+ ipil.sk

MODURETIC 5/50 mgPríbalový leták


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2009/12470


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MODURETIC 5/50 mg

tablety

amilorídiumchlorid a hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MODURETIC a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete MODURETIC

3. Ako užívať MODURETIC

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MODURETIC

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MODURETIC A NA ČO SA POUŽÍVA


MODURETIC je tableta, ktorá obsahuje liečivá amilorid a hydrochlorotiazid.


Zložka MODURETICu amilorid je liečivo, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných antikáliuretiká (draslík šetriace liečivá); amilorid je tiež slabé diuretikum (odvodňovacia tableta). Zložka MODURETICu hydrochlorotiazid je liečivo, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných diuretiká.


Lekár Vám predpísal MODURETIC, aby pomohol udržiavať normálnu hladinu draslíka v krvi. MODURETIC sa používa na liečbu:

- hypertenzie (vysokého krvného tlaku),

- edémov (opuchy členkov, chodidiel, nôh spôsobené zadržiavaním vody),

- ascitu (hromadenie vody v brušnej dutine) spôsobeného cirhózou (ochorenie pečene).


2. SKÔR AKO UŽIJETE MODURETIC


Neužívajte MODURETIC

- keď ste alergický (precitlivený) na amilorid alebo hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek MODURETICu,

- keď ste alergický/á na liečivá odvodené od sulfónamidov (ak si nie ste istý/á, ktoré liečivá sú odvodené od sulfónamidov, poraďte sa so svojím lekárom),

- keď už máte prirodzene vysokú hladinu draslíka v krvi,

- keď užívate iné lieky alebo doplnky na zvýšenie množstva draslíka v krvi,

- keď máte ochorenie obličiek.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MODURETICu

- ak máte prirodzene vysokú hladinu draslíka v krvi,

- ak máte ochorenie srdca a pľúc,

- ak máte poruchu pečene,

- ak máte poruchu obličiek

- ak máte dnu,

- ak máte lupus erythematosus,

- ak sa liečite inými diuretikami (odvodňovacími tabletami).


V takýchto prípadoch môže byť potrebné, aby Váš lekár upravil dávkovanie liekov.


Ak máte cukrovku, informujte o tom lekára, pretože pri podávaní hydrochlorotiazidu môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu.


Pred operáciou a anestéziou (aj u zubára) informujte lekára alebo zubného lekára, že užívate MODURETIC, pretože v súvislosti s anestéziou môže dôjsť k náhlemu poklesu krvného tlaku.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je obzvlášť dôležité, aby Váš lekár vedel, či užívate:

- inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory) – používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcových ochorení,

- antagonisty receptora angiotenzínu II – používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo diabetikov s poškodením obličiek,

- iné lieky na vysoký krvný tlak, ako napr. diuretiká (odvodňovacie tablety),

- lieky na cukrovku vrátane inzulínu,

- lítium – používané na liečbu určitého typu depresie,

- analgetiká, nesteroidové protizápalové lieky (NSA), ako sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén – používané na zníženie vysokej teploty (horúčky), pri bolesti alebo na artritídu,

- sedatíva a trankvilizéry – používané na pomoc so zaspávaním alebo proti úzkosti,

- lieky proti bolesti (omamné látky),

- živice používané na liečbu vysokého cholesterolu (hyperlipidémie),

- steroidy – používané na liečbu množstva rôznych ochorení,

- injekčne podávané lieky proti alergickým reakciám, ako je adrenalín (tiež známy ako epinefrín),

- takrolimus – používaný po transplantácii pečene alebo obličky na predchádzanie odvrhnutiu transplantátu,

- cyklosporín – používaný pri reumatoidnej artritíde alebo na predchádzanie odvrhnutiu transplantátu po transplantácii,

- lieky, ktoré uvoľňujú svaly.


