+ ipil.sk

MinisistonPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06329, 2013/06390


Písomná informácia pre používateľky


Minisiston

obalené tablety


etinylestradiol/ levonorgestrel


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľky sa dozviete:


 1. Čo je Minisiston a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Minisiston

 3. Ako užívať Minisiston

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Minisiston

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Minisiston a na čo sa používa


Minisistonje kombinované perorálne kontraceptívum („kombinovaná tableta“). Každá obalená tableta obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov: levonorgestrelu (gestagén) a etinylestradiolu (estrogén). Ostatné látky, obsiahnuté v Minisistonenájdete v časti Obsah balenia a ďalšie informácie. Vzhľadom na malé množstvo hormónov sa Minisistonpovažuje za nízkodávkové perorálne kontraceptívum. Všetky obalené tablety v balení obsahujú rovnaké hormóny v rovnakom množstve a preto sa Minisistonpovažuje za monofázické kombinované perorálne kontraceptívum.

Liek Minisiston je určený na zabránenie otehotneniu


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete užívať Minisiston


Kedy by ste nemali Minisiston užívať

Užívaniu tohto lieku bránia nasledujúce stavy:


- akútne a chronické ochorenia pečene, ako aj stav po ochorení pečene, pokiaľ sa hodnoty pečeňových funkcií neznormalizujú. Zvýšené množstvo žltkasto hnedého žlčového pigmentu (bilirubínu) v krvi, spôsobené poruchami jeho vylučovania do žlči (Dubinov-Johnsonov syndróm a Rotorov syndróm)

- poruchy sekrécie žlče, porucha odtoku žlče/cholestáza, aj jej predchádzajúci výskyt, ak bol spojený s tehotenstvom alebo s užívaním pohlavných steroidov (pohlavných hormónov); sem patrí tiež žltačka (idiopatický ikterus) alebo svrbenie (pruritus) počas predchádzajúceho tehotenstva alebo liečenie pohlavnými hormónmi/, nádory pečene súčasné aj v minulosti

- súčasná alebo v minulosti sa vyskytujúca tvorba krvných zrazenín (trombóza, tromboembolizmus) v žilách alebo tepnách (najmä hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia, cievna mozgová príhoda, srdcový infarkt) ako aj všetky okolnosti, ktoré zvyšujú dispozíciu na niektoré zo spomínaných ochorení (napr. poruchy zrážavosti sa sklonom k tvorbe krvných zrazenín a niektoré ochorenia srdca)

- ťažko kontrolovateľná hypertenzia (vykoký krvný tlak)

- fajčenie (pozri časť Upozornenia)

- závážne poruchy metabolizmu lipidov, najmä za prítomnosti ďalších rizikových faktorov pre

srdcovocievny systém

- ťažká cukrovka (diabetes mellitus) so zmenami ciev (mikroangiopatia)

- migréna spojená s poruchou citlivosti, poruchami vnímania a/alebo hybnosti

- niektoré zhubné nádory (napr. prsníka alebo výstelky maternice) vrátane liečených a predpokladaných

- herpes počas predchádzajúceho tehotenstva (herpes gestationis); stredoušná nedoslýchavosť (otoskleróza) so zhoršením počas predchádzajúcich tehotenstiev,

- ťažká obezita

- vrodený stav, kedy pacient pri zníženom tlaku kyslíka tvorí nezvyčajné červené krvinky

kosáčikovitého tvaru, čo môže napríklad spôsobiť zmeny srdcovej frekvencie a ďalej

poškodiť orgány (kosáčikovitá anémia)

- neobjasnené vaginálne krvácanie

- známa precitlivenosť na niektorú zložku tohto lieku


Kedy by ste mali Minisiston užívať len po porade so svojím lekárom


Nižšie je opísané, kedy by ste mali užívať Minisistonlen za určitých okolností a so zvláštnou opatrnosťou. Prosím poraďte sa o tom so svojím lekárom. Platí to aj vtedy, ak sa niektoré z týchto stavov u vás vyskytli.


Ukončite užívanie Minisistonua poraďte sa so svojím lekárom, ak sa na vás vzťahuje čokoľvek nasledujúce:

- tehotenstvo alebo podozrenie na tehotenstvo

- prvé príznaky zápalu žíl (flebitída) alebo krvnej zrazeniny (trombózy), napr. nezvyčajná bolesť nôh alebo ich opuch, bodavé bolesti v hrudi, kašeľ, dýchavičnosť; príznaky srdcového infarktu, ako bolesť a pocit úzkosti v hrudi

- zvýšenie krvného tlaku na hodnoty pretrvávajúce nad 140/90 mm Hg

- plánované operácie (asi 6 týždňov pred operáciou) a dlhší pokoj na lôžku

- prvotný výskyt migrenóznych alebo častých, nezvyčajne silných bolestí hlavy, náhle poruchy citlivosti, vnímania (poruchy zraku, sluchu), ako aj poruchy pohyblivosti, najmä ochrnutie (možné prvé príznaky cievnej mozgovej príhody)

- silné ťažkosti v nadbruší

- výskyt žltačky (ikterus), zápal pečene (hepatitída), svrbenie na celom tele (generalizovaný pruritus), poruchy odtoku žlče (cholestáza)

- akútne zhoršenie cukrovky (diabetes mellitus)

- zvýšenie frekvencie epileptických záchvatov (padúcnica)

- prvotný alebo opätovný výskyt metabolického ochorenia, ovplyvňujúceho tvorbu červeného krvného farbiva (porfýria)


Zvláštna opatrnosť sa vyžaduje pri užívaní Minisistonuv nasledujúcich prípadoch:

- ochorenia srdca a obličiek

- zápal žíl, výrazný sklon k tvorbe kŕčových žíl, narušený prísun krvi do vašich rúk a nôh

- zvýšený krvný tlak

- fajčenie

- ochorenie pečene v minulosti

- ochorenia žlčníka

- poruchy metabolizmu tukov

- migréna

- depresia

- cukrovka (diabetes mellitus)

- epilepsia (padúcnica)

- záchvaty dýchavičnosti (astma)

- nervové ochorenie s poruchami citlivosti a ochrnutím svalov (skleróza multiplex)

- tanec sv. Víta (chorea minor)

- neuromuskulárna predráždenosť (tetania)

- nezhubný rast tkaniva slizničnej výstelky maternice (endometrióza)

- nezhubné ochorenia prsníka (mastopatia)

- nezhubné nádory maternice (myómy maternice).

