+ ipil.sk

MigardPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03243-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Migard

2,5 mg filmom obalené tablety


frovatriptan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Migard a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Migard

3. Ako užívať Migard

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Migard

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Migard a na čo sa používa


Migard obsahuje frovatriptan, používaný pri liečbe migrény, ktorý patrí do skupiny triptanov (selektívnych agonistov receptorov 5-HT1 (5-hydroxytryptamínu)).

Migard je liek na liečbu bolesti hlavy pri migrenóznych záchvatoch s aurou alebo bez aury (dočasný silný pocit pred migrénou, ktorý je individuálny a môže ovplyvniť napr. videnie, čuch, sluch).

Migard by sa nemal užívať na prevenciu záchvatov migrény.

Migard je určený na liečbu záchvatov migrény u dospelých.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Migard


Migréna musí byť jednoznačne diagnostikovaná lekárom.


Neužívajte Migard

 1. ak ste alergický na frovatriptan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 2. ak ste v minulosti prekonali srdcový infarkt, trpíte alebo ste trpeli niektorými srdcovocievnymi chorobami ako sú angina pectoris (prejavujúca sa tlakovou bolesťou na hrudníku, ktorá môže prechádzať do ľavej ruky) alebo poruchami prietoku krvi v rukách alebo nohách (hlavne v prstoch rúk a nôh)

 3. ak ste prekonali mozgovú príhodu alebo ste mali dočasne znížený prietok krvi mozgom (prechodnú ischemickú príhodu)

 4. ak máte zvýšený krvný tlak stredného alebo závažného stupňa, alebo máte nedostatočne kontrolovaný krvný tlak

 5. ak máte vážne poškodenú funkciu pečene

 6. ak súčasne užívate iné lieky na liečbu migrény (ergotamín a jeho deriváty, (vrátane metysergidu) alebo iné triptany (agonisty 5-hydroxytriptamínu (5-HT1).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Migard, obráťte sa na svojho lekára, ak ste pacient s rizikovými faktormi pre výskyt ochorenia koronárnych artérií (ochorenie srdových ciev), čo sa týka:

 1. silných fajčiarov alebo pacientov s nikotínovou substitučnou liečbou,

 2. žien v postmenopauzálnom veku alebo mužov starších ako 40 rokov.

Prestaňte užívať Migarda ihneď sa poraďte s lekárom, ak:

- máte pocit tlaku alebo bolesti na hrudníku, dýchavičnosť a/alebo bolesti alebo nepríjemné pocity v jednej alebo v obidvoch rukách, chrbte, ramenách, krku, čeľustiach alebo hornej časti žalúdka; toto môžu byť príznaky srdcového infarktu, ktorý môže nastať, keď užívate triptány, a to aj u pacientov bez predchádzajúcej anamnézy srdcovo-cievneho ochorenia (pozri tiež časť 4);

- máte po tele kožné vyrážky a svrbenie, rýchly nástup opuchov (najmä okolo pier, očí, alebo jazyka), s možnými náhlymi ťažkosťami s dýchaním, rýchlym srdcovým tepom a búšením srdca. To všetko sú znaky a príznaky alergie a celkovej reakcie z precitlivenosti (pozri tiež časť 4).


Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom a dospievajúcim (do 18 rokov veku), pretože bezpečnosť a účinnosť Migarduneboli stanovené v týchto vekových skupinách.


Iné lieky a Migard

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tento liek by ste nemali užívať súčasne s niektorými ďalšími liekmi na liečbu migrény:


- hlavne s ergotamínom, derivátmi ergotamínu (vrátane metysergidu); Migard sa nemá užívať skôr ako 24 hodín po užití lieku s obsahom ergotamínu. Podobne lieky s obsahom ergotamínu by sa nemali užiť skôr ako po 24 hodinách po užití Migardu.

- s ďalšími triptanmi (5-HT1 agonisty ako sú sumatriptan, almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan alebo zolmitriptan).


Ak lekár neurčí inak, Migard sa neodporúča užívať súčasne s takzvanými inhibítormi monoamínooxidázy (MAOI), liekmi na liečbu depresií (fenelzin, izokarboxazid, tranylcypromin, moklobemid)
- ak užívate perorálnu antikoncepciu alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (citalopram, flluoxetín, fluvoxamín, paroxetín, sertralín), mali by ste to oznámiť svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neodporúča sa užívať Migard v rovnakom čase ako lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Súčasné užívanie Migardu s hore uvedenými liekmi (hlavne inhibítormi monoamínooxidázy, selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania serotonínu a ľubovníka bodkovaného) môže zvýšiť riziko serotonínového syndrómu, ktorý sa prejaví triaškou, potením, nepokojom, kŕčmi svalov, nevoľnosťou, horúčkou, zmätenosťou.


Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadne užívania Migardu, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Migard a jedlo a nápoje

Migard sa užíva s jedlom alebo nalačno, vždy sa zapíja dostatočným množstvom vody.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Migard by sa nemal užívať v tehotenstve a počas dojčenia, pokiaľ lekár neurčí inak. V žiadnom prípade by ste nemali dojčiť 24 hodín po užití Migardu a počas tohto obdobia by ste nemali použiť ani odstriekané materské mlieko.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečba Migardom a migréna samotná môžu spôsobiť ospalosť. V takom prípade môže byť vedenie vozidiel alebo obsluha strojov nebezpečná a treba sa takýmto činnostiam vyhnúť.


Migard obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užítím tohto lieku.


3. Ako užívať Migard


Vždy užívajte Migard presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Migard užite tak skoro, ako je to možné po začiatku bolesti hlavy. Prehltnite 1 tabletu a zapite ju vodou. Ak ste nedosiahli úľavu od bolesti, neužívajte ďalšiu dávku počas toho istého záchvatu migrény.

Ak sa migrenózne bolesti hlavy v priebehu 24 hodín po zlepšení objavia znova, môžete použiť druhú dávku iba za predpokladu, že od prvej dávky uplynuli najmenej 2 hodiny. Neprekračujte maximálnu dávku 5 mg (dve tablety) za 24 hodín.


Nadmerné užívanie Migardu (opakovaná alebo niekoľkodňová aplikácia) znamená nesprávne užívanie lieku a môže vyvolať zvýšený výskyt vedľajších účinkov a viesť k denným, chronickým bolestiam hlavy, čo vyžaduje prerušenie liečby.

Vyhľadajte lekára v prípade, že máte príliš časté alebo denné bolesti hlavy, nakoľko tieto môžu byť spôsobené nadmerným užívaním lieku.


Použitie u detí a dospievajúcich

Migard nemajú užívať pacienti mladší ako 18 rokov.


Starší ľudia

Keďže nie sú dostatočné skúsenosti u pacientov starších ako 65 rokov, použitie Migardu sa pre túto vekovú skupinu neodporúča.


Ak užijete viac Migardu, ako máte

Ak náhodne užijete väčšie množstvo lieku Migard, okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika alebo vyhľadajte pohotovosť. Nezabudnite si so sebou zobrať zvyšné tablety a písomnú informáciu pre používateľa.


Ak prestanete užívať Migard

V prípade ukončenia užívania lieku nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Migarda informujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov:

- pocit tlaku alebo bolesti na hrudníku, dýchavičnosť a/alebo bolesti alebo nepríjemné pocity v jednej alebo obidvoch rukách, chrbta, ramien, krku, čeľuste, alebo hornej časti brucha; tieto môžu byť príznakmi srdcového záchvatu (infarktu myokardu), ktorý môže nastať, keď sa užívajú triptány, a to aj u pacientov bez záznamu srdcovo-cievneho ochorenia v chorobopise.

- máte po tele kožné vyrážky a svrbenie, rýchly nástup opuchov (najmä okolo pier, očí, alebo jazyka), s možnými náhlymi ťažkosťami s dýchaním, rýchlym srdcovým tepom a búšením srdca. To všetko sú príznaky a prejavy alergie a celkovej reakcie z precitlivenosti (reakcie z precitlivenosti, angioedém, anafylaxia).


Nežiaduce účinky hlásené pre Migard boli prechodné, mali zvyčajne miernu až strednú intenzitu a odzneli spontánne. Niektoré symptómy mohli byť spôsobené samotnou migrénou.


Častopozorované vedľajšie účinky (frekvencia u viac ako 1 zo 100 používateľov a menej ako u 1 z 10 používateľov):

- pocit na vracanie, sucho v ústach, tráviace ťažkosti, bolesť žalúdka

- únava, dyskomfort na hrudi (pocity miernej ťažoby, tlaku a napätia na hrudi)

- bolesť hlavy, závraty, „mravčenie“ najčastejšie v rukách a nohách, ospalosť, zníženie alebo porucha vnímania podnetov na dotyk, extrémna spavosť

- návaly tepla

- zvieranie v hrdle

- poruchy videnia

- zvýšené potenie.


Menej častopozorované vedľajšie účinky (frekvencia viac ako u 1 z 1000 používateľov a menej ako u 1 z 100 používateľov):

- zmenené vnímanie chuti, tras, zlá koncentrácia, otupenosť, zvýšené vnímanie dotykov, ospalosť, mimovoľné sťahy svalov

- hnačka, ťažkosti s prehĺtaním, plynatosť v žalúdku alebo v črevách, žalúdočné ťažkosti, roztiahnutie žalúdka

- búšenie srdca (palpitácie), rýchly tlkot srdca, zvýšený krvný tlak, bolesť na hrudi (intenzívna ťažoba alebo pocit tlaku v hrudi)

- pocity tepla, znížená znášanlivosť tepla a chladu, bolesť, slabosť, smäd, pomalosť, zvýšená energia, celková nevoľnosť, pocit točenia hlavy

- úzkosť, nespavosť, zmätenosť, nervozita, nepokoj, precitlivenosť, depresia, odosobnenie

- chladné ruky a nohy

- podráždená nosová sliznica, zápal prínosových dutín, bolesť hrdla a/alebo hlasiviek

- stuhnutosť svalov, bolesť svalov a kostí, bolesť v rukách a nohách, bolesť chrbta, bolesť kĺbov

- bolesť očí, podráždenie očí, bolestivá precitlivenosť na svetlo

- svrbenie

- zvonenie v ušiach, bolesti uší

- dehydratácia (nedostatok vody v tele)

- zvýšená frekvencia močenia, produkcia veľkého objemu moču.


