+ ipil.sk

Metypred 500 mg prášok na injekčný roztokPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/07710-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Metypred 125 mg prášok na injekčný roztok

Metypred 250 mgprášok na injekčný roztok

Metypred 500 mgprášok na injekčný roztok

Metypred 1000 mgprášok na injekčný roztok


metylprednizolón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek,

pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Metypred a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metypred

3. Ako používať Metypred

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Metypred

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Metypred a na čo sa používa


Liečivo tohto lieku je metylprednizolón. Metylprednizolón je kortikosteroid, ktorý okrem iného, zmierňuje príznaky zápalu a odstraňuje alergické príznaky.


Tento liek sa používa samostatne alebo spolu s inými liekmi na liečbu zápalu pri mnohých ochoreniach, ako sú:

 • endokrinné poruchy

 • reumatické ochorenia

 • kolagénové ochorenia

 • kožné ochorenia

 • alergické stavy

 • očné ochorenia

 • ochorenia tráviaceho traktu

 • ochorenia dýchacích ciest alebo pľúc

 • ochorenia krvi

 • nádory

 • ochorenia obličiek

 • ochorenia nervového systému

 • ochorenia srdca a ciev

 • iné ochorenia, napr. tuberkulózna meningitída, a parazitické ochorenie nazývané trichinóza.


Tento liek sa používa aj na

 • ochranu pred odmietnutím transplantovaného orgánu

 • zabránanie nevoľnosti a vracaniu v súvislosti s liečbou nádoru.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Metypred


Metypred vám nepodajú

- ak máte plesňovú infekciu postihujúcu vaše celé telo

- ak ste alergický na metylprednizolón alebo na kortikosteroidy, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako dostanete Metypred, obráťte sa na svojho lekára, ak máte

 • potvrdenú alergiu na lieky. V súvislosti s týmto liekom sa vyskytli alergické reakcie, v zriedkavých prípadoch dokonca život ohrozujúce alergické reakcie (anafylaktický šok).

 • parazitickú infekciu, alebo sa predpokladá, že môžete mať takúto infekciou.

 • Cushingov syndróm. Tento liek ho môže vyvolať alebo zhoršiť.

 • zníženú funkciu štítnej žľazy (hypotyreózu), pretože to môže zosilniť účinky tohto lieku

 • záchvaty (epileptické)

 • ochorenie svalov a nervov nazývané myasténia gravis, pretože to môže zvýšiť vašu náchylnosť na vznik náhleho celkového ochorenia svalov

 • ochorenie srdca a ciev (napr. srdcové zlyhanie, vysoký tlak krvi), alebo rizikové faktory pre srdce a cievy (napr. obezita, vysoké hodnoty cholesterolu)

 • žalúdkový alebo dvanástnikový vred, zápalové ochorenie čriev, nezvyčajné spojenie medzi dvoma normálne oddelenými priestormi čreva (anastomóza), alebo zápal divertikula (malé vydutiny sliznice na hrubom čreve) (divertikulitída)


Lekárovi povedzte aj, ak máte

 • tuberkulózu.

 • cukrovku. Tento liek môže zvýšiť hladiny cukru v krvi, zhoršiť cukrovku alebo pri dlhodobom používaní zvýšiť predispozíciu na cukrovku.

 • diagnostikovanú emocionálnu nestabilitu alebo psychózu

 • ochorenie obličiek.


Svalové príznaky

Vysoké dávky kortikosteroidov môžu spôsobiť náhle ochorenie svalov postihujúce celé telo a dokonca viesť k úplnej paralýze (ochrnutiu svalov). Preto, ak máte akékoľvek svalové príznaky, musíte to okamžite povedať lekárovi.


Citlivosť na infekcie

Tento liek môže zvyšovať vašu náchylnosť na infekciealebo zastierať príznaky infekcií. Aby sa z tohto dôvodu predišlo akýmkoľvek závažným následkom, okamžite povedzte lekárovi, ak máte akékoľvek príznaky infekcie počas liečby.


Stres

Ak ste alebo budete vystavený nezvyčajne ťažkému stresu počas liečby, povedzte to lekárovi. Môže byť potrebné upraviť vašu liečbu.


Psychické poruchy

V súvislosti s používaním tohto lieku sa môžu vyskytnúť alebo zhoršiť psychické poruchy, ako je eufória, nespavosť, zmeny nálady, zmeny osobnosti, ťažká depresia alebo jednoznačné psychotické príznaky. Zvyčajne sa príznaky objavia po niekoľkých dňoch alebo týždňoch po začatí liečby. Takéto psychické účinky sa môžu vyskytnúť aj pri znížení dávky alebo okamžite po skončení liečby. Ak máte takéto príznaky, kontaktujte svojho lekára, pretože môže byť potrebné upraviť vašu liečbu.


Očné príznaky

Tento liek môže spôsobiť rôzne očné ochorenia, ktoré si vyžadujú liečbu. Preto, ak máte akékoľvek očné príznaky (napr. pociťovanie cudzieho telesa v oku), kontaktujte svojho lekára.


Očkovanie

Ak dostávate tento liek v dávakch, ktoré potláčajú váš imunitný systém, nesmú vám podať žiadne živé ani oslabené vakcíny. Porozprávajte sa s lekárom o očkovaniach, ktoré sú pre vás počas liečby kortikosteroidmi dostupné.


Účinky na krvný tlak a laboratórne hodnoty

V zriedkavých prípadoch môžu vysoké dávky alebo dlhodobé používanie tohto lieku zvýšiť krvný tlak, zvýšiť zadržiavanie sodíka a vody v tele (opuch), zvýšiť vylučovanie draslíka a vápnika alebo zvýšiť hodnoty tukov v krvi. Na zvládnutie týchto vedľajších účinkov vás môže lekár požiadať o úpravu vašej diéty.


Endokrinné poruchy

Dlhodobé používanie alebo náhle vysadenie tohto lieku môže narušiť vašu telesnú endokrinologickú funkciu (funkciu žliaz s vnútornou sekréciou). Budete z tohto dôvodu sledovaný, a ak to bude potrebné, lekár vám podľa toho upraví liečbu.


Iné

Vysoká dávka alebo dlhodobá liečba kortikosteroidmi môže spôsobiť aj náhly zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu), osteoporózu (lámavosť kostí) alebo zhubné cievne nádory (Kaposiho sarkóm). Tieto účinky sa budú u vás sledovať, a ak to bude potrebné, lekár vám podľa toho upraví liečbu.


Starší pacienti

Tento liek zvyšuje riziko pretrhnutia šliach, ak sa používa spolu s antibiotikami nazývanými fluórchinolóny, najmä u starších pacientov. Metypred môže zvýšiť aj riziká osteoporózy a zadržiavania tekutín.


Deti

U detí môže dlhodobé používanie alebo vysoké dávky tohto lieku spôsobiť poruchy rastu a vývoja, zvýšiť vnútrolebečný tlak (príznaky: bolesť hlavy, nevoľnosť/vracanie, poruchy rovnováhy, znížené vedomie) alebo zápaľ podžalúdkovej žľazy (príznaky: bolesť hornej časti žalúdka). Z dôvodu prejavov a príznakov týchto ochorení musíte starostlivo sledovať vaše dieťa.


Iné lieky a Metypred


Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak súbežne užívate nasledovné lieky, účinnosť niektorých liekov alebo Metypredu sa môže meniť alebo môžete mať vedľajšie účinky:

 • niektoré antibiotiká (fluórchinolóny, erytromycín, klaritromycín, troleandomycín)

 • lieky proti hubovým infekciám (ketokonazol, itrakonazol, amfotericín B)

 • izoniazid, rifampicín (na liečbu tuberkulózy)

 • aprepitant, fosaprepitant (na zabránenie nevoľnosti)

 • diltiazem (na liečbu ochorení srdcových tepien a vysokého krvného tlaku)

 • inhibítory proteázy HIV (napr. indinavir, ritonavir) (na prevenciu infekcie spôsobenej HIV)

 • cyklosporín (na prevenciu odmietnutia transplantovaného orgánu)

 • estrogén

 • perorálne lieky na zabránenie zrážania krvi (napr. warfarín)

 • anticholinergiká, ako sú neuromuskulárne blokátory (napr. pankuronium, vekuronium)

 • antidiabetiká

 • lieky, ktoré potláčajú telesný imunitný systém (napr. takrolimus)

 • protizápalové analgetiká (napr. kyselina acetylsalicylová)

 • aminoglutetimid (na liečbu Cushingovho syndrómu a metastatických nádorov prsníka)

 • diuretiká

 • laxatíva

 • antiepileptiká.


