+ ipil.sk

MILGAMMA 100Príbalový leták

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/12886-ZME

Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2009/12882-PRE


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Milgamma®100

obalené tablety

Liečivo: benfotiamín a pyridoxíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Milgamma 100 a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Milgammu 100

3. Ako užívať Milgammu 100

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Milgammu 100

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MILgamma 100 A NA ČO SA POUŽÍVA


Milgamma 100 sa používa na liečbu neurologických ochorení vyvolaných nedostatkom vitamínov B1a B6.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MILgammU 100


Neužívajte Milgammu 100


- keď ste alergický (precitlivený) na tiamín, benfotiamín, pyridoxíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Milgammy 100;

- keď ste tehotná alebo dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Milgammy 100


Milgamma 100 môže vyvolať neuropatie, ak sa užíva dlhšie ako 6 mesiacov.


Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak sa u Vás v minulosti vyskytla alergická reakcia.


Užívanie iných liekov

Terapeutické dávky vitamínu B6môžu znížiť účinok L-dopy (liek na liečbu Parkinsonovej choroby). Súbežné podávanie antagonistov pyridoxínu (napr. hydralazínu (liek na liečbu vysokého krvného tlaku), izoniazidu (liek proti tuberkulóze), D-penicilínu (antibiotikum), cykloserínu (antibiotikum)), užívanie alkoholu a dlhodobé užívanie perorálnej antikoncepcie s obsahom estrogénov môže viesť k nedostatku vitamínu B6.

Tiamín je deaktivovaný 5-fluorouracilom (liek používaný pri chemoterapii).


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Milgammy 100 s jedlom a nápojmi

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Počas tehotenstva je odporúčaný denný príjem 1,4 – 1,6 mg vitamínu B1a 3 mg vitamínu B6. Podávanie vyšších ako odporúčaných denných dávok nebolo preukázané ako bezpečné. Preto sa Milgamma 100 nemá užívať počas tehotenstva.


Laktácia

Vitamín B1a B6prestupuje do materského mlieka. Vysoké dávky vitamínu B6inhibujú tvorbu mlieka. Preto sa Milgamma 100 nemá užívať počas laktácie.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Milgamma 100 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Milgammy 100

Milgamma 100 obsahuje sacharózu (cukor).

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ MILGAMMU 100


Vždy užívajte Milgammu 100 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka u dospelých je jedna obalená tableta Milgammy 100 denne. Pri akútnych stavoch môže lekár zvýšiť dávku až na 3-krát denne 1 obalená tableta Milgammy 100.


Najneskôr po štyroch týždňoch liečby lekár zváži, či je stále potrebná zvýšená dávka vitamínu B1a B6(3-krát denne 1 tableta Milgammy 100). Pokiaľ je to možné, dávkovanie sa má znížiť na 1 obalenú tabletu Milgammy 100 denne, aby sa znížilo riziko vzniku neuropatií v spojitosti s vitamínom B6.


Obalené tablety sa užijú s dostatočným množstvom tekutiny.

Tablety sa môžu užívať v ľubovoľnom čase počas dňa.


Použitie u detí

Deti nemajú užívať Milgammu 100, pretože nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť u detí. Nie sú dostupné žiadne údaje.


Ak užijete viac Milgammy 100, ako máte

Krátkodobé podanie vysokých dávok vitamínu B6(viac ako 1 g denne) môže vyvolať neurotoxické účinky.


Ak sa u Vás vyskytnú neočakávané príznaky, vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete užiť Milgammu 100

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní Milgammy 100 v rovnakej dávke ako predtým a snažte sa v budúcnosti užívať liek pravidelne.


Ak prestanete užívať Milgammu 100

Ak ukončíte liečbu, riskujete, že liečba nebude úspešná.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Milgamma 100 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

v individuálnych prípadoch sa môžu vyskytnúť alergické reakcie ako sú kožné reakcie, žihľavka, vyrážka, šokové stavy.


Poruchy nervového systému:

Frekvencia nie je známa: dlhodobé užívanie lieku viac ako 6 mesiacov môže vyvolať periférne senzorické neuropatie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

V klinických štúdiách boli zdokumentované ojedinelé prípady gastrointestinálnych porúch ako je nutkanie na vracanie a iné gastrointestinálne ťažkosti. Avšak frekvencia výskytu týchto nežiaducich účinkov sa významne nelíšila od skupiny dostávajúcej placebo (liek bez liečiva). Príčinný vzťah k vitamínom B1a B6nie je dostatočne objasnený a môže byť závislý od dávky.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MILGAMMU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Milgammu 100 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Milgamma 100 obsahuje


Liečivo je benfotiamín a pyridoxíniumchlorid.


