+ ipil.sk

Metypred 4 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikáci o zmene, ev.č. 2013/03122


Písomná informácia pre používateľa


Metypred 4 mg

Metypred 16 mg

tablety

metylprednizolón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metypred a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metypred

3. Ako užívať Metypred

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metypred

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metypred a na čo sa používa


Liečivo Metypredu, metylprednizolón, je perorálne užívané (užitie ústami) liečivo príbuzné kortizónu. Okrem iného uvoľňuje príznaky zápalu a eliminuje alergické reakcie.


Metypred sa používa na liečbu príznakov zápalu, ktorý sa vyskytuje pri veľkom počte ochorení. Medzi takéto ochorenia patria:

 • reumatické ochorenia

 • alergie

 • rôzne kožné ochorenia

 • dýchacie alebo pľúcne ochorenia

 • poruchy krvi

 • ochorenia tráviaceho traktu

 • nádory.


S liečbou kortizónom sa často kombinujú iné lieky.


Váš lekár vám povie, na ktoré ochorenie alebo na ktorý príznak vám predpisuje Metypred.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Metypred


Neužívajte Metypred


- ak ste alergický na metylprednizolón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte bakteriálnu, plesňovú alebo vírusovú infekciu, na ktorú vám zatiaľ nepredpísali žiadny liek.


Upozornenia a opatrenia


Ak máte ktorékoľvek z nasledovných ochorení, predtým, ako začnete užívať Metypred,

obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • vred žalúdka alebo dvanástnika, zápalové ochorenie čriev alebo divertikulitída (zápal výdutiny)

 • diabetes (cukrovka)

 • osteoporóza (krehkosť kostí)

 • závažné poruchy nálady alebo psychóza

 • zlyhanie srdca, nedávny srdcový záchvat alebo zvýšený krvný tlak

 • epilepsia

 • glaukóm (zelený očný zákal), herpes simplex infekcia v očiach

 • hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy)

 • zlyhanie pečene alebo obličiek alebo pankreatitída (zápal pankreasu)

 • tuberkulóza (infekčné ochorenie).

 • poranenia hlavy alebo cievna mozgová príhoda


Ďalšie skutočnosti, ktoré treba zohľadniť pri užívaní Metypredu

 • Stres alebo ochorenie: V stresových situáciách, ako napríklad v prípade zranenia, ochorenia alebo chirurgického výkonu, vám môže lekár odporučiť zmenu dávkovania Metypredu.

 • Znížená odolnosť: Metypred znižuje odolnosť organizmu a môže zvyšovať náchylnosť na rôzne infekcie. Ak sa u vás počas liečby Metypredom objavia ovčie kiahne alebo pásový opar alebo iná bakteriálna, plesňová alebo vírusová infekcia, okamžite kontaktuje svojho lekára.

 • Očkovania: Ak sa plánujete zaočkovať, pred očkovaním oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo osobe, ktorá vám vakcínu podáva, že užívate Metypred.

 • Antikoagulanciá: Metypred môže zvýšiť náchylnosť k masívnemu krvácaniu z prasknutých krvných ciev, predovšetkým ak užívate antikoagulancium (napr. warfarín). Pozri tiež časť „Iné lieky a Metypred“.

 • Riziko pretrhnutia šliach: Metypred zvyšuje riziko pretrhnutia šľachy, najmä u starších pacientov alebo u tých, ktorí súbežne užívajú niektoré antibiotiká (pozri tiež časť „Iné lieky a Metypred“).

 • Riziko očných ochorení: Dlhodobé používanie kortikosteroidov, ako je Metypred, zvyšuje riziko vzniku rôznych očných ochorení, napr. sivého očného zákalu, zeleného očného zákalu a infekcií oka.

 • Riziko závažných psychických vedľajších reakcií: Systémové používanie steroidov, ako je Metypred, môže spôsobiť závažné psychické vedľajšie reakcie. Ak sa takéto rekcie vyskytnú, kontaktujte lekára.


Deti

U detí sa odporúčajú najnižšie dávky, pretože kortikosteroidy môžu spomaliť rast a vývoj.


Iné lieky a Metypred

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok veľkého počtu liekov sa môže zmeniť pôsobením Metypredu alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok Metypredu, ak sa užívajú súbežne.