Metypred je fyzikálne nekompatibilný s určitými intravenózne podávanými liečivami a má sa podávať oddelene od nich. Preto, ak užívate ktorékoľvek z nasledovných liečiv, povedzte to lekárovi: sodná soľ alopurinolu, kalciumglukonát, cisatrakuriumbesylát, hydrochlorid diltiazemu, doxapram hydrochlorid, glykopyrolát, propofol, rokuróniumbromid, tigecyklín a vekuróniumbromid.


Metypred a nápoje


Počas liečby sa vyhýbajte pitiu grapefruitového džúsu. Grapefruitový džús môže zosilniť vedľajšie účinky tohto lieku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tento liek vám počas tehotenstva a dojčenia podajú iba vtedy, ak lekár posúdi, že je prínos liečby vyšší než možné riziká pre embryo/plod alebo dojča.


Nie sú dôkazy, že by kortikosteroidy mohli zhoršovať plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


V súvislosti s používaním tohto lieku sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky ako je závrat, poruchy zraku a únava. Ak sa vyskytnú, neveďte vozidlá ani neosluhujte stroje.


Metypred obsahuje sodík


Musí sa zohľadniť u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom soli.


Každá injekčná liekovka obsahuje sodík

125 mg: menej než 1 mmol (23 mg) "bez obsahu sodíka"

250 mg: 1,15 mmol (26,58 mg)

500 mg: 2,31 mmol (53,18 mg)

1000 mg: 7,29 mmol (167,59 mg)


3. Ako používať Metypred


Metypred je prášok na injekčný roztok. Podajú vám ho zaškolení zdravotní pracovníci. Metypred sa najpr rozpustí v rozpúšťadle a potom sa podá buď vo forme infúzie alebo injekcie do žily alebo sa podá vo forme injekcie do svalu.


Na zvládnutie vášho stavu vám podajú najnižšiu možnú dávku. Vašu dávku stanoví lekár na základe vášho stavu.


Použitie u detí

Dávkovanie pre novorodencov a deti stanoví lekár na základe závažnosti stavu a reakcie na liečbu a nie na základe veku pacienta a veľkosti.


Ak dostanete viac Metypredu, ako máte


Predávkovanie je vysoko nepravdepodobné, pretože vám dávku podajú zaškolení zdravotnícki pracovníci. V prípade predávkovania, vám podajú vhodnú liečbu na zmiernenie príznakov.


Ak prestanete používať Metypred


Náhle vysadenie používania tohto lieku môže spôsobiť príznaky z vysadenia zahŕňajúce stratu chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, letargiu, bolesť hlavy, horúčku, bolesť kĺbov, olupovanie kože, bolesť svalu, úbytok telesnej hmotnosti a/alebo pokles krvného tlaku.


Na zníženie rizika takýchto príznakov, sa bude liečba ukončovať postupným znižovaním dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov) vedľajšie účinky spôsobené týmto liekom sú:

 • infekcia

 • inhibícia (zabránenie) sekrécie (uvoľňovania) kortikotropínu a kortizónu vo vlastnom tele (pri dlhodobom používaní)

 • zaoblenie tváre a prírastok telesnej hmotnosti

 • zadržiavanie sodíka a tekutín v tele

 • depresívna nálada, euforická nálada

 • katarakta (šedý zákal)

 • vysoký tlak krvi

 • žalúdočný alebo dvanástnikový vred (ktorý môže prasknúť a krvácať)

 • opuch v končatinách

 • modrina, stenčovanie kože a zkrehnutá koža, akné

 • osteoporóza (rednutie kostí)

 • svalová slabosť

 • zhoršené hojenie rán

 • nízka hladina draslíka v krvi.


V niektorých prípadoch (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov), môže tento liek spôsobiť nasledovné závažné vedľajšie účinky:

 • závažné metabolické poruchy (syndróm z rozpadu nádoru) v súvislosti s nasadením liečby nádoru

 • závažné reakcie z precitlivenosti na liečivo, s drastickým poklesom krvného tlaku alebo bez neho, zastavením srdca a bronchospazmom (náhle stiahnutie svalstva stien priedušiek)

 • zvýšený vnútrolebkový tlak

 • arytmie (poruchy srdcového rytmu)

 • rozpad kosti z dôvodu slabého prekrvenia.


Počas liečby vás budú priebežne sledovať z dôvodu znakov a prejavov naznačujúcich vyššie uvedené stavy.

 • Ďalšie vedľajšie účinky u detí

U detí sú najčastejšie vedľajšie účinky zmeny nálady, nezvyčajné správanie, nespavosť a podráždenosť. Tento liek môže spôsobiť aj spomalenie rastu.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Metypred


Podmienky uchovávania pre zdravotníckych pracovníkov sú uvedené na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Metypred obsahuje


 • Liečivo je sodná soľ metylprednizolónsukcinátu. Jedna injekčná liekovka obsahuje sodnú soľ metylprednizolónsukcinátu v množstve zodpovedajúcom 125 mg, 250 mg, 500 mg, alebo 1000 mg metylprednizolónu.

- Ďalšie zložky sú dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, bezvodý hydrogénfosforečnan sodný, hydroxid sodný.


Ako vyzerá Metypred a obsah balenia


Metypred je biely alebo takmer biely prášok.

Rekonštituovaný/nariedený roztok je číry, bezfarebný, bez viditeľných častí.


Veľkosti balení

125 mg: 1 x 4 ml injekčná liekovka so zátkou a vyklápacím viečkom

250 mg: 1 x 10 ml injekčná liekovka so zátkou a vyklápacím viečkom

500 mg: 1 x 20 ml injekčná liekovka so zátkou a vyklápacím viečkom

1000 mg: 1 x 30 ml injekčná liekovka so zátkou a vyklápacím viečkom


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Orion Corporation

Orionintie 1

FI‑02200 Espoo

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Fínsko: Methylprednisolone Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg injektiokuiva-aine

Dánsko: Methylprednisolon Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg

Nórsko: Methylprednisolone Orion 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg

Poľsko: Metypred

Česká republika: Metypred 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg prášek pro injekční roztok

Slovenská republika: Metypred 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg

Litva: Metypred 125 mg (250 mg/500 mg/1000 mg) milteliai injekciniam tirpalui


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015 .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


POKYNY NA POUŽÍVANIE


Metypred 125 mg prášok na injekčný roztok

Metypred 250 mgprášok na injekčný roztok

Metypred 500 mgprášok na injekčný roztok

Metypred 1000 mg prášok na injekčný roztok


metylprednizolón


Úplné informácie a dávkovanie, pozri súhrn charakteristických vlastností lieku.

Pri rekonštitúcii a riedení roztoku sa majú dodržiavať aseptické postupy.


Rekonštitúcia injekčného roztoku


Rekonštituujte so sterilnou vodou na injekciu. Po rekonštitúcii roztok nepoužívajte, ak nie je číry, bezfarebný a bez obsahu viditeľných častíc.


Príprava injekčného roztoku (rekonštitúcia)

Rozpúšťadlá & koncentrácie

Sila Metypredu

125 mg

250 mg

500 mg

1000 mg


Príprava injekčného roztoku (rekonštitúcia)

Voda na injekciu

2,1 ml

4 ml

8 ml

16 ml

Koncentrácia roztoku

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml


Riedenie infúzneho roztoku


Na i.v. infúziu, možno prvý pripravený roztok nariediť 5 % vodným roztokom glukózy, izotonickým fyziologickým roztokom alebo 5 % roztokom glukózy v izotonickom fyziologickom roztoku.


Príprava infúzneho roztoku (riedenie)

Glukóza 5 %

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

1,25 mg/ml

NaCl 0,9 %

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

1,25 mg/ml

Glukóza 5 % v NaCl 0,9 %

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

1,25 mg/ml


Čas použiteľnosti


Prášok na injekčný roztok: 3 roky.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Rekonštituované/nariedené roztoky: Chemická a fyzikálna stabilita pri použití rekonštituovaných a nariedených roztokov preukázala, že sa majú roztoky použiť okamžite po príprave. Rekonštituované a nariedené roztoky sa nemajú uchovávať v chladničke.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, pokiaľ spôsob otvorenia/rekonštitúcie/

riedenia nezabráni riziku mikrobiálnej kontaminácie. Ak sa nepoužije okamžite, čas uchovávania a podmienky pred použitím sú v zodpovednosti používateľa.


Podávanie


Intravenózna alebo intramuskulárna injekcia alebo intravenózna infúzia.


Parenterálne lieky sa musia všade, kde je to možné pred podaním vizuálne skontrolovať. Tento liek nepoužívajte, ak spozorujete akékoľvek tuhé častice alebo zmeny sfarbenia.


