+ ipil.sk

MINIDIABPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2013/06031


Písomná informácia pre používateľa


MINIDIAB

5 mg tablety

glipizid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Minidiab a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Minidiab

3. Ako užívať Minidiab

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Minidiab

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Minidiab a na čo sa používa


Minidiab patrí do skupiny liekov nazývaných deriváty sulfonymočoviny.

Minidiab sa používa na liečbu diabtes mellitus 2. typu ( nezávislý od inzulínu). Pomáha tým, že znižuje hladinu cukru (glukóza) v krvi, keď diéta a fyzická aktivita nie sú dostatočné, aby kontrolovali hladinu cukru v krvi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Minidiab


Neužívajte Minidiab

 • ak ste alergický (precitlivený) na glipizid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte diabetes mellitus 1. typu (závislý od inzulínu)

 • ak máte zvýšené hladiny ketolátok a cukor prítomný v moči (diabetickú ketoacidózu)

 • ak trpíte epizódami bezvedomia (diabetická kóma)


Upozornenia a opatrenia

Minidiab môže vyvolať závažnú hypoglykémiu (nízka hladina cukru v krvi), ktorá môže mať za následok kómu a môže si vyžiadať hospitalizáciu. Pravidelný, včasný príjem cukrov je dôležitý pri predchádzaní epizódam hypoglykémie, ktoré sa vyskytujú pri neskoršom príjme jedla ako má byť, alebo pri nedostatočnom príjme potravy, alebo pri nevyváženom príjme cukrov.


O rizikách hypoglykémie, jej symptómoch, liečbe a o stavoch, ktoré spôsobujú zvýšenú náchylnosť pre jej vznik, vás bude informovať váš lekár. Taktiež vás poučí o výhodách Minidiabu, ako aj o alternatívnych spôsoboch liečby, o dôležitosti dodržiavania pokynov týkajúcich sa diéty, o programe pre pravidelné cvičenie a o pravidelnom vyšetrovaní hladiny glukózy v krvi.


Predtým, ako začnete užívať Minidiab, povedzte svojmu lekárovi:


 • ak trpíte na nedostatok enzýmu G6PD (ochorenie, ktoré spôsobuje poškodenie červených krviniek)

 • ak máte zhoršenú fukciu obličiek a pečene

 • ak ste vystavený stresu, ako je napríklad horúčka, úraz, infekcia alebo operácia. Je možné, že v takýchto prípadoch bude nutné prerušiť liečbu Minidiabom a podať inzulín.


Je potrebné pravidelne sledovať vašu hladinu glukózy v krvi.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené.


Iné lieky a Minidiab

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate Minidiab, buďte si vedomý toho, že nasledujúce lieky môžu znížiť hladinu cukru v krvi:


 • mikonazol, flukonazol, vorikonazol (lieky používané na plesňové infekcie)

 • nesteroidné protizápalové lieky (napr. fenylbutazón používaný pri ochoreniach kĺbov)

 • kyselina acetylsalicylová (liek proti bolesti a horúčke)

 • betablokátory (lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo bolesti v hrudníku)

 • inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku)

 • antagonisti H2 receptorov (napr. cimetidín používaný pri ochoreniach tráviaceho traktu)

 • sulfonamidy alebo chloramfenikol (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií)

 • probenecid (liek používaný na liečbu dny)

 • kumaríny (napr. warfarín používaný na prevenciu krvných zranenín)


Nasledujúce lieky môžu zvýšiť hladinu cukru v krvi:


 • chlorpromazín (liek používaný na liečbu psychických stavov)

 • kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu)

 • lieky na liečbu astmy (napr. ritodrín, salbutamol, terbutalín)

 • tiazidy a iné diuretiká (lieky na odvodnenie)

 • tyroidálne produkty (lieky používané u pacientov s nízkou produkciou hormónov štítnej žľazy)

 • hormonálne lieky (estrogény, progestagény) vrátane perorálnej antikoncepcie

 • fenytoín (liek používaný na liečbu epilepsie)

 • kyselina nikotínová (používaná ako doplnok na zníženie cholesterolu a úpravu hladín tukov)

 • blokátory kalciových kanálov (lieky používané pri poruchách srdcového rytmu)

 • izoniazid (liek používaný na liečbu tuberkulózy)


Minidiab a jedlo, nápoje a alkohol

Minidiab sa má užívať približne 30 minút pred jedlom, aby sa obmedzila hyperglykémia po jedle.

