+ ipil.sk

MINIRIN 0,1 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev .č. 2011/00488-ZME


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MINIRIN®0,1 mg tablety

MINIRIN®0,2 mg tablety

dezmopresín acetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je MINIRIN a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete MINIRIN

 3. Ako užívať MINIRIN

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať MINIRIN

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE MINIRIN A NA ČO SA POUŽÍVA


MINIRIN patrí do skupiny liekov, ktoré znižujú tvorbu moču (antidiuretiká).


Liečivo v MINIRINE je dezmopresín – syntetická náhrada prirodzeného hormónu vazopresínu, nazývaného aj antidiuretický hormón (ADH). Dezmopresín napodobňuje prirodzenú schopnosť organizmu regulovať množstvo moču na normálne hodnoty.


MINIRIN sa používa na liečbu:

 • Centrálneho diabetu insipidus (močová úplavica) – nadmerný smäd a neustála tvorba veľkých objemov zriedeného moču.

 • Primárnej nočnej enurézy – mimovoľné nočné pomočovanie u osôb starších ako 5 rokov s normálnou schopnosťou zahusťovať moč.

 • Symptomatickej noktúrie u dospelých – časté nočné močenie spojené s tvorbou veľkého množstva zriedeného moču, ktoré presahuje kapacitu močového mechúra.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE MINIRIN


Neužívajte MINIRIN

 • keď ste alergický (precitlivený) na dezmopresín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,

 • keď máte chorobný smäd a pijete veľké množstvo tekutín,

 • keď máte alebo môžete mať slabé srdce (srdcová nedostatočnosť) alebo užívate lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču (diuretiká),

 • keď trpíte stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek,

 • keď viete, že máte znížené hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia),

 • keď trpíte syndrómom neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MINIRINU

 • ak užívate aj iné lieky okrem MINIRINU, pretože existuje riziko poruchy rovnováhy tekutín vo Vašom organizme (pozri časť Užívanie iných liekov),

 • ak máte závažnú poruchu funkcie močového mechúra alebo trpíte nepriechodnosťou močových ciest,

 • ak ste staršia osoba,

 • ak máte zdravotné ťažkosti spôsobujúce nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov vo Vašom organizme, napríklad ak máte infekciu, horúčku, akútny zápal žalúdka a čriev (gastroenteritída),

 • ak Vám hrozí riziko zvýšeného vnútrolebečného tlaku.


Ak liek užívate kvôliprimárnej nočnej enuréze a noktúrii, dbajte na to, aby bol Váš príjem tekutín čo najnižší,a to 1 hodinu pred podaním lieku a 8 hodín pojeho podaní. Ak neobmedzíte pitie tekutín, môže dôjsť k ich hromadeniu vo Vašom organizme buď s varovnými príznakmi, alebo bez nich (bolesť hlavy, nutkanie na vracanie/vracanie, priberanie na váhe a vo vážnych prípadoch kŕče).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nasledujúce lieky môžu ovplyvňovať účinok MINIRINU, ak sa užívajú v rovnakom čase:

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu,

 • tricyklické antidepresíva alebo antidepresíva zo skupiny selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) (lieky na liečbu depresie),

 • chlórpromazín (používa sa na liečbu psychotických ochorení alebo schizofrénie),

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie),

 • niektoré lieky na liečbu cukrovky (antidiabetiká) zo skupiny sulfonylurey, ako glibenklamid a chlórpropamid,

 • lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču (diuretiká), používané hlavne na liečbu vysokého krvného tlaku a ochorenia obličiek,

 • loperamid (liek proti hnačke).


Užívanie MINIRINUs jedlom a nápojmi

MINIRIN sa nemá užívať počas jedla.


