+ ipil.sk

Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00674

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/05921, 2012/05922, 2012/05923


Písomná informácia pre používateľa


Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispergovateľné tablety

Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispergovateľné tablety

Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety


mirtazapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Mirtazapine Bluefish a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirtazapine Bluefish

 3. Ako užívať Mirtazapine Bluefish

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Mirtazapine Bluefish

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Mirtazapine Bluefish a na čo sa používa


Mirtazapine Bluefish je jedným zo skupiny liekov nazývaných antidepresíva. Mirtazapine Bluefish sa používa na liečbu depresívneho ochorenia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Mirtazapine Bluefish

Neužívajte Mirtazapine Bluefish

- ak ste alergický na mirtazapín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak áno, musíte to povedať svojmu lekárovi čo najskôr pred užitím Mirtazapinu Bluefish.

- ak užívate alebo ste nedávno užívali (v priebehu posledných dvoch týždňov) lieky nazývané

inhibítory monoaminooxidázy (IMAO).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Mirtazapine Bluefish, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti a dospievajúci

Mirtazapine Bluefish sa za normálnych okolností nemá používať na liečbu u detí a dospievajúcich do 18 rokov. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresia, protichodné správanie a hnev), keď užívajú túto skupinu liekov. Napriek tomu váš lekár môže Mirtazapine Bluefish predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že to je v ich najlepšom záujme. Ak lekár predpísal Mirtazapine Bluefish pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, opätovne na svojho lekára. Informujte lekára, ak sa pri užívaní Mirtazapine Bluefish pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia, prípadne zhoršia, niektoré prejavy uvedené vyššie. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti Mirtazapine Bluefish u tejto vekovej skupiny týkajúce sa

rastu, dospievania a rozvoja poznania a správania.


Myšlienky na samovraždu a zhoršenie vašej depresie:

Ak máte depresiu, niekedy môžete mať myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu. Takéto

myšlienky môžu byť zvýraznené, ak prvý raz začínate užívať antidepresíva, pretože tieto lieky začínajú pôsobiť zvyčajne až po dvoch týždňoch, no niekedy aj neskôr.


Máte vyššiu pravdepodobnosť takýchto myšlienok:

- ak ste v minulosti mali myšlienky na samovraždu alebo na sebapoškodenie.

- ak ste mladý dospelý človek. Údaje z klinických skúšaní ukázali, že zvýšené riziko samovražedného

správania je u dospelých do 25 rokov s psychickými stavmi, ktoré boli liečené antidepresívami.


Ak máte kedykoľvek myšlienky o sebapoškodení alebo o samovražde, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.


Môže byť vhodné povedať svojmu príbuznému alebo blízkemu priateľovi, že máte depresiu

a požiadať ho o prečítanie tejto písomnej informácie. Môžete sa ho spýtať, či si myslí, že sa zhoršila vaša depresia alebo či sa obáva zmien vo vašom správaní.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Mirtazapinu Bluefish

ak máte alebo ste niekedy mali jeden z nasledovných stavov.

→ Povedzte svojmu lekárovi o týchto stavoch predtým, ako začnete užívať Mirtazapine Bluefish, ak ste tak neurobili v minulosti.

- záchvaty (epilepsia). Ak sa u vás vyvinú záchvaty alebo budú vaše záchvaty častejšie, ukončite

užívanie Mirtazapinu Bluefish a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

- ochorenie pečene vrátane žltačky. Ak sa vyskytne žltačka, ukončite užívanie Mirtazapinu Bluefish

a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

- ochorenie obličiek;

- ochorenie srdca alebo nízky tlak krvi;

- schizofrénia. Ak sú psychotické príznaky, ako sú paranoidné myšlienky častejšie

alebo závažnejšie, okamžite vyhľadajte svojho lekára;

- manická depresia (striedajúce sa obdobia pocitu zvýšenej/prehnanej aktivity a depresívnej

nálady). Ak začnete pociťovať zvýšené alebo nadmerné rozrušenie, ukončite užívanie Mirtazapinu Bluefish a okamžite vyhľadajte svojho lekára;

- cukrovka (možno budete potrebovať upraviť dávku inzulínu alebo iného antidiabetika);

- ochorenie očí, ako je zvýšený tlak v oku (glaukóm);

- ťažkosti s vylučovaním vody (močením), ktoré môžu byť spôsobené zväčšenou prostatou;

ak sa u vás vyvinú znaky infekcie, ako je nevysvetliteľná vysoká horúčka, bolesť hrdla a vredy

v ústach.

→ Ukončite užívanie Mirtazapinu Bluefish a okamžite vyhľadajte svojho lekára kvôli krvným testom. V zriedkavých prípadoch môžu tieto príznaky byť znakmi porúch tvorby krviniek v kostnej

dreni. Hoci sú zriedkavé, tieto príznaky sa najčastejšie prejavujú po 4-6 týždňoch liečby.

ak ste staršia osoba. Môžete byť citlivejší na vedľajšie účinky antidepresív.


Iné lieky a Mirtazapine Bluefish

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Mirtazapine Bluefish v kombinácii s:

inhibítormi monoaminoxidázy (inhibítory MAO). Mirtazapine Bluefish neužívajte tiež počas dvoch týždňov po ukončení užívania inhibítorov MAO. Ak ukončíte užívanie Mirtazapine Bluefish, neužívajte inhibítory MAO taktiež počas nasledujúcich dvoch týždňov.

Inhibítory MAO sú napríklad moklobemid, tranylcypromín (oba sú antidepresíva) a selegilín (používa sa na Parkinsonovu chorobu).


Buďte opatrný pri užívaní Mirtazapinu Bluefish v kombinácii s:

antidepresívami, ako sú SSRIs (inhibítory spätného vychytávania sérotonínu), venlafaxín a L-tryptofán alebo triptány (používané na liečbu migrény), tramadol (na utíšenie bolesti), linezolid (antibiotikum), lítium (používa sa na liečbu niektorých psychiatrických stavov) a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného – Hypericum perforatum (rastlinné prípravky na depresiu). Mirtazapine Bluefish samotný alebo kombinácia Mirtazapinu Bluefish s týmito liekmi, môže viesť vo veľmi zriedkavých prípadoch k takzvanému sérotonínovému syndrómu. Niektoré z príznakov tohto syndrómu sú: nevysvetliteľná horúčka, potenie, zvýšená srdcová frekvencia, hnačka, (nekontrolované) sťahy svalov, triaška, hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady a bezvedomie. Ak sa u vás prejaví kombinácia týchto príznakov okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

antidepresívom nazývaným nefazodón. Môže zvýšiť množstvo Mirtazapinu Bluefish vo vašej krvi. Informujte svojho lekára, ak užívate tento liek. Môže byť potrebné znížiť dávku Mirtazapinu Bluefish, alebo pri ukončení užívania nefazodónu znova zvýšiť dávku Mirtazapinu Bluefish.

liekmi na úzkosť alebo nespavosť ako sú benzodiazepíny,

liekmi na schizofréniu ako je olanzapín;

liekmi proti alergiám ako je cetirizín;

liekmi proti silnej bolesti ako je morfium.

V kombinácii s týmito liekmi Mirtazapine Bluefish môže zvyšovať ospalosť vyvolanú týmito liekmi.

liekmi proti infekciám, liekmi proti bakteriálnym infekciám ako je erytromycín, liekmi na liečbu

plesňových infekcií (ako je ketokonazol) a liekmi proti HIV/AIDS (ako sú inhibítory HIV proteázy).

Tieto lieky v kombinácii s Mirtazapinom Bluefish môžu zvyšovať množstvo Mirtazapinu Bluefish v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom svojho lekára. Môže byť potrebné znížiť dávku Mirtazapinu Bluefish, alebo pri ukončení užívania týchto liekov znova zvýšiť dávku Mirtazapinu Bluefish.

liekmi na vredy žalúdka a čriev: cimetidín.

V kombinácii s Mirtazapinom Bluefish môže tento liek zvyšovať množstvo mirtazapínu vo vašej krvi.

liekmi proti epilepsiiako je karbamazepín a fenytoín;

liekmi proti tuberkulóze ako je rifampicín.

