+ ipil.sk

Miflonid 200Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene,ev.č.: 2013/05375

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/00657

Schválený text k rozhodnutiu o zmene,ev.č.: 2009/10418

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2009/10419


Písomná informácia pre používateľa

Miflonid 200

Miflonid 400

budesonidum

inhalačný prášok v tvrdej kapsule


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Miflonid a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Miflonid

3. Ako používať Miflonid

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Miflonid

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Miflonid a na čo sa používa


Miflonid obsahuje liečivo nazvané budesonidum (budezonid), ktoré sa používa na liečbu astmy a chronickej obštrukčnej bronchitídy (ktorá je súčasťou chronickej obštrukčnej choroby pľúc, t.j. CHOCHP) u dospelých a detí vo veku 6 rokov a starších. Patrí do skupiny liekov označovaných ako kortikosteroidy. Dodáva sa ako inhalačný prášok v tvrdej želatínovej kapsule. Prášok sa vdychuje z kapsuly do pľúc pomocou inhalátora Aerolizer®.


Miflonid sa používa na zmiernenie zápalu v pľúcach a pomáha udržať dýchacie cesty rozšírené, čím zmenšuje príznaky astmy. Astmu spôsobuje zápal drobných rozvetvení dýchacích ciest v pľúcach. Pravidelné používanie Miflonidu pomáha zabrániť záchvatom astmy a zmierňuje dýchacie ťažkosti, spôsobené napr. chronickou obštrukčnou bronchitídou. Pravidelne používajte Miflonid aj vtedy, keď príznaky astmy zmiznú.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Miflonid

Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám dá váš lekár. Môžu sa líšiť od všeobecných údajov v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Nepoužívajte Miflonid

 • keď ste alergický (precitlivený) na budezonid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6. Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

 • keď v súčasnosti máte alebo ste niekedy mali tuberkulózu pľúc.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, nepoužite Miflonid a porozprávajte sa so svojím lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Miflonidu

 • Predtým, ako začnete užívať Miflonid, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:keď už používate iný liek zo skupiny kortikosteroidov.

 • keď máte aj iné dýchacie ťažkosti okrem astmy.

 • keď máte ochorenie pečene alebo žltačku váš lekár vám predpíše vhodnú dávku

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako použijete Miflonid.

 • keď u vás vznikne infekcia pľúc alebo dýchacích ciest. Príznaky môžu zahŕňať silnejší kašeľ, horúčku alebo hlien.

 • keď sa u vás po inhalácii Miflonidu vyskytnú dýchacie ťažkosti spojené so sipotom alebo kašľom (paradoxný bronchospazmus).

 • keď sa u vás počas liečby Miflonidom vyskytnú kožné vyrážky, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty alebo opuch tváre a hrdla.

 • keď u vás počas liečby Miflonidom dôjde k zmene telesnej hmotnosti, slabosti, neúmernej tučnote brucha, nutkaniu na vracanie alebo pretrvávajúcej hnačke.

 • keď sa u vás vyskytne neostré alebo zmenené videnie.

 • keď sa u vás vyskytnú problémy so spánkom alebo depresia, obavy, nepokoj, nervozita, prílišné vybudenie alebo podráždenosť.

 • keď sa u vás počas liečby Miflonidom vyskytne v ústach plesňová infekcia.


Ak sa u vás objaví niektorý z uvedených príznakov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.


Ďalšie osobitné upozornenia

 • Kapsuly Miflonid neprehĺtajte – sú určené len na perorálnu inhaláciu pomocou inhalátora Aerolizer.

 • Na inhaláciu smiete použiť len inhalátor Aerolizer. Nepokúšajte sa inhalovať kapsuly Miflonid pomocou iného inhalátora.

 • Ak pocítite, že sa váš sipot alebo dýchavičnosť zhoršujú, povedzte o tom svojmu lekárovi.

 • Nepoužite Miflonid na liečbu náhleho záchvatu dýchavičnosti. Ak vám na tieto stavy nebol predpísaný osobitný liek, poraďte sa s vašim lekárom.

 • Neprerušte náhle liečbu vnútorne užívanými protizápalovými liekmi (napr. perorálne steroidy). Po dlhodobej udržiavacej liečbe vnútorne užívanými protizápalovými liekmi váš lekár možno bude znižovať ich dávku postupne, keď začnete používať Miflonid. Lekár vás možno požiada, aby ste pri sebe nosili kartu s upozornením na vaše ochorenie, pretože v prípade nehody, operácie alebo závažnej infekcie vám možno bude potrebné podanie vyšších dávok protizápalovej liečby.

 • Majte vždy pri sebe inhalačné bronchodilatancium (liek na rozšírenie priedušiek) s krátkym účinkom (napr. albuterol alebo salbutamol), ak by ste potrebovali zmierniť prejavy astmy.

 • Váš lekár vám možno občas vyšetrí funkciu nadobličiek.

 • Dôkladne si vypláchnite ústa vodou po použití tohto lieku. Vodu vypľujte. Znížite tak riziko vzniku hubovej infekcie (múčnatky) v ústach.

 • Ak máte ochorenie pečene, povedzte to lekárovi predtým, ako začnete Miflonid užívať. Lekár vám predpíše pre vás vhodnú dávku.


Iné lieky a Miflonid

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Platí to najmä pre nasledujúce lieky:

 • niektoré lieky používané na liečbu infekcií (napr. itrakonazol, ketokonazol, klaritromycín, rifampicín).

 • niektoré lieky používané na liečbu infekcie HIV (napr. ritonavir, nelfinavir, atazanavir).

 • niektoré lieky používané na liečbu nepravidelného rytmu srdca.

Ak užívate niektorý z týchto liekov, váš lekár možno bude musieť zmeniť ich dávkovanie alebo bude potrebné urobiť iné opatrenia.


Deti (od 6 rokov) a dospievajúci

Miflonid nemajú používať deti vo veku menej ako 6 rokov.


Ak dieťa dlhodobo používa vysoké dávky inhalačného steroidu, lekár bude ako súčasť pravidelných vyšetrení merať jeho telesnú výšku.


Tehotenstvo

Ak ste alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo plánujete tehotenstvo, povedzte o tom svojmu lekárovi. Váš lekár sa s vami porozpráva o riziku používania Miflonidu počas tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako použijete Miflonid. Váš lekár sa s vami porozpráva o prípadnom riziku používania Miflonidu počas dojčenia.


Skôr ako začnete počas tehotenstva alebo v období dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Miflonid pravdepodobne neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Miflonidu

Miflonid obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.


3. Ako používať Miflonid


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte odporúčanú dávku.


Koľko Miflonidu používať

Astma

Dospelí:Zvyčajná dávka je 200 až 400 mikrogramov dvakrát denne. Ak je to potrebné, váš lekár môže zvýšiť dávku až na 1 600 mikrogramov denne.


Deti od 6 rokov a dospievajúci: Zvyčajná dávka je 200 mikrogramov dvakrát denne. Ak je to potrebné, lekár môže zvýšiť dávku až na 800 mikrogramov denne. Deti majú používať inhalátor pod dohľadom dospelého.


Chronická obštrukčná bronchitída

Dospelí:Zvyčajná dávka je 200 až 400 mikrogramov dvakrát denne. Ak je to potrebné, váš lekár môže zvýšiť dávku až na 1 600 mikrogramov denne.


Ak si nie ste istý, koľko kapsúl Miflonidu máte použiť, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika skôr, ako použijete Miflonid.


Podľa vašej odpovede na liečbu môže váš lekár navrhnúť zvýšenie alebo zníženie dávky.


Kedy používať Miflonid

Keď budete používať Miflonid každý deň v rovnakom čase, ľahšie si zapamätáte, kedy máte liek použiť.


Ako používať kapsuly Miflonid pomocou inhalátora Aerolizer

Prečítajte si pokyny vedľa obrázkov, aby ste sa naučili používať kapsuly Miflonid pomocou inhalátora Aerolizer.


Používajte kapsuly Miflonid len pomocou inhalátora, ktorý je súčasťou balenia lieku.


Kapsulu neprehltnite. Prášok v kapsule je určený len na inhaláciu.


moRIeF65qYHGckNXNG6t29KUaruciq26K3UwRBwPmTUXg0cm1Hx5Sw+5cjx8LKBVM2LI6sudmBxdLVF++z14+93/cIsXCZZ5QxU1/EJHr3wW0+4+o9lVM7dgSzX+eSDqywXESPBVlcb20pV/L7dFj6KgWLNVcM8/ntIsSCPkeN2F9iecPdm6VyLBM4vaZ1bqWJrq2Bo0aNOnkG1pat2xrqFihcjAzHRQmwsGweKpPLeQGkn6Vicf3lk8qGBc1fIGskVjNAv0ekCFfdkxlals0IO0iPE3dupdPAqbskYMtuQtsajm3HWLQfG4qLUmBh56L0WKyo+81zblhcUj4snP5CiqiR2A4H+iAt/S/FJGO06qkyXE4G/ymtuBtml4D5za1Y7N4wsBAuSoIFUVwvCxZbD2u8zxWLIeXDwj5HzdLB4XAZ/G7z5CWRvLJA7eDNcUqNJZ82W0ltWJycAJ0L7+Zli0qDhbWIWmosOobXSK+4YvHj8mFh8xdyZOtF3uFI+qVFgynF2lpJrVhsBWR1dC6Cu7LFYZF1w0LjoqUsWDTXtO9yxeK48rmc9ttFJAgy5/ysWtvo8pKSpCJayfFRkfWv40kZixtixaKBl1lIhOaiKCxyjCsWGhfry4DFWFj+misWV+yzVxmxIO8dW9uFaT1bRlo0JwrKlCXsMWSNOwqKY6mkr1JhEhawmKBiBuTQu9SQmKKEI8vdr9DYVAwWOWa4OxaIi0wXX4bNhpNh/tPuWBwPZYxESH/BOnVdoPl7SlpUxj1ATNK+HMsQXurM4b6+oB2FkNhq+psJfLhIMEXjYkFQLorAQmaGz/fAAhdRc8rFspJiMReufNQdi4thShkjEdNfkJO26WvUqIMVMhxCQlT/TV7KWE4R5bqQOjFa6QJmbK1cdAmcYHIxSr0wk4EZEI6LwrGQueEdGS8sMBclb/E9C1pfdMdi1T59UYDqfXsw2tZJ1V+w9fm6XErKGm+1nE3hogeLSx2ieYikeWVHUlrhJp9Joi/3CzLx3bSkzsVMvUqTHLjK4CJQZ3nhWPB17ZI3Fvgue4kvBKRgVacHFvvudS7CwvMDEjEWyr1jGxXUu2xyhoWkEtDm0soh4dIklleIYRV88hnzbqKLsL8icyoXGxJ6kSYPW1fBGSG4KBgLoW6R5IdF5+YSu5znw+WPe2BxJFyM01mehjNiLPCwqzxny1txlB/LMEK+ixNyaRZYyupj23fN8JphwTeZvdJgSqSqcTHFDH64GbtXQVrlIsgdqUKxEGEWsnPzYbM3F50lxeIM+Mt2DyyOg9OVLKfngRoxFl1s2p7NpISmEqtcKcMjINlMsOwF3q/OpPNKyd1lZXOXcaFe4WIx0dbLzthtcJEOwEWBWEggICoW1RFt/+XHIgnLXvDA4mw4coGCBTKc7h2uUWORZm15K2cQIqchqby/DBOqaxOfIUlJaaFwuXZgTIXGXBhHCBLMUKLVwFwUhoXMDFOoGN4SxFyUBotXJlRd/6QHFtfU73e1hoXXgRo1FlmbK5NxBCE5FjcDow89m5HDzJxQvjsPPAIjy9ILKuYQR5kjd6fl1RzXVIMLPxoLwwIFIZiKYR0SsQW3vFhsa6i68d9eWPy0fr6BhQcXEWORZ6yNk5Kjj1LErZxySnURwifAJR63byCDQ7liTW6csAxcSGupT5MLnza+grBIY3dzVl0zshgd/Rp8uSgFFvcmDn34bS8sToA5K0wsOs50M5zRYiFzXIoso8qM/dunMScioye+C9giIykt5Flnsw55G8RyMwSxqmXEp2rtF35cFIJFFrubs6BZia4X1fm6FyXAYlli9POfe2ExHX7RRmLheqBGm/xGMYilGcfhbgp45g1v3nel7iNyUU6fgZLBt6hzjnw6eR3NMj8laWBhcHGGNxcFYJFjmk0qcJDqx0X0WPwOxrzxuhcWawccstzAwtPRirSwzuE+c2L+p30kmowbfLPk1fig05uV5IZSQFOikSSyOTJvdTAyBI+Wi6xZyJj1s1EaF1M8uQiPBc5uElRgQmaXF4sX94drvvDE4tL/13+xiYXngRolFmrQYY57tV/bUdJcNq/ArS/YIuRQjJx298svPH/3wjE/UlpDM/gMsXwryw8jr73n0UFmYmG08XlyER4Lrq5DaoEWYhzZLGI0axmwuLuqWnrTGwt2AL6DqmMxGta6cxEhFpptMMqoOdvEI0yFYwaC5+puVcg2jLj1qy9e//cLzz/61I5HLjsMBxLKGZLVry9iH5SILsiRbooJI6rti0HnwqNdKzQWOLvZrOSyAnMRLRbT4bQnv/TG4n/hzC0EFm2jtQdxCYWL6LAwPq5a1CmzVr8BU5Hj7OMvnHtObMJBy8PffW1icd+Nv8ZWQjlDZBzm5rpyGUvEmiNrMEqG3cBiw1Sog7p2Py7CYoGzm3YqJPRfvLiIEos7BzOrPn7LG4vfwEUbLVi01bobzsiwkIyPq9aMk7RdaMNUUHr9PVZ3K9+MYRb+6yMrFluvHYDJw+4rTorh7izLVAWO+J3UAr+GxbYZsPeZ4wfVH+vHRUgs8swkChU+XESIxZVVR7z8tQ8W58Fp7RYs5tUCuHIRFRZ54sRQPrn2NQ0CnQqPe0RdSjCafut7BxYPtg7ALomg/jZ5yfrupghHV2sGUrGYkai7pKNjfOPcer+235BY8MOl5jonFZiLpaXH4h/DYOY73/hgkYb/fdCKBYxcDvUGFzabHREWlvl7OOqUbJlE5HjQZ7FR9yurQk4F/+QPH1KweOjPyu8h0LylPNHYmdPKdBiLVQNhPKZhfGObLxfhsBAhMwynsmhcJFzT4FFhMZs5+Llv/bBYBaM227BADifMqXVxtCLCwjJBIgv5vG12SQpEt8mNbglw7FRs+uAHOhaXNrLqj3W+rcSEaDVi7sJYbBkFU5YrTwBhQXJBDZDDYcEOG+5ChRcX0WBx8xFw5kfv+mFxdd2xD9mxQL8+zMu4HKjRYCFaP/JMyoYAdkftvob5d1RakFOx7D/vu2JxpfoTecdEpQxxhAj6y4IGGKl+LFQsCC6orIbCQoQ6Vyo8uIgCi09+BQfufs8XixV1x/41S8XCeBAdVsMZCRY5256ItG1ZLm7EcZ0mTr1HhJyKOZ995IHFiiMUI+OYGJwnNhxkjIIM7L22o4PEom2e1q5F5yIUFknwoELqGO7CRQRYXM8wy7HN8MHiurrD7rjHBQuXAzUKLGTO9k0y1i49POrOYw64MwGOnIph//jmO08sTlfftZytIZDYcCCZG07ApELDok3QuDiD9sJCYcEM96DCnYuisdjEwgVfvu+PxQ11h919qysWdC6iwIKzHQ85624jxamwk0PIXkZFTkX11rdkHyzWatbHuo2AGKmXY0xCKFioXKT33muvYrGAjBcVrlwUicV9B0LyCc3D8MRied1wZXaWGxYGF8vB/HxGgIXd75MZPkXmLrFT4bnTyDpeSWSqLvviTV8sMvtoZsKa6DZ4tDSUavMMLFggLo7cG46aObzUWGAuKGX2orB44gzg7/zwwwBYrK0ZvvUBTywQFyORsRhfR1wpKh6LjD3C5FiZzF2mkQ9oW09nE5kAR07FhY99EgSLw7RvSQ7oNT1d2bJQHcZTsGibjKBYsqR4LFp8sEBcUNovisDiSQFYCT2ZAFicCfvee58PFthwIiiOPydCLBxOg2I8zNylkhNPeY5gNccrIafiyFff/iwUFsSE3rRpIKwpDToW82DOkiiw6NdRCBcFY4Eb21b+0BUIi7kw4tY7fbFAXOx1/PwlcyLEwu40qKURI3ep1Mu8jQX6HqrpR07FwIeeyIfFwjAXWRMFwdoVRvMtosMCJvlhQWvXKhCLO3lgL/3gw2BY/BpONGoiXli0NR6PnkSEWNj3T2ldenozjlov81itqkiFSGQS5+7eGRiLvQwGeDUhRlRs7c0lpcWCo5RD7FpUZ+eiICwu5eHATd9/EBCLJhjzbLdgYbcDRnZT25iqppt8ymEKRMipOPW554NjcZaZtlITYkQW1bFFqbRYuKa+PbkIj8WbZ7Fw6u3/ej8gFq82wlk7ugcLm9NgvjXqW5VWpyn6Do3lk0k4+uZHXwyBxelEiU3pCDXz76LjIl2JsehwT367cxEWi1fGAdPyPDYawbC4u0/NkldcsZhUUixszVVJw+eTceOUdti7jOAzJSeh73WvPR0Ki4GEQcALus2AyElFqbGQOuqG+7qddi5CYfHJsoPhiOteR3gExeLKRN/2Xe5YHDSyhFjI1ox22rbfVjvs/Tali0wNXLAtHBb/R/6oLOCGTf27US7dlhoLfGcoCBcTCsPijlOBOf1l9D+CYzEOjnr1NXcsrlU6OUuFhWQpc9l6N40TxWt4mpKpOO7h0/iQWNSSr1uGjOFu0qgoPRZShuju9eBiYngsnr2YgWGLP/3mmxBY7BoFpyoBqhsWJykdaqXDIkf+wXqi6Ie9Z3d3PgncHa8++xe4NxQWtnIsa+RtBeoF/dJjYen6DsRFICxendMfRl6Z+xjxEQKLjYnE0he9sJippn1LhwXZ8mI9K4ySqeT+fOUU9MtIz7z67HM188Jg8VubXWLNXe/UhZ5lwCIgFxBiLudLF1VD9fl3fokBCYNFGhqynZ5YDD+2o7RYGJGIvffKzH66/wiRqcOJY4zFbxp9sFg3708nTZxz9haMxcU2u8Rrnq4suFyScsNiZoRYBONiVtC5nFt+XQ2Dp9+H/ndILJ7dH36563FPLJphAQ2L46MqlSEstDyFvfeKWC3l9iOQUzFJ8dMwFrdAuwcWz55eBdWNQw5orIcf/fLqI23FdL1WJ3NuVyrdsFgSJRYhufDAYsP8EwH2v3aHikg4LJZXJa4zk99ULM7TK4d2LMw3qlgsNIdCthfXiWuG9B+BnYp29UlhLF7pO80Vi92/gMZzFixSdNYvAGwLW/UerBzneiOoPFhIkwKkOw0uXLB4ZfXkaqg95YYXP9ctRxgsHm+G/V990huLK+qndJQaCy38sBfXiaIVdVyv6lRIBBaS2yHy1lkwaNoiXRcPsizh7jKLYhLjvi2tTFhQbwW4cUHB4u9rjquFxAlzb8J/KgSLdVWQspTKKFgsrNXa9EqKhZLJtF82tYSqlB+hORUkFm4BqsjUjzGgOKvRsWdTH6CRAY9bYuXCIhgXV9Y0bHZgcfMFpyAkRp33kPLHgrB44kQYfPvnfljU1ulUlBSLriSTtFnvHEO6hI4fISc1p8Ifiw0cTFmgQ7FgiDL0xCINQJkemOoqGxaBuHjmrgNg4noTi45lvzsSoM+E2evQn3cWjMUtVVXT7IV1JxZT6hZ0lAUL2X6m264Z2n+EzNVlrI/JDYvHz4DGVYap+EW9c5qaZivyrs6mqvJhEYSLZ156ZOYhiIOWlhkzhFHHACSOumj1Ay8+pmBSKBaPDoMhTzn6LRxYtJCNaiXFwvE9yEETOUGZ1c4Tm3M5e13JBYvPZno7FV2GX5FlvBOpJBZrj62fW0osAnCBsHj15aVw4CEHIY0/f+FNT//jH4/+szgsZjNVV3/lbMOxY3F9/ZEd3YQFcdkP2/aMlJeULe7am5p2VBvpWKzwcSq6dCrkNHDuboUiA4vlI4Hn6jOlxEIaDj7lVAWLM+Hvz+145W/bdj31Wq5oLO7oD6fn3/LH4qr+ZJ9aGuaUDwuiRyrHGcEB3iiUUf+J48NEw+KekT5ORZdOBd4p4t3lY2DRPgUHtzJXmyklFr5ldgWLEw+JDIvnD4cjbkIupz8WIxjWwGLt3sAahrPkWBA58BzDEZ9wbe0lzzkfkwOLbSf6ORXaaB3c2eVzgGApWLSPr1O/VOeiRFj4cqFg8aN0RFjsORWY65RIxBeLcSDyGhYLRkIyL3M6F6XGgnA3HRfUJZaRcpT2eTsWj53t61ToS2zyvLk30UMYi/TexveRGYWLUmHhxwXG4m5YHwkWb85lmDM/+TYQFhdAqkvFYvkU1fwaXJQaC97IblLGFsg8cP0oj8mKxcIqX6cCJ6/wd88EHPgKa9ceSx41OYWLkmHhwwXGYmbN36PAYiED4x7X8xY+WCwbgOw4xgKZTWOKkGY4S4yFme2krzNNwzAfLP56jL9Tgd839CYjU+Hna2qCvW1GReGidFh4c4GxOPHwCLBYycKB2810ljcWW/4HvyEIi0vqiAZcjYvSYmHeXHdbcisalRAqFhtO8ncq0DfncbEMObGBTEUXbs62w4VeXymx8OQCY/Gj3xeNBYKCv4/Mcnpi8dDPFDvOj9zbHH+JJbOYi5JiIRmlTffVxzmuTnDD4rmWAE6FEvXmcP01iFehinJbPseMVrCYuU9JsJAW1dW5tfEhLFYi16I4LEQExQZr8tsTC21BMK/MW7c+CMRFKbEwgxDPhdgppp81RtWxmJ8I4FTgSFeZpeZeGHOKNkQBPQ5YMv/4vVjK30VxB9W9vRNhcV7Ns8Vg8dUFDOUOqhcWE7TTnU87Xj/mQsHi8JJgYQYhPmvS8wIMn+/A4obGAE4FhgKZkBRjtYR+os7WEAGO34t+DkVyNdmVC4TFiMOLwGLn7xkQcs5SmQcWxtA0nvL75phGhMXMo4gCQnRYmI04Zg+dmxAYhMXAWGzlAzgV+bQCBbafgc8PRfSRKxmgn1JR3Vh34wJhUfP7grG4fRwwJz9Jq6C6Y3GSkWKkYYFXdB51FLCE+Y0OC+OOiNuQLIsQGHWTjDachy8M4FRkk8Ci/y7x9j4cf9GxkDNurzOiQQYuXDzz0qUgFojFDQcDe9ZX9MK6KxYnmIlnKhaYC+vnMDIshFBU4K9LsTC8BZPxzLk1vk4F3l6F95ShIMRrK5WL/GbC2hXVfAs6F8+8dN6PXi4Ei8daGDhwkWu/hRsWxxMVbjoWXamM7c8RYWHutEw5Voi4/3OBQWTM39fPqZCUjWZ5xca42X1PdRcWdC6eeWnEiQVgcdUIYE7d4dGG44JFM9n34IKF4wFEgwXRjoUeaIiPcxYX3qvHTHNzKmQpxeO9ANgUFQpFN2IhZcDJxTMv1cwMi8WrpzNwxHWfeHZn0bEYa3k7yooFuek0xVOnqLorl0liNA74xTnnkE6FJIkpHv0FK6j7c6WCocDvXLivD4fFfBoPumaBozb4zHJ4MBQWubXVwMx51q9pj4rFidY3o5xYMGRvFPqOIbnowgOaUwLekKutS1b/B8MLxnp15GgWDAWeTBIsSa4rFBa89zUA5zWBZ8750avBsdi5dCTAaRsD9HLSsDjN9laUEwtLxxz+jkJYq60pL2Eboa5OJt1OFJIW4GiaglqP/l+KQo5r9W6vcHDxzAEnBsVi94KxACOvzgdq8XVicd9+jO2N4IMtDYwCC+s2Q+U7JoO/DTlR4DxXluWRNeJDpDQpgnmjwyRFQw535nxuq9u5eAbODYTFjgxiYvD814J2fjuwuHc/x9vAB9kOHA0WXVlywrfyHWWv9nxDeLe6claAeykUuRTgu1rdTzCvbXQYexEOC2VNWQguVsOD/ljcmDoUMXHFthAXAuxYtNc4nypfG4iLSLCwXEtWvyMwPm+DpDiaXFrMKRffeWo2G29iZ12TTsGFe1kbndubXRVycURW2ZYcmItzfvSIDxZtf64FaM48H+6eiA2LK2ooCSS+ye2ervUBRIIFfjDW7wjIRXRLUOfFNDISbDKjn3v422QY1m7ms8hQJIs7PTRhLDK1wdJsWIVsHwrOxQGneGFx79wjAWpPWRT++pAViznUt59vahMCxGURYUFMMdOx4GjZTllKJVHAwaeyJDPqdZOkpeabT0djKBRpw60D72gOv6vMr9ub5AKudMNiw6qpCYAjz7qpoFtlJBavTKC/+QiLtib/gCAqLEwudCx4exYc+5bo2BAyjtNF+zYSq7ue+QwHTLpYj8KUeiFiXuD0RfjNhoLfUDVyRepNNCweaJ3YB6BBuKrgy4YEFlsb7CGIJoxFgPM0MiwMLgwsiM5vnJnCvqWRhiCVFwXt28gp7HoqTAiRHB66tHsyTT7zQQ0VsAfVc3uEysVwtTQo7PuSHYvlf/g5shINJ1+9rYjLhgQWlyc4lxNcwaK13q8+ERQLOUN7n3Qs5Eze4MLEAl/h4HheSVMh35LyQvUzxfgUI9czcia6DCwy9QHNRQFbk4Gpc3QjWpWpAwFHssNPIbG4d+HpR6OfddSp1+wo6rIhicU57jdnFCzaJvttJQ6IhchSE4UaFiKjZC5ULggs0H9KIWUk2nHgcqYIDs8zAum36kYH/BAUgkXWL30hdUxC4cX8drhSw2LxWZccVAPQ93//sLzoy4YEFjcf43FzRsWibZBPsjMQFgiKKe209ZAKFhILUzc0qFyIBBa0A0MVzlcw+EzJOB99pEvfdelYNEWBhUh9pCDJvlxI7UI/9H33PeCAAw45BAEBNQdNX/JMBJcNSSxSVV7t8BoWEzj3L1EegP+Dkjl1+xuFC4QFMvtTNuBlxDoXBhZA/dZSRjDyFbRpa5WOBbabtMgPefcyG2Q45yzhAIzF4RemF2ejuoNqYvF8s3dfg4bFPB9TGOBdyIHrekgJBBi1RVlGPOgnGhcmFvbHl8+q+YqUZP77Ql5QaGWhVbtTFyjz64GFhD8i9kHzinDQR6uiU/SMeog8F93VZAMLscqncy06LLrAjQs5DQNX7d697WSoP6pptGIvBOAMLMjHh3xL9DHj05Z8RbmwEGpVKlrdd67aXoQLFkkYubyDvq0epHwSRiWCcFEyLHaOhaRPrBUlFvNqqGtDRSYxA2+oTvyEa2pu/EkigSkQwMBCEoEXpUwqzXO4bSLj5Lg8WORB0M6QoF6kGxagXX2ncAE8DFy8e2vCefO6bFhsqfKtB8raoxC8dlV3BcSibWONc20o8jRP3oaXEf+ksbmJq0/M2LZV5SKpPiWERZekhJ98OpWlQiylnTtQS4AFrxuL+mKtBdRoI4YusXORgsQq5SMSYAhjabB4epj/QIcuUZvt4bFRUP11AmGxa2ONOkXF4EJSPc0tA6G2uemoepiKCNm91Tw1VCzcpdVFGMdRGD0Wou5wcj8+pkjfApY0UrfViyz6VOzePTPxk8bDf+LLRUmwmO3nVWDJ7Gg1gQM+iYuAWCAutHWydZiLvOppbhkF/SY0jR6kEIK1yuDCCwsth4X9jLyjcho5FjlmgkqFANMnFBmJQJtE4QJ9RKZuUJa4K3bT116UAIub+we6up/SjEXTXj/2/oAExWLXEm2d7II6Lp9SPM3dM2DQ6KYJ/RRCdtu4cMFCzWGxRA4raxunGTUWMqcdIXPrR6wqHotdBBfq74c9za3KR6RW+YhMnenHReRYdDYFu0+Vg8latnfKb7ydi8BY7EoZXEBipsLAycA112JHi9Aq7UPkxMLIYdnSXLJgqZxGjUWyXg1OM7V9lq06KGAN1Q0LJrWL4ALHZTgYwxH6KBh0eNOEQQohq3y4iBiLL8509iRQJbPakMHRe6Uu8fa+g2NBcDFFY2Aq/AQ7WrspXKA4lcDCksNyyKycBnxBISSAPgZoryuXrdqryJoIfz56DlLfvds1LqQUozyAVVCF7GYtNGzRnoEnF9FisSjwPIdkvT4zbPLl0WGBuDhD42KqxsDJ2NGyaaY67Rk0LJw5LKfkFPA6MNFiIeqx6ej6aQuXHedXIdLlicUuPS7rOBYS6gPYmqhFEfrAVeZnw2tlbpRY3MY62tpyPF0cDGpUVA+HHdYXXL5KFRsCC8RF2sYFTVMxFzLHgET4lj7KcbrLFCkWhrs5GX61euGyfaLBYpcZrye2qr/z1gTgHA5hMz3ataLDYsOBlIuZ+RRVHExoUlRf33zCST/m6F+lK0CfvYHFrnkaF2dCAC7AJYdFV0aLVaPEwnQ34bSlqxeeAD/26zPQ5IMFhYvFM61204uLqLC4k3cZIUVTDoxPyIw1188KmsHxkInFriaNi7Q3F4ozxoW7LKLFqlFiIeju5qDaFUtXn73XlCFFRiI6FgQXDc5jVNEMdy6iwUIKA4Xpbs6DX65ec/3RYe/ZUURgEY6LcHd2ukTsUUeIRUafUsvVZxAWffoWHaAaWGAuOry5mOrKRRRYrAsFheluZur3W7p6zUXQ16eyHkAkFgQX9hiE1CiVi+C91opwl286MiwkaNJLIdOuW7F01F7nrorMWph5nAK4KB6LS1lIhjLFKT3T21i/cOnq1n0O9YlEgsiCBeJigT8X2xoK4gIXWqLCAs/SUzQHxi+6bsWp8Ltlq/pG5FtY4/WwXBSJBd6pTR0r5i7iEzIX2c2hvnmLILJisavJKBdFzUVeTNJ7XAqQMdl7bv2IlYuu+xM0L1z2+6DeThAsAnGRiRyL3eMYJhUOCvITMqZtxdLT4aLLT40ci11m+teDi61K+4V936HXa0chFCRpjcCFSNb3AGQG9b9q5aK59aNQgHq0TznZUCAsSC5cHsJUajt4EVjccDiwYtjLM8QnZNjythWz4fjrLx8SsW+xi0z/unKxbQbUV2EifIbuaUJmggE2HWFzr6APOa8d0Hb/ymtqa1GAehFEai1ILtz8byoXhWLx2Mz+IV0K7VUb+f/+i5e3zawfteb6a4Pmez1kxeJeieRiC/VpzEj85NCmCT8JxEVeFFhgkpmIzIQqwej1HrDqoftXDqmfj7Doc2zfIgvrNix2zdN2+YTjojAsrvoNsGFPD/VZGGsABiwUl6+uH3j5mutPCprY85AVi6MbSS70dA4pozMnoXHhGqfmMBLAp6K7P6YqbeS8YVr7Q/dfCBchR+vAvf4YXYBq+N9qXLbWLV7f1uDkogAsHpnDFHodN2U8iwGtW8TlB9Rfv2DNFXsFG6HvKRsWwONzRCsLOLnY0qBUmOth6oatChcyD5Q5NurNISYZOA0aQkYlRICWu9ofmg9TUIB6IUyOMG+h2M17/fM4qxLO62ZhsXittRq4Qq/jGs9iMly0cYv4a/jT1QvWDP7xELawb0fIhgVf04TLiHq5yMrFllEwyOzM2aJ2p6eszrMsZdSbQ/SCatEiqPjd3Xe13zCgGgWos+qPWhZl3gLp/JqNPlwsHgjHTqhy7GYLg8Wu+SOR11XwgxJhtP4shPaNWy6DphVXLxgP50ceoB59/kZoopUFdqsXA5QKs9qZMyOhZSHwDE6WV2owSXz30LugWqSIJzFhHcKi/4CrF123ZGCfhctW/Tig6QyIBVi5mGm3m3pnjo2L4Fj87YrBxV29NJ7FHPhfvKtsQGPbiqv/WD/Cr7AeRHYskAdO52Im1HNNzcdqnTmrBtaNP8P4eOYyglKyTaYy7tfNohBBxZR7EBYHDrhi5aJM7f+3duGy8yOqoOpYNDZaubDEZRum6M1ri23+RUAsnru2SCZwGkt7FnPrf34bwqL/oGvaVlw/sM/1l08qARaIi/G0ctFi4PDFgFXaR2XK8o7xpbgj5imCipM6EBYCnH//ykWj62etXrjssKCvJiAWR0uNyP/edXSdM++7bSrUj27CzWtbsN/ZryMkFnf8ubb4iD3HGFQcmUVYHDjgsuVtK/arb73+8qB9ah5yYoG4SGEuRtrKAqugXm1M2TAKRuJnVXYs0qZfccLNCIsWmIQC1N/BOBSgBp//FxSLXQoXlDzOlkS9cndG7czZMtBy3cwPi0eun1QFXPHhmWhScexfERZzYLq4vG3/+j+suf7a0CMynaJgoXOhlYv2NrhQLgagj8re6j2bcmMhmFQc/zDCYuEAHgWol9WPRgHqlXsFrIiEwGKXVEPlYkOiqpn7ifoRQXbzyAXHElx4YrHinGNQfBZFslc0T5DD7rgne9sf4JcoQJ0M01evuX5E0Hyvh2hYoBMVcdFGKwtsm5HYWz1ty42FTFKxCWGRGXAoClCvqq7GhfWRwWeqBccCfTSsXGgNz1sToNyuwl74yLXYoppcuGJx/4xRKECLyBsnqbj71nuySwYciALUFPx86eo1/xeBsejCDqYDC5ULSrkIe5rtHd2BhczVz9OpaN6AsLi07mfrERYj6i+/bsXSqSEm+YbAAnHB76Lk97aevEH5iMDeesKr3yIvLFZePBQ3QdOv3xUggorhm2+89Z62AeylG7csVhqS1vQpviKCf0ITBYtdTdgNN7kYpR6qDTDFgKK8WOSMZa8T4HfPICwePPbYW1CA+kuYsei6Fb8P04/kisV4JxaIiyaFC0p+b2aiTt9SvBZ4fUyjHYubrvjVTyNFogufpk0GFVsfuPHWv/7sZ2L7xi0H1a9FWDSH7I9ykYULAws7F1NVT3N5R0e3YCExWp2wbTTMfARhsfmwvTeiAPVsmLhy0XUz68MU7N2wSMMSJxa7LHmcjiMNLhYPBNNurgVlSVuHFYsN151/dI3bULHCRZym9SPuve+BG+86dsBVKECdCn9oW7F0RgQde4pEOJ+Cxa6jVS6MdvCpcOzajo7uwSIDnFZJb6yZ+zLCIntY3QIUoC4bcDgKUDP1ocym63wLAf/GdizoeRw1Qu8gsOjKC0zdsJbMrRiL9VenLzyor/vlmWKETtM5+mk6Fi+luvvYujWbH2z/PxiPC+uhPiGeErEj4cBCaiS5WAuQ7ujoHixkw2i21tbc8neExT3D65aiAPX+AWwbwiLMCN8ur2k4JBcGFugRnG/jQvM0rVig1yniMR/GAoRSFITQacrqp2kTnKjsKjuibnV284OXDxiBAtSFA8O2zHnI5ILAAnHRVyLTfFO6CYuc8fGYW994zysIi1uH1y1GAeotP/uf5Q/dv/KM6BZH8CYXJhZ6vG5wgTzNM61PYq357aQMSNQpc9FIJE7Tuequsrpr7s1uFv+n/1UIi9pwnxAfpXUuSCzUdI4HF+XBIsvUztWN5tHPbENY3Lxv3XU4bzF4wF/aH7p/VoRrZmTO4ILAws4FjLc9CBIL2rSX6JTWQxB0mp71nLKrrO7qW+/NbvnZgBu2iMtpk/GKkaBxYcFil9TXysUl5ccCHSCjjY/Hr3JPISzEHw3fiPMWEwZcjwLUhQPCZnq9Ju2ZXJBYWPM47cce2949WMi87mzOra3Z+ArC4tbmuhU3Iix+PuDyjVvEligyFhZpXFixUMMz9FDO1LhIlxsLdIAIuluRuPJRjMX9Nft24LzFFJiFC+v9Qx+mngMYZQ6fnHYsrHmc5XV2LsqDhcQM0uzmnPrGW3chLLDdRAHqvRMghQLU66NzNw2p7pYNC+3hNBnlonR5sUhBbav+IBo2v4ixWFGz7804b3ES/B4X1g8Pbza9x7XKXKPkxMIer9u4KAsWKWjM6M7mGa++hrB4eN+aG/Ay7fHQggvr4T8hAaRwwZMxmvlwjjbSv+kyYpHn9QikbQKc9LdOjEUKTnsY5y1OgD/hwvrJBVy39Jniq3FhwwJxscudizJggR7GZM2t4GCWsqvs9v1qluNl2n+C83BhfUTEjoWmJEICRaUSBQuiLJAuGxYZw9dEB8iZu/Fyldz58BscoG44Hv4PF9YvLiR34zfcOcdgLuxYtMEuCxdTyouFaBwgcwcl1iu7ym6p2XclDlDnwS9wYX1cBBeSaVLcLTX6sGNBcnFmebDImaZCqD+mYyfG4uUz4AIcoD7TDGfjwvr1Awo5TH1nfitcLDGTOQQWxBiQKWXEQk7CBO0AmQyj/qbsKttYs98DOECdBlPuQVicXWxfrwQBZMOC4EL7/6XFQkZexVzDZv75H09gLP7+05qFOEB9ZCxMUwvrBRWF/EfBIy527Rpv5ULDwojLLFyUGIssM2ie8TDOU3eVXQv8Jhyg/gFOuhVhsaygTwgpCRyXG3RxsKRtSU3NkrY2OxaIC316kMFF6bDIsvXaQYp8zdoHP81jLNYl+tyBA9SXT4Q/4gD1rz8rzMUKsCEgxzRhAJZQsKDmcUqKBfIqdFMxrz7xV3VX2a+gSVmmPQtOuBFhcf+Aot1Nj9etuFsba8xjlThhtWsCy6cYj6NUWKDnwLUan46xnZ8rWJwLR72s5C1OhFk4QL3j2KB7ZWwKsjhC5YL0vw0saFyUEouMaSomwPH/UHaVPfdzuFZZpj0bjkeRyD0P/az47KbX69a4MGqqTbz5YO6tOba9fQrss8/4kmKBzg/9OSCvolr85HWMxVNT4WIlQL3vkJpWtbBeqOMdaJ9IDmxcmFgQXIwvORbIgDfppmJQ1XJ1V9m6nyaWK8u0Z0IzDlDv+VkEQYjn685jd2ujUWu35DE21uxdt8+YJcNLikWGMc6P1kY4f+cXCha3HpO4WglQ79yvRsQB6sNHFPwkgq2ZUfoNGk0uCCw0LtrHA5QYi7wAja2GqRi9Q91VdnXipw8ry7Qnwzk4QL11QhShqffrVtzwlM6FNb21EQ6fv6SkWIiscY5mmmDkPV++qWBxFhxzpxKgtvfte//LSt6i8CcRcPsQ5gLF6/dSsNjFw4L28XV7HVVaLOQUM2iO7mINqrpC21UmwMTnlLzFb+BcHKDeOKXA7eZW+bxujYvzKVjsgjlLSomFxMPoVuM5MLM+/krB4rHj4fdKgPpopma/+9S8RRGfj6BLqXAfihmvW7BAcVndXsfPn1NSLES2Xj8/Wjk4cae6q+yRY2CVEqCih3WmUlg/KZpKiN/rVtytFLVGUlIs0O/ZqAWlbXMb4fR/yioWl1bVtisB6ot/hKY71bxFMVYz8K4y3G9gcGHBYpfUdzCym6XEAjkVxkdkcn31LV+qu8puSBxzjxKgvtRYc79aWI+oPub7uhUu5ilclA8LDIXuaWZGwxE3v/ONgsX26XD8P5UAdUcSfvuUWlgv6iwNvsIOc3FvjcrFEgsWu44+fkkpscBPQ4diXi3Mzr+lYPHYKTDpNSVAvaum7y1qYT2qqqn/684qbjjmwguL9pHRYSFyBBRN9f1vePc7FYtsddWlaoC6oSGxWglQHy6OijCbDXEfysaaRvyr25LhJcWC/Iig82PEP7/+WMHi9tqqNnWZ9vxEo4QL6880R1ZL93/dMqhcbPTAArlcUW2vlJGjOVo/PpDFZOZ+8ZGKxZO/hrGPKwHqzlsSDbcphfXbi6Qi1MJLQeGiqaxYWOxmE/S/Udk+hLA4G/Z/Vt2xfjH8AldQn311bHQdFgFetwBa2O6KRbqOocy1KET5FFNvnKJtwiA4aw/eooGxWFxVtV4NUJ84D6bsUPIWt/yILTIaC7UHFXQuvLBoPyM6LLIEFG1N9cwybSnVl3cOrrpMDVC3TYE/Pq1gcWKEfTcBXneeqcOhCF/Tl47F2r0D7EgK9mIEGKT72woUJ+9Ul6t8984/R8BvX1AD1FePhJlKgPrUxpqis7yhsODxPAMcr3tgcUkdsQShOCyQ3eTmmU9DsZsKFk/+Fob8TQ1Q7xmYENXC+uEeq3JDK8jrFoFT3HCgYXHkSLBsuytY+PRoFNoIKIQn9J07n50LI+9VA9TPF1UNvFctrF9bwxeNYygsRBiucDHeFYv03tZ5QIVjIacYsNjNcdv1XWUd1VXztWXac6HhFaWwft9+kTZYBHrdAkxSuKBhAY1NURgvSUCnh+FSIEcThCeNnTtt/ZlVWoDaeRxMyql5i4uiGOwZbpk2N5xTuGikY7F2pH26aqFYILtZb7WbL+i7yv75GzjtNTVAffQEEB5XC+vRUhHwdSfrOFvHgYHFaNyEXSQX+QwLtYLxFFon1CNfxdi588Dh8KvP1QD1i821VTfk1cL6GZHcmAqHRZ4ZptoLKhZHgqP5pSAsZBSK1brYzW/PZfo/pC3Tvqs28ZBaWG+v4SIdXxjwdcvc8GEOLlQscHtMUVzIIg/1Ewxz2TZvNLAXfNyl79zZPg4Of04LUHdOh9F/Vwvrm37quwk0kMJhgR5XM+aCLBqaWAyaXG/3dQrAIme1mxgK024+3B9mfyqrWPwfHPm0Wli/Aoo/TQt63XnGyYWJRduEgrkQk1A/ek6b+dFohIMvxdsSVCy+HAfsg1qA+tXW6qrL1AB195aE19b5EAqJBXIvWoZbWxl1LMbU4ytNNi7CYmGzm+gwZYS8YTcfPxyaXvzmawWLTYOrUmqA+uKpUY3JxpKV/aTqXbiU7ycvx3DNto5fAou20YVwIeOJvpz5EPDpAeM2vf+9jsVbFzDsIj1AzSP3e5saoO6c4btKOqjCYtGVhszwRomCxfF4jcdc2w3YUFjI+DMywTAUbXNHA3PBWz8QdvPgh7HLibGYBoc+rBbWXyn8M+lUNomHp4pKG5aY4oERfApvOabZxoWKhbbpJjQX+BlYmGgTOOh/5uPKugQFi48vYJiz3tQC1G8WV1Xdrwao+dyoqC5iF4BFl1Dn4MLEAnFh+eSGwAK/Iza7yS43d5V9eRbD3qBGIvJb0kg4Ww1Qt2/tw0R2vTXLAm+ZM44PeJ9lJoiLYRYutEhEKICLXIZDZwfJxFxkKJru0LdooGeBAjTmgq80R+u7F0fA+Ce0wnp7IroHUQAWXXxdps7KBYGFjYuAWMiiYLObTYPgF7ebu8qQ3WTm6gHqv/8IQzZohfXLE5E5m3neso9U/w14H8ssgeKG27CoC8uFjMc8D5pAfC7aMpNrof/lL35rLFf58Ek89/Ut3dF6/WI4okMrrH/+p8gOEKwCsJC5ullWLlQsBmWcXATBwmk355h2U8FCsZtf6su0b62uulINUP/99C8h8JQwP2Wd6861v2C9P4ailQsVC6E5DBdSGg/1ndxKMoEOj6rxr+JtCToWL5wMbOpjY1fwDQxzuRagfnL7oUxkBwhWAVggLvpZ7YWKhTkv1eTCv0CdstvN1gmDCLuJsLDYzW9f/A2cltMK6zcfE004hpVxT1XLSe93VuFCsmEhmVx4p18l5MJA7YR5bTYm4Ne34Ln4BhabDgR2pRGg/ut2Flo+0wrrX1xWFVEEoqsQLHC8nqnj7Vj0qzOnKxu/s9e3Vo6OQZYHotjN2S8Su8restjNT2Yy/W9VK6ivf56C6LIV3jkGnwwEDs+Mj4mOBcGFY4GrpnwWW4naCXMyDiZOvOYJdV2CisUXi1g4cLMRoH6PGDn8eb2wvmtIBOPurSoIC5WLJhsW3CInF65YyFl3u0nsKnvhZAQFYTf7M+dqFdQ3nt8/woeR8bH0Pn9PcmFggbjQJ/XUs45/LqXwWJjGpnkWJNpaJ6PHMnbBdmOLBsbi+RYGxu00AtQP0Wly4O3v6XmLP0RtKroKxaJLZkguNCyk+WDngoqFigR6Is7PyC2WXWWbzkB282PTbh4Ipz6mF9bFKhdXoBBlfUM7wXucjAiCfqyaWEjN+qyeDAq10/rqZCmbwr9r7ejJc9usmjehFqqOu/STN77YQ2Bx3eHQ//o9RoD6wxPIxbhND1Dll0ZGbiq6CsYCxWXDW8yWeA0LaZbhX9SrBDuwyIsKEnS7+YJlV9mig+HAS81l2jvPgMMf0AvrO8e6GeZCJDOElyyQq7bNDznvffkkDZM0LrRIZJGFC2QFGnGKjFMSZYiIeW02tQpcPRz654eVdQkmFo/OYaDpLjNA7XpSAPZSPUB95+2LzOXsUapQLCxcGFiYXLQ2KlUzEgt1r0q9zUrodnP1dsuusk5sN7eZy7SxF367FqB+/NbSKE1FV1eSfMst10zND6LMeMc8gs6FlrdQZ5+bXGBjME9oEubNa22zKzMHudmJE65/Vd+ioWGRX3wEilAfMwPUH/IIipW6o/Xud1cx0QYghgrGAnExbBaMt2FhcoErXFwmo3zrPM4Ysti5ElztpmVXWXsTilC/MJdpP4mgWK4HqF8/PSxKU6FcOCV+LRcs0Dnh7d9iLpoMLCYNV2cZG3N13YSQqAUYdd69TzyZz1uwWHoaMKe/SgSoH2xIAisajtZHzx0eVaOPQ4VjgfN7s7SWeDVAnWXlom3O6EHG8210tZt/utG2q0yxm3cQy7RJu4mwmA1ctGP7eLINVwS3s5r1qbwI0IK50HyLDo2LZmPWgFOtwmiExNCWLXguvhWL9b+ugtMWkwHq+5fywGcNR+s/X5wabpt0KBWBhcmFhoWDC8VwYtE+JIiZxCTTbmpY2O3mBx8+abGb397cn4nYxbIYC/RA3IIOP3PRJdTNQscqxmLOPoLU0U/logVqab//vCb0mUj8/GJRX5dAYLFyTBWcuPQJIkB974slLJy8wQhQ398zl3FGN9GpGCxwmV0ZM6YdIs00Ltzt5pn3OnaVIbtZdfqt5DLtpwSL3exsoiWoi5Ng6dnnwTXmYP0yqkLdJGiCOTMHA4c8zkV1KhftuHuEcCha503GRqLxF1fc9eg/X3zRhsVja46rQhHqTjJAfff5UxnmvJ1mYf375UxU3cN0FYUF+gA1NyMudN9C56Ku0elWaZor4JNFs5tWLNajz8hpV1t2rN/GAycSdvNMiNTVVGVNQrLuTyPtuwwPcwHI3axrxs9B50Ja1FwHgxqbkCY04oBkP+R1K3Px7Vi8fAGyuc2Zxy0B6rcoQmUX7TEL6x9eypbMqdBUHBYaFxiLmX04fJBmlMcwnOi4I+1mI7abs0TKrrKVk027qWGBM3tnbDAC1Pf/taQkfrcElpopCiLdvjLnOwpX5hAX/WZJi8DKhSRlWiYdgHTIaRfOXXGfsS7BgsV1vxsItccttwao3/zzYgZOfcAMUH/4YWXoxfPhVSQWKhd9j595FAzHRDRru8qEOktz0Vx0kiIjcfTpV9xM2VX22JpmbDe3W5ZpPz+DYcbtNAvr3y9nadtEi1fKgoEEHj09/lQiLlrUg9TOhTkXf8crTizuOfNIgCPTN1sD1I//vQJ5Wn95nSis43b4kkNRPBaIi1nNsA/00xM4GhcdLcNRQNo4oampsXEQaTftWLx8wf6K3bTuWFcze2Zh/cMNJXsavMVjyKBARM4gB4NJOvex8n7OhcLFIhcu3LBYd+6UBAz85VVP2wLUr24ZjyLUm4gA9cMfygNFBFhgLoYju9kxXEvgGLsNOzLCOchunvjnCy/fQt9V9ppiN0/BdvMTAgtsN5seNgPUH364k9oKEY04S2AjAKQZfYK93TikAlwoRVy0W7mw79whsVg5awJCYuoqyR6g7tmqRKifkoX1r9aUCYoosMD1AAyEFqh3DCd2XmpP4u+0XWX3nIft5lma3TSwUO1mJ1FYx50wpYvQu6zzMNQ+To5Xs9S28yQIFriM2EFw0T5cPVYcWLy05qKjAPokWzc5AtQ37pteDSNbc5bC+vazGCZdHigiwQJ9DyUAoXDhhoVqN8+5Kme4nBoWqt0kAtQPPhS5UkJhxwLDoDx8fH3JnsLIBr0mQHIhCWDduYNX7kzn+wIc9avVzzoC1M8/uxR534PnP0UGqB+9d/s4YEsakloVBRbI8qpcqAdpx7C6WR5YrJyD7GafqavutEQiGIusZjfJvMWlJbebFizyBAo5xIV1UF3QFkSDC/U5tKP4lBMyqy995JqlSy9UVu40Np3dTglQ//3PhcchJi7bZglQv333hoOBL2HyyqlIsNC50B2sSTCsnYbFrWt+hezmT8fpdpPEQrGbV+YshfU3z2JKf5hasJDJ9Sei3VxkAi7PzDNWLqSOWc3DNYflR4f85pKrqAHqkzedhb3vNZ22wvpjLegplG4pC1XRYGHnItMPmhdZsLjvqul8DdQcddHqZyk71q12U8PilXFQ2lSeKo8x0CyAZRFHIN8CK2fnQvmMXLrgbrcAdftTf/kl8r7/vOhtW2H906tGAOuMiUqtiLBAXGQsAdms4dCvWVi9esE1S8+88LRDagAOGn9tO22Z9j8XNmO7+TdLgIrs5uE4wVkG8e4lFsGW20oHHm2jcyEQXLjmLf52tdAAcMLcV20B6lsfd5yODEUpHSs3RYVFl6A6mmagvqhlWD/Vbh5yyIV/uoW+Y/3Wsw6FKsVuWvIWj11cvseRdN/MY380HgTZpXMxSd/96YLF368Z14Dr6g/ZA9Q3v3ztt9Xok1F2Q6EoMiycXPgEqNulv/wygezmDW/bCuvfYLtZPq87417psD+aMGsHzHOEa3fB4mZlK+zQlvsdAeoXe3ZdORLYssWjDkWHBcGFPxavXH1yAyROmPtI3lZY//iRcttNS6UjlUoRb4XtEMlCGFZzjBqfLupXp+R1LFhIbef/bw0kfj5HdAaor3/ytysGIybK7GVaFCEWet6XsBdULEy76Sisv/bHbrCbLHE0ICczY/kTmdASwu1g0LmQhDpontWuP4zFf7kEJy0aT7/sLmeAih7GA9ciJoTSrEMJrAixMLnoVzffBYu7rjijj2k3rVjsmt89dpOslycBzD9lrQGqHLZ+a3DRMWsY+lZKBRX7Wvv9Zt51tAAVYbHowtputhOqosTC4KJjGHAZOxb3LsHbtBM//+NKZ4Cq2k2me55HnnjvJSLjnWdIRtCjCr2EQdLynErMPv+cc373uz+fefX91AAVYfHI9SdUoefW/Ux0RYyFwYWU4WC4kNGweGDx3EsOqsF19TU3OwPU7rebAvHm45qIWpUTcfKbcHLkApoFRYILz8L69hXnHAOM0E1xh1PRYmFyIS2a1E81nDXYbh706ws20gJUhMUNf+5uu5kn/AlZqZGxPK+UUcnESbqQjS0kF65Y3D9jFJ6qURFmQlPEWBh1ZeUsyVyJ7Obvl159OzVARVhUiN1MEfPY5KTRrW65mCMVNlNEhGEdXliIFw9F4U46WylmQlPUWBh1It+8xa4V5wysFLvJkbOd8vgKOXDWQ01mCxzenWP6ZehY3KSkLSoPCazIsbBw4YrF/TMaKslu5hnB+wtkruBFV8j8WPxvjMWd1+G0BcOnuiOxHUTRY0H4F1Qsnl1wqmo3I/2hRSrnzYXMFTP2U+Kh36T57crDuO1q5H73xb+/WCmfCZpKgAX+fKh5PQcWd1xxBrKbfAXazSzjMWOoOCqQcmnOvMDIoxCtqO9WBpUCC9yY0K+lw4rFPdfjtAWTrFS7mWNcp0RITLED95UfoBrQ4r9ROVQaLJSWt2EtmTsQFjcuvfrCMThtgYxEt5V+AijP0y8cyOlIh5X9d6hEWGiT4zSxfGWfpJoylBt8eHBXRXlB5VHJsFCkGM7/no8aZkAg/B45K5SlQazyVFos/uskZ/BEr2QKK4n+Z7KsjbWVoxgLu+RsKqkMSBIq1Tsug2IsYlEUYxGLohiLWBTFWMSiKMYiFkUxFrEoirGIRVGMRSyKYixiURRjEYuiGItYFMVYxKIoxiIWRTEWsSiKsYhFUYxFLIpiLGJR9P8PkiyiRsEoQAbS4GQxCkYBGohimDXQaXMUDD6wCwBZpGdmRby4YgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="171" height="171" border="0">

Aerolizer sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. Vrchnák, ktorý chráni náustok základne inhalátora

 2. Základňa, ktorá umožňuje správne uvoľnenie liečiva z kapsuly

Základňu tvoria:

