+ ipil.sk

Mitomycin C KyowaPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2012/02349


Písomná informácia pre používateľa


Mitomycin C Kyowa

0,4 mg / 1 ml

prášok na injekčný a infúzny roztok


mitomycinum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mitomycin C Kyowa a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Mitomycin C Kyowa

3. Ako používať Mitomycin C Kyowa

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Mitomycin C Kyowa

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mitomycin C Kyowa a na čo sa používa


Mitomycin C Kyowa možno používať buď ako samostatný liek, alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu rôznych typov nádorových ochorení na mnohých miestach ľudského tela, ako je uvedené nižšie:


 • Na liečbu rakoviny močového mechúra možno Mitomycin C Kyowa podávať buď injekciou, alebo ho po chirurgickom výkone podávať priamo do močového mechúra, a tak znižovať riziko návratu ochorenia.

 • Rakovina prsníka a rakovina krčka maternice (cervix).

 • Vykazuje určitú mieru aktivity pri nádorovom ochorení žalúdka, podžalúdkovej žľazy, pľúc, pečene, hlavy a krku, prostaty, pri leukémii (ochorenie krvi) a pri niektorých typoch nádorov.

 • Môže byť prospešný pri súbežnom použití s inými protinádorovými liekmi pri rakovine hrubého čreva, kožných nádoroch a pri sarkómoch (nádory zvláštneho druhu telesného tkaniva nazývané spojivové tkanivo).

 • Mitomycin C Kyowa sa s úspechom používal v kombinácii s chirurgickými výkonmi pred operáciou (v prípade rakoviny hornej časti tráviaceho traktu) aj po operácii (v prípade rakoviny žalúdka).

 • Osvedčil sa ako účinný pri použití v kombinácii s ožarovaním.

 • Mitomycin C Kyowa je súčasťou bežných chemoterapeutických schém.


U detí a dospievajúcich sa Mitomycin C Kyowa používa iba celkom ojedinele.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Mitomycin C Kyowa


Nepoužívajte Mitomycin C Kyowa:

- ak ste alergický na mitomycín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak trpíte niektorou poruchou krvi (požiadajte o radu svojho lekára).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Mitomycin C Kyowa:

- ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami; nežiaduce účinky mitomycínu môžu byť výraznejšie

- ak ste v produktívnom veku, keďže mitomycín môže ovplyvniť vašu schopnosť mať v budúcnosti deti

- ak vám povedali, že máte útlm kostnej drene (vaša kostná dreň nie je schopná tvoriť krvinky, ktoré potrebujete); tento útlm sa týmto liekom môže ešte zhoršiť (najmä u starších ľudí); infekciu (vrátane ovčích kiahní), ktorá sa v dôsledku útlmu kostnej drene môže zhoršiť až k smrteľným následkom.


Ak sa tento liek podáva starším osobám alebo deťom, je potrebné osobitnú pozornosť venovať práve týmto nežiaducim účinkom u týchto vekových skupín.


Vaša liečba bude prebiehať pod dozorom lekára a odborného zdravotníckeho personálu so skúsenosťami v tomto lekárskom odbore s cieľom minimalizovať akékoľvek vedľajšie účinky.


Iné lieky a Mitomycin C Kyowa

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak sa Mitomycin C Kyowa podával súbežne s inými typmi onkologickej liečby, zaznamenali sa prejavy týkajúce sa kostnej drene a možnosť výskytu rakoviny postihujúcej rôzne typy krvných buniek.


Tehotenstvo a dojčenie

Mitomycin C Kyowa vám nemá byť podávaný, ak ste tehotná alebo môžete byť tehotná alebo ak dojčíte. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti sa sťažujú, že po liečbe trpia únavou a slabosťou. Ak sa vás to týka, neveďte vozidlo a nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


3. Ako používať Mitomycin C Kyowa


Mitomycin C Kyowa sa zvyčajne podáva vo forme injekcie alebo infúzie. Pre potreby liečby alebo predchádzania návratu rakoviny močového mechúra sa však roztok podáva priamo do močového mechúra pomocou cievky.