Naliehavé prípady: Preferuje sa i.v. spôsob podávania injekcie počas vhodného časového intervalu.

Vysoké intravenózne dávky: Podávajte v priebehu obdobia minimálne 30 minút.

Dávky do 250 mg: Podávajte intravenózne v priebehu obdobia minimálne 5 minút.


Inkompatibility


Aby sa predišlo problémom s kompatibilitou s inými liekmi, tento liek podávajte oddelene od iných intravenózne podávaných liečiv vždy, ak je to možné a iba v uvedených roztokoch.


Kompatibilita roztokov sodnej soli metylprednizolónsukcinátu pri intravenóznom podaní a stabilita jeho samotného a pri intravenóznych zmesiach s inými liečivami závisí od pH, koncentrácie, času a teploty roztoku a rozpustnosti metylprednizolónu.


Liečivá, ktoré sú v roztoku sodnej soli metylprednizolónsukcinátu fyzikálne nekompatibilné zahŕňajú sodnú soľ alopurinolu, kalciumglukonát, cisatrakuriumbesylát, hydrochlorid diltiazemu, doxapram hydrochlorid, glykopyrolát, propofol, rokuróniumbromid, tigecyklín a vekuróniumbromid.


Uchovávanie


Prášok na injekčný roztok: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Injekčnú liekovku uchovávajte v pôvodnom obale.

Rekonštituované/nariedené roztoky: Rekonštituované a nariedené roztoky sa majú použiť okamžite po príprave.


Likvidácia


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

8

Metypred 500 mg prášok na injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2012/07794-REG, 2012/07795-REG, 2012/07796-REG, 2012/07797-REG

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/04224-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Metypred 125 mg prášok na injekčný roztok

Metypred 250 mg prášok na injekčný roztok

Metypred 500 mg prášok na injekčný roztok

Metypred 1000 mg prášok na injekčný roztok2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 injekčná liekovka obsahuje sodnú soľ metylprednizolónsukcinátu v množstve zodpovedajúcom 125 mg, 250 mg, 500 mg, alebo 1000 mg metylprednizolónu. Koncentrácia rekonštituovaného roztoku po nariedení vodou na injekciu je 62,5 mg/ml.


Pomocná látka so známym účinkom:

sodík, pozri časť 4.4.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok


Prášok na injekčný roztok: Biela alebo takmer biela amorfná pevná látka.

Rekonštituovaný roztok: Číry, bez viditeľných častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Endokrinné poruchy: Primárna a sekundárna adrenokortikálna insuficiencia. Poznámka! Liekom voľby je hydrokortizón alebo kortizónak je potrebné, syntetické analógy sa používajú spolu s mineralokortikoidmiu pediatrických pacientov je náhrada mineralokortikoidov obzvlášť dôležitá.

Akútna adrenokortikálna insuficiencia (liekom voľby je hydrokortizón alebo kortizón, môže byť nutná náhrada mineralokortikoidov, obzvlášť pri použití syntetických analógov).

Pred operáciou a pri náhlom poranení alebo ochorení, u pacientov s diagnostikovanou adrenokortikálnou insuficienciou. Kongenitálna adrenokortikálna hyperplázia. Nehnisavá tyreoiditída. Hyperkalciemická kríza, napr. v spojitosti s nádorom.


Reumatické ochorenia (na intravenózne alebo intramuskulárne podanie ako prídavná liečba na krátkodobé podávanie počas akútnych exacerbácií): Akútna a subakútna burzitída; akútna dnová artritída,

akútna nešpecifická tendosynovitída; ankylozujúca spondylitída; epikondylitída; posttraumatická osteoartróza; psoriatická artritída; reumatoidná artritída vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy (môže byť potrebná udržiavacia liečba nízkymi dávkami); synovitída súvisiaca s artrózou.


Kolagénové ochorenia (počas exacerbácie alebo ako udržiavacia liečba vo vybraných prípadoch): Akútna karditída spôsobená reumatickými ochoreniami; Goodpasteurov syndróm; nodózna polyartritída; systémová dermatomyozitída (polymyozitída); systémový lupus erythematosus vrátane lupusovej nefritídy.


Kožné ochorenia: Pemfigus (pľuzgierotvorná vyrážka); závažná forma multiformného erytrému (Stevensov-Johnsonov syndróm).


Alergické stavy: Nezvládnuteľné alergické stavy, ako je astma, akútny neinfekčný edém laryngu (liekom voľby je adrenalín), liekmi indukované reakcie z precitlivenosti, sérová choroba a urtikariálna transfúzna reakcia.


Očné ochorenia: Systémová liečba závažných akútnych a chronických alergických a zápalových ochorení očí; infekcia v prednej časti oka, herpes zoster ophtalmicus, ak je kortikosteroid kombinovaný s vhodným antivirotikom; keratitída; neuritída zrakového nervu (neuritis optica); uveitída; iritída; iridocyklitída; chorioretinitída, sympatická uveitída.


Gastrointestinálne ochorenia: Systémová liečba akútnych exacerbácií Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.


Respiračné ochorenia: Aspiračná pneumonitída; berylióza; Löfflerov syndróm, ktorý neodpovedá na inú adekvátnu liečbu; symptomatická sarkoidóza; fulminantná alebo diseminovaná tuberkulóza spolu s vhodnou antituberkulóznou liečbou.


Pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii (ako prídavok ku stredne ťažkej a ťažkej infekcii) u pacientov s AIDS:

Dobré výsledky liečby sa získali ak sa ku liečbe proti pneumocystitídepridali kortikosteroidy počas 72 hodín od začiatku liečby u pacientov s AIDS s miernou alebo stredne ťažkou pneumóniou spôsobenou Pneumocystis carinii. Vzhľadom na nárast rýchlosti znovuvzplanutia tuberkulózy u pacientov s AIDS, sa musí zvážiť podávanie antimykobakteriálnej liečby, ak sa kortikosteroidy používajú u týchto rizikových pacientov. Pacienti musia byť sledovaní aj z dôvodu možnosti vzplanutia iných skrytých infekcií.

Hematologické ochorenia: Získaná (autoimunitná) hemolytická anémia; kongenitálna hypoplastická anémia; erytroblastopénia, ktorá reaguje na liečbu kortikosteroidmi, ako je Blackfanov-Diamondov syndróm; idiopatická trombocytopenická purpura u dospelých len na intravenózne podanie (intramuskulárne podanie je kontraindikované); sekundárna trombocytopénia u dospelých.


Neoplastické ochorenia: Paliatívna liečba lymfómu a leukémie u dospelých, ako aj akútna leukémia u detí.


Renálne ochorenia: Nefrotický syndróm (v dôsledku idiopatického alebo sekundárneho systémového lupus erythematosus): indukcia remisie renálnych ochorení u pacientov bez urémie.


Ochorenia nervového systému: Napríklad, akútna exacerbácia sklerózy multiplex; opuch mozgu (v súvislosti s rádioterapiou alebo s chirurgickou liečbou nádorov mozgu); akútne poškodenie miechy (liečba sa musí začať do 8 hodín po úraze).


Kardiovaskulárne ochorenia: Napríklad, adrenokortikálna insuficiencia alebo šok, ktoré neodpovedajú na konvenčnú liečbu a je možná adrenálna insuficiencia. (Liekom voľby je zvyčaje hydrokortizón. Keď však nie je mineralokortikoidný účinok žiaduci, metylprednizolón môže mať pozitívnejší účinok.)


I napriek tomu, že nie sú k dispozícii údaje zo žiadnej kontrolovanej (dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej) klinickej štúdie, štúdie na zvieratách potvrdili, že podanie Metypredu môže byť prospešné pri hemoragickom, traumatickom alebo chirurgickom šoku neodpovedajúcom na štandardnú liečbu (napr. náhrada tekutín). Pozri tiež časť 4.4.


Orgánové transplantácie: Profylaxia alebo liečba reakcie rejekcie transplantátu.


Iné ochorenia: Ťažká tuberkulózna meningitída, pri ktorej sa kortikosteroid kombinuje s vhodnou antituberkulóznou liečbou. Akútna ťažká trichinóza pri neurologickom alebo kardiálnom postihnutí.

Prevencia nauzey a vracania vyvolaných cytostatikami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tento liek je určený na intravenózne alebo intramuskulárne podanie injekcie alebo na intravenózne podanie infúzie. V naliehavých prípadoch sa musí použiť intravenózne podanie injekcie.


Pomocná liečba život ohrozujúcich stavov: Má sa intravenózne podať 30 mg/kg Metypredu (sodná soľ metylprednizolónsukcinátu) počas minimálne 30 minút. Dávka sa môže podávať opakovane každých 4 až 6 hodín počas 48 hodín.