Alkohol môže zvýšiť hypoglykemickú reakciu, ktorá môže viesť k hypoglykemickej kóme.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Minidiab sa má užívať počas tehotenstva, len ak potenciálny prínos liečby prevýši potenciálne riziko pre plod. Ak sa Minidiab používa počas tehotenstva, táto liečba sa má prerušiť aspoň jeden mesiac pred predpokladaným dátumom pôrodu.


Dojčenie

Nie je známe, či sa glipizid vylučuje do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vplyv Minidiabu na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje nebol skúmaný. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov je potrebné mať na pamäti možný výskyt príznakov hypoglykémie.


Minidiab obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť voči niektorým cukrom, pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.


3. Ako užívať Minidiab


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná úvodná dávka je 5 mg/deň, podávaná pred raňajkami alebo obedom. Starší pacienti a iní pacienti s rizikom hypoglykémie môžu začať s dávkou 2,5 mg. Úprava dávkovania má prebiehať postupne so zvyšovaním dávky o 2,5 mg alebo 5 mg podľa zmeny hladiny glukózy v krvi. Medzi jednotlivými úpravami dávky má uplynúť aspoň niekoľko dní.


Maximálna odporúčaná jednotlivá dávka je 15 mg. Ak nie je dostatočne účinná, je možné rozdeliť dennú dávku. Celková denná dávka nad 15 mg sa má rozdeľovať. Pacientov je zvyčajne možné stabilizovať pri dávke v rozsahu od 2,5 mg do 30 mg denne. Maximálna odporúčaná denná dávka je 40 mg.


Starší a vysokorizikoví pacienti

Aby sa znížilo riziko hypoglykémie u rizikových pacientov vrátane starších pacientov, oslabených, podvýživených pacientov, pacientov s nepravidelným príjmom kalórií a pacientov s poruchami funkcie obličiek alebo pečene, váš lekár začne liečbu s nižšou dávkou.


Pacienti užívajúci inzulín

Pacienti s diabetes mellitus 2. typu užívajúci inzulín môžu byť bezpečne prestavení na liečbu Minidiabom. Ak prestupujete z liečby inzulínom na Minidab, váš lekár zváži všetky všeobecné odporúčania.


Pacienti užívajúci iné perorálne lieky, ktoré znižujú hladinu cukru v krvi

Ak prestupujete z liečby iným liekom zo skupiny derivátov sulfonylmočoviny na liečbu Minidiabom, váš lekár vás bude starostlivo sledovať kvôli možnému výskytu hypoglykémie počas 1-2 týždňov.


Ak užijete viac Minidiabu, ako máte

Ak užijete viac Minidiabu, ako máte, vyhľadajte pomoc lekára. Môže sa u vás vyskytnúť hypoglykémia, pričom jej príznaky môžu byť mierne až závažné.


Ak zabudnete užiť Minidiab

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Minidiab

Liek užívajte tak dlho, ako vám predpísal lekár. Liek nevysadzujte bez konzultácie s lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri užívaní lieku Minidiab sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)


 • abnormálne znížená hladina cukru v krvi (hypoglykémia)

 • nevoľnosť, hnačka, bolesť v hornej časti brucha, bolesť brucha


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)


 • závraty, ospalosť, tras

 • rozmazané videnie

 • vracanie

 • cholestatická žltačka

 • ekzém


Neznámevedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


 • znížený počet určitého druhu bielych krviniek (agranulocytóza), znížený počet bielych krviniek (leukopénia), znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia), chudokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek (hemolytická anémia), znížený počet krviniek v krvi (pancytopénia)

 • znížená hladina sodíka v krvi

 • zmätenosť

 • bolesť hlavy

 • dvojité videnie, porucha zraku, zhoršenie zraku

 • zápcha

 • porucha funkcie pečene, žltačka

 • alergické kožné reakcie, akútny zápal kože (erytém), morbiliformná vyrážka, makulopapulózna vyrážka, žihľavka, svrbenie, kožná reakcia v dôsledku citlivosti na svetlo

 • neakútna porfýria (metabolická porucha krvi)

 • nevoľnosť

 • zvýšenie hladiny AST (aspartátaminotransferáza), zvýšenie zvýšenie hladiny LDH (laktátdehydrogenáza) v krvi, zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšenie močoviny v krvi, zvýšenie kreatinínu v krvi


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Minidiab


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25°C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Minidiab obsahuje

 • Liečivo je glipizid. Jedna tableta obsahuje 5 mg glipizidu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, kyselina stearová.