- nedoslýchavosť stredného ucha (otoskleróza)

- dlhotrvajúca nehybnosť

- nadmerná telesná hmotnosť

Možná je znížená znášanlivosť kontaktných šošoviek (pozri časť Nežiaduce účinky).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Čo musíte zvážiť počas tehotenstva a dojčenia:


Minisistonsa nesmie užívať počas tehotenstva.

Pred začatím užívania Minisistonuje potrebné vylúčiť tehotenstvo. Ak dôjde k otehotneniu počas užívania Minisistonu, musíte liek ihneď vysadiť a poradiť sa so svojím lekárom.


Minisistonby ste nemali užívať počas dojčenia, pretože sa môže znížiť množstvo mlieka a malé množstvá liečiv sa do materského mlieka vylučujú. Počas dojčenia by ste mali používať nehormonálne metódy antikoncepcie.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Minisistonu

Minisiston obsahuje monohydrát laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Iné lieky a Minisiston


Aké iné lieky ovplyvňujú účinok Minisistonu alebo ktoré iné lieky môže Minisiston ovplyvniť


Prosím, informujte svojho lekára alebo farmaceuta, ak užívate iný liek, aj voľnopredajný.

Niektoré lieky môžu oslabiť účinok hormonálnych kontraceptív. Sú to:

 • lieky na liečbu epilepsie, ako hydantoiny (napr. fenytoín), barbituráty, primidón, karbamazepín, oxkarbazepín, barbexaklón, topiramát a felbamát

 • lieky na liečbu tuberkulózy (napr. rifampicín)

 • niektoré antibiotiká, predpisované na liečbu určitých infekcií (napr. ampicilín, tetracyklíny) a niektoré antimykotiká (napr. grizeofulvín)


Zníženie koncentrácie liekov v krvi sa pozorovalo následkom zmeny črevnej flóry vplyvom súčasného užívania antibiotík, napr. ampicilínu alebo tetracyklínov. Bol hlásený zvýšený výskyt medzimenštručného krvácania a v ojedinelých prípadoch aj otehotnenie.


V dôsledku ovplyvnenia tolerancie glukózy sa môže zmeniť potreba inzulínov alebo perorálnych antidiabetík.


Uvedomte si prosím, že tieto údaje sa môžu týkať aj liekov užívaných pred nedávnom.


3. Ako užívať Minisiston


Dávkovanie a spôsob podávania


Užívajte Minisistonpodľa nasledujúcich pokynov, ak vám váš lekár nepredpísal iné dávkovanie. Prosím, dodržujte toto dávkovanie, inak by Minisistonnemohol správne pôsobiť.


Koľko tabliet Minisistonuby ste mali užívať a ako často

Užívajte 1 obalenú tabletu Minisistonudenne 21 dní.

Antikoncepčný účinok začína prvý deň užívania tabliet a pretrváva aj počas 7-dňového intervalu bez užívania.


Akým spôsobom a kedy by ste mali Minisistonužívať

Užívajte obalenú tabletu každý deň v rovnakom čase. Tablety prehĺtajte celé s dostatočným množstvom tekutiny.


Kedy máte začať užívať prvé balenie

V prípade, že ste minulý mesiac neužívali perorálnu antikoncepciu:

Začnete Minisistonužívať 1. deň vášho cyklu, tj. prvý deň vášho menštruačného krvácania.


Prvú obalenú tabletu vyberte z políčka blistra, na ktorom je vyznačený deň v týždni, v ktorom začínate tablety užívať (napríklad "Po" ako pondelok) a celú ju prehltnite.

Ďalšie obalené tablety sa vyberajú každý deň v smere šípky, až spotrebujete všetkých 21 obalených tabliet.

Nasledujúcich 7 dní neužívajte nijakú tabletu. Počas týchto dní by sa mala objaviť menštruácia (krvácanie z vynechania). Nastane zvyčajne 2. alebo 3. deň po užití poslednej obalenej tablety.

8. deň začnite užívať obalené tablety z nového blistrového balenia, aj keď menštruačné krvácanie trvá. Znamená to, že budete začínať s užívaním nového balenia vždy v rovnakom dni v týždni, a tiež, že budete mať menštruačné krvácanie pravidelne v tých istých dňoch každý mesiac.

V prípade, ak prechádzate z iného kombinovaného perorálneho kontraceptíva.

Začnite Minisistonužívať v deň nasledujúci po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet, ktorý nasleduje po užití poslednej aktívnej tablety vášho predchádzajúceho kontraceptíva.

Ak balenie vášho predošlého kontraceptíva obsahuje aj tablety bez účinnej látky (napr. neaktívne tablety), začnite Minisistonužívať ihneď po užití poslednej neaktívnej tablety.

Keď si nie ste istá, ktorá tableta je posledná aktívna, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


V prípade, že prechádzate z užívania perorálneho kontraceptíva obsahujúceho iba gestagén:

Perorálne kontraceptívum obsahujúce iba gestagén môžete prestať užívať kedykoľvek a začať s užívaním Minisistonunasledujúci deň.


Ak prechádzate z injekčnej antikoncepcie alebo z implantátu:

Začnite Minisistonužívať v deň, kedy by ste mali dostať ďalšiu injekciu, alebo v deň, kedy vám odstránili implantát.


