+ ipil.sk

Metronidazol Teva 5 mg/ml infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2010/07201-REG


Písomná informácia pre používateľa


Metronidazol Teva 5 mg/ml infúzny roztok

metronidazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metronidazol Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Metronidazol Teva

3. Ako vám bude Metronidazol Teva podaný

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metronidazol Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metronidazol Teva a na čo sa používa


Metronidazol Teva 5 mg/ml infúzny roztok (v tejto písomnej informácii nazývaný Metronidazol Teva) obsahuje liečivo nazývané metronidazol. Patrí do skupiny liekov nazývaných antibiotiká.


Účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré v tele spôsobujú infekcie.


Používa sa na:

liečbu infekcií krvi, mozgu, pľúc, kostí, pohlavných orgánov, v oblasti panvy a žalúdka.

prevenciu (predchádzanie vzniku) infekcií po operácii.


Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie o vašom ochorení, porozprávajte sa so svojím lekárom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Metronidazol Teva


Metronidazol Teva vám nesmie byť podaný

- ak ste alergický na metronidazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Medzi prejavy alergickej reakcie patria: vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

Ak sa vás to týka, nesmiete byť liečený Metronidazolom Teva. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred začatím liečby týmto liekom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako vám bude podaný tento liek:

- ak máte alebo ste niekedy mali problémy s pečeňou.

- ak podstupujete obličkovú dialýzu (pozri časť 3: „Ľudia podstupujúci dialýzu“).

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom pred začatím liečby týmto liekom. Poraďte sa s ním aj vtedy, ak sa vás uvedené týkalo v minulosti.


Predtým, ako vám bude podaný Metronidazol Teva

Informujte svojho lekára alebo lekárnika:

- ak trpíte ochorením nervového systému.

- ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo si myslíte, že ste tehotná.

- ak podstupujete obličkovú dialýzu.

- ak užívate nejaké iné lieky. Niektoré lieky môžu zmeniť spôsob, akým metronidazol účinkuje, napr. warfarín, lítium, fenobarbital, cholestyramín, fenytoín, cimetidín a cyklosporín. Vždy informujte svojho lekára o každom ďalšom lieku, ktorý užívate, či už sa jedná o liek na lekársky predpis, alebo o liek, ktorý ste si kúpili vy sami.


Ak z akéhokoľvek dôvodu musíte navštíviť lekára, zubného lekára alebo ísť do nemocnice, informujte zdravotníckych pracovníkov o tom, že ste liečený metronidazolom.


Iné lieky a Metronidazol Teva

Ak užívate,alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa týka aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vrátane liekov rastlinného pôvodu.Je to kvôli tomu, že Metronidazol Teva môže ovplyvniť spôsob, akým účinkujú niektoré ďalšie lieky. Niektoré ďalšie lieky môžu zase ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Metronidazol Teva.


Vášho lekára informujte najmä vtedy, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

lieky, ktoré sa používajú na riedenie krvi, napríklad warfarín.

lítium na liečbu duševnej choroby.

fenobarbital na liečbu epilepsie.

5‑fluorouracil na liečbu rakoviny.

busulfán na liečbu leukémie (rakoviny krvných buniek).

cimetidín na liečbu pálenia záhy alebo vredov žalúdka.

cyklosporín, ktorý sa používa na prevenciu odvrhnutia transplantovaných orgánov.

karbamazepín na liečbu epilepsie a bipolárnej poruchy.

takrolimus, čo je liek na potlačenie imunitnej reakcie (imunosupresívum).

amiodarón na liečbu nepravidelného tepu srdca.

mykofenolát mofetil, čo je imunosupresívum používané po transplantáciách.

antikoncepčné lieky (lieky na zabránenie počatia).

Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom pred začatím liečby týmto liekom.


Metronidazol Teva a jedlo a nápoje

Počas liečby Metronidazolom Teva a 48 hodín po skončení vašej liečby nepite žiaden alkohol. Pitie alkoholu počas liečby môže spôsobiť nepríjemné vedľajšie účinky, napríklad napínanie na vracanie (nauzeu), vracanie, bolesť žalúdka, návaly tepla, veľmi rýchly alebo nepravidelný tep srdca (tachykardiu) a bolesť hlavy.


Tehotenstvo a dojčenie

Pred začatím liečby Metronidazolom Teva informujte svojho lekára:

ak ste tehotná, môžete otehotnieť alebo ak si myslíte, že ste tehotná. Metronidazol Teva sa nemá podávať počas tehotenstva, pokiaľ sa to nepovažuje za úplne nevyhnutné.

ak dojčíte. Lepšie je nepoužívať Metronidazol Teva, ak dojčíte. Je to kvôli tomu, že malé množstvo lieku môže prejsť do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby Metronidazolom Teva môžete pociťovať ospalosť, závraty, zmätenosť, vidieť veci alebo počuť zvuky, ktoré nie sú skutočné (halucinácie), mať záchvaty kŕčov alebo dočasné problémy so zrakom (napríklad rozmazané alebo dvojité videnie). Ak sa vám to stane, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje ani nepoužívajte nástroje.