Ako vyzerá Minidiab a obsah balenia

Tablety s deliacou ryhou sú dodávané v PVC/Al blistri zabalenom v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia:30 alebo 75 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.


5

MINIDIAB

Súhrn údajov o lieku1. NÁZOV LIEKU


MINIDIAB

5 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 5 mg glipizidu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 153 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s deliacou ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Minidiab je indikovaný ako doplnok k diéte a cvičeniu na zlepšenie glykemickej kontroly u dospelých s diabetes mellitus 2. typu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Ako v prípade ktoréhokoľvek hypoglykemického lieku, dávkovanie sa musí prispôsobiť každému jednotlivému prípadu.


Krátkodobé podávanie Minidiabu môže byť dostačujúce v obdobiach prechodnej straty kontroly u pacientov, ktorí sú zvyčajne účinne liečení samotnou diétou.


Vo všeobecnosti sa má Minidiab podávať približne 30 minút pred jedlom, aby sa dosiahlo najväčšie zníženie postprandiálnej hyperglykémie.


Úvodná dávka

Odporúčaná štartovacia dávka je 5 mg/deň, podávaná pred raňajkami alebo obedom. Starší pacienti a iní pacienti s rizikom hypoglykémie môžu začať s dávkou 2,5 mg (pozri Starší a vysokorizikoví pacienti).


Úprava dávkovania

Úprava dávkovania má obyčajne prebiehať postupne so zvyšovaním dávky o 2,5 mg alebo 5 mg podľa zmeny hladiny glukózy v krvi. Medzi jednotlivými úpravami dávky má uplynúť aspoň niekoľko dní.


Udržiavacia dávka

Je možné, že niektorí pacienti budú účinne liečení pri podávaní jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná jednotlivá dávka je 15 mg. Ak sa ukáže, že toto nie je dostatočne účinné, ako efektívne sa môže osvedčiť rozdelenie dennej dávky. Celková denná dávka nad 15 mg sa má za normálnych okolností rozdeľovať. Pri dávkovaní dvakrát denne bola dlhodobo liečeným pacientom bezpečne podávaná celková dávka nad 30 mg. Pacientov je zvyčajne možné stabilizovať pri dávke v rozsahu od 2,5 mg do 30 mg denne. Maximálna odporúčaná denná dávka je 40 mg.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená.


Použitie u starších a vysokorizikových pacientov

Aby sa znížilo riziko hypoglykémie u rizikových pacientov vrátane starších pacientov, oslabených, podvýživených pacientov, pacientov s nepravidelným príjmom kalórií a pacientov s poruchami funkcie obličiek alebo pečene, úvodná a udržiavacia dávka má byť nižšia, aby sa predišlo hypoglykemickým reakciám (pozri Úvodná dávkaa časť 4.4 - Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Pacienti užívajúci inzulín

Ako v prípade iných hypoglykemických prípravkov zo skupiny derivátov sulfonylurey môžu byť mnohí stabilní pacienti s diabetes mellitus 2. typu užívajúci inzulín bezpečne prestavení na liečbu glipizidom. Pri prestavovaní pacientov z inzulínu na Minidiab sa majú zvážiť nasledovné všeobecné zásady:


U pacientov, ktorí denne potrebujú 20 jednotiek inzulínu alebo menej, sa môže liečba inzulínom prerušiť a môže sa začať liečba Minidiabom v obvyklých dávkach. Pri titrácii má medzi jednotlivými úpravami dávky uplynúť aspoň niekoľko dní.


U pacientov, ktorí denne potrebujú viac ako 20 jednotiek inzulínu, sa má dávka inzulínu znížiť o 50 % a liečba Minidiabom sa môže začať v obvyklých dávkach. Následné zníženie dávky inzulínu by malo závisieť od individuálnej odpovede pacienta. Pri titrácii má medzi jednotlivými krokmi uplynúť aspoň niekoľko dní.


Je potrebné, aby si pacient počas obdobia, kedy sa mu postupne vysadzuje inzulín, sám sledoval hladiny glukózy. Je potrebné, aby pacienti dostali pokyny okamžite kontaktovať predpisujúceho lekára, ak sú tieto testy abnormálne. V niektorých prípadoch, obzvlášť, ak pacient užíval viac ako 40 jednotiek inzulínu denne, sa počas obdobia prestavovania odporúča zvážiť hospitalizáciu.


