+ ipil.sk

Milgamma NA injektPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.:2013/06192


Písomná informácia pre používateľa


Milgamma NA injekt

injekčný roztok

Liečivo: tiamíniumdichlorid a pyridoxíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Milgamma NA injekt a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Milgammu NA injekt

3. Ako používať Milgammu NA injekt

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Milgammu NA injekt

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Milgamma NA injekt a na čo sa používa


Milgamma NA injekt je liek s obsahom vitamínov.


Milgamma NA injekt sa používa pri nedostatku vitamínov skupiny B (na liečbu ochorení nervového systému vyvolaných nedostatkom vitamínov B1a B6).


2. Skôr ako použijete Milgammu NA injekt


Nepoužívajte Milgammu NA injekt


  • ak ste alergický (precitlivený) na tiamíniumdichlorid alebo pyridoxíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  • ak ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia


Alergická reakcia spojená so vznikom šoku je po podaní injekčného roztoku s obsahom vitamínu B1veľmi zriedkavá, ale možná (pozri časť 4 Možné vedľajšie účinky).


Ak spozorujete ťažkosti s dýchaním, zrýchlenú činnosť srdca (tachykardiu), výskyt žihľavky alebo šoku s príznakmi zlyhania krvného obehu, ihneď vyhľadajte lekára.


Pozorované boli príznaky periférnej senzorickej neuropatie alebo parestézie ako je tŕpnutie a mravčenie nôh a rúk. Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť pri dlhodobom podávaní vitamínu B6v denných dávkach nad 50 mg alebo krátkodobom podávaní v množstve do 1 gramu.


Ak spozorujete tŕpnutie a mravčenie, prosím, informujte o tom svojho lekára, ktorý prekontroluje podané množstvo lieku a ukončí podávanie lieku, ak to bude potrebné.


Iné lieky a Milgamma NA injekt

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok vitamínu B1(tiamíniumdichlorid) sa znižuje, ak sa súčasne podáva liek proti rakovine (cytostatikum) 5- fluorouracyl.

Dlhodobá liečba furosemidom (diuretikum) môže zapríčiniť nedostatok vitamínu B1, pretože dochádza k zvýšenému vylučovaniu vitamínu B1z organizmu.

Súbežné užívanie tzv. antagonistov pyridoxínu (lieky, ktoré okrem iného majú aj opačný účinok na vitamín B6, napr. hydralazín, izoniazid (INH), cykloserín, D-penicilín) môže zvýšiť potrebu vitamínu B6.

Vitamín B6(pyridoxíniumchlorid) v denných dávkach 5 mg a viac môže znížiť účinok levodopy (liek na liečbu Parkinsonovej choroby).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas tehotenstva a laktácie sa má denný príjem vitamínov zabezpečiť primeranou výživou. Liek je vzhľadom na obsah účinných látok určený len na liečbu nedostatku vitamínov skupiny B a smie sa podávať len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika lekárom. Nebolo vykonané klinické skúšanie s Milgammou NA injekt počas tehotenstva.


Vitamín B1a B6prestupuje do materského mlieka.


Počas tehotenstva a laktácie sa nemá prekročiť maximálna denná dávka 25 mg pyridoxíniumchloridu. Keďže injekčný roztok obsahuje 50 mg pyridoxíniumchloridu v 1 ml ampulke, jeho použitie počas tehotenstva a laktácie je kontraindikované.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Milgamma NA injekt nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Preto nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.


3. Ako užívať Milgammu NA injekt


Ak lekár nepredpíše ináč, platia nižšie uvedené pokyny. Prosím dodržujte tieto pokyny, pretože v opačnom prípade nebude Milagmma NA injekt správne účinkovať!


Pokiaľ lekár nepredpíše ináč, zvyčajná dávka je:

Na začiatku liečby sa podáva raz denne 1 ml injekčného roztoku (jedna ampulka).

Počas následnej liečby je dávkovanie 1 – 2 ml injekčného roztoku (1 - 2 ampulky) týždenne.


Spôsob podávania

Injekcie sa podávajú intramuskulárne (do svalu) alebo intravenózne (do žíl).


Dĺžka podávania

Dĺžka liečby sa riadi podľa typu a závažnosti ochorenia.


Ak máte dojem, že účinok MilgammyNA injekt je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Milgammy NA injekt, ako máte

Vitamín B1

Veľmi vysoké dávky vitamínu B1(nad 10 g) vyvolávajú paralýzu nervstva podobnú ako po podaní kurare.

