+ ipil.sk

MirellePríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00498


Písomná informácia pre používateľku


Mirelle

0,06 mg/0, 015 mg filmom obalené tablety


etinylestradiol/ gestodén


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


Dôležité informácie, ktoré treba vedieť o kombinovanej hormonálnej antikoncepcii (CHC):

 • Ak sa používajú správne, sú jednou z najspoľahlivejších vratných metód antikoncepcie.

 • Mierne zvyšujú riziko vzniku krvnej zrazeniny v žilách a tepnách, najmä v prvom roku alebo pri opätovnom začatí používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie po prerušení trvajúcom 4 alebo viac týždňov.

 • Buďte, prosím, opatrná a navštívte svojho lekára, ak si myslíte, že máte príznaky krvnej zrazeniny (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“).


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

 1. Čo je Mirelle a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirelle

 3. Ako užívať Mirelle

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Mirelle

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mirelle a na čo sa používa


Mirelle je kombinované hormonálne kontraceptívum (určené na hormonálnu antikoncepciu), ktoré obsahuje jeden hormón zo skupiny estrogénov a jeden hormón zo skupiny gestagénov. Ak sa Mirelle používa v súlade s predpisom, poskytuje ochranu proti počatiu viacerými spôsobmi. Predovšetkým zabraňuje vajíčkam dozrievať vo vaječníkoch a bráni aj ich uvoľňovaniu pre oplodnenie. Okrem toho, prienik spermií do maternice a nidácia (uhniezdenie) oplodneného vajíčka v endometriu, sú značne sťažené.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete užívať Mirelle


Všeobecné poznámky

Predtým ako začnete používať Mirelle, prečítajte si informácie o krvných zrazeninách v časti 2. Je obzvlášť dôležité prečítať si informácie o príznakoch krvnej zrazeniny - pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“.


Kedy nemáte užívať Mirelle


Mirelle nemáte užívať, ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie. Ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár s vami potom prediskutuje, aká iná forma antikoncepcie by bola vhodnejšia.


 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvnej cieve nôh (trombóza hlbokých žíl, DVT), pľúc (pľúcna embólia, PE) alebo iných orgánov,

 • ak viete, že máte nejakú poruchu ovplyvňujúcu zrážanlivosť krvi, napríklad nedostatok proteínu C, nedostatok proteínu S, nedostatok antitrombínu‑III, faktor V Leiden alebo antifosfolipidové protilátky,

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť „Krvné zrazeniny“),

 • ak ste niekedy mali srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) anginu pectoris (stav, ktorý spôsobuje silnú bolesť v hrudi a môže byť prvým prejavom srdcového infarktu) alebo prechodný ischemický záchvat (Transcient Ischemic Attack, TIA - dočasné príznaky cievnej mozgovej príhody),

 • ak máte niektoré z nasledujúcich ochorení, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku zrazeniny v tepnách:

 • závažnú cukrovku s poškodením krvných ciev,

 • veľmi vysoký krvný tlak,

 • veľmi vysoká hladina tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),

 • stav známy ako hyperhomocysteinémia,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) typ migrény nazývaný „migréna s aurou“,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie srdca alebo ciev, najmä:

 • poruchu srdcového rytmu alebo chybu srdcovej chlopne

 • poruchu krvných ciev srdca (vencovitých ciev) alebo očí

 • pri prítomnosti alebo podozrení na zhubný nádor prsníka;

 • pri prítomnosti alebo podozrení na zhubný nádor endometria alebo iné hormonálne závislé nádory;

 • v prípade ťažkého alebo nedávno prekonaného ochorenia pečene až dovtedy, kým sa nenormalizujú laboratórne ukazovatele pečeňových funkcií;

 • v prípade existujúceho alebo v minulosti prítomného nezhubného alebo zhubného nádoru pečene;

 • v prípade krvácania z pošvy neznámeho pôvodu;

 • v prípade súčasného užívania ritonaviru.


Upozornenia a opatrenia


Kedy máte kontaktovať vášho lekára?


Vyhľadajte bezodkladné lekárske ošetrenie

 • ak spozorujete možné prejavy krvnej zrazeniny, čo môže znamenať, že máte krvnú zrazeninu v nohe (t. j. trombózu hlbokých žíl), krvnú zrazeninu v pľúcach (t. j. pľúcnu embóliu) a srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu (pozri časť „Krvná zrazenina (trombóza)“ uvedenú nižšie).

Popis príznakov týchto závažných vedľajších účinkov je uvedený v časti „Ako rozpoznať krvnú zrazeninu“.


Aké opatrenia treba dodržiavať pri užívaní Mirelle?


Ak trpíte niektorým z ochorení spomenutých v časti “Kedy nemáte používať Mirelle“, ste tehotná alebo dojčíte, informujte prosím svojho lekára, pretože v týchto prípadoch Mirelle užívať nesmiete.

Pred začatím užívania Mirelle, vykoná váš lekár dôkladnú celkovú a gynekologickú kontrolu (vrátane cytológie a vyšetrenia prsníkov) a odoberie rodinnú anamnézu (t.j. bude klásť otázky týkajúce sa ochorení u priamych príbuzných) a takisto i vašu osobnú anamnézu.


Ak ste mali alebo máte niektoré z ochorení, ktoré sú spomenuté ďalej, za určitých okolností môžete užívať Mirelle, ale pravdepodobne budete musieť svojho lekára navštevovať častejšie kvôli kontrolám, keďže pri podávaní Mirelle sa tieto ochorenia môžu zhoršiť alebo objaviť znovu: epilepsia, migréna, percepčná hluchota (otoskleróza), astma, ochorenia zapríčinené trombózou u priamych príbuzných (rodinná anamnéza), kŕčové žily, žltačka alebo pruritus s alebo bez cholestázy, herpes v priebehu predchádzajúcej gravidity (herpes gestationis), žlčové kamene, systémový lupus erythematodes (zriedkavé cievne ochorenie), zhoršená činnosť srdca, pečene alebo obličiek, depresia, vysoký krvný tlak, “tanec svätého Víta“ (chorea minor), hemolyticko-uremický syndróm (porucha systému zrážania krvi, ktoré môže zapríčiniť poškodenie funkcie obličiek).


Zvláštnu pozornosť treba venovať týmto prípadom:

metabolické poruchy (cukrovka alebo zvýšené hladiny lipidov v krvi), nadváha (“Body Mass Index“ = hmotnosť/výška2³30), nezhubné nádory prsníka alebo maternice (hyperplázia endometria, myómy), hyperprolaktinémia (zvýšené hodnoty určitého hormónu v krvi) s alebo bez následného odtoku mlieka.


Pri užívaní hormonálnej antikoncepcie je zvýšené riziko vytvárania trombov v tepnách a žilách.

U žien starších ako 35 rokov, ktoré neprestanú fajčiť počas užívania kontraceptíva, je zvýšená pravdepodobnosť infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice.

Preto majú ženy nad 35 rokov prestať fajčiť, ak užívajú hormonálne kontraceptívum akým je Mirelle. Okrem fajčenia môžu zvyšovať nebezpečenstvo vzniku trombov aj iné faktory ako napr. určité srdcovocievne ochorenia (vysoký krvný tlak, ochorenia koronárnych tepien alebo srdcových chlopní), cukrovka, prekonané ochorenie s tvorbou trombov, trombóza u priamych príbuzných v relatívne mladom veku, nadváha, poruchy lipidového metabolizmu, vyšší vek (zvýšené riziko tromboembolizmu u žien nad 35 rokov).


Určité okolnosti ako operácie, dlhodobé pripútanie na lôžko, obmedzenie pohybu (napr. po nehodách) alebo šestonedelie, môžu napomáhať vzniku hlbokej žilovej trombózy v dolných končatinách alebo pľúcnej embolizácie.

V prípade plánovanej operácie prestaňte užívať Mirelle jeden mesiac pred chirurgickým výkonom. Prerušte podávanie v prípade dlhodobého pripútania na lôžko alebo obmedzenia pohybu. Hneď po pôrode neužívajte kombinované hormonálne kontraceptívum, ale inú nehormonálnu antikoncepčnú metódu (napr. kondóm alebo spermicídne prípravky). Váš lekár vám poradí.