Tieto lieky v kombinácii s Mirtazapinom Bluefish môžu znižovať množstvo Mirtazapinu Bluefish v krvi. Ak užívate tieto lieky, informujte o tom svojho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Mirtazapinu Bluefish, alebo pri ukončení užívania týchto liekov znova znížiť dávku Mirtazapinu Bluefish.

liekmi na prevenciu vzniku krvných zrazenín ako je warfarín.

Mirtazapine Bluefish môže zvýšiť účinky warfarínu na krv. Ak užívate tento liek, informujte o tom

svojho lekára. V prípade kombinácie sa odporúča, aby lekár starostlivo sledoval vašu krv.


Mirtazapine Bluefish a jedlo, nápoje a alkohol

Ak počas užívania Mirtazapine Bluefishu pijete alkoholické nápoje, môžete byť ospalý.

Preto sa počas užívania Mirtazapinu Bluefish máte vyhnúť požívaniu alkoholu.

Mirtazapine Bluefish môžete užívať s jedlom i bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Obmedzené skúsenosti s podávaním Mirtazapinu Bluefish tehotným ženám nepoukázali na zvýšené riziko. Ak sa však užíva počas tehotenstva, je potrebná opatrnosť.


Uistite sa, či váš lekár vie, že užívate Mirtazapine Bluefish. Ak sa podobne pôsobiace lieky (tzv. SSRI) užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite informujte svojho lekára.


Ak užívate Mirtazapine Bluefish a otehotniete alebo plánujete otehotnieť poraďte sa so svojím lekárom, či môžete pokračovať v užívaní Mirtazapine Bluefish. Ak Mirtazapine Bluefish užívate do pôrodu alebo tesne pred pôrodom, vaše dieťa bude sledované z dôvodu možných vedľajších účinkov.

Poraďte sa so svojím lekárom, či môžete počas užívania Mirtazapine Bluefish dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Mirtazapine Bluefish môže ovplyvniť vašu schopnosť koncentrácie alebo ostražitosť. Pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov sa presvedčte, či nie je znížená vaša spôsobilosť.


Mirtazapine Bluefish obsahuje aspartám

Mirtazapine Bluefish obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. To môže byť škodlivé pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.


3. Ako užívať Mirtazapine Bluefish


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:Zvyčajná začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg denne. Váš lekár vám môže odporučiť zvýšiť vašu

dávku po niekoľkých dňoch na dávku, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať (medzi 15 a 45 mg denne). Dávka je zvyčajne rovnaká pre všetky vekové skupiny. Ak ste však staršia osoba alebo máte ochorenie obličiek alebo pečene, váš lekár vám môže upraviť dávku.


Kedy užívať Mirtazapine Bluefish

Mirtazapine Bluefish užívajte v rovnakom čase každý deň.

Najlepšie je užívať Mirtazapine Bluefish ako jednorazovú dávku pre spaním. Váš lekár vám však môže odporučiť rozdeliť vašu dávku Mirtazapinu Bluefish – jedenkrát ráno a jedenkrát večer pred spaním. Vyššia dávka sa má užívať pred spaním.


Orodispergovateľná tableta sa užíva nasledovne

Tablety užívajte perorálne (ústami).


1. Orodispergovateľnú tabletu netlačte

Aby sa predišlo rozlomeniu orodispergovateľnej tablety, netlačte na zabalenú tabletu. (Obrázok A)


moRnm+6CMirIjiNaV5qIK3RCU+AnqdMEexpgvyCQF8Kr0GSYGkrGvRLX2++CK3rKEEKvrMb3tZpHETGEw6FgA/5IaxNUK6BZHy/i5DRyGRj6L2x73uWWFBV8oIfyfiyhHJNvZqbHXkizCAqTngkndK3nzAQ1lg8yRNhDRDFBx0IoZK/NqiX5OsE1C0kB7ttQGVy8asAuules5rUHks5lgsUkCQ/gn/XljPOOQM8lgwYnwnAKEifzeWbH0Idqxh1QI81YphBeDKFwevdq23yQFhi16POAY44udIM4+2tOSWe9xN49LFjpFbvtRXe/nA5fhGkgfzKaRYleNhv+egQYO+2g9stunP6FAao3d2iK8I6Zvd80Ahw9yiiGTMKVxf8VLifWnJEeMFoFuqy/bS0mPfkkDDuHJ/dEGYhBHNdQtjhSbvcyzuLxTbGIXJCWBFcZTOAr72cXFaBOpMndAwvTqdMZURXgS5/XQWXRsa1Umriu/GL1M3rOCDUyMV04F5JLjCP4VVwLgMIo+7wDU9GIz6LxxbohxDWEuJJzXE6+rMJMRsGMPtwj8sKCumS6RxGqGWWTBpkABIsjBPuGPTUPrXhHiH5xdpSaUDyUWNrknAH130UYZmiuDu/wgCLe7E1dZmYXDEvl664zoXBNMsfCwN3tPtzYiLgYZM+iDCjs/VsqJ17Gd2JHDvKpX2kVvhLPplJZOSiyvjxc/fHEJ7jRN5F2VAgqwpKX1AEk2YGXDwCUATCkdEN4+xoADyE8JJkU2TQBNhzEZmrVVvfdD2+fSFkluRWZApB2vBZHoN4BKE02czEEwZ7gWSgprPhpS7evacKKVWHdPEAwnN4SiepGrs4ttWeDxKfXSqmNOJWEi6LI1zcR8hEVkzFrnrpohdgxpOSs6vJLBuq7QbRJxBeFjvuCg512fTMoc9r+QZgCihViFjsC3oPYSkxndzG+RBAnXbifcZE8wGT7VRxFOxb9A7CjM9T9wqOHC6z5UFPpNfEuWEZIUyirXiEu7cy7NwdTLNZf9B66teakxlblRYXD2YQF87JGNCUfmiR7QbAnTusk2SqRCxvXn6ctY6bnhQwHCW9OPdCgE6f2baXvTJ6C2GjM5PYFQpNdpcVJyVzhNeO8DSYBd65x54Zy60yXxRDFJSHnAkqkXP66gbIDYRPzlevFGpB7SkcUJVP5y5aUCU+GbFtgBsIOY9RMHtXU8xC+2ieN/1gFU8rKXsOwhKli4sLUneq1bXsXmzL+v1fS2gWLMnnznoDoBu9ibApxGgVPZ1vc1uxovduD38CYZ0tmQXUuuN0oV+eHa99hEY7mtpk0FVtlWWkRYyqk7U4uxtC6jkDN9I04x/OWdzrN8qTedxu524gLGhAaBgEAQFCSUADYR4DPmeIFS9ZIrQcvEzXwjUD9b9EcJPqBsBF9y+JE54maYo/2434bSlXXUq6SWoU7AyhmF2H9S9g1IXR1Rhz5Wg43nq4UMEB5mmGkCxP0NUFsET5bAh4I6yDXspkVp/YzKqZwE50Fk63LH8G4W1wM3NVtLA6Q1n84kpjconHw2BfQDiKc8ZDm+Jbbzg3zBqB+v6Yy5sI27WvgX6nGU4Tv67GJ7y8xeZXEd6ZONzGRYpetHcGtjJ+N+K9iXCRxIg1p65IyaGNv91V3piLHEJqORiylRupClP2H2/NvKR3EDak6309niPAYxXhMXoHYWscTpCsNa2UgfByzRv0XvZVPzQ2FIPgM9Id6f0MdkYtUniRpfjR5xC2pQlthzoxbvQphJXJ/T1u4z9AH0JoktnEfxv+JX0CoUqBfdJ6l/Q2wsqwz/WHOJzoTYT/8OEmrk/TewgRpNe9Ty70psf+Ne2b6KMe+1foD+H79IfwffoPD3agXK1hqVIAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="129" height="109" border="0">
Obr. A.


2. Odtrhnite jedno oddelenie s tabletou

Každý blister obsahuje šesť oddelení na tabletu, ktoré sú oddelené perforáciou. Odtrhnite jedno

oddelenie s tabletou pozdĺž bodkovaných čiar. (Obrázok 1).