Užívanie MODURETICu s jedlom a nápojmi

Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Váš lekár Vám možno povedal, že počas užívania MODURETICu máte znížiť príjem alkoholu na najnižšiu možnú mieru. Alkohol môže zvyšovať účinky MODURETICu tak, že keď sa rýchlo vzpriamite, môžete pociťovať závrat alebo neistotu.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Používanie v tehotenstve

U tehotných žien sa užívanie MODURETICu neodporúča. Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi pred začatím liečby MODURETICom, aby zvážil inú možnosť liečby.


Používanie pri dojčení

Zložka MODURETICu hydrochlorotiazid prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Takmer všetci pacienti môžu počas užívania MODURETICu viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje, ale kým neviete, ako liek znášate, nemali by ste vykonávať úlohy, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť (napríklad vedenie vozidla a obsluhovanie nebezpečných strojov).


Dôležité informácie o niektorých zložkách MODURETICu

MODURETIC obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

MODURETIC obsahuje aj farbivo (hlinitý lak oranžovej žltej (E 110)), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ MODURETIC


Vždy užívajte MODURETIC presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


O vhodnej dávke rozhodne Váš lekár v závislosti od Vášho zdravotného stavu a iných liekov, ktoré užívate.


Užívajte MODURETIC každý deň presne tak, ako Vám naordinoval lekár. Je veľmi dôležité pokračovať v užívaní MODURETICu tak dlho, ako Vám ho lekár predpisuje. Neužívajte viac tabliet, ako je predpísaná dávka.


Väčšina pacientov zapíja lieky nápojom alebo vodou.


Dávkovanie MODURETICu je nasledovné:


Hypertenzia

Obvyklá odporúčaná počiatočná dávka je jedna tableta MODURETICu jedenkrát denne alebo v rozdelených dávkach.


Edémy

Obvyklá počiatočná dávka je jedna tableta MODURETICu jedenkrát denne.


Cirhóza s ascitom

Obvyklá počiatočná dávka je jedna tableta MODURETICu jedenkrát denne.


Ak užijete viac MODURETICu, ako máte

V prípade predávkovania sa okamžite spojte so svojím lekárom, aby Vám mohla byť ihneď poskytnutá lekárska starostlivosť.


Najpravdepodobnejšie príznaky predávkovania zahŕňajú:

- pocit neistoty alebo závratu v dôsledku poklesu krvného tlaku,

- nadmerný smäd,

- zmätenosť,

- zmena v množstve vylúčeného moču,

- rýchla akcia srdca.


Ak zabudnete užiť MODURETIC

Užívajte MODURETIC tak, ako máte predpísané. Ak však vynecháte jednu dávku, neberte si dávku navyše. Jednoducho pokračujte podľa zvyčajného dávkovacieho režimu.


Ak prestanete užívať MODURETIC

Je veľmi dôležité pokračovať v užívaní MODURETICu tak dlho, ako Vám ho lekár predpisuje. Ak prestanete užívať MODURETIC, Váš krvný tlak nemusí byť dostatočne kontrolovaný.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj MODURETIC môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


MODURETIC je vo všeobecnosti dobre tolerovaný. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí:

- bolesť hlavy,

- slabosť,

- nevoľnosť,

- pokles alebo strata chuti do jedla,

- vyrážka,

- závrat.


Zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj iné nežiaduce účinky a niektoré z nich môžu byť závažné. Požiadajte svojho lekára o podrobnejšie informácie o nežiaducich účinkoch. Má úplnejší zoznam nežiaducich účinkov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MODURETIC


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte MODURETIC po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po „Dátum exspirácie“ alebo „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo MODURETIC obsahuje

- Liečivá sú amilorídiumchlorid a hydrochlorotiazid. Každá tableta obsahuje 5 mg amilorídiumchloridu a 50 mg hydrochlorotiazidu.

- Ďalšie zložky sú: dihydrát fosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, predželatínovaný škrob, škrob, galaktomanán gumy guar, hlinitý lak oranžovej žltej (E 110) a magnéziumstearát.


Ako vyzerá MODURETIC a obsah balenia

MODURETIC sú kosoštvorcové tablety broskyňovej farby s textom „MSD917“ na jednej strane a s deliacou ryhou na oboch stranách.


