+ ipil.sk

MISYO 10 mg/mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/08358-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


MISYO 10 mg/ml

Koncentrát na perorálny roztok

Metadóniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Misyoa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Misyo

3. Ako užívať Misyo

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Misyo

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Misyoa na čo sa používa


Tento liek obsahuje metadóniumchlorid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných narkotické analgetiká. Používa sa na liečbu závislosti, aby sa obmedzili abstinenčné príznaky.


Všetci pacienti dostávajúci Misyo musia byť počas liečby pravidelne sledovaní kvôli príznakom chybného používania, zneužívania a závislosti.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Misyo


Neužívajte Misyo

- ak ste alergický na metadón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku(uvedených v časti 6). Alergická reakcia zahŕňa vyrážku, svrbenie alebo dýchavičnosť;

- ak máte záchvat astmy (tento liek nesmiete používať pri astmatickom záchvate. Ak si tento liek sami podávate (samostatná aplikácia), počkajte, kým astmatický záchvat prejde a plne sa z neho zotavíte;

- ak ste závislý na alkohole;

- ak užívate inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) na liečbu depresie alebo ak ste užili IMAO v uplynulých dvoch týždňoch (pozri časť „Iné lieky a Misyo“);

- ak nie ste závislý na ópioidoch;

- ak máte problémy so srdcom (prolongácia QT intervalu);

- ak máte závažné problémy s pečeňou;

- počas pôrodu.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného na vás vzťahuje, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Misyo.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Misyo, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte závažné ťažkosti s dýchaním,

- ak máte alebo ste nedávno mali úraz hlavy,

- ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

- ak máte epilepsiu,

- ak trpíte na nedostatočnú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu),

- ak máte problémy s nadobličkami,

- ak máte zväčšenú prostatu,

- ak máte nízky krvný tlak,

- ak ste v šoku,

- ak máte ochorenie spôsobujúce slabosť svalov nazývané myasténia gravis,

- ak máte črevné ťažkosti,

- ak máte známe rizikové faktory pre prolongáciu QT intervalu:

- ak ste niekedy mali nepravidelný srdcový tep,

- ak ste niekedy mali ochorenie srdca,

- ak vo vašej rodine niekto zomrel náhle bez príčiny,

- ak máte nízku hladinu draslíka, sodíka alebo horčíka,

- ak ste tehotná alebo dojčíte,

- ak ste extrémne chorý alebo starší človek. V takom prípade môžete byť na tento liek citlivejší.


Ak si nie ste istý, či sa niečo z vyššie uvedeného na vás vzťahuje, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Misyo.


Iné lieky a Misyo

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Metadóniumchloridmôže mať vplyv na účinok iných liekov. Iné lieky tiež môžu ovplyvniť jeho účinok.

Liek Misyo nesmiete užívať:

 • súčasne s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO), ani do 2 týždňov po ich užití


Svojho lekára informujte najmä, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

- ďalšie ópioidné analgetiká,

- lieky, ktoré pôsobia na váš duševný stav (napr. tioridazín, fenotiazíny, haloperidol a sertindol),

- lieky na srdcové ťažkosti, ako napr. verapamil a chinidín,

- lieky na liečbu depresie (desipramín, nefazodón, fluvoxamín, fluoxetín, paroxetín a sertralín),

- protizápalové a imunosupresívne lieky (napr. dexametazón a ciklosporín),

- antivirotiká vrátane niektorých liekov na liečbu HIV (nevirapín, zidovudín, efavirenz, nelfinavir, ritonavir, amprenavir, delavirdin, lopinavir/ritonavir, ritonavir/saquinavir, abacavir, didanozín a stavudín),

- antibiotiká (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií), ako ciprofloxacín a makrolidové antibiotiká, napr. klaritromycín, telitromycín a erytromycín,

- antimykotiká na liečbu hubových infekcií, ako flukonazol, itrakonazol a ketokonazol,

- cimetidín používaný na liečbu žalúdočných vredov,

- naloxón na zvrátenie účinku ópioidov,

- lieky na zastavenie účinku ópioidov, ktoré pôsobia ako naltrexón a buprenorfín,

- rifampicín na liečbu tuberkulózy (TB),

- lieky na liečbu epilepsie ako napr. fenytoín, karbamazepín, fenobarbital a primidón,

- lieky, ktoré okysľujú moč, ako napr. kyselina askorbová (vitamín C) a chlorid amónny,

- lieky na hnačku (napr. loperamid, difenoxylát),

- diuretiká (napr. spironolaktón),

- lieky, ktoré u vás spôsobujú ospalosť,

- ľubovník bodkovaný – rastlinný prípravok na depresiu.

Iné lieky, ktoré užívate, môžu taktiež ovplyvniť činnosť srdca (napr. sotalol, amiodaron a flekainid).

Svojmu lekárovi musíte povedať o každom ďalšom lieku, ktorý užívate, pretože jeho užívanie spolu s metadónom môže byť nebezpečné. V takejto situácii môže váš lekár rozhodnúť, že na začiatku liečby je nutné monitorovať vaše srdce pomocou elektrokardiogramu (EKG), aby sa uistil, že sa takéto nebezpečné účinky nevyskytnú.

Metadón môže ovplyvniť aj niektoré krvné a močové testy (vrátane dopingových testov).Pred vykonaním akéhokoľvek testu povedzte, prosím, svojmu lekárovi, že užívate metadón.


Misyo a jedlo a nápoje

Misyo možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Počas užívania lieku Misyo nepite alkohol. Metadón môže totiž u vás spôsobiť ospalosť a pitie alkoholu môže u vás spôsobiť ešte väčšiu ospalosť.

Počas užívania lieku Misyo nepite grapefruitovú šťavu. Grapefruitová šťava totiž môže zmeniť účinky metadónu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Buďte opatrná, keď si robíte tehotenský test, pretože Misyo môže ovplyvniť výsledok tohto testu.

Neužívajte tento liek počas pôrodu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Metadón môže závažným spôsobom ovplyvňovať vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, počas užívania a aj po ňom. Tieto činnosti môžete opäť vykonávať iba s povolením vášho lekára.


Misyo obsahuje sorbitol

Mysio 10 mg/ml koncentrát na perorálny roztok obsahuje sorbitol. Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, obráťte sa pred užívaním tohto lieku na svojho lekára.