Pri predávkovaní je potrebná liečba pod dozorom lekára.


Vitamín B6

Príznakmi predávkovania vitamínom B6je senzorická polyneuropatia (ochorenie nervov, ktoré sa prejavuje poruchou citlivosti). Táto môže byť spojená s poruchou koordinácie pohybov svalov (ataxia). Veľmi vysoké dávky vyvolávajú kŕče.

Ak boli podané akútne dávky nad 150 mg/kg telesnej hmotnosti, potrebné je prijať opatrenia intenzívnej starostlivosti.


Ak zabudnete užiť Milgammu NA injekt

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Dôležité vedľajšie účinky a príznaky, ktoré môžete spozorovať a opatrenia pri ich výskyte:


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

alergické reakcie (šok s príznakmi zlyhania krvného obehu, dýchavica, zrýchlená činnosť srdca (tachykardia), kožné reakcie spojené so svrbením a žihľavkou)(pozri v časti 2 odsek Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Milgammy NA injekt).


Poruchy nervového systému:

Frekvencia nie je známa: pri dlhodobom podávaní denných dávok nad 50 mg vitamínu B6sa môže vyskytnúť periférna senzorická neuropatia (ochorenie nervov sprevádzané tŕpnutím a mravčením) (pozri v časti 2 odsek Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Milgammy NA injekt).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Milgammu NA injekt


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete ampulky. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v chladničke (2C – 8C) a chráňte pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Milgamma NA injekt obsahuje


Liečivo je tiamíniumdichlorid a pyridoxíniumchlorid.


1 ampulka (1 ml) obsahuje 100 mg tiamíniumdichloridu a 50 mg pyridoxíniumchloridu.


Ďalšie zložky sú: kyselina vínna, voda pre injekciu.


Ako vyzerá Milgamma NA injekt a obsah balenia


Milgamma NA injekt je dostupná v baleniach po 5, 10, 20, 100, 500 ampuliek po 1 ml injekčného roztoku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Výrobca

Solupharrm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Industriestrasse 3, 342 12 Melsungen, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2013.

4Milgamma NA injekt

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/06192


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


MilgammaNA injekt

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ampulka (1 ml) injekčného roztoku obsahuje:

thiamini hydrochloridum 100,0 mg,

pyridoxini hydrochloridum 50,0 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Nedostatok vitamínov skupiny B (Ochorenia nervového systému spôsobené nedostatkom vitamínov B1a B6).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Ak to nie je ináč predpísané, odporúča sa nasledovné dávkovanie:

Na začiatku liečby sa podáva raz denne 1 ml injekčného roztoku (jedna ampulka), počas následnej liečby je dávkovanie 1 – 2 ml injekčného roztoku (1 - 2 ampulky) týždenne.


Injekcie sa podávajú intramuskulárne (do svalu) alebo intravenózne (do žíl).

Dĺžka podávania sa riadi podľa závažnosti ochorenia.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá (tiamíniumdichlorid a pyridoxíniumchlorid) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Alergická reakcia až šokový stav je po podaní injekčného roztoku s obsahom vitamínu B1veľmi zriedkavá, ale možná (pozri časť 4.8).


Pri ťažkostiach s dýchaním, tachykardii, výskyte urtikárie alebo šoku s príznakmi zlyhania krvného obehu je potrebné ihneď vyhľadať lekára.


Pri dlhodobom podávaní vitamínu B6, ktorý obsahuje Milgamma NA injekt, v dennej dávke nad 50 mg alebo pri krátkodobom podávaní v množstve do jedného gramu, sa pozorovalo tŕpnutie a mravčenie rúk a nôh (príznaky periférnej senzorickej neuropatie alebo parestézie).


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok vitamínu B1(tiamíniumdichlorid) sa znižuje, ak sa súbežne podáva cytostatikum

5-fluorouracyl.


Dlhodobá liečba furosemidom spôsobuje nedostatok vitamínu B1, pretože dochádza k zvýšenému vylučovaniu vitamínu B1z organizmu.


Súbežné podávanie tzv. antagonistov pyridoxínu (lieky, ktoré majú aj antagonistický účinok na vitamín B6, napr. hydralazín, izoniazid (INH), cykloserín, D-penicilín) môže zvýšiť potrebu vitamínu B6.