Je obzvlášť dôležité informovať svojho lekára, ak užívate:

 • antikoagulanciá (napr. warfarín)

 • protizápalové analgetiká

 • antidiabetiká

 • antiepileptiká

 • určité antibiotiká (napr. erytromycín, klaritromycín, fluorochinolóny, rifampicín)

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

 • inhibítory proteázy

 • aprepitant (liek na prevenciu vracania)

 • laxatíva

 • antimykotiká (ketokonazol, itrakonazol, amfotericín B)

 • antihypertenzívum a kardiovaskulárny liek diltiazem a diuretiká

 • estrogén

 • imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo takrolimus) a cytostatiká

 • rôzne vakcíny

 • doxakúrium

 • somatotropín.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Metypred zvyčajne nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri dlhodobej liečbe sa môže u niektorých pacientov objaviť nestálosť nálady a duševná nestabilita, ktoré môžu ovplyvniť správanie v premávke. V niektorých prípadoch sa treba vyhýbať vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.


Metypred obsahuje laktózu


Jedna 4 mg tableta obsahuje 67 mg laktózy a jedna 16 mg tableta obsahuje 124 mg laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Metypred


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Úvodná dávka je stanovená podľa ochorenia a jeho závažnosti a je to zvyčajne 4‑48 mg/deň. Pri závažnom akútnom ochorení sa môžu používať vyššie dávky.


Pri dlhodobej liečbe sa používa najnižšia účinná dávka a uprednostňuje sa užívanie každé druhé ráno.


U detí sa odporúčajú čo najnižšie dávky a krátkodobé trvanie liečby.


Váš lekár vám môže predpísať odlišné dávkovanie od toho, ktoré je tu uvedené. Vždy postupujte podľa pokynov lekára.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Ak užijete viac Metypredu, ako máte


Predávkovanie Metypredom zvyčajne nespôsobuje závažné účinky. Ak náhodne užijete (alebo niekto iný užije) príliš veľkú dávku lieku, kontaktujte svojho lekára.


V prípade predávkovania sa môže podať aktívne uhlie, ak je pacient pri vedomí.

Písomnú informáciu a zvyšné tablety si vezmite so sebou, ak vyhľadáte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Metypred


Zabudnutú dávku užite čo najskôr. Neužívajtedvojnásobnúdávku, aby ste nahradili vynechanúdávku.


Pred odchodom na dovolenku alebo na výlet sa uistite, že máte dostatok lieku.


Ak prestanete užívať Metypred


Neprerušujte liečbu Metypredom bez konzultácie so svojím lekárom. Náhle ukončenie dlhodobej liečby kortizónom môže spôsobiť závažné zdravotné riziká. Liečba sa musí ukončiť postupne počas niekoľkých týždňov podľa pokynov lekára.


Ak máteakékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Trvanie liečby a podávaná dávka ovplyvní výskyt vedľajších účinkov.


Starší pacienti sú náchylnejší ako ostatní dospelí na niektoré vedľajšie účinky lieku, ako je vred žalúdka, osteoporóza (krehkosť kostí) alebo atrofia kože.


Ak máte závažnú alergickú reakciu (pozri časť „Zriedkavé vedľajšie účinky“), prestaňte užívať Metypred a okamžite kontaktujte svojho lekára, zdravotnícke zariadenie alebo nemocnicu.


Krátkodobá liečba Metypredom zvyčajne nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky. Pri dlhodobej liečbe sa môžu objaviť niektoré z nasledovných vedľajších účinkov:


Časté vedľajšie účinky (u menej ako jedného z 10 pacientov):

 • zvýšená náchylnosť na infekcie alebo maskujúce príznaky infekcie

 • nerovnováha glukózy alebo znížená sekrécie telu vlastného adrenokortikotropného hormónu a kortizólu (pri dlhodobom používaní)

 • zaokrúhlenie tváre a prírastok telesnej hmotnosti

 • nízke hladiny draslíka v krvi alebo zadržiavanie sodíka v tele

 • degenerácia kože alebo fialkasté škvrny na koži, predĺženie hojenia poškodeného tkaniva a tvorba jazvy, akné, nadmerné ochlpenie, sklon k modrinám

 • ochabnutie svalov, svalová slabosť alebo osteoporóza

 • opuch, spomalenie rastu u detí.


Menej časté vedľajšie účinky (u menej ako jedného zo 100 pacientov):

 • výkyvy nálady, zlepšenie koncentrácie, depresia, mánia, psychózy, nespavosť

 • zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm (zelený očný zákal) alebo katarakta (sivý očný zákal)

 • hypertenzia (vysoký krvný tlak) a trombózy (tvorba krvných zrazenín v cieve).


Zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako jedného z 1 000 pacientov):

 • alergia a anafylaktické reakcie (závažné alergické reakcie súvisiace so závažným poklesom krvného tlaku, svrbivá vyrážka na rukách a chodidlách, opuch očných viečok a tváre a/alebo ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním)

 • príznaky demencie, zvýšený tlak v lebke, záchvaty

 • vred žalúdka alebo zápal pankreasu (podžalúdkovej žľazy)

 • štikútanie

 • alergické kožné príznaky

 • porucha kostí z dôvodu slabej cirkulácie krvi, pretrhnutie šľachy, zvýšenie pečeňových enzýmov

 • syndróm lýzy tumoru (metabolické ochorenie vyskytujúce sa v súvislosti s liečbou veľkých nádorov).


Pri dlhodobej liečbe sa môžu znížiť vedľajšie účinky podávaním najnižšej účinnej dávky a užívaním dávky každé druhé ráno.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metypred


Uchovávajte pri teplote do 30 C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metypred obsahuje


- Liečivo je metylprednizolón, ktorého každá tableta obsahuje 4 mg alebo 16 mg.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, magnéziumstearát a mastenec.


Ako vyzerá Metypred a obsah balenia


Biela alebo takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými hranami, s deliacom ryhou. 4 mg tableta má priemer 7 mm a 16 mg tableta priemer 9 mm. Tableta je označená kódom ORN 346.


Veľkosti balenia: 10, 20, 30, 50 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Česká republika, Litva, Slovenská republika

Dánsko, Nórsko, Švédsko

Metypred 4 mg, 16 mg

Methylprednisolone Orion 4 mg, 16 mg


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo,

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo,

Fínsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2013..


6Metypred 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/03122


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Metypred 4 mg

Metypred 16 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Metypred 4 mg


Jedna tableta obsahuje 4 mg metylprednizolónu.

Pomocná látkaso známym účinkom: jedna tableta obsahuje 70 mg monohydrátu laktózy, čo zodpovedá 67 mg laktózy.


Metypred 16 mg


Jedna tableta obsahuje 16 mg metylprednizolónu.

Pomocná látkaso známym účinkom: jedna tableta obsahuje 131 mg monohydrátu laktózy, čo zodpovedá 124 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

4 mg tableta: biela alebo takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými hranami, s deliacom ryhou, Ø 7 mm.

16 mg tableta: biela alebo takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými hranami, s deliacom ryhou, Ø 9 mm, kód ORN 346.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ochorenia, ktoré si vyžadujú systémovú liečbu glukokortikoidmi, predovšetkým autoimunitné ochorenia:

 • zápalové a systémové reumatické ochorenia (napr. reumatoidná artritída, juvenilná chronická artritída, ankylozujúca spondylitída)

 • kolagénové ochorenia (napr. systémový lupus erythematosus, systémová dermatomyozitída)

 • alergické stavy (napr. liekové hypersenzitívne reakcie, sérová choroba, alergická kontaktná dermatitída, anafylaktický šok, astma)

 • pľúcne ochorenia (napr. pulmonálna sarkoidóza)

 • zníženie cerebrálneho tlaku (napr. cerebrálny edém v súvislosti neoplazmami)

 • reakcia odmietnutia transplantátu

 • určité dermatologické ochorenia (napr. pemphigus vulgaris)

 • hematologické ochorenia (napr. idiopatická trombocytopenická purpura, autoimunitná hemolytická anémia)

 • neoplastické ochorenia (napr. leukémia, malígny lymfóm)

 • hepatálne ochorenia (napr. autoimunitná hepatitída)

 • neurologické ochorenia (napr. skleróza multiplex, myasténia gravis)

 • oftalmologické ochorenia (napr. uveitída, optická neuritída)

 • renálne ochorenia (napr. glomerulonefritída)

 • ako aj gastrointestinálne ochorenia (napr. ulceratívna kolitída, Crohnova choroba).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Úvodná dávka je stanovená podľa ochorenia a jeho závažnosti a je to zvyčajne 4‑48 mg/deň. Pri závažných akútnych ochoreniach môže byť však nevyhnutné použitie vyšších dávok. Ak je pacient liečený jednorazovou dennou dávkou, odporúča sa užívať dávku ráno. Pri dlhodobej liečbe sa treba zamerať na čo najnižšiu účinnú dávku, ktorá sa môže podávať každé druhé ráno. Ak dávka prekročí približne 6 mg/deň, riziko nežiaducich účinkov sa jednoznačne zvyšuje. Pre deti sa odporúčajú nižšie dávky.


