+ ipil.sk

MictonettenPríbalový leták

Príloha č. 2 k žiadosti o predĺženie registrácie lieku, ev. č. 3098/2004


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Informácie o používaní, čítajte pozorne!


Mictonetten®

(Propiverini hydrochloridum)


Lieková forma:
obalené tablety


Držiteľ registračného rozhodnutia :

APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Kyffhäuserstr. 27

01209 Dresden, Spolková republika Nemecko


Zloženie lieku:
Liečivo: propiverini hydrochloridum (hydrochlorid propiverínu) 5 mg v 1 obalenej tablete, ekvivalentné 4,55 mg propiverinum (propiverín)

Pomocné látky: gummi arabicum (arabská guma E 414), calcii carbonas (uhličitan vápenatý

E 170), cellulosi pulvis (prášková celulóza E 460), cera montana (montanný vosk), flavi orangeati lacca aluminica E 110 (hlinitý lak oranžovej žlti E 110), glucosum monohydricum (monohydrát glukózy), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), macrogolum 6000 (makrogol 6000), magnesii stearas (magnéziumstearát), saccharosum (sacharóza), silicii dioxidum (oxid kremičitý koloidní), titanii dioxidum E 171 (oxid titaničitý E 171), talcum (mastenec), bolus alba (kaolín).


Farmakoterapeutická skupina:

Spasmolytikum močového mechúra.


Charakteristika:

Mictonetten®obmedzuje, prípadne zmierňuje kŕčovité sťahy močového mechúra. Zabraňuje neobvykle častému močeniu, prípadne nočnému pomočovaniu.


Indikácie:

Mictonetten®je liek vhodný na symptomatickú liečbu funkčných porúch močového mechúra a nestability svalu močového mechúra, ako i pri chorobne zvýšenom nutkaní bez žiaduceho efektu. Je účinný proti pomočovaniu pri nadmernej funkcii svalu močového mechúra alebo pri jeho nízkej kapacite. Predlžuje dobu pokoja pri nápadne častom nutkaní. Mictonetten®je používaný k podpornej liečbe pre zvýšenie kapacity močového mechúra napr. po operačných zákrokoch.

Liek Mictonetten®je určený deťom od 4 rokov. Môžu ho užívať aj dospelí a mladiství ako „udržovaciu dávku“ namiesto 3x silnejšieho Mictonormu®.


Kontraindikácie:

Liek Mictonetten®nesmie byť podávaný pri chorobnej slabosti a/alebo zúžení v oblasti zažívacieho traktu a odvodných močových ciest, napr. rozšírenie hrubého čreva, pri abnormálne častom nutkaní na močenie v dôsledku ochorenia srdca alebo ľadvín a pri poruchách srdcového rytmu s tachykardiou.

Váš lekár musí posúdiť, či je užívanie vhodné pri poruchách močenia, chronických zmenách steny močového mechúra alebo pri zelenom zákale (glaukóme).


Užívať Mictonetten®počas tehotnosti a dojčenia je možné len na základe odporúčania lekára.

Pokiaľ sa stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnú počas užívania lieku, informujte o tom svojho lekára.


Nežiaduce účinky:

Liek je obvykle dobre znášaný. Rovnako ako u každého iného lieku sa môžu vyskytnúť pri liečbe liekom Mictonetten®nežiaduce účinky.

Nežiaduce účinky sa triedia podľa výskytu do týchto skupín:

Veľmi časté (10 % a viac; viac ako 1 človek z 10)

Časté (1 - 10 %; 1 – 10 ľudí zo 100)

Menej časté (0,1 - 1 %; 1 človek zo 100 až 1 z 1000)

Zriedkavé (0,01 – 0,1 %; 1 človek zo 1000 až 1 z 10 000)

Veľmi zriedkavé (do 0,01 %, menej ako 1 z 10 000)


Veľmi časté: sucho v ústach

Časté: poruchy videnia (rozmazané videnie), zápcha

Menej časté: únava, nauzea, vracanie, závrate, trasenie, retencia moču (zvýšenie zbytkového moču), červenanie, pokles krvného tlaku s malátnosťou

Zriedkavé: vyrážka spôsobená alergickou reakciou (liečivo, pomocné látky, napr. farbivá)

Veľmi zriedkavé: palpitácia (búšenie srdca), nepokoj, zmätenosť

Poznámka:Výskyt nežiaducich účinkov sa vzťahuje na dospelých. U detí sa zaznamenalo oveľa menej nežiaducich účinkov.


