+ ipil.sk

MINIRIN Melt 60 µgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č. 2010/00473, 2010/00474 a 2010/00475PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MINIRIN®Melt 60 μg

MINIRIN®Melt 120 μg

MINIRIN®Melt 240 μg

perorálny lyofilizát

dezmopresín (ako acetát)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je MINIRIN Melt a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete MINIRIN Melt

 3. Ako užívať MINIRIN Melt

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať MINIRIN Melt

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE MINIRIN MELT A NA ČO SA POUŽÍVA


MINIRIN Melt patrí do skupiny liekov, ktoré znižujú tvorbu moču (antidiruetiká).


Liečivo v MINIRINE Melt je dezmopresín – syntetická náhrada prirodzeného hormónu vazopresínu, nazývaného aj antidiuretický hormón (ADH). Dezmopresín napodobňuje prirodzenú schopnosť organizmu regulovať množstvo moču na normálne hodnoty.


MINIRIN Melt sa používa na liečbu:

 • Centrálneho diabetu insipidus (močová úplavica) – extrémny smäd a neustála tvorba veľkých objemov zriedeného moču.

 • Primárnej nočnej enurézy – mimovoľné nočné pomočovanie u osôb starších ako 5 rokov s normálnou schopnosťou zahusťovať moč.

 • Symptomatickej noktúrie dospelých – časté nočné močenie spojené s tvorbou veľkého množstva zriedeného moču, ktoré presahuje kapacitu močového mechúra.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MINIRIN MELT


Neužívajte MINIRIN Melt

 • keď ste alergický (precitlivený) na dezmopresín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,

 • keď máte chorobný smäd a pijete veľké množstvo tekutín,

 • keď máte alebo môžete mať slabé srdce (srdcová nedostatočnosť) alebo užívate lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču (diuretiká),

 • keď trpíte stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek,

 • keď viete, že máte znížené hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia),

 • keď trpíte syndrómom neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MINIRINU Melt

 • ak užívate aj iné lieky okrem MINIRINU Melt, pretože existuje riziko poruchy rovnováhy tekutín vo Vašom organizme (pozri časť Užívanie iných liekov),

 • ak máte závažnú poruchu funkcie močového mechúra alebo trpíte nepriechodnosťou močových ciest,

 • ak ste staršia osoba,

 • ak máte zdravotné ťažkosti spôsobujúce nerovnováhu tekutín a elektrolytov vo Vašom organizme, napríklad ak máte infekciu, horúčku, akútny zápal žalúdka a čriev (gastroenteritída),

 • ak Vám hrozí riziko zvýšeného vnútrolebečného tlaku.


Ak liek užívate kvôliprimárnej nočnej enuréze a noktúrii, dbajte na to, aby bol Váš príjem tekutín čo najnižší,a to 1 hodinu pred podaním lieku a 8 hodín pojeho podaní. Ak neobmedzíte pitie tekutín, môže dôjsť k ich hromadeniu vo Vašom organizme buď s varovnými príznakmi, alebo bez nich (bolesť hlavy, nutkanie na vracanie/vracanie, priberanie na váhe a vo vážnych prípadoch kŕče).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nasledujúce lieky môžu ovplyvňovať účinok MINIRINU Melt, ak sa užívajú v rovnakom čase:

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu,

 • tricyklické antidepresíva alebo antidepresíva zo skupiny selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) (lieky na liečbu depresie),

 • chlórpromazín (používa sa na liečbu psychotických ochorení alebo schizofrénie),

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie),

 • niektoré lieky na liečbu cukrovky (antidiabetiká) zo skupiny sulfonylurey, ako glibenklamid a chlórpropamid,

 • lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču (diuretiká), používané hlavne na liečbu vysokého krvného tlaku a ochorenia obličiek,

 • loperamid (liek proti hnačke).


Užívanie MINIRINU Melts jedlom a nápojmi

MINIRIN Melt sa nemá užívať počas jedla.


Ak užívate MINIRIN Melt vyhnite sanadmernému pitiu tekutín, pretože to môže spôsobiť hromadenie vody vo Vašom organizme. To je vážny problém, ktorý môže viesť ku kŕčom a bezvedomiu. Ak máte silnú a dlhotrvajúcu bolesť hlavy, neodôvodnene priberáte na váhe, pociťujete nutkanie na vracanie alebo ak ste vracali, prestaňte užívať MINIRIN a oznámte to svojmu lekárovi, prípadne zavolajte rýchlu lekársku pomoc alebo vyhľadajte oddelenie pre akútne prípady vo Vašej nemocnici.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára ešte predtým, ako začnete užívať MINIRIN Melt.