Intermitentné podávanie: Nasledovné dávkovanie sa odporúča pri exacerbáciách stavov, ktoré odpovedajú na kortikosteroidy a/alebo pri stavoch, ktoré nereagujú na štandardnú liečbu (napr. lupus nephritis, reumatoidná artritída):

Reumatoidné ochorenie: 1 g/denne intravenózne počas 1, 2, 3 alebo 4 dní alebo1 g/mesačne intravenózne počas 6 mesiacov.

LED: 1 g/denne intravenózne počas 3 dní.

Skleróza multiplex: 1 g/denne intravenózne počas 3 dní alebo 1 g/ denne intravenózne počas 5 dní.

Edém, napr. glomerulonefritída, lupus nephritis: 30 mg/kg intravenózne každý druhý deň počas 4 dní alebo 1 g/denneintravenózne počas 3, 5 alebo 7 dní.

Uvedená dávka sa má podávať počas minimálne 30 minút a podávanie možno opakovať, ak v priebehu týždňa nevidno zlepšenie alebo ak si to vyžaduje stav pacienta.


Prevencia nauzey vyvolaných cytostatikami: Cytostatická liečba spôsobuje miernu až stredne závažnú nauzea: 250 mg Metypredu intravenózne počas minimálne 5 minút 1 hodinu pred začiatkom cytostatickej liečby, v čase na začiatku a na konci podávania. Efekt prvej dávky Metypredu možno zvýšiť súčasným podaním chlórovaného fenotiazínu.


Cytostatická liečba spôsobujúca ťažkú nauzeu: 250 mg Metypredu intravenózne počas minimálne 5 minút spolu s vhodnou dávkou metoklopramidu alebo butyrofenónu 1 hodinu pred začiatkom cytostatickej liečby. Potom 250 mg Metypredu intravenózne v čase na začiatku a na konci podávania cytostatika.


Akútne poškodenie miechy: Liečba sa musí začať v priebehu 8 hodín po úraze.


Liečba začatá v priebehu 3 hodín po úraze: 30 mg/kg podaná ako intravenózny bolus v priebehu 15 minút po ktorom nasleduje 45 minútová prestávka. Potom 5,4 mg/kg/h ako kontinuálna intravenózna infúzia počas 23 hodín.


Liečba začatá v priebehu 3 až 8 hodín po úraze: 30 mg/kg podaná ako intravenózny bolus v priebehu 15 minút po ktorom nasleduje 45 minútová prestávka. Potom 5,4 mg/kg/h ako kontinuálna intravenózna infúzia počas 47 hodín.


S infúznou pumpou sa má používať osobitný intravenózny port.


Pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii u pacientov s AIDS: Odporúčaná dávka je 40 mg Metypredu každých 6 až 12 hodín, tak aby sa dávka postupne znižovala počas maximálne 21 dní alebo až do ukončenia liečby pneumocystídy. Liečba sa má začať v priebehu 72 hodín po začatí liečby pneumocystídy.


Pri iných terapeutických indikáciách je začiatočná dávka 10 až 500 mg v závislosti od stavu, ktorý sa má liečiť. Na liečbu akútnych ťažkých stavov môžu byť dočasne potrebné vysoké dávky. Úvodné dávky až do 250 mg sa majú podávať intravenózne počas minimálne 5 minút a dávky vyššie než táto dávka minimálne počas 30 minút. Akékoľvek ďalšie dávky sa môžu podať intravenózne alebo intramuskulárne v závislosti od reakcie pacienta a klinického stavu. Liečba kortikosteroidmi je doplnkom a nie náhradou štandardnej liečby.


Pediatrická populácia

Pri podávaní dojčatám a deťom sa môže znížiť dávkovanie, no akékoľvek zníženie dávok sa má vykonať na základe závažnosti stavu a reakcie na liečbu než na základe veku či hmotnosti pacienta. Dávka nemá byť nižšia než 0,5 mg/kg/deň.


 1. Kontraindikácie


Sodná soľ metylprednizolónsukcinátu je kontraindikovaná

 • u pacientov, ktorí majú systémovú mykotickú infekciu

 • u pacientov, ktorí sú precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených

v časti 6.1.

 • na intratekálne podanie.


Podanie živých alebo atenuovaných vakcín je kontraindikované u pacientov užívajúcich imunosupresívne dávky kortikosteroidov.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Imunosupresívne účinky / náchylnosť na infekcie

Kortikosteroidy môžu zvyšovať náchylnosť na infekcie, maskovať symptómy infekcií a počas ich používania sa môžu objaviť nové infekcie. Kortikosteroidov môžu oslabiť rezistenciu pacienta a skomplikovať lokalizáciu infekcie. Výskyt infekcií spôsobených akýmkoľvek patogénom (vírusy, baktérie, huby, prvoky alebo helminty) postihujúcich ktorúkoľvek časť tela, môže súvisieť s používaním samotných kortikosteroidov alebo v kombinácii s inými imunosupresívami ovplyvňujúcimi bunkovú imunitu alebo humorálnu imunitu alebo aktivitu neutrofilov. Takéto infekcie môžu byť mierne, no môžu byť aj ťažké, dokonca smrteľné. Použitie vysokých dávok kortikosteroidov zvyšuje frekvenciu výskytu zápalových komplikácií.


Pacienti, ktorí užívajú imunosupresíva sú náchylnejší na infekcie než zdraví jednotlivci. Ovčie kiahne alebo osýpky, môžu mať napríklad, ťažší priebeh a dokonca môžu byť fatálnym ochorením u detí, ktoré užívajú kortikosteroidy alebo u dospelých, ktorí nie sú chránení pred týmito infekciami.


Podobne sa mimoriadna opatrnosť odporúča pri používaní kortikosteroidov u pacientov so známou parazitickou infekciou alebo pri jej podozrení, ako je infekcia Strongyloides(nematoda). U týchto pacientov môže viesť imunosupresia spôsobená kortikosteroidmi k superinfekcii Strongyloidesa rozšíreniu infekcie spojenej s rozsiahlou migráciou lariev. Často to môže mať za následok ťažkú enterokolitídu a potenciálne smrteľnú gramnegatívnu septikémiu.


Význam kortikosteroidov pri septickom šoku bol sporný, a v prvých štúdiách sa hlásil prínos ako aj škodlivé účinky. Prednedávnom sa predpokladalo, že doplnkové kortikosteroidy by mohli byť prospešné pri septickom šoku v súvislosti s nedostatočnosťou nadobličiek. Rutinné používanie kortikosteroidov pri septickom šoku sa však neodporúča. Výsledky systematického skúmania krátkodobej liečby vysokými dávkami kortikosteroidov nepodporujú ich používanie. Meta-analýzy a hodnotenia však naznačujú, že dlhšie trvajúca liečba (5-11 dní) nízkymi dávkami kortikosteroidov môže znížiť mortalitu.


Podanie živých a atenuovaných vakcín je u pacientov liečených imunosupresívnymi dávkami kortikosteroidov kontraindikované. Usmrtené alebo inaktivované vakcíny sa môžu týmto pacientom podať, hoci ich odpoveď môže byť na takéto vakcíny potlačená. U pacientov, ktorým sa podávajú neimunosupresívne dávky kortikosteroidov sa môže indikovať požadovaná imunizácia.


Kortikosteroidy sa môžu používať pri aktívnej tuberkulóze iba u pacientov s fulminantnou alebo diseminovanou tuberkulózou, alebo u pacientov, ktorí dostávajú kortikosteroidy súbežne s vhodnými antituberkulotikami. Ak je potrebné podať kortikosteroidy u pacienta s latentnou tuberkulózou alebo pozitívnou tuberkulínovou skúškou, musí byť pacient pozorne sledovaný, pretože môže dôjsť k aktivácii ochorenia. Pacienti počas dlhodobej liečby kortikosteroidmi majú dostávať chemoprofylaxiu.


U pacientov liečených kortikosteroidmi sa hlásil výskyt Kaposiho sarkómu. Vysadenie liečby kortikosteroidmi môže viesť ku klinickej remisii.


Krv a lymfatické tkanivo

Opatrnosť je potrebná pri podávaní kyseliny acetylsalicylovej a nesteroidných protizápalových analgetikách, ktoré sa používajú spolu s kortikosteroidmi.


Účinky na imunitný systém

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie. Pretože u niektorých pacientov došlo v súvislosti s liečbou kortikosteroidmi ku zriedkavým prípadom kožných reakcií a vzniku anafylaktických/anafylaktoidných reakcií, majú sa pred podaním kortikosteroidov vykonať zodpovedajúce preventívne opatrenia, predovšetkým u pacientov so známou alergiou na liek.