Aké zvláštne okolnosti môžu ovplyvniť antikoncepčný účinok

V prípade, že sa obvyklý 24-hodinový interval medzi užitím dvoch tabliet predĺži o 12 hodín, v tomto cykle už antikoncepčný účinok nie je spoľahlivý. Dodržujte užívanie tabliet v obvyklom čase.

Omyly pri užívaní tabliet, vracanie alebo črevné ochorenia s hnačkou, dlhodobé súčasné užívanie niektorých liekov (pozri časť Interakcie), ako aj veľmi zriedkavé individuálne poruchy metabolizmu môžu nepriaznivo ovplyvniť antikoncepčný účinok.


Ako dlho by ste maliMinisistonužívať

Dĺžka užívania Minisistonuvo všeobecnosti závisí od toho, ako dlho si žena želá používať hormonálnu metódu antikoncepcie, pokiaľ u nej nie sú žiadne zdravotné riziká.


Upozornenia


Na aké preventívne opatrenia treba dbať

Minisiston vás nechráni pred HIV alebo inou sexuálne prenosnou chorobou.

Pred užívaním Minisitonu musí ošetrujúci lekár dôkladne poznať predchádzajúci zdravotný stav vrátane chorôb, vyskytujúcich sa v rodine, a urobiť celkové zdravotné a gynekologické vyšetrenie, ktoré by sa malo týkať aj prsníkov, a stery na cytologické vyšetrenie (vyšetrenie tkaniva z pošvovej časti maternice a krčka maternice).

Celkovému zdravotnému vyšetreniu a gynekologickej kontrole by ste sa mali podrobiť každých 6 mesiacov.

Tromboembolické príhody môžu značne poškodiť zdravie ( pozri časť Nežiaduce účinky), je preto potrebné pri rozhodnutí či užívať tento liek dôkladne zistiť a vziať do úvahy všetky rizikové faktory (napr. kŕčové žily, predchádzajúce zápaly žíl a trombózy, ako aj ochorenia srdca, značná nadváha, poruchy zrážavosti krvi) u pacientky, ako aj žilové tromboembolické príhody, ktoré sa vyskytli u blízkych príbuzných v mladšom veku.

Užívanie kombinovaných perorálnych kontraceptív (COC) prináša zvýšené riziko uzavretia žily krvnou zrazeninou (žilový tromboembolizmus, VTE), ako keď sa COC neužívajú. Zvýšené riziko je nižšie ako riziko VTE spojené s tehotenstvom, ktoré sa stanovilo ako 60 prípadov na 100 000 tehotných. Takýto uzáver žily vedie k smrti v 1 – 2% prípadov.

Ak u seba zistíte príznaky, ktoré sa môžu vyskytovať pri trombóze alebo pľúcnej embólii, ako napr. opuch alebo bolesť nôh alebo rúk alebo dýchavičnosť alebo bodavú bolesť v hrudníku, , vyhľadajte prosím čo najskôr svojho lekára.

Celkové absolútne riziko (incidencia) VTE pri kombinovaných perorálnych kontraceptívach s obsahom levonorgestrelu a 30 μg etinylestradiolu je približne 20 prípadov na 100 000 žien pri ročnom užívaní.


Mimoriadne zvýšenému riziku vzniku závažných následkov cievnych zmien (napr. srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda) sú vystavené fajčiarky, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu. Toto riziko sa s pribúdajúcim vekom a zvyšovaním počtu vyfajčených cigariet zvyšuje.

Ženy staršie ako 30 rokov by teda nemali fajčiť, ak užívajú hormonálnu antikoncepciu. Ak sa nevedia vzdať fajčenia, je potrebné používať inú metódu antikoncepcie. V týchto prípadoch je potrebné poradiť sa s ošetrujúcim lekárom.

Predávkovanie a iné chyby pri užívaní

Čo urobiť, keď ste zabudli užiť jednu tabletu

Ak ste zabudli užiť vašu tabletu v obvyklom čase, užite ju v priebehu ďalších dvanástich hodín.

V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že v sa intervale bez užívania tabliet neobjaví krvácanie. V tomto prípade je potrebné prestať Minisistonužívať a poradiť sa s vaším ošetrujúcim lekárom. Musí sa vylúčiť tehotenstvo.


Čo urobiť, ak saMinisistonužil v príliš veľkej dávke (úmyselné alebo náhodné predávkovanie)?

Príznaky možného predávkovania, napr. u detí po užití niekoľkých tabliet, môžu byť nevoľnosť a vracanie, ktoré sa zvyčajne objavia za 12 až 24 hodín a môžu pretrvávať niekoľko dní. Nepredpokladajú sa nijaké následky.


V prípade požitia väčšieho množstva sa musíte poradiť s lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť počas užívania Minisistonu

Užívanie hormonálnej antikoncepcie je spojené so zvýšeným rizikom žilových a tepnových tromboembolických ochorení (napr. žilové trombózy, pľúcna embólia, cievna mozgová príhoda, srdcový infarkt). Toto riziko sa ďalej zvyšuje ďalšími faktormi (fajčenie, vysoký krvný tlak, poruchy zrážavosti krvi alebo metabolizmu tukov, značná nadváha, kŕčové žily, predchádzajúce zápaly žíl a trombózy ), pozri časť „Upozornenia“.


Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:

- zvýšený krvný tlak

- pocit napätia v prsníkoch

- vynechanie menštruačného krvácania, slabšie menštruačné krvácanie, krvácanie z prieniku, medzimenštruačné krvácanie

- bolesť hlavy

- depresívne nálady

- zmeny sexuálneho pudu

- žalúdočné ťažkosti, nevoľnosť, vracanie

- nepravidelné, žltkasto-hnedé škvrny na čele, tvárach a brade (chloazma)

- kožná vyrážka a kožný zápal (erythema nodosum)

- zmeny množstva tukových látok vo vašej krvi (krvných lipidov), najmä ich zvýšenie

- ochorenia žlčovodov

Pri dlhodobom užívaní hormonálnej antikoncepcie boli o niečo častejšie pozorované ochorenia žlčovodov. Na možnosť vzniku žlčových kameňov počas užívania liekov obsahujúcich estrogény nie sú jednoznačné názory. V veľmi zriedkavých prípadoch (< 0,01%) boli po užívaní hormonálnych látok, aké obsahuje aj tento liek, pozorované nezhubné (adenómy) a ešte zriedkavejšie zhubné nádory pečene. V ojedinelých prípadoch tieto nádory viedli k život ohrozujúcim krvácaniam do brušnej dutiny

- účinok na vznik rakoviny prsníka

Pohlavné hormóny vplývajú na tkanivo prsníka. Pri zmene hormonálnej rovnováhy (napr. pri užívaní perorálnych kontraceptív) môže vznikať hormonálne prostredie, kde tkanivo prsníkov je citlivejšie voči iným faktorom, ktoré podporujú rozvoj rakoviny, čo postupne môže podporiť rozvoj rakoviny v ňom. Rozbor epidemiologických štúdií, ktoré poskytli dôkazy možnosti vzťahu medzi perorálnymi kontraceptívami a rakovinou prsníka, tvrdia tiež, že výskyt rakoviny prsníka u žien do stredného veku možno častejšie spájať s dlhodobým a skoro začatým užívaním perorálnych kontraceptív.

Toto je však len jeden z rôznych možných rizikových faktorov.


Veľmi zriedkavo (<0,1%) bola pozorovaná sekrécia z prsníkov a ich zväčšenie.


Ak sa u vás prejavia iné vedľajšie účinky, ako sú uvedené v tejto informácii, informujte prosím svojho lekára alebo farmaceuta.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Minisiston


Minisistonsa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.

Uchovávajte pri teplote do 25ºC.

Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Minisiston


Balenie lieku na jeden cyklus obsahuje 21 obalených tabliet


1 obalená tableta obsahuje:

Liečivá

ethinylestradiolum (etinylestradiol) 0,030 mg

levonorgestrel (levonorgestrel) 0,125 mg


Pomocné látky

monohydrát laktózy, kukuričný škrob, maltodextrín, sacharóza, roztok glukózy, manéziumstearát, uhličitan vápenatý,, makrogol 35 000, povidón K 25, mastenec, karnaubský vosk, oxid titaničitý E 171, žltý oxid železitý E 172


Ako vyzerá Minisiston a obsah balenia


Veľkosť balenia:

1 x 21 obalených tabliet

3 x 21 obalených tabliet

6 x 21 obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG

Muellerstrasse 178

13342 Berlín

Nemecko


Výrobca

Bayer Weimar GmBH und Co. KG

Döbereinerstrasse 20

99427 Weimar

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.


7Minisiston

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.12 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/09251


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Minisiston


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Ethinylestradiolum 0,030 mg

levonorgestrelum 0,125 mg

v 1 obalenej tablete.


Pomocné látky: pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalená tableta


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Perorálna hormonálna antikoncepcia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


21 dní sa denne užíva 1 obalená tableta Minisistonu.


Začiatok užívania Minisistonu:

Bez predchádzajúceho užívania hormonálnych kontraceptív (počas predošlého mesiaca):

Užívanie tabliet sa má začať 1. deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. prvý deň menštruácie).

Prvá obalená tableta sa vyberie z políčka blistru označeného príslušným dňom v týždni, v ktorom sa užívanie tabliet začína (napr. Po pre pondelok) a tablety sa prehĺtajú celé.

V ďalšie dni sa tablety užívajú v smere šípky až do spotrebovania balenia na celý cyklus.

Zvyčajne 2-4 dni po užití poslednej z 21 obalených tabliet začne krvácanie z vysadenia v priebehu 7-dňového intervalu po 21-dňoch užívania.

Po 7-dňovom intervale bez užívania tabliet sa pokračuje v užívaní tabliet z nového balenia, bez ohľadu na to, či krvácanie ustalo alebo stále trvá.


Zmena z iného kombinovaného perorálneho kontraceptíva:

Minisiston sa musí začať podávať v deň po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet, ktorý nasleduje po užití poslednej účinnej tablety, alebo v deň po užití poslednej inaktívnej tablety predchádzajúceho kombinovaného perorálneho kontraceptíva.


Zmena z metódy, kedy sa podáva len gestagén (minipilulka, injekčné podanie, implantát):

Ak žena prechádza z užívania minipilulky, môže začať s Minisistonom kedykoľvek, zatiaľ čo zmena z implantátu sa musí uskutočniť v deň jeho odstránenia, a pri zmene z injekčného podania v deň, kedy sa mala podať ďalšia injekcia.


Pred použitím ktoréhokoľvek hormonálneho kontraceptíva sa má vykonať celkové zdravotné a gynekologické vyšetrenie. V prípade nevyjasneného vaginálneho krvácania sa musí určiť príčina. Musí sa vylúčiť tehotenstvo. Počas užívania sa odporúčajú gynekologické kontroly v približne 6-mesačných intervaloch.


Chyby pri užívaní, vracanie alebo črevné ochorenia s hnačkami, súčasné dlhodobé užívanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5. Liekové a iné interakcie), rovnako aj veľmi zriedkavé individuálne poruchy metabolizmu môžu kontraceptívny účinok ovplyvňovať negatívne.


Ak zabudne žena vziať tabletu vo zvyčajnú dobu, má tak urobiť počas nasledujúcich 12 hodín.

Ak sa prekročí normálny 24-hodinový interval medzi dvomi obalenými tabletami o viac ako o 12 hodín, nie je v v tomto cykle zaručená antikoncepčná spoľahlivosť.


Vo všeobecnosti sa Minisiston môže užívať tak dlho, ako je potrebná hormonálna antikoncepčná metóda, pokiaľ tým nie je ohrozené zdravie ženy, ktorá antikoncepciu užíva.