Pacienti užívajúci iné perorálne antidiabetiká

Ako v prípade iných antidiabetík zo skupiny derivátov sulfonylurey, nie je pri prestavovaní pacientov na Minidiab potrebné žiadne prechodné obdobie. Pacienti sa majú starostlivo sledovať (1-2 týždne) kvôli možnému výskytu hypoglykémie spôsobenej potenciálnym prekrývaním účinku liekov pri prestavovaní z nejakého lieku zo skupiny derivátov sulfonylurey s dlhším polčasom (napr. chlórpropamid) na Minidiab.


Použitie v kombinácii

Pri pridávaní ďalších liekov na znižovanie hladiny glukózy v krvi do kombinovanej terapie k Minidiabu sa má liečba takýmto liekom začať s najnižšou odporúčanou dávkou a pacientov treba starostlivo sledovať kvôli možnému výskytu hypoglykémie. Ďalšie informácie nájdete v informácii o lieku dodanej spolu s takýmto perorálnym liekom.


Pri pridávaní Minidiabu k iným liekom znižujúcim hladinu glukózy v krvi sa môže liečba glipizidom začať s dávkou 5 mg. Tí pacienti, ktorí môžu byť citlivejší na lieky znižujúce hladinu glykémie, môžu začať s nižšou dávkou. Titrácia (úprava dávky) má vychádzať z klinického posúdenia stavu.


4.3 Kontraindikácie


Minidiab je kontraindikovaný u pacientov:


 • s precitlivenosťou na glipizid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • s diabetes mellitus 1. typu, diabetickou ketoacidózou, diabetickou kómou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deficiencia G6PD

Keďže glipizid patrí do skupiny derivátov sulfonylmočoviny, u pacientov s deficienciou G6PD je potrebná opatrnosť. Liečba derivátmi sulfonylmočoviny u pacientov s deficienciou G6PD môže spôsobiť hemolytickú anémiu a je potrebné zvážiť alternatívnu liečbu liekmi, ktoré nie sú derivátmi sulfonylmočoviny.


Hypoglykémia

Všetky deriváty sulfonylurey vrátane glipizidu sú schopné vyvolať závažnú hypoglykémiu, ktorá môže mať za následok kómu a môže si vyžiadať hospitalizáciu. Pacientov, u ktorých dôjde k závažnej hypoglykémii, je potrebné liečiť podávaním primeranej dávky glukózy a sledovať minimálne počas 24 až 48 hodín.


Renálna alebo hepatálna insuficiencia môžu mať vplyv na množstvo dostupného glipizidu a hepatálna insuficiencia môže taktiež znížiť kapacitu pečene z hľadiska glukoneogenézy, pričom oba stavy zvyšujú riziko závažných hypoglykemických reakcií. Starší, oslabení alebo podvyživení pacienti a pacienti s nedostatočnou funkciou nadobličiek alebo hypofýzy sú zvlášť citliví na hypoglykemizujúci účinok liekov znižujúcich hladinu glukózy v krvi. Rozpoznať hypoglykémiu u starších pacientov a u ľudí užívajúcich betablokátory môže byť ťažké. Výskyt hypoglykémie je pravdepodobnejší pri nedostatočnom príjme kalórií, po náročnom alebo dlhšom cvičení, pri konzumácii alkoholu, alebo keď sa užíva viac ako jeden liek znižujúci hladinu glukózy v krvi.


Strata kontroly regulácie hladiny glukózy v krvi

Ak pacient stabilizovaný na diabetickej liečbe je vystavený stresu, ako je napríklad horúčka, úraz, infekcia alebo operácia, môže dôjsť k strate kontroly regulácie. Je možné, že v takýchto prípadoch bude nutné prerušiť liečbu Minidiabom a podať inzulín.


Účinnosť ktoréhokoľvek perorálneho antidiabetika vrátane glipizidu pri znižovaní hladiny glukózy v krvi na žiadanú úroveň sa postupom času u mnohých pacientov znižuje. Môže to byť spôsobené progresiou závažnosti diabetu alebo znížením odpovede na liek. Tento fenomén je známy ako sekundárne zlyhanie, na rozdiel od primárneho zlyhania, pri ktorom je liek neúčinný u daného pacienta už pri prvom podaní. Je potrebné posúdiť úpravu dávky a dodržiavanie diéty skôr, ako sa pacient označí za pacienta, u ktorého sa jedná o sekundárne zlyhanie.