Zriedkavopozorované vedľajšie účinky (frekvencia viac ako u 1 z 10 000 používateľov a menej ako u 1 z 1000 používateľov):

- svalové kŕče, ochabnutie svalov, znížené reflexy (hyporeflexia), problémy s pohybom

- zápcha, grganie, pálenie záhy, syndróm dráždivého čreva, pľuzgiere na pere, bolesť pery, kŕč v hltane, pľuzgiere v ústach, žalúdočný alebo dvanástnikový vred, bolesť slinných žliaz, zápal ústnej sliznice, bolesť zubov

- horúčka

- strata pamäti, abnormálne sny, poruchy osobnosti

- krvácanie z nosa, čkanie, zrýchlené dýchanie, problémy s dýchaním, podráždené hrdlo

- šeroslepota

- sčervenanie kože, husia koža, červené (fialkasté) bodky alebo škvrny na koži a slizniciach, žihľavka

- spomalená činnosť srdca

- bolesť uší, poruchy sluchu, svrbenie uší, citlivý sluch

- zvýšená hladina bilirubínu (látka produkovaná pečeňou) v krvi, zníženie hladiny vápnika v krvi, abnormality v analýze moču

- zníženie hladiny cukru v krvi

- časté nočné močenie, bolesť v obličkách

- sebaporanenia (napr. hryzenie, krvné podliatiny)

- opuch lymfatických uzlín

- nepríjemný pocit alebo bolestivosť prsníkov.


Aj keď častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov, boli hlásené aj tieto nasledujúce vedľajšie účinky:

- alergické reakcie (precitlivenosť), vrátane po tele roztrúsených kožných vyrážok a svrbenia kože, rýchly nástup opuchu (najmä okolo pier, očí, alebo jazyka), s možnými náhlymi ťažkosťami s dýchaním, ktoré môžu byť spojené s rýchlym tepom srdca a búšením srdca (anafylaxia)

- srdcový záchvat (infarkt myokardu)

- nepríjemné pocity na hrudi alebo bolesť, ktorá je spôsobená dočasným kŕčom (zúžením) vo vašich koronárnych tepnách (krvné cievy, ktoré prinášajú kyslík a živiny do vášho srdca, t. j. kŕč koronárnych ciev).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Migard


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 ºC.

Blister: uchovávajte v pôvodnom obale kvôli ochrane pred vlhkosťou.

Fľaša: uchovávajte v dobre uzatvorenej flaši kvôli ochrane pred vlhkosťou.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Migard obsahuje


- Liečivo je frovatriptan ako sukcinát monohydrátu.

Každá tableta obsahuje 2,5 mg frovatriptanu.

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: bezvodá laktóza, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), koloidný oxid kremičitý bezvodý.

Obal tablety: OPADRY biela: oxid titaničitý (E171), bezvodá laktóza, hypromelóza (E464), makrogol 3000, triacetín.


Ako vyzerá Migard a obsah balenia


Migard je dostupný ako okrúhle filmom obalené tablety s označením „m“ na jednej a „2,5“ na strane druhej.

Migard je balený v:

HDPE fľaša s detským bezpečnostným uzáverom: 30 filmom obalených tabliet v každej fľaši.

PVC/PE/ACLAR/Alu blister: 1, 2, 3, 4, 6 alebo 12 tabliet v každom blistri.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


Výrobcovia:

Almac Pharma Services Limited

Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate

Craigavon – County Armagh

North Ireland

BT63 5UA – Veľká Británia


alebo


Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlín

Nemecká spolková republika


alebo


A.Menarini Manufacturing Logistics and services s.r.l.

Via Campo di Pile

L´Aquila (AQ)

Taliansko


alebo


Laboratorios Menarini S.A.

