+ ipil.sk

Mirtazapin Orion 15 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2009/02175, 2009/02177, 2009/02176

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2013/05237


Písomná informácia pre používateľa


Mirtazapin Orion 15 mg

Mirtazapin Orion 30 mg

Mirtazapin Orion 45 mg

orodispergovateľné tablety

mirtazapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mirtazapin Oriona na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirtazapin Orion

3. Ako užívať Mirtazapin Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mirtazapin Orion

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mirtazapin Oriona na čo sa používa


Mirtazapin Orion je jedným zo skupiny liekov nazývaných antidepresíva.

Mirtazapin Orion sa používa na liečbu depresívneho ochorenia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirtazapin Orion


Neužívajte Mirtazapin Orion

 • ak ste alergický (precitlivený) na mirtazapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak áno, musíte to povedať svojmu lekárovi čo najskôr pred užívaním Mirtazapinu Orion.

 • ak užívate alebo ste nedávno užívali (v priebehu posledných dvoch týždňov) lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (MAO-Is).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Mirtazapin Orion, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti a dospievajúci

Mirtazapin Orion sa za normálnych okolností nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich do 18 rokov, pretože sa u nich nepreukázala účinnosť lieku. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresia, protichodné správanie a hnev), keď užívajú túto skupinu liekov. Napriek tomu váš lekár môže Mirtazapin Orion predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že to je v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Mirtazapin Orion pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, opätovne na svojho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Mirtazapinu Orion pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia, prípadne zhoršia, niektoré prejavy uvedené vyššie. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti Mirtazapinu Orion u tejto vekovej skupiny týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja poznania a správania. Okrem toho sa v tejto vekovej kategórii v porovnaní s dospelými pri liečbe mirtazapínom častejšie pozoroval významný prírastok telesnej hmotnosti.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie

Keď máte depresiu, niekedy môžete mať myšlienky o sebapoškodení alebo samovražde. Takéto myšlienky môžu byť zvýraznené, ak prvý raz začínate užívať antidepresíva, pretože tieto lieky začínajú pôsobiť zvyčajne až po dvoch týždňoch, no niekedy aj dlhšie.

Máte vyššiu pravdepodobnosť takýchto myšlienok:

 • ak ste v minulosti mali myšlienky o samovražde alebo o sebapoškodení.

 • ak ste mladý dospelý človek. Údaje z klinických skúšaní ukázali, že zvýšené riziko samovraždeného správania je u dospelých do 25 rokov s psychickými stavmi, ktoré boli liečené antidepresívami.


Ak máte kedykoľvek myšlienky o sebapoškodení alebo o samovražde, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.


Môže byť vhodné povedať svojmu príbuznému alebo blízkemu priateľovi, že máte depresiu a požiadať ho o prečítanie písomnej informácie. Môžete sa ho spýtať, či si myslí, že sa zhoršila vaša depresia alebo či sa obáva zmien vo vašom správaní.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Mirtazapinu Orion

 • ak máte alebo ste niekedy mali jeden z nasledovných stavov. Povedzte svojmu lekárovi o týchto stavoch skôr, ako začnete užívať Mirtazapin Orion, ak ste tak neurobili v minulosti.

 • záchvaty (epilepsia). Ak sa u vás vyvinú záchvaty alebo budú vaše záchvaty častejšie, ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

- ochorenie pečenevrátane žltačky. Ak sa vyskytne žltačka, ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

- ochorenie obličiek;

- ochorenie srdcaalebo nízky tlak krvi;

- schizofrénia. Ak sú psychotické príznaky, ako sú paranoidné myšlienky častejšie alebo závažnejšie, okamžite vyhľadajte svojho lekára;

- manická depresia(striedajúce sa obdobia pocitu zvýšenej/prehnanej aktivity a depresívnej nálady). Ak začnete pociťovať zvýšené alebo nadmerné rozrušenie, ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

- cukrovka(možno budete potrebovať upraviť dávku inzulínu alebo iného antidiabetika);

- ochorenie očí, ako je zvýšený tlak v oku (glaukóm);

- ťažkosti s prechodom vody (močením), ktoré môžu byť spôsobené zväčšenou prostatou.

ak sa u vás vyvinú znaky infekcie, ako je nevysvetliteľná vysoká horúčka, bolesť hrdla a vredy v ústach.

- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite vyhľadajte svojho lekára kvôli krvným testom.

V zriedkavých prípadoch môžu tieto príznaky byť znakmi porúch tvorby krviniek v kostnej dreni. Hoci sú zriedkavé, tieto príznaky sa najčastejšie prejavujú po 4-6 týždňoch liečby.

ak ste staršia osoba. Môžete byť citlivejší na vedľajšie účinky antidepresív.


Iné lieky a Mirtazapin Orion


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Mirtazapin Orionv kombinácii s:

inhibítormi monoaminoxidázy (inhibítory MAO). Mirtazapin Orion neužívajte tiež počas dvoch týždňov po ukončení užívania inhibítorov MAO. Ak ukončíte užívanie Mirtazapinu Orion, neužívajte inhibítory MAO počas nasledujúcich dvoch týždňov.

Inhibítory MAO sú napríklad moklobemid, tranylcypromín (oba sú antidepresíva) a selegilín (používa sa na Parkinsonovu chorobu).


Buďte opatrnýpri užívaní Mirtazapinu Orion v kombinácii s:

antidepresívami, ako sú SSRIs, venlafaxín a L-tryptofán alebo triptány(používané na liečbu migrény), tramadol(na utíšenie bolesti), linezolid(antibiotikum), lítium(používa sa na liečbu niektorých psychiatrických stavov) a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného – Hypericum perforatum(rastlinné prípravky na depresiu). Mirtazapin Orion samotný alebo kombinácia Mirtazapinu Orion s týmito liekmi, môže viesť vo veľmi zriedkavých prípadoch k takzvanému sérotonínovému syndrómu. Niektoré z príznakov tohto syndrómu sú: nevysvetliteľná horúčka, potenie, zvýšená srdcová frekvencia, hnačka, (nekontrolované) sťahy svalov, triaška, hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady a bezvedomie. Ak sa u vás prejaví kombinácia týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

antidepresívom nazývaným nefazodón. Môže zvýšiť množstvo Mirtazapinu Orion vo vašej krvi. Informujte svojho lekára, ak užívate tento liek. Môže byť potrebné znížiť dávku Mirtazapinu Orion, alebo pri ukončení užívania nefazodónu znova zvýšiť dávku Mirtazapinu Orion.

liekmi na úzkosť alebo nespavosť ako sú benzodiazepíny;

liekmi na schizofréniu ako je olanzapín;

liekmi proti alergiám ako je cetirizín;

liekmi proti silnej bolesti ako je morfium.

V kombinácii s týmito liekmi Mirtazapin Orion môže zvyšovať ospalosť vyvolanú týmito liekmi.

liekmi proti infekciám; liekmi proti bakteriálnym infekciám (ako je erytromycín); liekmi na liečbu plesňových infekcií (ako je ketokonazol) a liekmi proti HIV/AIDS (ako sú inhibítory HIV proteázy) a lieky na žalúdočné vredy, ako je cimetidín).

Tieto lieky v kombinácii s Mirtazapinom Orion môžu zvyšovať množstvo Mirtazapinu Orion v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom svojho lekára. Môže byť potrebné znížiť dávku Mirtazapinu Orion, alebo pri ukončení užívania týchto liekov znova zvýšiť dávku Mirtazapinu Orion.

liekmi proti epilepsii ako je karbamazepín a fenytoín;

liekmi proti tuberkulóze ako je rifampicín.

Tieto lieky v kombinácii s Mirtazapinom Orion môžu znižovať množstvo Mirtazapinu Orion v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom svojho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Mirtazapinu Orion, alebo pri ukončení užívania týchto liekov znova znížiť dávku Mirtazapinu Orion.

liekmi na prevenciu vzniku krvných zrazenín ako je warfarín.

Mirtazapin Orion môže zvýšiť účinky warfarínu na krv. Ak užívate tento liek, informujte o tom svojho lekára. V prípade kombinácie sa odporúča, aby lekár starostlivo sledoval vašu krv.


Mirtazapin Orion a jedlo, nápoje a alkohol


Ak počas užívania Mirtazapinu Orion pijete alkoholické nápoje, môžete byť ospalý.

Najvhodnejšie je nepiť žiadne alkoholické nápoje.

Mirtazapin Orion môžete užívať s jedlom i bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Obmedzené skúsenosti s podávaním Mirtazapinu Orion tehotným ženám nepoukázali na zvýšené riziko. Ak sa však užíva počas tehotenstva, je potrebná opatrnosť.

Ak Mirtazapin Orion užívate do pôrodu alebo tesne pred pôrodom, vaše dieťa bude sledované z dôvodu možných vedľajších účinkov.


Užívanie podobných liekov (SSRI) počas tehotenstva môže u detí zvýšiť riziko výskytu závažného zdravotného stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorý sa prejavuje zrýchleným dýchaním a modravou kožou. Tieto príznaky sa obvykle prejavia počas prvých 24 hodín po pôrode. Ak spozorujete tieto príznaky u svojho dieťaťa, okamžite kontaktujte pôrodnú asistentku a/alebo detského lekára.


Poraďte sa so svojím lekárom, či môžete počas užívania Mirtazapinu Orion dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Mirtazapin Orion môže ovplyvniť vašu schopnosť koncentrácie alebo ostražitosť. Pred vedením vozidla alebo obsluhe strojov sa presvedčte, či vaša spôsobilosť nie je znížená.Ak lekár predpísal Mirtazapin Orion pacientovi mladšiemu ako 18 rokov, predtým ako bude účastníkom cestnej premávky (napr. na bicykli) sa uistite, že nie je ovplyvnená jeho schopnosť sústrediť sa a pozornosť.


Mirtazapin Orion obsahuje aspartam


Aspartam je zdrojom fenylalanínu a môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.


3. Ako užívať Mirtazapin Orion


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Koľko užívať

Zvyčajná začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg denne.váš lekár vám môže odporučiť zvýšiť vašu dávku po niekoľkých dňoch po dávku, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať (medzi 15 a 45 mg denne). Dávka je zvyčajne rovnaká pre všetky vekové skupiny. Ak ste však staršia osoba alebo máte ochorenie obličiek alebo pečene, váš lekár vám môže upraviť dávku.


Kedy užívať Mirtazapin Orion

Mirtazapin Orion užívajte v rovnakom čase každý deň.

Najlepšie je užívať Mirtazapin Orion ako jednorazovú dávku pred spaním. váš lekár vám však môže odporučiť rozdeliť vašu dávku Mirtazapinu Orion – jedenkrát ráno a jedenkrát večer pred spaním. Vyššia dávka sa má užívať pred spaním.


Orodispergovateľná tableta sa užíva nasledovne

Tablety užívajte perorálne (ústami).


 1. Orodispergovateľnú tabletu netlačte

Aby sa predišlo rozlomeniu orodispergovateľnej tablety, netlačte na zabalenú tabletu (Obrázok A).


mORs3b1qaeurMhsTbERRRPurrDWvWbFAqg6Ojn2G/9Helh1yI8cICciEGuggayeo6vx1CVGXmyhMbrY4EWwCujV6vZ3xE9Xh09PTc3CxHknglgFyIgSJaufKPVrt/OsT99/ub++IwVIj8oRvtmEYq3qzXn0Gg8+qrSxgfLrNZkNYjkAsxwLRp0YhgOhW+IKgsKNhtQQB8blsuU2LiLDFZGb/VavOknCTWKciIGCgitTpMJMa8H0wEhRF4xx99lPcfW5UJc1Yose/4cd3WrZuLi4+pVCExMeGMDxKv8lTdXgchI2KYsBhFQIC2rY3zYc4K9d4/8cQElWq0g5O74WtlZ6dRaAyyk5JmFxbOEzqepZio5zrkRYwXIuRFDDwipfIvNPxFgCWIj3+Behwc722ELTlx4lRtbcNLL8WwX65FfrdAXsQwPtHplfJyHeOBt0mheECtfsxB+3zqVPmmTbxHq7HxInzfNWtSXJxP41nIjhiIBUmGgyVLsFtVVXlSUqLJdI1Wf124cH5e3kd3iy2xBdkRI8L+k6Xh/YqKz+PiljQ3/5iQ8JSnqvF0EeRLjC2UlZXo9RWbNvEpLNXV3zq4bu9dh7uJmKKinMLCbQUFZWr1sAULeLmX8PCnZB6OOI27iZj/KMidGITuGzZoaB1F2BKN5kWdLlm2/ShuhHyJgS1JSHixoaF51KghpaW8NJKDiQP/HpAjMatW8RUOCwuLw8MnLliQ9O9qRexDjsRQ2ob95I1/e8iRGC+A/wcQqGSI1Ym6GgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="115" height="123" border= "0">

Obr. A.