U niektorých ľudí môže sorbitol ovplyvniť, koľko metadónu z užitej dávky sa absorbuje. Zmena medzi liekom Misyo 10 mg/ml koncentrát na perorálny roztok a inými prípravkami s metadónom bez obsahu sorbitolu môže u týchto ľudí môže spôsobiť zmenu hladiny metadónu v krvi a návrat príznakov. Ak k tomu dôjde, obráťte sa, prosím, na svojho lekára.


3. Ako užívať Misyo


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Misyo musíme užívať len ústami. V žiadnom prípade tento produkt nesmiete podávať injekčne, pretože to by mohlo spôsobiť závažné a trvalé poškodenie vášho organizmu s možnými smrteľnými následkami. Tento liek je určený na riedenie odborným zdravotníckym pracovníkom. Misyo vám bude podané v nariedenej forme.

Lekár vám povie, koľko lieku Misyo potrebujete užiť a ako často ho potrebujete užívať. Je dôležité, aby ste neužili viac, než je dávka, na ktorej ste sa dohodli s vaším lekárom.


Dospelí

Zvyčajná počiatočná dávka je 10-30 mgza deň. Dávka sa bude pomaly zvyšovať, až kým u vás nevymiznú abstinenčné príznaky alebo kým sa neprejavia príznaky intoxikácie. Zvyčajná dávka je 60-120 mg/deň. Váš lekár rozhodne, akú dávku potrebujete a kedy máte dávku znížiť.


Starší ľudia a veľmi chorí ľudia

Ak potrebujete užívať opakované dávky tohto lieku, je možné, že vás lekár bude chcieť starostlivejšie sledovať. Ak ste staršia osoba, ak ste chorý alebo ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami, musí sa postupovať opatrne a dávkovanie sa má znížiť.


Použitie u detí

Misyo nie je vhodné pre deti.


Ak užijete viac lieku Misyo, ako máte

Ak užijete príliš mnoho metadónu, môžu sa u vás prejaviť nasledovné príznaky:

- ťažkosti s dýchaním,

- mimoriadna ospalosť, mdloby alebo kóma,

- zúžené „špendlíkové“ zrenice,

- slabosť svalov,

- studená a lepkavá pokožka,

- pomalý tep srdca, nízky krvný tlak, infarkt myokardu alebo šok,

- v závažných prípadoch môžu dôjsť k úmrtiu.

V prípade predávkovania musíte ihneď vyhľadať lekársku pomoc, dokonca aj ak sa cítite dobre, pretože môžete trpieť otravou metadónom.


Ak zabudnete užiť Misyo

Ak zabudnete užiť dávku, neužívajte ju. Počkajte, až kým nastane čas na užitie ďalšej dávky a užite iba jednu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Misyo

Neprestávajte užívať tento liek, kým vám to nepovie váš lekár, pretože by ste mohli trpieť abstinenčnými príznakmi. Váš lekár vám povie, ako máte postupne znížiť dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte tento liek užívať a navštívte vášho lekára:

 • Alergická reakcia, ktorá môže zahŕňať: opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, či ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním alebo závažné svrbenie kože s vystupujúcimi hrčkami.

 • Srdcové ťažkosti. Príznaky môžu zahŕňať zmeny v srdcovom tepe, keď napríklad srdce bije rýchlejšie alebo vynecháva, ťažkosti s dýchaním a závraty, ak sa dýchanie spomalí a je plytké. Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé a môžu ovplyvniť až 1 z 1000 ľudí.

 • Ak sa vaše dýchanie spomalí a je plytké.

 • Zhoršenie tlaku v hlave, ak už máte tento problém po úraze alebo ochorení mozgu.


Pokračujte v užívaní tohto lieku, ale ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • Ak trpíte astmou a tá sa zhorší.


Ďalšie možné vedľajšie účinky zahŕňajú:

Veľmi časté (môžu sa prejaviť u viac ako 1 z 10 ľudí):

 • Pocit na vracanie alebo vracanie.


Časté (môžu sa prejaviť až u 1 z 10 ľudí):

- zadržiavanie vody,

- eufória, videnie či počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie),

- ospalosť,

- rozmazané videnie, zúžené „špendlíkové“ zrenice, suché oči,

- závraty alebo točenie hlavy,

- zápcha,

- vyrážka na koži, potenie,

- únava,

- zvýšenie telesnej hmotnosti.


Menej časté (môžu sa prejaviť až u 1 zo 100 ľudí):

 • skleslosť (dysfória), rozrušenosť, zmätenosť, ťažkosti so spánkom, znížený záujem o sex,

 • bolesť hlavy, mdloby,

 • nízky krvný tlak, sčervenanie tváre,

 • ťažkosti s dýchaním (vrátane kašľa), suchosť v nose,

 • sucho v ústach, zápal jazyka,

 • kŕč žlčovodu (bolesť brucha),

 • svrbenie, žihľavka, vyrážka,

 • zadržiavanie moču, ťažkosti s močením,

 • ťažkosti s dosiahnutím alebo udržaním erekcie,

 • poruchy menštruácie, tvorba materského mlieka,

 • opuchy nôh,

 • slabosť,

 • nízka telesná teplota.


Zriedkavé (môžu sa prejaviť až u 1 zo 1000 ľudí):

 • ťažkosti so srdcom, pomalší srdcový tep, búšenie srdca (palpitácie),

 • šok,

 • zástava dychu,

 • spomalený pohyb čriev (ileus).


Boli tiež hlásené nasledujúce nežiaduce účinky

 • znížená hladina krvných doštičiek v krvi, čo zvyšuje riziko krvácania alebo vytvárania podliatin,

 • zvýšená hladina prolaktínu,

 • strata chuti do jedla,

 • nedostatok draslíka alebo horčíka v krvi,

 • strata sluchu.


Vyskytnúť sa môže aj nedostatok draslíka alebo horčíka v krvi, strata sluchu či znížená hladina krvných doštičiek v krvi, hoci častosť týchto vedľajších účinkov nie je známa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


5. Ako uchovávať Misyo


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25C v pôvodnom obale na ochranu proti svetlu.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na kartónovej škatuli a na fľaške po {EXP}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po prvom otvorení uchovávajte pri teplote do 25C v pôvodnom obale na ochranu proti svetlu po dobu nie viac ako 90 dní. Použite do 90 dní od otvorenia.

Po nariedení na koncentráciu 1 mg/ml alebo 5 mg/ml má dobu použiteľnosti 14 dní pri uchovávaní v PET fľašiach pri teplote do 25 C a pri chránení pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Misyo obsahuje

- Liečivo je metadón.

Každý 1 ml koncentrátu na perorálny roztok obsahuje10 mg metadóniumchloridu.