Vitamín B6(pyridoxíniumchlorid) v denných dávkach 5 mg alebo viac môže znížiť účinok levodopy (liek na liečbu Parkinsonovej choroby).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Počas gravidity a laktácie sa má denný príjem vitamínov zabezpečiť primeranou výživou. Liek je vzhľadom na obsah účinných látok určený len na liečbu deficitu vitamínov skupiny B a smie sa podávať len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika lekárom. Nebolo vykonané klinické skúšanie s Milgammou NA injekt počas gravidity.


Vitamín B1a B6prestupuje do materského mlieka.


Počas gravidity a laktácie sa nemá prekročiť maximálna denná dávka 25 mg pyridoxíniumchloridu. Keďže injekčný roztok obsahuje 50 mg pyridoxíniumchloridu v 1 ml ampulke, jeho použitie počas gravidity a laktácie je kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri posúdení nežiaducich účinkov sa používajú nasledujúce frekvencie:

Veľmi časté: ( 1/10)

Časté: ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému:

Veľmi zriedkavé: alergické reakcie (šok s príznakmi zlyhania krvného obehu, dýchavica, tachykardia, kožné reakcie spojené so svrbením a urtikáriou)(pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému:

Frekvencia nie je známa: Pri dlhodobom podávaní denných dávok nad 50 mg vitamínu B6sa môže vyskytnúť periférna senzorická neuropatia (ochorenie nervov sprevádzané tŕpnutím a mravčením) (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.4.9 Predávkovanie


Vitamín B1:

Pri správnom užívaní sa u ľudí nevyskytli príznaky predávkovania. Opakované parenterálne podávanie môže vyvolať anafylaktickú reakciu spojenú so zlyhaním krvného obehu. Pri predávkovaní sa ihneď vykoná intenzívna symptomatická liečba.

Veľmi vysoké dávky podávané intravenózne (nad 10 g) majú blokujúci účinok na gangliá a majú podobný účinok na prenos nervových vzruchov ako účinky kurare.


Vitamín B6:

Príznaky predávkovania:

Vysoké dávky vitamínu B6môžu inhibovať tvorbu materského mlieka. Dlhodobé užívanie (niekoľko mesiacov až rokov) vitamínu B6v dávkach viac ako 50 mg/deň ako aj krátkodobé užívanie (2 mesiace) v dávkach viac ako 1 g/deň môže viesť k neurotoxickým účinkom.

Príznakom predávkovania je senzorická polyneuropatia, možná spolu s ataxiou. Veľmi vysoké dávky vyvolávajú kŕče. U novorodencov a dojčiat sa môže prejaviť silný sedatívny účinok, hypotónia a respiračné poruchy (dyspnoe, apnoe).


Liečba predávkovania:

Ak boli podané akútne dávky nad 150 mg/kg telesnej hmotnosti, potrebné je prijať opatrenia intenzívnej starostlivosti.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vitamín

ATC-kód: A11DB

Vitamín B1

Vitamín B1je esenciálnou látkou. Tiamín sa v organizme mení na biologicky aktívny tiamíndifosfát (TDP) a tiamíntrifosfát (TTP). TDP je významným koenzýmom v metabolizme sacharidov. TDP je koenzýmom pri transformácii pyruvátu na acetylkoenzým A a transketolázy v pentózovom fosfátovom cykle. Zúčastňuje sa aj pri transformácii alfa-ketoglutarátu na sukcinylkoenzým A v citrátovom cykle.


Následkom úzkeho prepojenia s metabolizmom vznikajú interakcie s ostatnými vitamínmi B‑komplexu. Na zvieracích experimentálnych modeloch sa preukázal analgetický (antineuralgický) účinok.


Výskyt a požiadavky na substitúciu.

Vitamín B1 sa v biologicky aktívnej forme ako tiamíndifosfát vyskytuje vo veľkej miere v rastlinnej a živočíšnej ríši. Rastliny a niektoré mikroorganizmy sú tiamín autotrofné. Človek patrí medzi tiamín heterotrofné organizmy.

Bohaté na tiamín sú: pivné kvasnice (15,6 mg/100 g), bravčové mäso (0,9 mg/100 g), pšeničné otruby (0,7 mg/100 g), ovsené vločky a pistácie (0,6 mg/100 g) a hrubozrnná múka (cca 0,5 mg/100 g).

Vzhľadom k vysokej utilizácii a obmedzeným možnostiam ukladania v organizme je potrebné zabezpečiť denný príjem tiamínu v dostatočnom množstve. Celkový obsah vitamínu B1 v tele je približne 30 mg. Z tohto množstva sa 40 % vitamínu nachádza vo svaloch.