 1. Náustok

 2. Komôrka pre kapsulu

 3. Tlačidlo s “krídelkami” (vyčnievajúce bočné hrany) a hroty na každej strane

 4. Kanálik na prívod vzduchu


morri4GN95Up2YIckR8ug59Y55LiYmxs7OznQ9N2vWrHfffbevr49mkIuNDRs2iKQzmRuuS09PJ9WJFpIcIc+cOXMaGxv1mUjGPOfm5lZfX888Fx0dXVFRMXjwYP6qaXASExNzc3PNcsFcW1sbS9umCCovdBV+A04HkfhJdaKFJEfI4+PjExgYqK3kHj169N1333GXO1H0XFhYWEFBgQl5bvHixfC9We49ffv2bZo0wS9MdR0dHevWrcOPWVlZNKArEkhyhDz4cx0zZoy2C8ViY2MvXryIP2zOZPHx8VevXjVpz61Zs8b8wlxfXx9dntRA4PvPxuqgOmtra5qBKQZIcoQSYmJiEMXw56r5r9y5cycoKAgRgTMZwA38yDxXUVHh6OhoWp5btGiRq6sroq05nZU3NjbiExG6FuYMNy3Fw8MjICAgKSnJ/DoDTAiSHKEE/JVaWFjU1tZqfp3iV155pbe3FwJDA6rKc0C21KAvgS/27duHs3KtfC9yqqurTXe/QJhDt2urGh/8Ed24caOsrMzJySkuLo6uiC0UJDlCOdu3b8d5qIuLi4YnocuXL2d7l8iZjPOcv79/c3OzyXlu8uTJzs7OW7ZsMZtOS1PfL9C0trTFHwXOFHNzc8eNG5ednW3Gu1uIFpIcoZzRo0fjb9LT07Ourk4Tz+F0df78+X5+frdu3VLlOXY0VhobG5ufn2+EF6I/GzZsgOxdXV3NYNYcgoW7u7vQtdCd9vZ2KysroWuhHfjzwRnSsmXL1q9fn5OTc+jQIRqoMyYkOUIlbOeRiIiIvLw8TTy3efNmOZNlZmayaZZKPZeSksJKxc+JEyeQ5yorK006A4GioiI0skLXQnfwhbS3txe6FroAsZWXlzc1NQUGBuI8gwbqjAZJjlAHW0gQFBSkyaCUUpNJniwnQClOY/39/ZWWihy0Rx999NG6deuOHTtmum1TR0eHRNraCl0R3cHXxqQHt2bPnn3p0qXc3FwnJ6e0tDTa1sAIkOSIfsDfYXt7+6pVqzS5xhVMlp6eHhISotRklpaWSBJcaVVVlYuLi8REPDd58uQtW7Zo3n8rQnbv3o30LHQt9OLWrVsm+ubLAk8vW7YsPj4efw60os7QkOSI/tm2bRva93nz5mkynGBraytrMqQ3dnENZjK50tLSUtlSkYPGKCoqCjVHYDW5hqmpqamzs9OkhxX7+vpsbGyErgU/QNXc4nFra+vMzEwzkLc4IckRGpGYmOjq6hoYGOjv79/vRUDUm4wr5XpBTchzixcvrqmpYSsiTMtz7IpTQtdCL8xvhR9bPE7LDAwKSY7QFDacgD9IqMvd3b23t1e29MCBA19//fXcuXODg4MlMiaLj49n/ZxKPcf1gqJ08ODBeLAAL0xL9u3bN2HCBLS2eC2m0irV1tZaWFiYdIwDV65csbOzE7oW/MOWGWRkZMybN496L3mHJEdoB9tPC41mTk6O7P07d+708vJCu3/t2jU5k0mk28tJpCaDHuQsKFfq4+Nj/BelFUixFRUV4eHhXV1dGnbhCktfX19aWhrqLHRF9EX9rBOT3v8PX6pt27ax3ksHBweae8kjJDlCF3DiidPqkydPcvc4OztbW1uznsnp06czVyk1GRIbV5qbm8smmMmmPfF7btasWaGhod3d3SkpKYGBgbgt5kiHiIAaitzEmtDT06Om6ff3979x44Yx68M7sr2XNPeSL0hyBD/MnTt3z549mZmZ3AgcZzKclrJ+SEWT4Y8Zv8KV9vb2RkVFSUzBc++//z4iKcJcXV2dmK9n0dTU1NbWJpIN2PQBL0T9MnazmZPCei9p7iVfkOQIfoCWCgsLIyIiysvLJb81GfuXM1l7ezu7raYUaU/8Uwz2798/f/587noW6enpOTk5iK3iOQHv6+tDhjt37pzQFeGB6upqV1dXVaUmdE1LTZCdeyn+/nCRQ5Ij+AFa2rp1K9p3NpfkwoULakyGxKa01NrampUmJCScOXNG5Be3REv05z//efHixVZWVjjd5nbORKSDWqA9wYdVgoKCUBnzaCKPHz+uJo+a4uW++oX1XgpdC5OHJEfwBtf3aGFhwXomlZrM3t5eTSmaqry8PBsbm5qaGjZFRcywM25PT092xS+2cybyU2lpKe4cM2aMn5+ft7e3ILbbsmULwo0Ie1B1AGcPU6dOVfMASG7FihVGqw9hQpDkCD7RxGRRUVGyFhwxYgTbT5yVIgDBECtXrjx79qz4JQdGjRpVUVHh7+/PXdkSSouU0tHRUVJSgiwF282ZM8fV1dVo4yu1tbWoz6VLl4zzdIYGZzw4XVDzgNbWVk2uyEMMQEhyBM9wrpI8mWmSkZExfvx4W1tbpaWQQVFREVf66NEjlHp5eV28eFG4F6EdUNfx48fXrVsXExMjm5xwP+thQxBpbGzcvHnz7du3ITwELAhvtBTeKwOzdnV1paWl1dXV8X5woSgsLFTzcmivc0INJDmCfxRNFhISImuya9euqSpFehs8ePCnn34aFxcn4EvQFvjs2LFjnp6eaHAVJ55AZmx9oUQqvCtXrjQ0NNTX1/f09KB1Rq5lkya4iRU4mvoezqamJnajvb0dz9jb29vW1saOZi0F4VLwEUG+wDuGMwM1LwcnEOY064TgF5IcwQ/Xr19vbm52d3e3tLSUSE126dIlVSaLj49niY2VdnZ2yllQ/EsIFEErjLQRFBQE8aiZIsECHAIftwtrtxSICuZj9/R7hTO06WzvUDwpU6MZLBJQxZ49e9T3VeJ9UzPxkhjgkOQIfoiOjkZLnZOTw7mKtdScyVpbW2VNJlvKMpBsqYnC5luuXr164cKFGm7CJ3miPYl0iT27x2x2IeeF8+fPq1d4vw8gBjIkOYIf0KBnZGRUVlaqMhlSjpzJuNIrV64olpou+/fvP3LkCCIdreTVn363MsepFQ3IEWogyRH8MHHixIKCgubmZqUmi4mJsbOzU+U5dlF/rlT8K+T6JTg4ePLkyWFhYSK/4pf46Xcr88bGRvWdmcQAhyRH8MO7776LM+7S0lJNTBYdHV1RUcFMplgKN8CXpu45ZLhTp069//77WnVdErI0NTVZW1urn4NaVVW1fft2o1WJMDlIcgQ/WFparly5MiUlxdXVlbkqOTmZc5V6k6H07t27XKmTk1NsbGx+fr7AL0lvILZ9+/adOHECr0icV7YUOf3ugdfX19fS0mIel3QhDARJjuCN+Ph4WVfJmQylV69eVVUKB+BHVlpYWOji4tLc3MwWiZs6b7755qxZs9asWVNcXEyRTnPYMgn1e+DV1tYGBAQYq0aESUKSI/hk8+bNnKvkTAZwgyutqKhwdHRUVerl5VVSUmIekpNII11paenJkydpA2jNQYzLyspS/5iqqqqNGzcapz6EiUKSI/hEzlW4jRuqTAZUlc6dO/err74S+tXwzBtvvIFI96c//WnevHkpKSmmvk+3QSkrK7O2tu53bqqfnx/NXyXUQ5IjeEbWVa2trapM5u/v39zcrKr02LFjzs7OQr8U/hkyZAjC7jfffJOYmDhu3Ljk5GQaT1Kkr68vNTUVX49+HymeXY0I0UKSI/iHc1VgYGBdXZ0qk3l6enKl3EwTlMJwaODGjx8v9OswFJMmTaqsrDx16hReeHh4eGRkJA3UyRIREZGdnU3vCcELJDmCH2AptNoLFy5kEymVmiwzM1NNaUpKCnc5K7MZjVPD66+/7uXlVV5ePnXq1JUrV5LqGLm5udbW1jQTleALkhzBD19++WVQUBC7VLwak8mW5uTk+Pv7Ky0dOCxYsACqQ4ol1TF8fHyoC5fgEZIcwQ8zZ860sLBQNFl6enpISIhSk1laWhYVFXGlVVVVLi4ukoHnObxLa9euxftw+PBhUh0ZjuAXkhzBD3Pnzo2Pj4+OjobJ7OzsJE9cZWtrK2sy3GY7DCgtLS0tZRe6HGiek0iXGcTExERFRVVUVNjb28+bN4+mpRCE/pDkCH6AuoqLi8PCwhRdpd5kXGlQUNDp06cl0ks2T5gwwSS2BTcE/v7+vr6+n3766dKlS59++mm5jVgJgtAKkhzBG1zP5KVLlyRPNh+QMxnSHtteTmnpqlWrUNrV1ZWZmcltTTcwgefgtqtXr+LUITY2Ni4uDu/YgO3DJAidIckRvCHnKokKk0mebKMqm9jkSgsKChD4YEQBX44YwNuCd6+3t7empmbKlCnz589fsWIFrSInCM0hyRF8otRk06dPZ+NwSksHDx7Mlebm5rLlvQEBAadOnRLwhYgKvEWLFy8OCgpqbm7esWNHTEzMggUL8NbRiB1B9AtJjuAZZjK2xZdsnuNMlpSUxCKaYqmTk1NmZiZKx44d++OPPwr3IkSKo6Ojvb39w4cPGxoa4Llff/01NjbW29ubujEJQhUkOYJ/YDLmKokyk7F/udL29nZ2mysdP358dXU18p9wr0DUPPvss/PmzfPy8rp3797Fixc3b95sZ2eHswqyHUEoQpIj+KGmpubs2bPLly9nFyuRM9mFCxfkTCZb2tvbK1sKR9JonCa88MILzG0//PDD559/npaW5uDggHtcXFyoJ5MgGCQ5gh8yMjJ+//vfL126FBlOzmQWFhYszyn1nL29vWIpoRXPP/88VPfGG2/AdjifSE1NHTZsWGhoqKurK12knxjgkOQIfhg1atT8+fPlMpl6k7F/o6KiZC04YsSIgXDhSgPx3HPP4VOYN2/ew4cPm5ubN23aNHjwYA8PD19fX8Q76swkBiAkOYIfPD09jx8/zrZHgavQtrIreDGTsTE5ZjJkvvHjx9va2iotjYyMLCoqYqWEzjz77LPOzs4NDQ1LlixBnquurk5LS0O8w4eC95ziHTFwIMkR/BAcHHz48OHc3FzmqoSEBM5ViiYLCQmRLb127ZqqUkJ/ZkvBje7u7sbGxt27d7e2to4ZM2bOnDnUn0mYPSQ5gh8Q3djaACsrK6Umu3TpkiqT4bcePXrElaIJTk5OPnbsmJCvx1zo7Ozkbo8ePXqpFIky4dnb29Myc8L8IMkRvCFnst7eXlmTseueyJpMVWlFRQVMWVNTQ5NQ9Afv87hx48LCwuQWjysKr7i4OC4ubtiwYQ4ODkh4dnZ2NEWTMANIcgSfyLoqLy/P09NTlcnq6upUlV65ciUiIuLs2bMkOf3x9/ePjIysra0NDAx0dHRUelUwWeH19fVBePgIcnJyenp6EPKY86ZMmULzVghThCRH8AznKkQxVSaLiYlBUFBV6ubm5uTkxK7yTOgP5MQc1tTUhLgWGhqalpamauU47vSWkpiYKHkS8qqrq/HR3Lp1a+rUqeQ8wrQgyRH8w1wFe9XX16sxGVcaHR1dUVExePBgVoob+fn5CxcuFPZVmB9sBgq8VVpairfd3d09KipKfZ+kbMgDHR0dXV1dDQ0NzHk2Njb4HK2k0HgeIU5IcgQ/3L9//969e9wSN0WTJScnFxQUcCaTKw0LC+NK46UI91LMHHgrUUpZWVl4eLhEGqw13LJuihQu5/X19UF77e3tFy5cIO0R4oQkR/ADGkq0d2gBZU328OFDNSa7evWqqlLCCLCIhk9t9+7dum1Zhwdz6xMY3VLapXDas5ZCnZyEIJDkCH7AST28df78eVlXbd68GT8qNRnADa60oqLC0dGRPGd8IJ6DBw/i42N9mMOGDWNOYmlMWy2NliKX4Zqamnp7e1knZ09Pj7u7+/Lly2l9HmEcSHIEP8ycObOtrQ0mw5m7KpPhNm6oKgWypUK/oIEFTBYpRSKTxrq6upiWOPPZSdF2aQFzHtfJWVtby9bnke0II0CSI/jBz8+P9X3JuUrWZGjXVJX6+/s3NzdzpbQSXEBk0xjTkuTJlJMrV64UFxe3tLTgVMbBwcHe3h7O09ZSbPamRGo7ZP3bt2/HxsZyc1sIgl9IcgQ/ODk5zZ8/H6q7deuWKpMFBgYi6qkq9fT05Eq57egIkcBNOeHuaWpqQtpDJjt37hybb6LtqBuzHZvtyVasI0rSoB3BLyQ5gjfYCJysq7hMpspkbJqlXGlOTs4yKZaWlkK/JkIlslNO2BLy6urquLg4iXQFOoSn4exKNtuTrVjHF4CtXifVEXxBkiN4Q6nJUlJSlJqMlUqeLCdAKdyGBo6VTps2bd++fayIED/cEnLJE+Gxi4Q5OjrOmTNHky3LuRXrZWVlpDqCR0hyBJ8wk3l5eakyWXp6ekhIiNJS5LaioiJWijbuo48+EvKVELoiK7yOjo6SkpLU1NSpU6eyUdt+f51TnZOTE06JuEFBgtANkhzBMzAZ5ypmMjs7O8kTk9na2sqW4ja7QKVcaVJSEl0d2AyYMmXKNinMdtnZ2ch20dHR/c5Vgeegydzc3OnTp9O0FEIfSHIE/8iZrLS0lF2UWannFEvPnDlTU1ND+4ObE8x2kiczKtkOFerVhUTIxuri4+PxhcnKyqLFBoQOkOQIfjhw4ABb7r169WrJb03GLrWs1HNov9j2crKlyILBwcECvhbCcHAzKtPT0xHs+k1pUB2+IU1NTWFhYe7u7oj4NFBHaAVJjuCHnTt3enl54d+7d+/KmWzVqlWcySAwtjaAK5U82UYVpRMmTCC9DQRGjx7NLrPCOiRTU1PVXzxz9uzZOFXCg5HvoUYNr7RJEBKSHMEXzs7O1tbWrO9x5MiRcnlO8luTsXE4paWwIG0jN0BgHZL40JHqcnJyDh06pH4gNjIyEg+OiIgoLi7evn07jdoSmkCSI/hh7ty5e/bsyczMZJ4bMWKErMn8/PwkMiaTSLcRZ6VJSUks2ymWEiKHXfGyqqqK/cguAKbh7zY3N3PDrg4ODvjX0dFx06ZN6i8SjaLy8vLa2loPD4+4uDh2HTKCUANJjuAHaKmwsBBn2WiDJAom465gomgy9i9X2t7ejtvIc2x1ASFO2PW4W1tbQ0NDjx07ps84Gduvx9fXt6GhoaurKygoiNuyx87OzsXFRfHg3t7euB9fNvhVz2cnzB6SHMEP0NLWrVuXLl3KRuDQWjFvKTXZhQsX1JT29vYmJCScOXOGLtMsTnJzc3FCExsby05Z9ITt1yN5ch1nBltRDu2lpaUhHfr5+eFLIts/yUU6GqUj1EOSI3gDzY1sYuvs7FRqMgsLC9Y4Ki21t7fHQSoqKmpqamgSitiAe5C0HBwc6urqDJqf5C6hApmFh4fjm7NixQpZn3GRrrq6Gl8binSEIiQ5gk84V1lbW6s3marSqKgotGUrV648e/YsSU5UdHR0hIWF9TsTkne4K36xhQdIkMiRXOxjkQ7h0tPTs6CggNbSEXKQ5Aie4UxmZWXFmYwbY2OlbEyOlWZkZIwfP97W1la2dOzYsT/++KNgr4FQAIbz9/evrKwU0CJs4QFUt379+pycnLy8PC66RUZGurq6wsGhoaE0G4WQhSRH8I+iyRISEoqKiuRMxpWGhITIlsKIJSUlvr6+wr0C4jf09fXBH8IajgOq40bjZKuEG3V1dTijWrhwoaz/iAEOSY7gh+vXr9fX18NMbH8cuOrevXtqTHbp0iVVpW5ShHsphDwwBxKSGAzH4e3tbWdnFx4eLnt5MHZ5lLKysqCgILoMGMEgyRH8EB0d3d3dffjwYc5Vq1evvnv3LmcydrlCrpRdFYWVZmZmtra2ypYS4qGpqamzs5OXiZT8gkh37Ngx+Exud3I4D/cgetKVnQkJSY7gC5xEZ2RkVFZWqjJZXl6ep6en0tLS0lJ23UvynAjBx3To0CGha6EcfOuQ2OAzudmerOsS/uvq6qLNegY4JDmCHyZOnFhQUNDc3KzKZDU1NYomY6UxMTE49SbPiRDEOGtrazFfQAs+Cw0NxQkW2+WAA847ffr0Kim0umAgQ5Ij+OHdd991d3dXmsmYyXBPfX29qlI3NzeuNDo6uqKiglaCi4Hi4mJ8HELXoh8iIyPHjRsXFRWlKGM2RMc2dSLPDUxIcgQ/WFparly5MiUlxdXVlTMZd9USRZMlJycj+SktdXJyio2Nzc/PF/YVEaC1tdUkpm+kpaXt2bNHLswx2LAcTUUZsJDkCN6Ij49/9OiRrMnCwsJkTfbw4UNVpfjdq1evstLCwkIXFxfZC/gSgtDU1IR0LnQtNAImy87OVlNqZ2cn+Do/QhBIcgSfwGScqxRNtnnzZvyotBTgBlfq5eVVUlJCkhOWhoYG5HKha6EpY8aM6ejoUOUw3A/DwXPnzp0T8xAjwTskOYJnZF0Fk9nY2KgyGW7jhtLSuXPnfvXVV0K/lIFOW1ubCe15NGfOHFhZTVBjngsMDKTxuQEFSY7gGTmTAVUma21tVVoaGxt77NgxZ2dnoV/KQKe3t9eEOvfs7e2rq6vVP4ZNxYyPjxfhsj/CQJDkCP6RNdmtW7dUeY6dUyuW5ufnX79+fcSIEUK/DnMAaUzoKhgJCIzNYFJPZGTkqlWrcnNz6RKXAwSSHMEPK1euvHjx4vz58zdv3ixrMjZ7mzMZIppExoKypZmZmVwjRevk+AJvONvhT4ffxQkK7/UxHJr3QOLdmD59upWVFe1CNxAgyRH88O2330ZERFRUVGzcuJHNc1NqspSUFGYyVoowJ1sqebKcgOCL8ePH5+XlzZkzhy5wJQtbqQLPmVB/LKEbJDmCH2bOnIl/lZrMy8tLqclQunv37pCQEPKc4Xjttdf8/PzYldW09dywYcMMUylDoXn0ROyrrKxUvB4YYX6Q5Ah+mDt3bnx8fHR0tKLJioqKZE1mZ2fHldra2sqW5uTksOaYPMcj+Dh++eUXHTxncpKzsbHR/MHIcLGxsXQxFLOHJEfwg4+PT3FxMTs1rqqqcnFxkagwWWlpqazJlJZOmDCBtgXnkTlz5vztb3/TwXPd3d0mtKqsp6dHq8fjrejt7aXJluYNSY7gjfT09H5NFhQUdPr0acmTrQnkSllz09XVlZSU5O7uzramI3ghMDBQW88hApqW5HSInmyypc5zcwjxQ5IjeINzVURERHl5uUSFybgGRWmpRDr5raCgAJqE8wR8OebHO++88+uvv2ruOSsrq4aGhtmzZxu+ajzQ0dFhbW2twy/i+4bvZFlZGc3NMUtIcgSfKDXZyJEjV69eLVEwGSudPn06u6yGbGlAQMCpU6eEfCVmCj4IzT1nZ2dXVVVllHrxQE1Nja+vr26/m5mZ6enpKdF+bg4hfkhyBM8oNdmIESNkTebn5ydbKpEO6bHSpKQkBLixY8f++OOPAr4K8+D27dsPHjyYPHmy7LpD5GwNPTdlyhQcweC15InKykqd90cdOnQou5gqbtDiOTODJEfwD5rU3Nxc1oAqNRlOnFlXpGIp/h0/fnx9fT2tB9efn376CTEabzWScWBg4O9+9zt2/8qVKzX0nKOjo5qrHosHfN/8/f31OQLzXFBQEC2eMzNIcoRBcHJykjVZV1cXu82ZTCLdXoeVXrhwQbbUVoqAlTcPLl68iH+3bt0KS2VlZX3xxReRkZHcGxsWFqaJ53x9fUtKSpTu0yYeuru7CwsLoSg9jwPP4Y2iHXnMDJIcYSjkTNbZ2anUcxYWFizPyZYS+nP8+PE333zz2WefnT59enZ29u7du5OTkyEtbm1GaGhov57z9vaOjY0Vs+T6+voQUgsKCnhZ68btyEOeMxtIcoQB4UxmbW2taDKu1N7enjzHL2ijf/jhB05dzz33XGpq6smTJ48ePfrNN9+sWrVq5MiRuH/FihXMc2rGogICAkQ78xCG8/T0hIZ5FBJ5zswgyRGGhTOZlZUVZ7LBgwezq6KwUhYmWGlGRsb48eOpu1Ifuru7P/7447CwsOeff/5f//oXd//8+fMdHR3379+fkJCwYMECZjW8+fBcSEhIfX290jY9KirKw8NDhJLjDMd73chz5gRJjjA4iiZDI1tUVMRMhtJHjx7JlqLB5UoJbfn5558zMzOdnJzQ9P/yyy9ypYh0iYmJp06dKiwsvHz58ttvv21paYmsBi+iTW9ublbs9Bs9ejQkJ7Yw19TUFBoaildhoGV85DmzgSRHGAOY7N69e6pMFhwcfO3aNa60s7MzOTmZbcpDaMv27dt/+umntLQ0NY/x8vJiuxOkpqYuWbLE1dU1Ojr6ww8/VHUhR3wcgYGBIpEcAhzifltb27lz5wx6NRbynHlAkiOMxOrVq+/evcuZrLe3V9Zz7LonrPTQoUNWVlY1NTU0OKcte/fuxSlCTk7OoEGDZDsqFRk1ahQMV11dffToUQgD5xnh4eH4RaUXcoRL0NZv2bJF54VofJGbm5uSkgLjsovDGRrynBlAkiOMh6zJECOQG5R6rrS0NCIi4tNPPyXJaUV9fT2afjhg7Nixih2VSnnrrbfQdhcWFm7duvXNN9+E6vC5rFixQrEPEHpj16YRpK1HesO3AvV0d3dft24dzpDmzZt369YtGxsbNzc3Ozs7FxcXA+0kwDzHdq4nz5kiJDnCqHAmQ1Bj15hQ9FxMTAwarxs3bghcV5MCAQ4JbOnSpWj9NTQcY+TIkQkJCSdPnvzkk0/wKfz+97/Hp6A0J7EtcI28MU1HR8fu3btbW1sRpxSfGvLDAxoaGpBBe3p6oEBfX1/eR+ngNvZdNcQkF8LQkOQIY8NMxqbzcZ7DyTLbcwClgwcPzs/PX7lypdA1NRkeP36cnp7+0ksvRUZGamU4jtdffx0nFmVlZT/++OOZM2cgD0WToa1PTU01zgZsUFdJScnx48enTp2KZKlqiwBUY7YU1o9aW1tbXFwcGhoaEBAQFRXF44gdd90vCV3f0tQgyRECwDzn5ubGeQ7pDUEBepNI1xjQ/gNasWvXrp9++mnv3r36HASSe++995Dh8KHAMUrzkLe3N5u4bwjP4ciNjY3V1dXnzp0bNmwYYlNSUpJWz4LqWVhYzJkzJzs7OzMzc9q0adzmO2zJip0U3eTHPBcREdHe3i7m1fGEHCQ5QhjguYcPH8p6jg17MM8RmpOXl9fQ0ICs8+KLL+oW4ziefvppeAKfiJrHIMeguXdycuJl+n5TU1O7lNbWVgjJwcEBhkN6w4vSUG/sCBcuXLh9+zY7Ajy3c+dOiXS+DOczPAz/4o1C1MMjkfbYEnitaovHl5eX0/5zpgVJjhCMzZs3Q2yc59Bukue0Be8bmt309HRHR0f10yk1RJNtByBC5KHw8HDoZMWKFZpkIzZ4JpFqRiKdI8OmjcBJVlZWrEOyrKwsNTU1LS2t3/7A7u7umpoaiK2lpcXDwwPRbfv27errwHzM/kVlamtrcV7l7++vw3xRVDU3N3f69OlGHp4kdIMkRwgGZMbmMjDPVVZW4gZ5TnNu3ry5ZcuWgICAN954Q88Mx3H58mVNHgajnD59mk36qK6u7uzshPBwf29vr+zDcCd3D9dhiDsjIyNl9YCYNW/ePGtra6Wr0TnYQN358+fHjBmjidhUgadYKgXvnm6uQv3xKoKCgrKysmjKpcghyRE6Itec6Yas51pbW6E68pyGwHBr166FGzZu3MiX4f7xj3+wvKUhU6To84xIb0VFRdDboUOHVBkLuW3Pnj1sEoqfn5+2A3VqQIxzdXV1cnLSYV05HAlhIwsa7qorBC+Q5AhdwKl3Zmams7Oz/ofiPBcYGIhzaua5/fv309wTNfz0009o662srFJSUng8rP671WgIN3kSMVSV3linYnZ2NnIbv26TBX6qrKxk3z1tjw/BI3p6enqGhoYi2/FeN4IXSHKE1qCFQqPDY9LiPMem7eHU3sfHx8PDA6fYfD2FOQHDIcOxLYqeffZZvmLc/fv3EWjmz59/6tQpXg4oB5s82dDQcP78eUdHR19fX1VzFHEKVVxcjMrExcVVVFQY9NpdEqmrYKmIiIjy8nJtf5dNucQJ2apVq3DaR0N0IoQkR2gHDIekZWNjg3bqL3/5C1+HZZ7DCTXz3LRp06qqqkhyijx+/Dg6OhpC+uSTT4YMGcLLZBPGkSNHRo0ahfefR8nJTZ7EN0eN21h0S01NxfmNmrVxhgA5DN831FaHjkeIjU1FwVtnBCUT2kKSI7QAzRDbwGXz5s3Hjx/n9+Dw3O7du0NCQti0twMHDvB7fDMAhkNzfO/ePYTdESNG8JXhwNGjR7u7u/XsIoYkuqTITp60t7eHlfsduisrK8vOzkaiUj/3xHBkZWWtW7dO50ti4nNxdXWFnvEqVO3MRwgCSY7QFLYKGBni0KFDgwYNMsRT2NraovmG55KSkuiMWI6ffvppzZo1MFxJScm4ceN+/fVXvo789ddfX7x4ccGCBRCnJtEQaR5fBuazTik9PT3cGjW09cuWLdPq48MB4QZhZ+RDw9bW1rqFOe4IMHRQUFBDQwOtFhcPJDlCU3Caf/36dYQtAxmOAc+dOXMGUWDatGmGexaT49GjR2wbh9LS0pdffpnHDIdjHj582NnZ2cXFhTtsdXU1W9AmkU6jbWtrww1mMtywlgIhwWf6X7KZdQ8UFBQIPqC1YsWKnJwcfaZK4iUgC7KVCdR1KRJIcoRG4O82Ly9vz549Y8eOZfc8fvz422+/NcRzDR48mPYfkAWGW7VqFWx05MgRfg33/fffb9++3crKasmSJbIZDmLz9fXlfjRoLsnIyAgNDRXDajPoLS4urru7W085sZUJ1HUpEkhyRP/U1tYmJSVt3LjR3t6e3YPT1aNHj+IG7fpmaJCe4QA0u/gULC0teTTczz//jAz3hz/8ITY2Vq5I6W47hgBGOX78uHh2nMBbja+0/usB8O41NzdHREQgE9OsS2EhyRH90NHRERISApPNmzeP3YNWaefOnXBeW1vb7t273dzcaOG2gfjuu+/Q7CJplZWV8bhagFFeXt7Z2Zmamvq73/2Ox1maWrFnzx71m5gbGXzPw8PDeVn0xi50yWZd4u+FFowLBUmOUAc3nXLDhg3snm3btuFUF4aD82bNmrVw4ULkgPz8fGHraZbgfV63bp23tzfec94Nd/Hixfr6+qVLl44cOVIow4Hz58+Lao4GEnNPTw+PB4QvIc7AwEB3d3dRvdKBA0mOUAebbHL48GH2o6zh8OOgQYOQ5KKjo1NSUtjuOQRf7Nu3LysrCxLCe/6LFB4PfufOnZKSkjlz5nh4eAhouNraWjT9Qj27KrjdefgC4rx06RKbjULbixsfkhyhkrKysry8vD/96U8vvPCCRMFwjLFjxyYnJ7///vsTJkwIDg4WrrLmw6NHj/B+njhxIjc3NyAggF+9SaRDcdnZ2UjnixYt4vfI2tLQ0CA7vcW8SUxMRKQLCwuD1w10iTJCKSQ5QjkdHR0xMTFLliyZNWuWRGq4+vp6OcMx8IC4uDi2ozdNQtGTq1evrl+/Hkmrurp6xowZPC6G44DhHj9+jA/3mWeeETDGScTXV2lokOFYpKNROmNCkiOU0N3d7ebmhpP9NWvWoEGE29gKOW79gBwIHDdu3GDXyyDP6czx48dTUlKsra3PnTs3YsQIQxjuwIEDV65cgUdHjRolrOEkBugY1J++vj5DPwUi3bJly8LDw/FB08RLI0CSI+TB33lgYCAMh5NNGA4p7e7du2oMx2AzU+A55Dm2cxihOQ8fPkQULi0tXbFixY4dO6A33nspJdLuwbq6urffftvR0dEQx9cKnEixLehERW1trZ+fn6Gfhe3GV1ZW5uTkpMkmsYQ+kOQIebgrm+C2hoZjMM8lJCQUFRXZ2toavKLmwrVr19auXYtG/+OPP/by8jKQfmC4Xbt2eXp6vv7664JnOIlUcg4ODkLXQh58dQ8dOmSc54LbvL298eeGJ6XNVw0HSY74Dbm5uezKJi+88IJWhmMwz4WEhJDnNCQ7OzsjI2Pq1KmNjY0G6qIEXV1d+Fjt7e3feeedf/7zn4Z4CjOgqakJ4dKY1+JiOxjgeWlCiuEgyRH/BSfXKSkpERERsBoMh3sOHz7MplZqDjz3+PFj8ly/fP/99zExMefPn09NTV23bp2BuihBZ2dnYmKipaUl7UOrnk2bNhktxskye/bsS5cu4fySei8NAUmO+C/h4eHPP/+8s7PzwoULR44cuXPnTt2uxQzPwZHkOTVkZWUhLtvY2Hz11VeTJk0y3AjZTz/9lJCQgM8Rref//u//GigpmgFwjIODg4CXVI6MjFy2bBliPcI9zb3kEZIc8R9qa2vPnDkDOUVHR+tjOIl0kTh+nTynlG+//XbNmjUtLS2wDqLVr1IM9FyI1B988IFEOqNP8AUDYqajo6OwsLCurk7YagwdOnTbtm3d3d043bSwsNi+fTvtY6A/JDniP6DNnTBhwqFDh/Q0HEPWc5WVlZaWlnzV03R5+PDhhx9+iPN0T0/Py5cvT5482aBTHGE4ZLj79+/jSdFWitBwvb29Qlfh3/T19fn7++NbKpLxMDb3sqmpKTAw0NHRkZYZ6AlJjvg3OJNFs4sb8Jz+hmNwnouJiSkoKBjgF3H+6KOP1q1bJ5HO31u8eLGhuw1huA0bNty7dw/JAI2m4AsGFJk9e7YYLgXHtgJGjBPb5EY2UFdWVobqwcGRkZGkOt0gyRH/hu2Q6ePjw12ImRc4z7FdMQem5z7//PP169c3NzfjX0SrIUOGGMFweC4Yju0VJ8IMx7h165awFWCGi42NFe0A2FIpW7ZscXJywh8RqU4HSHLEv8FfOzIcv4ZjDGTPdXd3r169uq6uzsvL6/bt26NGjTLoCBwDhnvvvffu3r27Y8cOa2tr0RoOTJ06Vf8dSnUGTx0YGAjDiX82Y2JiIvRG0y91gyRH/AdeuihVHTk9Pf3tt98eOJ5DA5qRkXHo0KGxY8ciJTs7OxtnWiN3hZrs7GwYToS9lLLMmTOnsbFRkCa7o6PD39+/sLBQtBlODgQ4TnXTp083CTeLBJIc8R/u379vuIO/8MILbFMes/cc01teXh70VlpaynZmMI7hbt68+f777z969CgnJ2fMmDFiznAMV1fXzZs3G7+xLisrW7ZsWU1NjakYjkNOdaGhoXgh1IGpHpIc8R9w+t/e3m5vb2+g46PRN2/PQW8IrExvJSUlaH0kxtIbuHHjxpo1a3CDGU7kGY4xZcqUlpaWvr4+ozXTeK74+Hh8RhEREd7e3sZ5Ut6RVR2N1fULSY74L1u3bj106JDh+i3N1XPQ25YtW5jeiouLEU2eeuopY1agsbExNTV1xIgRu3bteuaZZ0zCcIy4uDjkXbTRRniupqYmRJ9hw4YNHz7c19cXP6p6JOwrfmfIqo7NwMR5Fa2rU4QkR/yHkSNHPnz4cNu2bQad2M15LjMzUwwzyPXk4sWLSG9nzpzB6yoqKgoODjay3sDJkyeTkpJeeeUVvLFPP/20CRkOoF1GA21oySHAZWRknD9/HmdXlZWV69atu3LliqoH9/b2sm9mT0+PRLofkLUUV1fX0VIMWlVtYaoDZWVlHlKSk5PFVklhIckR/8HS0hJNwObNm/fu3cs6vgwE5zmJ9GqBhnsiw4GzAagFlb958+bcuXPPnTvn7OxsfL2BnTt3FhYW4iw+JibG5AwnkbbRqDxyMJppAz1FbW1tWloaniU2NjY7O7uurk7blIbMB/M1NDS0tbW1tLTY2Ni4ubnBeaIa0mOLDfBiw8PD8WNKSoqoqicgJDniv8ybN++HH37Iy8sbN26c4g7gPGK6nrtz586+ffvgFdz+4x//CNVZWVkJUhOINjU19c9//nNISAgMB73xMtOEzT8yZhRAjEOYM0RXG3d9rIqKipqaGt0MJ5Guy8a/3BgecmFjY2N1dXVcXNyYMWP8/PzEM9HRW0pHRwf+vkJDQ2F3/Cj+rleDQpIjfsOKFSvgOeS5sVIM90Q4+NatW6OioiSm4Dm0a5999llpaenZs2dxIr9x48bFixej7RAkvYHvvvsuKSnpm2++wXs4f/58HgPcX/7yF3w0Rt5uBnkUNjp9+jRfx2STgFpbW3HkKVOmsO0XdDOcIjgIc4lEuhShpKQE+nR3d8eXWST9hHjJBw8exJuAb6yTk1NAQIB46mZ8SHKEPBs2bPjrX/+KmKXVTnI6YG9vD1tAqBIRe+7zzz8/cuRIVVXVgwcPcGqM5DRr1qynpAhVpfr6+vfffx83jh8/jszN71KBr7/+OiwsjMcDagKikoODw6pVq9A063koprdz584hxOBokBBiIj44Aw37QSfbtm2TSJclsCEx8VxqElbjhusCAwMROnEKa7pzSnWGJEcogV2jxAieY52iIvQcQtLHH39cXV1969YtR0fHDz/8EIFJwOjGsW/fvh07dkyePDk/P//ZZ5/ldxCuqanpxx9/ZPHayEAVq6To7Dk5vUmku+cUFhYWFBTwdV1KKLOrq+vKlSudUnp6eoYNG8aVIuLjTjiVzVXBOZyPj48Y8hMbrmN9mGx4ckDNwyTJEUrgrsUFz+mwb6pWiMpz3377bXl5eU1NDdyGM9/g4OBFixa99NJLwkY3xqNHj9asWQMPhYeHG2KT1f/7v//77LPP4uPjhWr+YCZIbuHChXl5eVqFodra2pycHIl0tgXTGxuNQzrUs4uSDb/BakjP+EpMnToVx3R1dYW91IsTRsFvrV+//vbt2yK5Ognrw8Qrwts1oIIdSY5QDjyXkJAAySUnJ/O1L4EqBPfcX/7yF+Y2NEn443/zzTfhtldeeQVFgruNcenSJTZrDu3UnDlzDDGL8qOPPrK0tExKSuL9yJqDV8euu6+JGGCyPXv2nD9/3t3d/dChQ5ybWYDTZ99RaKChoQFHRiZjEym1XW09RQpeAhsYGzduXGVlpRg2OsCrGGjBjiRHqISbA4lIZzTPDR48mE0TMDQPHz786quvTp06Bbf19PTgDP2NN94ICgqC28SQ22TJyMjYv3+/nZ3d3r17kaoNYThItLW1FalF8PEktL+IF/gOZGdnh4aGQjBybkCWhYEQrSwsLJBF2JAYAw03Mq5uAQ42wsuvqqpqaWkJCAjA88oeWWfYwBiSX1hYmEgiHUM22LHzp5CQELOcikmSI9QhiOcmTJiARsFAz3L16lW47bPPPkMrKZFePnH9+vVeXl6jRo0SldgYqC3e+fb2djT6a9as+UUK789y7969oqIiqFQkK6vQznLtL75+sK/s0BfrMJRbV4cHI8AhLWk7Age34SwHyQ9P4efnZ6DNuFEleBcJVSK1OO/H1xku2LHEiRo6Ojr6+vqaUzcmSY7oB+N7jiU5Hj3HxPbFF1/gVB2hzcrKatasWYcPH3711VeHDBkittzGsWvXrq1bt1pbW1dUVEybNs1AC73/8Y9/7NixA5o33HJs3eDa334fWVZWxmIf8qhWT8H2IkhLS+NrdYEacHw8i5OTExK5GPot5eCmYiIoFxcX4z1xd3dfvny5CKuqLSQ5on+M7DkoB55Dg4V/db6+Jax27dq1L7/8En+0EJuFhcX8+fNTUlKmT5/OTSQRp9skUivHxMS0tbUhveFtxxtuIMP9/PPP+EAnTpx47NgxQxzf0ODD3bRpE84DdLAUwh+7ypfR2nHUEJFx3bp1PK4I5J3ZUiTSgcnNmzezzluTth1JjtAIbu32xo0b0Swa9LngOTTrGRkZUBSaeA0j3d27d69fvw63wRBso3OcnM6cOTM5OdnW1nbChAkiFxsH3l689jFjxlRVVc2YMcNAXZSMoqKihw8fXrhwwbRGYuCn0tJSvFFTp07NysrSrf3FKRTCn5HbbvgDSoY/xN8fyBa8s05j2O727dt4u0SyKEIrSHKEpnBrt7dt22aIPcRlmTVrVkFBQXFxMVoihEg0xCNHjrx///6IESPYA3D73hMgto6Ojt7eXvaL8NmSJUvwL3uwSYiNAaknJia2trbiZGLt2rVIsQbdqefs2bOXL19ubGw0oWYLDS6+FYgXcXFxzc3NOrsZEbCzs1P/tec6gLOu8PBw8UuOwXUaM9uxRRHu7u7sz80kIMkRWiA719/QnnvxxRfff/99nDyyCw+WS1F82GuvvYag9tZbb40fPx43OKWZitgYsDjavsLCQgQ4NCWvvvoq0ptBDXfnzp2SkhLxTDZRD96T6urqc+fOBQQE4ExL//gFU6akpPBSN23BKUVPT093d7cJnVtIFGyXnZ0tdI00hSRHaIcxPSeRbikeGRlZWlq6adOml19++fHjx5zDpk6d+tRvMXRlDATyRHp6Om6g+UZAMbTeJNKhODRSIpxsIgfnNg8PD19fX76CF5ppHFOQGMfAqRsCtKimWWoOs11XV9fly5eFrotGkOQIrTGy59rb2yXSwYxBgwaZgdJk+fzzz/EGtrS0+Pv7w3MjR440zl45OTk5//znP8U52URuvdqKFSt4txGOjyPze0ytsLe3h7xNVHImB0mO0AVjeq6tre2VV1559tlnDfosRubOnTsJCQkVFRU2NjanT5+eOXPmr1KM8NRlZWXsolPimWzCrp7FXWTEz8+Plz5JVeC1Ixca6OCagDM2wa9gN3AgyRE6YjTP4Yx+6tSphju+kUGDvnXr1h07dgwfPjw7OzsiIoL3q1CqASKpqakpLS0VfEY4EhtkI3v1LIiHl4uM9Et9fb2h9yInxANJjtAdeA4xC43muHHjDNT/89NPP3399deLFy82xMGNDPS2d+/enTt3PnjwACfyq1atGjJkiHHSGwPxMScnJz4+XpCOsm4pbH/t27dvG1lscgibYpGkHRwcBKzAgIIkR+gFy3BshbghNhNnA3L29va8H9mYML0hvUFvK1euTEhIGDVqFO43WoADXV1dycnJ06ZNM84lmJnS8PHheWE1tisNrGZnZ2felwPWBJje1L/SJgRJjtAX5jnWb8m751pbWydOnGi6A3JMb1lZWdBbeHj4Bx98AL0ZbfiN4+eff96zZ8+ECRP8/f2DgoKYciwsLJAnkGlYg4sbWvVh4qUhkbDbbPW97C5r7OBWVlY4uCBZTcwUFhbW1dUJXYuBAkmO4AHDea6lpcXJyYnHAxoNdslgTm/IT4LoTSI1HDIcUiO79hW3bACKQiWRtJiikLdkV/jK7QgKbt26ZWNjI3sPkhm7gXwGq/W7yxohka5Dd3R0FM+sH7OHJEfwgyE89/jx46tXr7J9QEwImGPfvn1MbxEREZzehKoPKvDjjz/W19fLNaxMSP0uBoeq8a85zdSwtraGaQRZBY/vRlxcHMU4Y0KSI3iDd89duXJFYlIDct3d3Vu3bj106BBuQ2/IT2zsTUDD7dq16+9//zsMp3PGKiwsrKio4LdWwoJvFPKrIJKLj4+PjY2lGGdMSHIEn/DrudbW1hkzZpjEgNzFixf37t37ySefDB8+PD09nc2teOqppwTUm0Q6Ieirr77Sx3BIHhLplah4rZfAuLq64itq/Cmmq1atkohsP7mBAEmO4Jk1a9b89a9/RSMyaNCgWbNm6XOolpaWOXPm8FUxQwAHfPbZZ7DazZs3x44dm5OTgybMwsJCDBdk2bFjx8mTJ/VcEtfY2Ojv789jrcQA3hB8tfDZGTNRMcMJeC2xAQtJjuAZuA0BIi4uDk3/7t270fTrdhw2ILd27Vp+q8cX33zzzf79+6uqqh48eODp6bl9+/a33npLPNcbQ31OnDgBw+mZGxoaGoS9OIiBCAsLq62tNVqoIsMJCEmO4B/Oc9HR0Tp77vPPP5dIp+3xXTu9ePjw4alTp/bu3YsoMHz48JCQkHfffZf1TApdtf+SmZmJFlx/w0mkUy7NcgFAZGQkTk2MILnu7u7AwECkYZFfC9uMIckRBkF/z7W2tk6fPt0QddONL7744uOPP66urkZ08/DwyM/PX7JkiXiiGwecxC7cxUsL3tPTo/9BRMjQoUMhntzcXIPOGsWpRmxsbHZ2tqnsHmeWkOSI//D48WN+D6in5xCV3nrrLX6rpANXr14tLy+HNm7fvm1jY7N8+fJ33nln1KhRYnObRHoJtC1btuDkALXlq1WVWypnTrAwZ6CtrhHg1q9f39vbq8/OrgQvkOSIf+Pq6pqUlPS3v/3thRde4PGwOnsONfn+++8FvL4fnv3MmTNHjx6FM9DQ+/r6fvjhh/PnzxdhdGPgHAVv8g8//KDPXEo5Ojo6rK2teTmUCIF78OUMDAy8dOkSv0fGqUZBQQEFOJFAkiP+zezZs6dNm4Z2HH/2/B5ZN88JdcnKu3fvwm0fffRRW1sbfvTz80Nue/3119EgitNtDBgOuYRfw0mkc0fNWHIS6dc+NDR01apVfE0JKSsrg9v8/f0pwIkHkhzxH6AiFxeX48eP876fgA6eg2M8PDz4rYYarl69CredOnWKuQ25bfXq1XDbkCFDRBvdOG7cuBEeHv7yyy8jdJrZgjYjgJODVVL09Bz0lpqaii9tRUUFfQqigiRH/Aec1e7ZsycqKsoQ+wngmOnp6W+//baGnmtpaVm0aBG/dVCkrq7uq6++gts6Ozvxo4+PT0REBF67yHObLBcuXEhOTobh2HUpha6OSQK9Mc9lZmZq+x6yK5QWFBSEhYWdO3eO9CZCSHLEf8FZbXt7e3Z29lgp/B78hRdegN6ipRw+fFjN4B8bkDNQX+Xdu3fPnz//5ZdfnjhxQiK9jKGzs3NaWhrcxsRmKnoDR48ezcjIgJhpAZae4A2Eqzw9PaErDft7a2trq6urkZ5jY2Opc1LMkOSI34C/dsQaeKi8vBzxi9+DQ5zMcwgfbAs6pQ+DaNFk8GjZx48fX758+dKlS3/+85+7urok0uV3GzZs8PLymjhxovg7JBXBK9q2bduxY8cgOVqAxQs4w3N1dfX390cmw21V0uLc5u7ujm8y7bogfkhyhDxoOnFKGxcXp8ZDOsN5jl0SRWmea2pq0n97nUePHuH8Gm776quv2LZnVlZWr732WkpKyowZM0xisE0V9+/fxxuISMrjUgFCIr3cF74zLNIhn3ELDfGFxInXhQsXzp49GxgYuGLFCorOJgRJjpAH57AVFRWOjo6G9tzbb7+9detWxW5JNDQrV67U4cgPHz7EKTbE9vXXX3/zzTe4x8LCAmJDwzR37twRI0Y89QQeXoZA4M155513xo0bx+9ESoLB9ttDkoPq2Mg03vAHDx7gS4s/h7y8POqWNDlIcoQSRo8ejTbUzc3NcJ4rLy/HwaOiopYsWYJTY+4pbt682dfXp/mA3F//+teWlpbvvvsOYuvu7maVf/XVVwMCAqZNm2Zra2sGYuNgm4wHBQUZp7WdPXv2pk2bBmB3KN5b1mPJFtLh+ynIvjwEL5DkCOUgJTDPoWFlG+jwC6z2/9s797Cq6nz/r+aZzjmTegboOVZOBULZNBYXoc7UxE3FyUbwIKE2qRACJxUvHEQLUgYCn0QZCKQ6YYyolOkDHC6TJYncyiyUm9bYCQQyc3qe4RI6Z85znpn5vWd/xu9vtW/sy9q3tT+vP3g2i73X+u61N9/Xen/X94Ka+uDBg/jZ1NS0ZMmSn//855DflDfkvtAAt0Fsp0+fpo0PPPAAstqPf/zj4ODgH/3oR5JL9R8xhcnJyXXr1nV0dOzbt09N65c6Ifg24muJKydchHGPEhXAkrM3BQUFerd7e3vbuSRTIjxXWFhoC88BXCPDbVVVVahZ3nrrLfLTjBkzamtr77nnHojq97///dWrVyXNoIJr1659+umn9MK77rrroYceev755+fMmQOx3STDFuV0LCdPnkSF6+Xl1dfXZ+cmSh8fn/7+fndoFx0ZGcEFxKlTp4KCgnbs2OEOb9lNYMnZG9dq/LGD52677Tbsef369ajBe3p62tvbL1++/Otf/1r+nDvvvHPWrFmQGUoyb968e++9FyJUsdUEExMTL7/88quvvpqSkmLBKC7rwVVIWVmZivtZ4AzjAguXWXickJCQnZ3N0U1lsOSYKYDnSktLV61aJd1Y+NsW0AqrALaTj1e7yQA2KoZTcebMmc2bN3/77bcO7EVJt+VUGeZoMEBLS0tSUtL+/ft5HLdaYckxU0N9qW3tOUYAsSHLlpeXR0VFObz+pSElqplRBcI+dOhQbW3t/PnzeTCAO8CSY0xCeA6RC2HL0cVRMx999NHGjRsnJiacpI8J3FZZWWnWbCBOCLmNbrnFxMSociVYRi8sOcZUhOfuuecexSe3ZCRNgNu7d29paakzBDg5cFtNTU1ycnJERISR2UCckKampvb2dnabO8OSY8xA3m7JnlOWo0ePbt++nR7v3LnTeQxHoDwnTpyorq5GpIuMjExLS3O2EgoQ2iC2tra2c+fOLVu2LCwsjN3mzrDkGPNgzynO+fPns7KyWlpaqAulh4eHo0tkkKc1IB5t3br10qVLsB3iEXKeY7NdZ2fn8PBwb29vT0/P2NgYQlt4eDgysdNqmLEnLDnGbFDN4TL5xRdflNhz1vHtt9/u3r27uLg4JCSko6PDVabVWKJB0tgFmSkvLw9q8fT0jIiIgO1othobvRcccXx8vK+vb0gDHTcwMNDb25tbIxm9sOQYS6A+aew5a3jttdegBzw4fPiwmAvYtXhMAw39nJiY6O/vR6KC9uAhemuDg4O+vr7i+bCg/OXCiHLkuZAiGmhtbRU+Q9INCwuLjo523V4wjD1hyTEWwp6zmHfeeWfr1q0DAwOZmZmqGX2Md0HOM/QEKBAiFL9SIIMR5c+hfNbc3IzHUVFR0o35kfEYhhNPo1eJvTm8vZRxZlhyjOUIz9122202WuNUZXzwwQf5+fnvv/9+SkqKuy0krRu8DI1wHxkZMXRmkO3oARwpBEmpUUBpz1vD3RqsKjfj4rDkGKsgzz3//PNlZWWKLyauJkhvyCgIJS50+80hGNGS/LwJR2pNlUci7O3tHR4e7unpgQ7FLUMyH598t4Ilx1gLeW7jxo3sOb2gzkXYZb3ZDTrDWueZbhn2aqCeMrNnz0bm89fAaU/FsOQYBYDncL3MntMCekN9ynpzBnRvGY5oaG9vP3jw4KVLl+C88PDwgIAA/phUBkuOUYaKioqFCxey5whOb84P3a4THw2Eh08KwktMTPT19Y2IiOAOnOqAJccoA66U33//ffbcm2++WVpa2tXVxXpzLSA8Guou3RAevsbd3d00tHzJkiXcgdNFYckxiuHOnpuYmHjrrbegt4GBgZSUFJeey5iRC6+/v7+xsTE+Pl7MpRIaGsr38FwIlhyjJG7oOVz17969u66uDo/Xrl3rzJM6MhbwoAbqwEmzYoopzcLCwhy1zh9jOiw5RmGE51566aXi4uLp06c7ukS24siRI9XV1SdPnoTLkeG4RUv1kPBo/aPOzs6Ghobc3NzZs2cvXbqU453TwpJjlEd4Lj09XX2eu3z58n/+538ePHhwdHQ0Pj7eFjfeent7+WaekyP6aiLKNzY2UrxLTExEvOOWaqeCJcfYBPV57ttvv33vvffeeuutlpYWRLeMjIxVq1bZ6OI9LS3Nw8PDRSe0dDfwHdigYWJioqmp6cUXX6TGzNWrV7PtnAGWHGMr4LmampqgoCBX99yJEyeOHz/e0NAwNjaWkpKSm5tr65gVFRVFixmx51wIfOFFdxXYrqysDNdD8+fPj4mJ4Vt3DoQlx9gQXOS2trZGRES4ouc+++yzY8eOobbChTmsgzrLbnfddu7cmZCQwJ5zXcRqRP39/YcOHRK37vjGrf1hyTG25cEHH3Qtz5Hb3nnnHbgtJCQkIyMjOjra/n0K5IvTsudcF3z/aZU76pm5cOFCmlrFIV8q94Qlx9gcl/DcRx991NzcDLcNDQ35+fklJyfb7pabibDn1ITomSnvqBIbG8vzqtgalhxjD5zTc5OTkx9//DG5bWxsDLkNVY9TXWKz59SHVkcVmleFR93ZDpYcYyfknquoqHBgSb766quWlpYzZ86gisGv8fHxL774olO5TQ57Tq3IO6pojbrjW3cKwpJj7Ac8FxwcjORUWFi4bds2ex762rVrn3zyycmTJ0+fPj08POzn5zd//vzGxsbQ0FCnqk1GRkbwE9cB77//vigYe071aI26o1nEuDFTEVhyjL3BPzBkYwfPQWxnz56F2xDa+vv7JU3X/MzMTGcerivS5MKFC9lzbohuYyaNQ+BJoi2GJcfYm8DAwB07dkRERKSkpCh+f+7bb789d+4c3Pbxxx+T2EJCQh5//PFXXnnFheYQwWlBmGPPuTPyxkyaJBrfBzzmeGcuLDnGAdD9Ofy7Ll++/IUXXnj00Uet2dt/a+jq6vrd7353/vx5SZPYVq5cuWvXLoe3RtK6qUVFRebWSjRfDHuOkWSTRCPeiTWAeCiCibDkGMeAf1rkrczMzO3btyNsxcfHm666q1evwmpffPEF9vDpp5/iP9/Ly2vBggVPPfVUWFiYkyQ2lKqgoGDPnj302NyXi3nRdD3X1tbGnnNP8DUQw8zlQxF4DSAjsOQYh4H/2Ndff33NmjWlpaVQ3YwZMyIiIgIDA2+/AZ7zew033XRTT0/PtWvXPv/8c8Q1cgbiGny2YcMGJ/zfRoBLTEwcGxvbt29fWlqaZTsx5DmcNEknz9FYY5ogn3EHxN076UZ7ZlVVFb5yNBrB4W0YzgNLjnEw1K+MLkuRUcrLy0dHR3Wf5ufn5+vri//ejRs3+vv7O+09CbwRXFwfO3YMDt6/fz9qIoslJ93wXHBwsBHPoTrLz8+nURm9vb30J8atkC96hwssXO7gwpFXeSVYcoxTIL8slTRXpqKJz0maH6cEBYahi4qKPD09IWylBvZCbHV1dci4Rjw3a9aszMxMPKDWUfacO0NXjUJ4uO6hJk26hxcQEOAq/1BKwZJjnBGnDWqGqK6uzsnJwbVzRkYGVK1sS5EYR6/Xc8hw//Ef/zF37lzayJ5jBCQ80aTZ19d38ODB9PR0XIcFBgaGhYX5+/urPuSx5BjGKkhvAwMDKSkpEIyNboQY91xubu7u3btxqT5//nxJ4zlcsPP9OUYONWnSTdyJiQm6iQvnIeTBefhq+WtQn/NYcgxjCaJxcnR0FHpraWmxde1g3HPbt2+Xe46XXWWMgC+PmGNF+q7zzp075+vri5zn7e2tjrZNlhzDmEdnZyfqgoqKCi8vL1s0ThrBLM/xMAPGRLScJ924mdfQ0JCXlzc2NkbNm6S9uzU4sLTmwpJjnJTq6ur6+vpNmzY5ybXkyMjI4cOHKysrBwYGoqKi8Nh2/kD9YuhdG/Lcnj17uru75Z47f/48e46xDC3nUdQbHh5G2sPXD1vOnj3rsMKZCUuOcVLwH3VMQ0hIyJYtWxw1cR814xw4cKCrq8vPz2/ZsmVpaWm2vpI1Pnhcr+fEoDrhOVwfSJznGCWQRz3qt7lr167s7GxHl8skWHKM80JDzfLz81Ffo7JOSUmJiYmxwyhXmjypoaGhpaUFuY3chgznPH0+zfUczZTh6FIzjANgyTFODTLT66+/vmfPnqampvr6+ujoaEkjP9TvtJiAIsKj1pheDSQ2Okp6errukgW0Cp3D+6GZ5bmEhAQ82XkkzTB2gyXHuABiRnbKWO3t7XV1ddRaQjOhoK7HcwICAiRN7W/EfJ2dnfg5Pj7e19eHnz09PYODg2Q17GrevHlJSUnGJ8AsLS1tbm6mxxChLfqhDQ0NmfK0KT33m9/8Ztq0afAcyoynsecYN4Qlx7gS8glqRfwaHh5G9S1cZSLwE36i6l+6dCkUZVYoLCgoQKaEJunQb7zxBk1FRpqE9qwccmSi5KSpPJeVlbVr1y7yHB6z5xg3hCXHuCq6/Z4JymqGUKqFk4bWSjfuw4uRRvCTSJleXl7BwcHWH2vKkpjiORSJPce4ISw5Rm3YdMgBZDY2Nqa7Xde4cB6Mgnxpu8IITPQcfrLnGHeDJccwJtHU1HTw4MFjx47hcU5OzpTPLysrw0+kOn9/f5sXzqjnfH19tTwXGxt79uxZXoqFcQdYcowLgPw0MjJi//CB48JtbW1tNTU1o6Oj8fHxhw8fNmXEXnl5eUVFRWNjo2VlhoG2bdsWExNjVio15DnaqOU5rbHkDKNWWHKM/YCoBgcHUeGa+0I4Izs7OyQkJDExUbdPv7KIu2sIYV1dXdgCt5WWlpo+Gh1eTEtL27dvnwVD03CK8HPBggWnTp3as2cPrXi+dOlSE5cE0+s5sZE9x7ghLDnGTnR2dqKy1rsgqinAcJGRkcXFxfAHVf0KLo5FM/WB7u5uEhsdLicnx1xRQZAJCQkpKSmWLQLQ19eHn0ePHpU0wuvo6KC5zXDeqEhTxjsTPYeLBpxJ9hyjelhyjD2orq5etWoVItGlS5cs24Onp2ehBrGGOIRHYwZQ+9NaIZJmjLaHhwe9BHU3Zb4RDWJXSGmSpps+OHv2LHmXekLGxsZCbBZPqoIUmJSU5OvrS4u6WQDKhrdDjxHdaHSgpNFwQ0MDxTtJEy7h+OjoaL3xzrjn3njjDVhz5syZu3fv3r59O3uOUTcsOcbmbNu2DVVzQUEBYsSiRYus3Jt8DXHRtDg+Pk7zxpoynx6NH4cLLRskZwS4Z1CDxXurra1dtmyZ7nbRdZPiHRy/c+dORDGaciwsLEwrcRrxHK4DkOTWrl07e/Zs9hyjelhyjA2BhDIzMysqKmw0Z7+hoXIE/CdmOrbDUgapqanIhbCIxbZAgZFNV69ebeQ5It69/vrreD5CbV1dnTzeiXuWhjyHzwKpmlYqEJ7Dx8SLiTOqhCXH2AoIBtUrYk1fX59DRmXZ86DV1dXkcmsOeujQISQz0/dAA9KRj0UvUMS70dFR7AQCo8msdT0HQfb29r722msPPPDAzJkzheekG+vSMYyaYMkxNkEYzh3GHSNRIRshDFmZVt94442MjAwLXijm9hTxDqddTGYdFxcHAcs9l52dXVtbe+TIEZq+mTy3fv16iT3HqA6WHKM8NNmHr6+vNXenXIWRkRG82fj4+MLCQmv2gyyIEEbLv1mDPN6JBYOwvaurC5775JNPJI0U09PTn3/+eZKcpPEcJE3Nnuw5Rk2w5BiFEYZzh74MEAlyEt4sopKVu8rJyUlJSVFw+R75ZNb4UGJjY+UTkgUEBExOTsqfP3/+fEmzwrjEnmNUBEuOURK3MhyAlqhJVu+bhQILCgokjW+M7wcxbmBggCKXLRgeHsb+Gxsb5VskzbJBIsxJMs/5+PjQxNMM4+qw5BjFcBPD4W3i3SFy7dq169ixYx0dHXpvOnZ2diYmJiI8mdIbRfEYJweuTUhIiI+Plw8zqK+vx8/jx4/jp67nsrOzvb29bdEhlmHsDEuOUQZTDIfa1rJpvZyBkZGRffv21dbWIhIhn8EBMAEEpjs4gQIc8lBUVNT+/funVJetYxz0iZ/yBlW8F5ppuqioiLq66HqO7g6y5xhXhyXHKIAphqPnWDytl6MQY9G6urpo5PWpU6d6enqgB8hD1wEwFgkDRjRlZi8YEc+3XYwrLy+nuCn/XPLz8+lBTEwMfsJzNDxcPAGeu3TpEnuOUQEsOcZaUE3HxsYaNxxN64Vko3cxNlM4e/Zsamoqjf2ydVuomFUE6QoZi9xWWVlJrY6LFi2CNkJCQrR6Z3R2dqanp8OFMBZinImFpJt2Fk8DZhwYeufOnZmZmfK4iXeHVIdCUrYTnqPh4eJpcN7169fZc4yrw5JjrILGw3l6ehoxHOSE+hRVbWFhoWXTeiESeXt719fXi7FfCIU0tYciwhPTgyGinTt3jqbEjI+Ph7T0LnoA7eH9il+ht7y8vObmZhTMrJHveCH0hsxnC22LiTS1xjZs3boV5V+zZg0+FCgZthaek260VRIUSdlzjEvDkmOsgkZ8GxoPp9S0XmKwM439onVwaJpKmogSzsNzAgICJM1AMSPOgFckTd9CMD4+DquJOZqxq3nz5kEMEJuRacBQ9cO4dAi53lAwsyYPw3tJTEzECy1br2BKqOdnd3e3fCMKjBja2NjY29sr3w7PffXVVxQodT2Hn/7+/qof1M+oEpYcYzmIaMY70Cs+rZd87BfFL1TW0BXKgANRAjMR2AU/LZijmY5eXV1dUlKCJGSB3gjof2xsbP/+/ea+0BREz0/5rT6cMbxZ6mb50EMPab1k3bp1hjxXWlqKE+UOk9cw6oMlx1gIqlFENEMd6O0wrZeh2ZkpqxnCyhZOaPXQoUNvvPEGwh+ikrhRZy401yUSlS36m2Dnuj0/6RORNN0scYpo2TwtqEOKXs/h42bPMa4IS46xBL3VqEApwzU3NyMsvvDCC2aZwBYLDtAidgcOHKA+lnl5eatWrbJmtQFoA0nOgqXDTdy5bs9PHA6Fp26WiYmJXl5eenu6Cs/N1iC2b968OSsriz3HuBwsOcZsRB2t9zabSAzd3d1abWUFBQXwlonj5FClent75+TkIHnEx8evWbPGFkowju74AYujm0B0RrVyrku90DiN4OBgrZ6fFLvpogSPBwYG9u3bl5aWpncn5Lnt27fv3r1beG7atGl4IXuOcTlYcox5UB2NalRvHS0Mp9XZEpVvUlISsh0ChOnHos4mTU1NBw8ejI6Oxmvj4uLCw8NhO9uNIqBulr29vTU1NbRsjSJuI+Tnx/q96e6c9EkDvQWdnZ2I3ZTt8O7wOCQkZMOGDYYkJ5ngOXeYeptRByw5xjwQqvBTqxolRCulVg2ImhEVa1RUFLIdAgRygFnzIlJPE1oyrb6+nnq0o5qOjIwMCAiwvtcfHDA8PAyr9fT0IGhiC2y6YMGCvLw8mFXZe2aiFVdxQxgay0GdTXC66E4bLjXw7uDvKXcIw7333nuGPMeLiTOuAkuOMQNUcNBAX1+fbu0mvw8n/joyMpKcnIyXFBQUkNg8PDwsGw8uRhFIGi0hbOFA1AFE0jgP9XtgYCD2j19hPnqgBV5FD/BaSTPAXNyXgoPx8oSEBNv1lRedURXfvzj5uIzQ+mgoOCKJYvu2bdu6urpM6e1y6tQpfGTj4+OS4TzHnmNcApYcYyrU6oUopreORsLTqsFpgitfX1/5EIKwsDDsBJWyNZUjdaoka45oIHuRuiTN/MJ6X0iD6vDARwMNHrhbg8WFMQW8X5wfONWmhsPOtd4ItAqr0QzRNPAc6jJ+axPPLy8vx5MXL16MLAvr/+Uvf4Hn8LnPnDmTnkOee+aZZ9hzjPPDkmNMAiKhIVZ6Ry6jMpXX4Kh2U1JSjh07lpmZCd/IK0Hq+tjU1KTUDBqkKNqtc64OY9PRFEZ2TqMUqH+QGCFn5BRduXLllVdeefvtt4OCgvbu3Tt37lzajixeX18PO0Js0BttxAPEO8iPPcc4OSw5ZmqMLw1Ks3aJAXMIAahP8cDQEGlUtag03WSaKNHjxs6Gw6dAk4VS/yCcc09PT0Mru05OTkJv+/fvnzVrVm5u7sMPPyz/6w9+8IOtW7dCexCk3HOzZ89mzzHOD0uOmRpqitS93yPdiAvUN10sMYPnY6OhWg8KRP2LaGjrRkKHQ77HxYEt+iIaMRzMSp1NqH+QkTup4NVXX62srPzzn/+8fv16mhpUl1tuuQWey8vLM+Q55EVeTJxxTlhyzBSIKlLXSbS2wL59+6hvOkWWKaepxF9zcnLy8/PVXS1Sn1KzViQwHSOGo4EE0o3OJsbvpK5btw56W7ZsGfQm1KUXeC4tLQ1KM+Q5PFb3B8q4KCw5xhhGqkgxs8aGDRvkgwRMyWe5ubmwo7lTmbgKok+piUvKmQvOPDTm6empe7ZJfmNjYyQ/43dSJc0kZyiq6FFinDvvvJN6WrLnGBeCJccYhKbJ11tF4k80swZEtWjRInMrdIS5kpISVK8nTpxQutQOpry8fOfOnVp9ShXEyPq0ZDjRndL4nVQCCjTRcITwHPVDEdshvDvuuAMHWrNmjS2mVWMYi2HJMQZBfY1MsHfvXq3tVJnSAjdBQUGWVeiVlZX+/v44hI0WmrE/0E9GRoZ8UKDi0KiMBQsW6L3lSbNTiuZi/GqLgefCc6WlpSjMN998c+TIkePHj991110KHoVhlIIlx+gHJisqKkKtrduiSJWpn59fdnY2LYVqwf4hRZo+0dvb2/6TUirLyMhIfn4+xGPuoqlmgQsCnK6UlBS9TYLUx1UYjiarbGxstEVhhOeuXr3a3d0NvcHrTzzxBK54FD8Ww1gJS47RT1NTk6RZkltrO9We9NiyddQE2Hlvb29CQoLrTviLSwG4B1cDnp6eVi4MaxxymKE2YS3DiTUibHf1AM/98pe/xEGfe+65FStW2OgoDGM9LDlGP/X19QsWLNBq6aJ+KJJmUIGRQQKmQ6EkIiKiqqrKtfIcpTeaBDIvL892ja6iIyVimd5TpGU4GiGnu9SO4tx66634yYZjnByWHKOf8fFxrTVxqKuel5eXskIiz0VHR9uoL6Li0KoIx44d8/PzKy0ttalLqJsJYqKhsKtlOBohZ6hJk2HcEJYcYx6+vr6hoaHK7hM1so+PT1paGuLj/v37nXNcAa0JXltbOzAwgCBrKFcpCN2Ei4qKglANzYgt72kiOl6y4RhGwJJjDFJZWSnvJQj3IE+gGrXFNE44UFhYWGJiore3d0FBASKdk0wThdzW3t5ObgsJCUlPT1d8/R1dILDMzExENEMdNY0YzhYr1TGM68KSYwyCal2ri/+DDz5oO8899thjX3zxxa5du4qKimiukJiYGPvfqBsZGenTgHdKy8vZzW2EmDvGUFhECePi4gwZzkkuDhjGSWDJMQbx8vJKS0tDwJLfDRKes9F0hQgu0CryU0lJCXXjpJXexPpwPT094+PjtFaOtwZU6xZ3zoQekIp6e3uHh4exZ7HCHB1006ZNoaGh9tQGNVFCq4bmjiGf4YEYq8CGYxgjsOQYg2RkZNTV1aEC1er1IDwn2WYaJ7E+KiJLR0cHrdkt/goPeXp6wnAoA+IO4qb4E6wcHBws3xW5UJItNUdovZDWmcM7SkhIgDUdMmeHWJ/IyFhyGgyOt4/PhQ3HMKbAkmOMgapz4cKFsbGxUIu8DrW15whEGbEauOChhx6KjIyUj0CHHlDXS5oeocg3enel1VOUlkuVNG/EGdyA5Aq/wl5Ghh7SBKEIecJnbDiGmRKWHGOQoaEhVJ2oQBGPdG/C2cdzWiDbdXV1VVZWyjeiVEIMrjXYTtIYesr1iUTIk69pwIZjGFNgyTEGqampoYUCqNFS9yac/T3X2Njo5+fnotOj6NLZ2ZmYmDg2NmZkQAL1Q4Ha5eMIKfmx4RhmSlhyjEFGR0dpoQCSmb+/v6QjM/yptLR01apVun+yBQcOHJg/f76tj2IHTFxglm7CSd+dQY2W8eMR3wxjCiw5xiCof48dO5aamorKFDI7fPiwXpnRPTM7eI7aKnNycmx3CPtAOUzSBFNDAU4MldMaDL5t2zao0eJ5sRnG3WDJMQYJDAxcunQp7OXj45OVlSVkRr/Kn2kfz0EJXl5eLnfXTQ48vXXrVkjLeIATTZTynpZCezadCZphVAZLjjGGsJe3t7fo6Ch+1ftMyWaea2tri4uLs8We7QONczfehVK6MVQOOpc/jQaADw4OWrnyA8O4Gyw5Zgpgr97e3k2bNvn7+z/44IP0K8nMnp5DjkEAQphTdrf2gTqYDAwMGJ+xDCZLTk5ubm7Wynl4OSK1r6+v665JxDCOgiXHTE1hYeHQ0JAYFY5fx8fH7ew5Wt/O5doqRftkVFRUS0uLkYnBEOB27twp6dyoo+FxSq1txDDuBkuOMQkkOdTUwnMkMMiM4p38mTbyXH19PSp6pfZmB2g9VfjJz8/PeBujoQCHPWALtjtkEaJvvvnmyJEjeHD69Ok5c+bY+egMoxQsOcYMfvCDH8Bzg4ODqIjFeqe6bWjCc+Hh4Yp0kaC2ysOHD1u/K/sgYtmUfqKg5uXlpRXgqIlSsnr5dQu4fv06ClNbWztz5szMzMw9e/bgc1++fLk9y8AwSsGSY/4+SbHWxrGxMd1nJiUlVVZWitlP4Lnu7m7jnpN0mjQtwIXaKqurq3Nycqa8/SbJbtRBJPCc/JkObKJsaWl57bXXbr755ueee446dgYEBOBzvOuuux555BF7loRhFIElpzbERI69vb2kriEN9Feoy9PTU/dVWlM7SgYk90//9E/wHGKK8BxNbmlrz7W1taHGd/I7UkJaKSkpxm+/iRt1ISEhWkFNrLNj/ybKCxcu/PrXv75y5YqWdOWfI3uOcTlYci4MKsTh4eG+vj7SmBAYGQuVVFhYGB7gpwXtXVrT9gvgOdR6+/fv1/Wc7uowSnmupqamtLTU4pfbGugtLy+vubl5yt4ldKOuqKhI0teSKaZgtnMvykuXLiEy4uPDlcTevXt1y4/PDt80lE1izzGuBkvOlYDVoDTEGtRH+DUoKMjHx8ff398yjVnM7bffnpycDM8hshw9elR4Li4uTncqRes919TUNDo66pxtlXK9TXnzTLRk6rZP6h39bQd+//vfnzx58vjx41OWH6XChRSt8MeeY1wIlpyzg2t/1PL19fW43IbVAgIC1qxZ4/BJC4XnaNIv8pyvr6/eFcONDK0zhYaGBoQbZ2urhLFKSkqgJVP0JloyEZW0op7ohIn3KNZBtRt79uzx8/MzcQoV+tax5xjXgiXnvKAaJbehftyxY4ezjQImz5WVlUma6g8SohUJ9HrOyNC6KampqUFaUrDk1kDXHBTIEGRRNiONk9J3o96BAwe0XChWIXDIIAFg7hyYwnN33XWX1p+odYFhnA2WnNNBl/Z1dXWxsbF6b5A4D/Ac9QCUNNWfWHlHr+fE0DrJHM9BA6Ojo9HR0UqX3WxGRkaQeIqKilCeKbuWSFO1ZMonsXTgpxwTE2PuS+hz3L17N76ftOXrr79+8cUXT58+jXfqbJdiDMOScy527doFvW3ZsuWTTz5xdFlMIjAwUNJc2nt4eCATCM+h7j5x4oTWky3wHLVVOtb0/f39CKx4j15eXhkZGcYHBkhT6U30PZlyEkunRd5uCb3V1tbqdhNlGCeBJecsUNcDXB27it4E8Ny5c+f27NkTEBAAdQnP0e06rSeb6zlUoOnp6bYo9pRQyyTdeEMlbsqNq+rq6qqqKiP9UKjvydjYGGRpzw4mioOPu7u7G2emt7eXV0VgnBmWnFNAhqusrHS51p4//elPb7755sDAwOLFi4W68C5Q11MbozWew2nBnmkghD2h6FZTU0Mtk1N+LvIbdYb0hngHW8MK2CEM4Wz9aMyFuhrhRHF6Y5wclpzjQU2B63rdm1jOz9DQEK7iPT09X3nlldmzZ0sydS1ZssTQIquSyZ47dOiQn5+f3cQPV6HMBw4coOiWl5eHEhr/UEy5USdaL+Pj46fsqOJC4Myw4RjnhyXnYFCxxsbGnj171uUM19raioo7NDR08+bN06ZNkzSTOEsydRmfqZm2iBV89B6itrZ22bJltnwTf0MM0jh27JiXl1dcXJwpkRrqOnjwYEVFBTRs6EadWaPoGIaxBSw5B5OZmVlSUuJahhNNlOvXr9fq9whpYTutqoo63RTP6Z0STLrRVrl69WobvQu52/ArYpbWFMmGXoXoVlxcTC2Thm5HOY/exLQ4kmwWm8DAQA8PD0cViWHsCUvOkYyMjHR3dzt8ZLdZ6DZRaoFUhzy0dOlSUpfwHHW/1HqyEc+1t7fboq0S5xzWkbsNbwdum/I6A0ZsaGigPpZr165NS0vT2/DoDHqD2CBsnNLBwcF58+ZBaYjLOP/4FKjMKCR+FhQUpKen40PEpQmnTEatsOQcSX5+/pYtWxxdCjPQbaLUS0ZGhnyRVeE56n6p9WRDnjtw4ICCbZWo1mHNurq6rq4uapM00W0QxqFDh2pra41HN8nMOVBsAWm4paVl/vz54eHh+/fvN3T/j8qGn1lZWTRiDy/UmmmMYdQBS85hoPaECVwrxsFwuk2UeqEu5rqek/T1NNH1HGpe2CInJ8ea0uIMQ2xtbW0nT54cHR0NCQmJjIwsLi42RT8oAMIQdUJBoETiwbvW6wwa91ZZWUlzoNi/iyyKum/fPmgYbouJiTH3G4U3dfToURha7xB+hnF1WHIOA3GH1tV0CajuQ4YzcfIR3VV4pvScXIoQDPKWuZMy0zJDEBt2cvbsWYgNfkLVX1paipKb0q1Ry22IkkakJUYaSJpPUzQG2g0alocHeLN4j9YMVqPXZmZmutZVF8NMCUvOMXR2dnp4eLjQjRBU9DQkAJUp9aKcEnM9J38yNBMXFzflIUSvip6ennPnziFLYSMltoSEBBPFJn3XbdSYiRBpRLFi0DdEiBNiSrOngoihDnib+/fvR8kDAwOtH45N82jjm+lCX0uGmRKWnGNITExsaWlxdCnMQ64o0z0XGxubnZ0thkkY8Zxcighhoq2SeklIN5aBpcXzBgcHSWlwUnBwMGr58PDwgIAAsypout926tQpkduMu42e/8Ybb9CoOPvfeBNNo0lJSdS0CD3DdnisyP7xSeF9seQYNcGScwC7du1CJeWKg4KFombOnLly5UoTX4VohZ/ilo/YCaSl1d9SeE7vpMzYj6enp4+PDyyIoObt7Y10aG6Egicgp4aGBprQhGKf8Rtp8vm94EJTBokrjpi2e8uWLV988YXYnpycXFxcrFRhsB8PDw+43OVm3mEYQ7Dk7A1qK1SpiDWOLoiFyD03f/58U14CMx07dmyhBi3PjY+Pa90EEvNFiV8VqXARByE2Cm2SZuQAXGWoL4kAbjt48KBZg8RtAfQGk6Wnp2vNa2qLRu+YmJj29naWHKMaWHL2JjMzMzc316X7sMmbHE30nIhoup6TdMaJKzVfFHVCqa+vb25uxq+mNEgS1Befoh4NpHPUBMQoCb4thubEsUWjN07O8uXLHbK4HcPYApacXcGlt8sNG9CL4p5Tas5iGg+n1bsSljKlE4rcbVFRUfbvUSJnZGQkOTnZx8fH0HSX1dXVeGu2aPRGvFZ8nwzjKFhydiUvL89uwwZQCaK2UvaSnPr1hYWFaXWVNMtzHh4ecs95e3svXboUiUR34WxTgAz6+vogtp6eHpHYUB4Te1dq3aKD20xpxrQ1tKyg8SF9iKQu13eJYewPS85+wDq4MLdD1zWxqouk6ZGoVHCktdAGBga8vLzEkIDh4eHs7GzJHM/h5+DgoPAcTgh+zczMhJNCQkK2bNliPD+NaCCr0ShvbIScAgMDN23ahJ2Ykr1ozEBbWxtN7oXjYj+4JnB4MzJ9domJicaXFbRdjGMYlcGSsxNIDDCErfubiIkTg4KCqqqqzp8/v2fPHknf5Mjm7pasuWLFisrKyrS0NDH0LSsra2hoiI5ioucAypabmwvPUVcOqAUl3LhxY1lZGUSFdIg05uvri6PQ82nYwNjYGJlb0mgJ77G0tNTIIgZaUGiDHWmOLupLAtXBi/39/Sba0XageAUFBTC3KcvxcIxjGBNhydmJ8vJyeMKm1SgOAf2g6t+7d+/cuXOlG9aBgZAgLVuHmu4MwZrIW8g9s2bNwka44Ve/+pXwHBnULM95eHhojROXNOPNX9dA99WQq8Ss+ZJm0i9JU7mb259Q3KWjxkyQkpJSV1fnVB0IadVcBDjdOax1wTviGMcwJsKSswdQBSKLfHiTLUAUwM/bb7+dDEeQdbKzs729vc3tIogy44WQwVtvvUVj3RCkoFJUsrAmDgfxDA4OUg6TbnjOENXV1fJ2SN35UMQzH9NgVlG1ILEhFVFrpLz7Cc7DmjVrnMpwOKUHDhwwfT1VhPWioiJbl4ph1AFLzh4gDKEWs8OBYI7jx49L352RhDw35TLcAhp3fPbs2RkzZqAyjYmJwcYrV65AeJDHzJkzFyxYgANdvXr1ww8/FLfWhOfwKr27RQFgSvncHOS5+Ph4eA4VtzV9ZOSzVsq7n5jYr9JRoNiIlbhiMH4HTg4umCRN6rVluRhGPbDkbE5TU5Pdpqn8yU9+grQEG02bNm3t2rViO6r7b775xhTPUe+SP/zhD0lJSXg+jAW9vfLKK2+//banp2d4ePitt96Kv8J22OHixYsvX76s5bmKigpDO0cQxJPlW/CqEydO7Nq1Ky0trb6+Hm42fVJmlKFXQ3d3N92roxt1Ti42AayckZGRkJBgVsLet28fXmK7UgFIl2ewZFQDS8624FI9NzeXJqq3D0888cTXX3+NqnD27NnyO2QrV6407jl575Lt27dDb5OTk6+++mplZeX//d//wR/Qxh//+Mdz584NDQ2hBnz55ZexEQpcunSp3HMwelhYmN6yoVR6R1BkZWWhYFu3bo2OjqYEBpvKZ+2iHpXj4+N9fX3UCYXimpeXF2JlbGxscXGxBVN8ORAYDsW24NZgbW2tKfftrAGSs+n+GcaesORsS3l5OeoyO6cKZDi4R7cnCLVh6npOb+8SWgL0+vXrc+bMue++++C58+fPf/7553APTBYZGUmvxZNpdQLhOSNVcEBAQGtrK+KL7gmhVc2oZz8inaE4SNNXRkRE4L34+/s7f1zTi8WGw4ei4EKyDOMOsORsCKpsVGSm325RkB07dkj6ejwKz1HPe5QwPz8fRpH3LmloaCgtLR0eHp47d66vry+2XLx4EXqbNm2auEUnBwokz8XHx584ccJ4wXAgI8+BtDZowOObbroJyQ9epD+ppvXMYsMB6H/v3r22KBXDqBWWnA3ZunWrlWtbW4NxzyEMIfC98cYb8t4lksZnSFpIS48//vgtt9wCC3722Wc333zzxo0b6Rad3mMJz6Wmpio4aZm5S+c4PxMTExYbDp/FpUuXXDS8MoyjYMnZis7OzvHxcXPXtlYWI55DVsN2cftN/Am6wsa33377yy+/HBoaun79uu5z9CI8J1k99lytwHALFy4sKSmxrG9kY2NjYmKi0oViGJXDkrMVTrIsqvDcbA1iO2LcwMDAe++9t3r1avhJ/pL8/Hz8hOcWL1783HPP0S06U8B+CgsLEeak73ru7Nmz/f39ISEh6enpdN/O+vflimRmZuJbYfF1j4KLozKM+8CSswlOtSwq1HLx4kWksd27dwvPTZs2DYWkbo1IYLqeMyW96RIZGVlUVJSRkSHd8NyGDRvq6uoiIiLq6+tREtE/RYl35kpYOV/2yMiIp6enG543hrESlpzyUH8T57nonj59+muvvfbss88a8RwMpJXYLDAcQbf34DmaS0zMbLJ06dKqqqqEhAQ39ByCbElJiTVficbGRpxABYvEMG4CS055EINycnKcqhKf0nNpaWkwkMVi00J4juYSE56D4UpLSzdt2uRunkOsLy4utub94ipk//79ChaJYdwElpzC0LKoju1vopcpPQcDKe45MSZPeA76R30tHz+uyOGcGZzeyMhIa7qJTkxMjI2NOUnrN8O4Fiw5hUlPT7fn/CZmYdxzzzzzjOKe+/jjj3U9h1PkPp5TpO26o6NDjL5nGMYsWHJKUl5ejsrIma+4yXMImiUlJRAb9Ebb8QDag/yU9Rx11HS458QSqSdPnpRuLNxqH2ispJVHbGhoWLNmjVJFYhi3giWnGBMTE8XFxbZeFtV64LmKioqUlJSsrCy55xDsbOo5b2/vxx57jDwXHBxsa89BbAhAEFtLSwstkbpgwYK8vLzo6GhxFSJmEWtubsYTlC2ApNxYye7ubh56yDCWwZJTjMzMzNzcXJdofLv33nuNey47O7u0tFSpw8FzX331FXxG68bhFNGgArnnaIlwKw9Eq+309vaS2LAlKioqKSkJYpPvvKmpSWt98MOHD9viNqoibdcwsXyAI8MwZsGSUwbqb+JCl9tTeu6FF16gEGYlYp1VmliZPAfwgDyHB/CQv79/QUHBhg0bzLpKkC8jhww9OjpKiQ27DQsLk4uNnoZgR8uohoSELFu2LCYmxnbThlVXVwcFBVnfdo08Gh4erkiRGMYNYckpg2st1vz111/fcccdU3pOutHYaBlXrlx56aWXjh8/PnPmTFTT//zP/4yApes5GO79999Hltq5cyfOIXIV3BMaGqp3n3DV8PBwX19fT0/PuXPnKK7BWJGRkQkJCVrLyAmxnTx5kvxHoc0+q83l5OQoMuUNys835BjGYlhyCoBr9sDAQBdarPnFF1+cPn16YWGh8BxSFDwnngDPidmlLfCcWGcV4qR1VhG5zpw5c/369ZtvvlnXc9RcOTg42NTUVFJSItbZQSBD/qPHFNToMS2Oir/qzuCsKza6FacV7GwNvhLz589XRKV8Q45hrIElZy2oviED5+9vokVzczNUt2PHDnhu27ZtdBOOFiggHn744czMTJrc2XTPTU5OIioZWWf1vvvuQ+SC2KC0H/7whxAPHkBy2JKRkbFhw4ann36aGiF7e3vxQOx56dKlUBq9RH5EPKejowPZDr6klVT9/PzmzZtnf7HJgaqVGkkiNM8wjAWw5KwFGQiRwiX6m8iJioqqra2VNDM4P/HEE3gAz0k3FuIhaOECeG7GjBnUemkc+TqrYiG6CxcueHt7y1fz2bdvH3U2oZX2cOrwADmySMPatWtXr179mAa9R6FVwhHX5C2WeDsI07otlg6hs7NTkbtxtCu8L+v3wzBuC0vOKhA4Tp065ZBlUa0EiQrhicRmiufuv/9+3eVSBWKdVVpG/OabbxbrrP7qV7+Sr0L+6quvIueNj493dXXJ95CVlYUYV15ejr/icF5eXsHBwR4eHlTFD2mQNAGUnm+kxdLh4FTQ4g/Wgzgrlo1lGMYCWHJWkZGRUVxc7OhSWIgQG4Lali1bjHuOFhbQ67kXXnjh7bff9vHxMb7OKolwdHR02bJlyHm6y8ki0mVpoCFueC3yWWtrK/0VSsZPZDUab6fsqVAQWtpUqWZSSA6nUZFdMYx7wpKznKamJtTszlzhTokQGxLYExokA567fv26Ic89/PDDkBwU9T//8z9nzpwZGxtbsWLF+vXrxbIGYhTB4sWLV65cOXPmzAsXLhgp1d13343wB8nt3LnT5U7v4cOHccWg1N6QX12oQxPDOCEsOQuZmJjIzc11nvV0LEYuNvLc5OTkSy+99MADD8gXE4+OjkZA0es5seYAfsJJBQUFQm9iFEFQUNArr7ziDoOa6+rqFGy+xhWDUrtiGPeEJWchiCaxsbHO099E3hHRXCC2s2fPCs8hh33++efUr1LuOcp2hjw3Q0NISAhtgSl3796NhAfh7d27d+7cuRYXz4VAuIfOldobPlPuWskwVsKSs4SRkZHKysovvvjC0QX5/8THx0dERFy+fPnatWvTp0839+XUUUJ4jn414jmoS/iMENPki1EEf/7znzMzM+UvVz0NDQ0K3kLr7++nO5EMw1gMS84SkpOTDxw44OhSfAcfHx/EyuvXrz/77LNwjAV7ILHRCHFg3HPr1q3DUe677z6tnch7l0RHR4tZVNwBBK/u7m4Fb6GNj48rtSuz6OnpoYUjGEYFsOTMprOz08PDw9k6RLzwwgtxcXE0gQiN8rZgJ/SqlJSUioqKKT2HelDuua6url27diF8iN4l1r8p16KpqUnZVd/6+vrCwsIU3KGJQK4OH2vIMErBkjObxMREReYkVBbUSrGxsYcOHSLPSTeMZS541ddff63rudtuu01+Xw2eGxgYIM/NmDEjOzubRkBXVVW5od6I+vp6pYbHMQyjFCw580BYSUpKcs7r3KysrOXLl+PyH7UtTXBsWZ1bWFj47LPPyj138eLF3Nxc+WLikuZU4IjwHC7858yZ4z69Swyh4PA4gpsNGcZ6WHJmMDExUVdX58zDBqClhQsXbtmyBQGL6kcLPEerh8NzGRkZb775pvh1+/btcs9NmzaNPAfJ4YjuMDzACIq3VUrcbMgwSsCSM4PMzMycnBznGTagC627raDnAB5M6bmSkhL5Yj1uSHt7u0Pun9kCHpzHqAmWnKnQsqi2WD9aWchz8LGkmX0DnpszZ86KFSvM3Q+J7Ze//KWJntNalM7dqK2tLSwsdHQplIEH5zFqgiVnKunp6ZWVlY4uhUnAc6+//npqampbWxt5bsaMGTSziVlAbEVFRSkpKTQswbjnNm3a5LaeGxkZmTdvnqNLwTCMHlhyJlFdXR0ZGelaswhqeU66MYOXWdx77715eXmbN2+mX0W8y8/PLy0tFT7DgxdeeAHyc0/PdXR0hIeHO7oUytDf3+/j4+PoUjCMYrDkpsZFl0WVNJ6DnuE5pDExmwn96dSpU2vXrjVlJ2IZAULEOy2fIdgh3rmn59Q0eADfdpYcoyZYclPjosuiEk8//XRvb29PT4+Xl5fwHN4OLGXxmHHEu4qKCiOewxnDdiXfhnOj+OABhmGUgiU3BSMjIy66LKqgsLBw0aJFVVVVBw8ehOcQxcLCwshSkqVj6ab0XGlpqXyxHhWDb4iahk+0t7f7+/s7uhQMoxgsuSlITk523WVRBT4+Pqi5jh49mpqaunPnThrlLW622chz0ncXpVMrarohR3h4eDi6CAyjGCw5YzQ1NTnhNJUWAMkhcNx9992vv/66dGN2SuS5goICsTK4BbuVe+7ll18W2+G5nJycrVu3Sm7gud7eXr0LprsoPM0KozJYcsbIzc2tqalxdCkUBp4bHx8nz2mtDG7B3kQi1G2fnDVr1vHjxxcsWKDu6b5OnTqlmhFyEk+zwqgOlpxBdu3aFRsbq8p/eJr9S8tzkkVjDIBIhJImt124cKG6urq7u/vHP/7xlStXlC05Y2t4uhNGZbDk9OP801Rag5j9S3hOvjK4BTsUphwYGPj888+hN2Q7X19fMcBOrdDaCzbaeWBgIPZv59Zynu6EURksOf1kZmZu2bLFRYcNmILwHM3CLFYGp76XFuwQnoPeqqqqUlNT1d0+KWd4eDggIMBGO7d/BxA4FWa180EZxqaw5PRA01RSHw0VIzxHs1OS50TfSwt2SMPG3cdwko17nXh7e7e3t9szycHZOKjdDscwdoAlp4e8vLyioiJHl8Ie6PWcWEnO0aVzAXp6emzX6wS+gXVstHO94HCqWUuBYQiWnDbV1dU+Pj4qm8DCSL9weK6mpiYoKIg8l56efvHiRfacidi0mwa+hKWlpbbbvy6tra0bNmyw5xEZxtaw5L7DxMRESUmJ+vqbGO8Xjj9lZGRkZ2eT52ipAXjurbfeuuOOOxQvDHW/VHy39gffFpt208D1Bz44GuBou6PIgbNVfB+acU9Yct+hvLw8NjbWDf/PaSYn6EfuuczMTDxQ8CjffPPNkSNHjh8/HhUV1dHRoeCeHUJ/f39ERIRND7Fz586tW7cePXrUpkchVDY/GcMQLLn/D/7J6+rqXHqaSkNM2aq2ZMkSPz+/q1evDg0NFRcX79ixQ6wMnpqaan0Brl+/3tjYWFVVhaMcPnz46aeftn6fDqe3t9fW10OPPfZYQ0MDPgI7dINS3/xkDCOx5OTk5+fn5OQ4uhQ2wZRWtQMHDoRqeO+99yTNhJY4GykpKQgTVh4dejt06NDNN9+8b98+ddzymZiYgKpxNYCTZutjFRYWQnLLly+vqKiwqVPb2to2btxou/0zjENgyf0dGjaAQOPogigPEqopI64QGmjiktjY2NraWknjObFYgcXk5uZOTk7igToM19/fX1ZWVlNT87//+7+S5namHQ6KGNfU1BQcHIyTabsQ3N3drbL+VgwjseQEKh42AMmZOMI3KysLpn/zzTcXL14s99y5c+csPvp99923YsUK1NFpaWne3t4uehlB0Q25raury8fHJy4uLiAg4NVXX7VblxCcN4Ts8vLyhx56CFchq1atUvbQfEOOUSssub+hymEDguHhYdObuRAacEXf3t6ekJBQVVUlaTxnzViChQsX3nrrrdgbHuNna2ura51n6PngwYPHjh2bNm1aSEgILobuvPNO+tMPfvADe5YEHyKuQpCGUaStW7deunQJtouOjlbkfDY2NvINOUaVsORUO2xAYO4IXxoeDs8988wzv/nNb2bNmrV27VpTXjhv3jwjfyVrRkREuITnIJKGhoaamprR0VG4LSUl5ZFHHtF6jkOmeYTqntaA7y0KWVZW1tLS4uvrixPr7++PrGzZuW1ra9u7d6/ipWUYh8OSU/+wAXNXCMOpqKysRKWJig9627dv3x133GHZxM1aOL/n+vv7Dx06VFtbOzAwgHCPd/3Tn/70lltu0X3m559/7thpHoXtJM2FGkqO6xKIeWhoaHBwENpD8Tw8PLw1SJp7roZ2hZcjF6pywQ2GcXfJqXjYgMCCFcJgIHgINvrss882b95s2QIFtM7OrbfeKt8Iz+Xl5Tmb5+S5DW6DD5599lmtksv5wx/+cPr06UWLFtmzkEaA8B7TIN/Y2dmJnzAfojy+AzjttH1sbEyeQSFC6BDXefYsMMPYDXeXnIqHDQgsm3pKeG7atGmoAS3w3J/+9CdJ4w+6ISfYunXr3r17He45au6rr68/efIkuQ3vLiAgwIjb/vjHP/b29jY3NyMtSZpJPu1XXPMh5xmf35kiIBTY19dnr3IxjF1xa8nh31utwwYE1vSaE54LCQn5+c9/blmea2trkzQBTmy55ZZbHOg5fOiNjY2I711dXfD3/fffT10l9bZJCuC2np4evOT73/8+ir19+3b8qoIJ+ykC4pwgyDq6LAxjE9xachkZGdaPdHZyTB8/oBcYqKqqKjo6+nENFniurKxs48aNiEfyiwk7ew4noaOjQ4S2mTNnzps3b/PmzVMuBXf58uUPP/zw3Llz33zzzcMPPwy3/exnP0Ph//rXv0JyNi2zPcH5p2zKMOrDfSXX2dlJd18cXRDb0t7eTvNSWgzkdPjw4VWrVi1evBh6KywsvFeDiS9HTrrpppvS0tLgOXkHRVt7jsSGHNnS0jIwMCBC25w5c4w0SBJ0yw3fELjtrrvueuaZZ/A9ue222/56AzwH5tu9e7eyZXYgNl1OgWEciPtKLjExEdWfo0thc8ztWqkX6sKH/UByqO7NXYjnySefhOdouhNDnistLbV+Lg/qYdjb2ysXG46YkJAgBrcZgXLb7373O8QauA1S/8UvfnHPPffAan/5y1/IbXLU1CPXIcMhGMYOuKnkqqurk5KS3KHPNAKHIm9TeC4rK+v69esWeO7atWvbt2+XdDy3c+fOo0ePYs9VVVV4bFa2Rlzr04As2NzcjC0zZ87E+zVdbJJmMAAuBahNEq9dsGABwiu5TeQ21ePj44NLBOfp78owSuGOkpuYmMjJyTl79qyjC2Jz8E59fX2V2pvw3JYtW65evWqu53BVceHCBbxE+q7nwPLlywMDAxsbG0NDQ0NCQhCyDY1e7+zsHNYALdENNmycO3cugtfmzZthtSmbIgnqJwm9dXV1wdmo3P/93/993rx5c+bMMZTb5EDYKpMfJIdvi6NLwTDK446SKy8vT09PV1NbkyFwba7sgGXhOZzAd9991xTP1dTUxMfH0+Pi4uKbbrpJr+dgl4yMDFjn9OnTCHwQj6RpUiZJDw4ODgwMiCeT1eLi4vDTxLhGXL58mUIb9bNYvHhxbm5ucHDw7bffjl9NyW0ffPDBO++8A79GRUWZflznx9vbu729XfW3qBk3xO0k5w6jvwWotqbsQGgu8Bwy0J49e+AkVPfwXFNT0/Tp0w09f+PGjd/73veefPJJ+rWkpAQ/9XpO0qgOJCQk/EEDnITIhe14F2TKWzWYVWDsBO783e9+99lnn8Gd/v7+ixYteuihhyIjI0Vom9JtUOxvf/vbU6dOYW8LFizIycn58MMPzSqGkwPJ4WN1dCkYRnncTnLuMPpboEivE10KCwvHx8eLiooyMzNR9dNi4oY8V1ZWtmHDBgQ4kedKS0sN5TkByQzCs6yEWmLz8fF59NFHV69eHRISMmvWLNNvtn399dc0V9ann36KyPjUU0/97Gc/u+222yYnJ1UmOWQ4MSUKw6gJ95IcYpzqR3/LUarXiS60UDXy3LZt25DkyHN6nxkXF3fmzJn169dDbMuXL6eN8ByiQ25uLlQE+RkfiG0i2BXcJhfbgw8+uGzZsoULFwqxTXmzjYDD4LbDhw9fuHDhhz/84dKlS3fu3Onr6yvsiGAXERFhfZmdCh5FwKgS95JccnKy6kd/C2B048sCWAl5DqmupKQE4RieS01NFX9FjUlznQCa3n7dunXw3IoVK2gjUqC/v39KSgqcBIsYinRG+MMf/gCxfakBNsKWoKCgBx54ICkp6ac//ak8sZnYSeTKlSutra2ffPLJe++9B7fBjnhHoaGhptvRpeFRBIwqcSPJdXZ2enh4uM+t9Y6ODltPk0+eg+G2b9++e/duuoD405/+hEO3tLT84z/+IxIbPbOoqAiGgwi/973vCc8tXrz4008/zcrKqqioqK+vh5JRYCNNlFAa3au7ePEiEjnimpeXF16CuIZMef/998+YMcNcsUmaNslTp07V1taeP38e3xC4raysLCwszK2GEEg8ioBRKW4kuby8vP379zu6FPYDQWrNmjW2Pgp5DoZ7/vnnX3rpJTzOzc39h3/4h5iYmCNHjsif+etf/xqeQzaS5zkEpldeeQWvfeeddw4dOkR7mDlz5r/8y7/IX0tBjViwYEF8fDwS29y5c3/0ox/J2yHNEhLE9vHHH584cWJ4ePjuu++G29avXx8eHu4muU0XSA6ngiXHqAx3kRyt/e0Oo78FyFJkIFswMjIiTiYdBX6i5eKSkpJWr16NSASBbdq0Sd7lhIYQpKSk4OfKlSvF3rCrdevWwTHffvst4hStEUOQuu7WcOedd951111ypZmroq+++urkyZMfffTRhx9+OD4+TjftIiMjaRSEid0sjx492traum3bNrMO7fwgvLa3t7vPHWvGTXAXyZWUlNTU1Di6FPYDElJwGLgucXFx8mEYe/bs6e7urtJw//33f+9738PGrKysyclJvUMIkpOT4bmnnnpKa7c0KX5oaCge4wlaKc2ydAVxnjlzBokNYhsaGoJ9H3/88ZycnIiIiOnTp5sYAa9evdrR0fHmm29evnwZb3DOnDkqWIJAC5x8Nc06zTCEW0gOMS42NtatYhxqZJt2/0P6wVkVs02ifnz//fcXLlyIMHfo0CFogLYXFhbSrJW6QwgyMzP1ek4RIDbEtdOnT3/wwQc0/AsxBWYNCQm57777TL9vd+3aNYQbmjMM7zE6Onrx4sW4ejhw4ID6JIdci3Tr6FIwjMK4heSQHlAFO7oUdqWtrQ0Rynb7z87OhtL8/f3FLRzhudWrV8N/P/nJT2g7Qh5kpjuEAL8mJSV9+eWXNKGl9Xz11Vcfaujr66NEEh4eDichtD388MNmDSGQNOPo4TZK/7hCwlfo0UcfVX1XFB5FwKgP9UuuvLwclZQ7TOIlp7u726Y9CHA+KysrMzIyjh07Js6t8BwS3ltvvSU8p3cIQVlZ2WOPPYY8d/DgwYqKCgt6vdINPGQ1WA1SRwXt6emJxPbEE0/k5eUJsZmupcnJya6urlOnTuFdINMsWrSooKAgNDR02rRpbtIVZfbs2fK7rQyjAlQuuYmJieLiYneYi1lOf3+/xauBmw4kmpCQAKVBCbqeQz578803PTw8aLsYQvDAAw8I+z711FNw2+7du+fPn+/n57d582YoyoibEftQBXd2dtI63YODg9g4b9487OSll16aO3fuj3/8YwuGEFy7dg1iO3ny5Lvvvotff/7zn6PwcNv06dNVH920CAwMZMkxKkPlkkOMS0pKcrcY197evnTpUjsciO7JxcfHnzhxQmzUynPCczSEIDo6+re//S1URxtRn9IQAljq5Zdf3rRpk5eXV3BwsKTp0Y6fQ0NDcAxyFTIWvQR/9ff337hxI5LiI488YvEQgosXL37yySc1NTW4JkAhf/rTnxYWFsKypvdGUR84sTxNM6My1Cw5xLjKykp3i3Ggvr7ebiMCyXOpqany4QrCc8hqR44cEVNp0BCCJUuWwHPyxAbVvfrqq/jThQsXoByECWxsbW2VNFMz0zVKdnY2HtCNMYv7W05OTn788cfNzc2nT58eHh729vaOiorasGFDeHi4dGMIgSk9Lf/7v//brOO6CjghBw8edHQpGEZJ1Cw591lSRw7UPjY2Zs8WJ/LcokWLtO7PISQFBQWtXLny6NGjIs+VlJSghL/4xS/eeecd5AatXVFjJmwnaUYgKDKEAJzR8N5771FPy9DQUOT7kJCQOXPmmBXasIe2traTJ09KmjHvlhXGmcHJv3TpkqNLwTBKolrJoSZ1nyV15DQ1NcXGxtr5oOQ5rftzEC3SWERExIoVK+A/4bnS0tJ/+7d/e+KJJ959913b9Y6B1U5roCk0kQgfeeSRzZs30wo7Zlmzu7sb0bOlpQVfqvj4+MbGxr6+PhsV2+HwDJaMylCt5KhTpaNL4QBsPXjAEHo9B4eR5+AGBDvyHP6KjfDNww8/jGD37LPPKlKAycnJ8+fP09g4auoMDAx89NFHEdpwIOpFYlYnyS+++AI+g9u+/PJLxL6CgoJVq1bRW1Ox5HgGS0ZlqFNybns3TrL94AEjwHM0eT9OviiD8NyTTz5ZW1sr8lxZWZm3t/eWLVsQPbOysizr7HDhwgWaBgzWwRuXNGLDrpKTkyE2y+ZrvnjxItx28uRJuM3Pzw8Ohtvcp8MhIi9OJkuOUQ3qlBzqTTfsVClp3nhkZKQDC7BkyRKoi0ZPi1kQheeWLVv2X//1X8Jz27Zt+8UvfvHcc8/Nnz8falyzZg1+FX/VC1La8PAwokZvby8yFrb4+vr6+/vjhfn5+f/6r//61+9iesnhtoaGBsTQkZERuG3lypWrV692w7oekmtvb3d0KRhGMdQpOTec4oRANe2Qtko5EAMyNKSFQICIJjaS5xITE+E58eQHHnjgt7/97YcfflhdXU1rJoSEhHh6eoo5ySCqnp6e8fHxc+fOjY6OYouXl1dQUFBoaOi6devEQgQWd/pHqWjKZrgNh16xYoV7uk2A956Xlyc+OIZxdVQoOVSXSDNuGOMkh7ZVysHJ/+STT5YvX37PPfcgvcXExDz22GPCc5s3bxbrzBE/+9nP8ITXXnsNtuvo6JiYmKCbamJv4eHhYWFheA4tRCDvb2mB2K5cuYLiNTc3v/POO/g1KioKmTI6Otp92iSNgLPNk3sxakKFknO3BQcEZHdHl+I71NXVDQ8PI18iHHh4eAQGBuIBra26b98+3eeT7WgIgaFVCCwbSDA5OXnmzBkktnfffRdFQhyMi4s7fPjwkiVL3PN6yAg8uRejJtQmOZrRyj3/P+vr62mWSGcAtSQt2Abo5hzyGVJaX19fcHAwtAeHlZeX27oYJLbTp0/TfSaEttTUVIQ2Z8i7TguuRfAxuec/EaM+1CY5u81o5WxAKpcuXXKeiik5OZkSmwCBaYmGrKyszs5OfEwoM9Kn8Z4mFvCRhg8++IBGyIWEhCDgLl++/MCBAxEREYp0laT1RdU6/RWvnsqoCbVJDvWa86QZe9LY2LhlyxZHl+LvNDU1QV1GHIA/tba2xsbGPvroo5YtQSDn8uXLUBqNJaCBBCS2rVu3hoaGitbIDRs2wKmwL8oGxXJDpSG47wmjJtQmOadKM/YEMcVJOpROTExAt1MOUqROmCkpKQsWLFi4cGF2drbpqvv222/7+/vFIjujo6M0rfOTTz5ZWlpqZD9Pa0CCxDUBDkrdOGnpAxaegPueMGpCVZJD9eqekxIhwQQFBTlJNQ1vlZSUmFIYPOfo0aMoPHIDgpefnx9+hoeHe3t7wzqiGRMyw8/e3l58vlAarmNokR2Ka3FxcfK1W00Bl0EbNNBtwvb2dhQA1frs2bMDAwO9Nbi59vB14nlPGHWgKsnh31KMr3IrEF927Njh6FL8jfLycsjJrNs5CF4nTpygdFVfX79582YaD6cFZTVfX9/Y2NiAgABF7ofJbxNKmvuaAM4bHh6G9rAFNsUR8UD+vYJT8QTrj+7M4FID54Elx6gAVUkOF/u4Bnd0KeyN6Mfo6IL87SLD4lZTka7oV8Q7+Z/s0wRNByJ9yu9IIfDhrdFjnOq+vr5xDXYokqMIDQ3dunWr+DgYxnVRleRQGeEa39GlsDf5+fmbNm1ydCn+5lpkrLq6OkVa+Zyq4yLekbw8lFMXLVrkuBLZHMie19xh1IGqJNfa2upu157wektLi3zBUkcVIy4uDjHOGQIlowiRkZFNTU08kIBxdVQlOUlz0e3oItiV8vJyZ1i9MyUlZcuWLU4VvxgrCQsLa2hoYMkxro6qJOdu/Z6dZGHY1NRUDw8PWk/OfVD9lw16c4brJ4axElVJzt3GD2RmZjp8APiuXbvw0+HtpfbHHb5sPJCAUQHqkRz+G318fBxdCvsxMjIyNDTkWLtUV1e3traeOHHCgWVwCMjQqk9yEg8kYFSBeiSHesetJKc7OaSdgeHcdt2+8vLy2NhYR5fC5vj7+5eVlTm6FAxjFeqRnLrHLWnR1NQEozuwo4cwnLv19JGc5laoHUCGo7lAGcZ1UY/k+vr6wsLCHF0Ke2Di5JC2w50NJznHrVC74Q63Hhl183fJUfcBl6a1tXVoaIiWDVM3eKe+vr52WIxNL0jMe/bsQUXvqAI4nJqaGsRoFfzLmMLg4GBqaqpb3QhgTAG1kKOLYCp/l1x2drZjy8GYS3NzswOPDs858OgOx63+XwYGBhxdBIaxnO83Njb29fU5uhgMwzCMixEdHe3oIkzN92kWdkcXg2EYhmGURz0dTxiGYRhGC5YcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1pYcgzDMIxqYckxDMMwqoUlxzAMw6gWlhzDMAyjWlhyDMMwjGphyTEMwzCqhSXHMAzDqBaWHMMwDKNaWHIMwzCMamHJMQzDMKqFJccwDMOoFpYcwzAMo1r+HxklkaCGKadcAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="188" height="195" border="0">