Ak užívate MINIRIN vyhnite sa nadmernému pitiu tekutín, pretože to môže spôsobiť hromadenie vody vo Vašom organizme a zníženie hladín sodíka v krvi. To je vážny problém, ktorý môže viesť ku kŕčom a bezvedomiu. Ak máte silnú alebo dlhotrvajúcu bolesť hlavy, neodôvodnene priberáte na váhe, pociťujete nutkanie na vracanie alebo ak ste vracali, prestaňte užívať MINIRIN a oznámte to svojmu lekárovi, prípadne privolajte rýchlu lekársku pomoc alebo vyhľadajte oddelenie pre akútne prípady vo Vašej nemocnici.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára ešte predtým, ako začnete užívať MINIRIN.

Dojčenie

Ak dojčíte, skôr ako začnete užívať MINIRIN, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že liek má vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách MINIRINU

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


 1. AKO UŽÍVAŤ MINIRIN


Vždy užívajte MINIRIN presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tabletu prehltnite buď rozdelenú na polovicu, alebo vcelku.

Deliaca ryha na tablete iba napomáha rozlomeniu tablety na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké diely.


Centrálny diabetes insipidus (úplavica močová)

Vhodná dávka na začiatku liečby pre deti a dospelých je 0,1 mg 3-krát denne. Váš lekár Vám môže dávku zvýšiť v závislosti od výsledkov liečby. Vhodná udržiavacia dávka pre väčšinu pacientov je 0,1 – 0,2 mg 3-krát denne.


Primárna nočná enuréza (nočné pomočovanie)

Vhodná dávka na začiatku liečby je 0,2 mg pred spaním. Ak nižšie dávkovanie nemá dostatočný účinok, Váš lekár Vám môže dávku zvýšiť na 0,4 mg pred spaním.

Každé 3 mesiace sa liečba aspoň na 1 týždeň preruší a Váš lekár posúdi, či je v nej potrebné pokračovať.


Noktúria (časté nočné močenie) u dospelých:

Pred začatím liečby Vám lekár zmeria tvorbu moču.

Odporúčaná dávka na začiatku liečby je 0,1 mg pred spaním. Ak táto dávka nie je dostatočne účinná po 1 týždni, možno ju zvýšiť na 0,2 mg a následne až na 0,4 mg pri postupnom zvyšovaní dávky vždy v týždenných intervaloch.

Liečba noktúrie u pacientov starších ako 65 rokov sa neodporúča. Ak sa lekár rozhodne, že Vás bude liečiť, bude Vám kontrolovať hladiny sodíka v krvi pred liečbou, 3 dni po jej začiatku, po každom zvýšení dávky alebo vždy, keď to bude považovať za potrebné.


Keď liek užívate nanočné pomočovanie alebo noktúriu, dbajte na to, aby bol Vášpríjem tekutín čo najnižší,a to 1 hodinu pred užitím lieku a 8 hodín pojeho užití. Ak neobmedzíte pitie tekutín, môže dôjsť k ich hromadeniu vo Vašom organizme buď s varovnými príznakmi, alebo bez nich (bolesť hlavy, nutkanie na vracanie/vracanie, priberanie na váhe a vo vážnych prípadoch kŕče).


Detská populácia:MINIRIN tablety sa používajú u detí na liečbu centrálneho diabetu insipidus a primárnej nočnej enurézy (pozri časť 1 a časť 3 vyššie). Odporúčané dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.


Ak užijete viac MINIRINU, ako máte

Pri predávkovaní prerušte liečbu MINIRINOM, obmedzte pitie tekutín a okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo choďte do najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete užiť MINIRIN

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak ste zabudli užiť liek, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj MINIRIN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Dospelí:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10)

 • bolesť hlavy


Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • nízke hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia)

 • závraty

 • vysoký krvný tlak

 • bolesť brucha

 • hnačka

 • zápcha

 • nutkanie na vracanie/vracanie

 • príznaky v dolných močových cestách (močový mechúr a močová trubica)

 • opuch

 • únava


Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • nespavosť

 • ospalosť

 • pocit mravčenia (parestézia)

 • poruchy videnia

 • závraty

 • búšenie srdca

 • nízky krvný tlak pri vstávaní (ortostatická hypotenzia)

 • dušnosť

 • porucha trávenia (dyspepsia)