Presná veľkosť dávky, frekvencie dávkovania a trvanie liečby Mitomycinom C Kyowa závisia od vášho veku, telesnej hmotnosti, klinického stavu a od toho, či sa liek aplikuje v kombinácii s inými liekmi.


Pri injekčnom podaní sa zvyčajná dávka pohybuje v rozmedzí 10-15 mg/m2s aplikáciou v intervaloch 4-8 týždňov. Na dosiahnutie uspokojivého výsledku býva často potrebná liečebná kúra s podaním 40-80 mg, či už v monoterapii alebo v kombinácii s inými liečebnými postupmi. Celková liečba si potom môže vyžadovať buď iba niekoľko týždňov, alebo niekoľko mesiacov v závislosti od stavu liečeného pacienta.


Pri liečbe rakoviny močového mechúra sa do mechúra zvyčajne aplikuje 20-40 mg buď jedenkrát, alebo trikrát týždenne až do vyčerpania celkového počtu 20 dávok. Toto dávkovanie možno upraviť v prípade výskytu vedľajších účinkov.


Ak sa u vás v priebehu liečby objaví suchý kašeľ, dýchavičnosť, zrýchlené dýchanie alebo čokoľvek, čo môže byť prejavom postihnutia pľúc, bude potrebné röntgenové vyšetrenie pľúc, ktoré možno opakovať až štyri týždne po ukončení liečby.


Ak použijete viac Mitomycinu C Kyowa, ako máte

Ak omylom dostanete vyššiu dávku lieku, môžu sa objaviť príznaky ako zvýšená teplota, nevoľnosť, vracanie a poruchy krvotvorby. V takom prípade môže lekár naordinovať podpornú liečbu a zvládnutie prípadných príznakov.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite informujte svojho lekára,ak sa u vás vyskytne niektorá z nasledovných závažných reakcií:


 • ťažká dýchavičnosť

 • zápal pľúc – horúčka, triaška, pocit krátkeho dychu alebo kašeľ

 • ťažká alergická reakcia – môžete dostať napríklad náhlu svrbivú vyrážku (žihľavka), opuchy rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (tak, že môžu sťažovať prehĺtanie alebo dýchanie), alebo môžete mať pocit, že omdlievate.


Čo najskôr informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto stavov:


 • horúčka v deň podania lieku

 • strata chuti do jedla a úbytok telesnej hmotnosti

 • únava, slabosť a bolesti hlavy

 • nevoľnosť alebo vracanie (pri aplikácii lieku môže vymiznúť)

 • vysoký krvný tlak alebo návaly tepla

 • bolesť, opuch, sčervenanie alebo citlivosť v mieste vpichu injekcie

 • vyrážky a vriedky v ústnej dutine, hnačka, brušné ťažkosti alebo zápcha

 • stvrdnutie, zhrubnutie, sčervenanie, citlivosť alebo opuchy končekov prstov a vypadávanie vlasov

 • zmeny frekvencie močenia alebo bolestivé močenie

 • ryhovanie nechtov, pľuzgiere v mieste otlaku, napr. na lakťoch

 • ľahké podliehanie infekciám

 • znížené prekrvenie prstov na rukách i nohách a špičky nosa

 • krvácanie a tvorba modrín


Hlásené boli tiež problémy s obličkami a pečeňou. Lekár bude sledovať oboje: obličky (vyšetrenie moču) aj pečeň (krvné testy).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Mitomycin C Kyowa


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mitomycin C Kyowa obsahuje


- Liečivo je mitomycinum (mitomycín).

- Ďalšia zložka je chlorid sodný.


