+ ipil.sk

Mispregnol 400 mikrogramov tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii evid. č.: 2011/06460-REG

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/00662


Písomná informácia pre používateľa


Mispregnol 400 mikrogramov tablety

misoprostol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mispregnol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mispregnol

3. Ako užívať Mispregnol

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Mispregnol

 2. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Mispregnol a na čo sa používa


Tablety Mispregnol obsahujú misoprostol – liečivo podobné chemickej látke „prostaglandín“, ktorú prirodzene produkuje ľudské telo. Misoprostol spúšťa kontrakcie maternice a oslabuje krčok maternice.

Mispregnol sa podáva po užití iného lieku s názvom „mifepristón“ s cieľom prerušiť graviditu. Je nutné ho užiť najneskôr 49 dní po prvom dni posledného menštruačného cyklu.


 1. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Mispregnol


Neužívajte Mispregnol

- ak ste alergická na misoprostol, na akýkoľvek iný prostaglandín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak gravidita nebola potvrdená ultrazvukovým skenom alebo biologickými testami;

- ak od prvého dňa vášho posledného menštruačného cyklu uplynulo viac ako 49 dní (7 týždňov);

- ak má váš lekár podozrenie na ektopickú graviditu (mimomaternicové tehotenstvo);

- ak nemôžete užívať mifepristón (mifepristón sa užíva v kombinácii s liekom Mispregnol).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Mispregnol,

 • ak máte ochorenie pečene alebo obličiek;

 • ak trpíte chudokrvnosťou alebo podvýživou;

 • ak máte kardiovaskulárne ochorenie (ochorenie srdca alebo krvného obehu);

 • ak máte zvýšené riziko kardiovaskulárneho ochorenia. Medzi rizikové faktory patrí fajčenie cigariet vo veku nad 35 rokov, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi, či diabetes;

 • ak máte ochorenie, ktoré nepriaznivo vplýva na zrážanlivosť krvi;

 • ak ste v minulosti podstúpili cisársky rez alebo operáciu maternice.


Ak používate vnútromaternicové teliesko, pred užitím prvého lieku (mifepristónu) je nutné ho odstrániť.


Pred užitím liekov mifepristón a Mispregnol bude vaša krv testovaná na určenie Rh faktora. Ak ste Rh negatívna, lekár vás bude informovať o bežnom postupe potrebnej liečby.


Iné lieky a Mispregnol

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi.


Obzvlášť oznámte lekárovi užívanie nasledujúcich liekov:

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSA), ako napr. kyselina acetylsalicylová alebo diklofenak;

 • antacidá alebo antacidá s obsahom horčíka (používajú sa na liečbu pálenia záhy a porúch trávenia v súvislosti so žalúdočnou kyselinou).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Zlyhanie prerušenia tehotenstva (pokračovanie tehotenstva) po užití lieku Mispregnol, ktorý bol užitý až po predchádzajúcom užití prvého lieku (mifepristón), súvisí s vrodenými poruchami. Vrodené poruchy u novorodencov boli pozorované aj v prípadoch, kedy sa tento liek užíval samostatne. Mifepristón musíte užiť 36 – 48 hodín pred užitím lieku Mispregnol.

Riziko zlyhania lieku sa zvyšuje:

 • ak liek užijete po uplynutí 49 dní od prvého dňa poslednej menštruačnej periódy;

 • ak liek neužijete perorálne (podanie ústami);

 • s dĺžkou trvania gravidity;

 • s počtom vašich predchádzajúcich tehotenstiev.


Ak prerušenie gravidity po užití tohto lieku zlyhá, plodu hrozí riziko neznámych následkov. Ak sa rozhodnete pokračovať v tehotenstve, na špecializovanej klinike je nutné vykonať dôkladný prenatálny monitoring (sledovanie plodu) a opakované vyšetrenia ultrazvukom so špeciálnym dôrazom na končatiny plodu. Podrobnejšie informácie vám poskytne lekár.


Ak sa rozhodnete pre ukončenie tehotenstva, bude použitý nový postup. Pri voľbe postupu vám poradí lekár.

Po užití tohto lieku sa vyhnite opätovnému otehotneniu pred nasledujúcim menštruačným cyklom. Hneď ako lekár potvrdí ukončenie tehotenstva, začnite používať antikoncepciu.