Vyšetrenia

Ak budete týmto liekom liečený dlhšie ako 10 dní, váš lekár vám možno bude chcieť urobiť nejaké vyšetrenia.


Metronidazol Teva obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 318 mg sodíka v jednej dávke. Pacienti na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka to musia vziať do úvahy.


3. Ako vám bude Metronidazol Teva podaný


Ako vám bude tento liek podaný

Tento liek vám podá lekár alebo zdravotná sestra. Dĺžka trvania vašej liečby bude závisieť od vašich potrieb a liečeného ochorenia.


Metronidazol Teva sa podáva do žily pomocou infúzie rýchlosťou 5 ml/minútu.

Dávka Metronidazolu Teva bude závisieť od vašich potrieb a liečeného ochorenia.

Dĺžka vašej liečby bude závisieť od typu infekcie, ktorú máte a od jej závažnosti.

Po začatí liečby Metronidazolom Teva vám váš lekár navrhne hneď, ako to bude možné, aby ste prešli na liek obsahujúci metronidazol, ktorý sa užíva ústami.


Ďalej je uvedená zvyčajná dávka pre dospelých a deti:

Na liečbu bakteriálnej infekcie

Dospelí

Bude vám podaná dávka 500 mg (100 ml) Metronidazolu Teva každých 8 hodín.

Deti vo veku > 2 mesiace

Lekár určí, aké množstvo má byť vášmu dieťaťu podané v závislosti od jeho telesnej hmotnosti, zvyčajne 20 ‑ 30 mg/kg.

Dávka bude opakovane podaná každých 8 hodín.

Na prevenciu vzniku infekcií po operácii

Dospelí

Bude vám podaných 500 mg (100 ml) Metronidazolu Teva krátko pred operáciou.

Dávka môže byť opakovane podaná dvakrát v 8‑hodinových intervaloch.

Deti

Lekár určí, aké množstvo má byť vášmu dieťaťu podané v závislosti od jeho telesnej hmotnosti, zvyčajne 20 ‑ 30 mg/kg.

Vášmu dieťaťu bude prvá dávka podaná krátko pred jeho operáciou.

Dávka môže byť opakovane podaná dvakrát v 8‑hodinových intervaloch.


Ľudia podstupujúci dialýzu

Obličková dialýza odstraňuje Metronidazol Teva z krvi. Ak podstupujete obličkovú dialýzu, tento liek vám musí byť podaný po dialýze.


Ľudia s problémami pečene

Váš lekár vám môže znížiť dávku alebo vám tento liek môže podávať menej často.


Ak vám bude podané väčšie množstvo Metronidazolu Teva, ako ste mali dostať

Nie je pravdepodobné, že vám lekár alebo zdravotná sestra podá priveľké množstvo lieku. Váš lekár alebo zdravotná sestra bude sledovať priebeh vášho ochorenia a bude kontrolovať, aké množstvo lieku je vám podávané. Ak si myslíte, že vám bolo podané priveľké množstvo lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ktorí budú vedieť, čo robiť. Vždy sa ich opýtajte, ak si nie ste istý, prečo je vám tento liek podávaný.


Ak vám Metronidazol Teva nebude podaný v správnom čase

Váš lekár alebo zdravotná sestra bude presne vedieť, kedy vám liek má byť podaný. Nie je pravdepodobné, že vám liek nebude podaný tak, ako to nariadil váš lekár. Ak si myslíte, že ste vynechali dávku, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak ukončíte liečbu Metronidazolom Teva

Pokračujte v liečbe Metronidazolom Teva, pokým vám váš lekár nepovie, aby ste ju ukončili. Neukončujte liečbu Metronidazolom Teva len preto, že sa cítite lepšie. Je dôležité, aby ste pokračovali v liečbe infúziami Metronidazolu Teva, pokým lekár nerozhodne, že vám ich prestanú podávať. Ak liečbu ukončíte, infekcia sa vám znovu môže zhoršiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Bezodkladne informujte svojho lekára:

ak sa u vás objaví alergická reakcia. Medzi jej prejavy môžu patriť: opuch rúk, nôh a členkov, vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka. Môžete spozorovať aj svrbivú, hrčkovitú vyrážku alebo žihľavku (urtikáriu).

ak sa u vás objaví vysoká horúčka, bolesť hlavy, ak budete vidieť veci alebo počuť zvuky, ktoré nie sú skutočné, ak sa budete cítiť nemotorný alebo budete mať ťažkosti s kontrolou pohybov, ak budete zmätený, citlivejší na svetlo ako zvyčajne, ak budete mať stuhnutý krk, ak sa budete správať nezvyčajne alebo budete mať nezvyčajné pohyby očí alebo ak budete mať problémy s rozprávaním. Mohlo by ísť o závažné, ale veľmi zriedkavé ochorenie nazývané encefalopatia.


Bezodkladne informujte svojho lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Veľmi zriedkavé(postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)

Zožltnutie kože a očí. Mohlo by byť spôsobené problémom s pečeňou (žltačka).

Nečakané infekcie, vriedky v ústach, modriny, krvácanie z ďasien alebo silná únava. Mohli by byť spôsobené problémom s krvou.