Ako vyzerá Mitomycin C Kyowa a obsah balenia

Mitomycin C Kyowa je kryštalický prášok s nádychom svetlomodrej až fialovej farby v sklenenej injekčnej liekovke z bezfarebného skla s hliníkovým lemovým ústím, gumovou zátkou, PVC krytom (modrý – 10 mg, fialový – 20 mg).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

NORDIC Pharma, s.r.o.

K rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


Tel.: +420241080770

e-mail: info@nordicpharma.cz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2012.


4Mitomycin C Kyowa

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2012/07874


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Mitomycin C Kyowa


0,4 mg / 1 ml

prášok na injekčný a infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje 10 mg alebo 20 mg mitomycínu.


Pomocné látky: jedna injekčná liekovka obsahuje 240 mg alebo 480 mg chloridu sodného.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný a infúzny roztok


Vzhľad lieku: kryštalický prášok s nádychom svetlomodrej až fialovej farby.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Podávanie Mitomycinu C Kyowa sa odporúča pri niektorých typoch nádorov spolu s inými liekmi alebo po zlyhaní primárnej liečby. Liek sa používa pri mnohých onkologických ochoreniach za účelom zlepšenia subjektívnych a objektívnych príznakov:


1. Kombinovaná chemoterapia solídnych zhubných nádorov:

nádor prsníka (paliatívna chemoterapia relapsu alebo pokročilého ochorenia),

nádor pľúc nemalobunkového typu - NSCLC (neoadjuvantná chemoterapia primárne

inoperabilného ochorenia, paliatívna chemoterapia pokročilého ochorenia),

nádor pažeráka, žalúdka a pankreasu (paliatívna chemoterapia),

kolorektálny nádor (paliatívna chemoterapia vrátane intraarteriálnej aplikácie u pečeňových

metastáz),

nádor konečníka (v kombinácii s ožarovaním),

nádor krčka maternice (neoadjuvantná a paliatívna chemoterapia).


Mitomycín C je súčasťou bežných chemoterapeutických schém.


2. Intravezikálna chemoterapia iniciálnych štádií nádoru močového mechúra, štádia Ta, Tis, T1

(adjuvantná lokálna terapia po transuretrálnej resekcii (TUR), paliatívna terapia rekurencií

alebo multifokálnych nádorov nedostupných transuretrálnou resekciou).


3. Kombinovaná chemoterapia chronickej myeloidnej a chronickej lymfatickej leukémie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Mitomycín C sa aplikuje:

systémovo ako intravenózna injekcia alebo infúzia

intraarteriálne injekciou alebo krátkodobou infúziou

intrakavitárne resp. intravezikálne formou výplachu


Mitomycin C Kyowa sa dodáva vo forme suchej substancie a pred použitím sa riedi vodou na injekciu v závislosti od obsahu liečiva na cieľový objem podľa nižšie uvedenej tabuľky. Tým vzniká izotonický roztok vhodný na intravenóznu alebo intraarteriálnu injekciu. Pri intravenóznom podaní je potrebné aplikovať dávku čo najpomalšie a veľmi opatrne, aby sa predišlo možnej extravazácii. Pri intraarteriálnom podaní sa môže mitomycín C aplikovať priamo do nádorového tkaniva. Pri príprave infúzie sa ďalej riedi fyziologickým roztokom (0,9 % roztok NaCl).


Obsah mitomycínu

Cieľový objem

(pri riedení vodou na injekciu)

Výsledná koncentrácia NaCl

pH

10 mg

25 ml

0,96 %

5,5 - 7,0


20 mg

50 ml

0,96 %


Použitie u pacientov s nádormi močového mechúra

Pri liečbe povrchových nádorov močového mechúra sa obvyklá dávka 20-40 mg rekonštituovaná v 20-40 ml fyziologického roztoku instiluje do močového mechúra uretrálnou cievkou raz alebo trikrát do týždňa, aby sa dosiahol celkový počet 20 dávok . Pacient ju má udržať aspoň počas jednej hodiny. V priebehu tejto periódy sa má pacient každých 15 minút otočiť, aby sa mitomycín C dostal do styku s celou plochou urotelu.


