+ ipil.sk

Mictonorm XL 45 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.:2011/00042PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVMictonorm XL 45 mg

tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním

(propiveríniumchlorid)Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Tento liek je uvedený na Slovensku pod názvom Mictonorm XL 45 mg (tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním). Liečivo je propiveríniumchlorid. Pomocné látky sú uvedené na konci tejto písomnej informácie (pozri bod 6, Ďalšie informácie).V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Mictonorm XL 45 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Mictonorm XL 45 mg

3. Ako užívať Mictonorm XL 45 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mictonorm XL 45 mg

6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE MICTONORM XL 45 MG A NA ČO SA POUŽÍVA

Mictonorm XL 45 mg sa používa k liečbe pacientov majúcich problémy s močovým mechúrom v dôsledku jeho zvýšenej aktivity alebo v dôsledku poškodenia miechy. Mictonorm XL 45 mg obsahuje liečivo propiveríniumchlorid. To uvoľňuje svalovinu močového mechúra a zväčšuje jeho kapacitu (objem). Mictonorm XL 45 mg sa používa k liečbe symptómov hyperaktívneho močového mechúra. Liekovou formou je tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním, ktorá sa užíva jeden krát denne.

 1. SKÔR AKO UŽIJETE MICTONORM XL 45 MG

NeužívajteMictonorm XL 45 mg

Ak ste alergický (precitlivený) na liečivo propiverín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Mictonorm XL 45 mg (pozri časť 6, Ďalšie informácie)

Ak trpíte jedným z nasledujúcich ochorení či stavov:

 • upchatie čriev (obštrukcia čriev)

 • problémami pri močení (upchatie močovej rúry)

 • svalovou slabosťou (myasthenia gravis)

 • stratou funkcie svalov riadiacich črevné pohyby (intestinálna atónia)

 • ťažkým zápalovým črevným ochorením (colitis ulcerosa), ktoré môže viesť k hnačkám obsahujúcim hlien a krv a bolestiam brucha

 • akútnym rozšírením hrubého čreva s teplotami a bolesťami (toxický megakolón)

 • zvýšeným vnútroočným tlakom (pri neliečenom glaukóme s uzavretým uhlom)

 • stredne ťažkými a ťažkými poruchami pečene

 • rýchlym a nepravidelným tepom

Buďte zvlášť opatrný(á) pri užívaní Mictonormu XL 45 mg pri:

 • poškodení nervov, ktoré kontrolujú krvný tlak, srdcový pulz, vyprázdňovanie stolice a moču a iné telesné funkcie (autonómna neuropatia)

 • ťažkých poruchách obličkových funkcií

 • stredne ťažkých a ťažkých problémov pečeňových funkcií

 • ťažkom srdcovom zlyhaní

 • zväčšení prostaty

 • pálení záhy a zažívacích problémoch v dôsledku prenikania žalúdočných štiav do pažeráka (hiatová hernia s esofageálnym refluxom)

 • nepravidelnej srdcovej činnosti

 • rýchlej srdcovej činnosti

Pokiaľ trpíte niektorými z uvedených ochorení, oznámte to svojmu lekárovi. Poradí Vám, či môžete užívať liek Mictonorm XL 45 mg.

Užívanie iných liekov

Upozornite prosím svojho lekára, ak užívate alebo ste nedávno užíval niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môžu ovplyvniť účinnosť Mictonormu XL 45 mg:

 • antidepresíva (napr. imipramin, klomipramin, amitryptilin)

 • tablety na spanie (napr. benzodiazepiny)

 • anticholinergiká podávané perorálne (cez ústa) či injekčnou formou (obvykle užívané k liečbe astmy, žalúdočných kŕčov, očných ochorení či úniku moču)

 • amantadin (liečba chrípky a Parkinsonovej choroby)

 • neuroleptiká (napr. promazin, olanzapin, kvetiapin –liečivá na liečbu psychických ochorení ako schizofrénia či úzkostných stavov)

 • betasympatomimetika (liečba astmy)

 • izoniazid (liečba tuberkulózy)

 • metoklopramid (liek proti nevoľnostiam a vracaniu)

Napriek tomu, aj s ohľadom na uvedené liečivá môže byť užívanie lieku Mictonorm XL 45 mg pre Vás vhodné. O tom rozhodne Váš lekár.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Užívanie Mictonormu XL 45 mg s jedlom a nápojmi

Kapsula sa prehĺta celá, nezávisle na jedle a pití.

Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Mictonorm XL 45 mg, pokiaľ ste tehotná, plánujete otehotnieť, či dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Mictonorm XL 45 mg môže vyvolávať ospalosť či zahmlené videnie. Pokiaľ trpíte únavou a poruchami videnia, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Mictonormu XL 45 mg

Mictonorm XL 45 mg obsahuje laktózu (cukor). Poraďte sa so svojim lekárom o užívaní tohto lieku, pokiaľ viete z predchádzajúcich vyšetrení, že neznášate niektoré cukry.

 1. AKO UŽÍVAŤ MICTONORM XL 45 MG

Vždy užívajte Mictonorm XL 45 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý(á), overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívajte tento liek v rovnakú dobu každý deň, nezávisle na jedle a pití. Kapsula sa prehĺta celá. Preto ju nedrvte ani nehryzte.

Dospelí a starší pacienti: Obvyklá dávka Mictonormu XL 45 mg je 1 kapsula denne.

Mictonorm XL 45 mg nie je vhodný pre deti.Ak užijete viac Mictonormu XL 45 mg, ako máte

Pokiaľ ste užil(a) viac kapsúl než ste mal(a), informujte prosím bezodkladne svojho lekára, lekárnika či pohotovostnú službu. Vezmite si so sebou balenie lieku a zostávajúce kapsuly.

Ak zabudnete užiť Mictonorm XL 45 mg

Vynechajte túto dávku a ďalšiu kapsulu užite nasledujúci deň v obvyklú hodinu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Mictonorm XL 45 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Každý liek môže vyvolať alergickú reakciu, avšak vážne alergie sa vyskytujú veľmi vzácne. Prvými príznakmi sú:

 • náhla dýchavičnosť, dýchacie problémy a závraty, opuchy očných viečok, tváre, pier a v krku,

 • odlupovanie kože a pľuzgiere na koži, v ústach, okolo očí a v oblasti genitálií,

 • vyrážky po celom tele.

Pokiaľ sa u Vás objaví niektorý z týchto príznakov v priebehu liečby, ihneď ju prerušte a informujte prosím bezodkladne svojho lekára.

Môže sa vyskytnúť akútny glaukómový záchvat. V tomto prípade budete vidieť farebné kruhy okolo svetelných zdrojov, sprevádzané silnou bolesťou v očiach. Vyhľadajte prosím ihneď očného lekára.

Boli zaznamenané nasledovné vedľajšie účinky:

Veľmi časté (viac než 1 liečený z 10)

 • sucho v ústach

Časté (1–10 liečených zo 100)

 • poruchy videnia, problémy pri zaostrovaní oka

 • vyčerpanosť

 • bolesti hlavy

 • bolesti brucha

 • tráviace problémy

 • zápcha

Menej časté (1–10 liečených z 1 000)

 • nevoľnosť a vracanie

 • závraty

 • triaška (tremor)

 • problémy pri močení (zadržovanie moču)

 • sčervenanie

 • poruchy vnímania chuti

 • znížený krvný tlak spojený s malátnosťou

Zriedkavé (1–10 liečených z 10 000)

 • vyrážky

Veľmi zriedkavé (menej než 1 liečený z 10 000)

 • nepravidelná srdcová činnosť

 • nepokoj, zmätenosť

Neznáme (z dostupných údajov)

 • poruchy vnímania reality (halucinácie)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ MICTONORM XL 45 MG

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Mictonorm XL 45 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale krabičky, blistra či fľaštičky po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Blistre: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Flaštičky: Uchovávajte v dobre uzavretej fľaštičke.

Stabilita po prvom otvorení fľaštičky: 100 dní

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Mictonorm XL 45 mg obsahuje

Liečivo je propiveríniumchlorid. Každá tvrdá kapsula obsahuje 45 mg propiveríniumchloridu s riadeným uvoľňovaním.

