+ ipil.sk

Metylprednizolón Hikma 40 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Metylprednizolón Hikma 40 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg a 1000 mg

prášok na injekčný roztok


metylprednizolón (ako sukcinát sodný)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metylprednizolón Hikma a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metylprednizolón Hikma

3. Ako používať Metylprednizolón Hikma

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metylprednizolón Hikma

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metylprednizolón Hikma a na čo sa používa


Metylprednizolón je liečivo v lieku Metylprednizolón Hikmaprášok na injekčný roztok.


Metylprednizolón Hikma obsahuje metylprednizolón sukcinát sodný.

Metylprednizolón patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy (steroidy).

Kortikosteroidy sa vytvárajú prirodzene vo vašom tele a sú dôležité pre mnohé telesné funkcie.


Posilnenie vášho tela užitím kortikosteroidov, ako je Metylprednizolón Hikma môže prospieť plánovanej operácii (napr. transplantácii orgánov), vyvolať vzplanutie príznakov roztrúsenej sklerózy alebo vyvolať iné stresové stavy.


Metylprednizolón sa používa na liečbu ochorení ako sú:


Alergické ochorenia:

Bronchiálna astma.

Akútny edém hrdla neinfekčného pôvodu.

Závažná celoročná alergická nádcha.

Opuch úst, jazyka a priedušnice, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní (angioneurotický edém).

Veľmi závažné alergické reakcie (anafylaxia).


Kožné ochorenia:

Závažné zápalové ochorenia kože.


Kritické fázy gastrointestinálnych ochorení:

Zápal hrubého čreva a zápal tenkého čreva (Crohnova choroba).


Neurologické ochorenia:

V určitých prípadoch opuch mozgu, akútne poranenie miechy, zhoršenie alebo znovu prepuknutie sklerózy multiplex.


Ochorenia dýchacej sústavy:

Aspirácie žalúdočného obsahu.

Závažné zápalové ochorenia postihujúce pľúca.


Ostatné ochorenia:

V niektorých prípadoch meningitída spôsobená patogénmi zodpovednými za tuberkulózu.

Na zníženie reakcie imunitného systému v prípade transplantácie orgánov.


Musíte sa poradiť s lekárom ak sa necítite lepšie, alebo ak sa cítite horšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metylprednizolón Hikma


Nepoužívajte Metylprednizolón Hikma


 • ak ste alergický na metylprednizolón (alebo ktorýkoľvek iný kortikosteroid) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte plesňovú infekciu, inú ako na koži, ktorá nie je liečená.

 • ak ste niekedy mali horúčku, kŕče a stratu vedomia spojenú s maláriou (mozgová malária).

 • ak trpíte poranením hlavy alebo mozgovou príhodou.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Metylprednizolón Hikma, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru ak sa vás niečo z nasledujúceho týka :

 • nemali ste ovčie kiahne, osýpky, pásový alebo očný opar. Ak sa u vás prejavia keď užívate metylprednizolón, môžete byť veľmi chorý. Ak nie ste imúnny alebo máte dieťa, ktoré užíva tento liek, vyhnite sa kontaktu s kýmkoľvek s týmito infekciami. Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc ak si myslíte, že ste boli vystavený jednej z týchto infekcií, alebo ak sa u člena vašej domácnosti začína jedna z nich prejavovať.

 • keď ste liečený digoxínom (liek na srdcové zlyhanie).


Musíte oznámiť svojmu lekárovi skôr než začnete používať Metylprednizolón Hikma, že trpíte na:

 • krehké kosti (osteoporóza) alebo ak ste žena po menopauze

 • poruchy nálady či v súčasnej dobe alebo v minulosti vrátane ťažkej depresie, manickej depresie (bipolárna porucha) alebo problémov ako sú bludy, halucinácie alebo zmätený prejav po užití steroidov

 • vysoký krvný tlak (hypertenzia)

 • slabosť srdcového svalu (srdcové zlyhanie)

 • nedávny infarkt

 • diabetes (cukrovka) a to buď u vás alebo u vašich blízkych príbuzných. Ak máte diabetes, mali by ste starostlivo sledovať hladinu cukru v krvi pokiaľ používate metylprednizolón.

 • tuberkulóza, buď v súčasnej dobe alebo v minulosti

 • zelený zákal (glaukóm), buď u vás alebo u vašich blízkych príbuzných

 • bolesť alebo slabosť vo svaloch po liečení s kortikosteroidmi v minulosti

 • problémy s pečeňou ako je žltačka

 • zlá funkcia obličiek

 • epilepsia

 • vred na tenkom čreve

 • nedávna fistula (abnormálne spojenie vnútri čreva)

 • ulcerózna kolitída a divertikulitída (choroba čriev)

 • zápal a krvné zrazeniny v žilách nôh (tromboflebitída)

 • kožné abscesy

 • myasthénia gravis (ochorenie ochabovania svalov)

 • znížená aktivita štítnej žľazy (hypotyreóza)

 • Kaposiho syndróm (druh rakoviny kože)


Pred akýmkoľvek zákrokom (operáciou) informujte vášho lekára, anesteziológa alebo zubného lekára, že používate metylprednizolón, pretože reakcia vášho tela na stres je znížená.


Ak žiadate urobiť test vašim praktickým lekárom alebo v nemocnici, musíte oznámiť lekárovi, že používate metylprednizolón, ktorý môže ovplyvniť výsledky testu.


Iné lieky a Metylprednizolón Hikma


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Účinok veľkého počtu liekov môže byť škodlivý alebo tieto lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým bude metylprednizolón alebo iné lieky účinkovať, ak sa užívajú súbežne s metylprednizolónom. Váš lekár bude možno musieť upraviť dávkovanie, ak užívate iné lieky.


Je obzvlášť dôležité informovať svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak užívate:

 • acetazolamid na glaukóm, epilepsiu a zadržiavanie vody

 • aminoglutetimid na Cushingov syndróm a rakovinu prsníka

 • antibiotiká ako rifampicín, rifabutín, troleandomycín alebo erytromycín

 • antikoagulanciá ako warfarín, acenokumarol a fenindión používané na riedenie krvi. Váš lekár môže urobiť krvné skúšky na uistenie, že zrážanie krvi je v normále.

 • kyselinu acetylsalicylovú, salicylát sodný a nesteroidné protizápalové lieky ako ibuprofén, naproxén a diklofenak používané na liečbu miernej až stredne silnej bolesti

 • karbamazepín na epilepsiu, bolesť a na manickú depresiu

 • antipsychotiká

 • karbenoxolon na žalúdočné vredy a pálenie záhy

 • cyklosporín na zabránenie odmietnutia transplantovaného orgánu

 • cimetidín na žalúdočné vredy a pálenie záhy

 • diltiazem a mibefradil na problémy srdca a krvného obehu, ako je vysoký krvný tlak a angína pectoris

 • digoxín a podobné srdcové glykozidy

 • diuretiká na zadržiavanie vody ako hydrochlorotiazid, furosemid a kyselina etakrynová

 • metotrexát

 • inzulín a iné lieky ako metformín na cukrovku (diabetes). Ak máte diabetes, je potrebné kontrolovať hladinu cukru pri používaní metylprednizolónu.

 • ketokonazol a itrakonazol na plesňové infekcie

 • salbutamol

 • lieky na vysoký krvný tlak ako lisinopril a losartan

 • pankurónium alebo iné lieky používané na uvoľnenie svalov počas operácie a extrakcie zuba

 • fenobarbital, fenytoín a primidon na epilepsiu

 • pyridostigmín a neostigmín na myasthéniu gravis

 • vakcinácia: informujte svojho lekára pred očkovanám so živou vakcínou ako je na detskú obrnu, ak používate alebo ste používali kortikosteroidy, pretože je risk nákazy a zníženej odozvy na vakcínu


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tento liek vám bude podaný počas tehotenstva alebo dojčenia iba ak lekár posúdi, že prínos liečby je väčší ako možné riziko pre plod alebo dieťa.


Neexistuje žiadny dôkaz, že by kortikosteroidy poškodili plodnosť.


Metylprednizolón obsahuje


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 40 mg obsahuje menej než 1 mmol sodíka

(23 mg) na 40 mg, t.j. v podstate „bez sodíka“.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 125 mg obsahuje menej než 1 mmol sodíka

(23 mg) na 125 mg, t.j. v podstate „bez sodíka“.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 250 mg obsahuje 26,58 mg sodíka na 250 mg.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 500 mg obsahuje 53,18 mg sodíka na 500 mg.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 1000 mg obsahuje 167,59 mg sodíka na 1000 mg.