Všetky nežiaduce účinky sú prechodné a ustupujú po znížení dávky alebo ukončení terapie, ktorú však musí odporučiť lekár, najneskôr za 1 – 4 dni.

Ak sa u vás vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa, oznámte ich vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Interakcie :

Účinky lieku Mictonetten®a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár resp. lekár Vášho dieťaťa má byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo užíva Vaše dieťa, a to na lekársky predpis alebo bez neho. Skôr ako začnete súčasne s užívaním lieku Mictonetten®užívať nejaký voľne predajný liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Počas súčasného užívania liekov, ktoré pôsobia na nervový systém ako tricyklické antidepresíva (napr. imipramin), trankvilizéry (napr. benzodiazepíny), anticholinergné prostriedky, amantadín, neuroleptiká (napr. fenothiazíny), ako i betasympatomimetiká, môže dôjsť k zosilneniu účinku lieku Mictonetten®. Pri súčasnom podávaní antituberkutolika izoniazid môže dôjsť k poklesu krvného tlaku.

Počas užívania cholinomimetík sa môže prejaviť znížená účinnosť lieku Mictonetten®.Dávkovanie a spôsob podávania:

Presné dávkovanie lieku a dobu liečenia vždy určuje lekár.

Detiobvykle užívajú dávku 0,4 mg propiverínhydrochloridu na 1 kg telesnej hmotnosti 2x denne, po dvanástich hodinách.


U detí sa odporúča doba liečby minimálne 3 mesiace.


Dospelíužívajú 30 až 45 mg, t.j. 2 až 3 obalené tablety denne po dvanástich, prípadne po ôsmich hodinách.

Ak k pomočovaniu dochádza iba cez deň alebo iba v noci, stačí eventuálne jediná dávka zodpovedajúca telesnej hmotnosti pacienta a to ráno alebo večer. Užívajte obalené tablety vždy v rovnakú dobu, pred alebo po jedle a zapite ich malým množstvom tekutiny.


Špeciálne upozornenia :

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie. Deti je preto potrebné upozorniť na zvýšené nebezpečenstvo a je nutné venovať im zvýšenú pozornosť.

U pacientov ohrozených glaukómom sa odporúča pravidelná kontrola vnútroočného tlaku.

Počas dlhodobej terapie sa odporúča kontrola pečeňových testov.

Predávkovanie sa môže prejaviť nepokojom, malátnosťou, ochablosťou svalov, poruchami reči a videnia, suchosťou slizníc, poruchami rovnováhy ako i poruchami srdcovej činnosti a krvného obehu.

Pri predávkovaní alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom je nutné okamžite upovedomiť lekára, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach.


Jedna obalená tableta obsahuje 0,28 mg glukózy.

Alergickú reakciu môže vyvolať oranžová žlť(E 110).


Varovanie:

Mictonetten®nesmiete užívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačený na obale a na fólii blistra.

Liek uchovajte mimo dosahu detí!


Balenie:

Balenie 30, 50 alebo 100 obal. tabliet


Uchovávanie:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne podmienky pre uchovávanie


Dátum poslednej revízie : september 2007

- 3 -Mictonetten

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2010/03760


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

Mictonetten®


2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie lieku

Liečivo: Propiverini hydrochloridum 5 mg v 1 obalenej tablete Mictonetten®

ekvivalentné 4,55 mg propiverínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. Lieková forma

Obalená tableta

Oranžová lesklá obalená tableta šošovkovitého tvaru

4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba pri funkčných poruchách močového mechúra (poruchy plnenia močového mechúra a hromadenie moču v močovom mechúre)

- hyperaktivita a nestabilita detrusoru močového mechúra

- nutkanie na močenie a inkontinencia moču

- enuréza pri hyperaktivite detrusoru a/alebo pri zníženej kapacite močového mechúra

- podráždený močový mechúr s príznakmi polakisúrie, zvýšené bolestivé nutkanie na močenie a nytkurie

- hyperreflexia močového mechúra v dôsledku paraparézy, roztrúsenej mozgovo-miechovej sklerózy alebo poškodenie miechy inej etológie.