Dojčenie

Ak dojčíte, skôr ako začnete užívať MINIRIN Melt, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že liek má vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


 1. AKO UŽÍVAŤ MINIRIN Melt


Vždy užívajte MINIRIN Melt presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Lyofilizáty MINIRINU Melt sa rozpúšťajú v ústach (lyofilizát sa vkladá pod jazyk) bez potreby zapíjania vodou; nemajú sa prehĺtať alebo rozhrýzať.


Centrálny diabetes insidipus (močová úplavica)

Váš lekár Vám určí najvhodnejšiu dávku. Počiatočná dávka u dospelých aj detí je 60 mikrogramov trikrát denne, podaných sublingválne (pod jazyk). Udržiavacia dávka je u väčšiny pacientov od 60 mikrogramov do 120 mikrogramov sublingválne (pod jazyk) trikrát denne. Váš lekár Vám môže liečebný plán upraviť podľa výsledkov liečby.


Primárna nočná enuréza (nočné pomočovanie)

Odporúčaná počiatočná dávka je 120 mikrogramov pred spaním, podaná sublingválne (pod jazyk).

Ak táto dávka nie je dosť účinná, môže sa zvýšiť až na 240 mikrogramov podaných sublingválne (pod jazyk).

Keď liečba trvá dlhšiu dobu, obvykle sa po 3 mesiacoch na 1 týždeň preruší a lekár posúdi, či je v nej potrebné pokračovať.


Noktúria (časté nočné močenie) u dospelých

Pred začatím liečby Vám zmerajú tvorbu moču.

Odporúčaná počiatočná dávka je 60 mikrogramov pred spaním, podaná sublingválne (pod jazyk).

Ak táto dávka nie je po jednom týždni dostatočne účinná, môže sa zvýšiť na 120 mikrogramov sublingválne (pod jazyk) a následne v týždňových intervaloch až na 240 mikrogramov sublingválne (pod jazyk).

Liečba noktúrie u pacientov starších ako 65 rokov sa neodporúča. Ak sa lekár rozhodne, že Vás bude liečiť, bude Vám kontrolovať hladiny sodíka v krvi pred liečbou, 3 dni po jej začiatku, po každom zvýšení dávky alebo vždy, keď to bude považovať za potrebné.


Keď liek užívate nanočné pomočovanie alebo noktúriu, dbajte na to, aby bol Vášpríjem tekutín čo najnižší,a to 1 hodinu pred užitím lieku a 8 hodín pojeho užití. Ak neobmedzíte pitie tekutín, môže dôjsť k ich hromadeniu vo Vašom organizme buď s varovnými príznakmi, alebo bez nich (bolesť hlavy, nutkanie na vracanie/vracanie, priberanie na váhe a vo vážnych prípadoch kŕče).


Ak užijete viac MINIRINU Melt, ako máte

Pri predávkovaní prerušte liečbu MINIRINOM Melt, obmedzte pitie tekutín a okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo choďte do najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete užiť MINIRIN Melt

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak ste zabudli užiť liek, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj MINIRIN Melt môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Dospelí:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10)

 • bolesť hlavy


Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • nízke hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia )

 • závraty

 • vysoký krvný tlak

 • bolesť brucha

 • hnačka

 • zápcha

 • nutkanie na vracanie/vracanie

 • príznaky v dolných močových cestách (močový mechúr a močová trubica)

 • opuch

 • únava


Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • nespavosť

 • ospalosť

 • pocit mravčenia (parestézia)

 • poruchy videnia

 • závraty

 • búšenie srdca

 • nízky krvný tlak pri vstávaní (ortostatická hypotenzia)

 • dušnosť

 • porucha trávenia (dyspepsia)

 • plynatosť

 • nafúknuté a zväčšené brucho

 • potenie

 • svrbenie

 • vyrážka

 • žihľavka

 • svalové kŕče

 • bolesť svalov (myalgia)

 • malátnosť

 • bolesť na hrudníku

 • chrípke podobné ochorenie

 • priberanie na váhe

 • zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov

 • nízke hladiny draslíka v krvi (hypokaliémia)