1 obalená tableta obsahuje 100 mg benfotiamínu a 100 mg pyridoxíniumchloridu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, mastenec, triglyceridy s dlhými bočnými reťazcami.

Obal tablety:

šelak, sacharóza, uhličitan vápenatý, arabská guma, kukuričný škrob, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, glycerol 85 %, polysorbát 80, montanglykolový vosk.


Ako vyzerá Milgamma 100 a obsah balenia


Milgamma 100 je biela okrúhla tableta s hladkým povrchom.

Milgamma 100 je dostupná v baleniach po 30, 60 alebo 100 obalených tabliet alebo ako nemocničné balenia po 500, 1000 a 5000 obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Výrobcovia:

Mauermann Arzneimittel KG

Heinrich-Knote Strasse 2, 823 43 Pöcking, Nemecko


Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstrasse 1, 845 29 Tittmoning, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2010.

4

MILGAMMA 100

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/12886-ZME

Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2009/12882-PRE


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Milgamma 100

obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 filmom obalená tableta obsahuje:

benfotiaminum 100 mg,

pyridoxini hydrochloridum 100 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalená tableta


Biele obalené tablety s hladkým povrchom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Liek sa používa na liečbu neurologických ochorení vyvolaných nedostatkom vitamínov B1a B6.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí užívajú denne 1 obalenú tabletu Milgammy 100. Pri akútnych stavoch sa dávka môže zvýšiť až na trikrát denne 1 obalená tableta Milgammy 100.


Najneskôr po štyroch týždňoch lekár zváži, či je stále potrebné zvýšená dávka vitamínu B1a B6(3‑krát denne 1 tableta Milgammy 100). Pokiaľ je to možné, dávkovanie sa má znížiť na denne 1 obalená tableta Milgammy 100, aby sa znížilo riziko vzniku neuropatií v spojitosti s vitamínom B6.


Pediatrická populácia

Nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť Milgammy 100 u detí. Nie sú dostupné žiadne údaje.


Spôsob podávania

Obalené tablety sa užijú s dostatočným množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na tiamín.

Milgamma 100 je kontraindikovaná počas gravidity a laktácie (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie Milgammy 100 po dobu dlhšej ako 6 mesiacov môže vyvolať neuropatie.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať Milgammu 100.


Pred podávaním Milgammy 100 sa má u pacienta zistiť alergická anamnéza.


4.5 Liekové a iné interakcie


Terapeutické dávky vitamínu B6môžu znížiť účinok L-dopy. Súbežné podávanie antagonistov pyridoxínu (napr. hydralazínu, izoniazidu (INH), D-penicilínu, cykloserínu), užívanie alkoholu a dlhodobé užívanie perorálnej antikoncepcie s obsahom estrogénov môže viesť k nedostatku vitamínu B6.

Tiamín je deaktivovaný 5-fluorouracilom, keďže 5-fluorouracil kompetitívne inhibuje fosforyláciu tiamínu na tiamíndifosfát.


4.6 Gravidita a laktácia


Počas gravidity je odporúčaný denný príjem 1,4 – 1,6 mg vitamínu B1a 3 mg vitamínu B6. Počas laktácie je odporúčaný denný príjem 1,7 – 1,9 mg vitamínu B1a 2,6 mg vitamínu B6. Podávanie vyšších ako odporúčaných denných dávok nebol preukázaný ako bezpečný. Preto je Milgamma 100 kontraindikovaná počas gravidity.

Vitamín B1a B6prestupuje do materského mlieka.