Mictonetten®je vhodné použiť k podpornej terapii pre zvýšenie kapacity močového mechúra pri akútnych zvrašteniach mechúra spôsobenom tuberkulózou alebo terapiou ožarovaním, ako i na zvýšenie kapacity mechúra a na znižovanie náchylnosti ku spazmom svalu močového mechúra po transvezikulárnych a transuretrálnych operatívnych zákrokoch na močovom mechúri.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Deti- dávka pre deti je 2x denne (po 12 hodinách) 0,4 mg/kg hmotnosti, pri enuresis nocturna stačí túto dávku podávať len 1x denne - večer.


Dospelí– je potrebné použiť liek Mictonorm®, ktorý je identický s liekom Mictonetten®, rozdiel je len v množstve liečiva (Mictonorm®obsahuje až 15 mg propiverínhydrochloridu). Liek Mictonetten®sa použije len v prípade nízkej telesnej hmotnosti dospelého.


Liek je možné podávať dlhodobo - doporučená dĺžka aplikácie je u detí najmenej 3 mesiace (s výnimkou pooperačných stavov).


Liek sa užíva s malým množstvom tekutiny, pred alebo po jedle.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti od 4 rokov veku.


Jedna obalená tableta obsahuje 0,28 mg glukózy.


4.3. Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný pacientom, ktorí sú hypersenzitívny na liečivo alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku, a pacientom trpiacich jednou z týchto ochorení:

- polakisúria kardiálneho alebo renálneho pôvodu

- megakolon

- atónia žalúdku a čriev

- atónia alebo hypotónia močového mechúra

- tachyarytmia.


4.4. Špeciálne upozornenia

Iba po zvážení pomeru rizika a prínosu môže byť liek podávaný u pacientov :

- so subvezikálnymi poruchami odtoku moču, obzvlášť s benígnou hyperpláziou prostaty, a s trvalými zmenami steny močového mechúra,

- s glaukómom.

Alergickú reakciu môže vyvolať flavum orangeatum (E 110).


Pri dlhšie trvajúcej liečbe sú potrebné kontroly vnútroočného tlaku.

Pri bolestiach očí a poruchách videnia spojených so závratmi, dávením a bolesťami hlavy má byť liečba ihneď prerušená.

U pacientov s infekciou močových ciest liečených propiverínom je nutné sledovať prípadný zostatkový moč (objem). Pri dlhodobej terapii liekom sú potrebné kontroly pečeňových testov.


4.5. Liekové a iné interakcie

Látky ovplyvňujúce vegetatívny nervový systém ako anticholinergicky pôsobiace antiparkinsoniká a amantadin, tricyklické antidepresíva, neuroleptiká, benzodiazepiny a beta sympatomimetiká môžu pri súčasnom podávaní zosilniťpôsobenie a nežiaduce účinky propiverínu. Pri súčasnej aplikácii isoniazidu je zosilnené hypotenzívne pôsobenie.

Pri súčasnom podávaní cholinomimetík môže byť účinnosť propiverínu znížená.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Experimentálne štúdie na zvieratách síce nepreukázali embryotoxické ani teratogénne pôsobenie propiverínu, ale aj tak má byť liek podávaný gravidným ženám len v prísne stanovených indikáciách a vždy musí byť starostlivo zvážený pomer prínosu pre matky a prípadného rizika pre dieťa. Len po dôkladnom zvážení pomeru rizika a prospechu môže byť liek aplikovaný i u dojčiacich matiek.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Na základe možných porúch akomodácie sa môže znížiť schopnosť aktívnej účasti na cestnej premávke a pri ovládaní strojov. To platí najmä pri súčasnom požití alkoholu.