Ďalšie zložky sú kyselina citrónová, povidón, monohydrát laktózy, mastenec, trietylcitrát, magnéziumstearát, kopolymér kyseliny metakrylovej a metylmetakrylátu 1:1, kopolymér kyseliny metakrylovej a metylmetakrylátu 1:2, amoniometakrylátový kopolymér typ A, amoniometakrylátový kopolymér typ B, želatína, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Mictonorm XL 45 mg a obsah balenia

Oranžova kapsula obsahujúca biele až krémové pelety

- v krabičkách s blistrami so 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112, 168 alebo 280 tvrdými kapsulami,

- v krabičkách s fľaštičkami s 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98 alebo 100 tvrdými kapsulami.

Polyetylénové fľaštičky s polypropylénovým skrutkovacím uzáverom obsahujú silikagél (vysúšací

prostriedok).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Kyffhäuserstr. 27

01309 Drážďany

Spolková republika Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

 • Nemecko: Mictonorm Uno® 45 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung

 • Veľká Británia: Mictonorm® XL 45 mg Modified-Release Capsules

 • Írsko: Detrunorm® XL 45 mg Modified-Release Capsules

 • Belgicko: Mictonorm® Forte 45 mg Capsule met gereguleerde afgifte

 • Česká republika: Mictonorm Uno® 45 mg Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

 • Grécko: Mictonorm® Uno 45 mg Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης

 • Luxembursko: Mictonorm® Forte 45 mg Gélules à libération modifiée

 • Portugalsko: Mictonorm® OD 45 mg Cápsula de libertação modificada

 • Rakúsko: Mictonorm® 45 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung

 • Slovenská republika: Mictonorm® XL 45 mg

 • Slovinsko: Mictonorm® 45 mg Trde kapsule s prirejenim sproščanjem

 • Taliansko: Mictonorm® 45 mg Capsule a rilascio modificato

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2012.6

Mictonorm XL 45 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04954


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

Mictonorm XL 45 mg

tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje 45 mg propiveríniumchloridu (zodpovedá 40,92 mg propiverínu).


Pomocné látky: monohydrát laktózy (8,5 mg)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 1. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním

Oranžová kapsula veľkosti 2 obsahujúca biele až krémové pelety.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba močovej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a imperatívneho nutkania k močeniu u pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom alebo s neurogénnou hyperaktivitou detrusora (hyperreflexia detrusora) v dôsledku poranenia miechy.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Tvrdé kapsuly na perorálnu aplikáciu.


Kapsuly sa nerozhryzávajú ani nežujú, prehĺtajú sa celé.

Odporúčané denné dávky:

Dospelí: 1 kapsula (= 45 mg propiveríniumchloridu) 1x denne.

Pri štandardnej liečbe sa odporúča 1 kapsula Mictonorm XL 30 mg s riadeným uvoľňovaním (obsahujúca 30 mg propiveríniumchloridu) 1x denne alebo 1 tableta Mictonorm (15 mg propiveríniumchloridu) 2 krát denne. Táto dávka môže byť zvýšená na 1 tabletu Mictonorm 3 krát denne. Niektorí pacienti môžu reagovať už na dávku 15 mg propiveríniumchloridu 1 krát denne.

U pacientov, ktorým sú predpísané 3 tablety Mictonormu (15 mg) denne, môže byť dávkovanie nahradené 1 kapsulou Mictonorm XL 45 mg.


Maximálna denná dávka je 1 kapsula Mictonorm XL 45 mg 1x denne.


Starší: Pre starších pacientov nie je stanovený špeciálny režim dávkovania (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia: Vzhľadom k nedostatku údajov by nemal byť tento liek podávaný deťom.


Mictonorm XL 45 mg by mal byť podávaný pacientom s niektorým z nasledujúcich ochorení zo zvýšenou opatrnosťou za dôkladnej lekárskej kontroly nežiaducich účinkov (pozri časti 4.4, 4.5, 5.2):


Pacienti so zníženou funkciou obličiek: Títo pacienti musia byť liečený so zvýšenou opatrnosťou. Pre pacientov s vážnou obličkovou nedostatočnosťou / (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je stanovená maximálna denná dávka 30 mg. Preto sa neodporúča liečiť týchto pacientov liekom Mictonorm XL 45 mg.