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • stavy zmätenosti

 • kožná zápalová reakcia alergického pôvodu


Neznáme (častosť ich výskytu nemožno určiť z dostupných údajov)

 • závažná alergická reakcia

 • nedostatok vody v tele (dehydratácia)

 • vysoké hladiny sodíka v krvi (hypernatriémia)

 • kŕče

 • celková slabosť (asténia)

 • bezvedomie


Deti a mladiství:

Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • bolesť hlavy


Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • afektová labilita

 • agresivita

 • bolesť brucha

 • pocit na vracanie/vracanie

 • hnačka

 • príznaky v dolných močových cestách (močový mechúr a močová trubica)

 • opuch končatín (periférny edém)

 • únava


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • príznaky úzkosti

 • nočné mory

 • kolísavá nálada

 • ospalosť

 • vysoký krvný tlak

 • podráždenosť


Neznáme (častosť ich výskytu nemožno určiť z dostupných údajov)

  • závažná alergická reakcia

 • nízke hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia)

  • abnormálne správanie

  • emočné poruchy

  • depresia

  • halucinácie

  • nespavosť

  • poruchy pozornosti

  • nepokoj spojený so zvýšenou aktivitou (psychomotorická hyperaktivita)

  • kŕče

  • krvácanie z nosa (epistaxa)

 • kožná zápalová reakcia alergického pôvodu


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MINIRIN MELT


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Neužívajte MINIRIN Melt po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo MINIRIN Melt obsahuje

 • Liečivo je dezmopresín vo forme dezmopresín acetátu.

 • MINIRIN Melt 60 μg: 1 lyofilizát obsahuje 60 mikrogramov dezmopresínu vo forme dezmopresín acetátu.

 • MINIRIN Melt 120 μg: 1 lyofilizát obsahuje 120 mikrogramov dezmopresínu vo forme dezmopresín acetátu.

 • MINIRIN Melt 240 μg: 1 lyofilizát obsahuje 240 mikrogramov dezmopresínu vo forme dezmopresín acetátu.

 • Ďalšie zložky sú želatína, manitol a kyselina citrónová bezvodá.


Ako vyzerá MINIRIN Melt a obsah balenia

Lyofilizáty MINIRINU Melt 60 μg sú biele, majú okrúhly tvar a na jednej strane majú vyrytý znak v tvare kvapky.

Lyofilizáty MINIRINU Melt 120 μg sú biele, majú okrúhly tvar a na jednej strane majú vyrytý znak v tvare dvoch kvapiek.

Lyofilizáty MINIRINU Melt 240 μg sú biele, majú okrúhly tvar a na jednej strane majú vyrytý znak v tvare troch kvapiek.


Perorálny lyofilizát je lieková forma podobná tablete. Rozpúšťa sa v ústach (lyofilizát sa vkladá pod jazyk) bez potreby zapíjania vodou.


Lyofilizáty sú balené v hliníkových blistroch zabezpečených proti otvoreniu deťmi.


Pokyny na otváranie blistrového obalu


 1. Odstráňte horný okraj blistra označený symbolom ruky. Začnite trhať na mieste označenom symbolom ruky, teda sprava doľava. 1. Oddeľte lyofilizát odtrhnutím blistra podľa perforovanej čiary vyznačenej na blistri. Lyofilizáty oddeľujte po jednom. 1. Odstráňte fóliu na lyofilizáte, začnite na mieste označenom šípkou. Liek vyberajte opatrne, jemným tlakom prsta na opačnú stranu blistra, aby sa lyofilizát ľahšie uvoľnil z obalu a nedošlo k jeho rozlomeniu. Ak sa lyofilizát rozlomí na tri alebo viac častí, neužite ho, ale vezmite si nový lyofilizát. 1. Ak si chcete vybrať ďalší lyofilizát, odtrhnite blister vodorovne pozdĺž perforovanej čiary vyznačenej na blistri a ďalej postupujte ako je uvedené v bode 3.Veľkosť balenia: 10, 30 alebo 100 perorálnych lyofilizátov.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Ferring Pharmaceuticals SA

organizačná zložka Slovakia

BC Aruba, Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Tel: + 421 2 54 416 010

Fax: + 421 2 54 411 770

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2011.


7MINIRIN Melt 60 µg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č. 2010/00473, 2010/00474 a 2010/00475

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 2010/07119-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MINIRIN Melt 60 μg

MINIRIN Melt 120 μg

MINIRIN Melt 240 μg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


MINIRIN Melt 60 μg:

Jeden perorálny lyofilizát obsahuje 60 μg dezmopresínu (voľná báza) vo forme dezmopresín acetátu.