Silná bolesť brucha, ktorá môže vystreľovať do chrbta (zápal podžalúdkovej žľazy).


Informujte svojho lekára, ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov ako závažný alebo ak ktorýkoľvek z nich pretrváva viac ako niekoľko dní:


Veľmi zriedkavé(postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)

Nízky počet bielych krviniek.

Môžete pociťovať slabosť, môžu sa vám ľahšie robiť modriny a môžete dostať viac infekcií ako zvyčajne. Mohlo by to byť spôsobené poruchou krvi nazývanou „pancytopénia“.

Bolesť hlavy.

Zmätenosť, halucinácie.

Slabosť.

Ospalosť alebo závraty.

Záchvaty kŕčov.

Nemotornosť alebo zlá koordinácia pohybov.

Ťažkosti s rozprávaním.

Problémy so zrakom, napríklad rozmazané alebo dvojité videnie.

Stmavnutie moču.

Svrbenie, zápal alebo opuch kože, alebo kožné vyrážky, pričom všetky tieto príznaky môžu byť niekedy závažné.

Bolesť svalov alebo kĺbov.

Odchýlky vo výsledkoch funkčných vyšetrení pečene, hepatitída (zápal pečene).


Vedľajšie účinky s neznámou častosťou:

Horúčka.

Angioedém (opuch tváre a/alebo krku, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť dýchanie a prehĺtanie).

Napínanie na vracanie (nauzea), vracanie, žalúdočná nevoľnosť alebo hnačka.

Depresívna nálada.

Necitlivosť, mravčenie, bolesť alebo pocit slabosti v rukách alebo nohách.

Nepríjemná chuť v ústach.

Ranky v ústach; zápal úst a jazyka, suchosť v ústach.

Kožná vyrážka (multiformný erytém).

Môžete dostať viac infekcií ako zvyčajne. Mohlo by to byť spôsobené poruchou krvi nazývanou „leukopénia“.

Duševné problémy, napríklad zmätenosť a videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré nie sú skutočné (halucinácie).

Meningitída (zápal tkaniva obklopujúceho mozog).

Zápal zrakového nervu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť zrak.

Nechutenstvo.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak akýkoľvek vedľajší účinok pretrváva viac ako niekoľko dní alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Metronidazol Teva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek bude uchovávať váš lekár alebo lekárnik na bezpečnom mieste, kde ho deti nemôžu vidieť alebo naň siahať.


Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalupo EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Metronidazol Teva nepoužite, ak v roztoku spozorujete častice alebo ak roztok z vaku vyteká.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metronidazol Teva obsahuje


- Každý ml infúzneho roztoku obsahuje 5 mg metronidazolu ako liečiva.

- Každých 100 ml infúzneho roztoku obsahuje 500 mg metronidazolu ako liečiva.

- Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá Metronidazol Teva a obsah balenia

Metronidazol Teva je číry, svetlo zelenkastožltý infúzny roztok.

Metronidazol Teva sa dodáva v infúznych vakoch obsahujúcich 100 ml roztoku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26. 821 02 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő

Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Metronidazole Teva 5 mg/ml oplossing voor infusie

Nemecko Metronidazol Teva 5 mg/ml Infusionslösung

Dánsko Metronidazol Teva

Grécko Metronidazole Teva 5mg/ml Διάλυμα για έγχυση

Maďarsko Metronidazol-Teva 5mg/ml oldatos infúzió

Írsko Metronidazole Teva 5mg/ml solution for infusion

Luxembursko Metronidazole Teva 5 mg/ml solution pour perfusion

Slovensko Metronidazol Teva 5mg/ml

Spojené kráľovstvo Metronidazole 5mg/ml solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Táto časť obsahuje praktické informácie o podávaní lieku. Prečítajte si SmPC, aby ste boli úplne informovaný o dávkovaní a spôsobe podania (vrátane úpravy dávky pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek), kontraindikáciách a upozorneniach.


Metronidazol Teva sa má podávať intravenóznou infúziou.


Len na jednorazové použitie.


U pacientov, u ktorých je udržiavané podávanie intravenóznych roztokov, sa Metronidazol Teva 5 mg/ml infúzny roztok môže riediť príslušným objemom 0,9 % roztoku chloridu sodného, zmesi 5 % roztoku glukózy a 0,9 % roztoku chloridu sodného, 5 % (m/V) roztoku glukózy alebo infúzneho roztoku chloridu draselného (20 a 40 mmol/liter).


7


Metronidazol Teva 5 mg/ml infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2010/07201-REG

Súhrn charakteristických vlastností lieku
1. NÁZOV LIEKU


Metronidazol Teva 5 mg/ml infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml roztoku obsahuje 5 mg metronidazolu.

Každých 100 ml roztoku obsahuje 500 mg metronidazolu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Tento liek obsahuje 318 mg sodíka v 100 ml vaku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok

Číry, svetlo zelenkastožltý infúzny intravenózny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Metronidazol Teva je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií zapríčinených anaeróbnymi mikroorganizmami citlivými na metronidazol u dospelých a detí (pozri časti 4.4 a 5.1).