Účinky na endokrinný systém

Farmakologické dávky kortikosteroidov podávané dlhodobo môžu mať za následok supresiu hypotalamo-hypofýzo-nadobličkovej osi (sekundárnu adrenokortikálnu insuficienciu). Stupeň a trvanie adrenokortikálnej insuficiencie sú u pacientov rozdielne a závisia od dávky, frekvencie, denného času podávania a dĺžky liečby glukokortikoidmi. Tento účinok možno minimalizovať použitím liečebnej schémy každý druhý deň.


Ak sa náhle ukončí liečba glukokortikoidmi môže sa vyskytnúť fatálna akútna adrenálna insuficiencia.


Liekom indukovaná adrenokortikálna insuficiencia preto môže byť minimalizovaná postupným znižovaním dávky. Tento druh relatívnej insuficiencie môže pretrvávať mesiace po ukončení liečby. Z tohto dôvodu sa má počas ukončenia diskutabilnej liečby u pacientov pri stresovej situácii podať hormonálna liečba. Keďže môže byť porušená sekrécia mineralokortikoidov, majú sa súčasne podávať roztoky solí a/alebo mineralokortikoidov.


Ak je pacient liečený kortikosteroidmi vystavený nezvyčajne ťažkému stresu má sa pred, počas a po stresovej situácii podať vyššia dávka rýchlo účinkujúceho glukokortikoidu než zvyčajne.


Po náhlom ukončení používania glukokortikoidov môže dôjsť k „abstinenčnému syndrómu z vysadenia steroidov“, zdanlivo nesúvisiaceho s adrenokortikálnou insuficienciou. Symptómy tohto syndrómu zahŕňajú anorexiu, nauzeu, vracanie, letargiu, bolesť hlavy, horúčku, bolesť kĺbov, deskvamáciu, myalgiu, zníženie telesnej hmotnosti a/alebo hypotenziu. Predpokladá sa, že tieto účinky sú skôr dôsledkom zmeny koncentrácie glukokortikoidov, než nízkych hladín kortikosteroidov v krvi.


Glukokortikoidy môžu vyvolať alebo zhoršiť Cushingov syndróm, a preto sa treba vyhnúť podávaniu glukokortikoidov pacientom s Cushingovou chorobou.


U pacientov s hypotyreózou je účinok kortikosteroidov silnejší než zvyčajne.


Metabolizmus a výživa

Kortikosteroidy vrátane metylprednizolónu môžu zvyšovať koncentráciu glukózu v krvi, zhoršiť diabetes a pri dlhodobej liečbe kortikosteroidmi zvýšiť náchylnosť pacientov na diabetes.


Psychické poruchy

V súvislosti s používaním kortikosteroidov sa môžu objaviť duševné poruchy, ako je eufória, insomnia, prudké zmeny nálady, zmeny osobnosti a ťažká depresia alebo jednoznačné psychotické prejavy. Počas liečby kortikosteroidmi sa môže zhoršiť stav emocionálnej nestability u pacientov alebo u tých, ktorí majú psychotické tendencie.


Pri používaní systémových steroidoch sa môžu objaviť potenciálne závažné psychiatrické nežiaduce účinky. Symptómy sa zvyčajne objavia po niekoľkých dňoch alebo týždňoch od začiatku liečby. Väčšina reakcií sa upraví buď po znížení dávky alebo ukončení liečby, no i napriek tomu môže byť nevyhnutná špecifická liečba. Účinky na duševný stav sa hlásili po ukončení používania kortikosteroidov. Frekvencia takýchto účinkov nie je známa. Pacienti a/alebo ich opatrovatelia majú byť poučení, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa rozvinú duševné príznaky, najmä ak je podozrenie na depresívnu náladu alebo samovražedné myšlienky. Pacienti a/alebo ich opatrovatelia majú byť upozornení na výskyt možných duševných porúch, ktoré sa môžu objaviť po znížení dávky kortikosteroidov alebo bezprostredne po ukončení ich používania.


Účinky na nervový systém

Kortikosteroidy sa musia používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov so záchvatovými ochoreniami.


Opatrnosť je potrebná , ak má pacient myasténiu gravis (pozri tiež časť o myopatii pod „Účinky na kosti a svaly“).


Účinky na oči

Z dôvodu rizika perforácie rohovky sa musia kortikosteroidy používať s opatrnosťou v súvislosti s infekciou očného herpes simplex.


Dlhodobé užívanie kortikosteroidov môže spôsobiť zadnú subkapsulárnu kataraktu a nukleárnu kataraktu (najmä u detí), exoftalmus alebo zvýšený vnútroočný tlak, následkom čoho môže vzniknúť glaukóm s možným následným poškodením zrakového nervu. U pacientov užívajúcich glukokortikoidy môže byť zvýšený výskyt sekundárnych plesňových a vírusových infekcií oka.


Účinky na srdce

Glukokortikoidy spôsobujú nežiaduce účinky na kardiovaskulárny systém, ako je dyslipidémia a hypertenzia. Preto môže používanie vysokých dávok kortikosteroidov a dlhodobá liečba zvýšiť náchylnosť pacientov s diagnostikovanými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod a dokonca aj na ďalšie účinky na kardiovaskulárny systém. U týchto pacientov sa preto pri používaní kortikosteroidov odporúča opatrnosť a osobitná pozornosť sa má venovať rizikovým faktorom a v prípade potreby sledovaniu činnosti srdca. Použitie nízkej dávky a schémy podávania každý druhý deň môže pomôcť znížiť výskyt komplikácií pri liečbe kortikosteroidmi.


Po rýchlom intravenóznom podaní vysokých dávok sodnej soli metylprednizolónsukcinátu (viac než 0,5 g počas menej ako 10 minút) sa hlásili srdcové arytmie a/alebo cirkulačný kolaps, a/alebo zastavenie srdca. Počas alebo po podávaní takýchto dávok sa hlásila aj bradykardia, ktorá však môže byť spôsobná aj niečím iným než je rýchlosť alebo dĺžka infúzie.


Ak má pacient kongestívne zlyhanie srdca je pri používaní systémových kortikosteroidov potrebná opatrnosť, a môžu sa použiť len v kritických prípadoch.


Účinky na cievny systém

U pacientov s hypertenziou sa majú kortikosteroidy používať s opatrnosťou.


Účinky na gastrointestinálny trakt

Neexistuje zhoda o tom, či sú kortikosteroidy zodpovedné za vznik peptických vredov počas liečby. Liečba glukokortikoidmi však môže maskovať príznaky peptických vredov, takže ku perforácii alebo krvácaniu môže dôjsť bez akýchkoľvek výrazných bolestí.


Kortikosteroidy sa musia používať s opatrnosťou u pacientov s nešpecifickou ulceróznou kolitídou, divertikulitídou, nedávnymi črevnými anastomózami alebo aktívnym či latentným peptickým vredom, ak existuje riziko hroziacej perforácie, abscesu alebo inej pyogénnej infekcie.


Účinky na pečeň a žlčové cesty

Vysoké dávky kortikosteroidov môžu vyvolať akútnu pankreatitídu.


Účinky na kosti a svaly

V súvislosti s používaním vysokých dávok kortikosteroidov sa popísala akútna myopatia. Najčastejšie sa vyskytujúca u pacientov s poruchami neuromuskulárneho prenosu (napr. myasténia gravis) a u pacientov liečených súbežne anticholinergikami, ako sú inhibítory neuromuskulárneho prenosu (napr. pankurónium). Tento druh akútnej myopatie je generalizovaný, môže postihovať očné svaly alebo svalstvo dýchacích ciest a dokonca môže viesť ku kvadruplégii. Hodnoty kreatínkinázy sa môžu zvýšiť. Klinické uzdravovanie alebo zotavenie môže trvať týždne alebo roky.


Osteoporóza je častý, no zriedkavo rozpoznaný nežiaduci účinok dlhodobej liečby vysokými dávkami glukokortikoidov.


Poruchy obličiek a močových ciest

U pacientov s renálnym zlyhaním sa majú kortikosteroidy používať s opatrnosťou.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Priemerné a vysoké dávky hydrokortizónu a kortizónu môžu zvýšiť krvný tlak, zvýšiť retenciu sodíka a vody a vylučovanie draslíka. Takéto účinky sú zriedkavé a vyskytujú sa len po vysokých dávkach syntetických derivátov. Môže byť nevyhnutná diéta s obmedzeným príjmom soli a suplementácia draslíka. Všetky kortikosteroidy zvyšujú vylučovanie vápnika.