Dojčenie

Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Počas užívania mifepristónu a misoprostolu nedojčite, pretože tieto lieky prenikajú do materského mlieka.


Plodnosť

Tento liek nemá vplyv na plodnosť. Môžete opäť otehotnieť ihneď po dokončení procesu prerušenia tehotenstva. Po potvrdení prerušenia tehotenstva začnite ihneď používať antikoncepciu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže spôsobovať závraty. Skôrako zistíte, aké účinky vo vás vyvoláva liek Mispregnol, buďte po jeho užití obzvlášť opatrná pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.


 1. Ako užívať Mispregnol


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára.


Dávkovanie u dospelých

 • Jedna tableta na perorálne užitie.


Užitie tablety

 • Prehltnite celú tabletu a zapite ju pohárom vody,

 • 36 až 48 hodín po užití tablety mifepristónu 600 mg.

 • Po užití tejto tablety musíte najmenej 3 hodiny odpočívať.

 • Ak vraciate do 30 minút od užitia tablety, ihneď to oznámte lekárovi. Budete musieť užiť ďalšiu tabletu.


Pri užívaní tohto lieku si zapamätajte tieto dôležité pokyny:


Túto tabletu musíte užívať perorálne.

Mispregnol musíte užiť 36 až 48 hodín po užití tablety mifepristónu 600 mg.


Zanedbanie týchto pokynov zvyšuje riziká spojené s užívaním tohto lieku.


Postup užitia Mispregnol je nasledovný:

 1. V zdravotnom stredisku, dostanete prvý liek mifepristón, ktorý musíte užiť perorálne.

 2. 36 až 48 hodín potom, musíte perorálne užiť Mispregnol. Po užití tohto lieku musíte najmenej 3 hodiny odpočívať.

 3. Po užití Mispregnol môže byť plod vypudený v priebehu niekoľkých hodín alebo niekoľkých nasledujúcich dní. Po užití prvého lieku (mifepristónu) nastane vaginálne krvácanie, ktoré v priemere trvá asi 12 dní. Krvácanie bude časom slabnúť.

 4. Po užití prvého lieku (mifepristónu) sa musíte v priebehu 14 až 21 dní vrátiť do zdravotného strediska na kontrolnú konzultáciu, aby sa potvrdilo úplné vypudenie plodu.


Okamžite kontaktujte zdravotné stredisko:

 • ak vaginálne krvácanie trvá viac než 12 dní a/alebo je veľmi silné (napr. ak počas 2 hodín potrebujete na každú hodinu viac ako 2 hygienické vložky);

 • ak máte silné bolesti brucha;

 • ak máte horúčku alebo ak máte zimnicu.


Iné dôležité veci na zapamätanie:

 • Vaginálne krvácanie neznamená, že vypudenie plodu je úplné.

 • Ak je blistrová fólia poškodená alebo ak bola tableta uchovávaná mimo obalu, liek nepoužívajte.

 • Ak tento liek užijete po uplynutí 49 dní od prvého dňa posledného menštruačného cyklu alebo ak liek neužijete perorálne, riziko vedľajších účinkov sa zvýši.


Ak tehotenstvo pokračuje alebo ak vypudenie nie je úplné, lekár vám poradí ďalšie možnosti prerušenia tehotenstva.


Odporúčame, aby ste pred absolvovaním kontrolnej konzultácie necestovali príliš ďaleko od zdravotného strediska.


V prípade núdze alebo v prípade akýchkoľvek otázok telefonicky či osobne kontaktujte zdravotné stredisko. Nemusíte čakať až do termínu kontroly.


Použitie u detí

O užívaní misoprostolu u dospievajúcich je k dispozícii iba obmedzené množstvo údajov.


Ak užijete viac Mispregnolu, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, okamžite kontaktujte lekára alebo vyhľadajte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici.


Lekár vám poskytne presné množstvo lieku Mispregnol, je preto nepravdepodobné, že užijete príliš veľa tabliet. Užitie nadmerného množstva tabliet môže spôsobiť príznaky, ako sú ospalosť, triaška, kŕče, ťažkosti pri dýchaní, bolesť brucha, hnačka, horúčka, bolesti na hrudníku, nízky krvný tlak a spomalenie tepu, ktoré môžu byť smrteľné.