Vysoké dávky vitamínu B6inhibujú tvorbu mlieka. Preto je Milgamma 100 kontraindikovaná počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Milgamma 100 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri posúdení nežiaducich účinkov sa používajú nasledujúce frekvencie:

Veľmi časté: ( 1/10)

Časté: ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: v individuálnych prípadoch alergické reakcie ako sú kožné reakcie, urtikária, exantém, šokové stavy


Poruchy nervového systému:

Frekvencia nie je známa: Dlhodobé používanie viac ako 6 mesiacov môže vyvolať periférne senzorické neuropatie (pozri časť 4.4).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi zriedkavé: V klinických štúdiách boli zdokumentované ojedinelé prípady gastrointestinálnych porúch ako je nauzea a iné gastrointestinálne ťažkosti. Avšak frekvencia výskytu týchto nežiaducich účinkov sa signifikantne nelíšila od skupiny dostávajúcej placebo. Príčinný vzťah k vitamínom B1a B6nie je dostatočne objasnený a môže byť závislý od dávky.


4.9 Predávkovanie


a) Príznaky predávkovania

Benfotiamín má veľkú terapeutickú šírku, preto sa po perorálnom podaní neočakáva výskyt príznakov predávkovania. Krátkodobé užívanie vysokých dávok (vyšších ako 1 g denne) vitamínu B6môže viesť k neurotoxickým účinkom.

Tiež dávky vyššie ako 100 mg denne môžu viesť k vzniku neuropatií, ak sa užívajú dlhšie ako 6 mesiacov.

Predávkovanie sa zvyčajne prejavuje vo forme senzorických neuropatií, možné sú aj spolu s ataxiou. Po podaní extrémne vysokých dávok sa môžu vyskytnúť kŕče. U novorodencov a dojčiat sa môže vyskytnúť hlboká sedácia, hypotónia a respiračné poruchy (dyspnoe, apnoe).


b) Liečba predávkovania

Po akútnom užití dávky viac ako 150 mg/kg telesnej hmotnosti pyridoxíniumchloridu sa odporúča vyvolanie vracania a podanie aktívneho uhlia. Vyvolanie vracania je najviac účinné počas prvých 30 minút po užití, potrebná môže byť intenzívna lekárska starostlivosť.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vitamín

ATC-kód: A11DB


Výskyt a požiadavky na substitúciu.

Človek patrí medzi tiamín heterotrofné organizmy. Celkový obsah vitamínu B1 v tele je približne 30 mg. Vzhľadom k vysokej utilizácii a obmedzeným možnostiam ukladania je potrebné zabezpečiť denný príjem tiamínu v dostatočnom množstve. Nedostatok vitamínu B1 je možné často pozorovať u alkoholikov, starších ľudí, hemodialyzovaných pacientov, po chirurgických gastrointestinálnych zákrokoch, pri nesprávnej alebo dlhodobej malnutrícii, pri parenterálnej výžive.

Pre prevenciu nedostatku tiamínu sa odporúča denný príjem 1,3 až 1,5 mg vitamínu B1u mužov a 1,1 až 1,3 mg u žien. Počas tehotenstva je potrebné zvýšiť uvedené množstvo o 0,3 mg, v období dojčenia o 0,6 mg na deň.


V ľudskom organizme je deponované 40 až 150 mg vitamínu B6, denná renálna exkrécia je 1,7 až 2,6 mg a metabolický obrat je 2,2 až 2,4 %. Potrebné množstvo vitamínu B6 závisí od metabolizmu bielkovín a jeho utilizácia sa zvyšuje s príjmom proteínov (bielkovín). Odporúčaný denný príjem vitamínu B6je 2,3 mg u mužov a 2,0 mg u žien. Počas tehotenstva je potrebné uvedené množstvo zvýšiť o 1,0 mg, v čase laktácie o 0,6 mg na deň.


Klinické údaje

Podľa nutričnej správy, vitamíny B1a B6sú najdôležitejšími vitamínmi B- komplexu.Požiadavky organizmu na tiamín sa viažu na metabolizmus sacharidov a vyjadrujú sa ako celkový kalorický príjem. Súčasný odporúčaný diétny príjem je 0,5 mg na každých 1000 kalórií, s minimálnym denným príjmom 1 mg u tých ľudí, ktorí prijímajú menej ako 2000 kalórií stravy denne. Fyziologické hodnoty tiamínu v krvi majú veľkú variabilitu. Exkrécia tiamínu močom je indexom ukazujúci aktuálny diétny príjem. Urinárna exkrécia u dospelých je zvyčajne vyššia ako 66 μg/g kreatinínu, zatiaľ čo hodnoty nižšie ako 27 μg/g kreatinínu poukazujú na jeho deficit. Okrem toho „tiamínový nasycovací test“ pozostáva z merania tiamínu vylúčeného močom 4 hodiny po podaní 5 mg dávky. Exkrécia menšieho množstva ako 20 μg poukazuje na jeho deficit. Odhad hladiny tiamínu v sére neumožňuje každé adekvátne stanovenie týkajúce sa stavu samotného tiamínu.