- Ďalšie zložky sú sorbitol, tekutý nekryštalizujúci (E420); glycerol (E422); benzoát sodný (E211); monohydrát kyseliny citrónovej (E330), farbivo žiarivá modrá FCF (E 133) a čistená voda.


Ako Misyo vyzerá a obsah balenia

Misyo je číry modrý roztok.

Veľkosť balenia 100 ml:

Kartónová škatuľa so sklenenou fľašou obsahujúcou 100 ml koncentrátu na perorálny roztok s plastovým uzáverom alebo detským bezpečnostným plastovým uzáverom a písomnou informáciou pre používateľa.

Veľkosť balenia 1000 ml:

Kartónová škatuľa s fľašou obsahujúcou 100 ml koncentrátu na perorálny roztok s plastovým uzáverom alebo detským bezpečnostným plastovým uzáverom a písomnou informáciou pre používateľa.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

INN-FARM d.o.o., Maleševa ulica 014, 1000 Ljubljana, Slovinsko

Tel.: +386 70 390 711

Fax:+ 386 5191 116

e-mail: info@innfarm.si


Výrobca

ALKALOID-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovinsko

Tel.: 386 1 300 42 90

Fax: 386 1 300 42 91

email: info@alkaloid.si


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHS pod nasledujúcimi názvami:


Veľká Británia MISYO 10 mg/ml Concentrate for oral solution

Rakúsko MISYO 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Česká republika MISYO 10 mg/ml

Nemecko MISYO 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Maďarsko MISYO 10 mg/ml koncentrátum belsőleges oldathoz
Taliansko MISYO 10 mg/ml concentrato per soluzione orale

Poľsko MISYO

Portugalsko MISYO 10 mg/ml Concentrado para solução oral
Rumunsko MISYO 10 mg/ml Concentrat pentru soluţie orală

Slovenská republika MISYO 10 mg/ml

Španielsko MISYO 10 mg/ml Concentrado para solución oral

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.

7


MISYO 10 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/08358-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MISYO 10 mg/ml

Koncentrát na perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každý 1 ml koncentrátu na perorálny roztok obsahuje 10 mg metadóniumchloridu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každý 1 ml koncentrátu na perorálny roztok obsahuje 300,00 mg sorbitolu (E420).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Koncentrát na perorálny roztok


Číry modrý roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Substitučná udržiavacia terapia ópioidovej závislosti u dospelých podávaná spolu s vhodnou lekárskou, sociálnou a psychosociálnou starostlivosťou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Len na perorálne podávanie. Tento liek musí byť pred použitím nariedený odborným zdravotníckym pracovníkom. Ďalšie pokyny nájdete v časti 6.6.

Tento liek sa musí užívať vždy perorálne, s jedlom alebo bez jedla.


Tento liek sa nesmie podávať injekčne.


Dávkovanie je potrebné titrovať podľa potrieb jednotlivých pacientov. Je potrebné dodržiavať miestne odporúčania, ktoré sa môžu odlišovať od následne uvedeného dávkovania.


Substitučnú liečbu metadónom musí predpísať lekár so skúsenosťami s liečbou pacientov s ópioidovou závislosťou, najlepšie v centrách špecializovaných na liečbu ópioidovej závislosti.


Dávku podáva výlučne lekár alebo ním poverená osoba. Množstvo, ktoré má byť užité, si nikdy neodmeriava pacient. Vhodnú dávku pacient dostáva len na okamžité užitie podľa pokynov lekára.


Dávka je stanovená na základe výskytu abstinenčných príznakov a musí sa upraviť podľa individuálnej situácie každého pacienta a podľa toho, ako sa cíti. Vo všeobecnosti po úprave dávky je cieľom podávať najnižšiu možnú udržiavaciu dávku.


Dospelí

Úvodná dávka je zvyčajne medzi 10 až 30 mg. V prípadoch vysokej tolerancie na ópioidy bude zvyčajná úvodná dávka medzi 25 až 40 mg. Pri nastavovaní udržiavacej liečby sa odporúča dávku zvyšovať vždy maximálne o 10 mg. Väčšina ľudí na udržiavacej liečbe potrebuje 60-120 mg na deň na účinnú a bezpečnú liečbu, avšak niektorí môžu potrebovať vyššie dávkovanie. Dávkovanie sa má stanoviť na základe klinického zhodnotenia.


Metadón sa zvyčajne podáva raz denne. Ak sa podáva častejšie, existuje riziko akumulácie a predávkovania. Najvyššia odporúčaná dávka, ktorá sa má používať len zriedkavo, je 150 mg/deň (ak národné smernice neuvádzajú iné odporúčanie). Dôvodom tohto obmedzenia je zvýšený výskyt predĺženia QT intervalu, torsades de pointesa prípadov zastavení srdca pri vyšších dávkach (pozri časť 4.4).


U pacientov liečených kombináciou agonistu/antagonistu (napr. buprenorfínom) sa dávka musí pri začatí liečby metadónom postupne znižovať. Ak sa liečba metadónom preruší a plánuje sa prechod na liečbu sublinguálnym buprenorfínom (najmä v kombinácii s naloxónom), dávka metadónu sa musí na úvod znížiť na 30 mg/deň, aby sa predišlo abstinenčným príznakom spôsobeným buprenorfínom/naloxónom.


Prerušenie liečby

Prerušenie liečby sa musí vždy vykonávať veľmi postupne, týždennými krokmi o 5-10 mg po dobu niekoľkých týždňov až mesiacov. Počas tohto obdobia postupného znižovania dávky je nevyhnutné venovať pozornosť akémukoľvek opätovnému výskytu abstinenčných príznakov, ktoré by si vyžadovalo návrat k predchádzajúcej dávke, a akýkoľvek návrat závislého správania.


Starší ľudia

U starších pacientov sa odporúča dávku znížiť (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene

U pacientov s poruchami obličiek alebo miernymi až stredne závažnými poruchami pečene sa odporúča dávku znížiť (ďalšie informácie nájdete v časti 4.4 a tiež v časti 4.3).


Pediatrickí pacienti

O použití u pacientov vo veku do 18 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje. Preto sa použitie lieku Misyo10 mg/ml koncentrát na perorálny roztok neodporúča u detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Misyo10 mg/ml koncentrát na perorálny roztok sa môže užívať len perorálne a pod lekárskym dohľadom.


Pacient dostáva požadovanú dávku od lekára alebo osoby poverenej lekárom a ihneď ju užije. Potrebné množstvo odmeriava výlučne lekár alebo lekárom poverená osoba.


