+ ipil.sk

Mifepristón SUN 200 mg tableta Misoprostol SUN 4 x 0,2 mg vaginálne tabletyPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľku


Mifepristón SUN 200 mg tableta

Misoprostol SUN 4 x 0,2 mg vaginálne tablety

kombinované balenie tablety 200 mg mifepristónu a
4 x 0,2 mg
vaginálnych tabliet misoprostolu


mifepristón a misoprostol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii prepoužívateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je Mifepristón SUN Misoprostol SUN a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako použijeteMifepristón SUN Misoprostol SUN

3. Ako používať Mifepristón SUN Misoprostol SUN 4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávaťMifepristón SUN Misoprostol SUN

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mifepristón SUN Misoprostol SUN a na čo sa používa


Mifepristón SUN Misoprostol SUN je kombinovanou liečbou obsahujúcou dve liečivá - mifepristón a misoprostol.


Mifepristón SUN Misoprostol SUN sa odporúča na prerušenie tehotenstva podaním lieku do 63 dní od prvého dňa poslednej menštruácie.


Mifepristón je anti-hormón, ktorý pôsobí blokovaním účinkov progesterónu, hormónu potrebného na pokračovanie tehotenstva. Misoprostol je prostaglandín, čo je substancia zvyšujúca kontrakciu maternice pomáhajúcu pri ukončení tehotenstva. Tieto dve liečivá môžu preto spôsobiť ukončenie tehotenstva a musia byť užité jeden po druhom, aby bola liečba čo najúčinnejšia.


Mifepristón SUN Misoprostol SUN sa odporúča na prerušenie tehotenstva podaním lieku do 63 dní od prvého dňa poslednej menštruácie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mifepristón SUN Misoprostol SUN


NepoužívajteMifepristón SUN Misoprostol SUN

- ak vaše tehotenstvo nie je potvrdené gynekologickým vyšetrením, ultrazvukovým vyšetrením alebo laboratórnymi testami,

- ak ubehlo viac ako 63 dní od prvého dňa vašej poslednej menštruácie (v prípade pochybností môže lekár skontrolovať dĺžku vášho tehotenstva skenerom),

- ak váš lekár má podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo (vajíčko je uhniezdené mimo maternice),

- ak ste podstúpili genitálnu obriezku,

- ak sa nemôžete vrátiť na následnú návštevu na posúdenie, či bola gravidita úplne ukončená (pozri časť 3),

- ak nebudete mať do dvoch týždňov po užití Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN ľahký prístup ku rýchlej zdravotnej pomoci,

- ak ste alergická na mifepristón, misoprostol (alebo ktorékoľvek iné prostaglandíny) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak trpíte ťažkou astmou, ktorá nemôže byť primerane liečená liekmi,

- ak máte dedičnú porfýriu (dedičné ochorenie krvi),

- ak trpíte chronickým zlyhaním nadobličiek.


Upozornenia a opatrenia


Za niektorých okolností nemusí byť liečba pre vás vhodná, preto povedzte svojmu lekárovi, ak:

- máte choré srdce,

- vaše srdce je vybavené umelou chlopňou,

- máte rizikové faktory na srdcové ochorenia, ako vysoký krvný tlak alebo vysoké hladiny krvného cholesterolu (zvýšený obsah tuku v krvi),

- trpíte astmou,

- trpíte ochorením, ktoré môže ovplyvniť zrážanie krvi,

- máte ochorenie pečene alebo obličiek,

- ste anemická alebo inak podvyživená.


Lekár potom bude môcť s vami hovoriť o tom, či môžete podstúpiť liečbu.


Iné lieky a Mifepristón SUN n Misoprostol SUN

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali,či práve budeteužívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Účinky Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN môžu byť obzvlášť ovplyvnené liekmi, ktoré obsahujú nasledujúce liečivá:

- kortikosteroidy (používajú sa na liečbu astmy alebo zápalu),

- ketokonazol, itrakonazol (používajú sa v protiplesňovej liečbe),

- erytromycín, rifampicín (antibiotiká),

- ľubovník bodkovaný (prírodný prostriedok používaný na liečbu miernej depresie),

- fenytoín, fenobarbital, karbamazepín (používajú sa na liečbu záchvatov alebo epilepsie).


Výskyt hnačky môže byť znížený vyhnutím sa antacidám (prostriedky pre zníženie kyslosti žalúdka), ktoré obsahujú horčík. Ak je antacidum potrebné, vhodnejšou voľbou je antacidum obsahujúce hliník alebo vápnik.


Opýtajte sa lekára, ktoré lieky proti bolesti môžete užívať.

Ak potrebujete počas liečby akékoľvek iné lieky, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Mifepristón SUN Misoprostol SUN a jedlo a nápoje

Keď ste liečená Mifepristónom SUN Misoprostolom SUN, nepite grapefruitovú šťavu.


Tehotenstvo a dojčenie

Mifepristón SUN Misoprostol SUN môže prechádzať do materského mlieka a tak sa dostať do organizmu vášho dieťaťa. Keď podstupujete liečbu, musíte prestať dojčiť.

Existuje len málo informácii o rizikách pre nenarodené dieťa. Ak tehotenstvo pokračuje a vy ste sa rozhodli v ňom pokračovať, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý zariadi pozorné prenatálne monitorovanie a ultrazvukové vyšetrenia.