 1. Stiahnite vrchnák inhalátora.


MOrr62VmKhCbiIwQQ5OAbUxNTfX29uIbhV8TExOhGrGxsVR84gaoF8RNLC4urqyscMzWCuh91tXVTUxMtLe3+8KJgmFs2rQpMDCQqzFdRJge6fTCXEdGRi5evDg3NycWM1M1iOugXhA30dnZuXv3bqVboV7Q0czPz8/Ly/Op/WMvX76cnJzMXAH3YDi2Iaq77tu3T1KNtLQ0Lx4tI+6HekHcxIULFxBLlG6FShGZFj4yaGEI4hnedWZm5tjYGGObOxEDG2LTE1H1NTs7e3l5GZ9Fenq6r30PiSugXhB3gOsXekiMH2YpKirS6Pvxvnl+EMnKy8srKyuZ5qkUQjUOHDig0+muXbvW0tIyODiYlJS0bds2wyrvhNgF9YK4gzNnzuBSpXQr1AjcIigoyMfTG9GHTk1N1Wq1XOCgLBDcND0afZcA/7ZlZWUbN27MyMjg1AmxF+oFcQdXr171qZQCmcAt4uPjmdgITp48mZWV5bNDOCokLCzsiB7hGdXV1fQMYhfUC+JycHkKDg5WuhWqQ4xb0C0Ea9euzczMbG1t9fGBHBVi5BmizhvnTYhNqBfE5YyMjKDTo3Qr1EVXV5dG9uYUPgLOxqZNm7ibl2oRnqH5cPubsrKy7du379y5k3mgxCzUC+JyhoeHn3nmGaVboSIWFxdPnTrV3d2tdENUByIWBzDUD3xC5OH29fUdOnRobm4OHxwnTYgR1Avicm7dusXSPYYUFBQcPHiQ12JTcnJyOIDhQYg8UOjypUuXkpOTo6Kidu3axfxcIqBeENeCS8/GjRuVboWK0Gq1QUFBvARbIjMzE31ipqR4EOg8FOvBd/v06dPl5eUczCAa6gVxNdCLyMhIpVuhIpqbmzlVZIXc3NysrCzqhSciqoLiX76zs1MMZjz55JMcufRZqBfEtYyMjISHhyvdCrWg0+nm5uZ4wbUCTk5wcDBCFM+Sh4IP7oCerq6ugoIC3FNaWsplJj4I9YK4HD8/P6WboBauXbuWmZmpdCvUTnx8PE4UBzA8nRw90jKTmpoazpj4FNQL4lqGhoZyc3OVboVamJqaiouLU7oVagenCAHJ1/TCWwdsxDITnU7X2toaHR2dn5/P1F0fgXpBXI5XXjSJ60BAGh8fV7oV7qagoKC/v1/pVrgK+IQ0YwLJSEpKYlqG10O9IMStsN8mB39/f6Wb4G6CgoKmp6e9vkSVmDHp6+uDTnHa1LuhXhDiVnQ6ndJN8AAiIyN9bYcz6IXvfDdEwQx8xOXl5Uq3hbgK6gUh7iMwMHBkZMSnoqZjsF/rC+AfITMzc3R0VOmGEJdAvSDEfcTGxp46dYpFr22yZs2ahYUFehghngv1grgcnU7HhAPB2rVrl5eXeUJsEhERMTIyonQrCCGOQ70griUyMnJ6eprdUAkWvSaW4IAN8SaoF8S1+Pn5raysKN0KFZGenn7o0CHqBTElMDBQ6SYQ4jSoF8S1xMXFjYyM+FpJYCsD+2FhYbdu3eL8iHVYS54QT4d6QVwLomltba3vJDN2dXU1NTUFBwdbOaa8vJzzIzbh4hFCPBrqBXEt6KP7SDIjjKGsrCwpKeny5cvT09Pd3d2WjkxPT+emoNaZn5/HWVK6FYQQx6FeEJeTmJjo3Z11rVZbW1sbFBQ0ODgop84xjomKivK1slF2Ab3w+vqVRjBFiXgZ1Avicnbu3OmtyYySWJw8edKuDRR27dp1+vRp6oUllpeXlW6Cu5mYmDhy5IjSrSDEaVAviMtBN3Rubs7LNoR0WCwEEAs83MvOibPAabGevEIIUT/UC+IOysrKDh8+fOLECaUb4gS6urqqq6uTkpIcEwuJgwcP7tu37+zZs05sm3dw7dq1+Ph4pVvhbmZnZ5VuAiHOhHpB3EFOTg5Cskd31nU6XV9fX1NTU1RUlMwcC+uIAQxmYJgyPDy8d+9epVvhbkJCQpRuAiHOhHpB3ERHR4eHdtYhFq2tre3t7fn5+ZcvX3biEpiTJ08WFBT09/c76wm9A9ibdwx0yQfmzYW4xMugXhA3gT56c3NzV1eXB+V4Tk9Pt7S0INrV1NSMjY05fW3t2rVrIyMj4S7FxcXOfWbPpa+vLykpSelWuBvoBb4JNg/TarVhYWFev8abeAfUC+I+2trakpOTw8PD1b/mEBp06tQp3CgtLXVpT7qqqgrnJD093XOnjZxLb2/vtm3blG6Fu5mcnJRTERwnR6M3dde3iJDVQr0g7gO9rvb29oqKiu7ubnX2wNCJPH78+Pnz57dv377KzE2Z4Dw0NjZyikTCB2dGNPrNzCIiImweNjExAR91Q3sIWT3UC+JWwsLCdu/ejf66c5MYVo80XIHmubn8ADqjkZGR9fX1vlM63RL4FCB2SrdCAeQXvVDVfw0hVqBeEHcjci9gGO3t7YrPkmi12tOnT4+PjycmJrpnuMIsCC2pqanh4eG+tvebETA8fApKt0IBfLCMGPF6qBdEAWAYCKWZmZlNTU2KBNTp6ekzZ85cvXo1Kipq27ZtahiN7+7uhnIFBgYqrlxKgQ9Fo093Vboh7kZ+GTFaCPEgqBdEGRBEx8bGsrOz3RlQtVptb2+vZBWqqsEsElOgXE4pquGJtLS0HDx4UOlWKMDU1JScZSPA39/f1Y0hxFlQL4hiIKCKLnteXp7rVmaia3jt2rXh4eHx8XEVWoUh0KwLFy4UFBSoNvXVdeBjwgekhmEk9wO9iIuLs3kYa2MQz4J6QZQEQfTy5ct1dXWpqanouTprxR0uxLhkj4yMXL16FR2+jIyMvXv3esSkAxrZ0NCQnZ2tYCKIIhw+fLisrEzpVijD0NCQHL2WWRuDEJVAvSAKA8M4cuQILp0IMLW1tVAB9OTsVYFFPfCJiYmJubk5KEVCQoKaByqsIAwjKSnpwoULHqFEqwef3fz8vG8OXWj0GRVyBqsmJyd9bUyLeDTUC6IK0FNHdBH7erS0tCDY4E701fz8/AL1GB6M6yyO1Oi7fRr91Tk4OBgHh4eH5+bmekGnX8yS5OfnV1dX+8JakoKCAt/MutDo84ESExPlHInvvJw5FEJUAvWCqAh0znL0iF9x5dXoKw6NjIwYHgaNEJPQxcXF3tqfg2Fcvnw5Ojp6amrKu+thiE/ZZytR4rstUxpkzqEQohKoF0S9iJDjs4EH5nThwgW4FOKKF6di5OXlDQ4OKt0KxZAvDTLnUAhRCdQLQtRLWFhYZ2dndXV1VlaWS9fXKEV9fX1+fr63mpNNdDqdTGnAkVyVSjwL6gUhqiYnJ2dycnJ+fn5hYWHTpk2NjY1eM5yzuLh44cKFy5cvK90Qxejr68vMzJRz5PT0dEJCgoubQ4gzoV4QonaOHDlSVFQUGBgoNoTz8/N75plnvKDHX1BQAFvy5QH/4eHhvXv3yjlyZGQkPDzc1e0hxIlQLwjxAE6cOJGamgqx6O/v12q1CMxBQUGeUszDLK2trXg7XjMS4xjj4+MyP8GJiYnc3FxXt4cQJ0K9IMQzEBVONfrpEiEZFRUVGv0Wr9JaG09hcXGxsbFxbGxM6YYoSV9fn8wlqWBubs4LxquIT0G9IMQzEBVOJcNAvx+SgTh9/Pjx6urq7du379y50yMGMyBG5eXlHR0dvjwtAnp7e2XOjMjf84wQ9UC9IMRjEIZRWVk5OTkpCpKiR3tEjyhHJnaW37Ztm9omHaAUIyMjQ0NDs7OzSUlJ3pSg6hg6nU7+zMi1a9dYDpx4HNQLQjwJGMaJEyeK9BhW0U7To9EPuaNbnJeXFxISkpCQEBcX5/5Ajtg5PT09qQdB1N/fH9ExIiLCi6t32EtnZyc+I5kH4zRCGV3ZHEKcD/WCEM8DYlFfX5+ammq6t6rwDLGNy9TUFFSjtrbWsG66cxMqhUmsrKzgteb14LXEni+BgYEenXzqUjo6OuSvyD1//rwn7p5DfBzqBSEeyYEDBxC/s7OzGxoazIbwtXqkLUsgAQsLC0IChHCIMk2wDcOBdys7vAgmJiYgE7gxOzsbEhKCG6IeQ5weH5/ykElfX19UVJT81JOamhqXtocQV0C9IMRTycnJCQ8Pz8/PLysrs7l4JEyP6QZp0A5DexgZGYGFGB6AKGi4KUZ6ejoHJFZJc3PzyZMn5R/vcSuDCNFQLwjxaMTOZ4WFhZOTk1VVVQ6sxTByBQ4/uBqtVhsUFMQcFOL1UC8I8WygFGfPnm1tbU1OTm5vb+fQgsqpra21a+iCEA+FekGIN1BcXBwXF5efn++VO595DV1dXZGRkRy6IL4A9YIQL0FMlNTV1aWmplrK9yQKotPpqqurfbxWKfEdqBeEeA9r1qw5cuSIVqvNzMzMz88/cOCA0i0if6S1tbWpqcnHa5US34F6QYi3sWXLlrfeequ+vv6BBx7o6OhgtqZKoO0Rn4J6QYh3gmCWm5tbUFDgNRu4E0I8COoFIV4LlELsrZqUlJSfn19cXMyReUKIe6BeEOJMFhcXr127Njw8rHRD/oiYK+nq6oqOjqZkEELcA/WCkNUibQc6Nja2tLSEe2JiYpRulDE5OTlpaWmtra1CMpgHQAhxKdQLQuxGp9Ndu3YNSnH16tXR0VHcExoampSUlJGRERcXFxYWBuGIjY1VupnGrFmzBlZRXFwMyXjggQc4kkEIcR3UC0Lk0tfXZ6gUMTExiYmJ1dXVMAkPCtKGksHpEkKIi6BeEGKN6elpKMXFixcHBgY0HqsUpkiSAWdKTk6Oiop68sknubqEEOIsqBeEGCPmPnp7ewcHB2dmZsTER2dnZ1pamkcrhSl4Ozl6IBkFBQW4p7S01HRXVUIIsRfqBSH/h1j0cfHixe7ubo1+oKK8vFzkUtj7PFAT17TRVaTpmZ6ebmlpqampyczMzM3N5WAGIcRhqBfE14ENXLp0qaOjY3R0NCAgYOvWrQ4PVGi12traWjGN4olApE6cOKHT6fr6+rKysoKDg3ft2sXBDEKIA1AviI9iZBWIptXV1Q6HUoTkysrKtra2lJQU2ElgYKAKV47IRJoxEYMZZWVl27dv37lzJ/dII4TIh3pBfAvRNT916tTAwMDqrUJ6zuTk5NnZWfiKeCqtVuuk9iqJGMzQ6JfMHDp06NatW+Xl5enp6Zw0IYTYhHpBfAXEyN7e3ra2NtwuLCyUVGD1wC3wE3rhZYmfEiIzQ5jZvn375ubm8vLy6BmEECtQL4iXs7i4ePz48fPnz8/MzIiZC+cuAKmvr4dYjI+Pe6tbSEiTJpJn3Lp1i/MmhBCzUC+I19LV1SUmQUJDQ/Pz812xFAKBtqGhoaKiwqf68ZJnfOxjHzt69Ojzzz/v7++flJS0bds2Ty8HQghxFtQL4m0sLi52dna2t7fPzMxkZ2c7cRLEFLwQfhYXF7vo+dUPznB3d/f4+LhYjltTUwPVSEhISE9P55AGIb4M9YJ4D1qt9vTp021tbQEBARUVFW6o3NDY2JiVleWb/XX4hEZfhmtubq6goKC/v3/Lli2aD8uHtLS0wDmCg4Pj4+MdqB1CCPF0qBfEG+jr62tubh4YGIiJiens7MzJyXHDi05PT8/MzFy4cMENr6VChF5o9I4VGxuLj0CMEkHpxNSJ5sOS6mLVycaNG6kahPgO1Avi2XR1dVVXV4t5EHSaRQfaXnQ6HQKhpb8iHJodnzhz5kxoaKjPBsvJyUlxA+e8sLCwrKzMNPEiTI+YPBKq0dLSMjg4GBISkpCQIFTDN8d+CPF6qBfEI4EQdHZ2ot8MsUBsQ8SSMw+i1WoX9MzrWV5eFnufygQygbgYpCc8PPz555+vra1dxZvwbHAapdtHjx7FmWltbT1w4ICl44VqiNuLi4tTU1O9vb04gbOzs0lJSRF6HLNDQogKoV4QDwNigTDW0NCA29/73vdKSkqsiIXoMaOfPT4+LplETEyMSD/EbfS5AwMDxf1mY5tUIEt4ycrKysTEhNjqDHemp6c78715FDgP0u01a9ZUVFTgQ5GZ77JWj5Ryi49Jsg04X3BwcGRkJMc2CPFoqBfEk4BYHDx4EDcQzIqLi83GHlHte3h4+MqVK0tLSwEBAdHR0ZmZmdXV1eHh4fYme0rOYSQfRUVFUBafWo9qhNHWKgcOHGhvbz98+LAo9GkXYmBDypgRtgEvFGMbISEhsI2IiAiIIIWDEE+BekE8AynHoq6uzqxYICadOXPm6tWr0s5kzc3N8AkX5Ub09PRYmRlZWVlxxYuqh76+PtM7a2pqcnNzn3zyyVValzSNIqZaRGbMpB5D4fDz84uLixMDIat5OUKIK6BeELWj1Wrz8vIs5ViIJAyxM1loaOj27dsbGxtdPYWP4Lq0tGRlZgRm49IGKE5vb29MTIxR5kpOTk5TU5NYpOrE14JKbtEj3SOEY2FhYWRkZGJiAjK3vLzs7+8vOYfGwlQXIcRtUC+IekEIqaioGBgYyM7ONhULsZ9nT08PbmdlZbnBKiREcLXUaV5cXPTcPdllIgZvTBNjxSLVBx54QMrWdMV0hqlwaD7qHPPz89I4B/4k8mzCw8MhHxztIMQ9UC+IGjHc39x0ualWq0XwENW+cSM3N9fN8/HWZ0YOHz7szsa4H2nwpqSkxOhP+KTwkeHG3r17jfInxIqbQD0ay8t9Hcasc2j0tgdWVlbQHvw6NDSk0e8/J8xDtAo3xJiHhsMehDgJ6gVRHVL+pmmBLEk7IBZuK59lhPWZEbQQzSssLBRbs3olp0+fFg5hFnx2sbGxOA/i05GWqoo1OBAOsQDHyM/8/PwME1akqK/Re0NERIS47UDsl4YrxEIVo6WzolVizAM3xLCHxsA/gJhzMWoJbvtsyRNC5EC9ICpieno6Pz9/dHTUbP4m4vru3bs15rTDnVifGUHbAgICtm3b5q16sbi42N3djbdpaZBGDGAgSBtlYAgzkOkHYshB3JZiPxCxX2RaaPRSgtiv+XDswYEREZutMiy5Njk5KbVE5HxIh6EZgYGBLN1BiAT1gqgCXMShFEePHkVkmpqaMuoX4q+FhYWIatnZ2Qjbyi5NtD4z0tHRkZWVJTq7XgmsIjQ0NDw8PDc319IxYgBDq9U6HGsNMyQMn8Ro7EGa+BBR31A+EhISxGDDKpMtxJyLaUuMEBXboJ7l5eXc1I0QDfWCqAGxNgRR4fjx46a7j4ohjdnZWZfufSoT6zMjaOro6Gh7ezt8yM0Ncw+I5dC7zs7OiooKiKClDFZLAxhOx9LEh9HSkrm5ObGuxHUDDCLtQwyq4dWlTd2ioqK4Tz3xTagXREmkQQtLwxJiQiQkJEQlNaysz4xIu5BItT69DDF0gY8JYoEIamWBTGlpKSQMOqLIp2Y2zVMaYBC1QRH44+PjEfid3kK8epoezYflWMrKypKSkuAZivsxIW6DekEUQxq0sDQs0dXVlZubW1hYCP9QSedvcHCwvLzc0l/Pnz+/fft2d7bHneDzggLiw0KwxIdifQwAHyhExLEini7CcIBBo387k5OT+/btm5ubE6qBNjv9awbXPKJHeEZNTU1iYuLOnTs5b0K8HuoFUYb9+/dbGbSQDkAYU098EjuwSysYzf4VkUOjDyriHq+JIjqdDi6YkpKysLCAtwnNsvkQUcRTPWpohLANw91c8W2E7OJtpqenO31IQ3iGRj8gd+jQITgNLM0VQkOISqBeEHcj5VJYWQBSVFQk5vgVXCFiivUd2BGfpL+KmOFNGRh1dXUIvSdPniwoKKisrJQTffHZlZaWWt9G1W1IS1FEEqjYmk78yXANqr+//0U9lp7HqFQXXNPeFapi3gSNwdc7OTk5MTHR+rZ8hHgo1AviVrq6uhByrOdSqNMtwNWrV63MfSAmJSUlubM9bgOf2tGjR/GJiI9M/roYsY2qO/VCSuoE83qkVaxCCKS6XlVVVQ6PHIhXEStW8BL4MovUUdiGzCxOnMkDenBuYWxBQUG7du3iolbiTVAviJuQKmKhH2wl3qjWLdDdHB0dra6utnTAwMDApUuX3Nkk94A4CiMsLCx04BPJzc1FFEcEdfWniZc4deqU4ZJURHrXLQ2VVqsa5gxptVrYRk1NTXBwcEZGhsyJjxw9eGxzc3Ntbe3BgwcpGcQ7oF4QdyBNiJhW+DZEtW4B0HLNR8OJIWKpCHqubm2T68EHh2gdHR0tZcDgQxTDAHJAHx1egsDvug8UYtHU1JSZmdnd3a1sHoNI5oA6w0QhmsnJyVFRUTL3jxWPxQMPHz5cXl5eVlamwn8BQuyCekFcjszFpYgTqnULMDw8nJ2dbemv6LbGxMR4WZqecAt8cIjc4h58RjMzM1a2ijVl165dsC5XrFDFc4pphcuXL6vqzOOdFuuBdIoWypQMHAONE5JRXV1dU1Ojzv8FQuRAvSCupb6+vqqqyuYCELEGta6uzm3XU8ROKfVycnLSKA3TcHmIGG6xXqxzaGgoMTHR8J7Q0FA8recOdEtuIQVvnCIxS2I44wCvsv4e8VeciuPHj4t1E85CDFq4c5tcB0Db+vv7IRlZWVl5eXmmJePMYiQZHR0dan6PhFiCekFchZRsYXNAoq+vT9S3cFEOICLl1NTUwsKC2C3TtBgU4p+0dkCjryoNJTJ9HktLUsVziv1QJPCEnrtyRBpwMhwYgPzh59GjR6Vj8PPChQs2P7X8/Pz29nYn6kVRUdHKyoraBi0sATm4efPm/v37U1NT5c/gGEoGczKIJ0K9IC4BkTU5OdlmsoVGH/sRybKzs51Y30JUZRYFoYVMBAQEREdHi60v0QXHT5lbUYg1AqdPn+7p6bGUJyi2vAoPD3dW+5XFbMURdMFx5/Hjx6XoKFZ4jo6O2pz4EAme0BGn1KyEW+Dn2bNnV/9U7gR21dXVhe/5yZMn5c8TSZJRUFCAX+16LCHKQr0gzkcaVx8aGrKeuo/gLY50yv6iIqXu4sWLQilSUlLw5JAJBH6zF2XD+RFpJ0yNwdpFAfSoubl569atll53YWFB82EpLUMMd9T0COAQ5eXlpiVJpJpahsP7V69eFTdgctZHp3Dy8dje3t7V64VwC/VUWrMLnCV8FbOysuwdd8EJFJMsIpNDtZXKCDGEekGcjOmcvSXECIe/v/8qR7mFVXR0dKAnHRoaun37diiFUSTDMVN6xD7aZjfLQAiUbpsegI67pQbgaQ0fK8BJEHMxHoEYhIfk4Y2YZuAWFhYuLy9LCZ4a/WeHs63RzyvB52xmzOzevRsfyiq1oL6+XuOxbiGAgzY2NuJr78B3XmRydHV14eGZmZlqKFZGiBWoF8SZ2LVLCA5DRxkx2GG3QH/u9OnTCIoBAQHf+9732tvbDYcQRKXn4eHhK1euLC0t4Z6YmJioqKjIyEhEu8DAQDn1FhFHRWqIlcQLKAv6lI69BcXBWWppacE5hCiY3fwFQR1ice3aNcOPSSzTBZA5fNY4S9Y/RDwtzuFq5kfwWV+4cOHmzZuOPVw9wBLy8vLq6uocS0aByeEctra2btq0qbq6mnukEdVCvSBOQ3ILOf1LEbQQzxwrfITXwrV1ZmYGvW2joIgY1tvb29PTA6VAyExKSqqtrYUcOPZCUtS08vCVlRUoi+kDx8bGHHhF97C4uAhFaGpqGh0dhXVZSr/Fea6qqjp+/LhRAg3OsLiBv0IvcM6tD2DgbGRnZzs8PwJ9KS8vx2fqwGNVSHFxcWpqKoTJsWxNnMwDBw7gf23fvn3Nzc1MyCDqhHpBnINdbiEFLQeCjdhnFWKB10J3Vor6YiRDWAXi5WqUwojJyUnTuQ9DBgYGSktLje6MiIgQQybqQcp4vXr1KqwiICAgKyvLytpO6TM1XVE5ODiIh+MNCm+QMz+SkZHh8PwIOuuZmZneFEQbGhoqKir6+/sdfgacjbNnz+JrD4HOz8/HZ8SEDKIqqBfECYg4JLMillRkWmYZAAlERzyqu7sb8QzhTQQbMXkhRjKEVTh9u8uJiQnTwQkjLG3D4YpyUnLASZYqlIt0k7GxMWmGKDEx0WbFCCu+iDclxo1Ehgq8AUe6bn4Ez+wd0yKGQHyDgoIcHsCQwMPfeuut+vr65ORklVcBIb4G9YKsFrvcAqEC3dCQkBCpfIJMRCUGf39/aaUrngqdWvQCETWNRjKci2lNC0NEOXDTlxaNVEov4BY4M9HR0biNMCalm8gMP9aLoeEjCAgIWF5exk/Nh4XS5cyPwGwcmB/Bp1xWVmbXQzyCXbt2NTc3O0UIxFxJQUEBNLetrY3DGEQNUC/IqrDLLUB2djbC0uDgoF1XQKkSg8gYlcRCo9+T06XDwmIXb5s1Lcw2ANF3YWFBqQ4l3MKBsXdRYgFGZekzTU1NHRsbw5PjGDFnJOZHhoeHbX4H8vLy0MO2t0neN3QhEDmeNkd9ZCIWr0Ly8NE0NTUx5ZMoDvWCOI69bgFLQExC31d+h14qzyW9itjSXeN6sRAIvbAyLgKBEJ14U3ChFyUxPIX6+npIm7+//9TUlNm3jLNhdk2vzLyKuLi4kpKS6elp+eNMiJdRUVEyD/Y48vPzbY762AWsIjY2FiIuVlRxGIMoCPWCOIi9u4TgeFH2UX5vHnEoMzNTo9/RAwFJ6ljLXPjqFMReZVYOgECIOQhTgoKC0HL11yeAw8HeGhsbl5eXIW1WGrxv3z6z9yOkLS0t2cyrwIcIFcMpla8XOHjbtm0yD/Y40tPTW1panLvPDv4vzp49y2EMojjUC+IIWq3Wrl1CHEjnNCrP1draevDgQfxqs8q4c5mfnw8ODnbssdCLwcFB57bHuUjLbTQyRoNwcHd3txiqEWtupZ3Z165dCwmDCtgMZllZWcPDw/K/BufPn3fuXmiqAprlom8IhzGI4lAviN0g8GdkZMhcg6rRd47z8/PtSucUboHul6gUmZqaOjAwUFdX5/6RAOiFFETtJS4uzuzWaIqDri1UAJFbLLdpbm5GNLJZYlXUBffz8xMfitGgTmZmppx9y+Lj400X8Vp5UcOt5rwSsfWdK8K/GMYQVT65qIS4H+oFsY/FxUUR+OUXMBDVOcfHx2VeQ4VboJuLlxC3rWQDuBp00+FSjj1WNHj1iw+dBT6748ePP//886I0SHl5ufxFvHC75eVlUcFp06ZNUVFRRvm5eCq4lM28CjGNIjP9AofZXBLs6eAN4m267hsiNjqB37OOOHEz1AtiB+hmIeqjv2W4/YR1WltbRXVOmWHM0C1Eegd6zPK3sXY6iIURERFWDhgaGrIUAtHmgICAyclJlehFZ2cn3MKB0iAibwYPx6NgS6Ojo+3t7W1tbYZnRmZeBZ5BfvrFwsKC4d5yXgneoKu/ITjVDuwIT8gqoV4QO8jOzp7VI/MKhVBUUlKCjq/M/DJTt5A/BeMKxLIRm2/WUk0tsHXrVgQPJzdrFURHR9tbzUzKmxEZiLATCJ/ZcyIzrwLnRGb6BfTCylYv3gEUzXC3XtchdoRPTk422pqHEBdBvSByKSoqGhsbk78DmU6ny8jIQCiSn/5p5BbHjx+3NxY6F5urUm0SGRmJq7nzWuRupARbIXl9fX1iabE4M0Z97vj4eHxqNp/T08+J05mfn3fPC0kTJWVlZc5drkKIKdQLIgvE+7a2ts7OTvmxVmy2LnMaRQpjR48etbechpoR2Z1K1e5cJYaLdzR6X0RYKiwshFXgMzKt9hEbG6uRkWsizomL8hk9Dpyr2tpat70c/n/xaWZnZ8MzOIZBXAr1gtgGYQbxvrKyUn68Lyoqkr/ZulQpHBc+sfu5StxicnIyNDR0Nc8gAi26+2p4O3YBS8jIyJAWBms+zO4Uy3/MVvuAQuF0jYyMWNcL8VeX5jMSK+DThPTj43NdHX1CNNQLYhMR+1NSUuSXH7BrqEPU5cQNhDH08kW+hUqCMfRCzsJI64PbMgtmq4rW1taSkhK0XCqZANsQVdHErxMTE0FBQaYPTEpKklNJTI6FENeBDxFugf9rGgZxHdQLYgMEe/yUv1TEKBNQzvOLcQ6NvkwTQpqCuZwSiKa1tbXSthpWQJtF4y0RHx9/8OBBNbwpOUjb0hpWGRFpNPhopFSYubk5UVDVCLxZUaTLOhs3bnRbwgExC6yChkFcCvWCWEMsK52ampKfzimmOWRG06KiIvH8uMClpqb6+/uju7y6Jq+WxcXFw4cPoxmJiYl4L7///e9X+YTp6eklJSXqqX5hBbGfi+G2tAKRRmP40YyOjlZXV5s+Q3h4uJyyFpGRkdadTIBvnXqW9boIfDGUqu1BwyAuhXpBLNLX1yeWlcq/9IgNUUXFaJsYzqHAYwYGBuR7jCuQNmJFG/7hH/7hkUceOXbs2Ouvv77KpxUFs3t7e9UcJhHkysvLIQ2VlZVVVVWGn4JpGg3sQWNhF1lR/cJmDTQ8Vk49U7ct2lSQhYUF64VVXAoNg7gO6gUxD0LI7t275e8qojHYEFWOIohdS0S66OLi4sGDB+3yGKcD10F3HD3vxx9//Ac/+MHHP/5xJz652IhcnXtn4I2fOnVKTAMh1BmtcIFbQAEvXbpk+NHAHuAQltbCREdHT05OWp8aE5VCbC6owV8nJibseDMeyMWLF5955hkFG0DDIC6CekHMYO8ch0Y/1CF/Q1TEFTGXLyLu4cOH/f39lapYLKVZICLCMOwdPgkMDDS7R7khYn7E5oai7gT6eObMGVEgHBJpdrxBuEVnZ6dRs4eHhy1tEquRkYyi+XDxiBy9mJubs/5UHg3+0fAGFV+0TMMgroB6Qcxg1xyHxmCoQ04VLKmyuJjLR3THjWvXrq2qxQ4hpVnExcVBETZs2ODAoIWcqtWIHykpKb29vYrrxezs7He+850rV66IbUfgVbm5uaZGhc+osrJSuIXpOMT4+LjZvE4BToicb05AQMDCwoJNGYV3enGFjNbW1rKyMqVb8b/QMIjToV4QY+rr6+1Kg5CGOmRuiCotFRHPL4pMuzkvQUqzuOeee9CDRwNWORtiMwRCvxDIcYoUjJTh4eH4mPz8/Jqbm2NjYy11mmFd8D98RkYJngK809HR0cbGRkuvAr2Au9g8IdHR0dALm21OSEjo6+vzrGW9MsEpQiy/efOm0g35P2gYxLlQL8hHQGipqqpCz9WBdE45gRPu0t3djbglnh8vJ9I1VtVoOxFpFr/73e/y8/OLi4tXKRYyi0QhQJaWlsJpFNy1Mk2P9WMQy2FCsBD4n9nvgPiwrLxZmScEliNnbWp6enpLS4tX6gU824qlKQINgzgR6gX5CAUFBaGhoXKy+gUinVPmUIdWq8UzG+Zn4DZezm1DF1KaBZToiSeecOJAwsrKis1jKioqGhoaIDTqHOqXKl7gp5VRlt7eXpu1QOTsEytzbSqC3ODgoM3DPA44LgRLhYuJhGHAvLnzGVkl1AvyRxB95S/90Bjs0y3nMiTSOY3yM8T+4I63WDZSmsXmzZtx9fzqV7/qxLUhMTExECybAwN449ALZQcwLIFWHTx40N/f/9KlS9bfCIJ9eXm59WeLjo6GrDirbUlJSarKil0909PTp06dkl+qzs2IfUmSk5O58xlZDdQL8kdOnz6NSCmzR2XXRiRSOqdhfgZixtLSUnp6uuMtloGUZvGZz3ymubk5MTHRLrGYnZ21eQyispzRC0ib2gYwcHJgh42NjcvLy2ibzYbhQ5+ZmbH5kQUFBdlcUCqz9AXYtWsXvpleoxc4h5mZmbA0lXwHzIK2CcPQ6Of1lG4O8UioF+SP9PT0IADLOXJxcVEU8JZZywEWYrrD2cjICGzGpavyRJrFv//7v8OECgoKHBixQDS1eYycpZgC9QxgIMi1tLSIAt4QC5wfOR/EmTNn5Hxk0AubJ0SUvpADfDcvL8871o8It7hw4YLii1FtIhkG1FnOijBCjKBekP8DF76lpSWxp7Z1jFaW2kRU5zQqzQSuXr1qZX3jKpHSLL797W9///vfv+eeexx4EpnxTOZSTI3BAIbMcO5ccE4WFhaGh4dhFWJhKmwyLS1NftiWP5klZ9RHPuXl5WpwslUiSqN6UNYkvhg3b94s0uMpm+YQ9UC9IP+HmCyXE/Oys7MRPMbHx+WEJTGHUldXZzS4bXN9o8NIaRabNm1Cb/srX/mKw2kWDz74oEYfFaxPGMlciilAjGxvby8oKOjv73esVTKB8aSmporb+LzEMExAQMDWrVuhCOnp6fb6DTRR5mRWXFyczYkPca5sVtYS4CuEbrRH64XYhLaysnJqagpflbV6lG6ULCAWwjCUXVZNPA7qBfkINkMprjKIW0NDQ3IujriMJiQkpKSkmAYGsW+FczPnpTSLT33qU08//fTDDz/s3NrelpC5FFOio6MjNjbWpemKRhKwe/duOBA6zasJD6dOnSosLHRWUJRWJst5QjQ7MzMTfuOJeQD4WsLIIyMjxZrekZGRhYUF/ActLy/7+/sHBQVF6FHhKhIJGAZOPgzv8uXLNAwiE+oF+QinT5+2cpmrr6+XNiGT82y4quICajZDHlfY0NBQxxtqgkiz+O1vf/vd7353165dTnxmOZt2xsTEIGzIjBA4DL1YhPzx8XEXdWHD9DjxCaVVRU58TrsoLi6Ojo62aypHDYivZVNTk6SS4ksiCTesdGpqqre3t7y8HP8sGRkZcXFxKpw9EWIHw+CCVSIT6gX5CLAHxGazYRIXyqqqKrNVos1ivSQG9CIkJGS1zdUjpVmgy378+PG7777bKU8rIae4ZFRUlF2bb+FMXr16NSsrSz1FG61jV3FVEX6cuwc9vkWelYEBb6ioqAgKCrJecU6IoPif0ul0fX19LS0touw6PMPSQxRxLDQyPDwcDevo6FDzWAtRCdQL8hEQQtB/Mu1V46qXm5tbWFgo0y3EDmfyxzkcQ0qziImJwSXPucMh4Otf/zp+yvGGiIgIu/JIEB7QC0xISPCIpDl8mnYNXbgo+BUXF2/atAkSqfLes/hazs/PHzx4UH4YxqPg4nBZUcx0aGgIN2An4q84pVIpkebm5rm5OTHU4UAOzWoQVc6gxSyJQWxCvSAfobu7Ozk5GZcPw0lWaccymYFQOt7KBcjw0ukARmkWmzdvdvipbCJnVQj0YmZmRmYmgQBX6lOnTiE84DyouUeOU41Ygk9TDR1WOFl+fr5qh3yEWCAA19TUyPlnEcMVw8PDEPrg4ODIyMi4uDiZZVHEYwsKCnDbLo9ZJfiG4+KA7wOarX4zJgpCvSAfQepV4/Jx9uxZjd4V8Gt0dLTMSwmueggANjdzh17gaR1rpOvSLEzZuHHjrVu3bK4KERd39O/t6tKlpaV1dnbm5uYGBgaqti9YWVm5vLwsc786VwMny8zM3L9/v8yCK25Dq9WePn1apljAQi5dutTR0YHbeDt79+51YDwGX8gcPXi2ffv21dbWnjx50j0jGXhpXBzq6+tTU1PRIfGsbBjiNqgXxBhc6YaGhsLDw3ERLykpgQTAFeQXMBYVtNAbs36Y2HLC3l47rqTorrkuzcIUUf1JzqqQlJQU9OfstQRxPAxDo8ryiKJmifw68W4A3xlENZWUCRdDCE1NTcHBwaWlpdbFQrIKHJyRkeGsVRhQCgR7NCMpKcmdWRH4IHCVYLInsQT1gpgBFwvRqz5//jzcQv51sLW1VUQjm70o+UUbJdBBxEX585//PMQiIiLC3oc7Bi6g6JLKWRUCD8N11oGXkAxDbaPNcAu0ynALOpUgpvDEUlul2iCGK0TZU0u7ywokBfH399+9e7eL1nZCtmJjY928UQheFJ9CRUUF3pcK5ZgoC/WCmAcXi4sXL966dUv+1RAX3JKSEjnRCEfiijw7O1tfXx+ux6aO4AKdrmfPnj1uGLSQEA2Tk92JtlVVVdmVfiEhGcb8/LxKRpuFWwQEBKiwILSYwlNk3/Dp6ekzZ85cvXo1KipqZWUlOjq6oaHBUhukGZP8/HyIiKtnLhTZKATvXeyyqzY5JopDvSAWiYyMxAVUZqgzuyGqEejGVVZWiorUKSkpISEhkAxR3jEmJga9LktVDUSuKOL3/v37HX47jiHS9a9cuWLzSFxnEYwvXbrkWDwWq/5EmoviC/+EW+AzGhgYcEyYXI3YN9w9hoHvwLVr13p7eyEKSUlJ27ZtO3LkCMwYL21WvqXhCijIrl273Bl0JcPAd8lt4iVSMVpbWzdt2uQGiyKeAvWCOAGzG6IagQsuFMHf3990nwv8Cddu0Veura01Dc/o/H3+8593s1u8/vrreDuIKLgNH4Li2Lxeb926FX04h7v7eP7Z2VkoWmxsLDwM4qXIMAbOM964WCj0uc99zt58VbchDAPfjerqalfkYWi12pGREbwEbicmJkqiAN9KTU2FfJsuYMGfjh8/fv78efcMV5hFDO2gAW6usImvfUREBPTLsIYY8WWoF+5jUY9GX6ZJqtQ0MTFhdi/v5eXl0dFRcRs9e0Rls88ZpEf6VarD4+YdDaR0TkuXM9EbRsQyu21Bmp4nn3zy8OHDJSUl6LsbJouhm/jP//zPL7zwgmvfgwFvv/32sWPHTp8+vWHDhkOHDj311FPvvfceIo1NvcjIyBBJmg4jOoLidCFKuXnwX5SvHhgYkIqnCWGyVy8QmDUfFtdyKXgJBFG0GZ/O6m1MFNCcnJy8evWqRq8UpstETatwSo8V5bDKysoUX9Ui1te4vwTZli1bxsbGxMeh+EkgikO9cD640OAyjX8wjT7nS6PfUAo9ez8/P/R4NPoQInnAamoE4VXEzh0CXBbFi0qvK720Rj/TgQbgpUVSpBML/9lM5xTBsq6uzvrFDg9H7xB9xPLy8vDwcPQCcWXHe2xoaPjud7977733OqW11rlz5w7k5rnnnvvEJz6BOCE+Lwjcm2++KWdYQoSc1S9qQDgXmoLzYPO8OQsxvKTRL6+Vpmbi4+MPHjzo2PC+9S+YsxQEr9Lf348vYXR0dE1NjXwTkv5P5/VA6KOiovDfIeY+zB5vtgqnKBqr0RefUE/yAb4zDzzwgPs35hUfB7oEmzZt4ooSH4d6sVpEjBcXKbEaU5THCdQjs0KOY+CZDWfoDW8bBSRJRISCrKys4IKI6ynu8ff3T0hIQBhzrA2ISdbTOYVbyC8ljudBfxQxFU+L1iK8LS0tbd++3bHm2UVPTw9U5t/+7d8eeeQRwy3BvvrVr0Iv5KRf4BNJSUnp7e1dpV6I0IswhvOGoIXLtEuzMUThhO7ubvQ7YYqG31h4sMyJIcdw1n8H/tHwNRPT/+IrbXoMvvaGKbpCuPHNt6n4lqpw4rt96tQpCIfbCk7YBWQLzVbEeHD9wVnNz8/Py8tTYWowcQ/UC0fA5QY9PHRnBwcHQ0JCRHhWc61iSURMQ5SkR2KO2S6k6pyWriD2uoXUWnQf0Y8sLS1FtEtMTHT1UpF//Md/bG5uxknAR7l///5Pf/rThn/9q7/6K40+/ULOsERGRsbqe7Fi7gznAScW3yvE/tjYWIiL04sziuKnVVVVoaGhly5dMn13Il9VzsSQIfBCpxdotwlO1wE9mg/9zAgHZgwtVeEUUyRJSUnqFAsB/ulgP0pl5op5q8rKyu985ztGzkp8BOqFXIzK96JXvXfvXvWMhTqMMA+AfipimPwH2qzO6ZhbSEgrKd55552ZmRkXhSs8OeLrz372M5Fm8eUvf9n0mPvvv1/cQJS1qRewgZKSklXOj0AvIBPitiiaJEbg8QFZX2IjH5ErgOs+7MH6/IsD+ar4btjcrw4KIv8J7WX1EibWlM7Pz0OgDb/heGvJyclRUVFwDtWKhQQar9QAhkZ/bcFL438hOjqa+Z4+CPXCBqLQHi6vc3NzDpfv9Uqys7OXl5ct7cexSrcQiJUUeKG8vLzCwkLn1v9+9913//7v/769vf3P/uzPpDQLs7z99tvixvnz520mrCHkrH5+ZGhoyGhDFsTL/v5+4QSlpaU4tzgtGRkZEA67gpwo24A3IowNH5BNU8Gr4BXtar/YlMs60gZdqkL8vzc2NiYlJZndOhjfQw/azQvtrK6utlnS3qWIel/OSr8lHgT1wiIIkBcvXoRVILY988wz6u+puJOioiKIBaKg2YuFU9xCIGWKNTQ0vPzyyz/60Y+cUq8TIeT48eO/+93vjNIsjMAB8I8333wTXfylpSWEZDlZCOgy4u2bXSMjE3ib2ewBvDS6g3hm9Ajx5UTUR6tgCRs3bpTSfTT6k4YjpQmCycnJhYWFiYmJgYEB/Irjt2/fvnPnTpmijNhgb/qFnA1lzC6YUgSR44lTJP7fYQ+WtlDHF1ujytrtVqipqcF/orIJEFL6bXJyMtRNbUVgiYugXhgjZlvHx8czMzNpFWYRS0UQoc3GG6mStBOvwgcOHMBz7tu3r6SkJCYmBsLnsGTcunXrpz/96fXr1xH/fvjDHxqlWUj84Q9/wBt85ZVX8HLXrl1DLISFQDLQ9bc5gCGtH3H4DIyOjlrZ3l3ay0qjH8Of1APVE/ZgCnwiJCQE/gHvsXe0Q6Mfj8Ez2JV+MTs7m5GRYf0YOYVQnYiU3WxpSRfOqvX/dzxDdXW1nO1zVQW+jQjqasivFIlEBQUFONscxvAFqBd/RFpgZnNrIl8G9oAYLwbVzf5V1Ldw+uXMMAXBMcl45513nn/++Z6eHitpFoIrV66cP3/+k5/8pOkAjJz5EVw3cQaampoc0wsRBWVKgMibMbpTVFhx4trjpKQku9IvZmZm3LYpjCFGDiGKyhitzQ4PD8dPB1Zswqpramo8LiiiwZaq5rgfnHNpGMNFxdCIeqBe/C8iaAUFBVnZPoBo9JEP7oXYaTZwSm7hOjkTKQiGkvHNb34zNTXV+qPee++97u5uNA/GYD3N4l/+5V9Onjz529/+tq6uzmhRcXZ29tzc3OjoKF7d5ujurl272traHEvaF8tGVjNs5vSiavHx8fLLhcksaDEwMBAQEOBAY8TzS7XpxDjE8vKyCKJiUkbMEzlxMRfE5cKFC6ZlOj0CnBM5X1q3Ia2HOn36tFGOEfEmfF0vxAbf6M2oeYGZSoBb4Dq1detWs/bgBreQkCQDl6dDhw61t7fHxcVlZWWZLb3185//HJEe4UdmmgU0wuwgOULslStXIDR4UZtXahwQGhrqWNL+1NSUtGxEJYglRTJDFKI+vEFOLz86OtroHpEGoTGwB1HzSmMgEFKBOFGbzqWlZSQ6Ozvz8vJc/Sq+g7SJvKjkRrwS39ULXMXQQ7169f+3d+7RUVVp3i5njTMtiAboYbqRJgFaRG0SAt4HCImB0R4JhkyBqEA6XBrlFgwXm2snAnKLiYEwjqTpJCTQEhMGkiUaMJCQmcHmkpu2Sgu5NDI2I5LIiK7lctb3++pt9hyrkkqlcuqcU1W/5w9WUak6teucU3s/e+93v/sYQ408AacrPj5+8ODBaKpd/4pqwjC3UMi8wOrVq1H1wwz27ds3bNiwxx9//B/+4R/EM+rq6nJzc9HjhBVNmTLFwzCLjm4GWXGKFrG4uNiTsM0lS5asXbvWiwDP2tpaL3ar9ykq/MKTXwpOu6s3OKHyhk2YMEGld7Npktwre7BIOhncSEePHjW7FIHGE088kZKSIpsaksAjSPUCtRtqf3RH/HS002BkrT8agI42SUKHG//W1NQYvwQOLZ8kU1JLLuGLd9xxx9ChQ+GO3QmzcP0g+AcavyNHjngStgnfgl54EeDZ2tra6bIL44mJiTl+/Lgn6clx2mGi7l8jy0ZgIeXl5fqUz5e0tLQMGjTI76IuCDGXYNSL5cuXo4PIjYM9B27hfscym2N5Al6DVxq8T6MCfdwtDuAZpaWlkoT0gw8+2L1797Bhw2AYP/zhD+Ec6vVuwizaBeYkyZTsdrsnYZs4YEJCwrp167qqF9CXruaZMICoqKh2B65cOX36NL61+9eIj/oLJ06cwNc3uxTeA5mjGxHjCS69kF44ulZ+0WeyCHPnzoU3oOfq3sYGDx6cnp6ObvecOXP2799vWPFcGe4A/WxcbjQMaMlQ+DfffPOLL77AX/v16/d3f/d3169fb2xsxH/hFmPHjtXuDCeouX9ZfXDmzBl5u82xO3xRUZEneSBWr16NJrlLGTxlT11JX2Ep5Ct0Gn4hsx6dpn+VVakWHKRpl8rKyoULF5pdCu/B2eb+pcR4gkgv0B5ALHy6NVTgIeH9aJ49mf/Ga/Ly8iZOnAgjscLKXvTYZKt3GdKXVYt1dXV4gAr3pz/9KZ7saN4X31oCCEJCQtAKzpw5E00+viD0tKmpaciQIdu3b+/0O0LI7HZ7VlZWV/XCCtEGTuBk3nfffZ2GX+AFODmd9pXF7fyFmpoaC14RD7FmdlQSDASLXohbHDhwwH+rCbNA6+j5SUM7WlBQIIsYrWAY0pmWFlHtrtKdAyYmJq5duzYtLc3DsM1FixahK+/5skA0z2jFu1NC3xEdHd1p+AVeEBMT0+mhTp8+rV+5fI518kZ4QVlZWacpzgjxBUGhF3CLlJSUjhL9ko6YP38+hAwNZHh4uOeGIaEGZhkGev/19fVopFUObDB+/Hi9MprI+hFZ2ZGdnd1pqCOsAp8OHfFwPq6pqcmyjdnYsWNhVG6id/EnnPPS0lL3x1HZymVtiMXBHWW1hTxdIi8vLycnx+xSkGAk8PUCbpGUlGRWvKFfgzOG8xYbGztu3DgP50cEGAb0YteuXVFRUQZs0IDmSnzi3XfflQgJtOgjRoyAGKHBE9GBIS1btqz7qYjR2PTp0+fgwYMJCQm7d+/2ZCXF2rVrPR/A8GS3DrOQiIoTJ050NNeDP9k8CLyoq6uTPVx0L6EvwBV3k4fN4uCuCwsLYww7MYUA1wvJ1oAuON3CO7w2DHDfffdJ0667YUAZ6+vrKysra2pqZJh9yJAhMTExaWlp6BBrCykdZclDjGa+pKTEu42hcSMVFBRkZGScP38eTWNRUREKAH8qLCzs9Nt1aQDjzJkzlk00pMIvOjqBhw4dwjft9LcGvRC34Eylr5FZPLNLQYKUANcLu92em5vLWqw7aA0DzbnnPSEZ5NfFMLRrQGTKQ0Iv4Y5o8j3ZXGP+/PmS+GvixIkd5eVsl7KyMrSasiZTlqSice3bty9aWRzNw3WnHg5g4Gui3bXgshFFdHT0sWPHOvprcXGx7NrjHtxFsBBcR0q/T8GtGxYWxkh2YhaBrBcbN25Ei8hfV/dRhpGQkNClaSa0IqjgvDMM2Qu0srLy7Nmz58+ftzmGQ9C8oXPfpVgQ7beQTdESExMjIyPRELrZo0sl6cJH43N37NiBb6G+OM4DtObAgQP6DmDI+lgr37Fuwi9QeLiRm7TrAt57+vRpnA3LRrAGBjjPqampED6zC0KCl4DVC7Qi/rsFkQVRhtHVxFkS3Ym2GZ1y9w1nS0vLiRMnoBQqKnPIkCEjR45csmRJRESEXo0ujnPmzJns7OwFCxbk5uY6pYRHGSTFOKwCnz558uTp06e7qszChQshFqjB0UzqOICB744P9fqrGYCb8Ivt27fDGDodExKF4kZWvmbZsmXQaEZdEBMJTL1AvY82CY2E2QUJKLppGGiZJIeVtNbSzKBBbW5uhk+ovFVosMeNGyfLVbyrHF1nUly/yMqVK2E8s2fPRqlQEcfFxckGJehY9+nTJyEhwX2IBr6C7G3medimDGDgtnSjvDgVsnW4ZcGpw7doN/zCw5kRWXnb1NTkv/GS1qewsLC1tdXN4BwhBhCYejFnzpzk5OSgCrlAhYJudExMjO5rQXHkvLy8mTNnoo/eHcOQ/e6d0lhJCAVamkmTJjlFZXYJmUkBFRUVTjMpHS1kgLuokM+tW7eKVeAcehj4iRsMgrJ69epOpUGRk5MTGhrqZjIFmmX9RhfyJwnXtZSVlXkyM2JzJMbAdSkpKfGXZAy4yWXLVn8B4o4fbFFRkdkFIcFOAOoFqm+bD1YrWBa0rOg1opuOdlQiEPUyDHVktPoqfgK17e7du9HGdNUw1MZjkkbQk3hMN7jmt5C1jjJA4vlMCnp4KI8X82g4FYsWLSooKJABDE8iMCA0EF+8CwbT7nc/c+aM9RtdnF44olP4RX5+vt1u92S0SXZUgc9FRET4spi6gRvVj/QCvwuulSMWIdD0Ar8udEBRTZtdECNQzX9kZOTOnTsHDRqEvjsqblu3DQOncenSpegAoZ1Gx/Suu+5CN10ZBipc9EE9NIwpU6asWbNGDUt0Z0jJTX6L8PBwlBnNvCeJKFzxLpNVSkpKeno6PtHzCAxcneLi4o7yceFLWb/RFXXT7gSLM49bBabV6XvxLvXYj8ICLly4YHYRPALOl5CQwNzExCIEml7Mnj07Nzc3GMy9oaEBrWn//v23bdt27733ypOSjxltWFhYmHcNLWqoDRs24AihoaH79u2T8P5r167JX2EYsmrDyTDcHBAND2ygqzkzBMlvUVdXd+zYMff5LWw3duswEpwN9OMLCws7nfVQ4M5E4RcsWID3OrWvkqLDLxoG6FRlZaX6shCLPn36eGJXEniBewyv9yO9GDx4sJtcpRZB9msMtklhYmUCSi/QKURf1srr+nREphguXbr05z//WemF7YZhoNlDg+fFDBFq0v/93/9FpzwuLs7mEAtZSfHtt9+iYfj8889Vfi2tYURHR7s/bHx8vCdJ2WXXMTRCOLIEe6r8FuvWrYNOWaqKl8kOFOyTTz7xPAfG/PnzMzIy4MFOi1Sbm5vxZS31BTsCF10bN43Hs2bN8uSN0ETcKvBF2S7OX8D3dZOr1AootwieSWFifQJHL9B5Ra0dJNMiismTJ7/22muDHKgnxTC6lG1CIkNDQkISExPxxl69etkcSRhfeumlr776aujQodCOm2++GZIhWaudDOPChQtuGoy8vLzU1FRUf2iHXIccgERlqhSc8JjIyEiv81sYiaxQra6ulr3XN27c6MmgUW5uLlTJaaN26IW/NLoSfoELB8HCnXP+/PkFCxZ0+i68HtcXP9K0tDTrR7BqwX3oJlep6ci+B1BwugWxFIGjF+gOZmZm+kXnT0fWrFmDf1esWLF582Ynw2hsbPTEMFQAx9SpU59//vn+/fvbHGKRlZWFBg9icdddd0Es0DZ8+OGHUA2c5/fee8/VMNx8BKxF1pugmh4/frw8CSORJR42R1Tmo48+6nkKTuuA0qp8WRs2bEhPT58/f36n5R89evScOXPgTzgJ6sU4jf6SDUIGCNGhx60Fd8R38WSmA6/HhZa8I5ZNfN4ucEH4sdmlaB+4BX59vXv35jJUYjUCRC/QEUQbZtnuhU9ZsmTJxx9/7GoYs2bNgg24MQzX+E2bY6fs7Oxs2Qnpscce69Gjx5UrVyAWly9fVv5x7do1NA9OhlFfX++mkGhET506hU9RL8PbZcPMbvqEdv8Rm8OWDJ4dU6kvUL9DLyAZW7Zs6fRdEuOpfTFUw7Kbmblit9txzkNDQyGmspNZp8g+cLjrvvjiC4imr0uoI7g/8cuS0Rqzy/I9CgsL0aeyOcbD/EjKSZAQCHrR1taWnJwcbNMiMmuANjUyMvK1116bN2+eq2EsWrTI1t4sCc7YsmXLdu3apY3fvHTp0qpVq9BM9uvXLyoqqm/fvtevX8d/IRZosF999VWVxblXr16SCUNFVIhkdFrmJxx084u72X8E3x0tPTrTaLwNq221Cb8lbBN02g6heFlZWbg0cXFx4kPnz5/3iw3KBdwhGRkZTU1N+O6e+ByumqwuEb+0+JyXK5MmTSotLbXUCMHy5cuPHTuGn390dHSQBJwR/yIQ9AJdQPTgg03etd/31ltvdW8YsnQTdTpq+ezsbHSytfGbEIudO3e+8cYbPXv2VGJx9uxZNB5a/9CiDKOr2S+8w03WLKf4jLKyMjxZXFyM4hk2moXTO3HiRPRuOwrbbBeZWUhMTISiybIXq3WO3QATgkXhWng4dCEvwxXBr1VNkPkRKDkU1iJ6gV+x3W4PCwtDtwq3kOvNJiHS8hi/GgkD7xRlt5QVogt+rxdoeGpraz0Zjg5stIbx29/+FqKg/oTGDx3lcePGoW+Nxu/KlStJSUkqftPmWGby3nvvyYYR33777ccff3zu3Ln+/fsr/2gXnxqGa9Ys2X8EJXefNQvNwIULF9CGob1HM5aTk2NAm40PRfHWr1//+uuvtxu22REoHnqfkgrMZg290LZMQrMD7TO4KK2trTbHClUPm6JDhw6hRcRN4heZSV1ByWNiYjy8rD5F9uRLTU2FWONHnZKSsnHjxiYHV69eVRlc1EQbSu7JqBguMX5ueIDjoKKQQ4WEhOBihTuwws1J/Au/1wvuLaJQhrFy5UrUOE6GgWfQ3URjUFRUpMRCePHFF2Ebn3/+OdziD3/4A964cOFCrX90BF7w8ssv45W6GIb7rFme124oBnQTYuTJzqh6gepecoTjDKMdRbfSk2W0+FIyn4JvrUufXpJnKCABTjExygwU7W7LokXmnrTPoN+M64IGzJMs4EJxcTEc13Yja6eH77IUuLizZ882Vy9kQqSiogIWGB8fD7cIdYAL0c35pnY1EaIJ7cAthGsH4cCvKSoqqqOcs4Q44d96kZ2dHR0d7XfzuL5DDAO/f1fDWLx48Z///Of333//0qVLEsWpwH8LCgrQOqLj8sILL3giFq7vdTWMM2fOuF9pqY3K7DRrVldBdfnJJ5+IVOXm5rquidWXZ555Zt26dTKAsW3bNlTEHaXmdALqc/DgQTS60AutHLiagfRQtc+ofeDc4GQt6I86BZCisceT2md0HxuXHUlwW8oX7GgXGIsDF4RXGR87LKjVp6dOncJjyfzt66pPYqqkPpEylJaW4pc+aNCgSZMmcR0scY8f6wX8PQgTXXQKDGPXrl1z5sxxMgw8kKwMUAEIgathoJHDA1mY2iWUYeBD9+/fL0/KM06vND5rFr4vOnaol8PDwzds2OBdJlMPUQMYaIfQrVy1apVras52KSoqGjx48BEH2uc7NYOZM2ei56p9xprLetXMCC49DNKCJfQQXFzoL7TV4M/FLxcyIYoMv1myZIkpmb/FNvAjamlp2bFjB36z+GV5shKbBCd+rBfLli1Dhc4725U777yzU8OoqKhwGqLwQiwUyjDmzp0r251Iz0YMI9+BNirTyKxZ+Ah0+GRnVFTQubm5Pup9ygCGxHXiJOOzPIzxxD184cIFuFdATm/je+FulB1JoJWS881PwQVCg+ph8jRdkEgLfKhsuScrUQ0IptaipkhkZk1FeMCJjzuQl8nzsuCcwaHE5r96gV9dU1OT7puPBwydGgZa97y8PM8nQTpFDENmpp0Mo7i4+NFHH+00KtOnoI81ceJEtPdjxoyBmK5atcoXFbTEdcr4uTz2ZCMSm8MwAlWUZUcSuTGOHDniyc5nVga/nfvvv7/7sQ6dImlp0JzDy8U78ctFW26MW0ggFD4O0jBo0KARI0bgx9vpaJwsGj906NCSJUvQhZCRPF8XlVgWf9ULRnR2ijKM3/zmN9pgOp8aRnp6ekpKis3FMKwwU4uarry8XFau4pz4YuWqNgeGpOb0cCOSACYjIyMhIQEtol8HXmhBzePhHjreIavHDxw4gJtHblFJVIMHngyGeQ2EprS0tLKysrGxMTo6Gj7R1YkPvFjltsEPDdcdx/GRyhPr45d6gR4hIzo9QRmG7UYCDEEM4xe/+IXuhiELWZ0Mo66urksboPgUWbmKyhodULvdvm3bNn2Pr5J4Qi9kIxIPBzACEtmRBP1vm2O71CFDhgRAdxY1T25uro8yvsjuP2o2xHYjqNN325Xh+Hv27CkpKRk5ciS6AfhF6HKNxDPgSe1uNkSCAf/TC4g8fn6M6PQQGMby5cvRgbC5GMbmzZtXrFjhO8OIiIiQFaFbtmxpbW21jmGgSYD6zJgxQ1auDh48WGUL6D4ygLFkyRI0D2pL1eBcy4efKm45tSOJvwdeaMFVRnuvr2FIXIXTuEhZWVlqaqovmmcJz5S8n/jN+miMATXA2LFjfapHxLL4n14EZ47O7vDzn//c5sidZfu+YQwaNMinhrFgwYKQkBCpU2QkwzqGYXO0EOhVJyQknD59Wt88kjk5OaGhoTJoIQMYHi5SDTBk2Gzr1q3y3yNHjpSWlppaIj3BxUUtpEvXXImFk6ygY1BbW6vvGAmcr6CgIDc3VxaXGpCQECdH7WjIMYygws/0AsZdUlJi/MIwf6dTw8CfJOuRXsAwrl27pvUJ6xiGLI5FDSvJNux2+4wZM3Q8vnbQAo+XLVuWnp7u4SLVgAFGVVRUBJ+QphG9cFtABF5owfWFR0o6Ci/0UcVYuIqFTIgkJibq2PzjEhw6dKimpgaHNXjtCT7L1wErxIL4mV7Mnj0brYLZpfBLlGH07Nlz1qxZ6nllGOhnr1+/Xq+Pg1t8+eWXtu/7hDIMVMoGLyFRMe2yPlbyd/ko2YbNkSChuLhYBi1wzuHEHi5SDQzQ7d66dataSWRzBF7cd999gde0SNccF/qnP/1pamqqh95cXV2dn5+Plj45OVnFWChwNB0TwanhisjIyIULF5o1foDPzczM1KbGIQGPP+mFRJ5zRbXXKMOAUmhnwZVh4LEuhoFWPCsr69KlS/fee6/TpvBiGJMmTZLN3Lv/We7BPYPCHDt2TAYqJCqi+ylBO0Uya6Wnp0vsvSxSRbNhkT2xfAdOeFpamixA1ba1uATovJpYMN+B6yu5ZHbs2IEWNDo6Wu2C64S6Gztq6aECaIBDQkJ0GV1oaGjYvn27SIzBwxXtAtdEtWBW2lNiPP6kF4mJiRKCTrrKW2+9dacDGMa1a9c2bdqEJ50MY968eTJN3h3DQNW5YcOG5ubmsLCwxx577Oabb/7ss8+amprUlq22G4Yxbtw4H21qqpbsSxJM2VvVdwMVHQGTQAd02bJl+L6oT/FgwYIFERERAVm3trS0nDhxAhdUspvX19dr2078FXqXkZFhYgl9DYRSJjJkDkLtCqZegP+KeXQ034E3wgMgKLr8KOCylZWV+N1ZKjlQTk5OUA3jBTl+oxeFhYWTJ08OqtlrHUHN9Yc//GHXrl0wjKlTp547d05MQmsY8thrw0D7gRoNTfsdd9wBsejRo8eVK1c+/PDDy5cv4xNtDp9QIxZS5U2cOFGXRN0y8aHdXlWUAnWrwUqhBZ8racKln4pGBZpl2LCNjmh3QtHunqr2QFH53RMSEnAhXP1JdmMPSK9yRSV+8BxJa9Ha2qpXaAIuWW5urhVGLJxABR4SEsIBjCDBP/SCi1G7j4y7imGsWbPGdsMk2jWMXr16yVyJJ1y6dGnTpk2HDx/u169fVFRU3759r1+//t5773366aeoRF599VU09njZl19+6WQY6MpLom7PJ60VqKHq6urQPzt79qzkGlfbq5qoFE7gS6FDn5KSIt01nHy73Y6TkJWVZXxwq9NmqrL7toCGDWam/ut+pzTtKhuccLQWsvWJmwYDlwlf3MtyBzqyh4jKoNV98EtPTEw8cOCARX4FTuAXmp+fT70IBvxDL9At5mLUboI24PTp054bxt133y3rS91w7dq1zZs3v/HGGz179nzkkUd+9KMfffvtt2jv0alFe7Nv3z4RC+HBBx+Egqi21nYjUff69evRxUf1OnnyZHxiu5tyNTQ0oNJEi4gja7dXHTlyJG4MK884SJatsrIySX2B7758+XJ8X2gH6tmutigtDtR/tWMJNpctVd1bAi6NduheREEey7YR6k8DHXSpnE5UVFTgMnXnCAEJ7gpZrqXvMANqy6SkJMuOkOGnypshSPADvUB9ig4uF6N2k169er322mvz5s1LTU3Fg1tvvVUZxiAH6pViGJJ5syPDgFgUFBTgunz11VdoqND8QCw+/vjjc+fO9e/fPz09XftG2MCLL76IhtB11zS88fXXX1+9ejWOhv6WypEgjd/Vq1fFJATxifj4+IyMDGtuDeqKZNlKTk5WJrFlyxacHLQrUCubSzPvhHtFwAkZPHiw+m9YWJh2S1Wn/VS7bwneATU8f/681leIpObEDy0nJ0f3i4JfpcUHeqOjozk/Egz4gV6gd5uZmWl2KQIBKIUYBtAaxooVKzZv3uxkGJcvX3ZjGDJoMXTo0Lvuuuvmm2+GAtbV1fXs2XPhwoXomqsMXRCOTZs2oSpBDz4tLQ292EuXLrkeDTXsSge2G2P4augetTB61TAJy/bGOgVNSGRkpNpL1uZwDiAhI/X19W7eu2jRIjWoYDNPEboDvmCfPn389/LpiCS6QPM/efJktVGZvkiMmsXNG66J6oJ6EfBYXS/Q9WlqavLF+oLgRAwD51NrGJAAV8N46qmn3BjG9OnT33nnnf/+7/++7bbbPvzww6+++mr27NnPP/+8EgtoxM6dO6EgaFm3bdt27733elhCqXQCqepBK5KVlSWrc7du3aqqfu3+T5ZCpqJs34/PUPtujxs3rkvRuAcPHnz00Ud1LaD/IWtEZZLIp6mlcLalz2BlYMzurZoEBlbXCzRva9euNbsUAQWUQvY5U4YhQxquhiH5Pds1DNl+HU3m6dOnp06dCrFQEx8yb/LKK6/gmWXLlgXMNhPdQRJIz5w5Ew1MamqqwVuQwBXQvMnj1tZWVbNrIzovXLggEbJa+vTpM2rUKHkswRnHHXRJL9599920tLRufQG/BWe+rKwsMzMTP6sZM2YYsEa0sbGRA0XEIlhaL6qrq1GjBVJH1iKonVSXL1++c+dOTwzjLgfag+C/6CpBJrTPy+4J3333HZrSp556yrBvZH2gFDU1NRLHanNkIkeDPXbs2K7O+zhFd9bV1clIg+37oZ1OYStacPXV46+//vrixYsoxpAhQ2SMAUcoLy+HWNgcIxauZVPDGJ6AxvWLL76QKJOgQqW0io+PLy4uNmZKCx8aGRlpwAd1E3itNiqIBCqW1gvm0eoUtO7evVEZxksvvbRmzRqtYezYsaNfv37qlWIYaBQLCgqcDEMbqqkSakEs0Jz07NnTu4IFKpLsy+aI5UTDjxo2PT1ddoERtEMFCjeWIISFhalTfcstt6AZu379+ttvv92jRw90l3/wgx+ol508efLQoUNTpkyB1siTn332WVZWFtzisccek2e++eYbXGU8gBOUlpZ2vx+cn58/fvx4v4sX8RqYH85bRkbGyJEjjRmu0CLp7Iz8RO/AD6HTVWkkALCuXqAfHBMTEzwVkxegodq2bRsqMsiBF28Xw0B7g8daw4AlbNy4UesHbgzDpkmo9fjjj6elpWnVhKheLLqVUVFREC9tmy0ptOEQycnJ2iWmilAH2mfwizhx4gSuxb333vvcc89BI7R/hVvglsCTs2fP/tGPfqSer62thVugTlduAZPIycnBPaDcAuzbtw9HwAPtdiFeg7a2qKhIfCWwkUmQgwcPNjY2olNk1sZd9fX1frFCB3ejATu1EtOxrl5kZmYePXrU7FJYGtnmWIVQeHEEtC6QCelDK8N4+umnV65c6WoY58+fdzIMr+M3gwFRB/Qm3fRiR48eXV5eDjmTu92TNgnXBdcLpjJz5kynP125cgWHunz5sqtb7N+///7773/ooYfUk7t3777lllumTZumnjlw4MAf//hHm2Mj9Y6yfrW2tnZaQsX69euHDBli7u64PkVZxdmzZ5OSkvATYHeoUyDcfjHEQrqPRfUCdWh8fLzFl1eZDs5P9w1D7XPWq1cv9KFxkPT0dDQwroaB/8rWTTCM/v37q/jN1NTUBx54QLdv5eeoJsfmWJLqSXszf/58dDrtdjv6+m7ueUkdvWvXLlwC14DZixcvbt68uXfv3gsWLNCuZVVuod1RDCbxxRdfwELU7MnJkydl604Uw82Qvja5p3taWlpQ1IAcutBaxeTJk+HljKb0nO3bt0O4zS4FMQIr6gV+vdbPDGMR0BrhXI0bN04Xwxg6dCgeq7AMJ8PAA2UY+O933333/PPPB2HUXrtot2bt06dPV3drQ/sEq4MpdjSGgdY6ISHhww8/XLx4cUREhNNf6+rqoDJwC/ShlTHYOnALMYkpU6aoEY6PPvoIhbc5pttw6T0vthvgLjhaIA1doNtdVVWVm5trc4SFcazCCyTRAKP1gwQr6kV2djY6xBy68BC0TMePH9fLMORxp4bxX//1X04RoMGJbI9ZUVERExMTFxcnwwbe5XjGdUxOTsY5hxA4/QnuMmnSpNtuu23FihUDBgxw+is+vaCgwMkhbB24hWsQRmtr65tvvmlzxJaqkktyM7WKFe+SaRHZELXT74KfMF4pO5n5NTJQUVlZWVNTM2jQIFwFC+4T5kcw0UBQYTm9QC/twIEDMk5LPERrGF4PR8Mqzpw542oYr776qjbPgTIM1wjQ4EGsAk1OdHT0woULZTZh7ty5+Lc7ty76+nV1dXJ61ZMSbHHfffehx+wUyAny8vLQ+E2YMEGbDtzWgVt89tlnrkEYe/fulXDO3r17jxo1yin7hcpZLsdH+9rpeBXUZMGCBbg9/LSTqjbgPXbsGL47vrjxa0C8Izw8HMW27GmHdEJqLVs8ojuW04v169ejD2d2KfwPZRiy0NS7g8gbXQ0jKytLFo8IYhh4xjU+I7CB+8reKJGRkU5NjrhF9xuhLVu2oPmXBSZo5+x2+5EjR9oNtpBFIpcvX9auNRU6coucnBwcVvvk22+/jePI3iW4edAvl5kXr7OPNzQ0QEFk3MuLt5sFriyUAm6nlCIuLs7vVjeEhobKJJcFwY2Rm5vLfmNQYS29wI8cPUK/6ChYEGUYthui4AXyRlSsd94gLS1t8eLFthvLUwUoxerVq1esWBEkhoEeeX5+vuTcdB0eLywstOnhFsLu3buTkpIyMjLQTv/1X/81zr/rhIgEcv7gBz9wWiRic+sWffr0cZooQWcXwpSXl9fVVN/tUlZWNnPmTJiK2prOsqCqqXeAn8zVq1cHDRoERfNHpdCCGsCaiYLgFrjxrFk24juspRfr169HrWp2KfwY1C8HDx4cM2aMrXuGce3aNVyInTt32hz7D6nFq1rDQI2MFi7gDUPWl9ocW6u3KxB4gb6LqGWAARexowkRCbaA+U2bNk0byGlzLAlBB9FpruSbb74pKSmBW2gDPyEcsAFZgwq96H6xZRLHbrfjcWxsrOT5CA8Pt8KqCkmLXldX19zcDKlSPoHiPfvss4EUoTly5EiYk6W+EU5+SkoK7kxLlYoYgIX0AtU0g4q7D06g7AZi+75hdCm/51133aVduaMN/GzXMCQOo/uFtxQqcYWb9aWoOiW3rL7hfvPnz9+9e7erW1y/fj03N/f06dOuwRa2G27hNFcCt8Ch8EDrFpJT65577tFlxAUnCkVFm71jxw6UXJ6UdRaSUqx3795hDrxIgt5VZD82yZUuEakXLlxQUz/+Pj7RKVC60tJSdRVMB1cBrrlu3TorWCYxGAvpBapyBhXrgqwG1BrGE088odadendMZRg9e/acNWuWel4ZhlN8hl/jiVgI6P1nZmbq3i1DQ5iamrpr1y5t7qyLFy+i/f6f//mfuXPnOiUmgi7s27fv008/bdctvvjiiwULFmjdAk/iv90fcSksLMzLyzty5IjdbndaqDncgfovWv3m5mYIh2yMAheRiFHRDnmN5xkn1Vaualc2pwPiBOJoTjlSgwH86tGcW0QvZE4EPxALbgtMDMAqeiEL4Th0oRfKMKAUU6dOhRycO3dOxWx6d0xlGFAKbaShMgzb98c2/BFJXYX2D6bb6d1YVlZmc6ibL0qCK4g+35UrV/r27SufVVJScuedd86bN89pQgRN7N69eyVNljYOQ7kFntcm2jp8+PD169ePHz/u3YiLLKw4dOhQcXExDg7Bwn87PVdiG67nSm3+jm+h3f+9I3BpampqcGbUN8INyZWiCpyKyMhIVKem16XiFgcOHAg2wyMKq+gFOovp6elmlyKgUIbRq1cvmEFycvK1a9c8NIwzZ87AS1yf186SOBnG0qVLUenb/NkwsrOzc3Nz8S08MQY0ihLm6bvyyAAGCoNSffDBB+1OiKiYTadknVq30DrH22+/ferUKc+3KxPvb3ZQW1t79uxZWblqt9vxm8Xd1c2mXVsMT047rlFUVBR7w26YMWMGLk15ebmJZZCdk+kWQY4l9AJVWFhYGG9E3dHOksAMnFaFuH8vpKTd5yU9hiwN0BrGAw88gH6/PO93hoGeVlJSUnR0tOdJk9DO+TpvvQxg/PrXv+7duzdOqdMKEduNRSISCqod0ujILdRSEdfmGa9XO60fOXLE6a+ychU/0iVLlkRERJjYM66srNy2bZtZn+4X4OpANM0awJDxv9bWVuYfI5bQC9RZxcXFZpciMEEThRpZDVqIYcyZMwfd4k4NoyPkIK6GgcdfffXVzp07+/Xr99RTT+lQekPYuHEjulloXz0XXNShxiR/S3XgukLEdiOQU7uduqDGM5YuXeqaILzd7cpmzpyp3a9VGwJl+hi7E42NjVyA0CkwMPwYjd+4VSZEUJ9bJPiDmIv5elFYWBgZGckqw3fI6gCtYXz88ce6GwbEorS0tKSkRB7rVXif0tLSgv79iBEjuioK2dnZxiR/gwps2rTJ6UkVbOGaUEu5hdPmI5KvExe93aUifrQziMRvEvegOsUNsGHDBiOXyYimc0KEKMzXi3Xr1jHdiq9RhnHrrbeiv/vaa6/NmzdPL8P4+7//e/RaIBbfffcdVKO+vt4vcmCUlZVBEXJzc7vaQTds6EKYNm1aXV2d0oiPPvrozTffhEC4JtRqamoqKCho1y3gHB25hR/Bvbw9Z+XKlRMmTEDnzQB3rK6uXrJkSXx8PJNyEi0m6wXufjRIHLowAGla1q5dK0ohhpGamur1Lmi2G4axdOnSHj164DqOGTMGrdonn3yiZ7l9g/S0vBs9zs7OTkxM9EGh2ufZZ5/9l3/5F9GLt99+u6qq6v7773/88cedpktUsk6nP4lb3HPPPdbPpNkpEDvqhecUFRXFxsb6NLOZWmnVpblFEiSYrBeZmZkBEHUhCYatH80uhqEGLcQwurPPqs1hGCUlJWgC7733Xl0L6ytQIeIMhISEeN3Tgpf4dMGIE5Dvhx9++KOPPqqoqGh3QgQcP368vLzcddNU5RaMswtCcMXR6vtudSgcHcdHF8XfR8WIjzBTLwoLC3HrB8DQBX7GycnJ1tcLm8Mw0NVQhoEe7bRp07ppGOCWW27RsZC+Q3II4mJ5PWJcVlYWGRlpcFM9adIkCNyAAQNcJ0S++eabw4cPuybrtAWiW9TV1aEvbnYp/AlYBdxCd8OQdac4rPHRo8SPMFMv9N2pwUTwA4uJiWloaPCL4UEZMlWGIXuidt8wrI8uOQTz8/O93szFayBDK1aseP75552eVzGeM2bMGDZsmPZPgecWNocdanN7EE8Qw0hKSuqOVSsgFuvWrUN1V1xcHAA9Q+JTTNMLGboImIoP9fv27dv9YpAQ5xxNjqthZGRkGN9wGoYuOQTRvDU2NpoikT//+c9hDNqhCxXI6TqkEZBuQbwGdyzuBPzGKysrt27d6t0tISMWkZGRFRUVFAviCabpRcAMXQijR49OTEy02l6FHSGTsuHh4SkpKej+KsOwdWOf1U753e9+V1JS4pSkwRj0yk+M5tzIoE4tcXFxaBjU2Tt58uShQ4dcE2rZbiwt+ad/+idc08Bzi9bWVrOL4JfgTti/f392drZsMOb5AB7qtPXr1xcXF6OuoK2SLmGOXhiQ8dB4IEz4HfrFAIbN0aFBx/dPf/qTTIvAMNLS0hYvXmzzgWGgu4Ouz6VLlzZs2GB8vh0d9z7Izc01KxIZ7QHMBnrxzTff4LvgS7WbI1zlzvKX+7BLjB07tqqqyi+CnKwJfn0TJ05cunRpVlZWp7vqlJWV5efnnz17lsGbxDtM0Iu2traMjAztft+BAWo9/Gjxm/SX6g/dkVWrVqF3IoaBuhvNv2Tf0osPPvgAYlFTU4MGb/Xq1cYP7ejoFjhRNsc6Dj3K5Q0xMTGwh3fffffrr792Dbaw3RjSCFS3ILqAGxgCKnsC2xwJW7UBGdr96nr37g2xwIvNKyzxb0zQi+zs7KSkpAAbuhCKiopGjRoVGhrqFzGeK1euRLt7+vRpSIAYhtqxDFcHX6Q7B798+XJOTg6qqvHjx9fX15tyQvTdsxHfxayZEUGtH5k1a5ZrhKNk+tqxYwfzMZNOGT16dHl5uUx8SKimzRHNc/Xq1QsXLkAs0FPyo1yuxJoYrRew4927dwfe0IWAVlmCtK0/SYkLAc/Dgz59+txyyy1qDEO7J6rXHDlyJC8vz+bYCgvKZcqpwBfUdz3ewYMHzQ19HTNmDNzCdf2Imi4pKCgI7CYBlxJ9bmix2QUJEAYOHCgDXdXV1XiM+wc3EsWC6IXRehHAQxcCakD4k91uT09Pt+wYhsqHg/4uaha0W8OGDRPDQBUDw7h27dqPf/xjr48vqat+8pOfbN68OTY21njZkvwWmZmZOl4Cs9aMKNAA/O3f/q3Tk7I29fr162YNERlJANcbJoIffn5+fkVFhVQIZheHBA6G6kVgD10oUMvDLXyXLM9rcP5hD7m5udp8OKNHj8aTzz777LRp08rKyl566SX00adOndqdD/rHf/zHhx9+GA9WrFhhimFAbvRNdAYJi4yM1OtoXhMTE9PU1KQSY8va1HvuuSd4UjJfvXrV7CIEDjI5ImLBeB2iO4bqRcAPXSj0TWXTfVCP7Nix49ixYxAL15YeJayrq9u6dSvEAj1+m36LRwYMGGC8YWzcuDEkJETf015VVRUXF6fjAb0jKioKHU3RCwnktNvtAbkAtSMGDRrkL8u/rQzFghiAcXoRJEMXCkllg9ofLbeR2yI7UVhYePDgwdbW1pkzZ7opBv6E18AtZs+enZGRYfONYRgw9FpWVuaL7UyPHz9uhZDJMWPGoD146KGHJBH4hg0bgi0QAYJ14sQJKyi7n0KxIIZhnF4Ez9CFAl+2vLwcnen777/fyBy6anVZTU1NfHz8tm3bPPlo1DUwjJycnGnTpu3bt8/mA8OYO3euT2s0VJ3Jycm+UNirV69a4daV8Ato+vXr10tLS/1lCbSOSNoG6oUXqMWoa9eupVgQAzBIL4Jt6EIL+pdjx46NiYlBd8Gn1WJDQ0NVVVVlZWVjYyOsYuHChV2dj9+1a1dsbGxZWVk3DePs2bP4vj169FDPKMOw3di41RckJCTk5ubq7gGol6Ojo/U9ptfcfffduL5Bu+MDvjUkmPMjXQK/6KysLJtDLNyn0iJERwzSiyAcutCCnzTUas6cOQcPHtRxphw+0dzcXF9ff/z4cXSvIyMjo6KiunN8tR0J6qMXXnjhlVdeGTp0qBdhnk1NTdu2bUNdpn3S14axceNGSJUvas+6urqIiAjdD+sdI0aMmDFjRjA3rriv/Cg9rrmoHchycnKC+Z4hpmCEXgTz0IVCcv7j1z5q1KglS5ao5mr48OHubaDFgc2xBBEmYXPEAcifwsLCcJyxY8fOnz9fL2VRhnH48GEYxqZNm3r16iXJMDzn8ccf/8///M+8vLyZM2dqn4dhPP300xAgm96GUV1d7YuQC6GyshK25IsjewETY8Mg0RfHFWdHvCMkqw1q3cmTJ3MHMmIWRuhFkA9daHnmmWfCw8PRycYJkWfy8/PR13fzFvRWJUUjTiCaFptjtsWnhdQahiQOtzl27PT8CHffffeCBQvwZV0NQxas6msYqEwTExOhF7oczZXGxkbrVNBMLWW7MYsXtDNEbmhoaNi+fTuUAn0YtficEFMwQi9Q7wfS5qjdBM1D7969Ld48iGGMGjXqrbfeevTRR70wjLvuumvv3r1PP/10R4aBv7a2tuoyVbRhwwbomo8SP8BdcL18cWTvwOli7gfZ8nf27Nkc81fIhumDBg2aMWMGZ46IFfC5XuCmD7zNUbuJX6zdlwTnsien14bx61//Ojk52ebYOUn7JxiG5PSEweTm5no9yi1rZI4dO+a7Ja/oDrpuTGoultIds5DkdQkJCRkZGcE8S6KGKyZPnszhHGIpfK4XEGoOXTgxYsQI6+uFzVGDHz9+HI3rTTfdJIZx6623ygSNh0yaNAn/tmsYAwYMgF7ALcaMGTN+/PhFixZ5GE9QXV1d5wBV6vnz5/GMhKT4iKqqqvDwcN8d3wtw/zDywHYjtcycOXMOHTok+/CZXSLjgFWUlpbu3r175MiRHK4g1sS3esGhi3YJDQ1F6+gXzYMyDDx+8skn165du2vXrjvvvNP9u65du6Ye4122DgyjR48ezz///Llz59BITJw4sU+fPpAYtJ1oztWOoBLQin9ra2svXLggPtGvXz/I2cMPPwxHeeCBB3yaD7upqQll893xvQAnp7m52S/uH18jEdNlZWWxsbGoanSMcbYm+Kbw3ZKSElgF3J3RFcTK+FYvOHTRLtALNA9ml8JTlGEMHTo0JiYGncVODQMvuPvuu2XoAqDev+mmmxYvXmxzMQww1MGVK1fOOdi7d6/Tfq1hYWE9e/b84Q9/GBERYbfboRSSUeP69euVlZUHDx7U89u6UFNTY7XtPGTxiNmlsBBPOEBnBpIRGRnpRcYXy9LQ0AC9Rm8Een316tXo6GhcfROzABPiOT7UCw5dBAzKMKKiooYNG9apYaB7/cILL0ApZOjCdsMwFi1aZGvPMEDfvn0fduB5qdCTe/nll319g1kw0AFf2f1qo+DkGQfV1dXbt2+HFEpLPGbMGD+qgtra2uATMveHSyzJbGDVcXFxVArid/hQL9atW1dRUeG74/svqO9aW1vNLkXXUIYxatSoAQMGuDeMpKSkTz/9dMmSJVrDmDx5Mv4Vw7Db7dqcnl5w5cqVP/7xj75ODo26Xm1Pah1wLagXHTHage1GdEJWVpZqpEGnaWaMR2KJJNkuXBY/sdDQ0EAagCFBi6/0orCwMCYmxvrRi6aAiqO2ttbsUnQZFBuV9bPPPjt+/HibY9NzN4axYcMGuIWEXMTHx8uTCQkJISEhixcvbm5uhoJAU7wuTFlZWW5urtdv9xD0Ji2oFzbuS+4Bwx3ICnCZYqiqqkpLS8OpQyuO+3DEiBE2x0yTzWH8RjbnUAoURpLtRkdHw3s83BiIED/CV3rBoYuAREYLYBgTJkzAg5SUlL1796q/oq4sLy//6KOPZP0qDMN2I6hThi5AbGzskSNH8Ma1a9dGRUU98cQTffv27VIZzp07d/Hixb/5m78xILYRbUCXVsoYhgWnbKyMqIZNk5JOkuG2trZKFEuTA/nThQsXBg8erN4b5sD1mKEO3H+u1lrwcaWlpZWVlfhQmI2+yXYJsSA+0Qv0LDl0Eag4Gca8efPw79dffw1pgFBev3599uzZzz33nLz45Zdfvummm1JTU+9xIE/ecccdb7zxxtGjR9esWbNs2TLU3SNHjhw6dKiK2dQCmcDB//SnP6F2/vzzz1UbcOLECQO+rAWXjRBdGOjA5ggLdfMyCYZwfb6urq7ZgZv3ynKndv9U6wDmrfUYhVOeFa3gWnByh5CO8IleZGVl5eTk+OLIxAoow0hMTDx9+rTNkd47JCRk7ty577777ptvvvnkk08OGzZMXgzDwL9Tp07dv3+/Mgwwfvx4CMrvf//7d955Bz5aUlLi5hPvu+8+WAgOGxUVheo1JSXFmGWZ0AtrToHjbKDZs2bZAgncbO3eab67/dQeQ4IaXxFkR3WbY6RQjWApHRERUeZEiLnorxfV1dWo+3h/BzbKMH7xi198+eWX8fHxeKZXr17yDP4tLS3t37+/vHjTpk033XTTlClTioqKtIYBHnzwwYcffjg1NRUvOHnyJP69du3a+++/j+r7JgdSV/7VX/3VTTf45S9/6bQXq++wbIgDfmLoWJtdCqI/rnKgHV9x3UxAja8oEamtrcVj5R8iH2IezJVCjER/vYBfc+giGFCGsXnzZtSAMAD899Zbb83NzU1MTJw/f/6ePXtuu+02eTEM4+LFi3a7/c0333QyDAU8QzTi8ccfx7/y2Ok16NjV1NQYlqOQIQ7E4mjHV1wnekQ+xDyamppUZKsElMA5DI5pJUGFznpRXV0dEhLCoYsgQRkG/o2Li5MnYRiyjdn06dMLCgqUYbz22mvTpk3753/+59/+9rcPPfSQd5+4YcMGiRU1ANzMsrjAgqBVYOJO0ilKPpzMA/e2OEdtba0siFXCwfAOohc66wXs2LCBa//Fyu1WV4FhVFZWrlix4qabblJRkL169crPz4dhwDwKCwvFMPDvW2+9tXz58ieffPJXv/qVF5aArpiRQxeof1VucqsRERHBxJ3Ea1ydQ9buHjp0SEY4Bg0aJMtbbJxSId6i/+QI70VPsGy75QXS3sMbnAxj586dqL/gH3v37lVjGFu3bv3Zz34GvTh8+PBLL73UpWEMmEpiYqLexe8Q1LbWXJVKiO7I2l2Vpw62AZsXhVVTKpLyKzw8nPMpxBN01gsOXQQnYhjLli3TGsaPf/zjffv2TZs2TQxDjbhCESZMmJCSkoJXRkZG/vKXv3zkkUd+8pOfuDl+S0vLxYsX8/LyjNzCprW1laPEJDgRgZC+ooonlQSje/bskQW3I0aMiIiIoG2QjtBZLzh0EbSIYSxdutR2Yx92MGzYsN/97ndPPfXU008/DdVQrbWkvvj9739fVFT0q1/9SgZjw8LCxowZI+Gc+Bedp/r6ejxQSjFnzhwj23vUodzogRCFSrguyHyK7PAiYxvhDhh7RwTf7phK2sXvNhzxEGUYwxzIk3gAk4BhTJs2Daqh9YMHH3zwoYceysjIOHny5IcfftjS0oLukfxJJAN9o5CQkOnTp4eGhu7YsWPhwoWGfydCSPs4zadIpvP8/PzGxkb0FqKiovD7ZYczmKFemEAAT+qLYUhEp5NhTJ06FZKBB64jEA8//PAjjzyiFqMKamGqJMOwbIYrU2AHkVgN7dgGugoqUNTmmEZBjceBjWCDekF0RgxD4i3uvvtueRKGsX///ilTpkj6zq7OceBQRgZ12hz1o5XDb1FNHz9+3DXJEiFWQJKDqZUpErShBjbENjiwEfBQL4j+wDBaW1sl3kIZBh4UFRXZ7XYYxm9+85subZeKisnIoE6bQy8CZvEwIeYiAxvz58+3fX9gw7JZcYkuUC9MAP1O+aUFMLt27YqNjZV4C61hvPPOO3PnzsWfVqxYkZSU5Mmh3n//ffR4DF7E0dzc3Ol+mISQruI0sIHaQPYtIoEH9cIcAn7FI77g0aNHoRESb6EMY8CAAYcPH87KynrxxRf/9V//dfny5Y899pj7s7F37161FMUwoBeBGh9DiHVod7N7EhhQL0wgSIYEnQxDu9XI4sWL7XZ7RkbGypUrn3vuuSeffHL48OES3Yl3hYaGfvDBBxLg+e///u//9m//tmbNGoMLX1tbK8nOLYuVQ0MIIYR6YQLBs1GWMgzXDdnvuOOO9PT01NTU8vLy//iP/ygrK3vppZdcj9CnT59HH33U+MGe1tZWK0e5t7W1MTSEEGJlqBfEtyjDaHdD9l69etntdvxJLUb94IMPrl27hqY9NDQUz6xcuXLkyJFmFd6yyB7chBBiWagXRhNI+5l5iDIMmER5ebn7NSM/+9nPRDXkvwcPHjQl0/yFCxeM/1BCCAkYqBcmEISz5sowZs+enZGR4TSG0REtLS0jR440JQx28ODBxn8oIYQEDNQLo6mrqwvOFY/KMBISErKysiZMmNDpW9566y3j14wQQgjpPtQLo2lra4uIiDC7FOYghrFs2bLpDl544QX3EyUnTpx45ZVXDCueAtfI+A8lhJBAgnphNNZf8ehTYBivv/56XFxccnLynj17ZsyYMXfu3I7mSpqbm01ZvtHQ0GDx5fjM+kUIsTjUC6Ox+IpHY3jCQWFhYWZm5ujRo3v37h0VFTV8+PCQkBAV2rlv377o6GizSmh9vWDWL0KIlaFeGA2XJCiecdDS0lJaWlpXV3fy5EmcnPPnz6sX4HkTi0cIIcRrqBeG0tbWxiUJTgwcOLDdHVjuv/9+tTEBIYQQ/4J6YSgNDQ3BlvTCO+BhwZPb1Au4GzshxOJQLwylubk5CJNeeMGJEyfGjRtndikIIYR4CfXCUBiR5yFVVVVxcXFml4IQQoiXUC8MJchXpXoOTtSqVavMLgUhhBAvoV4YSmNjI1elesLVq1dNyQVOCCFEF6gXhsJwRU+orq42MeOF9QnCXfEIIX4H9cI4rJ8L0iLU1dWZmzf99ttvr62tNbEAncIAYUKIxaFeGEdzczP1whOgFwsXLjSxAMOHD29tbTWxAO7B+QkPDze7FIQQ4g7qhXHU19dz2Ygn1NTUoIE3uxTWpa2tjaMXhBCLQ70wjuPHj3PZiCdYIULl6tWrZhehQ3AjtZvnlBBCrAP1wjjQYnHZSKdYJG4RitPW1mbN1StcVkMIsT7UC4NglmsPMT2uUxg3blxDQ8Po0aPNLkg78EYihFgf6oVBcLcRD2lubraCXoSGhkJ0LKgXLS0tDBAmhFgf6oVBVFVVWaHVtD61tbVbtmwxuxS2MWPGLF261IIhDtQLQohfQL0wCLSaEydONLsUfsCFCxfMLsL/Z+DAgY2NjWaXoh3gqVx/RAixPtQLgzh79iwXW3ZKW1vb4MGDzS7FX4iOji4rK3viiSfMLsj34LY1hBC/gHphBJZqNa1MQ0ODdfZhnz59+vbt262mF9y2hhDiF1AvjMBSraaVqaurCw0NNbsUf2H48OFNTU0tLS2Was65bIQQ4hdQL4ygqqrKslmcoT633367RVrQtrY2SwXArl27dv369a+//rrZBfkLFkkKQgghnUK9MAKL5+uMiYnJzMy0wiyA1fJRjh49Oi0tDY26RVaoWiQpCCGEdAr1wgisnK9z+PDhZ86ciY2Nra+vX7lypbmFsWA+ypycHOjXgQMHrBCZa/pmb4QQ4iHUC5/T0NAwaNAgs0vhDrTop06dWr58+ZQpU3bt2mViA2/BwAJ4IdwiJSUlPT3ddMPgZm+EEH+BeuFz6uvro6KizC5F52zZsqWwsNBut5vVjra1tRn/oZ6As4FzEh8fb+4UEvPKE0L8COqFz6msrPSXAe1nnnkmPDw8KSlp3bp1xrejVl5fA8OoqKiYPXt2fn7+tm3bTJnqys7ONv5DCSHEO6gXPse/BrRR1KNHj9rtduNDMVpbW438uK4CpSgvL6+uroZk4L8zZ84cM2aMYZ4B9zpw4ABHLwgh/gL1wre0tLRYPPDCldtvvx3tqPGhGBAa66e7Hj16NE4OLmtBQUFeXt6FCxdGjhwpi0VV4aFo+p40OE1iYqKEgOh4WEII8R3UC99y4sQJvwi8cEWFYqA1NbsslmPgwIErHdgc4woSNdLsAA/y8/ObmprklSEhIZAP2EZERAT+7eo4VllZWVZWFg5y5swZq62pIYQQN1AvfIsfBV64EhoailZt48aNxsySWC3phYcoY2g3NwbMA/7R2tpaVVWFf2tra69evWpzrJER82j3mHiZbKgWHR2dk5Nj2VXNhBDSEdQL3+JfgReupKSkoCNumGEEXgcd30i0wzVUtsVBu++aOHGiX982hBBCvfAh1s944R7ZAQRiAb2YMmWKr1dMSLc+eBjowOxSEEKIT6Be+JCqqqpJkyaZXQrvUTkiYRjV1dUJCQnx8fHz58/30RgDl0UQQkjAQL3wIZWVlejxm10K79HO7IwePfrUqVOFhYWxsbE+lQxCCCEBQBDpBfrfXoTud4fGxkb/Hf1ud0ntMw5kRUlYWNiMGTP02uuLe4F6QrDNHxFC/Jcg0gu4RVJS0tGjR43pdpeVlUVHRxvwQT6itLS0o5kdkYyGhobt27cvWbIEX3P69Ond97aQkJBuHoEQQohFCCK9QPu3e/fu2NhYYwyjqqoqLi7O15/iO3Jzc3Gi3LwA5/P111+3OURqz549x44di4yMjIqKMjKXZbDB8BRCiL8QRHphc7SIycnJxhgGmtstW7b49CN8h8yMeHiKnnAg7yotLV26dGljYyNUI8KBh7MnsLHw8PBuFZoQQohlCC69sDkG9vHvnDlz9u/f77tPaWhoQPvqu+P7mvXr18+YMaOr7xo4cOB8BzaHapw4ceLQoUNpaWlXr17F2QgLCxs7dqybhNmcHPGEtrY2BtUSQqxP0OmFzWEYzc3Nc+fOlbF9X7Bnzx7/nRlBA1ZRUdHNkwPVkBAN+S98q76+vqqqSmxD5awMdcDJFA/BGcOZ1CuclhBCfEcw6oXNkchhrgMfGUZJScmqVat8cWQDyM7OTk1N1feYwx3YHGdenpGtOurq6qB6x48fP3PmzMSJE/X90MCDAzyEEH8hSPUCQCygF75Id42Gc+TIkX46gt3S0rJ79+5PPvnE1x8ktiEdcVyCCRMmMA02IYQEDMGrFzaHYUyZMqWwsFCN4evCnj17/DdZ59KlSzMzM80uBWmf0NDQuro6To4QQqxPUOsF2LVrV2xsrO1GyKcuHDt2zE9nRqqrq1tbW1033yIWAXohe74TQojFCXa9uP32248ePQrDwANdmlVZM+KPMyNtbW2JiYkVFRWmfDrzURJCSCAR7Hph0xgGuobdn/733zUjGzZsSEpKMmsRBxNGeQLuz7S0NN2jhQghRHeoF/8fGMbu3bvj4+MPHDjQTcPw02xa1dXVKPmpU6fMLghxhz+OihFCghPqxV+AVcAtumkYhYWF/rjPiLnTIqRLcBaJEOIXUC/+DzGMlJSUoqIi77qJeXl5OTk5uhfM19jt9szMTOa28gs4i0QI8QuoF98DhrFo0SLvNiVpaWmxObJV+qZovmL58uUjRozgahFCCCE6Qr1wBg1tW1ubF4axY8cOqInvCuYLCgsLa2try8vLzS0GzIz5KD0EJwqny+8slhASbFAv2kFyYMAwPA91hJH4XVBndXV1Zmam+13XjQHt5YgRI8wuhX+AE0W9IIRYH531YuPGjfoe0FymTJniYbNXW1vbu3dv//r66enps2bNys7ONrsgtiYHZpfCPzh+/DjOVVVVldkFIUQHcD+bXQTiK3TWCz/NVtkRp0+fLioq8vz1R44c8V1hfMHWrVvNLsL/4XdnjxBCSEfophc7duxoa2vT62iEEEKChPnz55tdBKI/uukF7w9CCCGECAztJIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojOUC8IIYQQojPUC0IIIYToDPWCEEIIITpDvSCEEEKIzlAvCCGEEKIz1AtCCCGE6Az1ghBCCCE6Q70ghBBCiM5QLwghhBCiM9QLQgghhOgM9YIQQgghOkO9IIQQQojO/D86d+CmmI6vIQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek3" align="left" hspace="12" width="229" height="210" border="0">