Ak zabudnete užiť Mispregnol

Ak zabudnete užiť mifepristón alebo Mispregnol, prerušenie tehotenstva pravdepodobne nebude celkom účinné. Ak zabudnete užiť Mispregnol, oznámte to lekárovi alebo zdravotnému stredisku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky,aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Môžu sa objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:


Závažné vedľajšie účinky

Ak tento liek užijete po uplynutí 49 dní od prvého dňa posledného menštruačného cyklu alebo ak liek neužijete perorálne, riziko výskytu závažných vedľajších účinkov sa zvýši.


Medzi závažné vedľajšie účinky patrí:

 • alergická reakcia. Bolestivé vyrážky na pokožke, ako napr. svrbivé červené škvrny, pľuzgiere alebo lézie (rany).


Ďalšie závažné vedľajšie účinky zahŕňajú:

 • srdcovocievne príhody. Bolesti na hrudníku, ťažkosti pri dýchaní, zmätenosť alebo nepravidelný tep.

 • prípady závažného alebo smrteľného toxického alebo septického šoku. Horúčka s bolesťou svalov, prudké zvýšenie tepu, závraty, hnačka, vracanie alebo pocit slabosti.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť, ak tento liek užijete až po uplynutí 49 dní od prvého dňa posledného menštruačného cyklu alebo ak liek neužijete perorálne.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, OKAMŽITE kontaktujte lekára alebo vyhľadajte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici.


Ďalšie vedľajšie účinky

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • kontrakcie (sťahy) alebo kŕče maternice;

 • hnačka;

 • pocit choroby (nevoľnosť) alebo nevoľnosť (vracanie).


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • silné krvácanie z pošvy;

 • bolesť brucha;

 • slabé alebo stredne silné žalúdočno-črevné kŕče;

 • infekcia maternice (endometritída a zápalové ochorenie panvy).


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • horúčka;

 • úmrtie plodu;

 • vrodené poruchy;

 • bolesť hlavy, závraty a celkový pocit choroby a únavy;

 • žihľavka a poruchy kože, ktoré môžu byť závažné.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • lokalizovaný opuch tváre a/alebo hrtana s možnou žihľavkou


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

 • pocit chladu, triaška;

 • bolesť chrbta.


Ak sa akýkoľvek z vedľajších účinkov zhorší alebo ak zaznamenáte akékoľvek iné nežiaduce či neočakávané účinky, oznámte to lekárovi.


5. Ako uchovávať Mispregnol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „Exp.“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Ak škatuľka alebo blister vykazuje známky poškodenia, liek nepoužívajte.


Ak bola tableta uchovávaná mimo blistrového obalu, neužívajte ju.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mispregnol obsahuje


Liečivo je misoprostol.

Jedna tableta lieku Mispregnol obsahuje 400 mikrogramov misoprostolu.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, škrobový glykolát sodíka (typ A) a hydrogenovaný ricínový olej.


Ako vyzerá Mispregnol a obsah balenia


Biela, okrúhla, plochá tableta s priemerom 11 mm a hrúbkou 4,4 mm, s vyrytým nápisom „M400“

na jednej strane.


Mispregnol je dostupný v baleniach po 1, 4, 16 alebo 40 tabliet v perforovaných blistroch PVC-PCTFE/Al alebo Al/Al so samostatnou dávkou.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Exelgyn

216 Boulevard Saint Germain

75007 Paríž

Francúzsko


Výrobca

Nordic Pharma BV

Tolweg 15

3741 LM Baarn

Holandsko


Delpharm Lille SAS

Z.I. de Roubaix Est, Rue de Toufflers

59390 LYS-LEZ-Lannoy

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: MisoOne

Belgicko: Topogyne

Bulharsko: MisoOne

Česká republika: Mispregnol

Nemecko: MisoOne

Dánsko: MisoOne

Estónsko: Misone

Španielsko: MisoOne

Fínsko: Misoone

Francúzsko: MisoOne

Taliansko: Misoone

Luxembursko: Topogyne

Lotyšsko: Misone

Holandsko: MisoOne

Nórsko: Misoone

Portugalsko: Misone

Rumunsko: Misone

Švédsko: GynOne

Slovinsko: Misone

Slovenská republika: Mispregnol

Spojené kráľovstvo: Topogyne


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.slovensky – verzia 2012/09 Strana 6 z 6


Mispregnol 400 mikrogramov tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid. č.: 2011/06460-REG

Príloha č.1 k notifikácii o zmene ev.č.: 2013/05319-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Mispregnol 400 mikrogramov tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 400 mikrogramov misoprostolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.