Po použití Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN sa odporúča, aby ste sa vyhli opätovnému otehotneniu pred nasledujúcou menštruačnou periódou.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Mali by ste vedieť, že mifepristón a misoprostol môžu spôsobiť závrat. Neveďte motorové vozidlá a neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete, ako na vás liek účinkuje.


3. Ako používať Mifepristón SUN Misoprostol SUN


- Pri tehotenstvách, ku ktorým prišlo s vloženým vnútromaternicovým antikoncepčným telieskom (špirála), musí byť toto teliesko pred podaním Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN odstránené.

- Odporúčame vám, aby ste až do dátumu následnej návštevy necestovali príliš ďaleko od predpisujúcej nemocnice/kliniky. V prípade núdzovej situácie alebo ak máte z akéhokoľvek dôvodu obavy, môžete nemocnicu/kliniku kontaktovať, alebo sa tam vrátiť pred dátumom dohodnutej schôdzky. Dostanete telefónne číslo, na ktoré môžete zavolať v prípade núdzovej situácie alebo akýchkoľvek problémov.


Použitie Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN si vyžaduje vašu aktívnu účasť nasledovne:


Prvá návšteva v nemocnici/na klinike

- Dostanete jednu tabletu 200 mg mifepristónu, ktorú prehltnete s trochou vody v prítomnosti lekára alebo člena zdravotníckeho personálu.

- Po užití tablety mifepristonu budete môcť ísť domov, ako náhle sa lekár ubezpečí, že vám nebude nevoľno. Ak budete mať príznaky ako sú silná bolesť brucha, mdloby, búšenie srdca, horúčka trvajúca viac ako 4 hodiny po užití tablety, povedzte to svojmu lekárovi.

- V zriedkavých prípadoch môže byť tehotenstvo prerušené ešte pred aplikáciou tabliet misoprostolu. Je nutné, aby ste sa vrátili do nemocnice/na kliniku na potvrdenie, či došlo k úplnému prerušeniu tehotenstva.


Následná návšteva

- Do nemocnice/na kliniku sa musíte vrátiť počas 36 až 48 hodín po užití mifepristónu.

- Dostanete 4 vaginálne tablety misoprostolu, aby bola liečba účinná. Lekár alebo sestrička zavedie tablety do vašej pošvy, alebo to môžete urobiť sama. V takom prípade si pred vložením vaginálnych tabliet misoprostolu určite vyprázdnite močový mechúr a dôkladne umyte ruky. Zatlačte štyri vaginálne tablety jednu po druhej hlboko do pošvy s použitím prsta tak ďaleko, ako dosiahnete. Po vložení vaginálnych tabliet misoprostolu vám odporúčame, aby ste si ľahli na približne 30 minút.

- Zostaňte v nemocnici/na klinike niekoľko hodín, alebo kým vy alebo lekár nezistí, že ste dostatočne v poriadku na to, aby ste mohli ísť domov. Tehotenstvo môže byť prerušené po niekoľkých hodinách alebo počas niekoľkých nasledujúcich dní po aplikácii misoprostolu.


Tretia návšteva

- Do nemocnice/na kliniku sa musíte vrátiť na kontrolu počas 14-21 dní po užití tablety mifepristónu.

- Je dôležité, aby ste dodržali túto návštevu na kontrolu toho, že tehotenstvo bolo úplne prerušené a že ste v poriadku, pretože sama nedokážete posúdiť, či bola liečba úspešná.


Informácie, ktoré máte vedieť

- Maternicové krvácanie sa obvykle začne 1 až 2 dni po užití tablety mifepristónu. Krvácanie trvá 2 alebo 3 týždne (priemerne 13 dní). Ak je krvácanie silné a predĺžené, ihneď kontaktujte svojho lekára a dohodnite si skoršiu návštevu.

- Výskyt krvácania sa nevzťahuje na úspech metódy. Ak tehotenstvo pokračuje alebo je vypudenie neúplné, bude vám ponúknutá chirurgická metóda prerušenia tehotenstva.

- Ak tehotenstvo pokračuje a vy ste sa rozhodli v ňom pokračovať, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý zariadi prenatálne monitorovanie a ultrazvukové vyšetrenia.

- Dôležité: Je možné, aby ste znovu otehotneli veľmi skoro po vykonaní prerušenia tehotenstva. Odporúčame vám, aby ste sa vyhli opätovnému otehotneniu skoro po prerušení. Preto by ste mali 3 až 6 dní po užití tablety mifepristónu začať používať niektorú z metód antikoncepcie. Poraďte sa so svojím lekárom o možnostiach antikoncepcie.


Použitie Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN si vyžaduje vykonať opatrenia na zabránenie senzibilizácie Rh-faktora (ak ste Rh-negatívna)spolu so všeobecnými opatreniami vykonávanými počas prerušenia tehotenstva.


Ak použijete viac Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN, ako máte

Pretože počas podávania lieku budete pod dozorom, je nepravdepodobné, že použijete viac, ako máte.