Ak sa výnimočne krvácanie nedostaví v priebehu 7-dňového intervalu bez užívania tabliet, má žena prestať užívať Minisiston až do vylúčenia tehotenstva.


4.3 Kontraindikácie


Kombinované perorálne kontraceptíva sa nemajú užívať, ak je u pacientky diagnostikovaný niektorý z ďalej uvedených stavov. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvý raz v priebehu užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva, užívanie sa musí okamžite ukončiť.

 • precitlivenosť na liečivá levonorgestrel, etinylestradiol alebo ktorúkoľvek z pomocných látok obalených tabliet Minisiston

 • venózna trombóza súčasná alebo v anamnéze (hlboká venózna trombóza, pulmonálna embólia

 • arteriálna trombóza súčasná alebo v anamnéze (napr. infarkt myokardu) alebo prodromálne stavy (napr. angina pectoris a tranzitórna ischemická porucha)

 • prodrómy trombózy súčasné alebo v anamnéze (napr. tranzitórna ischemická porucha, angina pectoris)

 • cerebrovaskulárna príhoda - súčasná alebo v anamnéze

 • závažné alebo viacpočetné rizikové faktory pre vznik venóznej alebo arteriálnej trombózy môžu takisto predstavovať kontraindikáciu ( pozri časť 4.4)

 • migréna s fokálnymi neurologickými symptómami v anamnéze

 • diabetes mellitus s postihnutím ciev

 • ťažké pečeňové ochorenie, práve prebiehajúce alebo v anamnéze, až do návratu pečeňových funkcií na normál

 • existujúce nádory pečene alebo ich výskyt v anamnéze (benígne alebo malígne)

 • diagnostikované malignity (napr. genitálnych orgánov alebo prsníka), rastovo ovplyvniteľné pohlavnými steroidmi alebo podozrenia na ne.

 • vaginálne krvácanie s nediagnostikovanou príčinou

 • gravidita alebo podozrenie na ňu


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Varovania

V podmienkach ktoréhokoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených vyššie treba zvážiť prínos kombinovaného perorálneho kontraceptíva v porovnaní s možným rizikom vyplývajúcim z jeho užívania u každej ženy zvlášť a tieto riziká s ňou prediskutovať predtým, než sa rozhodne liek užívať. Ak počas užívania dôjde k zhoršeniu, exacerbácii alebo prvému prejavu niektorého z týchto stavov alebo rizikových faktorov, je nutné kontaktovať lekára. Lekár potom musí rozhodnúť, či sa má užívanie kombinovaného perorálneho kontraceptíva prerušiť.


 • Cirkulačné poruchy

Epidemiologické štúdie ukázali, že výskyt venózneho trombembolizmu (VTE) u žien, užívajúcich perorálne kontraceptíva (COC) s nízkym obsahom estrogénu (50 µg etinylestradiolu), sa pohybuje v rozmedzí asi 20 až 40 prípadov na 100 000 pacientorokov, ale odhad rizika kolíše v závislosti od gestagénu. V porovnaní s tým je výskyt VTE u neužívateliek 5 až 10 prípadov na 100 000 pacientorokov a 60 prípadov na 100 000 tehotenstiev. Užívanie ktoréhokoľvek kombinovaného perorálneho kontraceptíva prináša v porovnaní s neužívaním zvýšené riziko VTE.Zvýšené riziko VTE je najvyššie počas prvého roku užívania u žien, ktoré začnú užívať COC alebo keď začnú s užívaním COC po období vynechania tabliet, ktoré trvalo najmenej jeden mesiac.Toto zvýšené riziko je nižšie ako riziko VTE v súvislosti s graviditou, kde sa odhaduje na 60 prípadov na 100 000 tehotenstiev.

VTE je fatálny v 1 – 2 % prípadov.

Celkové absolútne riziko (incidencia) VTE pre kombinované perorálne kontraceptíva s obsahom levonorgestrelu a 30 µg etinylestradiolu je približne 20 prípadov na 100 000 pacientorokov. Epidemiologické štúdie taktiež spájajú užívanie kombinovaných perorálnach kontraceptív (COC) so zvýšeným rizikom infarktu myokardu, prechodnej ischemickej príhody a mozgovej mŕtvice.


Mimoriadne zriedkavo sa vyskytla trombóza u užívateliek kombinovaných perorálnych kontraceptív v iných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, renálnych, retinálnych vénach a artériách. Nedospelo sa k jednotnému názoru, či sa tieto príhody vyskytujú v súvislosti s užívaním perorálnych kontraceptív.

Symptómom venóznej alebo arteriálnej trombotickej/trombembolickej alebo cerebrovaskulárnej príhody môže byť:


 • nezvyčajná jednostranná bolesť a/alebo opuch nohy

 • náhla silná bolesť na hrudníku, bez ohľadu na to, či vyžaruje do ľavej ruky alebo nie

 • náhla dýchavičnosť

 • prudký záchvat kašľa

 • vertigo

 • kolaps s fokálnym záchvatom alebo bez neho

 • slabosť alebo veľmi výrazné znecitlivenie, náhle postihujúce jednu stranu alebo časť tela

 • motorické poruchy

 • akútne brucho“.

Riziko venóznych trombembolických komplikácií u užívateliek COC zvyšuje:


 • stúpajúci vek

 • pozitívna rodinná anamnéza (venózny trombembolizmus u súrodencov kedykoľvek alebo u rodičov v pomerne mladom veku). Ak je podozrenie na dedičnú predispozíciu, musí ženu pred rozhodnutím o užívaní ktoréhokoľvek COC vyšetriť špecialista.

 • dlhšia imobilizácia, väčší chirurgický výkon, akýkoľvek chirurgický výkon na nohách alebo rozsiahlejšia trauma. V týchto prípadoch je vhodné prerušiť užívanie kombinovaného perorálneho kontraceptíva (pri plánovaných chirurgických výkonoch najmenej štyri týždne pred výkonom) a pokračovať v užívaní nie skôr ako dva týždne po kompletnej remobilizácii.

 • obezita (body mass index nad 30 kg/m2)

 • o možnej úlohe varikóznych žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy nie je názorová zhoda.


Riziko arteriálnych trombembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej príhody u užívateliek COC zvyšuje:

 • stúpajúci vek

 • fajčenie (ženám nad 35 rokov treba dôrazne odporučiť nefajčiť, ak chcú užívať COC)

 • dyslipoproteinémia

 • hypertenzia

 • migréna

 • chyby srdcovej chlopne

 • atriálna fibrilácia.


Musí sa uvážiť zvýšené riziko trombembolizmu v šestonedelí (pozri časť 4.6.).

Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s nežiaducimi vaskulárnymi príhodami patrí diabetes mellitus, systémový lupus erytematosus , hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.

Dôvodom na okamžité prerušenie užívania COC môže byť zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény (čo môže byť predzvesťou cerebrovaskulárnej príhody) v priebehu užívania COC.

Biochemickými faktormi, ktoré môžu indikovať hereditárnu alebo získanú predispozíciu na venóznu alebo arteriálnu trombózu sú: rezistencia na aktivovaný proteín C (APC), hyperhomocysteinémia, deficit antitrombínu III, deficit proteínu C, proteínu S, antifosfolipidové protilátky (antikardiolipinové protilátky, lupus anticoagulant).


 • Nádory

V niektorých epidemiologických štúdiách sa hlásilo zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u dlhodobých užívateliek COC, pretrváva však rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa dajú tieto nálezy pripísať následkom sexuálneho správania a iným faktorom, ako je ľudský papilomavírus (HPV).

Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že sa mierne zvýšilo relatívne riziko (RR=1,24) diagnostikovania rakoviny prsníka počas užívania COC. Zvýšené riziko postupne klesá v období 10 rokov po ukončení užívania COC. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú alebo užívali COC je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalitu tieto štúdie nedokazujú.

Pozorované zvýšenie rizika môže byť zapríčinené skoršou diagnózou rakoviny prsníka u užívateliek COC, biologickými účinkami COC alebo ich kombináciou. Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien, ktoré niekedy COC užívali býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré COC neužívali.

V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich COC hlásili benígne a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. V prípade výskytu silných bolestí v nadbruší, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich COC sa v diferenciálnej diagnóze musí uvažovať o nádore pečene.


 • Ostatné stavy

U žien s hypertriglyceridémiou alebo ktoré majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze sa v priebehu užívania COC môže zvýšiť riziko pankreatitídy.

Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenalo ľahké zvýšenie krvného tlaku, klinicky významný vzostup je zriedkavý. Iba v týchto zriedkavých prípadoch je oprávnené okamžité vysadenie COC. Ak existujúca hypertenzia, konštantne zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo signifikantne zvýšený krvný tlak neodpovedajú adekvátne v priebehu užívania COC na antihypertenznú liečbu, COC sa musí vysadiť. Ak sa uzná za vhodné, užívanie COC je možné obnoviť po dosiahnutí normotenzných hodnôt krvného tlaku antihypertenznou liečbou.

V súvislosti s graviditou a súbežným užívaním COC sa vyskytli alebo zhoršili nasledovné stavy, ale potvrdenie súvislosti s COC nie je preukázané: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou, žlčové kamene, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.

U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.

Prerušenie užívania COC môže byť nevyhnutné pri akútnych a chronických poruchách pečeňových funkcií až do času, kým sa markery pečeňových funkcií vrátia na referenčné hodnoty. Recidíva cholestatickej žltačky a/alebo s cholestázou spojeného pruritu, ktoré sa objavili v gravidite alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných steroidov, vyžadujú prerušenie užívania COC.

Napriek tomu, že COC môžu mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a na glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz potreby meniť terapeutický režim u diabetičiek, užívajúcich nízkodávkové COC. Diabetičky musia však byť starostlivo sledované, najmä na začiatku užívania COC.

Počas užívania COC sa vyskytlo zhoršenie Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.


Niekedy sa môže objaviť chloazma, najmä u žien, ktoré majú v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy so sklonom ku chloazme sa majú počas užívania COC vyhýbať expozícii slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskej deficiencie laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou, ktoré majú diétu bez laktózy, musia toto množstvo zohľadniť.


Lekárske vyšetrenia

Pred začatím alebo opakovaným začatím užívania Minisistonu je potrebné získať od pacientky úplnú anamnézu (vrátane rodinnej) a musí sa vylúčiť gravidita. Musí sa zmerať krvný tlak a musí sa vykonať lekárske vyšetrenie s ohľadom na kontraindikácie (pozri časť 4.3) a upozornenia (pozri časť 4.4). Žena musí byť tiež poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľky a dodržiavala pokyny v nej uvedené. Frekvencia a povaha vyšetrení sa musí zakladať na štandardných vyšetrovacích postupoch a individuálne sa prispôsobiť každej žene.

Ženy je potrebné upozorniť, že perorálne kontraceptíva ich nechránia pred infekciou HIV (AIDS) ani ďalšími pohlavne prenosnými chorobami.


Zníženie účinnosti

Účinnosť kombinovaných perorálnych kontraceptív sa môže znížiť v prípade vynechania tabliet, vracania alebo hnačky alebo ak sa súbežne užívajú ďalšie lieky.


Znížená kontroly cyklu

Pri užívaní ktoréhokoľvek COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), predovšetkým počas prvých mesiacov užívania. Z tohto dôvodu má posúdenie nepravidelného krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch cyklov.

Ak nepravidelné krvácanie pokračuje alebo sa objaví po období pravidelných cyklov, musí sa zvážiť možnosť nehormonálnej príčiny, a indikované sú zodpovedajúce diagnostické kroky na vylúčenie malignity alebo gravidity. Môžu zahrňovať aj kyretáž.