 • plynatosť

 • nafúknuté a zväčšené brucho

 • potenie

 • svrbenie

 • vyrážka

 • žihľavka

 • svalové kŕče

 • bolesť svalov (myalgia)

 • malátnosť

 • bolesť na hrudníku

 • chrípke podobné ochorenie

 • priberanie na váhe

 • zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov

 • nízke hladiny draslíka v krvi (hypokaliémia)


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • stavy zmätenosti

 • kožná zápalová reakcia alergického pôvodu


Neznáme (častosť ich výskytu nemožno určiť z dostupných údajov)

 • závažná alergická reakcia

 • nedostatok vody v tele (dehydratácia)

 • vysoké hladiny sodíka v krvi (hypernatriémia)

 • kŕče

 • celková slabosť (asténia)

 • bezvedomie


Deti a mladiství:

Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • bolesť hlavy


Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • afektová labilita

 • agresivita

 • bolesť brucha

 • pocit na vracanie/vracanie

 • hnačka

 • príznaky v dolných močových cestách (močový mechúr a močová trubica)

 • opuch končatín (periférny edém)

 • únava


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • príznaky úzkosti

 • nočné mory

 • kolísavá nálada

 • ospalosť

 • vysoký krvný tlak

 • podráždenosť


Neznáme (častosť ich výskytu nemožno určiť z dostupných údajov)

  • závažná alergická reakcia

 • nízke hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia)

  • abnormálne správanie

  • emočné poruchy

  • depresia

  • halucinácie

  • nespavosť

  • poruchy pozornosti

  • nepokoj spojený so zvýšenou aktivitou (psychomotorická hyperaktivita)

  • kŕče

  • krvácanie z nosa (epistaxa)

 • kožná zápalová reakcia alergického pôvodu


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MINIRIN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Neužívajte MINIRIN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Udržujte fľaštičku s tabletami tesne uzavretú a z uzáveru neodstraňujte kapsuly pohlcujúce vlhkosť.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo MINIRIN obsahuje

 • Liečivo je dezmopresín vo forme dezmopresín acetátu.

MINIRIN 0,1 mg tablety: 1 tableta obsahuje 0,1 mg dezmopresín acetátu, čo zodpovedá 0,089 mg dezmopresínu.

MINIRIN 0,2 mg tablety: 1 tableta obsahuje 0,2 mg dezmopresín acetátu, čo zodpovedá 0,178 mg dezmopresínu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, zemiakový škrob, povidón a magnéziumstearát.


Ako vyzerá MINIRIN a obsah balenia

MINIRIN 0,1 mg tablety súbiele oválne vypuklé tablety s deliacou ryhou a označením 0,1 na jednej strane.

MINIRIN 0,2 mg tablety súbiele okrúhle vypuklé tablety s deliacou ryhou a označením 0,2 na jednej strane.


Veľkosť balenia:

HDPE fľaštička s ochranným skrutkovacím uzáverom a vysúšadlom s obsahom 15, 30 alebo 90 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Výrobca:

Ferring GmbH

Wittland 11

24109 Kiel

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Ferring Pharmaceuticals SA

organizačná zložka Slovakia

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 54 416 010

Fax: + 421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 05/2011.6MINIRIN 0,1 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene vregistrácii lieku, ev.č. 2011/00488-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


MINIRIN 0,1 mg tablety

MINIRIN0,2 mgtablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


MINIRIN 0,1 mg tablety:

1 tableta obsahuje 0,1 mg dezmopresín acetátu, čo zodpovedá 0,089 mg dezmopresínu (voľná báza).


MINIRIN 0,2 mg tablety:

1 tableta obsahuje 0,2 mg dezmopresín acetátu, čo zodpovedá 0,178 mg dezmopresínu (voľná báza).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


MINIRIN 0,1 mg tablety: biele oválne konvexné tablety s deliacou ryhou a označením 0,1 na jednej strane.

MINIRIN 0,2 mg tablety: biele okrúhle konvexné tablety s deliacou ryhou a označením 0,2 na jednej strane.