Ak si myslíte, že sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak sa tento stav objaví alebo zhoršuje počas užívania Mirelle, musíte to tiež povedať svojmu lekárovi.

 • ak máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev),

 • ak máte systémový lupus erythematosus (SLE - ochorenie postihujúce prirodzený obranný systém vášho tela),

 • ak máte hemolyticko-uremický syndróm (HUS- porucha zrážanlivosti krvi spôsobujúca poškodenie funkcie obličiek),

 • ak máte kosáčikovitú anémiu (dedičné ochorenie červených krviniek),

 • ak máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémia) alebo sa tento stav vyskytol v rodine v minulosti. Hypertriglyceridémia bola spojená so zvýšeným rizikom vzniku pankreatitídy (zápal pankreasu).

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak dlhodobo nemôžete chodiť (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“),

 • ak ste práve po pôrode, máte zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín. Opýtajte sa svojho lekára, ako skoro po pôrode môžete začať užívať Mirelle.

 • ak máte zápal podkožných žíl (povrchová tromboflebitída),

 • ak máte kŕčové žily.


KRVNÉ ZRAZENINY

Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ako napríklad Mirelle, zvyšuje riziko vzniku krvnej zrazeniny v porovnaní s jej nepoužívaním. V zriedkavých prípadoch môže krvná zrazenina upchať krvné cievy a spôsobiť závažné problémy.


Krvné zrazeniny môžu vzniknúť

 • v žilách (označuje sa to ako „venózna trombóza“, „venózna tromboembólia“ alebo VTE),

 • v tepnách (označuje sa to ako „arteriálna trombóza“, „arteriálna tromboembólia“ alebo ATE).


Zotavenie po vzniku krvných zrazenín nie je vždy úplné. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné pretrvávajúce účinky a veľmi zriedkavo sa môžu končiť smrťou.


Je dôležité zapamätať si, že celkové riziko vzniku škodlivej krvnej zrazeniny z dôvodu užívania Mirelle je malé.


AKO ROZPOZNAŤ KRVNÚ ZRAZENINU


Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich prejavov alebo príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Máte nejaké z týchto prejavov?

Čím môžete trpieť?

 • opuch jednej nohy alebo pozdĺž žily v nohe alebo chodidle, najmä ak ho sprevádza:

 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • pocit zvýšenej teploty v postihnutej nohe,

 • zmena sfarbenia pokožky na nohe, napríklad zblednutie, sčervenanie alebo zmodranie.

trombóza hlbokých žíl

 • náhla nevysvetliteľná dýchavičnosť alebo rýchle dýchanie,

 • náhly kašeľ bez zrejmej príčiny s možným vykašliavaním krvi,

 • ostrá bolesť v hrudi, ktorá sa môže zvyšovať s hlbokým dýchaním,

 • závažný pocit omámenia alebo závrat,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus,

 • silná bolesť v žalúdku.


Ak si nie ste istí, poraďte sa s lekárom, pretože niektoré z týchto príznakov, ako napríklad kašeľ alebo dýchavičnosť, možno mylne považovať za miernejší stav, ako je napríklad infekcia dýchacích ciest (napr. „bežné prechladnutie“).

pľúcna embólia

Príznaky najčastejšie sa vyskytujúce v jednom oku:

 • okamžitá strata zraku, alebo

 • bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku.

sietnicová žilová trombóza (krvná zrazenina v oku)

 • bolesť v hrudi, nepohodlie, tlak, ťažoba,

 • pocit zvierania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou,

 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa,

 • nepohodlie v hornej časti tela vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky a žalúdka,

 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat,

 • mimoriadna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

srdcový infarkt

 • náhla slabosť alebo strata citlivosti tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela,

 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením,

 • náhle problémy so zrakom u jedného alebo oboch očí,

 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie,

 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny,

 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.


Niekedy môžu byť príznaky cievnej mozgovej príhody krátke s takmer okamžitým a úplným zotavením sa, napriek tomu musíte vyhľadať okamžité lekárske ošetrenie, pretože môžete byť ohrozená ďalšou cievnou mozgovou príhodou.

cievna mozgová príhoda

 • opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny,

 • silná bolesť v žalúdku (akútna bolesť brucha).

krvné zrazeniny upchávajúce iné krvné cievy


KRVNÉ ZRAZENINY V ŽILE


Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile?

 • Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie bolo spojené so zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín v žile (venózna trombóza). Tieto vedľajšie účinky sú však zriedkavé. Najčastejšie sa vyskytujú v prvom roku používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.

 • Ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile v nohe alebo chodidle, môže spôsobiť trombózu hlbokých žíl (DVT).

 • Ak sa krvná zrazenina presunie z nohy a uviazne v pľúcach, môže spôsobiť pľúcnu embóliu.

 • Veľmi zriedkavo sa zrazenina môže vytvoriť v žile v inom orgáne, napríklad v oku (sietnicová žilová trombóza).


Kedy je riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile najvyššie?


Riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile je najvyššie počas prvého roka používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, keď sa používa po prvý krát. Toto riziko môže byť tiež vyššie, ak znova začnete používať kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (rovnaký alebo iný liek) po prerušení trvajúcom 4 týždne alebo viac.


Po prvom roku sa toto riziko znižuje, ale vždy je mierne vyššie než v prípade, ak by ste nepoužívali žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu.


Keď prestanete užívať Mirelle, riziko vzniku krvnej zrazeniny sa do niekoľkých týždňov vráti na normálnu úroveň.


Aké je riziko vzniku krvnej zrazeniny?


Toto riziko závisí od vášho prirodzeného rizika vzniku VTE a typu kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ktorú užívate.


Celkové riziko vzniku krvnej zrazeniny v nohe alebo pľúcach (DVT alebo PE) pri užívaní Mirelle je malé.


 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 2 žien z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu a nie sú tehotné.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 5 až 7 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje levonogestrel, noretisterón alebo norgestimát.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu jedného roka približne u 9 až 12 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje etinylestradiol a gestodén ako napríklad Mirelle.

 • Riziko, že sa u vás vyskytne krvná zrazenina sa bude líšiť v závislosti na vašom zdravotnom stave (pozri "Faktory, zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny" nižšie).Riziko vzniku krvnej zrazeniny v priebehu jedného roka

Ženy, ktoré nepoužívajú kombinovanú hormonálnu tabletu/náplasť/krúžok a nie sú tehotné

približne 2 z 10 000 žien

Ženy používajúce kombinovanú hormonálnu antikoncepčnú tabletu obsahujúcu levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát

približne 5 až 7 z 10 000 žien

Ženy používajúce Mirelle

približne 9 až 12 z 10 000 žien


Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile


Riziko vzniku krvnej zrazeniny pri užívaní Mirelle je malé, ale niektoré stavy budú toto riziko zvyšovať. Vaše riziko je vyššie:

 • ak máte veľkú nadváhu (index telesnej hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m2),

 • ak niekto z vašej najbližšej rodiny mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne (napr. vo veku do približne 50 rokov). V takomto prípade môžete mať dedičnú poruchu zrážanlivosti krvi.

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok, ak ste dlhodobo nepohyblivá z dôvodu nejakého zranenia alebo ochorenia alebo ak máte nohu v sadre. Užívanie Mirelle môže byť potrebné prerušiť niekoľko týždňov pred chirurgickým zákrokom alebo počas doby, keď ste nepohyblivá. Ak potrebujete prerušiť užívanie Mirelle, opýtajte sa svojho lekára, kedy ho môžete znova začať užívať.

 • ak ste staršia (najmä približne nad 35 rokov),

 • ak ste porodila pred menej než niekoľkými týždňami.


Riziko vzniku krvnej zrazeniny sa zvyšuje s tým, čím viac takýchto stavov máte.


Cestovanie leteckou dopravou (>4 hodiny) môže dočasne zvýšiť riziko vzniku krvnej zrazeniny, najmä ak máte niektoré z ďalších uvedených faktorov.