 1. Otvorte komôrku pre kapsulu.

 • Pevne držte základňu inhalátora a otočte náustok v smere šípky. 1. Uistite sa, že máte úplne suché prsty. Vyberte jednu kapsulu z blistrového obalu a vložte ju na plocho na dno komôrky pre kapsulu. Je dôležité, aby ste vybrali kapsulu z blistra až bezprostredne pred použitím.

Dôležité: Nevložte kapsulu do náustka!


MoR+oF7aIORjEyHVtZmypjuj1uHz5ssN440G3kJBSEJ544glER1TI3M5FvXr16lNPPSVGYNqnWUj87Gc/w0MZ/pSSkvLiiy8iCImlTVtaWhZtwMDTEyEfD1O3zwA8RhpetNBHgOPHj0ureItZUPFG+51xxgIDAzMyMsrLy/EtXJUe/Au4mn6B2iqCtPN95Cxz70FwonARxbBwaUiXwTI8R+RiL1++3HktAm9vbm7GPgqW2gPgPklOTtZCfiVKgtuPzRj6gXrxJ8TIdTxotDByXbNIvR4OR6l4wy0EIgVhz549xcXFBQUFbkjGe++9d/DgwR/+8Idr1659/PHHHaZZgF/+8pcXL1589dVXP/7xj8MwrGtakAaZ/SNwF9TS3DsJojIt02tF3oy369NJSUkdHR3yQ9Ts7Kzb/rcUrB1ifn5eGIwYHiWmhxFDRYAbA2Jht4WFhT4XFFFgMS5dC1g3Y3h1MBTRAtSLPwCxQKzCM5QZzs7BiRKtCA6fC95zCwmE0gsXLggRhGTcc889OTk569atc56T8Ytf/OKFF15AnUlOmsXLL7/8m9/8RhqDIJGZmTk1NTU4OCgnbXPHjh2on7k3nlPMuqap+zAhIQFfR+bOcubUMljmiIOuuVoSIRCGW5mhNu0Q0nhU0fbjwflC8KG9vb0+WutITEzERdHOunSiGQOPkZMnT9qPHyZ+g971QgQq3OJ4dmjqga5B8GTfvHlzXl6ew+q7Am4hgQclJEMMGjx48ODtt9+OB6jRaHQ4uuSll15CaIQxyEyzWGhqUTHiNCYmRs60FighClNfX+9GQBobG7Ofm1VdRMeQzBA1OjoqRtU62Ucogs0EtdJoUpEvIjasWyAMVnPURkREYFuZqWUAbmzUthX4IJ0gGiNFvU7tshBvoV+9wAMO+oyqj6bm2tMsOF0I4XjEO4yXqNDDLY4dO6Zka6cYTAEVEMtH4Tl1zz33oNr62c9+VngG4tzXv/71GzduuJRmsdDNIDIcERHb29vlTHiMaAQdcWNqZARUrVXppPQLmXrhZGJ7gegAGhoa2rRpkzStrfX09lLqicLTWi+EL2ZdaB/cTjk5OWVlZWoXhHgFneoFwmFhYSECgI+2diqMGOsPt1joCSvqmngEL30+BlcRc08BRKyWlpazZ89CEeAZt99++49//OOVK1cWFRW5kWZhD0JsTEwMQiAkQ07aJo4GvYD6uJpVNzU1lZGR4dJbFGDLli1yVqUHw8PDi5ZfdADBQuxXBdMgMzMzoaGhPpd1QYi66E4vECmrqqquX///7Z17UFRnmod7s5XaTdQRtcbdTFxB3Ki5iKAxO5mNgIhOkuVSSNS4USEqbiYqgSDqiJeAl4kXgoNiMqNhhUAuEnVQduPEKIjUzGzFC0gyGTORWxKTypSCa+mkKrsz+9t+129PuqE5NKfPOd39e/6gmqY5/fXpc773+W7v12bydoL+i7gFmpiezxhaty0tLXilVYt4x48fL4s2JVVJdXU19OLDDz/cunVraGgo5GDs2LEjRoxQfRgepll0Cw4r6Z8zMjL0TNuUCZ5FRUV91YszZ85s2LChT/9iAtHR0R62w9Wip/xqVz+/AJdTrwth7ExXVxfrOmI+waUXshwxPT3dJj2ufsGsWbM8pLhQhIeHFxYWxsbGWmgYAkxC+jMct/bAlPTtMAN5wf3333/z5s3W1laHczkA5EO7LZxDs6utjP1DrSRjhBASEoJf9UzbXLt27d69eysrK/WPGcnkAxRJ76c1C53TL+RMyos9IDMqes2NYRNw/axbt87qUngPzjZrPGI+QaQXiAcpKSmHDx/mTAv9yPR+uIWek4bX4JWIGYjZNhl1esSJ6j9Qm9mqOYP42W2jXE2ulKQIaI4j5OMDTp48Gf+rc9omRCcjI6OsrKyvemHDSxS+KNNaPetFfX09XtarXML2DC2db4GJ2vAb0YkhG98T4gXBoheygwDdwgtw3vSfNLwSr583bx4eW24YkpCxvb1dRXcJjf1JGpienr5+/Xr5jHqmbS5YsABNef3LAiU8e108nzJ16tTa2lrPr4Ff4mW9HkrSf/lLj7198kZ4Aao+vx7ZIf5LUOgFbrD8/Hwm9u4raPRDyDIzMyMiIvQbhsRyqwxDdn9tampSObDBzp07i4qKDFn3n5iYuGzZMoczxVZJSUmvkzbwptOnTy8oKNA5h7GtrW3UqFH9L6cvkOkXHpKd40/Hjx/vdYMSNRRlSeqtvtLR0eGn+6cIZWVl+/bts7oUJBgJfL1AvEFbk27hBThjOG/x8fGxsbE6x0cEGAb0QhIx+dowUPtfcIISyo6vCPzTpk1LSUmBUnR1dUEI0PqUbMReLBN1AW80evTo6urqRYsWFRYW6pkTun79ev0dGHp267AKmVFx+vTpnrp/8CeHjokXkhjj6tWrhpfQF+ACU8tl/Q5cdWFhYczoQywhwPUCVQPCzMmTJ+kW3uG1YTicW13AMGJiYgxPhqGdsCnd7NOnT0cMSEtLQ2zTVqbSUH733Xdramrw14MHD8I1vSiPbKRZWlqKt0NorKqqQiiFrOiZttmnDgwYEsrZ1+KZg0y/8LAr/ZEjR/BJe73X8N3JA45U+hpcdey6IFYR4HqRmpq6f/9+ynt/8NowhgwZgkgsoyT9NAxEd4RzhKXa2loZ8hg9evTEiROzs7MnTJigp1cAEbGlpWXz5s0oj3QX67wqIBDV1dXwCXwWuZzwdsOGDUNhMjIyNmzYoOej6ezAkFl4Nlw2ovA8/QL2hnjW60Gg+5MmTYJIUfp9CpSaXRfEQgJZL7Zs2ZKSkmKfTPv+i9eGgSgSGRnphWHIrEw0lPF2Z8+elY50tIy93vZTPsW2bduSkpIgJQjhUA0PQxtQgfLycsRLvDXet6KiAoKi3nTRokVFRUUIkzrXnerswJBclna+YnH2epp+gWCGc5WYmOj5CPjfS5cuhYeH23YGa2CA85yVlYV7x+qCkOAlYPUC4eHw4cPvv/++1QUJELw2DET0rq4uPYahZmUibMuQByJQVFRUWlpan+aWegbBG1cF1LOwsLC0tFR6I7RlkNSfKMDo0aMhBIiX7u2/ZcuWIcp2dHT0tQPD83Zo+OzdbptiH+RcdTv94siRI/i+em0ry/wMSKfJG7IHG5L8jf1DxEICUy9g7unp6YhSVhckoFCGkZKS0qecpzK7E4Zx6tSpBQsWqOclBYVseqmdlblw4ULvtswWXEZSut2Wc82aNSjP4sWLZconSoXoqKxi5syZ8+fP9yA0CKLTp08vLi7OzMzU34Exa9YsNCg96EV7e7ts3GVn8MG7nX6hc2REVt7CLWw7gzUAKCkpCQkJ6c8CbEL6T2DqBepxmHtQDToiwqEZHRcXZ/hKDTlyfn4+IqgyjL6m5kSpJkyYgBa8y77eiDRDhgxBpHGflamfXkdSuv0vvJea8olS6bEKLfgvCMqOHTvwRjo7MPDi0NBQVP09pQn3i6CLEpaWlrpkgdQ5MgLgfFOnToXJ+UsyBlzk0F+rS9EHGhoauAEbsQMBqBeovsPCwoLH3CX8o9n92GOPvfnmmw7j1oLKdslyZDW64bVhSKJuUQGE8H5227rnt4AfoKgVFRV9GknBdZKTkwMv6eveWjgVOO14u8LCQryjng4MCE1ubi4cq6eN3+BG9g+60dHReXl5HR0dWhcsLy+H0/dqh/j2ZUeS7du3+0XSC4dzeYsf6QXuC+m45bAIsZxA0wvUesFj7gj/BQUFx48fR/hH0Bo+fPgDDzwgKa77aRiopBB05choqn7ve99bu3ati2GEh4frMYzZs2dnZmaqkQ682LtRD0Sm06dPu+S3mDRpkuS3QAxAmadMmWLmjvALFy6EW8CZ9M/AQGB+9dVXN2/e3O0eEFevXrV/0FXTL9TnxU1XVVV19OjRXv9XJl4IfrQqtaWlxeoi6ELW4R8+fDioOm6JbQk0vVi8eDGCTTCYu0RTBP49e/aoPI9xcXH42R/DQA21adOmvXv3Ioq88cYbMr3/8uXL8letYcj2ImIYHg6IwHPixIm+5swQ3PNboDxTp07tz0iKgUAsoAs1NTX6ty7DeYMRLlu2zH0URlJ0+EXQnT59Or4U9WErKipGjx6tp79QJl7AFKGGfnSTwqQ95Cq1CShhamoq9z0g9iGg9KKkpCQyMtLO6/oMRHIkIPC3trZq00grwwgJCfFim8SoqKhBgwahUZ6UlIRfr1+/Dn3Zt2/fgAEDfvCDH+DtYBgy+qA2MINh9LrNhM71JpKCE0GosbFRuij6mt/CTBBvpN/ik08+wYPMzEzt4tWegJTs378/JyfHZTimvb3dX4KuTL9Qv+LxwoUL9fzjoUOH8Eoo46RJk3xWOuPB5/WQq9QOSHdjVlYW3YLYh8DRi6AaFlHMnDlT+irEKgRlGAjJOgcL0PJGdISRpKen/+hHP3I4xULyVN64cUMWHH7zzTfiNMoVlGGcOXNGbTHqTllZWX5+freGgWoRx5QuihMnTqhZmdBE2evE8i4Kz0i/hXRgHDx4UM8uJKCoqGjKlCkuvR3QC38JuomJiWr6BT7FpUuXpFvLM3g9Xon/RSD0rzTbuA495Cq1HNxEuLlwVs0cGSSkVwJHL4JnWETLunXrHE6TGOVEPS+GoSfbhJq/iRP47LPPDho0yOHMYVBcXHz58uUxY8aEh4fffvvtiA0fffQRHjz//POff/65u2F4eAtYC7Rv1qxZqKZlqYjDmf1avUASYhYUFERHR/tX80utUH333XdRvxcWFuKc96pEjzzySG5urktvB06jvwRdfEf4ymT6xc6dOzMyMvRY4NGjR/Ff+F87Jz7vFrgg/NjqUnQP7t/k5GTcU3q8lhAzCRC9QBMqLCzMbp3n5iCGsWrVqq1bt7oYxldffeXBMNznb+LJM2fOrF69Gi1pnM9HH30UPnHlyhU8eePGjTlz5uBd4B/Xr1//7W9/62IYFy5c8FBIBFEEYFSFaAXKMwgwoaGheL6fPqGdn+FwrpA0uZWpEn4vXboUerFp0yY9s15kjickQ724paXF/qtSFdOmTcM5xzeIa0M7UOIBvB4SKZlJIZo+LqCR4CrFneWyWMYOoN6D3l29erW6utrqshDiSiDoxbVr1zZs2BBs6W8lKp8/fz4qKgqGcfHiRXfDePLJJ7s1jG7nbyJOlJSUIEzefffdEIs777wTYvHRRx/hCPAPOIf4B4BhlJWVwQ+0hqHHEh5x0s8P7mH/ETyZmJg4a9asHTt2mBYJtAm/i4uLcbaXL1/e69lAxMI5RGkXLFgg5+TSpUvR0dGmFNkAYmJiioqK2tra8Nn1fPW4SWV1iWiof/VRgeTk5IqKClv1ECxZsgTnH/c7tz4g9iQQ9AJNwPz8/GAbFnH5vK+88sozzzzjbhiZmZkOzSgJank4BJrOaHeq+ZuXL1/es2fPW2+9NXz4cISNYcOG3bx589y5c6i8UG399Kc/dd8eQhlGXzN4eoHKmtXY2KidnyFZs1zmZyBap6enQ7kQ73vKXmU4qgNDBgvcp212S0JCAkwIpcUJlDa93RrHHoAJLVu2DEqkXWvqgZqaGodzlGHz5s0epunYFnxZ8fHxNtELGHZqaiquf9yt1dXV7qWSVUgOZ5p5mS+lkCS58jgyMjIkJET9CXexrIse6cR35SdBgt/rBW4k3C2Gp6r0OwYOHNirYbS3t0Mp/vSnPz3//PMyf1OAbeA0qvmbH3zwwccffwz/wFn1sCREGUZf82vpAeEWzdxTp06prFmy/0iv8zPgQ4jWiGEIfqh59e+M2h+0HRjdTtvsib1794aHh6O00m9heZ3e4UT7jHt8qqurU4/xqXW2m/FdwKVwkdTW1iIuGlFYU0HJcfnp/Fp9CkQtKysLFovvBTc1GldbtmyRL6Wzs1MmNilvQLFdusQ89JDhu5axSzlaS0sLLs7Y2FhUBQZu+kOCB7/XC+4totAaxu7du4cPH67+JIYBjVDzJ7T/uHr1atRTaIn+8Y9/hFgMGDBAdWx4xkDD6DVrlv6Dy86o8+fPX7hwYa87oxqFdst1/YtU1RBJY2NjP9v00sejfabdifYZvEtXV5f6FdFI1M0Do0ePdtkGRYUuBB49WcAdt0ZGKioqHM4xuA0bNuj5L7uxdu3axYsXW6gXOI24mPElQqBhgTk5OUpMDbnClSmqo6mOQ9ihLIBPTk62Q8oZ4hf4t15A2xFCeK0rlGGg3sHJgSioP4lh/PKXv0TcHTt2rPa/8CuqfhjG559/vnz5cjxw8Q8P4JU/+clP8C/uhoFK0PNKS59mzYKRqJ1RDx8+DEfx6fi0tgNDFqn2lJrTBRkiQfTFv6s+7V7NwPHtpTfdIn6mfSYsLMxlcQoivUv3uC8aqTIygk8qH7CnXWBsDi5InEDz5w4LssIrOzsbF5Wk68U14+sRYcmxq24cUY3U1FQ8ls35gm1ImvQJP9YL+DvCRrAluugVMYx//ud/RhPExTAWLVokKQogE+6GgQbKICd9fUdlJ1rDkGfQPta+Us3KNC1rlnZn1Nzc3Ly8PN9ViNoOjJ5Sc3bL3r17T5w4cdyJetKlM8PdDCRPifYZ287vUyMjkrXTf2MSxBHBFd+ymR9BdVpIRk5ZLWL4cKQeZAb30qVLcSPv3r0bV2BOTo4MVvrvd0p8hx/rxYoVK9D24mXtDgwDTfaMjAwXw8AD/CoR190w1MIQL1CGgTc9cOCA49ZCFZlSWl5eXlxcrJ2VGRsba1rWLNkZVfKGHTp0CFWzj1qf2g6MnlJzdguu4StXrviiSHZAOzJSV1cXFRVldYm8B9dSSkqKzn4pQ6ipqcnPz09PT5d3tMQtYMzSnYavT03vgNri8nY4E73j7lZda5BgCIfJBkbsib/qBa54XNC2zaNnOffccw/axJ4NA23K/iiFC8owlixZIjNtlWEcPHjQ8qxZKAyuFpwQWbmKk+OL6k/bgdGnOZ4BTElJydChQ+UkHD9+XDzDf8G9M3nyZPmKffpGHR0dixcvRhTH7SMWjjsLP01wC5kIJWu14BNTp04NDQ3FzQtp7vWtcWaOHDmSlZUVFxe3du1ajlwHM/6qF5zR2Su9GsayZcvKysq8GA3pCWUYjlsbqinDiImJsTzKomY8cOCATLwPDw9Hk8vwImk7MGSOp86dVAOY0tLSRYsWOW6tlvTTiRdaEO8RO1H/+Ch2ymhIbW2tmjCEZ+DEkZGRPu01aW5uPnr06OHDh/E4JSUlKSnJi7eTuRoyQQR6FBYWtn37dvZkBCd+qRdoD3FGpx6UYchMT/W8Moy0tDTDDWPdunXSa+piGI7e0pObQ0JCgmRfQJHw2fft22fs8aUDQyYA6t9JNVDBrXrp0iWIrOPWdqkBcNviIyAGI3YaPrlS0tLg4DBgFdoR9VHd4RkfXUW4Vo8cOSIJ+tAMMKp3BJIBycbBJ02atH//fttODCK+w//0AncgpD7YcnR6jTIMNNZl8YgghoFnDDcMWdHqYhhdXV32MQxZuYpyZmdno0oNDw+X4WRDQDWKhqbMq0cc0r9INfDArQrZys3NFaWoq6vrdWddf2H8+PGGZ3yReRUpKSnaY+JJ3J6lpaWGjyrCWl577bVDhw7FxcXhXvBR6iBc+REREampqb7TI2Jb/E8vgjNHZ3+AYRQUFDz33HOOW8tTBRgGmterVq3ynWFMmDBBUmfiZ1NTk30Mw+H0AOnl9rzdqxfs2LEjNDRUOi2kA0PnTqoBBtQK3paXl+dwqsbx48e1l5+/gy8XgRNNc1nQ4fVxcGYqKirQvncRCzyPug5ebmwfSUdHB94OZYZYezf80Vcgl/hcUDHcFOzDCCr8TC9g3OfPn2eOzr4SHR29efNmqei1VfyoUaO2bt3qO8NYtmxZSEiI+IR8a3YwDJl9JluWDB06FFFQTw4x/Wg7LfBYzryenVQDiSVLliAunj59WkKj5A4PgIkXWmAVJ0+elPzceqY9uqAifXp6uksviGw3mJycbGBie/hudXU1fAU3u8lrT/Bevp6wQmyIn+kFbrmioiKrS+GXPP744w5n4k5HD4aBJ//1X//VqLe7fv36559/7vi2T1hoGJJyA9WrrI8dPXr0zJkzfZdra/v27ahPpdMCEaK0tHTx4sV6FqkGBnCLvXv3Inaq0+vvGS96AsFSsrehda6//7+mpqa8vFwiPf7d5a+4bPbv32/UgIhIDI6GC97Mrf5cwPvu3LkzqO4C4k96gXsSTWF2r3lNr4axdu3aTZs29f+NXn75ZVRnN27cmDBhguyM4LDCMNT6ukOHDl26dGno0KHTpk0rKChITEz0dSWLOAoVLiwslE4LRAs03GU6rU/f13IaGhqys7NbWloQ0rTfL76ChQsXWlgwnyISCS2YPHmyDDq4J36Qq1EmUU6dOrXbSC+LUSMjI92dwwvwXUhGCkjMJ5980v8D9pOEhARIlVVpT4n5+JNeoHHAxaje8eqrr06cOBEVnzKMBx54IC4uTr1AGQYe98cwUHuiRrt8+fKYMWPCw8Nvv/121JhtbW2mGYZSCrVd+/Tp0xHYoqOjTRZThBw4Fk4mPi/eWoZIQkNDbTL1xFgkXTQsSiayIIJqYyeuAf/abt4LIBNrnCCoS6Yp2RJM+5rY2Njly5f31CchUzuN6lGDyzY2Nq5bt85WW5FBqlDtUC+CBL/RCy5G7Q9nz5597bXX9u7de88992j7MFwMQxKhOrwyDMQV1GgIM2FhYdOmTbvzzjuvXLly4cKFzs7OOXPmOJw+ofZdRMQNCQnBM01NTf1P1O2+vaps1+7rfUZ6BdEiMTFxwYIFKAYCDzQrMzPTjya4uWyTpt09Vbuvt9qCLjU1tdsufQgf/uovn7qfSOKHPnVT4axmZGTgjjBqSgQU5/Dhw4Z0gRgLKnDUOSYkJSN2wD/0gotRDQFVmDIMnMzt27c7vm0YDz30UG5urjyv3zAuXrz44osvosoYPnz4o48+CrHA94Vfv/rqK2m1q9ygaL3V1dVJ+Nm2bRuas2lpaYcOHcrPz+9Tm15t5Iij4YNcvXpVu72qfWoutNJUli3HrW6bKVOm7N6928Ape3pQm6WBrq4u2Jj6VSsKDqeJSu72btEusVFbp/aa3x3mB+P0tuwBTmVlJZzewFz1uDuys7MPHjxoyNEMB7ZdXl5un5uU+A7/0AuEKC5G7Sfz58+vra1VhrFu3TqHcwai49uGIY91Gsbly5f37Nnz1ltvQSxiYmKGDRt28+bNc+fOIVyh+vjpT3/64IMPqhfffffdiFvabThQn7a0tEBo5s2bhxCFtm9SUpJ7oBKZkKDY2Njovr2q6hSxIYWFhSieyqwFwwgLC1u2bFl1dTVK3qd8GDgJqvPA8e2+BIfblqqeLQGnTpvqA9qnHicnJ0+YMEH9OtKJzhL2BEIdHKufBwk8RCxwx+HLMrByKykpgWfbtqMXNQPsx+pSEDPwA73o6OhAA9e0PYQCGNmrXb9hPPTQQz2t2Lx+/XpFRcVLL700YMAAScX4zTffXLx48cMPPwwNDUVM1f6jTMhAtBszZozLcVCrIuLivXA0RNzExEQP5ccbRUVF+W57VV8A75HU4MokZMMXqJvMPnHfNl3hecv10aNHa4f2XbZUhbvgi9AWwyo7hxXhqw/siRd9QiW6wMVs+EJNHLy0tNTmHb1oFXB8JBjwA71YsWIFbkWrSxEIyF7tMIz8/Hw8wK/KMP7mb/7m/vvvV68Uw5DMm90axtatW9966y38y9ixY0UsPv74Y6jGCy+8oB3mUBMyHnvssSeffBKV6eXLl92Phsi31InDrY0u+PWOz2vXrkXzPTc3V+VrQUT5uRNUsi6dEAp83vXr12uf8dOTUF9fD4WybfeSmcg+5rKIxkeZJ2pqanBwm18ncE1c9tSLgMfueiE7o/JCNAplGEBrGBAOGMOoUaPUK2EYN27c6MkwVq1a9ctf/hKucMcdd3z00Ue333778uXL0RxXibnwp7y8PHx9aKLt2bNHe2TPBF4cgkyUlZVJx4zL9k4yDdC6onWDVu9gBg7nXI3Gxkb1gtjY2D7NW+TEC8etNaKtra3azUR8QXV19Y4dO3x3fEMICQnRzv4hgYrd9aKgoKCwsNDqUgQUYhgJCQlaw/jiiy9gDC6GgYiICrFbw4BGyOaoZ86cmTNnzrPPPqvmb16/fl36NsaMGYOaTtspErTgbJ8+fTo5OVlmIeC8mdm+1M7rFGNwfFsaWlpaZDqLC2rgRs3irHPSJ704ceIEIqvXhfdrZBykqKgIsp6ZmWmCSp47d862sy5IsGFrvaipqQkLCwu85qzlQClknzNlGGhR4bG7YUj2rW4NY+zYsWgq4YFWLCQ/4J133pmbm6udz0EQWhDFS0pK1q9fv2zZsunTp8fGxkZERCBs6x/18DC7U7sApLOzUxbodss999wjD+666y4U6bPPPouOjlYdDDjIu+++C7FwOGXC/e7Dk3qKKuAWvnr1ahDmOZBtSE+ePJmdnW3szE0P4PLwi5sOaqudGEQCFVvrBfNo9Qoiunf/qHZSXbly5Z49e9SgiQfDgEZoV4I4NGLh0MzfnDlzZmJi4oABA7wrWKAi2ZYQm8Od4Bl4mHufgXblp+fVH2D48OHf/e535fEdd9whzdabN2/CLWB4TzzxxF//9V/jmb/927/Fg2PHjqEAs2fPVjNAYRJ4ZsaMGWrlCOp96erA+54+fbr/Zl9eXj5r1iybTwUwEJldUVtbGxUVtWDBApN3R2pvb0d7zMx39A5cdcbu8kPsiX31orKyknm0PINgj6awLAPx4t+VYWzcuHHdunW9GsaPfvSjioqKsWPHuhxHO39z0aJFFAstiNYIsbBkWFd0dLTLxmY4aTj5ra2tGzZsuHbtGsKD+pP71E7HrdmduDVwnJiYGERuaIT2BXCLHTt24MnFixfDKtTzjY2NLm4Bk8C3iQNqV6W+/vrrOAIeaLcL8RrE2qqqKhyqn8exP/ikR48e3b9/P+6a5OTk/meK844LFy74xQodXI1cCRgM2FQvUNWiwrX58irLkW2O4Qc1NTWQAy+OIIaBqIPHWsPYuXMnjEErCmIYiGpaw1AJtdBWKysrQ2PaiI8VIOBLycrKiouLW758eU+tWET3AwcOQBeKi4t17ru9cuXK7du3P/roo/Ktafnss8/QdP7v//5vd7fAu8yYMUO5xddffw2TGDp0aEpKinrZ4cOHcQQ8yM3N7SnLmTa1Rq9s2rRp9OjRAZkEXVBWgcfp6ekHDx5kc6hXJLGv1aUgZmBTvZAU4MHTp+odOD9iGGoKhRcHgWGovdq1hrFmzRp3w7h06ZIYxqBBgyShFudvuiAhp7q6GnWozqwGCMARERGzZs3ybBiSOhqvwc+HH37Y5a8wg61btw4ZMgQ3joyJCOIWkydP1vZSvPPOO1evXoWFqFfW1dVJDmkc3EPLUruExDOIIrJpqs7X+xG0iv6wa9euBQsWWF0KYgZ21AtUo2hIIXBaXRA/wBDDULuQQBrQ4MZBNmzYgDDjbhiy56fkg+L8TYXaDBM+0dnZiRiP2NOnwYXx48cXFhZ6MAxEa3jDRx99tHr1avfsZL/+9a9ljGzu3LnduoW2l+LYsWMwCVTxqocDL5NUqg8++KCkWes/OTk5OFogdV00NDTgK66trR01alRMTAytwgtwDiWlr9UFIWZgR71AYxpBjl0XOsGJQk0XFRVliGEgdOGxmpbhYhh4IIbx8ccf44H+bBYBCayipqamurr63LlzM2fOTEpKCgkJQajWOczhAgwjMzMThqGSpivwLmlpad/5zndeeOGFYcOGuf/10KFDLg7h6MEt1CSMcePGyTNffvkljuBwpgGVXE8dThy3VqaoJayyflU7+bQncG0cP348AHIb4DxAHPEVt7a2yk7rVs2rCAyys7NLS0utLgUxCdvpBVOAewFaUXV1dbGxsYYYhjzu1TDc52cED4jH5eXlYhVqz+slS5bgp7sc6CchIQEhWU6velImW/Q0kRMqc+rUKYS973//+9o/desWv/vd7+RJ7SQM3G4yndPhzHekPYhL3gtcYNHR0b022SsrK3EV7d6920+XlItSyAa80lFht23NeyIiIgLuaNu+AVzYuBr94kwSQ7CdXmzatAlxy+pS+B+4aQ0xjI8//tjdMDZv3oyqQb1MGYb76Elgo5I6a61CELfo/0JEnFKEf0RxBAm8XWpq6pkzZ7qdbHHlypWSkpKvvvpqwYIFqitC6NYtvvzyy7ffftvlyXfeeQduIduXqDwcDmeWDu/K39zcnJmZiQKbvCVsP5ENeJuamkQpoFPmLyvtP6GhoUeOHLG6FN1j2z3iie+wl16gPm1rawvCJDyGoAyjqKhIUn17QVZW1vXr12EYEBQEOWUYxcXFsnhECDbDQOUoe36mpaW5d62JexkVjQ4ePAir2LBhgwyI4H1HjBjh8hpY4K5du4YMGeKySMThnKT57rvvarNZOJxusW/fPpelIrAQVPcVFRVlZWV9TfXdLbJidvr06fYPzPCJCxcuwCdwEjo7O6OioiZMmLB8+XK/bluj8NAjq0vRDTjb6enpXAkYbNhLL1BXuq/1J/pRhuFwLgPx7iD4RxjGm2++KWvoYRjwlYULFzpuLU8VoBRwkVWrVgW2YahdswsLC7uNPTU1NcY2y0aOHAkJSExM7HZAxHFrsgUKg5dpJ3I6nItLURJtfguHxi3kS1RPHjhwQNagQi/6WeZr165t3rx5+/btKHBISAjkBj9RfpvsbSvZTuvr69F6kQAsPhF4cylGjRqFRpqt5pzi5ONCxZUZSOeZ6MFGeiHpAu1QGfk1YhgRERGObxvGxYsX9R9k7Nix2qYG6mK1eFVrGKjLtm7dGqiGocTCw/pSVOVwLMObZTifb731VkJCgvtki5dffvnDDz90n2zx9ddfv/POO+5ugefxQcQtlIt0dXVBOKZPn27IJCc5UZ2dnRUVFWqpiMxgOHLkiPT6wDZQqlAnvtv6FQ6BYOZw5oWUGamykEfeHTcFpM2v+yd6JTk5+ejRo/YZmVJuEdinnXSLjfQC1RC7LgwBd7LsN+a4ZRgIVJCDf//3f5f5m16gnfjZrWG4zM/wa2C62dnZkKpeE1csXrx4586dvgiWK1eu3Lt3b1pamnpGBkSgCDj/LgMicIjS0tKrV68uWbJEm7NInr/jjju0biE5te67776qqqr+lFAWzkAsLl26lJGR4bIZLM7bU07kV1mN0tTU1N7eLsIhgd/h3IJV/VevSSchDdoFKWoDFJejySSSAOuZ0APu9EmTJtlEL+gWQY5d9AIVOqpFdl0YhVTryjBcVoV4d8xeDcNlfoY/ghC4YsUKxDA9WQ3QakcM89FUIRmzuHLliqxEPXDgwLFjx7odEPnyyy9Rkj/+8Y8u8zDELfDAJdEWqvubN2/iT96FXrVWE3YydOjQ1NRUPdnDRjqRG9xlkofa0BWnXW3o2hOyc5tqh7gkWSf4TuPi4nBKLa9LJWst3SKYsYteoEGzb98+q0sRUCjD+N73vrdo0SKXVSGe//fs2bPuuZscGsOAUiQmJqrnlWE4vm0e/sWWLVsQdHVmxDIhbz2C6Nq1a6dNm4ZSffXVV+4DIg7nWtO3334bYR4NVq1DeHALtCl1blemNmhVYw2yyxreDqWqqKiAWvW/e0B7tnt1tZKSkpiYGMtjp53BNQPR7M8C6f6Drwn3kWlbxRJ7Ygu9QNsrLCyMrRDDUYZx1113wQzUqhCHDsMYNGhQt88rwxgwYIA2ZScMA+EWTX+HHxqGjIakpKR88sknOv8FFSj+xae1J4LojRs3IBkjRoxwXyECfvOb3xw5cmTy5MmPPfaY1iG0czldknjKUhH38AwXkYGG48ePu5fkwQcfHDJkSGxsbFpaWkREhIXt0VOnTu3YscOqd/cLUJGiOq2pqbFkCZ6krg8JCZEUbeYXgNgHW+gFwhI3XvcR2lESmIFMxdi2bds9Trw7Jo6Ddolkj9Yaxv3334/wI3ubPfnkkwaU3hS2bNmCNj3iq/6o2dHRgdfrdxGvgRGuXr362WefdXn+66+/ln4IlwWoDo9uceDAgc2bN7sn6sa3Jpu1umzT6rs5mF7T2trKdkivrF27NjU1dcqUKSZ/faLpuGgDKRk88Rrr9aKyshIhilWG78Ct3tTUpDotxDDQwvB6J3fHrRmjWsNAO/vVV1995513DCu375GNPFJSUvq6rHTTpk35+fk+KpUWfHcvvvgiZMKlc+LQoUNXr151T6jl2S0kB2u37+K7j2AsMn+TeAbVaXp6em5urmkJSGRlcm1tbZ80nQQ21uvFzp07Dx48aHUpApxt27Z1dXVpDePixYtGGcYNJwh4t912G6oY2cDC/sBrce0VFRX1dSAfNenJkydNq7jnzp0LO1RrTSEKOMMQiGXLlrnk8JY/jR492mX6p+wqgq/b/tmuPAMd1K65JR5YunTp7NmzcZGb4I4NDQ2wGRgtk3ISLRbrBa5+VIXsujABCS3KMGTXdUMMY8+ePYMHD05LS5szZ87AgQP9Qi9WrlyJYOzd8HBJSYk5XRfCvHnzXn75ZYRVldnCffcyRw+JwB23+jMQY/zdLRxOsXMxKuIB3Nrx8fE+nSujVlrpWT1Egg2L9QLNxwDYeF2W6tm/h1kCjJp4IYaBSOn1HiUOp2EcOnSoqKgoKirK0ML6CoSoWbNmIVp7PbW+tLTUzPTGqLUffvhh2MOvfvWrbgdEHLeSdfY0D+O+++4LALcgfUX2Uo6Li/PF6lDcR/BsHHnDhg3cxoF0i5V6IV0Xdps75gX4CPAk++uF45ZhqE4LMYz+7ILmX8hki/5MPcNFO3PmTJMvWihFYmLiiBEj3AdEvv766zfeeOP3v/+9S7JOh8YtAsDghaamJklHS3QCN4UBoJrVudxaJ5KnlaMhxDOW6QXkNzC6LhxOvUDb3Q6pbPQAw+jq6lKGsX379rlz5waDYRiSQ7C6utr8hZFoHQ4dOtR9/Yia4+mex1PrFgFg8AIHR7wAV/vZs2fj4+PT09P7n81TZizhPmJOC9IrlulFSUlJYHRdCGhflpeX+4VeOG4NyirDkD1RA9swDHGLjo4OqxZGpqam/u53v9MOi6iEWu5dGvKnp556yiVRNwlOcA3AMnNzc2fPno2b3YtLAmJXUVGxf/9+3ESBJKzEp1ijF7hYTR7A9jUQi+zsbLvtVdgTqB1w/iMiIlwMoz87uXvmxo0bR48eRVP70Ucf9cXxPQO3yMnJ6f/sM3wENAENKlTfSEpKgisovZBd190Tajk0a1ADcr5FV1eX1UXwS3DL43qorKycNGlSfn6+/sFB1GmbNm3CvYP6jWJB+oQ1elFSUrJw4cIAu1IRm1esWIGa3eqC6AKN+NGjR8tmVDU1NcowHP3Yyb0nUDe98sort99+++rVq83fbEncoqqqqv/XG1pvVi2iTkhIyMrKcmgmW3SbIzyw3SI6Orq+vp4TCb0GVoGzl5ubW1ZWtn79eg+9rbJfHV7W0tICHQnIy4n4Ggv0IvC6LgTcq8XFxVbl4vUCGF5eXh6+DhkWgWEUFBQ899xzBr7Fhx9++NJLL12+fNl9R01zMNAt0IxzOOfKGVEub5g4ceJvfvMbma7ksjOqcOzYMURfBA9DtlknAYl0Y0ifhGTY1G4co92vDs2PPvVzEOKCBXoRkF0XgsxpCA0N9Yu8dWvWrIHnoTXc1dUlhoHW4ebNmyU3xqRJk/pz8NbWVpyN8+fPz5o1a8eOHZZEZTXfwpCLzcKRESE5OXnevHmwwLlz57oMiDhurU2tqKhgPCC9gvtRJGP37t07d+6Miopqa2tzOPe1P3PmDMSCFxLpP2brRaB2XQgyp6H/UwhNAF8Emrnh4eH4Lr755pv//M//FMPQ7rruNcePHy8rKxswYADqKe+mkvUfVJ3GfhGWb6Y1ZcqUESNGPP300y7Py+aoN2/eDPiQgK+yoKCg27zmxAsgGdLRJT1zmzZtamlpCfiriJiG2XoRwF0XAmpAWWhuW8NQ+XCysrLQgkETPyIiYty4cahilGEMHDiwpx1T9fBf//VfGRkZEyZMQDCIj483f0YYPmNqaqqxX8G5c+esnbeLd3ffNFXWpsIt6urq7Hm9GUgA1xsWoiZvco4FMRZT9SKwuy4UyjCMTWXTf7RiofLhoLRor8ybNy8xMREhCoaBX6Ojo/vzRvjUDz/8MB4sW7Zs69at5hvGrFmz8BkNDLcNDQ0zZ8406mheM3Xq1La2NjXrQhagBlhyC890dnZaXYTAgWJBfIqpehHwXRcKMYx+Jog0kObm5l27dkk94p5oDyVsb2/Py8ubO3duTU3Nxo0bjVo8MmLEiFWrVplsGCtXroyMjDT2tNfX1/dTuQwBZcD3KHoha1OtmjNrFaNGjfKX5d92RioEqGpmZibFgvgI8/QiSLouFDAMBFTU/qdOnbIqAMjqsp07d6JS9lyPrFmzBnXNm2++CR/C6x3GLU812TAqKysbGxu93k+kJxDLzV9S605ERERra+v3v/99yCsixO7du+1QKjOJiYnxi/19bEtDQ0NBQQEeeF6YSkj/MU8vgqfrQoEPe+DAAXxwRFaolWlD42IV1dXVCEXp6ek6g7rIB9wChrFx40aHHxoGIq6PMs13dnba4dJFq/2v/uqvcEX9+c9/RpQNwvCQmJi4YsUK6oUXUCyIyZikF8HWdaEF7cvo6GiolSE5/z2A6qO+vh7t2iFDhiQnJ3uxHFS2I0GEnjt37htvvOHw1jDOnTsXFxd35513qmfMMQycZFxmhh8cJ3bq1KnGHtNr7r333rvuusuQTB7+CC5pXKIcH+kTsgMZbsnCwsKAn/9L7INJehGEXRdaZKAkNzd3xowZ+/btM6pmRNhrampqb2+vra2FUkRGRsJjYDD9Oc+SuqOmpqY/htHW1ga5QSuzW8PAefDFcO/KlStTUlJ8UXvaZOKFgG85NDQ0aG8lh7PxvWnTJs4Y6BW1UUhUVFT/M+IT0lfM0Itg7rpQSLI8hG20IWbOnDlhwgQECfnTSCfd/ldzczPOnjxGkHM4Izfo7OyET8TGxuIgiHwGZmmU3Y/EMGRHkjFjxsyZM6dPB5k2bdqZM2c8GIbj1liMUcC0fDHlQsCR582b54sje4Ekxra6FFYi6XH9ZYNiS5B8WYcOHUKjLnhWFRG7YYZeBHnXhZaEhISIiIjU1FTohTZI1NXVdft6CIR6LA1oxDlft0KUYZw+fTo7O/vFF18cNGiQpNvSCYxk8eLFzzzzzMsvv5yTk6P9ky8MAwaGcvpuNxCrdkntFqaWcjj72GbNmsWufndgXXAvXLFZWVnMDU+sxed6wa4LFyRQucxNs1u0UIbxzjvvIHJLEs8+Gcbo0aNhD0uWLCkrK0tLS9P+SRlGW1ubIXMINm/enJ6e7iMDwAU8ZMgQXxzZO3C6WlparC6FxeAkwC3snLzOZGQcpKioKC4uLjMzk/06xA74XC/YdeGOX6zd1xpGYmKiF4bx93//92oX1m4NY/fu3eHh4Whseb0QQHZgamxs9F1Drbm5WduHZAdw0hBOgvyektQyOTk5iKb+somgL6ipqTly5IhsmI5WXJBfFcRW+FYv2HXRLZGRkfbXC8etLVQkuE6dOtULw7jnnnteffXVRYsWObozjPXr16NynDdvnqyG1e7c2BO4ohDv6+vroRQnTpy4evUqnrxw4UIfP1kfwHtFRET47vhegOsHJ4EtVBhGVVUV/BXxNahyizmc1vvaa6/V1tZGRUUtWLCAE12JDfGtXiB4sOvCndDQ0KamJr8ID6jB6+rqtIYxcODAXpdRXL9+XT2GYaxevfrHP/6xw80w7rzzztmzZ0+bNk0kA89Mnz5d3ku9hXZCKzxVfCIsLGzcuHGpqakff/zxjBkzfNo9bqt5nQKun/b2dr+4fnyNpJZpaGiIj49PSUnp57IpmwO3Pn36NFzq/PnzsIqkpCTOriB2xrd64aMcR/6OhAerS6EXF8NYv3793r17IQ0e/qWiomLMmDH/9E//JL8mJCTcdtttq1atcrgZBhg2bBienDVr1u9///uLFy++/vrrf/jDH9SWrcOHD//ud7+LB2PHjn388cdHjBiBI8ufbt68eezYMV+nrbTVvE7BZV4wgWm9//77lZWVkAyJuwEzXCKLzwGUQhaLLV++nNNNiF/gQ73A3Y72RAA3JoIHZRiwiujoaFmw6sEwZOADSqE1jL/4i79YuXKlozvDcDh7MiY40V+qqqqqn/zkJ76+wGw1r1PAR25ra7O6FLbjKScyapCfnw/PiImJmTJlit3s0AMdHR0XnDQ2NsJrJZkNbgoqBfFHfKgX7LroCYSHrq4uq0vRN5Rh/OM//uPEiRM9G0ZiYuIXX3yxdu1aKIVqR+JJ/Jqbm3vjxo309HRtPgwvuHLlCo7j6+TQiFVqe1L7gO+CetETODkyZCBzdFasWIE4PWrUKEk65yHHjCWouUS4uTo7O1U5TVh/Toiv8ZVesOvCA6gB0TqxuhR9RhkGmlN33XWXZ8NYs2YNZCIvLw8/IRbyJB6MGzdu/vz5BQUFCxcuVMMcXvDWW28VFRV5/e86aW9vt6FeOLgvuQ7GO5GxM+kVkBnBMHvJSodAHhISEurE4TG7nbHIFAoURpLt4oaKiIgI7FkjJDjxlV5s2LDh5MmTPjo4sQrU19XV1VOmTJE9OMQw1F+/+OKLffv2/frXv5ZZh9J7Ac+47bbblGGMHTsWtSq048UXX7z//vvxfJ8k4+bNm5999hmCBOplE+Y2IibZJx24FhsO2dgZUQeXCRkNDQ34KWn1HZrUdp1OwsPDtS/2sDhZzxWCGweKc/ToUXkXHI0TM0nA4xO9qKysjIuLY+deQIKgXlFRMW/ePDEMScoJsaipqTl06JDDOQSempoqL163bh0MY/Xq1fiJ+lSeHDRoUElJydmzZ4uLiyEZw4cPnzhxIrRjxIgRw4YN077XFSfwCVjFxYsX//CHP3z11VfyJ7T/TPiwbW1tSoxIgCF6qiTVQ2o7ERF3urq6pFPE8xvJuiftM3VO5HFLS4uLyjica49DQkLUrxEREepXmAr7OYhf4BO9YNdFYCMzHsQwIBZ4nJeXd/fdd0Mm3n77bXjG448/rgZN1q9fj5+rVq3SGgaYPHkyNBTSACn51a9+dezYMQ/vOH369B/84AeoZFG3/vnPf96yZYs5yzIRFew5pS4sLKy5udmeZQs8PFxsPlqi4iI0WoORTdUdzl4W6cSCeUBHHM4laTLQw0XLxA4Yrxe4Mdh1EfBoDWPgwIGS28fhrNeysrKeffbZV155RY16vPDCC7JsZMSIEQ8++KD2OPfee6/0cNx2221QjevXr+OB/Co/ccDbnODFEIs//elPzzzzjChLMAO9UHvdkcDDxQ+0v7r3snQ4cdwa6Onq6hIFEf8IcyLmwZ4PYibG6wWu7H379hl+WGI3lGFkZ2fPnDlTnhwwYEBxcXFmZiYk4Oc//7kyjPz8fOgCtKOiomLcuHHdHhCqAY34y7/8y9tugX9xec2nn36KmpSNM0IUalJqt/eF7Los5oHKWSYFyxIVcQ7eTcRHGKwXDQ0NMGV2XQQJyjAGDhw4Y8YMeRKGsXv37uXLly9ZsuSNN964++675XlUbdAFvHj79u3x8fHeveOWLVvgLoYUvldwMdtttxEF2qBM3En0ICNocqmong/p8Kivr4d24MaU+R+yhgWwAieGYLBe4EotLCw09piBB+KWjJUGAMow8FNrGCUlJUuXLs3Nzf3Zz36m+mPFMDIyMlasWAH/6Ot7oRFWW1urXaviU+ycm4SJO0l/kA4PrZ6qjF7l5eWS0Qu2Id0bdksWQvwF4wdHON1MD9pp4f4ODAOReNmyZXj8wx/+UJ6EYbz88svPPvvsv/zLv0AIlGFs3LjxH/7hH+AZVVVVzz///BNPPKH/jfbs2ZOdnW14+XvCtqtSCTEcl7W7ku+rvb1dJQtxOGf8SGpddpsRPRisF5xzF5wsXbq0qakJ6nDbbbcpwxg4cOArr7zyzDPPLFmyBIahjCopKemhhx4qKSl57rnnioqK4B8PP/zwfffd5+H4Mn78i1/8wsw8sKhSOQ+OBCe48h9xon1SCYfM4YiKiqJtEA8YrBe8zoIW2RJapnA++uij8iQMo7CwcM6cORkZGaWlpd/5znfk+bvvvvvFF1/MzMwsLy//2c9+9uMf/3jIkCGop6AgERERf+Hk9OnT+Nna2nrp0iX5LxzEzHiPRhsTHxGikESoCQkJModDxlOOHDmibCMmJkZWj1tdUmILfLtjKukWOw/q9wcxDFmG+thjj8mTd911F8Ri0aJFCxcu3L9/vzIMh3Pns7Vr165fv/7ixYu//e1vP//88w8//FBW/OMIoaGhYWFhqLCio6MhHxs3bvRiukZ/YOJtQjzgMp4im6fs2rVLcojJRNEpU6awCzBooV5YQAAP6othbNiwAX6gtksdM2YMDAN68fTTT5eVlWkNQxg3btx9990ni1FdFqbKg88++6y1tdXkVpGdE29zqh2xG9K3IY/VVm3FxcVqGAWVHjs2ggrqBTEYMYzCwsKxY8eqvBd4vH///vT09LS0tPLy8r7ObK2pqcnKyjK+rD3T0dFhz83MBOhFXV2dhzzWhFiImrohlyhUA22qXbt2nT9/Xu3ixo6NgId6QYxHDENmdEIs5Ek8gFgsX74chrF161bPczldKCoqOnv2rE/K2gM21wtC/Ajp2JBF7C4dGxyCDGCoFxaAdqfsEx3AiGFkZGS8+uqryjDGjBlz6NCh55577rHHHsvNzX366af1NF8++OCDiRMnmtzQaWpqku0bCCEG4tKxsWXLlry8PKsLRXwC9cIagqFXEIbR1ta2aNGi0tJSlQh80KBB+/fvf/3111966aWqqqo5c+Y88cQTf/d3f+fhOBUVFbKhiZmgjTVhwgST35QQQgIG6oUFtLS0WF0Ek4BAxMfHi2Hce++96vn58+fPnDmzvLwcCrJ169bIyEi0Zh544IGRI0dqtzT77LPPPv3007q6uu3bt5tccvv3MAVSZjZCSOBBvbCA8PBwq4tgEoMHD37vvfdgGLIqVbuZ2aBBg5YvX/7cc8+dOHHiP/7jPz744IPKykr3gdhJkyZNnDjR3FL/H3buYero6AiYvPKEkICEekF8izKM9PT08vJy9+1Sp0+fPmPGDLUY1WVhal5enm33FbMQ2YCbEEJsC/XCbAJpPzOdKMNYsGCBhw3Zu+UXv/jFjh07fFe2nuCEdkII6Q/UCwsIwlFzZRjz5s2rrKzUuSr1008/tWpkxM45tQghxP5QL8wmaFc8KsN46qmnXnjhhZSUlF7/5d/+7d+Sk5NNKBshhBBjoV6YTTCveIRhvP/++ytXrszKyjp+/PjatWs9J7c+evRoaWmpacVT4Dsy/00JISSQoF6YTWNj47x586wuhZVs27YtKSkpPT394Ycffuqpp374wx/OmDHD/WXXnFiyuUZzc7PN58e0t7cHZx8YIcRfoF6YTVdXF/ejeuSRRz755JPKysqysjJJmRUbGzt+/PjBgwfLghHQ0dExdepUq0po8/kx0ItA3RWPEBIYUC/MhksSFE85uXbtWk1NDeJlXV2dPH/27NlJkybhZ3V1taUFJIQQ4iXUC1NBKOWSBBcGDx4sex257P85efLkRx55xKJCEUII6RfUC1Ox/6C+TaCHeYa7sRNCbA71wlQ4I08np0+fZrJOQgjxX6gXpsIZeTqpr69PSkqyuhSEEEK8hHphKlyVqpPa2tpt27ZZXQpCCCFeQr0wldbWVq5KJYQQEvBQL0yF0xX10NDQYGHGC/uD88OJKYQQm0O9MI/m5uawsDCrS+EHNDU1WZs3ffDgwY2NjRYWgBBC/B3qhXm0t7dTL/Rw6tSpdevWWViA8ePHd3V1WVgAz0C/IiIirC4FIYR4gnphHhcuXOCyET2cO3cOAd7qUtiXa9eu2TxnOSGEUC/Mo66ujstGegWxMzw83OpS2Dp3O3NqEULsD/XCPBCxuGykV2yS2HTIkCEQncGDB1tdEEII8UuoFybBLNc6sXxepxAbGwvR4aYnhBDiHdQLk0Cs4mJCPUAvZIt2awkNDa2vr7ehXnD9ESHEL6BemARiFWf766Gtrc0OQX3KlCn23A6e648IIX4B9cIkGhsbExMTrS6FH2CTOZUjR45sbW21uhTdwPVHhBC/gHphEohVXGzZKx0dHfaZoTJ16tSampqEhASrC/ItuG0NIcQvoF6YAed16gR6YZ8ZKvPnz9+4caPd9KKrq4vrjwgh9od6YQac16mTpqam0NBQq0vxf0juThgPwzkhhPQV6oUZ2HleJ9TH4QylVhfkf2lvb7fDqlTF+vXrV6xYceDAAasL8n80NDTYISkIIYT0CvXCDOrq6pYuXWp1Kbpn8ODBqampWVlZTz31lNVl+d+JBXl5eVaX4v955JFHiouL7TMDwyZJQQghpFeoF2bQ2dlp2/yPI0eOfO+99zIyMk6dOvXzn//c2sLY8ETt3bt30qRJoaGhdujggV4sX77c6lIQQkjvUC98TnNzc1RUlNWl8AQi+oEDB7Zs2TJjxoyqqioLA7wNJ8DibBw+fDglJQU/LTeM8+fPW14GQgjRA/XC59TX1/tFh/aaNWsiIiLi4+NLS0stiWEdHR323AgUZ0MMIz8/38IhJFut2iWEEM9QL3yOH3VoJyQkhIaG5uTkpKWlmR9HET5tO28RhnH27NmMjIyysrL169dbkle0oqLC/DclhBDvoF74HP/q0EZRq6qqEEdhRdu2bTPzrdvb2818u74iQ0gNDQ3FxcXZ2dnp6enR0dGmfbPNzc11dXXmvBchhPQf6oVvQYt81KhRVpeib1g1FQN6Yf901484wdd69OjRjRs3njt3Ljw8XCU1UeU3tnujpqYmPz+/tLQ0JyfHwMMSQojvoF74ltOnT8fExFhdCm9QUzHef/99c96xq6vLnDfqPyNHjlzqxOE0SCDPtzvBg4KCAvXiyMjIkJAQnEz8HOlE57tcu3YNYlFWVhYWFvbee+/ZbU0NIYR4gHrhW06dOuUvEy/cQThsaWlZsmSJOQtWGxsbTR6OMQStMahOC8iZekFzczNEoamp6cKFC/iMsKjOzk6ZpIkz7D7dBC/Ay3Dmw8PDk5OT9+3bx7ShhBC/g3rhW06ePGl5Mon+kJOT09bWZpphBCQyP6Pb4RIxD/fn8/Ly2FdBCPFrqBc+BMEjLi7O6lJ4j+wAgoZ4SUnJjBkzfN2MtslW7GbiR3N+CSGkT1AvfEh9fb2fTrwQ1JLapUuXRkdHp6ampqSk4LGPGtZM6kAIIQED9cKHVFdXo8VvdSm8R7ukFg/ef//9ysrK+Ph4SMa8efM4IYAQQkhPBJFeNDQ0oNltZnd0Z2en/8bgbpfUPuUEkrF48eKQkJAFCxYYtdcX9wLVQxCOHxFC/JQg0gu4hZk7R9TU1EydOtWEN/IRR48eTU5O7vZPIhnwj927d+fn50dFRSUlJfXfM+yZEdxWcPyIEOIvBJFeyM4ROTk55qSKOnLkiP8uSQX79+9/7733PLxg5MiRso60ubn5tddeg2eMGjUqJibGzFyWhBBC7EkQ6YXDaRiZmZnx8fEmJCnyr1zgLsAY4Ao6TxE+pnhGR0fH6dOnd+3ahc+Of4+MjBTV0HOc+vr6iIiI/pabEEKIPQguvXA4d+26du2arw3D/puwewaKAA/r63+NHDlSxk0czoyTUA1IQ0FBQWdnp9gGBCI0NLQn6+LgiB5wYpkSgxBif4JOLxzOqQP4mZub67tUUa+99lpSUpKPDu5rOjo6+p8NDCEwwYnkr5TM2bCNI0eOtLW1SdpK2arD/vuM2AecMZirJfu1EkJInwhGvXA4DaOpqcl3yShra2v9Mb+1sGnTpvz8fGOPKZmztXERrXBEyvb2djgHhOPgwYOJiYnGvikhhBCrCFK9AAj/S5wYbhh+PTJiSNeFHgYPHiy7j8qvMAz/napCCCHEheDVC4AgCr2orKyU4RKj8OuRkRUrVuzfv9/qUpDuCQ0Nra+v5+AIIcT+BLVeOJyGMXnyZMetCRmG4L8jIw0NDY4eNt8idgB6IRu+E0KIzQl2vQDvvfdefHy8wyDD8N+RkWvXrmVnZx88eNCSd2c+SkIICSSoF/87CUAMA03D/jfcd+3atWDBAkMKZjKbN29OT0+3Kos581HqYfz48QUFBbIYhxBC7Az14n8Rw5g0aVL/U4afP3/ehHmRhlNTU9PY2OinYzrBAzNeEEL8BerF/4GKG27Rz01JKisrcQRjC2YCHR0dWVlZZ8+etbogpHc4ikQI8QuoF/+PbEoCPzh58qR3YwRlZWX+uAN7amrqzp072TL2CziKRAjxC6gX30IMY/HixV5se9bR0RESEuJ3O7AvWbIERmXUvuqEEEKIg3rhDgwjLS3Ni01JNm3a5HeTOktKSvDT8qmCYmbWlsFfwIlqbm5mCjJCiM2hXnSDrFDtk2Fcu3bN7yZ1VlZW9rrrujlALyIjI60uhX+AE4WLzepSEEJIL1AvukcZxvvvv6/n9SUlJVlZWT4ulJGgBVxWVmbCxvTEcLq6uqwuAiGE9ILBerFlyxZjD2g5s2fP1tOwLiwsXLRokR9lVESBp02bJoMjltPmxOpS+Ac4UXV1dRcuXLC6IIQYAC5mq4tAfIXBepGXl2fsAS3nzJkzVVVVel65fft2XxfGWKqcWF2K/+f48eNWF8Fv4LkihNgcw/Ri9+7dHBImhBDSV5YuXWp1EYjxGKYXvD4IIYQQInBqJyGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMRjqBSGEEEIMhnpBCCGEEIOhXhBCCCHEYKgXhBBCCDEY6gUhhBBCDIZ6QQghhBCDoV4QQgghxGCoF4QQQggxGOoFIYQQQgyGekEIIYQQg6FeEEIIIcRgqBeEEEIIMZj/AQ/Xwc0He0CqAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek5" align="right" hspace="6" width="232" height="213" border="0">