MOrdfqHjpsPt8E+oqVtaPazHqNP/rBJLO93a7NySeR3qV588o3K9p/lT7KEuisUUYoMax7FOWCsWw20m4dADtKM1u2WfVow0xMlT9dlEN5Op0Gl3IQ5bE8fP3JuqJkdYC1xgr4jC8rJzLY6ENH5R3zV/KMFaB55tzMyMgIXCXahZEY1r2L7K4ivrZcB6C9uzm1sCtRNBwwCitQEBWTgPjjeYjvs+qz0dRoy9ytyp+NefadIeikMJYbm537MGfOqj1Y5cWLt4oR2uwY1l4FTEN8m9f7MOFgKCD3Wo0VM2dnmHQy9GsLHTUYH0p3Sg0rElw0OWuCtKAaSdBn8lszGmRPZqH7EeY2iGHtVSqVCtiCGPDBjRuT4Xz3p9d2JUvXl5izYqpLyyXN5LDZhasFpqRuTbDiEJUQWAH6oIxyPRauFSJcUI9h7VUUYrT2z1rzsZEQRmGzG3J8UufBGPeXri7plDhjiMM3hoeHlXohBFHQbli+CUB1IgvPDjMVjiMxrH0QrbsVvihEcvRBFpERg+Fi9rzJAA2Txng7sJYLYWjw0lmH4o2iYnG5IwmGJjGs/RGQhMm07PVsrZphxUMLfg6yaz/WsNAgWM7TAGtoaEh9jEFDDiShiSJkQ0KYMUeSGi+GtT/CHE5xsp3s7jPnZsL0lNAOdvW9KlQEJIFp7KXmrDABulzIZ3t5d0VZSR5Ihm+zY1j7JrkPcthppkryqgPQIcf4ko1knqqwbzAipVhHq9yHuZCtJj2qVqvB9ZU9OWSfxxjWfoo2KSAAWgRQIN3QcnaBJHAMmilXAT2wlAAdZmIy9n5VwoL6Hp+7g/DWOrGmSJlh9vDAYS1WR/26X0kXsSuOkxoD92hqVGfmNLlRRDnd76z+KlDT1tYWDLLhNub7Tgw+4xNnZzLnmbrieKUph52ephNNPEHxjXx5X9QDPVpuU1ocX3z9upT8lXx2KgulNpjejgeriSwvKweSMK1m7vc5rdKgA1yIJghnjyZwWC9eXtSpO0SRGs2JwPSYriirFR+Ul8iyHdN0rIhmUPQZy86rAkrANMO6rjh714pS534altL5okkwfnicBlZQaj0f1kv9AnTni1qN8sWWKIEYZSkPC2pTdGi5J7WdrrFCm45czF/Oyy+PK9RMmEyXF6ebZU9leXcqOZVKdTjQ7qMEDmv6K7DWuXEqV168vC2/+QzoIaPuKxAy6l2fqQvdv/CXBSDoXNEx1c5P0+FTIMXIoP9qjYK+waO4otiTdLDN55ur364q/sbjR4+hoR4P59GXNv93U91G+yA6QkLrhrD8h/7UDC9ILQFfdMBy8+5yXFEGYeCueW3Qyli2X7i4vt7dSyS67iVwWCuoaeq1VP/4mLcUGjszkbFsuuJ9agWa6T+Zoxk5Z9NPaFcsJYQnaA6AVeZH6XiMsTyVBdko4xwPU6LedNok7wshdJaWYpR+UvloGlIFBSFhTBmPHT/Gy2A7+zltlDJ8YsPAty8WZXhoWGezHW9mUMWTuTJ9bjrQ09qlOyUGB5E0Y6fv3lPGRyeasCgcvQ7THkKjUKizPURfokehTKDIDgPWwMWwuvcmqeJ+8DFvJyYl4ciIQh1430nh65CB/Od5Ripn/YHeQs85c/pM85kAH0XBthVgW+fDlfUZZY688zIAtgYQeY0rm3BAyqis6j+qKMB8UWEn0KEHb+/uJaQFPrkF07r9HGyTSt/cNFFS5y7M+cI7ATHtB3EXznRRi4ALny0kEgnwFBC4mRbDOnReBk6CsWQ4Ak9ulyzeV5535sTxaRPiJ7ieBhdCB+mjyQajVnDr6OGtW1Ot5bvlEHiVRylcL6jtoRAeVZVvtA4TNLBYwEQn5zqgb5lVzKOY/GkH/j/hk9KSmDQadp7VBoqFxcm8myl/bVaXO+Rp8CImM+8fZ51jaebo5PaKje9lWSFvx4AYRvniraLvL8PIbtY9HplQ+xAehVzSuh41qFiJQ0ND44fHNZHq8CgAkb+Sl/syze99pmtWWh6sNntBaV1CB6XcAdP8koYVYu1BKo5Z8wxeGXnoyUbVq4Wpk1Odz73vVpr7rYlPedpwsyCQHSqsqSZqTftevtgnBWLEzFSeVmgVs4j4m5GW3us6702zMWmDOisZSoNfsiMYFUVnlPeSR2RjltDKuPy3OpgtTqKMYXRCaIlfS0bDrww3XKHy5QilJK7Nvcgk5Kb0P9jeiNcKKLyrM8idxZ1jxLLBgJmD07dLXOhFwt485wWouOxU1suOgM6rKhIpQAEKO/Z4p+IYCvkWpr34ZZHW5YuTxyebz2xjRw+NHKKgte/WvOPMbLNdKwBc5zRrs3o6hyuXTt6o3Z3dC/XTcEURoUq3S8JTh/xGik5IRUFdgJ1ibXpRBlPSnH6SF9QJMd9JdgQ+IbQxsO6BVyndEfMbk7HuVDZ7MttbdahcoKyURQCOZ1785CLG2z3slu6UlLyrhyIaRCZZoY07RC8w2YnsDLkUXfxbceWbFV6zt5NjTt6jBuHdYfNLV5cw2ztme3JyT8LraLJarYY+KNPDchbNDetovg6yFZzE37WEaFydmCTt27ePN+ly9KFmsS60t5ar/GJjTsoiKt0sBZyfw0wykxO40U2BONATo+J9lWA0NZqZyOy4zELpMo1MK43X1N17Ziv+w1z3sUmx+mby1yY1HiRNJNvQ+i5W0J0sxnSV8v0yH0x2wAPGhHcTFYSCSl+V6hv1dvtQ2BcGFn9PYETmwYfNpnIxA53rBSgzSNEAjIY+JjxvEJklZW00O/DXC+IAQJkal2dF7Z81j3s0inu9q5RCsqZUAlrlL+cVDJsaG3tjLJ1ONyCS28xx3UemE3beQeRN5QjleId3owy3OaGTFSgew7/1YiuxP5E8+HLVxczL3xyXD9nWz1vyMMPGdx70eM0zp89U36r6ta0RGaxNLP4DyR1XspVXvOH0a0AicNMSdCEAJGQokjTthDnx6AKg9HyQ9d26PiuCvfMn9g8+4KAcEKdfTwumVCkGeMfsTVqEgXpBdXrL3NUwYFI/iufN29Gv6G/jh83pye4pHHeanGZ3Sr7MUKP0t+Y14LUd4scx+GqWE6ZWgI+5FFoBPm2XaFcFcLtzCfQmsnbwVC9jrliBxzyL6sC8qZk9e/bDdkaGnvmhWVf9PK9T9F40kUR8jED71Rib5hGT3s9IF1U2YtCsAwHVf1Sxf3JWdvxpPYrJEPLppXbLi6EJ/Yo3gohDANz7oFEJfVVJ+rznCowY1rxGtVqV00jDv2j42QuzEUYGorM9XHuIZQXQDProCR1ixF+6upS/kveCyMy7mYXPFiLP20ndooBy4rx95G3H9z1CYag0oU48Tx+jP/RlPN9TqWa6SY2Ln0UrjInoprVVup8Cbkwen/SCAC3e03g9B/D1S6h85scQYugW7FznPKIVNAEPex7Wlr2pDmIaVrIrTyuRD4sSneXmxyDAnhvx+eatm174KHzd5DGzY0KDLZ2H0A4/fADqNZoa3Xy+yX8VYJffzj3u3zoY4b7CEzB4La8AXPkUOFHZlZzXuJjfL+sky8y5meZSwvmtPFJ81j4/A2PPY3VfwJp2ZdbSsN43cXTC8fmKVqhc2Mi+ffvMqRybioA2rfp5fKw5M3L2P8zS2BtjzbuDEi0R6NCrX8J4aA4E/T5HoZAu8+f3j+kDLXXQzepI6DlkC5aeK8oSqGyD3Fb/qS43VO7MnswWrhWkf/JgkrmKwGqSpL06wp3qdWat/fA495g8kfsTcxfmmnclu5e+gLVlj8sMx+71PpNu59uVfoC1BBNSvGHSM2O8mbD74saghTbvz/EiYkFd1nMzZWpgCy2fEz5l7xdYWzZuGNydkym5D3Oap/dJ2j9tzWg2g9GS972yt0StWiyN0kewtrZ9nRmbwJCOvjmHl/pBUE8MhB44d35OZx8Tv07082G2X6b0F6wZlAHxoZFDCm8wfW4azt0/ubUV9CN3OqfQNlB/JluLl30LxhCLX9JfsLZsSs38TG6TfNYqBBjqE4sog62eVrpTgiYxv4EpxbDuK+k7WFvbR/C126Q9C6aSTJm9bz55F7kIY6FRLP16WmykT9h/LI70I6wte6k4mUyOHx4HPTr9P//xfCKRMNkkoj67jj4KCqWcV2A6O5WVViEEdomlG+lTWJslz1qN4Z4PCpAHYoaGhjJHMwz9kR/ynbswB5+Wv4phI7dLhS/M0mx9ox75gl0sVt/C2toe7hWITFfMCuD75iSFiS0bqZ8QUJ4+O+3MZRlb+MyHarUalUqxuKV/YW1thwFwYhFZ2wTAeLReLcx/Mh/hZg1zx8K1gmAt71moiBOkNJZopa9hbdne5Sa75sGks5ulRUAGfWBUvluOKv+fORr88bwT9sRQkeWSgrLGErn0O6zlYpY73XiSD5RzBRgxj4xq+S97Kus+jgmydfIFPZkGxLuPEUq/w9razvfTfOpO57QVb7d4oxhOlES30LXoVO5CgTKwzn+eB9ZOtLtYwpc9AGvL9sd4/Ohxy4QVqd+mADdkIPdBrvRVqXSnFNoKIOTHCbnrXNG57o2NDTpb/2z7/9Jkb8Da2nYXaZc7C2A9qz5T/E/ICVYznC2SVCrVEBbCZEW6XlB8yhAUiKWl7BlYY6SZk82cnWHobzdHlGsUXAXGYk7FXZjrJpCFF5k8Plm6XWogP7Am+h7X+8SV5RcoewbWlr2pPnthtnN8BdDsBP249OmlytMKWA8uwAjUqOV1nXzJTpk+hvGO8R2y7CVYW3buw+Xby82hbJtF4AbWEO6RkRGllPV9GkfnaRnJ0tqOdQbJhpCsV9YjSf39i5U9BmtrO9bWsePHugGoEqksXlkEXtjOhc8WFEDee+BGy475wkPaqaGCzpw+Y9nsKJ4+hil7D9bMySDNC39Z2JXdBX8P1x5qgULp7QwRtxOr9awJOuggejthbFn9dtUkW3o303MpsfQgew/Wlr3eV/tnrYf8goAbYy/akP88Dz9R/M/J902sVD4kk8kdp5jPnz83mWrt2Kc7Hj6HWLuzAsQSjuxJWFu2CyhzMi8BZLV8IY6OQTVeeFcL1R+MrxKknDFBh6t1s05Wr323Jk89LL1OOexYCh2JIhKJxNSJKUVkjUl2CLJXYW3ZIRUxrr4cCdP8Up9BNqSZ0YCJqVBubeeImDk3033wYrcUbxWV/5e+4UuMuVg6yx6GtXyezGFeXxenFfTa2g7C64vQZ7DZM2dnlu8se4wIFUs3sodhbdmbi8zGHI/+fhZ4CxymWq3GmA5B9jasLTtk//qT9XAyaXsUJTqLWotfhOx5WFvbIfy8B2kOWhTDiWnu3IU5WHvQyc9/yTIIsFZW1jOnz/Q5rC07sGDxy6IWzhlk4oOPAckgwNqy92jSr6f3BBW59NdLSvLCj46vR63RAMqAwNqyFy6US3P88PjQ0JCiyr548UJhdrleq9Ua1qGbPytIbud7vH+mB4JpumJifyKIqohlcGBt2Qe/waV2TIA1AFJ6QiUAr/1YA+hTJ6bA1r379/ivOab19zWwlUqlnMDP1nYCOAWobfmbHsLkr91/O/xWeFw+Y6TRM44FFZAMFKxBST/E048lchkoWMcSiySGdSwDKDGsYxlAiWEdywBKDOtYBlBiWMcygBLDOpYBlBjWsQyg/B++zvut/SPMzwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="bottom" width="173" height="86" border= "0">