Je tiež dôležité povedať svojmu lekárovi, ak sa vás, ktorýkoľvek z týchto stavov týka, a to aj v prípade, ak si nie ste istá. Váš lekár môže rozhodnúť, že je potrebné ukončiť užívanie Mirelle.


Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas vášho užívania Mirelle, napríklad ak sa u blízkeho člena rodiny vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.


KRVNÉ ZRAZENINY V TEPNE


Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v tepne?


Podobne ako krvná zrazenina v žile, aj zrazenina v tepne môže spôsobiť závažné problémy. Môže spôsobiť napríklad srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.


Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny v tepne


Je dôležité poznamenať, že riziko srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody z dôvodu užívania Mirelle je veľmi malé, ale môže sa zvýšiť:

 • so zvyšujúcim sa vekom (približne nad 35 rokov),

 • ak fajčíte. Keď používate kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ako napríklad Mirelle, odporúča sa prestať fajčiť. Ak nedokážete prestať fajčiť a máte viac než 35 rokov, váš lekár vám môže odporučiť používanie iného typu antikoncepcie.

 • ak máte nadváhu,

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak mal niektorý člen vašej najbližšej rodiny v mladosti (do približne 50 rokov) srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. V takomto prípade môžete mať tiež vyššie riziko vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

 • ak vy, alebo niekto z vašej najbližšej rodiny, máte vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),

 • ak mávate migrény, najmä migrény s aurou,

 • ak máte problémy so srdcom (poruchu srdcovej chlopne, poruchu srdcového rytmu nazývanú atriálna fibrilácia),

 • ak máte cukrovku.


Ak máte viac než jeden z týchto stavov alebo ak je ktorýkoľvek z nich obzvlášť závažný, riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť ešte viac zvýšené.

Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas vášho užívania Mirelle, napríklad ak začnete fajčiť, u blízkeho člena rodiny sa vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.


Kedy musíte okamžite prestať užívať Mirelle?


Ak spozorujete nasledovné príznaky, okamžite prestaňte užívať Mirelle a navštívte svojho lekára, pretože niektoré môžu byť tiež znakmi závažného ochorenia:


Tehotenstvo, prvý výskyt migréne podobnej bolesti alebo často sa objavujúca abnormálne silná bolesť hlavy, náhle poruchy videnia, sluchu alebo rečové ťažkosti, závraty alebo ospalosť, prvé príznaky hlbokej žilovej trombózy (napr. nezvyčajná bolesť alebo opuch dolných končatín) alebo pľúcnej embólie (napr. bodavá bolesť pri dýchaní alebo kašeľ neznámeho pôvodu), bolesť a pocit úzkosti na hrudníku, zhoršenie epileptických záchvatov, značný vzostup krvného tlaku, žltačka, svrbenie celého tela.

V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich hormonálnu perorálnu antikoncepciu vyskytli nezhubné a ešte zriedkavejšie zhubné nádory pečene. Keďže tieto nádory môžu spôsobiť vnútorné krvácanie, v prípade silnej bolesti v nadbruší, musíte okamžite navštíviť lekára.


Čo robiť v prípade medzimenštruačného krvácania:

Ak mate medzimenštruačné krvácanie mimo pravidelného krvácania v priebehu prvých mesiacov užívania, nemali by ste prerušovať užívanie. Mierne krvácanie sa takmer vždy zastaví samo. Ak je medzimenštruačné krvácanie silnejšie, podobné ako pri normálnej menštruácii alebo ak mierne medzimenštruačné krvácanie pretrváva počas niekoľkých dní, najmä ak sa objaví prvý krát po dlhodobom podávaní, obráťte sa na svojho lekára.


Čo robiť v prípade, že sa neobjaví menštruácia:

Ak sa menštruácia nedostaví vo zvyčajnom čase (t.j. vtedy, keď užívate biele filmom obalené tablety) a ste si istá, že ste užívali Mirelle podľa inštrukcií, nie je žiadny dôvod, aby ste vysadili Mirelle alebo robili tehotenský test. Tehotenstvo sa musí vylúčiť len vtedy, ak ste neužívali Mirelle podľa inštrukcií alebo ak sa menštruácia neobjavila po dlhom období pravidelných menštruácií.


Hormonálna perorálna antikoncepcia poskytuje vysoký stupeň antikoncepčnej ochrany. Ak sa predsa v niektorých prípadoch tehotenstvo vyskytne, prakticky vždy ide o tieto príčiny:

 • Mirelle sa neužíval podľa inštrukcií, napr. neužila sa jedna alebo viac tabliet.

 • do 4 hodín po užití tablety sa objavila žalúdočná alebo črevná porucha, napr. hnačka, vracanie.

 • v tom čase sa súčasne užívalo niektoré liečivo popísané v časti “Iné lieky a Mirelle“.

Informujte každého lekára - ktorého navštívite z akýchkoľvek dôvodov - že užívate Mirelle, pretože to môže byť významné pre diagnostiku alebo liečbu.


V prípade dlhodobého užívania hormonálnej perorálnej antikoncepcie je veľmi dôležité, aby ste absolvovali pravidelné kontroly u svojho gynekológa každých 6 až 12 mesiacov. Váš lekár vám určí vhodné termíny kontrol.

Ak máte sklon k tvorbe hnedých škvŕn na tvári alebo na tele (chloazma), nemali by ste sa príliš vystavovať slnku, pretože tieto škvrny sa po dlhšej expozícii slnečnému žiareniu môžu zvýrazniť.

Nádory prsníka u užívateliek sa vyskytli len nevýznamne častejšie ako u žien, ktoré perorálnu hormonálnu antikoncepciu neužívali. Nie je známe, či tento rozdiel bol spôsobený užívaním hormonálnej perorálnej antikoncepcie. Pravdepodobne boli tieto ženy len dôkladnejšie a častejšie vyšetrované, takže nádor prsníka sa zistil skôr. Desať rokov po ukončení podávania nebol zistený žiadny rozdiel.


Iné lieky a Mirelle


Čo musíte brať do úvahy, ak užívate zároveň aj iné lieky?


Ak užívate dva alebo viac liekov, je možné, že účinné zložky týchto liekov (liečivá) sa navzájom ovplyvňujú alebo reagujú s potravou alebo kávou, čajom, cigaretami, atď. Môže sa stať, že účinok každého lieku sa zvýši alebo zníži, aj keď ich počas dňa užívate v odlišnom čase. Z tohto dôvodu informujte, prosím, svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate (voľnopredajné lieky a tiež lieky, ktoré vám boli predpísané skôr).


Súčasné užívanie nie je dovolené (pozri časť „Kedy nemáte používať Mirelle“):

Nesmiete zároveň užívať Mirelle a lieky s obsahom ritonaviru. Ritonavir znižuje účinok Mirelle, preto musíte použiť inú, nehormonálnu antikoncepčnú metódu (najvhodnejší je kondóm).


Súčasné užívanie sa neodporúča:

Za určitých okolností môžu nasledujúce liečivá ovplyvniť účinok Mirelle: lieky proti epilepsii (fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín), proti tuberkulóze a tiež niektoré antibiotiká a antimykotiká (rifabutín, rifampicín, grizeofulvín). V priebehu podávania a počas 1 nasledujúceho cyklu po skončení podávania spomínaných liekov sa musí používať ďalšia, nehormonálna antikoncepčná metóda.


Ak užívate modafinil (liečivo proti apatii), opýtajte sa svojho lekára, či môžete používať namiesto Mirelle nehormonálnu antikoncepčnú metódu, alebo či musíte prejsť na iné kontraceptívum s vyšším obsahom hormónov.


Možno užívať súčasne len po predchádzajúcej konzultácii s vašim lekárom:

Ak sa zároveň užívajú určité antibiotiká (napr. ampicilín, tetracyklín), účinok Mirelle môže byť ovplyvnený. Počas súbežného užívania a prvých 7 dní po vysadení antibiotickej liečby sa odporúča doplnková antikoncepčná metóda.


V prípade, že zároveň užívate flunarizín (liečba migrény), môže sa objaviť sekrécia mlieka.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Môže sa Mirelle užívať počas tehotenstva?

Mirelle nesmie užívať tehotná žena alebo žena, ktorá si myslí, že môže byť tehotná.