Ak ste na kontrolovanej sodnej (slanej) diéte povedzte to vášmu lekárovi z dôvodu úpravy príjmu sodíka.


3. Ako používať Metylprednizolón Hikma


Odporúčaná dávka je:


Dospelí

Počiatočná dávka je zvyčajne 10 – 500 mg v závislosti od liečenej choroby. Väčšie dávky môžu byť potrebné pre krátkodobé riešenie závažných akútnych stavov. Počiatočná dávka do 250 mg sa má podávať intravenózne ako bolus injekcia najmenej po dobu 5 minút, dávky vyššie ako 250 mg sa majú podávať po dobu aspoň 30 minút.


Starší pacienti

Dostanete zvyčajne takú liečbu ako mladší i keď lekár môže rozhodnúť o pozornej kontrole vedľajších účinkov liečby (pozri časť 4).


Použitie u detí

U detí a dospievajúcich kortikosteroidy môžu spôsobiť spomalenie rastu. Váš lekár má liečbu limitovať na minimálne dávky čo najkratšiu dobu.


Ak použijete viac Metylprednizolónu Hikma, ako máte

Ak si myslíte, že ste dostali príliš veľa injekcií, okamžite kontaktujte vášho lekára.


Zastavenie/zníženie dávky Metylprednizolónu Hikma

Váš lekár rozhodne o vhodnom čase pre zastavenie.liečby.

Dávka by sa mala postupne znižovať ak:

 • ste liečený kortikosteroidnými injekciami viac ako 3 týždne

 • je menej než jeden rok od skončenia dlhodobej liečby (mesiace alebo roky) s kortikosteroidnými tabletami

 • trpíte Addisonovou chorobou alebo stavom, kde vaše nadobličky neprodukujú dostatok prírodných kortikosteroidov

 • boli ste liečený viac ako 32 mg metylprednizolónu každý deň

 • vaše injekcie boli večer


Je dôležité znižovať dávku postupne, aby sa predišlo príznakom z vysadenia.


Príznaky z vysadenia liečby môžu zahŕňať:

 • svrbenie kože

 • potenie

 • horúčka

 • bolesť svalov a kĺbov

 • nádcha

 • lepivé oči

 • úbytok váhy


Pokiaľ sa vaše príznaky vrátia alebo zhoršia znížením dávky lieku, okamžite kontaktujte vášho lekára.


Psychické problémy pri používaní Metylprednizolónu Hikma

Psychické problémy sa môžu vyskytnúť pri používaní steroidov ako metylprednizolón (pozri tiež časť 4). Kortikosteroidy, hlavne pri vysokých dávkach, môžu ovplyvniť náladu a správanie. Niektorí pacienti na začiatku liečby môžu byť zmätení, podráždení a trpia bludmi a samovražednými myšlienkami. Platí to najmä v prípadoch, ak trpíte alebo ste náchylný k takýmto psychickým problémom. Tieto účinky môžu nastať aj pri zastavení užívania metylprednizolónu. Kontaktujte lekára ak vy alebo niekto vo vašej blízkosti sa obáva psychických problémov.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Metylprednizolón Hikma sa používa pre choroby, ktoré sa môžu zhoršiť, ak nie sú správne liečené. Vedľajšie účinky sú pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach alebo dlhodobej liečbe. Váš lekár vám predpíše najnižšiu účinnú dávku pre najkratší možný čas, aby sa minimalizovali vedľajšie účinky. Opýtajte sa svojho lekára ak potrebujete ďalšie informácie.


Závažné vedľajšie účinky

Kontaktujte okamžite vášho lekára, ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov:

 • náhla život ohrozujúca alergická reakcia (anafylaxia) s príznakmi ako vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuch tváre, pier, jazyka alebo inej časti tela, dýchavičnosť, chrčanie alebo dýchacie ťažkosti

 • infekcie, ktoré môžu byť častejšie a závažnejšie, aj keď príznaky sú menej zreteľné

 • žalúdočné vredy, ktoré môžu viesť k perforácii a krvácaniu. Príznaky sú bolesť žalúdka, čierna asfaltová stolica alebo vracanie krvi

 • akútny zápal podžalúdkovej žľazy spôsobuje silné bolesti v bruchu a cez chrbát

 • zvýšený tlak v lebke (pseudotumor cerebri) u detí, zvyčajne po zastavení dávok metylprednizolónu. Príznaky sú bolesť hlavy s vracaním, nedostatok energie a ospalosť

 • krvné zrazeniny v žilách (tromboembólia), ktoré môžu spôsobiť bolesť, citlivosť alebo opuch na jednej nohe, alebo pľúc s príznakmi náhlej ostrej bolesti na hrudníku, dýchavičnosť a vykašliavanie krvi

 • zlyhanie srdca pumpovaním krvi vedie k závažnej dýchavičnosti a opuchom členkov (kongestívne srdcové zlyhanie)


Ďalšie vedľajšie účinky

Kontaktujte vášho lekára, ak niektorý z týchto príznakov sa stal závažným:

Účinky na tráviaci systém:

 • zlé trávenie, nadúvanie, plesňové infekcie alebo vredy na pažeráku

 • pocit nevoľnosti, vracanie a pachuť v ústach

 • dočasné zvýšené hladiny pečeňových enzýmov


Účinky na imunitný systém:

 • zvýšená náchylnosť k infekciám

 • niektoré kožné testy môžu dávať abnormálne výsledky a inaktívna tuberkulóza sa môže vrátiť


Účinky na kosti, svaly a kĺby:

 • slabosť svalov v ramene a bokoch

 • rednutie kosti (osteoporóza) a zlomeniny kostí hlavne chrbtice, rúk a nôh. Rednutie kostí vyžaduje zvyčajne ďalšiu liečbu (najmä ak ste žena nad 60 rokov) z dôvodu prevencie pred prasknutím a zlomením

 • zníženie prekrvenia kostí môže viesť k bolesti kolena a bedra

 • roztrhané svalové šľachy spôsobujúce bolesť alebo opuch


Účinky na funkciu obličiek:

 • zadržiavanie sodíka a vody, strata draslíka môže mať za následok abnormálnu alkalitu krvi, ktorá v zriedkavých prípadoch môže viesť ku kongestívnemu srdcovému zlyhaniu (pozri závažné vedľajšie účinky)


Účinky na kožu:

 • vznik bledých alebo tmavých škvŕn na koži

 • pomalé hojenie rán, malé škvrny pod kožou a pomliaždeniny, začervenanie, stenčenie kože, strie, akné, Kaposiho sarkóm (typ rakoviny kože). Tieto účinky sa môžu zlepšiť znížením dávky lieku.


Hormonálne účinky:

 • znížená činnosť hypotalamu, hypofýzy a žľazy nadobličiek, ktoré kontrolujú reakcie na stres, trávenie, imunitný systém a emócie

 • pomalý rast u dojčiat a detí

 • problémy s vašou periódou (menštruáciou)

 • zaoblená tvár (tvar mesiaca) typická pre Cushingov syndróm

 • nadmerné ochlpenie

 • znížená schopnosť spracovávať cukry a škroby so zvýšenou potrebou liekov na cukrovku

 • strata svalov a kostí

 • zvýšená chuť do jedla a priberanie


Zmeny vášho duševného stavu:

Steroidy vrátane metylprednizolónu môžu spôsobiť vážne duševné problémy. Tieto reakcie sú spoločné pre deti a dospelých. Asi jeden z dvadsiatich dospelých môže byť vážne postihnutý.