Balenia po 20, 30 alebo 100 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck Sharp & Dohme B. V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P. O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2010.


5


v. 02 (19-Apr-2010 after comments of ŠÚKL) MK0870A-SVK-2009-000916

MODURETIC 5/50 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2009/12470


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MODURETIC 5/50 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta lieku MODURETIC obsahuje dihydrát amilorídiumchloridu zodpovedajúci 5 mg amilorídiumchloridu a 50 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocné látky: monohydrát laktózy, hlinitý lak oranžovej žltej (E110) a iné.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Kosoštvorcové tablety broskyňovej farby s textom „MSD917“ na jednej strane a s deliacou ryhou na oboch stranách.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia.Pri znižovaní krvného tlaku MODURETIC zabraňuje nadmerným stratám draslíka u tých pacientov, ktorí dostávajú tento liek dlhší čas.


Edém kardiálneho pôvodu.Pozitívny účinok lieku MODURETIC na rovnováhu draslíka môže byť obzvlášť významný pre digitalizovaných kardiologických pacientov.


Cirhóza pečene s ascitom a edémom.MODURETIC zvyčajne poskytuje uspokojujúcu diurézu so zníženými stratami draslíka a so zníženým rizikom metabolickej alkalózy tým, že udržiava lepšiu rovnováhu sérových elektrolytov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Hypertenzia

Zvyčajná dávka je jedna tableta denne. MODURETIC sa môže používať samostatne alebo ako adjuvantná terapia k iným antihypertenzívam, ako napríklad centrálne pôsobiacim látkam alebo beta-blokátorom. Ak sa používa MODURETIC konkomitantne s inými antihypertenzívami, dávkovanie iných antihypertenzív sa zníži. Potom sa prispôsobia obidva dávkovacie režimy.


Edém kardiálneho pôvodu

Počiatočná dávka: 1 tableta raz denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť, ale nesmie prekročiť 2 tablety denne. Len čo sa dosiahne začiatočná diuréza, treba sa pokúsiť znížiť dávkovanie pre udržiavaciu terapiu. Udržiavacia terapia môže byť intermitentná.


Cirhóza pečene s ascitom

Liečba sa má začať malou dávkou lieku MODURETIC (1 tableta raz denne). V prípade potreby možno dávkovanie postupne zvýšiť až do dosiahnutia účinnej diurézy. Dávkovanie nemá prekročiť 2 tablety denne.


Udržiavacie dávky môžu byť nižšie ako dávky potrebné na vyvolanie diurézy; preto sa treba pokúsiť znížiť dennú dávku, keď je hmotnosť pacienta stabilizovaná. Postupné zníženie hmotnosti u pacientov s cirhózou je obzvlášť potrebné, aby sa znížila pravdepodobnosť nežiaducich reakcií súvisiacich s diuretickou terapiou.


4.3 Kontraindikácie


Hyperkaliémia (definovaná ako >5,5 mmol/l).

Iná antikáliuretická terapia.

Suplementácia kália (pozri časť 4.4).

Renálna insuficiencia (anúria, akútne renálne zlyhanie, ťažké progresívne ochorenie obličiek a diabetická nefropatia) (pozri tiež časť 4.4).

Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku tohto lieku alebo na iný sulfonamidový derivát.

(Pozri tiež časť 4.6 a Použitie v pediatrii v časti 4.4.)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hyperkaliémia

Hyperkaliémia (hladina draslíka v sére >5,5 mmol/l) sa pozorovala u pacientov, ktorí užívali amilorid buď samostatne alebo spolu s inými diuretikami. Hyperkaliémia sa pozorovala najmä u starších pacientov a u hospitalizovaných pacientov s cirhózou pečene alebo kardiálnym edémom, ktorí majú poškodenie obličiek, sú ťažko chorí, alebo sa podrobujú intenzívnej diuretickej terapii. U týchto pacientov treba starostlivo sledovať klinické, laboratórne a elektrokardiografické (EKG) známky hyperkaliémie. V tejto skupine pacientov sa vyskytlo niekoľko úmrtí.