Alfonso XII, 587

E-08918 Badalona (Barcelona)

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Francúzsko (RMS) Isimig Lotyšsko Migard

Rakúsko Eumitan Litva Migard

Belgicko Migard Luxembursko Migard

Česká republika Recur Nórsko Migard

Estónsko Migard Poľsko Migard

Dánsko Migard Portugalsko Migard

Fínsko Migard Slovensko Migard

Grécko Pitunal Španielsko Forvey

Maďarsko Migard Švédsko Migard

Island Migard Nemecko Migard

Írsko Miguar Veľká Británia Migard

Holandsko Migard Taliansko Rilamig

Slovinsko Migard


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

7Migard

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03243-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Migard

2,5 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje frovatriptan 2,5 mg (ako sukcinát monohydrát)

Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje približne 100 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Okrúhle bikonvexné biele filmom obalené tablety označené na jednej strane „m“, na druhej strane „2,5“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútna liečba atakov migrény vo fáze bolesti hlavy s aurou alebo bez aury.

Migard je indikovaný u dospelých.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Frovatriptan sa má začať užívať po začiatku migrenózneho ataku tak zavčasu, ako je možné, ale môže byť účinný, aj keď sa užíva v neskoršom štádiu. Frovatriptan sa nemá užívať profylakticky.


Pokiaľ pacient neodpovedá na prvú dávku frovatriptanu, nemá sa užiť druhá dávka pri tom istom záchvate, pretože sa nepreukázal žiaden prínos.


Frovatriptan sa môže použiť pri ďalších migrenóznych atakoch.


Dospelí (18 až 65 rokov)

Odporučená dávka frovatriptanu je 2,5 mg.


Ak sa po počiatočnom stlmení migréna vracia, môže sa použiť druhá dávka pod podmienkou, že medzi dvomi dávkami uplynie interval najmenej dvoch hodín.

Celková denná dávka nemá byť vyššia ako 5 mg.


Pediatrická populácia (mladší ako 18 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť Migardu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola stanovená. Preto sa jeho použitie v tejto vekovej skupine neodporúča. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší ľudia (nad 65 rokov)

Údaje o podaní frovatriptanu pacientom starším ako 65 rokov sú obmedzené. Preto sa použitie v tejto kategórii pacientov neodporúča.


Poškodenie obličiek

U pacientov s renálnym poškodením nie je potrebná úprava dávky (pozri 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Poškodenie pečene

Žiadna úprava dávky nie je potrebná u pacientov s miernym až stredným poškodením pečene (pozri 5.2 Farmakokinetické vlastnosti). Frovatriptan je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene (pozri 4.3 Kontraindikácie).


Spôsob podávania


Perorálne použitie.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na frovatriptan alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • pacienti s infarktom myokardu v anamnéze, ischemickým ochorením srdca, spazmami

koronárnych ciev (napríklad Prinzmetalova angína), ochoreniami periférnych ciev, alebo so symptómami indikujúcimi ischemické ochorenie srdca

 • stredne závažná alebo závažná hypertenzia, nekontrolovaná mierna hypertenzia

 • cerebrovaskulárna príhoda v anamnéze (CVA) alebo prechodný ischemický atak (TIA)

 • závažné poškodenie pečene (Child-Pugh C)

 • súbežná aplikácia frovatriptanu s ergotamínom alebo derivátmi ergotamínu (vrátane metysergidu) alebo s inými agonistami receptorov 5-hydroxytryptamínu (5-HT1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Frovatriptan sa má aplikovať iba pri jasne stanovenej diagnóze migrény.

Frovatriptan nie je indikovaný na manažment hemiplegickej, bazilárnej alebo oftalmoplegickej migrény.


Rovnako ako pri iných spôsoboch terapie ataku migrény, je potrebné vylúčiť iné, potenciálne vážne neurologické poškodenie pred terapiou bolesti hlavy u pacientov bez predchádzajúcej diagnózy migrény, alebo u pacientov s migrénou, ktorí majú atypické symptómy. Nutné je poznamenať, že migrény predstavujú zvýšené riziko niektorých cerebro-vaskulárnych príhod (napr. CVA alebo TIA).


Bezpečnosť a účinnosť aplikácie frovatriptanu vo fáze aury, pred fázou migrenóznych bolestí hlavy sa nestanovila.


Rovnako ako iné agonisty 5-HT1 receptorov, aj frovatriptan sa nesmie aplikovať pacientom s rizikom ochorenia koronárnych artérií (CAD), vrátane silných fajčiarov alebo tých, ktorí užívajú substitučnú terapiu nikotínom bez predchádzajúcich kardiovaskulárnych vyšetrení (pozri 4.3 Kontraindikácie). Špeciálnu pozornosť treba venovať ženám po menopauze a mužom starším ako 40 rokov, u ktorých sa vyskytujú tieto rizikové faktory.

Kardiologickým vyšetrením sa však nemusí identifikovať každý pacient, ktorý má srdcové ochorenie. Vo veľmi vzácnych prípadoch sa vyskytli vážne srdcové príhody počas aplikácie agonistov 5-HT1 receptorov u pacientov, ktorí nemali žiadne kardiovaskulárne ochorenie.


Aplikácia frovatriptanu môže byť spojená s prechodnými príznakmi vrátane bolesti alebo tlaku na hrudi, ktoré môžu byť intenzívne a môžu zasiahnuť aj oblasť hrdla (pozri 4.8 Nežiaduce účinky).