Profylaxia pooperačných infekcií, pri ktorých sú anaeróbne baktérie predpokladanými príčinnými patogénmi.

Liečba peritonitídy, mozgového abscesu, nekrotizujúcej pneumónie, osteomylitídy, puerperálnej sepsy, abscesu v oblasti panvy a pooperačných infekcií rán.


Liečba pacientov s bakterémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s ktoroukoľvek z infekcií uvedených vyššie, alebo pri ktorej je podozrenie, že s ktoroukoľvek z nich súvisí.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne smernice o vhodnom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Profylaxia pooperačných infekcií zapríčinených anaeróbnymi baktériami

Predovšetkým v kontexte brušných (najmä kolorektálnych) a gynekologických operácií.

Profylaxia antibiotikami má byť krátkodobá a obmedzená na perioperačné obdobie.


Dospelí:

500 mg sa podá 1 ‑ 2 hodiny pred operáciou a ich podanie sa zopakuje po 8 a 16 hodinách. Infúzie metronidazolu sa majú nahradiť perorálne podávaným metronidazolom hneď, ako to bude možné.


Deti:

Deti vo veku < 12 rokov: 20 ‑ 30 mg/kg formou jednorazovej dávky podanej 1 ‑ 2 hodiny pred operáciou.


Novorodenci s gestačným vekom kratším ako 40 týždňov:

Jednorazová dávka 10 mg/kg telesnej hmotnosti sa podá pred operáciou.


Staršie osoby:

U starších osôb sa odporúča obozretnosť, hlavne pri podávaní vysokých dávok, hoci sú k dispozícii obmedzené údaje týkajúce sa úpravy dávkovania.


Liečba infekcií zapríčinených anaeróbnymi baktériami

Liečba sa má začať intravenóznym podaním, ak pacientove príznaky vopred vylučujú perorálnu liečbu.


Dospelí:

500 mg každých 8 hodín.


Deti vo veku > 8 týždňov až 12 rokov:

Dávka 20 až 30 mg/kg/deň sa podá jednorazovo, alebo sa môže rozdeliť do 3 čiastkových dávok po 7,5 mg/kg podaných každých 8 hodín. V závislosti od závažnosti infekcie sa môže denná dávka zvýšiť na 40 mg/kg.


Novorodenci a dojčatá mladšie ako 8 týždňov:

Dávka 15 mg/kg telesnej hmotnosti denne sa podá jednorazovo, alebo sa môže rozdeliť do 2 čiastkových dávok po 7,5 mg/kg podaných každých 12 hodín.


Nedonosení novorodenci s gestačným vekom kratším ako 40 týždňov:

V priebehu prvého týždňa života môže dôjsť ku kumulácii liečiva. Po niekoľkých dňoch liečby treba skontrolovať koncentrácie liečiva v sére.


Staršie osoby:

U starších osôb sa odporúča obozretnosť, hlavne pri podávaní vysokých dávok, hoci sú k dispozícii obmedzené údaje týkajúce sa úpravy dávkovania.


Pacienti so zlyhaním obličiek (pozri časť 4.4):

K dispozícii sú obmedzené údaje týkajúce sa tejto skupiny pacientov. Tieto údaje nepoukazujú na potrebu zníženia dávky (pozri časť 5.2).


U pacientov, ktorí podstupujú hemodialýzu, sa metronidazol a jeho metabolity efektívne odstránia v priebehu osemhodinovej dialýzy. Preto je potrebné metronidazol opakovane podať hneď po hemodialýze.


U pacientov so zlyhaním obličiek, ktorí podstupujú intermitentnú peritoneálnu dialýzu (IDP) alebo kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu (CAPD), nie je zvyčajne potrebné upravovať dávku metronidazolu. Zníženie dávky však môže byť potrebné, ak sa zistia nadmerné koncentrácie metabolitov.


Pacienti so závažnou hepatálnou insuficienciou:

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene bude potrebné zníženie dennej dávky. U pacientov s hepatálnou encefalopatiou sa má denná dávka znížiť na jednu tretinu a môže sa podávať jedenkrát denne (pozri časť 4.4).


Dĺžka liečby (pozri časti 4.3 a 5.3)

Zvyčajná dĺžka liečby je 7 dní (pozri časti 4.4 a 5.3).


Spôsob podania (pozri časť 6.6)

Infúzny intravenózny roztok Metronidazol Teva s koncentráciou 500 mg/100 ml sa má podávať intravenóznou infúziou rýchlosťou približne 5 ml/minútu (alebo sa má jeden vak podávať infúziou trvajúcou 20 až 60 minút). Infúzie metronidazolu sa majú nahradiť perorálne podávaným metronidazolom hneď, ako to bude možné.


Infúzny intravenózny roztok Metronidazol Teva s koncentráciou 500 mg/100 ml je určený len na jednorazové použitie (pozri časť 6.6).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na metronidazol alebo iné deriváty imidazolu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Metronidazol je indikovaný na profylaxiu a liečbu infekcií, ktorých preukázanou alebo predpokladanou príčinou sú anaeróbne baktérie.


Poruchy pečene:

U pacientov s ťažkým poškodením pečene sa metronidazol môže použiť iba vtedy, ak očakávané prínosy jasne prevažujú nad možnými rizikami.