U niektorých žien nemusí dôjsť počas intervalu bez užívania obalených tabliet ku krvácaniu z vysadenia. Ak sa COC užíva podľa pokynov popísaných v časti 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania, je nepravdepodobné, že je žena gravidná. Ak sa však COC neužívalo pred prvým vynechaným krvácaním podľa týchto pokynov, alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dva razy, musí sa pred ďalším užívaním COC vylúčiť gravidita.


4.5 Liekové a iné interakcie

 • Interakcie

Interakcie medzi COC a inými liekmi môžu zhoršiť účinnosť antikoncepcie a/alebo viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo zlyhaniu antikoncepcie.

Ženy liečené niektorým z týchto liekov musia dočasne použiť okrem COC naviac aj bariérovú metódu alebo inú metódu antikoncepcie. Pri užívaní liečiv, indukujúcich mikrozomálne enzýmy sa musí v priebehu súbežného užívania a 28 dní po ukončení ich užívania používať bariérová metóda.

Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu a grizeofulvínu) musia počas užívania antibiotík a ešte 7 dní po ukončení ich užívania používať bariérovú metódu . Ak súbežné podávanie lieku trvá aj po doužívaní tabliet z balenia COC, s užívaním obalených tabliet z ďalšieho balenia COC sa musí začať bez zvyčajného intervalu, v ktorom sa obalené tablety neužívajú.

Hepatálny metabolizmus:interakcie môžu vzniknúť s liečivami indukujúcimi mikrozomálne enzýmy, čo môže mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov (napr. fenytoín, barbituráty, primidón, karbamazepín, rifampicín a možno tiež oxkarbazepín, topiramát, felbamát, grizeofulvín a rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného).

Taktiež sa hlásilo potenciálne zvýšenie pečeňového metabolizmu HIV proteázami (napr. ritonavir) a nenukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy (napr. nevirapín) a ich kombináciami.

Enterohepatálna cirkulácia:Niektoré klinické správy poukazujú na to, že enterohepatálna cirkulácia estrogénov sa môže znížiť v prípade súbežného podania niektorých antibiotík (napr. penicilíny, tetracyklíny), čo môže znížiť sérové koncentrácie etinylestradiolu.

Troleandomycín môže počas súbežného podávania s COC zvýšiť riziko intrahepatálnej cholestázy.

Perorálne kontraceptíva (OC) môžu interferovať s metabolizmom niektorých iných liečiv. Pri súbežnom podávaní cyklosporínu a OC sa hlásili zvýšené plazmatické koncentrácie cyklosporínu. U COC sa preukázalo, že indukujú metabolizmus lamotrigínu, čo vedie k subterapeutickým plazmatickým koncentráciám lamotrigínu.

Poznámka: je potrebné oboznámiť sa s odbornými informáciami o súbežne podávaných liekoch, aby sa mohli identifikovať potenciálne interakcie.Laboratórne vyšetrenia

Užívanie kontraceptívnych steroidov môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov pečeňových, tyreoidálnych, adrenálnych a renálnych funkcií, plazmatických koncentrácií (väzbových) proteínov napr. globulínu viažuceho kortikosteroidy a lipid/lipoproteínových frakcií, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov krvnej zrážavosti a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí referenčných laboratórnych hodnôt.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Minisiston nie je indikovaný v gravidite. Ak žena počas liečby Minisistonom zostane gravidná, užívanie sa musí ukončiť.

Rozsiahle epidemiologické štúdie však nezaznamenali zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali kombinované perorálne kontraceptíva pred graviditou, ani teratogénny vplyv kontraceptívnych tabletiek, nedopatrením užitých v ranej gravidite.

Laktácia môže byť ovplyvnená kontraceptívnymi tabletkami, ktoré môžu znižovať množstvo materského mlieka a meniť jeho zloženie. Preto sa užívanie perorálnych kombinovaných kontraceptív vo všeobecnosti neodporúča, až kým matka dieťa neodstaví. Do materského mlieka sa môžu vylučovať malé množstvá kontraceptívnych steroidov a/alebo ich metabolitov. Tieto množstvá môžu dieťa ovplyvniť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Minisiston nemá žiadne účinky alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas užívania Minisistonu sa hlásili nasledujúce nežiaduce udalosti:


Orgánový systém

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Poruchy okaNeznášanlivosť očných šošoviek

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Nauzea, bolesť brucha

Vracanie, hnačka


Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie hmotnosti


Zníženie hmotnosti

Poruchy metabolizmu a výživy


Zadržiavanie tekutín


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Migréna


Psychické poruchy

Depresívne nálady, zmeny nálady

Oslabenie libida

Zosilnenie libida

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť prsníkov, napätie prsníkov

Zväčšenie prsníkov

Vaginálny výtok, sekrécia z prsníkov

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka, žihľavka

Nodózny erytém, multiformný erytém


Nasledovné závažné nežiaduce udalosti, ktoré sa hlásili u žien užívajúcich COC, sú analyzované v časti 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:

 • Venózne trombembolické poruchy;

 • Arteriálne trombembolické poruchy;

 • Hypertenzia;

 • Nádory pečene

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, porfýria, systémový lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndróm, cholestatická žltačka;


U užívateliek perorálnych kontraceptív je veľmi mierne zvýšená frekvencia diagnózy rakoviny prsníka. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalita s užívaním COC nie je známa. Ďalšie informácie pozri v častiach 4.3 a 4.4.

U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Nie sú žiadne správy o závažných účinkoch predávkovania. Vyskytnúť sa môžu tieto príznaky predávkovania: nevoľnosť, vracanie, a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Neexistujú žiadne antidotá a liečba je symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kontraceptíva

ATC skupina: G03AA07 Levonorgestrel a estrogén


Podstatou účinku Minisistonu je od dávky závislý inhibičný efekt etinylestradiolu a levonorgestrelu na uvoľňovanie folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) a luteinizačného hormónu (LH). To bráni rastu folikulov a ovulácii.


