+ ipil.sk

Mirzaten Q-Tab 45 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/04422-ZIAPísomná informácia pre používateľa


Mirzaten Q-Tab 15 mg

Mirzaten Q-Tab 30 mg

Mirzaten Q-Tab 45 mg

orodispergovateľné tablety

mirtazapín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mirzaten Q-Tab a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirzaten Q-Tab

3. Ako užívať Mirzaten Q-Tab

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mirzaten Q-Tab

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mirzaten Q-Tab a na čo sa používa


Mirzaten Q-Tab patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva.

Mirzaten Q-Tab sa používa na liečbu depresie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirzaten Q-Tab


Neužívajte Mirzaten Q-Tab

- ak ste precitlivený (alergický) na mirtazapín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek Mirzatenu Q-Tab. V takomto prípade sa pred tým ako začnete užívať Mirzaten Q-Tab čo najskôr porozprávajte so svojím lekárom.

- ak užívate, alebo ste nedávno užívali (posledné dva týždne) lieky nazývané inhibítory monoamínovej oxidázy (MAO-I).


Upozornenia a opatrenia:

Predtým, ako začnete užívať Mirzaten Q-Tab, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti a dospievajúci

Mirzaten Q-Tab nemajú užívať deti a dospievajúci do 18 rokov, pretože sa u nich nepreukázala účinnosť lieku. Taktiež by ste mali vedieť, že u pacientov do 18 rokov, ktorí sú liečení niektorými liekmi z tejto skupiny liekov, je zvýšené riziko výskytu nežiaducich účinkov, ako sú pokusy o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (najmä agresivita, protichodné správanie a zlosť). Napriek tomu môže váš lekár predpísať Mirzaten Q-Tab pacientom do 18 rokov, pokiaľ rozhodne, že je to v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Mirzaten Q-Tab pacientovi do 18 rokov a chcete sa o tom poradiť, navštívte, prosím, opäť svojho lekára. Keď sa u pacientov do 18 rokov, ktorí sú liečení Mirzatenom Q-Tab, rozvinie alebo zhorší niektorý z vyššie uvedených príznakov, informujte o tom svojho lekára. Rovnako dlhodobé bezpečnostné účinky Mirzatenu Q-Tab vo vzťahu k ďalšiemu rastu, dospievaniu a rozvoju poznávania a správania neboli dosiaľ v tejto vekovej skupine preukázané. V tejto vekovej kategórii v porovnaní s dospelými sa pri liečbe mirtazapínom navyše častejšie pozoroval významný prírastok hmotnosti.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie

Ak máte depresiu môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy:

- ak ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky.

- ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

 • Ak máte kedykoľvek sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vaša depresia alebo úzkosť zhoršila, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Taktiež buďte opatrný pri užívaní Mirzatenu Q-Tab

 • Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tak doteraz neurobili, ak máte alebo ste mali:

 • epilepsiu. Ak sa u vás rozvinú záchvaty alebo vaše záchvaty budú častejšie, prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a ihneď kontaktujte svojho lekára;

 • poruchy pečene, vrátane žltačky. Ak sa u vás vyvinie žltačka, prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a okamžite kontaktujte svojho lekára;

 • poruchy obličiek;

 • ochorenie srdca alebo nízky krvný tlak;

 • schizofréniu. Ak sa psychotické príznaky, ako sú paranoidné myšlienky vyskytnú častejšie alebo sú závažnejšie, ihneď kontaktujte svojho lekára;

 • manickú depresiu (striedavé obdobia povznesenej nálady/nadmernej aktivity a depresívnej nálady). Ak začnete pociťovať povznesenú náladu alebo nadmerné vzrušenie, prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a okamžite kontaktujte svojho lekára;

 • cukrovku (môže byť potrebná úprava vašej dávky inzulínu alebo antidiabetickej liečby);

 • poruchy oka, napríklad zvýšený očný tlak (glaukóm);

 • problémy s močením, ktoré môžu byť zapríčinené zväčšenou prostatou.

 • Ak sa u vás vyskytnú príznaky infekcie, ako nevysvetliteľná horúčka, bolesti v krku a vriedky v ústach.

 • Prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a okamžite so svojím lekárom konzultujte vyšetrenie krvi. Vo vzácnych prípadoch môžu byť tieto príznaky známkami poruchy produkcie krvných buniek v kostnej dreni. Aj keď zriedkavo, môžu sa tieto príznaky objaviť po 4‑6 týždňoch liečby.

 • Ak ste starší pacient. Môžete byť viac vnímavý na vedľajšie účinky antidepresív.


Iné lieky a Mirzaten Q-Tab

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate (alebo budete užívať) ktorýkoľvek z liekov z nasledujúceho zoznamu.


Neužívajte Mirzaten Q-Tabv kombinácii s:

 • Inhibítormi monoaminoxidázy (MAO inhibítory). Taktiež neužívajte Mirzaten Q-Tab súbežne s MAO inhibítormi. Ak prestanete užívať Mirzaten Q-Tab, neužívajte MAO inhibítory ani počas nasledujúcich dvoch týždňov.

Medzi MAO inhibítory patrí napríklad moklobemid, tranylcypromín (antidepresíva) a selegilín (používa sa pri Parkinsonovej chorobe).


Buďte opatrnýpri užívaní Mirzatenu Q-Tab v kombinácii s nasledovnými liekmi:

 • Antidepresíva ako sú SSRI, venlafaxín a L-tryptofán alebo triptány (používajú sa pri liečbe migrény), tramadol (liek proti bolesti), linezolid (antibiotikum), lítium (používa sa pri liečbe niektorých psychiatrických stavov) a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (rastlinný prípravok proti depresii). Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže sám Mirzaten Q-Tab alebo Mirzaten Q-Tab v kombinácii s týmito liekmi viesť k takzvanému sérotonínovému syndrómu. Niektoré príznaky tohto syndrómu sú: nevysvetliteľná horúčka, potenie, zrýchlená srdcová činnosť, hnačka, (nekontrolované) svalové kontrakcie, triaška, abnormálne zvýšené reflexy, nesústredenosť, zmeny nálady a bezvedomie. Ak sa u vás objavila kombinácia týchto symptómov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Antidepresívum nefazodón. Môže zvýšiť koncentráciu Mirzatenu Q-Tab vo vašej krvi. Informujte svojho lekára ak užívate tento liek. Môže byť potrebné znížiť dávku Mirzatenu Q-Tab, alebo pri vysadení nefazodónu znovu zvýšiť dávku Mirzatenu Q-Tab.