Pri vyprázdňovaní močového mechúra (pri močení) treba byť opatrný, aby nedošlo ku lokálnej kontaminácii v oblasti slabín a genitálií.


Za účelom prevencie rekurentných povrchových nádorov močového mechúra sa vyskúšali viaceré varianty dávkovania, napr. 20 mg v 20 ml rozpúšťadla (diluentu) každé 2 týždne a 40 mg v 40 ml rozpúšťadla raz alebo trikrát za mesiac.

V oboch prípadoch sa musí dávkovanie upraviť podľa veku a klinického stavu pacienta.


Dávkovanie mitomycínu C sa zvyčajne stanoví príslušným chemoterapeutickým režimom. Mitomycín C sa systémovo a intraarteriálne podáva v 4-8 týždenných intervaloch. Pri intravezikálnom podaní sú intervaly podania stanovené typom terapie. Štandardné jednotlivé dávky vrátane intervalov sú v tabuľke:


Spôsob podávania

Dávka

Interval

Poznámky


intravenózne

10 - 15 mg/m2

4 - 8 týždňovintraarteriálne

10 mg/m2


4 - 8 týždňov


intravezikálne

20 - 40 mg


1 týždeň

liečba rekurencie alebo multifo-

kálneho nádoru, nedostupného TUR

celkom 20 aplikácií

20 - 40 mg


2 dni

(aplikácia 3-krát týždenne)


20 - 40 mg


1 - 3 mes.

adjuvantná terapia po TUR*

celková doba aplikácie 12 mes.

*TUR = transuretrálna resekcia


Maximálna kumulatívna dávka s ohľadom na nižšie uvedené nežiaduce účinky je 60 mg/m2pri systémovom aj intraarteriálnom podaní. Pri intravezikálnom podaní nie je maximálna kumulatívna dávka obmedzená.


U detí do 15 rokov sa mitomycín C používa len úplne výnimočne. Indikovať sa môže len s ohľadom na nižšie popísané skoré a neskoršie nežiaduce účinky. Dávky nemajú presiahnuť 0,06 - 0,15 mg/kg.


Vzhľadom na možnosť kumulácie myelotoxicity sú podmienkou podania normálne hodnoty v periférnom krvnom obraze. Podľa vývoja periférneho krvného obrazu po podaní mitomycínu C je možné tiež v ďalšom cykle chemoterapie (po úprave krvného obrazu do normy) odporučiť nasledujúcu úpravu dávkovania:


Po predchádzajúcej dávke najmenej


Úprava dávok

v nasledujúcom cykle

Leukocyty [106.l-1]

Trombocyty [106.l-1]


4 000

100 000

100 %

3 000 - 4 000

75 000 - 100 000

100 %

2 000 - 3 000

25 000 - 75 000

70 %

2 000

25 000

50 %

Pri príznakoch závažnej pečeňovej insuficiencie s výrazným predĺžením protrombínového času sa mitomycín C nemôže podať. Pri renálnej insuficiencii nie je možné mitomycín C podávať pri hladine sérového kreatinínu vyššej ako 145 mol/l.


Hladiny mitomycínu C v sére sa bežne nemonitorujú.


Pri mnohých kombinovaných postupoch sa podáva dávka 10 - 15 mg/m2povrchu tela s tým, že sa táto liečba v daných intervaloch opakuje tak dlho, ako je to potrebné. Aby sa dosiahla uspokojivá odpoveď, často je potrebná dávka 40 - 80 mg (0,58 – 1,2 mg/kg), a to buď v monoterapii alebo v kombinovanej liečbe. Pri monoterapii alebo osobitnom kombinovanom postupe môžu byť dávky vyššie; doteraz sa použili celkové kumulatívne dávky prevyšujúce 2 mg/kg.