Pre prevenciu jeho nedostatku sa odporúča denný príjem 1,3 až 1,5 mg u mužov a 1,1 až 1,3 mg u žien. Počas tehotenstva je potrebné zvýšiť uvedené množstvo o 0,3 mg, počas laktácie o 0,5 mg na deň.

Minimálne potrebné množstvo vitamínu B1 u človeka je 0,3 mg/1000 kcal.


Príznaky nedostatku vitamínu B1


Príznaky nedostatku vitamínu B1 sa môžu vyskytnúť pri:

- pri nesprávnej výžive alebo podvýžive (napr. beri-beri), dlhodobej perenterálnej výžive, hemodialýze, malabsorpcii,

- pri chronickom alkoholizme (alkoholická kardiomyopatia, Wernickeho encefalopatia, Korsakovov syndróm,

- pri zvýšenom nároku na prísun vitamínu.


Príznaky úplného nedostatku vitamínu B1(beri-beri) sú periférna neuropatia spojená s poruchami citlivosti, svalová slabosť, centrálne podmienené poruchy koordinácie, ataxia, paréza ako aj psychické, gastrointestinálne a kardiovaskulárne poruchy. Rozlišuje sa suchá a vlhká forma avitaminozy B1. Pri vlhkej forme sa okrem iných príznakov vyskytujú rozsiahle edémy. Pri chronickom alkoholizme môže nedostatok vitamínu B1viesť k vzniku kardiomyopatie spojenej s dilatáciou pravej komory, polyneuropatie, Wernickeho encefalopatie a Korsakovovho syndrómu.


Ukazovateľmi nedostatku vitamínu B1sú okrem iného:

- znížená koncentrácia tiamínu v krvi, v plazme a v krvinkách

- znížené vylučovanie tiamínu do moča a znížená aktivita transketolázy.


Vitamín B6

Fosforylovaná forma vitamínu B6(pyridoxal-5-fosfát, PALP) je koenzýmom mnohých enzýmov, ktoré majú vplyv v non-oxidatívnom metabolizme aminokyselín. Dekarboxyláciou aminokyselín sa zúčastňujú na tvorbe fyziologicky aktívnych amínov (adrenalín, histamín, serotonín, dopamín, tyramín), v anabolických a katabolických metabolických procesoch sa zúčastňujú pri transaminácii (aspartátaminotransferáza, alanínaminotransferáza, gamamaslová kyselina, -ketoglutaráttransamináza) ako aj v rôznych syntetických a rozpadových procesoch aminokyselín. Vitamín B6 pôsobí na štyroch miestach v metabolizme tryptofánu. Počas tvorby červeného krvného farbiva vitamín B6 katalyzuje tvorbu kyseliny -amino -oxoadipovej (kyseliny 5-aminolevulovej).

Vznikajú aj priame biochemické prepojenia s ostatnými vitamínmi B-komplexu.


Výskyt a požiadavky na substitúciu.

Pyridoxín, pyridoxal a pyridoxamín sa vo veľkej miere nachádzajú v rastlinnej a živočíšnej ríši. Bohaté na vitamín B6sú najmä kvasnice, obilniny (najmä obilné zrná), sójové bôby, pečeň, obličky, svalovina (mäso), mlieko, mliečne výrobky, zelená zelenina, zemiaky, mrkva a banány.


Pyridoxín je uložený prevažne vo svalovom tkanive vo forme pyridoxal-5-fosfátu. Potreba vitamínu B6závisí najmä od metabolizmu bielkovín a stúpa pri príjme bielkovín. Odporúčané množstvo vitamínu B6je 0,02 mg na 1 g bielkovín. Pre prevenciu jeho nedostatku sa odporúča denný príjem 1,8 mg u mužov a 1,6 mg u žien. Počas tehotenstva je potrebné zvýšiť uvedené množstvo o 1,0 mg, v čase laktácie o 0,6 mg za deň. Zvýšená potreba môže vzniknúť aj pri dlhodobom užívaní liekov, ochoreniach alebo poruchách metabolizmu.


