+ ipil.sk

MIG-400Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02484

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/01009


Písomná informácia pre používateľa


MIG-400

400 mg filmom obalené tablety


Na použitie u detí starších ako 6 rokov (s hmotnosťou vyššou ako 20 kg) a u dospelých.

Liečivo: ibuprofen


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa po 3 dňoch liečby dieťa alebo dospievajúci alebo dospelý po 3 dňoch liečby horúčky a 4 dňoch liečby bolesti nebudú cítiť lepšie, musia sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je MIG-400 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete MIG-400

3. Ako užívať MIG-400

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MIG-400

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je MIG-400 a na čo sa používa


MIG-400 je protizápalový a bolesť utišujúci liek (nesteroidové protizápalové liečivo, NSAID) s horúčku znižujúcimi (antipyretickými) vlastnosťami.


Použitie MIG-400

Symptomatická liečba

- miernej až stredne silnej bolesti

- horúčky


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete MIG-400


Neužívajte MIG-400:

- keďste alergický na ibuprofenalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- keď ste v minulosti po užívaní kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidových protizápalových látok zaznamenali alergické reakcie, akými sú:

- kŕč priedušiek (bronchospazmus)

- záchvaty astmy;

- opuchy sliznice nosa;

- kožné reakcie (napr. sčervenenie nosa, žihľavka a podobne);

- neobjasnené poruchy krvotvorby;

- aktívne alebo opakované žalúdkové a dvanástnikové vredy(peptické vredy) alebo krvácanie (dve alebo

viac zreteľných epizód potvrdenej tvorby vredov alebo krvácania);

- krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu alebo perforácia (prederavenie žalúdočno-črevného traktu) v

súvislosti s predchádzajúcou liečbou NSAID;

- krvácanie do mozgu (cerebrovaskulárne krvácanie) alebo iné aktívne krvácanie;

- závažné poškodenie obličiek alebo pečene;

- závažné srdcové zlyhanie;

- posledné 3 mesiace tehotenstva.


Deti

MIG-400 sa nesmie podávať deťom mladším ako 6 rokov alebo s hmotnosťou nižšou ako 20 kg, nakoľko obsah liečiva v tejto dávke nie je pre nich vhodný.

Upozornenia a opatrenia

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie príznakov.

Predtým, ako začnete užívať MIG 400, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Bezpečnosť v súvislosti so žalúdočno-črevným traktom

Je potrebné vyhnúť sa užívaniu MIG-400 súbežne s NSAID, vrátane tzv. COX-2 inhibítorov (selektívne inhibítory cyklooxygenázy-2 ).


Starší:

U starších je výskyt nežiaducich reakcií na NSAID zvýšený, najmä krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu a perforácia, ktoré môžu skončiť smrteľne. Preto sa u starších pacientov vyžaduje osobitný starostlivý dohľad lekára.


Krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, vredová choroba a prederavenie:

Krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, tvorba vredov alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, boli hlásené u všetkých NSAID kedykoľvek v priebehu liečby, s alebo bez akýchkoľvek varovných príznakov alebo predchádzajúcich závažných príhod týkajúcich sa žalúdočno-črevného traktu.


Riziko krvácania zo žalúdočno-črevného traktu, vredovej choroby alebo prederavenia (perforácie) sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s vredovou chorobou v chorobopise, najmä ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 2: “Neužívajte MIG-400”) a u starších. Takíto pacienti majú začať liečbu najnižšou možnou dávkou.

U týchto pacientov a tiež u pacientov, u ktorých sa vyžaduje súčasná liečba nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liekmi s pravdepodobnosťou zvýšenia rizika pre žalúdočno-črevný trakt, sa má zvážiť kombinácia liečby liekmi s ochranným účinkom (napr. mizoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy).

Ak ste v minulosti zaznamenali vedľajšie účinky v žalúdočno-črevnom trakte, najmä ak ste v staršom veku, ohláste všetky neobvyklé príznaky v brušnej dutine (zvlášť krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu) svojmu lekárovi, obzvlášť v počiatočných štádiách liečby.

Zvýšená opatrnosť je potrebná, ak ste súbežne liečený liekmi, ktoré by mohli zvyšovať riziko tvorby vredov alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy (protizápalové lieky), antikoagulanciá ako warfarín (znižuje zrážavosť krvi), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo antiagregačné lieky, ktoré zabraňujú vzniku krvných zrazenín, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 2 “ Iné lieky a MIG 400”).

Ak sa pri užívaní MIG-400 objaví krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu alebo tvorba vredov, liek sa musí vysadiť.

NSAIDs sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s ochoreniami žalúdočno-črevného traktu v chorobopise (vredový zápal sliznice hrubého čreva, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k zhoršeniu týchto ochorení (pozri časť 4 “ “Možné vedľajšie účinky”).


Účinky na srdcovo-cievny systém

Lieky ako MIG-400 môžu znamenať malé zvýšenie rizika vzniku srdcových príhod (“infarkt myokardu”) a mozgovej mŕtvice. Riziko je pravdepodobnejšie pri užívaní vysokých dávok v dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku ani trvanie liečby (maximálne trvanie liečby pozri časť 3:“Ako užívať MIG 400“).

Ak máte problémy so srdcom, prekonali ste mozgovú príhodu alebo si myslíte, že by ste vzhľadom na tieto stavy mohli byť v riziku (napr. ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku alebo cholesterol alebo fajčíte), poraďte sa o Vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Kožné reakcie

V súvislosti s liečbou NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie (niektoré z nich smrteľné) sprevádzané sčervenením kože a tvorbou pľuzgierov, ako sú exfoliatívna dermatitída (zápal kože s odlupovaním), Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (toxické odumretie povrchovej vrstvy kože/Lyellov syndróm), pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“. Zdá sa, že ich najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby.

MIG-400sa má pri prvom výskyte kožných vyrážok, porušení sliznice alebo iných prejavov precitlivenostiokamžite vysadiť a pacient má vyhľadať lekára.Ďalšie upozornenia

Predtým, ako začnete užívať MIG 400, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Pri určitých autoimunitných ochoreniach (systémový lupus erythematosus a zmiešaná choroba spojivového tkaniva) sa má MIG-400 použiť len po starostlivom zvážení pomeru očakávaného prospechu k možným rizikám. Existuje zvýšené riziko rozvoja príznakov neinfekčného zápalu mozgových blán (aseptická meningitída) (pozri časť 4.).