 • Lieky na úzkosť alebo nespavosť ako sú benzodiazepíny;

 • Lieky na schizofréniu ako je olanzapín;

 • Lieky na alergie ako je cetirizín;

 • Lieky na silnú bolesť ako je morfín.

V kombinácii s týmito liekmi môže Mirzaten Q-Tab zvýšiť ospalosť navodenú týmito liekmi.

 • Lieky na infekcie; lieky proti bakteriálnym infekciám (ako je erytromycín), lieky proti hubovým infekciám (ako je ketokonazol), lieky proti HIV/AIDS (ako sú inhibítory HIV proteázy) a lieky na liečbu žalúdočných vredov (ako je cimetidín).

Kombinácia Mirzatenu Q-Tab s týmito liekmi môže znížiť množstvo Mirzatenu Q-Tab vo vašej krvi. O užívaní týchto liekov informujte svojho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Mirzatenu Q-Tab alebo, po ukončení užívania týchto liekov, opäť znížiť dávku Mirzatenu Q-Tab.

 • Lieky na epilepsiu ako sú karbamazepín a fenytoín;

 • Lieky na tuberkulózu ako je rifampicín

V kombinácii s Mirzatenom Q-Tab môžu tieto lieky znižovať množstvo Mirzatenu Q-Tab vo vašej krvi. O užívaní týchto liekov informujte svojho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Mirzatenu Q-Tab alebo, po skončení užívania týchto liekov, opäť znížiť dávku Mirzatenu Q-Tab.

 • Lieky na prevenciu krvnej zrážanlivosti ako je warfarín.

Mirzaten Q-Tab môže zvýšiť účinok warfarínu v krvi. Ak užívate tento liek, informujte o tom svojho lekára. V prípade spoločného užívania s týmto liekom sa odporúča, aby lekár starostlivo kontroloval vašu krv.


Mirzaten Q-Tab a jedlo, nápoje a alkohol

Ak pijete alkohol a užívate Mirzaten Q-Tab, môžete sa cítiť ospalý.

Odporúča sa, aby ste nepili žiaden alkohol.

Mirzaten Q-Tab môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Obmedzené skúsenosti s podávaním Mirzatenu Q-Tab tehotným ženám nenaznačuje zvýšené riziko. Napriek tomu je nutná opatrnosť pri užívaní tehotnými ženami.

Ak užívate Mirzaten Q-Tab a otehotniete alebo plánujete tehotenstvo, opýtajte sa svojho lekára, či máte pokračovať v užívaní Mirzatenu Q-Tab. Ak užívate Mirzaten Q-Tab do pôrodu alebo krátko pred pôrodom, vaše dieťa má byť pod dohľadom kvôli možným nežiaducim účinkom.

Uistite sa, či váš lekár alebo pôrodná asistentka vie, že užívate Mirzaten Q-Tab. Ak sa podobne pôsobiace (SSRI) užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov,môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážného stavu, nazývaného perzistentná pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obvykle prejavia počas prvých 24 hodín po narodení dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite informujte svojho lekára.


Opýtajte sa svojho lekára, či môžete dojčiť keď užívate Mirzaten Q-Tab.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Mirzaten Q-Tab môže ovplyvniť vašu koncentráciu alebo pozornosť. Ubezpečte sa, že vaše schopnosti nie sú znížené, kým začnete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Mirzaten Q-Tab obsahuje laktózu a sorbitol:

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Mirzaten Q-Tab obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Toto môže byť škodlivé pre ľudí s fenylketonúriou.


3. Ako užívať Mirzaten Q-Tab


Vždy užívajte Mirzaten Q-Tab presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Koľko užiť

Zvyčajná začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg každý deň. Váš lekár vám môže po niekoľkých dňoch odporučiť túto dávku zvýšiť až do výšky, ktorá je pre vás účinnejšia (medzi 15 a 45 mg za deň). Zvyčajne je dávka rovnaká pre všetky vekové skupiny. Napriek tomu, ak máte vyšší vek alebo máte poruchy pečene alebo obličiek, váš lekár vám môže dávku upraviť.


Kedy užívať Mirzaten Q-Tab

 • Užívajte Mirzaten Q-Tab každý deň v rovnakom čase. Najlepšie je užiť Mirzaten Q-Tab v jednej dennej dávke pred spaním. Napriek tomu, váš vám lekár môže odporučiť rozdelenie vašej dávky Mirzatenu Q-Tab – jednu ráno a druhú večer pred spaním. Vyššiu dávku by ste mali užiť pred spaním.


Orodispergovateľné tablety užívajte nasledovne:

Tablety užívajte ústami.


Orodispergovateľné tablety Mirzaten Q-Tab sú krehké. Nemajú sa pretláčať cez fóliu blistrového balenia, nakoľko sa takto môžu poškodiť. Tabletu vyberte z obalu nasledovne:

 1. Uchopte blistrový strip na okraji a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku stripu.

 2. Okraje fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

 3. Tabletu si vyklopte do dlane.

 4. Čo najskôr po vybratí z obalu si tabletu položte na jazyk.Tableta sa začne rozpúšťať okamžite po tom ako sa položí na jazyk. Následne sa môže prehltnúť s vodou alebo bez vody.

Predtým ako sa tableta položí na jazyk majú byť ústa prázdne.