Keď je predpoklad, že takéto symptómy môžu indikovať ischemické ochorenie srdca, nesmú sa užiť ďalšie dávky frovatriptanu a majú sa vykonať ďalšie vyšetrenia.


Pacienti majú byť informovaní o počiatočných znakoch a príznakoch reakcií z precitlivenosti vrátane kožných ochorení, angioedému a anafylaxie (pozri časť 4.8). V prípade závažných alergických reakcií/reakcií z precitlivenosti, musí byť liečba frovatriptanom okamžite ukončená a nesmie byť opätovne začatá.


Odporúča sa počkať 24 hodín po aplikácii frovatriptanu predtým, ako sa podá medikácia ergotamínového typu. Najmenej 24 hodín musí uplynúť od podania prípravku obsahujúceho ergotamín pred aplikáciou frovatriptanu (pozri 4.3 Kontraindikácie a 4.5 Liekové a iné interakcie).


V prípade veľmi častého užívania (opakovaná aplikácia počas niekoľkých dní za sebou znamená nesprávne použitie lieku) sa liečivo môže kumulovať, čo môže viesť k zvýšeniu nežiaducich účinkov. Dlhodobé užívanie liekov proti bolesti hlavy môže tento stav zhoršiť. Ak k takejto situácii došlo alebo je na ňu podozrenie, treba sa poradiť s lekárom a liečba by sa mala prerušiť. U pacientov, ktorí majú časté alebo denné bolesti hlavy napriek pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti (alebo ako jeho dôsledok), treba brať do úvahy možnosť bolestí hlavy spôsobených nadmerným užívaním týchto liekov.

Neprekračujte odporučenú dávku frovatriptanu.


Tento liek obsahuje laktózu, preto ho pacienti so vzácnou vrodenou intoleranciou galaktózy, s laktázovou deficienciou laponského typu alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú používať.


Nežiaduce účinky môžu byť častejšie pri súčasnej aplikácii triptanov (5HT-agonistov) a rastlinných prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).


4.5 Liekové a iné interakcie


KONTRAINDIKÁCIE SÚBEŽNÉHO UŽÍVANIA


Ergotamín a deriváty ergotamínu (vrátane metysergidu) a iné 5-HT1 agonisty

Riziko hypertenzie a konstrikcie koronárnej artérie dôsledkom aditívnych vazospastických účinkov pri súbežnom použití pri tom istom migrenóznom ataku (pozri 4.3 Kontraindikácie).


Účinky môžu byť aditívne. Odporúča sa počkať aspoň 24 hodín po aplikácii medikácie ergotamínového typu pred podaním frovatriptanu. Naopak sa odporúča počkať 24 hodín po aplikácii frovatriptanu pred podaním medikácie ergotamínového typu (pozri 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


SÚBEŽNÉ UŽÍVANIE SA NEODPORÚČA


Inhibítory monoamínooxidázy

Frovatriptan nie je substrátom pre MAO-A, avšak potenciálne riziko serotonínového syndrómu alebo hypertenzie sa nedá vylúčiť (pozri 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


SÚBEŽNÉ POUŽITIE VYŽADUJÚCE OPATRNOSŤ


Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu(citalopram, fluoxetín, fluvoxamín, paroxetín, sertralín)

Potenciálne riziko hypertenzie, koronárnej vazokonstrikcie alebo serotonínového syndrómu.

Striktné dodržiavanieodporučeného dávkovania je základným faktorom na prevenciu tohto syndrómu.


Metylergometrín

Riziko hypertenzie, konstrikcie koronárnej artérie.


Fluvoxamín

Fluvoxamín je silný inhibítor cytochrómu CYP1A2 a dokázalo sa, že zvyšuje hladinu frovatriptanu v krvi o 27-49 %.


Perorálne kontraceptíva

U žien užívajúcich perorálne kontraceptíva boli koncentrácie frovatriptanu o 30 % vyššie ako u žien, ktoré neužívali perorálne kontraceptíva. Nezaznamenala sa zvýšená incidencia v profile nežiaducich účinkov.


Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný) (perorálne použitie)

Rovnako ako s inými triptanmi sa môže zvýšiť riziko výskytu serotonínového syndrómu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití frovatriptanu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Migard sa neodporúča užívať počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu, okrem nevyhnutných prípadov.


Laktácia

Nie je známe či sa frovatriptan a/alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Frovatriptan a/alebo jeho metabolity sa vylučujú do mlieka u potkanov počas laktácie s maximálnou koncentráciou v mlieku 4-násobne vyššou ako maximálne hladiny v krvi. Riziko u dojčených novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené.