- Osobitný starostlivý lekársky dohľad je potrebný:

- pri ťažkostiach v žalúdočno-črevnom trakte alebo chronických zápalových ochoreniach čreva

(ulcerózna kolitída, Crohnova choroba);

- pri vysokom krvnom tlaku alebo srdcovom zlyhaní;

- pri poškodení funkcie obličiek alebo pečene;

- okamžite po väčších chirurgických zákrokoch;

- pri alergiách (napr. kožné reakcie na iné lieky, astma, senná nádcha), chronických opuchoch

sliznice nosa alebo pri chronických ochoreniach dýchacích ciest, ktoré spôsobujú ich zúženie.

- Závažné akútne reakcie precitlivenosti (napr. anafylaktický šok) sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Pri prvých

známkach závažnej reakcie precitlivenosti po užití MIG-400 musíte liek okamžite vysadiť a vyhľadať

lekára.

- Ibuprofen, liečivo v MIG-400, môže dočasne znižovať funkciu krvných doštičiek (zhlukovanie

trombocytov). Pacienti s poruchami krvnej zrážavosti musia byť preto starostlivo sledovaní.


- Ak súbežne s liekmi obsahujúcimi ibuprofen užívate v malých dávkach kyselinu acetylsalicylovú kvôli

antikoagulačnému účinku (ochrana pred tvorbou krvných zrazenín), môže byť tento účinok oslabený.

Preto v takomto prípade lieky s obsahom ibuprofenu môžete užívať iba po predpísaní lekárom.


- Ak súbežne užívate lieky znižujúce zrážavosť krvi alebo lieky na zníženie hladiny cukru v krvi, musia

sa vykonávať preventívne kontroly zrážavosti krvi a hladiny cukru v krvi.


- Pri dlhodobom užívaní MIG-400 sú potrebné pravidelné kontroly funkcie pečene a obličiek a krvného

obrazu.


- Pred chirurgickým zákrokom alebo ošetrením zubov informujte svojho lekára alebo zubného lekára, že

užívate MIG - 400.


- Dlhodobé užívanie vysokých dávok akýchkoľvek liekov proti bolesti hlavy, môže tieto bolesti hlavy zhoršiť.

Ak táto situácia nastane alebo je na ňu podozrenie, je nutná konzultácia s lekárom a prerušenie liečby. Diagnóza bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov je pravdepodobná u pacientov, ktorí majú často alebo denne bolesti hlavy napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy.


- Všeobecne môže návykové užívanie liekov proti bolesti, obzvlášť, ak sa užíva viacero analgetík v

kombinácii, spôsobiť trvalé poškodenie obličiek s rizikom zlyhania obličiek (analgetická nefropatia).


- V prípade ochorenia ovčími kiahňami (varicelou) sa odporúča prerušiť užívanie MIG – 400.


Deti a dospievajúci


U dehydratovaných detí a dospievajúcich je riziko poškodenia funkcie obličiek.


Iné lieky a MIG-400

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré antikoagulačné lieky (lieky proti zrážavosti krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová/aspirín, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky na zníženie vysokého krvného tlaku (ACE-inhibítory napr. kaptopril, betablokátory, antagonisty angiotenzínu II) a tiež niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofenom.

Pred súčasným užívaním ibuprofenu s inými liekmi sa preto vždy poraďte s lekárom.


Účinok liečiv alebo skupín liekov uvedených nižšie môže byť súčasne prebiehajúcou liečbou MIG-400 ovplyvnený.


Zvýšenie účinku a/alebo vedľajších účinkov:

- Pri súčasnom užívaní nasledovných liečiv sa môžu ich koncentrácie v krvi zvýšiť:

 • digoxín (látka zvyšujúca výkon srdca);

 • fenytoín (látka na liečbu záchvatov);

 • lítium (látka na liečbu psychiatrických porúch).

Kontrola hladín lítia, digoxínu a fenytoínu v krvi sa pri správnom užívaní (pozri časť 3:“Ako užívať MIG-400) nevyžaduje;

- látky proti tvorbe krvných zrazenín;

- metotrexát (liečivo na liečbu nádorových ochorení a určitých reumatických ochorení): Neužívajte MIG- 400 24 hodín pred alebo po užití metotrexátu. Mohlo by to viesť k zvýšeniu koncentrácií metotrexátu a k jeho výraznejším vedľajším účinkom;

- kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky proti bolesti, vrátane inhibítorov COX-2 (nesteroidové protizápalové liečivá), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (liečivá na liečbu depresívnej nálady) ako aj kortizónové lieky (glukokortikoidy): existuje zvýšené riziko tvorby vredov a krvácania zo žalúdočno-črevného traktu;

- lieky s obsahom probenecidu alebo sulfínpyrazónu (liečivá na liečbu dny): môžu oddialiť vylučovanie ibuprofenu a následne hromadenie ibuprofenu v tele a zosilnenie jeho vedľajších účinkov.


Zníženie účinku:

- lieky zvyšujúce vylučovanie tekutín (diuretiká) a lieky na veľmi zvýšený krvný tlak (antihypertenzíva)

- ACE inhibítory (liečivá na liečbu srdcového zlyhania a vysokého krvného tlaku): zvyšuje sa riziko

poškodenia obličiek.

- kyselina acetylsalicylová v nízkej dávke: účinok kyseliny acetylsalicylovej v nízkej dávke na krvné

doštičky, ktoré podporujú zrážavosť krvi, môže byť znížený (pozri časť 2: “Upozornenia a opatrenia ”).


Iné možné interakcie:

- zidovudín (liečivo v liečbe AIDS): existuje zvýšené riziko krvácania do kĺbov a výskytu krvných podliatin

u hemofilických pacientov s AIDS.

- cyklosporín (liečivo na potlačenie imunitnej odpovede, napr. po transplantáciách a v liečbe

reumatizmu): existuje riziko poškodenia obličiek.

- takrolimus: existuje riziko poškodenia obličiek.

- draslík šetriace močopudné liečivá (určité diuretiká) : pri súbežnom používaní je tu možnosť zvýšenia hladín draslíka.

- sulfonylmočoviny (liečivá na znižovanie cukru v krvi): hoci interakcie medzi ibuprofenom a

sulfonylmočovinami, podobne ako u iných NSAID, neboli dosiaľ opísané, hladiny Vášho cukru v krvi

majú byť pri súbežnom užívaní kontrolované z preventívnych dôvodov.

- liečivá znižujúce zrážavosť krvi: sú k dispozícii ojedinelé hlásenia o vzájomnom pôsobení medzi ibuprofenom a liečivami znižujúcimi zrážavosť krvi. Pri súbežnej liečbe sa odporúča kontrolovať krvnú zrážavosť.