Môže sa Mirelle užívať v období dojčenia?

Mirelle sa nesmie užívať v období dojčenia.

Ak chcete dieťa sama dojčiť, informujte prosím o tom svojho lekára. Váš lekár vám odporučí iný spôsob antikoncepcie, ktorý bude pre vás vhodný.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne klinické skúšania o účinkoch Mirelle na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Mirelle


Dávkovanie


Užívajte Mirelle pravidelne jedenkrát za deň a ak je to možné, v tom istom čase, bez prerušenia 28 po sebe idúcich dní (jednu bledožltú tabletu denne počas prvých 24 dní a jednu bielu tabletu denne počas nasledujúcich 4 dní).

Filmom obalené tablety nerozhrýzajte a zapite tekutinou.


Začiatok podávania


 • Ak ste neužívali počas minulého mesiaca žiadne hormonálne kontraceptívum, začnite v prvý deň menštruácie.

 • Ak ste prešli z užívania iného kombinovaného hormonálneho kontraceptíva na Mirelle, zoberte prvú tabletu Mirelle na nasledujúci deň po podaní poslednej aktívnej tablety (t.j. obsahujúcej liečivá) z predošlého kombinovaného perorálneho kontraceptíva.


Prechod z užívania kontraceptív obsahujúcich len gestagén (“minipill“, injekcia, implantát)


 • Z tablety s obsahom samotného gestagénu („minipill“) na Mirelle môžete prejsť v ktorýkoľvek deň chcete. Podávanie Mirelle musí začať nasledujúci deň po dni skončenia užívania „minipill“.

 • užite prvú tabletu Mirelle v deň, keď vám odstránia implantát, alebo – ak dostávate injekcie – v deň, kedy by ste mali dostať ďalšiu injekciu.
  V týchto prípadoch musíte počas prvých 7 dní podávania používať doplnkovú nehormonálnu antikoncepčnú metódu.


Po potrate počas prvých troch mesiacov tehotenstva


 • môžete začať užívať Mirelle ihneď, doplnkové antikoncepčné metódy nie sú potrebné.


Po pôrode alebo potrate od štvrtého mesiaca tehotenstva


 • keďže bezprostredne po pôrode je zvýšené nebezpečenstvo trombózy, začnite užívať Mirelle až od 21. do 28. dňa po pôrode alebo potrate. Počas prvých 7 dní podávania sa odporúča používať doplnkovú nehormonálnu antikoncepčnú metódu.

 • ak ste medzitým mali sexuálny styk, musíte pred začiatkom užívania Mirelle vylúčiť tehotenstvo alebo počkať na prvú menštruáciu.


Pokračovanie


Po spotrebovaní načatého balenia pokračujte v užívaní tabliet z nového balenia bez prerušenia.

Ak sa neobjaví menštruácia v období podávania bielych tabliet, musíte si pred pokračovaním v užívaní Mirelle (podanie ďalšej bledožltej tablety) overiť, či nie ste tehotná.


Spôsob podávania


Akým spôsobom a ako často máte užívať Mirelle?


Jeden blister Mirelle obsahuje 24 bledožltých tabliet a 4 biele tablety bez liečiv.


Inštrukcie pre správne užívanie Mirelle:

 1. Odlepte z priloženého kalendára samolepiaci prúžok s názvami dní v týždni. Vyberte si ten prúžok (riadok), ktorý začína názvom dňa, v ktorom chcete tablety začať užívať. Ak napríklad chcete začať užívanie v stredu, nalepte ten prúžok, ktorý vľavo začína políčkom Streda. Prúžok nalepte nad tablety do pripraveného rámčeka. Potom vždy presne viete, v ktorý deň ste užili poslednú tabletu.

 2. Začnite užívať Mirelle bledožltou tabletou vedľa slova “Štart“.

 3. Každý blister obsahuje 28 tabliet. Užite jednu tabletu každý deň v rovnakom čase, postupujte v smere šípok počnúc prvou bledožltou tabletou vedľa slova Štart až po 28. (bielu) tabletu.

 4. Po užití poslednej tablety budete nasledujúci deň začínať nový blister. Takže vždy budete začínať nový blister v ten istý deň v týždni. Keďže nie je nijaké obdobie bez užívania tabliet, je dôležité, aby ste mali ďalší blister pripravený, keď ho budete potrebovať.


Ak zabudnete užiť Mirelle

Čo je potrebné urobiť v prípade, že zabudnete užiť Mirelle vo zvyčajnom čase alebo ak sa objaví vracanie a/alebo hnačka?


Ak zistíte do 12 hodín od zvyčajného času, v ktorom beriete liek, že ste zabudli užiť jednu bledožltú tabletu, musíte si zabudnutú tabletu vziať okamžite. Potom pokračujte v podávaní bez zmien a užite nasledujúcu tabletu vo zvyčajnom čase.


Ak uplynie viac ako 12 hodín od zvyčajného času podania jednej alebo viacerých bledožltých tabliet a v prípade vracania alebo hnačky do 4 hodín po podaní, nie ste už dostatočne chránená pred otehotnením.


V takomto prípade užite poslednú zabudnutú tabletu ihneď a pokračujte v ďalšom podávaní tabliet z blistra až do konca ako zvyčajne. Zároveň v tom istom čase až dovtedy, kým nezačnete užívať tablety z ďalšieho blistra alebo balenia – aj počas menštruačného krvácania – používajte lokálnu antikoncepčnú metódu, akou je kondóm alebo spermicídne prípravky.

Na kontraceptívny účinok nemá žiaden vplyv, ak zabudnete vziať jednu alebo viac bielych tabliet. Jedinou podmienkou je, aby obdobie medzi podaním poslednej bledožltej tablety z terajšieho blistra a prvej bledožltej tablety z nasledujúceho blistra nebolo dlhšie ako 4 dni.


Ak užijete viac tabliet Mirelle, ako máte

Ak ste užili viac bledožltých tabliet ako je popísané v časti “Spôsob podávania„ a “Dávkovanie“, môžu sa objaviť tráviace ťažkosti (nevoľnosť, vracanie) a poruchy menštruačného cyklu. Oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.


V dôsledku predávkovania neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce účinky.

Biele filmom obalené tablety neobsahujú liečivá, preto nemôžu spôsobiť žiadne reakcie z predávkovania.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Mirelle môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená Mirelle, povedzte to svojmu lekárovi.


Zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín v žilách (venózna tromboembólia (VTE) alebo krvných zrazenín v tepnách (arteriálna tromboembólia (ATE) existuje u všetkých žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu. Podrobnejšie informácie o rôznych rizikách vyplývajúcich z užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mirelle“.


Ktoré nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť počas užívania Mirelle ?


Lieky ako Mirelle môžu mať okrem žiaducich aj nežiaduce účinky.


Všeobecne sa Mirelle dobre znáša. Ak sa vám zdá nasledujúci zoznam možných nežiaducich účinkov znepokojujúci, prosím zvážte:


Nežiaduce účinky sa nevyskytujú u každej ženy. Tento zoznam obsahuje tiež nežiaduce účinky, ktoré sa môžu objaviť veľmi zriedkavo.


Podávanie sa musí okamžite prerušiť v prípade nasledujúcich, zriedkavých nežiaducich účinkov:

(pozri tiež časť “Upozornenia a opatrenia“)


Ochorenia zapríčinené tepnovou alebo žilovou trombózou ako je: infarkt myokardu, mozgová mŕtvica, zápal žíl, žilová trombóza, pľúcny infarkt; vysoký krvný tlak; ochorenie koronárnych tepien; poruchy metabolizmu lipidov; nezhubné ochorenia prsníkového tkaniva (mastopatie), silná bolesť v prsníkoch; silná, nezvyčajná bolesť hlavy; migréna; ospalosť, poruchy videnia; zhoršenie epileptických záchvatov, pečeňové nádory, žltačka, hnedé škvrny na tvári alebo tele (chloazma).