Biele okrúhle ploché tablety s priemerom 11 mm a hrúbkou 4,4 mm, s vyrytým nápisom „M400“ na jednej strane.4. KLINICKÉ ÚDAJE


Antiprogesterón mifepristón a analóg prostaglandínu, misoprostol, je možné indikovať a podávať za účelom prerušenia gravidity len v súlade s legislatívou a vnútroštátnymi predpismi krajiny.


4.1 Terapeutické indikácie


Medikamentózne prerušenie pokročilej vnútromaternicovej gravidity spolu so sekvenčným použitím mifepristónu až do 49 dní od poslednej menštruácie (pozri časť 4.2).


Misoprostol je indikovaný u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Misoprostol sa užíva ako jednorazová 400-mikrogramová perorálna dávka, a to v období 36 až 48 hodín od užitia jednej perorálnej dávky mifepristónu 600 mg. Informácie o dávkovaní mifepristónu nájdete v informáciách o liekoch s obsahom mifepristónu.


Vracanie do 30 minút po užití tablety by mohlo spôsobiť zníženie účinnosti misoprostolu: v takom prípade sa odporúča užiť ďalšiu tabletu misoprostolu 400 mikrogramov.


Deti a dospievajúci

O užívaní misoprostolu u dospievajúcich je k dispozícii iba obmedzené množstvo údajov.


Spôsob podávania

Tablety misoprostolu sú určené len na perorálne použitiea nesmú byť podávané žiadnym iným spôsobom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na misoprostol alebo na iný prostaglandín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

Gravidita, ktorá nebola potvrdená ultrazvukovým skenom ani biologickými testami.

Podozrenie na ektopickú graviditu.

Kontraindikácie pri užívaní mifepristónu.

Gravidita po uplynutí 49 dní od poslednej menštruácie.


Nakoľko sa misoprostol užíva v kombinácii s mifepristónom, prečítajte si aj kontraindikácie pre mifepristón.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nakoľko neboli vykonané špecifické štúdie, sekvenčné použitie mifepristónu v kombinácii s misoprostolom sa neodporúča pacientom s/so:

- podvýživou

- zlyhaním pečene

- zlyhaním obličiek


Upozornenia


Keďže misoprostol je látka vyvolávajúca potrat, nesmie ho užiť žiadna gravidná žena , ktorá má v pláne ukončiť graviditu pôrodom.

Štádium gravidity je nutné určiť z anamnézy a klinického vyšetrenia pacientky. V každom prípade sa odporúča vykonať ultrazvuk maternice.


Misoprostol MUSÍ BYŤ UŽÍVANÝ len perorálne:

- v dávke, ktorá nepresahuje 400 mikrogramov;

- po predchádzajúcom užití 600 mg mifepristónu;

- v časovom intervale 36 - 48 hodín po užití mifepristónu.


Postup inou než uvedenou metódou zvyšuje VŠETKY riziká spojené s metódou medikamentózneho prerušenia gravidity.


Táto metóda vyžaduje aktívnu spoluprácu ženy, ktorá musí byť informovaná o požiadavkách metódy:

 • o nutnosti kombinácie liečby s mifepristónom, ktorý sa musí podať 36 - 48 hodín pred podaním tohto lieku;

 • o potrebe kontrolnej návštevy u lekára 14 až 21 dní od užitia mifepristónu s cieľom skontrolovať úplnosť vypudenia plodu;

 • o možnom zlyhaní metódy prerušenia gravidity, vedúce k ďalšiemu postupu prerušenia gravidity.


Pre potenciálne akútne účinky misoprostolu musí byť ženám poskytnuté kompletné poradenstvo týkajúce sa výskytu možných príznakov a znakov, pričom ženy musia mať telefonický kontakt na zdravotnícke zariadenie vykonávajúce prerušenie tehotenstva alebo priamy prístup k nemu.