Deliaca ryha napomáha rozlomeniu tablety na ľahšie prehĺtanie a neslúži na jej rozdelenie na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


MINIRIN tablety sú indikované na liečbu centrálneho diabetu insipidus.


MINIRIN tablety sú indikované na liečbu primárnej nočnej enurézy u pacientov (od 5 rokov) s normálnou schopnosťou koncentrovať moč.


MINIRIN tablety sú indikované na symptomatickú liečbu noktúrie u dospelých spojenú s nočnou polyúriou, t. j. nočnou tvorbou moču, ktorá presahuje kapacitu močového mechúra.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecné údaje

Účinok potravy: Príjem potravy môže znížiť intenzitu a trvanie antidiuretického účinku nízkych dávok dezmopresínu (pozri časť 4.5).


V prípade výskytu znakov alebo príznakov retencie vody a/alebo hyponatriémie (bolesť hlavy, nevoľnosť/vracanie, prírastok hmotnosti a v závažných prípadoch kŕče) sa musí liečba prerušiť, až kým sa pacient celkom nezotaví. Keď sa liečba obnoví, pacient musí striktne dodržať obmedzenie príjmutekutín (pozri časť 4.4).


Ak sa do 4 týždňov po odpovedajúcej titrácii dávky nedosiahne primeraný klinický účinok, liečbu treba ukončiť.


Indikácie

Centrálny diabetes insipidus:

Optimálna dávka sa má vždy stanoviť individuálne. Podľa doterajších klinických skúseností sa denná dávka obvykle pohybuje v rozmedzí 0,2 mg až 1,2 mg. Vhodná počiatočná dávka pre deti a dospelých je 0,1 mg 3-krát denne. Dávka sa má potom upraviť podľa reakcie pacienta. Pre väčšinu pacientov je 0,1 – 0,2 mg 3-krát denne optimálny dávkovací režim.


Primárna nočná enuréza:

Odporúčaná počiatočná dávka je 0,2 mg pred spaním. Dávku možno zvýšiť na 0,4 mg v prípade, že nižšie dávkovanie nemá dostatočný účinok. Pri liečbe treba dodržiavať obmedzenie príjmu tekutín.

MINIRIN tablety sa môžu podávať bez prerušenia po dobu 3 mesiacov. Nutnosť pokračovania liečby sa má znova posúdiť po uplynutí najmenej 1 týždňa bez užívania MINIRINU tabliet.


Noktúria:

U pacientov s noktúriou je treba najmenej 2 dni pred začiatkom liečby diagnostikovať nokturálnu polyúriu pomocou grafického znázornenia pomeru frekvencia/objem. Za nokturálnu polyúriu považujeme nočnú produkciu moču v objeme, ktorý presahuje kapacitu močového mechúra alebo presahujúcu jednu tretinu 24-hodinovej produkcie moču.


Odporúčaná počiatočná dávka je 0,1 mg pred spaním. Ak táto dávka nie je dostatočne účinná po jednom týždni, možno ju zvýšiť na 0,2 mg a následne až na 0,4 mg pri postupnom zvyšovaní dávky vždy v týždenných intervaloch až do požadovaného účinku. Pri liečbe treba dodržiavať obmedzenie príjmu tekutín.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti:

Neodporúča sa začať s liečbou u osôb starších ako 65 rokov. Ak sa lekár rozhodne pre liečbu dezmopresínom u týchto pacientov, musí sa zmerať hladina sodíka v sére pred začiatkom liečby, 3 dni po jej začiatku ako aj po zvýšení dávky a meranie zopakovať tiež počas liečby, podľa uváženia ošetrujúceho lekára.


Porucha funkcie obličiek:pozri časť 4.3.


Porucha funkcie pečene:pozri časť 4.5.


Detská populácia: MINIRIN tablety sú indikované u detí na liečbu centrálneho diabetu insidipus a primárnej nočnej enurézy (pozri časti 4.2 vyššie a 5.1). Odporúčané dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.