Ak zabudnete užiť Mifepristón SUN Misoprostol SUN

Ak zabudnete zobrať niektorú časť lieku, je pravdepodobné, že metóda nebude úplne účinná. Ak zabudnete liek zobrať, informujte o tom svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovaťvedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažne vedľajšie účinky


Kontaktujte nemocnicu/kliniku, ak máte

- pretrvávajúce silné krvácanie, napríklad presiaknutie dvoch menštruačných vložiek za hodinu, trvajúce dlhšie ako dve hodiny,

- pretrvávajúcu horúčku s teplotou 38 °C alebo vyššou dlhšie ako štyri hodiny,

- nepríjemne páchnuci výtok,

- pretrvávajúce bolesti neustupujúce ani po užití lieku.


Ak sa zhorší ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo ak máte obavy, kontaktujte svojho lekára.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb )

- maternicové kontrakcie alebo kŕče v podbrušku počas niekoľkých hodín po použití misoprostolu.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb )

- silné krvácanie

- žalúdočno - črevné kŕče, ľahké alebo stredne závažné

- nevoľnosť, vracanie alebo hnačka.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb )

- infekcia po interrupcii

- hypersenzitivita: kožné vyrážky.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- bolesti hlavy

- malátnosť (pocit nevoľnosti)

- návaly tepla, závrat, triaška

- horúčka

- nízky krvný tlak

  • žihľavky alebo porúch pokožky, ktoré môžu byť závažné.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb )

- fatálny toxický šok spôsobený infekciou zapríčinenou Clostridium sordellii, ktorý sa prejavuje bez horúčky alebo iných zrejmých prejavov infekcie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mifepristón SUN Misoprostol SUN


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete na škatuľke alebo blistri známky poškodenia.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mifepristón SUN Misoprostol SUN obsahuje

  • Každá tableta Mifepristónu obsahuje 200 mg mifepristónu.

  • Každá vaginálna tableta Misoprostolu obsahuje 0,2 mg misoprostolu.

  • Ďalšie zložky sú:

- tableta mifepristónu: Koloidný oxid kremičitý bezvodý, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza (E460), povidón K30 a magnéziumstearát (E470b)

- vaginálna tableta misoprostolu: hypromelóza (E464), mikrokryštalická celulóza (E460), karboxymetylškrob, sodná soľ typ A a hydrogenovaný ricínový olej.


Ako vyzerá Mifepristón SUN Misoprostol SUN a obsah balenia

Mifepristón SUN Misoprostol SUN obsahuje 1 tabletu mifepristónu a 4 vaginálne tablety misoprostolu dodané v hliníkovom blistrovom obale.Každý blister je balený v hliníkovom obale spolu s vreckom so silikagélovým vysúšadlom.

Tableta mifepristónu je svetložltá a okrúhla.

Vaginálne tablety misoprostolu sú biele až sivobiele a obdĺžnikového tvaru, tableta má na jednej strane štvorček na každej strane deliacej ryhy, druhá strana je hladká.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: МЕДАБОН

Česká Republika: Sunmedabon

Dánsko: Medabon

Estónsko: Medabon

Fínsko: Medabon

Maďarsko: Sunmedabon

Island: Medabon

Lotyšsko: Medabon

Holandsko: Sunmedabon

Nórsko: Sunmedabon

Rumunsko: Medabon

Švédsko: Medabon

Slovenská republika: Mifepristón SUN 200 mg tableta

Misoprostol SUN 4 x 0,2 mg vaginálne tablety

Spojené kráľovstvo: Medabon


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v03/2014.

6

Mifepristón SUN 200 mg tableta Misoprostol SUN 4 x 0,2 mg vaginálne tablety

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Mifepristón SUN 200 mg tableta

Misoprostol SUN 4 x 0,2 mg vaginálne tablety

kombinované balenie 200 mg tablety mifepristónu a 4 x 0,2 mg vaginálnych tabliet misoprostolu.


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedno balenie Mifepristónu SUN 200 mg tableta Misoprostolu SUN 4 x 0,2 mg vaginálne tabletyobsahuje jednu tabletu mifepristónu a štyri vaginálne tablety misoprostolu.


Každá tableta mifepristónu obsahuje 200 mg mifepristónu.


Každá vaginálna tableta misoprostolu obsahuje 0,2 mg misoprostolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Vaginálna tableta.


Tableta mifepristónu: svetložltá, okrúhla, bikonvexná, na jednej strane tablety je „S“, druhá strana je hladká. Priemer: 11,0 mm


Vaginálna tableta misoprostolu: biela až sivobiela, obdĺžniková, vaginálna tableta má na jednej strane štvorček na každej strane deliacej ryhy , druhá strana je hladká. Priemer: 11,6 x6,3 mm

Vaginálna tableta sa nemá rozdeľovať.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


Mifepristón SUN 200 mg tableta Misoprostol SUN 4 x 0,2 mg vaginálne tablety môže byť predpísaný a podávaný len v súlade s národnými predpismi a nariadeniami krajín.


4.1 Terapeutické indikácie


Mifepristón SUN Misoprostol SUN je určený na medikamentózne ukončenie vnútromaternicového tehotenstva do 63 dní od poslednej menštruácie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


200 mg mifepristónu (jedna tableta) sa podáva ako jedna perorálna dávka následne po 36 až 48 hodinách sa podáva 800 mikrogramov misoprostolu (t. j. 4 vaginálne tablety, každá po 0,2 mg) vaginálne v jednej dávke. Ak pacientka vracia krátko po podaní mifepristónu, musí o tom informovať lekára.


