+ ipil.sk

MilgammaPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Milgamma

obalené tablety

liečivá: benfotiamín, kyanokobalamín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 28 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Milgamma a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Milgammu

3. Ako užívať Milgammu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Milgammu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Milgamma a na čo sa používa


Milgamma je liek, ktorý obsahuje účinné látky benfotiamín (derivát vitamínu B1) a kyanokobalamín (vitamín B12). Milgamma sa používa na liečbu dospelých pacientov.


Milgamma sa používa na liečbu

- ochorení nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (napr. zápalových ochorení periférnych nervov a koreňov, pri poškodení nervov následkom cukrovky, chronického alkoholizmu),

- neuralgie (bolesť nervov),

- neuritídy (zápal nervov),

- pásového oparu (herpes zoster),

- obrny tvárového nervu (paréza nervi facialis),

- poškodenia srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1,

- reumatických ťažkostí,

- bolesti svalov,

- pri príznakoch nadmerného preťaženia a v rekonvalescencii (zotavenie sa po chorobe).


Ak sa do 28 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Milgammu


Neužívajte Milgammu

- ak ste alergický (precitlivený) na benfotiamín alebo kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte obštrukciu (upchatie) čreva.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Milgammu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak máte psoriázu, liečba Milgammou sa môže začať len vtedy, ak prínos z liečby prevažuje nad jej rizikami, pretože vitamín B12môže zhoršiť kožné príznaky.


Vzhľadom na prítomnosť ricínového oleja v lieku sa môže vyskytnúť vracanie, nutkanie na vracanie (nevoľnosť), bolesť brucha a pri vysokom dávkovaní má liek laxatívny (preháňajúci) účinok.


Deti a dospievajúci

Nie sú skúsenosti s užívaním Milgammy u detí a dospievajúcich (do 18 rokov). Preto sa Milgamma nemá podávať deťom.


Iné lieky a Milgamma

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok tiamínu (vitamínu B1) sa ruší 5-fluorouracilom (liek používaný pri chemoterapii), pretože 5-fluorouracil potláča jeho metabolizmus.


Nasledujúce lieky (liečivá) môžu mať nepriaznivý vplyv na vstrebávanie vitamínu B12:

 • kolchicín,

 • aminoglykozidové antibiotiká (napr. neomycín),

 • kyselina p-aminosalicylová,

 • antiepileptiká (napr. fenytoín, fenobarbital a primidón),

 • cholestyramín,

 • lieky s predĺženým uvoľňovaním draslíka,

 • metyldopa,

 • inhibítory žalúdočnej kyseliny (napr. omeprazol, cimetidín)

 • perorálne antidiabetiká biguanidového typu.


Pacienti, ktorí sú liečení chloramifenikolom môžu slabo reagovať na liečbu vitamínom B12.


Súbežné užívanie vitamínu C a vitamínu B12môže viesť k zníženiu množstva vitamínu B12v krvnom sére a v telesných zásobách.


Milgamma a jedlo, nápoje a alkohol

Alkohol má nepriaznivý vplyv na vstrebávanie vitamínu B12.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, odporúča sa užívať denne 1,4 až 1,6 mg vitamínu B1a 4 µg vitamínu B12(kyanokobalamínu). Viac vitamínu B1môžete užívať len v prípade, ak sa u vás zistil jeho nedostatok, keďže bezpečnosť užívania vyšších dávok než sú odporúčané denné dávky nebola doteraz stanovená. Nedokázalo sa, že by užívanie vysokých dávok vitamínu B12bolo nebezpečné. Vitamíny B1a B12prestupujú do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Milgamma nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Milgamma obsahuje laktózu, glukózový sirup a sacharózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Tento liek obsahuje farbivá E122 a E124, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


Vzhľadom na prítomnosť ricínového oleja v lieku sa u vás môže vyskytnúť vracanie, nutkanie na vracanie (nevoľnosť), bolesť brucha a pri vysokom dávkovaní má liek laxatívny (preháňajúci) účinok.