MINIRIN Melt 120 μg:

Jeden perorálny lyofilizát obsahuje 120 μg dezmopresínu (voľná báza) vo forme dezmopresín acetátu.


MINIRIN Melt 240 μg:

Jeden perorálny lyofilizát obsahuje 240 μg dezmopresínu (voľná báza) vo forme dezmopresín acetátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny lyofilizát


MINIRIN Melt 60 μg:

Biely okrúhly perorálny lyofilizát na jednej strane označený znakom v tvare kvapky.


MINIRIN Melt 120 μg:

Biely okrúhly perorálny lyofilizát na jednej strane označený znakom v tvare dvoch kvapiek.


MINIRIN Melt 240 μg:

Biely okrúhly perorálny lyofilizát na jednej strane označený znakom v tvare troch kvapiek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


MINIRIN Melt je indikovaný na liečbu centrálneho diabetu insidipus.


MINIRIN Melt je indikovaný na liečbu primárnej nočnej enurézy u pacientov (od 5 rokov) s normálnou schopnosťou koncentrovať moč.


MINIRIN Melt je indikovaný na symptomatickú liečbu noktúrie u dospelých spojenú s nočnou polyúriou, t. j. nočnou tvorbou moču, ktorá presahuje kapacitu močového mechúra.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecné údaje

Spôsob podávania: MINIRIN Melt sa podáva pod jazyk, kde sa nechá rozpustiť bez potreby zapíjania vodou.


Účinok potravy: Príjem potravy môže znížiť intenzitu a trvanie antidiuretického účinku nízkych dávok dezmopresínu (pozri časť 4.5).


V prípade výskytu znakov alebo príznakov retencie vody a/alebo hyponatriémie (bolesť hlavy, nevoľnosť/vracanie a v závažných prípadoch kŕče) sa musí liečba prerušiť, až kým sa pacient celkom nezotaví. Keď sa liečba obnoví, pacient musí striktne dodržať obmedzenie príjmutekutín (pozri časť 4.4).


Ak sa do 4 týždňov po odpovedajúcej titrácii dávky nedosiahne primeraný klinický účinok, liečbu treba ukončiť.


Indikácie

Centrálny diabetes insidipus:

Dávkovanie u diabetu insidipus je individuálne, ale celková denná sublingválna dávka sa obvykle pohybuje v rozpätí od 120 μg do 720 μg. Vhodnou počiatočnou dávkou u dospelých a detí je 60 μg trikrát denne, podávaných sublingválne. Dávkovací režim sa má potom upraviť podľa reakcie pacienta. Udržiavacia dávka je u väčšiny pacientov od 60 μg do 120 μg sublingválne trikrát denne.


Primárna nočná enuréza:

Odporúčaná počiatočná dávka je 120 μg pred spaním, podávaná sublingválne. Ak táto dávka nie je dosť účinná, môže sa zvýšiť až na 240 μg podávaných sublingválne. Pacient musí dodržiavať obmedzenie príjmu tekutín.

MINIRINMelt je určený na liečbu trvajúcu po dobu 3 mesiacov. Každé 3 mesiace sa má liečba prehodnotiť, aby sa určilo, či je naďalej potrebná. Prehodnotenie liečby sa má uskutočniť po uplynutí najmenej jedného týždňa bez užívania MINIRINU Melt.


Noktúria:

U pacientov s noktúriou je potrebné najmenej 2 dni pred začiatkom liečby diagnostikovať nokturálnu polyúriu pomocou grafického znázornenia pomeru frekvencia/objem. Za nokturálnu polyúriu považujeme nočnú produkciu moču v objeme, ktorý presahuje kapacitu močového mechúra alebo presahujúcu jednu tretinu 24-hodinovej produkcie moču.

Odporúčaná počiatočná dávka je 60 μg pred spaním, podávaná sublingválne.

Ak táto dávka nie je po jednom týždni dostatočne účinná, môže sa zvýšiť na 120 μg sublingválne a následne v týždňových intervaloch až na 240 μg sublingválne. Pacient musí obmedziť príjem tekutín.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti:

Neodporúča sa začať s liečbou u osôb starších ako 65 rokov. Ak sa lekár rozhodne liečiť týchto pacientov dezmopresínom, musí sa pred začiatkom liečby a 3 dni po jej začiatku alebo po zvýšení dávky a v iných náhodne zvolených termínoch, podľa uváženia ošetrujúceho lekára, stanoviť koncentrácia sodíka v sére.