Kedy môžete očakávať zlepšenie

Mirzaten Q-Tab zvyčajne začne účinkovať po 1 až 2 týždňoch a po 2 až 4 týždňoch sa môžete cítiť lepšie.

Je dôležité, aby ste sa počas prvých týždňov liečby porozprávali so svojím lekárom o účinkoch Mirzatenu Q-Tab:

 • Po 2 až 4 týždňoch po začatí liečby Mirzatenom Q-Tab sa so svojím lekárom porozprávajte ako na vás tento liek účinkuje.

Ak sa stále necítite lepšie, lekár vám môže predpísať vyššiu dávku. V takom prípade, po ďalších 2 až 4 týždňoch prekonzultujte účinok liečby so svojím lekárom.

Obvykle budete musieť užívať Mirzaten Q-Tab, kým vaše príznaky depresie nezmiznú, po dobu 4 až 6 mesiacov.


Ak užijete viac Mirzatenu Q-Tab, ako máte

 • Ak ste vy alebo niekto iný užili viac Mirzatenu Q-Tab, okamžite sa spojte so svojím lekárom. Najčastejšími príznakmi predávkovania Mirzatenom Q-Tab (s inými liekmi alebo alkoholom) sú ospalosť, dezorientácia a zrýchlená srdcová činnosť.


Ak zabudnete užiť Mirzaten Q-Tab:

Ak máte užívať vašu dávku jedenkrát denne

 • Ak ste zabudli užiť dávku Mirzatenu Q-Tab, neužívajte vynechanú dávku. Vynechajte ju.

Užite vašu ďalšiu dávku v obvyklom čase.

Ak máte užívať vašu dávku dvakrát denne

 • Ak ste zabudli užiť vašu rannú dávku, jednoducho ju užite s vašou večernou dávkou.

 • Ak ste zabudli užiť vašu večernú dávku, neužívajte ju s vašou rannou dávkou; vynechajte ju a pokračujte so svojimi zvyčajnými večernými a dennými dávkami.

 • Ak ste zabudli užiť obidve dávky, nesnažte sa vynechané dávky nahradiť. Vynechajte obidve dávky a pokračujte nasledujúci deň s vašimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.


Ak prestanete užívať Mirzaten Q-Tab

 • Prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab len po konzultácii s lekárom.

Ak prestanete s užívaním príliš skoro, vaša depresia sa môže vrátiť. Keď sa už cítite lepšie, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, kedy je možné liečbu ukončiť.

Neprestaňte náhle užívať Mirzaten Q-Tab, aj keď vaša depresia ustúpila. Ak náhle prestanete užívať Mirzaten Q-Tab, môžete mať závraty, pocit na vracanie, môžete byť nepokojný alebo mať pocit úzkosti a bolesti hlavy. Týmto príznakom sa môžete vyhnúť postupným vysadením lieku. Váš lekár vám povie ako postupne znižovať dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať mirtazapín a ihneď to oznámte svojmu lekárovi.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • pocit vzrušenia alebo eufórie (mánia)


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • žlté sfarbenie očí alebo pokožky; môže byť príznakom narušenej funkcie pečene (žltačka)


Neznáme (frekvencia výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov):

 • príznaky infekcie ako náhla nevysvetliteľná horúčka, zapálené hrdlo a vredy v ústach (agranulocytóza). V zriedkavých prípadoch môže mirtazapín spôsobiť poruchu v tvorbe krvných buniek (depresia kostnej drene). Niektorý ľudia sa môžu stať menej odolnými voči infekciám, pretože mirtazapín môže spôsobiť dočasný nedostatok krvných buniek (granulocytopénia). V zriedkavých prípadoch môže mirtazapín spôsobiť nedostatok červených a bielych krviniek, ako aj krvných doštičiek (aplastická anémia), nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia) alebo nárast v počte bielych krviniek (eozinofília).

 • epileptický záchvat (kŕče)

 • kombinácia príznakov ako nevysvetliteľná horúčka, potenie, zvýšený tep, hnačka, (nekontrolovateľná) kontrakcia svalov, zimnica, prehnané reflexy, nepokoj, zmeny nálad, bezvedomie a zvýšené slinenie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť tieto príznaky príznakom sérotonínového syndrómu.

 • myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu

 • závažná kožná reakcia (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Ďalšie vedľajšie účinky mirtazapínu sú:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • zvýšená chuť do jedla a nárast telesnej hmotnosti

 • ospalosť alebo spavosť

 • bolesť hlavy

 • sucho v ústach


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • apatia

 • závrat

 • labilita alebo tras

 • pocit na vracanie

 • hnačka

 • vracanie

 • kožné začervenanie alebo vyrážka (exantéma)

 • bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia)

 • bolesť chrbta

 • závraty alebo mdloby keď prudko vstanete (ortostatická hypotenzia)

 • opuch (zvyčajne členkov alebo nôh) následkom hromadenia tekutín (edém)

 • únava

 • živé sny

 • zmätenosť

 • pocit úzkosti

 • problémy so spánkom


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zvláštne pocity na koži napr. pálenie, pichanie, svrbenie alebo brnenie (parestézia)

 • pocit nepokojných nôh

 • mdloby (synkopa)

 • pocit necitlivosti v ústach (orálna hypestézia)

 • nízky krvný tlak

 • nočné mory

 • pocit nepokoja

 • halucinácie

 • potreba pohybu


Zriedkavé(môžu postihovaťť menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • svalové zášklby alebo sťahy (myoklonus)

 • agresívne správanie

 • bolesť brucha a nevoľnosť; môže sa jednať o zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída)


Neznáme (frekvencia výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov):

 • abnormálne pocity v ústach (orálna parestézia)

 • opuch v ústach (ústny edém)

 • opuch celého tela (celkový edém)

 • hyponatrémia

 • neprimeraná sekrécia anti-diuretického hormónu

 • závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, bulózna dermatitída, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza).