Užívanie doma musí predpísať lekár.

Užívanie doma je neprijateľné, ak lekárske vyšetrenia a nálezy ukážu, že pacient požíva látky, ktoré sú nebezpečné v kombinácii so substitučnou liečbou, pričom sa zohľadní vývoj tolerancie, a okolnosť, že stabilná udržiavacia dávka ešte nebola dosiahnutá, alebo že u pacienta dochádza k abúzu látky.


Misyo 10 mg/ml koncentrát na perorálny roztok obsahuje sorbitol, ktorý môže ovplyvniť biologickú dostupnosť metadónu u niektorých osôb. U týchto osôb môže prechod medzi liekom Misyo 10 mg/ml koncentrát na perorálny roztok a inými liekmi s metadónom, ktoré neobsahujú sorbitol, viesť ku klinicky významným zmenám v plazmatickej hladine metadónu.


4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na liečivo, benzoáty, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.,

- užitie počas akútneho astmatického záchvatu,

- akútna forma alkoholizmu,

- súbežné podávanie s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) alebo do 2 týždňov od ukončenia takejto liečby,

- neprítomnosť ópioidovej závislosti,

- osoby s predĺženým QT-intervalom, vrátane vrodeného syndrómu dlhého QT-intervalu,

- ako u všetkých ópioidných analgetík sa tento liek nemá podávať pacientom so závažným poškodením funkcie pečene, pretože to môže u pacientov s ťažkým poškodením pečene urýchliť vznik portosystémovej encefalopatie.


Používanie počas pôrodu sa neodporúča, pretože predĺžené trvanie účinku zvyšuje riziko útlmu dýchania u novorodenca.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Dávku sa odporúča znížiť u starších pacientov, pacientov s poruchami obličiek alebo závažnými chronickými poruchami pečene a u pacientov so všeobecne zlým zdravotným stavom.


Závislosť/ tolerancia

Metadón je látka, ktorá vytvára závislosť. Má dlhý polčas a preto sa môže akumulovať. Aj jediná dávka, ktorá uľavuje od príznakov, môže viesť k akumulácii a možnému úmrtiu, ak sa opakuje každý deň.

Tolerancia a závislosť sa môžu vyskytnúť rovnako ako u morfínu.

Metadón môže spôsobovať ospalosť a znižovať bdelosť, hoci po opakovanom použití môže nastať tolerancia na tieto účinky.


Vysadenie

Náhle vysadenie liečby môže viesť k abstinenčným príznakom, ktoré sú síce podobné abstinenčným príznakom u morfínu, ale sú menej intenzívne a majú dlhšie trvanie. Preto má byť vysadenie liečby postupné.


Útlm dýchania

Rovnako ako pri ďalších ópioidoch, metadón sa musí používať opatrne u pacientov s astmou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc alebo cor pulmonale a u pacientov s veľmi obmedzenou funkčnou rezervou pľúc, preexistujúcim poškodením respiračných funkcií, hypoxiou alebo hyperkapniou. Dokonca aj pri zvyčajných terapeutických dávkach narkotík môže u týchto pacientov dôjsť k zníženiu respiračnej aktivity, so súčasným zvýšením odporu dýchacích ciest kulminujúcim do apnoe. U pacientov s predispozíciou k takým atopickým javom, môže dôjsť k zhoršeniu preexistujúcej astmy, ku kožnému výsevu a zmenám krvného obrazu (eozinofílii).


Príznaky a prejavy predávkovania a toxicity metadónu sú v podstate rovnaké ako pri morfíne, hoci sa tvrdí, že metadón má silnejší tlmivý účinok dýchanie a slabší sedatívny účinok než ekvianalgetická dávka morfínu. Toxické dávky sú vysoko premenlivé, pravidelné užívanie vedie k tolerancii. Pľúcny edém je častým následkom predávkovania, zatiaľ čo metadónom spôsobené a na dávke závislé uvoľnenie histamínu zodpovedá za výskyt niektorých prípadov žihľavky a svrbenia spojených s podávaním metadónu.


Zranenie hlavy a zvýšený intrakraniálny tlak

Účinok metadónu na útlm dýchania a jeho schopnosť zvyšovať tlak cerebrospinálnej tekutiny môžu byť výrazne zosilnené pri úrazoch hlavy, iných intrakraniálnych léziách a v prípade už existujúceho zvýšeného intrakraniálneho tlaku. Navyše ópioidy spôsobujú vedľajšie účinky, ktoré môžu zastrieť klinický vývoj pacientov s poranením hlavy. U takých pacientov sa musí metadón používať opatrne a len ak je to nevyhnutné.

Metadón môže zvyšovať intrakraniálny tlak, najmä ak je už zvýšený.


Poškodenie funkcie pečene

V prípade mierneho alebo stredne závažného poškodenia funkcie pečene je potrebná opatrnosť, pretože u takýchto pacientov môže byť riziko zvýšenej systémovej expozície metadónu pri opakovanej dávke. U pacientov so stabilným chronickým ochorením pečene možno pokračovať v podávaní zvyčajnej dávky metadónu. V prípade poškodenia funkcie pečene spôsobeného infekciou hepatitídy B alebo C alebo dlhodobým požívaním alkoholu sa dávka metadónu musí starostlivo sledovať. Osobitná starostlivosť je nevyhnutná vždy, keď sú predpísané dávky vyššie ako 50 mg.


Poškodenie funkcie obličiek

Metadón sa má používať opatrne u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Dávkovací interval sa má predĺžiť aspoň na 32 hodín, ak je rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) 10-50 ml/min alebo aspoň na 36 hodín, ak je GFR nižšia než 10 ml/min.


Gastrointestinálna motilita

Ópioidy vrátane metadónu môžu spôsobiť nepríjemnú zápchu, ktorá je zvlášť nebezpečná u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene. Je nutné včas urobiť opatrenia na zabránenie zápchy.


Novorodenci/deti

Kvôli riziku väčšieho útlmu dýchania u novorodencov sa použitie metadónu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neodporúča, pretože o jeho účinnosti a bezpečnosti nie je dostatok klinických údajov.


Ďalšie upozornenia

Deti narodené matkám užívajúcim metadón môžu trpieť abstinenčnými príznakmi.

Metadón sa musí používať opatrne u pacientov so záchvatovými ochoreniami, hypotyreózou, nedostatočnosťou nadobličiek, hyperpláziou prostaty, hypotenziou, šokovým stavom, zápalovými alebo obštrukčnými poruchami čriev alebo myasténiou gravis.