Pacienti s obmedzenou funkciou pečene: Pacientom s ľahkými poruchami pečeňových funkcií nemusí byť dávkovanie menené. Štúdie u pacientov so stredne ťažkými a ťažkými poruchami pečeňových funkcií neboli uskutočnené – preto sa u nich liečba propiverínom neodporúča (pozri časť 5.2).


Pacienti, ktorí sú súčasne liečení silnými inhibítormi enzýmu CYP3A4 a metimazolom: Pacientom, ktorí sú súčasne s propiverínom liečení silnými inhibítormi monooxygenázy (FMO), obsahujúci flavin (napr. metimazol), a silnými inhibítormi enzýmu cytochrómu CYP 3A4/5 by mala byť na začiatku liečby propiverínom podávaná dávka 15 mg. Potom môže byť dávka vytitrovaná na vyššiu hodnotu. V týchto prípadoch je potrebné postupovať opatrne a lekári by mali starostlivo sledovať u týchto pacientov nežiaduce účinky (pozri časti 4.4, 4.5, 5.2). Príjem potravy nemá klinicky významný vplyv na farmakokinetiku propiverínu (pozri časť 5.2). Preto môže byť Mictonorm XL 45 mg podávaný nezávisle na jedle.

 1. Kontraindikácie

Liek sa nesmie používať u pacientov, ktorí sú precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku a u pacientov trpiacich jedným z nasledujúcich ochorení:


 • obštrukcia čreva

 • významný stupeň obštrukcie odtoku moču z mechúra, kedy sa dá očakávať retencia moču

 • myasthenia gravis

 • intestinálna atónia

 • ťažká colitis ulceroza

 • toxický megakolón

 • nekontrolovaný glaukóm s uzavretým uhlom

 • stredné alebo ťažké poruchy pečene

 • tachyarytmia

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek sa musí užívať s opatrnosťou u pacientov s autonómnou neuropatiou a ťažkými poruchami funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Po podaní lieku sa môžu zhoršiť symptómy nasledujúcich ochorení:

 • ťažká srdcová nedostatočnosť (NYHA IV)

 • hypertrofia prostaty

 • hiatová hernia s refluxnou esofagitídou

 • srdcová arytmia

 • tachykardia


Propiverín, rovnako ako iné anticholinergiká, vyvoláva mydriázu a môže preto u jedincov s predispozíciou glaukómu s úzkym uhlom prednej komory zvýšiť riziko vyvolania akútneho glaukómu s uzavretým uhlom.


Pred zahájením liečby sa musí vylúčiť polakisúria a nyktúria kardiálneho alebo renálneho pôvodu i organické ochorenia močového mechúra (napr. infekcia močových ciest, malígny nádor).


Mictonorm XL 45 mg obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so vzácnymi dedičnými problémami s intoleranciou galaktózy, laponským nedostatkom laktázy alebo malabsorpciou glukózy a galaktózy by tento liek nemali užívať.

 1. Liekové a iné interakcie

Súbežné podávanie tricyklických antidepresív (napr. imipramín), trankvilizérov (napr. benzodiazepíny), celkovo podávaných anticholinergík, amantadínu, neuroleptík (napr. fenotiazinov) a agonistov beta-adrenoceptoru (beta-sympatomimetík) môže účinky propiverínu zvýšiť.


Účinky sa naopak znižujú pri súčasnom podávaní cholinergík. U pacientov liečených izoniazidom klesá krvný tlak. Účinok prokinetík ako metoklopramidu sa môže znížiť.


Sú možné farmakokinetické interakcie Mictonormu XL 45 mg s inými liekmi, metabolizovanými cytochrómom P450 3A4 (CYP 3A4). Neočakáva sa však výrazný nárast ich plazmatickej koncentrácie, pretože účinky propiverínu sú v porovnaní s klasickými enzýmovými inhibítormi (napr. ketokonazol alebo grapefruitový džús) malé. Propiverín je možné považovať za slabý inhibítor cytochrómu P450 3A4. Farmakokinetické štúdie u pacientov užívajúcich súčasne potentné inhibítory CYP 3A4 ako azolové antimykotiká (napr. ketokonazol, itrakonazol) alebo makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín, klaritromycín) neboli uskutočnené.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

V toxikologických štúdiách, prevádzaných na potkanoch rôzneho pohlavia, nebol pozorovaný žiadny vplyv na plodnosť a reprodukciu.