MIG-400 jedlo a alkohol

Pokiaľ je možné, počas užívania MIG-400 nekonzumujte alkohol, pretože vedľajšie účinky, najmä tie na žalúdočno-črevný trakt alebo centrálny nervový systém sú zvýraznené.


Tehotenstvo, dojčeniea plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak počas užívania MIG-400 dôjde k otehotneniu, je potrebné informovať lekára. Ibuprofen môžete používať počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva len po konzultácii s Vaším lekárom.

MIG-400 sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku a dieťa.


Plodnosť

MIG-400 patrí do skupiny liekov (nesteroidové protizápalové liečivá), ktoré môžu u žien spôsobiť zníženie plodnosti. Toto zníženie sa vysadením liečby vráti do normálneho stavu.


Dojčenie

Liečivo ibuprofen a jeho metabolity sa v malých množstvách vylučujú do materského mlieka. Keďže dosiaľ nie sú známe vedľajšie účinky na dojča, prerušenie dojčenia pri krátkodobej liečbe nie je potrebné. Ak je však ibuprofen predpísaný na dlhodobú liečbu alebo vo vysokých dávkach, je potrebné zvážiť včasné ukončenie dojčenia.


Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím lieku.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Nakoľko vysoké dávky MIG-400 môžu vyvolávať nežiaduce účinky na centrálny nervový systém, ako je únava a závrat, Vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť v ojedinelých prípadoch porušená. Toto sa vo zvýšenej miere týka kombinácie s alkoholom. V takom prípade nebudete schopný reagovať dostatočne rýchlo a primerane na neočakávané alebo náhle udalosti. Vtedy neveďte vozidlá alebo iné motorové dopravné prostriedky! Nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje! Nepracujte bez spoľahlivej opory!


3. Ako užívať MIG-400


Vždy užívajte MIG-400 presne tak, ako je to uvedené v v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je:


Telesná hmotnosť

(vek)

Jednotlivá dávka

Celková denná dávka

(24 hodín)

20 kg ‑ 29 kg

(6 ‑ 9 rokov)

1/2 filmom obalenej tablety (zodpovedajúca 200 mg ibuprofenu)

11/2 filmom obalenej tablety (zodpovedajúce 600 mg ibuprofenu)

30 kg ‑ 39 kg

(10 ‑ 12 rokov)

1/2 filmom obalenej tablety (zodpovedajúca 200 mg ibuprofenu)

2 filmom obalené tablety (zodpovedajúce 800 mg ibuprofenu)

40 kg

Mladiství nad 12 rokov

a dospelí

1/2 ‑ 1 filmom obalená tableta (zodpovedajúca 200 ‑ 400 mg ibuprofenu)

3 filmom obalené tablety (zodpovedajúce 1200 mg ibuprofenu)


Ak ste užili maximálnu jednotlivú dávku, ďalšiu dávku užite až po 6 hodinách.

Ľudia v staršom veku a pacienti, ktorí v minulosti mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred:

Takíto pacienti majú začať užívať najnižšie možné dávky (pozri časť 2 “ Upozornenia a opatrenia”).


Poškodená funkcia obličiek alebo pečene:

Pri miernom alebo stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek alebo pečene nie je potrebná žiadna zvláštna úprava dávkovania.


Použitie u detí a dospievajúcich

Ak je u detí starších ako 6 rokov a dospievajúcich potrebné použitie tohto lieku dlhšie ako 3 dni alebo ak sa príznaky zhoršujú, je potrebné sa poradiť s lekárom.


Spôsob a cesta podania

Perorálne (ústami) používanie.

Prehltnite celé filmom obalené tablety a zapite dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohár vody) počas jedla alebo po jedle.

Poznámka k rozdeleniu tablety:

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Držte tabletu medzi ukazovákmi a palcami obidvoch rúk so smerovaním deliacej ryhy nadol a tlakom palcov prelomte tabletu na dve polovice pozdĺž tejto ryhy.


Trvanie liečby

Iba na krátkodobé užívanie.

Neužívajte MIG-400 dlhšie ako 3 dni u detí a dospievajúcich a u dospelých dlhšie ako 3 dni na liečbu horúčky a 4 dni na liečbu bolesti bez pokynov vášho lekára.


Ak máte pocit, že účinok MIG-400 je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac MIG-400, ako máte

MIG-400 užívajte podľa pokynov lekára alebo podľa dávkovacej schémy v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak máte pocit nedostatočnej úľavy od bolesti, nezvyšujte si dávku svojvoľne, ale poraďte sa s lekárom.


Možnými príznakmi predávkovania sú:

- poruchy centrálneho nervového systému, akými sú bolesť hlavy, závrat, pocit na odpadnutie a

bezvedomie (u detí tiež kŕče);

- poruchy žalúdkovo - tráviaceho traktu, akými sú bolesť žalúdka, nevoľnosť a vracanie, krvácanie

v žalúdkovo - tráviacom trakte;

- poškodenie funkcie pečene a obličiek;

- pokles krvného tlaku;

- sťažené dýchanie (útlm dýchania);

- modro-červené zafarbenie kože a slizníc (cyanóza).


Nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum (protiliek).


Ak máte podozrenie na predávkovanie MIG-400, ihneď kontaktujte svojho lekára.V závislosti od závažnosti otravy rozhodne, aké opatrenia je potrebné vykonať.


Ak zabudnete užiť MIG-400

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať nasledovné vedľajšie účinky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.


Zoznam nasledovných nežiaducich účinkov zahŕňa všetky nežiaduce účinky, ktoré sa stali počas liečby ibuprofenom známymi, ako aj tie, ktoré sa vyskytli v dlhodobej liečbe vysokými dávkami u reumatických pacientov. Stanovená častosť výskytu, ktorá siaha až po veľmi zriedkavé hlásenia, sa týka krátkodobého používania denných dávok po maximálnu dennú dávku 1200 mg (= 3 tablety MIG-400) pri perorálnom podávaní (ústami) a maximálnu dennú dávku 1800 mg pre čapíky.

Pri nasledovných nežiaducich reakciách na liečivo treba brať do úvahy, že sú prevažne závislé od dávky, s individuálnymi rozdielmi u pacientov.

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sa týkajú žalúdočno-črevného traktu.

Môžu sa vyskytnúť žalúdočné/dvanástnikové vredy (peptické vredy), perforácia (prederavenie) alebo krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, ktoré môžu byť smrteľné, zvlášť u starších (pozri časť 2 “Upozornenia a opatrenia”).