4.8. Nežiaduce účinky


Nepriaznivé reakcie

Triedy orgánových systémov

podľa databázy MedDRA

Veľmi časté (>1/10)


sucho v ústach

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Časté (>1/100, <1/10)


Abnormálna akomodácia,

poruchy akomodácie, abnormálne videnie

Ochorenia oka

Konstipácia

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Menej časté (>1/1000, <1/100)


Únava

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Nauzea / vracanie

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Závrate

Poruchy nervového systému

Trasenie

Poruchy nervového systému

Retencia moču

Poruchy obličiek a močovej sústavy

Červenanie

Cievne poruchy

Znížený TK s malátnosťou

Cievne poruchy

Zriedkavé (>1/10000, <1/1000)


Vyrážka spôsobená idiosynkraziou (liečivo) alebo hypersensitivitou (pomocné látky, napr. farbivá)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé (<1/10000,
včítane jednotlivých hlásených prípadov)


Palpitácia

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Nepokoj, zmätenosť

Psychiatrické poruchy a ochorenia


Poznámka:Výskytnežiaducich účinkov sa vzťahuje na dospelých. U detí sa zaznamenalo oveľa menej nežiaducich účinkov.


Všetky nežiaduce účinky sú prechodné a ustupujú po znížení dávky alebo ukončení terapie najneskôr za 1 – 4 dni.


4.9. Predávkovanie

Predávkovanie propiverini hydrochloridom ako antagonistom receptoru muscarinu môže mať vniektorých prípadoch za následok centrálne anticholinergické účinky, napr. nepokoj, točenie hlavy, závraty, poruchy reči a videnia a svalovú slabosť. Okrem toho sa môže vyskytnúť ťažké vysušenie slizníc, tachykardia a retencia moču.


Liečenie musí byť symptomatické a podporné. Zvládnutie predávkovania môže zahrnúť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka s použitím naolejovanej sondy (pozor na suchosť slizníc!) a následnú symptomatickú a podpornú liečbu ako pri predávkovaní atropínom (napr. fysostigmín) s dávkovaním 1,0 až 2,0 mg u dospelých pomalou aplikáciou intravenóznej injekcie (podľa potreby sa môže opakovať až do celkovej dávky 5 mg).


U 14 ročnej dievčiny, ktorá požila 450 mg propiverini hydrochloridu, sa prejavila konfabulácia.Dievčina sa úplne zotavila.


5. farmakologické vlastnosti
5.1. Fakmakodynamické vlastnosti

Kód ATC: GO4BD06 URINARY ANTISPASMODICS

Farmakoterapeutická skupina: spasmolytikum močového mechúra


- Mechanizmus pôsobenia


Inhibícia prílivu vápnika a modulácia vnútrobunkového vápnika v bunkách hladkého svalu močového mechúra, ktoré spôsobujú muskulotropickú smasmolýzu.

Inhibícia efferentného spojenia nervus pelvicus vplyvom anticholinergného pôsobenia.


- Farmakodynamické účinky


V experimentoch na zvieratách vyvoláva propiverini hydrochloridum v závislosti na použitej dávke zníženie intravezikálneho tlaku a zvýšenie objemu moču.


Účinok je založený na farmakologických vlastnostiach propiverínu a troch aktívnych urinárnych metabolitov, ako sa preukázalo u izolovaných prúžkov ľudského a zvieracieho pôvodu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absolútna biologická dostupnosť propiverínu je 40 % (od 36 – 42 %). Po perorálnom podaní je propiverín rýchlo a prakticky úplne resorbovaný. Maximálnu koncentráciu v krvi dosahuje (v závislosti na podanej dávke) v priemere za 2,3 hod. Propiverín podlieha vysokému first pass efektu (efekt prvého prechodu). Aktívny hlavný metabolit N-oxid propiverínu sa v krvi nachádza vo vyššej koncentrácii ako východzia látka. Paralelne s ním sa nachádzajú v krvi v dokázateľných (ale veľmi nízkych) množstvách 2 ďalšie, anticholinergne účinné metabolity.

Pri opakovanom (2 až 3x denne) podávaní jednotlivých dávok je po 4 dňoch dosiahnutý rovnovážny stav. Ani pri dlhodobej terapii nedochádza ku kumulácii.

Väzba na bielkoviny plazmy je približne 95 %, pre hlavný metabolit približne 60 %, distribučný objem je medzi 128 a 253 1.