V prípade otehotnenia počas používania vnútromaternicového telieska sa musí teliesko pred podávaním mifepristónu/misoprostolu odstrániť.


Riziká spojené s metódou:


Účinnosť medikamentóznej metódy prerušenia gravidity klesá:

- ak sa prísne nedodržiava uvedená metóda;

- s paritou (rastúcim počtom predchádzajúcich pôrodov).


Zlyhania

V prípadoch, kedy bol liek na medikamentózne prerušenie gravidity užitý najneskôr v 49. deň po poslednej menštruácii a bol užitý perorálne, sa riziko pokračujúcej gravidity vyskytlo v 1 % prípadov. Pre toto riziko je nutná následná kontrolná návšteva lekára, pri ktorej sa určí úplnosť vypudenia plodu.
V zriedkavých prípadoch neúplného vypudenia plodu môže byť potrebná chirurgická revízia.


Krvácanie

Pacientka musí byť informovaná o výskyte predlženého vaginálneho krvácania (v priemere 12 dní alebo viac po užití mifepristónu), ktoré môže byť silné. Krvácanie sa vyskytne takmer vo všetkých prípadoch, v žiadnom prípade však nie je dôkazom úplného vypudenia plodu.


Krvácanie sa môže dostaviť veľmi rýchlo po užití misoprostolu, ale niekedy aj neskôr:

v 60 % prípadov dôjde k vypudeniu plodu do 4 hodín od užitia misoprostolu;

v 40 % prípadov dôjde k vypudeniu plodu 24 až 72 hodín od užitia misoprostolu.

V zriedkavých prípadoch dochádza k vypudeniu plodu ešte pred podaním misoprostolu (asi 3 % prípadov). To však nevylučuje potrebu kontrolnej návštevy lekára s cieľom potvrdiť úplné vypudenie plodu a vyprázdnenie maternice.


Pacientku je nutné upozorniť, aby necestovala príliš ďaleko od zdravotníckeho zariadenia vykonávajúceho potrat, kým nebude zaznamenané úplné vypudenie plodu. Žena dostane presné pokyny, koho má kontaktovať a kam má ísť v prípade výskytu akýchkoľvek problémov, najmä v prípade nadmerného vaginálneho krvácania. Za nadmerné krvácanie sa považuje doba dlhšia ako 12 dní a/alebo krvácanie silnejšie ako počas menštruácie.


Následná kontrolná návšteva lekára sa musí uskutočniť v intervale 14 až 21 dní po užití mifepristónu, na ktorej sa musí vhodným spôsobom (klinické vyšetrenie v kombinácii s meraním hladiny hormónu beta hCG alebo ultrazvukovým skenom) overiť úplnosť vypudenia plodu a zastavenie vaginálneho krvácania. V prípade krvácania (aj slabého) pretrvávajúceho po kontrolnej návšteve lekára sa jeho úplné zastavenie musí skontrolovať v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní.


Pretrvávajúce vaginálne krvácanie v tomto období môže naznačovať neúplnosť potratu alebo nediagnostikovanú ektopickú graviditu. V takom prípade sa musí zvážiť vhodná liečba.


Nakoľko počas medikamentóznej metódy prerušenia gravidity dochádza v 0 až 1,4 % prípadov k silnému krvácaniu vyžadujúcemu hemostatickú kyretáž, osobitnú starostlivosť je potrebné venovať pacientkam s hemostatickými poruchamis hypokoaguláciou alebo anémiou. Rozhodnutie o použití medikamentóznej alebo chirurgickej metódy sa musí urobiť v spolupráci so špecialistami podľa typu hemostatickej poruchy a stupňa anémie.


V prípade pokračujúcej gravidity diagnostikovanej pri kontrolnej návšteve bude žene navrhnutá iná metóda prerušenia gravidity.


Infekcia

Po medikamentóznom prerušení gravidity nepovoleným vaginálnym alebo bukálnym podaním tabliet mifepristónu boli zaznamenané závažné prípady (vrátane fatálnych prípadov) toxického a septického šoku, ktoré nasledovali po infekcii atypickými patogénmi (Clostridium sordelliia Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Streptococcusskupiny A).


Lekári si musia byť vedomí tejto potenciálne smrteľnej komplikácie.