V prípade nasledujúcich častých nežiaducich účinkov má lekár zvážiť výmenu za iné hormonálne kontraceptívum:


 • nevoľnosť; mierna bolesť hlavy; zvýšenie hmotnosti; podráždenosť; pocit “ťažoby“ v nohách;

 • pocit napätia v prsníkoch;

 • krvácanie počas podávania bledožltých tabliet (medzimenštruačné krvácanie);

 • zmenený pošvový sekrét; predĺžené menštruačné cykly; neprítomnosť menštruácie;

 • zmeny libida;

 • podráždenie očí u žien používajúcich kontaktné šošovky.


Môžu sa vyskytnúť ďalšie zriedkavé nežiaduce účinky:


Zmeny na koži (akné, seborea, zvýšené olupovanie, kožné vyrážky rôznej závažnosti); depresívne nálady; vracanie; reakcie z precitlivenosti, škodlivé krvné zrazeniny v žile alebo tepne, napríklad:

 • v nohe alebo chodidle (t. j. DVT),

 • v pľúcach (t. j. PE),

 • srdcový infarkt,

 • cievna mozgová príhoda,

 • malá cievna mozgová príhoda alebo dočasné príznaky podobné cievnej mozgovej príhode, známe ako prechodný ischemický záchvat (TIA),

 • krvné zrazeniny v pečeni, žalúdku/črevách, obličkách alebo oku.

Riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť vyššie, ak máte akékoľvek iné stavy, ktoré zvyšujú toto riziko (ďalšie informácie o stavoch, ktoré zvyšujú riziko vzniku krvných zrazenín, a príznakoch krvnej zrazeniny, pozri časť 2).


Ostatné nežiaduce účinky:

Žlčové kamene, tkanivové opuchy.


Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť po vysadení Mirelle :

Neprítomnosť menštruácie (polieková amenorea) so sprievodným chýbaním ovulácie sa môže vyskytnúť zvlášť u tých žien, ktoré mali pred začiatkom užívania hormonálnej antikoncepcie nepravidelné cykly. Zvyčajne sa stav upraví spontánne. Ak sa menštruácia neobjaví dlhší čas, obráťte sa na lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mirelle


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný den v danom mesiaci.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mirelle obsahuje


Liečivá

1 bledožltá filmom obalená tableta (filmom obalená tableta obsahujúca liečivá) obsahuje:

gestodenum (gestodén) 0,060 mg a ethinylestradiolum (etinylestradiol) 0,015 mg.


Pomocné látky

1 bledožltá filmom obalená tableta obsahuje:

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, draselná soľ polakrilínu, Opadry žltá YS 1 6386 G, hypromelóza, oxid titaničitý, žltý oxid železitý a červený oxid železitý, makrogol 1450, montanglykolový vosk.


1 biela filmom obalená tableta (bez liečiv) obsahuje:

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, draselná soľ polakrilínu, Opadry biela Y 5 18024 A, hypromelóza, hyprolóza, oxid titaničitý, makrogol 400, makrogol 1450, montanglykolový vosk.


Ako vyzerá Mirelle a obsah balenia


Filmom obalená tableta obsahujúca liečivá je obojstranne vypuklá, okrúhla, bledožltej farby.

Filmom obalená tableta bez liečiv je dvojvypuklá, okrúhla, bielej farby.


Veľkosť balenia:

1 x 28 filmom obalených tabliet

3 x 28 filmom obalených tabliet

(24 bledožltých tabliet obsahujúcich liečivá a 4 biele tablety bez liečiv v každom blistri).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG

Muellerstrasse 178

Berlín

Nemecko


Výrobca

Bayer Pharma AG

Muellerstrasse 178

Berlín

Nemecko


Delpharm Lille S.A.S.

Rue de Toufflers

59452 Lys-Lès-Lannoy Cedex

Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.

12


Mirelle

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00498


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Mirelle

0,06 mg/0,015 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna bledožltá filmom obalená tableta (aktívna tableta) obsahuje:


gestodén 0,06 mg

etynilestradiol 0,015 mg


Biela filmom obalená tableta neobsahuje žiadnu aktívnu zložku (placebo).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Aktívna tableta je bledožltá filmom obalená okrúhla tableta s bikonvexným tvarom.


Neaktívna tableta (placebo) je biela filmom obalená okrúhla tableta s bikonvexným tvarom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Perorálna hormonálna kontracepcia.


Pri rozhodovaní o predpísaní lieku Mirelle sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE), a ako je riziko vzniku VTE pri užívaní Mirelle porovnateľné s inou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou(Combined Hormonal Contraceptives, CHC) (pozri časti 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Užívať pravidelne a bez prerušenia jednu tabletu denne v rovnakom čase, počas 28 po sebe nasledujúcich dní (jednu bledožltú tabletu počas prvých 24 dní, jednu bielu tabletu počas nasledujúcich 4 dní) bez prestávky medzi jednotlivými blistrovými baleniami.


Ako začať užívať Mirelle

- Bez predchádzajúceho užívania hormonálnej kontracepcie v predošlom mesiaci:

Prvá tableta sa užije v prvý deň menštruačného krvácania.


- Prechod z iného kombinovaného perorálneho kontraceptíva:

Žena začne užívať Mirelle deň po užití poslednej aktívnej tablety predchádzajúceho kombinovaného perorálneho kontraceptíva.


- Prechod z kontraceptívnejmetódy obsahujúcej len gestagén („minipill“, injekcie, implantát):

Z tablety s obsahom samotného gestagénu („minipill“) je možné prejsť kedykoľvek a ďalší deň začať užívať Mirelle. Po odstránení implantátu sa musí začať s užívaním Mirelle v ten istý deň a pri injekciách v deň kedy mala byť podaná ďalšia injekcia. Vo všetkých týchto prípadoch sa musí pacientke odporučiť použitie dodatočnej nehormonálnej kontraceptívnej metódy počas prvých 7 dní užívania tabliet.


- Po potrate v prvom trimestri:

Pacientka môže začať užívať Mirelle ihneď. Dodatočné kontraceptívne opatrenia nie sú potrebné.


- Po pôrode alebo potrate v druhom trimestri:

Keďže bezprostredné obdobie po pôrode je spojené s vyšším rizikom tromboembolizmu, nemá sa s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami začať skôr ako 21-28 dní po pôrode alebo potrate v druhom trimestri tehotenstva. Pacientke sa má odporučiť súčasné použitie dodatočnej nehormonálnej metódy kontracepcie počas prvých 7 dní užívania tabliet. Ak už však došlo k pohlavnému styku, musí sa vylúčiť tehotenstvo pred začatím užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva pacientka musí počkať na prvú menštruáciu.


- Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.


vynechanie jednej alebo viacerých tabliet


Spoľahlivosť antikoncepcie môže byť znížená pri vynechaní bledožltých tabliet a najmä ak sa vynechali tablety v priebehu prvých dní užívania.


 • Ak žena zistí vynechanie bledožltej tablety do 12 hodín od normálnej doby užitia, musí tabletu užiť ihneď a liečba pokračuje normálne, ďalšie tablety sa užijú vo zvyčajnom čase.

 • Ak žena zistí vynechanie bledožltej tablety po viac ako 12 hodinách od normálnej doby užitia, kontraceptívna ochrana už nie je zabezpečená. Poslednú zabudnutú tabletu musí užiť ihneď a kontraceptívna liečba pokračuje do konca blistrového balenia, spolu s nehormonálnou metódou kontracepcie (kondóm, spermicíd, atď.), ktorú musí používať až do začatia ďalšieho blistrového balenia vrátane obdobia menštruačného krvácania.


Chyby v užití jednej alebo viacerých bielych tabliet nemajú dôsledky, ak interval medzi poslednou bledožltou tabletou súčasného balenia a prvou bledožltou tabletou z nasledovného balenia neprekročí 4 dni.

V prípade tráviacich ťažkostí:

Výskyt interkurentných tráviacich ťažkostí, napr. vracania alebo ťažkej hnačky, do 4 hodín po užití tablety môže spôsobiť prechodnú neúčinnosť metódy a takéto prípady sa musia riešiť podobne ako prípady vynechania tabliet do 12 hodín od zvyčajnej doby užitia. Ak sa tieto epizódy opakujú v priebehu viacerých dní, treba použiť dodatočnú kontraceptívnu metódu, najmä nehormonálnu (kondóm, spermicíd atď.) až do začatia užívania z ďalšieho blistrového balenia.