Metronidazol sa metabolizuje hlavne oxidáciou v pečeni. Pri pokročilej hepatálnej insuficiencii môže dôjsť k značnému zhoršeniu klírensu metronidazolu. U pacientov s hepatálnou encefalopatiou môže dôjsť k významnej kumulácii a následné vysoké plazmatické koncentrácie metronidazolu môžu prispieť k príznakom encefalopatie. Pacientom s hepatálnou encefalopatiou sa preto metronidazol má podávať s obozretnosťou. Denná dávka sa má znížiť na jednu tretinu a môže sa podávať jedenkrát denne.


Poruchy centrálneho nervového systému:

Metronidazol sa má používať obozretne u pacientov s aktívnym alebo chronickým závažným ochorením periférneho a centrálneho nervového systému kvôli riziku zhoršenia neurologického stavu.


U pacientov liečených metronidazolom bol hlásený výskyt záchvatov kŕčov, myoklónie a periférnej neuropatie charakterizovanej hlavne necitlivosťou alebo parestéziou končatín. Objavenie sa abnormálnych neurologických príznakov vyžaduje okamžité vyhodnotenie pomeru prínosov/rizík pokračovania liečby.


Poruchy obličiek:

Pri zlyhaní obličiek zostáva polčas eliminácie metronidazolu nezmenený. Preto nie je potrebné zníženie dávky metronidazolu. U týchto pacientov však dochádza k retencii metabolitov metronidazolu. Klinický význam tohto zistenia v súčasnosti nie je známy.


Alkohol:

Pacientom treba odporučiť, aby počas liečby metronidazolom a minimálne 48 hodín po jej ukončení nepožívali alkohol kvôli disulfiramovému účinku (návaly tepla, vracanie, tachykardia). Pozri časť 4.5.


Intenzívna alebo dlhotrvajúca liečba metronidazolom:

Dĺžka liečby i.v. podávaným metronidazolom alebo inými derivátmi imidazolu je zvyčajne 7 dní a spravidla nemá trvať dlhšie ako 10 dní. Uvedená doba liečby môže byť v jednotlivých prípadoch predĺžená až po veľmi dôkladnom zhodnotení jej prínosov a rizík. V niektorých skúšaniach s inými ako cicavčími bunkami sa preukázalo, že metronidazol a jeho metabolit sú mutagénne, pričom v experimentoch na zvieratách sa zaznamenal zvýšený výskyt niektorých nádorov. Intenzívna alebo dlhotrvajúca liečba metronidazolom sa môže uskutočniť len za prísneho sledovania klinických a biologických účinkov a pod dohľadom lekára špecialistu.


Odporúča sa pravidelné klinické a laboratórne sledovanie (vrátane kompletného krvného obrazu) v prípade liečby vysokými dávkami alebo dlhotrvajúcej liečby, v prípade predchádzajúcej krvnej dyskrázie, v prípade závažnej infekcie a pri závažnej hepatálnej insuficiencii. Pacientov treba sledovať kvôli nežiaducim reakciám akou je periférna alebo centrálna neuropatia (napr. parestézia, ataxia, závraty, záchvaty kŕčov). Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné.


Liečebné režimy s vysokými dávkami sa dávali do súvislosti s výskytom dočasných epileptiformných záchvatov. U pacientov s aktívnym ochorením centrálneho nervového systému, s výnimkou mozgového abscesu, je potrebná obozretnosť.


Všeobecné informácie:

Pacientov treba upozorniť, že metronidazol môže spôsobiť stmavnutie moču.


Pacienti liečení metronidazolom môžu mať falošne nízke hodnoty testov na stanovenie aspartátaminotransferáz, a to v závislosti od použitej metódy.


Tento liek obsahuje 318 mg sodíka v jednej dávke. Pacienti na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka to musia vziať do úvahy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežná liečba, ktorá sa neodporúča


Alkohol

Disulfiramový účinok (teplo, sčervenanie pokožky, vracanie, tachykardia).

Potrebné je vyhnúť sa požívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol. Pacientom treba odporučiť, aby počas liečby metronidazolom a minimálne 48 hodín po jej ukončení nepožívali alkohol kvôli disulfiramovej reakcii (antabusovému efektu) (návaly tepla, vracanie, tachykardia).


Súbežná liečba, ktorá vyžaduje osobitné opatrenia


Perorálne antikoagulanciá (warfarín)

Pri používaní metronidazolu spolu s antikoagulanciami warfarínového typu bolo hlásené zvýšenie účinkov perorálnych antikoagulancií a riziko krvácania. Potrebné je častejšie kontrolovanie protrombínového času a úprava dávky perorálnych antikoagulancií.


5‑fluorouracil

Zvýšenie toxicity 5‑fluorouracilu v dôsledku zníženia jeho klírensu.


Busulfán

Metronidazol môže zvýšiť plazmatické hladiny busulfánu, čo môže viesť k závažnej toxicite busulfánu. Hlásené boli fatálne prípady. Podávaniu tejto kombinácie sa preto treba vyhnúť.


Lítium

U pacientov, ktorí boli súbežne liečení lítiom a metronidazolom, bola hlásená retencia lítia sprevádzaná známkami možného poškodenia obličiek. Pred podaním metronidazolu sa majú dávky lítia postupne znížiť alebo sa má liečba lítiom ukončiť. U pacientov, ktorí užívajú lítium počas liečby metronidazolom, treba sledovať plazmatické koncentrácie lítia, kreatinínu a elektrolytov.


Barbituráty

Fenobarbital môže indukovať metabolizmus metronidazolu, čo by mohlo viesť k zníženej účinnosti metronidazolu.


Fenytoín

Súbežné podávanie fenytoínu a metronidazolu môže ovplyvniť metabolizmus metronidazolu.


Cimetidín

Cimetidín môže spomaliť elimináciu metronidazolu a následne viesť k zvýšeným koncentráciám metronidazolu v sére.


Cyklosporín

Hlásené prípady poukazujú na to, že súbežná liečba metronidazolom a cyklosporínom môže viesť k zvýšeným hladinám cyklosporínu v sére. Potrebné je sledovať koncentrácie cyklosporínu a hladiny kreatinínu.


Karbamazepín

Metronidazol môže inhibovať metabolizmus karbamazepínu a následne zvyšovať jeho plazmatické koncentrácie.


Takrolimus

Súbežné podávanie metronidazolu vedie k zvýšeným koncentráciám takrolimu v krvi. Predpokladanou príčinou je inhibícia metabolizácie takrolimu v pečeni sprostredkovanej CYP‑450 3A4. U pacientov, ktorých stav je stabilizovaný na liečbe takrolimom, je potrebné časté kontrolovanie hladín takrolimu v krvi a funkcie obličiek hlavne na začiatku liečby metronidazolom alebo po jej ukončení.


Amiodarón

Počas súbežnej liečby metronidazolom a amiodarónom bolo hlásené predĺženie QT intervalu a výskyt torsade de pointes. U pacientov podstupujúcich túto kombinovanú liečbu sa odporúča kontrolovanie QT intervalu na EKG. Pacientov, ktorí sú liečení ambulantne, treba upozorniť na to, aby sa bezodkladne skontaktovali s lekárom, ak sa u nich objavia príznaky torsade de pointes, akými sú závraty, palpitácie a synkopa.


Mykofenolát mofetil

Liečivá, ktoré menia gastrointestinálnu flóru (napr. antibiotiká), môžu znížiť perorálnu biologickú dostupnosť liekov s obsahom kyseliny mykofenolovej. Počas súbežnej liečby antiinfektívami sa odporúča dôkladné klinické a laboratórne sledovanie zamerané na prejavy zníženého imunosupresívneho účinku kyseliny mykofenolovej.


Kontraceptíva

Niektoré antibiotiká môžu vo výnimočných prípadoch znižovať účinok antikoncepčných tabliet ovplyvnením bakteriálnej hydrolýzy steroidných konjugátov v čreve, v dôsledku čoho dochádza k zníženiu reabsorpcie nekonjugovaných steroidov. Plazmatické hladiny účinných steroidov sú preto znížené. K tejto nezvyčajnej interakcii môže dochádzať u žien, u ktorých sa steroidné konjugáty vo vysokej miere vylučujú žlčou. V Anglicku bolo hlásených asi 60 prípadov otehotnenia u žien, ktoré užívali antikoncepčné tablety a súbežne sa liečili antibiotikami, napr. ampicilínom, amoxicilínom a tetracyklínmi. Existujú štúdie, na základe ktorých sa zistilo, že pri súbežnom užívaní trimetoprimu‑sulfametoxazolu, roxitromycínu a klaritromycínu k otehotneniu nedošlo, ale k dispozícii je len veľmi malé množstvo údajov.


Laboratórne vyšetrenia

Metronidazol môže imobilizovať baktérie rodu Treponema, a preto môže viesť k falošnej pozitivite Nelsonovho testu. Pacienti liečení metronidazolom môžu mať falošne nízke hodnoty testov na stanovenie aspartátaminotransferáz, a to v závislosti od použitej metódy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Reprodukčné štúdie sa vykonali na potkanoch, ktorým boli podávané dávky až päťnásobne vyššie ako je dávka pre ľudí, a nepreukázalo sa v nich, že by liečba metronidazolom spôsobila zhoršenie fertility alebo poškodenie plodu.


Vyššie dávky metronidazolu (asi 30‑násobne vyššie ako je maximálna perorálna dávka pre ľudí) však u myší a potkanov spôsobili infertilitu a mali výrazné toxické účinky na semenníky.


Gravidita

Klinické údaje o veľkom počte žien vystavených účinku metronidazolu a údaje získané v štúdiách na zvieratách nepreukázali teratogénny alebo fetotoxický účinok. Neobmedzené podávanie nitroimidazolov matke sa však môže spájať s karcinogénnym alebo mutagénnym rizikom pre plod alebo novorodenca.

Preto sa metronidazol môže podávať počas gravidity len v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Metronidazol sa vylučuje do materského mlieka. Ak je liečba metronidazolom nevyhnutná, dojčenie treba prerušiť.

Po skončení liečby metronidazolom sa dojčenie nemá obnoviť skôr ako po ďalších 2 ‑ 3 dňoch kvôli predĺženej dobe eliminácie metronidazolu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacientov treba upozorniť na možnosť výskytu ospalosti, závratov, zmätenosti, halucinácií, kŕčov alebo dočasných porúch zraku a na to, aby v prípade výskytu týchto príznakov neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa vyskytujú hlavne pri podávaní vysokých dávok a počas dlhotrvajúcej liečby. Medzi najčastejšie pozorované nežiaduce účinky patria nauzea, zmenené vnímanie chuti a riziko vzniku neuropatií počas dlhotrvajúceho použitia.


Pri hodnotení nežiaducich účinkov sa na klasifikáciu frekvencie ich výskytu použila nasledujúca konvencia:

Veľmi časté: ≥ 1/10

Časté: ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté: ≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé: < 1/10 000

Neznáme: z dostupných údajov


Frekvencia výskytu, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí sú rovnaké ako u dospelých.Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému:


Agranulocytóza, neutropénia, trombocytopénia, pancytopénia.

Leukopénia.

Poruchy imunitného systému:

Anafylaxia.


Angiodém, urtikária, horúčka.

Poruchy metabolizmu a výživy:Anorexia.


Psychické poruchy:


Psychotické poruchy, vrátane zmätenosti a halucinácií.

Depresívna nálada.

Poruchy nervového systému:


Encefalopatia (napr. zmätenosť, horúčka, bolesť hlavy, halucinácie, paralýza, citlivosť na svetlo, poruchy zraku a hybnosti, stuhnutý krk) a subakútny cerebelárny syndróm (napr. ataxia, dyzartria, porucha chôdze, nystagmus a tremor), ktoré vymiznú po ukončení podávania lieku.

Ospalosť, závraty, kŕče, bolesť hlavy.

Počas intenzívnej a/alebo dlhotrvajúcej liečbe metronidazolom bola hlásená periférna senzorická neuropatia alebo dočasné epileptiformné záchvaty. Vo väčšine prípadov neuropatia vymizla po ukončení liečby alebo po znížení dávky.

Aseptická meningitída.


Poruchy oka:


Poruchy zraku, akými sú diplopia a myopia, ktoré sú vo väčšine prípadov dočasné.

Neuropatia zrakového nervu/neuritída.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:Poruchy vnímania chuti, orálna mukozitída, chlpatý jazyk, nauzea, vracanie, gastrointestinálne ťažkosti, akými sú bolesť v epigastriu a hnačka.

Poruchy pečene a žlčových ciest:


Abnormálne hodnoty funkčných vyšetrení pečene, cholestatická hepatitída, žltačka a pankreatitída, ktorá je reverzibilná po vysadení lieku.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:


Kožné vyrážky, pustulózne výsevy, pruritus, sčervenanie pokožky.

Multiformný erytém.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:


Myalgia, artralgia.


Poruchy obličiek a močových ciest:


Stmavnutie moču (zapríčinené metabolitom metronidazolu).4.9 Predávkovanie


Pri pokusoch o samovraždu a pri náhodných predávkovaniach bolo hlásené perorálne požitie jednorazových dávok metronidazolu do 12 g. Klinické príznaky sa zvyčajne obmedzovali na nauzeu, vracanie, ataxiu a miernu dezorientáciu.


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania metronidazolom. Infúzia metronidazolu sa musí zastaviť. Pacientov treba liečiť symptomaticky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriálne látky na systémové použitie: deriváty imidazolu

ATC kód: J01XD01


Metronidazol má antibakteriálny a antiprotozoálny účinok a je účinný proti anaeróbnym baktériám a proti Trichomonas vaginalis a iným protozoám vrátane Entamoeba histolyticaa Giardia lamblia.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Metronidazol účinkuje spôsobom závislým od koncentrácie.


Mechanizmus účinku

Metronidazol preniká do bakteriálnych a ľudských buniek. V anaeróbnych baktériách sa metronidazol konvertuje na redukované produkty, ktoré interagujú s DNA a spôsobujú deštrukciu špirálovej DNA, čo vedie k inhibícii syntézy proteínov a k smrti bunky v citlivých mikroorganizmoch.


Hraničné hodnoty

Ďalej sú uvedené klinické hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) stanovené Európskou komisiou pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST). Klinické hraničné hodnoty MIC metronidazolu podľa EUCAST (2011‑01‑05, v 3.1) sú takéto:


Mikroorganizmus

Citlivý (C) (mg/l)

Rezistentný (R) (mg/l)

Grampozitívne anaeróby, okrem Cl. difficile

4

> 4

Gramnegatívne anaeróby

4

> 4

Clostridium difficile

1

> 1

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov

IE

IE

*Nedostatočne preukázané


Prevalencia získanej rezistencie sa môže pri vybraných bakteriálnych druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie, najmä pri liečbe závažných infekcií. V prípade potreby je nutné poradiť sa s odborníkom, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť liečiva je minimálne pri niektorých typoch infekcií sporná.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia: Po podaní jednorazovej 500 mg dávky sa priemerné maximálne plazmatické koncentrácie metronidazolu v hodnote približne 14 ‑ 18 g/ml dosiahnu na konci 20‑minútovej infúzie. Maximálne plazmatické koncentrácie 2‑hydroxymetabolitu v hodnote približne 3 g/ml sa dosiahnu po i.v. podaní jednorazovej 1 g dávky. Plazmatické koncentrácie metronidazolu v rovnovážnom stave v hodnote približne 17 a 13 g/ml sa dosiahnu po podávaní metronidazolu každých 8 a 12 hodín, v uvedenom poradí.


Väzba na plazmatické bielkoviny je menej ako 10 % a distribučný objem je 1,1 0,4 l/kg.


Biotransformácia: Metronidazol sa metabolizuje v pečeni hydroxyláciou, oxidáciou a glukuronidáciou. Hlavné metabolity sú 2‑hydroxymetabolit a kyslý metabolit.


Eliminácia: Viac ako 50 % podanej dávky sa vylučuje močom vo forme nezmeneného metronidazolu (približne 20 % dávky) a jeho metabolitov. Asi 20 % dávky sa vylučuje stolicou. Klírens je 1,3 ± 0,3 ml/min/kg, zatiaľ čo renálny klírens je približne 0,15 ml/min/kg. Polčas eliminácie metronidazolu z plazmy je približne 8 hodín a 2‑hydroxymetabolitu približne 10 hodín.


Osobitné skupiny pacientov: Porucha funkcie obličiek nemá vplyv na polčas eliminácie metronidazolu z plazmy, ale môže predlžovať polčas eliminácie 2‑hydroxymetabolitu a kyslého metabolitu z plazmy. Pri hemodialýze sa metronidazol rýchlo vylučuje a jeho polčas eliminácie z plazmy sa skracuje na približne 2,5 hodiny. Peritoneálna dialýza zrejme neovplyvňuje elimináciu metronidazolu ani jeho metabolitov.


Predpokladá sa, že u pacientov s poruchou funkcie pečene je metabolizmus metronidazolu spomalený, čo vedie k predĺženiu polčasu eliminácie. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa klírens môže znížiť približne na 65 %, čo má za následok kumuláciu metronidazolu v tele.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V podmienkach in vitro sa preukázalo, že metronidazol je mutagénny.


V štúdiách in vitrovykonaných s cicavčími bunkami, ako aj v štúdiáchin vivo na hlodavcoch a s ľuďmi sa dostatočne nepreukázal mutagénny účinok metronidazolu, pričom niektoré štúdie mutagénne účinky hlásili, kým iné štúdie boli negatívne.


I keď sa preukázalo, že metronidazol bol karcinogénny u niektorých druhov myší, nebol karcinogénny ani u potkanov, ani u morčiat. Karcinogenita u človeka sa nepreukázala.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Monohydrát kyseliny citrónovej

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Hydroxid sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Infúzny vak uchovávajte vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Infúzne vaky (PolyCine) vybavené polypropylénovým SFC (Single Function Connection) portom. Port je uzatvorený syntetickou izoprénovou gumovou zátkou a polypropylénovým vyklápacím viečkom.

Infúzne vaky sú vložené do priehľadného plastového alebo hliníkového ochranného obalu.


Veľkosti balenia

100 ml vaky (500 mg metronidazolu) v baleniach po 5, 10 alebo 30 vakov.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Použite len v prípade, že je roztok číry, bez viditeľných častíc a ak je infúzny vak nepoškodený. Podajte okamžite po napojení na infúzny set.


Infúzny vak vyberte z ochranného obalu až tesne pred použitím.


Vnútorný vak udržiava sterilitu lieku.


Nepoužívajte plastové infúzne vaky v sériových napojeniach. Takéto použitie by mohlo viesť k vzduchovej embólii spôsobenej natiahnutím zvyšného vzduchu z hlavného vaku pred ukončením podávania tekutiny z vedľajšieho vaku.


Roztok sa musí podávať aseptickou metódou pomocou sterilného zariadenia. Aby sa predišlo vniknutiu vzduchu do systému, zariadenie sa musí naplniť roztokom.


U pacientov, u ktorých je udržiavané podávanie intravenóznych roztokov, sa infúzny intravenózny roztok Metronidazol Teva s koncentráciou 500 mg/100 ml môže riediť príslušným objemom 0,9 % roztoku chloridu sodného, zmesi 5 % roztoku glukózy a 0,9 % roztoku chloridu sodného, 5 % (m/V) roztoku glukózy alebo infúzneho roztoku chloridu draselného (20 a 40 mmol/liter).


Použitie nesprávnej techniky podávania môže vyvolať febrilné reakcie spôsobené možným zavedením pyrogénov. V prípade nežiaducej reakcie sa musí infúzia okamžite zastaviť.


Liek sa má použiť okamžite po otvorení.


Zlikvidujte po jednorazovom použití.


Nespotrebovaný roztok zlikvidujte.


Čiastočne použité vaky už viac nepripájajte.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26 , 821 02 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0354/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11


Metronidazol Teva 5 mg/ml infúzny roztok