 • zmeny nálady ako je podráždenosť, extrémny pocit šťastia (eufória), depresia a náhle zmeny nálady, príznaky z vysadenia vrátane úzkosti

 • samovražedné myšlienky

 • bludy, halucinácie, mánia, zhoršenie schizofrénie

 • poruchy správania, spánku, záchvaty (kŕče)

 • problémy so zlou duševnou funkcoiu vrátane zmätenosti a straty pamäti


Účinky na oko:

 • zvýšený vnútroočný tlak, zelený zákal

 • opuch zrakového nervu, ktorý môže viesť k poškodeniu

 • rozmazané videnie alebo problémy s videním (katarakta), stenčenie rohovky a bielka oka

 • zhoršenie existujúcich vírusových alebo plesňových infekcií oka


Účinky na srdce, pľúca a krvný obeh:

 • roztrhnutie srdcového svalu spôsobené srdcovým infarktom

 • vysoký krvný tlak, ktorý môže spôsobiť bolesti hlavy alebo pocit nevoľnosti

 • náhly pokles krvného tlaku spôsobujúci kolaps

 • srdcový infarkt

 • nepravidelný srdcový tep

 • zvýšené hladiny bielych krviniek (leukocytov)

 • dýchavičnosť alebo kašeľ


Účinky na nervový systém:

 • kŕče, zvýšený tlak v hlave


Ďalšie účinky

 • pretrvávajúce čkanie, pocit nevoľnosti


Abstinenčné príznaky

“Abstinenčné príznaky” sa môžu objaviť, pozri časť 3 pre ďalšie informácie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metylprednizolón Hikma


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25C.

Uchovávajte v injekčnej liekovke vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale injekčnej liekovky a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metylprednizolón Hikma obsahuje


- Liečivo je metylprednizolón (ako sukcinát sodný).

- Ďalšie pomocné látky sú dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, bezvodý hydrogénfosforečnan sodný a hydroxid sodný. 40 ml injekčná liekovka obsahuje tiež laktózu.


Ako vyzerá Metylprednizolón Hikma a obsah balenia


Metylprednizolón je biely alebo takmer biely prášok balený do čírych sklenených injekčných liekoviek uzatvorených gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 40 mg obsahuje 53,0 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 40 mg metylprednizolónu.

Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 125 mg obsahuje 165,8 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 125 mg metylprednizolónu.

Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 250 mg obsahuje 331,5 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 250 mg metylprednizolónu.

Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 500 mg obsahuje 663,0 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 500 mg metylprednizolónu.

Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 1000 mg obsahuje 1326,0 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 1000 mg metylprednizolónu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó 8, 8A e 8B – Fervença

2705-906 Terrugem SNT

Portugalsko

geral@hikma.com


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Methylprednisolone Hikma, 40 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg a 1000 mg, Prášek pro injekční roztok

Francúzsko: Méthylprednisolone Hikma, 40 mg, 500 mg et 1000 mg, Poudre pour solution injectable

Nemecko: Methylprednisolone Hikma, 250 mg und 1000 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Taliansko: Metilprednisolone Hikma, 40 mg, 125 mg, 500 mg e 1000 mg, Polvere per soluzione iniettabile

Portugalsko: Metilprednisolona Hikma, 40 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg e 1000 mg, Pó para solução injectável

Slovensko: Metylprednizolón Hikma, 40 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg a 1000 mg prášok na injekčný roztok

Spojené kráľovstvo: Methylprednisolone, 40 mg, 500 mg and 1000 mg, Powder for solution for injection


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Spôsob podania:

Metylprednizolón sa môže podávať intravenózne alebo intramuskulárne, preferovaná metóda pre akútne použitie je intravenózna injekcia podávaná počas vhodného časového intervalu.


Príprava a/alebo manipulácia

Metylprednizolón injekčný roztok sa pripravuje rozpustením prášku v príslušnom objeme vody na injekciu, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke nižšie.


Na pripravu intravenózneho infúzneho roztoku sa najprv pripraví roztok zriedením v 5% glukóze vo vode na injekciu, 0,9% chloridu sodného vo vode na injekciu (izotonický roztok) alebo v 5% glukóze v izotonickom roztoku. Aby sa predišlo problémom s kompatibilitou s inými liekmi, metylprednizolón sa má podávať oddelene od iných liekov, pokiaľ je možné buď ako i.v. dávka, cez i.v. medikačnú komoru, alebo ako i.v. ‘piggy-back’ roztok a iba v spomenutých roztokoch.


Doporučené rozpúšťadlá a rekonštitúcia/riedenie objemov pre Metylprednizolón Hikma:


Rozpúšťadlá a koncentrácie

Metylprednizolón Hikma, Sila

40 mg

125 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

Príprava injekčného roztoku (rekonštitúcia)

Voda na injekciu

1,2 ml

2,1 ml

4 ml

8 ml

16 ml

Koncentrácia roztoku

40 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

Príprava infúzneho roztoku (riedenie)

Glukóza 5%

Zriediť 1 ml

40 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 50 ml alebo 100 ml s infúznym roztokom

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

0,8 mg/ml alebo

0,4 mg/ml

1,25 mg/ml

NaCl 0,9%

Zriediť 1 ml

40 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 50 ml alebo 100 ml s infúznym roztokom

Zriediť 2 ml 62,5mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

0,8 mg/ml alebo

0,4 mg/ml

1,25 mg/ml

Glukóza 5%

v NaCl 0,9%

Zriediť 1 ml

40 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 50 ml alebo 100 ml s infúznym roztokom

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

0,8 mg/ml alebo

0,4 mg/ml

1,25 mg/ml


Parenterálne lieky sa musia pred podaním vizuálne skontrolovať na prítomnosť tuhých častíc a zmenu sfarbenia.


Po nariedení podľa odporúčania okamžite použite, všetok zvyšok zlikvidujte.

Z mikrobiologického hľadiska má byť liek použitý okamžite. Ak nie je použitý okamžite, podmienky a čas uchovávania pred použitím sú v zodpovednosti užívateľa a nemali by byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nerobí za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


9Metylprednizolón Hikma 40 mg

Súhrn údajov o lieku
Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOVLIEKU


MetylprednizolónHikma 40 mg

MetylprednizolónHikma 125 mg

MetylprednizolónHikma 250 mg

MetylprednizolónHikma 500 mg

MetylprednizolónHikma 1000 mg

prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNEAKVANTITAVNEZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 40 mg obsahuje 53,0 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 40 mg metylprednizolónu.

Toto zloženie obsahuje menej než 1 mmol sodíka (23 mg) na 40 mg, t.j. v podstate bez sodíka.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 125 mg obsahuje 165,8 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 125 mg metylprednizolónu.

Toto zloženie obsahuje menej než 1 mmol sodíka (23 mg) na 125 mg, t.j. v podstate bez sodíka.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 250 mg obsahuje 331,5 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 250 mg metylprednizolónu.

Toto zloženie obsahuje 26,58 mg sodíka na 250 mg.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 500 mg obsahuje 663,0 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 500 mg metylprednizolónu.

Toto zloženie obsahuje 53,18 mg sodíka na 500 mg.


Každá injekčná liekovka Metylprednizolónu Hikma 1000 mg obsahuje 1326,0 mg metylprednizolónu sukcinátu sodného, čo zodpovedá 1000 mg metylprednizolónu.

Toto zloženie obsahuje 167,59 mg sodíka na 1000 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁFORMA


Prášok na injekčný roztok.


Každá injekčná liekovka metylprednizolónu sukcinátu sodného obsahuje biely alebo takmer biely amorfný prášok.


4. KLINICÚDAJE


4.1 Terapeutickéindikácie


Metylprednizolón je indikovaný na liečbu akéhokoľvek stavu, pri ktorom je požadovaný rýchly a intenzívny účinok kortikosteroidov, ako sú:


 • Alergické stavy:

Asthma bronchiale

Závažná sezónna a celoročná alergická nádcha

Angioedém

Anafylaxia


 • Kožné ochorenia:

Závažná forma multiformného erytému (Stevens-Johnsonov syndróm).


 • Gastrointestinálne ochorenia:

Crohnova choroba

Ulcerózna kolitída


 • Ochorenia nervového systému:

Akútne exacerbácie sklerózy multiplex s prelínajúcim sa relaps-remitujúcim pozadím

Sekundárny opuch mozgu spôsobený mozgovými tumormi


 • Respiračné ochorenia:

Aspirácia obsahu žalúdka

Fulminantná alebo diseminovaná pľúcna tuberkulóza (pri súčasnom užívaní antituberkulóznej chemoterapie)


 • Rôzne:

Tuberkulózna meningitída (s príslušnou antituberkulóznou chemoterapiou)

Transplantácia


4.2 vkovaniea spôsobpodávania


Metylprednizolón sa môže podávať intravenózne alebo intramuskulárne, preferovaná cesta pre akútne použitie je podanie intravenóznej injekcie počas vhodného časového intervalu.