Pokyny dávkovania uvedené nižšie sú odporúčanou dennou dávkou na začiatok liečby:


Systémové reumatické ochorenia: 4‑16 mg


Kolagénové ochorenia: 20‑100 mg


Alergické stavy: 12‑48 mg


Pľúcne ochorenia: maximálne 64 mg


Reakcie odmietnutia transplantátu: maximálne 7 mg/kg/deň


Hepatálne ochorenia: 16‑48 mg


Dermatologické ochorenia: 80‑360 mg


Hematologické ochorenia: 16‑100 mg


Neurologické ochorenia: maximálne 200 mg


Cerebrálny edém v súvislosti s neoplazmami: 24‑100 mg


Oftalmologické ochorenia: 12‑40 mg


Neoplastické ochorenia: 16‑100 mg


Renálne ochorenia: 32‑48 mg


Gastrointestinálne ochorenia: maximálne 60 mg


Dlhodobá liečba glukokortikoidmi sa musí vysadzovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov, aby sa zabránilo vzniku syndrómu z vysadenia glukokortikoidov. Podávanie každý druhý deň znižuje riziko adrenokortikálnej insuficiencie a syndrómu z vysadenia v súvislosti s prerušením liečby.


Dlhodobá systémová liečba kortikosteroidmi spôsobuje adrenokortikálnu insuficienciu, ktorá môže pretrvávať mesiace po prerušení liečby. Preto sa má v stresových situáciách, napr. v súvislosti s traumami, ochoreniami a chirurgickým výkonom, dávkovanie metylprednizolónu zvýšiť alebo sa majú podať nejaké ďalšie glukokortikoidy, ak je to nevyhnutné (pozri časť 4.8).


4.3 Kontraindikácie


 • Tuberkulóza a iné akútne alebo chronické bakteriálne, mykotické a vírusové infekcie bez antibiotickej alebo chemoterapeutickej ochrany

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti

6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Metylprednizolón môže zvýšiť výskyt komplikácií niekoľkých akútnych alebo latentných ochorení. To môže, napríklad, zvýšiť riziko hemorágie a perforácie pri rôznych gastrointestinálnych ochoreniach, ako je vred žalúdka alebo duodena, lokálna ileitída, ulceratívna kolitída a iné zápalové ochorenia čriev alebo divertikulitída. Medzi iné takéto ochorenia, ktoré sa môžu zhoršiť (alebo vyvinúť) ako následok liečby metylprednizolónom, patrí hypertenzia, srdcové zlyhanie, psychické poruchy (psychóza alebo závažná mentálna porucha), diabetes (alebo súvisiaca hereditárna predispozícia), pankreatitída, osteoporóza a glaukóm. Opatrnosť je potrebná aj v prípade nedávneho infarktu myokardu, epilepsie, nedávnej chirurgickej anastomózy a renálnej insuficiencie. Pacienti s poruchami koagulácie krvi sa majú starostlivo sledovať.


Metylprednizolón môže znížiť intenzitu diagnosticky dôležitých symptómov, ako je bolesť, pri gastrointestinálnych komplikáciách. Liečba kortikosteroidmi môže maskovať aj latentnú hyperparatyreózu.


Psychické poruchy

Pacienti majú byť upozornení, že sa pri užívaní systémových steroidov môžu vyskytnúť potenciálne závažné psychické nežiaduce reakcie.


Vred žalúdka a krvácanie

Počas liečby metylprednizolónom sa treba vyhýbať používaniu salicylátov alebo iných inhibítorov prostaglandínov z dôvodu zvýšeného rizika vredu žalúdka v súvislosti so súbežným podávaním (pozri časť 4.5).


Zvýšené riziko vredu žalúdka a krvácania sa má zohľadniť aj v prípade súbežného podávania metylprednizolónu spolu s antikoagulanciami (pozri časť 4.5). Metylprednizolón môže v niektorých prípadoch znižovať aj účinnosť antikoagulancií. Preto sa má protrombínový čas (INR) kontrolovať minimálne pri zmene dávkovania alebo liečby.


Infekcie

Kortikosteroidy zvyšujú náchylnosť na infekcie a môžu maskovať symptómy infekcie.