4.3 Kontraindikácie


Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (CHC) sa nemá používať v nasledujúcich podmienkach:


 • Precitlivenosť na niektoré z liečiv alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Ischemická choroba srdca

 • Chyby srdcových chlopní (valvulopatia)

 • Trombogénne poruchy srdcového rytmu

 • Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

 • Venózna tromboembólia - prítomná VTE (liečená antikoagulanciami) alebo v anamnéze (napr. trombóza hlbokých žíl [DVT] alebo pľúcna embólia [PE]).

 • Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, ako napríklad rezistencia voči APC (vrátane faktora V Leiden), deficiencia antitrombínu‑III, deficiencia proteínu C, deficiencia proteínu S.

 • Závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou (pozri časť 4.4).

 • Vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4).


 • Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

  • Arteriálna tromboembólia - prítomná arteriálna tromboembólia, arteriálna tromboembólia v anamnéze (napríklad infarkt myokardu) alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad angina pectoris).

  • Cievne mozgové ochorenie - prítomná cievna mozgová príhoda, cievna mozgová príhoda v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad prechodný ischemický záchvat, TIA).

  • Známa vrodená alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, ako napríklad hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupusové antikoagulancium).

  • Migréna s ložiskovými neurologickými symptómami v anamnéze.

  • Vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4) alebo prítomnosti jedného závažného rizikového faktora, ako napríklad:

   • diabetes mellitus s cievnymi symptómami,

   • závažná hypertenzia,

   • závažná dyslipoproteinémia.

 • Známy alebo suspektný karcinóm prsníka.

 • Karcinóm endometria alebo iná známa alebo suspektná estrogén-dependentná neoplázia.

 • Ťažké alebo nedávne ochorenie pečene ak sa funkcia pečene nevrátila k norme.

 • Prítomnosť alebo anamnéza benígnych alebo malígnych tumorov pečene.

 • Nediagnostikované genitálne krvácanie.

 • Kombinácia s ritonavirom.

 • Ochorenia oka vaskulárneho pôvodu


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Ak je prítomný ktorýkoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie, vhodnosť užívania Mirelle sa má s danou ženou prekonzultovať.


Ženu treba upozorniť, že ak dôjde ku zhoršeniu alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, má sa obrátiť na svojho lekára, ktorý určí, či má ukončiť užívanie Mirelle.


Riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)


Používanie ktorejkoľvek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) zvyšuje riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jeho nepoužívaním. Lieky, ktoré obsahujú levonorgestrel, norgestimát alebo noretisterón, sú spojené s najnižším rizikom vzniku VTE. Ostatné lieky, ako je Mirelle môžu toto riziko zvyšovať dvojnásobne. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek iný liek, ako ten s najnižším rizikom výskytu VTE, sa má urobiť len po konzultácii s danou ženou, aby sa zaručilo, že rozumie riziku výskytu VTE pri užívaní Mirelle, ako jej aktuálne rizikové faktory ovplyvňujú toto riziko, a že riziko vzniku VTE je najvyššie v prvom roku používania CHC. Sú taktiež aj určité dôkazy o tom, že sa toto riziko zvyšuje pri opätovnom začatí používania CHC po prerušení používania trvajúcom 4 týždne alebo dlhšie.


U približne 2 z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú CHC a nie sú gravidné, vznikne VTE v priebehu jedného roka. Avšak u každej jednej ženy môže byť toto riziko oveľa vyššie v závislosti od prítomných rizikových faktorov (pozri nižšie).

Odhaduje sa1, že VTE sa vyskytne v priebehu jedného roka u približne 9 až 12 žien z 10 000 žien, ktoré používajú CHC obsahujúcu gestodén, v porovnaní s približne 62 ženami, ktoré používajú CHC obsahujúcu levonorgestrel. V oboch prípadoch je počet výskytov VTE za rok nižší než počet očakávaný u žien počas gravidity alebo v období po pôrode.


VTE sa môže v 1 až 2 % prípadov skončiť smrťou.


Počet prípadov VTE na 10 000 žien v priebehu jedného roka


Počet prípadov VTE

Nepoužívanie CHC (2 prípady)

CHC obsahujúce levonorgestrel

(5‑7 prípadov)

CHC obsahujúce gestodén (9‑12 prípadov)

U používateliek CHC bol mimoriadne zriedkavo hlásený výskyt trombózy v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, obličkových alebo sietnicových žilách a tepnách.


Rizikové faktory vzniku VTE

Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť v prípade ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov (pozri tabuľku).


Mirelle je kontraindikovaný, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov - v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko výskytu VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

_______________________

Tietoincidencieboliodhadnutézo všetkých dát z epidemiologickýchštúdií, použitím relatívnych rizík pre rôzne liekyv porovnanís CHC obsahujúcimi levonorgestrel

2Stredný bod rozpätia 5-7 (prípadov) na 10 000 ženských rokov (ŽR), založený na relatívnom riziku kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) obsahujúcej levonorgestrel oproti 2,3 až 3,6 u neužívateliek.

Tabuľka: Rizikové faktory vzniku VTE


Rizikový faktor

Komentár

Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m²)

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

Obzvlášť dôležité je to zvážiť, ak sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory.

Dlhodobá imobilizácia, závažný chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický zákrok na nohách alebo panve, neurochirurgický zákrok alebo závažný úraz.Poznámka: dočasná imobilizácia vrátane cestovania leteckou dopravou trvajúcou >4 hodiny môže byť tiež rizikovým faktorom pre vznik VTE, najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť používanie náplasti/tablety/krúžku (v prípade plánovaného chirurgického zákroku najmenej štyri týždne pred zákrokom) a pokračovať v ňom najskôr dva týždne po úplnom obnovení pohyblivosti. Má sa používať iný spôsob antikoncepcie, aby sa zabránilo neželanej gravidite.

Ak sa užívanie Mirelle nepreruší včas, má sa zvážiť antitrombotická liečba.


Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt venóznej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, žena sa má pred rozhodnutím o používaní ktorejkoľvek CHC poradiť s odborným lekárom.

Iné zdravotné stavy spojené s VTE

Rakovina, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov


Neexistuje žiadna zhoda ohľadom možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy.

Musí sa zvážiť zvýšené riziko vzniku tromboembólie počas gravidity a najmä počas 6‑týždňového obdobia šestonedelia (informácie o „gravidite a laktácii“, pozri časť 4.6).


Príznaky VTE (trombóza hlbokých žíl a pľúcna embólia)

Žená má byť poučená, aby v prípade príznakov vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

Príznaky trombózy hlbokých žíl (DVT) môžu zahŕňať:

 • jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe,

 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • zvýšené teplo v postihnutej nohe, sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe.

Príznaky pľúcnej embólie (PE) môžu zahŕňať:

 • náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania,

 • náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou,

 • ostrú bolesť v hrudníku,

 • závažný pocit točenia hlavy alebo závrat,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

Niektoré z týchto príznakov (napríklad „dýchavičnosť“, „kašeľ“) sú nešpecifické a môžu byť nesprávne interpretované ako častejšie alebo menej závažné udalosti (napríklad infekcie dýchacích ciest).

Medzi ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie môžu patriť: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny.

Ak dôjde k oklúzii v oku, medzi symptómy môžu patriť bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.


Riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)

Epidemiologické štúdie spájajú používanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda). Arteriálne tromboembolické udalosti sa môžu končiť smrťou.


Rizikové faktory vzniku ATE

Riziko vzniku arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej udalosti u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s rizikovými faktormi (pozri tabuľku). Mirelle je kontraindikovaný, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku arteriálnej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac než jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov - v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).


Tabuľka: Rizikové faktory vzniku ATE

Rizikový faktor

Komentár

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov

Fajčenie

Ženám sa má odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať CHC. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré pokračujú vo fajčení, sa má dôrazne odporučiť, aby používali iný spôsob antikoncepcie.

Hypertenzia


Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m²).

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

To je dôležité najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt arteriálnej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, ženu musí pred rozhodnutím o používaní ľubovoľnej CHC vyšetriť odborný lekár.

Migréna

Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu používania CHC (čo môžu byť skoré príznaky cievnej mozgovej príhody) môže byť dôvodom na okamžité prerušenie používania lieku.

Ďalšie zdravotné stavy spojené s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami.

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinémia, ochorenie srdcových chlopní a atriálna fibrilácia, dyslipoproteinémia a systémový lupus erythematosus.


Ďalšími rizikovými faktormi arteriálneho tromboembolizmu sú :

* určité kardiovaskulárne ochorenia: ischemická choroba srdca, trombogénna arytmia.


Príznaky ATE

V prípade príznakov sa má žene odporučiť, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.

Príznaky cievnej mozgovej príhody môžu zahŕňať:

 • náhla strata citlivosti alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela,

 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie,

 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením,

 • náhle problémy so zrakom u jedného alebo oboch očí,

 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny,

 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.

Dočasné príznaky naznačujú, že udalosťou je prechodný ischemický záchvat (TIA).

Príznaky infarktu myokardu (MI) môžu zahŕňať:

 • bolesť, nepohodlie, tlak, ťažoba, pocit stláčania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou,

 • nepohodlie vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky, žalúdka,

 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa,

 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat,

 • extrémna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.


GYNEKOLOGICKÉ NÁDORY

Metaanalýza údajov z 54 medzinárodných štúdií zistila mierne vyššie riziko karcinómu prsníka u žien užívajúcich perorálne kontraceptíva. Zvýšené riziko sa nezdá byť závislé od dĺžky užívania. Vplyv rizikových faktorov ako sú bezdetnosť alebo rodinná anamnéza karcinómu prsníka nie je známy. Zvýšené riziko je dočasné a stráca sa po 10 rokoch od ukončenia užívania kontraceptív.

Je možné, že častejšie klinické kontroly žien užívajúcich perorálne kontraceptíva s väčšou pravdepodobnosťou včasnej diagnózy, môžu hrať dôležitú úlohu pri vyššom počte diagnostikovaných prípadov karcinómu prsníka. Publikované údaje neohrozujú používanie perorálnych kontraceptív, keďže prínos prevažuje nad potenciálnym rizikom.

Perorálne kontracepcia naviac znižuje riziko karcinómu ovárií a endometria.


Hepatálna neoplázia

U užívateliek kombinovaných perorálnych kontraceptív boli hlásené vo zriedkavých prípadoch benígne a ešte zriedkavejšie malígne pečeňové tumory. V ojedinelých prípadoch viedli tieto tumory ku život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu.


Bolesť hlavy

Vznik alebo exacerbácia migrény alebo vznik bolesti hlavy nového typu, ktorá je rekurentná, perzistentná alebo silná si vyžaduje vysadenie kombinovaných perorálnych kontraceptív a zistenie príčiny.


Pred začatím užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív sa musí odobrať kompletná osobná a rodinná anamnéza, vykonať fyzikálne vyšetrenie a opakovať ho periodicky podľa potreby v priebehu užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív.

Opatrnosť je potrebná u žien s :

 • metabolickými ochoreniami ako je nekomplikovaný diabetes, hyperlipidémia (hypertriglyceridémia, hypercholesterolémia)

 • obezitou (Body Mass Index = hmotnosť/výška2 30)

 • benígne tumory prsníka a dystrofia uteru (hyperplázia, fibróm)

 • hyperprolaktinémia s galaktoreou alebo bez nej

Prísny dohľad má byť zaručený v prítomnosti stavov, ktoré sa vyskytujú alebo zhoršujú v tehotenstve alebo pri užívaní kombinovaných perorálnych kontraceptív, resp. u pacientok s prítomnosťou alebo anamnézou epilepsie, migrény, otosklerózy, astmy, rodinnej anamnézy vaskulárneho ochorenia, varikóznych žíl, žltačky alebo pruritu spojeného s cholestázou, herpes gestationis, žlčových kameňov, systémového lupus erythematodes, srdcovej, obličkovej alebo pečeňovej dysfunkcie, depresie, hypertenzie, chorey, hemolyticko - uremického syndrómu.


Metrorágia a špinenie sa niekedy vyskytne, najmä počas prvých mesiacov užívania. Tieto zvyčajne ustúpia spontánne a nie je potrebné liečbu prerušiť. Ak krvácanie pretrváva alebo sa objaví prvýkrát po dlhšom užívaní, musí sa vylúčiť možnosť organickej príčiny.

V klinických štúdiách bola pozorovaná amenorea bez väzby k tehotenstvu v 7 % cyklov (vyskytla sa u 24 % žien počas celého trvania klinických štúdií) a 3,6 % žien malo amenoreu v nasledujúcich cykloch. V klinických štúdiách prerušilo liečbu pre amenoreu len 1 % žien.

Ak sa Mirelle užíva podľa odporučenia lekára, nie je pri výskyte jedného cyklu s amenoreou potrebné prerušiť liečbu alebo urobiť tehotenský test. Ak sa Mirelle neužíva podľa odporučenia alebo ak sa amenorea objaví po dlhom období pravidelných menštruačných krvácaní, je potrebné vylúčiť tehotenstvo.

Ak sa počas tehotenstva vyskytla chloazma, má sa vyhnúť expozícii slnečnému žiareniu.


Ďalšie upozornenia

Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskej deficiencie laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


Lekárske vyšetrenie/konzultácia


Pred začatím užívania alebo opätovným nasadením Mirelle sa má vyšetriť kompletná zdravotná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať zdravotná prehliadka na základe kontraindikácií (pozri časť 4.3) a upozornení (pozri časť 4.4). Je dôležité ženu upozorniť na informácie o venóznej a arteriálnej trombóze vrátane rizika užívania Mirelle v porovnaní s inými CHC, o príznakoch VTE a ATE, o známych rizikových faktoroch a o tom, čo robiť v prípade podozrenia na trombózu.

Žena má byť poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku a dodržiavala odporúčania uvedené v nej. Frekvencia a druh vyšetrení sa majú robiť na základe stanovených postupov a majú sa prispôsobiť individuálnym potrebám ženy.

Ženy majú byť upozornené, že hormonálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie

Ritonavir: riziko zníženej účinnosti kontraceptívnej metódy pre pokles hladín estrogénov. Musí sa použiť alternatívna metóda kontracepcie, najmä nehormonálna.


Neodporúčané kombinácie

Liečivá indukujúce enzýmy: antikonvulzíva (fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín), rifabutín, rifampicín, grizeofulvín. Redukcia účinnosti kontracepcie kvôli zvýšenému hepatálnemu metabolizmu počas liečby a jedného cyklu po prerušení liečby. Má sa uprednostniť iná metóda kontracepcie, zvlášť nehormonálna.

Modafinil: riziko zníženej kontraceptívnej účinnosti počas liečby a jedného cyklu po prerušení liečby. Použiť perorálne kontraceptíva s normálnou dávkou alebo inú metódu kontracepcie.


Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť:

Niektoré antibiotiká (napr. ampicilín, tetracyklín): zníženie účinnosti pre pokles enterohepatálnej cirkulácie estrogénov. Možno odporučiť dodatočnú nehormonálnu metódu kontracepcie počas liečby a 7 dní po prerušení liečby.

Flunarizín: riziko galaktorey kvôli zvýšenej senzitivite prsníkového tkaniva na prolaktín v dôsledku účinku flunarizínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Tento liek je počas tehotenstva kontraindikovaný.


V doterajšom klinickom použití a na rozdiel od dietylstilbestrolu umožnili výsledky početných epidemiologických štúdií vylúčiť riziko malformácie pri podávaní samotného estrogénu alebo v kombinácii počas včasnej fázy tehotenstva. Navyše nemožno extrapolovať riziká fetálnej pohlavnej diferenciácie (najmä ženskej) popísané u starších, výrazne androgenomimetických gestagénov na moderné gestagény (z ktorých jeden je súčasťou tohto lieku), ktoré sú výrazne menej (alebo vôbec nie sú) androgenomimetické.

Preto zistenie tehotenstva u ženy užívajúcej kombináciu estrogénu s gestagénom nie je dôvodom na interrupciu.