Suplementácia kália vo forme liekov alebo diéty bohatej na draslík sa nemá kombinovať s liekom MODURETIC, s výnimkou ťažkých a/alebo refraktérnych prípadov hypokaliémie. V prípade suplementácie kália sa odporúča starostlivo sledovať hladinu draslíka v sére.


Ak sa u pacientov, ktorí užívajú MODURETIC, objaví hyperkaliémia, užívanie lieku treba ihneď zastaviť a v prípade potreby urobiť účinné opatrenia na zníženie plazmatickej hladiny kália.


Poškodenie funkcie obličiek

Pri poklese klírensu kreatinínu pod 0,5 ml/s (30 ml/min) sú tiazidové diuretiká neúčinné.


Pacienti so zvýšenou hladinou dusíka močoviny v krvi nad 10 mmol/l (30 mg/100 ml), s hladinou kreatinínu v sére nad 130 μmol/l (1,5 mg/100 ml) alebo s hladinou celkovej močoviny v krvi nad 20 mmol/l (60 mg/100 ml) a pacienti s diabetes mellitus nemajú užívať MODURETIC bez starostlivého a častého sledovania elektrolytov v sére a dusíka močoviny v krvi. Retencia draslíka pri poškodení funkcie obličiek sa pridaním antikáliuretickej látky zvýrazní a môže mať za následok rýchly vývoj hyperkaliémie.


Nerovnováha elektrolytov

Aj keď je pravdepodobnosť vzniku nerovnováhy elektrolytov pri užívaní MODURETICu znížená, známky nerovnováhy tekutín a elektrolytov treba starostlivo sledovať, najmä známky: hyponatriémie, hypochloremickej alkalózy, hypokaliémie a hypomagneziémie. Je obzvlášť dôležité stanoviť elektrolyty v sére a v moči vtedy, ak pacient nadmerne vracia alebo dostáva parenterálne tekutiny. Medzi varovné signály alebo symptómy nerovnováhy tekutín a elektrolytov patrí: sucho v ústach, smäd, slabosť, letargia, nepokoj, epileptické záchvaty, zmätenosť, bolesti svalov alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy, ako je nauzea a vracanie.


Hypokaliémia sa môže vyvinúť pri hydrochlorotiazide rovnako ako pri inom silnom diuretiku, hlavne pri rýchlej diuréze po dlhotrvajúcej terapii alebo ak je prítomná ťažká cirhóza. Hypokaliémia môže zvýšiť citlivosť alebo reakciu srdca na toxické účinky digoxínu (napr. zvýšená ventrikulárna dráždivosť).


Hyponatriémia vyvolaná diuretikom je zvyčajne mierna a asymptomatická. U malého počtu pacientov môže vzniknúť závažná a symptomatická hyponatriémia. Títo pacienti si vyžadujú okamžitú pozornosť a vhodnú liečbu.


Tiazidy môžu znižovať vylučovanie kalcia močom. Tiazidy môžu spôsobiť intermitentné a mierne zvýšenie kalcia v sére, pričom nie sú prítomné poruchy metabolizmu kalcia. Pred vyšetrením funkcie paratyreoidey sa má užívanie tiazidov prerušiť.


Azotémia

Hydrochlorotiazid môže vyprovokovať alebo zhoršiť azotémiu. U pacientov s porušenou funkciou obličiek môže vzniknúť kumulatívny účinok lieku. Ak sa počas liečby obličkového ochorenia zvýši azotémia a oligúria, podávanie diuretika treba prerušiť.


Poškodenie funkcie pečene

Tiazidy treba používať opatrne u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo s progresívnym ochorením pečene, pretože malé zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu vyvolať hepatálnu kómu.


Metabolizmus

U niektorých pacientov liečených tiazidmi môže vzniknúť hyperurikémia alebo sa môže vyprovokovať záchvat dny.