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Výsledky multicentrických štúdií ukázali, že sodná soľ metylprednizolónsukcinátu sa nemá používať rutinne na liečbu úrazov hlavy. Na základe výsledkov štúdií sa mortalita zvyšuje počas dvoch týždňov alebo 6 mesiacov po úraze u pacientov užívajúcich sodnú soľ metylprednizolónsukcinátu v porovnaní s pacientmi, ktorí užívajú placebo. Príčinná súvislosť s liečbou sodnej soli metylprednizolónsukcinátu nie je potvrdená.


Iné nežiaduce účinky

Pri dlhodobej liečbe kortikoidmi je u starších pacientov potrebná opatrnosť, pretože sa liečba môže spájať so zvýšeným rizikom osteoporózy ako aj so zvýšeným rizikom retencie tekutín, ktorá môže potenciálne spôsobiť hypertenziu.


Súbežné podávanie metylprednizolónu a fluórchinolónov zvyšuje riziko ruptúry šliach, najmä u starších pacientov.


Komplikácie liečby glukokortikoidmi závisia od veľkosti dávky a dĺžky liečby. Nežiaduce účinky a prínos sa musia pre každého pacienta vyhodnotiť individuálne, pokiaľ ide o použitú dávku a dĺžku liečby, či sa má pacientovi podávať denná alebo intermitantná liečba.


Na kontrolu stavu pacienta sa má používať najnižšia možná dávka kortikosteroidov. Ak je možné zníženie dávky, má sa vykonať postupne.

Pediatrická populácia


Rast a vývoj dojčiat/detí dlhodobo liečených kortikosteroimi sa má starostlivo sledovať. Spomalenie rastu sa môže vyskytnúť u detí, ktoré dostávajú dlhodobú, dennú liečbu glukokortikoidmi v rozdelených dávkach. Takáto liečba sa má preto obmedziť iba na najakútnejšie prípady. Tomuto nežiaducemu účinku sa dá zvyčajne predísť alebo ho možno prinajmenšom minimalizovať liečbou glukokortikoidmi každý druhý deň.


U dojčiat a detí dlhodobo liečených kortikosteroidmi je mimoriadne riziko zvýšeného intrakraniálneho tlaku.


Vysoké dávky kortikosteroidov môžu vyvolať pankreatitídu u detí.


Každá injekčná liekovka obsahuje sodík

125 mg: menej než 1 mmol (23 mg) "bez obsahu sodíka"

250 mg: 1,15 mmol (26,58 mg)

500 mg: 2,31 mmol (53,18 mg)

1000 mg: 7,29 mmol (167,59 mg)


Musí sa zohľadniť u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom soli.


 1. Liekové a iné interakcie


Metylprednizolón je substrátom enzýmu cytochrómu P450, ktorý sa metabolizuje prevažne enzýmom CYP 3A4. CYP 3A4 je najdôležitejší enzým z CYP podskupiny, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v pečeni dospelých ľudí. Katalyzuje 6β-hydroxyláciu steroidov a základný úvodný metabolický krok pre oba, endogénne aj syntetické kortikosteroidy. Mnohé ďalšie zložky sú tiež substrátmi CYP3A4, a niektoré z nich (vrátane iných liečiv) preukázali zmenu metabolizmu glukokortikoidov v dôsledku indukcie alebo inhibície enzýmu CYP3A4.


CYP3A4 inhibítory: Liečivá inhibujúce aktivitu enzýmu CYP3A4 zvyčajne znižujú pečeňový klírens a zvyšujú plazmatické koncentrácie liečiv, ktoré pôsobia ako substráty CYP3A4, ako je metylprednizolón. Aby sa zabránilo toxicite súvisiacej so steroidmi, môže byť potrebné upraviť dávku metylprednizolónu, ak pacient užíva aj CYP3A4 inhibítor.


Liečivá, ktoré patria do tejto skupiny zahŕňajú napr. erytromycín, klaritromycín, troleandomycín, ketokonazol, itrakonazol, izoniazid, diltiazem, aprepitant, fosaprepitant, inhibítory HIV proteázy (napr. indinavir a ritonavir), cyklosporín a etinylestradiol/noretisterón. Grapefruitový džús je tiež inhibítorom CYP3A4.


CYP3A4 induktory: Liečivá indukujúce aktivitu enzýmu CYP3A4 zvyčajne zvyšujú pečeňový klírens, a preto znižujú koncentrácie liečiv pôsobiacich ako substráty CYP3A4 v krvi. Pri súbežnom používaní s induktormi CYP3A4 sa môže na dosiahnutie požadovaného liečebného výsledku vyžadovať zvýšenie dávok metylprednizolónu.


Liečivá, ktoré patria do tejto skupiny zahŕňajú napr. rifampicín, karbamazepín, fenobarbital a fenytoín.


Substráty CYP3A4: Ak pacient užíva aj nejaké iné substráty CYP3A4, pečeňový klírens metylprednizolónu môže byť inhibovaný alebo indukovaný, a podľa toho sa musí upraviť dávka. Je možné, že pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov súvisiacich s užívaním jednotlivých liečiv sa môže počas kombinovaného použitia zvýšiť.


Súbežné podávanie metylprednizolónu a takrolimu môže mať za následok zníženú koncentráciu takrolimu.


Súbežné používanie cyklosporínu a metylprednizolónu inhibuje ich spoločný metabolizmus, čo môže mať za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií jedného alebo oboch liečiv. Preto sa nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú pri monoterapii týchto liečiv môžu vyskytnúť jednoduchšie pri kombinovanom používaní. Pri súbežnom používaní metylprednizolónu a cyklosporínu sa hlásili kŕče. Kortikosteroidy môžu urýchliť metabolizmus inhibítorov HIV proteázy, a preto znížiť ich plazmatické koncentrácie.


Metylprednizolón môže ovplyvniť rýchlosť acetylácie a klírens izoniazidu.


Iné účinky než účinky sprostredkované CYP3A4: Iné interakcie a účinky súvisiace s používaním metylprednizolónu sú uvedené v Tabuľke 1 nižšie.


Tabuľka 1. Iné dôležité interakcie/účinky súvisiace so súbežným používaním metylprednizolónu a iných liečiv


Lieková skupina alebo typ

- liečiva alebo nejakej inej

látky

Interakcia/účinokAntibakteriálna látka

 • fluórchinolóny

Súbežné podávanie fluórchinolónov a glukokortikosteroidov zvyšuje riziko ruptúr šliach, najmä u starších pacientov.Antikoagulanciá (perorálne)

Účinok metylprednizolónu na perorálne antikoagulanciá je rôzny. Pri súbežnom podávaní antikoagulancií a kortikosteroidov sa hlásili zvýšené aj znížené účinky antikoagulancií. Preto sa musia hodnoty zrážania krvi monitorovať, aby sa zachoval antikoagulačný účinok.Anticholinergiká

- neuromuskulárne blokátory

Kortikosteroidy môžu ovplyvňovať účinok anticholinergík.

1) Pri súbežnom používaní vysokých dávok kortikosteroidov a anticholinergík, ako sú neuromuskulárne blokátory, sa hlásila akútna myopatia (ďalšie informácie pozri časť 4.4. Účinky na kosti a svaly).

2) Antagonizmus neuromuskulárneho prenosu pankuróniom a vekuróniom bol hlásený u pacientov užívajúcich kortikosteroidy. Táto interakcia sa dá predpokladať pri súbežnom používaní ktoréhokoľvek kompetitívneho neuromuskulárneho blokátora.Antidiabetiká

Keďže kortikosteroidy môžu zvyšovať koncentrácie glukózy v krvi, môže byť potrebné upraviť dávku antidiabetík.Inhibítory enzýmu aromatázy

- aminoglutetimid

Inhibícia adrenalínu indukovaná aminoglutetimidom môže zabrániť endokrinným zmenám z dôvodu dlhodobej liečby glukokortikoidmi.

Imunosupresíva


Metylprednizolón má aditívne imunosupresívne účinky, ak sa podáva súbežne s inými imunosupresívami, ktoré môžu zvýšiť terapeutické aj nežiaduce účinky.Nesteroidové antiflogistiká (NSAIDs)

- vysoké dávky Aspirinu

(kyselina acetylsalicylová)

1) Súčasné používanie kortikosteroidov s nesteroidovými antiflogistikami môže zvýšiť riziko gastrointestinálnych krvácaní a vredov.

2) Metylprednizolón môže zvyšovať klírens kyseliny acetylsalicylovej používanej vo vysokých dávkach. V dôsledku zvýšenia koncentrácií salicylátu v sére po ukončení liečby metylprednizolónom môže dôjsť k zvýšeniu toxicity salicylátom.Liečivá spôsobujúce depléciu draslíka

Počas súbežného používania kortikosteroidov s liečivami spôsobujúcimi depléciu draslíka (ako sú diuretiká, amfotericín B, laxatíva) sa majú pacienti dôkladne sledovať z dôvodu rizika hypokaliémie. Riziko hypokaliémie je zvýšené aj pri súbežnom používaní kortikosteroidov a xanténu alebo beta-2 agonistov.