Po podávaní ibuprofenu boli hlásené nevoľnosť, vracanie, hnačky, plynatosť, zápcha, tráviace ťažkosti, bolesť brucha, dechtovitá čierna stolica, vracanie krvi, ulceratívna stomatitída (vredovitý zápal sliznice ústnej dutiny), zhoršenie črevných ochorení ako sú zápal hrubého čreva a Crohnova choroba (pozri časť 2 “Upozornenia a opatrenia”).


Menej často sa zaznamenal zápal žalúdočnej sliznice. Zvlášť riziko výskytu krvácania v žalúdočno-črevnom trakte je závislé od dávky a dĺžky liečby.


Pri silnej bolesti v hornej časti brucha, vracaní krvi, krvi v stolici a/alebo čiernom sfarbení stolice musíte okmažite ukončiť liečbu MIGom-400 a informovať lekára.


V súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené opuchy, vysoký krvný tlak a srdcové zlyhanie.

Užívanie liekov, ako je MIG-400, môže súvisieť s malým zvýšením rizika srdcových príhod (“infarkt myokardu”) alebo mozgových príhod.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť do 1 z 10 ľudí):

 • Žalúdočno-črevné ťažkosti ako pálenie záhy, bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie, plynatosť, hnačka, zápcha a mierne straty krvi zo žalúdočno-črevného traktu, ktoré môžu vo výnimočných prípadoch spôsobovať nedostatok červených krviniek (chudokrvnosť).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť do 1 zo 100 ľudí):

 • Reakcie precitlivenosti vrátane vyrážky a svrbenia ako aj astmatické záchvaty (s možnosťou poklesu krvného tlaku). V takomto prípade treba okamžite informovať lekára a ukončiť užívanie MIG-400.

 • Žalúdočné/dvanástnikové vredy (peptické vredy), s možným krvácaním a prederavením (perforáciou), vredovitý zápal sliznice úst (ulceratívna stomatitída), opätovné vzplanutie zápalu hrubého čreva (ulceratívna kolitída) a Crohnovej choroby, zápal sliznice žalúdka (gastritída).

 • Poruchy centrálneho nervového systému ako je bolesť hlavy, závrat, pocit na odpadnutie, vzrušenie, podráždenosť a únava.

 • poruchy videnia.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť do 1 z 1 000 ľudí):

 • hučanie v ušiach (tinnitus)


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť do 1 z 10 000 ľudí):

 • Búšenie srdca (palpitácie), srdcové zlyhanie, infarkt myokardu

 • Poruchy krvotvorby (chudokrvnosť, znížený počet bielych krviniek, krvných doštičiek,

všetkých druhov krvných buniek, pokles počtu až vymiznutie granulocytov).

Skoré príznaky môžu zahŕňať: horúčku, bolesť hrdla, povrchové rany v ústach, príznaky podobné chrípke, ťažkú únavu, krvácanie z nosa a kožné krvácanie .

V takýchto prípadoch treba liek okamžite vysadiť a vyhľadať lekára. Samoliečba akýmikoľvek liekmi proti bolesti alebo liekmi znižujúcimi horúčku nesmie byť zahájená..

 • Zápal pažeráka (ezofagitída) a pankreasu (pankreatitída), prepážkovité zúženie tenkého alebo

hrubého čreva (črevná diafragmatická striktúra).

 • Tvorba opuchov zvýšeným hromadením vody v tkanivách, najmä u pacientov s vysokým krvným

tlakom alebo s porušenou funkciou obličiek, syndróm ochorenia obličiek (hromadenie vody v tele (opuchy) a vylučovanie bielkovín do moču), zápalové ochorenie obličiek (intersticiálna nefritída), ktoré môže byť sprevádzané akútnou funkčnou poruchou obličiek.

 • Môže sa vyskytnúť aj poškodenie tkaniva obličiek (papilárna nekróza) a zvýšenie koncentrácie kyseliny močovej v krvi.

 • Znížené vylučovanie moču, hromadenie vody v tele (opuchy), ako aj pocit, že sa celkovo necítite dobre, môže byť príznakom poškodenia obličiek až ich zlyhávania. Ak sa uvedené príznaky vyskytnú alebo zhoršia, musíte MIG-400 vysadiť a okamžite informovať lekára.

 • Závažné kožné reakcie, ako sú kožné vyrážky so sčervenaním a pľuzgiermi (napr. Stevensov

Johnsonov syndróm, toxické odumretie povrchovej vrstvy kože (epidermálna nekrolýza)/Lyellov syndróm), vypadávanie vlasov (alopécia).Vo výnimočných prípadoch sa môžu vyskytnúť závažné kožné infekcie a komplikácie mäkkých tkanív pri ovčích kiahniach (varicele) alebo ružienke tváre/pásovom opare (pozri tiež „Infekcie a infestácie“).

 • Veľmi zriedkavo sa v súvislosti s podávaním určitých protizápalových liečiv (nesteroidových

protizápalových liečiv, ku ktorým patrí aj MIG-400) zaznamenalo zhoršenie infekčného zápalu (napr. rozpad podkožného tkaniva). Veľmi zriedkavo sa pozorovali príznaky zápalu mozgových blán (aseptickej meningitídy) vrátane bolesti hlavy, nevoľnosti, vracania, horúčky, stuhnutia šije alebo poruchy vedomia. Zdá sa, že riziko je vyššie u pacientov trpiacich určitými autoimunitnými ochoreniami (systémový lupus erythematosus, zmiešaná choroba spojivového tkaniva).

Ak počas užívania MIG-400 vzniknú alebo sa zhoršia príznaky infekcie (napr. sčervenanie, opuch, prehriatie, bolesť, horúčka), bezodkladne sa obráťte na lekára.

 • Vysoký krvný tlak (arteriálna hypertenzia)

 • Závažné celkové reakcie precitlivenosti.

Tieto sa môžu prejaviť ako opuch tváre, opuch jazyka, opuch hlasiviek so zúžením dýchacích ciest, dýchavičnosť, zrýchlená činnosť srdca a/alebo pokles krvného tlaku až život ohrozujúci šok.

Pri výskyte takýchto príznakov, čo sa môže stať aj pri prvom užití lieku, je nutné bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.

 • Poruchy funkcie pečene, poškodenie pečene, najmä v prípade dlhodobej liečby, zlyhanie pečene,

akútny zápal pečene (hepatitída).

Pri dlhodobom užívaní je potrebné pravidelne kontrolovať hodnoty pečeňových testov.