Ovčie kiahne môže byť osobitne nebezpečné počas imunodeficiencie spôsobenej liečbou kortikosteroidmi. Preto je potrebná zvláštna opatrnosť, aby sa zabránilo prenosu ovčích kiahní alebo herpesu zoster. Opatrnosť je potrebná aj u pacientov s tuberkulózou v anamnéze z dôvodu rizika reaktivácie latentného ochorenia.


Vakcíny

Vakcíny obsahujúce živé, oslabené vírusy alebo baktérie, sa nemajú podávať pacientom liečeným vysoko dávkovou kortikosteroidovou liečbou počas imunodeficiencie spôsobenej liečbou. Podľa pravidiel sa podávaniu týchto vakcín treba vyhýbať počas liečby kortikosteroidmi. Ak sa používajú vakcíny iných typov, ochrana môže byť slabšia ako zvyčajne z dôvodu imunodeficiencie.


Osteoporóza

Riziko osteoporózy zvyčajne súvisiace s dlhodobou liečbou glukokortikoidmi (trvajúcou týždne) (pozri časť 4.8) sa môže znížiť používaním najnižšej udržiavacej dávky. U pacientov, o ktorých je známe, že majú osteoporózu alebo rizikové faktory náchylnosti k osteoporóze, je potrebné zvážiť nasadenie preventívnej liečby napr. bisfosfonáty.


Pretrhnutie šľachy

Súbežné používanie fluorochinolónov a glukokortikoidov zvyšuje riziko pretrhnutia šľachy, najmä u starších pacientov.


Cerebrálny edém alebo zvýšený intrakraniálny tlak

Kortikosteroidy sa nemajú používať v súvislosti s poranením hlavy alebo s cievnou mozgovou príhodou, pretože pravdepodobne nebudú prínosom alebo môžu dokonca škodiť.


Ochorenie oka

Dlhodobé používanie kortikosteroidov môže vyvolať zadné subkapsulárne katarakty, glaukóm s možným poškodením očného nervu a môže zvýšiť riziko vzniku sekundárnych mykotických alebo vírusových infekcií oka.


Kortikosteroidy sa majú používať opatrne u pacientov s očným herpes simplex vzhľadom na možnú

perforáciu rohovky.


Rovnováha draslíka a diuretiká šetriace draslík

Ak sa kortikosteroidy podávajú súčasne s diuretikami šetriacimi draslík, pacienti majú byť starostlivo sledovaní z dôvodu vývoja hypokaliémie.


Dávkovanie

Pri udržiavacej liečbe sa odporúča podávať celú dennú dávku ráno, aby sa minimalizovali nežiaduce reakcie. Podľa fyziologického denného rytmu je tvorba endogénneho kortizónu tiež najvyššia ráno.


U pacientov s hypotyreózou alebo závažnou insuficienciou pečene sa má zvážiť zníženie dávky.


Dlhodobá liečba glukokortikoidmi sa musí vysadzovať postupne v priebehu niekoľkých týždňov, aby sa zabránilo vzniku syndrómu z vysadenia glukokortikoidov (pozri časť 4.8). Dlhodobá liečba sa nemá prerušiť náhle, dokonca ani v prípade otehotnenia. Dlhodobá systémová liečba kortikosteroidmi spôsobuje adrenokortikálnu insuficienciu, ktorá môže pretrvávať mesiace po prerušení liečby (pozri časti 4.2 a 4.8).


Pediatrická populácia: U detí sa odporúčajú najnižšie dávky, pretože kortikosteroidy môžu spomaliť rast a vývoj.


Starší pacienti: Pri liečbe starších pacientov je potrebná opatrnosť, pretože starší pacienti sú náchylnejší než iní dospelí pacienti na nežiaduce účinky glukokortikoidov, napr. vred žalúdka, osteoporóza a atrofia kože.


Metypred obsahuje 67 mg (4 mg tableta) alebo 124 mg (16 mg tableta) laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Anticholínesterázy

Kortikosteroidy v kombinácii s anticholínesterázami môžu spôsobiť svalovú slabosť u pacientov s myasténiou gravis.


Antikoagulanciá

Súbežná liečba kortikosteroidmi môže buď zvýšiť alebo znížiť účinnosť antikoagulancií. Preto sa má pri používaní antikoagulancií v kombinácii s metylprednizolónom sledovať protrombínový čas (pozri časť 4.4).