Migard sa neodporúča počas dojčenia, okrem nevyhnutných prípadov. V takomto prípade sa musí dodržať 24 hodinový interval.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Migréna alebo terapia frovatriptanom môžu zapríčiniť somnolenciu. Pacientom treba poradiť, aby zhodnotili svoju schopnosť vykonávať komplex úloh ako je vedenie motorových vozidiel počas záchvatu migrény a po užití frovatriptanu.


 1. Nežiaduce účinky


Frovatriptan užívalo v klinických štúdiách viacej ako 2 700 pacientov v odporučenej dávke 2,5 mg a najčastejšie sa vyskytujúcimi nežiaducimi účinkami (< 10 %) boli závraty, únava, parestézia, bolesť hlavy a sčervenenie. Nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách boli prechodné, celkovo mierneho až stredného charakteru a spontánne vymizli. Niektoré symptómy popísané ako nežiaduce účinky môžu byť spojené so symptómami migrény.


Nasledovná tabuľka uvádza nežiaduce reakcie, o ktorých sa predpokladá, že majú vzťah k terapii frovatriptanom v dávke 2,5 mg a mali vyššiu incidenciu než s placebom v 4 placebom kontrolovaných štúdiách. Zoradené sú v zostupnom poradí incidencie podľa orgánových systémov. Nežiaduce reakcie zaznamenané po uvedení lieku na trh sú označené hviezdičkou*.


Trieda orgánových systémov

Veľmi

časté

> 1/10

Časté

≥ 1/100

< 1/10

Menej časté

≥ 1/1000

< 1/100

Zriedkavé

≥ 1/10 000

< 1/1000

Veľmi zriedkavé

≤ 1/10 000

Neznáme

(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systému
lymfadenopatiaPoruchy imunitného systému


reakcie z precitlivenosti* (vrátane kožných porúch, angioedému a anafylaxii)

Poruchy metabolizmu a výživydehydratácia

hypoglykémiaPsychické

poruchyúzkosť, nespavosť,

zmätenosť, nervozita,

agitovanosť, depresia, odosobnenie

abnormálne

sny, poruchy osobnostiPoruchy nervového systému


závraty,

parestézia,

bolesť hlavy, somnolencia, dysestézia, hypoestézia

porucha chuti,

tremor,

porucha pozornosti,

letargia,

hyperestézia,

útlm,

vertigo, mimovoľné

kontrakcie svalov

amnézia,

hypertónia, hypotónia,

hyporeflexia,

poruchy pohybuPoruchy oka


poruchy zraku

bolesť oka,

iritácia oka,

fotofóbia

šeroslepotaPoruchy

ucha a labyrintutinitus,

bolesť ucha,


dyskomfort v uchu,

poruchy ucha,

pruritus ucha

hyperakúziaPoruchy srdca a srdcovej činnostipalpitácie

tachykardia

bradykardia


infarkt myokardu*, spazmus koronárnej artérie*

Poruchy cievnával tepla

chladné končatiny

hypertenzia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


zvieranie v hrdle

rinitída,

sinusitída,

faryngolaryngeálna bolesť

epistaxia,

čkanie,

hyperventilácia, respiračné poruchy, dráždivé hrdloPoruchy gastrointestinálneho traktu


nauzea, sucho

v ústach,

dyspepsia,

abdominálna bolesť

hnačka, dysfágia,

flatulencia,

žalúdočné ťažkosti,

distenzia v dutine brušnej

konstipácia,

eruktácia,

gastroezofageálny

reflux,

syndróm dráždivého čreva,

pľuzgier na pere,

bolesť pery,

ezofageálny spazmus,

pľuzgiere na ústnej sliznici,

peptický vred, bolesť

slinných žliaz,

stomatitída, bolesť zubovPoruchy kože

a podkožného

tkaniva


hyperhidróza

pruritus

erytém,

piloerekcia,

purpura,

urtikáriaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Muskuloskele-tálna tuhosť,

Muskuloskele-tálna bolesť,

bolesť končatín,

bolesť chrbtice,

artralgia
Poruchy obličiek a močových ciestpolyúria,

polakizúria

nočné močenie,

renálna bolesťPoruchy reprodukčného systému a prsníkov
bolestivosť prsníkovCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava, dyskomfort v hrudi

bolesť v hrudi

pocit tepla,

neznášanlivosť tepla,

bolesť, asténia,

smäd,

pomalosť,

zvýšená energia,

nepokojnosť

pyrexiaLaboratórne a funkčné vyšetrenia
zvýšenie bilirubínu v krvi,

zníženie kalcia v krvi,

abnormality v analýze močuÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
pichanie
Nežiaduce účinky pozorované v dvoch otvorených dlhodobých klinických štúdiách sa nelíšili od tých, ktoré sú uvedené v tabuľke.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní tabletami frovatriptan sú obmedzené údaje. Maximálna jednorazová perorálna dávka frovatriptanu podaná mužským a ženským pacientom s migrénou bola 40 mg (16 krát vyššia ako odporučená klinická dávka 2,5 mg) a maximálna jednorazová dávka podaná zdravým mužom bola 100 mg (40 násobok odporučenej klinickej dávky). Obidve dávky sa nespájali s inými vedľajšími účinkami ako s tými, ktoré sa uvádzajú v časti 4.8. Napriek tomu sa uvádza jeden post marketingový závažný prípad spazmu koronárnej artérie po užití dávky štvornásobne prevyšujúcej odporučenú dávku frovatriptanu po dobu 3 po sebe nasledujúcich dní u pacienta s profylaktickou liečbou migrény tricyklickými antidepresívami. Pacient sa zotavil.


Frovatriptan nemá žiadne špecifické antidotum. Eliminačný polčas frovatriptanu je približne 26 hodín (5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Vplyv hemodialýzy alebo peritoneálnej dialýzy na koncentráciu frovatriptanu v sére nie je známy.


Terapia

Pokiaľ by došlo k predávkovaniu frovatriptanom, pacient musí byť dôsledne monitorovaný aspoň 48 hodín a musí sa mu poskytnúť potrebná podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina – selektívne agonisty 5-HT1 receptorov (N: centrálny nervový systém), ATC kód: N02C C07


Frovatriptan je selektívny agonista 5-HT receptorov, ktorý vykazuje vysokú afinitu k 5-HT1B a 5-HT1D väzobným miestam v rádioligandových testoch a má silné agonistické účinky na 5-HT1B a 5-HT1D receptoroch vo funkčných biotestoch. Má výraznú selektivitu pre 5-HT1B/1D receptory a žiadnu signifikantnú afinitu k 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT6,α-adrenoreceptorom, alebo histamínovým receptorom. Frovatritptan nemá signifikantnú afinitu k benzodiazepínovým väzobným miestam.


Predpokladá sa, že frovatriptan pôsobí selektívne na extracerebrálne, intrakraniálne artérie a inhibuje nadmernú dilatáciu týchto ciev počas migrény. Frovatriptan v klinicky významných koncentráciách spôsoboval konstrikciu izolovaných ľudských cerebrálnych artérií a mal na ne len slabý alebo žiadny účinok.


Klinická účinnosť frovatriptanu na terapiu migrenóznej bolesti hlavy a sprievodných symptómov sa sledovala v troch multicentrických placebom kontrolovaných štúdiách. V týchto štúdiách bol frovatriptan v dávke 2,5 mg jednoznačne lepší v porovnaní s placebom pri tlmení bolesti hlavy po 2 a 4 hodinách po aplikácii dávky a v čase prvej odpovede. Úľava bolesti (redukcia strednej alebo silnej bolesti hlavy na žiadnu alebo miernu bolesť) po 2 hodinách bola 37-46 % pre frovatriptan a 21-27 % pre placebo.

Úplná úľava bolesti po dvoch hodinách bola 9-14 % po frovatriptane a 2-3 % po placebe. Maximálna účinnosť po frovatriptane sa dosiahla po 4 hodinách.

V klinickej štúdii porovnávajúcej frovatriptan 2,5 mg so sumatriptanom 100 mg, bola účinnosť frovatriptanu po 2 a 4 hodinách mierne nižšia ako účinnosť sumatriptanu. Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov bola mierne nižšia u frovatriptanu 2,5 mg v porovnaní so sumatriptanom 100 mg. Porovnávacie štúdie frovatriptan 2,5 mg verzus sumatriptan 50 mg sa nerobili.

U starších pacientov v dobrom zdravotnom stave sa u niektorých jedincov po jednorazovej perorálnej dávke frovatriptanu 2,5 mg vyskytli prechodné zmeny systolického arteriálneho tlaku (v rámci normálnych limitov).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po aplikácii jednorazovej perorálnej dávky 2,5 mg zdravým jedincom stredná maximálna koncentrácia frovatriptanu v krvi (Cmax) dosiahnutá medzi 2 až 4 hodinami bola 4,2 ng/ml

u mužov a 7,0 ng/ml u žien. Stredná plocha pod krivkou (AUC) bola 42,9 a 94,0 ng.h/ml pre mužov resp. ženy.

Perorálna biologická dostupnosť bola 22 % u mužov a 30 % u žien. Farmakokinetika frovatriptanu bola podobná u zdravých jedincov a u pacientov s migrénou, nezistili sa žiadne rozdiely vo farmakokinetických parametroch u pacientov počas ataku migrény alebo medzi atakmi.

Frovatriptan vykazoval všeobecne lineárnu farmakokinetiku v rozsahu dávok použitých v klinických štúdiách (1 mg až 40 mg).


Potrava nemala signifikantný vplyv na biologickú dostupnosť frovatriptanu, ale tmax bol oneskorený asi o 1 hodinu.


Distribúcia

Rovnovážny objem distribúcie frovatriptanu po intravenóznej aplikácii 0,8 mg bol 4,2 l/kg u mužov a 3,0 l/kg u žien.