 • námesačnosť (somnabulizmus)

 • nezrozumiteľná reč


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí do 18 rokov boli najmä v klinických skúšaniach pozorované nasledujúce vedľajšie účinky: výrazný nárast telesnej hmotnosti, žihľavka a zvýšená hladina triglyceridov v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mirzaten Q-Tab


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po „EXP:“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mirzaten Q-Tab obsahuje

- Liečivo je mirtazapín. Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg, 30 mg alebo 45 mg mirtazapínu.

- Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy,

etylcelulóza,

manitol (E421),

sorbitol (E420),

krospovidón,

koloidný oxid kremičitý hydratovaný,

pomarančová príchuť (obsahujúca maltodextríny, modifikovaný kukuričný škrob),

aspartám (E951),

magnéziumstearát.


Ako vyzerá Mirzaten Q-Tab a obsah balenia


Orodispergovateľné tablety sú biele, okrúhle a obojstranne vypuklé.

Tento liek je dostupný vo veľkostiach balenia 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100x1, 180 orodispergovateľných tabliet v perforovanom blistri s jednotlivými dávkami.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tento Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Мирзатен Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg таблетки, диспергиращи се в устата

Česká republika Mirzaten Oro Tab 15 mg/30 mg/45 mg tablety dispergovatelné v ústech

Dánsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg

Estónsko Mirzaten Q-Tab

Nemecko Mirta TAD 15 mg/30 mg/45 mg Schmelztabletten

Nórsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg

Poľsko Mirzaten Q-Tab

Rumunsko Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg comprimate orodispersabile

Slovenská republika Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg orodispergovateľné tablety

Švédsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg

Holandsko Mirzasna 15 mg/30 mg/45 mg

Spojené Kráľovstvo Mirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


8Mirzaten Q-Tab 45 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04519-ZIB; 2014/04422-ZIA


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Mirzaten Q-Tab 15 mg

Mirzaten Q-Tab 30 mg

Mirzaten Q-Tab 45 mg

orodispergovateľné tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg, 30 mg alebo 45 mg mirtazapínu.


Pomocné látky:

Mirzaten Q-Tab 15 mg

Jedna orodispergovateľná tableta obsahuje 35,62 mg laktózy, 4,9 ‑ 13,8 mg sorbitolu a 1,6 mg aspartámu.

Mirzaten Q-Tab 30 mg

Jedna orodispergovateľná tableta obsahuje 71,25 mg laktózy, 9,9 ‑ 27,7 mg sorbitolu a 3,2 mg aspartámu.

Mirzaten Q-Tab 45 mg

Jedna orodispergovateľná tableta obsahuje 106,87 mg laktózy, 14,8 – 41,5 mg sorbitolu a 4,8 mg aspartámu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.


Biele, okrúhle, bikonvexné orodispergovateľné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba epizód veľkej depresie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Účinná denná dávka je obvykle medzi 15 a 45 mg; začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg.

Účinok mirtazapínu sa zvyčajne začne prejavovať po 1‑2 týždňoch liečby. Liečba primeranou dávkou by mala navodiť pozitívnu odpoveď v priebehu 2–4 týždňov. Ak sa nedostaví dostatočná odpoveď, dávku je možno zvýšiť až na maximálnu dávku. Ak sa nedostaví odpoveď v priebehu ďalších 2-4 týždňov, liečba sa musí ukončiť.


Starší pacienti

Odporučená dávka je rovnaká ako u dospelých. U starších pacientov sa má dávka zvyšovať opatrne pod starostlivým dohľadom, aby sa dosiahla uspokojivá a bezpečná odpoveď.


Pediatrická populácia

Mirzaten Q-Tab sa nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich pod 18 rokov, pretože v dvoch krátkodobých klinických štúdiách nebola preukázaná účinnosť (pozri časť 5.1) a z bezpečnostných dôvodov (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).


Porucha funkcie obličiek

Pacienti so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <40 ml/min) môžu mať znížený klírens mirtazapínu. Pri predpisovaní Mirzatenu Q-Tab tejto skupine pacientov treba vziať túto skutočnosť do úvahy (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene

Pacienti s poruchou funkcie pečene môžu mať znížený klírens mirtazapínu. Túto skutočnosť treba vziať do úvahy pri predpisovaní Mirzatenu Q-Tab tejto skupine pacientov, najmä s ťažkou poruchou funkcie pečene, nakoľko pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene sa nevyšetrovali (pozri časť 4.4).


Biologický polčas mirtazapínu je 20‑40 hodín, a preto je Mirzaten Q-Tab vhodný na podávanie jedenkrát denne. Prednostne sa má užívať v jednej večernej dávke pred spaním.

Mirzaten Q-Tab sa môže užívať aj v dvoch rozdelených dávkach (jedna ráno a jedna večer, pričom vyššia dávka sa má užiť večer).

Tablety sa majú užívať perorálne. Tablety sa rýchlo rozpadnú a môžu sa prehltnúť bez tekutiny.


Liečba pacientov s depresiou by mala byť dostatočne dlhá, kvôli zabezpečeniu, že zostanú bez príznakov, najmenej však 6 mesiacov.


Liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončovať postupne, aby sa predišlo príznakom z vysadenia (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Súbežné užívanie mirtazapínu a inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pediatrická populácia

Mirzaten Q-Tab sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a hnev) boli v klinických štúdiách častejšie pozorované medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na objektívnej potrebe predsa len urobí, pacient by mal byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov. Navyše, chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia je spojená s nárastom rizika samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti súvisiace so samovraždou). Toto riziko pretrváva až kým sa nedostaví podstatné zlepšenie stavu. Nakoľko počas niekoľkých prvých týždňov liečby alebo aj dlhšie nemusí nastať zlepšenie stavu, je potrebné aby boli pacienti starostlivo sledovaní, až kým sa zlepšenie neprejaví. Všeobecná klinická skúsenosť je taká, že v prvých fázach liečby môže narastať riziko samovraždy.