4.3 Kontraindikácie


MINIRIN tablety sú kontraindikované v nasledujúcich prípadoch:

 • Psychogénna alebo habituálna polydipsia (následkom je vyššia tvorba moču ako 40 ml/kg/24 hodín);

 • Anamnéza známej srdcovej insuficiencie alebo podozrenie na ňu a iné stavy vyžadujúce liečbu diuretikami;

 • Stredne závažná a závažná renálna insuficiencia (klírens kreatinínu nižší ako 50 ml/min);

 • Opakovaná hyponatriémia;

 • Syndróm neprimeranej sekrécie ADH (SIADH);

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia:

Pri liečbe nočného pomočovania a noktúrie treba obmedziť príjem tekutín na minimum, a to 1 hodinu pred podaním až do nasledujúceho rána (najmenej 8 hodín) od podania. Celkový príjem tekutín za túto dobu nemá presiahnuť 2 dcl. Liečba bez súčasného zníženia príjmu tekutín môže viesť k retencii vody a/alebo hyponatriémii so sprievodnými varovnými znakmi a príznakmi alebo bez nich (bolesť hlavy, nevoľnosť a vracanie, prírastok telesnej hmotnosti a vo vážnych prípadoch kŕče).

Všetci pacienti a/alebo osoby, ktoré sa o nich starajú, majú byť dôsledne poučení o nutnosti dodržiavania obmedzeného príjmu tekutín.


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


Opatrenia:

Pred začatím liečby sa musí vylúčiť závažná dysfunkcia močového mechúra a nepriechodnosť močových ciest.

Starší pacienti a pacienti, u ktorých sú hladiny sodíka v sére v dolnej časti normálneho rozsahu, sú vystavení zvýšenému riziku hyponatriémie.

Liečbu dezmopresínom je treba prerušiť v prípadoch akútnych prechodných ochorení, pri ktorých je charakteristická nerovnováha tekutín a/alebo elektrolytov (ako sú systémové infekcie, horúčkovité stavy a gastroenteritída).


Opatrnosť je nutná u pacientov, u ktorých je riziko zvýšeného intrakraniálneho tlaku.


Dezmopresín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s nerovnováhou tekutín a/alebo elektrolytov.


V prípadoch súbežnej liečby s liekmi, ktoré môžu stimulovať SIADH – tricyklické antidepresíva, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), chlórpromazín, karbamazepín a v prípadoch súbežnej liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) sa musia prijať opatrenia, ktorými sa má predísť hyponatriémii, včítane starostlivosti zameranej na obmedzenie príjmu tekutín a častejšieho monitorovania sérového sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Látky, o ktorých je známe, že indukujú SIADH, napríklad tricyklické antidepresíva, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, chlórpromazín, karbamazepín a tiež niektoré antidiabetiká zo skupiny sulfonylurey ako glibenklamid a chlórpropamid, môžu vyvolávať doplnkový antidiuretický účinok, ktorý vedie k zvýšenému riziku retencie vody alebo hyponatriémii (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) môžu indukovať retenciu vody a hyponatriémiu (pozri časť 4.4).


Súbežná liečba loperamidom môže mať za následok trojnásobné zvýšenie koncentrácie dezmopresínu v plazme, čo môže viesť k zvýšenému riziku retencie vody alebo hyponatriémii. Hoci sa to dosiaľ neskúmalo, rovnaký účinok môžu mať aj iné liečivá spomaľujúce intestinálnu peristaltiku.


Je nepravdepodobné, že by dezmopresín interagoval s liekmi, ktoré ovplyvňujú pečeňový metabolizmus, pretože in vitro štúdie s ľudskými mikrozómami ukázali, že dezmopresín sa v pečeni významne nemetabolizuje. Avšak in vivo interakčné štúdie sa zatiaľ nevykonali.


Užívanie spolu s jedlom znižuje rýchlosť a rozsah absorpcie MINIRINU tabliet o 40 %. Žiadny významný vplyv na farmakodynamiku (tvorbu moču a osmolalitu) sa nepozoroval.