Mifepristón SUN Misoprostol SUN bol skúmaný len u žien starších ako 18 rokov.


Pediatrická populácia


Liek nie je vyskúšaný na používanie u detí a dospievajúcich.


Spôsob podávania


Vaginálne tablety misoprostolu môžu byť podávané lekárom (vložte dve tablety na každú stranu krčka maternice v pošvovej klenbe) alebo samotnou ženou. Ženu je potrebné poučiť o tom, aby si dôkladne umyla ruky pred vkladaním vaginálnych tabliet misoprostolu do pošvy, a to tak hlboko, ako je možné, a potom zostala ležať najmenej 30 minút.


4.3 Kontraindikácie


Tento liek sa NIKDY NESMIE podávať v nasledujúcich prípadoch:

- ak tehotenstvo nie je potvrdené gynekologickou prehliadkou, ultrazvukovým vyšetrením alebo laboratórnymi testami,

- tehotenstvo trvá dlhšie ako 63 dní od poslednej menštruácie,

- ak je potvrdené alebo je podozrenie na mimomaternicové tehotenstvo,

- predchádzajúca známa alergia na prostaglandíny,

- ťažká astma nekontrolovaná terapiou,

- dedičná porfýria,

- chronické zlyhanie nadobličiek,

- precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Z dôvoduabsencie špecifických štúdií je odporúčaná opatrnosť pri použití Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN u pacientov so:

- zlyhaním obličiek,

- zlyhaním pečenie,

- podvýživou.


Pacientkam s umelými srdcovými chlopňami alebo pacientkam s anamnézou jednej epizódy infekčnej endokarditídy má byť poskytnutá vhodná antibiotická profylaxia.


Táto metóda si vyžaduje aktívne angažovanie ženy, ktorá má byť informovaná o požiadavkách metódy:

- nevyhnutnosť zobrať dva lieky za sebou, t. j. najskôr užiť mifepristón a potom po 36 – 48 hodinách aplikovať misoprostol

- potreba následnej návštevy lekára 14 – 21 dní po užití mifepristónu, na kontrolu dokončenia prerušenia tehotenstva

- možnosť zlyhania metódy, čo si môže vyžiadať prerušenie tehotenstva chirurgickou metódou.


V prípade, že dôjde k tehotenstvu pri použití vnútromaternicového telieska, toto teliesko musí byť odstránené ešte pred podaním mifepristónu.


Vypudenie plodu môže nastať pred podaním tabliet misoprostolu (v 1 až 2 % prípadov). Toto nevylučuje následnú návštevu lekára na kontrolu, či je prerušenie tehotenstva dokončené.


Pred podaním Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN žene s mutiláciou ženských genitálií (FGM), musí byť vykonaná lekárska prehliadka kvalifikovaným gynekológom, aby boli vylúčené akékoľvek anatomické prekážky medikamentózneho prerušenia tehotenstva.


Pre prípad rozvoja akútnych komplikácií a nutnosť urgentnej lekárskej intervencie sa musí procedúra vykonávať len tam, kde má pacientka prístup do zdravotníckeho zariadenia vybaveného na chirurgickú liečbu neukončenej interrupcie alebo núdzovú transfúziu krvi či resuscitáciu počas obdobia od prvej návštevy až do času, ktorý určí gynekológ.


Riziká vzťahujúce sa na túto metódu


- Zlyhania


Pre nezanedbateľnériziko zlyhania, ku ktorému dochádza v 4,5 až 7,8 % prípadov, jenásledná návšteva lekára povinná kvôli kontrole úplnosti interrupcie..


Pacientka musí byť informovaná, že na dosiahnutie úplnej interrupcie môže byť nevyhnutný chirurgický zákrok.


- Krvácanie


Pacientka musí byť informovaná o výskyte predĺženého vaginálneho krvácania (priemerne asi 13 dní po užití mifepristónu, u niektorých žien to môžu byť až tri týždne). V zriedkavých prípadoch si môže silné krvácanie vyžiadať hysterektómiu. Krvácanie nie je v žiadnom prípade dôkazom ukončenia tehotenstva, pretože k nemu dochádza aj vo väčšine prípadov zlyhania.


Pacientka musí byť informovaná, aby necestovala príliš ďaleko od zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ nie je potvrdené úplné vypudenie plodu. Má dostať presné pokyny na koho sa obrátiť a kde ísť v prípade akýchkoľvek akútnych komplikácií, najmä v prípade veľmi silného vaginálneho krvácania.


Následná návšteva lekára musí byť vykonaná v období 14 – 21 dní po užití mifepristónu, aby bolo overené vhodnými prostriedkami (klinické vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie alebo stanovenie beta-hCG v krvi), že interrupcia bola dokončená a vaginálne krvácanie prestalo, alebo bolo výrazne znížené. V prípade pretrvávajúceho krvácania (aj ľahkého) po následnej návšteve lekára, jeho ukončenie sa má skontrolovať po niekoľkých týždňoch. Ak existuje podozrenie na pokračujúce tehotenstvo, vyžaduje sa ďalšie ultrazvukové vyšetrenie na určenie životaschopnosti plodu.


