+ ipil.sk

METVIXPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.:2012/02963


Písomná informácia pre používateľa


Metvix

160 mg/g dermálny krém

metylaminolevulinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metvix a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metvix

3. Ako používať Metvix

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Metvix

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metvix a na čo sa používa


Metvix krém sa používa na liečbu prekanceróznych poškodení kože (t.j. poškodení, ktoré predchádzajú rakovine) na tvári alebo na koži temena hlavy (známych ako aktinické keratózy), čo sú plochy na pokožke poškodené slnečným žiarením, ktoré sú zhrubnuté a šupinaté. Ak tieto poškodenia pokožky (lézie) nebudú liečené, znamená to, že môžete byť v budúcnosti náchylnejší na rakovinu kože. Metvix sa používa vtedy, keď iné typy liečby nie sú vhodné.


Metvix sa používa tiež na liečbu bazocelulárneho karcinómu (BCC), rakoviny kože, ktorá môže spôsobiť červené, šupinaté fľaky (nazývaná povrchový BCC) alebo malé hrčky alebo zoskupenia malých hrčiek na koži (nazývaná nodulárny BCC). Tieto lézie ľahko krvácajú a nehoja sa. Metvix sa používa, keď iné liečby nie sú vhodné.


Metvix sa môže použiť tiež na liečbu Bowenovej choroby (prekancerózne lézie, ktoré vyzerajú ako rozširujúce sa červeno-ružové fľaky) vtedy, keď chirurgické odstránenie nie je vhodné.


Liečba spočíva v nanesení Metvixu na postihnuté miesto , ktoré sa potom vystaví svetlu. Poškodené kožné bunky absorbujú metylaminolevulinát z krému a pri vystavení týchto buniek svetlu (postup známy ako fotodynamická terapia) dochádza k zničeniu buniek. Okolitá zdravá koža nie je ovplyvnená.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metvix


Nepoužívajte Metvix

 • ak ste alergický na metylaminolevulinát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Metvix obsahuje podzemnicový olej (arašidový olej). Nepoužívajte tento liek, keď ste alergický na arašidy alebo sóju.

 • ak máte určitý druh rakoviny kože so žltkasto-bielymi fľakmi (nazývaný morfeaformný bazocelulárny karcinóm),keď máte zriedkavé ochorenie nazývané porfýria


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete používať Metvix:

 • ak sú kožné lézie určitého typu (sfarbené, hlboké alebo lokalizované na pohlavných orgánoch),

 • ak máte hrubú aktinickú keratózu,

 • ak máte rozsiahle lézie spôsobené Bowenovou chorobou,

 • ak užívate lieky na potlačenie vášho imunitného systému ako sú steroidy alebo cyklosporín,

 • ak vaša Bowenova choroba bola spôsobená vystavením sa pôsobeniu arzénu (škodlivá chemikália),

Dbajte na to, aby sa Metvix nedostal do vašich očí. Liečivo môže vyvolať kožnú alergiu, ktorá môže viesť k vzniku angioedému. Ak sa u vás objavia nasledovné príznaky: opuch tváre, jazyka alebo hrdla, vyrážka alebo ťažkosti s dýchaním, okamžite musíte prestať používať Metvix a kontaktovať lekára.

 • ak sa čas pôsobenia alebo dávka svetla zvýši, môže to mať za následok závažnejšiu kožnú reakciu (pozri časť 4 – Možné vedľajšie účinky).


Vystavenie sa slnku a UV liečba

Všeobecným bezpečnostným opatrením je nevystavovať počas niekoľkých dní od ukončenia liečby liečené miesta a okolitú pokožku slnku. Keď ste práve liečený umelým svetlom (UV liečba), táto liečba sa prerušiť skôr, ako sa začne táto liečba Metvixom.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Počas tehotenstva sa liečba Metvixom neodporúča.