Terapia tiazidmi môže zhoršiť glukózovú toleranciu. Môže nastať potreba úpravy dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu.


S terapiou tiazidovým diuretikom môže súvisieť zvýšenie hladiny cholesterolu a triglyceridov.


Aby sa minimalizovalo riziko hyperkaliémie u diabetických pacientov alebo u pacientov s podozrením na diabetes, treba poznať stav renálnej funkcie pred začatím terapie liekom MODURETIC. Terapia liekom MODURETIC sa má prerušiť najmenej 3 dni pred glukózovým tolerančným testom.


Antikáliuretická liečba sa má zaviesť len s veľkou opatrnosťou u vážne chorých pacientov, u ktorých sa môže vyskytnúť respiračná alebo metabolická acidóza, ako sú napríklad pacienti s kardiopulmonálnym ochorením a pacienti s nedostatočne kompenzovaným diabetom. Zmeny acidobázickej rovnováhy menia rovnováhu medzi extracelulárnym/intracelulárnym draslíkom a vznik acidózy môže byť spojený s rýchlym vzostupom hladín draslíka v sére.


Reakcie z precitlivenosti

Po použití tiazidov bola hlásená možnosť exacerbácie alebo aktivácie systémového lupus erythematosus.


Použitie v pediatrii

Užívanie amiloridu sa u detí nesledovalo. Preto sa používanie lieku MODURETIC u detí neodporúča.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Liek obsahuje farbivo (hlinitý lak oranžovej žltej (E110)), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nasledujúce lieky môžu vyvolávať interakcie, ak sa podávajú súčasne:


Amilorid a hydrochlorotiazid

Lítium- všeobecne sa nemá podávať s diuretikami. Diuretiká znižujú renálny klírens lítia a zvyšujú riziko jeho toxicity. Pred použitím lítiových prípravkov sa oboznámte s úplnými informáciami o ich preskripcii.


Nesteroidové protizápalové lieky vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy 2 (COX-2)

Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy 2 (COX‑2) môžu znížiť účinok antihypertenzív vrátane diuretického, nátriuretického a antihypertenzívneho účinku diuretík.


U niektorých pacientov so zníženou renálnou funkciou (napríklad starší pacienti alebo pacienti s depléciou objemu vrátane pacientov s diuretickou terapiou), ktorí sú liečení NSAID vrátane selektívnych inhibítorov COX‑2, môže mať súbežné podávanie antagonistov receptora pre angiotenzín II alebo inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) za následok ďalšie zhoršenie renálnej funkcie vrátane možného akútneho renálneho zlyhania. Tieto účinky sú zvyčajne reverzibilné. Preto sa má pacientom so zníženou renálnou funkciou podávať táto kombinácia s opatrnosťou.


Súbežné podávanie NSAID a kálium šetriacich liečiv vrátane amilorídiumchloridu môže spôsobiť hyperkaliémiu, obzvlášť u starších pacientov. Preto sa majú pri súbežnom používaní amilorídiumchloridu s NSAID starostlivo monitorovať hladiny draslíka v sére.


Amilorid

Suplementácia draslíka vo forme liekov alebo diéty obohatenej o draslík alebo náhrad solí obsahujúcich draslík sa nemá používať s liekom MODURETIC, okrem ťažkých a/alebo refraktérnych stavov hypokaliémie (pozri časť 4.3).


MODURETIC sa nemá podávať spolu s iným kálium-šetriacimi diuretikami.


Ak sa amilorid podáva súčasne s inhibítorom angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, antagonistom receptora angiotenzínu II, cyklosporínom alebo takrolimusom, riziko hyperkaliémie sa môže zvýšiť. Preto, keď sa pri dokázanej hypokaliémii indikuje súčasné užívanie týchto látok, majú sa užívať opatrne a s častým sledovaním hladiny sérového kália.


Vzhľadom na vplyv amiloridu na klírens digoxínu je možná oneskorená odpoveď na digoxín.


Hydrochlorotiazid

Alkohol, barbituráty alebo narkotiká- môže nastať zosilnenie ortostatickej hypotenzie.