Metadón sa musí používať s opatrnosťou a podávať v zníženej dávke pacientom, ktorí súbežne používajú ďalšie narkotické analgetiká, celkové anestetiká, fenotiazíny, iné trankvilizéry, sedatívne hypnotiká, tricyklické antidepresíva a iné látky utlmujúce CNS (vrátane alkoholu) (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

Počas liečby metadónom boli hlásené prípady predĺženia QT intervalu a torsades de pointes, najmä pri vysokých dávkach (>100 mg/deň). Metadón sa má podávať pacientom, u ktorých je riziko vzniku predĺženia QT intervalu, napr. v prípade

 • anamnézy abnormalít srdcového vedenia,

 • pokročilého alebo ischemického ochorenia srdca,

 • ochorenia pečene,

 • rodinnej anamnézy náhleho úmrtia,

 • abnormalít hladín elektrolytov, t.j. hypokaliémia, hypomagneziémia,

 • súbežnej liečby liekmi, ktoré môžu spôsobiť predĺženie QT-intervalu,

 • súbežnej liečby liekmi, ktoré môžu spôsobiť abnormálne hladiny elektrolytov,

 • súbežnej liečby inhibítormi cytochrómu P450 CYP3A4 (pozri časť 4.5).


U pacientov liečených kombináciou agonistu/antagonistu (napr. buprenorfínom), sa musí dávka na začiatku liečby metadónom postupne znižovať. Ak sa liečba metadónom preruší a plánuje sa prechod na liečbu sublinguálnym buprenorfínom (najmä v kombinácii s naloxónom), musí sa úvodná dávka metadónu znížiť na 30 mg/deň, aby sa predišlo abstinenčným príznakom spôsobeným buprenorfínom/naloxónom.


Ak sú u pacienta známe rizikové faktory pre predĺženie QT-intervalu alebo ak dostáva súbežnú liečbu liekmi, ktoré môžu predlžovať QT-interval, odporúča sa pred začatím liečby metadónom vyšetriť jeho EKG, pričom ďalšie vyšetrenie EKG sa uskutoční pri ustálení dávky.

Sledovanie EKG sa odporúča u pacientov bez známych rizikových faktorov pre predĺženie QT-intervalu pred titráciou dávky nad 100 mg/deň a sedem dní po tejto titrácii.

U pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky na útlm centrálneho nervového systému (CNS), je nutné postupovať opatrne.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje sorbitol: pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy tento liek nesmú užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Inhibítory p-glykoproteínu: Metadón je substrát p-glykoproteínu; preto všetky lieky, ktoré inhibujú p-glykoproteín (napr. guanidín, verapamil, ciklosporín), môžu zvyšovať sérové koncentrácie metadónu. Farmakodynamický účinok metadónu sa môže zvýšiť aj z dôvodu zvýšeného prestupu cez hematoencefalickú bariéru.

Induktory enzýmu CYP3A4: Metadón je substrát CYP3A4 (pozri časť 5.2). Indukciou CYP3A4 sa zvýši klírens metadónu a znížia plazmatické hladiny. Induktory tohto enzýmu (barbituráty, karbamazepíny, fenytoín, nevirapín, rifampicín, efavirenz, amprenavir, spirononlaktón, dexametazón, ľubovník bodkovaný [Hypericum perforatum]) môžu indukovať hepatálny metabolizmus. Napríklad po troch týždňoch liečby efavirenzom 600 mg denne klesla priemerná maximálna plazmatická hladina AUC o 48 % u pacientov liečených 35 mg metadónu denne a o 57 % u pacientov liečených 100 mg metadónu denne.

Dôsledky enzymatickej indukcie sú výraznejšie, ak bol induktor podaný až po začatí liečby metadónom. Po takých interakciách boli hlásené abstinenčné príznaky a preto môže byť nutné zvýšenie dávky metadónu. Ak sa liečba induktorom CYP3A4 preruší, dávka metadónu by sa má znížiť.

Inhibítory enzýmu CYP3A4: Metadón je substrátom CYP3A4 (pozri časť 5.2). Inhibíciou CYP3A4 sa klírens metadónu zníži. Pri súbežnom podávaní inhibítorov CYP3A4 (napr. kanabinoidov, klaritromycínu, delavirdínu, erytromycínu, ciprofloxacínu, flukonazolu, grapefruitového džúsu, cimetidínu, itrakonazolu, ketokonazolu, fluoxetínu, fluvoxamínu, nefazodónu a telitromycínu) môže dôjsť k zvýšeniu plazmatickej hladiny metadónu. Pri súbežnej liečbe fluvoxamínom sa ukázalo 40-100% zvýšenie rozdielu medzi sérovou hladinou a dávkou metadónu. Ak sú tieto lieky predpísané pacientom na udržiavacej liečbe metadónom, je potrebné byť si vedomý rizika predávkovania.

Lieky ovplyvňujúce aciditu moču: Metadón je slabá zásaditá látka. Látky okysľujúce moč (ako napríklad chlorid amónny a kyselina askorbová) môžu zvýšiť renálny klírens metadónu. Pacientom, ktorí sa liečia metadónom, sa odporúča vyhýbať sa prípravkom s chloridom amónnym.

Súbežná liečba HIV infekcie: Zdá sa, že niektoré inhibítory proteáz (amprenavir, nelfinavir, abakavir, lopinavir/ritonavir a ritonavir/saquinavir) znižujú sérovú hladinu metadónu. Pri podaní samotného ritonaviru bola pozorovaná dvojnásobná AUC metadónu. Plazmatická hladina zidovudínu (nukleozidového analógu) sa zvýšila pri užívaní metadónu a to pri perorálnom aj intravenóznom podaní zidovudínu. Tento efekt je výraznejší po perorálnom ako po intravenóznom podaní zidovudínu. Tieto pozorovania sú pravdepodobne spôsobené inhibíciou glukuronidácie zidovudínu a tým zníženým klírensom zidovudínu. Počas liečby metadónom je potrebné u pacientov starostlivo monitorovať, či sa u nich nevyskytnú prejavy toxicity spôsobenej zidovudínom, kvôli ktorej môže byť nevyhnutné znížiť dávku zidovudínu. Z dôvodu vzájomnej interakcie medzi zidovudínom a metadónom (zidovudín je induktor CYP3A4) sa počas ich súbežného použitia môžu objaviť aj abstinenčné príznaky typické pre ópioidy (bolesť hlavy, myalgia, únava a podráždenosť).