Počas liečby Metvixom a ďalších 48 hodín po nej sa musí dojčenie prerušiť.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neočakáva sa žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Metvix obsahuje podzemnicový olej (arašidový olej), cetylstearylalkohol, metylparabén a propylparabén.

Ak máte alergiu na arašidy alebo sóju (obsahujúce podzemnicový olej), nepoužívajte tento liek. Cetylstearylalkohol môže vyvolať miestne kožné reakcie napr. kontaktný zápal kože.

Metylparabén (E 218) a propylparabén (E 216) môžu vyvolať alergické reakcie (prípadne oneskorené reakcie).


3. Ako používať Metvix


Metvix má nanášať iba lekár, zdravotná sestra alebo iný zdravotnícky personál vyškolený v používaní Metvixu vo fotodynamickej terapii (liečba infračerveným svetlom).


Dospelí (vrátane starších pacientov)

Príprava kože

Každá kožná lézia sa musí pred liečbou pripraviť odstránením šupín a chrást a zdrsnením povrchu kože. Táto príprava pomáha Metvixu a svetlu preniknúť do všetkých častí kožnej lézie. Niektoré rakovinové lézie kože sú pokryté vrstvou intaktnej (neporušenej) kože, ktorá sa odstráni podľa pokynov vášho lekára.


Aplikácia Metvixu a svetelnej liečby

Metvix sa nanáša pomocou špachtle vo vrstve (asi 1 mm hrubej) na léziu a na malú oblasť okolitej kože. Po nanesení krému sa oblasť prekryje obväzom, ktorý sa na mieste ponechá 3 hodiny. Má sa zabrániť priamemu kontaktu krému Metvix s okom. Potom sa obväz a krém sa jemne odstránia a liečená oblasť sa okamžite vystaví infračervenému svetlu (fotodynamická terapia).

Na ochranu vašich očí pred silným svetlom dostanete okuliare, ktoré si počas svetelnej liečby nasadíte Viacnásobné kožné lézie sa môžu liečiť počas toho istého liečebného sedenia.


Na liečbu prekanceróznych kožných lézií (aktinických keratóz)

Má sa uskutočniť jedno sedenie fotodynamickej terapie.


Na liečbu bazaliómu a Bowenovej choroby

Majú sa uskutočniť dve sedenia s jednotýždňovým odstupom.


Počas jedného sedenia sa môže liečiť niekoľko rán.


Kontrola

Po troch mesiacoch váš lekár rozhodne o tom, ako každá kožná lézia reaguje na liečbu a môže odobrať malú vzorku kože (biopsia) na vyšetrenie buniek. Ak je to nevyhnutné, liečba sa po tomto období môže zopakovať.


Použitie u detí a dospievajúcich

Liečba Metvixom nie je vhodná pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak prestanete používať Metvix

Ak sa liečba preruší skôr ako začne liečba svetlom alebo skôr ako je podaná úplná dávka svetla, účinnosť liečby môže byť znížená.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako u 1 z 10 osôb): bolesť, pálenie, tvorba chrást, sčervenanie kože.


Pocity bolestivosti a pálenia kože na liečenom mieste počas svetelnej liečby a po nej sú najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa u viac ako polovice liečených pacientov. Tieto reakcie sú zvyčajne mierne až stredne závažné, ale zriedkavo vyžiadajú predčasné ukončenie svetelnej liečby. Tieto reakcie zvyčajne začínajú počas svetelnej liečby alebo krátko po nej a trvajú niekoľko hodín. Zlepšenie zvyčajne nastanie v deň liečby. Začervenanie a opuch môžu pretrvávať počas 1 – 2 týždňov, ojedinele aj dlhšie časové obdobie. Opakovaná liečba tieto reakcie nezhoršuje.