Znižovanie dávky

S ohľadom na kumulatívnu myelosupresiu je potrebné pacienta po každej liečebnej kúre opätovne vyšetriť a v prípade prejavov toxikologických účinkov lieku sa má dávka znížiť. Nepreukázalo sa, že by dávky väčšie ako 0,6 mg/kg mali väčší účinok, naopak sú oveľa toxickejšie ako nižšie dávky.


Progresia ochorenia

Ak sa ochorenie po dvoch liečebných kúrach ďalej zhoršuje, podávanie lieku sa má ukončiť, pretože v takom prípade sú vyhliadky na zlepšenie minimálne.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť alebo idiosynkratická reakcia na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných

látok Mitomycinu C Kyowa, uvedených v časti 6.1.

 • Trombocytopénia, koagulačné poruchy a zvýšená krvácavosť.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Mitomycín C Kyowa sa má podávať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v odbore cytologickej

onkologickej chemoterapie.


V dôsledku extravazácie do tkanív pri intravenóznom podaní lieku môže dôjsť ku lokálnej ulcerácii a celulitíde; preto pri aplikácii treba postupovať s najväčšou opatrnosťou. Ak dôjde k extravazácii, odporúča sa postihnuté miesto okamžite infiltrovať 8,4 % roztokom hydrogénuhličitanu sodného a následne injekciou 4 mg dexametazónu. Systémová injekcia 200 mg vitamínu B6môže podporiť opätovný rast poškodených tkanív.


Pacienti sa majú starostlivo monitorovať a podrobovať sa častým laboratórnym skúškam (hematologické testy, pečeňové testy a testy obličkových funkcií, atď) s osobitným zreteľom na periférny krvný obraz, vrátane počtov trombocytov. Ak počet leukocytov nie je vyšší než 3,0 x 109/l a počet trombocytov nepresahuje 90 x 109/l, opakovanie dávky je vylúčené.

Krízové hodnoty sa obvykle zaznamenávajú štyri týždne po liečbe a keďže je toxicita spravidla kumulatívna, riziko narastá po každej liečebnej procedúre. Môžu sa objaviť závažné nežiaduce účinky, napr. útlm kostnej drene. Pri zistení akejkoľvek abnormality, treba prijať vhodné liečebné opatrenia, napr. znížiť dávkovanie alebo prerušiť podávanie lieku.


Extravaskulárny únik môže vyvolať induráciu alebo nekrózu v mieste vpichu. Intraarteriálne podanie lieku môže vyvolať ochorenie kože, napr. bolesť, začervenanie, erytém, pľuzgiere, erózie a ulcerácie, čo môže viesť ku nekróze kože a svaloviny. Vzhľadom na to, že prítok liečivého roztoku do iných ako cieľových oblastí pri podávaní do pečeňovej tepny môže spôsobiť gastroduodenálne vredy, krvácanie, perforáciu a pod., je potrebné polohu konca katétru a oblasť distribúcie lieku potvrdiť rádiologicky alebo iným spôsobom, a to so zreteľom na eventuálnu odchýlku alebo posun cievky a na rýchlosť infúzie. Pokiaľ sa niektorý zo symptómov objaví, treba podávanie lieku prerušiť a prijať vhodné liečebné opatrenia.


S ohľadom na občasné hlásenia prípadov závažnej obličkovej toxicity, ktorá sa objavuje po liečbe, je potrebné monitorovať renálne funkcie pred začiatkom liečby a následne po každej procedúre.


Mitomycin C Kyowa sa má podávať s opatrnosťou deťom a chorým pacientom, ak majú:


 • poruchu funkcie pečene alebo obličiek, pretože liek môže vyvolať nežiaduce účinky,

 • tendenciu k útlmu kostnej drene a krvácaniu, pretože oba tieto stavy môže užívanie lieku zhoršiť,

 • infekčné ochorenie, ktoré by sa mohlo zhoršiť v dôsledku útlmu kostnej drene,

 • ovčie kiahne (varicela), pretože môže dôjsť ku fatálnym systémovým poruchám.