Porucha funkcie obličiek:pozri časť 4.3.


Porucha funkcie pečene:pozri časť 4.5.


Detská populácia: MINIRIN Melt je indikovaný u detí na liečbu centrálneho diabetu insidipus a primárnej nočnej enurézy (pozri časti 4.2 vyššie a 5.1). Odporúčané dávkovanie je rovnaké ako u dospelých.


4.3 Kontraindikácie


MINIRINMelt je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

 • habituálna alebo psychogénna polydipsia (následkom je vyššia tvorba moču ako 40 ml/kg/24 h);

 • anamnéza známej srdcovej insuficiencie alebo podozrenie na ňu a iné stavy vyžadujúce liečbu diuretikami;

 • stredne závažná a závažná renálna insuficiencia (klírens kreatinínu pod 50 ml/min);

 • opakovaná hyponatriémia;

 • SIADH (syndróm neprimeranej sekrécie ADH);

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia:

Ak sa liek užíva kvôli primárnej nočnej enuréze a noktúrii, príjem tekutín musí byť obmedzený na minimum, a to 1 hodinu pred podaním dezmopresínu a najmenej 8 hodín po jeho podaní. Liečba bez súčasného zníženia príjmu tekutín môže viesť k retencii vody a/alebo hyponatriémii so sprievodnými varovnými znakmi a príznakmi alebo bez nich (bolesť hlavy, nevoľnosť a vracanie, prírastok hmotnosti a v závažných prípadoch kŕče).

Všetci pacienti a/alebo osoby, ktoré sa o nich starajú, majú byť dôsledne poučení o nutnosti dodržiavania obmedzeného príjmu tekutín.


Opatrenia:

Pred začiatkom liečby sa musí vylúčiť ťažká dysfunkcia močového mechúra a nepriechodnosť močových ciest.

Starší pacienti a pacienti, u ktorých sú hladiny sodíka v sére v dolnej časti normálneho rozsahu, sú vystavení zvýšenému riziku hyponatriémie. Liečbu dezmopresínom je treba prerušiť počas akútnych prechodných ochorení, ktoré sa vyznačujú nerovnováhou tekutín a/alebo elektrolytov (ako sú systémové infekcie, horúčka, gastroenteritída).

Opatrnosť je nutná u pacientov, u ktorých je riziko zvýšeného intrakraniálneho tlaku.

Dezmopresín sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s nerovnováhou tekutín a/alebo elektrolytov.

V prípadoch súbežnej liečby s liekmi, ktoré môžu stimulovať SIADH – tricyklické antidepresíva, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), chlórpromazín, karbamazepín a v prípadoch súbežnej liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) sa musia prijať opatrenia, ktorými sa má predísť hyponatriémii, včítane starostlivosti zameranej na obmedzenie príjmu tekutín a častejšieho monitorovania sérového sodíka.


 1. Liekové a iné interakcie


Látky, o ktorých je známe, že indukujú SIADH, napr. tricyklické antidepresíva, selektívne inhibítory reabsorpcie serotonínu, chlórpromazín a karbamazepín a tiež niektoré antidiabetiká zo skupiny sulfonylurey, najmä chlórpropamid, môžu spôsobiť doplnkový antidiuretický účinok, ktorý vedie k zvýšenému riziku retencie vody alebo hyponatriémie (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) môžu indukovať retenciu vody alebo hyponatriémiu (pozri časť 4.4).


Súbežná liečba loperamidom môže vyústiť až do trojnásobného zvýšenia plazmatických koncentrácií dezmopresínu, čo môže viesť k zvýšeniu rizika retencie vody alebo hyponatriémie. Hoci sa to dosiaľ neskúmalo, predpokladá sa, že aj iné liečivá, ktoré spomaľujú intestinálnu peristaltiku, môžu mať rovnaký účinok.


Je nepravdepodobné, že by dezmopresín interagoval s liekmi, ktoré ovplyvňujú pečeňový metabolizmus, pretožein vitro štúdie s ľudskými mikrozómami ukázali, že dezmopresín sa v pečeni významne nemetabolizuje. Avšak in vivo interakčné štúdie zatiaľ neboli vykonané.