 1. Uzavrite komôrku pre kapsulu otočením náustka v smere šípky, až budete počuť šťuknutie.


morq7WbxFf01JUVNTe3i79iTxsfHwc0VORRZqamu64446vf/3rr7zySk1NjT4lVcPZs2ebm5vhD0WzXoQ/NmzY0NbWpl/ZNMfkSwgTbaFCTEdsbGxISIjVBvjeeeedLS0tR48elT71hQsXUlJSlFoE5ti4ceNDDz308ssvP/vss2vWrNGtyLL4zW9+c/jw4cHBwccff/xrX/ua/BdK/lg65/TGjRsZGRlal1QzTL6EMNEWKsSMHDlyJDk5+bXXXjO6IH4lNTUVCpHciTCE6JmdnY1IWl9fL38WBY6ERfLy8jZv3ozwff/99+tZam+88MILhw4des973tPX16do7a+XXnopNzd3WX/YXIujmHbiHrcJsRpUiBkRfcLuc+4sguhXl9yJ6Hn+/PnCwkJkFdeuXZPfNoWsZWBgoLm5uaCg4Lvf/e6//uu/xsXF6VbqZZicnOzo6Lh8+fLu3btRbEXjr5CNNTQ0oOSNjY0BV53nNiFWgwoxKVVVVe5z7iyC6Ff3WH7x+PHjCQkJOTk5P/7xj7/1rW/JbNRC1Ebs3rlzJ/5NcXHw4EE/iESSR2JiotLk4/XXX3/44YeHhoaQdQXo9CAoJD4+3uhSEP9BhZgUMefO94WzAg7IA+6EMNzdiWwsIiICdoFLEFvlD2qCb86cOfPSSy898cQTiOkbNmwoKyuDmBXNDJfDO++8MzY21t3d/bOf/UyFPGyuyR+PPfbYmjVrEIXNueOkHEy+eBfRHCrEvCButrS0WG2Ar8d8dQlE1UuXLjU0NDQ1NX3nO985dOiQ/NkViOYQyfXr10+cOPHII48UFxdv2bJl9+7dn/3sZ5Uut+7B9PT01atXETdRttDQUMjp29/+ttL1d2G4r3/96zMzM6gxyJxYalrHsC/dalAhpmbpWrZWwIs7kYIgQamoqMAxqOw//PDD8iv7iOxNLgYGBn70ox/hLRC4UeuPioqKjY1FXvKRj3wEx9x6660rneHtt99+5ZVXnE4n/r18+fLLL7+Mx+vWrcPLkRgpmjAoEOkRDITX4l/5dQVzhmn2pVsQKsTUiAG+drsd1Vujy+JXvLgTcRYpxdjYWF1dXXp6OgRQWFioaNXbbS5srr4HBPFr166NjIxMTk66r+wUHh4uAvqfXEjrrwhgr82bNyOPQRKjNOcQQGNtbW1CHqOjo8ExgJt96RaECjE7R44cycrKsppCVp0cg+chGBzQ2dn50EMPNTY23n///RCJok4OHPwVF9Iz0ubk0gObq8q/f/9+8VhpD4cHkNZzzz33ne98Z2ZmJjs7O2jkIYCJOS/dalAhZgd1YQuu4Gt7153eV7+PdXHw4MHTp0+3t7fjKqEWDJegaq+uw1wyhI+q8OCtt96C8H70ox/19fWtWbPmgQceKC4uDr4uLs5LtyBUSAAAeWzdujUnJyf4go4X8GGjo6PlTI7BkQdc2O12xOjHH3/8G9/4BlzyxS9+8XOf+5y6hiZNuH79OrKZH/7wh0NDQzAHjNjf3x/ECSX70i0IFRIYNDc3V1RUnDlzxuiC+JXGxsaUlBT58ytTXRw/fly45Hvf+x7yktDQ0Li4uE9/+tP/4ELXAttcLWAwx49//OPR0VGE1A0bNiQnJ5eXlwexOQRc492aUCGBQWxsrPviHxYBVdrMzEyPmYZyEC6xucYIIZQPDw8LneCZdevWbdq0CUb5qItPfepTiqaOu/PWW2+9/PLLb7/99rVr137605/ivSYmJvC80Majjz6alpZmncRxZGTEtMuuEP2gQgIG0Tew7KJJQcyyMw3lgwi+ywUeO51O1JQR6WZnZy9duvTv//7vN2/eFIchU5HC38dcLHu2F154QTyYm5ubmZkRj9esWYMShoeH33vvvceOHYOfLPUFSUxOTu7bt8/oUhB/Q4UEDKJfHVVyS/WrIxyLJU98/9Q4leh+d39SjNadcyGeGRoa+sUvfrH05SEhIdLMjzAXNld26GOpgobx8XHTTngk+kGFBBLW7FcXiYhO+wELB7ibwFKG1gpkeMjkjC4FMQAqJMCw4Hx1DRMRohMOhyMxMdHoUhADoEICDNSXw8PDrbYOvK6JCPGdkZGRiIgIo0tBDIAKCTwaGxuttg48ExGTwwV6LQsVEnistJZtcMNExMzcuHGD34s1oUICkl27dp08edJS00SYiJgWh8ORnJxsdCmIMVAhgcqJEyesNk0EKUhKSgoVYjZGRkYSEhKMLgUxBiokUBHTRAJ3W0O73T43N6eoAV1MVrfaUIJlMdVGZMPDw0eOHDG6FMQYqJAARkwTcTgcgTWlq6Gh4dy5c9HR0SEhIdu3b+/u7pafSOXk5CQnJ1MhplLIzMyMeQpD/AwVEti0t7fn5+d7XxHdPCDzqK2tRSYhtb8hpUhJSenp6ZEZg3AYFGKpTiCTgxoMdyq0MlRIYIP8IyB2E0Gtee/evUg7PDpvkE9ERETACshLZOZSBw8etNrkyqUsLi4aXYQ/w44Qi0OFBDyiOSstLc20zVlIPkpLS1taWpZd8BzFhj+QSzU3N8vJLUS+YqqWHD+zbdu2qakpk6wePzw8/MgjjxhdCmIYVEgwYNrmLKfTWVlZiSrzlStXvHR4wCLITlJSUmAaOf0cJSUlhw4dstS0GA+GhoZMslTa1atXTVt3IX6ACgkGzNmc5XA4ILa8vDw5w64gGGERm6t1y/vBqIDX1tbCT9YZ0OzOwMDAk08+WVFRMTMzk5SUFB8fHxER4UUnThd6+AZf8ebNmzU/LQkgqJAgwWzNWV1dXS0tLUiP5JdHkUVgptOnT1tzUQ0kdkUupB1QOjs7oRNprVyx4iGSv4mJiYWFBTyWmd4phR0hhAoJHszTnCWG7aqY9ijfIjk5OWK9E58KGpiEhISIB8vugDLvQjzWe84QZ4QQKiR4MENzluj8wAPVJpNpERzG0b3LstaFf96LM0IIFRJUGNucBX8g9Mvs/PCCTIvs2bOns7OTCjEKh8MRHR1tdCmIwVAhwUZ7eztyEe8joPQAAaW8vFyrNnc5FoE8ysrKLNupbjj9/f3sCCFUSLCB/AOB1c9rZ8Ef8Jb86YFykCwSFha2UqqBN7Xb7VzvxBCGhoa6u7uNLgUxGCokCCkqKtq+fbvf+gn08IdAWCQmJmalk+fk5FRUVFAh/gfJ38LCAvM/QoUEJydOnEhOTvZDc5YYvKvfG+G08MdKTXNr166dmZlhW5b/GR0dTUpKMroUxHiokOAEsRWRvaCg4MyZM/q9i/CH3nuWIP/o6OhISUlZ9o2sPEHEQEZGRtLT040uBTEeKiRoSU1N7evra21t1Sm8+scfgtjY2NLS0mWNmJaWlpWVRYX4mcHBwQDdqIZoCxUSzDQ2NqLyHh8fr3kvhT/9Idi1a9fw8PDSWS9iXgLbsvzJ/Pw8F3gnAiokmEFUFVPWtY31/veH4Pjx41u3boURPYYJ5OXlcVyWP+nv78/IyDC6FMQUUCFBDvIPRNjKykqt1rUdGxszxB+Cnp6epcME0tLSOC7Ln3BdEyJBhQQ/Yowv6um+7zDhcDjKysqM8oft3WEC2dnZ7ltO4cmrV68aUh4L4nQ6ua4JkaBCLEF3d3dMTIz3JcFXRZr/YWyvA0Q4MjLi0SmyY8cOTRxJVoXDeYk7VIglQNDv6OjIyspSnUCg7lleXq7H/EEVVFVVpaSkuC8FFh8fD69QIX6gr69v3759RpeCmAUqxCrExsb60imSnZ2dm5trBn/Y3IYJSOsBi02ojC2VRRgfHzfJbUDMABViIYqKinbu3NnV1aW057mhoSEqKspU/dVLV7YPDQ3l0F69sdvtXJ2XuEOFWIu2traUlJSIiAj5FcmxsbFz586ZYScrD2BEfBZpC/HExESHw8G133WFk9KJB1SItVAxU6Surq6np0fvgqkA5a+pqamoqBBT1uFFBDgqRFc4KZ14QIVYDuQfpaWlHuNivSBts2pCUlNTjx49KtYkjouLw2MDd2wMerjHFFkKFWJFdu3aNTk5uX//fjk1yoyMjP7+ftMuQtXU1FReXg4dIilZWFgwujjBzKlTp9iKRTygQiwK5CGzax01/ZSUFNMqBElVeHi4SESSkpK4m7p+sBWLLIUKsS4yu9ZRu1+3bt38/LxpJyQfPHhw7969SETE7BAqRA/YikWWhQqxLnCDWHJq1QmDJSUlhw4d0mqVLc2B20Qiwu4Q/WArFlkWKsTSIPjCH+Xl5d3d3V4GaKFeX1dXZ+ZEZN++faJHhN0hOsFWLLIsVIjVQf6Rm5u70p6AEtXV1WZOREQWBclFR0ezO0RzcEnZikWWhQohNtGj7n2XXPMnIhDhk08+mZCQMDk5SYVoS2dn5549e4wuBTEjVAj5P2CRubm5wsJCL3kGEhFpHp8JwUeoqanZvXv3sWPHjC5L8OBwOE6dOjU+Pm7aBJQYCxVC/syBAwcKXawULFC1l+bx+blsMklOToYIEe+MLkgwIPamXLduXVRUVGhoqNHFISaFCiF/AfLwbpEjR45kZWWZcL0sQXp6el9fH+Odjwh5JCUl9fT0rF271m63G10iYl6oEPJXeLcIAorH+rimQiz5bvJZLGYGtsAFxFfsPraCSysSL1AhxBPJIo2NjUvHaEEeW7dudd/uyVTAHyEhIVSIUnDF9u7di0snMg/3/5qYmKiqqjKqYMTkUCFkGWCRrq6ulUb6emz3ZCoSEhKam5s5fEgRra2tHR0duG7L9nItLCxwFxayElQIWR4x0jcmJmbp3PWl2z2Zh8jIyOnpaaNLETA4nc6CggI8WGlW0NjYGHdKJ16gQsiKwCIRERGwxZUrVzzii2mbs0w7WsyEzM/PZ2VllZaWellqs6+vLz4+3p+lIoEFFUK8AUN0dHQs26KldOsqv7FhwwajixAAOBwOVA7w5XqX7uDgIDtCiBeoELIKCDGoqC61iNi6yvucdkNYv3690UUwO8Ifqy6v6XQ6Q0NDzVZFIKaCCiGrIxo6KisrPUb64vnh4eHW1lZT7SYSHh5udBFMjUx/2FxjfDMyMvxTKhKgUCFEFiutgNLY2IgEJT4+3jydIlSIF+bn52X6A/T29j7yyCN+KBUJXKgQIpdlV0C5884729vbl+1yJ2bD6XRmZWXJ9AeYmZkxT82AmBMqhChg2bnrXrrciakoKCgoLS2VaQW73c7hvGRVqBCijGUtEhsbm5eXt7SzhJiH1tbWkJAQL+N3Pejr69u3b5+uRSJBABVCFLOsRYqKirwv0eg3JiYmcnJyjC2D2XA4HMgUkSbKPN7pdI6Pj7MVi6wKFULUsKxF8Hjnzp1dXV3yq7p6sLi4yAWyPMjPz29vb5ffzGi32zMzM3UtEgkOqBCikmUt0tbWlpKSYnt3HLAhcPt0DxoaGuADRSnFyZMnT5w4oV+RSNBAhRD1QB4IT9u3b+/u7hY1XPx74cIFAy0yPz+/bt06/7+vacEFOXfunPwmLPESm2thf90KRYIHKoT4xIEDB8LCwtyHYxlrkdHR0YSEBD+/qZk5dOhQTU2NopFyp0+fzs3N1a9IJJigQoivwBOIUHBGe3u7aC0x0CK9vb1Hjhzx5zuaGeQTs7Ozqampil6F7/G1117TqUgkyKBCiAYgSCEXcV+2zxCLOJ3Oq1evsgVGAilIdXW1opd0dXXt2LFDp/KQ4IMKIdqA/OPKlStwRl5enlgyy/8WsdvtZWVlfnijgECkIEpXv29paenp6dGpSCT4oEKIZghnVFZWSpvmimeys7MnJycPHz6sdwEQ/hT1Gwc3SEFKSkoUvWRsbCw6OpppHJEPFUK0BM4Qm+ZCG01NTUhN8Mz58+e9bMauFXjTzMxMrrAicDqdFy9eVDrNs66uDt+aTkUiQQkVQrRHbHeYn58vNWohlrW2tqakpPT09OhRyUXEZArizunTp5W26SEFsbkaJPUpEQlOqBCiC4hECOj19fXbt28/ceIEtAGXREZGJicnI9YrHSO0Kngj6IopiERzc/OVK1cUvQQpiNK+d0KoEKIXCOiHDx9G3RbaQEZy4MCB2NjYixcv7t27d2RkpKqqSquIb7fbJyYm/NDXEig4HA5cc0WXV6Qg3HmeKIUKIfqCqPTaa681NDRs3bq1pqYG+cf58+fxZ0xMzKobd8sB4bK2tpZNWO6cOnUqPT1d0UvKyso4EIuogAoh/gApSE5OzqFDh44ePVpdXY0/09LSysvLw8PDfeljdzqdShcQtAKDg4OKcrKuri4OxCLqoEKIn0CEOn78+Pz8PESCOm9paSnSEQSvlJSUzMzMoqIipRpA/iH8wR5gd3BZ4AP5x0PDyA6VdpwQIqBCiF+RRHL69OmtW7ci2CF+IYpBJElJScXFxXLqwji+tbX13Llz9MdS+vv7Fa0SVl9fD6MzjSPqoEKIAcATB1zY7faRkZGzZ8+uX78e/zY2Nm7ZsiUvLy8+Pn5ZN6CKferUqcHBQSQxly5d8n/JzY+idXnHxsY4EoH4AhVCjCTVBUIYEouQkJCCgoLw8HA8Pnbs2Ozs7NLjo6KiYBeGvJXApbO5xsLJPBi2hnJ0LhQJZqgQYgpE1NuzZw/HlfrC6Oio/N0GRRMWWwKJL1AhhAQPU1NTERERco7kZBqiCVQIIcHD0NCQWFHGOw6Ho7S0lKOwiO9QIYQEDzdu3Fi1I8TpdJaXl587d46jsIjvUCGEBAnILTZv3uz9GDF+GikIu0CIJlAhhAQYi4uLyz4/NzcXFRXl/bUFBQXwh//3tCfBChVCSIDxzDPPwCJLF4aZmpqKj49f6VXIP+CPjIwM+oNoCBVCSIBRXl4OeaSkpDQ3N7uPgZ6YmMjJyVn2JVL7Ff1BtIUKISTwKCoqSktLq6ioqKurE9ux2FwNXMsuDyMWExPLJPu9pCTIoUIICUhgizNnzoyNjUEkkEdubu7CwsLSwxoaGriYGNEPKoSQACbWxfz8fH9/f2hoqPt/dXV1tbS0ZGZmcjExoh9UCCEBDzKSyMjIubk5p9PpcDj6+voGBwchjwsXLnDyB9EVKoSQYAAWmZiYKCgoiIqKSk9P58olxD9QIYQEA1DI+fPnjS4FsRxUCCGEEJVQIYQQQlRChRBCCFEJFUIIIUQlVAghhBCVUCGEEEJUQoUQQghRCRVCCCFEJVQIIYQQlVAhhBBCVEKFEEIIUQkVQgghRCVUCCGEEJVQIYQQQlRChRBCCFEJFUIIIUQlVAghhBCVUCGEEEJUQoUQQghRCRVCCCFEJVQIIYQQlVAhhBBCVEKFEEIIUQkVQgghRCVUCCGEEJVQIYQQQlRChRBCCFEJFUIIIUQlVAghhBCVUCGEEEJUQoUQQghRCRVCCCFEJVQIMRGLi4tGF4EQogAqhJiIkZGR1NRUo0tBCJELFUJMxODgoNFFIIQogAohJuLy5csOh2PTpk1GF4QQIgsqhJiINWvWHDt27Pjx40YXhBAiCyqEmIjy8vKqqqo9e/bExsYaXRZCyOpQIcRExMfHZ2dn5+XlXbly5c477zS6OISQVaBCiLloa2tbv359ZWUlm7MIMT9UCDERc3NzsbGxvb29cXFxkZGRRUVFRpeIEOINKoSYiMnJyV27dsEip0+fzsnJCQkJwZ9GF4oQsiJUCDERZ8+ePXz4MB4Ic8Aii4uLzEUIMS1UCDER09PTY2NjYjiWZBGkJuwXIcScUCHERGzYsKGuru78+fPiT2GRkpKS8fHxnp6etWvXGlo6QognVAgxEbW1tUg7urq6pC4QPIiIiMjPz4+OjoZd2KhFiKmgQoiJCAsLq6ysRNoRFxcn5RybNm26cOFCfX19cXFxb2/viRMnmI4QYhKoEGIuqqqqBgcHs7KyoA1pdiEeHD58OD09PS8vD5qBTpCOcO4hIYZDhRBzATG0t7cnJiYunV0YGxv72muvtba2VldXNzU1lZeXUySEGAsVQkzHpk2bhoaGYBE8XjoWC9rIycmBSJpcUCSEGAgVQsyIZJHFxcW2tjYPQ+DPAwcOwBxCJFVVVQUFBfv27eMq8YT4GSqEmBTJIikpKcuO6JVEYrfbW1paIiIiNmzYUFZWlpaWxv52QvwDFULMi7CIGNF78uTJZffEhUh2uXA4HKdOnaquri4uLt6yZUteXl58fDzzEkJ0hQohpkaM6C0oKEBuUVlZWVVVtVK3B4487AJJycjISHNzM1yyZs2a++67LyoqSuiEXSaEaAsVQkyEWKnX40nE/TNnznR1dZWUlJw9e7ajo8P7hlSpLuCS+fn5/v7+ycnJ9vZ2uMfm2hUxJiYm3EVERERISMhaFzp+JEKCGiqEmIjh4eGVlubF83FxcRUVFfg3Ozv7yJEjq4Z+HOA+m31sbGzOxcTExNDQUFNT082bN6X/3bZtm3ggBLPSOfHaxcVFPBgYGHjyySc5W55YHCqEGA+Ce1lZGR709PR4WVERSkA6goPFBMOCgoLGxkb5bVOxLjyedDgcTqcTVpiamhLPCMGsdBIkLmK08Y0bN/BCmW+tIVAX3hofn8vgEzNAhRAjgQ/q6uoQFrds2YI/kRa4L5C1LGKCoWjXgnIeeOCB4uJi1Y1RUn/7sn31XvCiGb1Zv359Tk5OTU1NbW0tRUKMhQohxiDJY9u2baOjo3gmLi4OjxEZEc1XzS0QOnFYa2tre3s7chFLzQuprq4+ceLEoUOHhEhW7RwiRD+oEOJvPOQhwh+etLnWdc/Nza2vrxcbT3lHzAsByEjEvBCkMqWlpXIMtGypAigQI+s6fvz4wYMHRecQriS8EkDlJ0EDFUL8gcPhGBkZGR4evnr16vT0tLs83AkJCTl58mRaWlp6err8gCjmhcABnZ2dkBDq5tnZ2RkZGfJdguKJQNzU1BRAqYzUOQQlo/w216CAxMRE2BR/cgQz8QNUCNELMaa2t7cXCYf0JGKcl4aXycnJoqKigoICCGBoaEhRNBe95Y2NjXa7HW8qXIK8JCkpKT4+HlHVS3+J1DGOw7zPPjEh+NTnz5+XcjvpaovPvnv37gCSIgk4qBCiMcIc8MTly5fFPAz8e/PmzQ0bNrS0tHjvtUaaAoVAA+Pj46hN41+l/eTSZHU8FnMMBwcHcULbu5NCvFTSEYhFL/0zzzxz9OjRwOqp9hAJngkNDRWfHR88KyvLOn1FxJ9QIUQzEH9PnjyJ+CViVl5eHrKKtrY2yENmRO7u7kZCgOB+4cKFlJSU6OhopbmIO2KOoXgsJoWgPOfOnRPTDFFJx/kjXUjHiF76+vp6ZDAQXnNzc2B1MHiIBPkcPgI+NYwu1hDLz8/HR+NsSqIVVAjxFQR9sWIuUo3s7OzTp0+jjn/o0KHi4mLELPypqDqPUx04cECyCJIGXywiIZq5pJIgyCJBmZiYQISdnp4WT4q8RGxvtXv37vLycnwQpbNPzIAQCZKw0tJSKBwfoaenB1/TqVOnuLAx0RYqhKgHUamyshJBCmmHmJ+BUCuq8CrkYXP1lCDGif0/hEXgJFSfVZzKOx7TDB0Oh81tjoh4LNq1ampq1q9fH4jbtoskTHwEIZKDBw/CjtIzuNrcRZj4CBVCVNLQ0IBwjwdiG1qbK4EQz6iO+CUlJag4S4N6YRHE8f3798NJw8PD+mUDK9XHpdknsGNHR0fAtWvZ3h2u5iGS1157TZrkH3DDB4ipoEKIYlBnz8/Pv3Hjhtgx0OYmDx/3EAwJCWlpaUlLS4uPj5e6MaAT/Jmbm3vx4kX/T6MTs0/gsL179wZou5ZtiUiENqRJ/mfPnj137hzbtYgKqBCiDBF0YmJixsfHEUm1kocEzIEAB2G4d4HgSbydgUF87dq1Uu/C+vXr8WH9+e5aIYlEjDoTXxmurU6thcQKUCFEAYg+qI8jiIvFEEVblua7lyPtmJiY8OhIF0FcWhrLkM4JRFvhMDGmS6y3GHBIrXP47nCFz7soLCzENyv+1+gCkkCCCiFycTgcCN+SPwRIRw4cOKD5e3V3dy87HMu9c6K5udn/6wyiqo6yodo+MzPjz/fVFtE6Z3NbLFJ8p/h+kY6wRYvIhwohckG2AWF4WYxdQ7wM6pU6J6R1Bv0jEmn4WX19PQqwfft2vd/Rz+CbHR8fx7eMpMTospCAgQohspifnx8YGBBL6voHYREkPcs200vrDAqRoPqM2KffpDl8/KysrBs3bvT39ytdFj6AQGIXFxeHdJOJCJEJFUJkgdC5Zs0a/UZDLduVIra8FYN6e3t7kQF4HCZE0tjYKFZ9r6qqUrrAohzGxsZwzvXr12syydHM4PvdsmXLqVOn5KyUTIiNCiEycTqdMTEx+p3fS2iWBvWiAMsO6pVWfbfb7Z2dnfANbHffffdp4hLR7wIzLRVYUJKUlDQxMWF0KUjAQIWQAAAmuHHjRkFBgfdBvWI+NmwnFusVQ4zc18JSmkUVFhZKnR/afBLfELuq6GqykJAQ/U5Ogg8qxHQ4HI5Tp06FhYUF3IoavrO4uLjSf4lGLbgB6UhPT095eflKYd19sV6xFtbQ0BBecvPmTdu7S6BDJ7CR9+XfU1JSzNn5EdyNaSSwoEJMhFhgFQ8QJVtaWqymEAT3qakp7/FapCOtra1VVVXt7e2rjsUSa2EJ2cAKYucrGMVj+XebSzzSBcdheNIKnR+E+AgVYgoQs1CtDg8Pl5a96+3tnZ+ft9QSeKGhoXIOW3ZQr5w+DxzgbhShk7m5OXhiYWHh8uXLoqVLTJ80Z+cHCgzRGl0KQv4CFWI8DQ0N586d81jCLyEhYXR01FJThaOiohDNZfY6eAzqlZYKli/dTS6kP2+55Rbbu50flZWV5hyStLi4KFO0hPgHKsRIRIN7UlLSpUuXPP4LNeLOzs6wsLC1Lgwpnp/Bhz179qyil3gM6sWDbdu25ebmKh2IhYQP/2ZkZNh8WGbYD4h1X4wuBSF/gQoxDLHebWlp6bIBCxkJIlp4eDiixszMTGZmprbrUJkQWHN6elrsWqjohe6Devv6+sRALDFBxHufuYRQCCr4Jl+wdmBgoKSkxOhSEPIXqBBjgD9gBe8Ba/369VI/MIJjTExMWVlZEPexw5pr1qwZHR1VPQJKDOpFLiIG9SLaij3bk5OTxaBeXO1l/YTnxa4nZpa02BcLUjS6IIT8BSrEAKAE5B+rVnijo6PFUhNilKpYBb2wsNA/q1QZQlZWFtIIHwfRLh3U677BrRiFFRISEhUVhSPFxulSH7uZOXXq1JYtW8wsOWJBqBB/I/o/ampqVm0wCQ8Px8HSn4gdkEdra2sQW2TPnj2oZR88eFCr7h+PDW5hlMXFxampqdnZ2aGhoRs3bkgbpwu2bdu26jmvXLkippj4s1sCd8Izzzxz9OhRv70jIXKgQvwNMom8vDw5Fe2IiAjUoD0mVBcVFQWxRfBhEcT37t2r02Kx4mJ6XHwxX8TmGu8Eu6x6EpgjPj7e5t8pfrhtQkNDTdvPTywLFeJX7HY74pTM/oyVlprAy6EQiCQo+0VOnDgRHR39/ve//+TJk/6ZFi7mi4jHZpuIbnPbZlja24MQ80CF+A/UdktLS69cuSLzeFRyV2q4aGxsTElJQV3YzMOH1CHygJs3b/reKRIcIBO9fPmyzdUXYs7ZKsTKUCH+o6CgoKWlRX53KI5cac0o/Fd7ezsqp0snlAQu0p5O+DcsLKy4uFjDTpEABdekuroad05CQkJJScng4CC+9+CrN5DAhQrxE2KNVQ2r1YgjmZmZQdOcheuTl5e3sLAgLWvY3NxcUVFx5swZo4tmJJCHzZV0otIQFxeXlZWVmJhoyL7xhCwLFeInEB8vXryo7TkRR2JiYnJycgJ9oGdDQ0NVVdW2bdu6u7ulz9LR0YGg2dXVZdk+5P379+OCjI6OimuChAxJJ64V8rPh4WETLuFFLAgV4g8QB/Pz8zVvk0EEqa2tRSJi/jkNKyE2lL18+fKTTz7pUbOOjY2trKwsKSmJiIiwYNMN7hkkH6dPn/YYkofvOj4+Xuyi2Nvbq98+koTIgQrxBy0tLRcuXNDjzKihb9261WNadWFh4ezsrHgs5tDhQVpamtkCMaIkDIFQODU1tWzZDh8+LFaFstqi6yItW2m1LmhD2oDLhCtCOp1OVGvwxXn05EmrUJNgggrRHQTKzMxM/doc8vLyPBKRtra2L3zhC3fddRce/+pXv3ruuedee+01m5m2KkKUQQTs7u5GBESs9HJxcExKSop1LCKNKfC+2qPYgAvfe3V19eDgYE9Pj3mis8PhwHeKO/DDH/6w9OTJkyettnmBRaBCdEe/FESQk5ODIOvRlnXfffdt3LhR+tNULV1Le869gFiJq5ednQ2LHD16NLj7RaQpIDK3SkT2GR8fj5dER0eb7eJ4LAcJhRhVEqIrVIi+IAXBz1vXbk+cHG9ht9sDYhaFaKJRtKETDjt//vz+/fshy+Hh4ZU2Tg90xJXZsmWLonwLR166dElcnN7eXvaxEz9DhegLKl8nTpxQ91ok/itNUPdg3759jz76qMkVInrOUcVe2nMuh8OHD6PGnZube/HixVX3uw0sRFo2PT1dX1+vLl/ExUlPT8/IyIiJieno6GAfO/EbVIiOOBwOOEB1+y9irugJXxVURWdmZlTstOE3pJ5zX7o0xMbplZWVqHHDzdXV1YEeKyGPurq6gYEBpGVQoy9dBaKPHeeJi4tTrSJClEKF6MixY8f27Nmj+uUrTU1fFlRjT58+bcIZZ+49576PHRLLFeOqIvIiVm7ZsmWlPbvMjNgApqamBpnHtm3bRkdHNXGhaPFrbW0tLi4+d+6cqfrYSbBChejI+Pi4L+vpTk1NiRVh5ZCWlpaVlWU2hUg951pFSQFOhViJk3d2diIjQX6Dz75v3z7zD9kS+yoiuN+8eRNm1WOTRPc+dr8tVUksCxWiF11dXUlJSb6cYXZ2FmKQebCob5pq3OT+/fsbGxsV9ZwrQuwFIubfdXR0REREiA0K09PTkaCYp01P5BzDw8PCHMicjh49qnR3d0VASxcuXKivr8f9A1EF6wAEYgaoEL3o7e09cuSIL2dAEqOoior6Pir7ZmjVkQanqus5VwSCY5EL6LO/vx+XXXgXkRoKj4yMNGRyO64AkkhoA1+iWGcXKq2rq0PZ/ON4XBb3AQgm3xOeBC5UiC6g4jkzM+PnhADhqaKiwnCFiPluPvacqwBXW7gEFx8qRQRHAZ555hmxwyCMEhoampiY6L7ZrSbvO+9izoWYkj0wMGB7d4fdzMzM5uZmo7r9xQAE2AseZR870QMqRBfsdjtyAl/OMDY2prQdDDH06tWrvrypj2jbc64aSCLVhYiYiO9TLsRmt9K2tQIR6KU/w12sdGboAZKQ/hSqcD8PXhsVFSXW9TJJi6LoYxeTTvDxucoI0RYqRBd8b8WanJwUlWVF7NixQ6wq73/wvhkZGajpa9tz7jtrXXj0KovUwea6ztIG9cIQ0vJiS4Eh3PdLR7Jlc8Vo87cRwaZIUpESsY+daAsVoj2atGINDw+rkFB8fHxfX58v76sOvXvONUd4xaZdc5b5geeQgSFBlPrYjS4RCQaoEO1BNdzHsVhAnYTi4uJqa2t9fGtF3LhxY+vWrfjX+7KAxAyIWTXp6emij33z5s3LHrawsODngpHAhQrRHuQB+/bt8+UMdrtdnYS8ZADt7e1DQ0OqiwRJrF+/3uPJ2dnZ6enpLVu2jI+Ps4U9UEhNTcX3lZWV1d3dje9u6QGXL1/evn276vPrZKCGhoawsDBWU8wGFaI9SgfjLmVkZET+pEIP4B4xitSDD33oQ76U6ne/+93SJxcXFzds2IC327t3b0lJCVvYAwJUUI4ePYpvDd/dsgcgUvtyq7zxxhvL3oG+4HA4RDfVyZMnm5qazN/5ZB2oEI3BvR4dHe3jSQYHB1WPaIJ7lm3m/vu///sHH3xw6fOvvPKKtCPv1q1bVzot4gISDo8nxcbmY2NjCElpaWkISbW1tbpOmiOq8VhVZaX15BGp77jjDi93Am6Yt956Cw8++clPLpsrwx/f+973NCy5zVWp2rNnDwqM31d5eXlUVJTZNtqyLFSIxuBeT0hI8OUMiMi+SCguLk7R8fDHsWPHQkNDf//73z/xxBPeD1529ruYJY7/OnToUImLBx54oLi4mE1bJgFfzZNPPimmyBQUFHhZzxGa6e7uxoP7779/pbPd6gJ3y8LCwn//93/rVei/Zm5uTswYRf4h1gGD5LgImBmgQjRG3Ugqdzo7O31ZnFFFBgB/rDowCXXPa9euQRIrrfqFHzP+Syw30tzcLAZoiZqj0vIQrUDagdsJVkCCiMq7xwbJS6mvr8e/d91116r3w5tvvolbXcuyrkxXV9fZs2fd0w6xDlhycjJXtjccKkRjfBzOi2qgj4szquCdd96BIbwf8+tf/3rNmjVtbW2wgpcfrbTciAheonUrPz8/JyeHFUa/gbQDIm9vbxdtVjIHyyH9hfjxff3iF79Y9X7APaNRYb0BebS0tGRmZqKW4/FfYoxySkpKIC7VHExQIVrie0cIIi9+MFqVRw4f+chH5JT5N7/5zd133x0eHp6RkSFn5RIxP1yKZVVVVYhlubm57CnRD9Hb0dvbi7QDvlfUnIhbF99sQUGBzbVf/dKQ7QEOuPfeezUo9MrlQc0Dv4ULFy7ghll2MKHYFBkWwWNaxCioEC3xvSOkpqYGdSutyiOHdBerHvb00093dHScP38ejyMiImSun4j4dcCFWOS8pKQE6Uh2djaiFV2iFe7msLnWc5S59bqE2BAsKysL6e/HP/7xT3/6088++6xu5ZVVHiQfqHlINZXExMRl++FoEcOhQrTEx46QsbGx5ORk0wbWmzdv4reNKINcBNVbxCz5Cy6JpASvdXfJli1b8vLy4uPjOUZTBWJlYtxykjmQ8CkVs8eyZvh+p6enP/ShD+lW6tUpLCzEvyL5cH9+pY0MhEXEUpK8kfwPFaIlPnaE1NXVqd5o3T8gSRLLFyLuI/qHhYUh9FRVVckPWx4uaW5uho3WrFmDKjASuLi4OHaZeEEsQozrdvHiRcR6cd1UmEOcqrW1tampSVrWDM/g+9Wp5DKBP0JCQpYO2MWdNjc3t1InHD47PkhmZiYyeNPWwIIVKkQzUEtat26d6pcjBUHt3swBFEnDjRs3UGk9c+YMfsyvvfaaWNf9mWeeQSA7ePCgosILl9hcrd4jIyOoTSM1QaKzYcOGzZs3QyeRkZEcbGNz23pEaAPPbNu2LT8/Py0tTV2lW8ijvb19YWHBfZgWvlk8gzrBiy++qPFnkAf8ge992fYoKAQ3iZfX4lJ0dHSkpKRcunRJtwKSZaBCNANVOV86QsyfgqC6OjQ0lJiYuH379u7ubjH4KicnR8SjtrY2daN4N7kQPSuSTpCdiHAJb0VHR0Ouor3LCnVMVCYmJyfF7iPS1iP33XcftIGL4ItWcXmPHTvW09ODx+7ygFTw3aEKj++3v79fqw+iiP3799tW7s/Ap8YPxPt+JzgGiUhDQwO3RfEnVIhm4Gcvp196WcyfgggQxBFl8EONiYkRQ/IRg0SHeVdX18mTJ1E1FmOBdu/eraKO7K4TaecoRFIxpkscgzq42NUjIiIiJCQkoL2CmI6PCWuKdeaR5Alxit1HYGtNth4RvSb4vsSiJojFEL900VAGfKHIP8RAO0MUgptndnZWLHawEnKW3sJ9uHXrVh9FSxRBhWgGQoDqRRfy8vKkVUZMjhiPX1BQEBcXh6rrkSNHRIDb5UIaxStmGOzYsUOdS2xuO0dJz0C0YnNABLvx8XFJKrZ3NyWUNoySVhgzPJRIG5OIkuOBGJ/qvvOVtKNiRkZGZGSkVlJ0728XvSYe+yfCXvX19fimYGWRVvr+purK2dLScuHCBe+HrVu3bqUedXdw7yFdY3OW36BCNEP1AqWtra0IteZPQSQQa1BhtNvtpaWlYWFh0InUESKN4kXd9tSpU2fPnkWEkurUPjZGiZVUbK7KpngGQRBvhCo8khWbKzqjMou6vLtdBPJ3J/S+wKX0Xh7MupD+dN/QUAChiqWOxaZVSC+QQknblmiFaASDNp5//nkoSphj6RhfqS8djw1fpV+4bdW7IiEhAVnpqkXFDcbmLH9ChWiD6kmF+DHj9+PnuSCaIFKErq6umpoa0RGCsChVcvFLPuwCNUf88hHXzp07JyK76N6IdOFjloC4I84gQqRH1JAyAJtryo70/Oy7eJzNY0/cpXh4yJ2oqKilGxra3Pa20gnR2Y7L69FxUldXt+xoaWm9LNtfd4cYBUyWlJQk5zbAxzl27Jgc2+FDpaSkcEEE/0CFaAN+xir2qQWVlZXI4gO3NV+0X4m5YHFxcUuXM8EDcYz4E9VkRHPEO48Oc2EUbTs23MO34S1aWrHUGTZX/9Cqe7aLziq8ROZ6WX4A9aeOjo5Vm7AEuDfGx8flHInPhfzYy3puREOoEG2Ym5tTscMH4inqwkGwEKGQhBjw09TUhGxDTBtMS0vziGhSY5Tt3WYoD6OIBh/U6BENfdy4IggQiRQuEe4TBFCxD4dIhuCM3NzcVefTifk3PT09SLBUTFzXFdSfkMLKN5nM7hCb64aEL2UeTHyBCtGGoaEhOQt+uIMAWlZWJkZYBgeIZcddiLBVXV1dXFwMl2RmZi7bCyKaoTyMMukC11Pqz8AZEDsQMcNcBE0+sRRpgJZoZ5OSDHEFcBkRcOUM0PLoEUGOcvToUbOtKIP4rrT+lJGRAQXK/KHh9mMi4geoEG1YWFhQ+vssKChAuh2UtST3KegIiB69IAkJCcvWnT2MYvvrOjikIoVUUQ13H9obcF4RtkCgx7/4aLh/pJ3+hDCQhyHJkKlMXKWpqSmRz4mrJGZomtAcEojvUo+RTOLi4vbu3StTIWIqCRMRvaFCNABRYNWVTT3o6uqyWWBhOPdRuVIviJiFbnu3BT8yMnKl1hjRmeExDlVkKiLyegztxQlt7w55EmrRuzfbO6K0NtecITzGZ19cXHTvtBetdrgIKKoYlSSz4U44A+AiSCcU1xPiMf86MSIFUSp+fCi4FldSphRxKZiI6A0VogEIE+6jceQcL2cgfJDhnmGI9KKsrOzs2bNiNz3bu3MGvferu2cqyw7txb+iUu8xrlfMvbC9Kxjbu46RTqu00wVGlB4LQ9jchvZ6DO4SqsCnQ4gXkz+Uuk3MiRG96NLJRVYnThhYeZjY4FLFC/Py8pDayqx74TD80OQrh6iACtEA/LDDwsJkHowbury8vL293cq3tQigiOmZmZkwgXudWloJSupXX7ULxGNorzuivUiazCEaxGyuhselc0dUI/kJkhCKEm1QNrUjwVBsCEPMzJ+ZmZHauKQ8I6D7hHzZVy0tLa2iokJ++g7lnD59Wmk/JZEPFaIB+LXLH9GbnZ2NEGCegUZvv/22tEXd7bff/olPfML/ZRBGEWsA29xaq8REdKnSLY1EQvYQHx8vJ3WQDvDebeueUshEqwguEjKpaU5a48T2bloGyzY3NxvbIrcU3DO4Wz784Q+reC1iOiK7uvfFRYBT5fdw5OTk4J6hQvSDCtEA+UubFBYWopZqqi4Q/J6feOIJOUeKngY/sLRf3aMLxD2HkNqIgMhXVERb/9TohajEJEePLnTJjmIOv7HCQDn/7u/+btXDIHJ164jInwuyLNCP/HFZuJc2b96Mm8c8lbYggwrRANQcu7q6xApI7njMbGhoaLAtmUFtBu666y4RQ3/729/+7ne/W/aYpZ/OnyzbBeJRf3cfBWtzm0kuWpZwBpEp6hqdhSSkdjPRf+6uCtu7rV5SF7rNfNMeUTzcut6Peeedd9w/lHwQzdetW+dLK67SxGLPnj2nTp1SvX4d8Q4VogGo5ixdplfEkb6+vvHxcTH7GjHOnINDfv/737/55purHgZT+qEw8nEfr+UuZhHHhVpE77pthcVL3PMqBHSEdZlv7b6Vt3vTk8eZRf85HghVBPSiwh7gnlH3QkTzjIwMX95aJBb4lmWqNzU1tbS0lArRCSpEAxB94I+lN7THeFZz+sPm6lseHh6Wc2RhYaFpP4WE+CJWii9St4e0dK5gyIWc8+Prdh+AJ/Wce3nTwELm/SB/CIk7Z8+e9X0gAxKLzs5O+Vc7OTlZvnKIIqgQDVh1eIlHy76peNDFqoc9/fTTHR0dbW1teGx+i3hB+iI8vhETNjAaBa7Ms88+q8eZHQ4HEgjfUzGRWMgfrYsaXl9fn2l/gwFNECpEjND3W4uBinmFAUpMTAxq3Dk5OYuLi3BJ0LTJEL+BXNzHViyJ/Pz81tZWmeKHcmprazV5X0VYYW58ECoENR3cpn5bixRvJ78NPdDZtWtXREREYmKitGuh0SUigURvb69Wuzvj142bUH7uuG7dOn+OyxobG6urq8OD8+fP++cdjSIIFQJu3rxZVVXV1NTkB5GgYqVijV7/85Of/MTHl7/3ve+1ufqEb9y4IXYtdN9sigQNP//5z59++mnVL3/jjTeWfV4MTtPqbsGPOjk5uaurS+YQeVQr8VP1g0KEPMTgQL+NgzeQ4FSIwD8imZiYyMnJ0ePM2oK4/84776h++S9/+cuNGzeKx+67Fvb09Jhk8wmiFfjhDA4Oqn75SrcZInhSUpLq0y4F1RdYRKZCUOOpqKjQdY6huzysQzArRCCJBN+uHjfQ1atXA6IajgrRP//zP6t++Xe/+93/+Z//cX8mNTUVP0uxfyrIyspiRhIcfPzjHxdzmNRx7do1BOulz4sVNn0olye42eQnImJau4bv7o415SEIfoUIIJLi4uLm5uba2loNJ4fPz89v3rxZq7MFHMg8Dhw4ADEjIxHb30JUubm5pl1gnBgIImx3d7e250StBXUXmb/o6OhozbtDrCwPgVUUIpiens7JyUGw00okU1NT1ulLXwnYQuxaKHaaEs162dnZGRkZdAmR2LBhg+Y3A3ILiEFmIpKQkKBhdwjlIbCWQgQaigQKCYi+dP8gdgdpbGyES3p7e4VLkJckJiampaVxkSKLk5ycrMdp5feIREREPProo763ZlMe7lhRIQJNRKJiv9ugR0pKnE7n6Ogo8pL29vaqqiqxaJVYRjCYlvogMpG/mrUikIjs2LGjtbV11V8i7rqrV6/68l6Ux1KsqxCBJJKWlhZF2zgLVOx3ax1wZaRdC+fn56GT4eFhoRObq1kDV0/RVl0koNFJIQB3FGon+CGv+mNcv369uh2oKI+V8Ekh27dvD45rCpGkpaVt27aturpa/nQ5seaorgULGlBVFKmJ7d2V28UmuOrWWSLEHSihrKysvr5+1bUUo6KicO8pmhLrizzwqltuuUXFC/XmT3/6k1ansnoW4s6AC/kiYV+6OpZuB0KIjxQVFaFGu+paisiEJicnZd57zDzkQIV4Il8kc3Nz7EsnxCQ0NTVlZmZeuXLFSzsVsl45ixBTHvKhQpZHjkjYl06Iedi0adOqzVn4LYulq1bC4XCUl5dTHvKhQryBGs3IyMhKCmFfOiGmQjRn2e12L0Nj8LP1cob+/n786nUoWtBChawIqjNeln6an59nXzohZqO7uzslJcV9w2kPQkNDvQzKEqstiGV7lm5zSZZChSyDnAVo2ZdOiAmBG9rb2/Pz8y9cuLCsJ1YdlCUt20ORyIEK+Svkr17OeemEmBPkH7BIdnY2MpKlFgkJCVlcXFz1JJJIKisrxWadZFl8Uog5q+ELCwuXL19W+qpt27ahxiF/EQ6T96U///zzqGpJf/7yl780sDDEgnz3u9818N3xQ8bPGRZZ+qNGzW9kZETmPGKI5Pjx46hWHjp0SIVIxIoMSl8VWPikkFUn8hjC2NhYXFyc/OOVzigUmLwvfX5+3r2q5ctOIYSo4NVXXzW2AMIi5eXlubm5HisYyclC3Fm7dq06kcAf3LUwmFEnD1sg7JeOX050dLT050MPPWRgYYgFeeqpp9z/dL8b/QYs0t3d3draun37dogkIiICMoA/JiYmVJxNtUiCG4sqZMOGDb6sruhwOLi4EyHmx31Lm/7+fvGk93G93pFEsnfvXk4fsVlQIT7KQzA5OcnFnQgJFMTq0dKfs7Oz3ueOrApEcv78eU5it1lKIWvWrNFq71soZN++fb6fhxDif/DjffTRR31RiCA2NpYisYRCII/y8nIv8wSVgloMN1AiJEDBj3dmZmZ+fl7O8P1VsbhIglwhmstD4EtbKiHEcEpLS/v7+zUcly+JJC8vb3p6WqvTmp9gVkhBQUFjY6PmQ2+5tAkhgU5qampMTIzmU7sgktdee62rq6umpsYiIglOhcifZK4CKMSccyoJITJBzTI5OdnhcOjRIi12V4NI5CwsH+gEoUL03s5oZGQkIiJCv/MTQvxAenr6sWPHjh8/rtP5pW06g5sgVIjeTExM5OTkGF0KQohPpKamlpaWGl2KgIcKUczMzIxOTWS68qtf/eratWu+vFzDwhAz88477/hyq9y4cUPDwujKjh07fJwgQqgQxZh8aZOV+KELX86wbds2rQpDzMyrr75aUVFhdCn8we7du48dO0aF+AIVooz5+fmQkBCjS6GG+vr6AwcOqHjh+9///qysrDfffPPtt9/WvFTEhGzcuLG8vDw/P390dFRFt6LSdU4NZNOmTePj40aXIrChQpRhweFYN2/ehEWgEKMLQoj2JCUlsS3LF6gQZXA4FrEOShdFD0TYluUjVIgyZmdn09LSjC6F/3A6nUYXgRjDxo0bp6amgj62si3LR6gQZVhtdSyx9eHdd99t+A5ChOgE27J8gQpRBlfHIiTIiI+P7+vro0LUQYUowPybFRKiFR/72MeGhobUjeILLCCP2tpao0sRqFAhCrDgZoUjIyPh4eFGl4IYwPve9z7rDONet26dTutlBT1UiALm5uY0X/fX/Nx6661GF4EQfcnIyEBtiQpRARWiACgkPj7e6FIQ4g+QhUxOThpdCj8RFxe3d+9ezdd+twJUiAIsuMDi7Ozse9/7XqNLQQzgox/9qEV2vLC59kLnSBl1UCEKWFxcDMQFFn0BCrHaRybWJCkpaWxsTNd9IoISKkQBrKcQK4B6g/TY6XRapP8vPj5+ZGSEClEKFSIXjuglFkGMwfvoRz9qc41C1Cqqmny5lLi4uKNHj1phELO2UCFyCawRvfn5+R7PqJs5NTAw8PWvf12LEpHAQEpB3ve+9/lynujoaI9nTD59D8lWAO10Yh6oELmYvA7lztTUlFjbqqysrLm5WTypesCi6E5///vff/bsWa1KSExLT0/PF7/4RV/OgKxldHR06fO4G305rR/Qbzf1IIYKkQvicqCM6JV+A6GhoVq1QkRGRuLfrq4uK2wHbVnw/d68eVN81zZXi5a67oFlX2L+pajwwfEzp0IUQYXIBVmIRfoVJcbGxmzvtom/733v+/znP19SUoIQYLXrYBGQueL7xbeMjFM8o+2s0t27d5eXl5tcIX19fawkKYIKkcvExMThw4eNLoUBSG3i+PH/7Gc/S0lJuXDhAi0SZMAf+GbvuOMO/UK8qN2beeAsSlhXV2d0KQIMKoSsiJgR8vrrr0uJSH5+/uOPP45Y09PTw/kiQYPwx/Xr17/xjW/42IvunZCQEDP3KbJipAIqJGjxfbcoIYk333xTKMTmatT6t3/7t9bW1ujoaNTXuCBEEGC323Nzc5F/4JuVmrAE165d03CPTtw2NrUjA/0G534phQqRRSBu3qfJKOQ1a9ZMTExI/as219CsiooKxJ3i4uLe3t7q6mrTtksQ78zPz+Or7O7u/vznP4/I7pF/iAWykDdo9V7Nzc1XrlzR5Gz6wblfSqFCZBFYk0I05ObNm8PDw/fdd5+UiNhcLVo7d+6Miorq7++Pi4vbtm0bRRJYIKAfOnSora3trrvu+uY3v3n33XcvPQb1Aw3fEa5qaWlhS1HwQYWQVbj99tvb29sRAjxqqYg75eXlr776qhDJli1bSktLOV7L5IyNjXV2dgp5FBQU/OM//uOyh508eXJ2dhbf+NzcnO+VA7zp4uKiyZuwiDqoEFmMjIxo2CgcKKCuin8PHjyIGuuRI0eKioo82sptbiK5cOFCTk7OmjVrsrKy9u3bx8H1pgJfJUzf3Nw8PT0dHh7uRR42lz+Qeubm5v7Xf/0XFOL7u5eVlfX09Ph+HmJCqBC5aNUo7DcmJyd91J5QyGc+85lnn30WIvm3f/u3r371q8uGnrtdvPnmm3jT3t5eVHI3bNiwY8eO3bt30yUG4nQ67XY7vpHu7u5bb70VmSLE4N4m6cHrr7+OjPPXv/711772tZiYGCjE9zJ0dXVFR0dz/F6wQoXIIhB3CkH40ER7v/nNbz7wgQ+gAisaQF544YW0tLRlW8+RoyS7QCTCYajMNjY2wiV4JiEhAT6jTvwAxD81NYW8eXBw8PLly8IcX//6193HRCzlt7/9LWTzox/9CDlKRUXFBz/4wT/84Q+alKelpQUZqianIiaECpGFBXcKsb07F2x6ehrR57bbbnvooYc++9nPdnR0PPbYYxs3blxJJDbX2N+dLuAS2Hd8fPw//uM/3nnnnTVr1qBum5iYGB8fj5Oz10QrxsbGkP8NDw9fvXpV7BMFE3zyk59c1Rw216DtF1988T//8z/xuLCw8N577/2DC/z5v//7vz5+R0hBMjMz+UUHMVRI0DI7O4so78sZ8MtH0BcKEc/gAdIRRCtJJJ/5zGe8tKp/1IV4jFD16quv/vznP0cqU1VVhWeQoGzevDkqKopGUYpwBoCekWrgmbvuugu1HHxB2dnZK6ndAwj++eefh3iQc3zpS1+67777/uZv/kZKPhYWFqCQVQ3knYBLQaBeM8+fNyFUSNAChfjecHTz5s0zZ87s2LHD/UlJJKi6wgfIMOLi4uASL43sNlcz1z+6EH9CJwhh7kaRcpSIiIiwsDC2eknMuxgZGUFKJ+UZt956K+LdJz7xCaSGuPJLRzqsxG9/+1t8dwMDA7hDYPF9+/bhDDDHH//4R/fGq5/85Cc+FjsQUxCxVwqRDxVCVuGNN97o7Ozcs2ePx/ORLnJzcyGSH/zgB6IZHdU3PCknnIkeeOlPYRRUeyEkYRSwZcuWdevWIU2xlFQkYcy6QKwXz+Py/u3f/q3IM+AMFSuRwBw//vGPkbXcfvvtUH5p6f9v7/yDojrPvr/OPO00bRIxnbbWJALWNjE/FErQ9E1AIEibTpAAwWkrqYSIbaNQqUonSnFAdDJaGwalk0bKiIF2GusQwybNqKP80qSPFRA0iY0RIaNN0zYDOubPN+/3PdfjeU52YT17n3N2z+5+P38wC+yePXt29/rc1/3jutfeeeedPuYQLl++3NnZafGFRFwKQhSgQqIWu0o1ZGZmIlGYOXNmTk6O/3+/9rWv/VhDkpKDBw+2tbUF5RLBxyj/0YBXPvroI6NU0GqeM2cOMhW0bXH82RrWX2O4mJiYGB4eHtVAhjE+Pq4L46tf/epXvvIVJBllZWW4jCb7piYFbw0ODnNcu3YtPT29qqpq8eLFMuABf/jfH42G3/zmN3JhlfeCjcQUhChAhUQt1ks1SLF3RBz4Y8uWLefPn3/mmWemurMkJbjziRMn8ECjSxD+Avdx+fNljUml8sknn0Aq//rXv2AX+ReSFbxYJCtxcXHIV/DThWqRi4mIjJ9dXV0ebUdI/b/33nsvMgy85J///Of4Gezl8keuFRBzoB2AIy9atOimm26ayhwCfPP73/8eJ1NeXt7c3Kx8AkxBYgQqhNwAmYs1d+5cBAVEwGeffTbwEOv/0dBdcuzYMbhE77j3yTbM4y8VjzYgDKMgUOL266+/jp96vuK5PriCG2IX3NA3DbN9vFR6n3BDUgqPNhEcWQVyQRnuFnARcCnuvPPOL37xi4jpCOhqXVKTIp2B7777Ls5E/PrII4+sX7/+O9/5Dp4iQNohwDpIHU6ePJmWllZQUPC5z31O+UxkLQhTkFiAColOELutF/WSEPD+++9/4xvfyMnJgTmee+65NWvWoNVfUlJyw7k64hLc+Oc//4m2LZKYgYEB2T0XkTQ+Ph6RVCFBMSKPFa8Y62eIVEQwQOyCxMUoGJ0lS5b4/EVXjg9iBf1XHz0IIkvckKzilltuyc7OllO1vY66zEcQzp4969EWwC5cuPDBBx/ES8AbJM4QAhwHl+iNN9547bXXcPIVFRX33XefPq9XDbQ2InQ5uptr0bsTKoRMiQxfQwBQiEcb9tBn9JoXiTwwR8OjLVSEk8QokqB4rnfjwCiIs1Y6/XXkIFMdSvrE5LZoxvjfc+fOXb582f9RkjpACcbXJXrwXE+SrJ95YIzOuHjx4rVr1zxaRoU8A+8FGv6yJNCMNgRo9c9//vNbb72F248++ig0bJQHEhqFAgdovkTucvSY3VlOGSokOrGrqNdtt92GiCDJhGBcGgKR3H777cuWLYMebr75ZjMHxN1k1ER+hZ9gFElQYJRLly55rk89QgwSqdgemo3h3l8z7qkGCLfBGcioILx///vfkmd4tO64tLS0srIy6RjUhfHpp5+a0YZw8uTJo0ePHj9+HNaRpsAXvvAFY+Zx5swZj1Jdn8bGRqQywT6KRChUiCkQ1IaHhyNoUinycVuqm3z88cednZ2FhYWSiOiISCCA1tbW5uZm3M7MzPze975nlI0ZvqaBR8mkYT1H+fDDD99++23p9fJoacpNN90kUrFltNmFSG4kM5uNSUZiYmJ8fPzjjz/+7LPPQtjQhm4Lk6mGkY8++uiVV145ceIEMq2HHnpo48aNyBgmHSbp7u5WeBVjY2P47HFpXuxAhZgCComsXacQ4vft22fLN/mWW2557rnnIAn/PAPRv6qq6plnnkFI+stf/vLLX/4Sd87IyMDzBusSwSdH8WgjMXqm8s477+hSkTmv0rmEljh+RpBX/mMAMRfOgDDkX3PmzIEznnjiCbwcvLpFixaJLYw/FZ4R1xDZ5BtvvHHu3LlZs2bl5eU98MADSDGnktAf/vAHXG2FYu+7d+9esWKFwhmSCIUKiU6WL19+8ODB9vZ23FA+iLHYe2VlJX7CGf53Q9yXoQ7EqePHj8MlSFwsukTnGxpoL+P2NI1/aiBTQcry97///ezZs7pXZChb8hXP9U6q0IxSTIqM6uu2gCqMc5ERwaW+C84WCS6EgWTrUw2xhbIwdJDM9fb2vv766/ABMhhcxl/84hd4OllOONWAeVtbGx4lxd4bGhrM7wGDZhbeC44lxBRUSNSyZ8+e7OxsK/VxfYq9P/XUU2vXrp10gaEAwRRo+LgEDV6ZIOTTG6bGzJkzv/71rycnJ08zgFiJJ/3HdS5fvnz16lVdLQICNH7qgvFoI+T4Vb+D+ZF8cYOgD8jj5wcffODRxqh1T3iuL4dE2oRLh1iMdwQ/77vvvk8/C+4pPy3y3nvvIdX4mwbOB9mMLCeEXP2rmPiA19Lc3OxT7B2foiNHjpixiNfrLS0ttf4SSARBhUQt+M63tLTgK23y+z8VxmLvW7ZsgRhuOBHL6BJZGv3yyy/jCB5tGSCi/9y5cxFYJ81p1IBUZs2a5eMVob+/Hz/FKx5tlpHE9ytXrvg4Rg1kEjLshJ9FRUV4LvEEbsAT+KPxZDzXPWGLLQTIEi/qvzXefvttmZa6aNGi3NxcpB2JiYnSWxV4ki7898orr7z22ms+xd7z8/Pj4+NNWiRy5/ISZaiQaAb5B/IGxLVDhw6pPdwzWbF38zN6jdN5ZUhDar8jQ/Jooyw4DnSC4yBm2WgUI2hNS+z2t4sxsqPlDlnK3fQ7+98Ad2oYHzvpAfUbtgNnvK3x1ltvnTlzRlYyIrWCNjIzM+FR6FnXxg27wpBzdHd3Qx6w2qTF3qUv9IYWGR4ehq4idC4vUYYKMQUaYmhNR+I8E3z/EWIQGl588cVgHxu42LuI5NFHHw3QtWVEn3wlv+qrQ3p7e3Wj3HXXXZKj4J629HqZ5+67757KLpP+MZRcunRpbGzszTffhDCGhoZk7B2fSWQ5TzzxBN6Fb37zm1/60pdk7MSMNgR8MGCOw4cPw9/f//73AxR7F4ts2LAhwKdo165d/rU4SdRDhZgCX1dbNpEOCxs3bly2bJna0HphYWHgYu9btmyREdfvfve7QQV9GSfXf8XRkKbIAhExikcL6wiOCHBJSUkQTIilEi6uXLkyrCH7Dx47dkz+LgPvP/jBDxYuXAjXIi/8v5/F5PE/+eQT2OjgwYPvvfde4GLvaEDozSb58EzVFpmYmMAbp9BMIZEOFRITyNA6RBhsIlVdXY3Hmin2/sc//hERH0kJ4pFCl5S0dvWERp/Ia0xTwLx582bNmgWvfF0DN4zLxSMR6YmCMJBb4AYC8ccff+zRZvdKkUo44/bbb1+0aJFxOYjaZK2//vWvx48fx5slxd5Xr14doNj70aNH0fgw/hEW6e7untQiXq83Pz8/2PMhUQAVEhNMnz79yJEjKSkpHR0dQU3QQrN39+7da9asMVnsXZYZWnGJflhjr9e0adMuXLggacqHH37Y399v3BAJ4fXWW29FwxyR8Vvf+hZuQy1qz+scSCk++OADKcIoG4HgFcnmUR5twAbCSE9PR5hGWH/wwQeNs3vlp/JTnzhxAhru6uq6evWq+WLvsLWPQgDksUrDxyJRM5Bu1xYJsQMVEivAIvDHunXr9u/fH9QELbRVEfWCLfZudIkt03nRKpcFIvqAxLVr1xCCP9T4xz/+cerUKSkhpT9EDHS7Bm6kpqbKAx944AGLJzMpV65ckRokUsPKc720+8jIiK4KKR4cFxeHIL506VJZDnLHHXfo07RsWQ4CcEGQ0OCaHDt2bGJiIjMzs7y83Hyxd/hjqlLtYpFt27bpgoEdo2Yg3foWCbEGFWIKfNXr6ur8G2WRBV7FihUrsrOzT548GdQDt2/fDg1UVFQoFHuX6bzGyVcWt+PWufnmm5OSkvyHvkUqsvAQv+LFXr58GTEdLWWfI8gSDf1X2ZRXP06An8ePH9dvDw4OSteTjqwZ9GhahS2QosXHx8teJh7DpF6fRSHWgTDeffddvN533nlHHPbII4+sXbs22GLvZWVlO3bsCNDOgEWMo2vIU/Py8mx5CSTioEJMETU7H+A7Pz4+rjBBCw9MS0tbuXKllWLv+qiGjJOLUWwfJJc1IojvGRkZ+PmTn/zEOLEKXoFdcOPq1avnzp3zXDeBzJHVD2KcduVzG3mDDCnJ33/2s5/JxwM/IelQzuOCMN7RwMmL1aTYOwK6WrH3mTNndnZ2mik0KaNrHu2DgUSHK9JjFiok5li9erVPR4RJZs+efejQoaamppqaGluKvRvXGyLuy3pDu3KUqbjrrrv0mI5GeoCIf8N/+d/B0TMHsMWZM2cgjLNnzw4PD0vHPXw2b968xx9/3Eqx989//vMbNUyeiYyuwSJ4K/G8ll4ViWSokFgEKUhqamp8fLzCNN+DGrhRV1dnb7H3/v5+KfaOHEWMYvsi9sjiypUrEAbSC9kSUbbL9WjF3u+5556CggJbir3jCr/wwgvmC2Hp6HM0/HsISexAhZglyqZq4MtfVFQUbAWtvr4+mWmK28hIENfq6+tbW1udKPZunMsL4emzeNHQhlqCepaIQKZsyezeoaEhfYhFir0/9NBDK1eutF7sfWRk5PDhw1LsHR8Ak91WUwGLzJgxwz07rFgksqpxuwQqxCxRNlUDX/6dO3fm5+ejKWp+Lk1JSQnur/+KByKh2bFjh9frhUicLvbe09Pzu9/9Tv5+xx13zJo1Sybyfvvb35bpvArPGBZgi9HrwJfj4+P69Ccp9p6WlvbDH/7QoWLvSDs2btyYm5trfQ4V3nc0HSwexD3A39a3i441qJDYBfnH3r17CwsLTdZhbG9vz8rK8o87UkYJIDKiVYtjWneJzg2LvaM1/dvf/lY/k3vuuUcKpeiTd3H71ltvtXIOyhw/fhynId1QshzEuBZEJm4hq0MuKKv8HC32jstYUFDw5JNP2rhz2quvvlpeXm7X0UgkQoXENAjxa9euLSsre/nll29454aGhqnWCgiwy2oNH5eEvtj73/72t0uXLjU2NhofKB6CTubNmydD37iBX/WR8IULF5o8hzfffFN/lL4Y5cqVK0NDQx6tswiq0O8sxd7j4uLg1Ly8vBAXexdz/OlPf3Jiz82BgYEI2sqTOAEVYpaI2/vWJMge0KKvqqoKPC8TKUh+fr7JEVejS9AK7u7uRnPVPcXeZWU7Iv7OnTutP7Wx2HtaWhqeKzc3N+zF3pcsWfLTn/4UZ+LcJzbKerGIGlSIWSJu71vzQB45OTkB6jDihd8wBZkUuET6uOQg0ElPT8/g4KALi72jzT7ts0sIJ70xTdsO5N577510Uq//H514RZMWe4eSs7KyfvSjH6Wnp4emoYNmwdKlS0PwRMTNUCHk/7N///4AWxw2NTWZT0GmAg9/TEN+RUo3NDSEBMW4fUgYi73r5U+mkoHPH0PJpMXecX2QAK1atUqcEfrVr9FXmhftG6kgQMxDhQSBdBFEJbLFITxx6tQpn2CE7AH/wt/tfcb7NfS8p6+vT6Yn6TmK57PF3mdq2HsO7mSqYu/I2BITE8vKysLlDCM4vahcUSh9ksQ8VIhZ8L1FIyVqpsD7IxO0/DenQwpSWlrqdMB6WEM3ikRPWR5h3EEkKou9SxefT7F3GYTH2/H0008rVOl3ms7OzsWLF4f7LEj4oULI/4I4VVJSYtyczqEU5IbM1jAKG81eRFjpxnn//fdfeOEF/V9RUOxdMoysrKynnnrKhcLwp6OjQ2FsjEQfVAj5DFJBC5kHbnhClYKYQTq+jFKB3sQrmzdvnj9//rlz54xB2TNFsXdo5u6773biDIMq9i4TfBcsWCCydOJ8nEPmlbjhU2Ev8Hpubm64zyLCoELMgu/54OBguM8iFOzYsSM7Ozs9PR0vOSwpiEkQwqT7q6GhwTiuqy/lk6lKXV1d4+PjsItDxd4lnzAeVjyBG8nJybAFEjskFlLHNycnp6amxv1JRmB6e3ujco9CvJXRN2vfaagQsyCeRvFwuhEEuwMHDmRlZRUUFLgkBQmA7Hdk/Iu06/Uw7VN9FomLNKIbGxsR3xMSEuTvMM3AwICZZ8RDpM65AA/JGKxIIvBj4Y+6urpDhw6ZeSLXguyK03mJQIWQSUAIRpsdSb37rQmFJCUlmb+/HuUlTdEFE5r9xCA2GKivry+iExFuEEJ0qJAgiLJivYF57LHHtmq4PFgoz+XHCywqKgr9TpTV1dXI8M6fPx/i57UL5HBRVnJUJ6a+4HZBhQRBtH5zpgLhNScnx+v1unkq8+DgYHFxscIDp0+f7jOGERqQ4ZWWluoTFiKOKC5nG2tfcFugQkgg9u/fn5KSgma+a2cNjYyMKJ8bsoGw1D2DPHBVYT6XjzNNCpdwEyNUSHAgi4/Er70yeLFSEP7kyZPhPpdJsNipsnjxYgTE0CsEV7W2ttb9nYSTopz2kaiECgkC5O9otEb0QKgCeL35+fkKe62HgN7eXiudKmhN79q1y77TCYLly5e3trZGYu3n8fFx16akVujr6wtqXgYRqBByYyCP1NTU9PR0t+lzaGjISqcKwreULAwLO3fuLC0tdWd6F5uwQJYCVEhwuH+Sq0McOHDA/P6GIaOrq8vioHQYJ+FAYJmZmZE1rj42NqavpCHEQ4UERdRXWgzA7NmzS0pKTO5vGDIgAItKmzFjBsJiuHpmNm3alJ2dbcs25qEhihUyOjrqquZRpECFELOgsdzd3e2eOb59fX3Wd81LSkoaGhoKVwRHzHr++efXr1/vKjEHJlrjLBSCNmK4zyLyoEKCI2Y7soQ9e/akpKSkpaW5IY68+uqr1r/zOEJjY2MYpfjwww/jBNwj5sAgC2ecJUaokCDAt72uri7cZxFOYI6GhgaXdGcdO3Zs06ZNFg8SFxd36tSpVatWhXEDPleJOWZhmV41qBASHGgs79u3L+yt5rGxsRkzZliPuffff79U1Q2jRVwl5piFZXrVoEKCIywlMdyGG1rNvb29eXl51o8jLwHyWKWxY8eOsLwol4j5hsyfP390dNRtc7tJGKFCgmPOnDnhPoXwgyBbWVkZ3sXVBw8e/NWvfmXLoWReLyzS3t6enZ3d0tISltZoQkLCihUr0EZxc3dWXFzc0NBQuM/CEVhjUQ0qhKiwevXqnJycMBYt7+/vtyvQ6yVSli9fjlb2unXrMjIyQrkUf2JioqysDNG5tbW1qKjIzbuJ4O1G68GFdQqswxqLalAhwYHveRiXEbiKMC6u9nq9BQUFThwZWtq/f39TU1Nqaurzzz8fAkHCH0h91q5dC4F5tGlm7l9sGIl1WYhDUCHBkZSURIUIsri6vb1dYl8oQZwtLy+38YDG93T69OloZRcXF69cuRIthl//+tfOvd0+/vAYdh12YYxG0llSUpKVlRV9n39IMVqXTDoNFULU2bRpU0pKymOPPRbi7vuBgQEbI2xGRoZ/swC/Hjp0CEETIkFwqa6utj1u+vvDc32xodtqZ+H6rF+/fnx8/OjRo9HnD4/2XlAhalAhwREfH3/69GnOSBFkXL2pqSmUnePIe6wvSjcJ3mhdJPi1oqLCrhlTk/pDf9L8/PyqqiqXlILH+wurNTQ0uHy2mBVifMmwFaiQ4IBCRkdHw30WLmL16tWpqanFxcUha5zaOBfLJCKS4eHhXbt21dbWQmBPPvmkxTRow4YNJSUlU/UByn6RYd9iHckH3JmUlHTq1Ck3zxOzztDQEFfdq0GFBA0bLD6gKV1fXx+adXlovI+MjIRlnABPiteIE/B6vVu2bOnv7y8oKFi6dGmwUR5xeffu3R7NvgHu1tzcnJWVFcbYjeRj7969oZlTQCIXKiQ4EEdivMaJP2hKb968OTSzDNra2tB4d/pZAoCAvlwDLunt7d23b19lZeWMGTPQVF+wYAGSVHxC/IM+Ls6QRkdHx4ULF+bMmXPkyJHAT4SL2dDQEJY5vpJ8JCQkuK22v3NwK0ZlqJDgiJFvVLDU1taGJhFBoxgNc6efxQz4JDym4dFyo+Hh4dOnT4+Ojk7awoiLi4Nj5s+fjzhVWFjY0tJi5oOEg/f09IR4v0jkWEgro3vkw59o3YoxBFAhQcNVrP6EJhHp6+vLyspyocVxSg9reLRhjAD3rKqqQhZlviNu+/btIdsvUlY44kbUj3wQG6FCgoarWCcFiUhbW5uj7eXGxsYQD6TbCxQ4ODgY7DyrAwcOQJxOz6ZFFlVaWgq9uXxVI3EbVAixByQic+fORQByqAGLFGd8fNyJgfSQ9YNXVla2tLQE+yiYY+/evYWFhc6tFNm2bVtHR0e4ioOFHaRf4T6FCIYKCZqEhISwz7Z0J2jGer1ehxar19fXV1RUOHHk0PSDy3IWtRgtK0WcKEeP6FlUVJSUlBQ7I+f+IAPLyMgI91lEKlRI0HAV61TIWLETCkEKcvTo0TDuCmWdhoaGG87CCsDGjRuXLVtmbzmZ2Bw5J/ZChajApSGTgrZ8YmKiEzX42traamtr7T2mTgjmRzQ1NSGNsNjM37NnT3Z29vz58225vFVVVYODg9FasCQoenp6cFXDfRaRChUSNOnp6fjMseE2KXl5eS+99JK9lTmQgrS0tJw/f97GYxoJwfyIvXv3WklBBBgI1wEqsjhjCtcTySKO4+aq8iEmLi4u3KcQqVAhxE6WL1/e0NBg7zHr6+udS0GQMzkdPtrb262nIALyD1xe5CLKQ+vSeQWlcTBPp6uri/PQlKFCggaJ/+DgYLjPwr0kJyfb2JeFJvPFixedGwWZmJhISkpy6OACgv6BAwfsOhrS39HRUbWhdem84rIPf3hBlKFCggYK4VhIABYvXtzZ2WmXQlauXFlTU2PLoSbF6X5w2BROtXe8AU1mKCSonanYeRUALha2AhWiwoULF8J9Cu4FzeSioiJb1hh6vd6EhARHu1zQKs/NzXXu+Lt27Vq6dKnth0UKkpqaGhcXZ2aCFjuvAoA0lIuFrUCFqDBnzpxwn4J7mT59elJSUk5OTnNzs5XWN77btbW11kehA+N03d+BgQGHeuFwZcxM0GLnVWC4KMQiVAixn+3bt8s2TXDJpk2b1ILX1q1bS0pKHA18TrdA0fx3bncsfYLWVBNz2XllBnZKW4QKUQGRkQvUAyPbNLW3t6OljCgWbL8Wgq9COalgwbM42gLt6elxohdLB/lHR0cHPOG/tpydVybhZlMWoUJU4Cxyk8jWGtu2bUtNTZ10k9dJQXKAO4egqHt3d3d5eblzxz927JjTFoRFcK3gaaNFpOYVlw2a4eLFi44OhkU9VIgK+K6Ojo6yfWcSpCCrV6/eunVrQ0ODmV3wEBDRfA5B3/2BAwcQQTxaWhkfH4/WqI3jImNjY4mJiXYdLQAi5g0bNsimilLzyrmajFEGPgCxWVzSLqgQFRYsWNDT0xPus4gk4AO0xxFV6+vr6+rqampqphLJqlWrSkpKQqDn4eHhwsJCGevG7aGhoZdeegl5w4wZMzIyMtAytRhZent7Fy9ebNPJ3gBYBBnVsmXL+vv7WfMqKDij1yJUiCIchVNg9uzZCNmI1+vWrUtISKiurvbpaWlqavLcaFNxuzBOt71fQ5rzsqMt/jswMJCcnAwNICIrpESnT592dCDEBzRrkLqx8yooOKPXOlSICmgjcwd1ZRCsDx06JFO2jCJpb29H2A1ZOd6pptsad7SF7ZBuZmdnJyYm5uXlBeWSEEwHEGS3wbi4uFgu2K4GZ/Rahwoh4UGmbHm93qysrNLSUsS+UPpD6lbd8G6SnSArGhsb6+zs1F1iZl5AaHpIZLdB81MViBF85OLj48N9FpENFaIIu1BtQdr7COibN29GKESDOjTtaDxdUDO+kCet1oBLdu/e3dDQkJycXF5eHmC8JAQ9JLhuOJOY3W3QOqOjowsWLAj3WUQ2VIgi7EK1EZn7qy8icW73XKGvrw+pj9pTwCXSPYX8acuWLSMjI8gA/Du4nN5LFcffsGGDR1ujzs4rZULW2RjFUCGKxMXFoUHKoUsb0UWSkpKCjMQ5kVRWVlovnSv5Ez4DbW1tMF9mZuaaNWv0z4OjnezSeVVSUsIS5RZhX4J1qBBFkpKSqBAngEUQmpuamhwSiexhbtcbh+Ns1MBhZXbAj3/8Y0dnJLPzyi5CtnAnuqFC1OG8XoeAM2Q1ou0imZiYCHYUxCSSQvX19clUPYdSEKmZyM4rW4BCnN4qJhagQhTh9rdO44RIysrK0IR3Lv7KNDNZQTkwMIAPiV0ZCWsm2g63TLcFKoS4GhtF0t7e7tHGMOw+R19kBaWZpfgmYc1EJ0A+V1xcHO6ziHioEEXuv/9+RAdbNlYiN8S6SIaHh1tbW/fv3+/cSfqgi2TlypX4defOnWqjF9u2bevq6uKGH7YzMjLCsUzrUCGK8PscenSRyCQo89N/JyYmYJ2WlpbQv2sIUrIUHyeQnJy8Y8cO8+eg10xk55Xt4B3B2xHus4gGqBB1OCMwLCAEyyo/WUfiM5vWHwnE4Z3C9PDDD588eVLmK1dWVpqZjIsYV1JSwpqJDlFXV9fc3Bzus4gGqBB1uLowvOjrSLI0/Is2eq77Y8WKFW6YAivzlbdu3ZqamhpYadzww1G8Xm9CQgKvrS1QIergUzg8POyG2BTL6CKRZRnGoiOyBM9VSyik6L2cGPIn/12BueGH0+AK19bWWl9bSgQqRB0ELKfrWBCT6Msy1q1bh19ramrGx8cbGxtd5Q8dnBIMgVQjJSXFOM9K1LJ582Z2XjlHU1NTfn4+UxC7oELU4d6FbkOWZSAQ79q1a8+ePbt373ahP3Q2btyYm5sLZ8je8ght0Alax4xuzoHPRkdHBzM8G6FC1OHehe4E2njxxRerq6vr6+tTU1NLSkqKi4vdOYNO0pFVq1Z9+ctffvrppxnaHEWfmBfuE4kqqBBLsMaJa5FlGYgaaN2bmbgVLvr6+gYGBlpbW9l55TQbNmxAe8LNiWkkQoWow70L3Y8sJZEyiIWFhYmJiRUVFe7pe5SZV+y8CgGh3FM5pqBCLMGlIZGCPt6+b9++ysrKSTf5CCWceRVKvF5vTU3NhQsXwn0iUQgVYgkuDYksHtaQTT5SUlIKCgrC0rvFZYOhZHh4uLa2Fm83brgnAY0aqBCrhGyvVmIXPpt84C8VFRUhi+ZSsJ01r0IDtJGfn9/R0YGrjfeapWJshwqxREZGBps2kYv0bskkYDRUEWuKi4udS0r03Qa52Wpo0P0hQ+gJCQler5eZn71QISTWkUnAyCYRXyQpWbFihe0jJU1NTQcPHnTnUseoxMcfoLq6Oisriwqxl/9RyLRp08J7HoS4h8OHDzt0ZO5xFGL8Lzhjnb3815IlS5z7whBCCIlKbrvtNhj6vzi+RAghRA2OhRBCCFGECiGEEKIIFUIIIUQRKoQQQogiVAghhBBFqBBCCCGKUCGEEEIUoUIIIYQoQoUQQghRhAohhBCiCBVCCCFEESqEEEKIIlQIIYQQRagQQgghilAhhBBCFKFCCCGEKEKFEEIIUYQKIYQQoggVQgghRBEqhBBCiCJUCCGEEEWoEEIIIYpQIYQQQhShQgghhChChRBCCFGECiGEEKIIFUIIIUQRKoQQQogiVAghhBBFqBBCCCGKUCGEEEIUoUIIIYQoQoUQQghRhAohhBCiCBVCCCFEESqEEEKIIlQIIYQQRagQQgghilAhhBBCFKFCCCGEKEKFEEIIUYQKIYQQoggVQgghRBEqhBBCiCJUCCGEEEWoEEIIIYpQIYQQQhShQgghhChChRBCCFGECiGEEKIIFUIIIUQRKoQQQogiVAghhBBFqBBCCCGKUCGEEEIU+X+yq0w+gItcxQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek6" align="left" hspace="12" width="171" height="206" border="0">