Teratogenita

Pacientky, ktoré sa po liečbe rozhodnú pokračovať v gravidite, musia byť informované o riziku teratogenity. Toto riziko vyplýva z metódy užívania mifepristónu a misoprostolu a zvyšuje sa pri aplikovaní metódy inej ako tej, ktorá je uvedená v časti 4.2 „Dávkovanie a spôsob podávania“. Vystavenie plodu účinkom misoprostolu a mifepristónu zvyšuje riziko vývoja Moebiovho syndrómu a/alebo syndrómu amniotických pruhov. Je treba zvážiť možnosť inej metódy prerušenia gravidity. Ak gravidita pokračuje, v špecializovanom stredisku sa musí vykonať bližšie monitorovanie pomocou ultrazvukového skenu.


Opatrenia pri používaní


Kardiovaskulárne riziká

Po intravaginálnom a intramuskulárnom podaní vysokej dávky analógu prostaglandínu (vrátane misoprostolu) boli zaznamenané zriedkavé, ale závažné kardiovaskulárne príhody (infarkt myokardu a/alebo spazmus koronárnych tepien či závažná hypotenzia). Z tohto dôvodu je potrebné s opatrnosťou liečiť ženy s rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení (napr. chronické fajčiarky vo veku nad 35 rokov, pacientky s hyperlipidémiou alebo diabetom) alebo s potvrdeným kardiovaskulárnym ochorením.


Aloimunizácia v Rh systéme

Medikamentózne prerušenie gravidity vyžaduje stanovenie Rh faktora, ktoré je dôležité pre prevenciu voči aloimunizácii v Rh systéme, ako aj iné všeobecné opatrenia vykonávané počas akéhokoľvek prerušenia gravidity.


Začatie antikoncepcie po medikamentóznom prerušení gravidity

Počas klinických testov sa v čase medzi vypudením embrya a obnovením menštruácie objavili nové prípady gravidity. Preto sa po klinickom potvrdení medikamentózneho prerušenia gravidity odporúča okamžite začať používať vhodnú antikoncepčnú metódu.


Iné

Je nutné dodržiavať aj opatrenia spojené s užívaním mifepristónu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Misoprostol sa zväčša metabolizuje pomocou systémov oxidujúcich mastné kyseliny a nepreukázal žiaden nepriaznivý účinok na pečeňový mikrozomálny enzýmový systém oxidáz so zmiešanou funkciou (P450).


Pokles účinnosti misoprostolu môžu teoreticky spôsobiť antiprostaglandínové vlastnosti nesteroidných protizápalových liekov (NSA) vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Obmedzené dôkazy naznačujú, že súčasné podanie NSA v rovnaký deň, kedy dôjde k podaniu misoprostolu, negatívne neovplyvňuje účinky mifepristónu či misoprostolu na cervikálne zretie alebo kontraktilitu maternice, ani neznižuje klinickú účinnosť medikamentózneho prerušenia gravidity.


Antacidá môžu znížiť biologickú dostupnosť misoprostolu.

Antacidá obsahujúce horčík môžu zhoršiť hnačku spôsobenú misoprostolom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie v gravidite sa spája s vrodenými chybami/malformáciami pri pokračujúcej gravidite po vystavení účinkom kombinácie mifepristónu a misoprostolu či samotného misoprostolu. Prenatálne vystavenie účinkom misoprostolu súvisí s Moebiovým syndrómom (vrodená paralýza tváre sprevádzaná/nesprevádzaná malformáciou končatín) a syndrómom amniotických pruhov (deformácie končatín / amputácie, najmä zakrivené nohy, absencia hornej končatiny, oligodaktýlia, rázštep hornej pery). Ženy, ktoré zvažujú medikamentózne prerušenie gravidity, musia podstúpiť dôkladnúkonzultáciu o rizikách pre ich plod v prípade, ak potrat zlyhá a iná metóda prerušenia gravidity neprichádza do úvahy.


Následne:

Ženy musia byť upozornené, že z dôvodu rizika zlyhania medikamentóznej metódy prerušenia gravidity a rizika hroziaceho pre plod je kontrolná návšteva lekára povinná (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).

Ak je pri následnej kontrolnej návšteve diagnostikované zlyhanie metódy (životaschopná pokračujúca gravidita) a ak pacientka s tým súhlasí, prerušenie gravidity bude dokončené inou metódou prerušenia gravidity.