Denné odporúčané množstvo pyridoxínu sa zakladá na príjme bielkovín. Záznam stavu vitamínu B6 si vyžaduje vyšetrenie vitamínu B6 v plazme alebo v erytrocytoch ako aj exkrécie 4-pyridoxínu močom. Okrem toho odhad aktivity aspartátaminotransferázy v erytrocytoch je vhodný na stanovenie deficitu vitamínu B6 so stimuláciou pomocou pridania pyridoxal-5-fosfátu alebo bez nej.


Vitamín B1je esenciálnou látkou. Benfotiamín, v tukoch rozpustný derivát vitamínu B1 (tiamínu), sa v organizme fosforyláciou mení na biologicky aktívny tiamíndifosfát (TDP) a tiamíntrifosfát (TTP).

TDP je významným koenzýmom v metabolizme sacharidov. Je koenzýmom pyruvátdekarboxylázy, 2‑oxoglutarátdehydrogenázy a transketolázy. V pentózovom fosfátovom cykle tiamíndifosfát zasahuje do prenosu aldehydových skupín.


Fosforylovaná forma vitamínu B6(pyridoxal-5-fosfát, PALP) je koenzýmom mnohých enzýmov, ktoré majú vplyv v non-oxidatívnom metabolizme aminokyselín. Dekarboxyláciou aminokyselín sa zúčastňujú na tvorbe fyziologicky aktívnych amínov (adrenalín, histamín, serotonín, dopamín, tyramín), v anabolických a katabolických metabolických procesoch sa zúčastňujú pri transaminácii (aspartátaminotransferáza, alanínaminotransferáza, gamamaslová kyselina, -ketoglutaráttransamináza) ako aj v rôznych syntetických a rozpadových procesoch aminokyselín. Vitamín B6 pôsobí na štyroch miestach v metabolizme tryptofánu. Počas tvorby červeného krvného farbiva vitamín B6 katalytuje tvorbu kyseliny -amino -oxoadipovej (kyseliny 5-aminolevulovej).

Dôležitosť vitamínu B1 a B6 vo funkcii organizmu a možné závažné následky korešpondujúcich deficiencií sú dobre známe a sú základným elementom substitúcie založenej na dôkazoch. V ľudskom nervovom systéme deficit vitamínu B1 a B6 môže viesť ku klinicky závažným neurologickým poruchám, ktoré sa dajú liečiť substitúciou vitamínmi. Stavy vyvolané nedostatkom vitamínov sú spojené s neurologickými poruchami vrátane neuropatií.

Na zvieracích experimentálnych modeloch sa preukázal analgetický (antineuralgický) účinok oboch vitamínov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní vitamínu B1sa pri absorpcii predpokladá prítomnosť duálneho transportného mechanizmu závislého od veľkosti dávky, a to aktívna absorpcia až do koncentrácie 2 µmol a pasívna difúzia pri koncentráciách nad 2 µmol. Pri prestupe cez intestinálnu mukózu sa predpokladá existencia transportného mechanizmu, pričom transport zo serózy do krvi je závislý na ATP. Pri absorpcii sa fosfátové zvyšky oddeľujú od derivátov fosforylovaných tiamínov fosfatázami. Najväčšia absorpcia nastáva v dvanástniku, menšia je v hornej a v strednej časti tenkého čreva.

Porovnávacie štúdie potvrdili, že benfotiamín sa vstrebáva rýchlejšie, lepšie a vo zvýšenej miere v porovnaní s vo vode rozpustným tiamínhydrochloridom. Po perorálnom podaní benfotiamínu sa pozorovala vyššia a dlhšie pretrvávajúca koncentrácia tiamínu a biologicky aktívneho koenzýmu v plazme a v odcentrifúgovaných krvinkách ako po podaní ekvivalentného množstva tiamínhydrochloridu.


Vitamín B6a jeho deriváty sa absorbujú vo veľkej miere v hornej časti GIT pasívnou difúziou.