Laboratórne testy

Pravidelne by sa mala sledovať hladina glukózy v krvi. Je potrebné vykonať vyšetrenie glykozylovaného hemoglobínu a dosiahnutie cieľových hodnôt sa má posúdiť podľa súčasných štandardov starostlivosti.


Ochorenia obličiek a pečene

Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene môže mať vplyv na farmakokinetiku a/alebo farmakodynamiku glipizidu. Ak by prišlo k výskytu hypoglykémie u takýchto pacientov, môže byť prolongovaná a potrebné je zahájiť primeranú liečbu.


Informácie pre pacientov

Riziká hypoglykémie, jej symptómy, liečba a stavy, ktoré spôsobujú zvýšenú náchylnosť pre jej vznik, sa majú vysvetliť pacientom a zodpovedným členom rodiny. Taktiež je potrebné vysvetliť primárne a sekundárne zlyhanie.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Je pravdepodobné, že nasledujúce produkty zvýšia hypoglykemický účinok:


Antimykotiká


Mikonazol - zvýšenie hypoglykemického účinku, môže viesť k symptómom hypoglykémie alebo dokonca kóme.

Flukonazol - boli zaznamenané prípady hypoglykémie nasledujúce po súčasnom podaní glipizidu a flukonazolu, pravdepodobne ako následok predĺženého polčasu glipizidu.

Vorikonazol - hoci sa táto interakcia neskúmala, vorikonazol môže zvýšiť plazmatické hladiny sulfonylmočovín (napr. tolbutamidu, glipizidu a glyburidu) a tak spôsobiť hypoglykémiu. Počas súbežného podávania sa preto odporúča dôkladné sledovanie glukózy v krvi.


Nesteroidové antiflogistiká (NSAR) (napr.fenylbutazón): zvýšenie hypoglykemického účinku derivátov sulfonylurey (odstránenie väzby derivátov sulfonylurey na plazmatické proteíny a/alebo zníženie eliminácie derivátov sulfonylurey).


Salicyláty (kyselina acetylosalicylová):zvýšenie hypoglykemického účinku vysokými dávkami kyseliny acetylosalicylovej (hypoglykemický účinok kyseliny acetylosalicylovej).


Alkohol:zvýšenie hypoglykemickej reakcie, ktorá môže viesť ku hypoglykemickej kóme.


Betablokátory: všetky betablokátory maskujú niektoré symptómy hypoglykémie, napr. palpitácie a tachykardiu. Väčšina nekardioselektívnych betablokátorov zvyšuje incidenciu a závažnosť hypoglykémie.


Inhibítory angiotenzínkonvertujúceho enzýmu: použitie inhibítorov angiotenzínkonvertujúceho enzýmu môže viesť k zvýšenému hypoglykemickému účinku u diabetických pacientov liečených derivátmi sulfonylurey vrátane glipizidu. Preto je možné, že bude potrebné zníženie dávky Minidiabu.


Antagonisti H2receptorov: použitie antagonistov H2receptorov (napr. cimetidínu) môže potencovať hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey vrátane glipizidu.


Hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey môže byť vo všeobecnosti taktiež potencovaný inhibítormi monoaminooxidázy a liekmi, ktoré sa vo veľkej miere viažu na proteíny, ako napríklad sulfonamidy, chloramfenikol, probenecid a kumaríny.


Pri podávaní (alebo vysadzovaní) takýchto liekov pacientovi, ktorý užíva Minidiab, je potrebné takéhoto pacienta starostlivo sledovať kvôli možnému výskytu hypoglykémie (alebo strate kontroly regulácie).


In vitroštúdie zaoberajúce sa vytváraním väzieb so sérovými proteínmi u ľudí naznačujú, že glipizid sa viaže odlišne ako tolbutamid, a že nedochádza k interakcii so salicylátmi alebo dikumarolom. Avšak pri extrapolácii týchto zistení do klinickej praxe a na použitie glipizidu s týmito liekmi je potrebná opatrnosť.