Didanozín a stavudín: Metadón predlžuje absorpciu a zvyšuje metabolický efekt prvého prechodu pečeňou stavudínu a didanozínu, čoho dôsledkom je znížená biologická dostupnosť stavudínu a didanozínu.

Metadón môže zdvojnásobiť sérovú hladinu dezipramínu.


Farmakodynamické interakcie

Antagonisty opiátov: naloxón a naltrexón antagonizujú pôsobenie metadónu a vyvolávajú abstinenčné príznaky. Podobne môže abstinenčné príznaky vyvolať aj buprenorfín.

Lieky potláčajúce činnosť CNS: Látky s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém môžu prehlbovať útlm dýchania, viesť k hypotenzii, silnej sedácii alebo kóme; z tohto dôvodu je nutné znížiť dávkovanie jedného alebo oboch liekov. Pri liečbe metadónom pomaly vylučovaná látka metadón môže spôsobiť pomalý rozvoj tolerancie a každé zvýšenie dávky môže po 1-2 týždňoch vyvolať príznaky útlmu dýchania. Dávky sa preto musia upravovať opatrne a dávka sa musí zvyšovať postupne pri súčasnom starostlivom pozorovaní.

Anestetiká, sedatívne hypnotiká (vrátane benzodiazepínov, barbiturátov, chloralhydrátu a chlórmetiazolu), anxiolytiká fenotiazíny, antipsychotiká a tricyklické antidepresíva môžu zvyšovať celkove utlmujúce účinky metadónu pri súbežnom používaní. (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Antipsychotiká môžu zosilniť sedatívne a hypotenzívne účinky metadónu.

Inhibícia peristaltiky: Súbežné podávanie metadónu a antidiarotík (loperamid a difenoxylát) môže vyvolať ťažkú zápchu a zvýšiť účinok liekov potláčajúcich činnosť CNS. Užívanie ópioidných analgetík v kombinácii s antimuskarínovými látkami môže viesť k ťažkej zápche alebo paralytickému ileu, najmä pri dlhodobom podávaní.

Predĺženie QT-intervalu: Metadón sa nesmie používať v kombinácii s liekmi, ktorú môžu predlžovať QT- interval, ako napríklad antiarytmiká (sotalol, amiodaron a flekainid), antipsychotiká (tioridazín, haloperidol, sertindol a fenotiazíny), antidepresíva (paroxetín, sertralín) alebo antibiotiká (erytromycín, klaritromycín).

Inhibítory MAO: Súbežné používanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) môže vyústiť do zosilnenia inhibície CNS, viesť k vážnej hypotónii a/alebo apnoe. Metadón sa nesmie kombinovať s inhibítormi MAO a dva týždne po ukončení takejto liečby (pozri časť 4.3).


Analgetiká

U pacientov na udržiavacej liečbe stabilnou dávkou metadónu, u ktorých dôjde k fyzickému zraneniu, nemožno očakávať, že pooperačná bolesť či iné príčiny akútnej bolesti budú pokryté analgetickým účinkom ich stabilnej dávky v metadónovom režime. Takýmto pacientom sa musia podávať analgetiká, vrátane ópioidov, ktoré by boli indikované u iných pacientov s podobnou nociceptívnou stimuláciou. Keď sa na zvládnutie akútnej bolesti u pacientov užívajúcich metadón vyžadujú ópioidy, z dôvodu tolerancie na ópioidy indukovanej metadónom bude často potrebné podávať o niečo vyššie a/alebo častejšie dávky než u iných pacientov bez takejto tolerancie.


Diagnostické / laboratórne interakcie


Štúdie vyprázdňovania žalúdka

Ópioidové analgetiká môžu predĺžiť vyprázdňovanie žalúdka a tým spôsobiť neplatnosť výsledkov testov.


Zobrazovanie pečene a žlčových ciest pomocou lieku technécium (99mTc) dizofenín

Ópioidné analgetiká môžu zabrániť dodaniu lieku technécium (99mTc) dizofenín do tenkého čreva, pretože môžu spôsobiť stiahnutie Oddiho zvierača a zvýšenie tlaku v žlčových cestách. Tieto účinky vedú k oneskorenému zobrazeniu, a tak pripomínajú obštrukciu žlčovodu.


Tlak cerebrospinálnej tekutiny

Tlak cerebrospinálnej tekutiny sa môže zvýšiť. Účinok je sekundárny k útlmu dýchania vyvolanému retenciou oxidu uhličitého.


Hladiny plazmatickej amylázy alebo lipázy

Hladiny plazmatickej amylázy alebo lipázy sa môžu zvýšiť, nakoľko ópioidné analgetiká môžu vyvolať kontrakcie Oddiho zvierača a zvýšenie tlaku v žlčových cestách. Diagnostická použiteľnosť stanovenia týchto enzýmov môže byť znížená po dobu 24 hodín od podania lieku.


Močové testy

Metadón môže zmeniť výsledok močových testov a spôsobiť pozitívny výsledok pri dopingovej kontrole.


Tehotenské testy

Metadón môže ovplyvniť výsledok tehotenského testu z moču.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Metadón má pri podávaní tehotným ženám na zvládnutie ópioidovej závislosti potenciál k niekoľkým nežiaducim účinkom na plod a novorodenca. U novorodencov matiek, ktoré sa počas tehotenstva dlhodobo liečili metadónom, sa môžu vyskytnúť abstinenčné príznaky/útlm dýchania. Obmedzené informácie o používaní metadónu počas gravidity nepoukazujú na zvýšené riziko vrodených abnormalít.


Pred podaním tehotným ženám sa musí najskôr starostlivo zvážiť pomer rizika/prínosov vzhľadom na možné nežiaduce účinky na plod a novorodenca, vrátane útlmu dýchania, nízkej pôrodnej hmotnosti, abstinenčných príznakov u novorodenca a zvýšeného počtu mŕtvo narodených detí.

Ak sa objavia abstinenčné príznaky, môže byť potrebné dávku metadónu zvýšiť. Počas tehotenstva bol hlásený zvýšený klírens a znížené plazmatické hladiny.

Použitie perorálneho roztoku metadónu tesne pred pôrodom a počas pôrodu sa neodporúča kvôli riziku útlmu dýchania u novorodenca.


Laktácia

Metadón sa vylučuje do materského mlieka. Dojčenie sa počas liečby metadónom neodporúča.


Fertilita

Zdá sa, že metadón neovplyvňuje fertilitu u žien.