Klinické dáta o použití propiveríniumchloridu u gravidných žien nie sú k dispozícii.

Štúdie, uskutočnené na zvieratách, preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Možné riziká pre ľudí nie sú známe.

Propiverín sa vylučoval do mlieka dojčiacich samíc. Riziko pre novorodencov nemôže byť vylúčené.
Propiveríniumchlorid nie je odporúčaný gravidným ženám a nemal by byť užívaný počas dojčenia.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Štúdie hodnotiace účinky na schopnosť riadiť a používať stroje neboli uskutočnené.

Propiveríniumchlorid môže vyvolať malátnosť a zahmlené videnie. To môže zhoršiť schopnosť pacienta liečeného Mictonormom XL 45 mg vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú duševnú bdelosť, ako je vedenie motorového vozidla a iných strojov, resp. vykonávanie iných nebezpečných prác. Malátnosť spôsobenú propiveríniumchloridom môžu zvýšiť sedatíva.

 1. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú členené podľa početnosti výskytu do nasledujúcich skupín:

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Psychické poruchy

veľmi zriedkavé: nepokoj, zmätenosť

neznáme: halucinácie


Poruchy nervového systému

časté: bolesti hlavy

menej časté: tremor, závraty, poruchy chuti


Poruchy oka

časté: abnormálna akomodácia, poruchy akomodácie, abnormálne videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

veľmi zriedkavé: palpitácia


Poruchy ciev

menej časté: znížený krvný tlak spojený s malátnosťou, sčervenanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

veľmi časté: sucho v ústach

časté: obstipácia, bolesť brucha, dyspepsia

menej časté: nevoľnosť / vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

zriedkavé: vyrážky spôsobené idiosynkráziou (propiveríniumchlorid) alebo hypersenzitivitou (pomocné látky)


Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté: retencia moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté: únava


Všetky nežiaduce účinky sú prechodné a ustupujú po znížení dávky alebo ukončení terapie najneskôr za 1 – 4 dni.


Pri dlhodobej terapii je nutné sledovať pečeňové testy (ojedinele môže dôjsť k ich reverzibilným zmenám). U pacientov s rizikom výskytu glaukómu sa odporúča kontrola vnútroočného tlaku.


V prípade infekcie močových ciest je nutné venovať zvláštnu pozornosť objemu zostatkového moču.

 1. Predávkovanie

Predávkovanie propiveríniumchloridom, antagonistom cholinergného muskarinového receptora, môže mať v niektorých prípadoch za následok centrálne anticholinergné účinky, napr. nepokoj, závraty hlavy, nevoľnosť, poruchy reči a videnia a svalovú slabosť. Okrem toho sa môže vyskytnúť výrazná suchosť slizníc, tachykardia a retencia moču.


Liečenie intoxikácie musí byť symptomatické a podporné. Zvládnutie predávkovania môže zahrňovať vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka s použitím naolejovanej sondy (pozor na suchosť sliznice!) a následnú symptomatickú a podpornú liečbu ako pri predávkovaní atropínom (napr. fyzostigmín) v dávke 1,0 až 2,0 mg (u dospelých) pomalou intravenóznou injekciou (podľa potreby je možné dávku opakovať až do celkovej dávky 5 mg).


U 14 ročného dievčaťa, ktoré požilo 450 mg propiveríniumchloridu, sa prejavila konfabulácia. Dievča sa úplne zotavilo.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: močové spazmolytiká

Kód ATC: G04B D06


Mechanizmus pôsobenia

Inhibícia vstupu vápnika a modulácia vnútrobunkového vápnika v bunkách hladkého svalu močového mechúra spôsobuje muskulotropnú spazmolýzu.

Inhibícia efferentného spojenia nervus pelvicus vplyvom anticholinergného pôsobenia.


Farmakodynamické účinky

V experimentoch na zvieratách vyvoláva propiveríniumchlorid dávkovo závislé zníženie intravezikálneho tlaku a zvýšenie objemu močového mechúra. Ako bolo preukázané na izolovaných stripoch detrusora ľudského a zvieracieho pôvodu, je účinok výsledkom farmakologických vlastností propiverínu a jeho troch urinálne aktívnych metabolitov.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom podaní lieku Mictonorm XL 45 mg sa propiverín absorbuje z gastrointestinálneho traktu a maximálnej koncentrácie v plazme sa dosahuje za 9 až 10 hodín. Priemerná absolútna biologická dostupnosť Mictonormu XL 45 mg je 59,5 ± 23,3 % (aritmetická stredná hodnota ± SD pre AUC0‑ (p.o.) / AUC0‑ (i.v.)).