Propiverín je vylučovaný močom predovšetkým v metabolizovanej forme. Priemerný eliminačný poločas je 20 hodín, stredná doba zotrvávania propiverínu v organizme je 14 hodín. Klírens je menší ako 1 ml/min. U potkanov bol preukázaný prechod propiverínu cez placentárnu bariéru a vylučovanie propiverínu do materského mlieka.


  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita

Perorálne LD50

myši : samci 410 mg/kg, samice 323 mg/kg hmotnosti

potkany : samci 1282 mg/kg, samice 1562 mg/kg hmotnosti

králiky : samci 679 mg/kg, samice 679 mg/kg hmotnosti

psy : samci 987 - 1137 mg/kg, samice 865 - 894 mg/kg hmotnosti

Intravenózne LD50

myši : samci i samice 36 mg/kg hmotnosti

potkany : samci 22 mg/kg, samice 25 mg/kg hmotnosti

králiky : samci i samice 13 mg/kg hmotnosti.


Subakútna toxicita

Použitie perorálnych dávok 10, 50 a 250 mg/kg hmotnosti u potkanov počas doby 4 týždňov s následným 2 mesačným sledovaním experimentálnych zvierat preukázalo bezpečnosť dennej dávky 10 mg/kg hmotnosti. Po dávke 50 a 250 mg/kg hmotnosti bola preukázaná vedľa reverzibilného zníženia prírastku hmotnosti v zriedkavých prípadoch i alterácia pečene (steatóza jednotlivých buniek).

U žiadnej dávkovej skupiny potkanov neboli zistené morfologické, hematologické alebo biochemické zmeny.

Chronická toxicita

Pri perorálnom podávaní propiverín hydrochloridu po dobu jedného roku psom v dennej dávke 1 mg/kg hmotnosti neboli zistené žiadne zmeny od normy. Poruchy pečene sa sporadicky vyskytli po dávkach 25x a 125x vyšších ako sú liečebné dávky u ľudí.


Reprodukčná toxicita

Pri štúdiu fertility a prenatálneho toxického pôsobenia propiverínu u potkanov a myší neboli preukázané žiadne odchýlky od normy. Stonásobná liečebná dávka viedla u potkanov u nepatrného počtu prípadov k retardácii vývoja skeletu plodu.


Mutagenita, kancerogenita a antigénny potenciál

Neboli preukázané dôkazy o antigenite a mutagenite propiverínu. Štúdie na kancerogenitu boli vykonávané počas 2 rokov na potkanoch a myšiach, tieto štúdie preukázali, že propiverín neviedol u liečených potkanov v porovnaní s kontrolnými zvieratami k žiadnemu zvýšeniu počtu nádorov a propiverín preto nemožno považovať za primárny karcinogén.


6. farmaceutické informácie

6.1. Zoznam pomocných látok

gummi arabicum (arabská guma E 414)

calcii carbonas (uhličitan vápenatý E 170)
cellulosi pulvis (prášková celulóza E 460)
cera montana (montanný vosk)

flavi orangeati lacca aluminica E 110 (hlinitý lak oranžovej žlti E 110)
glucosum monohydricum (monohydrát glukózy)

lactosum monohydricum (monohydrát laktózy)

macrogolum 6000 (makrogol 6000)

magnesii stearas (magnéziumstearát)

saccharosum (sacharóza)

silicii dioxidum (oxid kremičitý koloidní)

titanii dioxidum E 171 (oxid titaničitý E 171)

talcum (mastenec)

bolus alba (kaolín)


6.2. Inkompatibility

neaplikovateĺné


6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Nie sú potrebné žiadne špeciálne podmienky pre uchovávanie.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu

Blister z PVC s hliníkovou fóliou.

Balenie 30, 50 a 100 obalených tabliet.


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Žiadne zvláštne upozornenie.

Len na lekársky predpis!


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Apogepha Arzneimittel GmbH

Kyffhäuserstrasse 27

01309 Dresden

Spolková republika Nemecko


8. registračné číslo

73/0128/90-CS


9. dátum prVeJ registrácie

19.02.1990


10. Dátum poslednej revízie textu

Júl 2010


- 5 -Mictonetten