3. Ako užívať Milgammu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 1 obalená tableta užívaná 3 až 4-krát denne. Obalenú tabletu pri užívaní nerozhryzujte. V ľahších prípadoch alebo v rekovalescencii je dostačujúca dávka 1 až 2 obalené tablety denne.


Spôsob užívania

Obalené tablety sa majú po jedle prehltnúť celé a zapiť malým množstvom tekutiny.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť Milgammy u detí nebola zatiaľ stanovená. Údaje nie sú k dispozícii.


Ak užijete viac Milgammy, ako máte

Ak ste vy (alebo niekto iný) užili väčšie množstvo Milgammy ako je odporúčaná dávka, alebo si myslíte, že dieťa prehĺtlo tabletu, vyhľadajte najbližšiu lekársku pohotovostnú službu alebo svojho lekára

Ak zabudnete užiť Milgammu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní Milgammy v rovnakej dávke ako predtým a snažte sa v budúcnosti užívať liek pravidelne.


Ak prestanete užívať Milgammu

Ak svojvoľne ukončíte liečbu, ohrozíte jej úspešnosť. Ak spozorujete vedľajšie účinky, porozprávajte sa s lekárom o možnosti ďalšej liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

alergické reakcie (žihľavka, kožné vyrážky, astma). Ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú, riziko alergických reakcií je vyššie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

v klinických štúdiách boli zaznamenané ojedinelé prípady porúch tráviaceho traktu, ako je nutkanie na vracanie (nevoľnosť) a iné zažívacie ťažkosti. Spojitosť medzi vitamínom B1a veľkosťou dávky je stále nejasná.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

vyrážky vo forme akné a tvorba pľuzgierov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Milgammu


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote 15 - 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Milgamma obsahuje


Liečivami sú benfotiamín (vitamín B1) a kyanokobalamín (vitamín B12).


Jedna obalená tableta obsahuje 50 mg benfotiamínu a 0,25 mg kyanokobalamínu.


Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy, sacharóza, kukuričný škrob, želatína, mikrokryštalická celulóza, mastenec, kyselina stearová, dextrín, glukózový sirup, uhličitan vápenatý, šelak, ricínový olej, oxid titaničitý, brilantová červeň E 104, E 122, E 124, biely vosk, karnaubský vosk.


Ako vyzerá Milgamma a obsah balenia

Tablety Milgammy sú červené okrúhle obojstranne vypuklé obalené tablety.


Milgamma je dostupná v baleniach po 20, 50 alebo 100 obalených tabliet alebo ako nemocničné balenie po 500, 1000 a 5000 obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Výrobca:

Mauermann Arzneimittel KG

Heinrich – Knote – Strasse 2, 82343 Pöcking, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.


4Milgamma

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Milgamma

obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 obalená tableta obsahuje:

benfotiamín 50 mg,

kyanokobalamín 0,25 mg


Pomocné látky so známym účinkom:monohydrát laktózy, sacharóza, azorubín (E 122), košenilová červeň A (E 124), glukózový sirup.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalené tablety

Červená okrúhla obojstranne vypuklá obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ochorenia nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (diabetická, alkoholová a pod.), neuralgie, neuritídy, pásový opar (herpes zoster), paréza nervi facialis, poškodenie srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatické ťažkosti, bolesť svalov, pri príznakoch nadmerného preťaženia a v rekonvalescencii.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Užíva sa celá (nerozhryznutá) 1 obalená tableta 3 až 4-krát denne. V ľahších prípadoch ako roborans a v rekonvalescencii zväčša stačí užívať 1 - 2 obalené tablety.


Milgamma sa používa na liečbu dospelých pacientov.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Milgammy u detí nebola stanovená. Údaje nie sú k dispozícii.


Spôsob podávania

Obalené tablety sa majú prehltnúť celé po jedle a zapiť malým množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1.

 • ileus


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek obsahuje monohydrát laktózy (0,1 g). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami frukózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


Vzhľadom na prítomnosť ricínového oleja v lieku sa u pacientov môže vyskytnúť vracanie, nauzea, bolesti brucha a pri vysokom dávkovaní má liek laxatívny účinok.