Pretrvávanie vaginálneho krvácania v tejto fáze by mohlo naznačovať neúplnú interrupciu alebo nespoznanú extrauterinnú graviditu a v takom prípade je potrebné uvážiť vhodné vyšetrenie/liečbu.


V prípade diagnostikovania pokračujúceho tehotenstva počas následnej návštevy lekára, má byť žene navrhnutá iná metóda prerušenia tehotenstva.


Pretože k silnému krvácaniu, ktoré si vyžaduje hemostatickú kyretáž, dochádza v 0,2 až 1,8 % prípadov počas medikamentóznej metódy prerušenia tehotenstva, je potrebné poskytnúť zvláštnu starostlivosť pacientkam s hemostatickými poruchamis hypokoagulačnými stavmi alebo anémiou. Rozhodnutie o použití medikamentóznej alebo chirurgickej metódy má byť vykonané po konzultácii s hematológom podľa typu hemostatickej poruchy a stupňa anémie.


- Infekcia


Keď je krčok maternice dilatovaný po interrupcii alebo pôrode, genitálny trakt je náchylnejší na ascendentnú infekciu. Existujú údaje o výskyte klinicky významnej infekcie panvy po medikamentóznom prerušení tehotenstva, ale tieto prípady sa zdajú byť zriedkavé a dochádza k nim menej často ako po vákuovom odsávaní. Mnohé zo symptómov infekcie panvy, ako bolesť, sú často nešpecifické, a preto je presná diagnóza náročná. U žien s klinickými znakmi ako sú bolesti panvy, abdominálna alebo adnexálna bolestivosť, vaginálny výtok a horúčka, je potrebné predpokladať infekciu panvy a má byť poskytnutá vhodná liečba.


Veľmi zriedkavé prípady fatálneho alebo vážneho toxického šoku spôsobeného endometritídou vyvolanou patogénmi ako je baktéria Clostridium sordellii a Escherichia coli, s alebo bez horúčky alebo iných zrejmých symptómov infekcie, boli hlásené po medikamentóznej interrupcii s použitím 200 mg Mifepristonu a následnom neoprávnenom vaginálnom podaní tabliet Misoprostolu na orálne použitie. Nemožno vylúčiť, že sa táto infekcia vyskytne tiež po vaginálnom podaní Misoprostolu v lieku Mifepristón SUN Misoprostol SUN. Lekári majú byť pripravení na túto potenciálne fatálnu komplikáciu.


- Ostatné riziká


Symptómy vzťahujúce sa na tehotenstvo, ako sú nevoľnosť a vracanie, môžu zosilnieť po užití mifepristónu a ďalej sa zhoršiť po podaní misoprostolu. Tieto budú počas procesu interrupcie slabnúť a nakoniec zmiznú. Bolesti v podbrušku a kŕče sú tie najbežnejšie symptómy a vzťahujú sa na aplikáciu misoprostolu a proces prerušenia tehotenstva. Ak bolesti pretrvávajú aj po vypudení plodu, ich pôvod má byť vyšetrený. Hnačka je najbežnejší vedľajší účinok súvisiaci s použitím dávky misoprostolu a obvykle si nevyžaduje liečbu. Po podaní misoprostolu niektoré ženy tiež udávajú zimnicu, triašku a/alebo zvýšenú teplotu.


Čo sa týka stanovenia Rh-faktora a prevencie Rh aloimunizácie, pre použitie medikamentóznej interrupcie platia tie isté všeobecné opatrenia ako počas akéhokoľvek iného prerušenia tehotenstva.


Pred aplikovaním režimu medikamentóznej interrupcie majú byť vyliečené akékoľvek infekcie reprodukčného traktu.


Počas klinických skúšok dochádzalo k tehotenstvám medzi interrupciou a obnovou menštruácie. Aby sa predišlo potenciálnemu vystaveniu mifepristónu po následnom tehotenstve, odporúča sa vyhnúť sa nechránenému sexuálnemu styku až do výskytu prvej menštruácie po interrupcii. Preto je potrebné začať používať spoľahlivé antikoncepčné metódy po podaní misoprostolu tak skoro, ako je to možné.


Opatrenia pri používaní


V prípade podozrenia na akútne zlyhanie nadobličiek odporúča sa podanie dexametazónu. 1 mg dexametazónu antagonizuje dávku 400 mg mifepristónu.


Kvôli antiglukokortikoidnému pôsobeniu mifepristónu, účinnosť dlhodobej kortikosteroidnej terapie, vrátane inhalačných kortikosteroidov u astmatických pacientov, môže byť znížená počas 3 až 4 dní po užití mifepristónu. Terapiu preto treba prispôsobiť.


K zníženiu účinnosti metódy môže teoreticky dôjsť v dôsledku antiprostanglandinových vlastností nesteroidných antiflogistík (NSAID) vrátane acylpyrínu (kyselina acetylsalicylová). Obmedzené dôkazy nasvedčujú, že súčasná aplikácia NSAID v deň podania misoprostolu neovplyvňuje nepriaznivo účinky mifepristónu alebo misoprostolu a neznižuje klinickú účinnosť medikamentózneho ukončenia tehotenstva.


Zriedkavé, ale závažné kardiovaskulárne príhody prípady boli hlásené po intramuskulárnom podaní analógov prostaglandínu. Z tohto dôvodu ženy s rizikovými faktormi kardiovaskulárneho ochorenia alebo so stanoveným kardiovaskulárnym ochorením majú byť liečené so zvýšenou opatrnosťou.