Antidiabetiká- (perorálne antidiabetiká a inzulín) - môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetika.


Iné antihypertenzíva- aditívny účinok. Diuretická terapia sa má vysadiť na 2-3 dni pred začatím terapie ACE inhibítorom, aby sa znížila pravdepodobnosť hypotenzie po prvej dávke.


Kortikosteroidy, ACTH- zvýraznená deplécia elektrolytov, najmä hypokaliémia.


Katecholamíny(napr. noradrenalín) - je možné zníženie odpovede na katecholamíny, ale nie natoľko, aby sa vylúčilo ich použitie.


Nedepolarizujúce myorelaxanciá(napr. tubokurarín) - možnosť zvýšenej odpovede na myorelaxanciá.


Srdcové glykozidy- tiazidové diuretiká môžu zvýšiť toxicitu srdcových glykozidov depléciou koncentrácií sérového draslíka.


Perorálne antikoagulanciá- tiazidy môžu antagonizovať účinok perorálnych antikoagulancií.


Probenecid- miera eliminácie hydrochlorotiazidu je o niečo znížená súčasným podávaním probenecidu, hoci nie je znížená diuréza.


Cholestyramín a kolestipolové živice- V prítomnosti aniónových iónomeničových živíc je znížená absorpcia hydrochlorotiazidu. Jednorazové dávky ako cholestyramínových, tak kolestipolových živíc viažu hydrochlorotiazid a znižujú jeho absorpciu z gastrointestinálneho traktu až o 85, resp. 43 percent.


Interakcie lieku s laboratórnymi testami- pre svoje účinky na metabolizmus kalcia môžu tiazidy interferovať s testami na funkciu paratyreoidey (pozri časť 4.4).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie diuretík u inak zdravých gravidných žien s miernym edémom alebo bez edému je kontraindikované, pretože vystavuje matku a plod zbytočnému nebezpečenstvu. Diuretiká nebránia rozvoju tehotenskej toxémie a neexistuje spoľahlivý dôkaz, že sú v liečbe toxémie užitočné.


Tiazidy prechádzajú placentárnou bariérou a objavujú sa v pupočníkovej krvi. Preto užívanie lieku MODURETIC v gravidite alebo pri podozrení na graviditu vyžaduje zvážiť prínos lieku oproti možným rizikám pre plod. Medzi tieto riziká patrí žltačka plodu alebo novorodenca, trombocytopénia a ďalšie možné nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli u dospelých.


Laktácia

Tiazidy prechádzajú do materského mlieka. Nie je známe, či sa amilorid vylučuje do materského mlieka, preto, ak sa považuje za nevyhnutné podávať MODURETIC, pacientka má prestať dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V prípade závratov, somnolencie, zníženia koncentrácie je potrebné sa vyhnúť vedeniu vozidla a obsluhovaniu strojov, ale u väčšiny pacientov MODURETIC málo interferuje s fyzickou alebo psychickou aktivitou.


4.8 Nežiaduce účinky


MODURETIC sa zvyčajne dobre toleruje. Aj keď sa relatívne často vyskytli nezávažné vedľajšie účinky, vážne nežiaduce účinky boli hlásené iba zriedkavo.


Pri užívaní lieku MODURETIC sa hlásili spravidla tie nežiaduce účinky, o ktorých je známe, že súvisia s diurézou, tiazidovou terapiou alebo so základnou chorobou, ktorá sa lieči. Klinické štúdie nedokázali, že kombinácia amiloridu a hydrochlorotiazidu zvyšuje riziko nežiaducich reakcií v porovnaní s tými, ktoré sú známe pri jednotlivých komponentoch.