Obr. 1.


3. Odstráňte kryt

Opatrne odstráňte kryciu fóliu, začnite v rožku označenom šípkou. (Obrázky 2 a 3).Obr. 2.


Obr. 3.


4. Orodispergovateľnú tabletu vyberte

Orodispergovateľnú tabletu vyberte suchými prstami a položte na jazyk.

(Obrázok 4)


Obr. 4.

Tableta sa rýchlo rozpustí a môže sa prehltnúť bez vody.


Kedy môžete očakávať zlepšenie

Mirtazapine Bluefish začne zvyčajne pôsobiť po 1 až 2 týždňoch a po 2 až 4 týždňoch sa môžete začať cítiť lepšie.

Je dôležité, aby ste sa počas niekoľkých prvých týždňov liečby rozprávali s lekárom o účinkoch Mirtazapinu Bluefish:

2 až 4 týždne od začiatku užívania Mirtazapinu Bluefish povedzte svojmu lekárovi o účinkoch, ktoré mal na vás tento liek.

Ak sa ešte vždy nebudete cítiť lepšie, váš lekár vám môže predpísať vyššiu dávku. V takomto prípade sa po ďalších 2 až 4 týždňoch sa znova porozprávajte so svojím lekárom. Zvyčajne je potrebné užívať Mirtazapine Bluefish, až kým príznaky depresie nevymiznú na 4-6 mesiacov.


Ak užijete viac Mirtazapinu Bluefish, ako máte

Ak vy alebo niekto iný užije priveľa Mirtazapine Bluefish, bezodkladne zavolajte lekára.

Najpravdepodobnejšími znakmi predávkovania Mirtazapinom Bluefish (bez iných liekov alebo alkoholu) sú ospalosť, dezorientácia a zrýchlený pulz srdca.


Ak zabudnete užiť Mirtazapine Bluefish

Ak máte užívať vašu dávku jedenkrát denne:

Ak zabudnete užiť svoju dávku Mirtazapinu Bluefish, neužívajte vynechanú dávku. Iba ju vynechajte.

Svoju ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak máte užívať vašu dávku dvakrát denne:

Ak zabudnete užiť rannú dávku, jednoducho ju užite spolu s večernou dávkou.

Ak zabudnete užiť večernú dávku, neužívajte ju s nasledujúcou rannou dávkou; jednoducho ju

vynechajte a pokračujte so svojimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.

Ak ste zabudli užiť obe dávky, nepokúšajte sa o náhradu vynechaných dávok. Vynechajte obe

dávky a na ďalší deň pokračujte so svojimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.


Ak prestanete užívať Mirtazapine Bluefish

Mirtazapine Bluefish prestaňte užívať jedine po konzultácii so svojím lekárom.

Pokiaľ prestanete priskoro, vaša depresia sa môže vrátiť. Len čo sa budete cítiť lepšie, oznámte to svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, kedy možno ukončiť liečbu.