Salicyláty a iné NSAID

Metylprednizolón zvyšuje riziko gastrointestinálnej ulcerácie a hemorágie v súvislosti s týmito liečivami (pozri časť 4.4). Metylprednizolón môže znížiť koncentráciu salicylátov v sére zvýšením jeho klírensu. Ak sa dávka metylprednizolónu znižuje po dlhodobom súbežnom podávaní, je potrebná opatrnosť.


Inzulín a perorálne antidiabetiká

Metylprednizolón môže znížiť hypoglykemický účinok antidiabetík.


Amfotericín B, diuretiká a laxatíva

Metylprednizolón môže zvýšiť riziko hypokaliémie, ak sa používa v kombinácii s týmito liečivami.


Cytostatiká a imunosupresíva

Metylprednizolón má aditívny účinok poškodzujúci imunitnú odpoveď, ak sa používa v kombinácii s liečivami, ktoré patria do tejto skupiny, ktorý môže zvýšiť terapeutické aj nežiaduce účinky. Ak sa kortikosteroidy používajú v kombinácii s antiemetikami, znižujú nauzeu indukovanú cytostatikom. Cyklosporín a metylprednizolón môžu spomaliť každý iný metabolizmus, ktorý môže ovplyvniť ich plazmatické koncentrácie. Pri používaní metylprednizolónu súbežne s cyklosporínom sa zaznamenali ojedinelé prípady záchvatov. Koncentrácia takrolimusu sa môže znížiť pri súbežnom podávaní s kortikosteroidmi. Prerušenie liečby kortikosteroidmi môže zvýšiť koncentráciu takrolimusu.


Vakcinácie

Glukokortikoidy môžu oslabiť účinnosť vakcinácií a zvýšiť riziko neurologických komplikácií. Živé vírusové vakcíny môžu spôsobiť infekciu u pacientov liečených metylprednizolónom.


Iné

U dvoch geriatrických pacientov liečených súbežne doxakúriumchloridom a metylprednizolónom sa hlásila závažná akútna myopatia.


Dlhodobá glukokortikoidová liečba môže oslabiť účinok somatotropínu.


Farmakokinetické interakcie

Metylprednizolón sa metabolizuje prostredníctvom CYP3A4.


Induktory enzýmov

Fenytoín, fenobarbital, karbamazepín, primidón, rifampicín a ľubovník bodkovaný zvyšujú klírens metylprednizolónu a znižujú jeho polčas, a tým znižujú glukokortikoidový účinok.


Inhibítory enzýmov

Liečivá, ktoré inhibujú enzým cytochrómu CYP3A4, ako je erytromycín, klaritromycín, ketokonazol, itrakonazol, diltiazem, aprepitant, troleandomycín a inhibítory proteázy, zvyšujú koncentráciu metylprednizolónu v plazme, predlžujú jeho elimináciu a tak môžu zosilniť terapeutické aj nežiaduce účinky metylprednizolónu.


Napríklad súbežné podávanie s itrakonazolom spôsobilo 4-násobný nárast AUC metylprednizolónu a 2-násobný nárast polčasu eliminácie. Dávku metylprednizolónu sa odporúča znížiť.


Ketokonazol znižuje metabolický klírens metylprednizolónu o približne 60 %.


Estrogény

Estrogény môžu zvýšiť účinky metylprednizolónu znížením jeho metabolizmu. Na druhej strane sa zaznamenalo, že estrogény tlmia niektoré imunosupresívne účinky metylprednizolónu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Systémová liečba kortikosteroidmi sa má používať počas gravidity s ohľaduplnosťou. Metylprednizolón prestupuje cez placentu. Pacientka, ktorej bola liečba jednoznačne indikovaná, však nemá prerušiť liečbu. Ak matka užívala metylprednizolón počas gravidity, u novorodenca je potrebné sledovať možnú insuficienciu nadobličiek.


Liečba kortikosteroidmi počas gravidity sa spájala s retardáciou fetálneho rastu, predovšetkým pri dlhodobej liečbe a s ojedinelými prípadmi nevýznamnej konstrikcie ductus arteriosus. Kortikosteroidy spôsobovali rázštep pier a podnebia v experimentoch na zvieratách. U ľudí sa nezistil zvýšený výskyt rázštepu podnebia. Vo finálnom štádiu gravidity môžu glukokortikoidy spôsobovať tie isté nežiaduce reakcie u plodu ako sa vo všeobecnosti pozorovali pri dlhodobej liečbe.