Ak sa má Mitomycin C Kyowa podať deťom a pacientom vo fertilnom veku, treba zvážiť aj jeho účinok na gonády. Bezpečnosť injekcií lieku Mitomycin C Kyowa u detí sa nestanovila. Pri podávaní deťom treba so zvýšenou pozornosťou sledovať prejavy nežiaducich účinkov.

Starší pacienti majú často znížené fyziologické funkcie, útlm kostnej drene, ktorý môže mať vleklý priebeh; preto sa má aplikovať Mitomycin C Kyowa u tejto populačnej skupiny s opatrnosťou a dôkladne sa má sledovať ich klinický stav.


U pacientov liečených Mitomycinom C Kyowa súbežne s inými neoplastickými liekmi bol hlásený výskyt akútnej leukémie (v niektorých prípadoch s predleukemickou fázou).


4.5 Liekové a iné interakcie


Základnou interakciou, ktorá sa vyskytuje pri podaní mitomycínu C je vzájomná potenciácia myelotoxicity pri súbežnom podaní ostatných myelotoxických cytostatík.


Pozorovali sa aj zriedkavejšie interakcie:

Antineoplastický efekt mitomycínu C je potenciovaný derivátmi dikumarolu (pelentan, warfarín), zvlášť pri súbežnom ožarovaní. Mitomycín C je aktivovaný xantín- dehydrogenázou, ktorú stimulujú dikumaroly.

Farmakokinetiku mitomycínu C výrazne ovplyvňuje N-acetylcysteín, ktorý výrazne zvyšuje jeho hladinu v kostnej dreni a v plazme. Narastá tým riziko myelotoxicity.

Pri súbežnom podaní mitomycínu C a doxorubicínu je zvýšené riziko kardiotoxicity vplyvom aktivácie voľných radikálov.

Ojedinele sa pozorovala zvýšená incidencia anémie a trombocytopénie pri súbežnom podaní mitomycínu C a tamoxifénu.

Pri podaní vinblastínu po predchádzajúcom podaní mitomycínu C sa ojedinele pozoroval akútny bronchospazmus. Komplikácia sa objavila ihneď po aplikácii alebo až po niekoľkých hodinách.

• Synergia je pravdepodobná pri súbežnom ožarovaní a aplikácii mitomycínu C vzhľadom na jeho účinok na hypoxické bunky, ktoré sú rezistentné k účinkom ionizujúceho žiarenia.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V štúdiách na zvieratách sa zistili teratogénne účinky mitomycínu C vo všetkých trimestroch gravidity. Mitomycín C sa preto nesmie použiť u gravidných žien, ani u žien, u ktorých sa tehotenstvo nedá vylúčiť. V prípade podania mitomycínu C v období laktácie je nutné ukončiť dojčenie. Dostatočné informácie o bezpečnosti podania mitomycínu C pri dojčení nie sú k dispozícii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Mitomycín C priamo neovplyvňuje pozornosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov. Mitomycín C sa ale zvyčajne užíva v chemoterapeutickej kombinácii s ďalšími liekmi vrátane antiemetík, potom je ovplyvnenie pozornosti možné.

Pri manifestácii niektorých nežiaducich účinkov (celková slabosť, letargia) je možné ovplyvnenie pozornosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Ku hlavným nežiaducim účinkom zisteným štúdiom odbornej literatúry patrili: leukopénia,

diagnostikovaná u 130 (40,2 %) z 323 pacientov; trombocytopénia u 75 (24,7 %) z 304 pacientov,

anorexia u 58 (21,8 %) z 266 pacientov, nauzea/vracanie u 41 (15,4 %) z 266 pacientov; pocit

nepokoja u 15 (5,6 %) z 266 prípadov, strata telesnej hmotnosti u 18 (5,5 %) z 329 prípadov; sklon

ku krvácaniu u 12 (3,6 %) z 329 pacientov a anémia u 10 (3,0 %) z 329 pacientov.