 • Psychotické reakcie, depresia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v PríloheV. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať MIG-400


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po označení EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo MIG-400 obsahuje:

Liečivo je ibuprofen.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg ibuprofenu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety

kukuričný škrob, bezvodý oxid kremičitý, sodná soľ amylglykolátu (typ A), magnéziumstearát


Filmový obal

hypromelóza, makrogol 4000, povidón K 30, oxid titaničitý (E 171)Ako vyzerá MIG-400 a obsah balenia

Biele až takmer biele oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách, s obojstranne vytlačeným písmenom E nad aj pod deliacou ryhou.


Blister (pre deti bezpečný) z bielej rigidnej PVC fólie a hliníkovej fólie potiahnutej papierom alebo mäkkej hliníkovej fólie v škatuľke s 10, 20, 30 a 50 filmom obalenými tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlín

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko MIG-400

Česká republika IBUBERL 400 mg

Estónsko IBUSTAR

Dánsko IBUSTAR

Fínsko MIG-400

Maďarsko IBUSTAR 400 mg film-coated tablets

Lotyšsko IBUSTAR

Poľsko MIG

Rumunsko MIG-400

Slovenská republika MIG-400

Nemecko EUDORLIN Extra Ibuprofen - Schmerztabletten


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná júli 2014.

10MIG-400

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02484

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/01009SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

MIG-400

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg ibuprofenu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety.

Biele až takmer biele oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách, s obojstranne

vytlačeným písmenom E nad aj pod deliacou ryhou.


Tabletu možno rozdeliť na dve rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba:

- slabej až stredne silnej bolesti,

- horúčky.


4.2 . Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dávkovanie podrobne uvádza nasledovná tabuľka. U detí a adolescentov dávkovanie

závisí od telesnej hmotnosti alebo veku, v zásade jednotlivá dávka predstavuje 7 až 10 mg/kg

telesnej hmotnosti po maximálnu celkovú dennú dávku 30 mg/kg telesnej hmotnosti.

Interval medzi jednotlivými dávkami závisí od príznakov a od maximálnej dennej dávky.

Nemá byť kratší ako 6 hodín.


Len pre krátkodobé použitie.

Ak ťažkosti u detí a dospievajúcich pretrvávajú dlhšie ako 3 dni a dlhšie ako 3 dni pri liečbe horúčky a 4 dni pri liečbe bolesti u dospelých, je potrebné navštíviť lekára.

Telesná hmotnosť (vek)

Jednotlivá dávka

Celková denná dávka

(za 24 hodín)

20 kg ‑ 29 kg

Deti 6 – 9 rokov

200 mg ibuprofenu

600 mg ibuprofenu

30 kg ‑ 39 kg

(10 ‑ 12 rokov)

200 mg ibuprofenu

800 mg ibuprofenu

> 40 kg

Adolescenti starší ako 12 rokov a dospelí

200 mg - 400 mg ibuprofenu

1200 mg ibuprofenu


Spôsob podávania


MIG-400 tablety sa majú prehĺtať celé s dostatočným množstvom tekutiny počas jedla alebo po jedle. Pacientom so žalúdočnými ťažkosťami sa odporúča užívať MIG-400 počas jedla.


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie príznakov (pozri časť 4.4).

Špeciálne skupiny pacientov

Starší :

Nie je potrebná žiadna osobitná úprava dávkovania. Starších pacientov treba vzhľadom na profil nežiaducich účinkov starostlivo monitorovať (pozri časť 4.4).


Renálna insuficiencia:

Pri slabom a strednom poškodení funkcie obličiek sa úprava dávkovania nevyžaduje (pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek, pozri časť 4.3).

Hepatálna insuficiencia (pozri časť 5.2):

Pri slabom a strednom poškodení funkcie pečene sa úprava dávkovania nevyžaduje (pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene, pozri časť 4.3).

Pediatrická populácia:

Pre informácie o používaní u detí a adolescentov pozri časť 4.3.

Ak sa u detí starších ako 6 rokov a adolescentov vyžaduje liečba dlhšia ako 3 dni alebo sa príznaky zhoršujú, je nutná konzultácia s lekárom.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

- Známe reakcie bronchospazmu, astmy, rinitídy alebo urtikárie spôsobené kyselinou acetylsalicylovou alebo inými nesteroidovými protizápalovými liečivami pozorované v minulosti,

- Neobjasnené poruchy krvotvorby;

- Aktívny peptický vred alebo anamnéza rekurentného peptického vredu/hemorágie (dva alebo viac prípadov potvrdenej tvorby vredov alebo krvácania);

- Anamnéza gastrointestinálneho krvácania alebo perforácie v súvislosti s predchádzajúcou terapiou NSAID ;

- Cerebrovaskulárne alebo iné aktívne krvácanie;

- Závažná dysfunkcia pečene alebo obličiek;

- Závažné srdcové zlyhanie;

- Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6),

ako aj:

- Deti s hmotnosťou nižšou ako 20 kg (mladšie ako 6 rokov), nakoľko táto sila nie je

vhodná vzhľadom na obsah liečiva v tejto dávke .


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gastrointestinálna bezpečnosť

MIG-400 sa nesmie podávať súčasne s inými NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie príznakov (pozri časť 4.2 a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká uvedené nižšie).

Starší :

Starší majú zvýšenú frekvenciu výskytu nežiaducich reakcií na NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2).


Gastrointestinálne krvácanie, tvorba vredov a perforácia:

Gastrointestinálne krvácanie, tvorba vredov alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené u všetkých NSAID kedykoľvek v priebehu liečby, s alebo bez akýchkoľvek varovných príznakov alebo predchádzajúcich závažných GI príhod.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, tvorby vredov alebo perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s anamnézou vredovej choroby, najmä ak bola komplikovaná krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších. Títo pacienti majú začať liečbu najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov, u ktorých sa vyžaduje súčasná liečba nízkymi dávkami kyselinou acetylsalicylovou alebo inými liekmi s pravdepodobnosťou zvýšenia rizika pre tráviaci trakt, sa má zvážiť súčasné podávanie protektívnej liečby (napr. mizoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší, majú hlásiť všetky neobvyklé abdominálne príznaky (zvlášť krvácanie z gastrointestinálneho traktu), predovšetkým v počiatočných štádiách liečby.


Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov liečených súbežne liekmi, ktoré by mohli zvyšovať riziko tvorby vredov alebo krvácania, akými sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo antiagregačné lieky, ako je napr. kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Ak sa u pacientov liečených MIG-400 objaví GI krvácanie alebo tvorba vredov, liek sa musí vysadiť.


NSAID sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou gastrointestinálnych ochorení (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k exacerbácii týchto ochorení (pozri časť 4.8).