Metóda podania misoprostolu


Počas použitia a tri hodiny po použití má byť pacientka monitorovaná v zdravotníckom zariadení, aby sa neprehliadli možné akútne nežiaduce účinky misoprostolu.


Pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia musia byť žene poskytnuté vhodné lieky podľa potreby a má byť riadne poučená o možných príznakoch a symptómoch, ktoré sa u nej môžu vyskytnúť, a má mať priamy telefonický alebo lokálny prístup do zdravotného zariadenia.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie v súvislosti s podaním jednej dávky . Na základe metabolizmu mifepristónu cytochrómom CYP3A4 je možné, že ketokonazol, itrakonazol, erytromycín a grapefruitová šťava môžu inhibovať jeho metabolizmus (zvýšenie sérových hladín mifepristónu). Navyše, rifampicín, dexametazón, ľubovník bodkovaný a určité antikonvulzíva (fenytoín, fenobarbital, karbamazepín) môžu indukovať metabolizmus mifepristónu (zníženie sérových hladín mifepristónu).


Na základe in vitro sledovania inhibície, súčasné podanie mifepristónu môže viesť k zvýšeniu sérových hladín liekov, ktoré sú substrátmi pre CYP3A4. V dôsledku pomalého vylučovania mifepristónu z tela, takáto interakcia môže byť pozorovaná počas dlhšej doby po jeho podaní. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri podávaní mifepristónu s liekmi, ktoré sú substrátmi CYP3A4 a majú malé terapeutické rozpätie, ako sú cyklosporín, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamín, ergotamín, fentanyl a chinidín, alebo niektoré lieky používané počas celkovej anestézie.


Antacidá obsahujúce magnézium môžu zhoršiť hnačku vyvolanú misoprostolom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


U zvierat (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti) efekt prerušenia tehotenstva mifepristónu vylučuje správne posúdenie akéhokoľvek teratogénneho účinku molekuly.


Pri sub-abortívnych dávkach boli pozorované izolované prípady malformácií u králikov, ale nie u potkanov a myší, ale údajov je príliš málo na to, aby boli pokladané za významné alebo pripísateľné mifepristónu.


U ľudí niekoľko hlásených prípadov malformácií neumožňuje kauzálne hodnotenie pre mifepristón samotný alebo v spojení s prostanglandínom. Preto sú príliš obmedzené údaje na stanovenie toho, či je molekula ľudský teratogén.


Štúdie na zvieratách nedokázali teratogénnosť misoprostolu, ale ukázali jeho fetotoxicitu vo vysokých dávkach.


V súčasnosti neexistujú žiadne relevantné klinické údaje svedčiace o možnom výskyte malformácie po vaginálnom použití misoprostolu počas tehotenstva. V niekoľkých prípadoch bol však samoaplikovaný (perorálne alebo vaginálne) na vyvolanie prerušenia tehotenstva a boli naznačené nasledujúce škodlivé účinky misoprostolu: malformácia končatín, pohybov plodu a hlavových nervov (hypomímia, abnormality pri dojčení, hltaní a pohyboch očí). Do dnešného dňa nemôže byť vylúčené riziko malformácie.


V dôsledku toho:

- ženy musia byť informované, že v dôsledku rizika zlyhania medikamentóznej metódy prerušenia tehotenstva a v dôsledku neznámych rizík pre plod je povinná následná návšteva lekára(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní ).

- Ak sa pri kontrolnej návšteve diagnostikuje zlyhanie metódy (viabilné prebiehajúce tehotenstvo) a ak pacientka súhlasí, prerušenie tehotenstva sa dokončí inou metódou.

- Ak si pacientka želá pokračovať v tehotenstve, dostupné údaje sú príliš limitované na to, aby odôvodnili systematické prerušovanie tehotenstva vystaveného tejto metóde interrupcie. V takom prípade by má byť vykonávané dôkladné ultrazvukové monitorovanie tehotenstva.


Laktácia


Mifepristón je lipofilná zlúčenina a teoreticky môže byť vylučovaná do materského mlieka matky. Nie sú však k dispozícii žiadne údaje. V dôsledku toho je potrebné vyhnúť sa podávaniu Mifepristónu SUN Misoprostolu SUN počas kojenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Mifepristón a misoprostol môžu spôsobiť závrat, ktorý môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú rozdelené podľa frekvencie výskytu. V rámci každej skupiny frekvencie sú účinky prezentované v poradí klesajúcej závažnosti.


Veľmi časté(>1/10)

Časté (>1/100, <1/10)

Menej časté (>1/1,000, ≤1/100)

Zriedkavé (>1/10,000 ≤1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy ciev


Zriedkavé

Hypotenzia.


Poruchy gastrointestinálneho traktuČasté

Kŕče, ľahké alebo stredné.

Nevoľnosť (nauzea); vracanie; hnačka;(tieto gastrointestinálne účinky sa vzťahujú na užitie misoprostolu).

Poruchy kože a podkožného tkanivaMenej časté


Hypersenzitivita: kožné vyrážky.