Požitie jedla nemá vplyv na farmakokinetiku propiverínu.

Biologická dostupnosť propiverínu po požití jedla je 99 % oproti hodnotám nalačno. Podávanie propiverínu s riadeným uvoľňovaním vedie k Cmax-hodnotám cca. 70 ng/ml, ktoré sú dosiahnuté počas 9,5 hod. po podaní dávky.


Distribúcia

Po podávaní Mictonormu XL 45 mg sa rovnovážneho stavu koncentrácií dosiahne po štyroch až piatich dňoch pri vyššej koncentrácii než po aplikácii jedinej dávky (Cpriem. = 71 ng/ml).
Distribučný objem bol meraný u 21 zdravých dobrovoľníkov po intravenóznej aplikácii propiveríniumchloridu a pohyboval sa v rozpätí od 125 do 473 l (priemer 279 l), čo ukazuje, že veľké množstvo propiverínu sa distribuuje do periférnych kompartmentov. Väzba na bielkoviny plazmy je 90 – 95 % pre východziu látku a asi 60 % pre hlavný metabolit.


Farmakokinetické vlastnosti propiverínu (geometrický priemer; ± interval SD) u 10 zdravých dobrovoľníkov po jednej dávke Mictonormu XL 30 mg a Mictonormu XL 45 mg v tvrdých kapsulách s riadeným uvoľňovaním:


Dávka [mg]

30

45

AUC 0-∞ [ngh/ml]

1378

(903; 2104)

1909

(1002; 3639)

Cmax [ng/ml]

60,6

(41,5; 88,6)

80,0

(41,8; 152,1)

t1/2 [h]

14,2

(10,8; 18,6)

16,3

(13,9; 19,2)

tmax [h]

9,9

± 2,4

9,9

± 2,4Charakteristiky rovnovážneho stavu u propiverínu po viacnásobnej aplikácii Mictonorm XL 45 mg, tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním, 24 zdravým dobrovoľníkom (raz denne po dobu 7 dní):
geometrický priemer (rozmedzie)

AUC 0-24h [ng×h/ml]

1711

(1079; 2713)

PTF [%]

109,4

(81,2; 147,5)

Cav [ng/ml]

71
(45,0; 113,0)

Cmax [ng/ml]

105

(71; 155)

Cmin [ng/ml]

29
(20; 42)

t1/2 [h]

20,4

(12,8; 32,3)

tmax [h]

7,3 (SD: ± 2,5)

PTF: peak-trough fluctuation (kolísanie medzi vrcholovou a minimálnou hladinou)


Biotransformácia

Propiverín je extenzívne metabolizovaný črevnými a pečeňovými enzýmami. Primárna metabolická cesta zahrňuje oxidáciu piperidylu-N a je sprostredkovaná CYP 3A4 a flavin­monoxygenázou (FMO) 1 a 3. Dochádza k tvorbe oveľa menej aktívneho N-oxidu, jeho koncentrácia v plazme značne prevyšuje koncentráciu východzej látky. V moči boli zistené štyri metabolity; tri z nich sú farmakologicky aktívne a môžu prispieť k terapeutickej účinnosti.

In vitro bola (pri koncentráciách prevyšujúcich terapeutické koncentrácie v plazme 10 – 100 krát – pozri časť 4.5) zistená slabá inhibícia CYP 3A4 a CYP 2D6.


Vylučovanie

Po perorálnom podaní 30 mg 14C- propiveríniumchloridu zdravým dobrovoľníkom bolo počas 12 dní vylúčené do moču 60 % rádioaktivity a 21 % sa vylúčilo do stolice. Menej než 1 % perorálnej dávky sa vylučuje do moču v nezmenenom stave. Priemerný celkový klírens po podaní jednej 30 mg dávky je 371 ml/min (191 – 870 ml/min).