 1. Uvoľnite prášok z kapsuly:

 • Držte Aerolizer vo zvislej polohe s náustkom obráteným nahor.

 • Prepichnite kapsulu súčasným pevným stlačením oboch tlačidiel. Potom tlačidlá uvoľnite. Tlačidlá stlačte len raz.


Pamätajte: Kapsula sa pri tomto kroku môže roztrieštiť a malé úlomky želatíny sa môžu dostať do vašich úst alebo hrdla. Želatína je však jedlá a preto neškodná.

moRTeVqDQCiMViHo/HAuUgLOaxuLjY3d19/dnSL3MHzxnkiWbLP4uKihwoFQRWBxKiFLIRLBVKLVMu5TrZ/Ct19YNeC98F5+bmXrx4oeJIxEOPdH5+/vj4+M5tXUhUpFwku687UVZW5pAfUScZjsfj0o8HQF8gIUppa2ubmJgQuViR3X1E3ZuGw+HNzU0pCcQ3SKVSV1dXJk09oocZiURmZ2dLSko6OzvvrOQgdWHNr3Lj9/uvCw+fT0Zn0cPkOBEAXYCEKCIYDKrVyF06Ku4+kkV6AvFtpqamJMYJDEUoFFpaWiooKGhpacm9HkiehJQLNjc3X/+vBZb1AMgLJISfWCxGrsDnz59F3pQVq6srWkrC8vQQksmkGV0Qcrl8Pp+UDIiDgwMpF6ysrLz9S4683uvtGgEwOJAQTtLpNBkgwXuYk62Px+N8LWBzXFNJWtfk5KQZXRBHpiV7fX19WVlZXv2TsrL04MEDteJS5Bipch0ABAAJ4cTv95PlFblYoe7uIwzyIZToB51eXFxsRhfEkUlboBdOKhIIBHJ7dVLKO8rLy9UaGD1SpAIDswAJ4SEUCjmdTpG7d7AQ+uLiooopWGSn+vv7laQF0+mmrgXJqgj9rFFAi6NzO0nIxcUFJASYAkiIbNStApHI9PS01+tV0awoTwtmG7mbPWjMVGRoaOjg4ECLxrocndurqqqi0agpthcDABIiDy28gbzEYjF1QyDZWhZuTSIFEp9KoBH0VpJ4kCI2NDSsra3dfme/++47jlYl9Ij4xkNvyuTkJJprAVMACZGH6t5AXsjcq7teRBesr68nR0rJqyAdnZmZUWtIRoBMtsvloidD8wOOJ3N2dnbjN6wuna4p91KkYUjKAmYBEiID1b0BKfj9fp/Pp9Z6EdOPQCCgJAbOlrBMGkXPQWNjY1FR0cDAQFdX1/XQSE1NTV4v5HbtIasm4duCsKSkJJVKmX2RENgBSIhUdMniJdG6urpSawNER6aJU94EpLxDsswS1m3I/1hbWyPZPjk5yTaul+hJ3EijYn1K+IS2urr68PBQcMkqABxAQqRCZqW/v1/kxFD1Jaze3l6HstQjXXRUMN98883q6ip5WhUVFSxd7c6awduQ23FdQn777bdvv/2WbwxNTU2Dg4OQEGB8ICGSiEQi6noDUgiFQiouYYXDYfpXYdJRfX294GoYvWChkfLycpZ00NbWRt5J7lOWlpaynxDy1f7888///d//5bs7PeHz83O+cwEQCSQkPzT1DgQCgqfe6qY8sU6CChORyYkhSbNPsikLjXR3d9O739nZmVdCvnz5kg1gLC8vO251zZJFbW0tvWv2edrApEBC8jM0NCR4CYsYGBhQK+WJ1GhiYkLhziLBYNCh0p5aJoL8D3pufr/f6XQ+evQob7/ewcFB1up4fX39wYMHSjIOnj17Nj8/DwkBBgcSkgfWRlCLorMc0PRTrcYhqmxnEg6HxT8Eg5ANjUjp906eClsw/PPPP2nmoeS+pF7Hx8fcO7gAIAZISC5UD2hLvCk5DarclKXwzs7OKikBUdIH3jKMjIwUFRW9ePEi796FHR0d5K/QDz/88IPCm5L202QCQXVgZCAhuQiFQuJ7eKh4U5bCq2QxRPpG7paHTLnL5aqpqcmrIuSv+P1+5e8gqVFrayskBBgZSMi9pFKpxcXF33//XeRNyW/Y2NhQZcrPohdKDBBLAhZcSmlkyJk7Ozsjx+7Lly+5j/zxxx+V345EyOPxxGIx61VxAssACbmXnp6epaUlwTednp4mv0H5lJ+8ByUJXaRkNI8uLi7OltcBBmvLSA8nR4KWKi4Io7Ozc25uDhICDAsk5G4ikYjT6RT81SW/55dfflFutRXuLEKns0xWLKHcCQuwk4v2/v3723998ODB69ev1boXfQInJyexfQgwLJCQO1AxoC2Lqakpuq/CiyjsJcyC53ytBm3Fu3fvaJJxWy0+fPigbtxobGxsYGAAy4nAmEBC7kCXKDq5ILu7u8oTZ9va2siB4BAAtnhFZhHBc4mQv1hWVtbR0ZH9zdDQkOqVHMwVRkQEGBNIyE1UDGjLQhUXJBgMut1ujgUo5nyMj4+jlk0W7FEzFSEB1ih0tLCwUFdXJzizAwApQEJuwhJhBU/DVXFBIpEIXwg9W/kB54ODrIqoGAK5ATnE3d3dND/APlTAaEBC/gGZ8uPjY/Fl2MpdEBo5Kd/R0ZHcE6EfyiEVubq6osmHdp+cvr6++vr6pqYmxKiAoYCE/AMy5eI340un08pdkNbW1qWlJbkyAP1QCzLxvRk0UhF6g+iTSb6IVXdqASYFEvJfWDss8UHLUCik0AUZHh7m2EYQ+qEuJB7ff/89PVWNkqHp/aV3md5rFOsA4wAJ+S+Tk5NjY2OCb0ouiMIa+EgkwrEdb7Z2BPqhIu/fv6+vr3e5XBotN42MjDQ0NKAJPDAOkJC/IBfEwbtNqRLIHHR3d3OfzhcCobOUt+8Ft6HnSRMCekO10+a1tbXy8vKioiIERYARgIT8xfLysngXhBgfH1eymRXrwiLLWpHfwwInsEFaQE/V5/NpF1qn95q0X1OVAkA6kJD/QLNyXaIg5PrU1dVx1zCyKhC5wybrRjYOdWra0dfX19DQoF0xIKkUzTza2tpQsg50BxLyH6ampl68eCH+vuT6dHZ28p3LtzNuOBwWvwm8DVlYWCAHUTsT39jYGI1GtQvdAyARSIg6ObUcKKlByTbCkntHmr1y1I4AuZBnWVxcrGlXktHRUXJEtAvdAyAFSIgKObV8rKysBAIBvnOnp6d9Pp9c20Hz4tnZWSygi0G7YnUGvY9v3rxhaRFQEaAXkBCHLh2xlNyX5rbxeFxucUA4HHY6nUgGFYYAqSbloE8RVAToiN0lhAxrbW2t+Ik5yYDH4+G4L9927nQWlrAsCVQE6IvdJWRzc/Pnn38Wf1/uQDpbwpKbxEVnkfBgCcuSMBVhsTGoCBCMrSUklUpdXV0J3hfEkfEJ+ALpiURib29PbhYW2wwRrcItDCnHzs5OfX099poEgrG1hGxvb3d1dYm/byQSqa2t5TiRIwvLkUlZFr8JPBBMdlP3k5MTNNECwrC1hMzMzOgSHuBbPQuFQiQ8clcq9KqaBOJhm7oPDw9///3379+/x7olEIB9JSSRSDx+/Fj81yydTp+fn8tdPaOzyJPgyOAiF0SXxi1AL8gFCYfD9fX16+vr4hdpgd2wr4R8/PixpaVF/H0jkYjP55N7Ft9einBB7El7e7vL5aqrq6NpB959oCn2lZC9vb3R0VHx9+VYxSKHiZSAI/yuV+MWoDulpaVHR0fki9B8Bf1sgHbYVEJoel5SUmKWVayBgQGOxSi9GrcAg8AC7OS/9vb2vn79GqERoAU2lZDt7e3q6mrx941EIl6vV9YpsVjM6XRyLEesrKz09/fLPQtYCZINmkOEQiFyR9AcHmiBTSXk4OBAl4rCzc3Nn376SdYpk5OTCwsLHPfSK98MGI2+vr6ysrLy8nJUsAPVsamEcKwmqXVfWd9hckGKi4s5hsp2IsGsEzDIiyX9GBgY6OrqQu0hUBE7SkgikfB4POLvy/piyTqF2wVZXl5ubm7mOBFYFZq7rK2t1dfXX1xcjIyM6D0cYBHsKCHRaFSXQMjW1pYss05S58jsPMFxL+6dSICFIa/08+fPvRnw8QCqYEcJOTk5ef78ufj7yk0jnp+f56sK5G6gAuwAiUcwGGxoaCCnBEudQCF2lBCaoYsPKqZSqYKCAunfWO5WjI6Mu6OLRgKzMDIyUlRUhDQtoBw7SgiZcvE3PTw8rKmpkX48XxE7A+UgIC8sqA4VAQqxnYTEYjG32y3+vgcHB7I8A+6NTBKJRF1dHceJwG6wPiikIthoBHBjOwm5urpyOp3i7ytr9YyviJ2hV9UkMCP0mST9wKaHgBvbScjp6WlVVZXgm7JAiPTjyZPgXsXa399fW1vjOxfYkOzWuUdHR1jRAnKxnYSQFyL+pnIDIU8y8N3r8vIShgDIgqlIW1sbcrSAXGwnIfF4XPyebicnJ2IK/WKxGNJ5AQekIl1dXYiuA7nYTkJ0YW9vT4xuRaNR8ct0wBqwHC2/37+6uqr3WIBpgIRYCvKxOjo69B4FMCukIuQxDw8PY/d1IBHbSYj4dCyRi0tfv37FXqdACSQeDQ0NkUiksbFR77EAE2A7CREfTqdpXVlZmYAbpVKphw8fCrgRsDZra2vl5eUulwvTEZAX20mIeIS15CIJkZX3BcCdfPPNN0tLSz09PZ8+fdJ7LMDoQEI0R1hLrmg0SjNHATcClufJkydutzsUCmHfdZAbSIjmCGvJlUwmm5qaxNwLWJ7R0dHy8vKOjg7k+IIc2E5CBIfTE4lEcXGxmHuRhKBHBVALUo6JiQlyRLA/FciB7SREcDj94uJCmIRcXl6KuRGwCe3t7f/617/6+vrgiID7sJ2ECEZkSy5dmtgDawNHBOTGdhLidDrT6bSwWZWwWj+RK2bAPjBHBBIC7sN2EuJ2u8nacjcxlMvV1ZWY5HrSRUgI0IK6ujpUGoL7sJ2EkP9xcXEhTEKExSfoRWHBGmhBc3NzNBqFhIA7sZ2ElJWV0fdBzL3IMxAWnyAJQYNFoAUkHhMTE3qPAhgU20lIaWnp5OSkmLXdRCKBcnGgkGAwqHsoApka4D5sJyHffPONsMUlkQnEqCu0JLFYbH9/X3cJKS4upvkQqo7AbWwnIURJSUkqlRIQ5RaZ0Yu6Qkvi8/l2d3f1HsV/JCSdTus9CmBE7Cgh1dXVh4eHbIMdTdFlk11gGcLhcF1dHdrlAiNjRwkhz+Dly5cCJCQej4+Ojmp9F2BJaNY/Pj5uBBcEgBzYUUJKS0vPz8/F3AuJtoCPUCjU3d1tEBcE/jS4DztKCFFbWyugWgpNqwA3GxsbOzs7eo/iL8ifxla44E5sKiHPnj2bn5/XWkJEpkJCrqxEOBz2eDzGcWHx6QL3YVMJKS0tPT4+1nsUaoLMfSsxOzu7vr6u9yj+IpFIkJ7pPQpgUGwqIYTX66W5nnZB9VQqJXhvEmAN6JNDEwKDREGIjx8/Njc36z0KYFDsKyEdHR09PT2aSojb7dbo4sDCbG9vd3V16T2K/7K3t4dACLgP+0oIzfLIS4jFYsJaLgIghZOTk+fPn6t7zVQGjo86eerkr6s7GGAl7CshxIsXL5aXlyEhwFCo22iAJkn9/f0lJSXFxcX0w87Ojqwo/ezsrHESw4ABsbWEkHhMTk6KaXYCgHiGh4fj8fj6+jr7hAeDQVmb5dDx5IIYJzEMGBBbSwjR1dU1NTX17t071a98cnJSVFSk+mWB5XE6napMa3p7e+lSnz594judxGZ/f5/7dGAT7C4h7e3t5KprsRUuXbOsrEzdawI70NLSsrKyorA7L+lHdXX19WwR+kBubGz09fVJvEJ3d/fi4qKSMQA7YHcJcWSaoYZCId37aQPAILtfUVHR1NTEHREh/SguLr6RbTg9PS19VYquQN8L9H4GeYGE/Ce7t76+HhICjANN/8ncLy0t8eVQ0b83Ps/0y3g8LnFVimZU9K90fwXYGUjIfzohejweAS2ztEaL5TigCzT9393d7enpIWfixx9/lB4XSSQSt3OoWFB9bW1NyhVIbA4ODlZXV2UPGtgSSMh/eP78+cDAgKklpKamRlayDTA4JBvkNJBBb21tdWSWW5uamvJqCX2MyYPJziRSqRTpkNvtluh/0O2QxQtkAQn5D2zNF9m9wGi0Z6BP5vb2NonB2dnZ48ePX7x4cedcIRgMtrS0sA8zuaShUGhjY2NmZkbixCKrH/BlgXQgIX/R1dX19u1bNHIABoRmNn0ZHJmlqjtNPP2eBOPz58/0w/z8/O7u7sTEBP1X4i1IfpLJpPTjAWBAQv6isbFxfHzcvBLicrmi0SgWsizPfVlS5KZcXl5WVFR4PJ7Ozk7ppU7krwwNDTmdTi2qo4DlgYT8Bc3s6urqNO3dqynoCmxzRkZGqqqq5M4hUqlUa2trIBAw6cce6A4k5L88f/5czJ7qGoHdSW2OXP2IRCITExOLi4uo/wDcQEL+C32Rvn79atKgOuv3pfcogDlgi1c050DwHCgEEvIP+vv7t7e3VSmqQnACGBPWu3d8fNzUWezAIEBC/kFTU1Nra6sqEiI+OIENrkFuss5HtncvAAqBhPwD9r0y6VoWtk8HOQiHw+R5zM7OwvkAKgIJuYnP51NrLUswbrcbmzCC2yQSie7u7tra2qOjI0Q+gLpAQm6i4lqW4BQpp9OJpCxwA1ZzLr1G3YywbX3pw396eurIhCHhaQkDEnITtdayxKdI0TeHvkL48oAsVupZkk6nyZ2iH6LRKP0bj8dJM87Ozv7444/rhz169IicLX2GaEsgIXdg0rWsoqKira0tvUcBjEIkEjG7frA2kbd1IgcTExPmfb1mBBJyB2qtZQlOkSotLU0mkyLvCAwLzdkDgYDZgx+FhYVOp1O6fnz77bfmLQ02KZCQO6APLll/5dtviE+RQl4vYIRCIWvMx9+/f//bb7/9+eefUg6emZnRejzgBpCQu3n69GkkEjHdjIZECxtPAUdm38Pff/9d71GoAH2YP3z40NTUlPfI7777zsIpA4YFEnI3VVVVW1tbCiWkuLg4kUiIbECEjaeAI1N/TnMgvUehGo2NjW1tbXl3XXzz5o2Y8YDrQELuhj61gUBA4UVIQsgnUGU8EikqKjo5OYGE2JxoNEpzIL1HoRo0Kzo/P899jN/vR7NIXYCE3MvDhw8VpvaSD35xcSHSoLtcrvn5eWG3A8YkmUxKWfkxBcFgcHR0NPcxDx48+PHHH8WMB9wAEnIvNTU1ClN7y8rKWA67MJCUBRwZCbHAlJy1g/zy5UveIwcGBszYkcgaQELupaqqanl5WckVyAsRb9CRlAXMTjqdnp6efv36tZSDyQUxXQmXlYCE3MuTJ098Pp+SK+jiE3g8HsExfABUhJwP+t7dVwvy7bff3vBLJicnkYKoI5CQXCgPh4j3CcrKyk5PTyEhwHTkdj7I2yC1IIfj+++/z2ZnPXr0CC6IvkBCcuF2u8kcK5EQ8YUaJCHLy8umq2gBKlJcXGy6ns25nY/vvvtuYWGBfROvFxvOzs4KHSW4BSQkF2xGr6RxofhCDbpXf3+/sNsBA0ISovcQZJDX+Zibm7s+JcoWG5KuoKmo7kBCcuFyuejDOjIywn0FXQo1sPeUzaFPnVk2Xc7tfLS1tZHPcduJZ8WGL1680H6AIA+QkFyUlpaenZ0puQKTELXGIxHsPWVzaOpzcHCg9yjykNf5oNlbDidjdXVVs6EBGUBC8qBwRi9+1xBHJh3ZLJNQoAU09Tk+PtZ7FLngcz6AAYGE5KGkpEThjF58UhZNQufm5pSsvwGzY9iGmwqdD2A0ICF5cLvdCneTJRFSvgeiLFizemG3AwYhkUiwnmz0AaDP7eHhodFsMZwP6wEJyUNRUZHCpCzlmcEcoMDQ8pBakEjQR2t/f//s7Ozhw4dOp5M+bI7MprDn5+d7e3t0jEHSu+F8WBVISB6Ux8NZ33jBX4/q6upoNAoJsR40M6B3dnNzkxzN2tpa+nR1dHTcOUEh33dlZaWhoeHNmzf6fhIikUhXV9d920bB+TA1kJA80Ceb5nRKrqBLRL2ysnJwcBCFu5aBlOPjx4+//PLL48ePW1pasnV2OaADRkZGmpqaBgYG9FIRcj78fv99W33A+bAAkJA8qPLFEx+ZIPORd4sFYHzIk9je3p6ZmWHKMTo6Kne2Th9g0pvW1tadnR3BM304H3YAEpIfhaUhRG1trfhCDYRDzAtN3sn+zs7OFhQUkBU+OjpSYmppPhEIBEKhkLAkPTgf9gESkh/lPoQuhRrV1dU0gYWEmAtSjuXl5a9fv/b396+vr6uVhdHe3l5RUdHX1ydg1p/b+SBpef36NZwPywAJyU95ebnCK+hSqMGaQKA6xBSQvzg/P7+7u/v06dOffvpJC+EnR4SMu6YJWrmdj0ePHi0tLaHi1WJAQkRAc0nlq2FyoYke+U/GrC8DDBYk39vb83g8zc3N79690+5eLMNCOwnJ7XwMDQ1xBHKA8YGECIJml+LDIbW1tQasLwMsSE5T8pKSks7OzlevXgm4Kc1jFBbJ3gecDzsDCRGELuEQmtguLy9DQgwC8zni8XhxcXF1dbX4FCmn06l6owQ4HzYHEiKIysrKiYkJwZEJ7B2iO6yGfGtrK5lMknKQqIvxOe7E7XarKCFwPoADEiIMNhETH5lAaq946F1mNeQbGxsFBQUtLS3Pnz83wluwv7+v1iQGzgdgQELE4fP5tE6JuQ1Se8UQi8VOMpC34cjsVllVVWW0dDhVSlzJjxkcHITzARiQEHGQTZmfnxcsIY2NjfX19UazZeYlGAy6XK6LiwtyNZIZ2O9JM+j3TU1NgvtpSoccI3JJFV4kFAqNjY3B+QBZICH5OTo6UuU6umwERN/ngoICwd3mLczGxkY8Hu/s7HQ6nff1NzQmL1++VLJTLH2Eenp6fv311zv/CufDtkBC8qO8tDBLbW1tJBIRnCLV0tKyvb2NlouqsLOz09bWVlRUdHtt0Mg6TZ86Rya9gu90OB/gPiAheSC7oOLVdMmypclyfX09JEQVyFC+efPG6/Xu7u7eEIypqSlWXv7s2TNDBZ8SiUQgEOBzpuF8gNxAQvJAXyG2jY8q0JfN5/OpdTWJkNXzeDziCxutCsnDxsYGGda1tbXrU+93796xXflev3797bffsoLzyspKfafnbEg0YI5h5HY+pqenxTTdAkYGEpKHi4sLp9Op4gXr6urEr2U9f/58fn4eEqIWpCJdXV1+v391dfX67+kJ02SfLO/+/j7px+np6cTEREFBQU1NTVNTk2DXhG0UuLe3d9thyktu54MEcnFx0VCeFtALSEgeTk5OyBaoeEFmzQVLCH3byY6gX5aKtLe302cjGAzeyHajJ5zd6KmlpeXz58+supDVpbO9aauqqjSVc7rjysrKzMxMd3c3DUDu6XmdDyT4gSyQkDzQ1350dFTFC+qSl0X09/eLr0qxNq9evWpoaLhTD+hd/vTp0/DwMB2wtrbWmMFxrVh9cnKS7VxbVFRUVlamlqLQW0wXpw+Y1+vl2GUEzgeQCyQkD2dnZ6rP3MlwhMNhwdac5sWtra2QEHUheSgvL7/PWJPGxGIxOmB2dpZJCB2WlRNHJtB9enqaVRS25OXIlBA5MjqU+7PHyuAvLi7IH6K5DtOkzs5Ovo6/cD4AB/pLCE3TaL6m9yjuhr6fdXV1ql/2hx9+0LTt9p0UFhaWlJQYOfHUjJCJX1paamtru+8zzKIjfr8/Go3e7o5VmuH6J4Ek5+rqig6mn+fm5rK9dZnA3P6ZJIfG0NzcrCStFs4H4EZ/CRG/r7h0tre3q6urVb8s29hcvDVHgYgWkEi43W6awt/3YMmyr66u0gEVFRV5NyJkK1oiQ2VwPoAS9JcQXartJLKxsUHfeS2uHAgExFtz1uwEEqI65F6QPFRVVeWYqtNjpwPIqTVOIQU52QMDA3A+gBL0l5Bnz56Jz1CSAisq1MhRoNdbXl4u2JrTdBhrWRpB1jZv+hOZ46OjI1Jxr9er+9Se9MPlct33VzgfQCL6S4hh803JS9CuDJBeLE1IxZf7YS1LI+hjTJ+W2zm+N6D3nWSmt7f3+++/f//+vY6feRrwd999d9sFgfMBZKG/hDgy+aYrKytGs2szMzNqNVi8E13K/SorK3t6eoz2qK0BPdWGhgYpJYTv3r0Lh8PkjuQNjWjKwsKCx+O5HgWB8wHkYggJMWATJ/IPyEvQdJLICkQELyvRvS4vLw3o81kDMsqtra1Sqvna29tdLhd9xjY2NvSa8tOHYXJy8ocffnDA+QC8GEJCyJx5vV7xpRI5oK/WmzdvtL5LIBAg90vwvI8eNWoMNYKMMj3evMtZDNZra2BgoKurS6+3g+Ztm5ubLS0thprAKaS3t7e6uhqfcDEYQkIcmY8yOSKNjY1GmB2TC+LIfMO1vhF9yisqKgRLSFNTk/idr+wDvZv0nkrsiEXHrK2t0SffkfkwaD+6OzBsVRY3yWTy/fv34+PjExMT+JxrjVEkhDkioVDICEuxYlwQhvi9zVn+grDb2ZDFxUXyLSSaZvrk7+zsDA0NHRwc8FWVgzv5448/Ojo6SEiMk0VtSYwiIQ6Z0zftCIfDbrdb2Biam5s/fvx4u25ZU+rq6gTrlq2gB5u72PAGpCIkHr0ZoCLqQkJSWVn53XffjY2NQUi0wEAS4vg7uZ4mZXotZ6XTaZq2aJqIdYPGxkZyt4XdjlFdXR2NRiEh2jE6OlpfXy9rK3WoiHb8mgFCogXGkhCWXE9OvV7fora2ttnZWcECJn4ti+Zlg4ODVoqgGg36CNFchB7yjQ1FcqOLiqQyCLudAO7rmQQh0QJjSYgjE1enr5D0RQAVCQaDbrdbfJ28+LUs1qRL2O3sCX2QlpeX5TbvEa8iKysr6m5nYHAgJOpiOAkhXr9+XV9f73Q6RWZThMPheDwua86oFrqsZYl3fWzIzz//3NraKnfvW6xoCSArJG/evMG3QAlGlBCWoyIy05H0Y3Z2lm4q4F53UlJSItigl5WVnZ6e4sujKeTt+Xy+6elpuS4mVEQMpCLz8/N4yEowooQ4rqnIycmJ1is8Wf3QsSSlpaVFcHy7qqoK1SEC6Ovrq6io4JgfMBUZHh4WnK1nH8gFWVhYQMtRhRhUQhzXGtKxrUM1su/0Fb26utJXPxyZtay2tjaR4R+99t+1Idx7mJOKkPwYqmuDNUAgREWMKyEM1pDu+tahapFKpVpbW71erxFmeSRg4ltXZXe+A5pCpqq2tpYvQ4T54kVFRdrZu5EMGl1cF2jSed8mKBAP1TG6hDgy4RCWhDo3N6eK40mWmr7P+/v7huorR2J2eHgoMh/M7XaL7zZvT0ZHR2kaJKtMhEFTCvqU0mdjd3cXSy5KePToEfqdaIEJJMSRCUuurq6Svevp6SkuLu7s7OQzfEw86DtJHyajtQaqqqra2toSKSFlZWUnJyeQEAGQEpAbLbdMhEGzHDqXPvlG+8SaBYiHpphDQhhk7OhbREKyvLzs8/n6+/tzbzV6nUgkQgY6mUx2dXX9/vvvWg+VA3p19KJErqoVFRWRhAi7nc2hyQG50Xx7PNMp0WhUYgNgkOXBgwf0zCEemmImCWE8yUD+BH0b5+fnj4+PCwoKampqaKJH0+rrR9K37urqKh6P0890wPPnz42zbHUnDx8+FBkOocc4OTkp5l7AkdlNpK6uTm6ZCINtz657BzmzQOIxMDDQ19dnhM7f1sZ8EsKgT0Z7BkdmeSqRSFxcXJBmXD+GfBQ6zAjRcomQzgkOh9zXCgJoQWFhIbnOHGUijJmZGekNgKUjeNMzAbx48YJPpwEHZpWQ69Bnhbkmeg9EKeLDIeTAYQdDkbDNcfmyGOiU4uJidXN86d33eDzl5eVWqpAQ36PIzlhBQixDaWmp4JUl8nvIgbOA+poItjkuXynSjz/+SOeqKCF+v//PP//89ddfSUjos4fOm0AukBADwapDBN/x4uICEiIS1vWErx01nUu2ni8mfxu6ztraGvuZhOSHH37Y3Ny0kjsCBAAJMRaCux+WlZXdCCABAbDlLD4lIEdkampKuYSk0+murq4bv4Q7AuQCCTEWgrsfkheSTCbF3Atch6b/5eXlLpdL7pSfjlflLSMJefjwITkfN36fdUfQwhZIARJiLAS7BWQjICG6wIoNW1tbOXpnud1u5a4qSRHdOhgM3rlZCLkjJG/T09OoRAG5gYQYCxZRF/m9RV6vXrCCQY6O7kVFReRDqDIG+qQ1NTV1d3d/+fLl9l9JXTY2NgzVBwgYDUiIsRAfUUezRR159epVQ0OD3DxdkhAVx0DykMMdIWmBOwJyAAkxHLDptmJtbU1uL97T09Oqqip1hwF3BPABCTEiIsv9iouLsQOujrDd1crLy8lGS3wX9vf3tfAJmDsSCoXGxsZuh9nhjoA7gYQYjvvK/UhXUqmU6raeJESthXXABz1/cj29Xq8UFYnFYvQJ0W4wfX195I709PTcueUG3BFwA0iIaSBD8/LlS45u4cDgTE1NjY+PV1ZW1tfXBwKBHHERmltMTk5m6wE1orCw8NOnT3BHgBQgIYaDvp/RaPS2F0Jf7PPzcy3WuFCgriP0hh4fH7OkrJ2dnaGhoc3NzZ9//vl2vUg4HJ6dnSUPQMwiJ9wRIAVIiOFwOp33/am2tlb1Vr5VVVUoUNcRekPpbWU/kzaQlmS3VmtubmYfhpOTk6WlJY/Hw9dZixu4IyAvkBAzQTZFcCtfoDX0hnZ2dl7/DdtaLZVKbW9vn56eOjJZvILF4zpwR0AOICFmAptEWY/sKtYNyAMwTqMquCPgPiAhJgPF5BbDRGVAed0R8kWWlpYQV7MVkBDDUVpaOjc3d99fa2tr+TYsAgYkkUgUFxfrPQoZ5HZH/vjjj8rKyqGhIZIT7GNmEyAhhoO+e1dXV/f9taysDAlUliGdTptLQhi53ZHXr1//8ssvcEdsAiTEcNDM1O123/fXoqKira0tFfetA4ADuCOAAQkxHDQzzZHXi4g6MA5wRwAkxHwgog6MA3NHIpFIV1cX3BEbAgkxHybK4QE2obGx8ezszO/339l8Be6IhYGEmI+amhokZQGjQU7G6uoq3BG7AQkxHNFo1OVy5Tggd8oWADoCd8RuQEKMSI5wuuPv/dXR5sQCFBYWxuNxvUehMnBHbAUkxHCQTeno6Mh9DLwQa0ASYtW3Eu6ITYCEGA6yKbcbfV8Heb1WwsL5dXBH7AAkxHAItiknJydFRUUi7wiuU1BQIHKfY/HkdUf+/e9/f/jwAQuzJgUSYixSqVRJSUnew1SUGbJfZWVlal0NyOW+fY6tRG53hH7T1NTU1tb2/v17C0upVYGEGIvT09Mc3U2yoDTEMty3SaX1yO2O0C9/++03uCOmAxJiLEhCqqqqpByp1upHMpmUeEegBSQhy8vLeo9CEHBHrAckxFjs7+9L2WhIxdUPkhA7TIENS2Fh4fn5ud6jEApzR4aGhkgqbv8V7oi5gIQYC/pqYf5lNzweD00IbLVxLNslvrOz0+fz/fHHHzf+KsUdSaVSuRMXgRggIQYiFovV1dUJvqmFk0rNQnV1dTQatZWEMMj9PTo6mp6efv369e2/5nBH0uk0fVMmJiaw64HuQEIMBNmR5uZmKUfS1EytjacQmdedysrKnp4e4+yULhL6JL969Yo+9rLcEVIdOvjFixekLvDa9QUSYiA2NjYk2hHW40T5HROJRO5mKkAAhYWF5AtauzokN7LcEXLW2WEkMKFQaGRkRPRwwTUgIUaBLIgjMykTfFMpOcRAa2praw8PD+0cQJbojvz88890QPb3b968oVmXbaXXCEBCjEIkErn+3RADStMNApnOra0tO0sII687cqOmhKRlaGjo3bt3ogYIbgIJMQqbm5s0wxJ8U5SmGwT0PcuS2x25zfv373/88UdkZ+kFJMQQkCk/Pz8X/zWQWIYCBIDUuOvkdkdu0NPT8+nTJwGjAreBhBiClZUV8atYjozZwjqyQSgpKUGtw3WkuyO//vor9vHUC0iIIVhaWtrZ2RF/X2T0Gge32w0JuQ1zR+7rrJVlcnISjoguQEL0J5FIeDwe8d4ATdyQjgWMD301vn79mvsYckTC4TAqDcUDCdGf+fn5zs5O8fdFOpahsE/LXrkEg0EpcfXx8XFIiHggITqTTqd3d3d1yUq8uLiQWAwPBIAazzshH310dFTKkSQzJDaoNBQMJERnQqHQxMSELreOx+OvXr3S5dYASKS7u1v6wag0FA8kRGcWFxePjo50uTWySA0F1hVvk0qlvBn29/fpv/RNub3LyHXQ8kQ8kBA9CYfDNMnSZdIUi8Vqa2vF3xfcB8o8b1NYWMj04LoqpDJcXV2dnp46MrVNjmvqMjo62tHRgcQ2YUBC9GR2dlaXXF5HZs4Lg2UoyCbqPQRzUJjBkdm6ynGXuug2MlsCCdENckHIQ+dzQaLRqMvlUnL3g4MD8f1UQA7i8bjEuDG4j6y6AGFAQnRDoQuiMIFHl34qIAfYsBKYEUiIPihxQZTDihl1uTW4k1Qq9fjxY71HAYBsICE6kE6nx8fHlSRiJZPJpqYm7tOj0Wh1dTX36UB1Dg8P8Y4AMwIJ0YFQKNTf36/EBSEJUbLVNgIhRmNzc/Onn37SexQAyAYSIppUKrWxsfH582cdx/D161cEQgzF+fm5kjkBAHoBCRHN1NTUzMyMwosoqQqMRCJPnz5VOACgIuFwGDU6wKRAQoQSi8WSyaTyVnpKmrRHo9GqqiqFAwAq8uHDh4WFBb1HAQAPkBChFBYW5t72QAoKm7Tv7e2hNZZxoHfTkflg6D0QAHiAhAhFFUtxdXXFXRSSSCRKSkqUjwGoxeTk5NjYmN6jAIATSIj5OD095V6J2t7ebmlpUXc8gBvmgmCPEGBeICHmIx6PcxeFbGxs6NWVC9ymv79/cXFR71EAwA8kxHxwJ4CmUqmSkhJ00TAIwWDQ6/UilxeYGkiI+eBOx3r79i1WsQxCIpGARwgsACTEZChJx9rb20MvWCOQTqe7u7sXFxfhEQKzAwkxGdz7fLDWirBZRqC+vj4QCGAJC1gASIjJ4G5vNT8/39zcrPp4gFx6e3t9Pl97e7veAwFABSAhJoOvvVU6nT4+Pn737p0WQ1IXGio5TORs0Q/xePzOvfyKM5BHRQ6ZuXYZIv2gf/v6+vQeCADqAAkxE2Rb+XaViEQiXq9X9fGoBakFjZAcLNK5goKCmpqaoqIikof7NsGm50CnXFxcRKNRkhmS1YcPH7rdbjqlsrLSmIpCA25ra2tpaYF+ACsBCTETZDH5UqpmZ2fX19dVH49CmHLQ2Eg26HU9f/5cYniAHXa9Io/5LvR8Pnz4cHZ2VldXV11dbRw5obF1d3cHAgGsXwGLAQkxE3yBENbUxCDGlJFKpaampsjn8Pl8pG3Kx/bNN988yTAyMuLI5K2RnJA40c+1tbXPnj3TMXYdCoWWlpYWFxcRPwfWw4ISUlFRoe9uHBpBE22+Dc/n5+c7Ozu1GBIHpGcDAwP0w9jYmHaxmaycMEeHnsDu7i65Js3NzeSaCEtLYy/W7Xbv7OwgFw5YEqtJiIXbCJIppDm73LOME0hnnkcymSTxENYVigx3ewZH5gGSaxIIBB4/flxdXd3U1KSdZ6bLiwVAPFaTkNPTU6vuQb25ucmxihUKhTiER3WCweDGxsb4+HhjY6NeY2jM8OrVKxY16enpYVETck1UHFUsFlteXoZ4AJtgNQk5OTmxZPUD9yqW7l00WCTZ6/UaZzGnNAPLjCKLv7W1NTExQc5rS0sLdwSeXWdvb8/j8UjPCwDA7FhNQuLxuCX3U1pZWQkEAnLPCofDZLt1NNzGjySzqIkjs/S0vb3NgvwssZjVndC/twefzSqmKQt95C4vL2tra6uqqiz52QMgB1aTECWbihsZMsQczsT4+Pju7q4W48kLWdihoSH6wTjOR27I+chWbLAUYVZ3cnV1RSJx4+BsbSO5vJANYGesJiFKNhU3LLFYjKO9VSQSqaur0yWXl2b0ra2t5i2DyKYI6z0QAIyO1STEkkxOTi4sLMg9a25ujuMs5dD83ev1ktsEEwyA5bGUhNDkl7sRumEhF6S4uFiuM8F3lnLI9ZmYmNjY2DBs8AMAoCJWkxCn06n3KFSGzwXhO0sh4XB4dnbWLMEPAIByLCUh1sNELgj0AwAbYikJefLkydzcnN6jUJP+/n6O9oh8ZykB+gGAPbGUhBB3bi9hUkKhkNfrletMkDX3eDwiXRDWbRf6AYANsZqEWIZUKrW0tMTRL5JZcy2GdCeJRGJiYgL6AYA9saCEpNNpC5iz1tbWxcVFuWcFg0GR5egsf3djY8MCDxwAwIHVJKSmpubw8FDHXn6qwJRAbl4saafIjlh0u+7ubuTvAmBnrCYhTU1N8/PzppaQcDgcj8dXV1flnjg9PR0IBIQ5BG1tbXQ76AcAdsZqEkIW7fj42LxrWYlE4sOHD2traxwnimwxOTw87Ha7Tdq/BACgFlaTEMLr9UYiETNaNxZa2N3d5dC/gYGBsbExLUZ1G3q8JFefPn0SczsAgGGxoIT09fXV19c3NjaayxHJhqY58nHD4XBxcbGYnlSpVCoQCBwdHQm4FwDA4FhQQkg5fD5fKBQaGRnReyxSYfsy8YWm0+n0+Pi4MJve2tq6tLRkLnkGAGiEBSXEkXFEKioqqqqqTNEsVmFp9/T09MTEhBibzlLFTPFUAQACsKaEEOvr63V1dQZPOSUHwu/3O51OjhJCRiwWExZFp3vR8+QeKgDAelhWQgoLC8neDQwMLCws6LLtUl5YX/Tx8XElKcjC2mGR2olvvQUAMDiWlRBHJsH3zZs3BvRFaDo/OTlZXFyssC8IW1YSI5DT09M+n8+YYgwA0AsrS4gjoyKkH93d3WT+sjtj6wgTD/pBuW+USCSELSuJXC4DAJgIi0uII6MiNNmnSXRFRcXMzIwuoeB0Or2yskJ3J5eIHCPlLhFrLsLRRIvvXljCAgDcifUlxJFJ86UZNE3bBwYG6L9jY2PCSigODw83NzfPz8/JDdrd3VVrIYgtK4lZnePrOQ8AsAO2kBAGGdxPnz6RkMzPz5P9pZl1U1OT6paR5ux0i62trb29Pfov3einn35S19aLXFYSuVwGADAdNpIQBlnzd+/ekaGPRCKDg4PkH3g8nurqapfLxWfoUxlOMhwfH9Nvamtrq6qqRkdHtajVoJEzh0b1K98J+W0zMzNi7gUAMB22kxAGGff2DI7MpJ6sP7kmyWTy8vKyoKDA7XY7nU52JIkB++EiA/s5mYEOpp/p+JqamqKios7OThInrUfu9/tnZ2fFLCuJ7JsCADAjNpWQ6zzJcP03JCrsB9KMaDSa/X1WTvSqew+FQqRtYlrZC+6bAgAwI5CQO8jKg6Em4IlEYmlpSdiOUiRX/f396IUFAMgBJMQcZLN4xdj0VCpF9/r9998F3AsAYF4gIebA7/eL3CJwampqdnZWzL0AAOYFEmICWAhE2CZasVgsmUyaevNgAIAYICFGhwz60tKSyMqMyclJYRsgAgBMDSTE0KRSKZ/PJzItihQLibwAAIlAQoxLOp1ubW3d2NgQmRZFLsjCwoKw2wEATA0kxLgMDQ2JDKE7/nZB0A4LACCRvyQkGAzqOw5wg3g8/ttvv5FBF/nWkMfj8XjwYQAA5GZ/f5/98JeEjI6O6jYWcD/i35cvX74IviMAwLz8z/b29unpqd7DAAAAYDKampr+P1sXJ26oLfOKAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek7" align="left" hspace="12" width="171" height="171" border="0">

 1. Vydýchnite čo najhlbšie.

 1. Inhalujte liek hlboko do dýchacích ciest:

 • Náustok vložte do úst a mierne zakloňte hlavu.

 • Perami pevne obopnite náustok.

 • Vdychujte rýchlo, ale rovnomerne, a čo najhlbšie.