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Opatrnosť (konzultácia s lekárom alebo lekárnikom) je potrebná pred začatím liečby u pacientov s anamnézou hypertenzie a/alebo srdcového zlyhania, pretože v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené retencia tekutín, hypertenzia a edémy.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie ibuprofenu, obzvlášť liečba vysokými dávkami (2400 mg/deň) a dlhodobá liečba, môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda). Vo všeobecnosti dostupné epidemiologické údaje nepoukazujú na zvýšené riziko infarktu myokardu pri nízkych dávkach ibuprofenu (napr. 1200 mg denne).


Kožné reakcie

V súvislosti s liečbou NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie (pozri časť 4.8), a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne. Zdá sa, že najvyššie riziko je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. MIG-400 sa má vysadiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.


Ďalšie upozornenia:

MIG-400 možno použiť len po starostlivom zvážení pomeru riziko/prínos liečby u pacientov so:

 • systémovým lupus erythematosus (SLE) alebo so zmiešanými ochoreniami spojivového tkaniva (pozri časť 4.8) - pre zvýšené riziko aseptickej meningitídy.


Osobitný starostlivý lekársky dohľad je potrebný u pacientov :

- s gastrointestinálnymi ťažkosťami alebo s chronickými zápalovými poruchami čreva (ulceratívna kolitída, Crohnova choroba) v anamnéze ;

- s vysokým krvným tlakom alebo srdcovým zlyhaním;

- s poškodenou funkciou obličiek;

- s dysfunkciou pečene;

- priamo po väčších chirurgických zákrokoch;

- so sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickým obštrukčným ochorením dýchacích ciest, pretože takíto pacienti majú zvýšené riziko výskytu alergických reakcií. Môžu sa prejaviť ako záchvaty astmy (takzvaná analgetická astma), Quinckeho edém alebo žihľavka;

- s alergickou reakciou na iné látky, keďže aj v prípade MIG-400 u nich existuje riziko alergických reakcií.


Závažné akútne hypersenzitívne reakcie (napr. anafylaktický šok) sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Pri prvých známkach alergických reakcií po užití/podaní MIG-400 je nutné liečbu vysadiť. Podľa toho, ako si to zdravotný stav vzhľadom na príznaky vyžaduje, musia byť na odbornej úrovni zahájené požadované opatrenia.

Ibuprofen, liečivo v MIG-400, môže dočasne inhibovať funkciu krvných doštičiek (agregáciu trombocytov). Pacienti s poruchami krvnej zrážavosti musia byť preto starostlivo sledovaní.

Pri dlhodobom používaní MIG-400 sú potrebné pravidelné kontroly funkcie pečene a obličiek, ako aj krvného obrazu.


Dlhodobé používanie akéhokoľvek typu analgetík na bolesť hlavy môže bolesť hlavy zhoršiť. Ak táto situácia nastane alebo je na ňu podozrenie, je nutná konzultácia s lekárom a prerušenie liečby. Diagnóza bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov je pravdepodobná u pacientov, ktorí majú často alebo denne bolesti hlavy napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy.

Všeobecne môže návykové používanie analgetík, obzvlášť, ak sa užíva viacero analgetík v kombinácii, spôsobiť trvalé poškodenie obličiek s rizikom zlyhania obličiek (analgetická nefropatia).

Varicela môže byť výnimočne zdrojom závažných komplikácií infekcií postihujúcich kožu a mäkké tkanivá. Doteraz nebol vylúčený podiel NSAID na zhoršení týchto infekcií. Preto sa v prípade varicely neodporúča používanie MIG-400.


Konzumácia alkoholu pri liečbe NSAID môže zvyšovať nežiaduce účinky liečiva, obzvlášť tie, ktoré sa týkajú gastrointestinálneho traktu alebo centrálneho nervového systému.

Informácie týkajúce sa fertility žien, pozri časť 4.6.


Pediatrická populácia:

Existujerizikoporuchyfunkcieobličiekudehydratovanýchdetí a dospievajúcich.

4.5 Liekové a iné interakcie

Ibuprofen (podobne ako iné NSAID) sa má užívať iba s opatrnosťou s nasledovnými liečivami:


Iné NSAID, vrátane salicylátov:

Súbežné podávanie niekoľkých NSAID môže kvôli synergickému účinku zvyšovať riziko tvorby gastrointestinálnych vredov a krvácania. Súbežnému používaniu ibuprofenu s inými NSAID sa preto treba vyhnúť (pozri časť 4.4).

Digoxín, fenytoín, lítium:

Súbežné užívanie MIG-400 s digoxínom, fenytoínom alebo s liekmi obsahujúcimi lítium môže viesť k zvýšeniu hladín týchto liečiv v krvi. Kontrola hladín lítia, digoxínu a fenytoínu v krvi sa pri správnom užívaní (maximálna dĺžka pozri časť 4.2) nevyžaduje.

Diuretiká, ACE inhibítory, blokátory beta receptorov a antagonisty angiotenzínu II:

NSAID môžu znižovať účinok diuretík a iných antihypertenzných liečiv. U niektorých pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (napr. u dehydratovaných pacientov alebo u starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek) môže byť výsledkom súbežného podávania ACE inhibítora, betablokátora alebo antagonistov angiotenzínu II a liekov, ktoré inhibujú cyklooxygenázu, ďalšie zhoršenie renálnej funkcie, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Preto takáto kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a má sa zvážiť sledovanie funkcie obličiek po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch.

Súbežné podávanie MIG-400 a diuretík šetriacich draslík môže viesť k hyperkaliémii.

Kortikosteroidy:

Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).


Antiagregačné lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI):

Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Nízka dávka kyseliny acetylsalicylovej:

Výsledky experimentov nasvedčujú, že súčasné podávanie ibuprofenu môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov.

Avšak tieto údaje sú limitované a extrapolácia dát ex vivo na klinické podmienky je problematická, takže nie je možné formulovať jednoznačné závery pre pravidelné užívanie ibuprofenu a nedá sa predpokladať klinicky relevantný účinok príležitostne použitého ibuprofenu (pozri časť 5.1).


Metotrexát:

Podanie MIG-400 do 24 hodín pred alebo po podaní metotrexátu môže vyvolať zvýšenie koncentrácií metotrexátu a zvýšiť jeho toxické účinky.


Cyklosporín:

Riziko toxického účinku cyklosporínu na obličky sa môže zvýšiť pri súbežnom podaní určitých nesteroidových protizápalových liečiv. Tento účinok nemožno vylúčiť ani pri použití kombinácie cyklosporínu a ibuprofenu.