Niekedy sa bezprostredne po liečbe objaví nauzea a vracanie, ktoré však majú mierny charakter

a netrvajú dlho. Hlásené boli aj prípady pľúcnej toxicity ako pľúcny edém, intersticiálna

pneumónia a pľúcna fibróza, ktoré sú doprevádzané horúčkou, kašľom, dušnosťou, abnormálnymi

nálezmi na röntgenových snímkoch a eozinofíliou. U malej skupiny pacientov sa môže vyskytnúť

kožná toxicita s nežiaducimi účinkami ako napr. alopécia (hoci je menej častá, a tiež menej

závažná ako u niektorých iných cytotoxických liekov). Hlásené boli tiež prípady krvácania,

vyrážky a vriedky v ústnej dutine.


Pacientov, u ktorých sa objaví šok alebo anafylaktická reakcia, je potrebné starostlivo sledovať. Ak sa vyskytnú príznaky ako svrbenie, vyrážka, návaly horúčavy, potenie, dušnosť, pokles krvného tlaku, liečbu treba okamžite prerušiť a prijať vhodné liečebné opatrenia.


Nežiaduce účinky aplikácie lieku

Ak sa liek podával formou intravezikálnej instilácie, boli hlásené prípady cystitídy, atrofie alebo

kontrakcie močového mechúra (polakizúria, dyzúria) a kalcinózy.


Aplikácia lieku do pečeňovej tepny môže vyvolať poruchu funkcie pečene a biliárneho traktu, ako

sú cholecystitída, cholangitída (aj sklerotizujúca cholangitída), bilóm (nahromadenie žlče v brušnej dutine), nekróza žlčovodu a poruchy pečeňového tkaniva. Oblasť aplikácie lieku sa má potvrdiť rádiologicky alebo iným spôsobmi. Ak sa vyskytne podozrenie na akékoľvek horeuvedené patologické stavy, liečba sa musí prerušiť a musia sa vykonať vhodné liečebné opatrenia.


Po aplikácii lieku boli hlásené aj ďalej uvedené nežiaduce účinky: cievne bolesti, flebitída, trombus, indurácia alebo nekróza v mieste vpichu, bolesť, začervenanie, erytém, pľuzgiere, erózia a tvorba vredov, čo môže mať za následok nekrózu kožného a svalového tkaniva.

Medzi ďalšie hlásené nežiaduce účinky doposiaľ neuvedené texte patria:


Infekcie a nákazy


Bakteriálne, vírusové či fungálne infekcie, sepsa a septický šok

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)


Myelodysplastický syndróm, akútna myeloidná leukémia, akútna leukémia

Poruchy krvi a lymfatického systému


Útlm kostnej drene, pancytopénia, neutropénia, granulocytopénia, febrilná neutropénia, erytropénia, mikroangiopatická hemolytická anémia, hemolyticko-uremický syndróm, trombotická trombocytopenická purpura

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita

Poruchy ciev


Návaly horúčavy, hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Respiračné poruchy, ako napr. intersticiálny zápal pľúc, bronchospazmus, pneumonitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Hnačka, zápcha, abdominálne poruchy, stomatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Poruchy pečeňového parenchýmu, cholecystitída, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka, svrbenie

Poruchy obličiek a močových ciest


Akútne zlyhanie obličiek, poruchy funkcie obličiek, zápal močové-

ho mechúra, hematúria, proteinúria, závažná nefropatia,

albumínúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Pyrexia, triaška, pocit nepokoja, flebitída v mieste vpichu, opuch, celková slabosť a letargia

4.9 Predávkovanie


Ak dôjde ku málo pravdepodobnému náhodnému predávkovaniu, treba rátať so zvýšeným výskytom bežných nežiaducich účinkov, ako je horúčka, nauzea, vracanie a myelosupresia. Tieto stavy následne vyžadujú vhodné podporné liečebné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatiká, iné cytotoxické antibiotiká

ATC kód: L01DC03


Mitomycín C Kyowa je protinádorové antibiotikum, ktoré sa v telesných tkanivách aktivuje na alkylujúci agens, ktorý je schopný rozkladať deoxyribonukleovú kyselinu (DNA) v rakovinových bunkách tak, že vytvára komplex s DNA.

Inhibuje tiež delenie rakovinových buniek, a to zásahom do biosyntézy DNA.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní sa Mitomycin C Kyowa in vivorýchlo eliminuje zo séra.

Doba potrebná k tomu, aby sa znížila jeho sérová koncentrácia o 50 % po vstrieknutí 30 mg bolusu je 17 minút. Po intravenóznej injekcii 30 mg, 20 mg alebo 10 mg boli maximálne sérové koncentrácie lieku 2,4 µg/ml, 1,7 µg/ml a 0,52 µg/ml v uvedenom poradí. Na rýchlosť eliminácie pôsobí predovšetkým metabolický proces v pečeni, hoci ten prebieha aj v iných tkanivách. Táto rýchlosť klírensu je nepriamo úmerná maximálnej koncentrácii v sére. Predpokladá sa, že dôvodom je saturácia degradačných dráh. Asi 10 % dávky Mitomycinu C Kyowa sa v nezmenej forme vylučuje močom. Vzhľadom na to, že sa metabolické dráhy saturujú už pri relatívne malých dávkach, zvyšuje sa percento dávky vylúčené močom úmerne narastajúcou veľkosťou dávky. U detí je vylučovanie intravenózne podaného Mitomycinu C Kyowa podobné ako u dospelých pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Okrem informácií uvedených na inom mieste v tomto súhrne charakteristických vlastností lieku, nie sú k dispozícii žiadne predklinické údaje, relevantné pre predpisujúceho lekára.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

Mitomycin C Kyowa 10 mg: 4 roky

Mitomycin C Kyowa 20 mg: 3 roky


Čas použiteľnosti po prvom otvorení alebo po následnej rekonštitúcii:

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je použitý okamžite, za čas a podmienky uchovávania lieku po otvorení pred použitím zodpovedá užívateľ a normálne nemá byť dlhší ako 24 hodín pri 2 až 8 °C, ak rekonštitúcia a riedenie neboli vykonané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Rekonštituovaný roztok je potrebné chrániť pred svetlom a uchovávať v chlade (pozri bod 6.3)


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenené injekčné liekovky z bezfarebného skla, gumová zátka, hliníkové lemové ústie, PVC kryt (modrý – 10 mg, fialový – 20 mg).


Veľkosť balenia

1 x 10 mg

5 x 10 mg

1 x 20 mg

5 x 20 mg


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Obsah liekovky je potrebné rekonštituovať vodou na injekciu alebo fyziologickým roztokom v množstve aspoň 10 ml na injekčnú liekovku s 10 mg lieku.


Mitomycin C Kyowa nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Ak by však ku kontaktu s pokožkou došlo, je potrebné zasiahnuté miesto niekoľkokrát umyť 8,4 % roztokom hydrogénuhličitanu sodného, a potom mydlom a vodou. Odporúča sa nepoužívať krémy na ruky ani zmäkčovadlá, pretože tie by mohli uľahčiť prienik lieku do kože.


V prípade, že dôjde k zasiahnutiu oka, je potrebné niekoľkonásobné vypláchnutie fyziologickým roztokom. Oko potom treba niekoľko dní sledovať, či sa neobjavia znaky poškodenia rohovky. V prípade potreby treba nasadiť vhodnú liečbu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


NORDIC Pharma, s.r.o.

K rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0274/07-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19.9.2007

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013

8Mitomycin C Kyowa