Je známe, že u pacientov, ktorí sa v minulosti pokúsili o samovraždu, a u takých, ktorí vykazovali výrazný stupeň identifikovania sa s predstavou samovraždy pred začatím liečby, existuje väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu a preto musia byť počas liečby starostlivo sledovaní. Meta-analýza placebom-kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov s psychiatrickými poruchami preukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby antidepresívami a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať. Pacienti (a opatrovatelia pacientov) musia byť upozornení na nevyhnutnosť monitorovať akékoľvek klinické zhoršenie, samovražedné správanie alebo myšlienky a nezvyčajné zmeny v správaní a vyhľadať lekársku pomoc okamžite po tom ako sa takéto príznaky objavia.

Vzhľadom na riziko samovraždy, najmä na začiatku liečbu, sa má dať pacientovi len limitované množstvo tabliet Mirzatenu Q-Tab.


Útlm kostnej drene

Počas liečby mirtazapínom bol zaznamenaný útlm kostnej drene, ktorý sa zvyčajne prejavoval granulocytopéniou alebo agranulocytózou. V zriedkavých prípadoch bola v klinických štúdiách s mirtazapínom hlásená reverzibilná agranulocytóza. V postmarketingovom období bola v súvislosti s mirtazapínom veľmi zriedkavo hlásená agranulocytóza, zväčša reverzibilná, ale v niektorých prípadoch fatálna. Fatálne prípady sa vo väčšine prípadov týkali pacientov starších ako 65 rokov. Lekár má byť opatrný pri symptómoch, ako sú horúčka, bolesti hrdla, stomatitída a iné prejavy infekcie. Ak sa objavia tieto príznaky, liečba sa má prerušiť a má sa vyšetriť krvný obraz.


Žltačka

Pri výskyte žltačky sa má liečba prerušiť.


Stavy, ktoré vyžadujú sledovanie

Opatrné dávkovanie ako aj starostlivé sledovanie je potrebné u pacientov s:

 • epilepsiou a organickým mozgovým synrómom: Hoci klinická skúsenosť naznačuje, že epileptické záchvaty sú počas liečby mirtazapínom zriedkavé, tak ako iné antidepresíva, aj Mirzaten Q-Tab sa má podávať s opatrnosťou pacientom s epileptickými záchvatmi v anamnéze. Ak sa u hociktorého pacienta vyvinú záchvaty alebo sa zvýši ich frekvencia, liečba sa má prerušiť.

 • poruchou funkcie pečene: Po jednorazovej perorálnej dávke 15 mg mirtazapínu bol u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením pečene znížený klírens mirtazapínu o približne 35 % v porovnaní s osobami s normálnou funkciou pečene. Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená približne o 55 %.

 • poruchou funkcie obličiek; Po jednorazovej perorálnej dávke 15 mg mirtazapínu pacientom so stredne ťažkým (klírens kreatinínu <40 ml/min) a ťažkým (klírens kreatinínu ≤10 ml/min) poškodením obličiek bol klírens kreatinínu znížený približne o 30 % a 50 % v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek. Priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu bola zvýšená približne o 55 % a 115 %. Neboli zaznamenané žiadne výrazné rozdiely medzi pacientmi s ľahkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <80 ml/min) v porovnaní s kontrolnou skupinou.

 • srdcovým ochorením, ako sú poruchy vedenia, angina pectoris alebo nedávny infarkt myokardu, kedy sú potrebné bežné opatrenia a opatrnosť pri súbežnom podávaní iných liekov;

 • hypotenziou;

 • diabetom mellitus: U diabetických pacientov môžu antidepresíva zmeniť kontrolu glykémie. Môže byť potrebná úprava dávky inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík a odporúča sa starostlivé monitorovanie.


Tak ako pri iných antidepresívach, treba brať do úvahy nasledovné:

 • Pri podávaní antidepresív pacientom so schizofréniou alebo inou psychotickou poruchou môže dôjsť k zhoršeniu psychotických príznakov; môže sa zvýšiť intenzita paranoidných myšlienok.

 • Pri liečbe depresívnej fázy pri bipolárnej poruche môže dôjsť k prechodu do manické fázy. Pacienti s mániou/hypomániou v anamnéze majú byť starostlivo monitorovaní. U pacienta, ktorý vstúpi do manickej fázy, by mala byť liečba mirtazapínom ukončená.

 • Aj keď nie je Mirzaten Q-Tab návykový, postmarketingová skúsenosť ukazuje, že náhle ukončenie liečby po dlhodobom podávaní môže mať za následok objavenie príznakov z vysadenia. Väčšina príznakov z vysadenia je mierna a spontánne odznieva. Medzi príznaky z vysadenia, ktoré boli najčastejšie hlásené, patrí závrat, agitovanosť, strach, bolesť hlavy a nauzea. Napriek tomu, že boli označené ako príznaky z vysadenia, treba mať na pamäti, že tieto príznaky môžu súvisieť s prebiehajúcim ochorením. Ako bolo uvedené v časti 4.2, liečbu mirtazapínom sa odporúča ukončovať postupne.

 • Pozornosť sa má venovať pacientom s poruchami močenia, ako je hypertrofia prostaty a pacientom s akútnym glaukómom so zatvoreným uhlom a zvýšeným intraokulárnym tlakom (aj keď je len malá možnosť výskytu problémov, pretože Mirzaten Q_Tab má len veľmi slabé anticholinergné účinky).

 • Akatízia/psychomotorický nekľud: Užívanie antidepresív sa spája s vývojom akatízie, ktorá je charakterizovaná subjektívne nepríjemným alebo úzkostným nekľudom a potrebou pohybu, často sprevádzanou neschopnosťou vydržať sedieť alebo stáť. Toto sa skôr vyskytuje počas niekoľkých prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa objavia tieto príznaky, môže byť zvýšenie dávky škodlivé.