Mirtazapine Bluefish neprestaňte užívať náhle, dokonca ani vtedy, ak už vymizla vaša depresia. Ak náhle ukončíte užívanie Mirtazapinu Bluefish, môžete pociťovať nevoľnosť, závrat, agitáciu (chorobný nepokoj), alebo úzkosť a bolesti hlavy. Týmto príznakom sa možno vyhnúť postupným ukončovaním. Váš lekár vám povie, ako máte postupne znižovať dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky sa vyskytnú s vyššou pravdepodobnosťou než iné. Možné vedľajšie účinky

Mirtazapine Bluefishu sú uvedené nižšie a možno ich rozdeliť ako:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme: (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Veľmi časté:

zvýšená chuť do jedla a prírastok telesnej hmotnosti

ospalosť alebo spavosť

bolesť hlavy

sucho v ústach


Časté:

letargia (ľahostajnosť)

závrat

chvenie alebo triaška

nevoľnosť

hnačka

vracanie

vyrážka alebo kožný výsev (exantém)

bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia)

bolesť chrbta

pocit točenia hlavy alebo závratu pri náhlom vstávaní (ortostatická hypotenzia)

opuchy (zvyčajne členkov alebo chodidiel) ako dôsledok nahromadenia tekutín (edém)

únava

živé sny

zmätenosť

pocit úzkosti

problémy so spánkom


Menej časté:

pocit vzrušenej a radostnej nálady (mánia)

Ukončite užívanie Mirtazapinu Bluefish a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

nezvyčajné pocity v koži, napr. pálenie, pichanie, šteklenie a štípanie (parestézia)

nepokojné nohy

strata vedomia (synkopa)

pocit zníženej citlivosti v ústach (orálna hypoestézia)

nízky krvný tlak

nočné mory

pocit chorobného nepokoja (agitácia)

halucinácie

nutkanie na pohyb


Zriedkavé:

• žlté sfarbenie očí alebo pokožky; môže to naznačovať poruchu funkcie pečene (žltačka).

Ukončite užívanie Mirtazapinu Bluefish a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

chvenie alebo sťahy svalov (myoklónia)

 • agresivita

 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu)


Frekvencia neznáma:

• znaky infekcie ako je náhla neobjasnená horúčka, bolesť hrdla a vredy v ústach (agranulocytóza).

Ukončite užívanie Mirtazapinu Bluefishu a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

V zriedkavých prípadoch môže Mirtazapine Bluefish spôsobiť poruchy v tvorbe krviniek (útlm kostnej drene). Niektorí ľudia sa stanú menej odolní proti infekcii, pretože Mirtazapine Bluefish môže spôsobiť dočasný nedostatok bielych krviniek (granulocytopénia). V zriedkavých prípadoch môže Mirtazapine Bluefish tiež spôsobiť nedostatok červených a bielych krviniek, ako aj krvných doštičiek (aplastická anémia), nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia) alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (eozinofília).

epileptický záchvat (kŕče).

Ukončite užívanie Mirtazapinu Bluefish a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

kombinácia príznakov ako je neobjasnená horúčka, potenie, zrýchlená srdcová frekvencia, hnačka, (nekontrolované) sťahy svalov, triaška, hyperaktívne reflexy, nepokoj, zmeny nálady a bezvedomie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch to môžu byť znaky sérotonínového syndrómu.

Ukončite užívanie Mirtazapinu Bluefish a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu

 • námesačnosť (somnambulizmus)

Vyhľadajte svojho lekára alebo choďte hneď do nemocnice.

nezvyčajné pocity v ústach (orálna parestézia)

 • zachrípnutosť hlasu (dysartria)

opuch v ústach (edém úst)

 • zvýšené slinenie

 • ťažké alergické reakcie medzi ktoré môžu patriť vypuklé hrče (modriny), opuch kože a v okolí úst (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • tvorba pľuzgierov a olupovanie kože (bulózna dermatitída)

 • alergická reakcia kože pozostávajúca zo sčervenania, svrbenia, horúčky s vyrážkou a výsevom na koži (multiformný erytém)

 • závažná pľuzgierovitá vyrážka kože a úst s horúčkou a slabosťou (toxická epidermálna nekrolýza)

hyponatriémia (znížená hladina sodíka v krvi)

neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to okamžite, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Mirtazapine Bluefish


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mirtazapine Bluefish obsahuje

- Liečivo je mirtazapín. Jedna orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg, 30 mg a 45 mgmirtazapínu.


- Ďaľšie zložky sú krospovidón (typ B), manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, aspartám (E951), koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, príchuť jahoda guarana [maltodextrín, propylénglykol, umelé príchute, kyselina octová a mentolová príchuť [umelé príchute, kukuričný škrob].


Ako vyzerá Mirtazapine Bluefish a obsah balenia


Orodispergovateľné tablety.


Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispergovateľné tablety:

Biele, okrúhle, orodispergovateľné tablety s vtlačeným nápisom “36” na jednej strane a ‘A’ na strane druhej a s vypuklým kruhovým okrajom.


Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispergovateľné tablety:

Biele, okrúhle, orodispergovateľné tablety s vtlačeným nápisom “37” na jednej strane a ‘A’ na strane druhej a s vypuklým kruhovým okrajom.


Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety:

Biele, okrúhle, orodispergovateľné tablety s vtlačeným nápisom “38” na jednej strane a ‘A’ na strane druhej a s vypuklým kruhovým okrajom.


Mirtazapine Bluefish orodispergovateľné tablety sú dostupné v Polyamid/ hliník/ PVC/ papier/ polystyr/ hliníkovom perforovanom blistri s 6, 18, 30, 48, 90 a 96 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Štokholm

Švédsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg dispergovatelné tablety

Dánsko: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter

Fínsko: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg tabletti, suussa hajoava

Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter

Francúzsko: MIRTAZAPINE BLUEFISH 15mg/30mg/45 mg,comprimés orodispersible

Nemecko: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

Grécko: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg δισκία διασπειρόμενο στο οτόμα

Maďarsko: Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg szájban diszpergálódó tabletta

Írsko: Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

Taliansko: Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg compresse orodispersibili

Nórsko: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter

Poľsko: Mirtazapine Bluefish

Portugalsko: Mirtazapina Bluefish

Rakúsko: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

Rumunsko: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimate orodispersabile

Slovensko: Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergovateľné tablety

Španielsko: Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimidos bucodispersables

Švédsko: Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter

Veľká Británia: Mirtazapine 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2014.

10


Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/00674

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/05921, 2012/05922, 2012/05923


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispergovateľné tablety

Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispergovateľné tablety

Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg mirtazapínu.

Pomocná látka: aspartám 3 mg.


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 30 mg mirtazapínu.

Pomocná látka: aspartám 6 mg.


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 45 mg mirtazapínu.

Pomocná látka: aspartám 9 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.


Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispergovateľné tablety:

Biele okrúhle orodispergovateľné tablety s vtlačeným nápisom “36” na jednej strane a ‘A’ na strane druhej a s vypuklým kruhovým okrajom.


Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispergovateľné tablety:

Biele, okrúhle, orodispergovateľné tablety s vtlačeným nápisom “37” na jednej strane a ‘A’ na strane druhej, a s vypuklým kruhovým okrajom.


Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety:

Biele, okrúhle, orodispergovateľné tablety s vtlačeným nápisom “38” na jednej strane a ‘A’ na strane druhej, a s vypuklým kruhovým okrajom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba epizód veľkej depresie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí:

Účinná denná dávka je zvyčajne medzi 15 a 45 mg; začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg.

Účinok mirtazapínu sa spravidla prejaví po 1-2 týždňoch liečby. Liečba adekvátnou dávkou má vyvolať pozitívnu reakciu v priebehu 2-4 týždňov. Pri nedostatočnom účinku možno dávku zvýšiť na maximálnu dávku. Pokiaľ nie je odpoveď počas ďalšie 2-4 týždne, liečba má byť ukončená.


Starší pacienti:

Odporúčaná dávka je rovnaká ako u dospelých. U starších pacientov možno zvyšovať dávku pod

dôkladným dohľadom na dosiahnutie uspokojivej a bezpečnej odpovede.


Deti a dospievajúci do 18 rokov:

Mirtazapín sa nesmie používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov, pretože v dvoch krátkodobých klinických štúdiách nebola preukázaná účinnosť (pozri časť 5.1) a z bezpečnostných dôvodov (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).

Poškodenie funkcie obličiek:

Klírens mirtazapínu môže byť znížený u pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 40 ml/min). Má sa to vziať do úvahy, keď sa týmto pacientom predpisuje mirtazapín (pozri časť 4.4).