Väzba frovatriptanu na sérové bielkoviny bola nízka (približne 15 %). Reverzibilná väzba na krvné bunky v rovnovážnom stave bola približne 60 % bez rozdielu u mužov aj u žien. Pomer krv : plazma bol okolo 2:1 v rovnováhe.


Biotransformácia

Po perorálnom podaní 2,5 mg rádioaktívne značeného frovatriptanu zdravým mužom sa 32 % dávky zachytilo v moči a 62 % v stolici. Močom sa vylúčili nasledovné rádioaktívne zlúčeniny: nezmenený frovatriptan, hydroxyfrovatriptan, N-acetyldesmetyl frovatriptan, hydroxy-N-acetyldesmetyl frovatriptan a desmetylfrovatriptan spolu s niekoľkými menej významnými metabolitmi. Desmetylfrovatriptan mal približne 3 násobne nižšiu afinitu k 5-HT1 receptorom ako pôvodná zlúčenina. N-acetyldesmetyl frovatriptan mal zanedbateľnú aktivitu k 5-HT1 receptorom. Aktivita iných metabolitov sa neštudovala. Výsledky in vitro štúdií poskytli významný dôkaz, že CYP1A2 je izoenzýmom cytochrómu P450 primárne zapojeným do metabolizmu frovatriptanu. Frovatriptan in vitro neinhibuje ani neindukuje CYP1A2.

Frovatriptan nie je inhibítorom ľudských enzýmov monoamínooxidázy (MAO) alebo izoenzýmov cytochrómu P450 u ľudí, preto má nízky potenciál na interakcie liečivo-liečivo (pozri 4.5 Liekové a iné formy interakcií). Frovatriptan nie je substrátom pre MAO.


Eliminácia

Eliminácia frovatriptanu je bifázická s distribučnou fázou prevládajúcou medzi 2 až 6 hodinami. Stredný systémový klírens bol u mužov 216 ml/min a 132 ml/min u žien. Renálny klírens tvoril 38 % (82 ml/min) u mužov a 49 % (65 ml/min) u žien z celkového klírensu. Terminálny eliminačný polčas je približne 26 hodín bez ohľadu na pohlavie, avšak terminálna eliminačná fáza sa stáva dominantnou po približne 12 hodinách.

Pohlavie

AUC a Cmax hodnoty pre frovatriptan sú nižšie (približne o 50 %) u mužov ako u žien. Aspoň čiastočne je to dôsledkom súbežného používania perorálnych kontraceptív. Na základe účinnosti a bezpečnosti 2,5 mg dávky v klinickej praxi, nie je potrebná úprava dávkovania s ohľadom na pohlavie (pozri 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


Starší pacienti

U zdravých starších jedincov (65 až 77 rokov) AUC je zvýšené o 73 % u mužov a o 22 %

u žien, v porovnaní s mladšími jedincami (18 až 37 rokov). Medzi týmito dvoma populáciami sa nezistil žiaden rozdiel v tmax alebo t½ (pozri 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


Poškodenie obličiek

Systémová expozícia k frovatriptanu a jeho t½ sa signifikantne nelíšili u mužov a žien s renálnym poškodením (klírens kreatinínu 16 – 73 ml/min) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Poškodenie pečene

Po perorálnej aplikácii mužom a ženám vo veku 44 až 57 rokov, ktorí mali mierne až stredne poškodenú pečeň (Child-Pugh stupne A a B), sa stredné koncentrácie frovatriptanu v krvi pohybovali v rozsahu pozorovanom u zdravých mladých aj starších subjektov. Doteraz nie sú žiadne farmakokinetické ani klinické skúsenosti s aplikáciou frovatriptanu pacientom so závažným poškodením pečene (pozri 4.3 Kontraindikácie).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity po jednorazovej alebo opakovaných dávkach sa predklinické účinky pozorovali len pri dávkach prevyšujúcich maximálnu hladinu expozície u ľudí.


Štandardnými štúdiami genotoxicity sa nezistil klinicky závažný genotoxický potenciál frovatriptanu. Frovatriptan bol fetotoxický u potkanov, ale u králikov sa zistila fetotoxicita len pri dávkach toxických pre matku.


Frovatriptan nebol potenciálne karcinogénny v štandardných štúdiách karcinogenity na hlodavcoch a v štúdiách na p53(+/-) myšiach pri výrazne vyššej expozícii ako je predpokladaná expozícia u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Laktóza bezvodá

Microkryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Magnéziumstearát


Obal tablety

Opadry biela:

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Bezvodá laktóza

Makrogol 3000

Triacetín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


Blister: 3 roky

Fľaša: 2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.

Blister: uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Fľaša: udržiavajte fľašu dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaše HDPE bezpečné pre deti s obsahom 30 tabliet.

PVC/PE/ACLAR/Alumíniové blistrové balenia s 1, 2, 3, 4, 6 alebo 12 tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0034/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18. februára 2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12. decembra 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

11Migard