Pamätajte: Mali by ste počuť vírivý zvuk, keď sa kapsula bude otáčať v priestore nad komôrkou. Ak nebudete počuť tento zvuk, otvorte komôrku pre kapsulu a overte si, či kapsula je v nej voľne uložená. Potom zopakujte krok 7. Nepokúšajte sa uvoľniť kapsulu opakovaným stláčaním tlačidiel. 1. Po vdýchnutí cez Aerolizer zadržte dych tak dlho, dokiaľ vám to nie je nepríjemné a vyberte si Aerolizer z úst. Potom vydýchnite cez nos. Otvorte komôrku pre kapsulu a overte si, či v kapsule neostal prášok. Ak v kapsule ostal zvyšok prášku, zopakujte kroky 6 až 8.


morKyMi4vLyclR3xdIS1dXF2QmiFWEJcSknDt3Tj2u17qMHTu2sbFR/Dtu3Dib1KDm/nrPqaurS01NdfhViM9uM5ylS5dGRkY6nNd56tSpefPmBbGKsISYlOHhYaOLoCX/8z//I/+XJCTIrjGguNCP0JyOYDbQGDp9+rTDGBW2hIeHt7a2BmWDiSXEpLz77rtGF0FLrl69qsOK7sGKM/3g4IepgJ/R2dm5cuVKdWhkaGgoPj4+KFWEJcSkDA4OKrZcv37duuEQeCE33XSTfMvo0aN7enp4XK9rent7165d63AKAvQjKE2S1amsrJwwYYI6G0qwqghLiEnp7u4Wnyko0tfXZ92G/IcffpiSkiLfgmvhjiy3OEubyMFzM7N+/fqwsDC14xiUKsISYl7efPNNEVGPjo7+5S9/aVEJgQty/vz5KVOmGF0Qi7Fr1y5n+hHE4dnggOYVqodpBZ+KsISYF/mgrAcffPDVV1+l1WQtx69//WubahHGq1evGlQca1BXV+cseUl6ejrrh/mhYVrqSTxBpiIsISYlIiICbsdjjz1G/2ZmZqJN2tPTY0VH5J133lmwYIFiEcbu7m5F1xYjcDH+yial8xs1alSI5M+wNJSFwaGKZGRkBIcryRJiUubMmSMf1zFu3Dg8iDU1NaWlpQaWygcuXLjwm9/8Ztu2bUYXxDJ0dHS40A+CdmAVMT/OVCRo5ouwhJgUNNshIfL1/p588klstJwj8h//8R94f4JpmmRA6e3tTU5O9mTPUFOR69evv/fee5cuXSJbbLfbx44dO2XKFPMPU3ShInDEjx49alTBNIElxKSMGjUKj9frr78uJARWGE9hRUWFs/ysJuTdd9/99a9/rc76R1m/GAXDw8MO81/FxMTYJIuj2B46KtLd3d3V1SXfMiRx9uzZe++9d/LkyUYVzEOgIocOHVIn20YbceXKlZWVlYaUShNYQswLWqOrV68uLCwUUYQdO3bMnTv3+eeft0RcHW/4Sy+9tGrVKrULcu3aNUOKZGYo/65D/Th27Bg+OJz5HAoq8tZbb0EqXHz76aefRkdH61kkH5g5c2Ztba26ixItwqioKOvmF2AJMS+JiYk5OTlimQ2bFBEpKiqCftx+++3z5883tniu+dOf/rRz58477rgjNzdX/a08ay9D5OXlqRXCbrfX19dTdzmEJARV5NKlSy70g4CDMlZCnyL5DN0jtYpkZ2eHhYVZNMsAS4h5geFYvHhxSUmJkBCAz2+88UZZWVmEhIHFc83LL7989erVmpoaxUAsgjO9K9i1a5e6f5Lmn4v5g3geQlBFFP1XzkCjxPwSYpPuUU9PD15qxfa0tDRcqRXnirKEmJqNGzfCssjnGILt27fj7+rVq9HMN6eKvPDCCzB2bW1tkyZNcrgDLKO+JTI1HR0dDqeA7NmzRzF1INRU5JNPPoEX4sme6oRApmXr1q1oXSlaDENDQ2gvWnGAFkuIqUGrJCEhYceOHfv375dvFyqyZs0aU/VoXb9+fdu2bb29vXV1dc70IwhW0NKQ4eFhh0OwKioqHPZshJSKXLlyxfOdITaWcEQAvBD4HIo7iH/z8vIsF1pnCTE7BQUFsbGxCkfEdkNFnnnmGbw5y5cvN6h0/w/9/f3FxcV//OMfX331VWf6YZOG+UI/wsPD9SybaUlJSVGH0LOyslzEV02iIh76B/7gcHEtTXb2h9sk/DkC7mB9ff20adMUZYZrEhcXZ61GAEuI2Zk5cyYcEQiJevw4VOSuu+566qmn0KJ5+umn/+Ef/sGQEhKvvPLKT37yk4kTJx4/fpyWA3HGa6+99sgjj8jzSIYsUFx1Ft6YmBh1X7kCM6jIkSNHAn0Kr3jrrbf0ORFMv/8DwMaPH+9wmG9OTg42WigowhJiAXbv3h0WFvbSSy+JfCcCbIF38oMf/AAf/vmf/9kQd+T9999/9tln33jjDTScCwsLXe987ty5CxcuLFu2jCWkt7dXnRJcPgTLNWZQEcYf0DqsqKhQhMEoKNLZ2WlUqbyFJcQCoEmSl5f3ox/9CM+WeoDTpEmT4KCUlZW98MILaOBnZGToFh35/e9//9xzz/385z9Ho8xF8FwO5BCt7OBIMOcPw8PDCxcuVG/fs2eP5y1QVhGrg1YXXpwDBw7IN+Juwj1dv369UaXyCpYQa4DmakNDw5NPPgkT7HCHNWvWPPLII6Wlpc8880x1dfWSJUu+/e1vOxxQqwlvvfXWz372s7q6uokTJz7//PPyYccu+Oijj/bt21dbWxugUlmIoqIidSJ3NBS8nRzAKmJ1qqqq3nnnHcXDgPc9KSnJEi0tlhBrAEtRU1MTGxv7yiuvOLPX48aN2759e25uLoSEEjImJyfHxcWp+1t9ZnBw8Be/+AU0oKurC56H5+JBQNvsdjsbtY6ODnW0A86ZOhOMJ7CKWBrxaiu2Z2RkWKI7iyXEMsycOROtVDRP7rvvPhfxahKSwsLCo0eP7t+/H44LntF77rknRsKTviYFw8PDJ0+ebG9vP3HixOnTp0ePHv3oo4+WlZV5eyi4IC+88MK6deu8LUDwkZ6ert4IffX5gKwiloZebUWrwirdWSwhVgL6ATuO5gl8EdedVPj2EQkYbmjJG2+88bOf/ezf//3fbVLGN8jM5MmTR4wYcf/994+Q+NznPnfTTTfRh2vXrr333nv44ZkzZy5cuEAudnx8/Le//e0dO3b4IELEpk2b4IJYNxeQVsAuqLuwioqK/Oy1YBWxNHBA8Wor7h3ed9w7k4/OYgmxEmI4OcwxzQtxi9ASfP7d73537tw5yMO7774Lf2JgYMDZMh4QDPx94IEHEhISoBn+p2p/8803KQpiucm32jI4OKgehQXvUJPGJquIpYEbGhkZqdi4YsUKk2eDZwmxGPLh5B6qiGCchMgerycFBQU4L5swWAT1Rn+6sBSwilgXuKFwRhUtjObm5qamJjNnYGQJsR4ia/T999/vVTTbKOAzofUN5TO6IAYDW6CeSOh/F5YCVhHrsmrVKrQnFP2ca9asQZPRtO47S4glkWeNNrmKvPLKK7t27YLmmbxLVwdgCxRbIiIiAhEcYhWxKA5HZ0FR8AaZNq7OEmJVhIpcu3ZNPWvdJJw7dw6OeVZWFtssh1F02IsAtS5ZRSzKzJkzU1JSFJMNt2/fjqaGOR0RlhALI1Tk3Xff9TYuogPQj+9973toaFsu+ajmDA8Pq29QQkIC7EXgTsoqYlG2bdumkJChoSHTJvFlCbE2QkV++9vf7t69O3DT0b1F6Act2hri7Nq1S51H1lmiAQ1hFbEi48ePV8fVq6qqNm7caMLeYJYQywMrEBkZGR8fj1ZtTU2Nz/M2NESuH+b0vvXEoQuCRqU+5oBVxIqsWrUKz4yi2bFlyxYTOiIsIcHA1KlT+/v7U1JS4uLi1q9frw7b6klzc3N2djbrh0DtgtjtdvXskMARIBXRIQJ35MgRb1cl+c53vmOVhadcgFu2efNmRRJfczoiLCFBAp65o0ePFhcXwza99tprzz33nCHuSFlZGcqQlZVlwuaSITh0QdauXauzuLIvYjngiJSWliqGYJjQEWEJCSrggiQlJWVkZMAdwSOYm5urW3Tk3LlzP/jBDwYHB2tra9keCRy6IIZkeWEVsRybNm2iWyMwoSPCEhJsTJ06tbOzs66uLicn5+WXX3788cehKAEVko8++gjNJdjKhISEvXv3WiJDtT6YxAURsIpYC9yOwsJCkzsiLCHBCR6+xMREmHWYsBdeeOHRRx/NzMx0vR6tD0A8qqurcfwRI0aw86EGdWISF0TAKmItHDoiJSUl5okysoQELXjI1q9fD4MFIYGhx98FCxY89NBD8+fP998pefPNNw8cOLBv3z7YxHXr1pl23pOxwDlTbDHQBRGwilgIh46IqSars4QEOSQkoKmpae/evU888QQ2QksefPDB++67z6uQO3yOt95661e/+tVrr7124cKFmJgYtLLh6xhuE80JKlw9Hd0kue5ZRQzk8uXLf/7znz3fPy0traCgQL4FLUKWEEZvEiWGh4dh2tra2iorK5966imblNf9GxKUx1fxq3PnzuEn77777uDgYHd3t03KTI6mdFJSkqlieiakvLxcsSUrK8s8cssqYhRvv/22VyOV4ejfeuutH3/8sdiCpkldXZ1JbhBLSGgBw7FUwiatXXFGAtrQ2dn54x//WD2DOiIiIjw8fMKECffee+/OnTunTp1qHiNoZlC36qS8GzduNKQwzmAVsQS33HJLbGzs66+/Lt+4Z88ek9wdlpDQZbyEmZcisC4VFRWKLQkJCSb021hFLMHcuXMVEoIGCpopZniiWEIYRnsaGhoUW9LS0gwpiVtYRczPmDFjpkyZ8t5778k3opmydetWo4okYAlhGI1RB9LtdruZDbE5VQSt7OvXr+t/XnPywAMPKCQEzRSWEIYJQg4fPqzYkpmZaUhJPMc8KnLp0qUPPvhgYGDg008/9eHnx48fDwsLmzRpElrumpfNQO6///6XX35ZEVQ3w5q4LCEMoyXDw8P19fWKjcuWLTOkMF5huIqcP3/+7Nmz6jEdXgHhOS8xduzYadOmBUHKRYE6qI7GCksIwwQVaBgqjGBMTIxVkr4YpSLwPLq6urxNyuv2mEeOHNFZSC5fvvz222+73sdnjXzggQcUEoLGiuHJTlhCGEZLDh06pNiSnp5uREF8RGcV+eSTT7q7u+F8aHhMOSQkkydPjo6OvvnmmwN0FsGf//xnbYVQzrhx47761a/+53/+p9gCNTK8L4slhGG0RLFkKUhKSjKkJD6jm4qgzd7S0qJDzBwSBcs+c+ZMqwdIpk+fbra+LJYQhtEMNAkVW2JiYswweN9bdFCR8+fPd3R0+HkQz0GDHcb3nnvuueOOO3Q7qeaYsC+LJYRhNEM9FstavVhyAqoiOusH8emnn9JJrasiDvuyent7DQy2sYQwjGa0tLQotsyaNcuQkmhCgFTkrbfeClzwwy1WVxF1X1ZjYyNLCMNYHjQGFTMKIyIirDIWyxmaqwiN3NWsfD5haRWJjo5WSMjBgwcNTNzLEsIw2tDe3q7YsmjRIkNKoi0aqsjg4KD+/VcOQTFGjhxpxVkj3/zmNxWJe3FfhoeHjcp/yhLCMNrQ1tam2GLpXiw5mqjI9evXT548GZDy+cTx48eTk5Nvu+02owviNZMmTVLcCFSsUeOyWEIYRhtgkhRbYmNjDSlJIPBfRVA/vuUsCRAoDCzvd77zHaML4jXf+ta3FHcBHjBLCMNYmN7eXvWk9CBbW8UfFenu7vYzc0kguHTp0tmzZydPnmx0Qbzjm9/8pmILLQdnCCwhDKMBZ86cUWyZPXu2ISUJKL6pyPXr1xVZZs1DV1eX3W7X6mj6yOS4ceMU4RD1+ma6wRLCMBoQxIEQBT6oCNrIpurCkoOCHTlyxOhSeM2ECRMUqtzR0TFz5kz9S8ISwjAagMasYktkZKQhJdEBr1QELsj58+d1LV8IcOeddyokpKenhyWEYayKwphGRERYMa+J53iuIgZ20wcx6nAIJMSQkrCEMIy/qOc6TJ8+3ZCS6IknKvLJJ58MDAwYUbogZ9y4cYotaj9YH1hCGMZf1FYyOjrakJLojFsVueeee0wbBbE0t9xyiyJZlvoW6ANLCMP4i1pCTBIIgRNw5cqVoaGhgNrxbdu2paenX7x4UbEdKvLkk0/eddddgTt1KPOVr3xFLiE2aWS5/gl1WEIYxl9aW1sVW8LCwowoyP9y/fp1Wn5ct6kY69atg5CoVWTHjh1ZWVn333+/PsUIKdQR9eHhYf2LwRLCMP6Clr5ii1HZFSEe3d3d+o+AuuWWW5ypSFVVFf6yimiOevms9vZ2/QdlsYQwjL8ouqFjYmIMKQbEw6iYqo1VRHfUEnL16lX9i8ESwjB+MTg4qNgyevRoncvwySefvP7664ZnEGEV0RP1oCxDxk+zhDCMX6glROfhWLqtQO4JrCK6gapWbFF3qOoASwjD+IW692DUqFG6nZ38D1MNnGUV0Y0JEybIK9mQcb0sIQzjF+oEi7qN6DWhfhCsIvpw6623Gl0ElhCG0RrdvBBzZlAnWEV04O///u8VW/SfGsISwjB+oTaR+kBrXRhyag9hFQk06kFZ+k8NYQlhGL9Q20d9xuYbOH7Xc1hFgh6WEIaxHpcvX4YXYnQpPIJVJHCoB2UNDAzoPLuQJYRhrMe5c+eMLoIXsIoECPXUEP3zIrOEMIxfGDIY33IZ1FlF9OHatWs6n5ElhGH8QjEYPyEhIdBnvHz5sgkH8rqFVUQH8GzofEaWEIaxGH/84x+NLoKPsIoEGvUYrUDDEsIwFsOKLoiAVSSgjBw5UuczsoQwjMX48MMPjS6CX7CKBBMsIQzD6A2rSNDAEsIwocIXvvCFuXPnjh07Vrcznj179q233nL4FatIcMASwjChwkMPPaRzuHX8+PHOJMTGKhIUsIQwTEhgt9v1H65z22233XHHHS4W4mUVsTosIQyjJf39/UYXwTFf+MIXDDnv7bff7notd1YRS8MSwjB+kZCQ0NzcLP7t6+szsDAmZKyE64xerCLWhSWEYZjAcs899xw+fNj1PgaqyLRp07Q61PXr1127XNry3//937qdyxksIQzDBJYxY8ZMnjzZ7eomhqgICqbhWvdwtvSUkN/+9reKLbqtmClgCWEYjRkcHBw/frzRpTAXMNOoFjTSXe+ms4rcdtttGuqHGdBtxUwBSwjD+EV8fLw8FmJjCXHEzTffHBsbe+TIEbd76qkic+bMQcG0OlpowhLCMIwejB079t5773UxTUSgj4rMnDlT/1HO2vL+++8rtujfdmEJYRi/+PKXv6zY0tPTo/PKcVZh8uTJQ0NDnkQLAq0id0j4cwRzwhLCMBYjKipKsWV4eNiQklgCEldjVQTiERwar64Z/WEJYRiNMcOLbWaMVZGg0Q/w8ccfy//VYbkzNSwhDOMXanvEEuIWVNrnP/95t8N8bVqryOTJk++9915vSmpefve73xldhP8flhCG0ZjTp08bXQQLAFNut9vffvtttytoaaIiX/jCF+65555gin/86U9/UmyJj4/XvxgsIQzjL4ocJ0NDQ8PDw+owO6MABh0q0tHRgRpzvaefKjJ27NjY2NjbbrvNv/Kai9/85jeKLYY8ciwhDOMvEyZMUGzp7e0Nmg73gDJmzJjk5OSzZ892dXW5dkd8U5Hgcz4Ely9fVmxRj+zQAZYQhvEXtYTwuF6vmDx5ckRExLlz59577z0XQuKVikA8pkyZMmnSJD0nD8LRcZtx6/z5825n6XvCf/3Xfym2TJ061f/DegtLCMP4y6xZsxRbBgYGDCmJdYGhj46OhsUfHByEU+Ksa8sTFbHb7dCk8ePH6z/z3JOMKR9++KEmEgK5lf+Lq+aOLIaxJOr5XN3d3YaUxOrA6NOkPxhZaAmUWJ0l3rWKTJ8+PTk5WafiGod6ONaMGTMMKQlLCMP4CyQEbUB5w1mRNYvxFjTnJ0vYpE7/jz/+mKoX0nLt2jV8+MlPfrJhw4ZTp04pfvj444+PHDly6dKl+pdZT9Q5eg0ZjmVjCWEYTUAbUCEbvb29hvRNBx9jJNSu3r333jtv3jy1iqSmpuJvcKuIGdK8EywhDKMB6ny97e3tLCEB5ctf/vKxY8dCU0V+/etfK7awhDCMhVG/wG1tbatWrTKkMKFDaKrIX/7yF0UcyG63G7W+AEsIw2hAbGysYsvx48cNKUmoYTkVgbn38whnzpxRbJk7d66fx/QZlhCG0QAYspiYGLkVGxoa4nCIPlhLRfxP0nXixAnFlri4OD+P6TMsIQyjDbNnz1aYMA6H6Ia1VMRP1BKinpmkGywhDKMNeI1LSkrkWzgcoichoiKDg4OKC7Tb7Qa2VFhCGEYb1OGQAwcOGFKSkCUUVOTkyZOKLQYGQmwsIQyjFbBfipS9oKmpKTEx0agihSBBryKHDh1SbDF2Nj5LCMNoBl5mhYQcPnyYJURngltF1K6t2v3VE5YQhtEMdVSzvr6+srLSkMKEMsGqInBqFVtiYmKMmhFCsIQwjGZMnTo1IiKir69PbBkaGtK8L+v222//2te+5u2vbr31Vg3LYH6CUkXg1Cq2pKenG1GQ/4MlhGG0ZNGiRYpxWZr3ZQXlAkqBIMhUZHh4GE6tYmNSUpIhhRGwhDCMlixbtkwhIdyXZSDBpCJwZxXLqBjei2VjCWEYbXHYl1VXV6enqTp//jx7KoKgURH1WCzDe7FsLCEMozkZGRkbNmyQb8HLr5udeuuttyBaLCFygkBFBgcH1WOxDO/FsrGEMIzmwCopJAQvP0yADn0OtGpsoM9iRayuIrW1tYotCQkJhvdi2VhCGEZz8GKr5xjCBKxfvz6g5/3kk0/E1GV9FMtaWFpFqqurFVvS0tIMKYkClhCG0R683goJ2b59e6AlpLOz89NPP6XP58+fZwlRY1EVaWpqkkfXbFJeLJNMWWUJYRjtgSXKycmRj58JdFAdLghkQ/wLLwRbbr755gCdzrpYUUXKy8sVWxYvXowLMaQwClhCGCYgZGZmKkb3lpWVBc48KVqp4Ny5c9HR0QE6naWxlor09vYqPFqwceNGQwqjhiWEYQJCdna2QkJgsDo6OmbOnBmI0w0MDCi2vPfeeywhzrCQiuzcuVOxxSSBdIIlhGECAl7ylJQUxUDMzZs3Hz16NBCnu3TpkmLLp59+yhNEXGAJFRkcHKyqqlJszMnJMaQwDmEJYZhAgVddISHNzc2BcESuX7/ucPvZs2dZQlxgfhXZsmWLYktERIRJAukESwjDBApIhXp0byAcEWcSMjQ0BO9k7Nix2p4umDCzijh0QTZt2mRIYZzBEsIwAQSOiEJCAuSIOOO9995jCXGNaVXEoQtiuGOkgCWEYQJIYmKiImWWLQCOiAuRQEsWPsptt92m4emCDxOqiEMXJDc3V+diuIUlhGECy6ZNm8gMCQLhiEAknHVnwRhNnjxZw3MFJWZTEbULYrfbFQ+SGWAJYZjAAtNTVlamMExoTnZ2dmp4lq997WvyqYVysJ0lxBPMoyJoYahdEDivJplOKIclhGECTmlpqWKBaxgpbSerT5o0yZmEDA0N8Ux1DzGJikAtFFsiIiJWrVqlw6m9hSWEYQKOw6FZOTk5iYmJWrUrx4wZM378+MHBQYffXrlyhYPqHmK4iqBtoZ6ObraBWAKWEIbRg4KCAoVdgHNQVFS0detWrU4BoTp8+LCziAjjOQaqyPDwcGFhoWJjTEyM2QZiCVhCGEYPYN+zsrIUHdwlJSXLli2bOnWqJqe4+eab58yZ09LSolaRz3/+85qcInQwSkXQqlCnOystLQ3EuTSBJYRhdGLjxo319fWK5a/Xrl2r4QDfMWPGLFiwoKOjQ96jdccdd2C7VqcIHfRXkd7eXkVeNZCSkqLbLCIfYAlhGJ0YP348BEOxoGFzc/OuXbs0jJTCF5k7d+4nn3xy5coVmzTYlyeF+IzOKpKRkaHYYrfbt23bpuEpNIclhGH0Y/369dXV1YqeioKCgqSkJG1zr0JIOH6uCbqpSHFxsfoUaHOYJymvQ1hCGEZXampqFAN8h4aGVqxYEaAMvoz/6KAivb29CvfUJkXRA73Spf+whDCMrsycOTMvL0/R5a15dxajLYFWEXUXls3cUXQBSwjD6A3amw0NDYrurOzs7FmzZmk1OovRnMCpSH5+vvqYaGeYOYouYAlhGL2BMVJ3Z9mkpiiMlAmTWDBEIFSko6NDPQorIiJC3a9lTlhCGMYAHHZnwTBhY2VlpQ8HPHLkyJQpU0weeg0CtFWR4eHh5ORk9faDBw9apSXBEsIwxuCwO6uqqiouLs7bxuz169cvXbo0NDT00EMP8RSQQKOhiuAginlCNml2oYX6M1lCGMYYYInQ2IyMjFRshxnCRq+MCE0k/PTTTzs6Ohy2ahlt0URFHIZALDEKSw5LCMMYBnSioqIiOztbsT0+Pr6/v9/zroyBgQH6gCbt+fPnHa6X7mw74xt+qkhdXZ06BGK32+vr67UtZ6BhCWEYI1m1alVbW9uBAwfkG6EEsE2eLyhy6dIl8bm7u1stFdgBDopNSnbiX3mZ/8NnFent7XW4eNSePXssF81iCWEYg6mqqrpw4YLCDOHflStXehJaVyRVvC6hSGrywQcf2KTBPyNHjuRZ6xrig4oMDg7Cy1QfKi8vLzExMTDFDCAsIQxjMDBD1dXVMCuKyCqkZdSoUW6zwavz8qolRPR0HT9+/JFHHuHlpzTEKxUZHh5evHixOoSekJCgYdp/PWEJYRjjmTp16p49e5KSkhTbS0pKoqKiXPeqq70KxZZLly59+umn9Bkfuru77733Xr+LzPwfHqoI9MPhPjExMYqeTAvBEmI6mpqajC4CYwCJiYlFRUXqCWWexGYnT5589uxZ8VnxrTxSArDnlClTOH2vtniiInl5eepv7XY7fFCrzAJRwxJiIurq6goLC9ULzjAhwvr16y9evKhYlsom2aCwsDAX6S7gVYwcOfLDDz8cP368OmB++fJlxZbBwUG10jB+4lpF4GWql7MFhw4dstAsEDUsIaYAr/TixYvx5GVlZbW0tMBeGF0ixhgqKyu7urrUNig5Obm1tdWFrZks4fAr0YslgNiwhAQCFyriUD9qa2stkQjLBSwhxtPb2xsfHx8eHn7mzBlLt0cYTXBog4aGhvCQuFYRz1GLCqMVLlREQVFRkWlXRPcclhCDoRF+0A/Or8cQzmyQhioycuRIP4/AuMATFcnKyrLWLHRnsIQYzIoVK1g/GAXOhvmSipSXl3vVeg0LC1NE1G+//XZtCso4gVQEr7Z6/K5N0g/fkmmaEJYQI6mrq2tubj5z5gzrB6MArgYcDocq4m0uv4iIiPPnz4vj3HHHHTy7MNAMDw/n5eUFvX7YWEKMpbCwEM+Tol+CElEwjDMVsXmZEfbmm29OTk6Ginz88cdjJbQvKyPD2fwPW9Dph40lxEDggvT19bW0tCi2b9682ZDyMCbEtYq0tbV5bo84O5Y+iNGV6q+CTz9sLCEGUlZWhkdKkVUNLojDwX9BSXV1dXBEFAOKCxWpqqq6evUq/nJHqEmg0ZWh0H8lYAkxBkgF2imwoYrte/fujYmJcTscMDiAE1ZcXMwq4haoSH9/v8O+kQMHDly4cKG+vt5yGV6Dj7q6Oof5d23Bqx82lhCj2Lx5c0JCgiIKAhcYLcra2lpnD2KQYbfbt2/fjotl8+cWF+NEsWXatGmHDh2y+iQ1S5Ofn69e/4OoqKhYtWqVzuXRDZYQA4BUNDc3QyoU2/GoRURELF26NEQkZO3atfDD1q1bt3//fqPLYgFIRdCeVafkGxoaio2NLSoqYpdOf1wEP2zS/PMgmD/oApYQA9iyZQtJhWL7iy++CKtqSJGMoqysLCkpqaOjg1vQngAVgdyuXLlSnUfLJi3G3traCoHh0IhuNDU1paWlOQx+wMkOBdeQJURvRG+VYntdXZ0Y8h86JCYmJiQkpKen05pIjCdUVlbGxcU5fFTg3YaHh4eC5TIDLjqvYmJi4GGHQr4ilhC9qaioQPNE7YLgtU9JSQnBqMDu3bvDwsJ27doVxP3FmoPnB5WWnJysbv9Sp1ZeXh6cEnZHAkRvb29GRoazziu0ikLHF2QJ0ZXh4WGHvVXYjmdO7ZqEAlDNoqKigoICNKtD5K3TBPgZXV1dznrh0TpuaGioqalhd0RziouL1cu6CEItIsUSoisQCTQS1c3tpqYmuCZWXDlZE1Ah27dvx7tn0bU/jQLq29nZ6aw7pa+vj90RbXHtfOAV3rNnT6i9xSwhulJaWpqVlaV+nw8dOoTmpNgeERHR09MTOu1HXHh5eTm8kOzs7BDsyvMT6O6sWbOcBXXJHSkrKws106Ytw8PDaOI4i3zYpM6r3bt3h+DTyxKiHx0dHWgYHjx4ULFd3YsVHh6OjfqWzmCWLl1aWFi4YsWKo0ePGl0W6wF56OrqQu05TG2Apy4pKSlkbZz/1NXV5eTkOFRoItQ6r+SwhOgHzTxXD9I4efKkTbICRhTKRNTU1MTGxvIAX9+ANkB9XXTTQ13CwsK4X8sr8DRu3rzZRc6h0Bl55QyWEJ2AV+FwLC9ob2/Hg8hvNZQDLeXc3NzOzk6jy2JV0BaGw+Giv76kpIQGdKxatYofORcMDg6uW7dOPYtTTig7HwKWEJ2AeDgLmJ84cWLhwoXyLRMmTGhtbQ36p/Pq1auKLdu3b4+MjKyrqwvuCb0BBS1iaPCuXbsKCgoc9r1gIxwRtJ03bdrE9awG4rFlyxaHkzcF7HwIWEJ0oqamRh4wF8A7QYOxtLRUvhEScvHiRf0KZxDQTsUWvJNZWVmFhYVs2vwETgbcERft6L6+vtTUVFQ1hAQtG/ZIbJ6JBxqC8OGCvnnnOSwheoBHEzqB11X9VW9vr00ynYrtV65c0aNkhoI6Qc0oArwbN27EO8yOiP+gYvfv39/R0ZGeng7BcLgPCQmZxVDu2kIt7d2717V42KSEu3g+eUiCHJYQPWhsbHTWi9Xe3h4REaF4dWfNmuVi7lJwcPr0aZtUM4pZMng/8aLm5ORw01gTZs6c+cEHHxQXF2/fvt3ZmCLq2gKo+dWrV4dU/wwaK3v27HG7SE9CQkJBQQEP9FDDEqIH1Ivl8Kvu7u7p06c7/ErdQg8mYLagnagZ9UTLkpKS+vr6Xbt2cXeBVqAmUc+uZzbYpDWsAMxlWlpacEs4Xq7a2trq6mpn/pkATykHjVzAEhJwKNrhsBfLJoWU4+PjFRupsRPcEgJyc3Ozs7N7e3sVzV5YrrVr16LVHMpdK5qDmty6dSsq3G13f7ME/Ga0e5YvXx5MTW+8jE1NTZ64HTYWD89gCQk4eGRtzqd94FHOyclRbw+FCepRUVG4zH379qnzmlDKE3ZENAeNksrKyo0bN7oVEriJ5JTgHi1atGjZsmXW7eAi5Th06JDrQboCFg/PYQkJOG1tbQkJCQ6/oinoo0aNUn8VHh4+MDAQ2JIZh5h7D0ekoKBALSHsiAQUISQVFRUvvviii3nXNinkXiIBwzpnzpwFCxbExsZa4qbAjz958qTnymFj8fAelpCA09LSkpGR4fArZ8OxQHx8vDoVStAgLhxkZ2c7HH+Vmpq6YcMGNB75fQ4QEBKINyq5tra2tLTUbVSgT4J8F7SK8IjOmjXLbI4yWieQjfb29oaGBrdXJCclJSUnJ8dsl2N+WEICC9pBeI7xprnYx2GDLjIyMugHZdGFZ2Vl7dmzR60TNDSL54gEGtyFVRJQ671793rYYKd4CX0mOYmUMCR6hxbJmTNn4O53dXU5m5bvDLvdnpmZyfk9fYYlJLDgybbdCI+rUU/PFsTGxtqk4epB2SyS99EtWLAgKSnJ4dgBniOiJ4kSng9VEsjlBBZ5xowZ0dHRYWFhUVFR0CfNIyh4KfDi4M26ePGiD5ohgNuRnJzMj5afsIQEFjzoMTExLr51FibBu4cfwh8PVgkRFw6zFRERUVFRoY6IkCPi0EdhAgTqfL0EmvY7d+6sr693HSlRgJ3likKQruADpIUif3i8ITCuD9XT00MxMwhGd3e3TdIqby9HDV6r9PR0tFrY7dAElpDAgkd/2rRpvv129uzZBw8eDMohSQr3KyMjA81eh+tNLV++nNP3GgK8h0oJVP7hw4e9DS3IIV2xaaQBvoEmC3wOVg7NYQkJLBcuXFCkUPScWbNmlZSUBOXsECirfDaMiJyrhz5DOdBs3Lt3L0uIUcyUgMDDL4FbfOjQIQOVwCtoCFlcXFxwT5M0FpaQwKJOoeg5eO7tdrs6BUgQ0N/fjyah+BcaCZ1AU9fh7Jk1a9ZAY6CmbAWMhUbQ0dMI1wRy0traajY5EbIB5zX42l4mhCXE1CxevNhhChBLMzw83NfXp+gKh07k5ORUVlaq91+6dCm+qq2tDbJ6sDTkmlAvKw2I6unpgXOpv6JAM6ZPnx4dHR0ZGWmVCSvBBEtIAEFLzeZk2oeHLF++vKqqSp0CxNLQpBBFxxT8D7gaDvuyQGZmJpw5lhBzQt6JGPIwKAEfBZ/hpti0C4FALcLDwydIhElw96bhsIQEHH+aRXhD8Nrs3LnTYfPcotAqjYqNqKWEhARnfVnLli0rKSkJMikNVsZLkHGXDwYhaaHPJDCuIZGgzywVpoUlxEhgN/v7+13vs2nTpiCLBKBlOnv2bPX25OTkgoICh2IJ5YDqBJmUhhokLfSZJSFoYAkJIAMDA/AhXOwQFRXldqAkRQKCJuHg8PCws8ySSUlJDhP3Eunp6c4EhmEYo2AJCSCQkPDwcP+PQwkH4YsEwQgTF3mLcXVQ3MbGRocSQgLjLFjCMIwhsIQYCfVNuZ35Af+jurp6y5YtQdAG37NnT1ZWlrNv58yZ09ra6tDfcj3wl2EYQ2AJMRJqbnsyebCsrAzNcKuv/4MrbW5uhp/hbIe4uDgXi1ikp6f7PMmGYZhAwBJiMHa7fWBgwK0woOmdkJAAG3r69GnrxtXhSEVERLhwIyi5pLNwiOtgCcMw+sMSEkBmzZrlNmH7jBkzPFxaavfu3dOmTSsqKnKYS8r8wAWBh1FbW+tiH3hj0NQzZ844FAkKlrS3t7OEMIxJYAkxmAkTJlAWUrfAgJaXl6empkZFRVkxcy25IG5LDk3t6elxttucOXMOHTrEcwwZxiSwhASc4eFhF11PkBDPVyeEYW1ra8vJyYmMjLRWS7yjowMuiIsoiCA+Pp6mNDvEdbCEYRidYQkJOL29vS5CHZ50dsmprKzs6uqCne3v77dKUAQimp6enpKS4slgKtfTLV0HSxiG0RmWEIMhU+jVehjHjh2bJ4EPllCRvLy8K1eueOg9uJ5uyeEQhjEVLCEBp6enx4U8QANgE13vo/5JfX39tGnTLKEidXV11IXlYTndzpWZPn06qkvLIjIM4yssIQGHFu90wZw5c9ra2rwKEcO8tra2xsfHQ0UgJ6adtQ7vKjU1taioyPP5gG7nykRHR7sIljAMoycsIQGErKHbAVdRUVEFBQU+HLy/vx8SAncEJtWEHTu9vb3JyclZWVnaZveKjIz0KnrEMEzgYAkJINQnc+HCBde7zZo1a2hoyIcQMY5/7NixlJQUWNXa2lpTjfTF5cBJCg8PLykp0fbIo0aNsrkb58YwjD6whAScU6dOud4ByuFziBhm9OjRo/n5+ampqW1tbSbJCU/6AV30bdhYTEyMi+AQbXc9zo1hGH1gCQkssIaQELcDrvycMbd161a4MmlpaS0tLTU1NcbaVuF/kGvlQ2FGjx7tNoB09epVXwvIMIxmsIQEFlhDm7tBWWDBggVJSUn+dM4kJiZ2dXWtWLEiNjY2Ly9vw4YNhrgjTU1NUDLoB408Pnz4cCD0LCEh4cyZM5yyl2EMhyUksERHRzc3N7sdcEUz5mB//YlnjB8//ujRo7t27SooKGhoaDh48KDOMfbi4mJIV1ZWFvWnzZ49+8SJE3oWgGEYnWEJCSwU+z1+/Ljr3WBwU1JSDh065H9IHFpVU1PT398fGRlZVFSkz1qHg4ODcIAglvIzzpo1C1rig2t1+vRpuDIBKCbDMBrDEhJYYEbx15MBV8nJyampqZoMNDp16tTJkyd7enrgjlRXVwc6OkJ+z+jRoxUZdsm1Qkm87XFCdYWFhbne5+LFi96XlGEYjWEJCSzCpLodcEV21s++LJsUzbZJnVqQjaSkpHXr1sGUJyQkwMprLiR1dXWFhYV9fX1wPuD9KMQP/8bExODCAxG0YAlhGDPAEhJYKH8JjKzbAVda9WXR6iM0tRt/9+/f39HRsXnzZhKStLQ0//vK4CpB6kg8srKyWlpanM0k53AIwwQ3LCEBZ/r06TC1zc3NbjupqC/Lk3VwXXDmzBlIhXwLnI+jR49CSPbu3Yvj5+TkLF68eMGCBRAVrzrNSDna2tqqqqrsdjsO4kI8CJzF23AIymmTeW8Mw5gZlpCAExcXd+DAAZsHnVT4Fva9sbHRnyWVuru7KYavYKYEDHptbS18naSkJJs0bQWOQlhYWFRUFKy8wnD39vbC+vf09MCzgTNBcyThKuEIiYmJnqgCdZ35EA4xwwRJhmHcwhIScGCdbdIa6Z50UmVmZpaWlvojIRcuXFi4cKGzb2GaV0lAG2DZ4bK0trY2NDS4yK8eERERHh6OYxYWFnrruNikORxehUOwM87oep8rV664uEb9ofgTe05MCMISEnDQEod+wArDF3HbpZOdnQ1HwavlQxTAV4Ctd7sbipEoIcbgDkrI9xkv4VsxBPHx8dXV1Z6v93716lXUlet9cI1GSUhdXR3cMlzOkiVLli9fTtII8cAt44WwmBCEJUQP5s6dSwk53PZlwWSj2V5eXu6bhJAGuB0R6+zUgUgaT8syeh7g6e7ujo6O1rwYfoLy03x4UbdxcXGRkZFiB5G5C5fJvXBM6MASogcwNwUFBTExMZ70ZaWlpfkcVCcJMVVbWIRDPBwJZpJ5hbt27aJwEYWm8Bd3cPPmzfiMK4IvMjAwIG4QXBA0ESAwqHly5kx1CxgmcLCE6AGMUXZ2dmZmZklJiVttgKktLCysqKjwvPNH0N7eDqHyo6QBAX5VW1ubJxKCynE7r5CGbAWampqaqKgoCAM+UGhq7dq14rMo4ZgxY/bs2QMH5eLFi9SphZuLEhYXF6snyjBM8MESogcwK7DssEd2u722ttZt0pGMjIzt27f7kCoRhmzixIl+lDQgJCcnl5aWerInbLHthuNiFJAxVHtnZ6dN8kXq6+tt0oBmyAY2UiqXo0ePUiHhl0RGRpJ4QDa6u7v3798PFyQ2Nra1tfXAgQOsIkxwwxKiE7Nnz25oaFi8eHF1dbVbCUEDFhIC++VthitISHx8vO+lDAyzZs2CE+ZJ1xy8KMWkFjU0dzJA0DTMCRMmVFZW4l8oH5QDxYYfuXDhQkrZQjW8cuXKUaNGwVOEI0KrRqZKUDjks88+ww7h4eHmXFCSYbSCJUQnli1bVlJSsmnTpqqqqqamJteDXNF0Xbt2LVTE286Q5uZmMwQSFMCGwv3yJBxy4sQJaK3rfUhCKPmYtsD6QyQaGxvxF/cICvHBBx/QV1AFuIa4F3BHaCXjBQsW0FeQHHyL/Q8fPgzhufvuu9PT03Hj8JlC7mZbUJJhNIQlRCdoacKenh60svfu3et2noQPjggt0+TbcKxAM3fuXLfhEJTfkxHJbtei9w3yHqBzkChIBe4RfBHqrYIqoFSUBNMmDTvGfbFJMpafn2+TJB96AxcQO1APGIHrhYTAfTHPgpIMoy0sIfqxaNGihoYGOCKeDLiCuVm8eLFXjghNcDPncrA0Jo16h5wB8227kd/XBQFarzA+Ph7+BJSAvJzly5eTGEMV4FXgc0VFBdRrggQkwSZNGhXOEKq9v78fDge24AiiiYCmw+nTp1NSUubNm3fs2DFWESbIYAnRD5o2CGMEd8STAVcbN26sr6/33BGBi+N2XrdRwLC6zXh/+PBhuGhujWxzc7NNuwwoYqpgV1dXY2Oj8JPghUBOoHn4C21Dsel+we3AtUAhmpqaysvL9+/fb7sxlpp6vXC/IDDt7e0QGByNLvno0aMcGmGCEpYQ/aBxWbBNubm5aJK7HXCF/b2KiKDx63Zet1FQOMR1xnvoJfwA18cR8+e1MsRieiC8DcqmTOFx0gab5BuRY0dzQZYtWwZ/5fLly2gKwLWCQjzzzDPUiwWdsEk9kAA705EzMjJmz56Ne82hESYoYQnRlTVr1uTk5MC9gIR44l54FRHp7u424XAsAYVDnKX/gi2Gm0Kz+VxAo341AWeEQqelpVEeyYMHD1IYA74F9THOnz8f9Ymal+ebwVekc/gJLoc6siAPUCCaYEiJKWln6Fy/xIkTJ6qrqyk0gmOS36PVhTCMgbCE6EpiYmJqaioath66F14NzTp9+nRycrKm5dUSCoc4+3bfvn0RERFuR/2ShGjSX4f6hDWngAfuC9SLJpYLFwHVTvMEY2NjIRjYDgcFu0E2sBt5IeQMUWQL+0AbxEgtOjIcGnwFzwPiUVFRgfvY1dW1ePHiJUuWVFVVcWiEsTosIboCk5GVlVVWVnbs2DEP3QtyRPLy8lzHom3SerGUFdic0BR9Z+GQhoaGRYsWuT0ILDL+atVfh6OheimrFUqF21FaWtrX10edV9hCpYUAYIfi4mLIOXbGHRw1alRJSYl8YDFclujoaPgWIrgCXcEByevCX+xMQ7OgHLj7OMi8efPq6+sDkZeMYXSDJURvli9fDiMC++K5I1JeXg7fZePGjS7MjflXakLh4T04DIeg8DDcEBi3B4Gnhb8TJkzQpEjwQmDlISS0JBeFMWh0L+0A1wG2HversbGxurq6paUFt4PCJJAK3JTPPvuM/t29ezeNKBODquEwyfP209AsNAVmzJhRU1ODX61cuXLatGkcYGcsDUuI3qB5C0u6c+dONGM9dESWLl0Kx4XyajjbZ2BgwG63m7xjZM6cOQ7DIXv37o2JiXHbHqd4CWrPfwmh3FZwjHBSmlIuJhUK5wO7Ueh79erV+DcxMRHCD28DaoFfif4u3EFIAgQGx4Hk4P5C8g8dOgSRwE+GJejScHfgSkJ7kpOTN2/eTAF2yBj25wA7Y1FYQgyApoZAQjyPc6A9S1Omnc1JhISgeRuAwmoJLGZOTo5iIyysJ2OxbFL6E8gk/BV5lnXfgIm/evUqjgM3AoIBu48PkAe4DqQE1JeFzxQhp84uAPWim0VeCEw/dGjUqFGU1IQOvm3bNnEiqA7NOBHCSUH1jIwM6tTC0SihAKsIY0VYQgwAMgBTSB3lHjoiMGcpKSlr1qxxtm5ga2urCZfZUIDCw41QLKgFXcRGmGO3P4fNDQ8Pd5vK1y0rV65csGAB7gIEg/wP6ARqFe4F1S3cEWzBVxS9h9LjTtGvKCIFYaCfQ10oDzz2p0vAEdatW3fhwoXRo0cfOHAA7gvkKj09XQiGTerUOnbsGHVqHTx4EPcOMoMd3Ia7GMZssIQYAOxIZmYm5Vv03BFB23batGnO9Ka/v9/MI3oJEQ6RS0hZWVlWVpYnXXDHjx+fO3fuqVOn/AwejJIQRYL3AJdCWHD4InA1IAnYh+afU/8hTVynjiloGLkp0D/ox+XLl21Spl4Kq+BOQWP27t1Lp8BuFAWB/kFO6NqpUwt3k2aK0DAtqBTnQWGsBUuIMdBMdVguiAe0xJMBVzTTcMOGDWjtqsMGfX19gcg8qDlz5syBnRUqiJY+JMGTVPDwXeB/2KTVR/wvBmVJoThETk4OzHdcXJxN6lWDL2KTTDxYsmQJ1OKZZ55Zvnz51q1bR4wYAVGBgJF+YGf4IrD+UB04HNTrNWbMGCgKbpBcJkkw4MQkJyej9SAmhdBILRQDBaivr8dfzoPCWAuWEGOgsaGFhYVLly6l0IjrAVcELC/0Rh1Xp+FYlhgeCktdVVUl/t25c2dMTIwneb0OHz4MDwY2WsP+OvIecEwIA8oANwLV+8EHHwh/gkZbCX+Coh3kpkBIKPcJqh0f4I7Aw8ClkZBTJxhuLvwMiBBFsEhvoBN33323GM5L0w9TUlJIRbZs2cIqwlgIlhDDWL16NSwOrD8tU7hu3TqRVMMFNTU16rg6taktISGURZHCIYODg6iB2tpaT3544sSJRYsWwXVTB+Q9h5KU0Gd4GNQzBs8ApYI8wCeg6fG08gftj7pFIWnALoqNShZuish9ghsHzaCASmRkJHajaYa4sxAnHB9noUAIft7Z2QmJmjZtmhiIhe2Qq/z8fGyEDtmkiS882JexBCwhhgEDkZCQsHnzZpgPEgZFnNkh2AHuS1paGpquoqGKBq8m3Ts6QInCKBwC8YBj4eGCuKdOnVq4cKHNg1S+brkosXz5cprMjwLQMVGe0tJSeCHQBpoeSHqDf1HhcFlg9OF/YDsEg1SccnaReNOYq8bGxra2NogKXRdl8MUto+kgdH/hTcJZwdnlSeBxWNIbnAUf4uPjWUUY88MSYiQFBQVCOYScuP0VjE59fT2skvBaKAl5YMuqHbNnz6Zp4du3b1+7dq0nP4Fdttvt+AD58aeHh8w6BCAjI4MmbYwaNSosLAyCAasNzwP/UrSc9hcxG+gHtsMBwp3C/eqRwBG2bNlCCRbFOGCan0i/wokglvgXd4qmg4hACEkLJYGvrq4mqRBJtBYvXgwhwYc9e/a4XVqGYQyEJcRI5MoBewrzAUPjtlUOG0rT4kR31oULF6iFbgnQAIcK0qpNzrIuKkD7HVb14MGDbtc0dMGIESPIvUDVpaen0yrocOBgvmHoqRuqsLAQngd2wF0Qg69oH+gBNABagr+ofyo5LsQmBeEhcsKDXLJkCYkNDoiSHzp0aPfu3eTr4Ix33303aQb1XxUXF8tnF1JoBLrS1dWFBwMl4cy+jJlhCTEY2KPs7GxyRCjADlVw29DGPmjAiu4sDwc1mQTqNdqwYUNRUZEnLgWtZrhmzZqqqiq3axq6gJb9QIXD1YD/B+scHR1NzX/hbVAsHXqMD5T7hALmuEHYE2YdwkNBeOg3ikRrhKxcuRK+iHAXcFi6Lvzw2LFjuMxp06aRPwHNoIG82EgnVXdqgc7OThwT9xT6QbEfVhHGnLCEGAPMImxQWVkZjKNNWn8bxgUWJDw83MPU7rCn2Bmq88Mf/tCm3RJMmoCroyUUBQMS4l/qlfLQBUFFidwt/vTqkJeAqsZBYJEhFbD7KCcMOk1BpxENFFTHdnzAdpqXDtmDlohYCCVVzM3NtUlxGtw4WhOX/qXbJ8Ik2H/BggXwe/bu3Yu7RgN5MzIyoE+UK8VhpxbNGoF+rF27llWEMS0sIXoD27Rz5876+np8Xrx4MUwGrI+IiNBMQ4czPxSI7iyKgmgYd6UhwgKF9bdJoRfF6rO0kqALoAHy/Cv4DBfKQ9mD0KKi2tvbNRkyAP8DXgiOiVtAObKgDSgJxUVsUsXSHfnss89efPFFmHvaBzUsgk+4RzRmVyRbxE+gGXAa8BW5KdgB10jOB80uhN6L2YXwM2gIFuU+cdiphe1hYWE4CC4fKsLT1xkTwhKiHzA3MCiwthERETAT8g4rERGhmR8eDvCl7iw0gWNiYmiLwvrD0CvWaKLBSPItMG00Zc8FCtsN0VJMzoCBE/O9Ca2WcKexWIWFhZs2bfIz3gMDDYeDAuPkXowZM4bs9ZIlS7Zt2wYDLXKfVFRUQOxJDGxS5xtFy3EQKCiulxJkYc/GxkbssGLFCtTJhg0bxKpZ+ApqIR/Ri3sKj4qC6thTeCci94m8U4vUAgeh9CfQnpaWFhSPVYQxFSwhAQcGa9euXRCGvr4+WHwxmUCOfGgWGsgwQ54M8LVJ3VnvvPMOjOyIESMc7qCw/jD0ijwoaOQqUk5RpNeTS9MBGouFytEq3jN//nzKKGOTFihU9IwJIYQR7+npWb58OS2QDsnBTUTNQDlocRGaZoi7iZuFz2IondwdFCN6IQDkjtDsQugNZcci76SoqEjsQD+ZN2+emH4oAuyjR49mFWHMBktIAEELGo3ZF198EZ/R8MzOznbWPSUfmgU7gs9onFKo1jUwZzAr8hXFzWP9NQGysXjxYgqH+OPZwKVAAx9HgFuGKoL/ARdB+B806Fb018F8o/4hM6hYkfgE3gB1MOI+QnRpZ2yR+3m07jruQn5+PvwMio2T8wGpJncER6CgOrR87dq18DzgjqBsYgcKp4uZhjSyi1apunLlCqsIYypYQgICTM+WLVtgDiIiIijPq1vLLndEdu/eDSNVXFzsSVx9vIRGBTcXtBQVWusZGRkQEn8OtXPnTngSqFuqUvgWMPQiBm67McOf/hYWFqL+cRNx13DvYO5prh/2p4Tw+C3uju3GysS0xLpNitXjXmC3ixcvyucSolmgcEcoaE8jleGhih3Er8RMQ5IZkiKIBx4q1IlNirf7UyEMowksIRojFw+3I/pp5FJ7e3t3d/eFCxewJTc3Fy1QmKGioiIPM/gGMbQUFY1a9mc4r01mcOF20KgqaADa/rhTtEwhdWHJ7TLUgrShra3NJqXTh9HHFhJsoe6U74QQY8zUcwkduiOU7EQsq64IloiVRfB4kHeC4kFX4AZRnjFO68sYDkuIZngoHtjt5MmTsEotLS3UnMT+06dPX7hw4Zo1a1JTU2l2oedLiQQrIoMWzKvdbvd/kjYqE9W7fPlyEfuBz4Gz0HohNK53zJgx8CSwGz6j/slAx8XFQWxIHsh3GTFiBEpFiUxIUWjeooi3o+TquYQ2R+4I7i+UCTpBMxDlwRJyR8RC63QQFANqhxLiFNiTEzIyxsISogGeiAeauo2NjQcPHqSJIAkJCbAaMEyK6AWsEqXvpR6SUHZEYEbhgsCk0twI/w8Ii0whB/gTNsmNyM/PX7ZsGe4L7DVFnmiYL00qpCxVlMEMsgGNh+rTNBEaByw/OI36tUmOiLw/Sj2XkNyRjo6O9PT08vJyyAZ+qBjjS78SvVjYn8b7kuqIPCh4ljitL2MsLCF+QaOtNmzY4Ew8oC6wUKWlpXA4sM+iRYto/rmzA27cuBFSRFEQckRgesTyEqEDarW5uRl2GR88XNPQLTDTthvhCtpy8eJF3EGY49zc3JUrV1JSXmxBzdPIK+yAe4EfUtQEW0Sk3XZj8BU5NxTzoJUoFf1RYi4hGhAix7sYiwXZEEF1GuNL7ggFS6CjFCzBDign9I92xqlJ5FhFGGNhCfEdGBeYeHygjmzFtzAie/fuPXDggN1uhylBa9eT2X+KKAitMeXhb4MGeGzZ2dl5eXmUjwSNeg3HC6BiaY1CSrZvk+w+jDKNaiP/A06A6MKySQO0IPzkQ8CaozDyVQ4LCgrIm8QRaiQU4fGysjL8K3K8i3XUcQrIBm4uqQvaGXJdoQkrNN9QODEomwiNkIrgX1YRxkBYQnyB8iPBscCLre5ogn2BxcG3CQkJPuTIkzsfsBo0Hola0KFAR0cHyQZFvOGCwDPT5MjwJHA7aMo32vs0kgoOBKUNhjBAA8j/gJBAIX74wx/izsL6wzvBTyhMQtYfNl3cdJp+iIPLw+Nk8RXxc5o5KPwMseQUfkXdVosXLy4pKZG7I/QrCpaQOwKpoFQocGhoDXZ8ZhVhjIIlxDsovWtzczNeY+oZl38rpAUWEC+8b64DrABMVbYEjg+rAZOUn58f9N1ZsMKwvLChqD008FHVlIpRKxcEB0SVwhxTwnYxGZA+YAslNUH9Y5+oqKj29nYICQ3AxQ4w6LihK1euhGuCZgG+xQGpbCh5eHg4CYzC4pM7Qgun0w7CzxCCZJPaDfjVunXrsBv5H4oph3Jxkq9PRfF2VhHGKFhCPEWEPWJiYtQzzF1Li7fAoJSWltICtzBbsBo4L4xasCba6+3t3bdvH83BFL2CaJJHRER4mIrRE8SUcqEW4uzPPPMMPAaaJEg9kGj+DwwMUJoZCpPQZ+gH7LhNGvgA14RuNKw2rLlwL8ixkLsjUMTly5fTDnAxFWEPOgj+ijA7ZKOgoEAx5VAhTngecBXk5tKorQMHDrCKMDrDEuIR9GJfuXLFYdijrq4uJydn9OjRDpOX+IZ8HUPYjosXL+IUMElWDIrARotJfPKkjZSwi1I0Qi1oNC2ZP1htNKtpJrnm5UGVkn7QjBBRyLVr1wrXBKYZRpzOvnr16vj4eNoZhafREIokZvIwhnBHcDloB8Dc0+gsyiRPK0rB2XLojojdRL+WYhCwXJxQPzgaRWXExEPsHB0dHbID+RidYQlxA2wfte/gXmzbtk3hXuDbvLw8em+1nedFKU9EmhOK3MJwGLgA0aCE+Lenp0c+u5tGyhLQWhq77BC4cZBb242EXWhlQyzlFQtJphkhgdBLumUbN27EGUV9wv7i0lAY/IULQvIAK0xT0GG4oS6UwZfSnIgbPWbMGBoiZbsRHle4F2J4LukB6cqWLVsgCfgh7Z+bmwuNoXA6HVaxmzqmItwR6MqmTZvmz5+PR5QeEuyAz9Atn7tSGcZzWEJcQe8t7F1jY6N6JC7MDewCGokBMuuU5kSsYwgDQXPKqJfDZ3dHkc23vb1dfL569Wp3d7f417USKPK3T5AQ/xYWFoqUhZSX0MPiUVMaB6f+Is2h7CP0GS4FSRdMMGpbjMsSPV1iXifJBqVklx+NxkSJlT9sMjcC945GW1CIXh4OoX4tfIahLysrI8dCyIxYrkqxm0N3hIb54q5RgF2oSF9fn5j0HohqZBiCJcQxwvnAm0/58hQ79Pb2UgpuSqsXiDLAiKAMOTk5Ii08NVphU2DgyILDTFPedXIC8C/suFwGbO4W81Ck8lXk8VUkx9Wqm84hMNxoj7///vtPPPHEsWPHaGaf5nVLnoHtRhJMGqQgrhobyQU5efKk7cbiLrDLK1asEImwQH5+Pqqa5meI0brCHbHdcCOoFwteAhoBpAe4QFSpmHWI9sGaNWvKy8vRJpC7HaIbSr4bvsJuOIjaHcGeaOigDKgxoSJ4QrKzs0UmeW2rkWEIlhAHCOfDWWyDdsArHejQJdqkaFpCSETPO9kUypKCRjTUQt6DRIk6FDIAuyP/N6Ay4AOUJQxWFR4PjCDM+le/+tU5c+bAPgZCRcQwKpu0dhZ9IA8DJYE2UxZFqiVaWcQmeYTyGy0mc1DSEXnPkuiPIq2iQXrCcYTeUO4syD8tqE7rJ9KW7du3r169mrISyIWEFiYRHWKok2eeeUbhjtD8VuqaEyoC7xkPKiWW504tJhCwhPw/iHGlKSkpztputFCd5sEPh9BQH9i1lStXyk8H82Tm0Vmir0y+5pV6rUPFalfbtm2bMmUKfb711ltpij5UpKurS8OphZBemm8h3BGbbHrgZ599dvvtt8PgQp5paXShB3g24HzQSGvhfFDCdth69fQOsVIvIJGA64BrFHoAvcSeGzdupEwElP4dWyAtOBe8Hzg6eMwobEMLUmE3uMXQCfyF7+LQHcHDiXqGiqDxgePQkrrcqcUECJaQ/wONULyEeOUcRj4IoR+6pdqGCaO2ZEtLC3WJ6HNeOfK10OWqIF8D0dnqh/IkYPfcc4/8qwcffPDOO+/8+te/js+wsKhSmFqIB30rVARWVUNvj7IfoqEgHyQtVie0ScmSSbFoaXQBFUA+gEreW0VT0OXTO+TjrIRIhIWFkSqIgDn1gNEILtpHSAvADvgJNCAnJ4cWDkEtYTtO8eKLL2ZmZkKY1e4IdK6npwfq0tbWJqa4c6cWEwhYQv4XGpiLt9FFm1d//SAoeyusCc6OQsK+xMXFwbJoElGXj7KVh9NdxNLl4RM0nPETGrGGstFGWsKEgtINDQ2eFKm2thZXBzPqUEW0ne6Asm3dunVwcBBeBf5dsGCBvCZF/itA4Rm4IyQ26gFX8t4qypkopnfIwx42SYGEbAghIT2ACImeK7mQzJgxA+4RHBpybuhfHE2cAioF5cZDS+4IXBzhjsAFsUlr1NNFiSV1xeLtmtQkw7CE/N/AXPx1MQPcKP0gaHwOzA08EuqHEV8p4uFqXA+sioiIgFkR/8rjKBRLR3sWDVicRQw6kgPrCfMXExPjZ/MW7sgLL7zw+OOPw9g999xzYjupyGOPPab5pDkhJLDpkDrc2dWrVysCBjC1qARYalq8HUKiTo9okzQeR5A7ECLsAb2hMLjoEKP7KBcSiBDpgVpISDmgzXCOFUJCUTH6Ify/48ePCw+J8kLieSYhEddCY7rICQvZRQQYbQl1CREDc110XtkkQ2mgfghggGiQqO3GLA3F5AyHwOz6M7AKO6MBu3DhQjKatPir7cakbvgfWoWFIBU0HADNeeHQ2CQVefbZZ5966qlATL0WNh1uEOST7LX8SZBbako7j/qn9Ij4LKYNyp0M0TeliJarhaSiokJ4G86EhFwc/AoaBmcU5XQmJM3NzRB74SEtX75c3tSw3cgzDynCbq2trbh33KnF+ElISwhl9HPdeWWTbGVaWprh+qGAelH06ZFA2xxNb5geWLcNGzaI7fBgXEuv55w4cQL1bLfb0aB+4403sEWuIhMnTgycitikypTba5CbmyufQii31GTi8S0NtxXDq+iOCCdDDM9VuBRyIYEUoT7xFZwVmyQSMOuoB7mQkA7hRHv27EGdZGZmwvqj2l0ICbkjUVFRDi+Wks+jTcCdWoz/hK6EeDiwSsz/wG6BKwzOMjAwQGFqGqTruvfJJpvjHR0dPWrUqMjISPwNnDmgVjaAnYLrQ2fUapzotWvX8vPz8/Ly0LRHbf/tb387cuSIzYmKyIc4awuukew1rhGeEJrqOBfa8qJWxYhq0Q2Fb6mLSXRhKYREjKpyJiSiYoVI4Di0iIB8UBYVjOapkLcEkYAD6kxIaCQ3NN7hlVKbgDu1GP8JUQmhKdBuXx5aqy4Q8z9oMgRsMRwgIRUU1RDRCEXvkwKaVS4C4MI5oGV0oStoaQZCUchUeb7/+++/f+edd7reB4W/6aabaAonzGhSUhIMtAsVwe0LqEdI1wipqK2tJf9A7pTI+77Ii4XXAuGHcRfhDYWQQGDmzp0LvRG+jnA7xLxREgnSJ2q14LCrV6/GYennNCgLx0RrBqfG44F2BvQGzwCNJKbzkpDYpFXiFaOo5XCnFqMJISchUIWUlBQ0wdxmJcGe8+bNw1uKnTV5u2gFw7a2tuPHjw8NDYkl02ELyOJ4dTS1HafoCKTl4sWL1dXVJCqQJdgjGGX9Z5bRQC9YXlS1CxWBgkItUDNiIgWNzsIFYvutt96amZkpdhYqYruRNyxwUO8WoNy95JQsWLCAOu7Et+Q94CGBEcdVHD58WC0kZPRFFxluxwcffCDvm6LpJrYb+gTw7aFDh1APeFzhVaAy5apDITFySvA4wR+tr6+nXG10XpvUvKDMBS7gTi3GT0JLQkgV+vv7PZnznJeXR3v6qR+kHDT7GrIxZ86c8vJyRWJB2410thAA4Vjg7H19fc4OKwZikdcCQ0AtUGEFcLSTJ0/igCQndrsdNk5YQB0oKyuD+btw4YILFbl27drTTz+N3eSlgrTDP4NBfPLJJ3fs2AHZQKWJb/Hv97//fepX1Cc6RdMD6T5CA9LS0uTLUArvoaKignIW4MmBioueLgq2k9GHGkFjIBi4ZLgOcBdIBiiojp+LZo04rHh48BM8G6hV6uyi8WOkN3TYKgloCYVqmpubcUC3V8edWow/hJCE4F1FawvtNU/0Iz8/n/JD+NN4p2Ym3mRaNZ2SYYhvKUkJbCUEQ6SxoggHhTegDRThcHhw0ZGFy4GrJDqyIC3Ui4Xfku2joatkiXBRVBjR7A0QHR0dsHpwsHDJkO1//dd/RVWMHDlSsdvzzz8PFVEMHLJJMzAaGhp+//vfU1QZW+QqQp/1VBGbbDgcrW6CZwkbMzIyaIgaxcaBWPAYN6KlpQWXhnsqZpbQHSGnRIgBdB1b8EOFPMhPSncQjgI1REgt6MiJN8BB8ERBS8SoBw+bC9ypxfhMqEiIiIp7EtWA6cfbiEalbw126kPHazw0NITGnSLRFiwFrD/sI3kY1NEEw4FGq1dype5zEDF5WAEyrzAxs2fPhpyIrg8qG8SMkrhQ97oP1+iWzZs349Lo4LSsHlrEChWBNdy9ezfK4/COwJ4mJSU98cQTK1asoMtxqCKQWJ3Xc8RtEmoBew0HAs9Veno6SguLT9YcLiBJgk26TJoTKjqshFNCwrBp0yZyMqAH+AqPB+kTlF74OkJL6MhtbW3QJzoyvsVv4e4ILYGs3n333XDXvFIC7tRifCAkJMQr/cDOeNth+n1IKCRWNrTb7fI0eTZJOWBu6uvroSuw7Gi9ah7upgnVsCDUFwE/AMbo4MGDsLPUi0WdKvIe/NjYWBh6f1LHOwSnhl9FyW5tUiPXoYo8/fTTOLuziBTp9x/+8IennnoKnooLFTFqPUdhr+nmohrxjEGzye6re6JKJHD3oTcUnFc7GfAAsAPEA/7lxYsX8dzCK5VriRg2ZrsxKANy8s477+CHoq8SskouoLdXxJ1ajLcEv4SQfuDV8qTHAxpAYuND9wilSMEHWiWCxEO0+uFzwDSgbU5tVR8uxFsoLkJrYMh7sajvRYxepdTxMOVwm7QKuctdEAK1AflEg12oyAsvvABhgBfiyQG3bNlik9TitttukyfaIhWhlriBeScVWiLsPqVOESJBGR5h62HfRTiERmTJJ42S9lP3Jp6ZK1euvPjii6IdEBcXJwZxUaOBfkV5zHB28mkU9e853KnFeEWQS4hX+gHQUrZJHS9enUUsnC5fXASGgJbgFlZbH+VQI2/qVlRUUEc5Dd0RMwlyc3Mp/6vDxVG8QuGCyIsBk0TLFELYduzYgcK4qBPFrHtSkW3btj377LMTJ04U26EiH3/8seEqQggtoXgJLZYs7L7wHkRnJgy0TeqGwg6ibSG03yaTE/gZaIVQCMQm66KE/NP9wl/6Iaw/JIRmlvgMd2oxHhLMEuKtfvi2Xrd6cRExSRjvuYHr1KoRIV84TIWFhWIMKCV0gukpKCiAXROZAX0DauSsCYwmM6nIv/zLv2Af112FahEiFXnqqacUKgLjS+O+bCZQEULES8gFhOOF4uF5gFFGaeXDHMg1Qc2j1U8jHeTCoBhiRz1XlCCZXBPbjSxnEyZMoC4sHApNAf8dSu7UYjwhaCXEW/3wbb1uyq0tprjTvDAcB/bR2XJVZoCaw5TMQyz8Tuuz+mkyqAksUv+qQfVmZmbidG6byeXl5eqNqN6zZ8+qVYS6EE2lIoQ8DE7DpaAicE3mzp1Lnoc8sIHmS1tbG24KHA4aWRcVFSWyAAg/Q358GgveI0FdWBAqrcYXKDq1HObZZEKc4JQQb/UD+5P19Nz6iPy+ws+AnMAswh0xlefhAmoLk0ci1rcQJqO7u9vb5LtQUDSBIT8uDA32QfMZ+7iWauoNc/gVWvRw+1yoiD9p8AMHapIq3CabZIrqwgMzZ84cyAmUW8iJmNNDg8JtUs8VLhaioshkQ9WIf+mZx27edsO6RXRqTZs2jRYm0fb4jKUJQgkR46881A8KoePd8zyELqYokqtBa1WhAWhyf18sEyKfDC8W0YNs1NTUVFdXk8lAneAa6+vrPW94QrNR7a5rYMWKFW73sUm9YREREQ5nVo4cOdK1iiQnJwduQXtNkAfPqW+Kerpo5inJidAbm3TjyM/AdYkJQHa7fcaMGZATXDXcPlrtJkArMVOnFtpMcJtcr4nAhBrBJiHyrFYe/iQlJcXmTQhdMcWd+rISEhLwGpvQzaeofktLi9oco8ywthTFFUsViRVSu7q6IAloeHoYTV25ciXViYt9IFRoU4tFD52BKoUeQ55hSR3uIFSkrKxMvkSVTVKR8vLyQCy6HiDko6pIKlDhpIVz584Vuc7kt0CeyKChoYFqKdCWnRZMhLyhbCdOnPCqbcEEMUElIWTcR48e7XlbLD8/n4yah/uTw2GTso/g7/z58/Fzczof1EMF5YAMZGVl3XnnnXfccccXv/jFP//5z2fPnv3tb38LQ0CLpFJQXawHLlZIRTV6GBqhtJWuJ/NTN5fbSC/MKEqF3VzrllARxUKHNklFfvCDH1hIRQQkFcI7odCIGBE+e/ZsCo3AduNbPLEHDx6kqInmM3ucAZ8VBcArwJ1aDBFUEgJ751VWq6amJpqF7qGhkU9RhEGkhdbxnpvNTokhYbRE69e+9rW//OUvf/3rX/EX+oEdvvnNb06cOPH+++9ft27dkSNHXnrpJTQq0XiHgRArpFIvlgiNwFqVlpaq7RRkG9V+4MCB2tpa1wYF54K6y5cbUYNaxalhLl3vRkBF4Cf927/9m1pFaLlcK6qIgLwTERqh/i5KvEg72O32zMxMRdYcfQqG5587tRgieCQEDeHjx497bjLEQlIezkKXd5HB0pGWQEJMNfFKDAmDALz99tuTJk36q4SLn6ANO2PGDFo9BW3eyspK6IToxUJ9on5gLFasWEEzEFFplCMSFQi3g0YQuB1+BrWGzGA3F9WFGsZJ8QFm0W2tnjp1CtoGsfz617/+m9/8xtmi65ZWEYF8LBbNOKEEObQuvZi4rmd5uFOLIYJEQrwdkgtrBR/C84Wk5F1ksIMwo3PnzvVztXBtodwqZNBfffXVhx566LPPPoPb4clvYXDhr3zjG9+gnE6wDrAIlJJEmGCagUhL0g4NDdEPIyIiFHlcnJUNNea2bwpyDmFwm9ryD3/4w/PPP//zn/8cCrdt2zaYVDhSv//9752pCG50gILMhiBmnAgtwTNME0p01hLq1ALcqRXKBIOE0JDcoqIiz4fSepXIXb5wCM6FJrnZFsGlsAdKCIP+1FNPQTxcex4OgW8ByamoqEDrEjWJmuns7IRvJ1RE3hBGnXi+xgmqyyZbFMsh+fn5bnvDrl27hh127NgBz2PTpk2U6QSF+cpXvpKdnf3ss8/iGYBsiP2FigRouVxjMYOW4CxwTPFecKdWyGJ5CaEhuSkpKZ4HtNFa9yqRuxh/RT31ptIPEfagdLawkn/72998PtqDDz544cIF+BliORO6UkV3kFfmCSWENogVpRxCQSnX83Igk3CSII1PPPEEDJbi23Hjxj366KO4reQnie2kItgSlCpCGKsltFwNvEzu1ApNLC8hMA3h4eHqBSecAYuGFiuaqx763WKsKqwPrT9qEv2Qhz3eeeedqKioESNG+H/YJUuWwPnAkcVlwh51dXXBUvgQ+IHAp6enK1aUUoALgQGKiYlx1ql4+PBhCMPAwAB2g3jIw+Zy7r//fvylJ0GhIhs3boRzFsQqQii0BAZdBy2htXV5pFbIYm0Jyc/P92oIFiwa3Ai43h66LGLhKTSsvNWqwCHCHqNGjUKj77vf/e5NN92k4fH/6Z/+aefOnWL9VJGqHUBdvDoUpPrKlSuuK811CP3pp5+GeHznO9+Bs/XVr37V9emcqYhYLjfoVYQgLbHJVswUWkLJgzU8V3d3NzkiPFIrNLGwhFDvh1dZrSgkTulR3UILT1HvPPkiaIwbbn1E2GP16tVQOG3Fg0B9fuUrX6moqBBWAFcNEw9LgTN6bhrg8NGYaReVRqktXdxEu92OK50yZYqHJ3WrInCJjh496uHRrI5iPRLSEg2XQEZrprm5WdQzj9QKQawqIWJIruchdHmXlNudYf5SU1PRmKJ0hMIX+f/ae++wqs50f3/NuZKJPYgZjS0oGDVhRjSgUVSs2CZolMGoZ4wNjRpUFMEWu1gQrGA5ooKKESxEQVEpChY0QcEYT9SIASuiINJiTiaZ7+e3nnH9lrux2ezOc//BtVl77bVX2+/9Put5S9X2ukpIaQ8c+PLly9VNiKsX2rdvf+TIEbktUMRv2rQJ50T7auzYsWM1D8dL7ejoJKtbB29p7w9CnUUQxGDPExISEMPpMJ+YRaPsEpyfqrsEZxIbURhEQP5Qizob6eMIGDPFIhUiddHQskmuUMlWv/DTkCFDUF1FGSo1SDXh410p7YE44Ny5cyhSDRF8yPnrX/8KV+HY5bpFWXD06FGI4cqVKxVqGPEKQiUNM0qRpOEYQzzxgEUKCgpgQRwITSiCchP//v7777Vq1VKYiaRaoUeXYAs0s73yzUAPtVDLwSVG0Lx06VIWibVikQqRmthqPyoJzWWrzX0sdRmhamxgYKBQUYNUwyGlPerVq7d3797+/fsbWh4EDl8Qz5tCwIFzgrewS5qTSdIjLHVxG0naxcVFy4eKOoDSEBbBbvz888+nTp2CPOAS1Jd3795toG+0LKroEuoHiptBXTyH3ybqBzYiLBIrxvIUUqnnUYIsZNGyJRWNkkJpD/y6KB1ikhQIpT0KCwtxyDNmzDCOPDSD87Bs2TIfHx8NkzBSmwXEcOoKF7oigna90KsCwkf8PXToUJ8+ffr161ejRg3DfZflooNL5CONariC7du3z8rKiomJ+eqrrxBGs0isEgtTCKUlKpVCR1lGIYs2K69cuZLG4aDyEfc9asrGv+OltMfIkSPx8zN5Dl8Oypr169fLW/0qgBNev359da2wqPTJzs7GSTZC97cuXbqkpqaiKDT0F1kBcpfQXIoeHh7KLkHNBjE9LnGFI8fk5ORQxg5bxt3CIrFKLEkhlJaobAod8tAyZIGfFixYAD/R0xv8kCiLXqWdriRS2gP7cOLEiQ8//NAcgg8F8PtHQSC1+pUDB2se+Rj+oCZYZjgrFEPgstLkV/jF4UchucTZ2Znmv/L398cvpcLfVHJyMmpC8s2ySKwPS1IIblzUfQyXQlfwU2hoqIODg9Gy6FLao06dOtu2bevTp48J5fHy5UsN7+IU4fePE6uQEaFx2jWMfCw14eWCwyKAJBRcQssRXuBf/DQ0WIRGmpHGFZZgkVgZFqMQFE8UE2ifQpda5Va4spRClz+c2blzp7wOZVAo7VFQUACNTZ482eSRB81PpSFQwOnatWuXXCE0+ouGFAjNKVKpIJIxE5RdQm7A5cZFV3YJzcOmIYnIIrEaLEYhe/bscXd31zImoMHYqVWuNutLKXRpCX4nhYWFynUovSOlPTw9PVW2jzQJP/zwg4uLi4YVcGZQRlBVVJC1z1GXApH8YSbDwzC6UaFLUHWj+1mbWJNFYgVYjELokZQ2a1ZYnCmgkEInjh07hl+FQQt0Ke3x8ccfx8TEtGnTxuTBhwRsumbNGg0r4FzBMWlpaaQQzSMfsz+sD3UuEcQBBSo1DxuLxKKxDIWgqi6ILf21WVneKlebLdPje4WHNikpKTNnztRtbytESnvUqlVr/fr1bm5u5iMPABOUlZVVGIENHTo0NjZWqGjkY/aHdaPgEpoyGfdGZTXAIrFQLEMhhDZKQIGFkAKVIG0GI1H3+B7Ls7OzUbLrvq/qobTHs2fPRowYMW7cOLOSBygvL0eNMjAwsMKzjfMD+9K0uHCwSsGzP6oPkkuqogEWicVhSQqpkMrOXajueRcMJFRyVgxtkNIeHh4eKHbr1q2r3+3rhd27d7/77rvaDCFFcRsORN3kweyP6knVNcAisSAsSSFS8lYlNPu39nMXaujlDoW4u7tXaV9fR0p7uLi4REREODg46GVuD70THh7+7bffaujVIQcHJYhTrysb4sWLF4jtIEv2R7WFRVJNsCSF4AZSpxBpFCwtJwKheEXd43upV23VkdIeNWvWXLNmjaurq142WymKi4svXLjwww8//PHHHxcvXmzSpAnijEaNGrVs2VL+uG/79u3JyclaxnDUZkHlIFfU/zwjIyM0NNQMB8QtLy839S5UI1gkVo8lKQSlksr5KuCPnj17Ojs7a1nhlbqMqBMSFEKz6FQRSnvk5+ePGDHi888/r/oGK0t6evrWrVsp6Q1h1KpVCz/IGyI4xrKysmbNmvXv379jx47wR25urpad/qQhkpTnMcS5HTp0aHZ2ttn2H0TwZKAsF6MOFokVY0kKQamEu8fJyUl+60ijKGo55iutb6AxxiXkaQ9UxuvUqWO471IJoo3AwEBEFY6Ojr6+vu3bt1de5/79+1hhpwjiiQqHPJJQN8QejnrIkCF4gfCOpz5lFGCRWCWWpBDcK6mpqbh12rVrR4UdVYfr16+v/WymNOqi4cYYV057GOiL1AExQB7h4eGQx/Lly5s3b65uzdu3b3/33Xe2traVmhdIyiEp+IZyUdia9ipiqiEsEivDkhQCcOsUFRX17NmTun1oM+K0nAoHAawi2L4J0x4Q6pYtW7ADb7zxhrrIg4A84Jj8/HzI5ssvv9T+bMAfhw8fVpYENb6CNavDzORM1WGRWA0WphBB7KYOc3h6euK1yuqwOqSBeA1RR5ZyyBMnTjRJ2mP//v1LlizJy8sbMGCAh4eHutUKCgp27dp148YNRGPBwcGVmsqXPKHQ8Vh+4GvXrmV/MNrDIrECLE8hKKRQEe7QoYMg9qPW0geVmmvdxsYmJydH+12ifH7Dhg1N8uTq4sWLiH5Q/cc++Pn51apVS+Vq5eXlcXFxCQkJiBXOnTtX2bHWyR8KAqYDLywsNM/GV4xFwCKxaCxPIYJ4xzg7O6Pw0tIfKgfiVeb8+fObNm1KTk5GmSiI4Y6trW2fPn1UjkUq3zj5Y/369UZOm9OkiogqKkx74KCOHDny1ltv6dZQip5fKcQf1C8dp0gHIemLlJSUxMTEf/3rXxCkOncyFgGLxEKxSIVUFho1C6hbAWWxt7c3CiN3d3dYxM7ODmUlqti5ubk0fhwKSlTwVaYNvLy8atasaWR/FBcXh4eHo+5vuLQHQZ0EadouyR9YiFN68OBBnC78NcnDqxs3bkRFRWVmZmJPoLfg4ODZs2ezRSwdFonFYf0KoYF4NaTQ6WlM/fr1FWrT3URw80EwqLyHiERGRsqbq6IUg3giIiKM6Q8czurVq2EFw6U9CPkU2ZI/qOUuAjU4ScuOnPoFBw4p4mJBYBQYTZs2DVeQLWI1sEgsCCtXSIUpdCoQnZ2dNdSmcTuirMSNiBIKRTZK5B07dtDK06dPxxKj5T8uXbq0bt06FOgoMf39/Q2U9iBg1vHjxz9//lzuj4CAgLVr1+J4EZwZ/+FVWVnZgQMHDh06hB2QHxd2j84JLLJo0SIj7xVjIFgkFoE1K6TCFDpW6N69u5bjOOF2jImJgZOwTSgnNjYWVWBUxvGvvndcBQ8ePNi0aRNcaOi0B0GRmb29/ZUrV0iWZJSMjAy5QY0J5IHjevPNN1Uel2QRhInGuSKMcWCRmDlWq5AKU+hUSlZ2HMBPPvkkMzPT09OTSliEII0aNdLTLqumuLh479692EmUngZNe0hQJ0G5KmgeU1tbW5N0O09JScEuvXz5cu7cuRqOiy1ixbBIzBarVQj1QkclWuW75A+YQIdxZHEvJiUl+fv7o4QdOXJklfdUE99888369eufPXtm6LQHAe/ScUl5jvPnz8+cOdOEwQd+5yUlJTA9fvwVHhcscvToUUSWeM0WsT5YJGaIdSpk0qRJ1IhIZZFXFX8Q2Cw+26JFC9TN8/LyAgIC9J5Ox/6HhoaiBMeuzpkzx6BpDwLfNXbsWHiXQg3oBCJZu3atqYIPonPnziEhIdr3BsUZoLHUBLaIlcIiMSusUCGaB3Kvuj8kUE93c3NDsTt8+HBfX99+/fpVcYPE48ePt23bFhMTY5y0h/B6m+bw8HD8wCjlU1hYaPI+54sWLarsaAJ0KsgiXbp0kb8FQepx3xgTwiIxE6xNISj7cDeom4dVj/4gUOdFuIDaOsp6hALQiZOTk85bKykpiY6OjoyM/POf/2yctIc0KKTUxglL4ELoxFTNrvSCZJGysjJaAnmcPn364sWLCNd0ftDHmBssEpNjVQqRmmCpHGxD7/4gUHwHBQX5+PigIo+/KKF0E8mJEye2bt1aUFBgnLSHXB4UxLx48YLa7Nra2pqqz4cekcciEDPkIR2pqXeN0TMsEhNiPQqhgUbUTTxlIH9I4BZEJZemCSGRDBw4UMtHW5mZmSjKL1++jD2cO3euodMeOBWbN28meUhjW4WFhS1atMgcnlzpERQBRUVFuBxPnjxheVg9LBKTYCUKoX7U6iaequy0hjqDYp1EsmfPnuXLlyNcGDRoUP/+/dU1/M3Ly4uIiPjmm2+Mk/aIioqKjIykh1TSdmhqxezsbHd390olri0CikLw1zqkyFQIi8TIWIlCvLy8VM7DKsh6yRlumikFaGQU3IKo4+/cuRP1/V69emGJq6ur1HCrtLQ0Njb2wIEDsIKh0x7x8fHHjh07fPgwggycKCmCkaZWVOjsbU3gdPEQwtUQFonRsAaFaG7CGxcXh6ITZaWR66G4BYNEqARHkIGFcAlsAZHs3r37+fPnhkt7ICyDFSRzuLi44AxIlXG5PPgJD2OtsEiMgMUrROU8SMr4+PjY2NiY5Np/IrJ27Voq0yMjI2kw+Y4dO9aqVev+/fvKz690S3uQNnAqYFPoAUvIHLCUpB+WB1PdYJEYFMtWSFhYmPI8SMq4u7u3aNFi+vTp0qTrxgfVf3IJ7sXr16+npaWlpqYeP3587969eLdly5Z2dnYNRH755ZcK0x6wBTaCF9euXcNrOANxGJkJ2kCsg4Pt3r27PPCyUHkUFRWZehcYa4BFYiAsWCGxsbEZGRlaloa49pmZmT179tR+okPD8TcRekZ/796970WysrJQXB4+fJjWKSsr+6eIICpQEGf5zc7OVtgUfGBvb9++ffshQ4Y4OTmpjFekhLllyYMYM2aMOVwyxjpgkegdC1aI9v4gkpKS+vbtayYWkXhPRKEjJCIMxBb0OlcEL7DniKJsbGxoOQ5Bc3YHW8D5Wb9+PbW2stAb/ddffzW3S8ZYOiwSPWKpCkHlNDExMTU1VfvLhgLXHCxy/vz5ayIpKSn4d8OGDcod6eX7pkNDKeo2KDXBioiIsNzWVt7e3kePHmWLMHqHRaIXLFUh8r7H2vf2gEVQK+/evfv48eOhE+O00aJHVWlpaVlZWZTldnBw+Oijj2g2DprDqir9zOXEx8dv2rQJ32JrazthwgQfHx9LH8yjZs2as2fPxvkZOnSoNHkJw+gLFkkVsVSFCLpahHj+/DnCEQNZhHLd5Izk5GTKcru7u7dv355S+lSsr1y5UhCHERw7dmyHDh38/Px0HlOEpubdtWtXdna2i4sLXiOysZrStlatWmQRw10ypprDItEZC1aIILOIk5NTpXqQIQJAVV2PRRKcgVAjNTU1MzMzIyNDEEON3r17L1u2zM3NTcMTmG7dut25c4fmdIqNjUWQVKmHTlFRUUePHj148CDCDk9PT2zBKp/2wCIIHNesWePv72/oIQaYaguLRAcsWyGCzCKV7fbh5eWFEEFniyh3wkAh7uzsPHToUGigwly3AjQ3u7e3d/fu3VFKQieaP07jXEndBq0s7FBJs2bN5syZg6ANFzooKMjUu8NYLSySSmHxChFef6Kl/XVq3779woULe/bsCZecPn1am49QJhyhxtWrV6l9LXXCGDNmDIr+KmYdaKBGRBXTp0/fuXNnZGSkcpr93r17oaGhR44coRa6fn5+OGpLz3ZoDyxCo0AOHjzYchsIMBYBi0RLrEEhgq4WkWbbHj58uMpZXeGM3NxcaEMhEz5z5kx1nTC0gZ564atVHgjMgUDEw8NDmgAK5oiLi4uIiMjIyLDuB1YV0qVLl8zMzLFjx965c8fU+8JYPyySCjGGQqiDguaUgM5bDgsLo8EHcVVQ3OtsERsbG4QU9evXp+UkDAJFOVaQZ8J12E+VT71UzsxKs+p+/vnnlGa3t7eXzIH7z1QT0JoPn332GRQbHx/Pp4IxDiwSDRhWIVTEh4SEFBYWohDUY9N++ZZRJad8xvz583NycnSwyN27d1EkUQ8+gjp7U78/3fZQ3v9Dh6deNB9i3759YTVrHUZXNxo0aODo6Agfs0IYY8IiUYkBFUKzGP3222/Dhg3r3bt3YGCgvjqI0YgdBQUF48eP79ix45QpU1DUfvfdd8Kr1r1aWgSlPBXNFMRUca/U9f/ATuaIaJlxkcBewR84aewPBZo3b44bydLnVWQsERaJAgZRCApTOCM/Px/y8PDwqF27tiB2g8BvvoodxFDoz5w5MyMj47PPPpszZ07dunWx0NfXd8mSJZMmTSJ/aGkRlEELFiyYOHFiVRqJYn8q7P8hiMcOhej8LdUTGkdS5RyO9+/fHzRokNH3iGH+A4tEwlAKyc7Obt269YgRI6SFEAlZROd2tP369UPtHlXy1NTUJk2aCOIwWYh1UI43bdo0IiJCeOUPySIVfsuOHTsq1aeEMuHXrl07c+ZMpfp/MJUFbsY906xZM+W3nj59amdnZ/xdYhg5LBLBoA+ynjx5smnTJtTHpSW6WQRCwnYEcZrYr7/+2sXFBa8fPXq0ZcuW6Ojohg0b9ujRo0GDBlgNPhBet8iYMWP69OmjYeP79u3T3KdE6mouDagu9f/A9VYYUJ3RI6gT0LVW4Pbt2whwNUzVxTDGpJqLxIAKQYE+fPhwvFCwiK+v75w5c7SxiJQzr1u3Lv4OHjwYC0tKSiCP8PBwbMrV1fXdd9/97bffrl69mpOTg5qpskWwhAZLV4nUjuvo0aNDhgzBFmgGDspeSOOroyzr0KEDhGTCGUeqFfHx8QjyENspvxUXF4fLUX16wzAWQbUViQEV8v777wcGBi5YsEB43SItW7Zcs2ZNhRahTnZ//PHH+PHjcUJhEciDRoIqKyujQgTyuHXrFqql0Ak55tixY35+flIHZlySoqIiaYB0lSAqghgoYJKCDEEcXB24ublVJZtNQQwimOfPn+u8keoGThrqGbjEyk+xcK1v3LghiLEpW4QxN6qhSAzbqJdynpotQi2p5Jw/f37s2LGo/nt7e0+dOpVy5nADSvlHjx61bt3a3t7+zTffRCGCiAHymDZtGjkGq1GkAos4OTnReY+JialwP2k+QX0dtfJ4WSgN8aJfv37wHAcxFYKaR15e3uTJk5XfQgUCN0BBQQEqE9wiizFPqpVIDN61sEKLSC2pBLHwRemfmJg4cOBAFBZSznzu3Lm5ubktWrQYMGAA5IHyBfJALCJvlyVBFqls75CqoM14WTg0hFMId1A+ctmnAVQg1q5dO3HixAYNGii8hdpAaWkpbhjUJ7iFG2PmVBORGKN3umQRaEOeBZUsgtd0mnbs2NGtWzcpZw7GjRtHDa4gj1q1aqH6+eOPP+bn50MeCFDIMcrAIg8fPjSoRSrbcxAiQbxFfWVgR4ueBspwILIcMmRIjx49unTpovAWTvXJkydxTevXr1+jRg2eU52xCKxeJEYaI0uySO3atXv37i0th0VwRmbPng152NnZSTlzCcgDYUfbtm3x+vLlyxADSt6NGzeqbKsjZ8qUKfq1iIaeg9rnS7788ktIVPsReasVCOY8PT3r1avn5eWl8NaDBw/Cw8NdXV1x3X///fdHjx7BNCbZSYbRASsWifGGWYRFbt++vXbtWryWW8TR0RGFKZZ37txZwR8A5wt/jxw58ttvv8Ex8gClQuiz1DtEIdXx/PlzaTgsDWjZc7BS0Ii88fHxiFfUjchbPZk4cSJCzCVLlih0JywvL0fc1qBBg08//VQQrx2MgvNvot1kGB2xSpEYdaReX1/fkpISZYvQa1pO5b4cetLVqVMnZcFUCG0NhbU0sAr+UnJbZUtfnWeOqizQxt27d1Fo0sS3KscJrlYEBAScOHEC11o5BRIcHPz06VP8VP785z//8ccfV65csbW1Ze8yFoqVicTYg70vXLhQeGULlRb54IMPFM5F3bp1lb2iPfRZaXgulNRJSUl9+/ZFSSSYtOcgthwTE0PNz+zt7WGpSk28aE0gJsOlx49BuRUvojT4Y9asWTVr1vz9999/+eUXCL5GjRq4cNVcuoxFYzUiMcF8IZJF6tSpg9hCWk4WWbJkCZyhQ8ChAZzihw8fKlsEwqAuIybsOUgj8gYGBvr4+Bw9epQmCDHmDpice/fu4czjEsirFER6ejqEMWHChKZNm8IfgtivEC6BSGAdc3gQzDBVwQpEYpopp8giwcHBa9asadmypbScChE/Pz/hVdtcfbFp0yaUU8oWuSti2vosvj0oKGj06NHjx4+3s7OrVq1+pRQ6QjGFtx48eLB///4ePXp07tyZ/JGdnX3x4kWcJWoOxwphrAOLFonJZi2ERUpKSubMmaNskZ9//lnvFkFkExkZSRbJzMzEGUfBvWvXLvyr87CP+oVa/a5cuTIkJCQ2Nnb9+vXVodWvv7//jz/+iNtAZQr9L3/5yz/+8Q9a8vLlSxoT09HR8dGjR1lZWabYX4YxFBYqElNOfLto0aLJkycrW2TChAllZWWGswiqveQMacpCM7GIII62gmsvtfq17mFRwsLCYIWJEycqp0AOHjz49OnTuXPnQi1//PEHloSHh+M1jf2MwJEb9TJWicWJxJQKqVOnzrZt21RahPqxG84ikjPM0CLU6peGCCssLBw6dKip98ggnD9/3sfHZ8CAAcq9CFNSUlJTU2fNmtW8eXN6hIWzkZubixNCSfUHDx4gHDHFXjOMMbAgkZhSIYIWFlm+fHkbEX19IywSGhqKOqzZWuTevXtxcXFHjx6lnihWOTHG9evXcQlcXFxoLGc5165d27dvH5Z36NCB/HHp0qVz585B/E2aNKFGveXl5dyol7F6LEIkJlaI8LpFdu/eTVMcEmQRHDnKFD1aBCURTXSobBF/f/+qTGJYFeLj49PS0o4cOZKdnW1ra+vp6YmjRkFpcqXpnRcvXiC0UpdCDw8P79OnDwRDz69glJ07d44YMaJTp05kFIRo7u7u1ndaGEYlZi4S0ytEkFlk/vz5K1euVLBIaWmpHi0in6sKxZOyRYRXE40YAeqSkpqaevDgQUFsWzxs2LDBgwdbcSId/sA5LykpWbRokXIKHQHiu+++K93cBQUF8IebmxuuC/kjIyPj2bNniYmJPNg7U60wW5GYXiE//fTT+++/TxZBpVvZIjNmzKAkcxUtIp+riqYbQQmF4luKPIxjEUkbNGiKFHCoHJzR+vDy8lLXBCs4OBh/g4KCatSoQcKAUf7yl7/g/NA6L1++RJSGC/Ttt9/GxcVV256YTLXFDEVieoUMHz4cVe+FCxfCItQ+R8Ei0nS5OltEPleVk5OTg4ODNFeVjY0NRQAKFsnMzDx8+LC+ynRlbfTp06caTrc+adKkixcvwh/KTbAiIiIQXixfvhyXm/xx4MCB/Pz8gIAAyIaW4AriNfUJRQRpggNgGDPArERieoUI4iiKgthTBOFIhRZJSUlRmCBEMyrnqkJFGC9orqqMjAwUbcLrFhk/fnyHDh10HnREeQYRGta3GmpDAicZFxcxpcpRTHAVNmzY0Lx5c0qBXLhw4fjx4/gIVqYlcPDNmzdhlJo1a8LBPF8IU80xE5GYhUIQhWhvkTFjxqDE0cYiynNVFRQUYKHCXFW9evWaNWvWunXrEKCQMFDEJyUlhYWF+fj4rF+/fubMmR4eHpojEmmsraysrKtXr9IMIjSsr7oZRKoV5A9cVuXGuLia1ITXzs6ObHH//v09e/bguri6ulL8cefOnejoaC8vryZNmtBg7zirJjgMhjEzTC4Ss1DIJ5984uzsvGDBAvwdNGiQZJGdO3fKJzrU3iLwBASgcq6qgQMHwivSXFVSgkQQNSBt4e2336agJzQ0dNGiRXAJhRFQgvyLIIyioiKKM4RXY21BOSgorTglXlkkfyh3AYmPj4c/Zs+ejeCMbAHBh4SENGzYEIEgLXn48OHWrVu7du0KE8Mxv/zyy+3bt3mwd4aRMKFIzEIhwuvz48otIrw+XS4sgnVQoGuwCIobhBQog3r06NGgQYPy8nKEBTk5OcpzVWHNXbt2oZzy9/dH2KG8KZzWIBGaOAQbOXv2rHwFGxubnj17YmdQg6aht/RzOqwIDf5IT09H9BkQEIArRbYQxJ5ApaWl+Ev/4vKhNvDOO++MGjWK1sHVtLW1hU6MeRQMY/6YRCTmohDh1ZxUcougcFGedB1uoOly1VmkuLhYEM9FvXr1fvjhB2wT5TvOS69evaR1KEFSWFg4bNgwDw8PmEmlQiS6iejxYKsJmv2Bt3Ad4WB6fgW2bdv25MkTau9LCxGRCOJMM7QCQhC4fMKECWxrhlGJkUViRgoRXs1JJVlEHprILSJNuq7SIliOjURHR7/55ptwg8JkutIzroEDB44YMQJCMtKxVT8q9MfcuXPhdckfhw8fTkxMnDZtGu5gaWh3RH64g2lcE0EcFgXr0y3BMIw6jCYS81KI8GoceJQR74tUaBH8VZ6QCkvgFUQhOHJJMI8ePVq9enVCQkKHDh22bNkiH0yF0S8vXrzw8vK6ePHijBkzlPPn5I/58+f37t1ben6Vmpq6b98+rI9ojxZSu2rcss2aNaMluILHjx8PDQ3lEIRhtEGPIvH29sYWlGdUMjuFCK8sgtorChq5RRAx0ECthGQRQf10uYSUM2/SpElwcLCjo6MxDqO6Qv3Pqf+gyva7sAWuZp8+faT449tvv0Ww2K9fPzc3N1r47Nmz7du3d+zYEZqhJS9fvty/f7+7uzv3KGSYSqEXkQhiE1PlDgkGUQhVEk+cOEGlvw7QbCIqLSKf206zRQRZp0LKmSvPi8fol+vXrw8dOjQvL0+DP3Bx4Rgp/vj555/XrVvXv3//yZMnky3Ky8s3btyIaz1u3Djps7GxsaWlpdR2jmGYylIVkcTHxycmJp47d075LYMoBKZCwY29FF41tdIBmk1EbpHHjx8rT7oOi2A1Wq5gEeWcue6HxGjB+fPnhwwZUq9ePXhdYfwS4ZU/cOPCH1L8AX9ANq1atUJsIUklKioqPz9//vz5Ur90hCnYeFxcXDXvXsMwVUQ3kfj6+qIoVtmkyFAPsrBPRUVFPj4+gq4WkcZexK7Dgfh3woQJjx49UrYIvZZbJCMjY+XKlagRc87caKDcxx3p4uIyduxYleNfPX/+HH+7dOki+ePu3bsIDRs3bjxv3jxp5ZMnTyYnJ8+ePVuaLOT7779HHBkaGsoDvDOMXqiUSMLCwrKzs1NSUlS+a8BcCOqV165dk5pX6bAFySIAL/AvpUk0W+Thw4eosXbo0AHVXpaHcaDGVwMGDFCe/6OgoAC3IPyxdetWhIxyf/j5+cEfq1atksZVTEtL27lz57hx43D5aM0HDx7AH6hGcAqEYfSLNiJ58eLFokWLAgMD1T0AMGw6nUadMrJFOGduTKTkucrGuxDAmjVr7OzsNm/eDJ1L/kClZubMmbhS8EfNmjVpeW5uLvyBrfXv35+MQv0KXV1dTTWJC8NYPZpFgh+gIMYD6j5u8BZZkkVQ30TVUoctQBs4KpRQChbB65Yi0pqSRZ48ecIKMQKU/HjjjTdUJs/T09P379/frl07So1IqQ74Y8aMGfAHlkv+ePr0KW7iRo0affHFF9Kau3fv/te//kVDKTMMYzhUiqR79+4ouhGCaGhGb4xGvWQR1DopMa7DFqTxThQsojxdLiySn5+vHKMwemflypW4vaDqKVOmKCfPY2JiTp486enpiSv1hwgtJ380bdoU10jqMIhoY/Xq1ahkIGSWtpCUlPTdd9/FxcVxLxCGMQ4KIhHEIcbnz5+v4SNG6hdCFpGaV+mwBcki69evJ3/g761bt5QtMmLECLaIQaGeg4mJicOGDVNOccMHW7duvXHjBqwwaNAgSR6C6I9p06ZBFSEhIVL8gfWhosePH2/fvr1GjRrSYL2RkZGo/nAKnWGMjCSS0NBQ+dAeKjFe10LsU2Zmpl4s0rp1688++0wQn2XRpOsKFqF+7GwRQyA9vJo7dy4uhMK7Dx48wG33f//3f7Gxsbhecn+cOnUK5nB2dvb395eea5WVlc2bNw/+QEwjjYsFqaAS5O7urrn6wzCM4aBBZitczai905OSkvr27VtFi3z44YelpaX0r5Rs12ARhXwJozMIPhAW4JSqbLkLUlJS9u3b17Vr1w0bNtSuXVvuj4SEhEWLFsE9AQEB8uda4eHh8MeqVaukcbEgFfijUaNGnAJhGPPHqAp5++23lS3i6OiIyillOHTYptwiqP/KW/GSRZTtwugAgg9oIy8vT2XLK8QNERERGRkZeHf27NkwxL///W/p3Y0bN0ZGRn766ae4FnKvrF+//ty5c9RkS0qhQ0JFRUVnz57lFAjDmD/GHiNLssjSpUtJG6jVjhw5UsqT67BNySKoI8snOhTYIvpACj4g+yVLljRo0EBhBenhFaoF8pHbieXLlx8+fBh/+/XrJ39r3bp1x48fx4WTJisUxMF6cXvExcVVz7mBGcbiMMEwi5JFSBuNGzdWaG2lwzbJIqNGjVKYLhdMmDAhOzubLaIbUvDxz3/+U2VWKT4+/siRI927dw8LC1N4eFVSUuLt7Q3BbNiwQRp/lwgODsYH586dK+9smJaWtn//fu6FzjAWhGlG6iWLODs7kzaUW1vpACwSEhKiYdJ1tkilQPDh7++P6+Li4oLLpBx8ULfznJycFStWjB49Wp7hALdu3ZoxY8a///3v8PBwBwcH+VtBQUFnz57F8hYtWkhewXZw9bkXOsNYFiYb7B0WiY2N7dmzp4JFhFeDveuAtBENFlHIlzAqgRsWLVr066+/qpzwQxAz57h8rVq1QlWgTZs2Cg+vEGEEBgY2a9Zs+/bt8tCkrKxs2rRpiEs2btwIf8gHW8TV8fLy4l7oDGNZmHK+kL/97W+ojcotsmzZMpRZggEsgkouXpeUlKDsk086wihw/vz5mTNnZmRkDBgw4JNPPlFudoXgIyIi4saNG/PmzYMPFDLngtgKDhEGfLB48WJ5aEL+ePTo0ebNmxELygd7x6batm2LC2eEA2QYRo+YeMopySIBAQFbtmxxc3ND7ZXG1Kq6RVDVhUjy8/NRop07dw6F1DvvvKPX3bcq7t27t2LFCpw6R0dHuFx5wBLhVeajffv2uGo4nwrBx+PHj6dMmXL//n1Y5O9//7v8XbyFEFDyh9wrGzZsQByDaIabYDGMxWH6WQsliyxfvhzakGaXcnZ21nmuEckiiGlu374Nc+CFvb391q1bNXyqqKhIt6+zdF68eBEWFhYSEvLGG2+oe3KF03jgwAEEc7g0lORQCD4Q3vn5+UEDe/fubdWqlfzdO3fu4Fo0bdoU4Yt8sMXS0lLEH/Xq1WN/MIyFYnqFCDKLCGLwIZ8vvSoWQWSDjYwePdrFxaXC9du1a5eVlaXbd1k0Utqjf//+KptClZeXHzx4MDU1tVevXseOHWvSpIlC8CGI42Vt374dFwtxjEK7rLS0NFxT+CM0NFQa1EQQ4w/EJU+fPsXG2R8MY6GYhUIE0SKRkZEeHh7CK4ug2ltFizRu3Bh/tfFH9SQqKmrx4sXZ2dnDhg3r3bu3ctpDeJU2f+utt6Kjo6ljh0LwcfPmTQQfubm5y5Yt++///m+FdlnHjx9HnIHtT58+Xe4PxB/+/v7wB6oO3AWEYSwXc1EIQBVYmi4XFvH19S0pKamiRRiVSPLo0aOHyga7gvjkateuXfn5+VjT29u7bt26CvIAERERa9eufe+99yCY1q1bK0QnS5YsOXTo0JgxY2bMmIG3pPw5/AHrYMvsD4axdMxIIYI4XS7+ShahjHpQUND7IibeOatAG3lIba769OkTGhrarFkzyENBDw8fPpw5c2ZqauqcOXN8fHwUgg9IYty4cQ8ePFi1atXAgQMV3po1axb7g2GsA/NSiCBaJDc3V0qnk0WqMjKjNqBES09Pt7OzM9D2Tc6LFy/i4+MrlIeU9rC3t09KSurSpYty2lwQZ4JavXo19ezp2LGjwgoIX7788svi4mIEMa1atVIY7D0wMLB27drsD4axDsxOIcDDw2OBiCA+wqJ5QQxkkbKysp07dyYkJLi4uISEhOh34+aA1Nrq119/VdfPXBDlkZKScurUqXfffRchyIgRI5QjD0EMPqZPnw4BQBIzZsyoU6eOwjpxcXEIMrp27bpu3TqFvDr8gU/hCnL7K4axGsxRIaifOjg4oMSRLEKjKMIiX3/9tb6+BfJAeXfkyJGGDRvu27dPYdJ5K0Dq54GivH///uoS5pI83nrrrblz537xxRf16tVTuUFYITQ0tEWLFjhvnTp1UnBMSUnJypUrDxw44O3t7efnp/DunTt3pkyZwv5gGCvDHBUiiHna7t27C7KmvWQRf39/vWwfhWZUVNTLly9RaKJqbGWFWnx8/KZNmxITE2FHlWOzE3J5zJs3D6cX8lD55OrixYvz58+/evXqV1995evrq7Jd1qRJkxDx/M///E+PHj0UQhMEebiOXl5e8JmVnWqGqeaYqUK6desGW0AbTZs2VbDIjRs3evXqpfOW7969S/0NXVxcrKxGjLAD4dSuXbsQwOHoVM4qSCjIA/EBzoNKeRQXF0MeMDrO+fXr15s0aaK8TmRkJNTSrl07WLlRo0YK/oiOjl61ahVMxuNfMYz1YaYKEcSGWFlZWZcuXWrbti0s0rhx4w4dOtDkIroNCE+cO3fO0dERNeXU1FTU1q3j+RUOZM+ePQcPHqRnVuoSHoLY2io9PZ3kATdMnTqVIg+VK+NsI5qxsbGJiYnp16+fynZZfn5+aWlp8D02pdAuCyxduvTw4cOhoaE8/i7DWCXmqxCAMrFv376lpaWoAs+cOZPS6WfPnq3KNgcMGDB8+HB6Ta2HLdciCAv27t175MgRCjvUjU1CQB4wDcTp4OAAeaBMp5yHSn+cOHFi9uzZiNgWL148adKkunXrKqfWExMTp0+fjvAFksC3K6xQUlIyYcKER48eWWWeiWEYwqwVQsUTgg+EIG5ubnpplCWllMeMGSNYpkXu3bsXFxdHE802bNgQ8YGGsANcu3YtKSnpxo0bkAeUg4P905/+JKiRx8WLFwMDA7H++PHjIRLqFKKwZnFx8axZs44dOzZlyhRYRLld1u3bt3F6sUvceJdhrBuzVgh47733aPisrl27QiT6bdpLFkEh2K5dO/Mv6ahvx9GjR+mBFSr+6sbTJcrLyy9dunT69On8/HwEc2FhYd26dSN5qARmmjNnzqFDh7BycnKyq6urctocYIPUAOGbb77p1KmT8jrQGyIYd3d3HvyKYawec1eIILbxRbnZvXt3yqLr3SKRkZFQlNnWl5XNofmBlSBOZg4HIEZ56623hg4dOm/ePJhYgzzu37+PyIOmF4yNjR04cKCgKkbBZqHbM2fO+Pj4YB+Un26VlJSsWrUqOjra398/KCioCgfNMIxlYAEKEcQGWjR8VtUtgrq5whLztIj8aZWW5sChXbt2LTExMScnx9nZOTQ0dNCgQYgDNEcekAdOJuSxZ88e6lGo8gFXSEgINmhjYwOfUacQhdVu3boVEBAAzWC3efJzhqkmWIZCBNnwWfDHuXPnli5dum3bNh2aZuGzrq6uCs9/YBEUkeZgkfPnzx87dowy5A0bNvzggw8qNIcg5h7S09Mp7BgyZMioUaMgXSzXLA/qeEjywEfUyePixYtTpky5e/cujX2pstc6YpclS5a0atXK5CeQYRhjYjEKEWQWmTlzZkJCAk2XW1mL/Nd//deaNWvmzJmjYBGUksHBwSaxCEpziO3o0aPJycmFhYUtWrT46KOPYDUNeQ6CWujCOvn5+fjIxo0bBw4ciEBBgzmE1yOPvXv3kjxUrnn//v358+fDZ71794bYmjZtqiyPkpISf39/hCb88IphqiGWpBDhdYvExMToYJERI0bk5eUpW6RWrVqzZ882mkVevHgBbaSlpVHAUbt2bQQcnp6erVu31tC2ioA5rl27BnPk5OS0bNkSR/TFF180b978TyIaPnjhwoXQ0NCDBw9CHvv27YM8BDXtsoqKirZv3w4nQUhYv3///ipT65cvX8aFKC4u5odXDFM9sTCFCLKhfEeOHInKrw4WCQgIePz4sfEtImnjzJkzGRkZWOLo6Ojk5KRNwCG8SnVkZmbis/Xr1/fw8NiyZUuXLl0qNAf4+uuvEXAkJSW5u7sjnqCpvdQFHwcOHFi2bBksMn36dJwQdb3W169fjx3gllcMU52xPIWA+fPnowK+Y8cOnS2yfPlyVJ/VWSQiIqJdu3Z66VN9/fr177//PjU1lYp+QdRGmzZt+vbtq270EQUo5rh58yaZA5X9WbNm9evXTxtzQFoIJiIjIxHoeHt7Yzc0t+tFmILVsPL48eNXrlypcpopQQw+YBdsnLudM0w1xyIVAmjAJckiCCxQI9b+4/ANKtHqLDJ16lRs08fHBy5ZvHhxpR7RoGCFNhBqII65cuVKYWEhPaR67733tNeGILagvX37Nj2tgjn+/ve/+/r6amkOQVQXtLpr1y5bW1t8EKGb5na9kAe0ijDF09Pz5MmTzZs3V5k2LykpCQkJ2bx5M4KP8PBwbFPLw2EYxiqxVIUIMossXLhww4YNKAFpfiot0WARQZyFt0uXLhCJh4eHg4PDsGHDBg8e/Le//U3hiQ0JI1ckKyvr6tWrqMILYqiBUljL3IYcBBy3bt3CdvLz81u0aDFo0CBoo3PnzoLG5lXy/YEAwsLCsAVnZ+fdu3dDsZqtQ/JITEyE4c6cOePq6qruAVd6ejpiDg4+GIaRsGCFCK8sAn+goo2/gjhdruaPnDt3Dj6gp16aLYKif8yYMXBJcnLywYMH165dq2GzcMY777wD63h5eWkfahAUcNCjKvzr5uY2Y8aMjz/+GLGLljGHIDa9PXDgwLFjx/B6yJAhCEEgPM2fRYhD8kBIkZqaSvJQ6Y/79+9/9dVXsbGxPGA7wzByLFshgswiI0aMQOkmVGQRlNRwBsyhjUUEUSTSsIwo6PH3l19+QZEqeQIfUTmVk2YKCgpui/z4448IOOzs7FCCT506FeaoW7eu9uaAfmJiYqKiou7evfvRRx8FBQUhcKmwXS/ksWzZMkkeXbt2FdRn14ODgzdv3ly/fn3Yl7qbMAzDEBavEEG0SFFREergI0eOpGkNNVikV69eqOxXyiISkjYq7OunEgVtoKCHNr788stOnTq1bdv2T6/QZlMlJSWnTp2Kjo4+c+aMvb29h4eHlu169+/fv2fPHpJHWloalKAu8hDEyAabhZwCAwOtb2IuhmGqjjUoRBAzIn379o2Pj6/QIq1atRozZsy0adPUWWTUqFHqpvnTAXpIhahF0gY2PmXKFBcXl8pqQxCb0qL0P3ny5NGjRxEWDB48GBbp379/hRt58eJFQkLC0qVLs7OzqXs/yUPd+vfu3cNOJicne3l5wVKcNmcYRiVWohBUkJOSkuQWcXZ2bty4sXwd1KZRMuKFg4PD5s2bYRFoBuagd2EReGjLli34i9o36vWVTWkQ5eXlP/30E5xx69atnJycsrIylL8ffPABqvPQRps2bQQxMa69NgRRADg6hB1SqgMHqGXrLOwJVt6wYUNhYaG3tze2Y2dnp+FT+K558+bt3LkTe8tPrhiG0YyVKERQssiCBQuGDRtGb0EeKH9v3rzZq1cvWihZJCgoKCAgQNrI1KlTu3btGhERsXr1akdHR1dXVycnJ82pjgIRhBr3RBBqYCFCjY4dO6IiD2c0adKkss4gHj58ePny5dOnT8fFxeFfxBwwHGIOLR8oQYRRUVG7du3CwSLAws5ozpFAHlu3biWn8jxRDMNog/UoRJBZJC0tjUbzxUIUi5BH27ZtBTHUkHogShYRxP7q0kbgDBSj165dO3z4MG2hRYsWtWvXpgCCgDOePXuGCANxBi358MMP8RX4akQ/77///p9kVPYosLcUc2AfqEfI3r173d3dtdwgTBAdHY1DgzixP9Bhhe16AZS5bt06vPDz8+O0B8MwWmJVChFkFjl37hxijjNnzsAZoaGhEAOq88uXL2/VqpUUnaiziCCKhHLm10Rgi59++kl6F8Vxhw4d6tat27p1a2wfr6UyWgdnCGJ6/LvvvsOep6enQ0uQ1sCBAxcvXty5c+fKtuvdvXu3ra3tp59+mpCQYGdnV+Gn9u/fv2TJkufPn7M8GIapLNamEEFmERoIy9XVlZb369dPEIc2QaFPrwXRIr6+vlgoKFmEIJdIhfifVKHzrmZkZMAciYmJ33//Pf5FwOHt7d2nT59mzZpVql0vQpawsDBq17tz505q11vhB6OioiAPSrB/9dVXnDNnGKayWKFChFcWsbe3R5W8Xbt20sMrySLSa4WFKi2iX65evfqdyPnz5/Evdg+hxowZM2COyrbOQlyFsENq1zt58mRt2vW+ePFiy5YtISEhhYWFkEdKSgrLg2EY3bBOhQiiRWjSdXnjXUEURl5enrJFsMKKFSsQuFCYot+duSICbVy4cEEQp/L9+OOPP//8844dO9arV6+yoQzMcfLkyT179gjiZFnR0dEDBgzQMk2ydetWznkwDKMvrFYhglhSq7QIym5li7i6um7evHnBggXDhw+nAQ2r8tVQUWZm5u3bt6GNH374AUv++te/QhujR492cXGR+p9XyhyJiYmnTp2Kj49//vz5kCFDtm/fTq2ztNnI/fv3V61aFR4ebmtry/JgGEZfWLNCBPUWoQdWChZxcHBAIYvaPZYnJCQMHDhQe5GUlpbeuXPnqsj//u//or5vY2Pz4Ycf9u7dG9/VunVrKrIrmzgpLi5OSkq6dOnS8ePHYY7BgwevXLkS5tA+djlx4sSWLVuwEZpmipvqMgyjR6xcIcLrFqFGuoRKi8AxU6dO9fT0jIyMxFsbNmxA0NCqVav27dvjXUQPWOHJkydUfGdlZcEcNEIinIEVEGe0bduWuiUCnVPuDx8+TE5OhjmkHiErVqzATlLMoc3WsD8HDhzYtGnT3bt3vby8uJMgwzCGwPoVIsgsotCRUKVFQKNGjfAWXHLx4kV4AuWv3D0SzZo1a9KkSZs2bbDljz766P333xdkTbZ02E+pXS/1CBk0aBBCImipUhEM9nn//v3UtHfChAk+Pj6cLWcYxkBUC4UIlbeIIEYk/USEV8U3avRlZWUISvCWvpr2Pnr0KCMjA+a4cOFCUVGRk5NTly5dgoODpZHetdxycXFxTExMaGgodhKR0759+z755BNOeDAMY1Cqi0IELSwCMUidSFRib29fxY4gRGlpKfbk22+/vXTpUm5uro2NzcCBA5csWdKpUycaJ7hSX3Hq1KkDBw7ExsZS2DF69Gi9z/rOMAyjkmqkEEG0SGRkpIeHh/B6FxB6PWfOnIULF1axLZY6EG1cvXr15s2bMMf169exZNCgQePGjdNhpHfixx9/3LFjx7Fjx54/f+7l5cWpcoZhjE/1UoggzmiL0vaf//ynoGQRRCGIRbKysqZOnaqXriG3b9+GNm7dugVt3Lt3D9GGo6Nj3759582b5+LiotsTMJgjJibm+PHjP//8MzaCHYYROdvBMIxJqHYKAVRbV7YIzNG+ffsVK1acPXvW19fX1dW1siLJy8v7SeTKlSvp6elYQiO9f/755zTSu87jaMEchw4dOnHiBMzh4ODwj3/8g/PkDMOYnOqoEEG9RaAN1PGPHDmyQaRnz57dunVr165d3bp1VW4HIcuTJ08eP34MZ0hNe7t06QJhjBo1Sj7Su24ZFJjj8OHDMEdOTg6Zg1MdDMOYD9VUIYJ6iyDyQNAwbNiw06dPJyQkUM+Mt99+Wz4DVWlpKQp36d+PP/4YtqDuIFUc6V14NWpvYmIizPH8+XPYaOLEidg4m4NhGHOj+ipEkFmEehTK38KSYSKCON57fn5+Xl6e8OoZFP56e3tjncYiVWzXSzx8+DAlJeXy5cvx8fH418vLi/McDMOYOdVaIYLMIq1atVLXFkvzYO9V+XYEHBkZGcnJyenp6bm5uQ4ODr1790bc0717d+7SwTCM+VPdFSK8/kTLQC165ZSWltKovQg4qHUvAg5/f383Nzd+VMUwjGXBCvn/kCySlZVliClDiouLr169CnNInULc3d1HjBixZcsWHrqKYRjLhRXyH8gi06dPnzhx4ty5cx0cHKq4QWrdm5GRQZ1CBNYGwzBWByvk/wcW6d69u7e399ixYz08PDw9PSslksePH9+5c4c6hdB477a2tn369EFY4+TkxNpgGMb6YIW8xnvvvXf69OmoqKjFixfHxcW1bdsWUoEAGjdu3KhRI/ma2dnZpaWl+AtzyMd7R6gBW8yfP79du3bcmIphGOuGFaKC/xa5fv363r17z5w5o3KkdwJxhrOzs5ub27Rp0+AMzoczDFOtYIWoBT4ICgqi19AJBRkSb7/9NguDYZhqDitEK9gWDMMwyrBCGIZhGB1hhTAMwzA6wgphGIZhdIQVwjAMw+gIK4RhGIbREVYIwzAMoyOsEIZhGEZHWCEMwzCMjrBCGIZhGB1hhTAMwzA6wgphGIZhdIQVwjAMw+gIK4RhGIbREVYIwzAMoyOsEIZhGEZHWCEMwzCMjvxHIStXrjTtfjAMwzCWwtmzZ+nFfxSyYMECk+0LwzAMY5m8ERcX9/3335t6NxiGYRgLw8PD4/8BwOeBdAdGc8EAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek9" align="left" hspace="12" width="171" height="171" border="0">