Nasledujúce lieky by mohli viesť k hyperglykémii:

Fenotiazíny (napr. chlorpromazín) vo vysokých dávkach (> 100 mg denne chlorpromazínu):zvýšenie hladiny glukózy v krvi (zníženie sekrécie inzulínu).


Kortikosteroidy:zvýšenie hladiny glukózy v krvi.


Sympatomimetiká (napr. ritodrín, salbutamol, terbutalín):zvýšenie hladiny glukózy v krvi následkom stimulácie beta-2-adrenoreceptorov.


Medzi ďalšie lieky, ktoré by mohli spôsobiť hyperglykémiu a viesť ku strate kontroly regulácie, patria tiazidy a iné diuretiká, tyroidálne produkty, estrogény, progestagény, perorálne kontraceptíva, fenytoín, kyselina nikotínová, blokátory kalciových kanálov a izoniazid.


Pri vysadzovaní (alebo podávaní) takýchto liekov pacientovi, ktorý užíva glipizid, je potrebné takéhoto pacienta starostlivo sledovať kvôli možnému výskytu hypoglykémie (alebo strate kontroly regulácie).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Zistilo sa, že glipizid bol v reproduktívnych štúdiách s potkanmi mierne fetotoxický. V štúdiách s potkanmi alebo zajacmi neboli zistené žiadne teratogénne účinky.

Minidiab sa má použiť v gravidite len vtedy, ak potenciálny prínos liečby prevýši potenciálne riziko pre plod.


Keďže údaje naznačujú, že abnormálna hladina glukózy v krvi počas tehotenstva sa spája s vyššou incidenciou kongenitálnych abnormalít, mnohí experti odporúčajú použitie inzulínu počas tehotenstva, aby sa hladina glukózy v krvi udržiavala tak blízko k normálnej hodnote, ako sa len dá.


Prolongovaná, závažná hypoglykémia (4 až 10 dní) bola zaznamenaná u novorodencov, ktorí sa narodili matkám, ktoré v čase pôrodu užívali derivát sulfonylurey. Ak sa Minidiab používa počas gravidity, táto liečba sa má prerušiť aspoň jeden mesiac pred predpokladaným dátumom pôrodu a majú sa zahájiť iné formy terapie, aby sa hladina glukózy v krvi udržala tak blízko normálnej hodnoty, ako sa len dá.

Laktácia

Hoci nie je známe, či sa glipizid vylučuje do materského mlieka, o niektorých derivátoch sulfonylurey sa vie, že sa do materského mlieka vylučujú. Keďže u dojčených detí môže existovať potenciál pre výskyt hypoglykémie, je potrebné urobiť rozhodnutie, či prestať s dojčením alebo prerušiť podávanie lieku s prihliadnutím na dôležitosť lieku pre matku. Ak sa preruší podávanie lieku a samotná diéta nepostačuje k regulácii hladiny glukózy v krvi, treba zvážiť inzulínovú terapiu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vplyv Minidiabu na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje nebol skúmaný, avšak neexistujú žiadne dôkazy naznačujúce, že Minidiab môže mať vplyv na tieto schopnosti. Pacienti si musia byť vedomí symptómov hypoglykémie a musia dávať pozor pri vedení motorových vozidiel a obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov bola závislá od veľkosti dávky, bola prechodná a reagovala na zníženie dávky alebo vysadenie lieku. Avšak klinická prax dosiaľ ukázala, že ako v prípade iných derivátov sulfonylurey, niektoré nežiaduce účinky súvisiace s precitlivenosťou môžu byť závažné a v niektorých prípadoch boli zaznamenané úmrtia.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby s glipizidom s nasledujúcimi frekvenciami: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov


Frekvencia

Nežiaduce reakcie lieku

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

agranulocytóza, leukopénia,

trombocytopénia, hemolytická anémia, pancytopénia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

hypoglykémia

Neznáme

hyponatrémia

Psychické poruchy

Neznáme

zmätenosť#

Poruchy nervového systému

Menej časté

závraty#, somnolencia#, tremor#

Neznáme

bolesť hlavy#,

Poruchy oka

Menej časté

rozmazané videnie#

Neznáme

diplopia#, porucha zraku#, zhoršenie zraku#

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

nauzea$, hnačka$, bolesť v hornej časti brucha$, abdominálna bolesť$

Menej časté

vracanie

Neznáme

zápcha$

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

cholestatická žltačka†

Neznáme

porucha funkcie pečene, hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

ekzém‡

Neznáme

alergické kožné reakcie‡, erytém‡,

morbiliformná vyrážka‡, makulopapulózna vyrážka‡, urtikária‡, pruritus‡, fotosenzitívne reakcie

Vrodené, familiárne a genetické poruchy

Neznáme

neakútna porfýria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

nevoľnosť#

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

zvýšenie AST$, zvýšenie LDH$, zvýšenie alkalickej fosfatázy$, zvýšenie močoviny v krvi§, zvýšenie kreatinínu v krvi§

# Nežiaduci účinok je zvyčajne prechodný a nevyžaduje si prerušenie liečby; avšak môže sa taktiež jednať o príznak hypoglykémie.