2. Odtrhnite jedno oddelenie s tabletou

Každý blister obsahuje šesť oddelení na tabletu, ktoré sú oddelené perforáciou. Odtrhnite jedno oddelenie s tabletou pozdĺž bodkovaných čiar (Obrázok 1).


Obr. 1.


3. Odstráňte kryt

Opatrne odstráňte kryciu fóliu, začnite v rožku označenom šípkou (Obrázky 2 a 3).


Obr. 2.


MOrnCQg2zpXucK2tajRo0pLv4e2Kmg4FxWVgZaSkq+A7CGFZGWlj51aqRQrIg2bVxwDJSVmyslrq+vr0bzsLd3Z8Du9u1bAaGgcfjwUadOnW6G0GLtWj0UxYsvSuyHnlP1wXDy939aSDuqe0zMdL1ef+NGxU8//SSktvzu4Ye9cAnsq+7dNWiBvZGX97Ve/4rFchowUkj9qcMNW5BBVUu6p7kiOXl5RMRsIbHBb3r27KjTDQcn0AMjFGANs0GrvWEyHcA/L126eu1aGY6ByPv106IlK+uwyZSB2TN48DAPj47+/tKhCXQxffr45jZRwPwLFvwNPec/lWmdB+Cn0XjDOkLLRx/tOn26EFwBuwJWB1qefLJHTMxrrq7rP//cDBwl5Kpl70OHDm7alIqf9Pp4IV/2cEzM4lOnuh04kP1LWuO7R7ni5MmshQtnw0Sm7Jw5M66g4DRshpEjI3ft2oQWT89O+BsSMrS8vIwtRuMXL77YNyoqNicnOyCgL8/JyTnWvn2H0tKrAQG9gMvRmJKyHbft108/bZq+CV/QmvCyEOre3h3ABtnZmWgZP/7V4uLzjzzyeHb2oaKii2gZPTrSw+N/PTw8YVf4+T0qpK4oPnfuTEzM6z4+W8vLy4XivYWx4eQk5wzvExo6MigoJTPzX25uHpmZn6Dll+G3vRe5ArMkOjoS2ACQady4SWjZu9cILATs1KZNW2gAIeViAORiQsJqCEXOm4iI0DZt2pSUfLt06eqkpAC0gCXMZrOXV+fu3R8B9Nq//3PltAlCLncs8vLqFhYWWedOQrr36hXcIAJ43rwZeNPXX58B0U7zOjn5PY3Gy9/ff9KkGe++uwotmzb978GDWdAVaWl7wsMnCum0jcOLQ6WAJQIDg4Tic5s82TcpaWtJCaSAbElLM8IQx8gkJe0NCnpeSO/t0okTX6t/n5uW7i2uAD/g7/PPP3f2rLQBZs6c4uoqp11oqG7u3FjISMh7TH20jB0btXVrSl5eAQQk8RKAOAQkxOczzzyORqGgc0wsP79eUCnLl7/Nezo5OUVHTzeZpul0k3/6qS5cQVOnQSC7wTBXKFpOKIwKk+Cbb87hGFbQm2+u2rjREBn5gqenO1rCw8du3foR3g4jwLeD9oPqgHqB+HB3/0gokPK+++6bPXs69CG6h5aEhPl6/QLoWAxaQsIHQgqF2TBRWrpj6h7iijNnvl66dD4OysrKKfhnzPhLSYm0Iq5fvwJjul+/oTjHx6eHkLbpm6GhAx555HRgYO82bdoJBUMDXeh042FxQjkIJSbC1bWjyZS2Z48RhumvfnWfuBko0QnT0WD4e//+0n2ZmLijW7dHat9Pk+kTHuzde2jkyL4ffHCobu+La2ESCCUmBZrQYvkGmoE/gcNhVYMB8vNPnzp1Wsj5vXrChOHQk0OG6DD10eLl1bW09BoMD60Wtri3kDN+WkpKMl4QYxUefhUtgwePPXrUtH79ioEDh2i1A9Eye3bc8OGj4uPjgoMHttzwkHuIKxzkoFrSvcIVa9fqASG4bj1hQlhOzj+12pAzZ/5pNkt0ASgMowKKoqioEAJSSM1gdnZ27ts3eNSoqdAbbCkpueLq6ob/aIs7OTkDgAEwJCWtBfry939cKI4aCHsIY3//A4Quzz7b96uvTtXeQrBYpPB2d39g6NB+O3d+tmPHuhdeePlu3/ett+aZzV+PHj2YN6SvDD0H3hOKOoLSE1L8Ty0p+U455xv6W6H6GC0PlQgNoNE8BKVKuwJXKfGC0iM3cKC0qi9fLr54sdBkktoMOkQoMQElJZcw1BrN6vz8b++2282E7gmuYCiHn99vAIKF9JP8Pj8/18Xlgby8E4GBITwHBykpie3bd+BK9rp1KZs3r8EULy8vmzZtnpBwf7dQvFLbt68/e9YiFA8M/l65cgnQwsfHl0vdjz32FFA1DBgAdx8fg1BiQFat+nPt42qvXy/D31atXHbvTr98+Qc+665o1qzxyck7X301gmvweFlwu/UJ4eGRjz0WiNc3m7PYQssKNkZ29j82bNiMltzc7O7de8L4dnFxAecLhXPAVPgvJ+cYvVLr16+cM+evMMrBdbBDhGJW4ea5ubn79x8hEsvM/KTFOaZ+yVxB2xpz3WjcQ2xNoQtzFmIPXxdfHfCaLUbjlpKSEszvkhIp4aAfcAJUAeY6tYfJ9CnmK2wGP7+AnJxsoXhgIBchPr28uu3atYnCsrDQUlx8HrMQtgR4TCgBVCtXbsDUWb16e2263bmzVERlZUcYwR4fv2rEiAgc1NI4gQgAS+BayH5GMQ4ePMzfv0+nTprr16999JEM0xowwOfy5W9hJeN1eNvWrdvu3Jl+7NhBjMyQIdKbdO1a2fbt76PPUFYYHOVFxsKuCA+f6Or6b2gSofDAxIk6g2EdNE98vJQd3333XVravpiY16OioDemoyUo6PkW55j6xXJFamqiTjeZx7CtIe8LCy3ASELGtHWCnX3+fD7kJU/Ah9dqnwOWwE+cATNm6HFyUtKatLR0hpQDfXXpIt01YButdoiQmKHCYjkFzkELMBV4TMi5++jLL7+wbVsGzoek54U4SEj4ICenZ0KCDL9Vn1stwToXSioc/4n5PXOm9GXVbHbTc6XXxwGtPflkD1fX9lx+FtIT9dbp03NxQ/AnkQ8JrKtY9jeNe3CRVjtASBAo+QSWulari4kZTdAopC9ri+KnOu/q2iErS8ZKcc1bpwvTaDoBoQmFT4SURMnduz+i08lRcnXNmDFjblZWJtippfimfplcAS0xZUq0t7cU1WFhv/f17Zmfn1Ne/j3kJVp27kzy9tZkZmbMmfO3kye/FAqmunr1EiZrQcG/IBGFIpiPHjUFB2sNhq2A+GiB4MzOzgTbREe/QiQGWXvu3BnwBg7atXOD1BRSpchgEKI1a3vg8OF9ivO3t5BO0pE16A2VH1SifYJ5f7tZxXU6PrfaeJMxY7RgVNyHt1qw4G94HSUC8iJ0nZC+2g5DhuhgJABAMuMiJKQf1BSEAl5Er1+o3LxH//7P5OScQstnn8n7wNAKCxs2fvyr06ePX7xY+nOnTIkID9cBuUHHkkOio6dj0NA92HJ6vVDu3Nx545fJFQ5yUH3oF8gVkKkREZFt27aaPVvi2jZt2iUlJUIoAgYkJa1VWtr8+98WqPjCQgutCAg24B9AJkIsoSxuKMsOMueuSxcPIQFGHjQMNMPs2TchMqxV2hhOTidUtCaUta1x46bbOJ1gce7ff2LtWj2O4+LiPTyibmd/01FWVWMApmdnVyNlcU/cUKv1FVINplfr7Fq3bkd4+PY9e4zMqgMqw91cXdvpdMOZOxEU9NzixbOYPQL0hRZnZ+ff/c6fuoWvPHx4REXF9x9//L6Tk7MSDQl01P6bb/Kgb/v2DYYmFBKddoSNAfsexhjXeWCaz5gxKiVl7ZQp02lpGAzNXV38criCtvW8eTPwITUaN4NhGYF+69btaWtu2fI2jGmeDGPgiSeCYXHyn/i1sNAC1ASj09lZ4iXYneAKIATAJ39/OeFgdQwaNAYGK+4GfhASm0WCeRhvKypns9l8vAazeNSoqfgbHDywX79ncVCVMWArkx+AhWjPqFRScq2o6JwNOkIHoqMXwXB6552PaxgcsArgHP6zWOSYAOadPl14+fJZi6UwJuYVpdty9GBXlJZeBavzKggXIY2ELXQAWCzfpKQYAwN7lZRcvnChREhflj9aIF9KSi7RZMrKyoCggaTIyjrM0cagYTBxsHDhbLM5W3mKrpknu/9CuAIs8fzz0o4sKysPCvptbOxr+Mz5+TL2E6gXFgLm8dixUYsWycVdFxcXWBRCmfqPPfaUUHLKiovP42DJkj8yyG/aND0sAVHpIRWKwxQaBvgbQHzYMBnshBmcm5tLlhDSWRQnbuMpwmyGYQN1wTmNZ8FwV5zFvaxtD5yGRgYsZmYes7mJxXLp6ad7Hj16wpox3n13Fd63ZpawJqL/YcN07DbuaTR+KJT4DmYR7tixjmMCU6FNGxcc9OkTRG81Xnzy5ElQmLCjONpr1iR1794lL+9rWNJ0IZhMe2Dxl5dXGI0H2E8MI2749tvjfX19Z89eJGSs1F68pqhOKDQT+iVwxT/+cVCvnw1+EHKFbvj583Ilzt8/kPIvM3MfpD5UNsTqG2+sQ8v58/nQG0w+huwXynSESgH0wqSngzU1NZEhUmfPwvqU8Q6Ql0FBIYoC+dbFReIHCEgmagrFgAZqul0PMT84RfAgoaivqVMjY2IWA1288MKt04Bh8JchGGrChjWhMy+/HK46o6DrLJbTEyaMq3l8rAthtW8vvUl5eWfd3DzYombn4fXxajC4MThCiYw6ciQOWhdCBG8qlPpX586dAXxKSzMGBcnViYqKioEDn1PWKz5hoArOURJRpMrFGApFLQNiRUXF4oCc89NPPyUnL58xQ8ZoAW41w8CQFs8VBQX/io+f9/nnZgh1IWd8IT4nBDDmH9ciiKMgscrLvwdAEsr6lL9/bwhFzADMcqEIeJwPkebi8gDnjVCW5xg5B/wtlMU43AS/4pLNm9cIiY+3AudcvvwfoKw5c/5am9Vr8gY0G3gSXAH4ocpLdADoC4rCw0M+FCorNnZJ1TsAH6o4CroOcnfRotU1P9S6Y+3aubEFGAYCG9bIiRP5QuGNlJTkqKg5AQH/xcj5zMwM6oqAgL7EVMBF5eXlmNxOTmd4t/HjJ3FJVCi1BvH36tVLRUWF2dmZED0UK2iHECkvL1O8Us4c2IkTX/voo13ogMmUAXPrjuNmZ2rZXAEpOGhQCPA33epCiXuD0HJySjSZ9oFDhJTxJpPpkMGwmqazkHFvnUtLS6HNS0szILaFYrAygByGOOMdgLAh8CALMe9hkgolhsLLq2v37m0Mhjdoswo5USRLbN/+/l2VveFDoV4SEj6AosMx5CWUAFD+1q17e/R4SFRnbet0fTAL33wzHvYuF8XwRtBjd/Vo9WRwI2T8pk2pkZEvKLfaiuOBA4dAlFBbgi1LSz8BxCooOH3u3L+FohvDwyNhOXh5dQMcQgvMd0gW8IzRuIUebRJMcEBWcgVYAjwMGbR587sxMVIGEaGNGzcJN0lK2hoQ0E3IhI0ztX+LxqaWzRUOclBjUEvlCrpQR4x47sKFEkZzlJbK2GbIJy5LRUS8Sq8r/lKNrFyZePmyjBsfPz6cC0zDh0fQPTJq1FQIPJwJ3EzzAO1AAjrdC7Nm/XnBgqVo+fDD7YAQdG7SDSoU4NGzp0+vXsFVvUPVEh1l0BVQEatXb09IuI+dhCg9cODozJlTcJOHHpIC1Ww+a3NtSckVIEOYTAbDW4MGjREKmmLlv9oPGnOMiOZhIkNZMbYPyA020qRJL6MPtCIwaJcuXe3Q4X5oA1fXjkLqz8FKFRzpjWCUIYcd+FOj8WGoFcbH1dU1J+efe/YcoHcL7cCcsKA0mm6sK4VhZKIiNA/sop07ZfzY44933rw5pZnYGC2SK2BLzJnzsnJQFBc3IzR0JEyFRx6RIatArhhxGI6dOmmSkyVkh4mMT8hKNvg2Qqnykpy8c+NGA0ACYzfy83NoYAA/fPqpXHXGVOB9iou/Jw9A76embt29Ox2YKjpack5KyhbAp+RkI2A6ulSbntPcBAuprqpRo+T8hlHk5HQ/wxCJoL799grTmFSiARAYGFJQ8OcHH/RmI9eha0l4aGioXALH5EMfQkLCiOLYAbA9OkNjQ8h8PeOaNUngedgVU6ZECLkO83eMQPv2HQBTGbMIQ9zTs9PRoyZgS7YEBsrF+9GjI2HFMVqMcQMAbCx7rlz1AJ4Oew9fTaN5iL676OhFkFYff5zRHEowtjyugMADSxw5chzHn36ahg+Mufv001pa0s7OD+Cf+PyFhRa1spPFkgcj4eBBExSIULQHPm1ubm5+/mliaNi+ycnL/f1vyV18MxgbKSmSQ5hzw/LdkJ3du2vAM2jZti0D9gy/Ym2+JfQDZWFm5j6NpgePKx2732s0bnSIwZgRirvJ5nKWCu/c2adLF4/i4puaxN+/ppCqqgQjQUgeOGg2fwHjBPoqJ+fmCgbssQkThsPAoFdq1qwpeGJMzGu4hFVOcIKSq9gOA8hMV/yKgUKX0tNTGUGclmacNCkWpjb0Ie0KsASOFV3aiS18ca4L0f4GXbhwdvTo0K5dexiNG+uT2dsg1PK4AtYhPhumo5Du9lNEIEKJcuUBxFJqamKvXn2vX7/Cln79hoJP8P06dLgZ3qc0aq1Tq5Wsuo/Gjo3i1MT5+GBAU927e5eUXFaukncDwAD8GDBA5p2BQ8hmtSFFPzxKz2y/fmHMAVQJOgd4gwrEbP662js8++zTykN/nZT0HjsAjuI8qz2FhAwViiuMnTl58kvWQcSQAjj5+z8dHX0D4EcoPC+kFb7c09N98OBhQkqH35rNWRg0/K30zv0a8l6JMtyXlrZHubMnwKdeHxcREUmsBWYg3FW8t/Ke4eGj1FIPuFCrvRmwCB4TYjlQXGSkXClqwiqMLYwr+vfvCSCRkrKWi1/4ruXlZVw9IDaA4j58eB/MA/zHShzQ4wSymOXQ9ULK9Yfw8fArpCBDTX18fMEz+MYMIhRKziq+t7t7Z0ALRj2QAB7i4+dRwKMbtcfBNlYHvaXqAjZueOjQwT/8Qf40ZIhc9k5N/cxGXTDdFB3GPKMbGhoGr3ZX0RNqNyDO27Vzw+V0DQM4nT9fGBzctqiomA5ZUlHRd4sXr9i716i8e3dgUbAERm/ZspuZGxhM/BocrOX50KK4Z1jYsI8+2pWTc0q58wKw4ubNa5ibIRRMRekAPGk99TH+gG1KaPpWpYeFq1dvbpLKWi2MKxzkIDtQy+AKOvUBGwCpaUswhKmw0AINsH//h1DW9IFAjkLYMy6N8WqJiTugwU+ezMrLO0EUixOKii7iV70+nggEVgEeoXirbgISQGHcCvdX15iBlwCfhFJkgOcMGDCq9q9g7aRSDQzrSCdYSlyEPndOxp5UXdumXQFaunS+qkaY/VN7om7s1Sv4xo2Kw4c/AxziSL74Yggg07hxkyCeGV0fHf1KQUHx7t0H3n13FTQkL4eKfvpp+USu3DGcjKl2FP+FSsDlY4891bGj+7p1EULRigC0sMth+6Wn7+a10G9oBHxlgR+ehoOKiu8BvbTab4QSTtK79xMAlvYvgd7cuQKj9vbbK2hbL1z4RxWPEpfDTgDUgdXI4AKlXXpXaTAQ15KgrPEf5wRUPD4z/sNHBbwWisMUFwLuA1eoyZzgCi63kcASBABKCtF8UacdsTh1yBLTp/+MqSyWS0DkmC40YFSGwbOWLr21eo2p4+p6C3XQr1p7ohcIPceLoxvgzzNn/omW9983bdt2H9ARzANWMPHz64E+LFwYo9E8RI+qv39v9BlMq9O9kJUlq6QdPJgFQxyjDfNAXcXDSGZk7C4p+Y53hjBiMqPyjnK6q1nBSv8/4epqTMzryqq5Mww8V9fvlBHImzNnitH4IUubCpkWssY+FQqbL1cwImPBgr8BQ7/+uozqI0vQlqAlzeACIV0feyZM+B+h+FhgMLRv74bTOL8ZAQVjIzv7UG6uDC7QagfipxUrlk+YMI4TFGNdVJRKqA1zgh1wcXkAjMTVa1EZysZpXYe6gFQU6DlfDUIXloP1CSaTkRYCS/fBnKW9u2nTewT6Fy6UFBT86+rVS/SbiUoBj1erfWK0mgZIbzJen0soDIWEeMZohyl2Sp8+Qbg5WOKll2LfeWeFcu1TWm1hQsJqiJs2bdpyJIXiznZ1dcNwico4K9hpMA/ARUJRLxBG+BWfjDrnyhW5HhIU9JySAvk8ZQ1OADupBh5HbPbsRejwmDFas1mKxd/97nGbXK5GombKFW+9NS8mZrFG47Zs2V+gCtS0B1E5vaj3U1ISMawYuIEDh3Bm/OY3cqFKpxuvBORJuUj0hV9btWqTlrZPVMrLxYuXYfTVgAscd+7sg7lCHysBFYMRCF1iY8dCHOI0RozXgVTg9N13FzBRbIzppKS1eCJUXE6OFLFM+BRS1hao2ze6uLTKzv7/GJMiFB8uOgNur1u5ALwpBpY7QebmSh80RDLMX442/up0fRjcOmPGX4TCSBg6wk6OIfQAJjE0KsAkZIpQkGdISCA4DcDV1dWdDwK3433xU69e8llQifh8hYUWNY1eKLC2W7dH0CX8pKpo8Bv+uWDBUoa0GY2bw8On6fXHGjvYtnlxBaSXmueZmfmJj48fecA6PJsAnd8ALAHpgm/AEEChZOWHhuqgiNFIXQEJR3OiUycN17zmzp3l4gJr5ATOcXfvzAsxI52c8j/9dDt9l5i+BsPcgoIiIb1b0pcVHKzlDTE7Z82SZWOWLdt8V2/H/FjenAXUKOzZeP16GcSnqOQHFUFlZ/+DRQlwJlQN3lSjuVmYA6+Tl2dJTzdNm1bbPlAngIs4jBgujiQ0J1Ti1KmxOIFrGkIJGBOKe4r/DA+PZCkTsMTevXLt74svMsPDx9L3ysHx9Q1Yu1b/zTd5kyfHcAUJN8R3xIV4C9UrBQajfxzd4GIfVKLReAATQK1IQuc4vgjXAYVU0fPat+8QG7tk48YtR49Ktd9IHqpmxBWQGcxHEYqJjDGt9p3RiKGkhIOWwDFEL+YZ09zoTWdiPu0KZ+cHeDIOWDwPg4tjBtVyLUko3wD/AT5xvUJI3+guLmyzFq1G0wMfErAeLfQndu2qGT58Yu3rAqqvgzlUUiLjU7hgR4IRz86UlparjVAFu3Zt4nIBuALHwcEDNZqH+avJlIGT0R4VdduUbhvCBBWKpq2M3v2SqUVKosVGCukBA2T03nvvrYaBwdDapCTpKsXoQVnBaFZfuX//oZi4GF51+QXaAz0cNWqqOrB4Io7xIAwjoRGjA5UIc5gxRoyhkLgxgF8WNgxbhIKQoYVggquLpEAQPj493nvvXYqqnTv33VVdxlpSM+IKBzmomVBz4QoYEoCPCQnzBw++WWLD+ldaEar/wVqHMKEHJ9ACxgGgOa0F5pGqFzIQULmkE7QE1EtVXQQAwAjC2Fj9iRP5jAgyGJYLZeUVd05NTYRw9fRkvMNiszl7yZINtdHjdEESrmRlZZjNZ/38fnPgwFH1hIULZ7Ofrq5tlYZLyuv8UFR0EdKX5wAswdRmnqdQcCZ6eO1aWUzM9L17nxK1QBTqCRgoaIOlS2E6Swthz55PFBBfDH3I3TEZZOnvH+jnZywoKFaevhvqFzI+I+OmmYeTgfrS01P79QvjJ8NtMc5QIBj8Xr2kOD961AT1wvNVJ6yaG+zq2pEBi4BnbISi4CcQ4hHqlu3b13ME8Dh8OzwLMHLePKn2R4x4bvPm7TVXEqoDNTFX0AECkBofv+rDD7cDfRJBot36Vav64+gLKi4+366dGyP4iZiJEFR+EBKlfM8EUeBXZs/gEoDjsrJSniyUuQLAZv3Q8+flAranp3ufPkGsSi8UiMyYtpkzZUBbVFTsqFFjkpK8wcx39EoB4SiJTfL+YAAgEz+/XtyvlbR+faK/f2+cRmNGpStXLqsr6JmZx/r10wYG9mZ9wf37j2i1IfRWTZ8uTZ1a1jDfsWNdQsJqMhWTftTQPXSAWXWwDfbuPRAV9T8wA9jPpUuXT548KTR0JIBNly4yhBFgFbwESwzcnpi4TMgUpSAGYuJu9BPSKsjOzvT21lAw4Rg3OXgwzdOzU2npVSvHlKzQha9AOxA2Br4jOKG8vJwtgF6wrDAZ8N+bb0peAgP7+fXOyTncsIzRxFyxfr10+RkMWzFLIBjoFRG3r5OnJlsStuKTwDjDyWinjfib33RjIBoaWScPM16pNO6Hn+gVwbdhNCFuwu+EcwoLLR06uLOsoFBAPGQ5oTAlnFCiJPBE3JzPwsGGDQlpaXvi4uJTUrYrYTzidpFt+NjA34sWRfHmERGt6JGkRwsoWdnYV75a27YygEVNB8/OPkYhqtG4QS1AVxgMf6evFucYjXt0uiEdOhyi1R4Xd7CGIBRusy0UJePv740xLym5VLmGc8zfX5bNBXsw4hAz/s0334S8x+hRZ8IWwmzGTFVNi1at2nTqpKHlRtlB8wafAONJKwUyC99o/PhXcRpXMKBjhRLmSKWhijwc09jjIhLaf/zxR+gN3JmTHj1RJwZbdLoKGFdDhjzfsDVtm5IrMEWMRingGddUMz+Q1BGkeacsRd1soZsPI/vpp9thouEEVX6r9ySygsiB8UebjzMeUwFfGjwDVuG8wWTVaiUAwNSfOVPWLvD3D3BycoI1j6nDmFnMJMg5X9+e6ekz4+PnTZokOzBixLaIiGlVbV98RTw9JUUGFOl0fXAOY8iZc6esDLj5+z+NOa3VPiOUlH9eCCDHl42IGL1mTRL0iavrJuoTdPL0aUhlz8jIFxg7ZDC8UW1lA+4p/NVXp/g4zHKGu0IqsVZiWlo6ppfBsA49B5rlVWAMvCx0LKOGd+78jMVnRaWuVhx3zpygVDV4EHoLLYGfLBbpcQLEYuFddbpTJ/NTgk94Gp6lpAeeg2ziTzg+duwQ8JL6iVVXr0oYrq1b9y5ePCs2dmwDRhM2GVesXavfuHFLWNjvhaJkuYYNuMKAZHH7spOqS1EoTMKEbAV4yAwHaBuyB38SVntS4UIiK9WiYKSdqFxpwj0zMnYzjjo6euScOX8lNmPOgFY7BNCLzhA1R1koK3r4zMuWbfD1lXoPExcTutrqgEbjZvpbPTw6osOqNiBZLJe49MttZVTq3r0LuRqzlkGBUBfW1wLqTJ0au2OHVHF4dETELX8Ux4RJvMor+JaXVyhvNx2TG6AlOFgLUwot9913X1jYaIzP/v27WdGDWwyD7YFzNBqJl5yc7geUAlzBpGecJUYPN+EXUTPCOacfe+wm5yi5K17q0IlK0UbewLegcqOOta75gGMlzFmuNjIA1HoCqP/EJ9Ppxmq1uq5dNaJSEdWTmoYroBaAOjZsWM1QIq6dWctX1RqrShwR1fGnTvqqGQ5qXQISLlEjl6iLzebDWu1gtuDpkOXTps3kPwMDg2B7nDsnywwzca9Nm3awNfEUiFK19rBQCkBB7p47d4bAY9myh7OyMhMSPtiz59c0ZJWNUQYMGiQTesAtQlqWE2G1u7s/YD25oStYPZ8BF+qv3t43V1TArgB1Ski8huWYeALQ/7Jlm+m/7937ieHDR82cOcViOa1qGyXiPXT27EUALbCyhBKtpKJ/4pyHH+6uxL884uFxa8F0+nQZ2AKlSnPZ1dUNcw4iH3pAjUhX5yhlhFAUMrgLgobta9e+iW9kPa3JD5RQOCBGAKehP/wKDPjnr5gJlE3q5arrnEQhiBdk8Qcfnx71T89oLj4oBzmo+VDTcMXMmZGrVi1WbQkIMAgDmn3UGDUEgdE+4wk45rXVnlm5ti2PrW8O8UZdMWlSbOWZ5yCBiHohdYSyzwtEGnSFUphePgu/4qG4cPjwibTjaWNAfTOliY8DDsa1U6fKgJHoaLkiCRkPRB4RMRvmxPz50nMCrQWUzx2+2QFY2337BrMDFov03j74oGtxsYQ9rKYhFGUSHq5TVgCvWL8m8Bg0D+E+LIdnnw2A9QI9hhch8pk0aQYQ+XvvrYa6Y2Se2fyFv38fKArYFYzqy809kZV1uKTksrOzc1TUzWFZtUqv1T6XlraHu7pAr7q7r4TpotO9qH4LUal4iXiVr+OOO+MgPT2VpyUnL8dzCwstBEvUAMxYgvqiZxbWEd2v1jUdlZv/E1pFxRSiskwRwQJamHoJa4plEWNiZuET1DOIsAm4QtkP4Yt161LEz21r+t1UTHm7y61fuFqPLRkMDED0j5bt29fT8sajhaJzeX9rjsJpnKkscA+zB3h67NgowGLGJsDmow2D2c98JnqiyAx4lskkk9G4y+PFi8UJCYl+fnKLvW3bPnR37wz4CwTP6EAcM6xDLW8Da3v//iMlJZdeeikWhq+wivgAvqf/GoaHn18vRiKRvbltCrhOr/81QzCAcKxLyPB9Me1wIcyP5OSd/ftLUx7zHlYyJiUMEsa8PPxwJq7lW/ONYOyBYfBR6HsVih981y6jsh/FXtZ7f/hhL09Pd/DttGnz1CEFFsJo4ICMGhDwXwBXMD+sAS1+xZ19fMrOn89ntjoux2vShLD++mCSsrJSmw9tfQKHAl88OdmoPO6JTz/dXs8IQrtyBV1AwO7+/t5V5z24n+txd3VPig111ChCOFLEsrinWtVPHSy6qqAKkpJkRTDrghp0sFLe4DQfHz8CWUhEsATBNz3xpaXHc3I+obt91qwp9I1Cont4uC9Zsu7y5WIWB8Ekg3RMSdkSFdWJj8jJOWYd1kG6ceMHjeZh2C00V1QKCgrJyroZK4XZ+fHH74Mr6JlVt8gwGP5KKQOpLJTSrhwHWtL0yOEY1jM7eeTIcb0+DvIbRgXfDrz30kuDFiwwwIxm4DemsrJq5oWHFhZalMe540VYSZF7U8B62b07HfdcuXLDk0/2YCddXdsrW6W1t1ikgOvR4yF1FYXQgLE81m5WEn21VT+xuqxUA6lGac+ePgkJq1sSV9DAatXKJTi4Gv8SR0T1yrEw6x3vSRmsjqb1sKqOJqEEKkO0m0xpQom3y8yUzhkYr3S/Tpw4DqIUJnJs7FhKuGPHDmZnS/HJeoFCmr+d6WEESxAtQNaGh0e2a+e2ZMnrapAfLGytdiA+vNUnz8Lr9OkTRGWovN3Fa9fKbF4Es4q1z1iqUCWwE9QIjzEmbdq0xbU//viTsFI1eXkW3hkTHf3EMUUvY7bd3b8H5Bs2bIJWG0IPG9QOEJ2o9ImLm0XTZBr32bOW8eNf5bPOnZNqZ/PmNXQMch5PnRq5YMHfqkat0t/FbCQMXUBAEP17HCsOI495JsfHelOO28GeGoADoQH/8rYQGfSt14fsyhV79kgdFxTU6457YamFWe9IYAnr3CDrVSESt/a6fr2sdetWrEvg4uJsNG5kcQrVSzh+/Cit1nfy5BiGEvKvsPJx8TQ+i5wGVXPwoOn8+UKVJYQU2+s6ddJYdx63AjjGVFMbS0tLbdyyJJgHDJsVlT4oaANoHjULD5159NFvhw41siC0SoBbjKtl8XB0CQcajY+XV1chEzPO+fkFYL7qdOPXrEkSVkuE4eHTOnSQinTChDBaUGCAzEzp0cb4UMei59QnRuMKzGBYU7/7nf+YMVohi1WvA7+hBapVrXUC5qm6XAOWUIeUOpw2YW2CGquttUVMYe0EYwcgpGBc2cRG3C05fFAOcpAt2Y8rIF/pQafPnmQT9lcHAmCwFiRVb8U0GmsIay1IiHSVrRXOnj59Us3CwX0AeHihtakDa8FgeIOiGiK8ajXYfv2edXK6Hz+5ubUjTGIEB45xwJZqFQWwjUazLSws0mKRxi59ULj/1q0fVb6a/FgffphkMh3Br8p9bqV9U18R9AODwdxn/po1AetXfTRfAU/hbsu5ublQqkKCsTNAepMmzYClwepyULm8xN/fn0kXnTvrYZH36hVsPezHjh2i5WD9cbkuwWP+BFMHY6tmYjEixubzUfNXixqqDRUV9ZtLKtlVVzCcZs4cmadLxVf/d6gN0OJCuErMyuCF5ApMKfQNxzA/GNYK5c48WNWuwFUwQPHfkiUbXn45R8gSnfHW2In04Yfba0AFdAoBt1jnGwm5VNcBwJLBGtyiKTp6EX+ymccaTXeckJ5uUt69I3gpKOi33t6debd58+JUQ9Oa+dUSQV9+Ka0mNQ0QllV4uEzzCg3V4TVhKeGAtX98fHwZY/af/5yh1U5vFVAWjApyRVpaemzsX/gR1UgCQC9rYAO4D2xjnUbLFpsU2WoBT92mB6QSXqTFIChKQeK/emZR3U7JVLUrqn2W2sJYQKFYaZB57723mqHs/K7oquoaF4pb5saNCoBs+mTXrdsRFXWQtTBUpcHcfEXDFNO7gFnCpCjAdJr7kOi4VogXVMYoKys/cuQ4bP25c5epadnVksWSl5KyXc3Xw602bNgMKbt/v9QSTk7ODGNBi4rj1cXjd95ZofKDRuM2ZMizHh6e9KFhymLouG7NE/DuP/74I+4GnVlYaFEHDaOEM5kctnLlhiVLXqeVqE76yrAoL/U+4ufmmRqFwIMGjwPv2dOHhn6dyX5coQ53g9DtpEjN0qUqL6npl5htlecUK3/di4vPW7MTroWwBEvgBMrO9PRUCM7jx89j6qSkJLNg64EDR728kmfNerNbt0eZkspCMtOm6ZOTl/OciIhQ9OH9902dO49lVJ/SkzgWOTaZZOk+m3gQUYmOJk58zWw+ql5lMKzmrCKmYvlkoCBw3apVf2aOBKzhXr36KhX+MliZAeZyYuIudSVUKMqERjbeiEORkyPZmKPB5UWgHUbInjnzz/Bw1tjMAPSaOrWmQF37k7//4/W8g/24wmzOYlxQE5INz9CVJGTewicQ/9zVhR9YzYWgl5On2UQiBgU9R4cgLly9OsxkkgAD8js19TNf355qxK66ERarxQiJkRYRYMDmUdfsZs3688KFf0QjawR2796luPhnFZ3VvAvuy6FcdVhUApL27SVKvHz5PykpxtDQZ48dOwglkJoqmUerHQIMieMTJ/LXrl0prNZtlLtJxAjLihnYeLuQW4VphDoaQlFEfBfwRn6+xJB+fo8CwqnpEKJ29XYbidgBoESYOmr5orqR/bhCo3nY1dVst8fVhlT4hLn+9NNa6AHrPCShYA/MJzXEHTAA8jI1NZElJwYMGMXYNYhPAKTdu6WMX7gw5vr1MuskJII6XBsU9DxFtVKC7San8arIyBcALwneuGVrXl6BukhHgupgojNwV0qK3AyWFa7IvUajvE+PHg/B2AgKCgHOAWOw3gI6DDTVvn2HZcv+Ys0PMHLwCrw8KirWbD6sRuOLyow52sTEkIRkXGFg/7/+Ggb9B1lZGbhJk9cSVztQWGjBl7XeWu1uyeGZdZCDbMl+XGGxfKPT1YN/G4HMZjPdYgxgFlZJxgxBU/+ql3To4B4WFkxEAXhNFwqEqFrVYsECQ7WJUzgNsp9hSNYn8DghIXH8+FHQM++88zGDKWASxMXFW98B9rFy/6UGw1xV5Kt5ghTeTz7ZA5DG03MLsxHVEujoKm0Mte6lckknVivkMStrWHuuGIVZ7SIaHUfDh0cAD5pMn3JVvvnQmjVJ9akZZT+ugAnInMxmQgxSpC9FVALojh0fVPME1Gp/nEkwmplwLJQwE6GEMxmNm4FMvL016m05Ha0fxJSGvXs/ABxatmxDtZ3BRAQz4FsCHBcVXRRWbgCVlOhAmf9kHShlYynp9fFarW7mzDgANkzcX/3qV+w5LB9PT9gMQ2kPADGinwDfLN8kZKnCTkquRdt27dxUVyn5wYYlcCu0qzlGQUG/TUra+847dxhtexLsHKDNWu4+VS3ZjyuOHDnOukbNhFJSZDQ4NwfjCNos9rGR1eyEIpVZnFNUWqsDBtzC3xC66oZjaoXjVav+LCpLcW7c+G5ERGgN4Bs9wbfs2rUHGbWqD0ol1paultBDaL9Nm/730UefggajJU19AgaANuNaBItficryTew2TmPYNqMDwRV4fXWVTfx8TY3v+M47KxYvXgY+rNYh3lREU1v1p9eB7McVbdq4sDhps6KBA+UaFr80JKWaDIkWplYKK3mMX9WdYsTN6rTnuD7FEh5CCbfOzc1mwOJLL8lEBbSjMSfnPwkJtuLfmkpKLnE7C2oJJVT7dlxR0zBGR0+PjX3d13e1Vjtk40aDkDFIHaCle/f+PbQWo+urLhRgJuFXMAC05eHDtwrgWrtc1WRRJZBW4i51vZL6sFlRfbjUflzh4dGxnmsrDUgQ+Tk5pyC8rWeGtcKFjKwawIwJ8eOPP1q3UPpSUjKEDjdUg1DIYDgnOlp69+9Y5Q5DpNfryBVVdwATlZsRq7tm3eYmncrKypculcuR3AMN4t9k2gf4xB1+0YK3oNVhXfZPWYr5Vt0Vm6N0+XIx1yiEsj4TFPScsl7xtbrfGiff4sWzmnBroqpEX1+dyeGDcpCDbMl+XOHq2v5uN3FrPEpP3w2swhAgG6IVUe1ibVXrjUGEauakzWk8gNr56qtTJpPxjrpCo/GGEcLN45gIYU0Gw9yxY6P27Dmg0fSo4SZANaNHD8ZpeEe6hqC+1AR/qmv2xBofqn2zXtBQGm/1Wb2JdQUnoSzVq4GDzYRgktXH1LEfV3z+ublhgz7qQ6WlV2Njx1brvLvboazW0WGdB3PwYJpSZP/OOp3JsQkJsqAl3U0k2BtC2egVN7x2razmYTx5MqsyrmQ2d1smFGQ/72oTPevXEdW9Kax5DFdExLS3315Rh9s2EpHz62Pq2I8r6rDhZ+NRUdFF2KD1v0/VNEtibutiMOvXy1k+bJiOe5fd7lYWy+mSkqtquXVrUl2xsJLbtm1VM1ewAKtW6wsFxShG68g866oONkThWq1DU1V6Nv2nVdarV/DFi3Fq+AwJnTSbpYd3zZokfHoAfa7ZC7nnQaASJ9bwtcRJLckHVefNUGpJ9LKnpCTm5uYq1Snd6Pjn6pVQXJ8lJTfXIsxmc16epf6bg6ifVp1MagvY48UX5b5VpaXlgE/R0a9ERIzjnnrVqhdloy2Jmmw2HRaVaeUMX7VYLlUrXCjOR48OBTPk5Bxu3br9woUxrA9rNDqr4IcVE6tFF9bJD6I6nXk7lsaZeKhWK+EouBFQ2dnZuaKigruFLFz4Ry+vbtaZj41NHB+usdbtDvbjCien+9VtTRqDKLf8/LJt1gqZMQNW8fX1xV+h1DA+e/YyEFQDPr3qRFeSdWRWUELCfMjmjz/27dq1x4MPeitdqr5asKtrO+Zb859Vlyy4elgtLVnyR6GU35w5cwpvDmDz2WdyT2SmX1vfQTUeyEs2/efcZdDhHV+cp4WG9u3TR1bHaZDSffUkTDNv7w41e+pqJvtxxY0bP9hh7+SqxR1eeOEmqoFKpRj+6KMt0dGLwsJGN2pP9uwxMpyE2c+YOtQYOO7bN3jVqsWDBo2xGRBIWUzTtDQj/zl0aL+kpL24CfNSzObDsLaZZq0SdyrT6+Nonaub6wkFJrFgaVxcPPrAuW4zPjV8kVpG+/E0SJz4eFnWacSIiMaDRrWkwkILpB5Qw/z5dczccHhmHeQgW7IfV1RNcbYbqdKLuiIlZbtO16du3phaklLx/0hSkrSzVTCNJx4/Lh+6aFGUXh+/dOnygQP7RUTIMjNEwAcOHIXwNho/FMqCXWBgEHRFePgobnKJ9oEDdW5u7dSe4z4wkIzGLyIiQi9ckDnx1rI/NTWRWXKbNjm/++6KRt21esaMv7Dc+qpV+iZfzuvW7VGAT8by1I3sxBX0Ud6xLmBjE+M1ADYuXDh7x5PrQ4A0bdq43I7xYOWHh0du3GjIzj7m7/9fQiYw/TYvr4D7UMI2EHK1eAU9SOXl5QMHSicSUF9ubjasbU/P1qq9AaPlrbeSq0U7qoW9YcPqadNmjhwZ2XgpEOD80NBnhSzTtnPu3LqH5TUInT+fj/Fh1Z+6kZ24okFytetPTKQGUm/UniiKIvf06ZM1nAODmClBdGgWFRXm5BxLStqqCtqVK+MHDx7WocP93t4adRd3+pRefTWCCaL06kDW1LxiNWDAqLZt4955Z0WjbsjL18nP77tly9uwf5rwW2NYoCtagLXNAhBNTjrdZKEUzGvUp8ydO0uvf6WWRqeqTzw8UglCSH36BE2c+FpgYEi7dm5qcLtKtwvfqpaUhbbRev3fPTw877hTWT3Jy6vz+vWJjYrW7kgVFd+3auViNmfVuWS/nbhC3dBWNFDFnjoQUHhjr5kIZdtLYKE5c2rr/eCYcCOiyMgX/PxuViJ0cZGVZNVC3zwZxkb37o8kJW3KzdWKWu+CJxTcbzJlwKBqbK544411bm4eGOrG3ii+BnJ2fqB9+1bq/st1IIcPykEOsiU7cUVx8XmNxq3JE1MgjEV1axoNQkxIYpFzbqpbG1q4UPqgYIcYDHMJPPbutQXE7757M8qIPiV//95cSO7bd14tsQpG3s/v0U2bUtW9CmrZvbslPCgmRqI1rfb5RvXy3ZHqkzdrJ64AEnjmmfpW6akPYTYAte/fn9V4jyBXmM1nX3wxpPYrWazstGLFHHV+OznJj1JefquU/6FDN3cK50IyZhseIZSF5NrbtVrtwISED1askKX8mWtRyx7eLc2du+zw4S/1+rj9+5uGK+gQy84+Vuc72IkrTp7MunixuKnsCszXadNm/ulPMxvVMaIG7eXknKrlJRkZqax9Zh0o0bOnjA6Mj18VGTmLY1VRUcGfVLObFsWRI7/OzNx3VzYltyj4+OP3G6/+AAaZaau12RS3kSgoKCQ//3SdL7cTV6SkJMKabCoE9eGHyUIWpJjYqE+JiZklKoMgq8bS3uaS6RERE2waS0qu8kAdLlfXDryzskHMz042GJbXnit0uj55eRYhFwR3NGpVjsceewo4asQIucxivfeSfYjC12z++o5n3o7sxBVVK1bYjYqKzkESp6SsbVShBWxjsUhBHh09MjX1M+v07hroxo0bNotNuA/rzMbFzVAbmXdRNUmDO3DXsocpKVu8vDpfuCBX943GL+pTAuOOhDsDR5nNcofBbt3czpyx9Sw3KlVUfH/2rKU+hSrtxBXu7g8ode3tiqC4lB4a2hdyq/HsS5JaAeDcufNlZeUsp1f1NLX8B1ffSkvLbRabYDZ4eMhqs198kak26nQyIt1iKbRJJdfpxhuNe2rTPY48+hYaOkDICGLL3UKvuyUwhsEgLfsBAwa+9VZtvQIN9Whvbw1DKutGDs+sgxxkS3bzzH6v1fra066AVGbYNkTvjBn6xn5cTs4xWhR6/dLx48NZXbwqWVc5Wbv2TVfXtlV9uBRyWu2tGsgajYyXuXTpqk2Z9A4d3E+fLqwNFkpPT922LcNgmJuXJ9G2fSI1GfKYk5M3enQonnvHbd8aljBcdcYm9tMV3HLBbqTXx125IjcW2r9/rx1icjZu3EKPaqdOGj+/HtaJPtZkDatyc3ODgwOts/lOnvwyJCSM+yFduXKr8g03sMRUZsU+lWC94KEZGbvviA/N5ixv7w6AMWAMttyuhw1OGPzw8FHR0YuKirS1X4yvJ3Xp8hCGqwVUMyBctg+lpiZC4n7yyT5hr5DEs2cv08fKx61fn6gm+tyOLl4sVl2uwmqDTO4NGRR0S1dUbkp2f35+rnXcK9qhhO+4kS5E5sqVG7jo8c03N7fp8PLqdtcvWVeaNk3v5xeg1eqWLLGTr5bbU3Gf5Tp42+zBFVRkqsOxsQlCV6/XG42pDb6JTs0EMCOUl4VEdHNzXrjw1ZozDaA8rcekhrjXyu1XfqhaZg6syMjzGgg9cXNrZzMaJSV2Vd3QgRERoYwt2Lq10bU3Nyur8zvagyuOHZNSat68+u6CXBsCSzz4oLef32/sv/tOly7uonIGh4b25XYtNVD79m3pESKpu8sRiQEDVL3EBkHhEmAw1rmplpjWsmnTh+npNzvDoEOhlIi/8ys1KM2evahfv344mD59fGNDKXKddZnquyJ7cAVrLqhJAo1KvXs/AZbYvDnFDs+yIdYu4PodvvpLLw3q31/aA/v3n6j2fBcXZ7XmCAnXFhScZkYRyyRbExDU4cOfWSOojIzUc+fOMzu8Kv3jHwdh9wtlE1dVUahxEPUJKa0boQ+ffsptAf+rdetBK1duajzvC4SjRnOzyEsdyOGZdZCDbMkeXMGCN41dkHzMGK3yFJePP85owt2ojh41sbBxRMQ0RrZCY1RVFydPZplMuX5+j1o34sJx425uZlC11uDMmVNWrFhuHdj32GNPjR8/iQF/VSk+fh7Vl3WWVXn5Tfu+tNROZp41EdbGxo6FxRUYuLrxkj0wRBERda/hYg+u4CaijVqQHFiCMXmBgb2adoM2rlXToZSQMF8ohWeqZuEATgDpVQW+V65c47oHvSjW5OrqlpdXwMrnJDwiJ+cYLrE+DVZ7RcX3c+ZM2bv3ELeTVOETMBXuwOOsrMPTptX7betEy5Zt7tpV09gpUECndS5oYL+Ij8bzxwGODx8+CqJUKElnjfSUWlJS0no1koJf3c8vAN0Dxn3jjXXWSNrDo6NG87PimXiRCxdKHnpIig96UaxJqx3M0FrrypYWSzWRof37B5aWlpvNx23GPClpDQNyv/rqlEZTjTVvN/rDH960WPI9PVvn5Z1tJOsCY2s2Z9ftWntwRUpK8sSJIxqPK5Ytm9eli3sTpkSSmPNQNYw8JCQsPj4uOnqRh4cn6xpyeQFghivNKn300RaY2qNH/2wXd5UIRK9fv6KyBHDakCG6jh1vLQRNnz7KZDp05UrZJ5/sqzrgN27c8PSUjrLQUHduPt+ExDSM7t29c3LkEkqD+2qhhxlVWQeyB1eUlpbm5PyzMe4MtDBiRL+Skquff368Me5fe4IybN1a7uECKL9jxzqbZTUojfR0k17/d+42smePMSbmT7Gxr23e/K71afSZBAYGVfsIZ+cHALqioyNVKwVoavbsOABoNbwFUwEdUDrT3uZyWDKbNqVu2LCaHTCbDzdtrhzY4ODBUy+9NGj0aBlaeztPXZ0JIkCj8a7btQ4flIMcZEv24AoosvDwUY1x54ULXy0q+g6KoskzwpV9CFyFstis1y+sGoIBZKXXv8I6TvPmzYiJefnECVnMy8dH9nz27OlAU4mJO6KjR94uQgHvePz4eTc355Ej+3p5SasjIeEDmOYmUwYsy6io/xGKUoqNHcusVxvKzc0eMeL3ISFDcQwddbv4RTvTypWbnnxSblIDG2PZsr80YC4UzDCYLsKqXHztyR5cASzr6dnADijuhwuD8uOPM5qcJUj0eOh0QzZu3GLzJRQX2X/0+l50B33wgazXf/jwPh8fv+nTxwulLqBQCgHe0S1z6NDBfv36FRd/wfNHjZpq/SA8l92gg9i6fcWK5QEBT/BkMFUz2bkT327Pnk+EwrTk2IYiJydn5m/VwWKxB1dcvFjs6xvQsPdMSZFhyQbDuqb1w6oEKO/vL2e8q+uv16xJskmMRqPih/1ZghE3Wxk3bhL+btuWYTRurE0aEPgqL+8srCmheLdsPjn+Sa6w8YOfPPllZua/evd+iv88d+78uXP/rtOLNjxRUjR40BpuSGu2qpl3R2p0roBB7Opqa/nVnxrcOKsnPfigq8EgV9Ng+gMX6fXxw4dHqEqMXiOjcZvNvMfgTJokPxiYqvbFcnBbupJiYqYfOBBsoyoNBmnT21jSERGRaDQa923a1FrcTHd5tm5v2oKIEy8lZUuz44qKiu+Nxi/mzLFr5q79yc+vB2v+wXhYu1Y3bJjuT3962TrPJjT02eTknTZXnT+fzwSgf/87966UHqPrHn+883vv2a4QWyyXVqyYY90yffqoa9fKLl68juNZsyRgW7FiS32KE7cUovVVVGS7d9QdqdG5Yu3aN2ERVt27+hdGQIkajYQuXDb5059mxsQsjoqS5aeIDSZPjvngg09sqrIvXTpfp+sjar2Fig15eHRMS9tH04J3vn5dLo2PH/8qT+C2SZs2paanH2ALd+BGT+wTrNm0xNABlly6K+PT4Zl1kINsyR5c0aWLe3l5mR0e1IQUFjZMTV0QSkRDXt7Xzz8v7WnWfYHGaNPGxXocYAUmJe0F4qrzQ7du3fvgg94+Pn9ctmwz7/zQQ4/BrKcuyshI/e//lqb8k0/2UJfDmaEBQNVMfFCNSnQ8mEy5x44dvKslS3twxcCB/ZqJp6jxyNtbM2WK3LGOialnznxdWlp69qzMvQ4I6BYT84fAwJDAwF5du0rffFLSUiEh/p8Bn+oTqKJUl5n7xhsrf/ppLL2QgE+lpeWLFkVZLKdNpiPcF+/gwazU1EQa+rt2yTK4N278cC8gKHKF4mbY0ry4oj6hiy2ILl4sZFQfWAJCWq+Ps1gKGTNbVHQxKSkRPMCEbCFDGOfOnDll7dqVAwbUd3Fz0qRYf//eJSXf0gOm2O5X8USd7sUFCwxcsgBL6HST/fzm7d59IDf3BE/TaLrX89HNnzA4Qm7l87VOd3f75TYiV3Anl/PnC4ODtY33lGZCAQF9zWa5EjdmjHbbtowXXwyxzk6eP18mi+bn5/r4yLy5q1cvNZR7HkxIKVjDWgd+ysnpCTgXGPhkq1Y3YV6jBvY3E6KFXYeKO43IFVylior6vlcve6dQ25/4skLW2T+UkrIWSsDG6QEM2YQwEkwI8yY5eTlUlpBR1m6sG+Kgasnhg3KQg2yp0bmiacOV7Ulcrzhw4FCTb8N+O5o48bWsLFm+ds+eA03dl2ZNDl3RYMSa5M2WJUh0H1+7VlZRYVtDxEEqObiigelul1HtTAUFcgn8xo0frPO/HWRDDq5oGGIJ/uZP4eHSR1lRUXHsWPNFek1ODq5oGHJxeYB5281ZUahUUnKFpescVC05uKJhaMqUiNJSub9jM0dQjKlOSFjd5HnbzZkcXOEgB9mSgysahtq3bxseLisFNmdFoZKnp3udKxPfC+TgioahvLyC0aNbTLhX69at1q9PbNTSfS2aHFzRYGRTYLw5k1Y7oM4VxO4FcnBFA1BGRmqrVi6sC9giaNCgMUlJiYcP71PDtxxkTQ6uaAAyGreUlZW3oChUDw8vi6UwO/uQgyuqJQdXOMhBtuTgigYgs/l4//7PtCz3v0bTiRlIDqpKDq6oL3HvuS5d7LFTawOSp6d7aupn8+ffdbXJe4EcXFFfunr1EjB6dPT0pu7I3dG4cZO2bZtcWGhxcEVVcnBFfamoqFCrfeZuq9M1OSkZrZNLSr5t6o40R3JwRX0JXNFyff85OdktyxyyDzm4or6Uk3OsqbtQR4qOHunn18BVsX8Z5OAKBznIlhxcUV966aVY7tXS4qgOJWHuEXJwRX3pF18W8R4kB1c4yEG25OAKBznIlhxc4SAH2dL/D2rxro9ufLWpAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" align="bottom" width="223" height="128" border= "0">

Obr. 3.


4. Orodispergovateľnú tabletu vyberte

Orodispergovateľnú tabletu vyberte suchými prstami a položte pod jazyk (Obrázok 4).


Obr. 4.

Tableta sa rýchlo rozpustí a odporúča sa prehltnúť s vodou.


Kedy môžete očakávať zlepšenie

Mirtazapin Orion začne zvyčajne pôsobiť po 1 až 2 týždňoch a po 2 až 4 týždňoch sa môžete začať cítiť lepšie.


Je dôležité, aby ste sa počas niekoľkých prvých týždňov liečby rozprávali s lekárom o účinkoch Mirtazapinu Orion:

 • 2 až 4 týždne od začiatku užívania Mirtazapinu Orion povedzte svojmu lekárovi o účinkoch, ktoré mal na vás tento liek.

Ak sa ešte vždy nebudete cítiť lepšie, váš lekár vám môže predpísať vyššiu dávku. V takomto prípade sa po ďalších 2 až 4 týždňoch znova porozprávajte so svojím lekárom. Zvyčajne je potrebné užívať Mirtazapin Orion, až kým príznaky depresie nevymiznú na 4-6 mesiacov.


Ak užijete viac Mirtazapinu Orion, ako máte


Ak vy alebo niekto iný užije priveľa Mirtazapinu Orion, bezodkladne zavolajte lekára.

Najpravdepodobnejšími znakmi predávkovania Mirtazapinom Orion (bez iných liekov alebo alkoholu) sú ospalosť, dezorientácia a zrýchlený pulz srdca.


Ak zabudnete užiť Mirtazapin Orion


Ak máte užívať vašu dávku jedenkrát denne

• Ak zabudnete užiť svoju dávku Mirtazapinu Orion, neužívajte vynechanú dávku. Iba ju vynechajte. Svoju ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak máte užívať vašu dávku dvakrát denne

• Ak zabudnete užiť rannú dávku, jednoducho ju užite spolu s večernou dávkou.

• Ak zabudnete užiť večernú dávku, neužívajte ju s nasledujúcou rannou dávkou; jednoducho ju vynechajte a pokračujte so svojimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.

• Ak ste zabudli užiť obe dávky, nepokúšajte sa o náhradu vynechaných dávok. Vynechajte obe dávky a na ďalší deň pokračujte so svojimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.


Ak prestanete užívať Mirtazapin Orion


Mirtazapin Orion prestaňte užívať jedine po konzultácii so svojím lekárom.


Pokiaľ prestanete priskoro, vaša depresívna nálada sa môže vrátiť. Len čo sa budete cítiť lepšie, oznámte to svojmu lekárovi. váš lekár rozhodne, kedy možno ukončiť liečbu.


Mirtazapin Orion neprestaňte užívať náhle, dokonca ani vtedy, ak už vymizla vaša depresia. Ak náhle ukončíte užívanie Mirtazapinu Orion, môžete pociťovať nevoľnosť, závrat, agitáciu (chorobný nepokoj) alebo úzkosť a bolesť hlavy. Týmto príznakom sa možno vyhnúť postupným ukončovaním. Váš lekár vám povie, ako máte postupne znižovať dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré vedľajšie účinky sa vyskytnú s vyššou pravdepodobnosťou než iné. Možné vedľajšie účinky Mirtazapinu Orion sú uvedené nižšie:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí):

• zvýšená chuť do jedla a prírastok telesnej hmotnosti

• ospalosť alebo spavosť

• bolesť hlavy

• sucho v ústach


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):

• letargia

• závrat

• chvenie alebo triaška

• nevoľnosť

hnačka

vracanie

vyrážka alebo kožný výsev (exantém)

bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia)

bolesť chrbta

pocit točenia hlavy alebo závratu pri náhlom vstávaní (ortostatická hypotenzia)

opuchy (zvyčajne členkov alebo chodidiel) ako dôsledok nahromadenia tekutín (edém)

únava

živé sny

zmätenosť

pocit úzkosti

problémy so spánkom


V klinických štúdiách s deťmi mladšími ako 18 rokov sa často pozorovali nasledovné vedľajšie

účinky: významný prírastok telesnej hmotnosti, žihľavka a zvýšená hladina triglyceridov v krvi.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):

pocit vzrušenej a radostnej „nálady“ (mánia)

- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

abnormálne pocity v koži, napr. pálenie, pichanie, šteklenie alebo štípanie (parestézia)

nepokojné nohy

strata vedomia (synkopa)

pocit zníženej citlivosti v ústach (orálna hypoestézia)

nízky krvný tlak

nočné mory

pocit chorobného nepokoja (agitácia)

halucinácie

nutkanie na pohyb


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 ľudí):

žlté sfarbenie očí alebo pokožky; môže to naznačovať poruchu funkcie pečene (žltačka).

- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

chvenie alebo sťahy svalov (myoklónia)

agresivita

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída)


Neznáma (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

znaky infekcie ako je náhla neobjasnená horúčka, bolesť hrdla a vredy v ústach (agranulocytóza).

- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu lekárovi, ktorý vám urobí krvné testy.

V zriedkavých prípadoch môže Mirtazapin Orion spôsobiť poruchy v tvorbe krviniek (útlm kostnej drene). Niektorí ľudia sa stanú menej odolní proti infekcii, pretože Mirtazapin Orion môže spôsobiť dočasný nedostatok bielych krviniek (granulocytopénia). V zriedkavých prípadoch môže Mirtazapin Orion tiež spôsobiť nedostatok červených a bielych krviniek, ako aj krvných doštičiek (aplastická anémia), nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia) alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (eozinofília).

epileptický záchvat (kŕče).

- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

• porucha reči (dyzartria).

kombinácia príznakov ako je neobjasnená horúčka, potenie, zrýchlená srdcová frekvencia, hnačka, (nekontrolované) sťahy svalov, triaška, hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady a bezvedomie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch to môžu byť znaky sérotonínového syndrómu.

- Ukončite užívanie Mirtazapinu Orion a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu

- Vyhľadajte svojho lekára alebo choďte hneď do nemocnice.

abnormálne pocity v ústach (orálna parestézia)

opuch v ústach (edém úst)

• nadmerné slinenie

hyponatriémia

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

• Stevensov-Johnsonov syndróm

autoimunitné ochorenie s tvorbou pľuzgierov (bulózna dermatitída)

zapálené vyrážky na koži (erythema multiforme)

tvorba pľuzgierov a olupovanie vrchnej vrstvy kože (toxická epidermálna nekrolýza)

chodenie v spánku (somnambulizmus)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mirtazapin Orion


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akúkoľvek zmenu sfarbenia alebo iné znaky poškodenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mirtazapin Orion obsahuje


 • Liečivo je mirtazapín. Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg, 30 mg alebo 45 mg mirtazapínu.

 • Ďalšie zložky sú krospovidón, manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, aspartam (E951), jahodovo-guaranová aróma, aróma mäty piepornej, koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Mirtazapin Orion a obsah balenia


15 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „36“ na jednej a písmenom „A“ na druhej strane

30 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „37“ na jednej a písmenom „A“ na druhej strane

45 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „38“ na jednej a písmenom „A“ na druhej strane


30 (5x6) a 90 (15x6) tabliet v balení.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia..


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Mirtazapin Orion

Dánsko: Mirtazapin Orion

Estónsko: Mirtazapin Orion

Fínsko: Mirtazapin Orion

Maďarsko: Mirtazapin Orion

Nórsko: Mirtazapin Orion

Poľsko: mirtor

Slovensko: Mirtazapin Orion

Švédsko: Mirtazapin Orion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári

2014.

9

Mirtazapin Orion 15 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2009/02175, 2009/02177, 2009/02176

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č.:2013/05237

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08962


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Mirtazapin Orion 15 mg

Mirtazapin Orion 30 mg

Mirtazapin Orion 45 mg


orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 15 mg obsahuje 15 mg mirtazapínu.

Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 30 mg obsahuje 30 mg mirtazapínu.

Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 45 mg obsahuje 45 mg mirtazapínu.


Pomocné látky:

Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 15 mg obsahuje 3 mg aspartamu (E951).

Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 30 mg obsahuje 6 mg aspartamu (E951).

Každá orodispergovateľná tableta Mirtazapin Orion 45 mg obsahuje 9 mg aspartamu (E951).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.


15 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „36“ na jednej a písmenom „A“ na druhej strane.

30 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „37“ na jednej a písmenom „A“ na druhej strane.

45 mg tableta: Biela, okrúhla, s označením „38“ na jednej a písmenom „A“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba epizód veľkej depresie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Účinná denná dávka je zvyčajne medzi 15 a 45 mg; začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg. Účinok mirtazapínu sa spravidla prejaví po 1-2 týždňoch liečby. Liečba adekvátnou dávkou má vyvolať pozitívnu reakciu v priebehu 2-4 týždňov. Pri nedostatočnom účinku možno dávku zvýšiť na maximálnu dávku. Pokiaľ nie je odpoveď počas ďalších 2-4 týždňov, liečba má byť ukončená.


Starší pacienti

Odporúčaná dávka je rovnaká ako u dospelých. U starších pacientov možno zvyšovať dávku pod dôkladným dohľadom na dosiahnutie uspokojivej a bezpečnej odpovede.


Pediatrická populácia

Mirtazapin sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov, pretože v dvoch

krátkodobých klinických štúdiách nebola preukázaná účinnosť (pozri časť 5.1) a z bezpečnostných

dôvodov (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).


Poškodenie funkcie obličiek

Klírens mirtazapínu môže byť znížený u pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 40 ml/min). Má sa to vziať do úvahy, keď sa týmto pacientom predpisuje mirtazapín (pozri časť 4.4).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodením funkcie pečene môže byť znížený klírens mirtazapínu. Má sa to vziať do úvahy, keď sa týmto pacientom predpisuje Mirtazapin Orion, predovšetkým so závažným poškodením funkcie pečene, keďže pacienti so závažným poškodením funkcie pečene sa neskúmali (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Eliminačný polčas mirtazapínu je 20-40 hodín, a preto je Mirtazapin Orion vhodný na podávanie jedenkrát denne. Prednostne sa má užiť jednorazovo večer pred spaním. Mirtazapin Orion možno podávať aj v dvoch rozdelenýchdávkach (jedenkrát ráno a jedenkrát večer, vyššia dávka sa má užiť večer).


Tablety sa majú užívať perorálne. Tableta sa rýchlo rozpustí a odporúča sa prehltnúť s vodou.


Pacienti s depresiou sa majú liečiť dostatočný čas minimálne 6 mesiacov, aby sa zabezpečilo, že sa zbavili symptómov.


Na zamedzenie príznakov z vysadenia sa odporúča liečbu mirtazapínom vysadzovať postupne (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné používanie mirtazapínu s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pediatrická populácia

Mirtazapín sa nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a zúrivosť) boli v klinických skúšaniach častejšie pozorované u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na klinickej potrebe predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov. Okrem toho chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia súvisí so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrváva, až kým sa neprejaví významná remisia. Keďže sa zlepšenie nemusí prejaviť počas prvých týždňov liečby alebo dlhšieho obdobia, až do prejavu zlepšenia je potrebné dôkladne sledovať pacientov. Podľa všeobecných klinických skúseností môže byť riziko samovraždy zvýšené v ranných štádiách uzdravovania.


O pacientoch so samovražednými príhodami v anamnéze alebo o tých, ktorí sa prejavujú výrazným stupňom samovražedných úmyslov pred začiatkom liečby, je známe, že majú vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov a počas liečby majú byť dôkladne sledovaní. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresív u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania po antidepresívach v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Starostlivá kontrola pacientov a osobitne tých, u ktorých je vysoké riziko, má byť spojená s liečbou najmä na začiatku liečby a po zmenách dávky. Pacienti (a ošetrovatelia pacientov) majú byť upozornení na potrebu sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a nezvyčajných zmien v správaní a ak sú prítomné takéto príznaky, okamžite majú vyhľadať lekára.


Vzhľadom na možnosť samovraždy, predovšetkým na začiatku liečby, sa pacientovi má vydať iba obmedzený počet orodispergovateľných tabliet Mirtazapinu Orion.


Útlm kostnej drene

Útlm kostnej drene, ktorý sa zvyčajne prejaví ako granulocytopénia alebo agranulocytóza, sa hlásil počas liečby mirtazapínom. V zriedkavých prípadoch sa v klinických skúšaniach s mirtazapínom hlásila tiež reverzibilná agranulocytóza. V období po uvedení lieku na trh sa s mirtazapínom hlásili veľmi zriedkavé prípady agranulocytózy, zväčša reverzibilné, avšak v niektorých prípadoch fatálne. Väčšina fatálnych prípadov sa týkala pacientov vo veku nad 65 rokov. Lekár má byť upozornený na príznaky, ako je horúčka, bolesť hrdla, stomatitída alebo iné príznaky infekcie; ak sa objavia takéto príznaky, liečba sa má ukončiť a vyšetriť krvný obraz.


Žltačka

Liečba sa má prerušiť, ak sa objaví žltačka.


Stavy, ktoré si vyžadujú dohľad

Starostlivé dávkovanie a pravidelné a dôkladné sledovanie je nevyhnutné u pacientov s:

- epilepsiou a organickým poškodením mozgu: Hoci klinické skúsenosti naznačujú, že počas liečby mirtazapínom, tak ako pri iných antidepresívach, sú epileptické záchvaty zriedkavé, liečba mirtazapínom sa má začať podávať opatrne pacientom so záchvatmi v anamnéze. Liečba sa má prerušiť u každého pacienta, u ktorého sa vyvinú záchvaty alebo sa zaznamená zvýšenie frekvencie záchvatov.

- poškodením funkcie pečene: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke mirtazapínu bol klírens mirtazapínu znížený približne o 35 % u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene. Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55 %.

- poškodením funkcie obličiek: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke mirtazapínu bol klírens mirtazapínu u pacientov so stredne závažným (klírens kreatinínu < 40 ml/min) a závažným (klírens kreatinínu < 10 ml/min) poškodením funkcie obličiek znížený približne o 30 % a 50 % v porovnaní s normálnymi jedincami (v uvedenom poradí). Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55 % a 115 % (v uvedenom poradí). U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 80 ml/min) v porovnaní s kontrolnou skupinou sa nezistili významné rozdiely.

- ochoreniami srdca, ako sú poruchy vedenia, angina pectoris alebo nedávnym infarktom myokardu, kde sa majú vykonať konvenčné opatrenia a pri súbežnom podávaní liekov je potrebná opatrnosť.

- nízkym tlakom krvi.

- diabetom mellitu: U pacientov s cukrovkou môžu antidepresíva pozmeniť glykemickú kontrolu. Možno bude potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík a odporúča sa dôkladné sledovanie.


Tak ako pri iných antidepresívach má sa zohľadniť nasledovné:

- Ak sa antidepresíva podávajú pacientom so schizofréniou alebo inými psychózami, môže sa objaviť zhoršenie psychotických príznakov; môžu sa zosilniť paranoidné myšlienky.

- Ak sa lieči depresívna fáza manicko-depresívnych psychóz, môže dôjsť k zmene na manickú fázu. Pacienti s mániou/hypomániou v anamnéze majú byť dôkladne sledovaní. Mirtazapín sa má vysadiť u každého pacienta, ktorý vstupuje do manickej fázy.

- Hoci mirtazapín nie je návykový, skúsenosti po uvedení lieku na trh ukazujú, že náhle prerušenie dlhodobej liečby niekedy môže viesť k symptómom z vysadenia. Väčšina reakcií z vysadenia je mierna a spontánne vymizne. Medzi rozličnými hlásenými príznakmi z vysadenia sa najčastejšie hlásil závrat, agitácia, anxieta, bolesť hlavy a nauzea. Hoci boli hlásené ako príznaky z vysadenia, treba si uvedomiť, že tieto príznaky môžu súvisieť aj so základným ochorením. Tak ako je uvedené v časti 4.2, liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončiť postupne.

- Pozornosť sa má venovať pacientom s poruchami močenia, ako je hypertrofia prostaty a akútnym glaukómom so zatvoreným uhlom a zvýšeným vnútroočným tlakom (hoci sa problémy neočakávajú, pretože mirtazapín má iba veľmi slabú anticholinergnú aktivitu).

- Akatízia/psychomotorický nepokoj: Používanie antidepresív sa spájalo s vývojom akatízie, charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo rušivým nepokojom vzbudzujúcim úzkosť a potrebou pohybu často sprevádzaným neschopnosťou sedieť alebo len stáť. Toto sa najpravdepodobnejšie vyskytuje počas prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto symptómy, môže byť zvýšenie dávky škodlivé.


Hyponatriémia

Pri používaní mirtazapínu sa hlásila veľmi zriedkavo hyponatriémia, pravdepodobne v dôsledku neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). U rizikových pacientov, ako sú starší pacienti alebo pacienti, ktorí sa súbežne liečia liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú hyponatriémiu, je nutná opatrnosť.


Sérotonínový syndróm

Interakcie so sérotonergnými liečivami: môže sa objaviť sérotonínový syndróm, keď sa inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) podávajú v kombinácii s inými sérotonergnými liečivami (pozri časť 4.5). Symptómy sérotonínového syndrómu môžu byť hypertermia, rigidita, myoklónia, autonómna nestabilita s možnými rýchlymi zmenami vitálnych znakov, zmeny mentálneho stavu, ktoré zahŕňajú zmätenosť, iritabilitu a extrémnu agitáciu postupujúcu do delíria a kómy. Pri kombinácii týchto liečiv s mirtazapínom sa odporúča opatrnosť a požaduje sa dôkladný klinický monitoring. Ak sa vyskytnú takéto prípady liečba mirtazapínom sa má ukončiť a má sa začať podporná symptomatická liečba. Zo skúsenosti po uvedení lieku na trh vyplýva, že sérotonínový syndróm sa u pacientov liečených samotným mirtazapínom objavuje veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).


Starší pacienti

Starší pacienti sú často citlivejší najmä na nežiaduce účinky antidepresív. Počas klinického výskumu s mirtazapínom sa u starších pacientov nežiaduce účinky nehlásili častejšie než u iných vekových skupín.


Aspartam

Tablety mirtazapínu obsahujú aspartam, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


- Mirtazapín sa nemá podávať súbežne s inhibítormi MAO alebo počas dvoch týždňov po vysadení liečby inhibítormi MAO. Naopak majú uplynúť najmenej dva týždne, aby sa pacienti liečení mirtazapínom mohli začať liečiť inhibítormi MAO (pozri časť 4.3). Ďalej, ako pri SSRIs, súbežné podávanie s inými sérotoninergnými liečivami (L-tryptofán, triptány, tramadol, linezolid, SSRIs, venlafaxín, lítium a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného – Hypericum perforatum) môže viesť k incidencii účinkov súvisiacich so sérotonínom (sérotonínový syndróm: pozri časť 4.4). Ak sa tieto liečivá kombinujú s mirtazapínom, odporúča sa opatrnosť a je potrebný dôkladný klinický monitoring.

- Mirtazapín môže zvyšovať sedatívne vlastnosti benzodiazepínov a ostatných sedatív (predovšetkým väčšina antipsychotík, antagonisty antihistamínu H1, opiáty). Opatrnosť je nutná pri predpisovaní týchto liekov spolu s mirtazapínom.

- Mirtazapín môže zvyšovať utlmujúci účinok alkoholu na CNS. Pacienti sa preto majú vyhnúť konzumácii alkoholických nápojov počas užívania mirtazapínu.

- Mirtazapín v dávke 30 mg jedenkrát denne spôsoboval malý, no štatisticky významný nárast medzinárodného normalizačného pomeru (INR) u jedincov liečených warfarínom. Keďže pri vyššej dávke mirtazapínu nemožno vylúčiť výraznejší účinok, odporúča sa sledovať INR v prípade súbežnej liečby warfarínom a mirtazapínom.


Farmakokinetické interakcie


- Karbamazepín a fenytoín, induktory CYP3A4, zvýšili klírens mirtazapínu približne dvojnásobne, čo spôsobilo 60 % a 45 % pokles priemerných plazmatických koncentrácií mirtazapínu (v uvedenom poradí). Ak sa k liečbe mirtazapínom pridáva karbamazepín alebo iný induktor pečeňového metabolizmu (ako je rifampicín), môže byť potrebné zvýšiť dávku mirtazapínu. Ak sa liečba týmto liekom ukončí, môže byť nevyhnutné znížiť dávku mirtazapínu.

- Súbežné podávanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu zvyšovalo maximálne plazmatické koncentrácie a AUC mirtazapínu približne o 40 % a 50 % (v uvedenom poradí).

- Ak sa cimetidín (slabí inhibítor CYP1A2, CYP2D6 a CYP3A4) podáva s mirtazapínom, priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu sa môže zvýšiť o viac ako 50 %. Ak sa súbežne podáva mirtazapín so silnými inhibítormi CYP3A4, inhibítormi proteáz HIV, azolovými antimykotikami, erytromycínom, cimetidínom alebo nefazodonom, je potrebná opatrnosť a môže byť potrebné znížiť dávku.

- V skúšaniach interakcií sa nezaznamenali žiadne relevantné farmakokinetické účinky na súbežnú liečbu mirtazapínom s paroxetínom, amitriptylínom, risperidónom alebo lítiom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Obmedzené údaje o použití mirtazapínu u gravidných žien nepoukázali na zvýšené riziko vrodených malformácií. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky klinického významu, no pozorovala sa vývojová toxicita (pozri časť 5.3). Ak sa predpisuje gravidným ženám, je potrebná opatrnosť. Ak sa mirtazapín používa do pôrodu alebo tesne pred pôrodom, odporúča sa postnatálny monitoring novorodenca na sledovanie možných účinkov z vysadenia.


Epidemiologické údaje naznačujú, že používanie SSRI počas gravidity, obzvlášť v neskorom štádiu gravidity, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Hoci sa neuskutočnili štúdie skúmajúce súvislosť medzi liečbou mirtazapínom a rizikom vzniku PPHN, nie je možné vzhľadom k podobnému mechanizmu účinku (zvýšenie koncentrácie sérotonínu) riziko vzniku PPHN vylúčiť.


Laktácia

Štúdie na zvieratách a obmedzené údaje u ľudí ukázali, že mirtazapín sa vylučuje do materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách. Rozhodnutie o tom, či dojčenie má pokračovať/má sa prerušiť alebo či liečba mirtazapínom má pokračovať/má sa prerušiť, sa má urobiť so zreteľom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby mirtazapínom pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Mirtazapín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Mirtazapín môže narušiť koncentráciu a pozornosť (najmä v úvodnej fáze liečby). Pacienti, vždy keď sú ovplyvnení, sa majú vyhýbať vykonávaniu potenciálne nebezpečných činností, ktoré vyžadujú ostražitosť a dobrú koncentráciu, ako je vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


U depresívnych pacientov sa prejavuje mnoho príznakov spojených so samotným ochorením. Preto je niekedy ťažké určiť, ktoré príznaky sú dôsledkom samotného ochorenia a ktoré dôsledkom liečby mirtazapínom.


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie, prejavujúce sa u viac ako 5 % pacientov liečených mirtazapínom v randomizovaných placebom kontrolovaných skúšaniach (pozri nižšie), sú somnolencia, sedácia, sucho v ústach, zvýšená telesná hmotnosť, zvýšená chuť do jedla, závrat a únava.


Všetky randomizované placebom kontrolované skúšania u pacientov (vrátane iných indikácií ako epizóda veľkej depresie) sa hodnotili vo vzťahu k nežiaducim účinkom mirtazapínu. Metaanalýza zahŕňala 20 skúšaní s plánovanou dĺžkou trvania liečby do 12 týždňov s 1 501 pacientmi (134 pacientských rokov), ktorí užívali mirtazapín v dávkach do 60 mg a 850 pacientov (79 pacientských rokov), ktorí užívali placebo. Fázy predĺžení týchto skúšaní sa vylúčili na zachovanie porovnateľnosti s liečbou placebom.


Tabuľka 1 uvádza kategorizovanú incidenciu nežiaducich účinkov, ktoré sa v klinických skúšaniach objavili štatisticky významne častejšie počas liečby mirtazapínom než placebom s pridaním nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení. Frekvencie nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení vychádzajú z hlásenej miery týchto udalostí v klinických skúšaniach. Frekvencia nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení, u ktorých sa nepozorovali žiadne prípady v randomizovaných placebom kontrolovaných pacientských skúšaniach s mirtazapínom, sa klasifikovala ako „neznáma“.


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky mirtazapínu


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

(>1/10)

Časté

(≥1/100 až

<1/10)

Menej časté

(≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé

(≥1/10 000 až

<1/1 000)

Frekvencia neznáma

Poruchy krvi a lymfatického systému

Útlm kostnej drene (granulocytopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, trombocytopénia), eozinofília

Poruchy endokrinného systému

Neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšená chuť do jedla1, prírastok telesnej hmotnosti1
Hyponatriémia

Psychické poruchyAbnormál-ne sny, zmätenosť, anxieta2, 5, insomnia3, 5

Nočné mory2, mánia, agitácia2, halucinácie, psychomoto-rický nepokoj (vrátane akatízie, hyperkiné-zie)

Agresivita

Prípady samovražedných myšlienok alebo samovražedného správania6

Poruchy nervového systému

Somnolencia1, 4, sedácia1, 4, bolesť hlavy2

Letargia1, závrat, tras

Parestézia2, nepokojné nohy, synkopa

Myoklonus

Kŕče (záchvaty), sérotonínový syndróm, orálna parestézia, dyzartria

Poruchy ciev


Ortostatic-ká hypotenzia

Hypotenzia2Poruchy gastrointesti-nálneho traktu

Sucho v ústach

Nauzea3, hnačka2, vracanie2

Orálna hypoestézia

Pankreatitída

Opuch úst, zvýšená salivácia

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšenie aktivít sérových transamináz


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Exantém2Stevensov-Johnsonov syndróm, bulózna dermatitída, erythema multiforme, toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia, myalgia, bolesť chrbta1
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Periférny edém1, únavaSomnambulizmus


1) V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne častejšie počas liečby mirtazapínom než s placebom.


2) V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili častejšie s placebom než s mirtazapínom, avšak nie štatisticky významne častejšie.


3) V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne častejšie s placebom než počas liečby mirtazapínom.


4) Poznámka: zníženie dávky zvyčajne nevedie k menšej somnolencii/sedácii, no môže ohroziť antidepresívnu účinnosť.


5) Vo všeobecnosti sa môže po liečbe antidepresívami vyvinúť alebo zhoršiť anxieta a insomnia (čo môžu byť príznaky depresie). Pri liečbe mirtazapínom sa hlásil vývin alebo zhoršenie anxiozity a insomnie.


6) Počas liečby mirtazapínom alebo skoro po jej ukončení sa hlásili prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časť 4.4).


V laboratórnych hodnoteniach klinických skúšaní sa pozorovalo prechodné zvýšenie transamináz a gamma-glutamyltransferázy (súvisiace nežiaduce účinky sa však nehlásili štatisticky významne častejšie s mirtazapínom než po placebe).


Pediatrická populácia

V klinických štúdiách s deťmi sa často pozorovali nasledovné nežiaduce udalosti: prírastok telesnej

hmotnosti, urtikária a hypertriglyceridémia (pozri tiež časť 5.1).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Súčasné skúsenosti s predávkovaním samotným mirtazapínom nasvedčujú, že príznaky sú zvyčajne mierne. Hlásený bol útlm centrálneho nervového systému s poruchami orientácie a predĺženým útlmom, spolu s tachykardiou a miernou hypertenziou alebo hypotenziou. Existuje však možnosť vzniku oveľa závažnejších následkov (vrátane úmrtí) pri dávkach omnoho vyšších ako je terapeutická dávka, osobitne pri zmiešanom predávkovaní.


V prípadoch predávkovania sa má poskytnúť vhodná symptomatická alebo podporná liečba vitálnych funkcií. Možno tiež zvážiť podanie aktívneho uhlia alebo výplach žalúdka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva, ATC kód: N06AX11


Mirtazapín je centrálne pôsobiaci presynaptický α2-antagonista, ktorý zvyšuje centrálnu noradrenergnú a sérotonínergnú neurotransmisiu. Zvýšenie sérotonínergnej neurotransmisie je presne sprostredkované cez 5-HT1 receptory, pretože receptory 5-HT2 a 5-HT3 sú mirtazapínom blokované. Predpokladá sa, že obidva enantioméry mirtazapínu prispievajú k antidepresívnej aktivite, S(+) enantiomér blokuje α2 a 5-HT2 receptory a R(-) enantiomér blokuje 5-HT3 receptor.


Histamínová H1-antagonistická aktivita mirtazapínu sa spája s jeho sedatívnymi vlastnosťami. Nemá takmer žiadnu anticholinergnú aktivitu a v terapeutických dávkach nemá takmer žiadny účinok na kardiovaskulárny systém.


Pediatrická populácia:

V dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach

s deťmi vo veku 7 až 18 rokov s veľkou depresívnou poruchou (n = 259) s použitím flexibilnej dávky

počas prvých 4 týždňov (15 – 45 mg mirtazapínu) a následne s použitím fixnej dávky (15, 30 alebo 45

mg mirtazapínu) počas ďalších 4 týždňov sa v primárnom a vo všetkých sekundárnych koncových

ukazovateľoch nepreukázali signifikantné rozdiely medzi mirtazapínom a placebom. U 48,8 %

jedincov liečených mirtazapínom sa v porovnaní s 5,7 % jedincov v ramene s placebom pozoroval

signifikantný prírastok telesnej hmotnosti (≥ 7 %). Urtikária (11,8 % vs. 6,8 %) a hypertriglyceridémia

(2,9 % vs. 0 %) sa tiež pozorovali často.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní Mirtazapinu Orion sa liečivo mirtazapín rýchlo a dobre absorbuje (biologická dostupnosť ≈ 50 %) a dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie približne o dve hodiny. Väzba mirtazapínu na plazmatické bielkoviny je približne 85 %. Priemerný eliminačný polčas je 20-40 hodín; dlhší polčas eliminácie, až 65 hodín, sa zaznamenal iba ojedinele a kratší polčas eliminácie sa pozoroval u mladých mužov. Eliminačný polčas je dostatočný na zdôvodnenie dávkovania jedenkrát denne. Rovnovážny stav sa dosahuje za 3-4 dni, po ktorých nedochádza k ďalšej kumulácii. Pri odporúčanom dávkovom rozpätí je farmakokinetika mirtazapínu lineárna. Príjem jedla nemá vplyv na farmakokinetiku mirtazapínu.


Mirtazapín sa značne metabolizuje a vylučuje močom a stolicou v priebehu niekoľkých dní. Hlavnými biotransformačnými cestami sú demetylácia a oxidácia, nasledovaná konjugáciou. In vitro údaje z ľudských pečeňových mikrozómov ukazujú, že enzýmy CYP2D6 a CYP1A2 cytochrómu P450 sa zúčastňujú na tvorbe 8-hydroxy metabolitu mirtazapínu, pričom CYP3A4 sa považuje za zodpovedného pri tvorbe N-demetyl a N-oxid metabolitu. Demetyl metabolit je farmakologicky aktívny a zdá sa, že má rovnaký farmakokinetický profil ako materská zložka.


Klírens mirtazapínu sa môže znížiť v dôsledku reálnej alebo hepatálnej insuficiencie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho potenciálu alebo genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov a králikov sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky. Pri dvojnásobnej systémovej expozícii v porovnaní s maximálnou terapeutickou expozíciou u ľudí sa u potkanov zaznamenal nárast poimplantačných strát, pokles pôrodnej hmotnosti mláďat a znížené prežívanie mláďat počas prvých troch dní laktácie.


V sérii testov na génové mutácie a poškodenia chromozómov a DNA mirtazapín nebol genotoxický. Nádory štítnej žľazy zistené u potkanov v štúdii karcinogenity a hepatocelulárne neoplazmy zistené u myší v štúdii karcinogenity sú považované za druhovo špecifické, negenotoxické reakcie spojené s dlhodobou liečbou vysokými dávkami induktorov hepatálnych enzýmov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Krospovidón (typ B)

Manitol (E421)

Mikrokryštalická celulóza

Aspartam (E 951)

Jahodovo-guaranová aróma

Aróma mäty piepornej

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/polyamid/Al/polyesterový strip


30 (5x6) a 90 (15x6) tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Mirtazapin Orion 15 mg: 30/0437/06-S

Mirtazapin Orion 30 mg: 30/0438/06-S

Mirtazapin Orion 45 mg: 30/0439/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.10.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: bez obmedzenia platnosti


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

10

Mirtazapin Orion 15 mg