Ak si pacientka praje pokračovať v gravidite, v špecializovanom zdravotníckom zariadení musí byť vykonané dôkladné ultrasonografické monitorovanie gravidity s dôrazom na končatiny plodu.


Laktácia

Mifepristón je lipofilná látka a môže sa teoreticky vylučovať do materského mlieka. K dispozícii však nie sú žiadne údaje. Keďže sa misoprostol tiež môže vylučovať do materského mlieka, ženy počas užívania mifepristónu a misoprostolu nemajú dojčiť.

Fertilita

Misoprostol nemá vplyv na fertilitu. Môže sa stať, že žena opäť otehotnie ihneď po úspešnom prerušení gravidity. Je preto dôležité informovať pacientku o potrebe okamžitého nasadenia antikoncepčných prostriedkov po potvrdení prerušenia gravidity.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú známe žiadne údaje o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá. Ako vedľajší efekt sa môžu vyskytnúť závraty. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je nutné vziať do úvahy možné vedľajšie účinky.


4.8 Nežiaduce účinky


Vedľajšie účinky misoprostolu sú zvyčajne dôsledkom rozšírenia farmakologických účinkov a biologickej dostupnosti liekov. Najčastejšie nepriaznivé reakcie sú poruchy tráviaceho traktu, ako napr. nauzea, vracanie, hnačka abolesť brucha.


Frekvencie výskytu vedľajších účinkov sú klasifikovaná nasledovne:


Veľmi časté (1/10)
Časté (
1/100 až <1/10)
Menej časté (
1/1000 až <1/100)
Zriedkavé (
1/10 000 až <1/1000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
Neznáme (z dostupných údajov ich nie je možné vyhodnotiť)


Infekcie a nákazy

Časté:

- Infekcia po potrate. Podozrenie na infekciu alebo potvrdená infekcia (endometritída, zápalové ochorenie panvy) boli zaznamenané u menej ako 5 % žien.

Veľmi zriedkavé:

- Po nepovolenomvaginálnom alebo bukálnom podaní tabliet misoprostolu boli zaznamenané veľmi zriedkavé prípady závažného alebo fatálneho toxického a septického šoku (spôsobené Clostridium sordelliialebo Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Streptococcusskupiny A), ktoré sa dostavili s horúčkou alebo bez nej alebo ďalších badateľných symptómov infekcie. Lekári si musia byť vedomí tejto potenciálne smrteľnej komplikácie (pozri časť 4.4. – Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Poruchy imunitného systému

Neznáme:

- Anafylaxia, precitlivenosť.


Poruchy nervového systému

Zriedkavé:

- Bolesť hlavy.


Poruchy ciev

Najmä po nepovolenom vaginálnom podaní tabliet misoprostolu boli zaznamenané zriedkavé, avšak závažné kardiovaskulárne príhody (infarkt myokardu a/alebo spazmus koronárnych tepien či závažná hypotenzia).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

- Nauzea, vracanie, hnačka (tieto gastrointestinálne účinky súvisia s použitím prostaglandínov a sú hlásené veľmi často).

Časté:

- Slabé alebo stredne závažné brušné kŕče.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

- Precitlivenosť: vyrážky na koži menej časté (0,2 %).

Zriedkavé:

- Jednotlivé prípady žihľavky, erytrodermie, nodózného erytému; hlásená bola tiež toxická epidermálna nekrolýza.

Veľmi zriedkavé:

 • Angioedém.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme:

- Bolesť chrbta.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté:

- Veľmi časté kontrakcie alebo kŕče maternice (10 až 45 %) pár hodín po užití misoprostolu.

Časté:

- Silné krvácanie vyskytujúce sa asi v 5 % prípadov, ktoré môže až v 1,4 % prípadov vyžadovať hemostatickú kyretáž.


Vrodené, familiárne a genetické poruchy

Zriedkavé:

- Úmrtie plodu, vrodené poruchy.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé:

- Malátnosť, vagálne symptómy (návaly horúčavy, závraty, zimnica), horúčka.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania je nutná symptomatická liečba a vhodná zdravotná starostlivosť. Po masívnej dávke 12 mg misoprostolu bolo zaznamenané gastrointestinálne krvácanie, zlyhanie obličiek, akútna rabdomyolýza, krvácanie maternice a úmrtie.