Pri opätovnom začatí užívania Mirelle treba vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v období po pôrode (pozri časti 4.2. a 4.4).


Laktácia

Užívanie tohto lieku počas laktácie sa neodporúča, keďže estrogény a gestagény možno detegovať v materskom mlieku. Počas laktácie sa má použiť iná metóda kontracepcie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri užívaní kombinovaných perorálnych kontraceptív boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:


Závažné nežiaduce účinky pri užívaní kombinovaných perorálnych kontraceptív, pozri časť 4.4


Osobitné upozornenia

Relatívne zriedkavé príhody, vyžadujúce prerušenie liečby:

 • arteriálne tromboembolické príhody (najmä infarkt myokardu, cerebrovaskulárna príhoda)

 • venózne tromboembolické príhody (flebitída, pľúcna embólia)

 • hypertenzia, ischemická choroba srdca

 • hyperlipidémia (hypertriglyceridémia a/alebo hypercholesterolémia)

 • ťažká mastodýnia, benígna mastopatia

 • silné, nezvyčajné bolesti hlavy, migréna, závrat, zhoršenie zraku

 • exacerbácia epilepsie

 • hepatálny adenóm, cholestatická žltačka

 • chloazma


Častejšie príhody, zvyčajne nevyžadujúce prerušenie liečby ale pri ktorých možno zvážiť alternatívnu metódu perorálnej kontracepcie:

 • nauzea, mierna bolesť hlavy, zvýšenie hmotnosti, iritabilita, pocit ťažkých nôh

 • napätie v prsníkoch, intermenštruačné krvácanie, zmeny vaginálnej sekrécie, oligomenorea, amenorea, zmeny libida

 • iritácia oka kontaktnou šošovkou


Zriedkavé:

 • venózna tromboembólia (VTE)

 • arteriálna tromboembólia (ATE)

 • kožné ochorenia (akné, seborea, hypertrichóza, vyrážky, erythema nodosum, erythema multiforme)

 • depresívne nálady

 • vracanie

 • hypersenzitívne reakcie


Ostatné: žlčové kamene, retencia tekutín


Účinky pri prerušení liečby: post-terapeutická amenorea

Amenorea s anovuláciou (častejšie sa vyskytujúca u žien s anamnézou nepravidelných cyklov) sa môže pozorovať pri prerušení liečby. Obvykle spontánne odoznie. Ak pretrváva, má sa vykonať vyšetrenia na vylúčenie porúch hypofýzy pred ďalším predpísaním.


Popis vybraných nežiaducich reakcií

U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko vzniku arteriálnych a venóznych trombotických a tromboembolických udalostí vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže spôsobiť tráviace príznaky (nauzeu a vracanie) a poruchy cyklu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormonálne kontraceptíva na systémové použitie, gestagény a estrogény, fixná kombinácia; ATC: G03AA10


Monofázická kombinácia estrogénu a gestagénu. Pearlov index: 0,24 (21521 cyklov).

Kontraceptívny účinok Mirelle je daný tromi komplementárnymi mechanizmami účinku:

- ovulácia je inhibovaná na úrovni osi hypotalamus-hypofýza

- cervikálny sekrét sa stáva nepriepustný pre migráciu spermií

- endometrium sa stáva nevhodné pre nidáciu


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


ETINYLESTRADIOL

Absorpcia

Etinylestradiol sa po perorálnom podaní absorbuje rýchlo a úplne. Po podaní 15 mg sa dosahujú vrcholové sérové koncentrácie 30 pg/ml po 1-1,5 hodine. Etinylestradiol podlieha výraznému first-pass efektu, ktorý vykazuje veľkú interindividuálnu variabilitu. Absolútna biologická dostupnosť je približne 45 %.


Distribúcia

Etinylestradiol má zdanlivý distribučný objem 15 l/kg a väzba na plazmatické proteíny je približne 98 %. Etinylestradiol indukuje hepatálnu syntézu globulínov viažucich pohlavné hormóny (SHBG) a globulínov viažucich kortikoidy (CBG). Počas liečby s 15 mg etinylestradiolu stúpa plazmatická koncentrácia SHBG z 86 na asi 200 nmol/l.


Metabolizmus

Etinylestradiol je kompletne metabolizovaný (metabolický plazmatický klírens je asi 10 ml/min/kg). Vzniknuté metabolity sú vylučované močom (40 %) a stolicou (60 %).


Eliminácia

Eliminačný polčas etinylestradiolu je približne 15 hodín. Etinylestradiol v nezmenenej forme sa nevylučuje vo významnej miere. Metabolity etinylestradiolu sa vylučujú v pomere moč:žlč 4:6.


Podmienky dynamickej rovnováhy (steady-state)

Podmienky steady-state sa dosahujú v druhej polovici liečebného cyklu a sérové hladiny etinylestradiolu sa zvyšujú 1,4 až 2,1-násobne.


GESTODÉN

Absorpcia

Gestodén sa rýchle a úplne absorbuje pri perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je okolo 100 %. Po perorálnom podaní jednorazovej dávky 60 mg gestodénu sa vrcholové sérové koncentrácie 2 ng/ml dosahujú asi za 60 minút. Plazmatické koncentrácie sú silne závislé od koncentrácie SHBG.


Distribúcia

Gestodén má zdanlivý distribučný objem 1,4 l/kg po podaní jednorazovej dávky 60 mg. 30 % sa viaže na plazmatický albumín a 50-70 % na SHBG.


Metabolizmus

Gestodén sa rozsiahle metabolizuje známymi cestami metabolizmu steroidov. Metabolický klírens je asi 0,8ml/min/kg po jednorazovej dávke 60 mg. Vzniknuté neaktívne metabolity sa vylučujú močom (60 %) a stolicou (40 %).


Eliminácia

Zdanlivý eliminačný polčas gestodénu je asi 13 hodín. Polčas sa predlžuje na 20 hodín po súčasnom podaní s etinylestradiolom.


Podmienky steady-state

Po opakovaných dávkach podávaných súčasne s etinylestradiolom sa zvyšuje plazmatická koncentrácia asi 2 až 4-násobne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Boli vykonané toxikologické štúdie oboch liečiv individuálne ako i v kombinácii. Štúdie akútnej toxicity u zvierat nepoukázali na riziko akútnych symptómov po náhodnom predávkovaní. Všeobecné štúdie bezpečnosti s opakovaným podaním nepoukázali na žiadne účinky evokujúce neočakávané riziko pre ľudí. V dlhodobých štúdiách ako aj v štúdiách kancerogenity s opakovanými dávkami sa nezistil žiaden karcinogénny potenciál, avšak treba mať na pamäti, že pohlavné steroidy sú schopné podporovať rast istých tkanív na hormón-dependentné tumory. Štúdie teratogenity neindikovali žiadne riziko pri správnom použití kombinácií estrogénu s gestagénom, zásadne je však treba prerušiť liečbu ihneď ak sa omylom užijú na začiatku tehotenstva. Štúdie mutagenity neodhalili mutagénny potenciál etinylestradiolu ani gestodénu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bledožltá filmom obalená tableta (aktívna): lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, magnesii stearas, polacrilinum kalicum, Opadry žltá YS-1-6386-G (hypromellosum, titanii dioxidum E171, ferri oxidum flavum E172 a ferri oxidum rubrum E172), macrogolum 1450, cera montanglycoli.


Biela filmom obalená tableta (placebo): lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, magnesii stearas, polacrilinum kalicum, Opadry biela Y-5-18024-A (hypromellosum, hyprolosum, titanii dioxidum E171, macrogolum 400), macrogolum 1450, cera montanglycoli.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


34 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


24 bledožltých tabliet a 4 biele tablety v blistrovom balení (PVC/hliník), kalendár so samolepiacimi prúžkami s názvami dní v týždni, písomná informácia pre používateľku, papierová škatuľka – balenie s 1 blistrom.

24 bledožltých tabliet a 4 biele tablety v blistrovom balení (PVC/hliník), 3 kalendáre so samolepiacimi prúžkami s názvami dní v týždni, písomná informácia pre používateľku, papierová škatuľka – balenie s 3 blistrami.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer Pharma AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0322/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.10.2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19.09.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2014


12Mirelle