Štúdia s mužmi zapojenými do udržiavacích metadónových programov ukázala, že metadón znižuje sérový testosterón, výrazne znižuje objem ejakulátu a pohyblivosť spermií. U subjektov užívajúcich metadón bol počet spermií dvojnásobný v porovnaní s kontrolou skupinou, ale to bolo dôsledkom nedostatočného nariedenia výlučkov zo semenníkov.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Metadón má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, počas a po liečbe, pretože môže spôsobovať ospalosť a znižovať pozornosť. Doba, po ktorej je možné takéto aktivity opätovne vykonávať, veľmi závisí od pacienta a musí o nej rozhodnúť lekár.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky metadónu sú všeobecne rovnaké ako u iných ópioidov, najčastejšie nauzea a vracanie, ktoré sú pozorované u približne 20% pacientov podstupujúcich ambulantnú liečbu metadónom, pri ktorej je lekárska kontrola často neuspokojivá.

Dlhodobé užívanie metadónu môže viesť k závislosti podobnej ako na morfíne. Abstinenčné príznaky sú podobné tým, ktoré sú pozorované pri morfíne a heroíne, aj keď sú menej intenzívne, avšak s dlhším trvaním.

Najvážnejším nežiaducim účinkom metadónu je útlm dýchania, ku ktorému môže dôjsť v stabilizačnej fáze. Vyskytlo sa apnoe, šok a zastavenie srdca.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie podľa frekvencie a triedy orgánových systémov. Tieto reakcie sa pozorujú častejšie u osôb bez tolerancie na ópioidy. Frekvencie sú zoskupené nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov (podľa databázy MedDRA)


Frekvencia

Nežiaduci účinok


Poruchy krvi a lymfatického systému


neznáme


reverzibilná trombocytopénia bola hlásená u pacientov závislých na ópioidoch, ktorí mali chronickú hepatitídu

Poruchy endokrinného systému

neznáme

zvýšenie hladín prolaktínu v krvi pri dlhodobom podávaní

Poruchy metabolizmu a výživy

časté


zadržiavanie tekutín


neznáme

anorexia, hypokaliémia, hypomagneziémia

Psychické poruchy

časté


eufória, halucinácie

menej časté


dysfória, rozrušenosť, nespavosť, dezorientácia, zníženie libida

Poruchy nervového systému


časté


sedácia

menej časté

bolesť hlavy, synkopa

Poruchy oka

časté


rozmazané videnie, mióza, syndróm suchého oka

Poruchy ucha a labyrintu

časté


závraty

neznáme


strata sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zriedkavé


bradykardia, palpitácie, boli hlásené prípady predĺženia QT-intervalu a torsade de pointes, najmä pri vysokých dávkach metadónu.

Poruchy ciev

menej časté

sčervenanie tváre, hypotenzia


zriedkavé

šok

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina

menej časté


pľúcny edém, exacerbácia astmy, suchosť v nose, útlm dýchania najmä pri vysokých dávkach


zriedkavé

zastavenie dýchaniaPoruchy gastrointestinálneho traktuveľmi časté

nauzea, vracanie

časté


zápcha


menej časté

suchosť v ústach, glositída


zriedkavé

zníženie motility čriev (ileus)


Poruchy pečene a žlčových ciest


menej časté

diskynézia žlčovodu


Poruchy kože a podkožného tkaniva


časté


prechodná vyrážka, potenie

menej časté

pruritus, žihľavka, iné vyrážky a vo veľmi málo častých prípadoch krvácajúca žihľavka

Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté

retencia moču, antidiuretický účinok

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

menej časté

zníženie potencie, galaktoroea, dysmenorea a amenorea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté


únava, ospalosť

menej časté


opuch dolných končatín, asténia, opuchy, hypotermia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

časté


zvýšenie telesnej hmotnosti


Pri dlhodobom užívaní metadónu ako udržiavacej liečby nežiaduce účinky postupne a progresívne odznievajú po dobu niekoľkých týždňov, avšak zápcha a potenie často pretrvávajú.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Závažné predávkovanie je charakterizované útlmom dýchania, extrémnou ospalosťou prechádzajúcou do stuporu či kómy, maximálne zúženými zrenicami, ochabnutosťou kostrového svalstva, studenou a lepkavou kožou a niekedy bradykardiou a hypotenziou. Pri závažnom predávkovaní, najmä intravenóznym podaním môže dôjsť k apnoe, zlyhaniu obehového systému, zástave srdca a úmrtiu.


Liečba

Musia sa zaistiť dýchacie cesty pacienta a asistované alebo riadené dýchanie. Môžu byť nutné narkotické antagonisty, ale treba zohľadniť to, že metadón je dlhodobo pôsobiaca tlmivá látka (36 až 48 hodín), zatiaľ čo antagonisty pôsobia po dobu 1 až 3 hodín, a preto sa musí liečba antagonistami podľa potreby opakovať. Antagonisty sa však nemajú podávať pri absencii významného útlmu dýchania či kardiovaskulárneho útlmu. Odporúča sa podať naloxón.


Podľa indikácie sa má začať s podávaním kyslíka, intravenóznych tekutín, vazopresorických látok a inými podpornými opatreniami. Podanie zvyčajnej dávky ópioidového antagonistu osobe fyzicky závislej na ópioidoch vedie k akútnemu abstinenčnému syndrómu. Pokiaľ je to možné, je vhodnejšie sa vyhnúť použitiu antagonistov u takej osoby. Ak sa však musí použiť na liečbu závažného útlmu dýchania, musí sa podať s veľkou opatrnosťou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá na terapiu závislosti od ópioidov

ATC kód: N07BC02


Mechanizmus účinku

Metadón je silný agonista ópioidov pôsobiaci prevažne na µ-receptor. Analgetický účinok racemátu takmer v plnej miere vzniká vďaka jeho l-izoméru, ktorý má minimálne 10-krát vyššiu analgetickú silu ako d-izomér. Tento d-izomér nemá schopnosť spôsobovať významný útlm dýchania, ale má antitusické účinky. Metadón pôsobí aj ako agonista na κ a δ opiátových receptoroch.


Farmakodynamické účinky

Tento účinok vyvoláva analgéziu, útlm dýchania, potlačenie kašľa, nauzeu a vracanie (prostredníctvom účinku na spúšťaciu zónu chemoreceptorov) a zápchu. Účinok na nukleus okohybného nervu a pravdepodobne aj na opiátové receptory svalov zrenice spôsobuje zúženie zrenice.