Inkompatibility

Aby sa predišlo problémom s kompatibilitou a stabilitou, odporúča sa, aby sa sodná soľ metylprednizolónsukcinátu podávala oddelene od iných liečiv podávaných intravenózne. Liečivá, ktoré sú fyzikálne v roztoku sodnej soli metylprednizolónsukcinátu nekompatibilné zahŕňajú sodnú soľ alopurinolu, doxapramiumchlorid, tigecyklín a diltiazemuiumchlorid. Inkompatibility nie sú obmedzené len na tieto liečivá no zahŕňajú aj kalciumglukonát, vekuróniumbromid, rokuróniumbromid, cisatrakuriumbesylát, glykopyrolát, propofol (ďalšie informácie, pozri časť 6.2)


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách ukázali, že vysoké dávky kortikosteroidov podávané matkám môžu spôsobiť malformácie plodu. Nezdá sa však, že by kortikosteroidy podané gravidným ženám spôsobili kongetinálne malformácie. Napriek tomu, sa má sodná soľ metylprednizolónsukcinátu používať počas gravidity len v kritických prípadoch, pretože štúdie s ľuďmi nemôžu stanoviť bezpečnosť lieku počas používania v gravidite.

Niektoré kortikosteroidy ľahko prechádzajú cez placentu. V retrospektívnej štúdii sa pozorovala zvýšená frekvencia nízkej pôrodnej hmotnosti u detí, ktorých matky užívali kortikosteroidy. Aj keď je insuficiencia nadobličiek u detí, ktoré boli vystavené kortikosteroidom in utero zriedkavá, deti vystavené vysokým dávkam kortikosteroidov sa majú starostlivo sledovať a vyšetriť z dôvodu rizika insuficiencie nadobličiek.


Nie je známy účinok kortikosteroidov na pôrod.


U novorodencov, ktorých matky počas gravidity dostali dlhodobú liečbu kortikosteroidmi sa pozorovala katarakta.


Laktácia

Kortikosteroidy sa vylučujú do materského mlieka.


Kortikosteroidy vylúčené do materského mlieka môžu potláčať rast dojčených detí a narušiť endogénnu tvorbu glukokortikoidov. Keďže reprodukčné štúdie s kortikosterodmi sú u ľudí nedostatočné, kortikoidy sa majú používať u dojčiacich žien len ak vyhodnotený prínos z liečby je vyšší než možné riziká pre dieťa.


Pred podaním tohto lieku gravidným či dojčiacim ženám, alebo ženám vo fertilnom veku sa musia zvážiť možné prínosy liečby kortikosteroidmi voči možným nežiaducim účinkom u matky a embrya alebo plodu.


Fertilita

Neexistuje dôkaz, že korikosteroidy môžu zhoršiť fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Účinky kortikosteroidovna schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa systematicky neskúmali. Nežiaduce účinky, ako je závrat, vertigo, poruchy zraku a únava sú pravdepodobné v súvislosti s používaním kortikosteroidov. Ak sa vyskytnú, pacient nesmie viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené v Tabuľke 2 nižšie podľa triedy orgánového systému a frekvencií: Veľmi časté (1/10), časté (1/100 do <1/10), menej časte (1/1 000 do <1/100), zriedkavé (1/10 000 do <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov).


Tabuľka 2: Nežiaduce účinky podľa triedy orgánového systému a frekvencií.


MedDRA trieda orgánového systému

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme

Syndróm z rozpadu nádoru

Infekcie a nákazy

Časté

Infekcia


Neznáme

Oportúnna infekcia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Reakcie z precitlivenosti na liečivo (vrátane anafylaktických a anafylaktoidných reakcií s kolapsom obehu, zastavením srdca, bronchospazmom alebo bez nich)

Poruchy endokrinného systému

Časté

Inhibícia sekrécie ACTH a kortizónu vo vlastnom tele (pri dlhodobej liečbe), Cushingoidný stav


Neznáme

Hypopituitarizmus, syndróm z vysadenia steroidov

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Retencia sodíka, retencia tekutín


Neznáme

Porucha tolerancie glukózy, hypokaliemická alkalóza, dyslipidémia, metabolická acidóza, zvýšená potreba inzulínu (alebo perorálnych hypoglykemík u diabetikov), negatívna dusíková bilancia (v dôsledku katabolizmu proteínov), zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená chuť do jedla (čo môže viesť ku zvýšeniu telesnej hmotnosti), lipomatóza

Psychické poruchy

Časté

Depresívna nálada, euforická nálada. U detí boli najčastejšie nežiaduce účinky zmeny nálady, nezvyčajné správanie, insomnia, podráždenosť.


Neznáme

Zmeny nálady, psychická závislosť, samovražedné myšlienky, psychotické poruchy (vrátane mánie, preludov, halucinácií a schizofrénie, alebo ich zhoršenie), zmätenosť, mentálna porucha, úzkosť, zmena osobnosti, nezvyčajné správanie, insomnia

Poruchy nervového systému

Neznáme

Zvýšený intrakraniálny tlak

(sprevádzaný s edémom papily [benígna intrakraniálna hypertenzia]), konvulzie, amnézia, kognitívna porucha, závrat, bolesť hlavy

Poruchy oka

Časté

Katarakta


Neznáme

Exoftalmus, glaukóm

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

Kongestívne srdcové zlyhanie (u citlivých pacientov), srdcová arytmia

Poruchy ciev

Časté

Hypertenzia


Neznáme

Hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme

Čkanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Peptický vred (ktorý môže perforovať a krvácať)


Neznáme

Krvácanie zo žalúdka, perforácia čreva, pankreatitída, peritonitída, ulcerózna ezofagitída, ezofagitída, abdominálna bolesť, abdominálna distenzia, hnačka, dyspepsia, nauzea

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Periférny edém, modriny, atrofia kože, akné


Neznáme

Angioedém, petechie, kožné strie, hypopigmentácia kože, hirzutizmus, kožná vyrážka, erytém, svrbenie, žihľavka, hyperhidróza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Spomalenie rastu (u detí), osteoporóza, svalová slabosť


Neznáme

Osteonekróza, patologická fraktúra, atrofia svalov, myopatia, neuropatická artropatia, artralgia, myalgia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme

Nepravidelná menštruácia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Zhoršené hojenie rán


Neznáme

Kožné reakcie v mieste podania injekcie, únava, malátnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Znížená hladina draslíka v krviNeznáme

Zvýšenie hodnôt alaníntransaminázy (ALT), aspartátaminotransaminázy (AST) a alkalickej fosfatázy v krvi; zvýšený vnútroočný tlak; zníženie tolerancie sacharidov; zvýšená hladina vápnika v moči; supresívne reakcie pri kožných testoch

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Neznáme

Ruptúra šliach (najmä Achillovej šľachy), kompresívna zlomenina stavcov


4.9 Predávkovanie


Nie je známy klinický syndróm súvisiaci s akútnym predávkovaním kortikosteroidmi. Hlásenia akútnej toxicity a/alebo smrti z dôvodu predávkovania kortikosteroidmi sú zriedkavé. V prípade predávkovania nie je dostupné špecifické antidotum, preto sa má poskytnúť konvenčná podporná liečba vitálnych funkcií ako aj symptomatická liečba. Metylprednizolón je dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroidy. ATC kód: H02AB04


Metylprednizolón je silný protizápalový steroid. Má silnejší protizápalový účinok ako prednizolón a spôsobuje nižšiu retenciu sodíka a vody ako prednizolón.


Metabolické a protizápalové účinky sodnej soli metylprednizolónsukcinátu sú podobné ako u metylprednizolónu. Ak sa podáva parenterálne a v ekvimolárnych množstvách, biologický účinok týchto dvoch liečiv je z hľadiska biologickej aktivity ekvivalentný.

Sila relatívneho účinku intravenóznej sodnej soli metylprednizolónsukcinátu vypočítaná na základe zníženého počtu eozinofilov je minimálne 4-násobná v porovnaní s hydrokortizón nátriumsukcinátom. To sa zhoduje so silou relatívneho účinku perorálneho metylprednizolónu a hydrokortizónu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika metylprednizolónu je lineárna a nezávislá od cesty podávania.