Antikoagulanciá:

NSAID môžu zvyšovať účinok antikoagulancií, napr. warfarínu (pozri časť 4.4).

Sulfonylurey:

Klinické sledovania poukázali na liekové interakcie medzi nesteroidovými protizápalovými liečivami a antidiabetikami (sulfonylureami). Hoci sa doteraz neobjavili interakcie medzi ibuprofenom a sulfonylureami, z dôvodu opatrnosti sa pri súbežnom užívaní odporúča kontrola hladiny glukózy v krvi.


Takrolimus:

Riziko nefrotoxicity sa pri súbežnom používaní s MIG-400 zvyšuje.

Zidovudín:

Existuje dôkaz zvýšenia rizika vzniku hemartrózy a hematómu u HIV pozitívnych hemofilických pacientov liečených súčasne zidovudínom a ibuprofenom.


Probenecid a sulfínpyrazón:

Lieky, ktoré obsahujú probenecid alebo sulfinpyrazón, môžu spomaliť vylučovanie ibuprofenu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo vývoj embrya a plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu, malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatočných štádiách gravidity. Usudzuje sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie.


Podávanie inhibítora syntézy prostaglandínov u zvierat ukázalo zvýšenie pre- a postimplantačných strát a embryo-fetálnej letality. Navyše, u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítor syntézy prostaglandínov, bol zaznamenaný zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.


Ibuprofen má byť užívaný počas prvého a druhého trimestra gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Ak ibuprofen užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo žena v prvom alebo druhom trimestri gravidity, má užívať čo najnižšie možné dávky a liečba má byť čo najkratšia.


V treťom trimestri gravidity všetky inhibítory syntézy prostaglandínov:

- môžu plod vystaviť :

kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou);

renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do zlyhania obličiek s oligo-hydramniónom;

- matku a plod na konci gravidity:

možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach;

inhibícii kontrakcií maternice vyúsťujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.

V dôsledku toho je ibuprofen v treťom trimestri gravidity kontraindikovaný.

Laktácia:

Liečivo ibuprofen a jeho metabolity v malom množstve prechádzajú do materského mlieka. Keďže dosiaľ nie sú známe škodlivé dôsledky pre dojča, pri krátkodobej liečbe nie je potrebné prerušiť dojčenie.


Fertilita:

Existuje niekoľko dôkazov, že liečivá, ktoré inhibujú cyklooxygenázu/syntézu prostaglandínov môžu u žien ovplyvnením ovulácie spôsobiť zníženie plodnosti. Toto zníženie je po vysadení liečby reverzibilné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Keďže pri vyšších dávkach môže ibuprofen vyvolávať nežiaduce účinky na centrálny nervový systém, ako je únava a závrat, pacienti môžu mať v zriedkavých prípadoch zníženú schopnosť viesť vozidlá a/alebo obsluhovať stroje. Toto vo väčšej miere platí pri kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Výskyty nežiaducich účinkov sú klasifikované nasledovne:


Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 až < 1/10

Menej časté: 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé:< 1/10 000

Neznáme: nemožno ich stanoviť z dostupných údajov


Zoznam nasledovných nežiaducich účinkov zahŕňa všetky nežiaduce účinky, ktoré sa počas liečby ibuprofenom zaznamenali a aj tie, ktoré sa vyskytli v dlhodobej liečbe pri vysokých dávkach u reumatických pacientov. Stanovená častosť výskytu, ktorá siaha až po veľmi zriedkavé hlásenia, sa týka krátkodobého používania denných dávok po maximálnu dennú dávku 1200 mg pri perorálnom podávaní a maximálnu dennú dávku 1800 mg pre čapíky.


Pri nasledovných nežiaducich reakciách na liečivo treba brať do úvahy, že sú prevažne závislé od dávky, s individuálnymi rozdielmi u pacientov.

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálne.

Vyskytnúť sa môže žalúdočný vred, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, ktoré môžu byť fatálne, zvlášť sa môžu vyskytnúť u starších (pozri časť 4.4).

Po podávaní ibuprofenu boli hlásené nevoľnosť, vracanie, hnačky, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často sa zaznamenala gastritída. Zvlášť riziko výskytu gastrointestinálneho krvácania je závislé od dávky a dĺžky liečby.


V súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a srdcové zlyhanie.


Údaje z klinických skúšaní a epidemiologické údaje naznačujú, že používanie ibuprofenu, najmä vo vysokých dávkach (2400 mg denne) a pri dlhotrvajúcej liečbe môže súvisieť s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé: palpitácie, srdcové zlyhanie, infarkt myokardu


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: poruchy krvotvorby (anémia, leukopénia, trombocytopénia, pancytopénia, agranulocytóza).


Skoré príznaky môžu zahŕňať: horúčku, bolesti hrdla, povrchové lézie v ústach, chrípke podobné

symptómy, závažná malátnosť, krvácanie z nosa a krvácanie z kože.


Pri dlhodobej liečbe ibuprofenom sa má pravidelne kontrolovať krvný obraz.


Poruchy nervového systému

Menej časté: poruchy centrálneho nervového systému ako je bolesť hlavy, závrat, nespavosť, vzrušenie, podráždenosť a únava.

Poruchy oka

Menej časté: poruchy videnia.

Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé: tinnitus.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: gastrointestinálne ťažkosti ako sú pálenie záhy, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, plynatosť, hnačka, zápcha a malé straty krvi z gastrointestinálneho traktu, ktoré môžu vo výnimočných prípadoch spôsobovať anémiu.

Menej časté: gastrointestinálne vredy, potenciálne s krvácaním a perforáciou. Ulceratívna stomatitída, exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4), gastritída.

Veľmi zriedkavé: ezofagitída, pankreatitída, tvorba intestinálnych a diafragmatických striktúr.


Pacient musí byť upozornený na vysadenie lieku a k okamžitému vyhľadaniu lekára pri silnej bolesti v hornej časti brucha, pri meléne alebo vracaní krvi.

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé: tvorba edémov, najmä u pacientov s arteriálnou hypertenziou alebo s nedostatočnosťou obličiek, nefrotický syndróm, intersticiálna nefritída, ktorá môže byť sprevádzaná akútnou nedostatočnosťou obličiek.

Zriedkavo sa môže vyskytnúť aj poškodenie obličkového tkaniva (renálna papilárna nekróza) a zvýšenie koncentrácie kyseliny močovej v krvi.

Funkcia obličiek sa má preto pravidelne kontrolovať.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu vyskytnúť závažné kožné infekcie a komplikácie mäkkých tkanív pri varicele (pozri tiež "Infekcie a nákazy").