U pacientov so psoriázou sa liečba Milgammou má začať len po dôkladnom posúdení prínosu/rizika, pretože kyanokobalamín môže zhoršiť kožné príznaky.


Kapsuly obsahujú potravinárske farbivá azorubín (E 122) a košenilovú červeň A (E 124), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tiamín je inaktivovaný 5-flurouracilom, pretože 5-fluorouracil kompetitívne inhibuje fosforyláciu tiamínu na tiamínpyrofosfát.


Resorpciu kyanokobalamínu znižujú kolchicín, aminoglykozidové antibiotiká (napr. neomycín), kyselina p-aminosalicylová, antiepileptiká (napr. fenytoín, fenobarbital a primidón), cholestyramín, lieky s predĺženým uvoľňovaním draslíka, metyldopa, inhibítory žalúdočnej kyseliny (napr. omeprazol, cimetidín), alkohol, prípadne perorálne antidiabetiká biguanidového typu.


Pacienti, ktorí sú liečení chloramifenikolom môžu slabo reagovať na liečbu kyanokobalamínom.


Súbežné užívanie vitamínu C a kyanokobalamínu môže viesť k zníženiu množstva kyanokobalamínu dostupného v sére a v telesných zásobách.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Počas gravidity a laktácie sa odporúča denný príjem vitamínu B1(tiamínu) 1,4 až 1,6 mg a kyanokobalamínu 4 µg. Dávka tiamínu môže byť počas gravidity prekročená len vtedy, ak je u pacientky potvrdený deficit tiamínu, keďže bezpečnosť podávania vyšších dávok ako sú odporúčané denné dávky nebola doteraz stanovená. Pri kyanokobalamíne sa pri vyššom dávkovaní nedokázal škodlivý účinok. Tiamín a kyanokobalamín prestupujú do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Milgamma nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Každé posúdenie nežiaducich účinkov je zvyčajne založené na nasledujúcej frekvencii výskytu:


Veľmi časté: (≥1/10)

Časté: (≥1/100 až <1/10)

Menej časté: (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé: (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé: (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: alergické reakcie (urtikária, kožné vyrážky, astma). Zvýšené riziko je u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé: v klinických štúdiách s benfotiamínom boli zaznamenané ojedinelé prípady gastrointestinálnych porúch ako je nauzea a iné gastrointestinálne ťažkosti. Spojitosť medzi vitamínom B1a veľkosťou dávky je stále nejasná.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: erupcie vo forme akné a bulózne erupcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Prípady intoxikácie alebo predávkovania nie sú známe.


 1. Príznaky predávkovania

Neaplikovateľné, pozri vyššie.


 1. Liečba predávkovania

Neaplikovateľné, pozri vyššie.


Antidotá

Neaplikovateľné, pozri vyššie.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vitamíny, vitamín B1v kombinácii s vitamínom B6alebo s vitamínom B12, ATC-kód: A11DB


Neurotropné vitamíny B-komplexu majú priaznivé účinky na metabolické a degeneratívne ochorenia nervov a pohybového systému. Používajú sa nielen ako náhrada pri nedostatku vitamínov v organizme, ale pri vysokom dávkovaní majú ďalšie farmakologické vlastnosti, ktorými sa vysvetľujú analgetické, antineuralgické a regeneračné účinky, ktoré sa môžu dosiahnuť pri liečbe s Milgammou.


Benfotiamín patrí do skupiny tzv. alitiamínov a je v tukoch rozpustnou formou vitamínu B1. Výhody voči vitamínu B1 rozpustnému vo vode sú nasledujúce:

 1. Benfotiamín sa 3 – 5-krát lepšie resorbuje než ekvivalentné množstvo tiamíniumdichloridu.

 2. Pomer konverzie na metabolicky aktívnu kokarboxylázu je po užití benfotiamínu 2 – 5-

krát väčší než po užití podobného množstva vitamínu B1rozpustného vo vode.