Užívanie spolu s jedlom sa neštudovalo s MINIRINOM Melt, ale MINIRINOM tabletami. Štandardné jedlo s 27 % obsahom tuku významne znížilo absorpciu (rýchlosť a rozsah) MINIRINU tabliet. Z farmakodynamického hľadiska nebol pozorovaný žiaden signifikantný účinok (na tvorbu moču alebo osmolalitu).

Príjem potravy môže redukovať intenzitu a trvanie antidiuretického účinku malých perorálnych dávok MINIRINU tabliet.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:

Údaje z obmedzeného počtu (N = 53) gravidných žien s diabetom insipidus a tiež údaje z obmedzeného počtu (N = 54) gravidných žien s von Willebrandovou chorobou liečených dezmopresínom nepreukázali nežiaduce účinky dezmopresínu na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne iné relevantné epidemiologické údaje. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo popôrodný vývoj.


Pri predpisovaní lieku gravidným ženám sa vyžaduje opatrnosť.


Štúdie o vplyve na fertilitu sa nevykonali. Z výsledkov in vitro modelovej analýzy ľudského kotyledónu vyplýva, že dezmopresín neprechádza placentou, keď sa podáva v terapeutickej koncentrácii zodpovedajúcej odporúčanej dávke.

Dojčenie:

Výsledky analýz mlieka dojčiacich matiek, ktoré užívali vysoké dávky dezmopresínu (300 μg intranazálne) naznačujú, že množstvo dezmopresínu vylúčeného do materského mlieka je výrazne nižšie ako množstvo potrebné na ovplyvnenie diurézy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


MINIRIN Melt nemá alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi závažnou nežiaducou reakciou pri liečbe dezmopresínom je hyponatriémia, ktorá môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, stavy zmätenosti, malátnosť, poruchu pamäti, vertigo, pády a v závažných prípadoch kŕče a kómu. Príčinou možnej hyponatriémie je očakávaný antidiuretický účinok. Hyponatriémia je reverzibilná a u detí sa často vyskytuje v súvislosti so zmenami obvyklého denného režimu, ktoré ovplyvňujú príjem tekutín a/alebo potenie. U dospelých liečených na noktúriu väčšina prípadov súvisiacich s poklesom koncentrácie sodíka v sére sa objavuje v prvých dňoch liečby alebo pri zvýšení dávky. V obidvoch skupinách, u dospelých aj detí, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť opatreniam, ktoré sú uvedené v časti 4.4.


Dospelí:

Nežiaduce reakcie sú uvedené podľa frekvencie ich výskytu počas klinických skúšaní s perorálnym dezmopresínom u dospelých liečených na noktúriu (N = 1 557) a tiež skúseností po uvedení lieku na trh pre všetky indikácie u dospelých (vrátane centrálneho diabetu insipidus). Frekvencia reakcií, ktoré boli pozorované len po uvedení lieku na trh, je uvedená ako "neznáma (z dostupných údajov)".


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Neznáme

(z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému

-

-

-

-

Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

-

Hyponatriémia*

-

-

Dehydratácia**, hypernatriémia**

Psychické poruchy

-

-

Insomnia

Stavy zmätenosti*

-

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy*

Závraty*

Somnolencia,

parestézia

-

Kŕče*, asténia**, kóma*

Poruchy oka

-

-

Poruchy videnia

-

-

Poruchy ucha a labyrintu

-

-

Vertigo*

-

-

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

-

-

Palpitácie

-

-

Poruchy ciev

-

Hypertenzia

Ortostatická hypotenzia

-

-

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


-

-

Dyspnoe

-

-

Poruchy gastrointestinálneho traktu

-

Nevoľnosť*, bolesť brucha*, hnačka, zápcha, vracanie*

Dyspepsia, (HTL) flatulencia, nafúknuté brucho a distenzia

-

-

Poruchy kože a podkožného tkaniva

-

-

Potenie, pruritus, vyrážka, žihľavka

Alergická dermatitída

-

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

-

-

Svalové kŕče, myalgiaPoruchy obličiek a močových ciest

-

(HTL) príznaky močového mechúra a močovej rúry

-

-

-

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

-

(HTL) edém, únava

Malátnosť*, bolesť na hrudníku, chrípke podobné ochorenie

-

-

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

-

-

Prírastok hmotnosti*, zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, hypokaliémia

-

-

*Hyponatriémia môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, zmätenosť, malátnosť, poruchy pamäti, vertigo, pády a vo vážnych prípadoch kŕče a kómu.

**Pozorované len pri centrálnom diabete insipidus.


Deti a adolescenti:

Nežiaduce účinky sú uvedené podľa frekvencie ich výskytu počas klinických skúšaní u detí a adolescentov liečených perorálnym desmopresínom na primárnu nočnú enurézu (N = 1 923). Frekvencia reakcií, ktoré boli pozorované len po uvedení lieku na trh, je uvedená ako "neznáma (z dostupných údajov)".


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté

( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému

-

-

-

-

Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

-

-

-

-

Hyponatriémia*

Psychické poruchy

-

-

Afektová labilita**, agresivita***

(HTL) príznaky anxiéty, nočné mory****, kolísavá nálada****

Abnormálne správanie, emočné poruchy, depresia, halucinácie, insomnia

Poruchy nervového systému

-

Bolesť hlavy*

-

Somnolencia

Poruchy pozornosti, psychomotorická hyperaktivita, kŕče*

Poruchy ciev

-

-

-

Hypertenzia

-

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


-

-

-

-

Epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

-

-

Bolesť brucha*, nevoľnosť*, vracanie*, hnačka

-

-

Poruchy kože a podkožného tkaniva

-

-

-

-

Alergická dermatitída, vyrážka, potenie, žihľavka

Poruchy obličiek a močových ciest

-

-

(HTL) príznaky močového mechúra a močovej rúry

-

-

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

-

-

Periférny edém, únava

Podráždenosť

-

*Hyponatriémia môže spôsobiť bolesť hlavy, bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, prírastok hmotnosti, závraty, stavy zmätenosti, malátnosť, poruchy pamäti, vertigo, pády a vo vážnych prípadoch kŕče a kómu.

**Hlásenia po uvedení lieku na trh rovnako u detí a adolescentov (< 18 rokov).

***Hlásenia po uvedení lieku na trh takmer výhradne u detí a adolescentov (< 18 rokov).

****Hlásenia po uvedení lieku na trh hlavne u detí (< 12 rokov).


Osobitné skupiny pacientov:

U starších pacientov a u pacientov, u ktorých je koncentrácia sodíka v sére v dolnej časti normálneho rozsahu, je zvýšené riziko hyponatriémie (pozri časť 4.4).


 1. Predávkovanie


Predávkovanie MINIRINOM Melt vedie k predĺženiu účinku so zvýšeným rizikom retencie vody a hyponatriémie.


Liečba

Hoci liečba hyponatriémie má byť individuálna, možno odporučiť nasledujúce zásadné kroky: prerušenie liečby dezmopresínom, obmedzenie príjmu tekutín a v prípade potreby symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazopresín a analógy, dezmopresín

ATC kód: H01B A02


MINIRINMelt obsahuje dezmopresín, ktorý je štrukturálnym analógom prirodzeného hormónu hypofýzy arginín-vazopresínu. Rozdiel spočíva v deaminácii cysteínu a v nahradení L-arginínu D-arginínom. To má za následok významné predĺženie účinku a úplnú absenciu presorického účinku v klinicky používaných dávkach.


Klinické skúšky s tabletami MINIRINUpri liečbe noktúrie ukázali:

 • U 39 % pacientov liečených dezmopresínom sa dosiahlo najmenej 50 % zníženie priemernej frekvencie nočného močenia v porovnaní s 5 % pacientov, ktorí užívali placebo (p <0,0001).

 • Priemerný počet nočných močení klesol u pacientov užívajúcich dezmopresín o 44 % oproti 15 % u pacientov užívajúcich placebo (p <0,0001).

 • Priemerná dĺžka prvej neprerušenej etapy spánku stúpla u pacientov, ktorým bol podávaný dezmopresín, o 64 % oproti 20 % u pacientov užívajúcich placebo (p <0,0001).

 • Priemerné trvanie prvej neprerušenej doby spánku sa zvýšilo pri užívaní dezmopresínu o 2 hodiny v porovnaní s 31 minútami u pacientov užívajúcich placebo (p <0,0001).


Účinok liečby po perorálnom podaní individuálnych dávok MINIRINU tablety 0,1 – 0,4 mg počas 3 týždňov v porovnaní s placebom (súhrnné údaje):Dezmopresín

Placebo

Štatistická významnosť / placebo

Premenná

Priemerná hodnota na začiatku liečby

Priemerná hodnota počas 3 týždňov liečby

Priemerná hodnota na začiatku liečby

Priemerná hodnota počas 3 týždňov liečby


Počet nočných močení

2,97 (0,84)

1,68 (0,86)

3,03 (1,10)

2,54 (1,05)

p <0,0001

Intenzita nočnej diurézy (ml/min)

1,51 (0,55)

0,87 (0,34)

1,55 (0,57)

1,44 (0,57)

p <0,0001

Trvanie prvého nerušeného obdobia spánku (min)

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

p <0,0001


8 % pacientov prerušilo liečbu počas titrácie dávky dezmopresínu pre nežiaduce účinky a 2 % v nasledujúcej dvojito zaslepenej fáze (0,63 % pacientov užívajúcich dezmopresín a 1,45 % pacientov užívajúcich placebo).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Celková priemerná absolútna biologická dostupnosť dezmopresínu podaného sublingválne ako MINIRINMelt v dávkach 200, 400 a 800 μg je 0,25 % s 95 % intervalom spoľahlivosti v rozmedzí 0,21 – 0,31 %. Cmaxbola 14, 30 a 65 pg/ml po podaní 200, 400 a 800 μg a tmaxsa pozoroval 0,5 – 2,0 hodiny po užití dávky.


Užívanie spolu s jedlom sa u MINIRINU Melt neštudovalo, ale u MINIRINU tabliet sa rýchlosť a rozsah absorpcie znížili o 40 %.


Prehľad korelácií medzi MINIRINOM tablety a MINIRINOMMelt:


MINIRIN tablety

MINIRIN tablety

MINIRIN Melt

MINIRIN Melt

Dezmopresín acetát

Dezmopresín voľná báza

Dezmopresín voľná báza

Dezmopresín acetát

0,1 mg

89 μg

60 μg

cca 67 μg*

0,2 mg

178 μg

120 μg

cca 135 μg*

0,4 mg

356 μg

240 μg

cca 270 μg*

*) vypočítané pre porovnanie


Distribúcia:Distribúciu dezmopresínu najlepšie popisuje dvojkompartmentový distribučný model s distribučným objemom počas eliminačnej fázy 0,3 – 0,5 l/kg.


Biotransformácia: In vivometabolizmus dezmopresínu sa neštudoval.In vitroštúdie s použitím mikrozómov ľudskej pečene ukázali, že v pečeni sa prostredníctvom cytochrómu P450 metabolizuje iba nevýznamné množstvo dezmopresínu, a preto je premena in vivo v ľudskej pečeni prostredníctvom cytochrómu P450 nepravdepodobná. Účinok dezmopresínu na PK iných liekov je pravdepodobne minimálny kvôli nedostatočnej inhibícii cytochrómu P450, ktorý sa podieľa na metabolizme liekov.


Eliminácia: Celkový klírens dezmopresínu je 7,6 l/hod. Terminálny polčas dezmopresínu sa odhaduje na 2,8 hodiny. U zdravých dobrovoľníkov sa v nezmenenej forme vylúčilo 52 % (44 % – 60 %).


Linearita/nelinearita:Nie sú žiadne indikácie pre nelinearitu u ktoréhokoľvek z farmakokinetických parametrov dezmopresínu.


Osobitné skupiny pacientov:

Porucha funkcie obličiek:

AUC a polčas sa zvyšujú v závislosti od závažnosti poruchy funkcie obličiek. U pacientov so stredne závažnou a závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu pod 50 ml/min) je dezmopresín kontraindikovaný.


Porucha funkcie pečene:

Neboli vykonané žiadne štúdie.


Deti:

Populačná farmakokinatika MINIRINU tabliet sa študovala u detí s primárnou nočnou enurézou a neboli nájdené žiadne významné rozdiely v porovnaní s dospelými.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie karcinogenity s dezmopresínom sa nevykonali, pretože je štrukturálne veľmi podobný prirodzene sa vyskytujúcemu peptidovému hormónu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Želatína

Manitol, E421

Kyselina citrónová bezvodá


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


48 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Alu/Alu blistre zabezpečené proti otvoreniu deťmi s 10 perorálnymi lyofilizátmi.

Veľkosť balenia: 10, 30 alebo 100 perorálnych lyofilizátov.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring-Léčiva a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MINIRIN Melt 60 μg 56/0218/05 – S

MINIRIN Melt 120 μg 56/0219/05 – S

MINIRIN Melt 240 μg 56/0220/05 – S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


05.08.2005/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2011


9MINIRIN Melt 60 µg