Infekcie a nákazy

Veľmi zriedkavo sa zaznamenalo vzplanutie infekčného zápalu (napr. vznik nekrotizujúcej fasciitídy) v súvislosti s podávaním nesteroidových protizápalových liečiv. Môže sa jednať o súvis s mechanizmom účinku nesteroidových protizápalových liečiv.

Ak sa počas liečby MIG-400 vyskytnú alebo zhoršia príznaky infekcie, pacient má bezodkladne vyhľadať lekára. Je potrebné vyšetriť, či nie je indikovaná protiinfekčná/antibiotická liečba.

Veľmi zriedkavo boli v súvislosti s liečbou ibuprofenom zaznamenané príznaky aseptickej meningitídy vrátane stuhnutia šije, bolesti hlavy, nevoľnosti, vracania, horúčky alebo poruchy vedomia.

Zdá sa, že predispozičnými faktormi u pacientov sú autoimunitné ochorenia (SLE, zmiešaná choroba spojivového tkaniva).


Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé: arteriálna hypertenzia

Poruchy imunitného systému

Menej časté: reakcie precitlivenosti vrátane vyrážky a svrbenia ako i astmatické záchvaty (s možnosťou poklesu krvného tlaku ).V takomto prípade má byť pacient poučený, aby okamžite informoval lekára a ukončil užívanie MIG-400.


Veľmi zriedkavé: závažné celkové reakcie precitlivenosti. Tie sa môžu prejaviť ako opuch tváre, opuch jazyka, opuch vnútorného hrtana so zúžením dýchacích ciest, ťažkosti s dýchaním, tachykardia a/alebo pokles krvného tlaku až život ohrozujúci šok. Pri výskyte jedného z týchto príznakov, čo sa môže stať aj pri prvom užití lieku, je nutné bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: dysfunkcia pečene, poškodenie pečene, najmä v prípade dlhodobej liečby, zlyhávanie pečene, akútna hepatitída.

Psychiické poruchy

Veľmi zriedkavé: psychotické reakcie, depresia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Príohe V.

4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania

Príznaky predávkovania sa môžu prejavovať ako poruchy CNS, akými sú bolesti hlavy, závrat, ospanlivosť, bezvedomie (u detí tiež myoklonické kŕče) a tiež bolesť brucha, nevoľnosť a vracanie.

Okrem toho sa môže vyskytnúť gastrointestinálne krvácanie a poškodenie funkcie pečene a/alebo obličiek. Predávkovanie môže tiež vyvolať hypotenziu, útlm dýchania a cyanózu.


Terapeutické opatrenia pri predávkovaní

Nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum.

Terapeutické možnosti liečby intoxikácie sú dané druhom a intenzitou symptómov, ktorým zodpovedajú zákroky intenzívnej starostlivosti.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: NESTEROIDOVÉ PROTIZÁPALOVÉ A PROTIREUMATICKÉ LÁTKY, deriváty kyseliny propiónovej

ATC kód: M01AE01


Mechanizmus účinku:

Ibuprofen je nesteroidové protizápalové liečivo s dokázanou účinnosťou na konvenčných experimentálnych modeloch zápalu u zvierat prostredníctvom inhibície syntézy prostaglandínov. U ľudí má ibuprofen antipyretický účinok, zmierňuje bolesť spôsobenú zápalom a opuch. Okrem toho ibuprofen inhibuje ADP- a kolagénom- indukovanú agregáciu trombocytov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť:

Výsledky experimentov nasvedčujú, že súčasné podávanie ibuprofenu môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov.

V štúdii s ibuprofenom v dávke 400 mg podaným v rámci 8 hodín pred alebo do 30 minút po dávke 81 mg kyseliny acetylsalicylovej bolo zaznamenané oslabenie účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxanu alebo agregáciu trombocytov.

Avšak tieto údaje sú limitované a extrapolácia dát ex vivo na klinické podmienky je problematická, takže nie je možné jednoznačne formulovať závery pre pravidelné užívanie ibuprofenu a nedá sa predpokladať klinicky relevantný účinok príležitostne použitého ibuprofenu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:

Po perorálnom podaní sa ibuprofen čiastočne absorbuje už v žalúdku a potom úplne v tenkom čreve. Maximálne plazmatické koncentrácie sa po perorálnom užití liekových foriem s normálnym uvoľňovaním dosiahnu po 1 – 2 hodinách.


Distribúcia:

Väzba na plazmatické proteíny je približne 99%.


Biotransformácia:

Ibuprofen je metabolizovaný v pečeni (hydroxyláciou, karboxyláciou).


Eliminácia:

Farmakologicky neúčinné metabolity sa úplne eliminujú hlavne obličkami (90%) a v malom množstve aj žlčou. Eliminačný polčas ibuprofenu je u zdravých osôb ako aj u osôb s pečeňovým a obličkovým ochorením 1,8 – 3,5 hodiny


Linearita/nelinearita:

V dávkovom rozmedzí 200 – 400 mg ibuprofen preukázal lineárnu kinetiku. Pri vyšších dávkach bola kinetika nelineárna.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Subchronická a chronická toxicita ibuprofenu sa na štúdiách so zvieratami prejavila vo forme lézií a vredov v gastrointestinálnom trakte.

Štúdie mutagenity in vitro a in vivo neukázali klinicky relevantné príznaky mutagénnych účinkov ibuprofenu. Štúdie karcinogenity ibuprofenu na potkanoch a myšiach nepreukázali žiadne známky karcinogénnych účinkov.

U králikov ibuprofen viedol k inhibícii ovulácie a u rozdielnych druhov zvierat (králiky, potkany, myši) k poruchám implantácie. Experimentálne štúdie na potkanoch a králikoch ukázali, že ibuprofen prechádza placentárnou bariérou. Po podávaní dávok toxických pre matky u potkanov sa v potomstve zistil zvýšený výskyt malformácií (defekty komorového septa).


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

kukuričný škrob

bezvodý oxid kremičitý

sodná soľ amylglykolátu (typ A)

magnéziumstearát


Filmový obal

hypromelóza

makrogol 4000

povidón K 30

dioxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (pre deti bezpečný) z bielej rigidnej PVC fólie/ a mäkkej hliníkovej fólie potiahnutej papierom alebo mäkkej hliníkovej fólie v škatuľke.


Veľkosti balenia:

10, 20, 30 a 50 filmom obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlín

Nemecko

Tel.: 030-6707-0

Fax: 030-6707-2120


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0107/08-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.4.2008/23.9.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 201412MIG-400