Zriedkavé


Urtikária, erytrodermia, erythema nodosum, epidermálna nekrolýza.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkovVeľmi časté:

Kontrakcie alebo kŕče maternice (70 až 80 %) počas nasledujúcich hodín po použití misoprostolu.


Časté

K silnému krvácaniu dochádza v 5 % prípadov a môže si vyžiadať hemostatickú kyretáž a transfúziu krvi až v 1,8 % prípadov.


Menej časté

Infekcia po interrupcii: podozrenie alebo potvrdené infekcie (endometritída, zápalové ochorenie panvy) boli zaznamenané u menej ako 1 % žien.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zriedkavé

Bolesti hlavy, malátnosť, blúdivé symptómy (boli hlásené návaly tepla, závraty, zimnica) a horúčka.


Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady fatálneho toxického šoku spôsobeného endometritídou spôsobenou Clostridium sordellii, bez horúčky alebo iných zrejmých symptómov infekcie. Lekári by mali byť pripravení na túto potenciálne fatálnu komplikáciu (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.


V prípade náhodného masívneho požitia sa môžu vyskytnúť príznaky zlyhania nadobličiek. Príznaky akútnej intoxikácie si môžu vyžadovať špecializovanú liečbu vrátanie aplikovania dexametazónu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Mifepristónom SUN Misoprostolom SUN v medikamentóznej interrupcii vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

Mifepristón


INÉ POHLAVNÉ HORMÓNY A MODULÁTORY GENITÁLNEHO SYSTÉMU/ANTIGESTAGÉNY: G03XB01.


Mifepristón je syntetický steroid s antigestagenovým účinkom ako výsledok kompetície s progesterónom na progesterónových receptoroch.


Pri perorálnych dávkach v rozmedzí od 3 do 10 mg/kg inhibuje účinok endogénneho alebo exogénneho progesterónu pri rôznych živočíšnych druhoch (potkan, myš, králik a opica). Tento účinok sa prejavuje vo forme prerušenia gravidity u hlodavcov.


U žien pri dávkach vyšších alebo rovných 1mg/kg mifepristónu pôsobí proti endometriálnym a myometriálnym účinkom progesterónu. Počas tehotenstva senzibilizuje myometrium na kontraktilnú činnosť prostaglandínov. Maximálny účinok je dosiahnutý pri aplikácii prostaglandínu 36 až 48 hodín po mifepristóne.


Mifepristón vyvoláva zmäknutie a dilatáciu krčka, zmäknutie a dilatácia boli ukázané ako detekovateľné po 24 hodinách od aplikácie mifepristónu a narastajú na maximum po približne 36 – 48 hodinách po aplikácii.


Mifepristón sa viaže na glukokortikoidové receptory. U zvierat pri dávkach 10 až 25 mg/kg blokuje účinok dexametazónu. U človeka sa antiglukokortikoidný účinok prejaví pri dávke rovnajúcej sa alebo vyššej ako 4,5 mg/kg kompenzačným zvýšením ACTH a kortizolu. Bioaktivita glukokortikoidov (GBA) môže byť znížená na niekoľko dní nasledujúcich po jednej aplikácii 200 mg mifepristónu na prerušenie tehotenstva. Klinické dôsledky tohto účinku sú nejasné, avšak u citlivých žien sa môžu vo vyššej miere vyskytnúť vracanie a nevoľnosť.


Mifepristón má slabý anti-androgénny účinok, ktorý sa objavuje len u zvierat počas dlhodobého podávania veľmi vysokých dávok.


Misoprostol


UTEROTONIKÁ /PROSTAGLANDÍNY: G02AD06


Misoprostol je syntetický analóg prostaglandínu E1. Pri odporúčaných dávkach misoprostol spôsobuje kontrakcie hladkého svalstva myometria a relaxáciu krčka maternice. Uterotonické vlastnosti misoprostolu majú pomôcť pri otvorení krčka a evakuácii plodu.


Pri vaginálnom podaní sa nárast tonusu maternice začína po 20 minútach a dosiahne maximum po 46 minútach. Kontraktilita maternice rastie neustále po dobu štyroch hodín po vaginálnom podaní. Vaginálne podanie misoprostolu spôsobuje oveľa silnejšie a pravidelnejšie kontrakcie ako perorálne podanie.


V prípade predčasného ukončenia tehotenstva kombinácia obdoby prostaglandínu použitá v následnom režime po mifepristóne vedie k vypudeniu plodu. V klinických skúškach je dosiahnutá úspešnosť okolo 95 %, keď je 200 mg mifepristón kombinovaný s 800 mikrogramami misoprostolu vaginálne do 63 dní od poslednej menštruácie.


Tabuľka zobrazuje výsledok liečby s ohľadom na úplnú interrupciu, neúplnú/nepoznanú interrupciu a pokračujúce tehotenstvo podľa trvania amenorey z pivotnej štúdie vykonanej organizáciou WHO.


Počet dní amenorey

Úplné ukončenie gravidity

Neúplné

ukončenie gravidity

Neúspešné

ukončenie gravidity

Pokračujúca

gravidita

Neurčený

výsledok


N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

<49

50-57

>57-<63

214

227

249

95,5

93,0

92,2

5

11

15

2,2

4,5

5,6

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0,9

0

0

3

6

6

1,3

2,5

2,5


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Mifepristón


Absorpcia

Po perorálnom podaní jednej dávky 600 mg sa mifepristónu rýchlo absorbuje. Maximálna koncentrácia 1,98 mg/l je dosiahnutá po 1,30 hodinách (priemer 10 jedincov).