 1. Benfotiamín je omnoho rezistentnejší voči odbúravaniu enzýmom tiamináza.

 2. Ani po perorálnom užití veľmi vysokých dávok benfotiamínu sa nepozorovala anafylaktická reakcia.

 3. Zatiaľ čo tiamíniumdichlorid blokuje peristaltiku GIT, benfotiamín má slabý stimulujúci účinok na hladké svalstvo.

 4. Benfotiamín je bez chuti a bez zápachu. Preto typický nepríjemný telesný pach po užívaní vitamínu B1 rozpustného vo vode nie je pri benfotiamíne prítomný.


Vitamín B12je nenahraditeľný pre látkovú premenu buniek, pre tvorbu krviniek a funkciu nervového systému. Pôsobí ako katalyzátor pri biologickej syntéze nukleových kyselín, teda stavbe nových bunkových jadier. Vysoké dávky vitamínu B12majú analgetické a antialergické vlastnosti a podporujú prietok krvi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom užití nastáva v čreve za prítomnosti fosfatáz defosforylácia benfotiamínu na S-benzoyltiamín (SBT), ktorý je rozpustný v tukoch a preto má vysokú permeabilitu. SBT sa lepšie absorbuje než vo vode rozpustné deriváty tiamínu a z cirkulujúcej krvi prestupuje do vnútra buniek, kde dochádza k enzymatickej debenzoylácii na tiamín, ktorý sa potom prostredníctvom tiamínkinázy konvertuje na aktívnu formu koenzýmu (kokarboxyláza). Denne sa odbúra v tele asi 1 mg tiamínu. Nadbytok tiamínu sa vylúči močom.

Kokarboxyláza je okrem iného koenzýmom pyruvátdehydrogenázy, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v oxidatívnom metabolizme glukózy. V nervových bunkách sa energia získava najmä oxidatívnym metabolizmom glukózy, preto dostatočné množstvo tiamínu je dôležité pre funkciu buniek. Ak sa zvýši hladina glukózy, zvyšujú sa požiadavky na tiamín. S benfotiamínom sa dosiahne vyššia intracelulárna koncentrácia tiamínu a aktívnych koenzýmov než s perorálne podanými vo vode rozpustnými derivátmi tiamínu.

Pri zníženej hladine kokarboxylázy dochádza v krvi a v tkanivách k zvýšeniu hladiny rozpadových produktov intermediárneho metabolizmu, ako je pyruvát, laktát a ketoglutarát, na ktoré veľmi citlivo reaguje svalstvo, myokard a CNS. Benfotiamín zamedzuje kumulácii týchto toxických metabolitov. Okrem toho benfotiamín pri terapeutickom podávaní vykazuje analgetický účinok.


Vitamín B12uvoľnený počas zažívania z potravy sa viaže na vnútorný faktor (VF). VF je glykoproteín, ktorý tvoria parietálne bunky žalúdka. Komplex vitamín B12- VF je rezistentný voči proteolytickým enzýmom, dostáva sa až do terminálneho ilea, kde sa viaže na špecifické receptory epitelových buniek a dochádza k jeho absorpcii. Vitamín B12sa transportuje mukózou ku kapiláram krvného obehu, kde sa viaže na transportný proteín transkobalamín. Tento komplex sa rýchle vychytáva pečeňou, kostnou dreňou a inými proliferujúcimi bunkami.


Absorpcia je porušená u pacientov s chýbajúcim vnútorným faktorom, u pacientov s malabsorpciou alebo s ochoreniami, resp. patologickými zmenami čriev, po gastrektómii alebo pri poruche tvorby autoimunitných protilátok. Z potravy sa zvyčajne absorbuje len 1,5 - 3,5 µg vitamínu B12.

Vitamín B12sa vylučuje žlčou a vstupuje do enterohepatálneho obehu. Prechádza taktiež placentou.