Symptómy spojené s predávkovaním misoprostolom: sedácia, tremor, kŕče, dýchavičnosť, bolesť brucha, hnačka, horúčka, krvácanie, spazmus koronárnych tepien, hypotenzia a bradykardia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné gynekologické lieky, oxytocíny – prostaglandíny

ATC kód: G02AD06


Misoprostol (syntetický analóg prostaglandínu E1) sa používa v kombinácii s mifepristónom na prerušenie gravidity do ≤ 49 dní od poslednej menštruácie.


V prípadoch prerušenia gravidity v jej skorom štádiu vzrastá úspešnosť kombinácie mifepristón-misoprostol až na 95 % a urýchľuje vypudenie zárodku. O priemernej úspešnosti 95 % môžeme hovoriť v prípade, kedy sa perorálne užije 600 mg mifepristónu v kombinácii so 400 mikrogramami misoprostolu najneskôr v 49. deň od poslednej menštruácie.


Pri odporúčanom dávkovaní, misoprostol indukuje kontrakcie hladkých svalov maternice a relaxáciu krčka maternice. Uterotonické vlastnosti misoprostolu majú napomáhať otváraniu krčka maternice a vypudeniu vnútromaternicového obsahu.

Pri odporúčanom dávkovaní by misoprostol nemal mať nežiaduce účinky na srdce, pečeň ani obličky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Misoprostol sa po perorálnom užití rýchlo vstrebáva a najvyššiu plazmatickú koncentráciu aktívneho metabolitu (kyselina misoprostolová) dosiahne asi po 30 minútach. Polčas plazmatickej eliminácie kyseliny misoprostolovej je 20 – 40 minút.


Distribúcia

Voľná kyselina misoprostolová sa z menej ako 90 % viaže na plazmatické proteíny. Misoprostol sa metabolizuje pomocou systémov oxidujúcich mastných kyselín prítomných v niektorých orgánoch ľudského tela.


Eliminácia

Po perorálnom podaní 3H-misoprostolu sa približne 73 % rádioaktívnych látok vylúči do moču a približne 15 % do stolice. Približne 56 % celkového množstva izotopom značených látok sa eliminuje v priebehu 8 hodín močom.


Podanie misoprostolu súčasne s jedlom nemení biologickú dostupnosť kyseliny misoprostolovej, avšak z dôvodu menšej absorpčnej rýchlosti znižuje maximálnu plazmatickú koncentráciu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Opakované vysoké dávky misoprostolu potkanom a králikom potvrdili jeho fetotoxicitu a embryotoxicitu. Nebol pozorovaný žiadny teratogénny potenciál.


Štúdie jednorazových a opakovaných dávok psom, potkanom a myšiam v násobkoch ľudských dávok potvrdili, že toxikologické nálezy boli konzistentné so známymi farmakologickými účinkami prostaglandínov typu E, pričom hlavné symptómy boli hnačka, vracanie, mydriáza, tremor a hyperpyrexia.


Vnútromaternicové, ale nie vnútrožalúdočné zavádzanie misoprostolu potkanom značne zvýšilo úmrtnosť spôsobenú infekciou maternice baktériou Clostridium sordelliia zhoršilo likvidáciu baktérií in vivo.


Zistilo sa, že misoprostol in vitromení homeostázu vápnika v bunkách neuro-2a a podieľa sa na abnormálnej činnosti buniek . Nevyváženosti v homeostáze vápnika môžu potenciálne negatívne vplývať na skorý neuronálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Hypromelóza

Škrobový glykolát sodíka (typ A)

Hydrogenovaný ricínový olej


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Blister PVC-PCTFE/hliník: 1 rok.

Blister OPA-hliník-PVC/hliník: 18 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Akákoľvek ihneď nepoužitá tableta alebo tableta mimo blistra sa musí zlikvidovať.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1, 4, 16 alebo 40 tabliet v jednom kartónovom obale

Tablety sú balené v perforovaných blistroch PVC-PCTFE/Al alebo OPA-Al-PVC/Al so samostatnou dávkou.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EXELGYN
216, Boulevard Saint-Germain
75007 Paríž
Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


81/0147/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


strana 9

Mispregnol 400 mikrogramov tablety