 1. Keď ste použili všetok prášok, otvorte komôrku pre kapsulu (krok 2). Vyberte prázdnu kapsulu a suchou tkaninou alebo mäkkým štetcom odstráňte zvyšok prášku, ktorý zostal vnútri.

Dôležité: Na čistenie Aerolizera nepoužite vodu. 1. Uzavrite náustok a opäť nasaďte vrchnák.


Ako dlho používať Miflonid

Je dôležité, aby ste používali Miflonid pravidelne a presne podľa pokynov vášho lekára. Pokračujte v používaní Miflonidu, aj keď nebudete mať žiadne príznaky astmy, pretože tak pomôžete zabrániť vzniku astmatických záchvatov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa trvania liečby Miflonidom, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak použijete viac Miflonidu, ako máte

Ak ste použili priveľa Miflonidu alebo ak niekto iný omylom užil vaše kapsuly, ihneď navštívte lekára alebo centrálne prijímacie oddelenie najbližšej nemocnice. Vezmite si so sebou balenie Miflonidu. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.


Ak zabudnete použiť Miflonid

Ak zabudnete použiť dávku, vezmite si ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Miflonid

Prerušenie liečby Miflonidom môže zhoršiť vašu astmu. Neukončite náhle používanie Miflonidu, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré účinky môžu byť závažné:

(nasledujúce účinky postihujú 1 až 10 z každých 10 000 pacientov)

 • Ťažkosti s dýchaním spojené so sipotom a kašľom.

 • Závažné alergické kožné reakcie, ktoré sa prejavujú vyrážkami, svrbením, žihľavkou, ťažkosťami s dýchaním alebo prehĺtaním, závratmi a opuchom tváre a hrdla.

 • Mimoriadna slabosť, zníženie telesnej hmotnosti, nutkanie na vracanie a pretrvávajúca hnačka. Môžu to byť prejavy zhoršenej funkcie nadobličkových žliaz.

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti, mesiačikovitá tvár, slabosť a neúmerná tučnota brucha. Môžu to byť prejavy hormonálnej poruchy nazvanej Cushingov syndróm alebo hyperadrenokorticizmus (nadmerná činnosť nadobličiek).

 • Neostré alebo zmenené videnie (zákal očnej šošovky alebo zvýšenie vnútroočného tlaku).

Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.


´Ďalšie závažné vedľajšie účinky u pacientov, ktorí dlhodobo (3 roky) používali podobný liek (s rovnakým liečivom, aké obsahuje Miflonid) na liečbu CHOCHP sa uvádzajú v literatúre:

 • Horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, sipot (príznaky zápalu pľúc)

Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.


Časté vedľajšie účinky

(nasledujúce účinky postihujú 1 až 10 z každých 100 pacientov)

 • Kašeľ

 • Podráždenie hrdla, kašeľ, zachrípnutie

 • Plesňová infekcia v ústach a hrdle (napr. múčnatka – biele povlaky v ústnej dutine).

Ak vám spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Zriedkavé vedľajšie účinky:

(nasledujúce účinky postihujú 1 až 10 z každých 10 000 pacientov)

 • Spomalenie rastu u detí a dospievajúcich.

 • Rednutie kostí. Čím hustejšie sú kosti, tým menšia je pravdepodobnosť, že sa zlomia.

 • Záchvaty zlosti alebo iné poruchy správania, vrátane depresie u detí.

 • Prílišné vybudenie a nepokoj

 • Podliatiny

 • Vyrážky

Ak vám niektoré z týchto vedľajších účinkov spôsobujú závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

 • Poruchy spánku

 • Nervozita, podráždenosť, obavy.

Tieto nežiaduce účinky sú pravdepodobnejšie u detí.


Ak vám spôsobujú závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Miflonid


 • Nepoužívajte Miflonid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Vždy zahoďte starý Aerolizer a používajte nový, ktorý dostanete s každým novým balením lieku.

 • Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 • Uchovávajte kapsuly v pôvodnom obale spolu s inhalátorom.

 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Miflonid obsahuje

 • Liečivo je budesonidum (budezonid).

Miflonid 200 obsahuje v každej kapsule 200 mikrogramov budezonidu.

Miflonid 400 obsahuje v každej kapsule 400 mikrogramov budezonidu.

 • Ďalšia zložka je monohydrát laktózy. Tvrdá kapsula je z jedlej želatíny.

Farbivo na potlač

Šelak, dehydrovaný alkohol, izopropylalkohol, butyl alkohol, propylénglykol, čistená voda, hydroxid amónny, hydroxid draselný, čierny oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Miflonid a obsah balenia

Miflonid 200 je biely prášok v želatínovej kapsule označenej logom a „BUDE 200“, s ružovou, nepriehľadnou vrchnou a bezfarebnou, priehľadnou spodnou časťou.


Miflonid 400 je biely prášok v želatínovej kapsule označenej logom a „BUDE 400“, s ružovou, nepriehľadnou vrchnou a bezfarebnou, priehľadnou spodnou časťou.


Balenie Miflonidu 200 obsahuje 60 alebo 120 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách a inhalátor.

Balenie Miflonidu 400 obsahuje 60 alebo 120 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách a inhalátor.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv decembri 2013.

9


2011-PSB/GLC-0469-s; 2013-PSB/GLC-0616-s

Miflonid 200

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Miflonid 200

200 µg inhalačný prášok v tvrdej kapsule

Miflonid 400

400 µg inhalačný prášok v tvrdej kapsule


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna kapsula obsahuje budesonidum 200 g alebo 400 g.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok v tvrdej kapsule


Miflonid 200: biely prášok v želatínovej kapsule označenej logom Φ a BUDE 200, s ružovou,

nepriehľadnou vrchnou a bezfarebnou, priehľadnou spodnou časťou.


Miflonid 400: biely prášok v želatínovej kapsule označenej logom Φ a BUDE 400, s ružovou,

nepriehľadnou vrchnou a bezfarebnou, priehľadnou spodnou časťou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bronchiálna astma

Dlhodobá protizápalová liečba na kontrolu perzistentnej astmy vrátane profylaxie akútnych exacerbácií astmy.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Chronická obštrukčná bronchitída, pri ktorej je indikovaná liečba kortikosteroidmi.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie sa má individuálne upraviť na najnižšiu dávku, ktorá sa vyžaduje na udržiavaciu liečbu. Budezonid sa má používať pravidelne každý deň. Pri zmene liečby z jedného inhalátora na iný sa má dávka u pacienta znovu individuálne titrovať. Aby sa znížilo riziko infekcie kandidami, odporúča sa po podaní každej dávky dôkladne vypláchnuť ústa vodou a vodu po vypláchnutí vypľuť (pozri časti 4.4 a 4.8). Vypláchnutie úst môže tiež pomôcť zabrániť podráždeniu hrdla a možno znížiť riziko systémových účinkov.


Miflonid sa má používať len pomocou inhalátora Aerolizer. Je určený len na perorálnu inhaláciu.

Najnižšia dávka v jednej kapsule je 200 g. Ak je potrebná jednotlivá dávka nižšia ako 200 g, tento liek nemožno použiť.


Dospelí

Liečba miernej astmy u dospelých sa môže začať minimálnou účinnou dávkou 200 g raz denne. Zvyčajná udržiavacia dávka je 200 až 400 g dvakrát denne (zodpovedá 400 až 800 g denne).


Dávkovanie možno zvýšiť až na 1600 g denne v 2 až 4 čiastkových dávkach pri exacerbácii astmy, keď pacient prechádza z liečby perorálnymi kortikosteroidmi na inhalačnú liečbu budezonidom, alebo keď sa znižuje dávka v liečbe perorálnymi kortikosteroidmi.

Osobitné populácie

Poškodenie funkcie obličiek

K dispozícii nie sú klinické údaje u pacientov s poškodenou funkciou obličiek. Na základe farmakokinetických dát perorálne podaného budezonidu sa u týchto pacientov nepredpokladá klinicky významná systémová expozícia (pozri časť 5.2).

Poškodenie funkcie pečene

K dispozícii nie sú klinické údaje u pacientov s poškodenou funkciou pečene. U pacientov s ťažkým poškodením pečene je však nutná opatrnosť, pretože budezonid sa eliminuje prevažne hepatálnym metabolizmom. Na základe farmakokinetických dát perorálne podaného budezonidu sa u pacientov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie pečene nepredpokladá klinicky významná systémová expozícia (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia (6-rokov a viac)

Pretože nie sú klinické skúsenosti u detí mladších ako 6-ročných, Miflonid sa u tejto vekovej skupiny nemá používať.

Liečba miernej astmy u detí sa môže začať dávkou 200 g raz denne. Zvyčajná udržiavacia dávka je 200 g dvakrát denne (zodpovedá 400 g denne). Maximálna denná dávka je 800 g. Miflonid sa má používať pod dohľadom dospelých. Aerolizer sa má použiť v závislosti od schopnosti dieťaťa správne používať inhalátor.


Geriatrická populácia (nad 65 rokov)

K dispozícii nie sú klinické údaje u pacientov nad 65 rokov.


Spôsob podávania

Miflonid sa má používať iba spolu s inhalátorom Aerolizer a je určený iba na perorálnu inhaláciu.

Pre zaistenie správneho podávania liečiva musí lekár alebo iný zdravotnícky pracovník:

 • Poučiť pacienta o správnom používaní inhalátora Aerolizer podľa pokynov v písomnej informácii pre používateľa, tak aby liečivo dosiahlo cieľové oblasti v pľúcach.

 • Poučiť pacienta, že kapsuly sú určené iba na inhaláciu, nie na prehĺtanie (pozri časť 4.4).


Podrobné informácie o použití sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na budezonid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Použitie u pacientov s aktívnou tuberkulózou pľúc.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Profylaktická povaha liečby

Pacientov je potrebné upozorniť na profylaktickú povahu liečby inhalovaným budezonidom, ktorý majú používať pravidelne, aj keď sú bez príznakov. Budezonid nezmierňuje akútny bronchospazmus, ani nie je vhodný na primárnu liečbu status astmaticus alebo iných akútnych astmatických príhod.


Prebiehajúce ochorenia

Mimoriadna starostlivosť je potrebná u pacientov s inaktívnou tuberkulózou pľúc, hubovými a vírusovými infekciami dýchacích ciest.


Vzhľadom na možnosť hubových infekcií je potrebná opatrnosť pri liečbe pacientov s ochoreniami pľúc, ako sú bronchiektázie a pneumokonióza.


Exacerbácie astmy

Akútne exacerbácie astmy si môžu vyžiadať zvýšenie dávky Miflonidu alebo ďalšiu liečbu, ktorá zahŕňa krátkodobé podávanie perorálnych kortikosteroidov a/alebo antibiotika, ak je prítomná infekcia. Budezonid nie je určený na okamžitú úľavu pri akútnom záchvate astmy, kedy je potrebné použiť inhalačné bronchodilatancium s krátkym účinkom.


Pacientov je potrebné poučiť, aby sa spojili so svojím lekárom, ak sa ich astma zhorší (častejšia liečba inhalačným bronchodilatanciom s krátkym účinkom alebo pretrvávajúce respiračné symptómy). Stav pacienta sa má prehodnotiť a má sa zvážiť potreba intenzívnejšej protizápalovej liečby, zvýšenie dávky inhalačného alebo perorálneho kortikosteroidu.


Paradoxný bronchospazmus

V zriedkavých prípadoch môže inhalácia vyvolať bronchospazmus. V prípade výskytu paradoxného bronchospazmu sa inhalačná liečba Miflonidom musí okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa nahradiť iným druhom liečby. Paradoxný bronchospazmus reaguje na inhalačné bronchodilatancium s rýchlym nástupom účinku.


Systémové účinky

Systémové účinky inhalačných kortikosteroidov sa môžu vyskytnúť najmä pri vysokých dávkach predpisovaných počas dlhších období. Výskyt týchto účinkov je pri inhalačnej liečbe oveľa menej pravdepodobný ako pri perorálne podávaných kortikosteroidoch. Medzi možné systémové účinky patrí hyperadrenokorticizmus/Cushingov syndróm, Cushingoidné príznaky, útlm nadobličiek, spomalenie rastu u detí a adolescentov, zníženie minerálnej denzity kostí, katarakta, glaukóm, reakcie z precitlivenosti a viac zriedkavo aj rôzne účinky na psychiku a správanie vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie a agresivity (najmä u detí). Preto je dôležité titrovať dávku inhalačného kortikosteroidu na najnižšiu dávku, ktorou je možné astmu účinne zvládnuť (pozri časť 4.8).

Je potrebné zobrať do úvahy systémové nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri zníženej funkcii pečene. To môže mať vplyv na vylučovanie kortikosteroidov spôsobujúc nižší stupeň eliminácie a vyššiu systémovú expozíciu.


Vplyv na rast

Odporúča sa pravidelne kontrolovať telesnú výšku detí, ktoré dostávajú dlhodobú liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Ak sa ich rast spomalí, liečba sa má prehodnotiť s cieľom zníženia dávky inhalačného kortikosteroidu, ak je to možné, na najnižšiu dávku, ktorou je možné astmu účinne zvládnuť. Prínos liečby kortikosteroidmi a možné riziko utlmenia rastu sa musia starostlivo zvážiť. Okrem toho je potrebné zvážiť odporučenie pacienta k pediatrovi špecializujúcemu sa na pľúcne ochorenia. Dlhodobé účinky takéhoto spomalenia rastu spojeného s použitím inhalačných kortikosteroidov, vrátane ovplyvnenia konečnej telesnej výšky v dospelosti, nie sú známe. Možnosť „dohnať“ rast po ukončení liečby perorálne inhalovanými kortikosteroidmi sa dostatočne nepreskúmala.


Súčasná liečba

Súbežnej liečbe s itrakonazolom, atazanaviromketokonazolom, ritonavirom alebo iným silným inhibítorom CYP3A4 (napr. viaceré azolové antimykotiká, inhibítory HIV proteáz a makrolidové antibiotika) je potrebné sa vyhnúť (pozri časť 4.5).

Pacienti začínajúci liečbu steroidmi

Terapeutický účinok sa obvykle dosiahne počas 10 dní. Pacientom s nadmernou sekréciou hlienu v prieduškách možno navyše na začiatku podať krátkodobú (trvajúcu asi 2 týždne) liečbu perorálnymi kortikosteroidmi.

Pacienti závislí od steroidov

Miflonid môže umožniť nahradenie alebo podstatné zníženie dávkovania perorálne podávaných glukokortikosteroidov pri súčasnom zachovaní kontroly astmy.Keď sa začína meniť liečba perorálnymi steroidmi na liečbu budezonidom, pacient má byť v pomerne stabilnej fáze. Vysoká dávka budezonidu sa podáva v kombinácii s predtým používaným perorálnym steroidom počas asi 10 dní. Perorálna dávka sa má potom pomaly znižovať (napríklad o 2,5 mg prednizolónu alebo ekvivalentné množstvo iného kortikosteroidu každý mesiac) až na najnižšiu možnú dávku. V mnohých prípadoch je možné úplne nahradiť perorálne podávané steroidy Miflonidom. Liečba doplnkovými systémovými kortikosteroidmi alebo budezonidom sa nemá náhle prerušiť, ale má sa vysadiť postupne.


Osobitná opatrnosť je potrebná v prvých mesiacoch prechodu zo systémových kortikosteroidov na budezonid, keď sa u pacienta má zabezpečiť dostatočná nadobličková rezerva na zvládnutie mimoriadnych záťažových situácií, ako je úraz, chirurgický zákrok alebo závažné infekcie. Pravidelne sa majú kontrolovať funkcie osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky. Niektorí pacienti potrebujú za týchto okolností podanie ďalších kortikosteroidov. Odporúča sa, aby pri sebe nosili kartu, ktorá upozorňuje na ich potenciálne závažné ochorenie. Po nahradení systémových kortikosteroidov budezonidom sa môžu prejaviť alergie, ktoré systémové kortikosteroidy predtým potláčali, napr. alergická nádcha alebo ekzém, a pacienti môžu mať problémy s letargiou, bolesťou svalov alebo kĺbov a niekedy s nauzeou a vracaním. Tieto alergie sa majú primerane liečiť lokálne podávanými antihistaminikami alebo kortikosteroidmi.


Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Počas liečby inhalačnými kortikosteroidmi sa môže objaviť orálna kandidóza. Táto infekcia môže vyžadovať vhodnú antifungálnu liečbu a v niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné ukončenie liečby kortikosteroidmi (pozri časti 4.2).


Môže sa vyskytnúť dysfónia, ale tento nepríjemný stav je reverzibilný a zmizne po prerušení liečby alebo znížení dávky a/alebo šetrení hlasiviek (pozri časť 4.8).


Kapsuly obsahujú laktózu. Použitie tohto lieku sa neodporúča u pacientov so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, závažného deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie.


Nesprávny spôsob podania

Boli nahlásené prípady, kedy pacienti namiesto vloženia kapsuly Miflonidu do inhalátora Aerolizer omylom kapsuly prehltli. Vo väčšine prípadov sa po prehltnutí nevyskytli s tým spojené nežiaduce účinky. Zdravotnícky pracovníci musia pacientov poučiť o správnom použití inhalátora (pozri časť 4.2 „Spôsob podávania“). Ak u pacienta užívajúceho Miflonid nedôjde k zlepšeniu dýchania, je potrebné sa ho spýtať na spôsob používania Miflonidu.


4.5 Liekové a iné interakcie


CYP34A inhibítory

Hlavná metabolická dráha budezonidu je sprostredkovaná izoenzýmom 3A4 cytochrómu P450 (CYP3A4). Súčasné podávanie známych inhibítorov CYP3A4 (napr. itrakonazolu, atazanaviru, ketokonazolu, ritonaviru, nelfinaviru, amiodarónu, klaritromycínu) inhibuje metabolizmus budezonidu a zvyšuje tak systémovú expozíciu. Súčasnému užívaniu so silnými inhibítormi CYP3A4 je potrebné sa vyhnúť. Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním interagujúcich liečiv má byť čo najdlhší a má sa monitorovať funkcia kôry nadobličiek (pozri časti 4.4 a 5.2). Do úvahy pripadá aj zníženie dávky budezonidu. Obmedzené údaje o uvedenej interakcii pri vysokých dávkach inhalovaného budezonidu (jednotlivá dávka 1000 µg) poukazujú na výrazne zvýšené plazmatické koncentrácie (v priemere štvornásobné) pri súčasnom podaní 200 mg itrakonazolu raz denne.


CYP34A induktory

Súčasné podávanie silných induktorov CYP3A4 (napr. rifampicínu) môže zvýšiť metabolizmus budezonidu a znížiť tak systémovú expozíciu (pozri časť 5.2).


Zvýšené plazmatické koncentrácie kortikosteroidov boli zaznamenané u žien liečených estrogénmi a steroidnými kontraceptívami, žiadny vplyv sa však nepozoroval pri súčasnej liečbe budezonidu spolu s nízkymi dávkami perorálnych kontraceptív.


Kvôli možnej potlačenej funkcii kôry nadobličiek, môže poskytnúť test stimulácie ACTH pri diagnostikovaní nedostatočnej funkcii hypofýzy falošné výsledky (nízke hodnoty).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Miflonid má byť používaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch a jeho použitie v gravidite vyžaduje zváženie prínosu pre matku oproti riziku pre plod. Ak je liečba glukokortikosteroidmi počas gravidity nevyhnutná, majú sa uprednostniť inhalačné glukokortikosteroidy, pretože majú menší systémový účinok v porovnaní s rovnako účinnými antiastmatickými dávkami perorálnych glukokortikosteroidov. Výsledky z rozsiahlych prospektívnych epidemiologických štúdii a z celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh naznačujú, že inhalovaný budezonid počas tehotenstva nemá žiadny nežiaduci vplyv na zdravie plodu/novorodenca.


Laktácia

Budezonid prestupuje do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach budezonidu sa však nepredpokladá žiadny vplyv na dojča, budezonid možno používať počas dojčenia.

Udržiavacia liečba inhalovaným budezonidom (200 alebo 400 mikrogramov dvakrát denne) u astmatických dojčiacich žien mala za následok zanedbateľnú systémovú expozíciu budezonidu u dojčiat. Vo farmakokinetickej štúdii sa odhadla denná dávka u dojčaťa na 0,3 % dennej dávky matky a priemerná plazmatická koncentrácia u dojčiat sa odhaduje na 1/600 koncentrácii v materskej plazme za predpokladu úplnej biologickej dostupnosti po perorálnom podaní. Koncentrácie budezonidu u dojčiat boli vo všetkých vzorkách pod hodnotou limitu kvantifikácie.

Na základe údajov pre inhalovaný budezonid a faktu, že budezonid má lineárnu farmakokinetiku v rozsahu terapeutických dávok pri nazálnom, inhalačnom, perorálnom a rektálnom podaní, je predpokladaná expozícia budezonidu pri uvedených dávkach na dojča nízka.


Fertilita

K dispozícii nie sú žiadne údaje o vplyve budezonidu na fertilitu u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú dostupné údaje o účinku tohto lieku na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, ale takýto účinok sa nepovažuje za pravdepodobný.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie (Tabuľka 1) sa uvádzajú podľa triedy orgánových systémov podľa konvencie MedDRA. V rámci každej triedy orgánových systémov sa uvádzajú nežiaduce účinky podľa frekvencie výskytu, najčastejšie ako prvé, pričom výskyt sa definuje ako: veľmi častý (1/10), častý (1/100 až <1/10), menej častý (1/1 000 až <1/100), zriedkavý (1/1 000 až < 1/10 000), veľmi zriedkavý (< 1/10 000) vrátane ojedinelých hlásení. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Infekcie a nákazy

Časté: Orofaryngeálna kandidóza

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: Podliatiny

Poruchy endokrinného systému


Zriedkavé:

Prejavy a príznaky systémového účinku kortikosteroidov ako je útlm nadobličiek, Cushingov syndróm, hyperadrenokorticizmus, hypoadrenokorticizmus, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich

Poruchy oka


Zriedkavé:

Katarakta, glaukóm

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Okamžité a oneskorené reakcie z precitlivenosti vrátane exantému, kontaktnej dermatitíty, urtikárie, angioedému, pruritu a anafylaktickej reakcie

Psychické poruchy


Zriedkavé:

Nervozita, nepokoj, depresia, poruchy správania (prevažne u detí)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Zriedkavé:

Zníženie minerálnej denzity kostí

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Časté:

Dysfónia, podráždenie hrdla, kašeľ, zachrípnutie


Zriedkavé:

Bronchospazmus, vrátane paradoxného bronchospazmu


Nežiaduce reakcie po uvedení lieku na trh (frekvencia neznáma)

Nasledovné nežiaduce reakcie na liek sú odvodené z hlásení po uvedení Miflonidu na trh. Keďže tieto reakcie sú hlásené na dobrovoľnej báze z populácie neurčitej veľkosti, nie je možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu, ktorá sa preto uvádza ako neznáma.

Psychické poruchy: psychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkosť, agresivita.


U pacientov s novo diagnostikovanou CHOCHP začínajúcich liečbu s inhalačnými kortikosteroidmi existuje zvýšené riziko pneumónie. Hodnotenie na základe výsledkov 8 štúdií zahŕňajúcich 4643 pacientov s CHOCHP liečených budezonidom a 3643 pacientov randomizovaných na liečbu bez inhalačných kortikosteroidov nepreukázalo zvýšené riziko pneumónie. Výsledky prvých siedmich z uvedených 8 štúdií boli publikované ako metanalýza.


Pediatrická populácia

Pre jestvujúce riziko spomalenia rastu u detí a dospievajúcich má byť telesná výška kontrolovaná tak, ako je uvedené v časti 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Akútne predávkovanie: Akútna toxicita budezonidu je nízka. Prevažujúci škodlivý účinok, ktorý vyvoláva inhalácia veľkého množstva lieku počas krátkej doby, je utlmenie hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovej funkcie. Nie sú potrebné osobitné naliehavé opatrenia. Liečba Miflonidom má pokračovať v odporúčanej dávke na zvládnutie astmy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné liečivá na obštrukčné ochorenia dýchacích ciest, inhalanciá, glukokortikoidy, ATC kód: R03B A02


Mechanizmus účinku

Budezonid je kortikosteroid, ktorý má u ľudí výrazný lokálny, ale prakticky žiadny systémový účinok. Podobne ako iné inhalačné glukokortikoidy, budezonid vykazuje farmakologický účinok cez intracelulárne glukokortikoidové receptory. Inhibovaná je tvorba viacerých cytokínov, chemokínov, enzýmov a adhezívnych molekúl. Keď sa používa ako inhalačný prášok u pacientov, pre ktorých je prospešná liečba kortikosteroidmi, môže zvládnuť astmu spravidla do 10 dní od začiatku liečby. Pravidelné používanie budezonidu zmierňuje chronický zápal v astmatických pľúcach. Budezonid tak zlepšuje funkciu pľúc, zmierňuje príznaky astmy, znižuje nadmernú reaktivitu priedušiek a bráni exacerbácii astmy.


Pediatrická populácia

Hoci nie sú dostupné osobitné údaje o Miflonide, údaje o inhalovanom budezonide podávanom prostredníctvom iného typu inhalátora deťom vo veku 5-16 rokov sa nespájali so zvýšeným výskytom posteriórnej subkapsulárnej katarakty.


Ovplyvnenie koncentrácie kortizolu v plazme

Štúdie budezonidu so zdravými dobrovoľníkmi ukázali účinky na kortizol v plazme a moči závislé od dávky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Množstvo budezonidu, ktoré sa dostane do pľúc, sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálna koncentrácia v plazme sa dosiahne okamžite po podaní. Po korekcii o časť dávky, ktorá zostala v orofaryngu, je absolútna biologická dostupnosť 73 %. Následkom významného presystémového metabolizmu v pečeni je len 10 až 13 % prehltnutej časti inhalovanej dávky biologicky dostupných. Predpokladá sa, že systémová expozícia budezonidu v rámci odporúčaného dávkovacieho rozsahu Miflonidu je úmerná dávke, tak ako je to preukázané pri iných inhalačných práškoch budezonidu.


Distribúcia

Väzba budezonidu na bielkoviny plazmy je 85 až 90 % v rozmedzí koncentrácií 1 až 100 nmol. Budezonid sa vo veľkej miere distribuuje do tkanív, jeho distribučný objem v rovnovážnom stave je približne 183 až 301 l. Budezonid prechádza do materského mlieka, v pomere koncentrácii mlieko/plazma 0,46. Odhadovaná dávka prítomná u dojčiat je 0,3 % dávky užitej matkou, odhadovaná priemerná plazmatická koncentrácia u dojčiat pri predpokladanej úplnej biologickej dostupnosti sa odhaduje na 1/600 koncentrácie v plazme matky.


V pokusoch na zvieratách boli pozorované vysoké koncentrácie v slezine, lymfatických uzlinách, týme, kôre nadobličiek, pohlavných orgánoch a prieduškách. U myší budezonid prestupuje cez placentárnu bariéru.


Biotransformácia

Budezonid sa nemetabolizuje v pľúcach. Po absorpcii sa premieňa v pečeni na celý rad neaktívnych metabolitov vrátane 6--hydroxybudezonidu a 16--hydroxyprednizolónu.


Hlavná metabolická dráha budezonidu je sprostredkovaná CYP3A4 a môžu ju ovplyvniť známe inhibítory alebo induktory tohto enzýmu (pozri časť 4.5).


Eliminácia

U dobrovoľníkov, ktorí inhalovali izotopom značený budezonid (pomocou inhalátora na podanie odmeraných dávok), sa približne 32 % uvoľnenej dávky našlo v moči a 15 % dávky v stolici. Budezonid sa po inhalácii nezistil v moči, kde sa našiel 16-alfa-hydroxyprednizolón.


Budezonid vykazuje po intravenóznom podaní vysoký plazmatický klírens (84 l/hod). Polčas eliminácie bol približne 2,8 až 5 hodín.


Starší pacienti

Farmakokinetika budezonidu podávaného akoMiflonid sa neskúmala u starších pacientov. Obmedzené údaje u pacientov starších ako 65 rokov však po perorálnom a intravenóznom podaní budezonidu u starších pacientov nenaznačujú významný rozdiel vo farmakokinetike v porovnaní s bežnou dospelou populáciou.


Pediatrická populácia

Farmakokinetika budezonidu podávaného akoMiflonid sa neskúmala u detí. Údaje s inými inhalačnými prípravkami s budezonidom naznačujú, že klírens (normalizovaný na telesnú hmotnosť) u detí starších ako 3 roky je približne o 50 % vyšší ako u dospelých.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

Farmakokinetika inhalovaného budezonidu nebola skúmaná u pacientov s poškodenou funkciou pečene. U pacientov s cirhózou však bola po perorálnom podaní hlásená systémová cirkulácia 2,5-krát vyššia ako u zdravých jedincov. Pri miernom poškodení funkcie pečene bol zaznamenaný malý vplyv na systémovú expozíciu perorálne podaného budezonidu.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Farmakokinetika budezonidu nebola skúmaná u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, nepredpokladá sa ale významný vplyv. Keďže metabolity budezonidu sa však vylučujú močom, zvýšené riziko nežiaducich účinkov spôsobených akumuláciou metabolitov nemožno vylúčiť pri závažnom poškodení funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita po opakovanom podaní

Predklinické údaje získané na základe toxicity po opakovanom podaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Mutagenita a karcinogenita

Budezonid nepreukázal žiadne mutagénne vlastnosti v sérii in vitro a in vivo mutagénnych testov.

U potkaních samcov sa po perorálnom podaní dávok budezonidu od 25 mikrogramov/kg/deň zvýšila incidencia tumorov pečene. Tento účinok bol pozorovaný aj v následnom sledovaní zahŕňajúcom ďalšie steroidy (prednizolón a triamcinolón) a považuje sa za účinok triedy kortikosteroidov.


Reprodukčná toxicita

Účinok subkutánne podaného budezonidu na zníženú životaschopnosť mláďat a jeho toxicita pre samice potkana a jeho teratogénny potenciál a účinky spôsobujúce spomalenie rastu a smrť plodov u králikov sú v zhode so známym teratogénnym potenciálom glukokortikoidov u zvierat. Nie sú dôkazy o akýchkoľvek teratogénnych účinkoch alebo reprodukčnej toxicite budezonidu u ľudí (pozri časť 4.6). Subkutánne podaný budezonid nemal nežiaduci vplyv na fertilitu potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (25 mg/kapsula, obsahuje mliečne bielkoviny)

Želatína


Farbivo na potlač

Šelak, dehydrovaný alkohol, izopropylalkohol, butyl alkohol, propylénglykol, čistená voda, hydroxid amónny, hydroxid draselný, čierny oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister PVC/PVDC/Al, inhalátor, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

PP fľaša s PE uzáverom, inhalátor, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka


Miflonid 200: 60 alebo 120 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách a 1 inhalátor

Miflonid 400: 60 alebo 120 inhalačných práškov v tvrdých kapsulách a 1 inhalátor


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Lekár alebo iný zdravotnícky pracovník má ukázať pacientovi, ako sa používa inhalátor, aby sa zaistilo správne podávanie lieku. Podrobné pokyny na použitie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.


Je dôležité, aby pacient pochopil, že želatínová kapsula sa príležitostne môže roztrieštiť a malé kúsky želatíny sa po vdýchnutí môžu dostať do úst alebo hrdla. Pacienta je potrebné ubezpečiť, že želatína je neškodná, v ústach zmäkne a možno ju prehltnúť. Pravdepodobnosť roztrieštenia kapsuly sa zníži, keď sa kapsula neprepichne viac ako jedenkrát.


Kapsula sa má vybrať z blistrového balenia až bezprostredne pred použitím.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiťdo lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Miflonid 200: 56/0368/01-S

Miflonid 400: 56/0369/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 8.11.2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20.7.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

10

Miflonid 200