Biologická dostupnosť

Výrazne lepšiu biologickú dostupnosť benfotiamínu v porovnaní s tiamíniummononitrátom rozpustným vo vode potvrdzuje porovnávacia štúdia uskutočnená Bitschom (1990), ktorá sa vykonala na 10 mladých mužoch. Absorbované množstvo benfotiamínu sa zvyšuje priamo úmerne so zvýšením podávanej dávky a vďaka svojej rozpustnosti v tukoch v porovnaní s tiamínom nevykazuje kinetiku nasýtenia. Oproti tomu po perorálnom podaní vo vode rozpustného vitamínu B1sa neabsorbuje viac než 10 mg denne. Okrem toho sa benfotiamín dlhšie uchováva v tkanivách.

Benfotiamín má jednoznačne lepšiu biologickú dostupnosť v porovnaní s ďalšími derivátmi tiamínu rozspustnými v lipidoch. Bitsch (1992) v porovnávacej skríženej štúdii dokázal, že po perorálnom podaní benfotiamínu je napr. hodnota AUC (plocha pod krivkou) v plazme 4-násobne vyššia než pri fursultiamíne a maximálna koncentrácia tiamínu (Cmax) v plazme po podaní benfotiamínu presahuje dvojnásobok fursultiamínovej hodnoty.

Na stanovenie hladiny vitamínu B1sa používa metóda sledovania enzýmovej aktivity v erytrocytoch závislej od TTP, ako napr. aktivita transketolázy. Plazmatická koncentrácia transketolázy je v rozsahu od 2 do 4 µg/100 ml.


Normálne hodnoty plazmatickej koncentrácie vitamínu B12 sú 200 - 900 pg/ml alebo <200 pg/ml pri jeho deficite. Len 0,1 % celkového množstva vitamínu B12 je vo voľnej cirkulujúcej forme.

Denná potreba je okolo 1 µg. Necirkulujúci vitamín B12je deponovaný najmä v pečeni. Z celkových telesných zásob v množstve 3 – 5 mg ho pečeň obsahuje 50 - 90 %.


Absorpciu vitamínu B12inhibuje kolchicín, etanol a neomycín (preto je indikované parenterálne podanie pri ich užívaní). Perorálne antidiabetiká biguanidového typu a kyselina p-aminosalicylová, ako aj chloramfenikol a vitamín C interferujú s absorpciou vitamínu B12.


Biologický polčas kyanokobalamínu v plazme je 123 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V dostupnej literatúre a po desaťročia trvajúcom terapeutickom užívaní nebol doteraz pri benfotiamíne a vitamíne B12 zaznamenaný mutagénny, karcinogénny účinok ani toxický účinok na reprodukciu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

sacharóza

kukuričný škrob

želatína

mikrokryštalická celulóza

mastenec

kyselina stearová

dextrín

glukózový sirup

uhličitan vápenatý

šelak

ricínový olej

oxid titaničitý

brilantová červeň E 104, E 122, E 124

biely vosk

karnaubský vosk.


6.2 Inkompatibility


Vo všeobecnosti benfotiamín na rozdiel od tiamínu nevykazuje inkompatibility. Nastáva len zmena zafarbenia liečiva v kombinácii s aminofylínom, vitamínom C, vitamínom B2a tiež pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti.


Vitamín B12je inkompatibilný s látkami spôsobujúcimi oxidáciu alebo redukciu a so soľami ťažkých kovov. V roztokoch s obsahom tiamínu sa vitamín B12podobne ako ďalšie zložky B-komplexu rýchlo rozkladá produktmi odbúravania tiamínu (nízka hladina iónov železa môže tomuto odbúravaniu zabrániť). Riboflavín má tiež deštrukčný účinok, najmä pri súčasnom pôsobení svetla. Nikotínamid urýchľuje fotolýzu zatiaľ čo antioxidanty ju spomaľujú.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 – 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsahu balenia


PVC/PVDC/Al blister


Veľkosť balenia: 20, 50, 100 obalených tabliet

Nemocničné balenie po 500, 1000, 5000 obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Wörwag Pharma GmbH &Co. KG, Calwer Strasse 7, 710 34 Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


86/0671/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 02. 11. 1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.03.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014

6Milgamma