Príjem stravy môže obmedziť intenzitu a dĺžku antidiuretického účinku malých perorálnych dávok MINIRINU tabliet.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Údaje z obmedzeného počtu (N = 53) gravidných žien s diabetom insipidus a tiež údaje z obmedzeného počtu (N = 54) gravidných žien s von Willebrandovou chorobou liečených dezmopresínom nepreukázali nežiaduce účinky dezmopresínu na graviditu, zdravie plodu alebo novorodenca. V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne iné relevantné epidemiologické údaje. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo popôrodný vývoj.

Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je nutná obozretnosť.


Štúdie o vplyve na fertilitu sa nevykonali. Z výsledkov in vitro modelovej analýzy ľudského kotyledónu vyplýva, že dezmopresín neprechádza placentou, keď sa podáva v terapeutickej koncentrácii zodpovedajúcej odporúčanej dávke.


Dojčenie

Výsledky analýz mlieka dojčiacich matiek, ktoré užívali vysoké dávky dezmopresínu (300 µg intranazálne) ukazujú, že množstvo dezmopresínu vylúčeného do materského mlieka je výrazne nižšie, ako je množstvo potrebné na ovplyvnenie diurézy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


MINIRIN tablety nemajú alebo majú len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi závažnou nežiaducou reakciou pri liečbe dezmopresínom je hyponatriémia, ktorá môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, stavy zmätenosti, malátnosť, poruchu pamäti, vertigo, pády a v závažných prípadoch kŕče a kómu. Príčinou možnej hyponatriémie je očakávaný antidiuretický účinok. Hyponatriémia je reverzibilná a u detí sa často vyskytuje v súvislosti so zmenami obvyklého denného režimu, ktoré ovplyvňujú príjem tekutín a/alebo potenie. U dospelých liečených na noktúriu väčšina prípadov súvisiacich s poklesom koncentrácie sodíka v sére sa objavuje v prvých dňoch liečby alebo pri zvýšení dávky. V obidvoch skupinách, u dospelých aj detí, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť opatreniam, ktoré sú uvedené v časti 4.4.


Dospelí:

Nežiaduce reakcie sú uvedené podľa frekvencie ich výskytu počas klinických skúšaní s perorálnym dezmopresínom u dospelých liečených na noktúriu (N = 1 557) a tiež skúseností po uvedení lieku na trh pre všetky indikácie u dospelých (vrátane centrálneho diabetu insipidus). Frekvencia reakcií, ktoré boli pozorované len po uvedení lieku na trh, je uvedená ako "neznáma (z dostupných údajov)".


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Neznáme

(z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému

-

-

-

-

Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

-

Hyponatriémia*

-

-

Dehydratácia**, hypernatriémia**

Psychické poruchy

-

-

Insomnia

Stavy zmätenosti*

-

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy*

Závraty*

Somnolencia,

parestézia

-

Kŕče*, asténia**, kóma*

Poruchy oka

-

-

Poruchy videnia

-

-

Poruchy ucha a labyrintu

-

-

Vertigo*

-

-

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

-

-

Palpitácie

-

-

Poruchy ciev

-

Hypertenzia

Ortostatická hypotenzia

-

-

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


-

-

Dyspnoe

-

-

Poruchy gastrointestinálneho traktu

-

Nevoľnosť*, bolesť brucha*, hnačka, zápcha, vracanie*

Dyspepsia, (HTL) flatulencia, nafúknuté brucho a distenzia

-

-

Poruchy kože a podkožného tkaniva

-

-

Potenie, pruritus, vyrážka, žihľavka

Alergická dermatitída

-

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

-

-

Svalové kŕče, myalgiaPoruchy obličiek a močových ciest

-

(HTL) príznaky močového mechúra a močovej rúry

-

-

-

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

-

(HTL) edém, únava

Malátnosť*, bolesť na hrudníku, chrípke podobné ochorenie

-

-

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

-

-

Prírastok hmotnosti*, zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, hypokaliémia

-

-

*Hyponatriémia môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, zmätenosť, malátnosť, poruchy pamäti, vertigo, pády a vo vážnych prípadoch kŕče a kómu.