Časté (môžu postihovať do 1 zo 10 osôb):

Účinky na liečenom mieste: pocit necitlivosti, mravčenia alebo pichania, krvácanie (môže sa vyskytnúť v dôsledku prípravy lézie), pocit tepla na koži, infekcia kože, otvorené rany (tvorba vredov), opuch / edém kože, tvorba pľuzgierov, svrbenie, odlupovanie kože, mokvanie.

Účinky mimo liečeného miesta: bolesť hlavy, pocit tepla.


Menej časté (môžu postihovať do 1 zo 100 osôb):

Účinky na liečenom mieste:

podráždenie kože, žihľavka, vyrážka, zosvetlenie alebo stmavnutie uzdravených miest na koži, citlivosť na svetlo, nepríjemný pocit na koži, opuch oka, bolesť oka, nevoľnosť, potničky, únava.


Neznáme (častosť sa nedá stanoviť z dostupných údajov):

Alergická reakcia, ktorá môže viesť k nasledovným príznakom: opuch tváre, jazyka alebo hrdla alebo ťažkosti s dýchaním. Opuch očného viečka, pustuly a ekzém (suchá šupinatá koža) v mieste nanesenia a znaky kontaktnej alergie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Metvix


Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C).

Po otvorení sa má krém použiť do jedného týždňa.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky zhoršenia kvality (napr. stmavnutie farby z bledo žltej na hnedú).


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metvix obsahuje

 • Liečivom je 160 mg/g metylaminolevulinátu (vo forme chloridu).

 • Ďalšie zložky sú monostearoylglycerol, cetylstearylalkoho, stearoylmakrogol 40, metylparabén (E 218), propylparabén (E 216), dinátriumedetát, glycerol, biela vazelína, cholesterol, izopropylmyristát, podzemnicový olej (arašidový olej), mandľový olej, oleoylalkohol, čistená voda.


Ako vyzerá Metvix a obsah balenia

Metvix je smotanovej až bledo žltej farby. Krém je dostupný v tubách obsahujúcich 2 g krému.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Galderma International

92 927 La Défense Cedex

Francúzsko


Výrobca

Penn Pharmaceutical Services Ltd.

Gwent

NP22 3AA

Veľká Británia


alebo


Laboratoires GALDERMA

Zone Industrielle Touviére

74540 ALBY SUR CHERAN

Francúzsko


alebo


Laboratoires GALDERMA

Zone Industrielle de Montdésir

74540 ALBY SUR CHERAN

Francúzsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, SK, UK: Metvix


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.

5

METVIX

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.:2012/02963


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Metvix


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Metvix dermálny krém obsahuje 160 mg/g metylaminolevulinátu, čo zodpovedá 16,0 % metylaminolevulinátu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Krém Metvix obsahuje cetylstearylalkohol (40 mg/g), metylparabén (E 218; 2 mg/g), propylparabén (E 216; 1 mg/g) a arašidový olej (30 mg/g).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny krém.

Farba je smotanová až bledo žltá.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba tenkej alebo nehyperkeratotickej a nepigmentovanej aktinickej keratózy na tvári a na koži na temene hlavy, keď sa iné druhy terapie považujú za menej vhodné.

Len na liečbu povrchových a/alebo nodulárnych bazaliómov, ako sú lézie v strednej časti tváre alebo uší, lézie na závažne slnkom poškodenej koži, veľké lézie alebo recidivujúce lézie,

na liečbu ktorých nie sú iné dostupné terapie vhodné kvôli možnej s liečbou súvisiacej morbidite a bezvýznamnému kozmetickému výsledku.

Liečba skvamózneho celulárneho karcinómu in situ (Bowenova choroba) keď sa chirurgická excízia považuje za menej vhodnú.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí (vrátane starších pacientov)

Na liečbu aktinických keratóz (AK) sa má podať jedno sedenie fotodynamickej terapie. Liečené lézie sa majú po troch mesiacoch vyhodnotiť a v prípade potreby sa má liečba opakovať druhým terapeutickým sedením. Na liečbu bazaliómu (basal cell carcinoma, BCC) a Bowenovej choroby sa majú podať dve sedenia s jednotýždňovým intervalom medzi nimi. Pred nanesením Metvixu musí byť povrch lézií upravený odstránením šupín a krúst a zdrsnením povrchu lézií. Lézie nodulárnych BCC sú často pokryté intaktnou epidermálnou keratínovou vrstvou, ktorá sa musí odstrániť. Exponovaná hmota tumoru sa musí odstrániť jemne bez toho, aby sa pritom presiahli okraje tumoru.

Vrstva Metvixu (asi 1 mm hrubá) sa nanáša použitím špachtle na léziu a na okolie asi 5‑10 mm normálnej kože. Liečená oblasť sa na 3 hodiny obviaže okluzívnym obväzom.


Po odstránení obväzu a vyčistení oblasti roztokom kuchynskej soli sa lézia okamžite vystaví účinku červeného svetla s kontinuálnym spektrom 570‑670 nm a celkovej svetelnej dávke 75 J/ cm2 na povrch lézie. Môže sa použiť červené svetlo s užším spektrom poskytujúce rovnakú aktiváciu akumulovaných porfyrínov. Intenzita svetla na povrchu lézie nesmie presiahnuť 200 mW/cm2.


Môžu sa používať len lampy s CE označením, vybavené nevyhnutnými filtrami a/alebo reflexnými zrkadlami na minimalizáciu tepelného ožiarenia, ožiarenia modrým svetlom a UV žiarením. Je dôležité ubezpečiť sa, že je podávaná správna dávka svetla. Svetelná dávka je určená faktormi ako sú veľkosť svetelného poľa, vzdialenosť medzi lampou a povrchom kože, a iluminačným časom. Tieto faktory sa menia s typom lampy, a lampa sa musí používať podľa príručky pre používateľa. Ak je dostupný vhodný detektor, musí sa monitorovať dodaná dávka svetla.


Pacient a operátor musia dodržiavať bezpečnostné predpisy poskytnuté so svetelným zdrojom. Pacient a operátor musia použiť počas iluminácie ochranné okuliare zodpovedajúce svetelnému spektru lampy.


Zdravú neliečenú kožu v okolí lézie nie je potrebné počas iluminácie chrániť.


Viacnásobné lézie sa môžu liečiť počas toho istého liečebného sedenia. Po troch mesiacoch sa má zhodnotiť odozva lézie a pri tomto zhodnotení odozvy sa môžu miesta s léziami preukazujúcimi nekompletnú odozvu, ak sa to vyžaduje, preliečiť. Odporúča sa, aby sa odozva lézií BCC a Bowenovej choroby potvrdila histologicky vyšetrením biopsiou odobratého materiálu. Následne sa odporúča starostlivé a dlhodobé monitorovanie BCC a Bowenovej choroby, ak treba histologicky.


Deti a adolescenti

S liečbou pacientov mladších ako 18 rokov nie sú skúsenosti.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok vrátane podzemnicového oleja, uvedených v časti 6.1 alebo na arašidy alebo sóju.

 • Morfeaformný bazalióm.

 • Porfýria


4.4 Špeciálne upozornenia


Metvix sa smie podávať len v prítomnosti lekára, zdravotnej sestry alebo iného zdravotníckeho personálu vyškoleného v používaní fotodynamickej terapie s Metvixom.


Metvix sa neodporúča používať v gravidite (pozri časť 4.6).


Hrubé (hyperkeratotické) aktinické keratózy sa nesmú liečiť Metvixom. Nie sú žiadne skúsenosti s Metvixom v liečbe lézií, ktoré sú pigmentované, veľmi infiltrované alebo lokalizované na genitáliach.Pri Bowenovej chorobe nie sú skúsenosti s liečbou lézií väčších ako 40 mm. Tak ako pri liečbe Bowenovej choroby kryoterapiou a 5‑FU terapiou, je stupeň odozvy väčších lézií (s priemerom > 20 mm) nižší ako malých lézií. Nie sú skúsenosti s liečbou Bowenovej choroby u pacientov liečených po transplantácii imunosupresívami alebo u pacientov s expozíciou arzénom v anamnéze.


Metylaminolevulinát môže spôsobiť pri kontakte s pokožkou senzibilizáciu, ktorá má za následok vznik angioedému, ekzému v mieste aplikácie alebo alergickej kontaktnej dermatitídy. Pomocná látka cetystearylalkohol môžu spôsobiť lokálne reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu), metyl‑ a propylparabén (E 218, E 216) môžu spôsobiť alergické reakcie (možno oneskorené).


Všetky UV terapie sa musia pred liečbou prerušiť. Všeobecné bezpečnostné opatrenie je nevystavovať liečené miesta s léziami a okolitú pokožku asi 2 po liečbe nasledujúce dni slnku.


Musí za zabrániť priamemu kontaktu Metvixu s očami.


4.5 Liekové a iné interakcie


S metylaminolevulinátom sa neuskutočnili žiadne zvláštne interakčné štúdie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní metylaminolevulinátu u gravidných žien. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách neboli vykonané. Počas gravidity sa používanie Metvixu neodporúča (pozri časť 4.4).


Laktácia

Množstvo metylaminolevulinátu vylúčeného do materského mlieka po topickom podaní Metvixu nie je známe. Kvôli nedostatku klinických skúseností sa musí laktácia po použití Metvixu na 48 hodín prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


 1. Nežiaduce účinky


a) Približne u 60 % pacientov vyskytli reakcie lokalizované na liečené miesto, ktoré sú zapríčinené toxickým účinkom fotodynamickej terapie (fototoxicita) alebo liekom na lézii.


Najčastejšími príznakmi sú pocity bolesti a pálenia na koži, poväčšine začínajúce počas iluminácie alebo skoro po nej a trvajúce niekoľko hodín, zvyčajne s vymiznutím v deň liečby. Symptómy sú zvyčajne miernej alebo strednej závažnosti a zriedkavo si môžu vyžiadať predčasné ukončenie iluminácie. Najčastejšie znaky fototoxicity sú erytém a chrasta. Väčšina je miernej až strednej závažnosti a pretrváva počas 1 – 2 týždňov alebo ojedinele dlhšie.


Frekvencia a závažnosť miestnych fototoxických reakcií sa môže zmierniť opakovanou liečbou Metvixom.


b) Výskyt nežiaducich účinkov v klinických štúdiách na populácii 932 pacientov používajúcich štandardný liečebný režima výskyt nežiaducich udalostí hlásených z dohľadu po uvedení lieku na trh je popísaný v dole uvedenej tabuľke.


Orgánové triedy (MedDRA)


Frekvencia*

Nežiaduce účinky

Poruchy nervového systému

Časté

Parestézia, bolesť hlavy

Poruchy oka

Menej časté

Opuch oka, bolesť oka

Neznáme

Opuch očného viečka

Poruchy ciev

Menej časté

Krvácanie rany

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

nevoľnosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Bolesť, pálenie, chrastavenie, erytém kože

Časté

Infekcia kože, ulcerácia kože, edém kože, opuch kože, pľuzgier, krvácanie kože, svrbenie, olupovanie kože, pocit tepla na koži

Menej časté

Žihľavka, vyrážka, podráždenie kože, reakcie z fotosenzitivity, hypopigmentácia kože, hyperpigmentácia kože, potničky, dyskomfort kože

Neznáme

Angioedém, edém tváre (opuch tváre), ekzém v mieste nanesenia, alergická kontaktná dermatitída, pustulózna vyrážka (pustula v mieste nanesenia)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Poruchy v mieste podania, pocit tepla

Menej časté

únava

* Veľmi časté nežiaduce účinky: Nežiaduce účinky vyskytujúce sa u 1/10) pacientov.

Časté nežiaduce účinky: Nežiaduce účinky vyskytujúce sa u 1/100 až < 1/10 pacientov.

Menej časté nežiaduce účinky: Nežiaduce účinky vyskytujúce sa u 1/1 000 až 1/100 pacientov.

Neznáme: nie je možné stanoviť z dostupných údajov.

Zahrnuté sú nežiaduce účinky hlásené u viac než dvoch pacientov v klinických štúdiách.

Nežiaduce reakcie s neznámou frekvenciou sa hlásili pri skúsenostiach po uvedení lieku na trh.


Štúdia vykonaná u imunokompromitovaných pacientov po orgánovej transplantácii neidentifikovala žiadny problém bezpečnosti u tejto skupiny populácie, nežiaduce účinky sú podobné tým, ktoré sa hlásili u imunokompetentných pacientov.


4.9 Predávkovanie


V prípade predĺženého času aplikácie alebo veľmi vysokej intenzity svetla sa môže zvýšiť závažnosť lokálnych fototoxických reakcií ako sú erytém, bolesť a pocit pálenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antineoplastiká, ATC kód: L01X D03


Mechanizmus účinku

Porfyríny sa po topickej aplikácii metylaminolevulinátu akumulujú intracelulárne v liečených kožných léziách. Intracelulárne porfyríny (vrátane PpIX ) sú fotoaktívne fluorescenčné zložky a na základe svetelnej aktivácie v prítomnosti kyslíka je tvorený singletný kyslík, ktorý spôsobuje poškodenie bunkových štruktúr, predovšetkým mitochondrií. Svetelná aktivácia akumulovaných porfyrínov vedie k fotochemickej reakcii a teda k fototoxicite svetlu vystavených cieľových buniek.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Študovala sa in vitro dermálna absorpcia rádioaktívne značeného metylaminolevulinátu aplikovaného na kožu ľudí. Stredná kumulatívna absorpcia cez kožu ľudí po 24 hodinách bola 0,26% podanej dávky. Vytvoril sa kožný depozit obsahujúci 4,9% dávky. Neuskutočnili sa žiadne zodpovedajúce štúdie na koži ľudí poškodenej podobne ako pri aktinickej keratóze a dodatočne zhrubnutom povrchu alebo bez zrohovatenej vrstvy.


U ľudí používajúcich Metvix krém bol v léziách v porovnaní s normálnou kožou dokázaný vyšší stupeň akumulácie porfyrínov. Po 3 hodinovej aplikácii krému a následnej iluminácii s nekoherentným svetlom vlnovej dĺžky 570-670 nm a celkovej dávky svetla 75 J/cm2, došlo ku kompletnému vybieleniu, pričom sa hodnoty porfyrínov vrátili na hodnoty pred liečbou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické štúdie všeobecnej toxicity a genotoxicity za alebo bez prítomnosti fotoaktivácie nepreukázali potenciálne riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity alebo štúdie na reprodukčnú funkciu s metylaminolevulinátom sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Emulgujúci monostearylglycerol

Cetylstearylalkohol

Stearoylmakrogol 40

Metylparabén (E 218)

Propylparabén (E 216)

Dinátriumedetát

Glycerol

Biela vazelína

Cholesterol

Izopropylmyristát

Podzemnicový olej

Rafinovaný mandľový olej

Oleoylalkohol

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené: 15 mesiacov.


1 týždeň po prvom otvorení nádoby.


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C).


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu a veľkosť balenia


Hliníková tuba s vnútornou ochrannou glazúrou a latexovou pečaťou. Skrutkovací uzáver z HDPE.

Metvix krém sa dodáva v tube obsahujúcej 2 g dermálneho krému.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Galderma International, 92 927 La Défense Cedex, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0259/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


13.10.2004


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Január 2013


6METVIX