Pri užívaní lieku MODURETIC boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:


Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia*

zmeny chuti do jedla

dehydratácia

nerovnováha elektrolytov

dna

hyponatriémia (pozri časť 4.4)

symptomatická hyponatriémia


Psychické poruchy

depresia

insomnia

mentálna zmätenosť

nervozita

ospalosť


Poruchy nervového systému

zmeny chuti

závraty*

bolesť hlavy*

parestézia

stupor

synkopa


Poruchy oka

poruchy zraku


Poruchy ucha a labyrintu

vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

angina pectoris

arytmia

tachykardia


Poruchy ciev

sčervenanie

ortostatická hypotenzia (môže byť urýchlená alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo antihypertenzívami)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoe

nazálna kongescia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

plnosť brucha

bolesť brucha

zápcha

hnačka

plynatosť

GIT krvácanie

singultus

nauzea*

vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

potenie

pruritus

vyrážka*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

bolesť chrbta

bolesti kĺbov

bolesť nôh

svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest

dyzúria

inkontinencia

nyktúria

renálna dysfunkcia vrátane renálneho zlyhania


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

impotencia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

anafylaktická reakcia

bolesť na hrudníku

únava

nevoľnosť

smäd

slabosť*


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšená hladina sérového kália (>5,5 mmol/l)


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

digitalisová toxicita


Ďalšie nežiaduce účinky boli hlásené pri jednotlivých zložkách lieku MODURETIC:


Amilorid


Poruchy krvi a lymfatického systému

aplastická anémia

neutropénia


Psychické poruchy

znížené libido


Poruchy nervového systému

encefalopatia

somnolencia

tremor


Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

u jedného pacienta s parciálnym AV blokom sa vyvinul kompletný AV blok

palpitácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľ

dýchavičnosť


Poruchy gastrointestinálneho traktu

aktivácia pravdepodobne preexistujúceho peptického vredu

suchosť v ústach

dyspepsia


Poruchy pečene a žlčových ciest

žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

alopécia

pruritus


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

bolesť krku/ramien

bolesť končatín


Poruchy obličiek a močových ciest

spazmy močového mechúra

polyúria

polakizúria


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

abnormálna pečeňová funkcia

zvýšený vnútroočný tlak


Hydrochlorotiazid


Infekcie a nákazy

sialoadenitída


Poruchy krvi a lymfatického systému

agranulocytóza

aplastická anémia

hemolytická anémia

leukopénia

purpura

trombocytopénia


Poruchy metabolizmu a výživy

hyperglykémia

hyperurikémia

hypokaliémia

mierne zmeny v sérových lipidoch


Psychické poruchy

nepokoj


Poruchy oka

tranzitórne nejasné videnie

xantopsia


Poruchy ciev

nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

ťažkosti s dýchaním vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému


Poruchy gastrointestinálneho traktu

kŕčovité bolesti

podráždenie žalúdka

pankreatitída


Poruchy pečne a žlčových ciest

intrahepatálna cholestatická žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

fotosenzitivita

toxická epidermálna nekrolýza

urtikária


Poruchy obličiek a močových ciest

glykozúria

intersticiálna nefritída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

horúčka


4.9 Predávkovanie


Nie sú dostupné údaje ohľadom predávkovania u ľudí. Nie je známe, či je liek možné odstrániť hemodialýzou. Najčastejšími znakmi a príznakmi, ktoré sa dajú očakávať pri predávkovaní, sú dehydratácia a nerovnováha elektrolytov. Varovné znaky a príznaky nerovnováhy tekutín a elektrolytov zahŕňajú: suchosť v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, nepokoj, záchvaty kŕčov, zmätenosť, bolesť svalov a svalové kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy, ako sú nauzea a vracanie.


Dehydratácia a nerovnováha elektrolytov sa môže liečiť zaužívanými postupmi. Liečba liekom MODURETIC sa má prerušiť a pacient sa má starostlivo sledovať. Neexistujú špecifické antidotá. Má sa vyvolať vracanie alebo vykonať žalúdočná laváž. Liečba je symptomatická a podporná. Ak sa vyskytne hyperkaliémia, treba vykonať aktívne postupy na zníženie sérových hladín kália.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Diuretikum s nízkym účinkom a diuretikum šetriace kálium

ATC kód: C03EA01


MODURETIC je diuretikum/antihypertenzívum, v ktorom sa spája silný nátriuretický účinok hydrochlorotiazidu s kálium šetriacim účinkom amiloridu.