$ Zdá sa, že sú závislé od veľkosti dávky a zvyčajne vymiznú, keď sa dávka rozdelí alebo zníži.

Ak sa vyskytne cholestatická žltačka, prerušte liečbu.

Tieto počas liečby veľmi často vymiznú. Avšak, ak pretrvávajú, podávanie lieku sa má prerušiť.

§ Vzťah medzi týmitoporuchami a glipizidom je neistý a zriedka sa spájali s klinickými symptómami


Aplastická anémia a reakcie podobné reakciám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri použití disulframu, boli zaznamenané u iných derivátov sulfonylurey.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie derivátmi sulfonylurey vrátane glipizidu môže spôsobiť hypoglykémiu. Mierne symptómy hypoglykémie bez straty vedomia alebo neurologických príznakov treba agresívne liečiť perorálnym podaním glukózy a úpravou dávok lieku a/alebo rozvrhu jedál. Pokračovať sa má v starostlivom monitorovaní, až kým sa lekár neuistí, že pacient je mimo nebezpečenstva. Závažné hypoglykemické reakcie sprevádzané kómou, kŕčovitým stavom alebo inými neurologickými poruchami sa vyskytujú zriedkavo, ale z lekárskeho hľadiska predstavujú stav ohrozenia a vyžadujú si okamžitú hospitalizáciu. Ak hrozí alebo sa diagnostikuje hypoglykemická kóma, pacientovi treba podať rýchlu intravenóznu injekciu koncentrovaného (50 %) roztoku glukózy. Potom má nasledovať nepretržitá infúzia zriedenejšieho (10%) roztoku glukózy pri rýchlosti, ktorá udrží hladinu glukózy v krvi na úrovni vyššej ako 100 mg/dl (5, 55 mmol/l). Pacienti sa majú starostlivo sledovať minimálne 24 až 48 hodín a v závislosti od stavu pacienta v danom momente sa musí lekár rozhodnúť, či je ďalší monitoring potrebný. U pacientov s ochorením pečene môže byť predĺžený klírens glipizidu. Keďže sa glipizid výrazne viaže na plazmatické proteíny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perorálne antidiabetiká

ATC: A10BB07


Minidiab je perorálne podávaný liek na znižovanie hladiny glukózy v krvi zo skupiny derivátov sulfonylurey.


Primárnym mechanizmom účinku glipizidu je stimulácia sekrécie inzulínu betabunkami nachádzajúcimi sa v Langerhansových ostrovčekoch pankreasu. Stimulácia sekrécie inzulínu ako odpovede na príjem potravy má veľký význam. Hladina inzulínu nalačno sa nezvýši dokonca ani pri dlohodobom podávaní glipizidu, ale odpoveď v podobe zvýšenej sekrécie inzulínu pretrváva po minimálne 6 mesiacoch liečby. K inzulínotropnej reakcii na príjem potravy dochádza u diabetických pacientov v priebehu 30 minút po perorálnom podaní dávky glipizidu, ale zvýšenie hladiny inzulínu nepretrváva dlhšie, ako je potrebné vzhľadom na prijatú potravu. Taktiež stúpa počet dôkazov, že extrapankreatické účinky ‑ vrátane zosilnenia účinku inzulínu ‑ predstavujú signifikantnú zložku účinnosti glipizidu.


Regulácia kontroly hladiny glukózy v krvi pretrváva po dobu až 24 hodín po užití jednej dávky glipizidu, hoci jeho hladina v plazme v tomto období poklesla na len malú časť jeho maximálnej hodnoty (pozri časť 5.2 - Farmakokinetické vlastnosti).