**Pozorované len pri centrálnom diabete insipidus.


Deti a adolescenti:

Nežiaduce účinky sú uvedené podľa frekvencie ich výskytu počas klinických skúšaní u detí a adolescentov liečených perorálnym desmopresínom na primárnu nočnú enurézu (N = 1 923). Frekvencia reakcií, ktoré boli pozorované len po uvedení lieku na trh, je uvedená ako "neznáma (z dostupných údajov)".


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté

( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému

-

-

-

-

Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

-

-

-

-

Hyponatriémia*

Psychické poruchy

-

-

Afektová labilita**, agresivita***

(HTL) príznaky anxiéty, nočné mory****, kolísavá nálada****

Abnormálne správanie, emočné poruchy, depresia, halucinácie, insomnia

Poruchy nervového systému

-

Bolesť hlavy*

-

Somnolencia

Poruchy pozornosti, psychomotorická hyperaktivita, kŕče*

Poruchy ciev

-

-

-

Hypertenzia

-

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


-

-

-

-

Epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

-

-

Bolesť brucha*, nevoľnosť*, vracanie*, hnačka

-

-

Poruchy kože a podkožného tkaniva

-

-

-

-

Alergická dermatitída, vyrážka, potenie, žihľavka

Poruchy obličiek a močových ciest

-

-

(HTL) príznaky močového mechúra a močovej rúry

-

-

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

-

-

Periférny edém, únava

Podráždenosť

-

* Hyponatriémia môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, stavy zmätenosti, malátnosť, poruchy pamäti, vertigo, pády a vo vážnych prípadoch kŕče a kómu.

**Hlásenia po uvedení lieku na trh rovnako u detí a adolescentov (< 18 rokov).

***Hlásenia po uvedení lieku na trh takmer výhradne u detí a adolescentov (< 18 rokov).

****Hlásenia po uvedení lieku na trh hlavne u detí (< 12 rokov).


Osobitné skupiny pacientov:

U starších pacientov a u pacientov, u ktorých je koncentrácia sodíka v sére v dolnej časti normálneho rozsahu, je zvýšené riziko hyponatriémie (pozri časť 4.4).


 1. Predávkovanie


Predávkovanie tabletami MINIRINU vedie k predĺženiu účinku pôsobenia so zvýšeným rizikom retencie vody a hyponatriémie.


Liečba

I keď liečba hyponatriémie má byť individuálna, môže sa odporučiť prerušenie podávania dezmopresínu, obmedzenie príjmu tekutín a v prípade potreby symptomatická liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazopresín a analógy, dezmopresín

ATC kód: H01BA02


MINIRIN tablety obsahujú dezmopresín, štrukturálny analóg endogénneho ľudského hormónu zadného laloka hypofýzy, arginín-vazopresínu. Rozdiel spočíva v deaminácii cysteínu a substitúcii L-arginínu D-arginínom. Táto štrukturálna zmena má za následok významné predĺženie účinku a úplnú absenciu presorického účinku pri klinicky používaných dávkach.

Dezmopresín je silne účinná látka s antidiuretickým účinkom s hodnotou EC50 1,6 pg/ml. Po perorálnom podaní možno očakávať účinok trvajúci 6 až 14 hodín, prípadne aj viac.


Klinické štúdie s tabletami MINIRINU pri liečbe noktúrie ukázali:

 • Minimálne 50 % zníženie priemernej frekvencie močenia cez noc sa dosiahlo u 39 % pacientov užívajúcich dezmopresín oproti 5 % užívajúcich placebo (p <0,0001).

 • Priemerný počet nočných močení sa znížil o 44 % u pacientov užívajúcich dezmopresín oproti 15 % užívajúcich placebo (p <0,0001).

 • Priemerná dĺžka prvej etapy nerušeného spánku sa pri užívaní dezmopresínu zvýšila o 64 % oproti 20 % pri užívaní placeba (p <0,0001).

 • Priemerná dĺžka prvého intervalu nerušeného spánku sa pri užívaní dezmopresínu zvýšila o 2 hodiny v porovnaní s 31 minútami pri užívaní placeba (p <0,0001).