Všetky tieto účinky sú reverzibilné pôsobením naloxónu s hodnotou pA2 podobnou jeho anti-antagonizmu morfínu. Ako mnohé zásadité látky, metadón vstupuje do mastocytov a neimunologickým mechanizmom uvoľňuje histamín. To spôsobuje závislosť morfínového typu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Metadón je jedným z viac lipofilných ópioidov. Dobre sa absorbuje z gastrointestinálneho traktu, ale do značnej miery podlieha first-pass metabolizmu. Biologická dostupnosť predstavuje viac než 80 %. Koncentrácia rovnovážneho stavu sa dosiahne za 5-7 dní.


Distribúcia

Metadón sa viaže na albumín a ďalšie plazmatické proteíny a tkanivové proteíny (pravdepodobne lipoproteíny), pričom koncentrácie v pľúcach, pečeni a obličkách sú oveľa vyššie než v krvi. Farmakokinetika metadónu je nezvyčajná v tom, že sa výrazne viaže na proteíny v tkanivách a pomerne pomaly prestupuje medzi niektorými časťami týchto zásob v tkanivách a plazmou. Metadón sa vylučuje do potu a nachádza sa v slinách, materskom mlieku a pupočníkovej krvi.


Biotransformácia

Metabolizmus metadónu je katalyzovaný primárne CYP3A4, ale v menšej miere sú zahrnuté aj CYP2D6 a CYP2B6. Metabolizmus prebieha hlavne N-demetyláciou, pri ktorej vznikajú najdôležitejšie metabolity: 2-etylidín, 1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrolidín (EDDP) a 2-etyl-5-metyl-3,3-difenyl-1-pyrolidín (EMDP), ktoré sú oba neaktívne. Do určitej miery dochádza aj k hydroxylácii na metadol, nasledovanej N-demetylizáciou na normetadol. Vyskytujú sa aj ďalšie metabolické reakcie, je známych najmenej osem ďalších metabolitov.


Eliminácia

Polčas po jedinej perorálnej dávke je 12-18 (priemer 15) hodín, čo čiastočne odráža distribúciu do zásobární v tkanive ako aj metabolický a renálny klírens. Pri pravidelných dávkach sú už zásoby v tkanivách čiastočne naplnené a preto sa polčas predlžuje na 13-47 (priemer 25) hodín a odráža iba klírens.


Metadón a jeho metabolity sa v premenlivej miere vylučujú stolicou a močom. Vylučovanie metadónu výrazne podporuje acidifikácia moču.Asi 30 % dávky sa vylučuje močom, ale toto percento sa pri vysokých dávkach obvykle znižuje. Približne 75 % celkovej eliminácie je v nekonjugovanej forme.


Osobitné skupiny obyvateľstva

Medzi mužmi a ženami nie sú významné rozdiely vo farmakokinetike. Klírens metadónu sa do určitej miery znižuje u starších osôb (>65 rokov).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U myší metadón znižuje hladinu estriolu FSH, čo má za následok zvýšenie počtu miest rezorpcie a zníženie počtu miest implantácie, zatiaľ čo podávanie metadónu samcom potkanov pred párením spôsobuje nežiaduce účinky u ich potomkov, najmä zníženie pôrodnej hmotnosti a zvýšenie neonatálnej úmrtnosti spôsobené zníženými hladinami LH a testosterónu. U škrečkov metadón vyvoláva poruchy sexuálnych funkcií aj pri pohlavnom styku a sexuálnej motivácii.

Vysoké dávky metadónu spôsobujú vrodené vady u svišťov, škrečkov a myší, pričom väčšina hlásení sa týkala exencefálie a defektov centrálneho nervového systému. U myší bola príležitostne zistená rachischíza v cervikálnej oblasti. U kuracích embryí bolo zistené neuzavretie neurálnej trubice. Metadón nebol u potkanov a králikov teratogénny. Okrem toho bol hlásený pri potkanoch nižší počet mláďat a zistila sa ich vyššia mortalita, retardácia rastu, neurologické zmeny správania a nižšia hmotnosť mozgu. Pri myšiach bola hlásená slabšia osifikácia prstov, sterna a lebky ako aj nižší počet embryí na vrh. Karcinogenita sa neskúmala.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sorbitol, tekutý nekryštalizujúci (E420)

glycerol (E422)

benzoát sodný (E211)

monohydrát kyseliny citrónovej (E330)

farbivo žiarivá modrá FCF (E 133)

čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti:24 mesiacov.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení nádoby: 90 dní.


Čas použiteľnosti po nariedení: 14 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Po prvom otvorení uchovávajte pri teplote do 25C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom po dobu nie viac ako 90 dní.

Po nariedení na koncentráciu 1 mg/ml alebo 5 mg/ml má dobu použiteľnosti 14 dní pri uchovávaní v PET fľašiach pri teplote do 25oC a pri chránení pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená fľaška typu III z hnedého skla, obsahujúca 100 ml koncentrátu na perorálny roztok, uzavretá skrutkovacím uzáverom PP 28 s polyetylénovým tesnením alebo bezpečnostným skrutkovacím uzáverom PP 28 s krúžkom proti manipulácii s vyrazeným označením a polyetylénovým tesnením a písomnou informáciou pre požívateľa v kartónovej škatuli


Sklenená fľaška typu III z hnedého skla, obsahujúca 1000 ml koncentrátu na perorálny roztok, uzavretá skrutkovacím uzáverom PP 28 s polyetylénovým tesnením alebo bezpečnostným skrutkovacím uzáverom PP 28 s krúžkom proti manipulácii s vyrazeným označením a polyetylénovým tesnením a písomnou informáciou pre používateľa v kartónovej škatuli.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Tento liek sa dodáva v dispenzačných baleniach, ktoré môžu používať len zdravotnícki pracovníci.

Pred použitím pacientom sa má tento liek riediť čistenou vodou, čím vzniká buď 1 mg/ml alebo 5 mg/ml perorálny roztok metadóniumchloridu.

Perorálny roztok metadónhydrochloridu s koncentráciou 1 mg/ml sa pripravuje nariedením 1 dielu koncentrátu na perorálny roztok 9 dielmi čistenej vody (10-násobné zriedenie).


Perorálny roztok metadóniumchloridu s koncentráciou 5 mg/ml sa pripravuje nariedením 1 dielu koncentrátu na perorálny roztok 1 dielom čistenej vody (2-násobné zriedenie).


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


INN-FARM d.o.o.

Maleševa ulica 014

1000 Ljubljana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0327/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


13
MISYO 10 mg/ml