Hyponatriémia

Hyponatriémia, spôsobená pravdepodobne neprimeranou sekréciou antidiuretického hormónu (SIADH), bola hlásená veľmi zriedkavo v spojení s užívaním mirtazapínu. U rizikových pacientov (ako sú starší pacienti alebo pacienti súčasne liečení liekmi o ktorých je známe, že spôsobujú hyponatriémiu) je nutná opatrnosť.


Sérotonínový syndróm

Interakcie so serotonergními liekmi: Ak sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) podávané v kombinácii s ostatnými sérotonínergnými liekmi, môže sa objaviť sérotonínový syndróm (pozri časť 4.5). Príznaky sérotonínového syndrómu môžu byť: hypertermia, rigidita, myoclonus, autonómna nestabilita s možnými rýchlymi výkyvmi vitálnych funkcií, zmeny mentálneho stavu, ktoré zahŕňajú zmätenosť, podráždenosť a extrémnu agitáciu s vývojom k delíriu a kóme. Ak sú tieto liečivá podávané v kombinácii s mirtazapínom, je potrebná opatrnosť a starostlivejšia klinická kontrola. Pri výskyte takýchto príznakov sa má liečba ukončiť a má sa zahájiť podporná symptomatická liečba. Z postmarketingovej skúsenosti vyplýva, že sérotonínový syndróm sa len veľmi zriedka objavuje u pacientov liečených len mirtazapínom (pozri časť 4.8).


Starší pacienti

Starší pacienti sú často citlivejší, najmä v súvislosti s výskytom nežiaducich účinkov súvisiacich s antidepresívami. Počas klinických štúdií s mirtazapínom neboli u starších pacientov zaznamenané nežiaduce účinky častejšie ako u iných vekových skupín.


Mirzaten Q-Tab obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Mirzaten Q-Tab obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nemajú užívať tento liek.

Mirzaten Q-Tab obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

 • Mirtazapín sa nemá podávať súbežne s inhibítormi MAO alebo počas dvoch týždňov po vysadení liečby inhibítormi MAO (monoaminooxidázy). A taktiež naopak, liečba inhibítormi MAO má začať až dva týždne po ukončení liečby mirtazapínom (pozri časť 4.3).

 • Okrem toho, rovnako ako u SSRI, súčasné podávanie spolu s ostatnými liekmi so serotonergným účinkom (L-tryptofán, triptány, tramadol, linezolid, SSRI, venlafaxín, lítium a prípravky s ľubovníkom bodkovaným – Hypericum perforatum) môžu viesť k výskytu nežiaducich účinkov spojených so sérotonínom (sérotonínový syndróm: pozri časť 4.4). Ak sú tieto lieky užívané spoločne s mirtazapínom, odporúča sa opatrnosť a je potrená starostlivejšia klinická kontrola.

 • Mirtazapín môže zvyšovať utlmujúce vlastnosti benzodiazepínov a ostatných sedatív (menovite najmä antipsychotík, antagonistov antihistamínu H1, opioidov) . Ak sa takéto lieky predpisujú spolu s mirtazapínom, je potrebná opatrnosť.

 • Mirtazapín môže zvyšovať utlmujúce účinky alkoholu na CNS. Preto sa majú pacienti upozorniť, aby sa počas liečby mirtazapínom vyhli konzumácii alkoholických nápojov.

 • Mirtazapín v dávkach 30 mg raz denne spôsobuje malé, ale štatisticky významné zvýšenie INR (International Normalized Ratio) u osôb liečených warfarínom. Keďže sa nedá vylúčiť, že vyššie dávky mirtazapínu majú výraznejší účinok, pri súčasnej liečbe warfarínom a mirtazapínom sa odporúča kontrola INR.


Farmakokinetické interakcie

 • Karbamazepín a fenytoín, induktory CYP3A4, približne dvojnásobne zvyšujú klírens mirtazapínu s následným znížením priemernej plazmatickej koncentrácie mirtazapínu o 60 % resp. 45 %. Keď sa pridá karbamazepín alebo iný induktor metabolizmu pečene (ako je napr. rifampicín) k liečbe mirtazapínom, môže byť potrebné zvýšiť dávku mirtazapínu. Ak sa liečba týmito liekmi preruší, môže byť potrebné znížiť dávku mirtazapínu.

 • Súbežné podávanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu, zvyšuje maximálne plazmatické hladiny približne o 40 % a AUC o 50 %.

 • Ak sa súbežne podáva cimetidín (slabý inhibítor CYP1A2, CYP2D6 a CYP3A4) a mirtazapín môže sa priemerná plazmatická koncentrácia mirtazapínu zvýšiť o viac ako 50 %. Pri súbežnom užívaní mirtazapínu so silnými inhibítormi CYP3A4, inhibítormi HIV proteáz, azolovými antimykotikami, erytromycínom, cimetidínom alebo nefazodonom je potrebná opatrnosť a môže byť potrebné zníženie dávky mirtazapínu.

 • V štúdiách interakcií sa nepreukázal žiadny významný farmakokinetický účinok mirtazapínu na paroxetín, amitriptylín, risperidón alebo lítium.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Obmedzené údaje o užívaní mirtazapínu u gravidných žien nenaznačujú riziko kongenitálnych malformácií. V štúdiách na zvieratách sa neukázali žiadne klinicky významné teratogénne účinky, bola však pozorovaná vývojová toxicita (pozri časť 5.3). Ak sa predpisuje gravidným ženám, je nutná opatrnosť. Ak sa Mirzaten Q-Tab užíva do pôrodu alebo krátko pred pôrodom, odporúča sa postnatálne sledovanie novorodenca, z dôvodu možných príznakov z vysadenia.

Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Aj keď sa v žiadnych štúdiách neskúmal vzťah medzi PPHN a užívaním mirtazapínu, potenciálne riziko vzniku PPHN pri používaní mirtazapínu nemôže byť vylúčené, vzhľadom na mechanizmus účinku podobný so SSRI (zvýšenie koncentrácie sérotonínu).