Poškodenie funkcie pečene:

U pacientov s poškodením funkcie pečene môže byť znížený klírens mirtazapínu. Má sa to vziať do

úvahy, keď sa týmto pacientom predpisuje mirtazapín, predovšetkým so závažným poškodením funkcie pečene, keďže pacienti so závažným poškodením funkcie pečene sa neskúmali (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Eliminačný polčas mirtazapínu je 20-40 hodín, a preto je mirtazapín vhodný na podávanie jedenkrát denne. Prednostne sa má užiť jednorazovo večer pred spaním. Mirtazapín možno podávať aj v dvoch rozdelených dávkach (jedenkrát ráno a jedenkrát večer, vyššia dávka sa má užiť večer).

Tablety sa majú užívať perorálne, zapiť vodou a prehltnúť bez hryzenia..


Pacienti s depresiou sa majú liečiť dostatočný čas minimálne 6 mesiacov, aby sa zabezpečilo, že sa

zbavili symptómov.


Na zamedzenie príznakov z vysadenia sa odporúča liečbu mirtazapínom vysadzovať postupne (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné používanie mirtazapínu s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Mirtazapín sa nemá používať na liečbu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresia,protichodné správanie a hnev) boli v klinických skúšaniach častejšie pozorované medzi deťmi a mladistvými liečenými antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na klinickej potrebe predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov. Okrem toho chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia súvisí so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy

(udalosti súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrváva, až kým sa neprejaví významná remisia. Keďže sa zlepšenie nemusí prejaviť počas prvých týždňov liečby alebo dlhšieho obdobia, až do prejavu zlepšenia je potrebné dôkladne sledovať pacientov. Podľa všeobecných klinických skúseností môže byť riziko samovraždy zvýšené v ranných štádiách uzdravovania.


O pacientoch so samovražednými príhodami v anamnéze alebo o tých, ktorí sa prejavujú výrazným stupňom samovražedných úmyslov pred začiatkom liečby, je známe, že majú vyššie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov a počas liečby majú byť dôkladne sledovaní. Metaanalýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresív u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania po antidepresívach v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Starostlivá kontrola pacientov a osobitne tých, u ktorých je vysoké riziko, má sprevádzať liečbu antidepresívami najmä na jej začiatku a po zmenách dávky. Pacienti (a ošetrovatelia pacientov) majú byť upozornení na potrebu sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a nezvyčajných zmien v správaní a ak sú prítomné takéto príznaky, okamžite majú vyhľadať lekára.


Vzhľadom na možnosť samovraždy, predovšetkým na začiatku liečby, sa pacientovi má vydať iba

obmedzený počet orodispergovateľných tabliet Mirtazapine Bluefish.


Útlm kostnej drene

Útlm kostnej drene, ktorý sa zvyčajne prejaví ako granulocytopénia alebo agranulocytóza, sa hlásil počas liečby mirtazapínom. V zriedkavých prípadoch sa v klinických skúšaniach s mirtazapínom hlásila tiež reverzibilná agranulocytóza. V období po uvedení lieku na trh sa s mirtazapínom hlásili veľmi zriedkavé prípady agranulocytózy, zväčša reverzibilné, avšak v niektorých prípadoch fatálne. Väčšina fatálnych prípadov sa týkala pacientov vo veku nad 65 rokov. Lekár má byť upozornený na príznaky, ako je horúčka, bolesť hrdla, stomatitída alebo iné znaky infekcie; ak sa objavia takéto príznaky, liečba sa má ukončiť a vyšetriť krvný obraz.


Žltačka

Liečba sa má prerušiť, ak sa objaví žltačka.


Stavy, ktoré si vyžadujú dohľad

Starostlivé dávkovanie a pravidelné a dôkladné sledovanie je nevyhnutné u pacientov s:


- epilepsiou a organickým poškodením mozgu: Hoci klinické skúsenosti naznačujú, že počas liečby

mirtazapínom, tak ako pri iných antidepresívach, sú epileptické záchvaty zriedkavé, liečba

mirtazapínom sa má začať podávať opatrne pacientom so záchvatmi v anamnéze. Liečba sa má

prerušiť u každého pacienta, u ktorého sa vyvinú epileptické záchvaty alebo sa zaznamená zvýšenie frekvencie epileptických záchvatov.


- poškodením funkcie pečene: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke mirtazapínu bol klírens

mirtazapínu znížený približne o 35% u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením

funkcie pečene v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou pečene. Priemerná plazmatická

koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená asi o 55%.


- poškodením funkcie obličiek: Po jednorazovej 15 mg perorálnej dávke mirtazapínu bol klírens

mirtazapínu u pacientov so stredne závažným (klírens kreatinínu < 40 ml/min) a závažným (klírens

kreatinínu < 10 ml/min) poškodením funkcie obličiek znížený približne o 30% a 50% v porovnaní

s normálnymi jedincami (v uvedenom poradí). Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu

bola zvýšená asi o 55% a 115% (v uvedenom poradí). U pacientov s miernym poškodením funkcie

obličiek (klírens kreatinínu < 80 ml/min) v porovnaní s kontrolnou skupinou sa nezistili významné

rozdiely.


- ochoreniami srdca ako sú poruchy vedenia, angina pectoris alebo nedávnym infarktom myokardu,

kde sa majú vykonať konvenčné opatrenia a pri súbežnom podávaní liekov je potrebná opatrnosť.


- nízkym tlakom krvi.


- diabetom mellitus: U pacientov s cukrovkou môžu antidepresíva pozmeniť glykemickú kontrolu.

Možno bude treba upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík a odporúča sa

dôkladné sledovanie.


Tak ako pri iných antidepresívach má sa zohľadniť nasledovné:


- Ak sa antidepresíva podávajú pacientom so schizofréniou alebo inými psychózami, môže sa objaviť

zhoršenie psychotických príznakov; môžu sa zosilniť paranoidné myšlienky.


- Ak sa lieči depresívna fáza manicko-depresívnych psychóz, môže dôjsť k zmene na manickú fázu.

Pacienti s mániou/hypomániou v anamnéze majú byť dôkladne sledovaní. Mirtazapín sa má vysadiť

u každého pacienta, ktorý vstupuje do mánickej fázy.


- Hoci mirtazapín nie je návykový, skúsenosti po uvedení lieku na trh ukazujú, že náhle prerušenie

dlhodobej liečby niekedy môže uviesť k symptómom z vysadenia. Väčšina reakcií z vysadenia je

mierna a spontánne vymizne. Medzi rozličnými hlásenými príznakmi z vysadenia sa najčastejšie

hlásil závrat, agitácia, anxieta, bolesť hlavy a nauzea. Hoci boli hlásené ako príznaky z vysadenia,

treba si uvedomiť, že tieto príznaky môžu súvisieť aj so základným ochorením. Tak ako je uvedené

v časti 4.2, liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončiť postupne.


- Pozornosť sa má venovať pacientom s poruchami močenia, ako je hypertrofia prostaty a akútnym

glaukómom so zatvoreným uhlom a zvýšeným vnútroočným tlakom (hoci sa problémy neočakávajú,

pretože mirtazapín má iba veľmi slabú anticholinergnú aktivitu).


- Akatízia/psychomotorický nepokoj: Používanie antidepresív sa spájalo s vývojom akatízie,

charakterizovanej subjektívne nepríjemným alebo rušivým nepokojom vzbudzujúcim úzkosť

a potrebou pohybu často sprevádzaným neschopnosťou sedieť alebo len stáť. Toto sa

najpravdepodobnejšie vyskytuje počas prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa vyvinú

tieto symptómy, môže byť zvýšenie dávky škodlivé.


Hyponatriémia

Pri užívaní mirtazapínu sa hlásila veľmi zriedkavo hyponatriémia, pravdepodobne v dôsledku

neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). U rizikových pacientov, ako sú starší pacienti alebo pacienti, ktorí sa súbežne liečia liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú hyponatriémiu je nutná opatrnosť.


Sérotonínový syndróm

Interakcie so sérotonergnými liečivami: môže sa objaviť sérotonínový syndróm, keď sa inhibítory

spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) podávajú v kombinácii s inými sérotonergnými liečivami (pozri časť 4.5). Symptómy sérotonínového syndrómu môžu byť hypertermia, rigidita, myoklónia, autonómna nestabilita s možnými rýchlymi zmenami vitálnych znakov, zmeny mentálneho stavu, ktoré zahŕňajú zmätenosť, iritabilitu a extrémnu agitáciu postupujúcu do delíria a kómy. Odporúča sa opatrnosť a vyžaduje sa dôkladnejšie klinické sledovanie, ak sa tieto liečivá kombinujú s mirtazapínom. Ak sa vyskytnú takéto udalosti, liečba mirtazapínom sa má prerušiť a začať podpornú symptomatickú liečbu. Zo skúsenosti po uvedení lieku na trh vyplýva, že sérotonínový syndróm sa u pacientov liečených samotným mirtazapínom objavuje veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).