Linearita/ nelinearita

Po perorálnom podaní 10 - 45 mg propiveríniumchloridu sú hodnoty Cmax a AUC0‑ lineárne závislé na dávke.

Charakteristiky u pacientov

Poruchy funkcie obličiek:

Vážne poruchy činnosti obličiek nemenia významne dispozíciu propiverínu a jeho hlavného metabolitu N-oxidu propiverínu, ako vyplýva zo štúdie s jednou dávkou u 12 pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min. Pre pacientov s vážnou obličkovou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je stanovená maximálna denná dávka 30 mg. Preto sa neodporúča liečiť týchto pacientov liekom Mictonorm XL 45 mg.


Nedostatočnosť pečene:

U 12 pacientov s miernou až strednou poruchou funkcie pečene bola v porovnaní s 12 zdravými kontrolnými osobami podobná farmakokinetika rovnovážneho stavu. Pre závažné poruchy pečene nie sú údaje k dispozícii.

Vek:

Porovnanie minimálnych koncentrácií v plazme pri rovnovážnom stave nevykazuje žiadny rozdiel medzi staršími pacientmi (60 – 85 rokov; priemer 68) a mladými zdravými subjektmi. Pomer východzej látky k metabolitu zostáva u starších pacientov nezmenený, čo svedčí o tom, že metabolická konverzia propiverínu na jeho hlavný metabolit, N-oxid propiverín, nie je závislá na veku a nelimituje celkovú exkréciu.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

V dlhodobých štúdiách s perorálnym dávkovaním na dvoch druhoch cicavcov boli hlavným účinkom spojeným s liečbou zmeny v pečeni (včítane elevácie hepatických enzýmov). Tieto zmeny boli charakterizované hypertrofiou pečene a tukovou degeneráciou pečene – táto tuková degenerácia bola po ukončení liečby reverzibilná.

V štúdiách na zvieratách sa objavila pri perorálnom podávaní vysokých dávok gravidným samiciam skeletálna retardácia plodu. Látka sa vylučovala do mlieka dojčiacich samíc.

Neboli nájdené dôkazy o mutagenite. Štúdia na karcinogenitu, vykonaná na myšiach, ukázala pri vysokých dávkach zvýšený výskyt hepatocelulárnych adenómov a karcinómov u samcov. Štúdia na karcinogenitu u potkanov odhalila pri vysokých dávkach u samcov hepatocelulárne a obličkové adenómy, ako i papilómy močového mechúra, u samíc polypy na slizničnej vrstve maternice. Všetky uvedené tumory boli považované za druhovo špecifické, a preto nie sú klinicky významné.

V toxikologických štúdiách, prevádzaných na potkanoch rôzneho pohlavia, nebol pozorovaný žiadny vplyv na plodnosť a reprodukciu.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Pelety

kyselina citrónová,

povidón,

monohydrát laktózy,

mastenec,

trietylcitrát,

magnéziumstearát,

kopolymér kyseliny metakrylovej a metylmetakrylátu (1:1),

kopolymér kyseliny metakrylovej a metylmetakrylátu (1:2),

amoniometakrylátový kopolymér (typ A),

amoniometakrylátový kopolymér (typ B).


Kapsula

želatína,

oxid titaničitý (E 171),

červený oxid železitý (E 172),

žltý oxid železitý (E 172).

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné

 1. Čas použiteľnosti

3 roky

Fľaštičky:

stabilita po prvom otvorení: 100 dní


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Blistre

Uchovávajte v pôvodnom obale (ochrana pred vlhkosťou).

Neuchovávajte pri teplote nad 25°C.


Fľaštičky

Uchovávajte v dobre uzatvorenom obale.

 1. Druh obalu a obsah balenia

Blistre z PVC/PVDC a hliníkovej fólie v krabičkách so 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98, 100,

112, 168 alebo 280 tvrdými kapsulami.


Polyetylénové fľaštičky s polypropylénovým skrutkovacím uzáverom so silikagélom (vysúšací prostriedok) s 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98 alebo 100 tvrdými kapsulami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Kyffhäuserstr. 27

01309 Drážďany

Spolková republika Nemecko

Tel.: +420-351-33633

Fax: +420-351-3363440

info@apogepha.de

www.apogepha.de

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

73/0650/11-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

19.03. 2012

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2012

8

Mictonorm XL 45 mg