Metylprednizolón sa vylučuje do materského mlieka. Počas nepretržitej alebo vysoko dávkovej systémovej liečby metylprednizolónom sa treba vyvarovať dojčeniu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Metypred nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri dlhodobej liečbe vysokými dávkami alebo pri prerušení liečby sa môže u niektorých pacientov vyskytnúť nestálosť nálady a mentálna nestabilita, ktoré môžu ovplyvniť správanie v premávke.


4.8 Nežiaduce účinky


Metylprednizolón má rovnaké druhy nežiaducich účinkov ako iné glukokortikoidy. Trvanie liečby a podávaná dávka budú ovplyvňovať výskyt nežiaducich účinkov. Pri dlhodobej liečbe sa nežiaduce reakcie vyskytujú pravidelne. Metylprednizolón len mierne zvyšuje retenciu solí a vody.


Pri vysokých dávkach spôsobuje dlhodobá liečba metylprednizolónom adrenokortikálnu insuficienciu a atrofiu. Preto stresové situácie, ako je chirurgický výkon alebo infekcia, môžu vyvolať hypotenziu, hypoglykémiu a dokonca smrť, pokiaľ sa dávka steroidu nezvýši na úpravu stresovej situácie.


Náhle prerušenie dlhodobej liečby steroidmi môže vyvolať syndróm z vysadenia. Pri miernych prípadoch sa môžu vyskytnúť nasledové symptómy: bolesť hlavy, nauzea, bolesť brucha, závrat, anorexia, výkyvy nálady, asténia a horúčka. Pri závažnejších prípadoch sa môžu pozorovať psychické poruchy a zvýšený intrakraniálny tlak. Hlásili sa aj úmrtia v súvislosti s náhlym prerušením liečby glukokortikoidmi. U reumatických pacientov sa môže po ukončení liečby objaviť tzv. „pseudoreumatizmus“.


V súvislosti s prerušením liečby sa zaznamenali ojedinelé prípady tzv. „poststeroidovej panikulitídy“. Podľa hlásených prípadov červené, pevné, pálivé subkutánne noduly, ktoré sa objavili približne dva týždne po skončení liečby, spontánne ustúpili.


Metylprednizolón môže spôsobiť alergiu a anafylaktickú reakciu.


Frekvencia nežiaducich reakcií je definovaná podľa nasledovnej konvencie:

Časté (> 1/100), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (< 1/1 000), neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov).Časté

Menej časté

Zriedkavé

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)Syndróm lýzy tumoru

Poruchy imunitného systému

Zvýšená náchylnosť na infekcie, maskovanie symptómov infekcie


Alergia a anafylaktické reakcie

Poruchy endokrinného systému

Inhibícia sekrécie telu vlastného ACTH a kortizolu (pri dlhodobom používaní), symptómy Cushingovho syndrómu, zhoršenie/rozvoj diabetuPoruchy metabolizmu a výživy

Hypokaliémia, retencia sodíkaPsychické poruchy


Výkyvy nálady, zlepšenie schopnosti sústrediť sa, depresia, mánia, psychózy, insomnia


Poruchy nervového systémuSymptómy demencie, zvýšený intrakraniálny tlak (pseudotumor cerebri), záchvaty

Poruchy oka


Zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm, katarakta


Poruchy ciev


Hypertenzia, trombózy


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaŠtikútanie

Poruchy gastrointestinálneho traktuVred žalúdka (pozri časť 4.4), pankreatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Atrofia kože, oneskorené hojenie poškodenia tkaniva a tvorba jazvy, akné, hirzutizmus, strie, náchylnosť k tvorbe modrín, ekchymózy, purpura


Alergická dermatitída, kontaktná dermatitída, angioneurotický edém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová atrofia, myopatia, svalová slabosť, osteoporóza


Aseptická osteonekróza, pretrhnutie šľachy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Spomalenie rastu u detí, edémLaboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšenie pečeňových enzýmov


Pri liečbe kortikosteroidmi sa celkový počet leukocytov zvyšuje. Liečba metylprednizolónom môže spôsobiť malé zvýšenie leukocytov a erytrocytov v moči.


Počas liečby kortikosteroidmi sa môže objaviť aj zvýšený sklon ku koagulácii a hyperlipidémia rovnako ako zvýšené riziko aterosklerózy a vaskulitídy. Liečba kortikosteroidmi môže poškodiť kvalitu spermií a môže spôsobiť amenoreu.