Štúdie na zvieratách a limitované dáta z klinických študií ukázali, že sa mirtazapín vylučuje do mlieka iba v malých množstvách. Rozhodnutie o tom, či pokračovať v dojčení alebo ho prerušiť alebo pokračovať v liečbe Mirzatenom Q-Tab alebo ju prerušiť sa má urobiť na základe zváženia prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby Mirzatenom Q-Tab pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Mirzaten Q-Tab má mierny alebo stredne silný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Mirzaten Q-Tab môže , najmä na začiatku liečby, narušiť koncentráciu a znížiť ostražitosť. Pacienti sa majú, vždy keď pociťujú tento vplyv lieku, vyhnúť činnostiam s možným rizikom, vyžadujúcim ostražitosť a dobrú koncentráciu, ako sú vedenie motorového vozidla a obsluha strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


U depresívnych pacientov sa prejavuje mnoho znakov a príznakov spojených s ochorením samým. Preto je niekedy ťažké určiť, ktoré symptómy sú dôsledkom samotného ochorenia a ktoré dôsledkom liečby Mirzatenom Q-Tab.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami v randomizovaných placebom kontrolovaných štúdiách, vyskytujúcich sa u viac ako 5 % pacientov liečených mirtazapínom sú ospalosť, sedácia, sucho v ústach, zvýšenie telesnej hmotnosti, zvýšenie chuti do jedla, závrat a únava.


Všetky randomizované placebom kontrolované štúdie (vrátane indikácií iných ako veľkých depresívnych porúch) boli vyhodnotené na nežiaduce účinky mirtazapínu. Meta-analýza zahŕňala 20 štúdií s plánovanou dĺžkou trvania liečby dlhšou ako 12 týždňov, 1 501 pacientov (134 paciento-rokov, “person years”) dostávalo dávky mirtazapínu do 60 mg a 850 pacientov (79 paciento-rokov, “person years”) dostávalo placebo. Z dôvodu zachovania komparability s podávaním placeba bolo rozšírenie fáz týchto štúdií vylúčené.

Tabuľka 1 ukazuje rozčlenený výskyt nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytli v klinických štúdiách štatisticky významne častejšie počas liečby mirtazapínom, v porovnaní s placebom a doplnené o nežiaduce účinky zo spontánnych hlásení. Frekvencie nežiaducich účinkov zo spontánnych hlásení, ktoré neboli pozorované v randomizovaných placebom kontrolovaných pacientskych štúdiách s mirtazapinom, boli klasifikované ako „neznáme“.


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky mirtazapínu


Triedy orgánových systémov

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1 000)

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Útlm kostnej drene (granulocytopénia, agranulocytóza, aplastická anémia a trombocytopénia

Eozinofília

Poruchy nervového systému

Ospalosť1, 4

Sedácia 1, 4

Bolesť hlavy2

Letargia1

Závrat

Tras

Parestézia2

Pocit nepokojných nôh

Synkopa

Myoklonus

Kŕče (poranenie)

Sérotonínový syndróm

Orálna parestézia

Dyzartria


Gastrointesti-nálne poruchy

Sucho v ústach

Nauzea3

Hnačka2

Vracanie2

Orálna hypestézia

Pankreatitída

Opuch v ústach

Zvýšené slinenie

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Exantém2Stevensov-Johnsonov syndróm

Bulózna dermatitída

Multiformný erytém

Toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia

Myalgia

Bolesť chrbta1
Poruchy metabolizmu a výživy

Nárast telesnej hmotnosti1

- Zvýšená chuť do jedla1
Hyponatriémia

Poruchy ciev


Ortostatická hypotenzia

Hypotenzia2Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Periférny edém1

ÚnavaNámesačnosť

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšená aktivita transamináz v sére


Psychické poruchy


Abnormálne sny

Zmätenosť

Úzkosť2, 5

Nespavosť3,5

Nočné mory2

Mánie

Agitácia2

Halucinácie

Psychomoto-rický nepokoj (vrátane akatízie, hyperkinézie)

Agresivita

Samovražedné predstavy6

Samovražedné správanie6

Poruchy endokrinného systému

Neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu

1 V klinických štúdiách sa tieto účinky vyskytli štatisticky významne častejšie pri liečbe mirtazapínom, v porovnaní s placebom.

2 V klinických štúdiách sa tieto účinky vyskytli častejšie pri placebe, v porovnaní s mirtazapínom, avšak nie štatisticky významne častejšie.

3 V klinických štúdiách sa tieto účinky vyskytli štatisticky významne častejšie pri podávaní placeba, v porovnaní s mirtazapínom.

4 Zníženie dávky zvyčajne nespôsobuje ospalosť/sedáciu, môže však ohroziť účinnosť antidepresív.

5 Pri liečbe antidepresívami sa vo všeobecnosti môže rozvinúť alebo zhoršiť úzkosť a nespavosť (čo môžu byt známky depresie). Počas liečby mirtazapínom bol zaznamenaný rozvoj alebo zhoršenie úzkosti a nespavosti.

6 Počas liečby mirtazapínom alebo včasne po jej ukončení boli hlásené prípady samovražedných predstáv a samovražedného správania (pozri časť 4.4).

V laboratórnom hodnotení klinických štúdií bolo pozorované prechodné zvýšenie transamináz a gamma-glutamyltransferázy (avšak asociované nežiaduce účinky neboli hlásené štatisticky významne častejšie pri liečbe mirtazapínom, v porovnaní so skupinou s placebom).


Pediatrická populácia

V klinických štúdiách u detí boli často pozorované nasledujúce nežiaduce účinky: prírastok hmotnosti, urtikária a hypertriglyceridémia (pozri tiež časť 5.1).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Súčasné skúsenosti s predávkovaním samotným mirtazapínom naznačujú, že príznaky sú zvyčajne mierne. Bol hlásený útlm centrálneho nervového systému s poruchami orientácie a predĺženým útlmom, spolu s tachykardiou a miernou hypertenziou alebo hypotenziou. Existuje však možnosť vzniku oveľa závažnejších následkov (vrátane úmrtia) pri dávkach omnoho vyšších ako je terapeutická dávka, najmä pri zmiešaných predávkovaniach.

