+ ipil.sk

METRONIDAZOLE 0,5 % - POLPHARMAPríbalový letákPísomná informácia pre používateľov

METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA

(metronidazolum)

Infúzny intravenózny roztok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


Zloženie lieku

Liečivo: metronidazolum (metronidazol) 500 mg v 100 ml roztoku

Pomocné látky: chlorid sodný, monohydrát kyseliny citrónovej, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, voda na injekciu


Farmakoterapeutická skupina

Chemoterapeutikum


Charakteristika

METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA preniká do mikroorganizmov, inhibuje niektoré enzýmové systémy a neovplyvňuje organizmus hostiteľa.

METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA vykazuje baktericídny účinok voči obligátnym anaeróbom, pre ktoré je minimálna inhibičná koncentrácia in vitro prakticky identická s minimálnou baktericídnou koncentráciou.

Aeróby, fakultatívne anaeróby, huby a vírusy nie sú citlivé na METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA.


Indikácie

Liečba anaeróbnych infekcií

METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA infúzny roztok je indikovaný pri liečbe závažných infekcii vyvolaných citlivými anaeróbnymi baktériami. Pri zmiešanej aeróbnej a anaeróbnej infekcii treba v kombinácii s infúznym roztokom METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA použiť antibiotiká vhodné na liečbu aeróbnej infekcie. Metronidazol je účinný pri infekciách spôsobených druhom Bacteroides fragilis rezistentným na klindamycín, chloramfenikol a penicilín. Ďalej pri intraabdominálnych infekciách, vrátane peritonitídy, vnútrobrušných a pečeňových abscesov vyvolaných Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis), Clostridium sp., Eubacterium sp., Peptococcussp. a Peptostreptococcus sp. Pri gynekologických infekciách vrátane endometritídy, endomyometritídy, tubo-ovariálneho abscesu, vyvolaných Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis), Clostridium sp. a anaeróbnymi kokmi. Pri kostných a kĺbových infekciách. Pri infekciách CNS, vrátane meningitídy a abscesu mozgu vyvolaných Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis). Pri infekciách kože a kožných adnexov. Pri bakteriálnej septikémii vyvolanej Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis) a Clostridium sp. Pri infekciáchdolných ciest dýchacích, vrátané pneumónie, empyému a abscesu pľúc. Pri endokarditíde.

Indikované chirurgické výkony je vhodné realizovať v kombinácii s profylaktickým podávaním infúzneho roztoku METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA.

Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na metronidazol alebo ostatné nitroimidazolové deriváty.

Prvý trimester gravidity obdobie laktácie.

METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA sa nesmie podávať pri poruchách krvného obrazu a pri náhlej mozgovej príhode. Bezpečnosť podávania metronidazolu u detí sa nestanovila.


Nežiaduce účinky

Počas liečby metronidazolom boli popísané tieto nežiaduce účinky:

Nevoľnosť, vracanie, kŕče, gastrointestinálne ťažkosti, hnačky, kovová chuť v ústach, erytematózna vyrážka a svrbenie, bolesti hlavy, závraty, synkopa, ataxia a zmätenosť, teploty , sfarbenie moču. U niektorých pacientov bola zaznamenaná po dlhotrvajúcej liečbe metronidazolom periférna neuropatia alebo leukopénia. Po skončení liečby tieto príznaky spontánne ustupujú.


Interakcie

Počas liečby je potrebné vyvarovať sa požívaniu alkoholu, pretože sa môže objaviť disulfiram-like syndróm spojený s nevoľnosťou, vracaním, bolesťami hlavy a kŕčmi v bruchu.

Metronidazol zosilňuje antikoagulačný účinok perorálnych kumarínovych antikoagulancií a predlžuje protrombínový čas. Dávka týchto antikoagulancií musí byť upravená, ak sú podávané súčasne s metronidazolom.

Liek sa nemá podávať s disulfiramom (možný vznik aditívneho účinku, psychotický stav, dezorientácia).


Dávkovanie

METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA sa podáva formou pomalej intravenóznej infúzie, nesmie sa podávať rýchlejšie ako rýchlosťou 5 ml/min. Prípravok je určený pre hospitalizovaných pacientov. Tento spôsob podania je zvlášť účinný pri vážnych stavoch u chirurgických pacientov, ktorým sa podáva:

- pred operáciou pri známkach septického stavu spôsobeného anaeróbmi

- v priebehu operácie, pri ktorej je možná kontaminácia anaeróbmi z gastrointestinálneho traktu, ženského genitálu alebo orofaryngu.


Terapeutické podávanie

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

100 ml 0,5% roztoku metronidazolu (500 mg metronidazolu) vo forme intravenóznej infúzie, každých 8 hodín, rýchlosťou 5 ml/min.

Maximálna intravenózna denná dávka metronidazolu pre dospelých je 4 g. Liek sa najčastejšie podáva 7 dní, aj keď niektoré prípady (oblasti nedostupné drenáži, nová kontaminácia) si vyžadujú dlhšiu liečbu.

Deti mladšie ako 12 rokov

Obvykle sa podáva 1,5 ml/kg telesnej hmotnosti (7,5 mg metronidazolu/kg telesnej hmotnosti) každých 8 hodín, rýchlosťou 5 ml/min.


Profylaktické podávanie

Dospelí a deti do 12 rokov

100 ml 0,5% roztoku metronidazolu (500 mg metronidazolu) intravenózne v pomalej kvapkovej infúzii bezprostredne pred operáciou (podľa dĺžky jej trvania). Ďalej sa rovnaké dávky 0,5% roztoku metronidazolu môžu opakovať každých 8 hodín.


Deti mladšie ako 12 rokov

Obvykle sa podáva 1,5 ml/kg telesnej hmotnosti 0,5% roztoku metronidazolu (7,5 mg metronidazolu/kg) bezprostredne po operácii, v priebehu operácie alebo po operácii a ďalej možno podávanie opakovať každých 8 hodín.


Podávanie u pacientov s pečeňovým zlyhaním:

U pacientov so závažným pečeňovým zlyhaním sa dávka a frekvencia podávania musia upraviť.

V sére sa musí sledovať hladina metronidazolu.


Spôsob podania:

Prípravok sa nesmie miešať s inými liekmi.

METRONIDAZOLE 0,5% - POLPHARMA, v 100 ml polyetylénových vakoch je pripravený na priame použitie.

Vak sa po kontrole na tesnosť po odlepení ochrannej fólie musí spojiť s infúznou súpravou dvojcestnou ihlou.

Zvyšný roztok po infúzii sa nesmie znova použiť.

Prípravok sa nesmie použiť, ak sa objavia viditeľné zmeny v roztoku.

Upozornenie

Ak je liek podávaný dlhšie než 10 dní, odporúča sa pravidelná klinická a biochemická kontrola.

Ak lekár odporučí podávanie prípravku po dobu dlhšiu, ako je odporučená, musí sa zvážiť pomer prospešnosti liečby k riziku možného výskytu periférnej neuropatie.

U pacientov s renáInou insuficienciou je väčšinou dobrá tolerancia prípravku. Pri závažnejšej poruche renálnych funkcií a vážnom hepatálnom ochorení denná dávka musí byť redukovaná podľa stavu pacienta. Mierna porucha renálnych funkcií neovplyvňuje metabolizmus lieku, ale pri klírense kreatinínu pod 10 ml/min treba dennú dávku metronidazolu znížiť na polovicu.

Liek sa musí opatrne podávať u pacientov so závažným hepatálnym ochorením. U týchto pacientov sa metronidazol metabolizuje pomaly, výsledkom čoho je akumulácia lieku a jeho metabolitov v plazme. V týchto prípadoch treba podávať s opatrnosťou aj dávky nižšie, ako sa zvyčajne odporúčajú.

Podávanie roztokov, ktoré obsahujú sodíkové ióny, môže vyústiť do retencie sodíka.

Metronidazol sa musí podávať s opatrnosťou u pacientov súčasne dostávajúcich kortikosteroidy a u pacientov s predispozíciou k opuchom.

Počas terapie infúznym roztokom metronidazolu sa môže výraznejšie prejaviť známa alebo nerozpoznaná kandidóza. V týchto prípadoch sa vyžaduje zodpovedajúca liečba.

Pacientom s potvrdenou krvnou dyskráziou alebo týmto stavom v anamnéze treba podávať metronidazol s opatrnosťou. Počas aplikácie prípravku sa pozorovala mierna leukopénia. Pred liečbou a po nej sa odporúča stanoviť počet leukocytov a diferenciálny krvný obraz.

Počas liečby je zakázané požívať alkoholické nápoje.


Varovanie

Liek sa nesmie užívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


Balenie

Polyetylénové vaky s Insocap adaptérom: 1 x 100 ml


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom.

Prípravok v polyetylénových vakoch sa musí chrániť pred chemicky aktívnymi a intenzívne voňajúcimi výparmi a plynmi.

Uschovávajte mimo dosahu detí.


Dátum poslednej revízie

Október 2014

3METRONIDAZOLE 0,5 % - POLPHARMA

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


  1. NÁZOV LIEKU

METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMA


  1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo: metronidazolum 500 mg v 100 ml roztoku


  1. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny intravenózny roztok.


  1. KLINICKÉ ÚDAJE

    1. Terapeutické indikácie

Liečba anaeróbnych infekcií

METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMA infúzny roztok je indikovaný pri liečbe závažných infekcii vyvolaných citlivými anaeróbnymi baktériami.

Pri zmiešanej aeróbnej a anaeróbnej infekcii treba v kombinácii s infúznym roztokom METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMA použiť antibiotiká vhodné na liečbu aeróbnej infekcie.

Metronidazol je účinný pri infekciách spôsobených druhom Bacteroides fragilisrezistentným na klindamycín, chloramfenikol a penicilín.

Infekcie dutiny brušnej- vrátane peritonitídy, vnútrobrušných a pečeňových abscesov vyvolaných Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis), Clostridium sp., Eubacterium sp., Peptococcussp. a Peptostreptococcus sp.

Infekcie kože a kožných adnexovvyvolaných Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis), Clostridiumsp., Peptococcus sp., Peptostreptococcus sp. a Fusobacterium sp.

Gynekologické infekcie- vrátané endometritídy, endomyometritídy, tubo-ovariálneho abscesu, vyvolané Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis), Clostridium sp., Peptococcus sp. a Peptostreptococcus sp.

Bakteriálna septikémiavyvolaná Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis) a Clostridium sp.

Infekcie kostí a kĺbovvyvolaných Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis), ako prídavná terapia.

Infekcie CNS, napr. pri cerebrospinálnej meningitíde a mozgovom abscese vyvolané Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis).

Infekcie dolných ciest dýchacích, vrátane pneumónie, empyému a abscesu pľúc, vyvolaných Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis).

Endokarditídavyvolaná Bacteroides sp. (vrátane B. fragilis).


Profylaxia:

Predoperačné, intraoperačné a pooperačné profylaktické podávanie infúzneho roztoku METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMA môže znížiť incidenciu pooperačných infekcií vyvolaných anaeróbmi, predovšetkým počas gastrointestinálnych alebo gynekologických operácií.


  1. Dávkovanie a spôsob podávania

METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMAsa podáva iba formou pomalej intravenóznej infúzie.Prípravok je určený pre hospitalizovaných pacientov.

Tento spôsob podania je zvlášť' účinný pri vážnych stavoch u chirurgických pacientov, ktorým sa podáva:

- pred operáciou pri známkach septického stavu spôsobeného anaeróbmi

- v priebehu operácie, pri ktorej je možná kontaminácia anaeróbmi z gastrointestinálneho traktu, ženského genitálu alebo orofaryngu.


Terapeutické podávanie

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

100 ml 0.5% roztoku metronidazolu (500 mg metronidazolu) vo forme intravenóznej infúzie, každých 8 hodín, rýchlosťou 5 ml/min.

Maximálna intravenózna denná dávka metronidazolu pre dospelých je 4 g. Liek sa najčastejšie podáva 7 dní, aj keď niektoré prípady (oblasti nedostupné drenáži, nová kontaminácia) si vyžadujú dlhšiu liečbu.

Deti mladšie ako 12 rokov

Obvykle sa podáva 1,5 ml/kg telesnej hmotnosti (7,5 mg metronidazolu /kg telesnej hmotnosti) každých 8 hodín, rýchlosťou 5 ml/min.


Profylaktické podávanie

Dospelí a deti do 12 rokov

100 ml 0.5% roztoku metronidazolu (500 mg metronidazolu) intravenózne v pomalej kvapkovej infúzii bezprostredne pred operáciou (podľa dĺžky jej trvania). Ďalej sa rovnaké dávky 0.5% roztoku metronidazolu môžu opakovať každých 8 hodín.

Deti mladšie ako 12 rokov

Obvykle sa podáva 1,5 ml/kg telesnej hmotnosti 0.5% roztoku metronidazolu(7,5 mg metronidazolu/kg) bezprostredne po operácii, v priebehu operácie alebo po operácii a ďalej možno podávanie opakovať každých 8 hodín.


Podávanie u pacientov s pečeňovým zlyhaním:

U pacientov so závažným pečeňovým zlyhaním sa dávka a frekvencia podávania musia upraviť.

V sére sa musí sledovať hladina metronidazolu.


Spôsob podania:

METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMA, v 100 ml polyetylénových vakoch je pripravený na priame použitie.

Vak sa po kontrole na tesnosť po odlepení ochrannej fólie musí spojiť s infúznou súpravou dvojcestnou ihlou.

Zvyšný roztok po infúzii sa nesmie znova použiť.

Prípravok sa nesmie použiť, ak sa objavia viditeľné zmeny v roztoku.


  1. Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na metronidazol alebo ostatné nitroimidazolové deriváty.

Prvý trimester gravidity, obdobie laktácie, pri poruchách krvného obrazu a náhlej mozgovej príhode.

Bezpečnosť podávania metronidazolu u detí sa nestanovila.


  1. Špeciálne upozornenia

Ak je liek podávaný dlhšie než 10 dní, odporúča sa pravidelná klinická a biochemická kontrola.

Ak lekár odporučí podávanie prípravku po dobu dlhšiu, ako je odporučená, musí sa zvážiť pomer prospešnosti liečby k riziku možného výskytu periférnej neuropatie.

U pacientov s renáInou insuficienciou je väčšinou dobrá tolerancia prípravku. Pri závažnejšej poruche renálnych funkcií a vážnom hepatálnom ochorení denná dávka musí byť redukovaná podľa stavu pacienta. Mierna porucha renálnych funkcií neovplyvňuje metabolizmus lieku, ale pri klírense kreatinínu pod 10 ml/min treba dennú dávku metronidazolu znížiť na polovicu.

Liek sa musí opatrne podávať u pacientov so závažným hepatálnym ochorením. U týchto pacientov sa metronidazol metabolizuje pomaly, výsledkom čoho je akumulácia lieku a jeho metabolitov v plazme. V týchto prípadoch treba podávať s opatrnosťou aj dávky nižšie, ako sa zvyčajne odporúčajú.

Podávanie roztokov, ktoré obsahujú sodíkové ióny, môže vyústiť do retencie sodíka.

Metronidazol sa musí podávať s opatrnosťou u pacientov súčasne dostávajúcich kortikosteroidy a u pacientov s predispozíciou k opuchom.

Počas terapie infúznym roztokom metronidazolu sa môže výraznejšie prejaviť známa alebo nerozpoznaná kandidóza.V týchto prípadoch sa vyžaduje zodpovedajúca liečba.

Pacientom s potvrdenou krvnou dyskráziou alebo týmto stavom v anamnéze treba podávať metronidazol s opatrnosťou. Počas aplikácie prípravku sa pozorovala mierna leukopénia. Pred liečbou a po nej sa odporúča stanoviť počet leukocytov a diferenciálny krvný obraz.

Počas liečby je zakázané požívať alkoholické nápoje.


4.5 Liekové a iné interakcie

Metronidazol zvyšuje antikoagulačný účinok perorálnych kumarínovych antikoagulancií, čo môže viesť k predĺženiu protrombínoveho času. S touto možnou liekovou interakciou možno rátať u pacientov liečených týmto typom antikoagulačnej liečby, ktorým sa podá infúzny roztok METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMA. Ak je nevyhnutné súčasné podanie, musí sa sledovať protrombínový čas a musí sa podať zodpovedajúca dávka antikoagulancia.

Pri súčasnom podaní metronidazolu a liekov, ktoré indukujú pečeňové mikrozomálne enzýmy, ako sú fenytoín alebo fenobarbital, sa môže urýchliť vylučovanie metronidazolu, čo vedie k poklesu plazmatických koncentrácií metronidazolu. Metronidazol znižuje klírens fenytoínu a zvyšuje jeho sérovú koncentráciu.

Súčasné podávanie liekov, ktoré utlmujú aktivitu pečeňových mikrozomálnych enzýmov, ako je cimetidín, môže predĺžiť biologický polčas a znížiť plazmatický klírens metronidazolu.

U alkoholikov, ktorí užívali súčasne metronidazol a disulfiram, boli hlásené psychotické reakcie. Metronidazol sa môže podávať dva týždne po ukončení podávania disulfiramu.

Metronidazol potláča alkoholdehydrogenázu a ostatné enzýmy zodpovedné za oxidačný proces alkoholu. Počas liečby metronidazolom je zakázané požívať alkoholické nápoje, nakoľko sa môžu vyskytnúť abdominálne kŕče, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy a návaly horúčavy.


Interakcie s laboratórnymi testami:

Metronidazol má vplyv na stanovenie sérových hladín aspartát-aminotransferázy (ALT, SGPT), laktát-dehydrogenázy (LDH), triglyceridov a hexokinázy glukózy, ak sa stanovujú na základe merateľnej absorpcie ÚV. V týchto prípadoch možno pozorovať nulové hodnoty.


4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Ťarchavosť

Metronidazol preniká cez placentárnu bariéru.

Neboli vykonané kontrolované klinické štúdie u ťarchavých žien, preto je podanie metronidazolu u žien v prvom trimestri ťarchavosti kontraindikované.

Počas ťarchavosti sa môže liek podať len v prípade, ak benefit lieku u matky prevýši riziko poškodenia plodu.


Laktácia

Metronidazol preniká do materského mlieka a dosahuje koncentrácie podobné sérovým, preto sa počas dojčenia nesmie podávať. Ale ak je to nevyhnutné – musí sa zvážiť prerušenie dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

Nie je popísané ovplyvnenie schopnosti.


4.8 Nežiaduce účinky

Boli hlásené konvulzívne záchvaty a periérna neuropatia charakterizovaná hlavne zvýšenou citlivosťou alebo parestéziou končatín. Nakoľko bola hlásená aj perzistujúca periférna neuropatia u niektorých pacientov, ktorí dostávali dlhodobo perorálny metronidazol, pacientov treba starostlivo pozorovať a ihneď vyhodnotiť pomer prospech/riziko pre pokračovanie liečby, pokiaľ sa objavia neurologické príznaky.


Počas liečby metronidazolom boli hlásené nasledujúce reakcie:

Gastrointestinálne: nevoľnosť, vracanie, abdominálny diskomfort, hnačky a nepríjemná kovová chuť.

Hematopoetické: everzibilná neutropénia (leukopénia)

Dermatologické: erytematózna vyrážka a svrbenie

Centrálny nervový systém: bolesti hlavy, závraty, synkopa, ataxia a zmätenosť.

Lokálne reakcie: tromboflebitída po intravenóznej infúzii. Túto reakciu možno minimalizovať predchádzaním dlhodobého používania dočasne zavedených intravenóznych katétrov.

lné: horúčka. Taktiež sa hlásil výskyt tmavého moču, ktorý sa špeciálne vyšetroval. Hoci sa pigment pravdepodobne zodpovedný za tento úkaz pozitívne neidentifikoval, je takmer isté, že sa jedná o metabolit metronidazolu bez zjavného klinického významu.


4.9 Predávkovanie

Pri dodržaní predpísaného dávkovania neboli hlásené prípady predávkovania. Špecifické antidotum nie je známe, preto sa pri náhodnom predávkovaní odporúča symptomatická liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina: chemoterapeutikum,

ATCkód: J01XD01 (imidazolové prípravky, metronidazol).


Liečivom v lieku METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMAje metronidazol, ktorý sa už dlhú dobu používa na liečbu predovšetkým urogenitálnej trichomoniázy, u ktorej bola zistená účinnosť voči klinicky významnému širokému spektru anaeróbov. Metronidazol vykazuje baktericídny účinok voči obligátnym anaeróbom, pre ktoré je minimálna inhibičná koncentrácia in vitroprakticky identická s minimálnou baktericídnou koncentráciou. MIC 90 pre tieto kmene je 0,125-6,25 μg/ml. Aeróby, fakultatívne anaeróby, huby a vírusy nie sú citlivé na metronidazol.


Mechanizmus účinku.

Metronidazol ľahko prestupuje do jednobunkových mikroorganizmov, protozoí a baktérií a nepreniká do buniek cicavcov.

Nitro-skupina metronidazolu podlieha redukcii proteínom transportujúcim elektróny, feroxidínom. Tento proteín je prítomný len v anaeróbnych mikroorganizmoch a u baktérii s nízkou potrebou kyslíka. Redukovaný metronidazol inhibuje syntézu bakteriálnej DNA a to vedie k narušeniu dvojzávitnicovitej štruktúry DNA a následne k zániku bunky.

Antibakteriálna aktivita je baktericídneho typu.

Metronidazol disponuje protizápalovou aktivitou využiteľnou v niektorých špecifických formách Crohnovej choroby.

Mechanizmus účinku v tejto zvláštnej patológii nieje známy, aj keď účinok bunkovo riadenej imunity a priamy účinok na tkanivové hladiny sa zdá byť jasný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nasledujúce farmakokinetickéúdaje boli pripravené na základe literárneho prehľadu.

Farmakokinetika metronidazolu je po perorálnom i intravenóznom podaní veľmi podobná, s priemerným biologickým polčasom 8 hodín.

a) Absorbcia

U dospelých pacientov po intravenóznej kvapkovej infúzii metronidazolu trvajúcej približne jednu hodinu (po úvodnej dávke 15 mg/kg a ďalších dávkach 7,5 mg/kg podávaných každých 6 hodín), je maximálna koncentrácia lieku vo vyrovnanom stave 26 mg/ml zatiaľ čo najnižšia koncentrácia je 10 mg/ml.

b) Distribúcia

Metronidazol preniká do mozgovomiešneho moku, materského mlieka a dosahuje terapeutické koncentrácie vo väčšine tekutín v organizme (sliny, žlč, moč, pleurálna tekutina, peritoneálna tekutina, vaginálny sekrét, obsah abscesov). Menej ako 20% lieku sa viaže na plazmatické proteíny.

c) Biotransformácia

Približne 30-60% metronidazolu sa po intravenóznom podaní metabolizuje hydroxyláciou, oxidáciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou.

Hlavný metabolit metronidazolu (2-hydroxymetronidazol) vykazuje takisto antibakteriálny a antiprotozoálny účinok.

d) Eliminácia

Liek sa vylučuje najmä močom (60-80%), čiastočne žlčou v nezmenenej forme alebo vo forme mikrobiologicky aktívnych metabolitov. Pri zníženej funkcii obličiek sa zvyšuje biologický polčas metabolitov. Hladinu metronidazolu možno významne znížiť hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Metronidazol bol z toxikologického hľadiska intenzívne študovaný na rôznych druhoch laboratórnych zvierat.

Jeho akútna toxicita je nízka (LD50po intravenóznom podaní myšiam je 1169-1260 mg/kg a u potkanov 1574-1575 mg/kg), rovnako tak ako chronická toxicita, ktorá bola sledovaná na myšiach, potkanoch, psoch a opiciach. Najvyššia dávka metronidazolu podaná intravenózne: 250 mg/kg nebola toxická pre potkanov.

Teratogénny účinok nebol dokázaný na žiadnom zo sledovaných druhov zvierat.

Mutagénny účinok metronidazolu na baktérie, ktorý súvisí s jeho baktericídnym účinkom, nebol dokázaný u cicavcov. Pri zvláštnych laboratórnych podmienkach bol u zvierat pozorovaný karcinogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Natrii chloridum,acidum citricum monohydricum, natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, aqua ad iniectabilia.


6.2 Inkompatibility

Prípravok sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti

Polyetylénové vaky 500 mg/100 ml – 24 mesiacov


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom.

Prípravok v polyetylénových vakoch sa musí chrániť pred chemicky aktívnymi a intenzívne voňajúcimi výparmi a plynmi.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Polyetylénové vaky s Insocap adaptérom: 1 x 100 ml


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Liek METRONIDAZOLE 0.5% - POLPHARMA, v 100 ml polyetylénových vakoch je pripravený na priame použitie. Nádoba po kontrole tesnosti a po odlepení ochrannej fólie sa musí spojiť s infúznou súpravou s dvojcestnou ihlou.

Zvyšný roztok sa nesmie znova použiť.

Prípravok sa nesmie použiť v prípade viditeľných zmien roztoku. Vak je určený iba na jednu aplikáciu. Roztok, ktorý nebol spotrebovaný, nesmie byť skladovaný, ani opätovne použitý.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmaceuticals Works POLPHARMA S.A.

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

42/0109/86-C/S


9. DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Predĺženie registrácie do: 30.06.2008


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2014


METRONIDAZOLE 0,5 % - POLPHARMA