedení musia byť dodržané aseptické podmienky.

Môže sa použiť len ak je roztok číry a bezfarebný alebo jemne žltkastý, a ak nie je poškodený obal ani uzáver.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Stra
ße 1
34212 Melsungen, Nemecko


Poštovná adresa:

34209 Melsungen, Nemecko

Telefón: +49/5661/71-0
Fax: +49/5661/71-4567

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLo


42/0327/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 02. jún 2009
Dátum posledného predĺženia registrácie:

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


06/201411


Metronidazol B. Braun 5 mg/ml