Kortikosteroidy zvyšujú vylučovanie vápnika.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Akútne masívne predávkovanie metylprednizolónom nie je pravdepodobné. V súvislosti s chronickým predávkovaním je potrebné mať na pamäti možnú insuficienciu nadobličiek (pozri časti 4.4 a 4.8). Významne vysoké jednorazové dávky sú tolerované bez závažných nežiaducich reakcií. Liečba perorálneho predávkovania je podporná. Ak je to nevyhnutné, môže sa podať aktívne uhlie a urobiť výplach žalúdka. Pre metylprednizolón neexistuje žiadne špecifické antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Glukokortikoidy, ATC kód: H02AB04


Metylprednizolón pôsobí ako iné glukokortikoidy väzbou na steroidové receptory cytoplazmy. Vytvorený komplex steroidového receptora sa prenáša do jadra, kde sa viaže na DNA a tak reguluje transkripcie veľkého počtu génov a syntézy proteínov. Glukokortikoidy inhibujú syntézu niekoľkých proteínov. Znižujú, napríklad, tvorbu cytokínov dôležitých pre imunitný a zápalový systém a enzýmov dôležitých pre deštruktívny proces v kĺboch. Zvýšená syntéza určitých proteínov, ako je lipokortín, má tiež značný význam pre neuroendokrinné účinky glukokortikoidov. Ako výsledok týchto komplexných mechanizmov pôsobenia sa oslabuje imunitná odpoveď a zápalová odpoveď.Z dôvodu týchto protizápalových a imunosupresívnych účinkov majú glukokortikoidy prospešné účinky pri rôznych ochoreniach/stavoch, ako sú autoimunitné ochorenia, alergické stavy a iné okolnosti, pri ktorých sa požaduje imunosupresia (pozri časť 4.1).


Glukokortikoidy, vrátane metylprednizolónu, oslabujú alebo inhibujú imunitnú a zápalovú odpoveď spôsobenú rozličnými stimulmi, ako sú mechanické, chemické, infekčné alebo imunologické faktory a ožiarenie. Účinok glukokortikoidov je preto predovšetkým paliatívny. Glukokortikoidový účinok na hmotnostnú jednotku metylprednizolónu je päťnásobkom v porovnaní s účinkom hydrokortizónu, t.j. 4 mg perorálneho metylprednizolónu sú ekvivalentné protizápalovej aktivite 20 mg hydrokortizónu, 5 mg prednizónu/prednizolónu a 25 mg kortizónu.


Glukokortikoidy znižujú sekréciu ACTH, tvorbu endogénneho kortizónu a pri dlhodobej liečbe spôsobujú adrenokortikálnu atrofiu a insuficienciu. Po jednorazovej dávke 40 mg prednizolónu je sekrécia kortikotropínu inhibovaná približne na 36 hodín. Glukokortikoidy tiež ovplyvňujú metabolizmus uhľohydrátov, vápnika, vitamínu D, proteínov a lipidov. Na druhej strane metabolické účinky spôsobujú u pacientov užívajúcich metylprednizolón predispozíciu k hyperglykémii, osteoporóze, svalovej atrofii a dyslipidémii. Z dôvodu odlišného profilu účinku glukokortikoidy ovplyvňujú dokonca krvný tlak rovnako ako náladu a správanie.


Metylprednizolón má len slabý mineralokortikoidný účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologická dostupnosť perorálneho metylprednizolónu je zvyčajne > 80 %, avšak pri vysoko dávkovej liečbe sa môže znížiť na 60 %. Maximálna sérová koncentrácia metylprednizolónu sa dosahuje 1‑2 hodiny po perorálnom podaní.


77 % metylprednizolónu sa viaže na plazmatické proteíny; väzba na transkortín je nevýznamná. Distribučný objem metylprednizolónu je 1‑1,5 l/kg. Metylprednizolón sa metabolizuje na neaktívne metabolity. Klírens metylprednizolónu je v priemere 6,5 ml/kg/min a polčas 2,5 hodiny. Polčas protizápalového účinku je 18‑36 hodín. Približne 5 % sa vylučuje do moču v nezmenenej forme. Metylprednizolón prechádza cez placentu a vylučuje sa do materského mlieka. Metylprednizolón je dialyzovateľný.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V experimentoch na zvieratách spôsobovali kortikosteroidy rázštep pery a podnebia.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Želatína

Magnéziumstearát

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE nádoba na tablety, HDPE uzáver so závitom; 10, 20, 30, 50 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo, Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


4 mg tableta: 56/0012/10-S

16 mg tableta: 56/0013/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.01.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

10Metypred 4 mg