Starší pacienti

Starší pacienti sú často citlivejší najmä na nežiaduce účinky antidepresív. Počas klinického výskumu

s mirtazapínom sa u starších pacientov nežiaduce účinky nehlásili častejšie než u iných vekových skupín.


Aspartám

Mirtazapín obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Každá tableta s 15 mg, 30 mg a 45 mg mirtazapínu

zodpovedá 3 mg, 6 mg a 9 mg fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Mirtazapín sa nemá podávať súbežne s inhibítormi MAO alebo počas dvoch týždňov po vysadení

liečby inhibítormi MAO. Naopak musia uplynúť najmenej dva týždne, aby sa pacienti liečení

mirtazapínom mohli začať liečiť inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).


Ďalej, ako pri SSRIs, súbežné podávanie s inými sérotoninergnými liečivami (L-tryptofán,

triptány, tramadol, linezolid, SSRIs, venlafaxín, lítium a prípravky ľubovníka bodkovaného –

Hypericum perforatum) môže viesť k incidencii účinkov súvisiacich so sérotonínom

(sérotonínový syndróm: pozri časť 4.4). Ak sa tieto liečivá kombinujú s mirtazapínom, odporúča

sa opatrnosť a je potrebný dôkladný klinický monitoring.


Mirtazapín môže zvyšovať sedatívne vlastnosti benzodiazepínov a ostatných sedatív

(predovšetkým väčšina antipsychotík, antagonisty antihistamínu H1, opiáty). Opatrnosť je nutná

pri predpisovaní týchto liekov spolu s mirtazapínom.

Mirtazapín môže zvyšovať utlmujúci účinok alkoholu na CNS. Pacienti sa preto majú vyhnúť

konzumácii alkoholických nápojov počas užívania mirtazapínu.


Mirtazapín v dávke 30 mg jedenkrát denne spôsoboval malý, no štatisticky významný nárast

medzinárodného normalizačného pomeru (INR) u jedincov liečených warfarínom. Keďže pri

vyššej dávke mirtazapínu nemožno vylúčiť výraznejší účinok, odporúča sa sledovať INR v

prípade súbežnej liečby warfarínom a mirtazapínom.


Farmakokinetické interakcie


Karbamazepín a fenytoín, induktory CYP3A4, zvýšili klírens mirtazapínu približne dvojnásobne,

čo spôsobilo 60% a 45% pokles priemerných plazmatických koncentrácií mirtazapínu (v

uvedenom poradí). Ak sa k liečbe mirtazapínom pridáva karbamazepín alebo iný induktor

pečeňového metabolizmu (ako je rifampicín), môže byť potrebné zvýšiť dávku mirtazapínu. Ak

sa liečba týmto liekom ukončí, môže byť nevyhnutné znížiť dávku mirtazapínu.


Súbežné podávanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu zvyšovalo maximálne plazmatické

koncentrácie a AUC mirtazapínu približne o 40% a 50% (v uvedenom poradí).


Ak sa cimetidín (slabí inhibítor CYP1A2, CYP2D6 a CYP3A4) podáva s mirtazapínom,

priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu sa môže zvýšiť o viac ako 50 %. Ak sa súbežne

podáva mirtazapín so silnými inhibítormi CYP3A4, inhibítormi proteáz HIV, azolovými

antimykotikami, erytromycínom, cimetidínom alebo nefazodónom je potrebná opatrnosť a môže byť potrebné

znížiť dávku.


V skúšaniach interakcií sa nezaznamenali žiadne relevantné farmakokinetické účinky na súbežnú

liečbu mirtazapínom s paroxetínom, amitriptylínom, risperidónom alebo lítiom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Obmedzené údaje o použití mirtazapínu u gravidných žien nepoukázali na zvýšené riziko vrodených

malformácií. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky klinického významu, no

pozorovala sa vývojová toxicita (pozri časť 5.3). Ak sa predpisuje gravidným ženám, je potrebná

opatrnosť. Ak sa mirtazapín užíva do pôrodu alebo tesne pred pôrodom odporúča sa postnatálny

monitoring novorodenca, na sledovanie možných účinkov z vysadenia.


Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Aj keď sa v žiadnych štúdiách neskúmal vzťah medzi PPHN a užívaním mirtazapínu, potenciálne riziko vzniku PPHN pri používaní mirtazapínu nemôže byť vylúčené, vzhľadom na mechanizmus účinku podobný so SSRI (zvýšenie koncentrácie serotonínu).


Laktácia

Štúdie na zvieratách a obmedzené údaje u ľudí ukázali, že mirtazapín sa vylučuje do materského mlieka iba vo veľmi malých množstvách. Rozhodnutie o tom, či dojčenie má pokračovať/má sa prerušiť alebo či liečba mirtazapínom má pokračovať/má sa prerušiť, sa má urobiť so zreteľom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby mirtazapínom pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Mirtazapín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Mirtazapín môže narušiť koncentráciu a pozornosť (najmä v úvodnej fáze liečby). Pacienti, vždy keď sú ovplyvnení, sa majú vyhýbať vykonávania potenciálne nebezpečných činností, ktoré vyžadujú ostražitosť a dobrú koncentráciu, ako je vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


U depresívnych pacientov sa prejavuje mnoho príznakov spojených so samotným ochorením. Preto je

niekedy ťažké určiť, ktoré príznaky sú dôsledkom samotného ochorenia a ktoré dôsledkom liečby

mirtazapínom.


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie prejavujúce sa u viac ako 5% pacientov liečených mirtazapínom v randomizovaných placebom kontrolovaných skúšaniach (pozri nižšie) sú somnolencia, sedácia, sucho v ústach, zvýšená telesná hmotnosť, zvýšená chuť do jedla, závrat a únava.


Všetky randomizované placebom kontrolované skúšania u pacientov (vrátane iných indikácií ako epizóda veľkej depresie) sa hodnotili vo vzťahu k nežiaducim reakciám mirtazapínu. Metaanalýza zahŕňa 20 skúšaní s plánovanou dĺžkou trvania liečby do 12 týždňov s 1 501 pacientmi (134 pacientorokov), ktorí užívali mirtazapín v dávkach do 60 mg a 850 pacientov (79 pacientorokov), ktorí užívali placebo. Fázy predĺžení týchto skúšaní sa vylúčili na zachovanie porovnateľnosti s liečbou placebom.


Nasledovná tabuľka uvádza kategorizovanú incidenciu nežiaducich reakcií, ktoré sa v klinických skúšaniach objavili štatisticky významne častejšie počas liečby mirtazapínom než placebom s pridaním nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení. Frekvencie nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení vychádzajú z hlásenej miery týchto udalostí v klinických skúšaniach. Frekvencia nežiaducich reakcií zo spontánnych hlásení, u ktorých sa nepozorovali žiadne prípady v randomizovaných placebom kontrolovaných pacientských skúšaniach, sa klasifikovala ako „neznáma“.