Dávkovanie


Ak sa podáva metylprednizolón intravenózne vo vysokých dávkach, má sa podávať po dobu najmenej 30 minút. Dávky do 250 mg majú byť podávané intravenózne po dobu najmenej 5 minút.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky v priebehu najkratšej doby (pozri časť 4.4).


Dospelí

Dávkovanie sa mení podľa závažnosti stavu, úvodná dávka má byť od 10 do 500 mg.

Pri liečbe rejekcie štepu po transplantáciách môže byť vyžadovaná dávka až 1 g/deň. Hoci dávky a protokoly sa menili v štúdiách použitím metylprednizolónu sukcinátu sodného v liečbe rejekcie štepu po transplantáciách, publikovaná literatúra podporuje použitie dávok na úrovni od 500 mg do 1 g ako najčastejšie používané pre akútnu rejekciu. Liečba pri týchto dávkach by mala byť obmedzená na 48 až 72 hodín až do stavu stabilizácie pacienta, pretože predĺžená vysoká terapeutická dávka kortikosteroidmi môže spôsobiť vážne vedľajšie nežiaduce účinky (pozri časť 4.4 a 4.8).


Pediatrická populácia

Pri liečbe vysokými dávkami pre indikácie ako sú hematologické, reumatické, obličkové a kožné ochorenia, sa odporúča dávka 30 mg/kg/deň po maximum 1 g/deň. Toto dávkovanie sa môže opakovať v troch po sebe nasledujúcich cykloch denne alebo každý druhý deň. Pri liečení rejekcie štepu po transplantáciách je doporučená dávka 10 až 20 mg/kg/deň po dobu 3 dní až do maximálnej dávky 1 g/deň. Pri liečbe astmatických stavov je doporučená dávka 1 až 4 mg/kg/deň po dobu 1 až 3 dní.


Starší pacienti

Metylprednizolón sa používa predovšetkým pri akútnych krátkodobých stavoch. Neexistujú žiadne informácie o tom, že zmena dávkovania je potrebná u starších pacientov. Avšak liečba starších pacientov má byť plánovaná s ohľadom na vážnejšie dôsledky vedľajších nežiaducich účinkov kortikosteroidov v starobe, a je požadovaný starostlivý klinický dohľad (pozri časť 4.4).


Pre dávkovanie dospelých sú nasledovné podrobné odporúčania:


Pri anafylaktických reakciách sa má podať ako prvý adrenalín alebo noradrenalín pre okamžitý hemodynamický účinok, následne intravenózna injekcia Metylprednizolónu (metylprednizolón sukcinát sodný) s inými akceptovanými postupmi.

Existujú dôkazy o tom, že kortikosteroidy sú významné v prevencii opakujúcich sa akútnych anafylaktických reakcií pre ich dlhodobý hemodynamický účinok.


Pri senzitívnych reakciách metylprednizolón je schopný poskytnúť úľavu od príznakov v rozsahu od pol hodiny do dvoch hodín. U pacientov so status asthmaticusMetylprednizolón môže byť podávaný intravenózne v dávke 40 mg opakovane v závislosti na odpovedi pacienta. U niektorých astmatických pacientov môže byť výhodné podávať liek pomalou kvapôčkovou infúziou po dobu niekoľko hodín.


Pri rejekcii štepu po transplantáciáchboli použité dávky do 1 g denne na potlačenie rejekčných kríz. V prípade akútnej rejekcie sú bežne používané dávky 500 mg až 1 g. Liečba má pokračovať len dovtedy, kým sa stav pacienta stabilizuje, zvyčajne nie vac ako 48 až 72 hodín.


Pri mozgových edémoch sakortikosteroidy používajú na zníženie alebo zabránenie opuchu mozgu spojeného s tumormi mozgu (primárne alebo metastatické).


U pacientov s edémom v dôsledku tumoru, sa zdá byť dôležité znižovanie dávky kortikosteroidu, aby sa zabránilo spätnému zvýšeniu intrakraniálneho tlaku. Ak sa vyskytne opuch mozgu pri zníženom dávkovaní (intrakraniálne krvácanie bolo vylúčené), znovu začnite s väčšími a častejšími parenterálnymi dávkami. Pacienti s určitými zhubnými chorobami musia zostať na perorálnej kortikosteroidnej liečbe celé mesiace alebo aj doživotne. Podobné alebo vyššie dávky môžu byť užitočné pri kontrole edému počas ožarovania.


Pre tumorom spôsobené opuchy mozgu sú navrhnuté nasledovné schémy dávkovania.


Plán A (1)

Dávka (mg)

Cesta podania

Interval

v hodinách

Čas trvania

Predoperačne

20

i.m.

3.6


Počas operácie

20 až 40

i.v.

každú hodinu


Pooperačne

20

i.m.

3

24 hodín


16

i.m.

3

24 hodín


12

i.m.

3

24 hodín


8

i.m.

3

24 hodín


4

i.m.

3

24 hodín


4

i.m.

6

24 hodín


4

i.m.

12

24 hodínPlán A (2)

Dávka (mg)

Cesta podania

Interval

v hodinách

Deň trvania

Predoperačne

40

i.m.

6

2-3

Pooperačne

40

i.m.

6

3-5


20

perorálne

6

1


12

perorálne

6

1


8

perorálne

8

1


4

perorálne

12

1


4

perorálne


1

(1)Fox JL, MD. "Use of Methylprednisolone in Intracranial Surgery" Medical Annals of the District of Columbia, 34:261 265, 1965.

(2)Cantu RC, MD Harvard Neurological Service, Boston, Massachusetts. Letter on file, The Upjohn Company (February 1970).


Cieľ: prerušiť terapiu po 10 dňoch.


Pri liečbe akútnej excerbácie sklerózy multiplexu dospelých je doporučená dávka 1 g denne po dobu 3 dní. Metylprednizolón sa má podávať intravenózne infúziou po dobu aspoň 30 minút.


Pri iných indikáciach sa úvodná dávka pohybuje od 10 do 500 mg v závislosti od liečeného klinického problému. Väčšie dávky môžu byť potrebné pre krátkodobé liečenie ťažkých akútnych stavov. Počiatočná dávka do 250 mg má byť podaná intravenózne najmenej počas 5 minút, dávky vyššie ako 250 mg majú byť podávané intravenózne najmenej počas 30 minút. Následné dávky môžu byť podávané intravenózne alebo intramuskulárne v intervaloch v závislosti na odpovedi pacienta a podľa klinického stavu. Liečba kortikosteroidmi je doplnkom, nie náhradou za konvenčnú liečbu.


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Zvyčajné kontraindikácie na systémové alebo lokálne podanie kortikosteroidov.

Precitlivenosť na metylprednizolón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Systémové mykózy a systémové infekcie, ak nie je použitá špecifická protiinfekčná liečba.

Intratekálne podanie, pretože správy o vážnych zdravotných udalostiach boli spojené s touto cestou podania.

Intramuskulárne kortikosteroidné prípravky pre idiopatickú trombocytopenickú purpuru.


Edém mozgu spojený s maláriou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


 • Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky počas minimálneho obdobia. Vyžaduje sa častejšia kontrola pacienta pre vhodné titrovanie dávky s ohľadom na aktivitu ochorenia (pozri časť 4.2).


 • Atrofia kôry nadobličiek sa vyvíja v priebehu dlhodobej liečby a môže pretrvávať aj niekoľko mesiacov po ukončení liečby. Ukončenie podávania kortikosteroidov po dlhodobej liečbe musí byť vždy postupné, aby sa predišlo opätovnej excerbácii ochorenia, akútnej insuficiencii nadobličiek alebo polyarteritíde, zúženej počas týždňov alebo mesiacov podľa dávky a doby liečenia. Počas dlhodobej liečby akákoľvek pridružená choroba, trauma, anestézia alebo chirurgický zákrok bude vyžadovať dočasné zvýšenie dávky; ak podávanie kortikosteroidov bolo prerušené po dlhodobej liečbe, môžu sa dočasne začať podávať.


Ak lekár dospeje k záveru, že relaps ochorenia nie je pravdepodobný, je vhodné náhle ukončenie systémovej liečby kortikostroidmi, ktorá trvala najviac tri týždne. Nie je pravdepodobné, že by náhle ukončenie liečby v dávke do 32 mg metylprednizolónu denne viedlo ku klinicky relevantnej supresii HPA-osi u väčšiny pacientov. U nasledujúcich skupín pacientov sa má zvážiť postupné znižovanie liečebnej dávky kortikosteroidov aj u liečby trvajúcej tri týždne alebo menej:


 • Pacienti, ktorí dostávali opakované kúry systémovej kortikosteroidnej liečby, hlavne ak trvali viac než 3 týždne.

 • Ak boli indikované krátke kúry v priebehu jedného roka po prerušení dlhodobej liečby (mesiace alebo roky).

 • Pacienti, u ktorých môže dôjsť k adrenokortikálnej insuficiencii okrem exogénnej kortikosteroidnej liečby.

 • Pacienti, ktorí dostávajú viac než 32 mg metylprednizolónu denne.

 • Pacienti, ktorí dostávajú opakované večerné dávky.


 • Vzhľadom k tomu, že môže byť narušená sekrécia mineralokortikoidov, má sa súčasne podávať soľ a/alebo mineralokortikoid.


 • Vzhľadom k tomu, že sa vyskytli zriedkavé prípady anafylaktických reakcií u pacientov liečených parenterálne kortikosteroidmi, majú sa pred podávaním urobiť vhodné opatrenia, najmä u pacientov s anamnézou alergie na liečivo.


 • Kortikosteroidy môžu maskovať určité prejavy infekcie, a môže sa pridružiť nová infekcia počas ich užívania. Keď sa užívajú kortikosteroidy, môže dôjsť k zníženej odolnosti a schopnosti lokalizovať infekciu. Infekcie spôsobené vírusovými, bakteriálnymi, fungálnymi, protozoálnymi alebo helmintickými patogénmi pri akejkoľvek lokalizácii v tele, môžu mať súvislosť so samotnými kortikosteroidmi alebo v kombinácii s inými imunosupresívami, ktoré ovplyvňujú celulárnu alebo humorálnu imunitu alebo funkciu neutrofilov. Tieto infekcie môžu mať priebeh mierny, ale aj ťažký alebo niekedy fatálny. So zvyšujúcou sa dávkou kortikosteroidov narastá výskyt infekčných komplikácií.


 • U pacientov liečených imunosupresívami môže byť varicella fatálnym ochorením. Pacienti (alebo rodičia detí), ktorí majú nejasnú anamnézu o prekonaných ovčích kiahňach, sa majú upozorniť, aby sa vyhli osobnému kontaktu s chorými na ovčie kiahne alebo herpes zoster, a ak boli s nimi v kontakte, mali by bez odkladu vyhľadať lekára. Pasívna imunizácia varicella/zoster imunoglobulínom (VZIG) je potrebná u tých exponovaných neimúnnych pacientov, ktorí dostávajú systémovú kortikoidovú liečbu alebo ju dostávali v priebehu uplynulých troch mesiacov. Kortikosteroidy sa majú podať do 10 dní od kontaktu s ovčími kiahňami. Ak je potvrdená varicella, choroba vyžaduje odbornú starostlivosť a urgentnú liečbu. Kortikosteroidy sa nemajú vysadiť a dávka sa môže zvýšiť.


 • Pacienti a/alebo opatrovníci sa majú upozorniť na to, že pri užívaní systémových steroidov sa môžu vyskytnúť ťažké psychiatrické nežiaduce reakcie (pozri časť 4.8). Symptómy sa prejavia typicky v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov po začatí liečby. Riziká môžu byť vyššie pri vysokých dávkach/systémovej expozícii (pozri časť 4.5), hoci veľkosť dávky neurčuje začiatok, typ, závažnosť alebo trvanie reakcií. Väčšina reakcií sa upraví buď po redukcii dávky alebo vysadení lieku, avšak môže byť potrebná špecifická liečba. Pacienti/opatrovníci sa majú upozorniť, aby vyhľadali lekára, ak sa rozvinú obávané psychologické symptómy, najmä depresívne nálady alebo podozrenie na suicidálne sklony. Zvýšenú pozornosť majú venovať pacienti/opatrovníci možným psychiatrickým poruchám, ktoré môžu nastať počas alebo bezprostredne po znižovaní dávky/ukončení podávania systémových steroidov, hoci také reakcie neboli často hlásené.


Veľkú pozornosť vzhľadom na použitie kortikosteroidov si vyžadujú pacienti (alebo ich príbuzní z prvého pokolenia), ktorí majú diagnostikovanú alebo mali v anamnéze ťažkú afektívnu poruchu. Medzi ne patrí depresívna alebo manicko-depresívna choroba a steroidová psychóza v anamnéze.


 • Osýpky môžu mať oveľa závažnejší alebo dokonca fatálny priebeh u pacientov užívajúcich imunosupresíva. Týmto deťom alebo dospelým pacientom sa má venovať zvláštna starostlivosť, aby sa nevystavili kontaktu s chorými na osýpky. Ak boli pacienti vystavení takémuto kontaktu, treba im doporučiť, aby bezodkladne vyhľadali lekára.


 • Podanie živých alebo živých, atenuovaných vakcín je kontraindikované u pacientov, ktorí dostávajú imunosupresívnu dávku kortikosteroidov. Usmrtené alebo inaktivované vakcíny môžu byť podané pacientom, ktorí dostávajú imunosupresívnu dávku kortikosteroidov. Avšak odpoveď na takéto vakcíny môže byť znížená. Indikované imunizačné postupy môžu byť uskutočnené na pacientoch, ktorí dostávajú non-imunosupresívnu dávku kortikosteroidov.


 • Použitie kortikosteroidov pri liečbe aktívnej tuberkulózy sa má obmedziť na tie prípady fulminantnej alebo diseminovanej tuberkulózy, pri ktorých sa kortikosteroidy použijú na manažment liečby v súlade s príslušným antituberkulóznym plánom liečby. Ak sú kortikosteroidy indikované u pacientov s latentnou tuberkulózou alebo tuberkulínovou reaktivitou, je potrebné starostlivé sledovanie, pretože môže dôjsť k vzplanutiu ochorenia. Počas dlhodobej kortikosteroidovej liečby majú títo pacienti dostávať chemopropfylaxiu.


 • Opatrnosť treba dodržiavať u pacientov užívajúcich kardioaktívne liečivá ako digoxín, pretože steroidy môžu indukovať elektrolytovú nerovnováhu/stratu kália (pozri časť 4.8). Existujú hlásenia o srdcových arytmiách a/alebo obehovom kolapse a/alebo zastavení srdca po rýchlom podaní vysokej intravenóznej dávky metylprednizolónu (viac než 0,5 g podanej počas doby kratšej ako 10 minút). Bradykardia bola hlásená počas alebo po podaní vysokej dávky metylprednizolónu sukcinátu sodného a nemusí mať súvislosť s rýchlosťou a dobou trvania infúzie.


 • Dlhšie užívanie kortikosteroidov môže spôsobiť zadnú subkapsulárnu kataraktu, nukleárnu kataraktu (najmä u detí) a glaukóm s možným poškodením optického nervu. Sú potrebné časté očné kontroly.Taktiež môže byť vyšší výskyt sekundárnych mykotických a vírusových infekcií oka u pacientov liečených glukokortikoidmi.


 • Údaje z klinickej štúdie vykonanej s cieľom stanoviť účinnosť metylprednizolónu pri septickom šoku poukazujú, že vyššia mortalita sa vyskytla v podskupine tých pacientov, ktorí vstúpili do štúdie so zvýšenými hodnotami kreatinínu alebo sa u nich prejavila sekundárna infekcia po tom, čo sa začalo s liečbou metylprednizolónom.


 • Intramuskulárna injekcia do area deltoidea sa nemá podať, pretože je možný vznik tkanivovej atrofie.


 • Podľa dostupných výsledkov multicentrickej štúdie metylprednizolón sa nemá používať rutinne pri liečbe poranení hlavy. Výsledky štúdie ukázali nárast mortality do 2 týždňov po poranení u pacientov liečených metylprednizolónom sukcinátom sodným v porovnaní s placebom (1,18 relatívne riziko). Príčinná súvislosť s liečbou metylprednizolónom sukcinátom sodným nebola preukázaná.


Osobitné opatrenia


Zvýšená starostlivosť sa požaduje pri užívaní systémových kortikosteroidov u pacientov s nasledujúcimi stavmi a je nevyhnutné časté monitorovanie.


 • Osteoporóza (sú ohrozené najmä postmenopauzálne ženy).

 • Hypertenzia alebo kongestívne zlyhanie srdca.

 • Môžu sa vyskytnúť psychické nepríčetnosti pri používaní kortikosteroidov, od eufórie, nespavosti, zmien nálady, zmien osobnosti až po závažnú depresiu s priamymi psychotickými prejavmi. Tiež existujúce emočné nestability alebo psychotické tendencie môžu byť zhoršené kortikosteroidmi.

 • Diabetes mellitus (alebo výskyt v rodinnej anamnéze).

 • Tuberkulóza v anamnéze.

 • Glaukóm (alebo rodinná anamnéza glaukómu).

 • Predchádzajúca myopathia indukovaná kortikosteroidmi.

 • Zlyhanie pečene alebo cirhóza.

 • Renálna insuficiencia.

 • Epilepsia.

 • Aktívny alebo latentný peptický vred.

 • Čerstvé črevné anastomózy.

 • Náchylnosť na tromboflebitídu.

 • Absces alebo iné pyogénne infekcie.

 • Ulcerózna kolitída.

 • Divertikulitída.

 • Bola hlásená akútna myopatia v súvislosti s užívaním vysokých dávok kortikosteroidov, najčastejšie sa vyskytujúca u pacientov s poruchami neuromuskulárneho prenosu (napr. myasthénia gravis) alebo u pacientov so súbežnou liečbou liekmi blokujúcimi neuromuskulárny prenos (napr. pankurónium). Takáto akútna myopatia je generalizovaná, môže postihnúť očné a dýchacie svaly a môže vyústiť do kvadruparézy. Môže sa vyskytnúť zvýšená hladina kreatínkinázy. Klinické zlepšenie alebo zotavenie po vysadení liečby kortikosteroidmi môže vyžadovať týždne až roky.

 • Očný herpes simplex, kvôli obave z perforácie rohovky.

 • Hypotyreóza.

 • Cushingov syndróm.

 • Exantematózne infekčné ochorenia.

 • Bol hlásený výskyt Kaposiho sarkómu u pacientov liečených kortikosteroidmi. Vysadenie kortikosteroidov môže zapríčiniť klinickú remisiu.


Pediatrická populácia

Kortikosteroidy spôsobujú spomalenie rastu v detstve a v dospievaní, čo môže byť nezvratné. Liečba sa má obmedziť na minimálne dávky v čo najkratší čas. Aby sa minimalizovalo potlačenie osi hypothalamus-hypofýza-nadobličky a pokračujúcej retardácii, liečba má byť pokiaľ je možné v jednej dávke každý druhý deň.


Starší pacienti

Časté nežiaduce účinky systémových kortikosteroidov môžu byť spojené s vážnejšími následkami v staršom veku, najmä osteoporózou, hypertenziou, hypokaliémiou, diabetom, náchylnosťou k infekciám a stenčeniu kože. Dôsledný klinický dohľad sa požaduje pre zabránenie život ohrozujúcim reakciám.


4.5 Liekové a iné interakcie


1. Boli zaznamenané kŕče pri súbežnom podávaní metylprednizolónu a cyklosporínu. Pretože súbežné podávanie týchto liekov má za následok vzájomnú inhibíciu metabolizmu, je možné, že kŕče a iné nežiaduce udalosti spojené s individuálnym podaním oboch liekov sa môžu vyskytnúť oveľa pravdepodobnejšie.


2. Imunosupresíva, ako metotrexát, môžu mať synergický účinok na stav ochorenia, ktorý dovoľuje zníženie dávky kortikosteroidov.


3. Liečivá, ktoré indukujú pečeňové enzýmy, ako rifampicín, rifabutín, karbamazepín, fenobarbal, fenytoín, primidón a aminoglutetimid zvyšujú metabolizmus kortikoidov a ich terapeutický účinok môžu redukovať. Na dosiahnutie požadovaného účinku môže byť nevyhnuté zvýšiť dávku metylprednizolónu.


4. Lieky, ktoré inhibujú enzymatický systém cytochrómu P450 (najmä CYP3A4), ako erytromycín a ketokonazol, môžu inhibovať metabolizmus kortikosteroidov a tak znížiť ich klírens. Preto sa má dávka metylprednizolónu titrovať, aby sa zabránilo steroidnej toxicite.


5. Steroidy môžu znížiť účinky anticholinesteráz u myasthénie gravis. Požadované účinky hypoglykemických činiteľov (vrátane inzulínu), antihypertenzných a diuretických liečiv sú antagonizované kortikosteroidmi a hypokaliemické účinky acetazolamidu, klučkových diuretík, tiazidových diuretík a karbenoxolónu sú zosilnené.


6. Účinnosť kumarínových antikoagulancií môže byť zvýšená pri súbežnej liečbe kortikosteroidmi a je potrebné starostlivé sledovanie INR alebo protrombínového času, aby sa zabránilo spontánnemu krvácaniu.


7. Renálny klírens salicylátov sa zvyšuje kortikosteroidmi a po vysadení steroidov môže mať za následok intoxikáciu salicylátmi. Salicyláty a nesteroidné protizápalové lieky sa majú používať opatrne v kombinácii s kortikosteroidmi pri hypotrombinémii.


8. Boli hlásené interakcie steroidov s neuromuskulárnymi blokátormi, ako pankurónium s čiastočnou reverziou nervovosvalovej blokády.


9. Antipsychotiká môžu spôsobiť recidívu alebo nedostatočnú kontrolu symptómov CNS, pri podaní s metylprednizolónom, čo môže vyžadovať úpravu dávkovania.


10. Sympatomimetiká, ako salbutamol, môžu zvýšiť účinnosť a potenciálne zvýšiť toxicitu zvýšením odozvy na sympatetické látky, pri podaní s metylprednizolónom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že kortikosteroidy spôsobujú poruchu plodnosti.


Gravidita

Štúdie na zvieratách ukázali, že kortikosteroidy, ak sa podávajú matkám vo vysokých dávkach, môžu spôsobiť malformácie plodu. Avšak nezdá sa, že by kortikosteroidy podávané tehotným ženám spôsobovali kongenitálne malformácie. Napriek tomu, metylprednizolón sukcinát sodný sa má používať počas tehotenstva len ak je to nevyhnutné, lebo štúdie na ľuďoch nepreukázali bezpečnosť lieku pri podávaní v tehotenstve.


Niektoré kortikosteroidy ľahko prechádzajú cez placentu. Jedna retrospektívna štúdia zistila zvýšený výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti u detí narodených matkám liečených kortikosteroidmi. Hoci je nadobličková insuficiencia zriedkavá u novorodencov, ktorí boli vystavení kortikosteroidom počas vnútromaternicového vývinu, tí novorodenci, ktorí boli vystavení veľkým dávkam kortikosteroidov, musia byť starostllivo pozorovaní a vyšetrení pre riziko nadobličkovej insuficiencie.


Nie sú známe účinky kortikosteroidov na pôrod.


U novorodencov, narodených matkám, ktoré boli počas gravidity dlhodobo liečené kortikosteroidmi sa pozorovala katarakta.


Laktácia

Kortikosteroidy sa vylučujú do materského mlieka.


Kortikosteroidy vylučované do materského mlieka môžu spomaľovať rast a ovplyvňovať endogénnu tvorbu glukokortikoidov u dojčiat. Vzhľadom na to, že adekvátne reprodukčné štúdie neboli vykonané u žien užívajúcich kortikosteroidy, majú sa kortikosteroidy podávať dojčiacim matkám, len ak prínos liečby prevýši potenciálne riziko pre dojča.


Užívanie tohto lieku počas gravidity, užívanie dojčiacimi ženami alebo ženami vo fertilnom veku vyžaduje, aby bol prínos lieku zhodnotený oproti potenciálnym rizikám pre matku a embryo alebo fétus.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Účinok metylprednizolónuna schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje nebol systematicky skúmaný.