Koncentrácia metyprednozolónu v plazme sa merala pomocou stanovenia kvapalinovou chromatografiou (HPLC). Intramuskulárne podanie 40 mg sodnej soli metylprednizolónsukcinátu 14 zdravým dospelým mužom viedlo za 1 hodinu k priemernej maximálnej plazmatickej koncentrácii 454 ng/ml. Po 12 hodinách plazmatická koncentrácia metylprednizolónu klesla na 31,9 ng/ml. Po 18 hodinách od podania sa nedetekovalo žiadne množstvo metylprednizolónu v plazme. Na základe plochy pod krivkou koncentrácie v čase (AUC) sa zistilo, že celkové množstvo absorbovanej intramuskulárne podanej sodnej soli metylprednizolónsukcinátu je ekvivalentné zodpovedajúcemu množstvu podanému intravenózne.

Výsledky štúdie ukázali, že ester sodnej soli metylprednizolónsukcinátu rýchlo a rozsiahlo konvertuje na aktívnu formu metylprednizolón, bez ohľadu na cestu podávania. Zistilo sa, že rozsah absorpcie voľného metylprednizolónu po intravenóznom a intramuskulárnom podaní je ekvivalentný a je významne vyšší než po perorálnom podaní metylprednizolónu vo forme perorálneho roztoku a tabliet. Metylprednizolón sa značne distribuuje do tkanív, prechádza hematoencefalickou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Väzba metylprednizolónu na plazmatické proteíny u ľudí je približne 77 %.

U ľudí sa metylprednizolón metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity, z ktorých najdôležitejšie sú 20-α-hydroxymetylprednizolón a 20-β-hydroxymetylprednizolón.
Ku metabolizmu v pečeni dochádza najmä prostredníctvom enzýmu CYP3A4 (interakcie súvisiace s metabolizmom sprostredkovaným CYP3A4, pozri časť 4.5)

Priemerný polčas eliminácie metylprednizolónu je v rozmedzí od 1,8 hodiny do 5,2 hodiny. Zdanlivý distribučný objem metylprednizolónu je asi 1,4 l/kg, a celkový klírens je približne 5 - 6 ml/min/kg.

Metylprednizolón, rovnako ako iné substráty enzýmu CYP3A4, môže byť aj substrátom pre ATP- viažúci membránový transportér (ABC transportný proteín p-glykoproteínu). Toto môže byť významné z hľadiska tkanivovej distribúcie a interakcií s ostatnými liečivami.


U pacientov so zlyhaním obličiek nie sú potrebné úpravy dávkovania. Metylprednizolón sa dá odstrániť hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom intravenóznom, intraperitoneálnom, subkutánnom, intramuskulárnom a perorálnom podávaní neodhalili žiadne neočakávané riziká u myší, potkanov, králikov a psov.

Metylprednizolón je steroid so silnými farmakologickými účinkami zodpovedajúcim glukokortikoidom, vrátane účinkov na metabolizmus sacharidov, bilancie elektrolytov a tekutín, krvinky, lymfatické tkanivo a metabolizmus bielkovín, ktoré môžu viesť ku zníženiu alebo zastaveniu prírastku telesnej hmotnosti, lymfopénii a atrofii sleziny, týmusu, lymfatických uzlín, kôry nadobličiek a semenníkov, ale aj ku stukovateniu pečene a hyperlázii buniek pankreatických ostrovčekov. 30-dňová štúdia reverzibility na potkanoch, ktoré dostávali metylprednizolón preukázala, že približne do 1 mesiaca po ukončení podávania liečiva sa obnovila normálna vitálna funkcia orgánov. Po 52-týždňovom podávaní metylprednizolónsuleptanátu potkanom sa mnoho parametrov v priebehu 9-týždňov vrátilo na normálne hodnoty. Predpokladá sa, že toxicity zistené v štúdiách po opakovanom podávaní sa vyskytujú pri kontinuálnej expozícii exogénnymi adrenokortikálnymi steroidmi.


Karcinogenita

Dlhodobé štúdie na zvieratách na vyhodnotenie karcinogénneho potenciálu sa nevykonali, pretože liečivo je určené len na krátkodobé používania a nezistili sa žiadne prejavy karcinogénneho účinku. Neexistuje žiadny dôkaz o karcinogenite kortikosteroidov.


Mutagenita

Nezískali sa žiadne dôkazy o možných genetických a chromozomálnych mutáciách pri teste na stanovenie poškodenia DNA alkalickou elúciou buniek čínskych škrečkov V79. Metylprednizolón nevyvolal poškodenie chromozómov pri absencii aktivačného systému pečene.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách na zvieratách zameraných na embryotoxické účinky metylprednizolónu sa nepozorovali teratogénne účinky u myší pri denných dávkach 125 mg/kg/deň alebo u potkanov 100 mg/kg/deň podaných intraperitoneálne. U potkanov mal metylprednizolón teratogénny účinok pri subkutánnom podaní v dávke nižšej než 20 mg/kg/deň. Metylprednizolón aceponát mal teratogénny účinok pri subkutánnom podaní u potkanov v dávke nižšej než 1,0 mg/kg/ deň.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného

bezvodý hydrogénfosforečnan sodný

hydroxid sodný


 1. Inkompatibility


Kompatibilita roztokov sodnej soli metylprednizolónsukcinátu pri intravenóznom podaní a stabilita jeho samotného a pri intravenóznych zmesiach s inými liečivami závisí od pH, koncentrácie, času a teploty roztoku a rozpustnosti metylprednizolónu. Aby sa predišlo problémom s kompatibilitou a stabilitou, Metypred (sodná soľ metylprednizolónsukcinátu) sa musí podávať oddelene od iných liečiv vždy, ak je to možné (ďalšie informácie, pozri časť 4.5).


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


Chemická a fyzikálna stabilita pri použití lieku preukázala, že sa má liek použiť okamžite alebo v krátkom čase po rekonštitúcii/nariedení.

Rekonštituované alebo nariedené roztoky sa nemajú uchovávať v chladničke.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, pokiaľ spôsob otvorenia/rekonštitúcie/riedenia nezabráni riziku mikrobiálnej kontaminácie. Ak sa nepoužije okamžite, čas uchovávania a podmienky pred použitím sú v zodpovednosti používateľa.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Injekčnú liekovku uchovávajte v pôvodnom obale.


Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená injekčná liekovka (typ I) s brómbutylovou gumenou zátkou a vyklápacím viečkom:


125 mg: Veľkosť balenia 1 x 4 ml injekčná liekovka


250 mg: Veľkosť balenia 1 x 10 ml injekčná liekovka


500 mg: Veľkosť balenia 1 x 20 ml injekčná liekovka


1000 mg: Veľkosť balenia 1 x 30 ml injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Metypred 125 mg, 250 mg, 500 mg, and 1000 mg prášok na injekčný roztok sa rekonštituuje sterilnou vodou na injekciu. Tento liek možno podávať i.v. alebo i.m., uprednostňovaný spôsob pri naliehavých prípadoch je i.v. podanie injekcie v priebehu vhodného časového intervalu. Ak sa tento liek podáva vo vysokých dávkach i.v., má sa podávať v priebehu obdobia minimálne 30 minút. Dávky do 250 mg sa majú podávať intravenózne v priebehu obdobia minimálne 5 minút.


Príprava injekčného roztoku (rekonštitúcia)

Rozpúšťadlá & koncentrácie

Sila Metypredu

125 mg

250 mg

500 mg

1000 mg

Voda na injekciu

2,1 ml

4 ml

8 ml

16 ml

Koncentrácia roztoku

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml

62,5 mg/ml


Na i.v. infúziu, možno prvý pripravený roztok nariediť 5 % vodným roztokom glukózy, izotonickým fyziologickým roztokom alebo 5 % roztokom glukózy v izotonickom fyziologickom roztoku.


Príprava infúzneho roztoku (riedenie)

Glukóza 5 %

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

1,25 mg/ml

NaCl 0,9 %

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

1,25 mg/ml

Glukóza 5 % v NaCl 0,9 %

Zriediť 2 ml 62,5 mg/ml rekonštituovaného roztoku do 100 ml s infúznym roztokom

Koncentrácia roztoku

1,25 mg/ml


Výsledné roztoky sa majú použiť okamžite po príprave. Aby sa predišlo problémom s kompatibilitou s inými liekmi, liek sa má podávať oddelene, iba v uvedených roztokoch.


Pokyny na likvidáciu: nepoužitý roztok treba vrátiť do lekárne.


Parenterálne lieky sa musia pred podaním vizuálne skontrolovať z dôvodu prítomnosti tuhých častíc a zmeny sfarbenia v rozsahu, ktorý umožňuje roztok a obal. Liek sa nesmie používať po exspirácii času použiteľnosti. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


56/0273/14-S

56/0274/14-S

56/0275/14-S

56/0276/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

Metypred 500 mg prášok na injekčný roztok