Pacienti s predávkovaním majú pre udržanie vitálnych funkcií dostať príslušnú symptomatickú a podpornú liečbu. Taktiež sa odporúča zvážiť podanie aktívneho uhlia alebo výplach žalúdka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antidepresíva, ATC kód: N06AX11


Mechanizmus účinku:

Mirtazapín je centrálne pôsobiaci presynaptický antagonista α2-receptora, ktorý zvyšuje noradrenergný a serotonergný neurónový prenos v centrálnom nervovom systéme. Zvýšenie serotonergnej neurotransmisie je špecificky sprostredkovávané cez 5-HT1 receptory, keďže mirtazapín blokuje 5-HT2- aj 5-HT3 receptory. Predpokladá sa, že oba enantioméry mirtazapínu prispievajú k antidepresívnej aktivite, S(+) enantiomér blokádou alfa2- a 5-HT2-receptorov a R(-) enantiomér blokádou 5-HT3-receptorov.

H1-antagonistický účinok je považovaný za príčinu sedatívneho účinku mirtazapínu. Anticholínergický účinok mirtazapínu je minimálny a v rámci terapeutických dávok nemá takmer žiadny účinok na kardiovaskulárny systém.


Pediatrická populácia

V dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách u detí vo veku 7 až 18 rokov s veľkou depresívnou poruchou (n=259) s použitím flexibilnej dávky počas prvých 4 týždňov (15-45 mg mirtazapínu) a následne s použitím fixnej dávky (15, 30 alebo 45 mg mirtazapínu) počas ďalších 4 týždňov sa v primárnom a vo všetkých sekundárnych koncových ukazovateľoch nepreukázali signifikantné rozdiely medzi mirtazapínom a placebom. U 48,8 % osôb liečených mirtazapínom sa v porovnaní s 5,7 % osôb v ramene s placebom pozoroval signifikantný prírastok hmotnosti (≥7 %). Urtikária (11,8 % vs 6,8 %) a hypertriglyceridémia (2,9 % vs 0 %) boli tiež často pozorované.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní Mirzatenu Q-Tab sa liečivo mirtazapín rýchlo a dobre absorbuje (biologická dostupnosť ≈ 50 %), maximálne hladiny v krvi dosahuje približne po dvoch hodinách. Väzba mirtazapínu na bielkoviny krvnej plazmy je približne 85 %. Priemerný polčas eliminácie je 20‑40 hodín; v ojedinelých prípadoch bol zaznamenaný dlhší polčas, až 65 hodín; u mladých mužov bol pozorovaný kratší polčas.

Polčas eliminácie je dostačujúci na opodstatnenie dávkovania jedenkrát denne. Ustálený stav sa dosiahne za 3-4 dni, potom k ďalšej akumulácii nedochádza. Mirtazapín vykazuje lineárnu farmakokinetiku v rámci odporúčaného dávkovacieho rozmedzia. Príjem potravy nemá vplyv na farmakokinetiku mirtazapínu.


Mirtazapín sa extenzívne metabolizuje a vylučuje sa močom a stolicou v priebehu niekoľkých dní. Hlavné cesty biotransformácie sú demetylácia a oxidácia, s následnou konjugáciou. Údaje z in vitroštúdií mikrozómov ľudskej pečene naznačujú, že enzýmy CYP2D6 a CYP1A2 cytochrómu P450 sa zúčastňujú tvorby 8-hydroxymetabolitu mirtazapínu, pričom sa predpokladá, že enzým CYP3A4 je zodpovedný za tvorbu N-demetylovaných a N-oxidových metabolitov. Demetylovaný metabolit je farmakologicky aktívny a zdá sa že má rovnaký farmakokinetický profil ako materská látka.

Klírens mirtazapínu sa môže následkom poruchy funkcie obličiek alebo pečene znížiť.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe konvenčných štúdií bezpečnej farmakológie, opakovaných toxických dávok, karcinogenity alebo genotoxicity neodhalili špeciálne riziko pre ľudí.

V štúdiách reprodukčnej toxicity sa u potkanov a králikov nepozoroval teratogénny účinok. Pri dvojnásobnom systémovom vystavení, v porovnaní s maximálnym terapeutickým vystavením u ľudí, došlo u potkanov k zvýšeniu postimplantačných strát, zníženiu pôrodnej hmotnosti mláďat a k redukcii prežitia mláďat potkanov počas prvých troch dní laktácie.

V sérii testov na génové mutácie a chromozomálne a DNA poškodenia mirtazapín nebol genotoxický. Nádory štítnej žľazy zistené u potkanov v štúdii karcinogenity a hepatocelulárne nádory zistené u myší v štúdii karcinogenity sú považované za druhovo špecifické, negénotoxické reakcie spojené s dlhodobou liečbou vysokými dávkami induktorov hepatálnych enzýmov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Etylcelulóza

Manitol (E421)

Sorbitol (E420)

Krospovidón

Koloidný oxid kremičitý hydratovaný

Pomarančová príchuť (obsahujúca maltodextríny, modifikovaný kukuričný škrob)

Aspartám (E951)

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Perforovaný blister s jednotlivými dávkami (OPA/Al/PVC//Al fólia).


Veľkosť balenia: 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100x1, 180 orodispergovateľných tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Mirzaten Q-Tab 15 mg - 30/0049/08-S

Mirzaten Q-Tab 30 mg - 30/0050/08-S

Mirzaten Q-Tab 45 mg - 30/0051/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.2.2008

Dátum posledného predĺženia: 27.9. 2013


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

10


Mirzaten Q-Tab 45 mg