Nežiaduce účinky, ako sú závraty, vertigo, poruchy videnia a únava sa môžu vyskytnúť pri liečbe kortikosteroidmi. V prípade výskytu týchto účinkov, pacienti nemajú viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Za normálnych okolností liečba metylprednizolónom má byť čo najkratšia. Avšak možné vedľajšie účinky možno pozorovať hlavne pri liečbe vysokými dávkami kortikosteroidov (pozri časť 4.4). Takéto vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 do <1/10)

Menej časte (1/1 000 do <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 do <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (nedajú sa odhadnuť z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov:

Nežiaduce účinky:

Infekcie a nákazy

Časté: Infekcie

Neznáme: Oportúnna infekcia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: leukocytóza, tromboembólia

Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktická reakcia s obehovým kolapsom alebo bez neho, zastavenie srdca, bronchospazmus, srdcové arytmie, hypotenzia alebo hypertenzia.

Poruchy endokrinného systému

Časté: Cushingov syndróm

Neznáme: Potlačenie hypotalamo-hypofyzo-adrenálnej osi, spomalenie rastu počas detstva a dospievania, nepravidelná menštruacia a amenorea, hirzutizmus, priberanie, poruchy tolerancie sacharidov so zvýšenou požiadavkou liečby antidiabetikami, negatívna dusíková a kalciová bilancia.

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: retencia sodíka a vody

Neznáme: hypokaliemická alkalóza, metabolická acidóza, strata draslíka, porucha glukózovej tolerancie, zvýšená potreba inzulínu alebo perorálnych hypoglykemík u diabetikov, zvýšená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté: široká škála psychických reakcií vrátane afektívnych porúch (podráždenosť, eufória, depresívne a prudké zmeny nálady, psychická závisloť a samovražedné myšlienky)

Neznáme: psychotické reakcie (vrátane mánie, preludu, halucinácii a zhoršenie schizofrénie), poruchy správania, podráždenosť, úzkosť, poruchy spánku, záchvaty a kognitívne dysfunkcie zahŕňajúce zmätenosť a amnéziu boli hlásené pre všetky kortikosteroidy.

Reakcie sú bežné a vyskytujú sa u dospelých aj u detí. U dospelých frekvencia závažných reakcií sa odhaduje na 5 % až 6 %. Psychologické účinky boli hlásené po vysadení kortikosteroidov. Bol hlásený zvýšený intrakraniálny tlak s edémom papily u detí (pseudotumor cerebri) po prerušení liečby metylprednizolónom.

Poruchy nervového systému

Neznáme: záchvaty, zvýšený intrakraniálny tlak (s edémom optica papily [benígna intrakraniálna hypertenzia]), amnézia, kognitívne poruchy, závraty, bolesť hlavy

Poruchy oka

Časté: subkapsulárna katarakta

Neznáme: zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm, edém papily, exoftalmus, stenčenie rohovky alebo skléry, exacerbácia vírusových a plesňových očných ochorení

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme: vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: kongestívne zlyhanie srdca u citlivých pacientov, ruptúra myokardu po infarkte myokardu, arytmia

Poruchy ciev

Časté: hypertenzia

Neznáme: hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme: pretrvávajúce čkanie pri vysokých dávkach kortikosteroidov

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: peptický vred s možnou perforáciou a krvácaním, krvácanie zo žalúdka

Neznáme: dyspepsia, abdominálna distenzia, vredy pažeráka, pažerákové kandidózy, ezofagitída, perforácia čreva, akútna pankreatitída. Nevoľnosť, vracanie a zlá chuť v ústach spôsobené hlavne rýchlym podaním.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: Zvýšenie alanín transaminázy (ALT, SGPT), aspartát transaminázy (AST, SGOT) a alkalickej fosfatázy sa pozorovalo pri liečbe kortikosteroidom 13. Tieto zmeny sú zvyčajne malé, nesúvisia so žiadnym klinickým syndrómom a sú reverzibilné po prerušení liečby.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: atrofia kože, akné

Neznáme: erytém, angioedém, svrbenie, petéchie a ekchymóza, stenčenie kože, modriny, strie, telangiektázia, hirzutizmus.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová slabosť, spomalenie rastu

Neznáme: steroidná myopatia, osteoporóza, zlomeniny stavcov a dlhých kostí, artralgia, avaskulárna osteonekróza, roztrhnutie šľachy

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme: nepravidelná menštruácia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: zhoršené hojemie rán

Neznáme: únava, malátnosť, môže sa vyskytnúť syndróm z vysadenia vrátane horúčky, bolesti svalov, bolesti kĺbov, nádchy, zápalu spojiviek, bolestivých svrbiacich kožných nodulov a úbytku hmotnosti. Príliš rýchle zníženie dávok kortikosteroidov po dlhodobom podávaní môže viesť k akútnej adrenálnej insuficiencii, hypotenzii a smrti.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Správy o akútnej toxicite a metabolických poruchách spôsobených glukokortikoidmi sú zriedkavé, ale predsa sa vyskytujú. Neexistuje žiadny klinický syndróm akútneho predávkovania Metylprednizolónom Hikma. Akútne predávkovanie môže prípadne zhoršiť už existujúce chorobné stavy, ako sú vredy tráviaceho traktu, poruchy elektrolytov, infekcie, cukrovka a edém. Opakované vysoké dávky metylprednizolónu spôsobili pečeňovú nekrózu a zvýšenie amylázy. Bradyarytmia, ventrikulárna arytmia a zastavenie srdca boli pozorované v prípadoch vnútrožilového podania vysokých dávok metylprednizolónu.

Opakované časté dávky (denne alebo niekoľkokrát týždenne) po dlhšiu dobu môžu viesť ku Cushingovmu syndrómu. Možnosti útlmu funkcie nadobličiek sa može zabrániť postupným znižovaním dávok v časovom intervale.V prípade predávkovania, nie je k dispozícii špecifické antidotum, liečba je symptomatická a podporná vrátane podpory respiračnej a kardiovaskulárnej funkcie. Pri chronickej toxicite sa majú starostlivo monitorovať tekutiny a elektrolyty. Hladiny v sére nie sú klinicky prospešné. Metylprednizolón je dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Kortikosteroidy na systémové použitie, Glukokortikoidy

ATC kód: H02AB04


Metylprednizolón je silný protizápalový steroid. Má väčší protizápalový účinok a menšiu tendenciu vyvolať retenciu sodíka a vody ako prednizolón. Jeho protizápalová aktivita je najmenej päťkrát vyššia než hydrokortizónu.

Sodná soľ metylprednizolón sukcinátu má rovnaké metabolické a protizápalové účinky ako metylprednizolón. Ak sa podáva parenterálne a v ekvimolárnych množstvách, biologický účinok dvoch zlúčenin je ekvivalentný. Relatívny účinok sodnej soli metylprednizolón sukcinátu a hydrokortizón sukcinátu sodného je po intravenóznom podaní najmenej štyri ku jednej, čo naznačuje znížený počet eozinofilov. To sa zhoduje s relatívnym účinkom metylprednizolónu a hydrokortizónu pri perorálnom podaní.

Lepšia separácia glukokortikoidového a minerálkortikoidového účinku má za následok menšiu incidenciu retencie sodíka a vody.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika Metylprednizolónu je lineárna, nezávislá od cesty podania.


Absorpcia

Po intravenóznej infúzii metylprednizolónu 30 mg/kg po dobu 20 minút alebo 1 g počas 30 až 60 minút, bol dosiahnutý pík plazmatickej koncentrácie metylprednizolónu približne 20 µg/ml. Po podaní 40 mg i.v. bolusu šiestim dobrovoľníkom (mužom) sa zaznamenal pík hladiny metylprednizolónu 42 – 47 µg/100 ml.


Metylprednizolón je značne viazaný na plazmatické bielkoviny, hlavne na globulín a menej na albumín. Iba neviazaná forma kortikosteroidu má farmakologické účinky alebo sa metabolizuje. Metabolizmus prebieha v pečeni a v menšom rozsahu v obličkách. Metabolity sú vylučované močom.


Pík plazmatickej hladiny metylprednizolónu 33,67 µg/100 ml bol dosiahnutý po dvoch hodinách po podaní 22 dospelým dobrovoľníkom (mužom) v dávke 40 mg intramuskulárne.

Hoci po intramuskulárnej (i.m.) injekcii sa dosiahnu nižšie hladiny ako po intravenóznej injekcii (i.v.), hladiny v plazme pretrvávajú dlhšiu dobu, takže rozsah absorpcie metylprednozolónu je ekvivalentný pri oboch spôsoboch podania.