Účinok liečby po perorálnom podaní individuálnych dávok dezmopresínu 0,1 – 0,4 mg počas 3 týždňov v porovnaní s placebom (súhrnné údaje):Dezmopresín

Placebo

Štatistická významnosť /placebo

Premenná

Priemerná východisková hodnota

Priemerná hodnota počas 3 týždňov liečby

Priemerná východisková hodnota

Priemerná hodnota počas 3 týždňov liečby


Počet nočných močení

2,97 (0,84)

1,68 (0,86)

3,03 (1,10)

2,54 (1,05)

p <0,0001

Intenzita nočnej diurézy (ml/min)

1,51 (0,55)

0,87 (0,34)

1,55 (0,57)

1,44 (0,57)

p <0,0001

Dĺžka prvého intervalu nerušeného spánku (min)

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

p <0,0001


Počas titrácie dávky prerušilo liečbu 8 % pacientov kvôli výskytu vedľajších účinkov a 2 % pacientov prerušilo liečbu v nasledujúcej dvojito zaslepenej fáze (0,63 % pacientov užívajúcich dezmopresín a 1,45 % pacientov užívajúcich placebo).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absolútna biologická dostupnosť MINIRINU tabliet je 0,16 % s SD 0,17 %. Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje v priebehu 2 hodín.


Užívanie spolu s jedlom znižuje rýchlosť a rozsah absorpcie o 40 %.


Distribúcia:Distribúciu dezmopresínu najlepšie popisuje dvojkompartmentový distribučný model s distribučným objemom počas eliminačnej fázy 0,3 – 0,5 l/kg.


Biotransformácia:In vivometabolizmus dezmopresínu sa neštudoval.In vitroštúdie s použitím mikrozómov ľudskej pečene ukázali, že v pečeni sa prostredníctvom cytochrómu P450 metabolizuje iba nevýznamné množstvo dezmopresínu, a preto je premena in vivo v ľudskej pečeni prostredníctvom cytochrómu P450 nepravdepodobná. Účinok dezmopresínu na farmakokinetiku iných liekov je pravdepodobne minimálny kvôli jeho nedostatočnej inhibícii cytochrómu P450, ktorý sa podieľa na metabolizme liekov.


Eliminácia: Celkový klírens dezmopresínu je 7,6 l/hod. Terminálny polčas dezmopresínu sa odhaduje na 2,8 hodiny. U zdravých dobrovoľníkov sa v nezmenenej forme vylúčilo 52 % (44 % – 60 %).


Linearita/nelinearita:Nie sú žiadne indikácie pre nelinearitu u ktoréhokoľvek z farmakokinetických parametrov dezmopresínu.


Osobitné skupiny pacientov:

Porucha funkcie obličiek:

AUC a polčas sa zvyšujú v závislosti od závažnosti poruchy funkcie obličiek. U pacientov so stredne závažnou a závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu pod 50 ml/min) je dezmopresín kontraindikovaný.


Porucha funkcie pečene:

Neboli vykonané žiadne štúdie.


Deti:

Populačná farmakokinetika MINIRINU tabliet sa študovala u detí s primárnou nočnou enurézou a neboli nájdené žiadne významné rozdiely v porovnaní s dospelými.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie karcinogenity s dezmopresínom sa nevykonali, pretože je štrukturálne veľmi podobný prirodzene sa vyskytujúcemu peptidovému hormónu.


6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


 1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Zemiakový škrob

Povidón

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Udržujte fľaštičku s tabletami tesne uzavretú a z uzáveru neodstraňujte kapsuly pohlcujúce vlhkosť.


 1. Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaštička s ochranným skrutkovacím uzáverom a vysúšadlom.


Veľkosť balenia:

MINIRIN 0,1 mg tablety: 15, 30 alebo 90 tabliet.

MINIRIN 0,2 mg tablety: 15, 30 alebo 90 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6. 6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring – Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

MINIRIN 0,1mg tablety: 56/0102/00-S

MINIRIN 0,2mg tablety: 56/0103/00-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.10.2000/23.10.2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

máj 2011


9MINIRIN 0,1 mg tablety