Príznaky nedostatku vitamínu B6

Len nedostatok vitamínu B6je u ľudí zriedkavý. Dostatočný príjem vitamínu B6nie je vždy zabezpečený u rôznych rizikových skupín napr. u dorastu, tehotných žien a starších ľudí. Nedostatok vitamínu B6 je často spojený s nedostatočným príjmom ostatných vitamínov skupiny B. Klinické príznaky nedostatku sú rôzne. Nasledovné ochorenia môžu byť čiastočne spôsobené aj nedostatkom vitamínu B6:

- seboroické zmeny kože podobné dermatitíde, blefarokonjuktivitída,

- hypochrómna anémia

- periférna neuritída

- hyperoxalúria s tvorbou kameňov v oblasti vývodných močových ciest

- cerebrálne kŕče

Ukazovateľmi nedostatku vitamínu B6sú medzi inými:

- zvýšené vylučovanie kyseliny xanturénovej po tryptofánovom záťažovom teste

- znížené vylučovanie kyseliny 4-pyridoxínovej

- znížené sérové hodnoty PALP

- znížená aktivita aspartátaminotransferázy v erytrocytoch.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vitamín B1

Polčas vylučovania tiamínu je 1 hodina pre β-fázu. Hlavnými eliminačnými produktmi sú kyselina tiamínkarboxylová, pyramín, tiamín a množstvo nešpecifikovaných metabolitov. Čím vyšší je príjem tiamínu, tým viac nezmeneného tiamínu sa vylúči počas 4-6 hodín. Renálny klírens je pri fyziologických koncentráciach veľmi nízky a jeho hodnota je nižšia ako klírens kreatinínu.


Vitamín B6

Pyridoxín, pyridoxal a pyridoxamín sa prevažne rýchlo vstrebávajú v hornej časti gastointestinálneho traktu a ich maximálna exkrécia nastáva medzi 2 a 5 hodinou. Hlavným eliminačným produktom je kyselina 4-pyridoxínová. Predpokladom pre funkciu vitamínu ako koenzýmu je fosforylácia –CH2OH skupiny na 5 pozícii (PALP, pyridoxal-5-fosfát). Až 80 % PALP je v krvnej plazme viazané na bielkoviny. V ľudskom tele je deponovaných 40 až 150 mg vitamínu B6, denná renálna exkrécia je 1,7 až 2,6 mg a rýchlosť obratu je 2,2 až 2,4 %


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Vitamín B1

Akútna, subchronická a chronická toxicita:

Pozri časť 4.9 a časť 4.8.


Mutagénny a tumorogénny potenciál:

Pri správnom klinickom používaní sa neočakávajú žiadne mutagénne účinky vitamínu B1.

Dlhodobé štúdie na zvieratách so zameraním na tumorogénny potenciál nie sú dostupné.


Reprodukčná toxicita

Vitamín B1sa aktívne transportuje do plodu. Koncentrácie v plode a u novorodenca sú vyššie ako koncentrácie vitamínu B1u matky.

Neboli vykonané žiadne klinické štúdie s dávkami vitamínu B1vyššími ako je denná požiadavka vitamínu počas gravidity a obdobia dojčenia.


Vitamín B6


Akútna toxicita:

Pozri časť 4.9


Subchronická a chronická toxicita:

Perorálne podávanie 150-200 mg vitamínu B6(pyridoxíniumchloridu)/kg telesnej hmotnosti denne počas doby dlhšej ako 100 – 107 dní vyvolalo u psov ataxiu, svalovú slabosť, poruchy rovnováhy ako aj degeneratívne zmeny axónov a myelínových pošiev. Okrem toho sa v experimentoch na zvieratách po vysokých dávkach vitamínu B6vyskytli kŕče a poruchy koordinácie.


Mutagénny a tumorogénny potenciál:

Pri správnom klinickom používaní sa neočakávajú žiadne mutagénne účinky vitamínu B6.

Dlhodobé štúdie na zvieratách so zreteľom na tumorogénny potenciál nie sú dostupné.


Reprodukčná toxicita

Vitamín B6prestupuje placentou a jeho koncentrácie v plode sú vyššie ako u matky. Vitamín B6nebol dostatočne skúmaný v experimentoch na zvieratách. V embryotoxickej štúdii na potkanoch nebol naznačený teratogénny potenciál.

Podávanie veľmi vysokých dávok vitamínu B6u samčích potkanov viedlo k poškodeniu spermatogenézy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


acidum tartaricum, aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility

Vitamín B1

Tiamín sa môže úplne rozložiť v injekčných roztokoch s obsahom siričitanov.

Svetlo, teplo a oxidačné činidlá môžu inaktivovať roztoky s obsahom tiamíniumchloridu / tiamíniumdichloridu.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2C – 8C) a chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčná ampulka, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa


5, 10, 20, 100, 500 ampuliek po 1 ml injekčného roztoku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Wörwag Pharma GmbH &Co. KG, Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


86/0171/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.07.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22.04.2010/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013

6Milgamma NA injekt