Trieda orgánových

systémov

Veľmi časté

(>1/10)

Časté

(>1/100 do

<1/10)

Menej časté

(>1/1 000 do

<1/100)

Zriedkavé

(>1/10 000 do

<1/1 000)

Frekvencia

neznáma

Poruchy krvi

a lymfatického

systému

Útlm kostnej

drene

(granulocytopénia,

agranulocytóza, aplastická

anémia a trom-bocytopénia)

Eozinofília

Poruchy nervového

systému

Somnolencia1,4

Sedácia1,4

Bolesť hlavy

Letargia1

Závrat

Tras

Parestézia2

Nepokojné

nohy

Synkopa

Myoklonus

Kŕče

(záchvaty)

Sérotonínový

syndróm

Orálna

parestézia

Dysartria

Poruchy

gastrointestinálneho

traktu

Sucho v ústach


Nauzea3

Hnačka2

Vracanie2

Orálna

hypoestézia

Pankreatitída

Opuch úst

Zvýšená salivácia

Poruchy kože

a podkožného

tkaniva


Exantém2Stevensov-Johnsonov syndróm

Bulózna dermatitída

Multiformný erytém

Toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a

svalovej sústavy a

spojivového tkaniva


Artralgia

Myalgia

Bolesť chrbta1
Poruchy

metabolizmu a

výživy

Prírastok telesnej hmotnosti

Zvýšená chuť do jedla1
Hyponatriémia

Poruchy ciev


Ortostatická

hypotenzia


Hypotenzia2Celkové poruchy a

reakcie v mieste

podania


Periférny

edém1

ÚnavaNámesačnosť

Poruchy pečene

a žlčových ciest
Zvýšenie

aktivít

sérových

transamináz


Psychické

poruchy


Abnormálne

sny

Zmätenosť

Anxieta2,5

Insomnia3,5

Nočné mory2

Mánia

Agitácia2

Halucinácie

Psychomoto- rický nepokoj

(vrátane akatízie,

hyperkinézie)

Agresivita

Samovražedné

myšlienky6

Samovražedné

správanie6

Poruchy

endokrinného

systému

Neprimeraná

sekrécia

antidiuretického

hormónu


1V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne častejšie počas liečby mirtazapínom než s placebom.

2V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili častejšie s placebom než s mirtazapínom, avšak nie štatisticky významne častejšie.

3V klinických skúšaniach sa tieto príhody objavili štatisticky významne častejšie s placebom než počas liečby mirtazapínom.

4Poznámka: zníženie dávky zvyčajne nevedie k menšej somnolencii/sedácii, no môže ohroziť antidepresívnu účinnosť.

5Po liečbe antidepresívami vo všeobecnosti sa môže vyvinúť alebo zhoršiť anxieta a insomnia (čo môžu byť príznaky depresie).

Pri liečbe mirtazapínom sa hlásil vývin alebo zhorenie anxiozity a insomnie.

6Počas liečby mirtazapínom alebo skoro po jej ukončení sa hlásili prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časť 4.4).


V laboratórnych hodnoteniach klinických skúšaní sa pozorovalo prechodné zvýšenie transamináz a

gamma-glutamyltransferázy (súvisiace nežiaduce účinky sa však nehlásili štatisticky významne častejšie s mirtazapínom než po placebe).


Pediatrická populácia

V klinických skúšaniach boli u detí často pozorované nasledovné nežiaduce udalosti: prírastok telesnej hmotnosti, urtikária a hypertriglyceridémia (pozri tiež časť 5.1).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Súčasné skúsenosti s predávkovaním samotným mirtazapínom nasvedčujú, že príznaky sú zvyčajne mierne. Hlásený bol útlm centrálneho nervového systému s poruchami orientácie a predĺženým útlmom, spolu s tachykardiou a miernou hypertenziou alebo hypotenziou. Existuje však možnosť vzniku oveľa závažnejších následkov (vrátane úmrtí) pri dávkach omnoho vyšších ako je terapeutická dávka, osobitne pri zmiešanom predávkovaní.


V prípadoch predávkovania sa má poskytnúť vhodná symptomatická alebo podporná liečba vitálnych

funkcií. Možno tiež zvážiť podanie aktívneho uhlia alebo výplach žalúdka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva

ATC kód: N06AX11


Mechanizmus účinku

Mirtazapín je centrálne pôsobiaci α2-antagonista, ktorý zvyšuje centrálnu noradrenergnú a sérotonínergnú neurotransmisiu. Zvýšenie sérotonínergnej neurotransmisie je presne sprostredkované cez 5HT1 receptory, pretože receptory 5HT2 a 5HT3 sú mirtazapínom blokované. Predpokladá sa, že oba enantioméry mirtazapínu prispievajú k antidepresívnej aktivite, S(+) enantiomér blokuje α2 a 5-HT2 receptory a R(-) enantiomér blokuje 5HT3 receptor.


Farmakodynamické účinky

Histamínová H1-antagonistická aktivita mirtazapínu sa spája s jeho sedatívnymi vlastnosťami. Nemá

takmer žiadnu anticholinergnú aktivitu a v terapeutických dávkach nemá takmer žiadny účinok na

kardiovaskulárny systém.


Pediatrická populácia

V dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách u detí vo veku 7 až 18 rokov s veľkou depresívnou poruchou (n = 259) s použitím flexibilnej dávky počas prvých 4 týždňov (15 – 45 mg mirtazapínu) a následne s použitím fixnej dávky (15, 30 alebo 45 mg mirtazapínu) počas ďalších 4 týždňov sa v primárnom a vo všetkých sekundárnych koncových ukazovateľoch nepreukázali signifikantné rozdiely medzi mirtazapínom a placebom. U 48,8 % jedincov liečených mirtazapínom sa v porovnaní s 5,7 % jedincov v ramene s placebom pozoroval signifikantný prírastok hmotnosti (≥7 %). Urtikária (11,8 % vs. 6,8 %) a hypertriglyceridémia (2,9 % vs. 0 %) boli tiež často pozorované.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní Mirtazapinu Bluefish orodispergovateľných tabliet sa liečivo mirtazapín rýchlo a dobre absorbuje (biologická dostupnosť 50%) a dosahuje maximálne plazmatické koncentrácie asi o dve hodiny. Väzba mirtazapínu na plazmatické bielkoviny je asi 85%. Priemerný eliminačný polčas je 20-40 hodín; dlhší polčas eliminácie, až 65 hodín, sa zaznamenal iba ojedinele a kratší polčas eliminácie sa pozoroval u mladých mužov. Eliminačný polčas je dostatočný na zdôvodnenie dávkovania jedenkrát denne. Rovnovážny stav sa dosahuje za 3-4 dni, po ktorých nedochádza k ďalšej kumulácii. Pri odporúčanom dávkovom rozpätí je farmakokinetika mirtazapínu lineárna. Príjem jedla nemá vplyv na farmakokinetiku mirtazapínu.


Mirtazapín sa značne metabolizuje a vylučuje močom a stolicou v priebehu niekoľkých dní. Hlavnými

biotransformačnými cestami sú demetylácia a oxidácia, nasledovaná konjugáciou. In vitro údaje

z ľudských pečeňových mikrozómov ukazujú, že enzýmy CYP2D6 a CYP1A2 cytochrómu P 450 sa

zúčastňujú na tvorbe 8-hydroxy metabolitu mirtazapínu, pričom CYP3A4 sa považuje za zodpovedného pri tvorbe N-demetyl a N-oxid metabolitu. Demetyl metabolit je farmakologicky aktívny a zdá sa, že má rovnaký farmakokinetický profil ako materská zložka.


Klírens mirtazapínu môže byť znížený v dôsledku reálnej alebo hepatálnej insuficiencie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom

podávaní, karcinogenity alebo genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov a králikov sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky. Pri dvojnásobnej systémovej expozícii v porovnaní s maximálnou terapeutickou expozíciou u ľudí sa u potkanov zaznamenal nárast poimplantačných strát, pokles pôrodnej hmotnosti mláďat a znížené prežívanie mláďat počas prvých troch dní laktácie.


V sérii testov na génové mutácie a poškodenia chromozómov a DNA mirtazapín nebol genotoxický.

Nádory štítnej žľazy zistené u potkanov v štúdii karcinogenity a hepatocelulárne neoplazmy zistené

u myší v štúdii karcinogenity sú považované za druhovo špecifické, negenotoxické reakcie spojené

s dlhodobou liečbou vysokými dávkami induktorov hepatálnych enzýmov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Krospovidón (typ B)

Manitol (E421)

Mikrokryštalická celulóza

Aspartám (E951)

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Magnéziumstearát

Príchuť jahoda guarana [maltodextrín, propylénglykol, umelá príchuť, kyselina octová (< 1 %)]

Mentolová príchuť [umelá príchuť, kukuričný škrob]


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

 1. 3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 1. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 2. 6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyamid/ hliník/ PVC/ papier/ polystyrénový/ hliník perforovaný blister s jednotlivou dávkou.


Veľkosť balenia:

6, 18, 30, 48, 90 a 96 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Štokholm

Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispergovateľné tablety: 30/0092/08-S

Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispergovateľné tablety: 30/0093/08-S

Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety: 30/0094/08-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. novembra 2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2014

10


Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety