+ ipil.sk

Mizdena 2 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev. č.: 2010/04237, 2010/04242, 2010/04245


PÍSOMNÁ INFORMÁCIAPRE POUŽÍVATEĽOV

Mizdena 2 mg

Mizdena 4 mg

Mizdena 8 mg

Tablety

(Perindopril terc-butylamín)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ju nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Mizdenaa na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Mizdenu

3. Ako užívať Mizdenu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mizdenu

6. Ďalšie informácie


  1. ČO JE MIZDENA A NA ČO SA POUŽÍVA


Mizdena je inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE). Takéto inhibítory rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú Vášmu srdcu pumpovať krv cievami.

Mizdena sa používa:

- na liečbu vysokého krvného tlaku(hypertenzie);

- na liečbu srdcového zlyhania (stav, pri ktorom srdce zlyháva pumpovať krv tak silno, ako telo potrebuje);

- na zníženie rizika následných srdcových problémov, ako napr. srdcového záchvatu, u pacientov so stabilným ochorením koronárnych ciev(stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo zastavené v dôsledku zúženia krvných ciev), ktorí už prekonali srdcový záchvat a/alebo podstúpili operáciu na zlepšenie zásobovania srdca krvou rozšírením ciev, ktoré krv privádzajú.


  1. SKÔR AKO UŽIJETE MIZDENU


Neužívajte Mizdenu:

- keď ste alergický (precitlivený) na perindopril, na akýkoľvek iný ACE inhibítor, alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku Mizdeny;

- keď ste viac ako 3 mesiace tehotná alebo dojčíte. (Tiež je lepšie vyhnúť sa užívaniu Mizdeny na začiatku tehotenstva);

- keď ste mali v minulosti v dôsledku liečby ACE inhibítormi príznaky ako kýchanie, opuch tváre, jazyka či hrdla, intenzívne svrbenie či závažné vyrážky na koži, alebo ak ste Vy alebo iný člen Vašej rodiny mali takéto príznaky z akýchkoľvek iných dôvodov (stav známy ako „angioedém“).


Užívanie Mizdeny sa neodporúča deťom a mladistvým do 18 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Mizdeny

Ak sa na Vás vzťahuje čokoľvek z nasledovného, poraďte sa so svojím lekárom skôr, než začnete užívať Mizdenu:

- Ak máte stenózu aorty (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej zo srdca) alebo máte hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu renálnej artérie (zúženie krvnej cievy, ktorá zásobuje Vašu obličku krvou);

- Ak máte akékoľvek iné srdcové problémy;

- Ak máte problémy s pečeňou;

- Ak máte problémy v súvislosti s funkciou obličiek alebo podstupujete hemodialýzu;

- Ak trpíte kolagénovým cievnym ochorením (ochorenie spojivového tkaniva) ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia;

- Ak máte cukrovku;

- Ak máte diétu s obmedzeným obsahom soli alebo užívate náhradu solí s obsahom draslíka;

- Ak musíte podstúpiť anestéziu (narkózu) a/alebo chirurgickú operáciu, ak musíte podstúpiť liečebný proces nazývaný LDL aferéza (proces, kedy sa cholesterol z Vašej krvi odstraňuje pomocou prístroja), alebo ak plánujete podstúpiť liečbu, ktorá má znížiť Vašu náchylnosť k alergiám na včelie alebo osie bodnutie;

- Ak ste v poslednej dobe mali hnačku alebo ste vracali alebo ste dehydrovaný;

- Ak Vás lekár informoval, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry;

- Ak ste afro-karibského pôvodu.


Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná.

Mizdena sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Užívanie iných liekov

Informujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnej dobe, a to i o rastlinných liekoch a liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.

Liečbu Mizdenou môžu ovplyvniť iné lieky. Tieto zahŕňajú:

- ďalšie lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku vrátane diuretík (lieky na zvýšenie množstva moču tvoreného v obličkách);

- lieky na odvodnenie, ktoré nespôsobujú stratu draslíka v moči (diuretiká ako spironolaktón, triamterén, amilorid), doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúcich draslík;

- lítium na mániu alebo depresiu;

- nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) na zmiernenie bolesti, vrátane vysokých dávok aspirínu;

- lieky na liečbu cukrovky (inzulín alebo metformín);

- lieky na liečbu psychických porúch, ako je depresia, úzkosť, schizofrénia atď. (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká);

- imunosupresíva (lieky, ktoré znižujú obranné mechanizmy tela) užívané na liečbu autoimúnnych porúch alebo po transplantácii (napr. cyklosporín, lieky obsahujúce zlato ako účinnú látku);

- alopurinol (na liečbu dny);

- prokaínamid (na liečbu nepravidelného pulzu srdca);

- vazodilatátory vrátane nitrátov (produkty, ktoré rozširujú krvné cievy);

- heparín (lieky na zriedenie krvi);

- lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku alebo astmy (napr. efedrín, noradrenalín alebo adrenalín).


Užívanie Mizdeny s jedlom a nápojmi

Mizdena sa odporúča užívať pred jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár Vám predtým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná, odporučí ukončiť užívanie Mizdeny a namiesto neho poradí iný liek.

Mizdena sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva, môže vážne ublížiť Vášmu dieťaťu.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Mizdena sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a Váš lekár môže pre Vás zvoliť inú liečbu, ak si želáte dojčiť. Obzvlášť, ak je Vaše dieťa novorodenec alebo narodené predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Mizdena zvyčajne nemá vplyv na pozornosť, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť závraty alebo slabosť súvisiace so zníženým krvným tlakom. Ak sa prejavia u Vás, Vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť znížená. Ak si nie ste istý, kontaktujte svojho lekára.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Mizdeny

Mizdena obsahuje laktózu. Ak Vás lekár informoval, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára skôr, ako tento liek užijete.


3. AKO UŽÍVAŤ MIZDENU


Vždy užívajte Mizdenu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. Správnu dávku Vám stanoví lekár. Mizdena sa môže užívať samostatne alebo súbežne s inými liekmi na zníženie krvného tlaku.

Ak užívate odvodňovacie tablety (diuretiká), Váš lekár môže rozhodnúť o znížení ich dávkovania či dokonca o ich vysadení na začiatku liečby perindoprilom.

Tabletu prehltnite vcelku a zapite ju pohárom vody, najlepšie v rovnaký čas každý deň ráno, pred jedlom.


Zvyčajné dávkovanie je nasledovné:


Vysoký krvný tlak

Zvyčajná počiatočná a udržiavacia dávka je 4 mg jedenkrát denne. Po 1 mesiaci môže Váš lekár podľa potreby zvýšiť dávku na 8 mg raz denne. 8 mg raz denne je maximálna odporúčaná dávka na vysoký krvný tlak.

Ak máte 65 rokov alebo viac, zvyčajná počiatočná dávka je 2 mg raz denne. Po jednom mesiaci ju možno

zvýšiť na 4 mg raz denne a potom v prípade potreby na 8 mg raz denne.


Srdcové zlyhanie

Zvyčajná počiatočná dávka je 2 mg jedenkrát denne. Po dvoch týždňoch ju možno zvýšiť na 4 mg raz denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pri srdcovom zlyhaní.


Stabilné ochorenie koronárnych ciev

Zvyčajná počiatočná dávka je 4 mg jedenkrát denne. Po dvoch týždňoch ju možno zvýšiť na 8 mg raz denne, čo je maximálna odporúčaná dávka pri srdcovom zlyhaní.

Ak máte 65 rokov alebo viac, zvyčajná počiatočná dávka je 2 mg raz denne. Po jednom týždni ju možno zvýšiť na 4 mg raz denne a po ďalšom týždni na 8 mg raz denne.


Problémy s obličkami

Ak trpíte problémami s obličkami, lekár Vám môže predpísať iné dávkovanie.


Užívanie u detí

Mizdena sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim vo veku do 18 rokov.

Ak užijete viac Mizdeny, ako máte

Ak užijete viac ako je Vaša predpísaná dávka, kontaktujte najbližšiu pohotovosť v nemocnici alebo to ihneď povedzte Vášmu lekárovi. Balenie lieku prineste so sebou.

Najpravdepodobnejším znakom predávkovania je pokles krvného tlaku, ktorý môže viesť k závratom či strate vedomia. V takomto prípade Vám môže pomôcť, ak si ľahnete a budete mať nohy zdvihnuté.

K ďalším príznakom predávkovania patria:

- obehový šok;

- poruchy elektrolytov;

- zlyhanie obličiek;

- hyperventilácia (zadychčanosť);

- tachykardia (zrýchlený tep srdca);

- bradykardia (spomalený tep srdca);

- palpitácie (nepravidelné a/alebo silné údery srdca);

- závrat, úzkosť;

- kašeľ.

Ak zabudnete užiť Mizdenu

Ak ste zabudli užiť dávku Mizdeny, užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Mizdena

Keďže liečba Mizdenou je zvyčajne celoživotná, skôr ako prestanete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Mizdena môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pokiaľ si všimnete čokoľvek z nasledovného, liek prestaňte užívať a ihneď informujte svojho lekára:

- Opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla;

- namáhavé dýchanie;

- závažné závratY alebo strata vedomia;

- nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.


Boli hlásené aj nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté(vyskytnú sa u 1 až 10 používateľov zo 100):

- bolesť hlavy, závrat, vertigo (pocit točenia);

- mravčenie;

- poruchy videnia, tinnitus (zvonenie v ušiach);

- točenie hlavy z nízkeho krvného tlaku;

- kašeľ, dýchavičnosť;

- poruchy gastrointestinálneho traktu (nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, tráviace problémy (dyspepsia), hnačka, zápcha);

- alergické reakcie (napr. vyrážka na koži, svrbenie);

- svalové kŕče;

- únava, pocit slabosti.


Menej časté(vyskytnú sa u 1 až 10 používateľov z 1000):

- poruchy nálady;

- poruchy spánku;

- bronchospazmus (napätie na hrudníku, piskot a dýchavičnosť);

- sucho v ústach;

- angioedém (príznaky ako kýchanie, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, intenzívne svrbenie alebo závažné vyrážky na koži);

- problémy s obličkami;

- impotencia;

- potenie.


Veľmi zriedkavé (vyskytnú sa u 1 až 10 používateľov z 10 000):

- zmätenosť;

- srdcovocievne poruchy (nepravidelný srdcový tep, angína pektoris, infarkt myokardu a mŕtvica), eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc), rinitída (upchatie nosa alebo výtok z nosa);

- multiformný erytém (akútna, zápalová vyrážka na koži, ktorá sama zmizne);

- poruchy krvi, pankreasu alebo pečene;

- akútne zlyhanie obličiek;

Neznáme(frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť):

- hypoglykémia (veľmi nízka hladina cukru v krvi ) sa môžu objaviť u diabetických pacientov;

- vaskulitída (zápal ciev).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MIZDENU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej25C. Uchovávajte v pôvodnom obale a blistre uchovávajte v laminovanom vrecku na ochranu pred vlhkosťou. Použite do 60 dní od otvorenia vrecka.

Balenie obsahuje vysušovadlo, ktoré sa nesmie prehltnúť.

Nepoužívajte Mizdenu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Mizdena obsahuje

Liečivo je terc-butylamínová soľ perindoprilu.

Jedna tableta Mizdena obsahuje 2 mg, 4 mg, alebo 8 mg perindopril terc-butylamínu.

Ďalšie zložky sú: bezvodá laktóza; koloidný oxid kremičitý bezvodý, hydrofóbny; mikrokryštalická celulóza; magnéziumstearát.


Ako vyzerá Mizdena a obsah balenia

Mizdena 2 mg sú biele až takmer biele tablety obojstranne vypuklé s vyrazeným označením „D“ na jednej strane a „57“ na druhej strane.

Mizdena 4 mg sú biele až takmer biele tablety v tvare kapsuly s vyrazeným označením „D“ na jednej strane a označeniami „5“ a „8“ na druhej strane rozdelenými deliacou ryhou.

Mizdena 8 mg sú biele až takmer biele tablety obojstranne vypuklé s vyrazeným označením „D“ na jednej strane a označeniami „5“ a „9“ na druhej strane rozdelenými deliacou ryhou.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Tablety Mizdena sú balené v PVC/PVdC – blistri s hliníkovou fóliou, každý blister obsahuje 10 tabliet. Tri blistre sú ďalej zabalené v trojitom laminovanom vrecku spolu s jedným vreckom so silikagélom.

Škatuľa obsahuje jedno vrecko s 30 tabletami (3 blistre) a písomnú informáciu pre používateľov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

ALKALOID-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče,Slovinsko

Tel.: 386 1 300 42 90

Fax: 386 1 300 42 91

e-mail: info@alkaloid.si


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledujúcimi názvami:


Bulharsko

Миден 2 mg, 4 mg, 8 mg таблетки

Česká republika

Myden 2 mg, 4 mg, 8 mg tablety

Portugalsko

Perindopril Alkaloid 2 mg, 4 mg, 8 mg comprimidos

Rumunsko

Myden 2 2 mg, 4 mg, 8 mg comprimate

Slovenská republika

Mizdena 2 mg, 4 mg, 8 mg

Slovinsko

Myden 2 mg, 4 mg, 8 mg tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v08/2011.


Mizdena 2 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev. č.: 2010/04237, 2010/04242, 2010/04245


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Mizdena 2 mg

Mizdena 4 mg

Mizdena 8 mg

tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Mizdena 2 mg

Jedna tableta obsahuje 2 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu.

Mizdena 4 mg

Jedna tableta obsahuje 4 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu.

Mizdena 8 mg

Jedna tableta obsahuje 8 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu.


Pomocné látky:

Mizdena 2 mg

Jedna tableta obsahuje 29,665 mg bezvodej laktózy.

Mizdena 4 mg

Jedna tableta obsahuje 59,330 mg bezvodej laktózy.

Mizdena 8 mg

Jedna tableta obsahuje 118,660 mg bezvodej laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Mizdena 2 mg tablety sú biele až takmer biele tablety bikonvexného tvaru s vyrazeným označením „D“ na jednej strane a „57“ na druhej strane.

Mizdena 4 mg tablety sú biele až takmer biele tablety v tvare kapsuly s vyrazeným označením „D“ na jednej strane a označeniami „5“ a „8“ na druhej strane rozdelenými deliacou ryhou.

Mizdena 8 mg tablety sú biele až takmer biele tablety bikonvexného tvaru s vyrazeným označením „D“ na jednej strane a označeniami „5“ a „9“ na druhej strane rozdelenými deliacou ryhou.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba hypertenzie


Srdcové zlyhanie

Liečba symptomatického srdcového zlyhania


Stabilná ischemická choroba srdca

Zníženie rizika srdcových príhod u pacientov s anamnézou infarktu myokardu a/alebo revaskularizácie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perindopril sa odporúča užívať jedenkrát denne ráno pred jedlom.

Dávka sa má určiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a odpovede krvného tlaku na liečbu.


Spôsob podania

Perorálne použitie.


Hypertenzia

Perindopril sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s antihypertenzívami iných skupín. Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg podávaná jedenkrát denne ráno. U pacientov so silne aktivovaným renín angiotenzín aldosterónovým systémom (hlavne s renovaskulárnou hypertenziou, depléciou solí a/alebo objemu, srdcovou dekompenzáciou alebo ťažkou hypertenziou) môže po podaní začiatočnej dávky dôjsť k nadmernému poklesu krvného tlaku. U takýchto pacientov sa odporúča začiatočná dávka 2 mg a liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom.

Po jednom mesiaci liečby sa táto dávka môže zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne.


Po začatí liečby perindoprilom sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia a jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov, ktorí sú súbežne liečení diuretikami. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť, pretože títo pacienti môžu trpieť depléciou objemu a/alebo solí.

Ak je to možné, diuretikum sa má vysadiť 2 až 3 dni pred začatím liečby perindoprilom (pozri časť 4.4).

U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné použitie diuretík ukončiť, sa má liečba perindoprilom začať dávkou 2 mg. Je potrebné monitorovať funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére. Následná dávka perindoprilu sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku na liečbu. V prípade potreby je možné v liečbe diuretikom pokračovať.

U starších pacientov sa má liečba začať dávkou 2 mg, ktorá sa po jednom mesiaci, ak je to potrebné, môže postupne zvýšiť na 4 mg a potom v prípade potreby na 8 mg, a to v závislosti od funkcie obličiek (pozri tabuľku 1 uvedenú nižšie).


Symptomatické srdcové zlyhanie

Odporúča sa, aby sa liečba perindoprilom, zvyčajne v kombinácii s diuretikom nešetriacim draslík a/alebo digoxínom a/alebo betablokátorom, začala pod prísnym lekárskym dohľadom odporúčanou začiatočnou dávkou 2 mg užívanou ráno. Táto dávka sa môže zvýšiť po 2 týždňoch na dávku 4 mg jedenkrát denne, pokiaľ je táto dávka tolerovaná. Dávka sa má upravovať podľa klinickej odpovede jednotlivého pacienta.

U pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním a u ďalších pacientov považovaných za vysokorizikových (pacienti s poruchou funkcie obličiek a náchylní k vzniku porúch elektrolytov, pacienti súbežne liečení diuretikami a/alebo vazodilatanciami) sa má liečba začať pod starostlivým dohľadom (pozri časť 4.4).

Pacienti vystavení vysokému riziku vzniku symptomatickej hypotenzie, napr. pacienti s depléciou solí s hyponatriémiou alebo bez nej, pacienti s hypovolémiou alebo pacienti, ktorí dostávajú intenzívnu liečbu diuretikami, majú byť korigovaní, ak je to možné, ešte pred začiatkom liečby perindoprilom. Pred začiatkom a počas liečby perindoprilom je potrebné pozorne monitorovať krvný tlak, funkciu obličiek a hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Stabilná ischemická choroba srdca

Liečba perindoprilom sa má začať dávkou 4 mg jedenkrát denne a má sa zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne po dvoch týždňoch, a to v závislosti od funkcie obličiek a pod podmienkou, že dávka 4 mg je dobre znášaná.

Starší pacienti majú užívať 2 mg jedenkrát denne počas jedného týždňa, potom 4 mg jedenkrát denne počas ďalšieho týždňa pred tým, ako sa dávka zvýši až na 8 mg jedenkrát denne v závislosti od funkcie obličiek (pozri tabuľku 1 „Úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek“).

Dávka sa má zvýšiť iba vtedy, ak je predchádzajúca nižšia dávka dobre znášaná.


Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkciou obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka určiť podľa klírensu kreatinínu, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke 1:


Tabuľka 1: Úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie obličiek


Klírens kreatinínu (ml/min)
Odporúčaná dávka

Klírens kreatinínu (ml/min)
Odporúčaná dávka

Clcr > 60

4 mg denne

30< Clcr <60

2 mg denne

15< Clcr <30

2 mg každý druhý deň

Hemodialyzovaní pacienti*


Clcr< 15

2 mg v deň dialýzy


* Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min. U pacientov na hemodialýze sa má dávka užívať po dialýze.


Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).


Deti a dospievajúci (do 18 rokov):

Použitie u detí a dospievajúcich sa neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


  • Precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na niektorý iný ACE inhibítor,

  • Anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom,

  • Dedičný alebo idiopatický angioneurotický edém,

  • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Stabilná ischemická choroba srdca

Ak sa počas prvého mesiaca liečby perindoprilom vyskytne epizóda nestabilnej anginy pectoris (bez ohľadu na to, či je alebo nie je závažná), pred pokračovaním liečby sa má vykonať dôkladné zhodnotenie pomeru medzi rizikom a prínosom.Hypotenzia

ACE inhibítory môžu spôsobiť pokles krvného tlaku. U pacientov s nekomplikovanou hypertenziou sa symptomatická hypotenzia vyskytuje zriedkavo a jej výskyt je pravdepodobnejší u pacientov s hypovolémiou spôsobenou napríklad diuretickou liečbou, diétou s obmedzením soli, dialýzou, hnačkou alebo dávením, alebo u pacientov, ktorí majú ťažkú renín-dependentnú hypertenziu (pozri časti 4.5 a 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním, s pridruženou renálnou insuficienciou alebo bez nej, bola pozorovaná symptomatická hypotenzia. Jej výskyt je najpravdepodobnejší u pacientov so závažnejším srdcovým zlyhaním, ktoré si vyžaduje užívanie vysokých dávok slučkových diuretík, u pacientov s hyponatriémiou alebo poruchou funkcie obličiek. U pacientov vystavených zvýšenému riziku vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné dôkladne monitorovať začiatok liečby a úpravu dávky (pozri časti 4.2 a 4.8). Podobné preventívne opatrenia sa vzťahujú tiež na pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles krvného tlaku mohol viesť k infarktu myokardu alebo k cerebrovaskulárnej príhode.

Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo na chrbte a v prípade potreby má dostať intravenóznu infúziu roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Prechodná hypotenzná reakcia nie je kontraindikáciou pre podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, ak sa krvný tlak zvýšil po zvýšení objemu.

U niektorých pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktorí majú normálny alebo nízky krvný tlak, môže po podaní perindoprilu dôjsť k ďalšiemu zníženiu systémového krvného tlaku. Takýto účinok sa očakáva a zvyčajne nie je dôvodom na prerušenie liečby. Ak sa hypotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné zníženie dávky perindoprilu alebo jeho vysadenie.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne / hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako iné ACE inhibítory, perindopril sa má podávať opatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou výtokového traktu ľavej komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.


Porucha funkcie obličiek

V prípade poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) sa má počiatočná dávka perindoprilu upraviť podľa pacientovho klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2) a potom v závislosti od pacientovej odpovede na liečbu. U takýchto pacientov je rutinné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu súčasťou bežného lekárskeho postupu (pozri časť 4.8). U pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním môže hypotenzia, ku ktorej dôjde po začatí liečby ACE inhibítormi, viesť k zhoršeniu funkcie obličiek. V takejto situácii bolo hlásené akútne, zvyčajne reverzibilné zlyhanie obličiek.

U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnych artérií alebo stenózou artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi, bolo pozorované zvýšenie hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v sére, ktoré bolo zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Toto je obzvlášť pravdepodobné u pacientov s renálnou insuficienciou. Ak je prítomná aj renovaskulárna hypertenzia, existuje zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálneho poškodenia. U takýchto pacientov sa má liečba začať pod prísnym lekárskym dohľadom, a to s nízkymi dávkami a opatrnou titráciou dávky. Vzhľadom k tomu, že liečba diuretikami môže byť faktorom zvyšujúcim riziko vyššie uvedených stavov, diuretiká sa majú vysadiť a počas prvých týždňov liečby perindoprilom je potrebné sledovať funkciu obličiek.

U niektorých hypertenzných pacientov bez zjavného už existujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvyčajne miernemu a prechodnému zvýšeniu hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v sére, obzvlášť vtedy, keď sa perindopril podával súbežne s diuretikom. Výskyt tohto je pravdepodobnejší u pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek. Môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo vysadenie diuretika a/alebo perindoprilu.


Hemodialyzovaní pacienti

U pacientov dialyzovaných pomocou vysokopriepustných membrán a súbežne liečených ACE inhibítorom boli hlásené anafylaktoidné reakcie. U týchto pacientov je potrebné zvážiť použitie iného druhu dialyzačnej membrány alebo podanie antihypertenzíva inej skupiny.


Transplantácia obličiek

Nie sú k dispozícii skúsenosti týkajúce sa použitia perindoprilu u pacientov, ktorí nedávno podstúpili transplantáciu obličiek.


Precitlivenosť/angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, bol zriedkavo hlásený angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.8). Tento sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby.V takýchto prípadoch sa má perindopril ihneď vysadiť a má sa začať náležité monitorovanie, v ktorom sa má pokračovať až dovtedy, kým nedôjde k úplnému vymiznutiu príznakov. V prípadoch, v ktorých opuch zasiahol tvár a pery, sa stav zvyčajne upravil bez liečby, aj keď antihistaminiká boli pri zmierňovaní príznakov užitočné. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť smrteľný. V prípadoch, v ktorých je zasiahnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, čo môže spôsobiť obštrukciu dýchacích ciest, sa musí ihneď poskytnúť urgentná liečba. Táto môže zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest. Pacient má zostať pod prísnym lekárskym dohľadom až dovtedy, kým nedôjde k úplnému a trvalému vymiznutiu príznakov.

Pacienti s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítorom môžu byť vystavení zvýšenému riziku vzniku angioedému počas užívania ACE inhibítora (pozri časť 4.3).

U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo hlásený intestinálny angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s nauzeou a vracaním alebo bez nich); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho angioedému tváre a s hladinami C-1 esterázy v norme. Angioedém bol diagnostikovaný pri vyšetreniach zahŕňajúcich CT brucha alebo ultrazvuk, alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po ukončení podávania ACE inhibítorov. Intestinálny angioedém sa má zahrnúť do diferenciálnej diagnózy pacientov s bolesťou brucha užívajúcich ACE inhibítory.


Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL aferéza)

Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL), so síranom dextránu, vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizačnej liečby

U pacientov liečených ACE inhibítormi počas desenzibilizačnej liečby (napríklad jedom blanokrídlovcov) sa vyskytli anafylaktoidné reakcie. U takýchto pacientov sa týmto reakciám predišlo dočasným vysadením ACE inhibítorov.


Zlyhanie pečene

Podávanie ACE inhibítorov sa v zriedkavých prípadoch spájalo so vznikom syndrómu, ktorý sa začína cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy pečene a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus zodpovedný za tento syndróm nie je dosiaľ známy. Pacienti, u ktorých sa počas liečby ACE inhibítormi rozvinie žltačka alebo nastane výrazné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, musia ukončiť liečbu ACE inhibítorom a zostať pod náležitým lekárskym dohľadom (pozri časť 4.8).


Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia

U pacientov liečených ACE inhibítormi bola hlásená neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia.

U pacientov s normálnou funkciou obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má používať s najvyššou opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov liečených imunosupresívami, u pacientov liečených alopurinolom alebo prokaínamidom alebo u pacientov s kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, obzvlášť v prítomnosti už existujúcej poruchy funkcie obličiek. U niektorých z týchto pacientov sa vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niekoľkých málo prípadoch neodpovedali na intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa perindopril používa u takýchto pacientov, odporúča sa pravidelné monitorovanie počtu leukocytov a pacienti majú byť poučení, aby hlásili akýkoľvek príznak infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčka).


Rasa

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy. Tak ako iné ACE inhibítory, perindopril môže byť menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii stavov s nízkym renínom v hypertenznej populácii čiernej pleti.


Kašeľ

Pri používaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Tento kašeľ je typicky neproduktívny, perzistentný a vymizne po prerušení liečby. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítormi má byť považovaný za súčasť diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Operácia/anestézia

U pacientov, ktorí podstupujú závažný chirurgický zákrok, alebo počas anestézie látkami, ktoré vyvolávajú hypotenziu, môže perindopril blokovať sekundárnu tvorbu angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečba sa má prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak dôjde k hypotenzii a je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, možno ju korigovať zvýšením cirkulujúceho objemu.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, bolo pozorované zvýšenie hladín draslíka v sére.

Pacienti vystavení zvýšenému riziku vzniku hyperkaliémie sú pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (nad 70 rokov), s diabetom mellitus, s pridruženými udalosťami, najmä ako dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza a pacienti súbežne užívajúci diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík; alebo pacienti užívajúci iné liečivá spôsobujúce zvýšenie hladín draslíka v sére (napr. heparín). Použitie doplnkov draslíka, draslík-šetriacich diuretík alebo náhrad soli s obsahom draslíka môže, najmä u pacientov s poškodenou renálnou funkciou, viesť k významnému nárastu draslíka v sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súčasné použitie vyššie uvedených látok považuje za potrebné, majú sa užívať s opatrnosťou a odporúča sa častá kontrola hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Diabetickí pacienti

U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa má počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom pozorne monitorovať glykémia (pozri časť 4.5).


Lítium

Kombinácia lítia a perindoprilu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).


Gravidita:

Liečba ACE inhibítormi sa nemá začínať počas gravidity. Ak nie je pokračovanie liečby ACE inhibítormi nevyhnutné, pacientkám plánujúcim graviditu sa má liečba zameniť za alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má pevne stanovený bezpečnostný profil k užívaniu počas gravidity. Pokiaľ sa potvrdí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má ihneď zastaviť a pokiaľ je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba. (Pozri časti 4.3 a 4.6).


Pomocné látky:

Kvôli prítomnosti laktózy pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká

U pacientov, ktorí užívajú diuretiká a obzvlášť u pacientov, ktorí trpia depléciou objemu a/alebo solí, môže po začatí liečby ACE inhibítorom dôjsť k nadmernému zníženiu krvného tlaku. Možnosť vzniku hypotenzných účinkov môže byť znížená vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmom solí pred začiatkom liečby a potom začatím liečby nízkymi a postupne sa zvyšujúcimi dávkami perindoprilu.


Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík

Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík môžu viesť k významnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Ak je ich súbežné použitie indikované kvôli preukázanej hypokaliémii, majú sa používať opatrne a s častým monitorovaním hladín draslíka v sére.


Lítium

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi bolo hlásené reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia v sére a jeho toxicita. Súbežné použitie tiazidových diuretík môže zvýšiť riziko toxicity lítia a ešte viac zvýšiť už zvýšené riziko toxicity lítia spôsobené ACE inhibítormi. Použitie perindoprilu spolu s lítiom

sa neodporúča, ale ak sa potvrdí, že táto kombinácia je nevyhnutná, hladiny lítia v sére sa majú dôkladne monitorovať (pozri časť 4.4).


Nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID), vrátane kyseliny acetylsalicylovej 3 g/deň

Súbežné podávanie ACE inhibítorov s nesteroidnými protizápalovými liečivami môže znížiť antihypertenzný účinok. Súbežné použitie ACE inhibítorov a NSAIDs môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, najmä u pacientov s oslabenou funkciou obličiek. Táto kombinácia sa má, najmä u starších pacientov, podávať s opatrnosťou. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch sa má zvážiť monitorovanie renálnych funkcií.


Antihypertenzíva a vazodilatanciá

Súbežné používanie týchto liečiv môže zvýšiť hypotenzný účinok perindoprilu. Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými vazodilatanciami môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku.


Antidiabetiká

Epidemiologické štúdie poukázali na to, že súbežné podávanie ACE inhibítorov a antidiabetík (inzulínov, perorálnych hypoglykemík) môže spôsobiť zvýšenie hypoglykemizujúceho účinku s rizikom vzniku hypoglykémie. Výskyt tohto účinku sa zdal byť pravdepodobnejší počas prvých týždňov kombinovanej liečby a u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


Kyselina acetylsalicylová, trombolytiká, betablokátory, nitráty

Perindopril sa môže používať súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (keď sa používa ako trombolytikum), trombolytikami, betablokátormi a/alebo nitrátmi.


Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká

Súbežné používanie niektorých anestetík, tricyklických antidepresív a antipsychotík spolu s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku (pozri časť 4.4).


Sympatikomimetiká

Sympatikomimetiká môžu znížiť antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.


Zlato

U pacientov liečených injekčným zlatom (nátriumaurotiomalát) a súbežne ACE inhibítormi vrátane perindoprilu boli zriedkavo hlásené nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie a hypotenziu).


4.6 Gravidita a laktácia


Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Používanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy s ohľadom na riziko teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli smerodajné; napriek tomu malý vzostup rizika nemožno vylúčiť.Ak nie je pokračovanie v terapii ACE inhibítormi považované za nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu sa má liečba zameniť za alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má pevne stanovený profil bezpečnosti pre užívanie počas gravidity. Pokiaľ sa gravidita potvrdí, liečba ACE inhibítormi sa má ihneď zastaviť a – ak je to vhodné - má sa začaťalternatívna liečba.

Je známe, že vystavenie plodu inhibítorom ACE počas druhého a tretieho trimestra vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (zníženú funkciu obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3). Ak došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory, sa majú dôkladne sledovať na hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pretože nie sú k dispozícii informácie o použití perindoprilu počas dojčenia, perindopril sa neodporúča a je vhodnejšie použiť alternatívnu liečbu s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom počas dojčenia, obzvlášť počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Perindopril nemá žiadny priamy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale u niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri kombinácii s iným antihypertenzným liekom. Dôsledkom toho môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje znížená.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované počas liečby perindoprilom a sú zoradené podľa nasledujúcich kategórií frekvencie: Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavo boli hlásené znížené hladiny hemoglobínu a hematokritu, trombocytopénia, leukopénia/neutropénia a prípady agranulocytózy alebo pancytopénie. U pacientov s vrodeným deficitom G 6PDH boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hemolytickej anémie (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: hypoglyklémia (pozri časti 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy:

Menej časté: poruchy nálady alebo spánku


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy, závrat, vertigo, parestézia

Veľmi zriedkavé: zmätenosť


Poruchy oka:

Časté: poruchy videnia


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté: tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: arytmia, angina pectoris a infarkt myokardu, ktoré sú u vysokorizikových pacientov pravdepodobne sekundárnym dôsledkom výraznej hypotenzie (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev:

Časté: hypotenzia a účinky spojené s hypotenziou

Veľmi zriedkavé: cievna mozgová príhoda pravdepodobne sekundárne v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov (pozri časť 4.4).

Neznáme: vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: kašeľ, dyspnoe

Menej časté: bronchospazmus

Veľmi zriedkavé: eozinofilná pneumónia, rinitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: nauzea, vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka, zápcha

Menej časté: suchosť v ústach

Veľmi zriedkavé: pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: hepatitída cytolytická alebo cholestatická (pozri časť 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka, pruritus

Menej časté: angioedém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana, žihľavka (pozri časť 4.4).

Veľmi zriedkavé: multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: svalové kŕče


Poruchy obličiek a močovej sústavy:

Menej časté: renálna insuficiencia

Veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté: impotencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: asténia

Menej časté: potenie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Môže dôjsť k zvýšeniu hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v plazme, ako aj hyperkaliémii, ktoré sú reverzibilné po ukončení liečby, a to hlavne u pacientov s renálnou insuficienciou, ťažkým srdcovým zlyhaním a renovaskulárnou hypertenziou. Zriedkavo bolo hlásené zvýšenie hladín pečeňových enzýmov a hladín bilirubínu v sére.


Klinické štúdie:

Počas obdobia náhodne pridelenej liečby v štúdii EUROPA boli zaznamenávané iba závažné nežiaduce účinky. Nízky počet pacientov mal závažné nežiaduce účinky: u 16 (0,3 %) zo 6122 pacientov liečených perindoprilom a u 12 (0,2 %) zo 6107 pacientov liečených placebom. U pacientov liečených perindoprilom bola hypotenzia pozorovaná u 6 pacientov, angioedém u 3 pacientov a náhle zastavenie srdca u 1 pacienta. Kvôli kašľu, hypotenzii alebo inej neznášanlivosti bolo predčasne vyradených viac pacientov liečených perindoprilom ako pacientov liečených placebom, 6,0 % (n=366) oproti 2,1 % (n=129).


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Príznaky súvisiace s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať hypotenziu, obehový šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventiláciu, tachykardiu, palpitácie, bradykardiu, závrat, úzkosť a kašeľ.

Liečba

Odporúčaná liečba predávkovania pozostáva z podania intravenóznej infúzie roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Ak dôjde k hypotenzii, pacient má byť uložený do protišokovej polohy. Môže sa zvážiť aj liečba infúziou angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov, ak sú k dispozícii. Perindopril sa môže zo systémového obehu odstrániť hemodialýzou. (Pozri časť 4.4). Kardiostimulačná liečba je indikovaná pri bradykardii nereagujúcej na liečbu. Je potrebné nepretržité monitorovanie životných funkcií, koncentrácií elektrolytov a kreatinínu v sére.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, samotné, ATC kód: C09AA04


Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na angiotenzín II (enzým konvertujúci angiotenzín, ACE). Konvertujúci enzým, alebo kináza, je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I na vazokonstrikčne pôsobiaci angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozklad vazodilatačne pôsobiaceho bradykinínu na neúčinný heptapeptid. Inhibícia ACE vedie k zníženiu hladiny angiotenzínu II v plazme, čo má za následok zvýšenie aktivity renínu v plazme (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu) a zníženie sekrécie aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia ACE má za následok aj zvýšenie aktivity cirkulujúceho a lokálneho systému kalikreín‑kinín (a tým zároveň aktiváciu prostaglandínového systému). Je možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie krvného tlaku a je čiastočne zodpovedný za niektoré z ich vedľajších účinkov (napr. kašeľ).

Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Ďalšie metabolity nevykazujú in vitro žiadnu inhibíciu ACE aktivity.


Hypertenzia

Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: ľahkej, stredne ťažkej, ťažkej; pozorované je zníženie systolického a diastolického krvného tlaku v ľahu aj v stoji.

Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu krvného tlaku. V dôsledku toho sa zvýši periférny prietok krvi, a to bez účinku na srdcový rytmus.

Prietok krvi obličkami sa spravidla zvyšuje, pričom rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR) je zvyčajne nezmenená.

Antihypertenzný účinok je maximálny po 4 až 6 hodinách po podaní jednorazovej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej účinnosti zodpovedá približne 87-100 % účinku v čase maximálnej účinnosti.

K zníženiu krvného tlaku dochádza rýchlo. U pacientov odpovedajúcich na liečbu sa normalizácia krvného tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez výskytu tachyfylaxie.

Ukončenie liečby nevedie k rebound fenoménu.

Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U ľudí boli preukázané vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média: lúmen malých artérií.

Podporná liečba tiazidovými diuretikami vedie k synergii aditívneho typu. Kombinácia ACE inhibítora a tiazidu taktiež znižuje riziko hypokaliémie vyvolanej liečbou diuretikom.


Srdcové zlyhanie

Perindopril znižuje prácu srdca znížením preloadu a afterloadu.

Štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním preukázali:

- zníženie plniaceho tlaku ľavej a pravej komory,

- zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,

- zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie srdcového indexu.

V porovnávacích štúdiách nebolo podanie prvej dávky 2 mg perindoprilu pacientom s ľahkým až stredne ťažkým srdcovým zlyhaním spojené so žiadnym významným znížením krvného tlaku v porovnaní s placebom.


Pacienti so stabilnou ischemickou chorobou srdca

Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná klinická štúdia v dĺžke trvania 4 roky.

Bolo randomizovaných dvanásťtisícdvestoosemnásť (12 218) pacientov starších ako 18 rokov na liečbu perindoprilom 8 mg (n = 6 110) alebo placebom (n = 6 108).

Populácia pacientov zaradených do štúdie mala dokázanú ischemickú chorobu srdca bez výskytu klinických príznakov srdcového zlyhania. Celkovo malo 90 % pacientov preukázaný predchádzajúci infarkt myokardu a/alebo koronárnu revaskularizáciu. Väčšina pacientov užívala liek zo štúdie navyše k štandardnej terapii vrátane antiagregačných látok, hypolipidemík a betablokátorov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny.

Plazmatický polčas perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je proliečivo. 27 % podaného perindoprilu vstupuje do krvného obehu ako perindoprilát, aktívny metabolit. Okrem aktívneho perindoprilátu má perindopril päť ďalších metabolitov, ktoré sú inaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Keďže príjem potravy znižuje konverziu na perindoprilát, a tým aj biologickú dostupnosť, má sa perindopril terc-butylamín podávať perorálne v jednorazovej dennej dávke ráno pred jedlom.

Bol preukázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho plazmatickou expozíciou.

Distribučný objem nenaviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba perindoprilátu na bielkoviny plazmy je 20 %, najmä na enzým konvertujúci angiotenzín, ale je závislá od koncentrácie.

Perindoprilát sa vylučuje močom a terminálny polčas nenaviazanej frakcie je približne 17 hodín, čo má za následok dosiahnutie rovnovážneho stavu v priebehu 4 dní.

Vylučovanie perindoprilu je znížené u starších pacientov a taktiež u pacientov so srdcovým alebo renálnym zlyhaním. Pri renálnej insuficiencii sa dávka upravuje podľa stupňa poruchy obličiek (klírens kreatinínu).

Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.

U pacientov s cirhózou je kinetika perindoprilu zmenená: hepatálny klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu.

Množstvo vytvoreného perindoprilátu však nie je znížené a preto nie je potrebná úprava dávky (pozri časti 4.2 a časť 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) boli cieľovým orgánom toxicity obličky, u ktorých došlo k reverzibilnému poškodeniu.

V štúdiách in vitro alebo in vivo nebola pozorovaná mutagenita.

Štúdie reprodukčnej toxicity (na potkanoch, myšiach, králikoch a opiciach) nepreukázali žiadne znaky embryotoxicity alebo teratogenity.


Bolo však dokázané, že inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, ako skupina, majú u hlodavcov a králikov nežiaduci účinok na neskorý vývoj plodu, následkom ktorého je úmrtie plodu a vrodené chyby: boli pozorované renálne lézie a zvýšená perinatálna a postnatálna mortalita.


V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodá laktóza

Koloidný oxid kremičitý bezvodý, hydrofóbny

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C. Uchovávajte v pôvodnom obale, blistre uchovávajte v zalaminovanom vrecku na ochranu pred vlhkosťou.Spotrebujte do 60 dní po otvorení vrecka. Balenie obsahuje vysušovadlo, neprehĺtajte.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety Mizdena sú balené v PVC/PVdC – blistri s hliníkovou fóliou, každý blister obsahuje 10 tabliet. Tri blistre sú ďalej zabalené v trojitom laminovanom vrecku spolu s jedným vreckom s vysušovadlom.

Škatuľa obsahuje jedno vrecko s 30 tabletami (3 blistre) a písomnú informáciu pre používateľov.


  1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana - Črnuče

Slovinsko

Tel.: 386 1 300 42 90

Fax: 386 1 300 42 91

email: info@alkaloid.si


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0488/11-S

58/0489/11-S

58/0490/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Mizdena 2 mg