MODURETIC má diuretický a antihypertenzívny účinok (daný hlavne zložkou hydrochlorotiazidu), pričom prostredníctvom zložky amiloridu zabraňuje nadmernej strate draslíka, ktorá môže vzniknúť u pacientov užívajúcich tiazidové diuretikum. Vďaka jeho amiloridovej zložke je vylučovanie magnézia močom pri lieku MODURETIC menšie, ako pri použití samotného tiazidového alebo kľučkového diuretika.


Mierne diuretické a antihypertenzívne účinky amiloridu sú aditívne s nátriuretickým, diuretickým a antihypertenzívnym účinkom tiazidu, pričom minimalizujú stratu draslíka a bikarbonátu a znižujú pravdepodobnosť acidobázickej nerovnováhy.


Diuretický účinok lieku MODURETIC začína v priebehu 2 hodín a trvá približne 24 hodín.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid je diuretikum a antihypertenzívum účinné po perorálnom podaní, ovplyvňuje mechanizmus elektrolytovej reabsorpcie v obličkových tubuloch.


Amilorid

Amilorid je kálium šetriaci liek, ktorý má mierny nátriuretický, diuretický a antihypertenzívny účinok. Používa sa hlavne na zachovanie draslíka u pacientov dostávajúcich diuretiká, u ktorých sa vyskytujú alebo očakávajú nadmerné straty draslíka.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Amilorid

Amilorid obyčajne začína pôsobiť v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Jeho účinok na vylučovanie elektrolytov dosahuje vrchol medzi 6. a 10. hodinou a trvá asi 24 hodín. Vrcholové plazmatické hladiny sa dosiahnu za 3 až 4 hodiny a plazmatický polčas sa pohybuje od 6 do 9 hodín.


Amilorid nie je metabolizovaný pečeňou, ale vylučuje sa v nezmenenej forme obličkami. Približne 50 % 20-mg dávky amiloridu sa vylučuje močom a 40 % stolicou v priebehu 72 hodín. Amilorid má slabý účinok na glomerulárnu filtráciu alebo prietok krvi obličkami. Pretože amilorid nie je metabolizovaný pečeňou, neočakáva sa akumulácia lieku u pacientov s hepatálnou dysfunkciou, avšak akumulácia sa môže vyskytnúť, ak sa vyvinie hepatorenálny syndróm.

Hydrochlorotiazid

Nástup účinku po perorálnom podaní hydrochlorotiazidu sa prejaví v priebehu 2 hodín a vrchol účinku sa dosiahne asi za 4 hodiny. Diuretický účinok trvá približne 6-12 hodín. Hydrochlorotiazid nemá vplyv na normálny krvný tlak.


Polčas hydrochlorotiazidu je 5,6 – 14,8 hodiny, keď plazmatické hladiny pretrvávajú najmenej 24 hodín. Hydrochlorotiazid nie je metabolizovaný, ale rýchlo sa vylučuje obličkami. Najmenej 61 % perorálnej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín. Hydrochlorotiazid prestupuje cez palcentárnu bariéru, neprestupuje cez hematoencefalickú bariéru a vylučuje sa do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú aplikovateľné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Každá tableta obsahuje nasledovné pomocné látky: dihydrát fosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, predželatínovaný škrob, škrob, galaktomanán gumy guar, hlinitý lak oranžovej žltej (E 110) a magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister. Jedno balenie obsahuje 20, 30 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581,2003 PC Haarlem

Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


50/0713/92-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

25. november 1992


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Máj 2010

*Nežiaduce účinky najčastejšie hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách s liekom MODURETIC.

*Nežiaduce účinky najčastejšie hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách s liekom MODURETIC.

11


v. 03 (20-Apr-2010 – final comments of ŠÚKL) MK0870A-SVK-2009-000916

MODURETIC 5/50 mg