Distribúcia

U dávok 100 mg a viac existuje nelineárny účinok dávky. Po fáze distribúcie sa eliminácia najskôr spomalí, koncentrácia klesá o polovicu medzi 12 a 72 hodinami a potom klesá rýchlejšie, dosahuje polčas eliminácie 18 hodín. S technikami testov rádioreceptorov je konečný polčas až 90 hodín, vrátane všetkých metabolitov mifepristónu, ktoré sa dokážu viazať na progesterónové receptory.


Biotransformácia

Po podaní malých dávok mifepristónu (20 mg orálne alebo intravenózne) je absolútna biologická dostupnosť 69 %.


V plazme je mifepristón viazaný v 98 % na plazmatické proteíny: albumín a predovšetkým alfa-1-kyslý glykoproteín (AAG), na ktorý je väzba saturovateľná. Vzhľadom ku špecifickej väzbe je distribučný objem a plazmatický klírens mifepristónu nepriamo úmerný plazmatickej koncentrácii AAG.


N-demetylácia a terminálna hydroxylácia 17-propynyl reťazca sú primárne metabolické cesty hepatálneho oxidatívneho metabolizmu.


Eliminácia

Mifepristón je prevažne vylučovaný stolicou. Po podaní označenej dávky 600 mg sa 10 % celkovej rádioaktivity eliminuje močom a 90 % stolicou.


Misoprostol


Absorpcia

Pri vaginálnom podaní sú plazmatické koncentrácie kyseliny misoprostolovej (t. j. jej farmakologicky aktívneho metabolitu) najvyššie za 1 – 2 hodiny a potom pomaly klesajú, čoho výsledkom sú stabilizované plazmatické hladiny až do 4 hodín.


Pečeň je primárne miesto metabolizmu a menej ako 1 % kyseliny misoprostolovej je vylučované močom.


Rýchlosť a rozsah absorpcie vaginálnych tabliet misoprostolu v Mifepristóne SUN Misoprostole SUN sú približne o 70 % vyššie v porovnaní s Cytotec®, čo je registrovaný misoprostolový liek.


Eliminácia

Metabolity kyseliny misoprostolovej sú neaktívne a väčšina dávky je vylúčená ako metabolity misoprostolu a kyseliny misoprostolovej močom.


Väzba kyseliny misoprostolovej na sérové bielkoviny je asi 90 % a je nezávislá od koncentrácie pri terapeutických dávkach.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mifepristón


Ukázalo sa, že mifepristón nemá žiadny mutagénny potenciál a žiadny toxický účinok až do 1000 mg/kg pri náhlom podaní vykonanom na myšiach a potkanoch.


V toxikologických štúdiách na potkanoch a opiciach v trvaní do 6 mesiacov spôsobil mifepristón účinky týkajúce sa jeho antihormonálnej (antiprogesterónovej, antiglukokortikoidnej a antiandrogénovej) aktivity. V reprodukčných toxikologických štúdiách pôsobí mifepristón ako silné abortívum. U potkanov a myší, ktoré prežili expozíciu plodu, nebol pozorovaný žiadny teratogénny účinok mifepristónu. U králikov, ktoré prežili však došlo po expozícii plodu k výskytu izolovaných prípadov závažných abnormalít (lebečná klenba, mozog a miecha). Počet anomálií plodu nebol štatisticky významný a nebol pozorovaný žiadny efekt v závislosti od dávky. U opíc bol počet plodov, ktoré prežili abortívny účinok mifepristónu nepostačujúci na presvedčivé vyhodnotenie.


Misoprostol


Štúdie toxicity jednej dávky na hlodavcoch a nehlodavcoch indikujú bezpečnostnú rezervu najmenej 500 až 1000 násobku letálnych dávok u zvierat a terapeutických dávok u ľudí. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách ukázali embryotoxicitu pri vysokých dávkach.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tableta Mifepristónu:

koloidný oxid kremičitý bezvodý

kukuričný škrob

mikrokryštalická celulóza (E460)

povidón K30

magnéziumstearát (E470b)


Vaginálna tableta Misoprostol:

hypromelóza (E464)

mikrokryštalická celulóza (E460)

karboxymetylškrob, sodná soľ typ A

hydrogenovaný ricínový olej


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


21 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Potlačený vonkajší obal obsahujúci jeden blistrový strip (OPA/Al/PVC/Al) s odlepovacou plombou obsahujúci 1 tabletu mifepristónu 200 mg a 4 vaginálne tablety misoprostolu 0,2 mg.Každý blister je balený v hliníkovom obale spolu s vreckom so silikagélovým vysušovadlom .


Veľkosť balenia:

1 tableta mifepristónu

4 vaginálne tablety misoprostolu

30 x (1 tableta mifepristónu a 4 vaginálne tablety misoprostolu) (použitie pre nemocnice)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Postup liečby má byť pacientke podrobne vysvetlený a pacientka ho má úplne pochopiť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


54/0270/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31.októbra 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2014


12

Mifepristón SUN 200 mg tableta Misoprostol SUN 4 x 0,2 mg vaginálne tablety