Distribúcia

Metylprednizolón je široko distribuovaný po celom tele a je popísaný v dvoj-kompartmentovom modeli. Jeho zdanlivý distribučný objem je približne 1,4 ml/kg a jeho celkový klírens je približne 5 až 6 ml/min/kg.


Metylprednizolón, rovnako ako mnohé CYP3A4substráty, môže byť substrátom pre ATP- viažuci kazetu (ABC) transportný proteín p-glykoproteín, ktoré ovplyvňujú distribúciu do tkanív a interakcie s inými liekmi.


Metylprednizolón ľahko prechádza cez hematoencefalickú bariéru do centrálneho nervového systému s píkom hladiny CSF (Cerebrospinal fluid) 5 – 6 % zodpovedajúcim plazmatickým hladinám. Pík hladiny CSF metylprednizolónu sa dosiahol do 5 minút až jednej hodiny po i.v. podaní 500 mg dávky pacientom s lupusovým zápalom mozgu.


Metylprednizolón a jeho soľ sukcinát sodný prechádzajú cez placentárnu bariéru. Aj keď nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa prechodu metylprednizolónu do materského mlieka ľudí, je prítomný v materskom mlieku (samíc) zvierat.


Biotransformácia

Metylprednizolón, ester sukcinátu sodného metylprednizolónu je rýchlo a značne hydrolyzovaný cholinesterázou in vivo na voľný metylprednizolón. U ľudí sa metylprednizolón metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity, pričom tie hlavné sú 20β-hydroxymetylprednizolón a 20α-hydroxy-6-metylprednizolón. V pečeni sa metabolizuje predovšetkým prostredníctvom CYP3A4 (zoznam liekových interakcií na základe metabolizmu CYP3A4, pozri časť 4.5).


Exkrécia

Priemerný eliminačný polčas pre celkový metylprednizolón je v rozmedzí 1,8 až 5,2 hodiny.


Väzba na plazmatické bielkoviny metylprednizolónu u človeka je približne 77 %. Celkový klírens po intravenóznom alebo intramuskulárnom podaní metylprednizolónu u zdravých dospelých dobrovoľníkov je približne 15 - 16 l/hod. U dospelých dobrovoľníkov, ktorí dostávali 40 mg metylprednizolónu buď i.m. alebo i.v., renálny klírens je 0,61 - 0,83 l/hod. Klírens metylprednizolónu je ovplyvnený súčasným podávaním troleandomycínu, erytromycínu, rifampicínu, antikonvulzív a teofylínu.


Po i.v. podaní rádioaktívne označeného 6α-metyl-prednizolónu 6 pacientom s rakovinou, 75 % celkovej reaktivity sa objavilo v moči po 96 hodinách a 9 % vo fekáliách po piatich dňoch. Dvadsať percent z celkovej dávky sa vylúčilo žlčou, ale časový priebeh nebol uvedený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní u myší, potkanov, králikov a psov za použitia intravenóznej, intraperitoneálnej, subkutánnej, intramuskulárnej a perorálnej cesty podania, neboli zistené žiadne osobitné riziká. Metylprednizolón je steroid so silným farmakologickým účinkom zodpovedajúcim glukokortikoidom, vrátane účinkov na metabolizmus sacharidov, bilancie elektrolytov a tekutín, pevné zložky krvi, lymfatické tkanivo a metabolizmus bielkovín, ktorý môže viesť ku zníženiu alebo zastaveniu prírastku telesnej hmotnosti, lymfopénii, atrofii sleziny, týmusu, lymfatických uzlín, kôry nadobličiek a semenníkov, ale aj ku stukovateniu pečene a zväčšeniu buniek pankreatických ostrovčekov. 30 dňová štúdia reverzibility na potkanoch liečených metylprednizolónom preukázala, že približne do 1 mesiaca po vysadení lieku bola obnovená normálna funkcia orgánov. Po liečbe metylprednizolón suleptanátom u potkanov, ktorá trvala 52 týždňov, sa mnoho parametrov v priebehu 9 týždňov vrátilo na normálne hodnoty. Predpokladá sa, že toxicity zistené v štúdiách po opakovanom podaní sa vyskytujú pri kontinuálnej expozícii exogénnymi adrenokortikálnymi steroidmi.


Karcinogenita

Dlhodobé štúdie na zvieratách na vyhodnotenie karcinogénneho potenciálu neboli vykonané, pretože liečivo je určené len na krátkodobú liečbu a neboli zistené žiadne prejavy svedčiace o karcinogénnej aktivite. Neexistuje žiadny dôkaz o karcinogenite steroidov.


Mutagenita

Neboli získané žiadne dôkazy o možných genetických a chromozomálnych mutáciách pri teste na stanovenie poškodenia DNA alkalickou elúciou buniek čínskych škrečkov V79. Metylprednizolón nevyvolal poškodenie chromozómov pri absencii aktivačného systému pečene.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách na zvieratách zameraných na embryotoxické účinky metylprednizolónu sa nepozorovali teratogénne účinky u myší pri denných dávkach 125 mg/kg/deň alebo u potkanov 100 mg/kg/deň podaných intraperitoneálne. U potkanov mal metylprednizolón teratogénny účinok pri subkutánnom podaní v dávke menšej ako 20 mg/kg/deň. Metylprednizolón aceponát mal teratogénny účinok pri subkutánnom podaní u potkanov v dávke menšej ako 1,0 mg/kg/ deň.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného

bezvodý hydrogénfosforečnan sodný

hydroxid sodný


40 mg injekčná liekovka obsahuje tiež laktózu.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Po nariedení podľa odporúčania okamžite použite, všetok zvyšok zlikvidujte.

Z mikrobiologického hľadiska má byť liek použitý okamžite. Ak nie je použitý okamžite, podmienky a čas uchovávania pred použitím sú v zodpovednosti užívateľa a nemali by byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa rekonštitúcia/riedenie nerobí za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte v injekčnej liekovke vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky uchovávania po rekonštitúcii a riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebná sklenená injekčná liekovka typ I s brómbutylovou gumenou zátkou a hliníkovým uzáverom.

Balenie po 1 alebo 10 injekčných liekovkách.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Metylprednizolón injekčný roztok sa pripravuje rozpustením prášku v príslušnom objeme vody na injekciu, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.


Na pripravu intravenózneho infúzneho roztoku sa najprv pripraví roztok zriedením v 5 % glukóze vo vode na injekciu, 0,9 % chloridu sodného vo vode na injekciu (izotonický roztok) alebo v 5 % glukóze v izotonickom roztoku. Aby sa predišlo problémom s kompatibilitou s inými liekmi, metylprednizolón sa má podávať oddelene od iných liekov, pokiaľ je možné buď ako i.v. dávka, cez i.v. medikačnú komoru, alebo ako i.v. ‘piggy-back’ roztok a iba v spomenutých roztokoch.


Doporučené rozpúšťadlá a rekonštitúcia/riedenie objemov pre Metylprednizolón Hikma


Rozpúšťadlá a koncentrácie

Metylprednizolón Hikma, Sila

40 mg

125 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

Príprava injekčného roztoku (rekonštitúcia)

Voda na injekciu

1,2 ml

2,1 ml

4 ml

8 ml

16 ml

Koncentrácia roztoku

40 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

Príprava infúzneho roztoku (riedenie)

Glukóza 5%

Zriediť 1 ml

40 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 50 ml alebo 100 ml s infúznym roztokom

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

0,8 mg/ml alebo

0,4 mg/ml

1,25 mg/ml

NaCl 0,9%

Zriediť 1 ml

40 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 50 ml alebo 100 ml s infúznym roztokom

Zriediť 2 ml 62,5mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

0,8 mg/ml alebo

0,4 mg/ml

1,25 mg/ml

Glukóza 5%

v NaCl 0,9%

Zriediť 1 ml

40 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 50 ml alebo 100 ml s infúznym roztokom

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

0,8 mg/ml alebo

0,4 mg/ml

1,25 mg/ml


Parenterálne lieky sa musia pred podaním vizuálne skontrolovať na prítomnosť tuhých častíc a zmenu sfarbenia.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó 8, 8A e 8B – Fervença

2705-906 Terrugem

Portugalsko

geral@hikma.com


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0077/14-S, 56/0078/14-S, 56/0079/14-S, 56/0080/14-S, 56/0081/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.2.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

16Metylprednizolón Hikma 40 mg