Distribúcia

Po perorálnom podaní sa benfotiamín v tenkom čreve defosforyluje fosfatázou na S-benzoyltiamín (SBT). SBT je v tukoch rozpustný a má vysokú permeabilitu. SBT sa absorbuje bez výraznejšej transformácie na tiamín. Až neskôr nastáva enzymatická debenzoylácia na tiamín a vzniká biologicky aktívny koenzým.

U benfotiamínu sa zistilo, že v organizme vznikajú z 2 látok (benfotiamínu a tiamínu) biologicky aktívne koenzýmy tiamíndifosfát a tiamíntrifosfát. Za použitia celotelovej autorádiografie s radioaktívne značeným benfotiamínom sa pozorovala jeho vysoká radioaktivita v krvi, pečeni, obličkách, svalstve a mozgu pokusných zvierat.

V krvnej plazme sú pyridoxal-5-fosfát a pyridoxal viazané na albumín. Transportnou formou je pyridoxal. Pri prechode cez bunkovú membránu sa pyridoxal-5-fosfát, ktorý je naviazaný na albumín, hydrolyzuje alkalickou fosfatázou na pyridoxal.


Eliminácia

Obidva vitamíny sa vylučujú prevažne obličkami. Približne 50 % tiamínu sa vylučuje v nezmenenej forme alebo esterifikovaný so sulfátom. Rezíduami je niekoľko metabolitov, medzi nimi kyselina tiamínová, kyselina metyltiazoloctová a pyramín.


Približne 74 % intravenóznej dávky 100 mg pyridoxínu sa vylúčilo obličkami vo forme rôznych metabolitov. Pyridoxal sa oxiduje v pečeni na kyselinu 4-pyridoxovú, ktorá tvorí 64 % dávky vylúčených močom.


Priemerný eliminačný polčas (t1/2) benfotiamínu v plazme je 3,6 hod. Po perorálnom podaní je eliminačný polčas pyridoxíniumchloridu približne 2,5 hod. Biologický polčas tiamínu a pyridoxínu je približne 2 týždne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U zvierat veľmi vysoké dávky vitamínu B1vyvolávajú bradykardiu. Okrem toho sa tiež môžu vyskytnúť príznaky blokády vegetatívnych ganglií a nervovosvalových platničiek.


Dlhodobá liečba vysokými dávkami pyridoxínu môže viesť k neurotoxickým účinkom. Perorálne podávanie 200 mg vitamínu B6(pyridoxíniumchloridu) na kg telesnej hmotnosti denne psom počas doby dlhšej ako 107 dní vyvolalo ataxiu, svalovú slabosť, poruchy rovnováhy a degeneratívne zmeny axónov a myelínových pošiev.

Okrem toho sa v experimentoch na zvieratách po vysokých dávkach vitamínu B6vyskytli kŕče a poruchy koordinácie.


Pri správnom klinickom používaní sa neočakávajú žiadne mutagénne účinky vitamínu B1a B6.

Dlhodobé štúdie na zvieratách so zreteľom na tumorogénny potenciál vitamínu B1a B6nie sú dostupné.


Vitamín B1sa aktívne transportuje do plodu. Koncentrácie v plode a u novorodenca sú vyššie ako koncentrácie vitamínu B1u matky.

Vysoké dávky vitamínu B1neboli dostatočne skúmané v experimentoch na zvieratách.

Vitamín B6prestupuje placentou a koncentrácie v plode sú vyššie ako u matky.

Vitamín B6nebol dostatočne skúmaný v experimentoch na zvieratách. V embryotoxickej štúdii na potkanoch nebol naznačený teratogénny potenciál.

Podávanie veľmi vysokých dávok vitamínu B6u samčích potkanov viedlo k poškodeniu spermatogenézy.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


silica colloidalis anhydrica, cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum conexum, povidonum, talcum, partialglycerida longicatenalia, lacca, saccharosum, macrogolum 6000, calcii carbonas, acaciae gummi, maydis amylum, glycerolum 85%, polysorbatum 80, titanii dioxidum (E 171), cera montanglycoli.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale, chránený pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa


Veľkosť balenia: 30, 60, 100 obalených tabliet

Klinické balenie po 500, 1000, 5000 obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Wörwag Pharma GmbH &Co. KG, Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


86/0172/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


11. 07. 2005/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2010

6MILGAMMA 100