Etinylestradiol

Etinylestradiol je silný perorálny syntetický estrogén. Ako prirodzene sa vyskytujúci estrogén, má etinylestradiol proliferatívny účinok na epitel ženských pohlavných orgánov.

Stimuluje produkciu cervikálneho hlienu, redukuje jeho viskozitu a zlepšuje jeho priechodnosť

Etinylestradiol urýchľuje rast mliekovodov a potláča laktáciu. Stimuluje proliferáciu epitelu močového ústrojenstva, zvyšuje syntézu kolagénu v koži a retenciu extracelulárnej tekutiny.

Ovplyvňuje niektoré parametre lipidového a sacharidového metabolizmu, hemostázu, renínový-angiotenzínový-aldosterónový systém a sérové väzobné proteíny.


Levonorgestrel

Levonorgestrel, biologicky aktívna d-konfigurácia norgestrelu, má veľmi silný gestagénny účinok.

Najdôležitejším gestagénnym účinkom je sekrečná transformácia endometria. Transformačná dávka u ženy po ovarektómii s adekvátnym predliečením estrogénmi sa odhaduje na 5 až 6 mg. Levonorgestrel inhibuje sekréciu gonadotropínov z predného laloka hypofýzy. Dávka potrebná na inhibíciu ovulácie sa pohybuje okolo 0,06 mg denne.

Popri svojom gestagénnom pôsobení má levonorgestrel relatívne silné antiestrogénne a mierne androgénne vlastnosti, ktoré sa u hlodavcov prejavujú virilizáciou samičích plodov. Slabý čiastočný androgénny účinok u človeka sa môže vysvetliť väzbou levonorgestrelu na SHBG (sex hormone binding globulin). V tomto procese sa vytesní časť testosterónu viazaného na proteín, čo zapríčiní rast koncentrácie voľného, biologicky aktívneho testosterónu v sére. Klinicky sa len zriedka objaví čiastočný androgénny účinok. Nedajú sa však vylúčiť mierne príznaky androgenizácie (napr. akné, prehĺbenie hlasu) u pacientok, ktoré sú na androgény zvlášť citlivé.

Antiestrogenicita sa prejaví zjavnou redukciou priechodnosti cervikálneho hlienu a vymiznutím arborizácie.

Rovnako ako progesterón má aj levonorgestrel termogénny účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Etinylestradiol

Po perorálnom podaní sa etinylestradiol rýchlo absorbuje v tenkom čreve, z 50 až 60 % sa metabolizuje v črevnej stene a v pečeni najmä na síranové metabolity (first-pass effect). Preto je biologická dostupnosť etinylestradiolu iba 40 až 45 %.

Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne v priebehu prvých dvoch hodín po perorálnom podaní. Polčasy v distribučnej fáze dosahujú hodnoty od 1 do 3 hodín a v eliminačnej fáze 10 až 27 hodín.

Etinylestradiol sa s vysokou afinitou viaže na receptory rôznych cieľových orgánov, napr. hypofýzy a maternice. 96 – 98 % voľného estradiolu sa nešpecificky viaže na albumín.

Biotransformácia etinylestradiolu sa uskutočňuje najmä ako hydroxylačná reakcia. Eliminácia až 60 % metabolitov konjugovaných s kyselinou glukurónovou a/alebo sírovou prebieha obličkami.

Asi 30 % sa vylučuje stolicou.

Okolo 0,02 % dávky podanej matke sa vylučuje do materského mlieka.


Levonorgestrel

Levonorgestrel sa po perorálnom podaní rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne koncentrácie v sére sa dosiahnu za 1 - 2 hodiny po podaní. First-pass effect sa nezistil. Polčas v distribučnej fáze je 2 hodiny a v eliminačnej fáze 10 - 24 hodín. Plazmatický klírens je do 106 ml/h/kg.

V sére sa levonorgestrel viaže z 50 % na albumín a z 45 % na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG).

Levonorgestrel sa vylučuje vo forme redukovaných a/alebo hydroxylovaných metabolitov, prevažne konjugovaných s kyselinou glukurónovou alebo sírovou. Eliminácia prebieha približne v rovnakej miere močom a stolicou.

Asi 0,1 % dávky podanej matke sa môže vylúčiť do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické profily etinylestradiolu a levonorgesterolu sú dobre známe.

Vzhľadom na výrazné medzidruhové rozdiely majú pokusy na zvieratách s estrogénmi malú výpovednú hodnotu pre použitie u človeka.

U laboratórnych zvierat mal etinylestradiol embryoletálny účinok už v pomerne nízkej dávke; pozorovali sa malformácie pohlavno-močového ústrojenstva a feminizácia samčích plodov. V pokusoch so zvieratami prejavil levonorgestrel embryoletálny účinok a ak sa podal vo veľkých dávkach, virilizačný účinok na samičie plody. Štúdie reprodukčnej toxicity u potkanov, myší a králikov neposkytli dôkazy teratogenity.

Predklinické údaje pre etinylestradiol a levonorgestrel z bežných stanovení chronickej toxicity, genotoxicity a karcinogenity nepreukázali významné riziko pre človeka s výnimkou tých, ktoré boli uvedené v iných častiach tohto SPC.


FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, maltodextrín, sacharóza, roztok glukózy, manéziumstearát, kalciumkarbonát, makrogol 35 000, povidón K 25, karnaubský vosk, oxid titaničitý E 171, žltý oxid železitý E 172.


6.2 Inkompatibility


Žiadne


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie Al/PVC, písomná informácia pre používateľa, škatuľka.

1x21 obalených tabliet

3x21 obalených tabliet

6x21 obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer Pharma AG

Müllerstrasse 178

13353 Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0224/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11. 05. 1995

Dátum posledného predĺženia: 23. 11. 2009/bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2013

10Minisiston