U niektorých pacientov liečba derivátmi sulfonylurey vrátane glipizidu zlyhá už na začiatku, alebo pacienti postupne prestávajú reagovať na podávaný liek. Eventuálne je možné, že glipizid bude účinný u niektorých pacientov, ktorí neodpovedali alebo prestali odpovedať na iný derivát sulfonylurey.


Iné účinky:jedna štúdia ukázala, že liečba glipizidom je účinná pri regulácii hladiny glukózy v krvi bez škodlivých účinkov na profily plazmatických lipoproteínov u pacientov liečených pre diabetes mellitus 2. typu. Tieto zmeny dobre korelovali so znížením dosiahnutým v prípade hladiny glukózy nalačno.


V trojročnej placebom kontrolovanej štúdii s nízkymi dávkami glipizidu u pacientov s poruchou glukózovej tolerancie sa použila ako index diabetickej vaskulopatie v jej rannom štádiu hrúbka bazálnej membrány kapilár.V glipizidovej skupine bolo zaznamenané zníženie hrúbky bazálnej membrány, kým v kontrolnej skupine došlo k jej zvýšeniu. V placebom kontrolovanej skríženej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi nepreukázal glipizid žiadnu antidiuretickú účinnosť a v skutočnosti viedol k miernemu zvýšeniu vylučovania voľnej vody obličkami.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Gastrointestinálna absorpcia glipizidu u človeka je konštantná, rýchla a v podstate úplná.

K vrcholovým plazmatickým koncentráciám dochádza 1 až 3 hodiny po perorálnom podaní jednej dávky. Eliminačný polčas sa pohybuje u zdravých jedincov v rozsahu od 2 do 4 hodín, či už ide o intravenózne alebo perorálne podanie. Metabolizmus a vylučovanie sú pri oboch spôsoboch podania podobné, čo nasvedčuje tomu, že nie je signifikantný jeho metabolizmus pri prvom prechode pečeňou. Po opakovanom perorálnom podaní sa glipizid v plazme nehromadí. U zdravých dobrovoľníkov nemal príjem potravy po perorálnej dávke vplyv na dostupnosť a celkovú absorpciu, ale absorpcia sa oneskorila asi o 40 minút. Preto bol glipizid u diabetických pacientov účinnejší, keď sa podal asi 30 minút pred jedlom, ako keď sa podal spolu s testovacím jedlom. Vytváranie väzby na proteíny v sére sa skúmalo u dobrovoľníkov, ktorí dostali glipizid či už perorálne alebo intravenózne a zistilo sa, že 1 hodinu po akomkoľvek spôsobe podania predstavuje 98 % ‑ 99 %. Zdanlivý distribučný objem po intravenóznom podaní bol 11 litrov, čo svedčí o tom, že sa nachádza v extracelulárnom priestore. Glipizid alebo metabolity neboli u samcov alebo samičiek myší autorádiograficky detekovateľné ani v mozgu alebo mieche, ani v plodoch gravidných samičiek. Avšak v inej štúdii sa v plodoch potkanov, ktoré dostávali značený liek, zistili veľmi malé množstvá rádioaktivity.


Glipizid je významne metabolizovaný a dochádza k tomu hlavne v pečeni. Primárne metabolity sú polárne konjugáty a neúčinné produkty hydroxylácie a vylučujú sa hlavne močom. V moči sa nachádza menej ako 10 % nezmeneného glipizidu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie zaoberajúce sa akútnou toxicitou neukázali žiadnu špeciálnu citlivosť. Akútna toxicita po perorálnom podaní glipizidu bola extrémne nízka u všetkých testovaných druhov (LD50menej ako 4 g/kg). Testy chronickej toxicity u potkanov a psov v dávkach až do 8,0 mg/kg nepreukázali žiadne dôkazy o toxických účinkoch.


20-mesačná štúdia u potkanov a 18-mesačná štúdia u myší v dávkach až do 75-násobku maximálnej dávky u človeka neodhalila žiadne dôkazy karcinogenicity spojenej s podávaním lieku. Bakteriálne testy a in vivo testy mutagenicity boli rovnako negatívne. Štúdie na potkanov oboch pohlaví v dávkach až do 75-násobku maximálnej ľudskej dávky nepreukázali žiadny vplyv na fertilitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, kyselina stearová


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka


Veľkosť balenia: balenie obsahuje 30 alebo 75 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


18/0211/85-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie : 02.12.1985

Dátum posledného predĺženia : 04.04.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

9
MINIDIAB